SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 249. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta ASIAT Otsikko Sivu 116 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi Ympäristölupapäätös Lemminkäinen Infra Oy/Puhdistamo Lausunto vesienhoidon suunnittelun työohjelmasta, 271 aikataulusta, ympäristövaikutusten arvioinnista sekä Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen keskeistä kysymyksistä Lausunto Talvivaara Sotkamo Oy:n koetoimintailmoituksesta; 275 ammoniumsulfaatin koekäytön jatkaminen 122 Lausunto Talvivaara Sotkamo Oy:n YSL:n 62 :n mukaisesta 277 ilmoituksesta 123 Lausunnon antaminen Katerman voimalaitoksen ja 281 Tihisenniemen sähköaseman välisen 110 KV voimajohdon uusimisesta 124 Päättäminen lumetusjärjestelmän tarvikkeiden toimittajasta 282 Vuokatinrinteille 125 Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Kokouksen päättäminen 287

2 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ AIKA klo 17:00-18:00 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Heikkinen Pekka puheenjohtaja Herranen Kalle varapuheenjohtaja Hakkarainen Annikki jäsen Karjalainen Heikki jäsen Määttä Ari jäsen Partanen Alpo jäsen Rossi-Määttä Tuula jäsen Röpelinen Päivi jäsen Törmänen Anni-Inkeri jäsen Väisänen Unto jäsen Salminen Marja-Terttu varajäsen POISSA Kotilainen Heidi jäsen Korhonen Aimo kunnanhallituksen pj. Niskanen Marko kunnanhallituksen edustaja MUU Piirainen Pentti palvelualuejohtaja, esittelijä Leinonen Kaarina pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUKSET Pekka Heikkinen puheenjohtaja Kaarina Leinonen pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Sotkamo Heikki Karjalainen Marja-Terttu Salminen PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä kunnanviraston teknisessä toimistossa klo

3 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen YMPTEKLT 116 Palvelualuejohtaja Kutsu tähän kokoukseen liitteenään esityslista on toimitettu lautakunnan jäsenille ja muille vastaanottajille Kokouskutsu ja pöytäkirjan nähtävänäolo on ilmoitettu kunnan ilmoitustaululla, koska kyseessä on poikkeava kokousaika. Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan muu toimielin kuin valtuus to on päätösvalt ai nen, kun enem män kuin puolet jäsenistä on läsnä. Ehdotus Päätös Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Pöytäkirjantarkastajien valitseminen YMPTEKLT 117 Palvelualuejohtaja Palvelualuejohtaja Ehdotus Päätös Ympäristö- ja tekninen lautakunta on päättänyt, että pöytäkirjan tarkastaa ku kin jäsen vuorollaan aakkosjärjestyksessä. Tarkastusvuorossa ovat jäsenet Heikki Karjalainen ja Heidi Kotilainen. Ympäristö- ja tekninen lautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajaksi Heikki Karjalaisen ja Heidi Kotilaisen. Pöy tä kirja tarkastetaan ja al lekirjoitetaan Lautakunta päätti valita pöytäkirjantarkastajaksi Heikki Karjalaisen ja Marja-Terttu Salmisen.

5 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi YMPTEKLT 118 Ehdotus Ympäristö- ja tekninen lautakunta päättää hyväksyä kokouksen työjär jestykseksi esi tys listan mu kaisen työjärjestyksen. Palvelualuejohtaja kokouksessa Ehdotus Esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että - pöydälle jaettiin seuraavat pykälät palvelualuejohtajan kokouksessa tekemällä uudella ehdotuksella lisättynä: Päättäminen lumetusjärjestelmän tarvikkeiden toimittajasta Vuokatinrinteille Ilmoitusasiat Päätös Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen.

6 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristölupapäätös Lemminkäinen Infra Oy/Puhdistamo 87/5/543/2012 YMPTEKLT 119 Ympäristötarkastaja Asia Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee ylijäämämaiden vastaanottamista ja läjittämistä sekä siitä mullan valmistamista. Hakemuksessa tarkoitettu toiminto sijoittuu Sotkamossa tilalle Puhdistamo Rn:o 94:39, Alasotkamo. Kartta on esityslistan liitteenä. Lupahakemukseen sisältyy hakemus aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta. Hakija Lemminkäinen Infra Oy PL HELSINKI Luvan yhteyshenkilö: Kati Kahri, Päivölänkatu 35, Seinäjoki Laitoksen yhteyshenkilö Juha-Pekka Salminen Lastaajantie Vuokatti Luvan hakemisen peruste Hakemuksessa esitetty toiminta on ympäristöluvanvaraista ympäristönsuojelulain 28 :n 2 momentin kohdan 4 perusteella sekä ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 14 momentin kohdan d perusteella. Toimivaltainen viranomainen Lupaviranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen (YSA 7 1 mom. ja YSA 7 13) c-kohta). Asian vireilletulo Hakemus on saapunut kuntaan Hakemusta on täydennetty Toimintaa koskevat luvat ja sopimukset sekä alueen kaavoitustilanne Luvat Tilalla Puhdistamo Rn:o 94:39 on voimassa Sotkamon kunnan ympäristöja teknisen lautakunnan Sotkamon Sora ja Sepeli Oy:lle (nykyisin Lemminkäinen Infra Oy) myöntämä ympäristölupa jätteiden vastaanottolaitosta varten. Luvanhakija pyytää tämän luvan rauettamista

7 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta siltä osin, kun se koskee tilaa Puhdistamo Rn:o 94:39. Kaavoitus Hakemuksessa esitetään kaavoituksesta seuraavaa: Mustolan hankealueella on voimassa oleva asemakaava. Hankealue on kaavoitettu yhdyskuntateknisen huollon alueeksi (ET), jolla tällä hetkellä toimii kunnan jätevedenpuhdistamo sekä merkinnällä TY osoitetusta teollisuusalueesta ja katualueesta. Sopimukset Sotkamon kunnanhallitus on tehnyt päätöksen, jossa se on päättänyt vuokrata viideksi vuodeksi Lemminkäinen Infra Oy:lle noin m² määräalan Sotkamon kunnan omistamasta Puhdistamo Rn:o 94:39 -tilasta. Laitoksen sijaintipaikka ja sen ympäristö Toiminta-alue sijaitsee Sotkamon kunnan Alasotkamossa tilalla Puhdistamo Rn:o 94:39. Toiminta-alueella on voimassa oleva asemakaava. Toiminta sijoittuu (ET)- merkinnällä varustetulle alueelle, eli yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueelle. Samalla alueella sijaitsee Sotkamon kunnan jätevedenpuhdistamo. Lähimpiin rakennuksiin länsi- ja lounaispuolella hankealuetta on hankealueen rajalta matkaa noin 230 metriä. Koulu sijaitsee samassa suunnassa noin 380 metrin etäisyydellä. Hankealueen luoteispuolella sen välittömässä läheisyydessä sijaitsee Sotkamon kunnan jätevedenpuhdistamo. Kaakkoispuolella noin 250 metrin päässä sijaitsee asuinrakennus. Lisäksi alueen koillis- ja luoteispuolella sijaitsevat asuinrakennukset noin 200 metrin päässä toiminta-alueelta. Alueen läheisyydessä ei ole suojelukohteita kuten Natura-alueita, havaittuja muinaisjäännöksiä tai uhanalaisia kasvi- ja eläinlajeja. Hakemuksen mukaan alueen läheisyydessä ei myöskään sijaitse häiriöille herkkiä toimintoja, kuten sairaaloita, terveyskeskuksia, oppilaitoksia tai päiväkoteja. Toiminta sijoittuu Vuokatin ( A) I-luokan pohjavesialueelle. Toiminta ei kuitenkaan sijoitu pohjavesialueen muodostumisalueelle. LAITOKSEN TOIMINTA Mullan valmistus Multaa valmistetaan alueelle tuotavista maa-aineksista (hiekkaa ja moreenia), paikalle tuotavasta turpeesta sekä kalkista sekoittamalla niitä halutuissa suhteissa keskenään. Mullan sekaan lisätään tarvittaessa kalkkia parantamaan sen ominaisuuksia sekä tekemään tuotteesta tasalaatuisempaa. Sekoittaminen tapahtuu maassa kauhakuormaajan avulla, kun tuotteet on näin esisekoitettu, syötetään tuote seulontalaitteistoon, jossa siitä seulotaan erilleen liian suuret (yli 15 mm) kappaleet. Tämän jälkeen tuote on valmis

