LASTEN JA NUORTEN TUKEMINEN ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LASTEN JA NUORTEN TUKEMINEN ESI- JA PERUSOPETUKSESSA"

Transkriptio

1

2 2

3 Perusopetuslakia ja valtakunnallisia esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita on uudistettu oppilaille annettavan tuen osalta. Lappeenrannan kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi uuden lain ja valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti laaditun Lappeenrannan kuntakohtaisen esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman Uusi opetussuunnitelma on otettu käyttöön vuoden 2011 alusta lukien. Uudistuksen tavoitteena on, että jokaisen lapsen ja nuoren tuen tarve havaitaan mahdollisimman varhain, ja että lapsi ja nuori saa tarvitsemaansa pedagogista tai muuta tukea heti tuen tarpeen tultua ilmi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että aikaisemmasta jaosta yleis- ja erityisopetukseen luovutaan. Uudessa mallissa oppilaan saama tuki jaotellaan yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen, jolloin pieneenkin tuen tarpeeseen pystytään paneutumaan varhain ja oppilaalle annetaan suunnitelmallista tehostettua tukea. Tällä pyritään siihen, että erityistä tukea ei tarvittaisi kaikkien oppilaiden kohdalla lainkaan. Uudistuksessa on myös monipuolistettu oppilaan tukimuotoja siten, että entiset opetukseen liittyvät tukitoimet laajentuvat käsittämään myös oppilashuollollista tukea. Toivomme, että kaikkien oppilaiden huoltajat tutustuisivat tähän oppaaseen. Näin myös vanhemmat ovat kanssamme havainnoimassa lasten esiopetuksen ja koulunkäynnin sujumista ja voivat ottaa mieltä askarruttavat asiat puheeksi esiopetuksen, koulujen ja oppilashuollon henkilöstön kanssa. Kuka tahansa lapsi tai nuori saattaa tarvita tukea jossain vaiheessa koulupolkua, vaikka varsinaisia oppimisvaikeuksia ei olisikaan. Esimerkiksi erilaiset perheen pulmatilanteet saattavat heijastua lapsen tai nuoren koulunkäyntiin sekä koulun kaverisuhteissa saattaa olla asioita, jotka kuormittavat lasta tai nuorta. Luottamuksellisella kodin, päiväkodin, koulun ja oppilashuollon yhteistyöllä saamme luotua hyvän perustan lapsen ja nuoren koulunkäynnille, kasvulle ja kehitykselle. Mari Routti Irmeli Henttonen Leena-Kaisa Häyhä perusopetusjohtaja perhepalvelupäällikkö varhaiskasvatusjohtaja SISÄLTÖ Koulupolku 4 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki 6 Pedagogiset arviot 7 Oppimissuunnitelma ja HOJKS 8 Tehostetun ja ja erityisen tuen prosessi 10 Pysäkit 12 Portit 13 Yhteistyö ja koulun oppilashuoltoryhmän (OHR) toiminta 14 Esiopetuksen oppilashuolto 16 Perusopetuksen oppilashuolto 18 Sanastoa 20 Erityisluokat 21 Lappeenrannan kaupunki LASTEN JA NUORTEN TUKEMINEN ESI- JA PERUSOPETUKSESSA 3

4 Kuva havainnollistaa lapsen ja nuoren koulupolkua esiopetuksesta perusopetuksen päättövaiheeseen saakka. Lapset ja nuoret voivat kulkea polkua joustavasti yleisen, tehostetun tai erityisen tuen kaistoilla. Oppilaan tuen tarvetta ja riittävyyttä tarkkaillaan jatkuvasti. Muutoksia tehdään tarpeen mukaan ja päätökset tehdään aina yhdessä lapsen, nuoren ja huoltajien kanssa. Mikäli oppilas on saanut erityistä tukea, tuen tarve tarkistetaan 2., 6. ja 9. vuosiluokkien kohdalla. Erityisoppilaat kulkevat ns. porttien kautta. Portteja on kuvattu tarkemmin sivulla 13. Yleistä, Tehostettua ja Erityistä tukea on kuvattu tarkemmin sivulla 6. Koulupolku sisältää myös erilaisia pysäkkejä jolloin tarkastellaan sekä koko ikäluokan että erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden tilannetta ja tarvittavia jatkotoimenpiteitä. Eri pysäkkeihin liittyvistä toimenpiteistä löytyy lisää tietoa sivulla 12. Oppilashuoltoryhmä (OHR) ja Yhteistyökumppanit: Lasten ja nuorten kulkua koulupolulla ohjaavat opettajat ja koulun muut aikuiset sekä tietenkin omat vanhemmat. Koulupolun varrella toimivien aikuisten yhteistyöstä ja tehtävistä voit lukea sivuilta Sivuilla kuvataan tehostetun ja erityisen tuen prosessi eli ne askeleet, jotka kuljetaan läpi yhdessä oppilaan kanssa, kun tuen tarvetta esiintyy. KOULUPOLKU JA TUET Yleisen tuen kaista - koskee kaikkia oppilaita Tehostetun tuen kaista - koskee tehostettua tukea tarvitsevia oppilaita Erityisen tuen kaista - koskee erityistä tukea tarvitsevia oppilaita PYSÄKIT Koskevat kaikkia oppilaita. Terveydenhoitajan terveystarkastukset vuosiluokilla 2., 3., 4., 6., 7. ja 9. Laajennetut terveystarkastukset vuosiluokilla 1., 5. ja 8. HAMMASHUOLTO Koskevat kaikkia oppilaita. Kts. PORTIT Erityisoppilaat kulkevat ns. porttien kautta 2., 6. ja 9. vuosiluokkien kohdalla. HENKILÖT O Oppilas H Huoltaja OHR OPE E.OPE R TH L M P K OPO YK Oppilashuoltoryhmä Opettaja Erityisopettaja Rehtori Terveydenhoitaja Lääkäri Merkkari Psykologi Kuraattori Opinto-ohjaaja Yhteistyökumppani esim. puhe- tai toiminta terapeutti, lastensuojelun palvelut yms. HUOLIKORTTI Huolikortti tehdään koulun oppilashuoltotyöryhmää (OHR) varten. Se sisältää oman tai muun opettajan tai henkilökunnan huolet ja huomiot oppilaasta (vahvuudet ja vaikeudet), keskustelut huoltajien kanssa, huoltajien näkemykset, jatkotoimenpiteet sekä seurannan. Huolikortti on luottamuksellinen! ESI- JA ALKUOPETUS 6 VUOTIS TARKASTUS Kuusivuotiaiden terveyshoitajan terveystarkastus kaikille esikoululaisille. ESI- JA ALKUOPETUKSEN PORTTI Esi- ja perusopetuksen asiantuntijoiden arvio tehostettua ja erityistä tukea taritsevista lapsista. Yhteisneuvottelu huoltajan ja oppilaan kanssa helmi-maaliskuussa esiopetusvuonna. 1. LUOKKA Ensimmäisen vuosiluokan laaja-alalainen terveystarkastus kaikille oppilaille. 2. LUOKKA Toisen vuosiluokan terveyshoitajan terveystarkastus kaikille oppilaille. 4

5 6. LUOKAN PORTTI 6. LUOKKA Kuudennen vuosiluokan terveyshoitajan terveystarkastus kaikille oppilaille. Kuudennen vuosiluokan keväällä tarkistetaan erityistä tukea saavan oppilaan tuen tarve. Nuori voi saada tukea esimekiksi motoorisiin ongelmiin fysioterapeutilta. 7. LUOKKA Seitsemännen vuosiluokan terveyshoitajan terveystarkastus kaikille oppilaille. Miun käsiala on parantunut tosi paljon ja käsityötkin onnistuu paljon paremmin. 8. LUOKKA Viidennen vuosiluokan laaja-alalainen terveystarkastus kaikille oppilaille. Kahdeksannen vuosiluokan laaja -alalainen terveystarkastus kaikille oppilaille. 6.LUOKAN PORTTI 5. LUOKKA 4. LUOKKA 9. LUOKKA Neljännen vuosiluokan terveyshoitajan terveystarkastus kaikille oppilaille. Yhdeksännen vuosiluokan terveyshoitajan terveystarkastus kaikille oppilaille. 3. LUOKKA Kolmannen vuosiluokan terveyshoitajan terveystarkastus kaikille oppilaille. 9. LUOKAN PORTTI 9.LUOKAN PORTTI Erityisluokan opiskelijoiden tehostettu ohjaaminen ammatti- ja jatkokoulutuspaikkoihin. Mie en tiennytkään et koulutusmahdollisuuksia on näin paljon. 2. LUOKAN PORTTI Toisen vuosiluokan keväällä tarkistetaan erityistä tukea saavan oppilaan tuen tarve. Lapsi voi saada tukea vaikkapa puheeseensa puheterapeutilta tai apua koulukiusaamiseen koulukuraattorilta. 2.LUOKAN PORTTI Miekin opin lukemaan ja kirjoittamaan. Se olikin ihan helppoa kun sai keskittyä rauhassa. Lappeenrannan kaupunki LASTEN JA NUORTEN TUKEMINEN ESI- JA PERUSOPETUKSESSA 5

6 Yleisen, tehostetun ja erityisen tuen muotoja ovat muun muassa tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, koulunkäyntiavustajapalvelut ja koko- tai osaaikainen opiskelu pienessä opetusryhmässä sekä erilaiset oppilashuollon palvelut. Yleisen tuen piiriin kuuluvat oppilaat, joille riittää yksi edellä mainittu tukimuoto ja joiden tuen tarve ei ole pysyvä. Tehostetun tuen piiriin kuuluvat oppilaat, jotka tarvitsevat useampaa tukimuotoa ja tuen tarve osoittautuu pysyväksi. Tehostetussa tuessa oleville oppilaille laaditaan henkilökohtainen oppimissuunnitelma. Erityinen tuki aloitetaan niille oppilaille, jotka hyötyvät erityisluokalla opiskelusta tai joiden opinto-ohjelmaa on tarpeen muuttaa yksilöllistämällä (pienentämällä) oppiaineiden oppimääriä tai vapauttamalla kokonaan jonkin oppiaineen opiskelusta. Erityisssä tuessa olevat oppilaat saavat tarpeen mukaan myös edellä mainittuja tukimuotoja ja heille laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Tavoitteena on, että mahdollisimman suuri osa oppilaista opiskelee yleisen ja tehostetun tuen piirissä. Tähän pyritään siten, että opetuksessa pyritään huomioimaan mahdollisimman hyvin kaikkien oppilaiden yksilölliset tarpeet. Lisäksi tavoitteena on antaa oppilaille aina ensin tehostettua tukea, ja erityisen tuen antaminen aloitetaan vasta jos tehostettu tuki osoittautuu riittämättömäksi. 6

7 Pedagoginen arvio tehostettua tukea varten Tehostetun tuen aloittaminen perustuu pedagogiseen arvioon, jossa kuvataan 1. oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tilanne kokonaisuutena 2. oppilaan saama yleinen tuki ja arvio sen vaikutuksista 3. oppilaan oppimisvalmiudet sekä oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet 4. arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, oppilashuollollisilla tai muilla tukijärjestelyillä oppilasta tulisi tukea Oppilaan opettaja tai opettajat laativat yhdessä kirjallisen pedagogisen arvion. Tarvittaessa arvion laatimisessa käytetään myös muita asiantuntijoita, etenkin silloin kun on kyse oppilaan hyvinvointiin ja kokonaiskehitykseen liittyvistä ongelmista. Tarpeiden selvittämisen, tuen suunnittelun ja onnistuneen toteuttamisen kannalta yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa on erittäin tärkeää. Pedagoginen selvitys erityistä tukea varten Pedagogisen selvityksen laatimista varten koulun rehtori tai opettaja hankkii 1. oppilaan opetuksesta vastaavilta opettajilta selvityksen oppilaan oppimisen etenemisestä 2. moniammatillisena oppilashuollon yhteistyönä tehdyn selvityksen oppilaan saamasta tehostetusta tuesta ja oppilaan kokonaistilanteesta Kirjallisessa pedagogisessa selvityksessä kuvataan 1. oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tilanne kokonaisuutena 2. oppilaan saama tehostettu tuki ja arvio sen vaikutuksista 3. oppilaan oppimisvalmiudet sekä oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet 4. arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, oppilashuollollisilla tai muilla tukijärjestelyillä oppilasta tulisi tukea 5. perusteltu arvio siitä, tarvitseeko oppilas yhdessä tai useammassa oppiaineessa yksilöllistetyn oppimäärän Pedagogisen selvityksen lisäksi erityisen tuen päätöksen valmistelussa hankitaan tarvittaessa muita lausuntoja, kuten psykologinen tai lääketieteellinen lausunto tai vastaava sosiaalinen selvitys. Erityisen tuen tarpeellisuus tarkistetaan lain edellyttämissä vaiheissa (portit) sekä aina oppilaan tuen tarpeen muuttuessa. Lappeenrannan kaupunki LASTEN JA NUORTEN TUKEMINEN ESI- JA PERUSOPETUKSESSA 7

8 Oppimissuunnitelman tavoitteena on turvata oppilaalle hyvät edellytykset edetä opinnoissaan. Suunnitelma lisää opettajien tietoisuutta oppilaan tilanteesta ja helpottaa siten kunkin opettajan oman työn suunnittelua sekä opettajien keskinäistä että kodin kanssa tehtävää yhteistyötä. Oppimissuunnitelma on suunnitelma oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin etenemisestä, siinä tarvittavista opetusjärjestelyistä sekä oppilaan tarvitsemasta tuesta. Se on kirjallinen, hyväksyttyyn opetussuunnitelmaan perustuva pedagoginen asiakirja. Sitä käytetään tehostetun tuen aikana ja sitä voidaan tarvittaessa käyttää myös osana yleistä tukea. Oppimisuunnitelma antaa pohjan oppilaan edistymisen arvioinnille. Huoltaja saa suunnitelmasta itselleen tietoa ja voi siten paremmin tukea lastaan. Suunnitelman tarkoituksena on myös, että oppilas oppii vähitellen ottamaan vastuuta opiskelustaan ja saa oppimiseensa enemmän tavoitteellisuutta. Oppiaineen oppimäärää ei voida yksilöllistää pelkän oppimissuunnitelman avulla, koska se vaatii erityisen tuen päätöksen. Tehostettua tukea varten tehtävä oppimissuunnitelma perustuu pedagogisesta arviosta saatuun tietoon. Oppimissuunnitelman laatimiseen osallistuvat opettajat yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa, sekä tarvittaessa myös muut asiantuntijat. Oppilaan osuus suunnittelussa kasvaa kun siirrytään perusopetuksen ylemmille luokille. Tavoitteena on turvata oppilaalle hyvät edellytykset edetä opinnoissaan. 8

9 Erityisen tuen päätöksen jälkeen oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Suunnitelmasta ilmenee oppilaan erityisen tuen päätöksen mukainen opetus ja muu tuki. Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma on kirjallinen, hyväksyttyyn opetussuunnitelmaan perustuva pedagoginen asiakirja. Oppilaan opettajat laativat suunnitelman yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa, ellei siihen ole ilmeistä estettä. Tarvittavilta osin se valmistellaan moniammatillisena yhteistyönä. Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman laatimisessa hyödynnetään oppilaalle tehostetussa tuessa tehtyä oppimissuunnitelmaa, pedagogista selvitystä ja sen yhteydessä kerättyä tietoa. Mikäli oppilaalle on laadittu kuntoutussuunnitelma, myös sitä voidaan hyödyntää huoltajan luvalla. Suunnitelmaa tarkistetaan aina tarvittaessa oppilaan tarpeiden mukaiseksi, kuitenkin vähintään kerran lukuvuodessa. Suunnitelmaa muutetaan aina oppilaan tuen tarpeen tai opetuksen tavoitteiden muuttuessa. Kokemukset käytetyistä opetusjärjestelyistä, toimintatavoista ja tukipalveluista kirjataan HOJKSiin, jota hyödynnetään suunnitelman toteutumisen arvioinnissa. Lappeenrannan kaupunki LASTEN JA NUORTEN TUKEMINEN ESI- JA PERUSOPETUKSESSA 9

10 Askeleet jotka kuljetaan läpi yhdessä oppilaan kanssa, kun tuen tarvetta esiintyy. OPETTAJAN TAI VANHEMMAN HUOLI» Huolikortti ERITYI YISO SOPETT TTAJ AJANAN KONSULTA TAAT ATIO PEDA DAGOGINE NEN ARVIO * OPPI PILA LASH SHUO UOLTOR YH MÄ OHR ** TAI MON IA MM A- TILLINEN TII MI Ei tarvetta pedagogiseen arvioon LISÄTÄÄN TUKEA» OHR:n päätös PEDAGOGINEN SELVITYS ERITYISTÄ TUKEA VARTEN * OPPI PILA LASH SHUOLTO- RYHMÄ OHR ** OPETUKSEN JÄRJESTÄ- JÄN ARVIO TARVITTA- VASTA TUESTA HUOL JA OP KUUL KOULUPOLKU JA TUET YLEINEN TUKI - koskee kaikkia oppilaita TEHOSTETTU TUKI - koskee tehostettua tukea tarvitsevia oppilaita ERITYINEN TUKI - koskee erityistä tukea tarvitsevia oppilaita LÖYDÄT LISÄÄ TIETOA: * PEDAGOGINEN ARVIO s: 7 ** OHR, Oppilashuoltoryhmä s: *** OPPIMISSUUNNITELMA s: 8 **** HOJKS, Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma s: 9 10

11 PÄÄT ÄTÖS TEHOST STET ETUS USTA TUESTATA» reh tori tek ee pää äätöksen OPPI PIMIS- SUUNNITE TELM LMA ** * PÄIVIT ITYS» yksi krt. / vuosi» tarvittaessa JATK TKUU Ei tarvetta tehostettuun tukeen LOPETETAAN» rehtorin päätös LISÄTÄÄN TUKEA» OHR:n päätös LTAJAN PPILAAN EMINEN PÄÄTÖS ERITYISESTÄ TUESTA» rehtori tekee päätöksen PÄÄTÖS ERITYISESEN TUEN LOPETTAMISESTA / MUUTTAMISESTA» rehtori tekee päätöksen HENKILÖKOHTAISEN OPETUKSEN JÄRJESTÄ- MISTÄ KOSKEVA SUUN- NITELMA HOJKS **** PÄIVITYS» yksi krt. / vuosi» tarvittaessa JATKUU ENNALLAAN LOPE PETE TETA TAAN AN / SIIRRETÄ TÄÄN ÄN TEH OS - TETTUUN TUKEEN» OHR: n pä ätös MUUTOKSIA ERITYISEEN TUKEEN» OHR:n päätös Lappeenrannan kaupunki LASTEN JA NUORTEN TUKEMINEN ESI- JA PERUSOPETUKSESSA 11

12 Pysäkkien tavoitteita ovat perheiden hyvinvointi, ennaltaehkäisevä hoitotyö sekä lasten ja nuorten koulunkäynnin seuranta ja tukeminen. Lisäksi seurataan ja tuetaan fyysistä, psyykkistä sekä sosiaalista kasvua. Tarvittaessa lapsi tai nuori ohjataan tarkoituksenmukaiseen jatkohoitopaikkaan. Alakoulut 1. luokka Laaja-alainen terveydentarkastus (terveydenhoitajan ja lääkärin tarkastus, opettajan haastattelu). Hammashuolto: suun määräaikaistarkastus *. Koulukuraattori käy tutustumassa 1. luokan oppilaisiin luokissa. 2. luokka Terveydenhoitajan terveystarkastus. 3. luokka Terveydenhoitajan terveystarkastus. 4. luokka Terveydenhoitajan terveystarkastus. 5. luokka Laaja-alainen terveydentarkastus (terveydenhoitajan ja lääkärin tarkastus, opettajan haastattelu). Hammashuolto: suun määräaikaistarkastus *. 6. luokka Terveydenhoitajan terveystarkastus. Koulukuraattori käy tutustumassa 6. luokan oppilaisiin luokissa. Koulukuraattori tapaa 6. luokkalaiset. Pohditaan yläkouluun siirtymistä mm. kaverisuhteiden ja murrosiän tuomien haasteiden kannalta. Yläkoulut 7. luokka Terveydenhoitajan terveystarkastus. Yläkoulun koulukuraattori käy tutustumassa uusiin 7. luokkalaisiin. Tavoitteena on varmistaa myönteinen ryhmäytyminen uudessa kouluyhteisössä. 8. luokka Laaja-alainen terveydentarkastus (terveydenhoitajan ja lääkärin tarkastus, opettajan haastattelu). Hammashuolto: suun määräaikaistarkastus *. 9. luokka Terveydenhoitajan terveystarkastus. * Varaa aika hammashuoltoon hammashoitolasta: 12

13 2. Luokan portti Mikäli oppilaalle on annettu erityistä tukea, tuen tarve tarkistetaan 2. vuosiluokan keväällä. Hänelle tehdään pedagogiset selvitykset, joiden perusteella arvioidaan onko erityistä tukea tarpeen jatkaa. Jos tarvetta ei ole, erityisen tuen lopettamisesta tehdään päätös. Ennen päätöksen tekoa huoltajille varataan mahdollisuus tulla kuulluksi. 6. Luokan portti Kaikkien erityistä tukea saavien oppilaiden tuen tarve arvioidaan 2. luokan kevään tapaan myös 6. luokan keväällä. Heille tehdään pedagogiset selvitykset ja niiden perusteella arvioidaan, onko tukea tarpeen jatkaa ja mikä olisi oppilaalle paras koulupaikka. Mikäli oppilas ei enää tarvitse erityistä tukea, hän siirtyy tehostetun tuen piiriin. Jos erityisen tuen päätöstä muutetaan, oppilaan huoltajille varataan mahdollisuus tulla kuulluksi asiassa. Alakoulujen rehtorit valmistelevat asiaa yhdessä yläkoulujen rehtoreiden ja erityisen tuen asiantuntijoiden kanssa. Ennen joulua kasvatusja opetustoimessa pidetään palaveri, jossa varataan 7. luokalle siirtyville erityistä tukea tarvitseville oppilaille erityisluokkapaikat. Tämän jälkeen huoltajien kanssa käydään tarvittavat neuvottelut asiasta. 9. Luokan portti 9. luokalla erityisluokilla opiskelevien oppilaiden ammatin ja jatkokoulutuspaikan valintaa valmistellaan huolellisesti. Erityisluokkalaiset käyvät tutustumassa ammattikoulun eri opintolinjoihin ja erilaisiin työpaikkoihin. Erityisen tuen piirissä olevat oppilaat voivat hakea ammatillisen koulutukseen niin sanotun joustavan haun kautta. Ammattikoulu täyttää osan oppilaspaikoista joustavan haun kautta hakevilla opiskelijoilla, joiden oppilasvalinnat valmistellaan yksilöllisesti. Elokuun alussa pidetään niin sanottu jälkiohjauspalaveri, jossa opintoohjaajat ja erityisluokanopettajat antavat ilman toisen asteen koulutuspaikkaa jääneiden oppilaiden yhteystiedot niin sanotulle kopparille, joka huolehtii oppilaiden ohjauksesta erilaisten palveluiden piiriin. Lappeenrannan kaupunki LASTEN JA NUORTEN TUKEMINEN ESI- JA PERUSOPETUKSESSA 13

14 Hyvällä ja luottamuksellisella kodin, koulun ja oppilashuollon yhteistyöllä voidaan tukea merkittävästi oppilaan koulunkäyntiä. Yhteistyötä tehdään muun muassa 1. pedagogisen arvion laadinnassa, mikä tehdään oppilaalle ennen tehostetun tuen aloittamista 2. tehostetun tuen piirissä olevan oppilaan oppimissuunnitelman laadinnassa ja päivittämisessä 3. erityisen tuen tarpeen selvittämiseksi tehtävän pedagogisen selvityksen laadinnassa 4. erityisen tuen piirissä olevan oppilaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman laadinnassa Edellä mainitut asiakirjat ja suunnitelmat laaditaan koulun sähköiseen oppilastietojärjestelmään Wilmaan, joten huoltajalla on mahdollisuus kommentoida valmisteltuja asiakirjoja ja suunnitelmia myös sähköisesti. 14

15 Koulun oppilashuoltotyöryhmä OHR Opetushenkilöstö ja oppilashuollon asiantuntijat kokoontuvat säännöllisesti koulun oppilashuoltotyöryhmän kokoukseen, jossa käydään säännöllisesti läpi kunkin luokan kokonaistilanne ja arvioidaan, tarvitseeko luokka tukitoimia koskien esimerkiksi luokan työrauhaa, ilmapiiriä tai kiusaamistilanteita. Lisäksi kokouksessa käsitellään yksittäisten oppilaiden koulunkäyntiin liittyviä asioita, joita voi tulla vireille opettajan, koulun muun aikuisen tai huoltajan aloitteesta. Kun opettajalla tai muulla koulun aikuisella herää huoli oppilaan tilanteesta, hän täyttää asiasta huolikortin, joka on oppilaan asian käsittelyn perusta. Oppilaan huoltajalle ilmoitetaan asian käsittelystä etukäteen ja huoltajalla on mahdollisuus saada kopio oppilashuoltotyöryhmän pöytäkirjasta oman lapsen asian käsittelyn osalta. Mikäli oppilashuoltotyöryhmässä arvioidaan, että oppilasta koskeva huoli edellyttää jatkotoimenpiteitä, otetaan silloin yhteyttä huoltajaan ja kerrotaan ehdotetuista jatkotoimista. Katso sivut Viranomaisten väliseen tiedonsiirtoon liittyvät lakimuutokset Perusopetuslakiuudistuksella on haluttu ehkäistä oppilaiden syrjäytymistä varmistamalla, ettei eri viranomaisten välisiä tietokatkoksia syntyisi käytännössä. Opetuksen järjestäjällä on oikeus pyytää hänen kannaltaan välttämättömiä tietoja sosiaali- ja terveystoimen viranomaisilta. Lappeenrannassa tietopyynnön tekee tarvittaessa koulun rehtori. Erilaiset ongelmaja pulmatilanteet Uusi opetussuunnitelma sisältää menettelytapoja erilaisiin ongelma- ja pulmatilanteisiin, kuten kiusaaminen, väkivaltatilanteet, oppilaan tupakointi tai päihteiden käyttö sekä toistuvat ja luvattomat poissaolot. Näiden lisäksi suunnitelmassa on menettelytapoja myös oppilaiden ojentamista ja kurinpitoa varten. Toivomme, että pulmatilanteissakin yhteistyö huoltajien kanssa sujuisi ratkaisukeskeisesti!. Lappeenrannan kaupunki LASTEN JA NUORTEN TUKEMINEN ESI- JA PERUSOPETUKSESSA 15

16 Esiopetuksen oppilashuolto on lapsen oppimisesta sekä fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Tavoitteena on, että lapsi kokee kasvu- ja oppimisympäristönsä turvalliseksi ja viihtyisäksi, tuntee yhteenkuuluvuutta ryhmään, saa huolenpitoa ja ohjausta päivittäisessä arjessa sekä apua ongelmatilanteissa. Näin varmistetaan kaikille tasavertainen kasvamisen ja oppimisen mahdollisuus, jossa lapsen kehityksen ja oppimisen esteet tunnistetaan ja niihin puututaan mahdollisimman varhain. Oppilashuoltotyö perustuu vastuulliseen yhteistyöhön lapsen, huoltajien, henkilöstön sekä lasta tutkivien ja tukevien muiden tahojen kanssa. Työtä ohjaavat luottamuksellisuus, kunnioittava suhtautuminen lapseen ja huoltajaan sekä heidän osallisuutensa tukeminen ja vahvistaminen. Huoltajan tulee tietää, miten lasta koskevan oppilashuollollisen asian vireillepano ja valmistelu tapahtuu. Oppilashuoltotyö kuuluu kaikille kasvatus- ja esiopetusyhteisössä työskenteleville aikuisille sekä oppilashuoltopalveluista vastaaville viranomaisiille. Konsultoivat varhaiskasvatuksen erityisopettajat (keltot) toimivat palvelualueilla tukien ja konsultoiden esiopetuksen henkilökuntaa. Lisäksi esioppilaan tukiverkossa on tarvittaessa mukana myös varhaiskasvatuksen puheterapeutti. Oppilashuoltotyötä koordinoidaan ja kehitetään moniammatillisessa oppilashuoltoryhmässä, joka tiedottaa toiminnastaan säännöllisesti. Huoltajille tiedotetaan toiminnasta yleensä toimintavuoden alussa koteihin jaettavassa tiedotteessa, vanhempainilloissa ja/tai kaupungin kotisivuilla. Kaikki yhteydenpito verkostossa tapahtuu vanhempien luvalla. 16

17 ESIOPETUKSEN OPPILASHUOLLON TOIMIJOITA Varhaiskasvatuksen erityisopettaja vastaa tukea tarvitsevien lasten kuntoutuksen ja erityisopetuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista yhteistyössä esiopetuksen henkilöstön, lasten vanhempien ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Heidän työtehtäviinsä kuuluu mm. 1. Varhaiskasvatuksen henkilöstön ohjaaminen, tukeminen, koulutus ja konsultointi. 2. Lapsen tuen tarpeen arviointi ja tutkimuksiin ohjaaminen. 3. Lapsen erityispedagoginen ohjaaminen ja opettaminen. 4. Perheiden kanssa tehtävä yhteistyö. 5. Yhteistyö lasta tutkivien, hoitavien ja kuntouttavien tahojen kanssa. 6. Yhteistyö perusopetuksen kanssa. Varhaiskasvatuksen puheterapeutti on tarvittaessa mukana esioppilaan tukiverkostossa ja hänellä on konsultoiva ja yhteisöllinen työote. Puheterapeutti vastaa lasten puheen ja kielen, kommunikaation, vuorovaikutuksen sekä syömisen ja nielemisen kehityksen edistämisestä konsultoiden ja kouluttaen. Perusopetuksen laaja-alainen erityisopettaja toimii yhteistyössä esiopetuksen henkilöstön ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa lapsen oppimisvalmiuksiin liittyvissä asioissa. Hän toimii linkkinä esiopetuksen ja ykkösluokan nivelvaiheen tiedonsiirrossa sekä opetusjärjestelyiden suunnittelussa ja hän on esiopetuksen oppilashuoltoryhmän jäsen. Perusopetuksen muut toimijat Koulun yhteydessä toimivien esiopetusryhmien lapset voidaan koulutulokkaina käydä informatiivisesti läpi myös koulun oppilashuoltotyöryhmässä esiopetusvuoden aikana. Silloin koulun oppilashuoltotyöryhmän kokoukseen osallistuvat myös lapsen opettaja ja yksikön konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Lappeenrannan kaupunki LASTEN JA NUORTEN TUKEMINEN ESI- JA PERUSOPETUKSESSA 17

18 Terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen toimijat Lapsen tilannetta arvioitaessa voi osoittautua, että lapsi ja vanhemmat on syytä ohjata varhaiskasvatuksen/esiopetuksen ulkopuolisiin tukipalveluihin. Tällöin asiaa pohtimassa on ryhmän työntekijöiden lisäksi usein myös varhaiskasvatuksen erityistyöntekijä. Perheen ohjaaminen tukipalveluiden piiriin edellyttää mm. riittävästi havaintoja lapsesta, riittävää yhteisymmärrystä työntekijöiden ja vanhempien kesken havaintojen merkityksestä sekä vanhempien riittävää motivaatiota hakeutua ehdotettuihin palveluihin. Esioppilas kuuluu kouluterveydenhuollon piiriin. Oppilashuollon yhteistyökumppanina toimii lapsen kouluterveydenhoitaja, jonka tarkastuksessa esikoululainen käy 6-vuotiaana. Lisäksi jokaiselle esiopetusta antavalle päiväkodille on nimetty kouluterveydenhoitaja, joka toimii oppilashuoltoryhmän jäsenenä. Tarvittaessa lapsi ohjataan lääkärin tai erityistyöntekijän vastaanotolle. Koulukuraattori on esiopetuksessa työskentelevä koulun sosiaalityöntekijä, jonka tehtävänä on auttaa ja tukea lapsia esiopetukseen, kotiin ja toveripiiriin sekä lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvissä pulmatilanteissa. Koulukuraattori työskentelee yhteistyössä huoltajien, esiopetuksen edustajien ja tarvittaessa muiden viranomaisten kanssa. Lapsen ja perheiden hyvinvoinnin edistämisessä ja turvaamisessa päivähoidon ja esiopetuksen yksi yhteiskumppani on lastensuojelu. Esiopetuksen työntekijät tukevat vanhempia ja huoltajia heidän kasvatustehtävässään ja pyrkivät tarjoamaan perheelle tarpeellista apua riittävän varhain sekä ohjaavat perheen ja lapsen tarvittaessa lastensuojelun piiriin. Lastensuojelu voi selvityksensä perusteella käynnistää erilaisia tukitoimia lapsen ja perheen auttamiseksi. Lastensuojelulain perusteella päivähoidon palveluksessa olevat henkilöt ovat velvollisia viipymättä ilmoittamaan salassapitosäännösten estämättä kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he tehtävässään ovat saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttävät lastensuojelutarpeen selvittämistä. 18

19 Työtämme ohjaavat luottamuksellisuus sekä kunnioittava suhtautuminen lapseen ja huoltajaan. Lappeenrannan kaupunki LASTEN JA NUORTEN TUKEMINEN ESI- JA PERUSOPETUKSESSA 19

20 Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis- ja kouluympäristö, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää kouluyhteisön hyvinvointia. Oppilashuoltoa toteutetaan koulun opettajien, erityisopettajien ja opintoohjaajien sekä koululla toimivien kouluterveydenhuollon ja ehkäisevän lastensuojelun henkilöiden yhteistyönä. Käytännössä oppilashuoltotyö kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville aikuisille sekä oppilashuoltopalveluista vastaaville viranomaisille. Oppilashuollon toteutuksessa on ensisijaista kodin ja koulun yhteistyö, siksi oppilashuollolliset tukitoimet suunnitellaan yhdessä oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa. Tukimuodot perustuvat sekä yksilölliseen että yhteisölliseen työotteeseen. Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus sekä tietojensaantia ja salassapitoa koskevat säädökset. Oppilashuoltotyötä koordinoidaan ja kehitetään moniammatillisessa oppilashuoltoryhmässä. Oppilashuoltoryhmän (OHR) säännönmukaiset kokoontumiset ovat yksi oppilashuollon työmuoto. Sen tehtävänä on koordinoida ja kehittää oppilashuoltotyötä koulussa, osallistua koko kouluyhteisön hyvinvointia edistävään työhön sekä etsiä ratkaisuja tukea tarvitsevien oppilaiden auttamiseksi. Sen puheenjohtajana toimii yleensä koulun rehtori. Muina jäseninä siihen voivat kuulua kouluterveydenhoitaja ja lääkäri, koulukuraattori, merkkari eli koulun mielenterveystyöntekijä, koulupsykologi, erityisopettaja ja opinto-ohjaaja. Tarvittaessa ryhmän työskentelyyn voivat osallistua luokanopettaja, luokanvalvoja tai muut oppilaan hyvinvointia ja kuntoutusta edistävät erityistyöntekijät. Seuraavassa kuvausta oppilashuollon sosiaali- ja terveyspalveluiden toimijoista: 20

21 Kouluterveydenhoitajan tehtävänä on oppilaan kasvun ja kehityksen seuranta sekä terveiden elämäntapojen edistäminen. Yhdessä kodin ja koulun kanssa terveydenhoitaja tukee terveellistä ja turvallista koulunkäyntiä sekä auttaa luomaan perustaa aikuisiän terveydelle ja hyvinvoinnille. Koululääkärin tehtävänä on toimia lääketieteellisenä asiantuntijana oppilaan kasvun ja kehityksen seurannassa sekä niihin liittyvien ongelmien selvittelyssä. Koululääkärille voi varata ajan terveydenhoitajan kautta. Merkkari on mielenterveyden ammattilainen, joka auttaa ja tukee oppilaita ja heidän perheitään. Merkkareita työskentelee osassa Lappeenrannan kouluista. Koulukuraattori on perusopetuksessa toimiva koulun sosiaalityöntekijä. Koulukuraattorin työ on niin yksittäisten oppilaiden kuin koko kouluyhteisönkin hyvinvoinnin tukemista. Koulukuraattori tekee yhteistyössä oppilaiden, perheiden, koulun työntekijöiden sekä muiden yhteistyökumppaneiden ja ammattilaisten kanssa. Koulupsykologi on tarvittaessa auttamassa lasten kouluselviytymistä, mikäli lapsen oppimisessa tai kehityksessä ilmenee pulmia. Yhteistyössä oppilaan huoltajien ja opettajien kanssa tehtyjen selvittelyjen pohjalta koulupsykologi suosittelee lapsen kehityksen ja oppimisen tukemiseen tarvittavia toimenpiteitä sekä seuraa niiden vaikutusta. Erityistuen yhteistyökumppanit Tarvittaessa oppilas ja perhe ohjataan sosiaali- ja terveydenhuollon erityispalveluihin, joita ovat mm. perheneuvola, lapsi- ja nuorisovastaanotto, erikoissairaanhoidon palvelut tai lastensuojelun eri palvelut. Tavoitteena on edistää yksilön ja kouluyhteisön hyvinvointia. Lappeenrannan kaupunki LASTEN JA NUORTEN TUKEMINEN ESI- JA PERUSOPETUKSESSA 21

22 Sanastoa HOJKS Erityistukea saavan oppilaan henkilökohtainen opetussuunnitelma. Sivu 9. Huolikortti koulun oppilashuoltotyöryhmä Salassa pidettävä ( julkisuuslak pvm Oppilaan nimi, syntymäaika ja luokka OMA Luokanopettaja / luokanvalvoja / ryhmänohjaaja Oman opettajan huolet ja huomiot oppilaasta (vahvuudet ja vaikeudet) HUOLIKORTTI Huolikortti laaditaan koulun oppilashuoltotyöryhmää (OHR) varten. Se sisältää oman tai muun opettajan tai henkilökunnan huolet ja huomiot oppilaasta (vahvuudet ja vaikeudet), keskustelut huoltajien kanssa huoltajien näkemykset, jatkotoimenpiteet sekä seurannan. Huolikortti on luottamuksellinen! Muiden opettajien ja muun henkilökunnan huomiot oppilaasta Keskustelut huoltajien kanssa, huoltajien näkemykset Mitä on jo tehty? (keskustelut muiden tahojen kanssa, tukitoimet luokassa ym.) Oppilashuoltokokouksessa (pvm ) esiin tulleet huomiot OHR TÄYTTÄÄ Jatkotoimenpiteet ja vastuuhenkilöt, tiedotus huoltajille, muille opettajille, yhteistyötahoille Seuranta (seurantamerkintöjä voi jatkaa käsin kääntöpuolelle) Huoltajilla on oikeus saada kopio lomakkeesta. Lomake säilytetään oppilashuoltoryhmän kokouspöytäkirjan asiakirjoissa KOULUPOLKU Lapsen ja nuoren koulupolku esiopetuksesta perusopetuksen päätösvaiheeseen saakka eli 6-vuotiaasta 9. luokalle saakka. Koulupolku on havainnollistettu sivuilla 2-3. OHR Koulun oppilashuoltoryhmä eli moniammatillinen tiimi, jonka tehtävä on säännöllisesti käydä läpi luokan tai yksittäisen oppilaan kokonaistilannetta ja arvioida tuen tarve. Oppilashuoltoryhmän tehtäviä ja toimijoita on kuvattu sivuilla PEDAGOGINEN ARVIO Oppilaan opettaja tai opettajat, sekä moniammatillinen tiimi (OHR) laativat kirjallisen pedagogisen selvityksen oppilaasta tehostettua tai erityitä tukea varten. Sivu 7. 2.LUOKAN PORTTI PORTIT Eritystukea saavalle oppilaalle tehdään pedagoginen selvitys, jonka pohjalta arvioidaan hänelle annetun tuen tarve 2. ja 6. luokan keväällä, sekä valmistellaan 9.luokalla ammatti- ja jatkokoulutuspaikan valintaa. Sivu 13. PROSESSI Eli ne askeleet, jotka käydään läpi oppilaan kanssa kun tuen tarvetta esiintyy. Tehostettua ja erityistä tukea saavien oppilaiden läpikäymä prosessi kuvataan sivuilla PYSÄKIT Koulupolku sisältää erilaisia pysäkkejä jolloin sekä koko ikäluokan että erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden tilannetta ja tarvittavia jatkotoimenpiteitä tarkastellaan tarkemmin. Eri pysäkkeihin liittyviä toimenpiteitä on kuvattu sivuilla 2-3 ja 12. TUET Koululaiset voivat kulkea joustavasti koulupolkua yleisen-, tehostetunja erityisen tuen kaistoilla. Tukia on kuvailtu sivuilla 2-3 ja 6. 22

23 Ä Keskitetyt erityisluokat ovat seuraavissa kouluissa VOISALMEN KOULU Harjaantumisopetus, keskiasteisesti tai vaikeasti kehityksessään viivästyneet lapset (EHA1, EHA2), autististen oppilaiden opetus lk. ää varten ki 24 ) A OPETTAJA TÄYTTÄÄ LÖNNROTIN KOULU JA SEN KIMPISEN KOULUN TOIMIPISTE Käytös- ja sopeutumisvaikeudet ja / tai tunne-elämän vaikeudet lk. MYLLYMÄEN KOULU Vaikeat kielelliset erityisvaikeudet (mm. dysfasia), viittomakielinen opetus, laaja-alaiset kehitysviiveet lk. KIMPISEN KOULU Tunne-elämän pulmat ( lk). Sairaalassa potilaana oleville oppilaille opetus järjestetään sairaalakoulussa (Saimaan koulu), joka toimii hallinnollisesti Kimpisen koulun alaisuudessa. Alueelliset erityisluokat ovat seuraavissa kouluissa JOUTSENON PALVELUALUE Martikanpellon koulu lk Kesolan koulu ja Korvenkylän koulu lk Joutsenon koulu lk KESÄMÄEN PALVELUALUE Lönnrotin koulu lk KIMPISEN PALVELUALUE Myllymäen koulu lk Kaukaan koulu lk Armilan koulu lk Kimpisen koulu lk LAURITSALAN PALVELUALUE Lauritsalan koulu lk SAMMONLAHDEN PALVELUALUE Kuusimäen koulu lk Sammonlahden koulu lk Lappeenrannan kaupunki LASTEN JA NUORTEN TUKEMINEN ESI- JA PERUSOPETUKSESSA 23

24 LISÄTIETOJA Kasvatus- ja opetustoimi

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä otetaan huomioon

Lisätiedot

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa 12.10.2011 Pyhäntä 18.10.2011 Kestilä 3.11.2011 Rantsila Erityisluokanopettaja Pia Kvist Ohjaava opettaja Raisa Sieppi

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Kolmiportaisen tuen suunnitelma

Kolmiportaisen tuen suunnitelma Kolmiportaisen tuen suunnitelma Utsjoen kunta esi- ja perusopetus Kolmiportaisen tuen suunnitelma Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki 4 Tukimuodot 8 Pedagoginen arvio tehostettua tukea varten 9 Oppimissuunnitelma

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Perusopetuslain muutos

Perusopetuslain muutos Perusopetuslain muutos 16 Tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Tavoitteena - jokainen oppilas oppii mahdollisimman hyvin oman potentiaalinsa mukaan - oppilaan saama tuki

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne.

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne. YLEINEN TUKI Aloitetaan HETI tuen tarpeen ilmetessä. Ei vaadi testausta tai päätöstä. On yksittäinen pedagoginen ratkaisu sekä ohjaus- ja tukitoimi, jota toteutetaan joustavasti. Tuki järjestetään opettajien

Lisätiedot

Opetuksen järjestäjä PEDAGOGINEN SELVITYS ERITYISTÄ TUKEA VARTEN. Oppilaan nimi Syntymäaika Vuosiluokka

Opetuksen järjestäjä PEDAGOGINEN SELVITYS ERITYISTÄ TUKEA VARTEN. Oppilaan nimi Syntymäaika Vuosiluokka Opetuksen järjestäjä PEDAGOGINEN SELVITYS ERITYISTÄ TUKEA VARTEN Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Oppilaan nimi Syntymäaika Vuosiluokka Koulu Huoltaja/huoltajat/laillinen

Lisätiedot

Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista

Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista Hallitusneuvos Outi Luoma-aho Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Yleissivistävän koulutuksen yksikkö 29.9. 2010 Perusopetuslain muutossäädös 642/2010 laki

Lisätiedot

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA YLEINEN TUKI (jokaiselle oppilaalle tilapäisesti annettava tuki) Oppilas on jäänyt jälkeen opetuksesta tai on muuten tilapäisesti tuen tarpeessa TAI

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa Sivistystoimi Sisällysluettelo Oppilashuolto lapsen koulunkäyntiä tukemassa... 3 Koulukuraattoreiden ja koulupsykologien tarjoama tuki... 4 Koulukuraattori...

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Perusopetuslaki ja opetussuunnitelman perusteet uudistuivat Koulun toimintakulttuurin muutos Uudistuksessa keskeistä

Lisätiedot

OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS

OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS 7.3.2016 Annamari Murtorinne yläkoulun rehtori ja Niina Rekiö-Viinikainen erityisopettaja TOIMINTAKULTTUURIN KESKEISET PIIRTEET Hyvinvointi ja turvallinen arki Yhdenvertaisuus

Lisätiedot

Oppilas opiskelee oppiaineittain Oppilaalla on yksilöllistettyjä oppimääriä

Oppilas opiskelee oppiaineittain Oppilaalla on yksilöllistettyjä oppimääriä Opetuksen järjestäjä HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA (HOJKS) Oppilas opiskelee oppiaineittain Oppilaalla on yksilöllistettyjä oppimääriä Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Helsinki 29.4.2011 Opetusneuvos Hely Parkkinen 1 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 5 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKIMUODOT

Lisätiedot

5.5 Erityinen tuki. Erityinen tuki Oulun esiopetuksessa

5.5 Erityinen tuki. Erityinen tuki Oulun esiopetuksessa 5.5 Erityinen tuki Erityistä tukea annetaan niille lapsille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muuten. Lapsen edellytykset ovat voineet heikentyä

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on Yleisellä tuella tarkoitetaan jokaiselle suunnattua Yleinen tukea tuki muoto. erityisen Tehostamalla yleisen tuen tukimuotoja pyritään ennalta ja se on ehkäisemään ensisijainen tuen tehostetun järjestämisen

Lisätiedot

Perustietoa perusopetuksen kolmiportaisesta tuesta. Aija Rinkinen opetusneuvos Esi- ja perusopetus Opetushallitus

Perustietoa perusopetuksen kolmiportaisesta tuesta. Aija Rinkinen opetusneuvos Esi- ja perusopetus Opetushallitus Perustietoa perusopetuksen kolmiportaisesta tuesta Aija Rinkinen opetusneuvos Esi- ja perusopetus Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta ja oppilaalle annettavaa muuta

Lisätiedot

Oppilas opiskelee toiminta-alueittain

Oppilas opiskelee toiminta-alueittain Opetuksen järjestäjä HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA (HOJKS) Oppilas opiskelee toiminta-alueittain Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Oppilaan

Lisätiedot

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE)

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) Tuki jaetaan kolmeen portaaseen: 1. Yleinen tuki Tuki on tilapäistä ja ennaltaehkäisevää. 2. Tehostettu tuki Oppilaalla oppimissuunnitelma, tuki on jatkuvaa/säännöllistä.

Lisätiedot

1. YLEISTÄ OPPILASHUOLLOSTA

1. YLEISTÄ OPPILASHUOLLOSTA 1. YLEISTÄ OPPILSHUOLLOST Perusopetuslain mukaan oppilailla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä tarvittava oppilashuolto. Oppilashuolto on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 90/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 90/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös EDUSKUNNAN VASTAUS 90/2010 vp Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi perusopetuslain muuttamisesta (HE

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset yleisen, tehostetun ja erityisen tuen osalta. Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset yleisen, tehostetun ja erityisen tuen osalta. Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset yleisen, tehostetun ja erityisen tuen osalta Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Tavoitteena jokainen oppilas oppii mahdollisimman hyvin

Lisätiedot

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio)

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Kaustisen kunta Perusopetus Vuosi 201 LOMAKE B LUOTTAMUKSELLINEN kirjaa tiedot laatikoiden alle, älä laatikkoon ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Tämä selvitys

Lisätiedot

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010 Jyväskylän kaupungin esiopetussuunnitelma 2010 Oppilashuollon strategia Lapsen esiopetuksen

Lisätiedot

Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta?

Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta? Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta? - 1 - Mä en osaa! Jos lapsella on oppimisvaikeuksia ja koulunkäynti

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa. Pirjo Koivula Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa. Pirjo Koivula Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa Pirjo Koivula Opetushallitus 17.3.2015 HYVÄ KOULUPÄIVÄ Laadukas perusopetus, ennaltaehkäisevät toimintatavat, yhteisöllisyys, välittävä ja kannustava ilmapiiri,

Lisätiedot

Peruskouluissa. Tuen kolmiportaisuus

Peruskouluissa. Tuen kolmiportaisuus Tuki annetaan mahdollisuuksien mukaan omassa tutussa ympäristössä ja luokassa. Tarpeen kasvaessa tukimuotoja voidaan lisätä joustavasti ja päinvastoin. Tuen kolmiportaisuus Peruskouluissa 3 Tuen kolmiportaisuus

Lisätiedot

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Tuettu oppimispolku Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Turvallinen ja yhtenäinen oppimispolku Porvoossa halutaan turvata lapsen

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI. esi- ja perusopetuksessa

KOLMIPORTAINEN TUKI. esi- ja perusopetuksessa KOLMIPORTAINEN TUKI esi- ja perusopetuksessa YLEINEN TUKI * kaikille suunnattu, tilapäinen tuki * arviointi tapahtuu yleisopetuksen opetussuunnitelman mukaan * oppilaalle voidaan laatia oppimissuunnitelma

Lisätiedot

Oppilashuolto Huittisissa. Koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Pori Eija Mattila, Huittisten kaupunki

Oppilashuolto Huittisissa. Koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Pori Eija Mattila, Huittisten kaupunki Oppilashuolto Huittisissa Koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena 1.11.2017 Pori Eija Mattila, Huittisten kaupunki Tuen ja oppilashuollon selvitystyö Huittisissa käynnistettiin keväällä

Lisätiedot

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Julkisuutta ja tietosuojaa koskevia säädöksiä perusopetuksessa Perustuslaki (731/1999) 10 : Jokaisen yksityiselämä,

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki Marjatta Takala

Kolmiportainen tuki Marjatta Takala Kolmiportainen tuki Marjatta Takala 14.9.2011 1 Integraatio ja inkluusio Meillä on erityiskouluja ja -luokkia Integroitujen määrä lisääntyy koko ajan Inkluusio tavoitteena Erityinen tuki Tehostettu tuki

Lisätiedot

Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT

Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Esiopetuksen järjestäjä HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA (HOJKS) Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Lapsen nimi Syntymäaika Esiopetusyksikkö Huoltaja/huoltajat/laillinen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) historia Opetuslautakunta 26.03.2013 40 Opetuslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle: Perusopetuslain ja opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Lapsi ja nuori elää samanaikaisesti sekä kodin että koulun vaikutuspiirissä. Tämä edellyttää näiden kasvatusyhteisöjen vuorovaikutusta ja

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI Opettajatyöpäivä Lauantai 29.10.2016 Raija-Liisa Hakala ja Taina Huhtala YLEINEN TUKI: Eriyttäminen Joustavat ryhmittelyt Tiimiopettajuus Samanaikaisopetus Tukiopetus Ohjaus-

Lisätiedot

4. OPPIMINEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI. 4.1. Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet

4. OPPIMINEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI. 4.1. Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet 4. OPPIMINEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI 4.1. Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet Opetuksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana ovat sekä opetusryhmän että kunkin oppilaan vahvuudet ja oppimis- ja kehitystarpeet.

Lisätiedot

Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika

Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika esiopetusyksikkö ja ryhmä lastentarhanopettaja erityisopettaja/ kelto 1. Lapsen kasvun ja oppimisen tilanne Lapsen

Lisätiedot

Tuen kolmiportaisuus

Tuen kolmiportaisuus Tuen kolmiportaisuus Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho & Katja Räisänen 13.4.2017 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 61 lähtökohtana sekä opetusryhmän että kunkin oppilaan vahvuudet ja oppimis-

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

Oppilaan oppimisen etenemisestä selvityksen tehneet opettajat

Oppilaan oppimisen etenemisestä selvityksen tehneet opettajat SUOMUSSALMEN KUNTA Perusopetus Arkistointiohje: SALASSA PIDETTÄVÄ Liite 2 PEDAGOGINEN SELVITYS Perustiedot Oppilas Nimi Osoite syntymäaika puh. Kansalaisuus äidinkieli Vanhemmat / huoltajat Huoltajan nimi

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Kauhavan kaupunki Sivistystoimi NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Varhaiskasvatus-esiopetus, esiopetus-alkuopetus, alakoulu-yläkoulu ja yläkoulu-toinen aste Oppilaanohjauksen, tehostetun ja erityisen tuen -KELPO

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki käytännössä

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki käytännössä Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki käytännössä 12.10.2011 Pyhäntä 17.10.2011 Kestilä 3.11.2011 Rantsila Erityisluokanopettaja Pia Kvist Ohjaava opettaja Raisa Sieppi Muutosprosessin aikataulua Erityisopetuksen

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2013-2014

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2013-2014 OPPILASHUOLLON MALLI Pitkäkankaan koulu 2013-2014 OPPILAS- HUOLTO Turvallisuus KiVa-KOULU Oppiminen ja hyvinvointi Ennaltaehkäisevä työ YHTEISÖLLINEN TUKI OPPILASHUOLTOTYÖ koordinointi, kokoontuminen viikoittain,

Lisätiedot

Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea

Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Tavoitteena - vahvistaa esi- ja perusopetuksessa oppilaan oikeutta saada tukea riittävän varhain ja joustavasti

Lisätiedot

4. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

4. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 4. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tässä luvussa kuvataan oppimisen ja koulunkäynnin tuen keskeiset tavoitteet ja järjestäminen sekä tuen rakenne. Oppimisen ja koulunkäynnin tuen tasot, yleinen, tehostettu

Lisätiedot

Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa

Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa 1. JOHDANTO Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa Oppilashuoltoon kuuluu lapsen ja nuoren oppimisen perusedellytyksistä, fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO. Kuopio Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta

LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO. Kuopio Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO Kuopio 26.3.2014 Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta Oppilashuollon kehittäminen Liperissä Lukuvuoden 2011-12 aikana yhteensä neljä

Lisätiedot

Oppilashuollon toimintasuunnitelma

Oppilashuollon toimintasuunnitelma KIRKONKYLÄN YHTENÄISKOULU Oppilashuollon toimintasuunnitelma 2016-2017 27.9.2016 Koulun koko henkilökunta osallistuu päivittäiseen oppilashuoltotyöhön Oppilashuolto Perusopetuksessa olevalla oppilaalla

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2012-2013

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2012-2013 OPPILASHUOLLON MALLI Pitkäkankaan koulu 2012-2013 OPPILAS- HUOLTO Turvallisuus KiVa-KOULU Oppiminen ja hyvinvointi Ennaltaehkäisevä työ YHTEISÖLLINEN TUKI OPPILASHUOLTOTYÖ koordinointi, kokoontuminen viikoittain,

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 19.1.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 19.1.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 14 LAUSUNTO TOIVOMUSPONNESTA LASTEN OPPIMISVAIKEUKSIEN VARHAISESTA TUNNISTAMISESTA JA TUKI- JA KUNTOUTUSPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Terke 2009-2636 Esityslistan asia

Lisätiedot

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Oppilaiden tukimuodot Eriyttäminen, joustavat järjestelyt, yhteisopettajuus 14.3.2013 Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Tuija Vänni

Lisätiedot

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628 Keskeisiä kohtia perusopetuslaista sekä asetuksista, joilla on vaikutusta opetuksen eri tukitoimien toteuttamiseen. Tekstit ovat suoria lainauksia, joista luettavuuden takia on jätetty lainausmerkit pois.

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Nastolan kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelma 2014

Nastolan kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelma 2014 1 Nastolan kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelma 2014 Monialainen oppilashuollon yhteistyö Nastolassa esiopetuksen oppilashuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä sivistystoimen ja sosiaali

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Muutokset luvuissa 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1 ja 5.1.4

MÄNTSÄLÄN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Muutokset luvuissa 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1 ja 5.1.4 MÄNTSÄLÄN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Muutokset luvuissa 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1 ja 5.1.4 Sivistyslautakunta 26.8.2014 4 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Opetuksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi 2011-2012 Mukkulan peruskoulu 1. OPPILASHUOLLON TOIMINTA-AJATUS Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä

Lisätiedot

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013 Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Päiväys Moniammatillinen yhteistyö Lasten ja perheiden

Lisätiedot

Tehostettu tuki käytännössä

Tehostettu tuki käytännössä Tehostettu tuki käytännössä - mitä se on ja miten tukea tehostetaan? Pyhäntä 29.2.2012 Raisa Sieppi, ohjaava opettaja Kolmiportainen oppimisen ja koulunkäynnin tuki Erityisen tuen päätökseen ja HOJKSiin

Lisätiedot

Alueellisen yhteistyön malli

Alueellisen yhteistyön malli Alueellisen yhteistyön malli Savonlinnan seutu OPPIMISEN JA HYVINVOINNIN TUKI (Kelpo + oppilaanohjaus + oppilashuolto) KORJAAVASTA KOHTI ENNALTAEHKÄISEVÄÄ TOIMINTAA Savonlinnan seudun hankkeet (lisäksi

Lisätiedot

(HOJKS) Koulu/päiväkoti: Oppilas:

(HOJKS) Koulu/päiväkoti: Oppilas: Mikkelin kaupunki Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma () () Koulu/päiväkoti: Henkilötiedot Päiväys / Oppilas Sukunimi Etunimi Syntymäaika Osoite Puhelin/sähköposti Koulun/päiväkodin

Lisätiedot

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Kouluterveydenhuolto Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun, kehityksen

Lisätiedot

Ohje HOJKS:n laadintaan

Ohje HOJKS:n laadintaan Ohje HOJKS:n laadintaan Luonnos 1 HOJKS 1.1 Perustiedot 1.2 Asiakirja 1.3 Opetuksen ja tukitoimien järjestäminen 1.4 Tukimuodot 1.5 Oppiaineet 1.6 Muut palvelut 1.7 Laatimisessa on hyödynnetty seuraavia

Lisätiedot

Opiskeluhuolto ja erityisopetus Aapo Halonen, yläkoulun rehtori Niina Rekiö-Viinikainen, erityisopetuksen lehtori Jyväskylän normaalikoulu

Opiskeluhuolto ja erityisopetus Aapo Halonen, yläkoulun rehtori Niina Rekiö-Viinikainen, erityisopetuksen lehtori Jyväskylän normaalikoulu Opiskeluhuolto ja erityisopetus 6.3.2017 Aapo Halonen, yläkoulun rehtori Niina Rekiö-Viinikainen, erityisopetuksen lehtori Jyväskylän normaalikoulu www.pollev.com/aapohalonen066 (Aineen)opettajan työtä

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Joustavan perusopetuksen toiminta Perusopetuslain mukaan kunta voi järjestää päättämässään laajuudessa perusopetuksen 7-9 vuosiluokkien yhteydessä

Lisätiedot

2. Oppimissuunnitelma ohje

2. Oppimissuunnitelma ohje 2. Oppimissuunnitelma ohje PERUSTIEDOT Luokanvalvoja: Työpuhelin: Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: TEHOSTETTUUN TUKEEN SIIRTÄMINEN KÄSITELTY MONIALAISESTI Käsittelypäivä, kommentit:

Lisätiedot

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIIT- TYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUSKOULUSSA

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIIT- TYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUSKOULUSSA HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIIT- TYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUSKOULUSSA HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA Toimintasuunnitelma on lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä

Lisätiedot

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Luonnos kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuen opetussuunnitelman perusteteksteiksi Nyt esitetyt muutokset perustuvat käytännön työstä saatuihin kokemuksiin, palautteisiin

Lisätiedot

Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto. Leena Nousiainen / Rondo Training Oy Pori

Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto. Leena Nousiainen / Rondo Training Oy Pori Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto Leena Nousiainen / Rondo Training Oy 11.1.2013 Pori Keskeisiä linjauksia Uuteen lakiin ehdotetaan koottavaksi lainsäädännössä nyt hajallaan olevat oppilas-

Lisätiedot

Ohjeita kolmiportaisen tuen käytänteisiin. 22.9.2012 Mika Sarkkinen

Ohjeita kolmiportaisen tuen käytänteisiin. 22.9.2012 Mika Sarkkinen Ohjeita kolmiportaisen tuen käytänteisiin 22.9.2012 Mika Sarkkinen Yleinen tuki Oppilaalla 1-2 tukimuotoa samanaikaisesti käytössä tukimerkinnät Wilmaan Kun huomataan vahvemman tuen tarve, tehdään pedagoginen

Lisätiedot

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 Suomenkielinen koulutusjaosto 17.9.2013 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUS-

Lisätiedot

ESITE Nilakan yhtenäiskoulun yksilökohtaisesta monialaisesta oppilashuoltotyöstä

ESITE Nilakan yhtenäiskoulun yksilökohtaisesta monialaisesta oppilashuoltotyöstä ESITE Nilakan yhtenäiskoulun yksilökohtaisesta monialaisesta oppilashuoltotyöstä Tällä asiakirjalla esitellään Nilakan yhtenäiskoulun yksilökohtaisen monialaisen oppilashuoltotyön toiminta ja sillä voidaan

Lisätiedot

Oppilaan tukeen liittyvät juridiset kysymykset Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Oppilaan tukeen liittyvät juridiset kysymykset Hallintojohtaja Matti Lahtinen Oppilaan tukeen liittyvät juridiset kysymykset 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Oppilaan tukea koskeva lainsäädäntö Perustuslaki Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Koulu/päiväkoti: Oppilas: Hyväksytty Opetuslautakunta 13.6.2012 37

Koulu/päiväkoti: Oppilas: Hyväksytty Opetuslautakunta 13.6.2012 37 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) (salassa pidettävä) Koulu/päiväkoti: Oppilas: Henkilötiedot Päiväys Oppilas Sukunimi Etunimi Syntymäaika Osoite Puhelin/sähköposti Koulun/päiväkodin

Lisätiedot

PÄIVÄKOTIEN ESIOPETUSRYHMIIN

PÄIVÄKOTIEN ESIOPETUSRYHMIIN RAAHEN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA PÄIVÄKOTIEN ESIOPETUSRYHMIIN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA Raahessa esi- ja perusopetuksella sekä lukioilla on yhteinen opiskelu/ oppilashuoltosuunnitelma.

Lisätiedot

4. HOJKS ohje PERUSTIEDOT. Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: Isä Osoite: Puhelin: äiti Osoite: Puhelin:

4. HOJKS ohje PERUSTIEDOT. Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: Isä Osoite: Puhelin: äiti Osoite: Puhelin: 4. HOJKS ohje PERUSTIEDOT Luokanvalvoja: Työpuhelin: Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: Isä Osoite: Puhelin: äiti Osoite: Puhelin: Erityisen tuen päätöspäivä: Päätöksen tekijä: Opetuksen

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä JOPO Joustava perusopetus 1/2 Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä Uudenmaankatu 17 Rehtori Janne Peräsalmi 05800 Hyvinkää Vehkojan koulu 0400-756276 janne.peräsalmi@hyvinkää.fi

Lisätiedot

Huoltajia kuullaan kirjallisesti ennen esityksen tekemistä. Päätöksen valmistelija huolehtii kuulemisen suorittamisesta.

Huoltajia kuullaan kirjallisesti ennen esityksen tekemistä. Päätöksen valmistelija huolehtii kuulemisen suorittamisesta. 5.1 Esiopetuksen opetusjärjestelyihin liittyvä tuki 5.1.1 Erityisopetus Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja muusta lapsen tarvitsemasta, perusopetuslain mukaan annettavasta tuesta 27. Erityisopetus

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot