SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 249. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta ASIAT Otsikko Sivu 116 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi Ympäristölupapäätös Lemminkäinen Infra Oy/Puhdistamo Lausunto vesienhoidon suunnittelun työohjelmasta, 271 aikataulusta, ympäristövaikutusten arvioinnista sekä Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen keskeistä kysymyksistä Lausunto Talvivaara Sotkamo Oy:n koetoimintailmoituksesta; 275 ammoniumsulfaatin koekäytön jatkaminen 122 Lausunto Talvivaara Sotkamo Oy:n YSL:n 62 :n mukaisesta 277 ilmoituksesta 123 Lausunnon antaminen Katerman voimalaitoksen ja 281 Tihisenniemen sähköaseman välisen 110 KV voimajohdon uusimisesta 124 Päättäminen lumetusjärjestelmän tarvikkeiden toimittajasta 282 Vuokatinrinteille 125 Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Kokouksen päättäminen 287

2 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ AIKA klo 17:00-18:00 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Heikkinen Pekka puheenjohtaja Herranen Kalle varapuheenjohtaja Hakkarainen Annikki jäsen Karjalainen Heikki jäsen Määttä Ari jäsen Partanen Alpo jäsen Rossi-Määttä Tuula jäsen Röpelinen Päivi jäsen Törmänen Anni-Inkeri jäsen Väisänen Unto jäsen Salminen Marja-Terttu varajäsen POISSA Kotilainen Heidi jäsen Korhonen Aimo kunnanhallituksen pj. Niskanen Marko kunnanhallituksen edustaja MUU Piirainen Pentti palvelualuejohtaja, esittelijä Leinonen Kaarina pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUKSET Pekka Heikkinen puheenjohtaja Kaarina Leinonen pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Sotkamo Heikki Karjalainen Marja-Terttu Salminen PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä kunnanviraston teknisessä toimistossa klo

3 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen YMPTEKLT 116 Palvelualuejohtaja Kutsu tähän kokoukseen liitteenään esityslista on toimitettu lautakunnan jäsenille ja muille vastaanottajille Kokouskutsu ja pöytäkirjan nähtävänäolo on ilmoitettu kunnan ilmoitustaululla, koska kyseessä on poikkeava kokousaika. Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan muu toimielin kuin valtuus to on päätösvalt ai nen, kun enem män kuin puolet jäsenistä on läsnä. Ehdotus Päätös Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Pöytäkirjantarkastajien valitseminen YMPTEKLT 117 Palvelualuejohtaja Palvelualuejohtaja Ehdotus Päätös Ympäristö- ja tekninen lautakunta on päättänyt, että pöytäkirjan tarkastaa ku kin jäsen vuorollaan aakkosjärjestyksessä. Tarkastusvuorossa ovat jäsenet Heikki Karjalainen ja Heidi Kotilainen. Ympäristö- ja tekninen lautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajaksi Heikki Karjalaisen ja Heidi Kotilaisen. Pöy tä kirja tarkastetaan ja al lekirjoitetaan Lautakunta päätti valita pöytäkirjantarkastajaksi Heikki Karjalaisen ja Marja-Terttu Salmisen.

5 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi YMPTEKLT 118 Ehdotus Ympäristö- ja tekninen lautakunta päättää hyväksyä kokouksen työjär jestykseksi esi tys listan mu kaisen työjärjestyksen. Palvelualuejohtaja kokouksessa Ehdotus Esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että - pöydälle jaettiin seuraavat pykälät palvelualuejohtajan kokouksessa tekemällä uudella ehdotuksella lisättynä: Päättäminen lumetusjärjestelmän tarvikkeiden toimittajasta Vuokatinrinteille Ilmoitusasiat Päätös Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen.

6 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristölupapäätös Lemminkäinen Infra Oy/Puhdistamo 87/5/543/2012 YMPTEKLT 119 Ympäristötarkastaja Asia Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee ylijäämämaiden vastaanottamista ja läjittämistä sekä siitä mullan valmistamista. Hakemuksessa tarkoitettu toiminto sijoittuu Sotkamossa tilalle Puhdistamo Rn:o 94:39, Alasotkamo. Kartta on esityslistan liitteenä. Lupahakemukseen sisältyy hakemus aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta. Hakija Lemminkäinen Infra Oy PL HELSINKI Luvan yhteyshenkilö: Kati Kahri, Päivölänkatu 35, Seinäjoki Laitoksen yhteyshenkilö Juha-Pekka Salminen Lastaajantie Vuokatti Luvan hakemisen peruste Hakemuksessa esitetty toiminta on ympäristöluvanvaraista ympäristönsuojelulain 28 :n 2 momentin kohdan 4 perusteella sekä ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 14 momentin kohdan d perusteella. Toimivaltainen viranomainen Lupaviranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen (YSA 7 1 mom. ja YSA 7 13) c-kohta). Asian vireilletulo Hakemus on saapunut kuntaan Hakemusta on täydennetty Toimintaa koskevat luvat ja sopimukset sekä alueen kaavoitustilanne Luvat Tilalla Puhdistamo Rn:o 94:39 on voimassa Sotkamon kunnan ympäristöja teknisen lautakunnan Sotkamon Sora ja Sepeli Oy:lle (nykyisin Lemminkäinen Infra Oy) myöntämä ympäristölupa jätteiden vastaanottolaitosta varten. Luvanhakija pyytää tämän luvan rauettamista

7 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta siltä osin, kun se koskee tilaa Puhdistamo Rn:o 94:39. Kaavoitus Hakemuksessa esitetään kaavoituksesta seuraavaa: Mustolan hankealueella on voimassa oleva asemakaava. Hankealue on kaavoitettu yhdyskuntateknisen huollon alueeksi (ET), jolla tällä hetkellä toimii kunnan jätevedenpuhdistamo sekä merkinnällä TY osoitetusta teollisuusalueesta ja katualueesta. Sopimukset Sotkamon kunnanhallitus on tehnyt päätöksen, jossa se on päättänyt vuokrata viideksi vuodeksi Lemminkäinen Infra Oy:lle noin m² määräalan Sotkamon kunnan omistamasta Puhdistamo Rn:o 94:39 -tilasta. Laitoksen sijaintipaikka ja sen ympäristö Toiminta-alue sijaitsee Sotkamon kunnan Alasotkamossa tilalla Puhdistamo Rn:o 94:39. Toiminta-alueella on voimassa oleva asemakaava. Toiminta sijoittuu (ET)- merkinnällä varustetulle alueelle, eli yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueelle. Samalla alueella sijaitsee Sotkamon kunnan jätevedenpuhdistamo. Lähimpiin rakennuksiin länsi- ja lounaispuolella hankealuetta on hankealueen rajalta matkaa noin 230 metriä. Koulu sijaitsee samassa suunnassa noin 380 metrin etäisyydellä. Hankealueen luoteispuolella sen välittömässä läheisyydessä sijaitsee Sotkamon kunnan jätevedenpuhdistamo. Kaakkoispuolella noin 250 metrin päässä sijaitsee asuinrakennus. Lisäksi alueen koillis- ja luoteispuolella sijaitsevat asuinrakennukset noin 200 metrin päässä toiminta-alueelta. Alueen läheisyydessä ei ole suojelukohteita kuten Natura-alueita, havaittuja muinaisjäännöksiä tai uhanalaisia kasvi- ja eläinlajeja. Hakemuksen mukaan alueen läheisyydessä ei myöskään sijaitse häiriöille herkkiä toimintoja, kuten sairaaloita, terveyskeskuksia, oppilaitoksia tai päiväkoteja. Toiminta sijoittuu Vuokatin ( A) I-luokan pohjavesialueelle. Toiminta ei kuitenkaan sijoitu pohjavesialueen muodostumisalueelle. LAITOKSEN TOIMINTA Mullan valmistus Multaa valmistetaan alueelle tuotavista maa-aineksista (hiekkaa ja moreenia), paikalle tuotavasta turpeesta sekä kalkista sekoittamalla niitä halutuissa suhteissa keskenään. Mullan sekaan lisätään tarvittaessa kalkkia parantamaan sen ominaisuuksia sekä tekemään tuotteesta tasalaatuisempaa. Sekoittaminen tapahtuu maassa kauhakuormaajan avulla, kun tuotteet on näin esisekoitettu, syötetään tuote seulontalaitteistoon, jossa siitä seulotaan erilleen liian suuret (yli 15 mm) kappaleet. Tämän jälkeen tuote on valmis

8 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta hyödynnettäväksi. Mullan valmistusta tapahtuu keväällä ja kesällä keskimäärin noin 10 päivänä ja enimmillään noin 30 päivänä vuodessa. Multaa valmistetaan arkipäivisin klo 6-22 välisenä aikana. Viikonloppuisin tai arkipyhisin ei ole mullan valmistusta. Vuosittainen tuotantomäärä on keskimäärin t ja enimmillään t. Päivätuotantomäärä on keskimäärin 500 t/d. Muualta tuotavien ylijäämä-ainesten hyödyntäminen Kiinteistölle tuotavia ylijäämämaita käytetään mullanvalmistuksen lisäksi kiinteistöllä täyttöihin ja kiinteistön tasoittamiseen. Puhtaita ylijäämämaita voidaan myös varastoida kiinteistöllä ja toimittaa eteenpäin käyttökohteisiinsa rakentamiseen. Kokonaisuudessaan vastaanotettavien puhtaiden ylijäämämaiden vuosittainen vastaanottomäärä on keskimäärin t ja enintään t. Tuotannossa käytettävät raaka-aineet Mullan tuotannossa käytetään vuosittain raaka-aineita seuraavasti: Raaka-aine Keskimäärin t/a max t/a Hiekka t/a t/a Moreeni/puhtaat t/a t/a ylijäämämaat (Koko vastaanotettava määrä vuodessa enintään t) Turve t/a t/a Kalkki 18 t/a 46 t/a Seulontalaitteiston polttoainetta säilytetään alueella ainoastaan tuotantojakson aikana kaksoiskuorellisessa tai kiinteällä valuma-altaalla varustetussa säiliössä. Laitteisto voidaan käydä myös tankkaamassa alueella ajoneuvossa olevasta säiliöstä. Mullan tuotantoon ei käytetä vettä. Mullan valmistuksessa ei käytetä vettä eikä siinä siis synny jätevesiä. Vettä käytetään ainoastaan tarvittaessa pölyävien materiaalien kastelemiseen. Liikennöinti alueelle tapahtuu kokonaisuudessaan Mustolantien ja Lietekujan kautta. Paras käyttökelpoinen tekniikka Työtavoissa ja laitteistoissa käytetään parasta mahdollista käytettävissä olevaa tekniikkaa. Asemaa huolletaan säännöllisesti, mikä pienentää polttoöljyn kulutusta. Korjausten ja huoltojen yhteydessä uusitaan laitteiston varustelutasoa sitä mukaa kun tekniikka kehittyy. Ympäristönsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyvää kalustoa uusitaan annettujen määräysten ja asetusten sekä yrityksen oman toimintapolitiikan mukaisesti.

9 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN Toiminnasta aiheutuvia päästöjä ovat materiaalien käsittelyssä syntyvät vähäiset melu- ja pölypäästöt. Lisäksi turpeen tuominen alueelle sekä valmiin tuotteen kuljettaminen alueelta aiheuttavat vähäistä kuljetusliikennettä ja tästä aiheutuvaa melua ja mahdollista pölyämistä. Seulonnasta aiheutuva melu ja pöly ovat niin vähäisiä, etteivät ne ole havaittavissa lähimmillä asuinkiinteistöillä eikä niillä ole vaikutusta ihmisten terveyteen tai viihtyvyyteen. Toiminta ei aiheuta pysyvää haittaa ympäristölleen. Päästöt vesistöön ja viemäriin Toiminta ei aiheuta päästöjä vesistöön. Kaikki mullan tuotantoon käytettävät raaka-aineet ovat puhtaita eikä niistä liukene ympäristöön haitallisia aineita. Alueen hulevedet imeytyvät maahan. Mullanvalmistuspaikan pohjoispuolella sijaitsee Mustolanlampi, mutta hankealueelta ei ole ojia, joihin pintavedet virtaisivat. Päästöt ilmaan Toiminnasta ei aiheudu hajuhaittoja, sillä mullan valmistukseen käytetään puhdasta turvetta eikä esimerkiksi lantaa tai kompostoituja materiaaleja. Laitoksen kaikessa toiminnassa huolehditaan, ettei pölyämisestä aiheudu haittaa ympäristölle. Toiminnasta aiheutuvat pölyhaitat voidaan tarvittaessa estää kastelemalla pölyävää materiaalia. Raaka-aineita ja valmiita tuotteita kuljetettaessa huolehditaan myös, ettei kuljetuksista aiheudu ympäristölle pölyhaittoja, laitosaluetta ja sille johtavaa liittymää voidaan tarvittaessa kastella tai suolata. Melu ja tärinä Toiminnan melulähteitä ovat kauhakuormaaja sekä mullan seulomiseen käytettävä seulontalaitteisto. Seulalaitteiston äänitehotaso on karkeasti arvioituna LWA(dB) 90 luokkaa ja kauhakuormaajan LWA(db) 110. Näistä melulähteistä aiheutuva melu on vähäistä ja äänitehotaso esimerkiksi murskauslaitokseen verrattaessa hyvin paljon pienempi. Toiminta sijoittuu kiinteistöllä matalaan kohtaan eikä melu pääse leviämään ympäristössään kauas. Toiminnasta ei aiheudu tärinää. Jätteet Toiminnasta syntyy seulontajätettä noin tonnia vuodessa, jota voidaan käyttää kiinteistön täyttöihin. Seulontajäte koostuu puhtaiden ylijäämämaiden partikkeleista, jotka ovat liian suuria valmiiseen multaan. Laitosalueen yleisestä siisteydestä huolehditaan. Alueesta ei saa muodostua sinne kuulumattomien materiaalien tai jätteiden varastoaluetta. Mahdolliset ongelmajätteet ja muut jätteet toimitetaan säännöllisin väliajoin

10 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta käsiteltäväksi laitokselle, jolla on voimassa oleva ympäristölupa ko. jätteen vastaanottamiseen tai käsittelyyn. TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Toiminnasta pidetään kirjaa josta ilmenee valmistetut multamäärät, siihen käytettyjen raaka-aineiden määrät, tehdyt työtunnit, häiriötilanteet sekä myydyn tuotteen määrät. Toiminnan päästöjä voidaan tarkkailla laskennallisesti polttoaineen kulutustietojen pohjalta. Toiminnasta aiheutuvia pölypäästöjä tarkkaillaan työn aikana jatkuvasti silmämääräisesti ja tarvittaessa ryhdytään toimenpiteisiin pölyämisen minimoimiseksi. Toiminnan vaikutuksia tarkkaillaan silmämääräisesti päivittäin sekä ympäristöluvan ehtojen mukaisesti. Toiminnasta raportoidaan vuosittain lupaviranomaisille. POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA HÄIRIÖPÄÄSTÖT Toiminnan ympäristöriskeihin varaudutaan suunnitelmien teolla vahinkotapauksia varten, yrityksessä sattuneiden onnettomuuksien tutkinnalla ja henkilöstön koulutuksella. Tulipalon varalta hankealueella on viranomaisten määräämä alkusammutuskalusto ja henkilökunta on saanut tarvittavan opastuksen alkusammutuskaluston käyttöön. Häiriö- ja onnettomuustilanteissa henkilökunta suorittaa alkusammutus- tai muut tarvittavat toimet sekä hälyttää paikalle pelastuslaitoksen. Lisäksi suoritetaan tarvittavat ilmoitukset lupaviranomaisille, ELY-keskukselle, paikalliselle pelastuslaitokselle, poliisille jne. Öljyvahingon varalle asemalle on varattu riittävä määrä imeytysainetta. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksen täydennykset Luvanhakija on on täydentänyt lupahakemusta lausunnoista ja muistutuksista antamansa vastineen yhteydessä alueen pohjavesiolosuhteiden osalta. Selvityksessä alueen pohjavesioloista esitetään seuraavaa: Maaperän laatu ja pohjaveden muodostuminen Alueen maaperää on käyty tutkimassa silmämääräisesti alueella. Maaperä on laadultaan tiivistä hyvin hienojakoista maa-ainesta, pääosin savea. Pohja ei sovellu rakentamiseen eikä sillä arvioida olevan merkitystä pohjaveden imeytymisen tai sen liikkumisen kannalta. Toiminta sijoittuu Vuokatti-nimiselle I-luokan pohjavesialueelle, mutta arvioidun pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolelle.

11 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Pohjaveden korkeus ja virtaussuunta Luvanhakijalla ei ole tarkkaa tietoa pohjaveden liikkumisesta alueella. Varsinaisella pohjaveden muodostumisalueella vesi virtaa pääasiallisesti Tenetin pohjavedenottamolle etelän ja kaakon suunnasta eikä toiminta-alueelta arvioida tapahtuvan virtausta juurikaan pohjavedenottamon suuntaan vaan todennäköisempää on, että alueen pohjavedet purkautuvat Pirttijärveen päin rannan läheisyydessä. Pohjavedenpinnan arvioidaan olevan läheisten vesistöjen sekä Mustolan lammen tasolla. Mustolanlammen vedenkorkeudesta ei luvanhakijalla ole tarkkaa tietoa, mutta se on tarkistettavissa mittauksin alueella tarvittaessa. Tarvetta pohjavesiputken sijoittamiseen alueelle ei arvioida olevan, sillä toiminnasta aiheutuva riski on olematon ja maaperä johtaa vettä arvion mukaan niin huonosti, ettei pohjavesiputken asentamisesta alueelle ole merkittävää hyötyä. Tarkkailemalla toiminnan välittömässä läheisyydessä olevaa Mustolanlampea silmämääräisesti ja tarvittaessa vesinäyttein saadaan riittävästi varmistettua, ettei toiminta aiheuta vaikutuksia maaperään tai vesistöihin. Vedenottamot, kaivot ja alueen suoja-aluemääräykset Lähin käytössä oleva vedenottamo (Tenetti) sijaitsee kohteesta noin 600 metrin etäisyydellä. Hankealue ei sijoitu vedenottamon lähisuojavyöhykkeelle. Alueelle on laadittu pohjaveden suojelusuunnitelma ja nyt haetun toiminnan arvioidaan kuuluvan selvityksen päästöriskiryhmään I. Kemikaaleja käsitellään toiminnassa vähäisesti. Kemikaalien käsittelyssä ollaan toiminnan aikana huolellisia. Samalla kiinteistöllä sijaitsee mm. jätevedenpuhdistamo ja pohjavesialueella on useita toimintoja, jotka kuuluvat päästöriskiryhmään I. Nyt haetun toiminnan aiheuttama lisäriski pohjavesialueelle tai vedenottamolle on käytännössä katsoen olematon. Ympäristön kaivoja ei ole kartoitettu, mutta hankealueen ympäristö on vesihuoltolaitoksen toiminta-aluetta ja rakennukset kuuluvat vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkkoon. Ympäristöstä voidaan ennen toiminnan aloittamista kartoittaa olemassa olevat kaivot, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi, mutta on hyvin epätodennäköistä, että pohjavesiä virtaisi hankealueelta lähimpien asuinrakennusten suuntaan tai että toiminnalla olisi vaikutusta vesiolosuhteisiin ympäristössä. Toiminta ei vaikuta pohjaveden korkeuteen alueella. Suojaustoimenpiteet Toiminnassa käytetään vähäisiä määriä polttoainetta. Alueella ei ole tarpeen varastoida muita kemikaaleja. Alueella on toimintajakson aikana tarvittaessa polttoainesäiliö, josta käytettäviä laitteistoja voidaan tankata. Polttoainesäiliö on kooltaan noin 3 m ³, lainvaatimukset täyttävä kaksoisvaipallinen tai kiinteällä suoja-altaalla varustettu säiliö.

12 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Polttoaineiden käsittelyssä ollaan huolellisia ja alueella pidetään jatkuvasti imeytysmateriaalia mahdollisia vuototapauksia varten. Käytetty imeytysmateriaali toimitetaan ongelmajätekäsittelyyn. Onnettomuustapauksissa mahdollinen pilaantunut maa-aines poistetaan alueelta välittömästi ja toimitetaan myös asianmukaiseen käsittelyyn. Alueen maaperästä johtuen ei riskiä pohjaveden pilaantumiselle onnettomuustapauksessakaan pidetä merkittävänä. Toiminnassa käytettävät materiaalit sekä paikalle tuotavat maa-ainekset ovat puhtaita ja pilaantumattomia maa-aineksia, eivätkä aiheuta riskiä maaperälle tai sitä kautta pohjavedelle. Maa-aineksia ei oteta vastaan sellaisilta alueilta, joita on käytetty ampumaratana, huoltoasema-, korjaamo- tai pesulatoimintaan, romun tai jätteiden käsittelyyn tai teolliseen toimintaan tai muuhun vastaavaan toimintaan. Suuri osa mullanvalmistukseen käytettävistä maa-aineksista on neitseellisiä maa-ainestenotosta peräisin olevia maa-aineksia. Lupahakemuksesta tiedottaminen Lupahakemuksesta on kuulutettu Sotkamon kunnan ilmoitustaululla Kuulutuksen julkaisemisesta on ilmoitettu Sotkamo -lehdessä , sekä ilmoitettu erikseen tiedossa oleville asianosaisille. Lausunnot Hakemuksen johdosta pyydettiin lausunto Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Kainuun maakunta -kuntayhtymä ympäristöterveydenhuollolta, Sotkamon kunnan kaavoittajalta ja Sotkamon kunnan vesihuoltolaitokselta. Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus esittää toimittamassaan lausunnossa (lausunto kokonaisuudessaan liitteenä) mm. seuraavaa: Kainuun ELY -keskus katsoo, että suurin pohjavesiriski liittyy toiminnassa polttonesteiden säilytykseen. Toiminnanharjoittaja aikoo minimoida päästöriskin öljytuotteiden huolellisella käsittelyllä sekä varastoimalla öljytuotteet kaksoisvaipallisissa ja tarkastetuissa säiliöissä. Säiliöiden lähellä säilytetään myös imeytysainetta. Toiminta sijoittuu Vuokatti -nimiselle I-luokan pohjavesialueelle, mutta arvioidun pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolelle. Lähin vedenottamo sijaitsee 500 metrin päässä toiminta-alueesta. Pohjaveden korkeutta ei ole arvioitu lupahakemuksessa. Lupahakemukseen ei ole myöskään kirjattu pohjaveden virtaussuuntaa eikä maaperän laatua. Ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000) 13 :n ( /1792) mukaan silloin, kun toiminta sijoitetaan tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön

13 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta soveltuvalle pohjavesialueelle, hakemuksessa on oltava selvitys: 1) maaperän laadusta; 2) pohjaveden muodostumisesta; 3) pohjaveden korkeudesta ja virtauksista; 4) vedenottamoista ja kaivoista; 5) suojatoimenpiteistä; 6) vesilain (587/2011) 4 luvun 12 :ssä tarkoitetuista suoja-aluemääräyksistä. ( /1561). Vedenottamon ollessa kohtuullisen lähellä toiminta-aluetta ympäristönsuojeluasetuksen 13 :n mukaisilla selvityksillä voi olla merkitystä luvan ratkaisemisen ja lupamääräysten kannalta (mahdollisen tarkkailuputken sijainti ja suojaukset). Oleellista olisi toiminta-alueella tietää maaperän laatu, pohjaveden korkeus ja virtaussuunta. Näin ollen Kainuun ELY -keskus katsoo, että lupahakemus on puutteellinen ja toiminnanharjoittajan tulee toimittaa ympäristönsuojeluasetuksen 13 :n selvitykset lupaviranomaiselle. Kainuun maakunta -kuntayhtymä ympäristöterveydenhuolto esittää lausunnossaan seuraavaa: Toimijan on huolehdittava siitä, että toiminnasta aiheutuva melu ei ylitä lähimpien asuinkiinteistöjen piha-alueilla klo 7-22 ekvivalenttimelutasoa 55 db (LAeq) eikä yöllä klo 22-7 ekvivalenttimelutasoa 50 db (LAeq). Jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus- tai laskentatulokseen lisätään 5 db ennen sen vertaamista sallittuun melutasoon. Hakemuksessa esitettyjen tietojen pohjalta arvioituna on luultavaa, etteivät ohjearvot ylity. Toiminnanharjoittajalla tulee olla riittävät valmiudet ehkäistä sekä torjua mahdollisia pölyhaittoja (esim. kastelemalla) sekä pohjaveden laadulle aiheutuvia vaaroja (esim. polttoaine- ja kemikaalivuotoja). Sotkamon kunnan kaavoittaja toteaa lausuntonaan, että alueella on voimassa vuonna 1991 hyväksytty asemakaava, jossa hakemuksen kohteena oleva, hakemuksen liitekarttaan merkitty alue on merkitty ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialueeksi (TY). Alueella ei ole vireillä kaavoitushankkeita, eikä hanke tuota haittaa kaavoitukselle ja maankäytön suunnittelulle. Sotkamon kunnan vesihuoltolaitos/vesihuoltoteknikko esittää lausunnossaan seuraavaa: Vuokatin pohjavesialueen suojelusuunnitelman (FCG Planeko O639-C ) mukaan ko. alue sijaitsee Vuokatin pohjavesialueella, pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ulkopuolella. Lähin vedenottamo (Tenetti) sijaitsee kohteesta noin 600 metrin

14 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta etäisyydellä. Ottamo on käytössä. Pohjaveden suojelusuunnitelmassa on arvioitu kunkin toimenpiteen aiheuttamat riskitekijät pohjavesialueella. Riskitekijät on jaettu viiteen päästöriskiryhmään. Viisi (V) on suuri riski ja pienin yksi (I) erittäin vähäinen riski: "Toiminto on pohjavedelle haitallinen, mutta käytännössä pilaantumisriski on olematon. Vaarallisia aineita käsitellään vain vähän (0-200 l/a). Suojaustoimenpiteet ovat hyvät tai vain jonkin verran puutteelliset. Jos vaarallisten aineiden käsittelyä on enemmän, suojaustoimenpiteet ovat erittäin hyvät." Riskiluokituksen yksi mukaisella alueella sijaitsevat lähes kaikki Vuokatin teollisuusalueella olevat nykyiset toiminnot, mm. jätevedenpuhdistamo, jätehuollon kuntayhtymän vastaanottopiste. Huomioiden haetun ympäristöluvan toiminnon luonne, ympäristöluvan myöntämiselle pohjaveden suojelun kannalta ei ole estettä. Muistutukset ja mielipiteet Muistutus 1: Muistuttaja toteaa, että ajoliikenne vastaanottopaikkaan on järjestettävä niin, että se tapahtuu virallista reittiä päätietä pitkin, ns. Nurmes th - Lietekuja. Tämä koskee varsinkin liikennettä Vuokatin suunnasta, ettei se tapahdu asuntoalueen läpi Tenetin koulun ohitse Rauramontietä pitkin Lietekujalle. Rauramontien molemmissa päissä on läpiajon kieltävät liikennemerkit. Tästä huolimatta maanajossa ja yksityisten ihmisten roskien ja vastaanottopisteen jätteenkeräysajossa käytetään nykyisinkin tätä kiellettyä reittiä. Mielipide 1: Naapurinkuulemisessa Sotkamon kunnanhallitus on ilmoittanut, että sillä ei ole huomauttamista hankkeesta. Hakijan kuuleminen ja vastine Luvan hakijalle Lemminkäinen Infra Oy:lle on varattu mahdollisuus antaa vastineensa asiasta annettujen lausuntojen sekä muistutusten ja mielipiteiden johdosta. Lemminkäinen Infra Oy on toimittanut vastineen Vastineessa todetaan mm. seuraavaa (vastine ja vastineen liite 1 ovat kokonaisuudessaan liitteenä): Kainuun ELY-keskuksen lausunnossa on todettu, että lupahakemukseen tulee esittää lisätietoja toiminnan sijoittuessa vedenhankintakäyttöön tärkeälle pohjavesialueelle. Ympäristönsuojeluasetuksen mukaan hakemuksessa on oltava selvitys 1. maaperän laadusta, 2. pohjaveden muodostumisesta, 3. pohjaveden korkeudesta ja virtauksista, 4. vedenottamoista ja kaivoista, 5.

15 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta suojatoimenpiteistä sekä 6. vesilain 4 luvun 12 :ssä tarkoitetuista suoja-aluemääräyksistä. Kainuun ELY-keskuksen mukaan näillä tiedoilla voi myös olla merkitystä luvan ratkaisemisen ja lupamääräysten kannalta. Lemminkäinen Infra Oy on liitteessä 1 antanut lisäselvitystä edellä mainittuja asioita koskien. Lähin käytössä oleva vedenottamo (Tenetti) sijaitsee kohteesta noin 600 metrin etäisyydellä. Alueelle on laadittu pohjaveden suojelusuunnitelma ja nyt haettu toiminta kuuluu arviolta selvityksen päästöriskiryhmään I. Pohjaveden suojelusta huolehditaan liitteenä olevan selvityksen mukaisilla suojaustoimenpiteillä ja kemikaaleja käsitellään toiminnassa vähäisesti. Samalla kiinteistöllä sijaitsee mm. jätevedenpuhdistamo ja pohjavesialueella on useita toimintoja, jotka kuuluvat päästöriskiryhmään I. Nyt haetun toiminnan aiheuttama lisäriski pohjavesialueelle tai pohjavedenottamolle on käytännössä katsoen olematon. Hakemuksesta jätetyssä muistutuksessa on huomautettu, että liikennöinti alueelle tulee tapahtua virallista reittiä päätietä pitkin Nurmestieltä Lietekujaa pitkin eikä Rauramontien kautta saa liikennöidä. Luvanhakija tulee käyttämään liikennöintiin tätä reittiä eikä tarvetta liikennöintiin Rauramontien kautta ole. Toiminnalle ei ole kaavoituksellista estettä, kunnanhallituksella ei ole ollut asiasta huomautettavaa ja vesihuoltoteknikon lausunnon mukaan luvan myöntämiselle ei pohjaveden suojelun kannalta ole estettä. Luvanhakijalla ei ole antamiensa lisätietojen lisäksi muuta vastattavaa jätettyihin lausuntoihin ja muistutukseen ja luvanhakija katsoo, ettei annettujen lausuntojen perusteella toiminnan järjestämiselle alueella ole estettä. Lisätietoja asiasta antaa ympäristötarkastaja Taina Huttunen, puh tai sähköpostilla Palvelualuejohtaja Ehdotus Ympäristö- ja tekninen lautakunta myöntää Lemminkäinen Infra Oy:lle ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen ympäristöluvan puhtaiden ylijäämämaiden vastaanottamiseen ja läjittämiseen sekä mullan valmistukseen tilalla Puhdistamo Rn:o 94:39. Toimintaa tulee harjoittaa lupahakemuksen mukaisesti, jollei lupamääräyksissä toisin määrätä. Ympäristö- ja tekninen lautakunta rauettaa hakijan pyynnöstä tilalle Puhdistamo Rn:o 94:39 Sotkamon Sora ja Sepeli Oy:lle (nykyinen Lemminkäinen Infra Oy) myöntämänsä ympäristöluvan. Lupa koskee rakennusjätteen vastaanottolaitosta. Tilaa Rn:o 12:79 Uusipaikka koskevalta osin myönnetty lupa pysyy edelleen voimassa.

16 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta LUPAMÄÄRÄYKSET Kapasiteetti ja raaka-aineet 1. Mullan valmistukseen käytettävien ja alueelle läjitettävien ylijäämämaiden kokonaisvastaanottomäärä tulee olla enintään tonnia vuodessa. Alueella saa valmistaa multaa enintään tonnia vuodessa vain hiekasta, moreenista sekä turpeesta ja kalkista. 2. Alueelle ei saa ottaa vastaan eikä läjittää yhdyskuntajätettä tai siihen verrattavaa jätettä, ongelmajätettä tai pilaantunutta maata eikä purkujätettä. Alueelle ei myöskään saa ottaa vastaan maita sellaisilta alueilta, joita on käytetty ampumaratana, huoltoasema-, korjaamo-, tai pesulatoimintaan, romun tai jätteiden käsittelyyn, teolliseen tai muuhun vastaavaan toimintaan. Mikäli alueelle tuotavien maiden puhtaudesta ei ole täyttä varmuutta, tulee maiden puhtaus ja haitattomuus selvittää. Toiminta-aika 3. Mullan valmistusta voidaan harjoittaa maanantaista perjantaihin klo , myös raaka-aineiden kuljetukset on rajoitettava em. toiminta-aikaan. Toimintaa, lukuunottamatta mullan myyntiä, ei saa harjoittaa lauantaisin, sunnuntaisin eikä yleisinä vapaa- ja juhlapäivinä. Päästöt maaperään ja vesiin 4. Alueella ei saa varastoida työkoneiden polttonesteitä muina aikoina kuin alueella toimittaessa. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalta on oltava aina saatavilla riittävästi imeytysmateriaalia. Ympäristöön mahdollisesti päässeet polttonesteet on kerättävä välittömästi talteen ja käytetyt imeytysaineet toimitettava käsiteltäväksi ongelmajätteenä. 5. Polttoaine- ja muiden kemikaalisäiliöiden tulee olla kaksivaippaisia tai ne on sijoitettava tiiviisiin suoja-altaisiin. Suoja-altaiden tilavuus tulee olla vähintään yhtä suuri kuin säiliöiden tilavuus. Sadeveden pääsy suoja-altaisiin on oltava estetty. Säiliöt on varustettava ylitäytön estolaittein. Päästöt ilmaan 6. Laitoksen kaikessa toiminnassa on huolehdittava, että pölyämisestä ei aiheudu haittaa lähimpiin häiriintyviin kohteisiin. Pölyhaitat on estettävä kastelemalla pölyävää materiaalia ja laitosaluetta vedellä. Maa-ainekset on kuljetettava alueelle siten, että liikenteestä ja

17 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta kuljetuskaluston epäpuhtaudesta ei aiheudu ympäristölle pölyhaittoja. Melu 7. Toiminnan aiheuttama melutaso ei saa ylittää asuinkiinteistöjen pihalla klo 7-22 ekvivalenttimelutasoa 55 db (LAeq) eikä yöllä klo 22-7 tasoa 50 db (LAeq). Loma-asumiseen käytettävillä alueilla ekvivalenttimelutaso ei saa ylittää päivällä arvoa 45 db eikä yöllä arvoa 40 db. Toiminnanharjoittajan on tarvittaessa selvitettävä melutasot mittauksin. Jätteet ja niiden käsittely 8. Laitosalueen yleisestä siisteydestä on huolehdittava. Alueesta ei saa muodostua sinne kuulumattomien materiaalien tai jätteiden varastoaluetta. Mahdolliset ongelmajätteet ja muut jätteet tulee toimittaa säännöllisin väliajoin käsiteltäväksi laitokselle, jolla on voimassa oleva ympäristölupa ko. jätteen vastaanottamiseen tai käsittelyyn. Toiminnassa on huomioitava Kainuun jätehuollon kuntayhtymän jätehuoltomääräykset. Paras käyttökelpoinen tekniikka 9. Toiminnanharjoittajan on seurattava parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä. Uutta parasta käyttökelpoista tekniikkaa on otettava soveltuvin osin käyttöön jatkossa, mikäli se vähentää ympäristön pilaantumisen vaaraa. Häiriö- ja muut poikkeukselliset tilanteet 10. Häiriö- ja poikkeuksellisia tilanteita varten toiminta-alueella on oltava riittävä alkusammutuskalusto ja imeytysaineita öljyvuotojen varalle. 11. Häiriö- ja poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa voi aiheutua määrältään tai laadultaan poikkeuksellisia päästöjä ilmaan, pinta- tai pohjavesiin tai maaperään, on toiminnanharjoittajan ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin päästöjen estämiseksi ja vahinkojen torjumiseksi. Tilanteista on ilmoitettava välittömästi pelastusviranomaiselle sekä ympäristönsuojeluviranomaiselle. Tarkkailu- ja raportointi 12. Toiminnanharjoittajan on vuosittain helmikuun loppuun mennessä toimitettava lupaviranomaiselle edellistä vuotta koskeva vuosiraportti, josta käyvät ilmi seuraavat tiedot

18 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta tuotanto ja raaka-aineet - toiminta-ajat - toiminnassa muodostuneiden jätteiden laatu, määrä, varastointi ja edelleen toimittaminen - tiedot poikkeuksellisista tilanteista ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet Toiminnan muuttaminen tai lopettaminen 13. Toiminnan olennaisesta muuttamisesta, lopettamisesta, toiminnanharjoittajan tai toiminnan yhteyshenkilön vaihtumisesta on ilmoitettava lupaviranomaiselle. 14. Toiminnan loputtua alue on siistittävä ja alueelle varastoidut jätteet on toimitettava asianmukaiseen paikkaan hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi. Muuta toiminnassa huomioitavaa Mullan valmistuksessa on huomioitava lannoitevalmistelaki (539/2006) ja sen nojalla annetut säädökset. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira antaa asiasta tarkemmat määräykset ja ohjeet. Lausuntojen ja muistutusten huomioiminen Kainuun elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus on lausunnossaan edellyttänyt, että luvanhakijan on selvitettävä maaperän laatu, pohjaveden korkeus ja virtaussuunta, toiminnan sijoittuessa I-luokan pohjavesialueelle. Luvanhakija on toimittanut annetuista lausunnoista ja muistutuksista vastineen, jonka yhteydessä on selvitys pohjavesiolosuhteista. Luvanhakija esittää selvityksessä lupaharkinnan kannalta riittävällä tarkkuudella Kainuun ELY-keskuksen lausunnossa edellyttämät asiat. Kainuun maakunta -kuntayhtymä ympäristöterveydenhuollon, Sotkamon kunnan kaavoittajan ja Sotkamon kunnan vesihuoltolaitoksen asiasta antamat lausunnot on huomioitu lupaharkinnassa ja lupamääräyksissä. Muistutuksessa liikennöintiä koskevat asiat on kerrottu lupahakemuksessa. Toiminnanharjoittajan tulee noudattaa lupahakemusta. RATKAISUN PERUSTELUT Lupaharkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset Hakemuksen ja tämän päätöksen mukaisesti järjestetty toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annetut vaatimukset

19 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa tai sen nojalla on säädetty. Tämän päätöksen ja lupahakemuksen mukaisesti toimittaessa toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan vaarantumista tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta naapureille. Päätöksessä on annettu ympäristönsuojelulain, jätelain ja niiden nojalla annettujen asetusten vaatimusten täyttämiseksi tarpeelliset määräykset. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan aiheuttama pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriski. Toiminta ei ole kaavan vastaista. Toiminta sijoittuu alueelle, jossa on jo ennestään mm. jätevedenpuhdistamo ja jätteiden lajitteluasema. Lupamääräysten perustelut Lupamääräyksillä 1 ja 2 rajoitetaan alueelle tuotavien ylijäämämaiden laatua ja määrää. Määräykset on annettu ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. (YSL 43, 45 ) Lupamääräyksessä 3 toiminta-aikoja koskevat määräykset on annettu ympäristölle mahdollisesti aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi. (YSL 43, NaapsL 17 ) Lupamääräykset 4 ja 5 on annettu maaperän ja pinta- ja pohjavesien pilaantumisen ehkäisemiseksi. (YSL 7, 8, 43 ) Lupamääräys 6 on annettu toiminnasta aiheutuvien terveys- ja viihtyisyyshaittojen ehkäisemiseksi. (YSL 43, NaapsL 17 ) Lupamääräys 7 perustuu valtioneuvoston päätökseen (993/1992) melutason ohjearvoista Lupamääräys 8 on annettu maaperän ja pinta- ja pohjavesien pilaantumisen ehkäisemiseksi sekä asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi. (YSL 43, 45 ) Lupamääräys 9 soveltamalla alansa parasta käyttökelpoista tekniikkaa varmistutaan ympäristö- ja terveyshaittojen minimoinnista. (YSL 5, 58 ) Lupamääräyksillä 10 ja 11 varmistetaan, että toiminnanharjoittaja on ennalta varautunut poikkeuksellisia päästöjä aiheuttaviin tilanteisiin, ja että mahdollisissa vahinkotilanteissa voidaan ryhtyä välittömästi tarvittaviin

20 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta toimenpiteisiin (YSL 43 ) Lupamääräykset 12 ja 13 ovat tarpeen toiminnan valvonnan vuoksi. (YSL 5, 43, 46, 81 ja 83 ) Lupamääräys 14 on annettu, jotta varmistutaan ettei toiminnasta lopettamisen jälkeen aiheudu enää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, ja että alue siistitään toiminnan loputtua. (YSL 81 ja 90 ) Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta Ympäristö- ja tekninen lautakuntaa määrää, että toiminta voidaan aloittaa muutoksenhausta huolimatta. Hakijan on asetettava euron pankkitakaus tai muu hyväksyttävä vakuus ympäristön saattamiseksi ennalleen luvan kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalle. Perustelu Toiminta ei aiheuta merkittävää häiriötä tai riskiä ympäristölle. Aloittaminen vakuutta vastaan ei myöskään tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. Jätehuollon vakuus Lemminkäinen Infra Oy:ltä ei vaadita vakuutta Perustelu Ympäristönsuojelulain 43 :n mukaan jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan on asetettava vakuus asianmukaisen jätehuollon, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi. Vakuus voidaan jättää vaatimatta muuta kuin kaatopaikkatoimintaa harjoittavalta, jos vakuudella katettavat kustannukset toimintaa lopetettaessa ovat jätteen määrä, laatu ja muut seikat huomioon ottaen vähäiset. LUVAN VOIMASSAOLO Tämä päätös on voimassa Toiminnan olennaiseen laajentamiseen tai muuttamiseen on oltava lupa. ASETUKSEN NOUDATTAMINEN Jos asetuksella annetaan luvan myöntämisen jälkeen ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla lupamääräyksiä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. KÄSITTELYMAKSU Tämän ympäristöluvan käsittelymaksu on 2150 euroa. Käsittelymaksu perustuu Sotkamon kunnan ympäristö- ja teknisen lautakunnan hyväksymään ympäristölupamaksutaksaan. SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

21 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristönsuojelulaki 86/2000: 4, 5, 7, 8, 28, 35-38, 41-43, 45, 46, 52-56, 58, 76, 81, 83, 90, 96, 101 :t Ympäristönsuojeluasetus 169/2000: 1, 7, 19 :t Laki eräistä naapuruussuhteista 26/1920: 17 Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (VnP 993/1992) Päätös Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. PÄÄTÖKSEN ANTAMINEN Päätös annetaan julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös: Päätös lähetetään hakijalle Jäljennös päätöksestä Kainuun ELY -keskus Kainuun maakunta - kuntayhtymä/ympäristöterveydenhuolto Tieto päätöksen antamisesta Ympäristölupahakemuksesta YSL 38 2 momentin perusteella tiedon saaneet Päätöksen antamisesta kuulutetaan Sotkamon kunnan virallisella ilmoitustaululla. TIEDOKSIANTO JA VALITUSOSOITUS Päätöksen antamispäivä Ympäristö- ja teknisen lautakunnan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella. Valitusaika Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa ympäristö- ja teknisen lautakunnan päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Valitusaika päättyy Valituskirjelmän toimittaminen Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa Sotkamon ympäristöja tekniselle lautakunnalle. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston

22 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta aukioloajan päättymistä. Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen Valituskirjelmässä on ilmoitettava: - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa. Valituskirjelmän liitteet Valituskirjelmään on liitettävä: - ympäristö- ja teknisen lautakunnan päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Maksu Valittajalta peritään Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 90 euroa, ellei valittaja tuomioistuinten ja eräiden oikeusviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 7 :n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta. Sotkamon ympäristö- ja teknisen lautakunnan osoite: Markkinatie 1 (PL 24), SOTKAMO (88601 SOTKAMO) Puh. (08) /vaihde, Fax. (08) , sähköposti.

23 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Lausunto vesienhoidon suunnittelun työohjelmasta, aikataulusta, ympäristövaikutusten arvioinnista sekä Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen keskeistä kysymyksistä /5/542/2012 YMPTEKLT 120 Ympäristösuunnittelija Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on pyytänyt Sotkamon kunnalta lausuntoa vesienhoidon suunnittelun työohjelmasta, aikataulusta, ympäristövaikutusten arvioimisesta sekä Oulujoen - Iijoen vesienhoitoalueen keskeisistä kysymyksistä Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (272/2011) edellyttää vesienhoitosuunnitelmien laatimista vesienhoitoalueille. Vesienhoitosuunnitelmissa esitetään vesienhoidon yleislinjaukset sekä määritellään tavoitteet ja toimenpiteet seuraavan kuuden vuoden aikana tehtävälle vesienhoitotyölle. Vesienhoitosuunnitelmat vuoteen 2015 hyväksyttiin valtioneuvostossa v Nyt valmistellaan vesienhoitosuunnitelmia vuoteen Valmistelua varten on laadittu vesienhoitoaluekohtaiset asiakirjat, joissa käsitellään toisen suunnittelukierroksen työohjelmaa ja aikataulua, ympäristöselostuksen laatimista sekä vesienhoidon keskeisiä kysymyksiä. Vesienhoitoalueet eivät määräydy hallinnollisten vaan vesistöjen rajojen mukaan. Kajaani, Sotkamo ja Kuhmo kuuluvat Oulujoen - Iijoen vesienhoitoalueeseen sekä lisäksi eteläisiltä osiltaan Vuoksen vesienhoitoalueeseen. Vesienhoitoaluekohtaiset asiakirjat ovat nähtävillä sähköisesti myös verkko-osoitteessa Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä kuultavana olevista asioista kirjallisesti tai sähköisesti Kainuun ELY-keskukselle klo mennessä. Postiosoite: Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 115, Kajaani Suunnittelun työohjelma Vesienhoitoa suunnittelevat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset toimialueillaan ympäristöministeriön ohjauksessa. Suunnittelussa periaatteena on avoin ja osallistuva yhteistyö. Suunnittelu koskee sekä pinta-, että pohjavesiä ja siinä mm. arvioidaan ihmistoiminnan vaikutusta vesien tilaan (kuormitusarviot, vesirakentamisen aiheuttamien muutosten arviointi sekä pohjavesiin kohdistuvan ihmistoiminnan vaikutuksen arviointi). Vesien tilat arvioidaan; pintavedet luokitellaan ekologisen ja kemiallisen tilan mukaan ja pohjavedet kemiallisen ja määrällisen tilan mukaan. Vesienhoidolle asetetaan myös ympäristötavoitteet sekä

24 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta toimenpideohjelma päivitetään. Toimenpideohjelman pohjalta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus kokoaa Oulujoen- Iijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman, jossa esitetään mm. vesienhoitoalueen pinta- ja pohjavesien seurantaohjelma, yleistiedot koko vesienhoitoalueesta, koko vesienhoitoaluetta koskevat yhteiset asiat sekä suunnitelman ympäristövaikutusten arviointi eli ympäristöselostus. Ehdotus tarkistetuksi vesienhoitosuunnitelmaksi tulee kuultavaksi vuonna Suunnittelun ohella toteutetaan ensimmäisellä suunnittelukaudella vahvistettuja toimenpiteitä ja seurataan toimenpiteiden toteutumista. Suunnittelussa huomioidaan myös yleinen kehitys, eli mm. lainsäädännön muutokset ja uudistukset, uudet strategiat sekä ilmastonmuutoksen vaikutus. Aikataulu Vuonna 2012 viimeistellään vesienhoitosuunnitelman työohjelma ja aikataulu sekä laaditaan yhteenveto keskeisistä kysymyksistä. Myös pintaja pohjavesien tilan seurantaohjelmat päivitetään. Tämän rinnalla seurataan ensimmäisen vesienhoitosuunnitelmakauden toimien toteutumista. Vuosina 2013 ja 2014 täsmennetään vesienhoidon ympäristötavoitteita ja suunnitellaan niiden toteuttamiseen tarvittavia toimia. Vuonna 2014 valmistuu ehdotus tarkistetuksi vesienhoitosuunnitelmaksi vuoteen Suunnitelma hyväksytään valtioneuvostossa vuoden 2015 loppuun mennessä. Ympäristövaikutusten arviointi Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä edellyttää, että vesienhoitosuunnitelman sekä siihen liittyvien toimenpideohjelmien laatimisen yhteydessä tehdään viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristöarvioinnista annetun lain (SOVA-laki) mukainen ympäristöarviointi. Ympäristöarvioinnissa tunnistetaan ja kuvataan vesienhoitosuunnitelmien toteuttamisen välittömät ja välilliset vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen, maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen, yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun ympäristöön, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön sekä luonnonvarojen hyödyntämiseen. Myös edellä mainittujen tekijöiden vuorovaikutussuhteet arvioidaan. Arvioinnin tulokset kuvataan ympäristöselostuksessa. Ympäristöselostus esitetään erillisenä vesienhoitosuunnitelman osana. Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen keskeiset kysymykset Vesienhoidot keskeisimmät kysymykset on jaoteltu neljän eri pääteeman mukaan. Pääteemat ovat: - Vesistörakentaminen ja säännöstely

25 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Hajakuormitus - Pistekuormitus - Pohjavesien määrä ja laatu Kunnostushankkeita tulisi edistää ja toteuttaa laajassa yhteistyössä, sillä valtion rooli pienenee hankkeiden toteuttajana. Alueella on voimakkaasti rakennettuja ja säädeltyjä entisiä lohijokia, joten tulevaisuudessa tulisi toteuttaa kalateitä sekä muita vaelluskalakantoja elvyttäviä ja suojelevia toimenpiteitä. Hajakuormituksen suhteen keskeisimmät kysymykset liittyvät maatalouteen, happamiin sulfaattimaihin, metsätalouteen sekä haja-asutuksen vesistökuormitukseen. Pistemäisen kuormituksen suurimpina haasteina on mainittu kaivostoiminnan päästöt, ympäristölle haitalliset ja vaaralliset aineet sekä uudet turvetuotantoalueet. Pohjavesien määrän ja laadun turvaamisessa keskeisintä on suojelusuunnitelmien laatiminen ja toteutus. Lisäksi pohjavesien suojelun tulisi olla kiinteä osa maankäytön suunnittelua ja eri toimintojen toimenpiteiden suunnittelua. Keskeisissä kysymyksissä on lisäksi nostettu esille yleiset kehityssuunnat, keskeiset tutkimustarpeet ja toimeenpanon resurssien riittävyys. Lisätietoja Taina Huttunen, ympäristötarkastaja, Palvelualuejohtaja Ehdotus Ympäristö- ja tekninen lautakunta katsoo, että vesienhoitosuunnitelman työohjelma ja aikataulu ovat hyvin laadittuja. Vaikutusmahdollisuudet ovat riittävät ja varsinkin internetissä oleva kysely parantaa yksittäisen henkilön mahdollisuuksia vaikuttaa ja pienentää kynnystä esittää mielipiteensä. Ympäristövaikutusten arviointi sekä -selostus sisällöltään ja laajuudeltaan on esitetyssä muodossa monipuolinen ja riittävä. Keskeisissä kysymyksissä on huomioitu ja tuotu esille keskeiset asiat ja Sotkamon seudun ongelmakohdat ovat myös hyvin mukana. Lausunnossaan ympäristö- ja tekninen lautakunta korostaa kuitenkin sitä, että kaivosteollisuuden jätevesien käsittelymenetelmiksi ei näytä riittävän mainitut ph:n säätö, metallien saostus, kiintoaineen laskeutus ja pintavalutus. Vaikka kaivoteollisuudessa käsiteltävät jätevesimäärät ovat suuret, ovat myös vesistöön mahdollisesti joutuvien haitallisten aineiden määrät suuret. Siksi tarkempien teollisten jätevedenkäsittelytekniikoiden käyttöönotto on kaivosteollisuudessa välttämätöntä.

26 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Lautakunta lisäksi toteaa, että metsätalouden ympäristövaikutukset eivät nouse keskeisissä kysymyksissä riittävällä painoarvolla esiin. Kunnostusojituksia tulee tehdä vain sellaisilla metsä- ja suoalueilla, joilta on odotettavissa taloudellinen hyöty todellisena lisääntyvänä puun kasvuna. Kunnostusojamäärissä on jääty jälkeen metsäohjelman tavoitteista, mutta se voi olla hyvä asia vesistöjen kannalta. Kiintoaineen mukana metsäojista kulkeutuva fosforimäärä on moninpaikoin merkittävämpi rehevöitymisen aiheuttaja sisävesissä kuin maatalouden fosforikuormitus. Lautakunta katsoo, että uusia turvetuotantoalueita tulee perustaa vain sellaisille valuma-alueille, joissa turvetuotantoa. on jo tällä hetkellä. Erityishuomio sielläkin tulee kiinnittää kiintoaineen kulkeutumisen estämiseen niin ilma- kuin vesiteitse. Päätös Otteet Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 115, Kajaani Ympäristötarkastaja

27 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Lausunto Talvivaara Sotkamo Oy:n koetoimintailmoituksesta; ammoniumsulfaatin koekäytön jatkaminen 119/5/541/2012 YMPTEKLT 121 Ympäristötarkastaja Pohjois-Suomen aluehallintovirasto pyytää lausuntoa Sotkamon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta Talvivaara Sotkamo Oy:n jättämän koetoimintailmoituksen johdosta. Koetoimintailmoitus koskee ammoniumsulfaatin koekäyttöä tuotantokasalla. Lausunto pyydetään toimittamaan mennessä. Talvivaara Sotkamo Oy on selvittänyt laboratoriokokeilla ammoniumsulfaatin käyttömahdollisuuksia bioliuotusprosessin tehostamisessa. Ammoniumsulfaatti on huomioitu Talvivaaran alkuperäisessä ympäristöluvassa vastaavassa käyttötarkoituksessa, mutta sitä ei ole tähänastisessa toiminnassa käytetty. Ammoniumsulfaatin käyttöä on testattu kesän 2012 aikana koekasoilla suljetussa liuoskierrossa, jonka jälkeen koe on toistettu myös tuotantokasalla. Kyseisestä koetoiminnasta on jätetty ilmoitus Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle, josta aluehallintovirasto on antanut päätöksensä Talvivaara Sotkamo Oy jatkaa ammoniumsulfaatin koekäyttöä tuotantokasalla. Jatkokokeet tehdään eri lohkolla, kuin ensimmäisen vaiheen tuotantokasakokeet. Kainuun ELY-keskus on edellyttänyt uuden koetoimintailmoituksen laatimista, mikäli koetta jatketaan ja ammoniumsulfaatin määrä ylittää alkuperäisessä koetoimintailmoituksessa määritellyn kolme tonnia. Jatkokokeiden myötä kokeissa käytettävä, yhteenlaskettu ammoniumsulfaatin määrä on 60 t. Lisätietoja asiasta antaa ympäristötarkastaja Taina Huttunen, puh tai Palvelualuejohtaja Ehdotus Ympäristö- ja tekninen lautakunta on antanut lausunnon ammoniumsulfaatin koetoiminnasta. Lausunnossa on tuolloin esitetty seuraavaa: Koetoimintailmoituksen johdosta tehtävässä päätöksessä on rajattava aika, minkä aikaa koetoimintaa saa harjoittaa. Päätöksessä tulee määrätä koetoiminnan päästöjen tarkkailusta sekä velvoittaa Talvivaara Sotkamo Oy tarvittaessa tehostamaan tarkkailua, mikäli tarvetta ilmenee. Koetoiminnan päätyttyä tuloksista tulee raportoida myös Sotkamon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Asiasta aiemmin esitetyn lisäksi ympäristö- ja tekninen lautakunta edellyttää, että koetoiminta on keskeytettävä, mikäli tarkkailu osoittaa, että

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008.

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2009 Dnro PPO 2003 Y 391 111 ASIA LUVAN HAKI JA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 101/2013/1 Dnro ESAVI/26/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla,

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.10.2013 ASIA HAKIJA Kivisuo-Suurisuon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnanaloittamislupa vesien johtamiseen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.1.2014 ASIA Jätemateriaalien käsittelytoimintojen ympäristölupa Kemintullin teollisuusalueella, Kemi LUVAN HAKIJA Tieysi Oy

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti kuivaamalla, Köyliö

Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti kuivaamalla, Köyliö Etelä-Suomi Päätös Nro 30/2010/2 Dnro ESAVI/152/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2010 ASIA Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2. 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.2014 ASIA Betonitien rakennusjätteen varastointi, lajittelu ja käsittelylaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 76/2007/4 vesijohdon ja paineviemärin rakentamiselle

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.11.2011 ASIA HAKIJA Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevien Länsi-Suomen ympäristölupaviraston lupapäätöksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 PÄÄTÖS Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA HAKIJA Veljekset Brandt Nahkatehdas Oy:n ympäristöluvan raukeaminen, Kokkola Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2011 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Nivala Kujala Juha ja Teija Takakuja 24 85500 Nivala

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 10.2.2014 ASIA HAKIJA Avilon Fibres Oy:n viskoosikuitutehtaan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen 17.11.2004 HAKIJA Heinäveden kunta ASIA Kermajärven lauttasalmeen rakennetun moottorikelkkareitin penkereen leventämistä koskevassa päätöksessä

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Päätös Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Dnro ESAVI/192/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 ASIA Köyliön kunnan hakemus Kepolan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi, Köyliö.

Lisätiedot

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta Lappi PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2012 LAPELY/145/07.00/2012 07.00.03 2 pitää olla 8/2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta ILMOITUKSEN

Lisätiedot

Kohteen maaperän pilaantuminen ei ollut etukäteen tiedossa.

Kohteen maaperän pilaantuminen ei ollut etukäteen tiedossa. Päätös annettu julkipanon jälkeen 14.5.2013 POSELY/166/07.00/2013 Pohjois-Savo ASIA YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 78 :N MUKAINEN ILMOITUS. PILAANTUNEEN MAAPERÄN PUHDISTAMINEN, IISALMEN PRISMA, PARKATINTIE 2, IISALMI

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2013 ASIA HAKIJA Avilon Oy Mahlianmaan kaatopaikan ympäristöluvassa määrätyn vakuuden osittainen vapauttaminen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Joutsan Kuljetus Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 1 ASIA VR-Yhtymä Oy:n Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaalin ympäristölupapäätöksen PPO-2003-Y-20-111 rauettaminen,

Lisätiedot

Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen

Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen PÄÄTÖS Nro 77/2014/1 Dnro ISAVI/27/04.08/2014 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 9.10.2014 ASIA Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen vakuuden

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.10.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee pilaantuneen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Laivakankaan kaivoksen ympäristöluvassa nro 84/09/2 määrätyn energiatehokkuusselvityksen määräajan

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 1 PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 ASIA HAKIJA Lassila & Tikanoja Oyj, jätteiden käsittelykeskuksen ympäristölupa, KHO:n palauttama asia, Haukipudas, Punaisenladonkangas

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA

PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA Päätös Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2016 1 (4) Lupatunnus HL2011:0037 Seppo Vikiö PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA Luvanhaltija: Seppo Vikiö, Terttu Vikiö Siirron jälkeen luvanhaltijat: Hanna Makkonen

Lisätiedot

KUULUTUS 1 (1) Kuulutus. Lupatunnus: VA2015:0012

KUULUTUS 1 (1) Kuulutus. Lupatunnus: VA2015:0012 Kuulutus 12.5.2015 1 (1) Lupatunnus KUULUTUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 12.5.2015 hyväksynyt seuraavan varausilmoituksen: Varaaja: AA Sakatti Mining

Lisätiedot

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen,

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, PÄÄTÖS Nro 93/2013/1 Dnro ISAVI/69/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2013 ASIA Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, Mikkeli HAKIJA Etelä-Savon

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Erkki Salminen Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011.

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011. Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 46/2012/1 Dnro ISAVI/106/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2012 ASIA HAKIJA Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 101. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 101. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 35/2014/1 Dnro ESAVI/287/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA FinnHEMS Oy:n ympäristönsuojelulain 101 :n mukainen hakemus Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin

Lisätiedot

Ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröinti, ABC Sotkamo, Ratatie 39

Ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröinti, ABC Sotkamo, Ratatie 39 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 59 29.04.2015 Ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröinti, ABC Sotkamo, Ratatie 39 YMPTEKLT 59 Ympäristötarkastaja Asia Osuuskauppa Maakunta on toimittanut ympäristönsuojeluviranomaiselle

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut päivätty kaivosoikeuden siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (5) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut päivätty kaivosoikeuden siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 15.10.2013 3951/1a Juhani Karhu Metsolantie 9 32740 Sastamala KAIVOSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki Etelä-Suomi Päätös Nro 41/2013/2 Dnro ESAVI/51/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2013 ASIA Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Päätös 1 (4) Hakija: AA Sakatti Mining Oy (Y-tunnus: 2436768-3)

Päätös 1 (4) Hakija: AA Sakatti Mining Oy (Y-tunnus: 2436768-3) Päätös 1 (4) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 8871, 8875, 9400, ML2013:0018,ML2013:0063, ML2013:0065,ML2012:0190, ML2012:0216,ML2013:0017, ML2014:0118 22.1.2016 AA Sakatti Mining Oy PL38 99600 SODANKYLÄ

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2014:0049.

Päätös. Varausalueen sijainti: Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2014:0049. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 18.9.2014 1 (5) Lupatunnus Maria ja Pauli Jokinen Keskustie 20 A 4 17500 Padasjoki VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 28.8.2014 kaivoslain

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 ASIA HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Raumanjuovan, Hevosluodonjuovan ja Luotsinmäenjuovan

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Hankasalmi Varauksen nimi: Foxhill 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2014:0021.

Päätös. Varausalueen sijainti: Hankasalmi Varauksen nimi: Foxhill 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2014:0021. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 16.04.2014 1 (5) Lupatunnus Foxhill Mining Ltd Oy Hatanpään Valtatie 34 B 33100 Tampere Suomi VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 28.3.2014

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen 1(5) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 28 YLO LOS-2008-Y-1167-111 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suominen Kuitukankaat Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Kuopio Varauksen nimi: Kuopio-Kaavi 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2014:0001.

Päätös. Varausalueen sijainti: Kuopio Varauksen nimi: Kuopio-Kaavi 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2014:0001. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 13.2.2014 1 (5) Lupatunnus Karelian Diamond Resources Plc. Keskuskatu 7 A 00100 Helsinki VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 7.1.2014

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 11 a) kohdan perusteella.

Toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 11 a) kohdan perusteella. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2008 Dnro PPO 2007 Y 351 113 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen ympäristölupahakemuksen peruuttamisesta. LUVAN HAKIJA Timo Autio Sydänmaantie 47 86710

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen 10.6.2004 1 ASIA HAKIJA Siikajoen yhteistarkkailuohjelman vahvistaminen Uljuan tekoaltaan rakentamisen ja Siikajoen säännöstelyyn liittyvän

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 Annettu julkipanon jälkeen 30.5.2007 ASIA Helsingin Sataman ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 ASIA Karhusjärven kunnostamista ruoppaamalla koskevassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 ASIA HAKIJA Ampumarataa koskevan ympäristöluvan raukeaminen, Tervola Maavoimien Materiaalilaitoksen Esikunta Huolto-osasto

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Kittilä. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2011:0011.

Päätös. Varausalueen sijainti: Kittilä. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2011:0011. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 30.3.2012 1 (5) Lupatunnus Anglo American Exploration B.V. PL 38 99601 Sodankylä VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 23.8.2011 kaivoslain

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2014 ASIA Kymenlaakson Jäte Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Keltakankaan jätekeskuksen jätteiden

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta

Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta Lappi PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA Annettu julkipanon jälkeen 26.5.2011 LAPELY/88/07.00/2011 07.00.28.01 6/2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta ILMOITUKSEN TEKIJÄ VR

Lisätiedot

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN ASIAVIRHEEN KORJAAMINEN

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN ASIAVIRHEEN KORJAAMINEN Päätös Annettu julkipanon jälkeen 18.6.2012 1 (5) Lupatunnus Nordic Mines AB Ylipääntie 637 92220 Piehinki VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN ASIAVIRHEEN KORJAAMINEN Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon

Lisätiedot

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 18/715/2014

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 18/715/2014 Rautatienkatu 19 A 15110 Lahti ASIA HAKIJA Lain uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010) 42 :n mukainen tuotantotukitodentajan hyväksymispäätöksen muuttaminen Rautatienkatu

Lisätiedot

KUULUTUS. Kuulutus 1 (1) Lupatunnus: VA2015:

KUULUTUS. Kuulutus 1 (1) Lupatunnus: VA2015: Kuulutus 24.4.2015 1 (1) Lupatunnus KUULUTUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 24.4.2015 hyväksynyt seuraavan varausilmoituksen: Varaaja: FinnAust Mining Finland

Lisätiedot

VARAUSPÄÄTÖS (OSITTAINEN RAUKEAMINEN)

VARAUSPÄÄTÖS (OSITTAINEN RAUKEAMINEN) Päätös Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2014 1 (5) Lupatunnus Dragon Mining Oy Kummunkuja 38 38200 Sastamala VARAUSPÄÄTÖS (OSITTAINEN RAUKEAMINEN) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA 1 PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Pieni-Kursanlammen luonnonravintolammikon ympäristölupa, Sodankylä Lapin Villitaimen Osuuskunta Vapaudentie

Lisätiedot

Karhu Mining Company Oy Karelian Diamond Resources Public Limited Company Kaivosrekisterinumerot: 7363/1

Karhu Mining Company Oy Karelian Diamond Resources Public Limited Company Kaivosrekisterinumerot: 7363/1 Kuulutus 1 (1) KaivNro 30.9.2016 7363 KUULUTUS Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 30.9.2016 hyväksynyt seuraavan valtausoikeuden siirtoa koskevan hakemuksen:

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2006/3 Dnro LSY 2004 Y 223

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2006/3 Dnro LSY 2004 Y 223 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 13/2006/3 Dnro LSY 2004 Y 223 Annettu julkipanon jälkeen 9.2.2006 ASIA Rakennetun penkereen pysyttäminen Naurismonlahdella, Urjala, Vaasan hallinto

Lisätiedot

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Päätös Annettu julkipanon jälkeen 12.10.2015 1 (5) Lupatunnus Karelian Diamond Resources Plc. c/o Roschier Asianajotoimisto Oy Keskuskatu 7 A 00100 Helsinki VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalouspalvelut -yksikkö on antanut seuraavan päätöksen:

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalouspalvelut -yksikkö on antanut seuraavan päätöksen: KUULUTUS Dnro 1863/5715/2014 Varsinais-Suomi Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalouspalvelut -yksikkö on antanut 4.11.2015 seuraavan päätöksen: Vesistöjen tai vesistönosien

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Vesialueen täytön pysyttäminen Leppäveden Ruokosaaressa Jyväskylä - Pieksämäki rataosan alueella, Jyväskylä.

Vesialueen täytön pysyttäminen Leppäveden Ruokosaaressa Jyväskylä - Pieksämäki rataosan alueella, Jyväskylä. PÄÄTÖS Nro 4/09/1 Dnro ISY-2008-Y-260 Annettu julkipanon jälkeen 4.2.2009 HAKIJA Kanavuori - Ruokosaari tiekunta ASIA Vesialueen täytön pysyttäminen Leppäveden Ruokosaaressa Jyväskylä - Pieksämäki rataosan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PAATOS POKELYI99/07 01/2014. annettu julkipanon jalkeen

PAATOS POKELYI99/07 01/2014. annettu julkipanon jalkeen j PAATOS POKELYI99/07 01/2014 Elinkeino- liikenne- ja annettu julkipanon jalkeen ym paristo keskus 28.4.2015 ASIA Päätös erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikan rajojen määräämisestä KOHDE Erityisesti

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Juankoski, Kaavi. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2015:0031.

Päätös. Varausalueen sijainti: Juankoski, Kaavi. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2015:0031. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 7.10.2015 1 (5) Lupatunnus Boliden Kylylahti Oy Kaivostie 9 83700 Polvijärvi VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 10.8.2015 kaivoslain

Lisätiedot

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN ASIAVIRHEEN KORJAAMINEN

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN ASIAVIRHEEN KORJAAMINEN Päätös Annettu julkipanon jälkeen 7.1.2013 1 (5) Lupatunnus Mineral Exploration Network (Suomi) Oy Koskenniskantie 5 82750 Öllölä VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN ASIAVIRHEEN KORJAAMINEN Turvallisuus-

Lisätiedot

Haapaveden vesialueella Tynkkylänjoen tilan RN:o 1:157 edustalle tehdyn ruoppauksen pysyttäminen, Savonlinna

Haapaveden vesialueella Tynkkylänjoen tilan RN:o 1:157 edustalle tehdyn ruoppauksen pysyttäminen, Savonlinna PÄÄTÖS Nro 8/07/2 Dnro ISY-2006-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 12.1.2007 HAKIJA Kartanon Kievari Ikonen Ky ASIA Haapaveden vesialueella Tynkkylänjoen tilan RN:o 1:157 edustalle tehdyn ruoppauksen pysyttäminen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.01.2016 Sivu 1 / 1 4343/2014 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, maa-ainesten varastointi ja käsittely, Espoon kaupungin tekninen keskus, Hannus Valmistelijat

Lisätiedot

KUULUTTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄOLO

KUULUTTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄOLO 1 (1) 16.11.2015 Lupatunnus Joutsa PL 20 19651 Joutsa KUULUTTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄOLO Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) toimittaa oheisena päätöstä koskevan kuulutuksen. Kuulutuksen on oltava nähtävillä

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 17/10/1 Dnro PSAVI/2/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 17/10/1 Dnro PSAVI/2/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 17/10/1 Dnro PSAVI/2/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 22.3.2010 ASIA HAKIJA Pahanevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnanaloittamislupa, Pyhäntä Vapo Oy PL 22 40101 Jyväskylä

Lisätiedot