8 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta hyödynnettäväksi. Mullan valmistusta tapahtuu keväällä ja kesällä keskimäärin noin 10 päivänä ja enimmillään noin 30 päivänä vuodessa. Multaa valmistetaan arkipäivisin klo 6-22 välisenä aikana. Viikonloppuisin tai arkipyhisin ei ole mullan valmistusta. Vuosittainen tuotantomäärä on keskimäärin t ja enimmillään t. Päivätuotantomäärä on keskimäärin 500 t/d. Muualta tuotavien ylijäämä-ainesten hyödyntäminen Kiinteistölle tuotavia ylijäämämaita käytetään mullanvalmistuksen lisäksi kiinteistöllä täyttöihin ja kiinteistön tasoittamiseen. Puhtaita ylijäämämaita voidaan myös varastoida kiinteistöllä ja toimittaa eteenpäin käyttökohteisiinsa rakentamiseen. Kokonaisuudessaan vastaanotettavien puhtaiden ylijäämämaiden vuosittainen vastaanottomäärä on keskimäärin t ja enintään t. Tuotannossa käytettävät raaka-aineet Mullan tuotannossa käytetään vuosittain raaka-aineita seuraavasti: Raaka-aine Keskimäärin t/a max t/a Hiekka t/a t/a Moreeni/puhtaat t/a t/a ylijäämämaat (Koko vastaanotettava määrä vuodessa enintään t) Turve t/a t/a Kalkki 18 t/a 46 t/a Seulontalaitteiston polttoainetta säilytetään alueella ainoastaan tuotantojakson aikana kaksoiskuorellisessa tai kiinteällä valuma-altaalla varustetussa säiliössä. Laitteisto voidaan käydä myös tankkaamassa alueella ajoneuvossa olevasta säiliöstä. Mullan tuotantoon ei käytetä vettä. Mullan valmistuksessa ei käytetä vettä eikä siinä siis synny jätevesiä. Vettä käytetään ainoastaan tarvittaessa pölyävien materiaalien kastelemiseen. Liikennöinti alueelle tapahtuu kokonaisuudessaan Mustolantien ja Lietekujan kautta. Paras käyttökelpoinen tekniikka Työtavoissa ja laitteistoissa käytetään parasta mahdollista käytettävissä olevaa tekniikkaa. Asemaa huolletaan säännöllisesti, mikä pienentää polttoöljyn kulutusta. Korjausten ja huoltojen yhteydessä uusitaan laitteiston varustelutasoa sitä mukaa kun tekniikka kehittyy. Ympäristönsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyvää kalustoa uusitaan annettujen määräysten ja asetusten sekä yrityksen oman toimintapolitiikan mukaisesti.

9 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN Toiminnasta aiheutuvia päästöjä ovat materiaalien käsittelyssä syntyvät vähäiset melu- ja pölypäästöt. Lisäksi turpeen tuominen alueelle sekä valmiin tuotteen kuljettaminen alueelta aiheuttavat vähäistä kuljetusliikennettä ja tästä aiheutuvaa melua ja mahdollista pölyämistä. Seulonnasta aiheutuva melu ja pöly ovat niin vähäisiä, etteivät ne ole havaittavissa lähimmillä asuinkiinteistöillä eikä niillä ole vaikutusta ihmisten terveyteen tai viihtyvyyteen. Toiminta ei aiheuta pysyvää haittaa ympäristölleen. Päästöt vesistöön ja viemäriin Toiminta ei aiheuta päästöjä vesistöön. Kaikki mullan tuotantoon käytettävät raaka-aineet ovat puhtaita eikä niistä liukene ympäristöön haitallisia aineita. Alueen hulevedet imeytyvät maahan. Mullanvalmistuspaikan pohjoispuolella sijaitsee Mustolanlampi, mutta hankealueelta ei ole ojia, joihin pintavedet virtaisivat. Päästöt ilmaan Toiminnasta ei aiheudu hajuhaittoja, sillä mullan valmistukseen käytetään puhdasta turvetta eikä esimerkiksi lantaa tai kompostoituja materiaaleja. Laitoksen kaikessa toiminnassa huolehditaan, ettei pölyämisestä aiheudu haittaa ympäristölle. Toiminnasta aiheutuvat pölyhaitat voidaan tarvittaessa estää kastelemalla pölyävää materiaalia. Raaka-aineita ja valmiita tuotteita kuljetettaessa huolehditaan myös, ettei kuljetuksista aiheudu ympäristölle pölyhaittoja, laitosaluetta ja sille johtavaa liittymää voidaan tarvittaessa kastella tai suolata. Melu ja tärinä Toiminnan melulähteitä ovat kauhakuormaaja sekä mullan seulomiseen käytettävä seulontalaitteisto. Seulalaitteiston äänitehotaso on karkeasti arvioituna LWA(dB) 90 luokkaa ja kauhakuormaajan LWA(db) 110. Näistä melulähteistä aiheutuva melu on vähäistä ja äänitehotaso esimerkiksi murskauslaitokseen verrattaessa hyvin paljon pienempi. Toiminta sijoittuu kiinteistöllä matalaan kohtaan eikä melu pääse leviämään ympäristössään kauas. Toiminnasta ei aiheudu tärinää. Jätteet Toiminnasta syntyy seulontajätettä noin tonnia vuodessa, jota voidaan käyttää kiinteistön täyttöihin. Seulontajäte koostuu puhtaiden ylijäämämaiden partikkeleista, jotka ovat liian suuria valmiiseen multaan. Laitosalueen yleisestä siisteydestä huolehditaan. Alueesta ei saa muodostua sinne kuulumattomien materiaalien tai jätteiden varastoaluetta. Mahdolliset ongelmajätteet ja muut jätteet toimitetaan säännöllisin väliajoin

10 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta käsiteltäväksi laitokselle, jolla on voimassa oleva ympäristölupa ko. jätteen vastaanottamiseen tai käsittelyyn. TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Toiminnasta pidetään kirjaa josta ilmenee valmistetut multamäärät, siihen käytettyjen raaka-aineiden määrät, tehdyt työtunnit, häiriötilanteet sekä myydyn tuotteen määrät. Toiminnan päästöjä voidaan tarkkailla laskennallisesti polttoaineen kulutustietojen pohjalta. Toiminnasta aiheutuvia pölypäästöjä tarkkaillaan työn aikana jatkuvasti silmämääräisesti ja tarvittaessa ryhdytään toimenpiteisiin pölyämisen minimoimiseksi. Toiminnan vaikutuksia tarkkaillaan silmämääräisesti päivittäin sekä ympäristöluvan ehtojen mukaisesti. Toiminnasta raportoidaan vuosittain lupaviranomaisille. POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA HÄIRIÖPÄÄSTÖT Toiminnan ympäristöriskeihin varaudutaan suunnitelmien teolla vahinkotapauksia varten, yrityksessä sattuneiden onnettomuuksien tutkinnalla ja henkilöstön koulutuksella. Tulipalon varalta hankealueella on viranomaisten määräämä alkusammutuskalusto ja henkilökunta on saanut tarvittavan opastuksen alkusammutuskaluston käyttöön. Häiriö- ja onnettomuustilanteissa henkilökunta suorittaa alkusammutus- tai muut tarvittavat toimet sekä hälyttää paikalle pelastuslaitoksen. Lisäksi suoritetaan tarvittavat ilmoitukset lupaviranomaisille, ELY-keskukselle, paikalliselle pelastuslaitokselle, poliisille jne. Öljyvahingon varalle asemalle on varattu riittävä määrä imeytysainetta. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksen täydennykset Luvanhakija on on täydentänyt lupahakemusta lausunnoista ja muistutuksista antamansa vastineen yhteydessä alueen pohjavesiolosuhteiden osalta. Selvityksessä alueen pohjavesioloista esitetään seuraavaa: Maaperän laatu ja pohjaveden muodostuminen Alueen maaperää on käyty tutkimassa silmämääräisesti alueella. Maaperä on laadultaan tiivistä hyvin hienojakoista maa-ainesta, pääosin savea. Pohja ei sovellu rakentamiseen eikä sillä arvioida olevan merkitystä pohjaveden imeytymisen tai sen liikkumisen kannalta. Toiminta sijoittuu Vuokatti-nimiselle I-luokan pohjavesialueelle, mutta arvioidun pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolelle.

11 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Pohjaveden korkeus ja virtaussuunta Luvanhakijalla ei ole tarkkaa tietoa pohjaveden liikkumisesta alueella. Varsinaisella pohjaveden muodostumisalueella vesi virtaa pääasiallisesti Tenetin pohjavedenottamolle etelän ja kaakon suunnasta eikä toiminta-alueelta arvioida tapahtuvan virtausta juurikaan pohjavedenottamon suuntaan vaan todennäköisempää on, että alueen pohjavedet purkautuvat Pirttijärveen päin rannan läheisyydessä. Pohjavedenpinnan arvioidaan olevan läheisten vesistöjen sekä Mustolan lammen tasolla. Mustolanlammen vedenkorkeudesta ei luvanhakijalla ole tarkkaa tietoa, mutta se on tarkistettavissa mittauksin alueella tarvittaessa. Tarvetta pohjavesiputken sijoittamiseen alueelle ei arvioida olevan, sillä toiminnasta aiheutuva riski on olematon ja maaperä johtaa vettä arvion mukaan niin huonosti, ettei pohjavesiputken asentamisesta alueelle ole merkittävää hyötyä. Tarkkailemalla toiminnan välittömässä läheisyydessä olevaa Mustolanlampea silmämääräisesti ja tarvittaessa vesinäyttein saadaan riittävästi varmistettua, ettei toiminta aiheuta vaikutuksia maaperään tai vesistöihin. Vedenottamot, kaivot ja alueen suoja-aluemääräykset Lähin käytössä oleva vedenottamo (Tenetti) sijaitsee kohteesta noin 600 metrin etäisyydellä. Hankealue ei sijoitu vedenottamon lähisuojavyöhykkeelle. Alueelle on laadittu pohjaveden suojelusuunnitelma ja nyt haetun toiminnan arvioidaan kuuluvan selvityksen päästöriskiryhmään I. Kemikaaleja käsitellään toiminnassa vähäisesti. Kemikaalien käsittelyssä ollaan toiminnan aikana huolellisia. Samalla kiinteistöllä sijaitsee mm. jätevedenpuhdistamo ja pohjavesialueella on useita toimintoja, jotka kuuluvat päästöriskiryhmään I. Nyt haetun toiminnan aiheuttama lisäriski pohjavesialueelle tai vedenottamolle on käytännössä katsoen olematon. Ympäristön kaivoja ei ole kartoitettu, mutta hankealueen ympäristö on vesihuoltolaitoksen toiminta-aluetta ja rakennukset kuuluvat vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkkoon. Ympäristöstä voidaan ennen toiminnan aloittamista kartoittaa olemassa olevat kaivot, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi, mutta on hyvin epätodennäköistä, että pohjavesiä virtaisi hankealueelta lähimpien asuinrakennusten suuntaan tai että toiminnalla olisi vaikutusta vesiolosuhteisiin ympäristössä. Toiminta ei vaikuta pohjaveden korkeuteen alueella. Suojaustoimenpiteet Toiminnassa käytetään vähäisiä määriä polttoainetta. Alueella ei ole tarpeen varastoida muita kemikaaleja. Alueella on toimintajakson aikana tarvittaessa polttoainesäiliö, josta käytettäviä laitteistoja voidaan tankata. Polttoainesäiliö on kooltaan noin 3 m ³, lainvaatimukset täyttävä kaksoisvaipallinen tai kiinteällä suoja-altaalla varustettu säiliö.

12 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Polttoaineiden käsittelyssä ollaan huolellisia ja alueella pidetään jatkuvasti imeytysmateriaalia mahdollisia vuototapauksia varten. Käytetty imeytysmateriaali toimitetaan ongelmajätekäsittelyyn. Onnettomuustapauksissa mahdollinen pilaantunut maa-aines poistetaan alueelta välittömästi ja toimitetaan myös asianmukaiseen käsittelyyn. Alueen maaperästä johtuen ei riskiä pohjaveden pilaantumiselle onnettomuustapauksessakaan pidetä merkittävänä. Toiminnassa käytettävät materiaalit sekä paikalle tuotavat maa-ainekset ovat puhtaita ja pilaantumattomia maa-aineksia, eivätkä aiheuta riskiä maaperälle tai sitä kautta pohjavedelle. Maa-aineksia ei oteta vastaan sellaisilta alueilta, joita on käytetty ampumaratana, huoltoasema-, korjaamo- tai pesulatoimintaan, romun tai jätteiden käsittelyyn tai teolliseen toimintaan tai muuhun vastaavaan toimintaan. Suuri osa mullanvalmistukseen käytettävistä maa-aineksista on neitseellisiä maa-ainestenotosta peräisin olevia maa-aineksia. Lupahakemuksesta tiedottaminen Lupahakemuksesta on kuulutettu Sotkamon kunnan ilmoitustaululla Kuulutuksen julkaisemisesta on ilmoitettu Sotkamo -lehdessä , sekä ilmoitettu erikseen tiedossa oleville asianosaisille. Lausunnot Hakemuksen johdosta pyydettiin lausunto Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Kainuun maakunta -kuntayhtymä ympäristöterveydenhuollolta, Sotkamon kunnan kaavoittajalta ja Sotkamon kunnan vesihuoltolaitokselta. Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus esittää toimittamassaan lausunnossa (lausunto kokonaisuudessaan liitteenä) mm. seuraavaa: Kainuun ELY -keskus katsoo, että suurin pohjavesiriski liittyy toiminnassa polttonesteiden säilytykseen. Toiminnanharjoittaja aikoo minimoida päästöriskin öljytuotteiden huolellisella käsittelyllä sekä varastoimalla öljytuotteet kaksoisvaipallisissa ja tarkastetuissa säiliöissä. Säiliöiden lähellä säilytetään myös imeytysainetta. Toiminta sijoittuu Vuokatti -nimiselle I-luokan pohjavesialueelle, mutta arvioidun pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolelle. Lähin vedenottamo sijaitsee 500 metrin päässä toiminta-alueesta. Pohjaveden korkeutta ei ole arvioitu lupahakemuksessa. Lupahakemukseen ei ole myöskään kirjattu pohjaveden virtaussuuntaa eikä maaperän laatua. Ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000) 13 :n ( /1792) mukaan silloin, kun toiminta sijoitetaan tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön

13 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta soveltuvalle pohjavesialueelle, hakemuksessa on oltava selvitys: 1) maaperän laadusta; 2) pohjaveden muodostumisesta; 3) pohjaveden korkeudesta ja virtauksista; 4) vedenottamoista ja kaivoista; 5) suojatoimenpiteistä; 6) vesilain (587/2011) 4 luvun 12 :ssä tarkoitetuista suoja-aluemääräyksistä. ( /1561). Vedenottamon ollessa kohtuullisen lähellä toiminta-aluetta ympäristönsuojeluasetuksen 13 :n mukaisilla selvityksillä voi olla merkitystä luvan ratkaisemisen ja lupamääräysten kannalta (mahdollisen tarkkailuputken sijainti ja suojaukset). Oleellista olisi toiminta-alueella tietää maaperän laatu, pohjaveden korkeus ja virtaussuunta. Näin ollen Kainuun ELY -keskus katsoo, että lupahakemus on puutteellinen ja toiminnanharjoittajan tulee toimittaa ympäristönsuojeluasetuksen 13 :n selvitykset lupaviranomaiselle. Kainuun maakunta -kuntayhtymä ympäristöterveydenhuolto esittää lausunnossaan seuraavaa: Toimijan on huolehdittava siitä, että toiminnasta aiheutuva melu ei ylitä lähimpien asuinkiinteistöjen piha-alueilla klo 7-22 ekvivalenttimelutasoa 55 db (LAeq) eikä yöllä klo 22-7 ekvivalenttimelutasoa 50 db (LAeq). Jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus- tai laskentatulokseen lisätään 5 db ennen sen vertaamista sallittuun melutasoon. Hakemuksessa esitettyjen tietojen pohjalta arvioituna on luultavaa, etteivät ohjearvot ylity. Toiminnanharjoittajalla tulee olla riittävät valmiudet ehkäistä sekä torjua mahdollisia pölyhaittoja (esim. kastelemalla) sekä pohjaveden laadulle aiheutuvia vaaroja (esim. polttoaine- ja kemikaalivuotoja). Sotkamon kunnan kaavoittaja toteaa lausuntonaan, että alueella on voimassa vuonna 1991 hyväksytty asemakaava, jossa hakemuksen kohteena oleva, hakemuksen liitekarttaan merkitty alue on merkitty ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialueeksi (TY). Alueella ei ole vireillä kaavoitushankkeita, eikä hanke tuota haittaa kaavoitukselle ja maankäytön suunnittelulle. Sotkamon kunnan vesihuoltolaitos/vesihuoltoteknikko esittää lausunnossaan seuraavaa: Vuokatin pohjavesialueen suojelusuunnitelman (FCG Planeko O639-C ) mukaan ko. alue sijaitsee Vuokatin pohjavesialueella, pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ulkopuolella. Lähin vedenottamo (Tenetti) sijaitsee kohteesta noin 600 metrin

14 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta etäisyydellä. Ottamo on käytössä. Pohjaveden suojelusuunnitelmassa on arvioitu kunkin toimenpiteen aiheuttamat riskitekijät pohjavesialueella. Riskitekijät on jaettu viiteen päästöriskiryhmään. Viisi (V) on suuri riski ja pienin yksi (I) erittäin vähäinen riski: "Toiminto on pohjavedelle haitallinen, mutta käytännössä pilaantumisriski on olematon. Vaarallisia aineita käsitellään vain vähän (0-200 l/a). Suojaustoimenpiteet ovat hyvät tai vain jonkin verran puutteelliset. Jos vaarallisten aineiden käsittelyä on enemmän, suojaustoimenpiteet ovat erittäin hyvät." Riskiluokituksen yksi mukaisella alueella sijaitsevat lähes kaikki Vuokatin teollisuusalueella olevat nykyiset toiminnot, mm. jätevedenpuhdistamo, jätehuollon kuntayhtymän vastaanottopiste. Huomioiden haetun ympäristöluvan toiminnon luonne, ympäristöluvan myöntämiselle pohjaveden suojelun kannalta ei ole estettä. Muistutukset ja mielipiteet Muistutus 1: Muistuttaja toteaa, että ajoliikenne vastaanottopaikkaan on järjestettävä niin, että se tapahtuu virallista reittiä päätietä pitkin, ns. Nurmes th - Lietekuja. Tämä koskee varsinkin liikennettä Vuokatin suunnasta, ettei se tapahdu asuntoalueen läpi Tenetin koulun ohitse Rauramontietä pitkin Lietekujalle. Rauramontien molemmissa päissä on läpiajon kieltävät liikennemerkit. Tästä huolimatta maanajossa ja yksityisten ihmisten roskien ja vastaanottopisteen jätteenkeräysajossa käytetään nykyisinkin tätä kiellettyä reittiä. Mielipide 1: Naapurinkuulemisessa Sotkamon kunnanhallitus on ilmoittanut, että sillä ei ole huomauttamista hankkeesta. Hakijan kuuleminen ja vastine Luvan hakijalle Lemminkäinen Infra Oy:lle on varattu mahdollisuus antaa vastineensa asiasta annettujen lausuntojen sekä muistutusten ja mielipiteiden johdosta. Lemminkäinen Infra Oy on toimittanut vastineen Vastineessa todetaan mm. seuraavaa (vastine ja vastineen liite 1 ovat kokonaisuudessaan liitteenä): Kainuun ELY-keskuksen lausunnossa on todettu, että lupahakemukseen tulee esittää lisätietoja toiminnan sijoittuessa vedenhankintakäyttöön tärkeälle pohjavesialueelle. Ympäristönsuojeluasetuksen mukaan hakemuksessa on oltava selvitys 1. maaperän laadusta, 2. pohjaveden muodostumisesta, 3. pohjaveden korkeudesta ja virtauksista, 4. vedenottamoista ja kaivoista, 5.

15 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta suojatoimenpiteistä sekä 6. vesilain 4 luvun 12 :ssä tarkoitetuista suoja-aluemääräyksistä. Kainuun ELY-keskuksen mukaan näillä tiedoilla voi myös olla merkitystä luvan ratkaisemisen ja lupamääräysten kannalta. Lemminkäinen Infra Oy on liitteessä 1 antanut lisäselvitystä edellä mainittuja asioita koskien. Lähin käytössä oleva vedenottamo (Tenetti) sijaitsee kohteesta noin 600 metrin etäisyydellä. Alueelle on laadittu pohjaveden suojelusuunnitelma ja nyt haettu toiminta kuuluu arviolta selvityksen päästöriskiryhmään I. Pohjaveden suojelusta huolehditaan liitteenä olevan selvityksen mukaisilla suojaustoimenpiteillä ja kemikaaleja käsitellään toiminnassa vähäisesti. Samalla kiinteistöllä sijaitsee mm. jätevedenpuhdistamo ja pohjavesialueella on useita toimintoja, jotka kuuluvat päästöriskiryhmään I. Nyt haetun toiminnan aiheuttama lisäriski pohjavesialueelle tai pohjavedenottamolle on käytännössä katsoen olematon. Hakemuksesta jätetyssä muistutuksessa on huomautettu, että liikennöinti alueelle tulee tapahtua virallista reittiä päätietä pitkin Nurmestieltä Lietekujaa pitkin eikä Rauramontien kautta saa liikennöidä. Luvanhakija tulee käyttämään liikennöintiin tätä reittiä eikä tarvetta liikennöintiin Rauramontien kautta ole. Toiminnalle ei ole kaavoituksellista estettä, kunnanhallituksella ei ole ollut asiasta huomautettavaa ja vesihuoltoteknikon lausunnon mukaan luvan myöntämiselle ei pohjaveden suojelun kannalta ole estettä. Luvanhakijalla ei ole antamiensa lisätietojen lisäksi muuta vastattavaa jätettyihin lausuntoihin ja muistutukseen ja luvanhakija katsoo, ettei annettujen lausuntojen perusteella toiminnan järjestämiselle alueella ole estettä. Lisätietoja asiasta antaa ympäristötarkastaja Taina Huttunen, puh tai sähköpostilla Palvelualuejohtaja Ehdotus Ympäristö- ja tekninen lautakunta myöntää Lemminkäinen Infra Oy:lle ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen ympäristöluvan puhtaiden ylijäämämaiden vastaanottamiseen ja läjittämiseen sekä mullan valmistukseen tilalla Puhdistamo Rn:o 94:39. Toimintaa tulee harjoittaa lupahakemuksen mukaisesti, jollei lupamääräyksissä toisin määrätä. Ympäristö- ja tekninen lautakunta rauettaa hakijan pyynnöstä tilalle Puhdistamo Rn:o 94:39 Sotkamon Sora ja Sepeli Oy:lle (nykyinen Lemminkäinen Infra Oy) myöntämänsä ympäristöluvan. Lupa koskee rakennusjätteen vastaanottolaitosta. Tilaa Rn:o 12:79 Uusipaikka koskevalta osin myönnetty lupa pysyy edelleen voimassa.

16 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta LUPAMÄÄRÄYKSET Kapasiteetti ja raaka-aineet 1. Mullan valmistukseen käytettävien ja alueelle läjitettävien ylijäämämaiden kokonaisvastaanottomäärä tulee olla enintään tonnia vuodessa. Alueella saa valmistaa multaa enintään tonnia vuodessa vain hiekasta, moreenista sekä turpeesta ja kalkista. 2. Alueelle ei saa ottaa vastaan eikä läjittää yhdyskuntajätettä tai siihen verrattavaa jätettä, ongelmajätettä tai pilaantunutta maata eikä purkujätettä. Alueelle ei myöskään saa ottaa vastaan maita sellaisilta alueilta, joita on käytetty ampumaratana, huoltoasema-, korjaamo-, tai pesulatoimintaan, romun tai jätteiden käsittelyyn, teolliseen tai muuhun vastaavaan toimintaan. Mikäli alueelle tuotavien maiden puhtaudesta ei ole täyttä varmuutta, tulee maiden puhtaus ja haitattomuus selvittää. Toiminta-aika 3. Mullan valmistusta voidaan harjoittaa maanantaista perjantaihin klo , myös raaka-aineiden kuljetukset on rajoitettava em. toiminta-aikaan. Toimintaa, lukuunottamatta mullan myyntiä, ei saa harjoittaa lauantaisin, sunnuntaisin eikä yleisinä vapaa- ja juhlapäivinä. Päästöt maaperään ja vesiin 4. Alueella ei saa varastoida työkoneiden polttonesteitä muina aikoina kuin alueella toimittaessa. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalta on oltava aina saatavilla riittävästi imeytysmateriaalia. Ympäristöön mahdollisesti päässeet polttonesteet on kerättävä välittömästi talteen ja käytetyt imeytysaineet toimitettava käsiteltäväksi ongelmajätteenä. 5. Polttoaine- ja muiden kemikaalisäiliöiden tulee olla kaksivaippaisia tai ne on sijoitettava tiiviisiin suoja-altaisiin. Suoja-altaiden tilavuus tulee olla vähintään yhtä suuri kuin säiliöiden tilavuus. Sadeveden pääsy suoja-altaisiin on oltava estetty. Säiliöt on varustettava ylitäytön estolaittein. Päästöt ilmaan 6. Laitoksen kaikessa toiminnassa on huolehdittava, että pölyämisestä ei aiheudu haittaa lähimpiin häiriintyviin kohteisiin. Pölyhaitat on estettävä kastelemalla pölyävää materiaalia ja laitosaluetta vedellä. Maa-ainekset on kuljetettava alueelle siten, että liikenteestä ja

17 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta kuljetuskaluston epäpuhtaudesta ei aiheudu ympäristölle pölyhaittoja. Melu 7. Toiminnan aiheuttama melutaso ei saa ylittää asuinkiinteistöjen pihalla klo 7-22 ekvivalenttimelutasoa 55 db (LAeq) eikä yöllä klo 22-7 tasoa 50 db (LAeq). Loma-asumiseen käytettävillä alueilla ekvivalenttimelutaso ei saa ylittää päivällä arvoa 45 db eikä yöllä arvoa 40 db. Toiminnanharjoittajan on tarvittaessa selvitettävä melutasot mittauksin. Jätteet ja niiden käsittely 8. Laitosalueen yleisestä siisteydestä on huolehdittava. Alueesta ei saa muodostua sinne kuulumattomien materiaalien tai jätteiden varastoaluetta. Mahdolliset ongelmajätteet ja muut jätteet tulee toimittaa säännöllisin väliajoin käsiteltäväksi laitokselle, jolla on voimassa oleva ympäristölupa ko. jätteen vastaanottamiseen tai käsittelyyn. Toiminnassa on huomioitava Kainuun jätehuollon kuntayhtymän jätehuoltomääräykset. Paras käyttökelpoinen tekniikka 9. Toiminnanharjoittajan on seurattava parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä. Uutta parasta käyttökelpoista tekniikkaa on otettava soveltuvin osin käyttöön jatkossa, mikäli se vähentää ympäristön pilaantumisen vaaraa. Häiriö- ja muut poikkeukselliset tilanteet 10. Häiriö- ja poikkeuksellisia tilanteita varten toiminta-alueella on oltava riittävä alkusammutuskalusto ja imeytysaineita öljyvuotojen varalle. 11. Häiriö- ja poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa voi aiheutua määrältään tai laadultaan poikkeuksellisia päästöjä ilmaan, pinta- tai pohjavesiin tai maaperään, on toiminnanharjoittajan ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin päästöjen estämiseksi ja vahinkojen torjumiseksi. Tilanteista on ilmoitettava välittömästi pelastusviranomaiselle sekä ympäristönsuojeluviranomaiselle. Tarkkailu- ja raportointi 12. Toiminnanharjoittajan on vuosittain helmikuun loppuun mennessä toimitettava lupaviranomaiselle edellistä vuotta koskeva vuosiraportti, josta käyvät ilmi seuraavat tiedot

18 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta tuotanto ja raaka-aineet - toiminta-ajat - toiminnassa muodostuneiden jätteiden laatu, määrä, varastointi ja edelleen toimittaminen - tiedot poikkeuksellisista tilanteista ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet Toiminnan muuttaminen tai lopettaminen 13. Toiminnan olennaisesta muuttamisesta, lopettamisesta, toiminnanharjoittajan tai toiminnan yhteyshenkilön vaihtumisesta on ilmoitettava lupaviranomaiselle. 14. Toiminnan loputtua alue on siistittävä ja alueelle varastoidut jätteet on toimitettava asianmukaiseen paikkaan hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi. Muuta toiminnassa huomioitavaa Mullan valmistuksessa on huomioitava lannoitevalmistelaki (539/2006) ja sen nojalla annetut säädökset. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira antaa asiasta tarkemmat määräykset ja ohjeet. Lausuntojen ja muistutusten huomioiminen Kainuun elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus on lausunnossaan edellyttänyt, että luvanhakijan on selvitettävä maaperän laatu, pohjaveden korkeus ja virtaussuunta, toiminnan sijoittuessa I-luokan pohjavesialueelle. Luvanhakija on toimittanut annetuista lausunnoista ja muistutuksista vastineen, jonka yhteydessä on selvitys pohjavesiolosuhteista. Luvanhakija esittää selvityksessä lupaharkinnan kannalta riittävällä tarkkuudella Kainuun ELY-keskuksen lausunnossa edellyttämät asiat. Kainuun maakunta -kuntayhtymä ympäristöterveydenhuollon, Sotkamon kunnan kaavoittajan ja Sotkamon kunnan vesihuoltolaitoksen asiasta antamat lausunnot on huomioitu lupaharkinnassa ja lupamääräyksissä. Muistutuksessa liikennöintiä koskevat asiat on kerrottu lupahakemuksessa. Toiminnanharjoittajan tulee noudattaa lupahakemusta. RATKAISUN PERUSTELUT Lupaharkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset Hakemuksen ja tämän päätöksen mukaisesti järjestetty toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annetut vaatimukset

19 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa tai sen nojalla on säädetty. Tämän päätöksen ja lupahakemuksen mukaisesti toimittaessa toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan vaarantumista tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta naapureille. Päätöksessä on annettu ympäristönsuojelulain, jätelain ja niiden nojalla annettujen asetusten vaatimusten täyttämiseksi tarpeelliset määräykset. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan aiheuttama pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriski. Toiminta ei ole kaavan vastaista. Toiminta sijoittuu alueelle, jossa on jo ennestään mm. jätevedenpuhdistamo ja jätteiden lajitteluasema. Lupamääräysten perustelut Lupamääräyksillä 1 ja 2 rajoitetaan alueelle tuotavien ylijäämämaiden laatua ja määrää. Määräykset on annettu ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. (YSL 43, 45 ) Lupamääräyksessä 3 toiminta-aikoja koskevat määräykset on annettu ympäristölle mahdollisesti aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi. (YSL 43, NaapsL 17 ) Lupamääräykset 4 ja 5 on annettu maaperän ja pinta- ja pohjavesien pilaantumisen ehkäisemiseksi. (YSL 7, 8, 43 ) Lupamääräys 6 on annettu toiminnasta aiheutuvien terveys- ja viihtyisyyshaittojen ehkäisemiseksi. (YSL 43, NaapsL 17 ) Lupamääräys 7 perustuu valtioneuvoston päätökseen (993/1992) melutason ohjearvoista Lupamääräys 8 on annettu maaperän ja pinta- ja pohjavesien pilaantumisen ehkäisemiseksi sekä asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi. (YSL 43, 45 ) Lupamääräys 9 soveltamalla alansa parasta käyttökelpoista tekniikkaa varmistutaan ympäristö- ja terveyshaittojen minimoinnista. (YSL 5, 58 ) Lupamääräyksillä 10 ja 11 varmistetaan, että toiminnanharjoittaja on ennalta varautunut poikkeuksellisia päästöjä aiheuttaviin tilanteisiin, ja että mahdollisissa vahinkotilanteissa voidaan ryhtyä välittömästi tarvittaviin

20 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta toimenpiteisiin (YSL 43 ) Lupamääräykset 12 ja 13 ovat tarpeen toiminnan valvonnan vuoksi. (YSL 5, 43, 46, 81 ja 83 ) Lupamääräys 14 on annettu, jotta varmistutaan ettei toiminnasta lopettamisen jälkeen aiheudu enää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, ja että alue siistitään toiminnan loputtua. (YSL 81 ja 90 ) Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta Ympäristö- ja tekninen lautakuntaa määrää, että toiminta voidaan aloittaa muutoksenhausta huolimatta. Hakijan on asetettava euron pankkitakaus tai muu hyväksyttävä vakuus ympäristön saattamiseksi ennalleen luvan kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalle. Perustelu Toiminta ei aiheuta merkittävää häiriötä tai riskiä ympäristölle. Aloittaminen vakuutta vastaan ei myöskään tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. Jätehuollon vakuus Lemminkäinen Infra Oy:ltä ei vaadita vakuutta Perustelu Ympäristönsuojelulain 43 :n mukaan jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan on asetettava vakuus asianmukaisen jätehuollon, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi. Vakuus voidaan jättää vaatimatta muuta kuin kaatopaikkatoimintaa harjoittavalta, jos vakuudella katettavat kustannukset toimintaa lopetettaessa ovat jätteen määrä, laatu ja muut seikat huomioon ottaen vähäiset. LUVAN VOIMASSAOLO Tämä päätös on voimassa Toiminnan olennaiseen laajentamiseen tai muuttamiseen on oltava lupa. ASETUKSEN NOUDATTAMINEN Jos asetuksella annetaan luvan myöntämisen jälkeen ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla lupamääräyksiä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. KÄSITTELYMAKSU Tämän ympäristöluvan käsittelymaksu on 2150 euroa. Käsittelymaksu perustuu Sotkamon kunnan ympäristö- ja teknisen lautakunnan hyväksymään ympäristölupamaksutaksaan. SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

21 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristönsuojelulaki 86/2000: 4, 5, 7, 8, 28, 35-38, 41-43, 45, 46, 52-56, 58, 76, 81, 83, 90, 96, 101 :t Ympäristönsuojeluasetus 169/2000: 1, 7, 19 :t Laki eräistä naapuruussuhteista 26/1920: 17 Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (VnP 993/1992) Päätös Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. PÄÄTÖKSEN ANTAMINEN Päätös annetaan julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös: Päätös lähetetään hakijalle Jäljennös päätöksestä Kainuun ELY -keskus Kainuun maakunta - kuntayhtymä/ympäristöterveydenhuolto Tieto päätöksen antamisesta Ympäristölupahakemuksesta YSL 38 2 momentin perusteella tiedon saaneet Päätöksen antamisesta kuulutetaan Sotkamon kunnan virallisella ilmoitustaululla. TIEDOKSIANTO JA VALITUSOSOITUS Päätöksen antamispäivä Ympäristö- ja teknisen lautakunnan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella. Valitusaika Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa ympäristö- ja teknisen lautakunnan päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Valitusaika päättyy Valituskirjelmän toimittaminen Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa Sotkamon ympäristöja tekniselle lautakunnalle. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston

22 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta aukioloajan päättymistä. Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen Valituskirjelmässä on ilmoitettava: - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa. Valituskirjelmän liitteet Valituskirjelmään on liitettävä: - ympäristö- ja teknisen lautakunnan päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Maksu Valittajalta peritään Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 90 euroa, ellei valittaja tuomioistuinten ja eräiden oikeusviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 7 :n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta. Sotkamon ympäristö- ja teknisen lautakunnan osoite: Markkinatie 1 (PL 24), SOTKAMO (88601 SOTKAMO) Puh. (08) /vaihde, Fax. (08) , sähköposti.

23 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Lausunto vesienhoidon suunnittelun työohjelmasta, aikataulusta, ympäristövaikutusten arvioinnista sekä Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen keskeistä kysymyksistä /5/542/2012 YMPTEKLT 120 Ympäristösuunnittelija Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on pyytänyt Sotkamon kunnalta lausuntoa vesienhoidon suunnittelun työohjelmasta, aikataulusta, ympäristövaikutusten arvioimisesta sekä Oulujoen - Iijoen vesienhoitoalueen keskeisistä kysymyksistä Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (272/2011) edellyttää vesienhoitosuunnitelmien laatimista vesienhoitoalueille. Vesienhoitosuunnitelmissa esitetään vesienhoidon yleislinjaukset sekä määritellään tavoitteet ja toimenpiteet seuraavan kuuden vuoden aikana tehtävälle vesienhoitotyölle. Vesienhoitosuunnitelmat vuoteen 2015 hyväksyttiin valtioneuvostossa v Nyt valmistellaan vesienhoitosuunnitelmia vuoteen Valmistelua varten on laadittu vesienhoitoaluekohtaiset asiakirjat, joissa käsitellään toisen suunnittelukierroksen työohjelmaa ja aikataulua, ympäristöselostuksen laatimista sekä vesienhoidon keskeisiä kysymyksiä. Vesienhoitoalueet eivät määräydy hallinnollisten vaan vesistöjen rajojen mukaan. Kajaani, Sotkamo ja Kuhmo kuuluvat Oulujoen - Iijoen vesienhoitoalueeseen sekä lisäksi eteläisiltä osiltaan Vuoksen vesienhoitoalueeseen. Vesienhoitoaluekohtaiset asiakirjat ovat nähtävillä sähköisesti myös verkko-osoitteessa Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä kuultavana olevista asioista kirjallisesti tai sähköisesti Kainuun ELY-keskukselle klo mennessä. Postiosoite: Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 115, Kajaani Suunnittelun työohjelma Vesienhoitoa suunnittelevat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset toimialueillaan ympäristöministeriön ohjauksessa. Suunnittelussa periaatteena on avoin ja osallistuva yhteistyö. Suunnittelu koskee sekä pinta-, että pohjavesiä ja siinä mm. arvioidaan ihmistoiminnan vaikutusta vesien tilaan (kuormitusarviot, vesirakentamisen aiheuttamien muutosten arviointi sekä pohjavesiin kohdistuvan ihmistoiminnan vaikutuksen arviointi). Vesien tilat arvioidaan; pintavedet luokitellaan ekologisen ja kemiallisen tilan mukaan ja pohjavedet kemiallisen ja määrällisen tilan mukaan. Vesienhoidolle asetetaan myös ympäristötavoitteet sekä

24 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta toimenpideohjelma päivitetään. Toimenpideohjelman pohjalta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus kokoaa Oulujoen- Iijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman, jossa esitetään mm. vesienhoitoalueen pinta- ja pohjavesien seurantaohjelma, yleistiedot koko vesienhoitoalueesta, koko vesienhoitoaluetta koskevat yhteiset asiat sekä suunnitelman ympäristövaikutusten arviointi eli ympäristöselostus. Ehdotus tarkistetuksi vesienhoitosuunnitelmaksi tulee kuultavaksi vuonna Suunnittelun ohella toteutetaan ensimmäisellä suunnittelukaudella vahvistettuja toimenpiteitä ja seurataan toimenpiteiden toteutumista. Suunnittelussa huomioidaan myös yleinen kehitys, eli mm. lainsäädännön muutokset ja uudistukset, uudet strategiat sekä ilmastonmuutoksen vaikutus. Aikataulu Vuonna 2012 viimeistellään vesienhoitosuunnitelman työohjelma ja aikataulu sekä laaditaan yhteenveto keskeisistä kysymyksistä. Myös pintaja pohjavesien tilan seurantaohjelmat päivitetään. Tämän rinnalla seurataan ensimmäisen vesienhoitosuunnitelmakauden toimien toteutumista. Vuosina 2013 ja 2014 täsmennetään vesienhoidon ympäristötavoitteita ja suunnitellaan niiden toteuttamiseen tarvittavia toimia. Vuonna 2014 valmistuu ehdotus tarkistetuksi vesienhoitosuunnitelmaksi vuoteen Suunnitelma hyväksytään valtioneuvostossa vuoden 2015 loppuun mennessä. Ympäristövaikutusten arviointi Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä edellyttää, että vesienhoitosuunnitelman sekä siihen liittyvien toimenpideohjelmien laatimisen yhteydessä tehdään viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristöarvioinnista annetun lain (SOVA-laki) mukainen ympäristöarviointi. Ympäristöarvioinnissa tunnistetaan ja kuvataan vesienhoitosuunnitelmien toteuttamisen välittömät ja välilliset vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen, maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen, yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun ympäristöön, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön sekä luonnonvarojen hyödyntämiseen. Myös edellä mainittujen tekijöiden vuorovaikutussuhteet arvioidaan. Arvioinnin tulokset kuvataan ympäristöselostuksessa. Ympäristöselostus esitetään erillisenä vesienhoitosuunnitelman osana. Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen keskeiset kysymykset Vesienhoidot keskeisimmät kysymykset on jaoteltu neljän eri pääteeman mukaan. Pääteemat ovat: - Vesistörakentaminen ja säännöstely

25 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Hajakuormitus - Pistekuormitus - Pohjavesien määrä ja laatu Kunnostushankkeita tulisi edistää ja toteuttaa laajassa yhteistyössä, sillä valtion rooli pienenee hankkeiden toteuttajana. Alueella on voimakkaasti rakennettuja ja säädeltyjä entisiä lohijokia, joten tulevaisuudessa tulisi toteuttaa kalateitä sekä muita vaelluskalakantoja elvyttäviä ja suojelevia toimenpiteitä. Hajakuormituksen suhteen keskeisimmät kysymykset liittyvät maatalouteen, happamiin sulfaattimaihin, metsätalouteen sekä haja-asutuksen vesistökuormitukseen. Pistemäisen kuormituksen suurimpina haasteina on mainittu kaivostoiminnan päästöt, ympäristölle haitalliset ja vaaralliset aineet sekä uudet turvetuotantoalueet. Pohjavesien määrän ja laadun turvaamisessa keskeisintä on suojelusuunnitelmien laatiminen ja toteutus. Lisäksi pohjavesien suojelun tulisi olla kiinteä osa maankäytön suunnittelua ja eri toimintojen toimenpiteiden suunnittelua. Keskeisissä kysymyksissä on lisäksi nostettu esille yleiset kehityssuunnat, keskeiset tutkimustarpeet ja toimeenpanon resurssien riittävyys. Lisätietoja Taina Huttunen, ympäristötarkastaja, Palvelualuejohtaja Ehdotus Ympäristö- ja tekninen lautakunta katsoo, että vesienhoitosuunnitelman työohjelma ja aikataulu ovat hyvin laadittuja. Vaikutusmahdollisuudet ovat riittävät ja varsinkin internetissä oleva kysely parantaa yksittäisen henkilön mahdollisuuksia vaikuttaa ja pienentää kynnystä esittää mielipiteensä. Ympäristövaikutusten arviointi sekä -selostus sisällöltään ja laajuudeltaan on esitetyssä muodossa monipuolinen ja riittävä. Keskeisissä kysymyksissä on huomioitu ja tuotu esille keskeiset asiat ja Sotkamon seudun ongelmakohdat ovat myös hyvin mukana. Lausunnossaan ympäristö- ja tekninen lautakunta korostaa kuitenkin sitä, että kaivosteollisuuden jätevesien käsittelymenetelmiksi ei näytä riittävän mainitut ph:n säätö, metallien saostus, kiintoaineen laskeutus ja pintavalutus. Vaikka kaivoteollisuudessa käsiteltävät jätevesimäärät ovat suuret, ovat myös vesistöön mahdollisesti joutuvien haitallisten aineiden määrät suuret. Siksi tarkempien teollisten jätevedenkäsittelytekniikoiden käyttöönotto on kaivosteollisuudessa välttämätöntä.

26 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Lautakunta lisäksi toteaa, että metsätalouden ympäristövaikutukset eivät nouse keskeisissä kysymyksissä riittävällä painoarvolla esiin. Kunnostusojituksia tulee tehdä vain sellaisilla metsä- ja suoalueilla, joilta on odotettavissa taloudellinen hyöty todellisena lisääntyvänä puun kasvuna. Kunnostusojamäärissä on jääty jälkeen metsäohjelman tavoitteista, mutta se voi olla hyvä asia vesistöjen kannalta. Kiintoaineen mukana metsäojista kulkeutuva fosforimäärä on moninpaikoin merkittävämpi rehevöitymisen aiheuttaja sisävesissä kuin maatalouden fosforikuormitus. Lautakunta katsoo, että uusia turvetuotantoalueita tulee perustaa vain sellaisille valuma-alueille, joissa turvetuotantoa. on jo tällä hetkellä. Erityishuomio sielläkin tulee kiinnittää kiintoaineen kulkeutumisen estämiseen niin ilma- kuin vesiteitse. Päätös Otteet Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 115, Kajaani Ympäristötarkastaja

27 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Lausunto Talvivaara Sotkamo Oy:n koetoimintailmoituksesta; ammoniumsulfaatin koekäytön jatkaminen 119/5/541/2012 YMPTEKLT 121 Ympäristötarkastaja Pohjois-Suomen aluehallintovirasto pyytää lausuntoa Sotkamon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta Talvivaara Sotkamo Oy:n jättämän koetoimintailmoituksen johdosta. Koetoimintailmoitus koskee ammoniumsulfaatin koekäyttöä tuotantokasalla. Lausunto pyydetään toimittamaan mennessä. Talvivaara Sotkamo Oy on selvittänyt laboratoriokokeilla ammoniumsulfaatin käyttömahdollisuuksia bioliuotusprosessin tehostamisessa. Ammoniumsulfaatti on huomioitu Talvivaaran alkuperäisessä ympäristöluvassa vastaavassa käyttötarkoituksessa, mutta sitä ei ole tähänastisessa toiminnassa käytetty. Ammoniumsulfaatin käyttöä on testattu kesän 2012 aikana koekasoilla suljetussa liuoskierrossa, jonka jälkeen koe on toistettu myös tuotantokasalla. Kyseisestä koetoiminnasta on jätetty ilmoitus Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle, josta aluehallintovirasto on antanut päätöksensä Talvivaara Sotkamo Oy jatkaa ammoniumsulfaatin koekäyttöä tuotantokasalla. Jatkokokeet tehdään eri lohkolla, kuin ensimmäisen vaiheen tuotantokasakokeet. Kainuun ELY-keskus on edellyttänyt uuden koetoimintailmoituksen laatimista, mikäli koetta jatketaan ja ammoniumsulfaatin määrä ylittää alkuperäisessä koetoimintailmoituksessa määritellyn kolme tonnia. Jatkokokeiden myötä kokeissa käytettävä, yhteenlaskettu ammoniumsulfaatin määrä on 60 t. Lisätietoja asiasta antaa ympäristötarkastaja Taina Huttunen, puh tai Palvelualuejohtaja Ehdotus Ympäristö- ja tekninen lautakunta on antanut lausunnon ammoniumsulfaatin koetoiminnasta. Lausunnossa on tuolloin esitetty seuraavaa: Koetoimintailmoituksen johdosta tehtävässä päätöksessä on rajattava aika, minkä aikaa koetoimintaa saa harjoittaa. Päätöksessä tulee määrätä koetoiminnan päästöjen tarkkailusta sekä velvoittaa Talvivaara Sotkamo Oy tarvittaessa tehostamaan tarkkailua, mikäli tarvetta ilmenee. Koetoiminnan päätyttyä tuloksista tulee raportoida myös Sotkamon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Asiasta aiemmin esitetyn lisäksi ympäristö- ja tekninen lautakunta edellyttää, että koetoiminta on keskeytettävä, mikäli tarkkailu osoittaa, että

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2011 ASIA Päätös Suomen Hyötykeskus Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta,

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 ASIA Tornion nestekaasuterminaalin ympäristöluvan tarkistaminen, Tornio HAKIJA Neste Oil Oyj Keilaranta 21 02150

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Jouko Kallio, puh. 09 27 467 540 ja Kaarina Venho, puh. 09 467 510 s-posti: etunimi.sukunimi@uudenmaansairaalapesula.

Yhteyshenkilö: Jouko Kallio, puh. 09 27 467 540 ja Kaarina Venho, puh. 09 467 510 s-posti: etunimi.sukunimi@uudenmaansairaalapesula. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 8.6.2010 49 Dno KYK:29 /2010 50 UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY / YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN TEKSTIILIEN VESIPESUA, HUOLTOA JA VUOKRAUSTA ALIKERAVAN KAUPUNGINOSASSA KERAVAN

Lisätiedot

Lupahakemus on päivätty 27.6.2012 ja se on toimitettu lupaviranomaiselle samana päivänä.

Lupahakemus on päivätty 27.6.2012 ja se on toimitettu lupaviranomaiselle samana päivänä. KUHMO ASIA: VIREILLETULO: HAKIJA: TOIMINTA: Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupa Kuhmon kaupungin Vieksin kylän Pieni- Konappi RN:o 9:1 joka koskee 5600 munivan kanan kanalan laajentamista

Lisätiedot

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 5.10.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2003-Y-594-121 ASIA No YS 1409 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Nummi-Pusulan kunnan

Lisätiedot

Housukeitaan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Isojoki

Housukeitaan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Isojoki Etelä-Suomi Päätös Nro 85/2010/3 Dnro ESAVI/376/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2010 ASIA HAKIJA Housukeitaan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 27.11.2013.

Päätös 1 (5) Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 27.11.2013. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 19.12.2014 9316 Endomines Oy Pampalontie 11 82967 HATTU VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Nimi Ilokulta 4 ja 6-7 Hakija Endomines Oy Kuusankoski Yhteystiedot:

Lisätiedot

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011.

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011. LAUSUNTO UUDELY/59/07.04/2010 26.10.2011 Vantaan Energia Oy PL 95 01301 Vantaa LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA 1.

Lisätiedot

Helsinki 21.10.2009. No YS 1292

Helsinki 21.10.2009. No YS 1292 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 21.10.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-289-111 No YS 1292 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Edita Prima Oy:n Hakuninmaan

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

Päätös. Valtioneuvoston päätös Talvivaara Sotkamo Oy:n hakemukseen saada ydinenergialain 21 :ssä tarkoitettu lupa kaivos- ja rikastustoimintaan

Päätös. Valtioneuvoston päätös Talvivaara Sotkamo Oy:n hakemukseen saada ydinenergialain 21 :ssä tarkoitettu lupa kaivos- ja rikastustoimintaan Päätös Valtioneuvoston päätös Talvivaara Sotkamo Oy:n hakemukseen saada ydinenergialain 21 :ssä tarkoitettu lupa kaivos- ja rikastustoimintaan Annettu Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 2012 Hakemus Talvivaara

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 147 KH 148 Kokouksen järjestäytyminen Lausunto Vihdin Veden jätevesihuollon vaihtoehdot -hankkeen YVA-selostuksesta KH 149 Osavuosikatsaus 2/2014 KH 150 KH 151 KH 152 KH

Lisätiedot

Helsinki 30.12.2009. No YS 1696

Helsinki 30.12.2009. No YS 1696 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 30.12.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2009-Y-207-111 No YS 1696 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Vantaan Långmossebergeniin

Lisätiedot

Hämeenlinnan Moottorikerho ry:n maastoliikennelain 30 :n mukainen hakemus moottoripyörien ja mönkijöiden harjoittelualueelle, Kuoppakorpi, Hattula

Hämeenlinnan Moottorikerho ry:n maastoliikennelain 30 :n mukainen hakemus moottoripyörien ja mönkijöiden harjoittelualueelle, Kuoppakorpi, Hattula Hämeenlinnan Moottorikerho ry:n maastoliikennelain 30 :n mukainen hakemus moottoripyörien ja mönkijöiden harjoittelualueelle, Kuoppakorpi, Hattula YMRALA 17.6.2014 89 Valmistelija: ympäristötarkastaja

Lisätiedot

Elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus

Elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus Elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus La us unto 23.01.2015 POKELY 5/07.04/2013 Lieksan Teollisuuskyla Oy Markku Vuorenmaa Kerantie 26 81720 LIEKSA Viite: Ymparistovaikutusten arviointiselostus 08.10.2014

Lisätiedot

Määräysten noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Määräysten noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Kaupunginvaltuusto 25.4.2005/62 KERAVAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä

Lisätiedot

Takapelto, Kulmakorpi

Takapelto, Kulmakorpi Ramboll Finland Oy Espoon kaupunki Takapelto, Kulmakorpi Maankaatopaikan yleissuunnitelma [LUONNOS] Ramboll PL 3, Piispanmäentie 5 02241 Espoo Finland Puhelin: 020 755 611 www.ramboll.fi Sivu 1 1. HANKKEEN

Lisätiedot

OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET

OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET 129 10. VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA TOTEUTTAMISKELPOISUUS 10.1 Vaihtoehtojen vertailu Ympäristövaikutuksia tässä arvioinnissa on tarkasteltu muutoksena

Lisätiedot

Maa-ainesten kestävä käyttö

Maa-ainesten kestävä käyttö YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2009 Maa-ainesten kestävä käyttö Opas maa-ainesten ottamisen sääntelyä ja järjestämistä varten LUONNON- VARAT YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2009 Maa-ainesten

Lisätiedot

Keljonkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma

Keljonkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma Keljonkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELU Alkusanat Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on selvitys ja ohje, jota sovelletaan maankäytön suunnittelussa ja

Lisätiedot

LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAHVISTAMISTA KOSKEVASTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN PÄÄTÖKSESTÄ 16.12.2009 TEHDYSTÄ VALITUKSESTA

LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAHVISTAMISTA KOSKEVASTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN PÄÄTÖKSESTÄ 16.12.2009 TEHDYSTÄ VALITUKSESTA Päiväys Datum Dnro Dnr 16.2.2010 YM1/5223/2010 Korkein hallinto-oikeus PL 180 00131 Helsinki Viite Lausuntopyyntö 18.1.2010 (KHO:n diaarinro 0203/1/10) Hänvisning Asia Ärende LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2013. Fingrid Oyj (jäljempänä hakija) on pyytänyt lupaa saada lunastamalla

Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2013. Fingrid Oyj (jäljempänä hakija) on pyytänyt lupaa saada lunastamalla V a l t i o n e u v o s t o n päätös Fingrid Oyj:n hakemukseen saada kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta 29 päivänä heinäkuuta 1977 annetussa laissa (603/1977, jäljempänä lunastuslaki)

Lisätiedot

Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltaminen

Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltaminen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 15 2012 Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltaminen Kuvaus hyvistä menettelytavoista Airi Karvonen, Tuire Taina, Juhani Gustafsson,

Lisätiedot

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain Etelä-Suomi Päätös Nro 3/2010/2 Dnro ESAVI/140/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2010 ASIA Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

Hakemus saada poiketa nestemäisten polttoaineiden ja kemikaalien varastointikiellosta Hakkaralan pohjavedenottamon kaukosuojavyöhykkeellä, Siilinjärvi

Hakemus saada poiketa nestemäisten polttoaineiden ja kemikaalien varastointikiellosta Hakkaralan pohjavedenottamon kaukosuojavyöhykkeellä, Siilinjärvi Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 26/10/2 Dnro ISAVI/19/04.09/2010 24.2.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 1 VALTIONEUVOSTON ASETUS 542/2003 KOSKIEN HAJA ASUTUSALUEIDEN TALOUSJÄTEVESIÄ...3 1.1

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot