LASTEN JA NUORTEN TUKEMINEN ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LASTEN JA NUORTEN TUKEMINEN ESI- JA PERUSOPETUKSESSA"

Transkriptio

1

2 2

3 Perusopetuslakia ja valtakunnallisia esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita on uudistettu oppilaille annettavan tuen osalta. Lappeenrannan kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi uuden lain ja valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti laaditun Lappeenrannan kuntakohtaisen esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman Uusi opetussuunnitelma on otettu käyttöön vuoden 2011 alusta lukien. Uudistuksen tavoitteena on, että jokaisen lapsen ja nuoren tuen tarve havaitaan mahdollisimman varhain, ja että lapsi ja nuori saa tarvitsemaansa pedagogista tai muuta tukea heti tuen tarpeen tultua ilmi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että aikaisemmasta jaosta yleis- ja erityisopetukseen luovutaan. Uudessa mallissa oppilaan saama tuki jaotellaan yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen, jolloin pieneenkin tuen tarpeeseen pystytään paneutumaan varhain ja oppilaalle annetaan suunnitelmallista tehostettua tukea. Tällä pyritään siihen, että erityistä tukea ei tarvittaisi kaikkien oppilaiden kohdalla lainkaan. Uudistuksessa on myös monipuolistettu oppilaan tukimuotoja siten, että entiset opetukseen liittyvät tukitoimet laajentuvat käsittämään myös oppilashuollollista tukea. Toivomme, että kaikkien oppilaiden huoltajat tutustuisivat tähän oppaaseen. Näin myös vanhemmat ovat kanssamme havainnoimassa lasten esiopetuksen ja koulunkäynnin sujumista ja voivat ottaa mieltä askarruttavat asiat puheeksi esiopetuksen, koulujen ja oppilashuollon henkilöstön kanssa. Kuka tahansa lapsi tai nuori saattaa tarvita tukea jossain vaiheessa koulupolkua, vaikka varsinaisia oppimisvaikeuksia ei olisikaan. Esimerkiksi erilaiset perheen pulmatilanteet saattavat heijastua lapsen tai nuoren koulunkäyntiin sekä koulun kaverisuhteissa saattaa olla asioita, jotka kuormittavat lasta tai nuorta. Luottamuksellisella kodin, päiväkodin, koulun ja oppilashuollon yhteistyöllä saamme luotua hyvän perustan lapsen ja nuoren koulunkäynnille, kasvulle ja kehitykselle. Mari Routti Irmeli Henttonen Leena-Kaisa Häyhä perusopetusjohtaja perhepalvelupäällikkö varhaiskasvatusjohtaja SISÄLTÖ Koulupolku 4 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki 6 Pedagogiset arviot 7 Oppimissuunnitelma ja HOJKS 8 Tehostetun ja ja erityisen tuen prosessi 10 Pysäkit 12 Portit 13 Yhteistyö ja koulun oppilashuoltoryhmän (OHR) toiminta 14 Esiopetuksen oppilashuolto 16 Perusopetuksen oppilashuolto 18 Sanastoa 20 Erityisluokat 21 Lappeenrannan kaupunki LASTEN JA NUORTEN TUKEMINEN ESI- JA PERUSOPETUKSESSA 3

4 Kuva havainnollistaa lapsen ja nuoren koulupolkua esiopetuksesta perusopetuksen päättövaiheeseen saakka. Lapset ja nuoret voivat kulkea polkua joustavasti yleisen, tehostetun tai erityisen tuen kaistoilla. Oppilaan tuen tarvetta ja riittävyyttä tarkkaillaan jatkuvasti. Muutoksia tehdään tarpeen mukaan ja päätökset tehdään aina yhdessä lapsen, nuoren ja huoltajien kanssa. Mikäli oppilas on saanut erityistä tukea, tuen tarve tarkistetaan 2., 6. ja 9. vuosiluokkien kohdalla. Erityisoppilaat kulkevat ns. porttien kautta. Portteja on kuvattu tarkemmin sivulla 13. Yleistä, Tehostettua ja Erityistä tukea on kuvattu tarkemmin sivulla 6. Koulupolku sisältää myös erilaisia pysäkkejä jolloin tarkastellaan sekä koko ikäluokan että erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden tilannetta ja tarvittavia jatkotoimenpiteitä. Eri pysäkkeihin liittyvistä toimenpiteistä löytyy lisää tietoa sivulla 12. Oppilashuoltoryhmä (OHR) ja Yhteistyökumppanit: Lasten ja nuorten kulkua koulupolulla ohjaavat opettajat ja koulun muut aikuiset sekä tietenkin omat vanhemmat. Koulupolun varrella toimivien aikuisten yhteistyöstä ja tehtävistä voit lukea sivuilta Sivuilla kuvataan tehostetun ja erityisen tuen prosessi eli ne askeleet, jotka kuljetaan läpi yhdessä oppilaan kanssa, kun tuen tarvetta esiintyy. KOULUPOLKU JA TUET Yleisen tuen kaista - koskee kaikkia oppilaita Tehostetun tuen kaista - koskee tehostettua tukea tarvitsevia oppilaita Erityisen tuen kaista - koskee erityistä tukea tarvitsevia oppilaita PYSÄKIT Koskevat kaikkia oppilaita. Terveydenhoitajan terveystarkastukset vuosiluokilla 2., 3., 4., 6., 7. ja 9. Laajennetut terveystarkastukset vuosiluokilla 1., 5. ja 8. HAMMASHUOLTO Koskevat kaikkia oppilaita. Kts. PORTIT Erityisoppilaat kulkevat ns. porttien kautta 2., 6. ja 9. vuosiluokkien kohdalla. HENKILÖT O Oppilas H Huoltaja OHR OPE E.OPE R TH L M P K OPO YK Oppilashuoltoryhmä Opettaja Erityisopettaja Rehtori Terveydenhoitaja Lääkäri Merkkari Psykologi Kuraattori Opinto-ohjaaja Yhteistyökumppani esim. puhe- tai toiminta terapeutti, lastensuojelun palvelut yms. HUOLIKORTTI Huolikortti tehdään koulun oppilashuoltotyöryhmää (OHR) varten. Se sisältää oman tai muun opettajan tai henkilökunnan huolet ja huomiot oppilaasta (vahvuudet ja vaikeudet), keskustelut huoltajien kanssa, huoltajien näkemykset, jatkotoimenpiteet sekä seurannan. Huolikortti on luottamuksellinen! ESI- JA ALKUOPETUS 6 VUOTIS TARKASTUS Kuusivuotiaiden terveyshoitajan terveystarkastus kaikille esikoululaisille. ESI- JA ALKUOPETUKSEN PORTTI Esi- ja perusopetuksen asiantuntijoiden arvio tehostettua ja erityistä tukea taritsevista lapsista. Yhteisneuvottelu huoltajan ja oppilaan kanssa helmi-maaliskuussa esiopetusvuonna. 1. LUOKKA Ensimmäisen vuosiluokan laaja-alalainen terveystarkastus kaikille oppilaille. 2. LUOKKA Toisen vuosiluokan terveyshoitajan terveystarkastus kaikille oppilaille. 4

5 6. LUOKAN PORTTI 6. LUOKKA Kuudennen vuosiluokan terveyshoitajan terveystarkastus kaikille oppilaille. Kuudennen vuosiluokan keväällä tarkistetaan erityistä tukea saavan oppilaan tuen tarve. Nuori voi saada tukea esimekiksi motoorisiin ongelmiin fysioterapeutilta. 7. LUOKKA Seitsemännen vuosiluokan terveyshoitajan terveystarkastus kaikille oppilaille. Miun käsiala on parantunut tosi paljon ja käsityötkin onnistuu paljon paremmin. 8. LUOKKA Viidennen vuosiluokan laaja-alalainen terveystarkastus kaikille oppilaille. Kahdeksannen vuosiluokan laaja -alalainen terveystarkastus kaikille oppilaille. 6.LUOKAN PORTTI 5. LUOKKA 4. LUOKKA 9. LUOKKA Neljännen vuosiluokan terveyshoitajan terveystarkastus kaikille oppilaille. Yhdeksännen vuosiluokan terveyshoitajan terveystarkastus kaikille oppilaille. 3. LUOKKA Kolmannen vuosiluokan terveyshoitajan terveystarkastus kaikille oppilaille. 9. LUOKAN PORTTI 9.LUOKAN PORTTI Erityisluokan opiskelijoiden tehostettu ohjaaminen ammatti- ja jatkokoulutuspaikkoihin. Mie en tiennytkään et koulutusmahdollisuuksia on näin paljon. 2. LUOKAN PORTTI Toisen vuosiluokan keväällä tarkistetaan erityistä tukea saavan oppilaan tuen tarve. Lapsi voi saada tukea vaikkapa puheeseensa puheterapeutilta tai apua koulukiusaamiseen koulukuraattorilta. 2.LUOKAN PORTTI Miekin opin lukemaan ja kirjoittamaan. Se olikin ihan helppoa kun sai keskittyä rauhassa. Lappeenrannan kaupunki LASTEN JA NUORTEN TUKEMINEN ESI- JA PERUSOPETUKSESSA 5

6 Yleisen, tehostetun ja erityisen tuen muotoja ovat muun muassa tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, koulunkäyntiavustajapalvelut ja koko- tai osaaikainen opiskelu pienessä opetusryhmässä sekä erilaiset oppilashuollon palvelut. Yleisen tuen piiriin kuuluvat oppilaat, joille riittää yksi edellä mainittu tukimuoto ja joiden tuen tarve ei ole pysyvä. Tehostetun tuen piiriin kuuluvat oppilaat, jotka tarvitsevat useampaa tukimuotoa ja tuen tarve osoittautuu pysyväksi. Tehostetussa tuessa oleville oppilaille laaditaan henkilökohtainen oppimissuunnitelma. Erityinen tuki aloitetaan niille oppilaille, jotka hyötyvät erityisluokalla opiskelusta tai joiden opinto-ohjelmaa on tarpeen muuttaa yksilöllistämällä (pienentämällä) oppiaineiden oppimääriä tai vapauttamalla kokonaan jonkin oppiaineen opiskelusta. Erityisssä tuessa olevat oppilaat saavat tarpeen mukaan myös edellä mainittuja tukimuotoja ja heille laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Tavoitteena on, että mahdollisimman suuri osa oppilaista opiskelee yleisen ja tehostetun tuen piirissä. Tähän pyritään siten, että opetuksessa pyritään huomioimaan mahdollisimman hyvin kaikkien oppilaiden yksilölliset tarpeet. Lisäksi tavoitteena on antaa oppilaille aina ensin tehostettua tukea, ja erityisen tuen antaminen aloitetaan vasta jos tehostettu tuki osoittautuu riittämättömäksi. 6

7 Pedagoginen arvio tehostettua tukea varten Tehostetun tuen aloittaminen perustuu pedagogiseen arvioon, jossa kuvataan 1. oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tilanne kokonaisuutena 2. oppilaan saama yleinen tuki ja arvio sen vaikutuksista 3. oppilaan oppimisvalmiudet sekä oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet 4. arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, oppilashuollollisilla tai muilla tukijärjestelyillä oppilasta tulisi tukea Oppilaan opettaja tai opettajat laativat yhdessä kirjallisen pedagogisen arvion. Tarvittaessa arvion laatimisessa käytetään myös muita asiantuntijoita, etenkin silloin kun on kyse oppilaan hyvinvointiin ja kokonaiskehitykseen liittyvistä ongelmista. Tarpeiden selvittämisen, tuen suunnittelun ja onnistuneen toteuttamisen kannalta yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa on erittäin tärkeää. Pedagoginen selvitys erityistä tukea varten Pedagogisen selvityksen laatimista varten koulun rehtori tai opettaja hankkii 1. oppilaan opetuksesta vastaavilta opettajilta selvityksen oppilaan oppimisen etenemisestä 2. moniammatillisena oppilashuollon yhteistyönä tehdyn selvityksen oppilaan saamasta tehostetusta tuesta ja oppilaan kokonaistilanteesta Kirjallisessa pedagogisessa selvityksessä kuvataan 1. oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tilanne kokonaisuutena 2. oppilaan saama tehostettu tuki ja arvio sen vaikutuksista 3. oppilaan oppimisvalmiudet sekä oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet 4. arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, oppilashuollollisilla tai muilla tukijärjestelyillä oppilasta tulisi tukea 5. perusteltu arvio siitä, tarvitseeko oppilas yhdessä tai useammassa oppiaineessa yksilöllistetyn oppimäärän Pedagogisen selvityksen lisäksi erityisen tuen päätöksen valmistelussa hankitaan tarvittaessa muita lausuntoja, kuten psykologinen tai lääketieteellinen lausunto tai vastaava sosiaalinen selvitys. Erityisen tuen tarpeellisuus tarkistetaan lain edellyttämissä vaiheissa (portit) sekä aina oppilaan tuen tarpeen muuttuessa. Lappeenrannan kaupunki LASTEN JA NUORTEN TUKEMINEN ESI- JA PERUSOPETUKSESSA 7

8 Oppimissuunnitelman tavoitteena on turvata oppilaalle hyvät edellytykset edetä opinnoissaan. Suunnitelma lisää opettajien tietoisuutta oppilaan tilanteesta ja helpottaa siten kunkin opettajan oman työn suunnittelua sekä opettajien keskinäistä että kodin kanssa tehtävää yhteistyötä. Oppimissuunnitelma on suunnitelma oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin etenemisestä, siinä tarvittavista opetusjärjestelyistä sekä oppilaan tarvitsemasta tuesta. Se on kirjallinen, hyväksyttyyn opetussuunnitelmaan perustuva pedagoginen asiakirja. Sitä käytetään tehostetun tuen aikana ja sitä voidaan tarvittaessa käyttää myös osana yleistä tukea. Oppimisuunnitelma antaa pohjan oppilaan edistymisen arvioinnille. Huoltaja saa suunnitelmasta itselleen tietoa ja voi siten paremmin tukea lastaan. Suunnitelman tarkoituksena on myös, että oppilas oppii vähitellen ottamaan vastuuta opiskelustaan ja saa oppimiseensa enemmän tavoitteellisuutta. Oppiaineen oppimäärää ei voida yksilöllistää pelkän oppimissuunnitelman avulla, koska se vaatii erityisen tuen päätöksen. Tehostettua tukea varten tehtävä oppimissuunnitelma perustuu pedagogisesta arviosta saatuun tietoon. Oppimissuunnitelman laatimiseen osallistuvat opettajat yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa, sekä tarvittaessa myös muut asiantuntijat. Oppilaan osuus suunnittelussa kasvaa kun siirrytään perusopetuksen ylemmille luokille. Tavoitteena on turvata oppilaalle hyvät edellytykset edetä opinnoissaan. 8

9 Erityisen tuen päätöksen jälkeen oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Suunnitelmasta ilmenee oppilaan erityisen tuen päätöksen mukainen opetus ja muu tuki. Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma on kirjallinen, hyväksyttyyn opetussuunnitelmaan perustuva pedagoginen asiakirja. Oppilaan opettajat laativat suunnitelman yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa, ellei siihen ole ilmeistä estettä. Tarvittavilta osin se valmistellaan moniammatillisena yhteistyönä. Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman laatimisessa hyödynnetään oppilaalle tehostetussa tuessa tehtyä oppimissuunnitelmaa, pedagogista selvitystä ja sen yhteydessä kerättyä tietoa. Mikäli oppilaalle on laadittu kuntoutussuunnitelma, myös sitä voidaan hyödyntää huoltajan luvalla. Suunnitelmaa tarkistetaan aina tarvittaessa oppilaan tarpeiden mukaiseksi, kuitenkin vähintään kerran lukuvuodessa. Suunnitelmaa muutetaan aina oppilaan tuen tarpeen tai opetuksen tavoitteiden muuttuessa. Kokemukset käytetyistä opetusjärjestelyistä, toimintatavoista ja tukipalveluista kirjataan HOJKSiin, jota hyödynnetään suunnitelman toteutumisen arvioinnissa. Lappeenrannan kaupunki LASTEN JA NUORTEN TUKEMINEN ESI- JA PERUSOPETUKSESSA 9

10 Askeleet jotka kuljetaan läpi yhdessä oppilaan kanssa, kun tuen tarvetta esiintyy. OPETTAJAN TAI VANHEMMAN HUOLI» Huolikortti ERITYI YISO SOPETT TTAJ AJANAN KONSULTA TAAT ATIO PEDA DAGOGINE NEN ARVIO * OPPI PILA LASH SHUO UOLTOR YH MÄ OHR ** TAI MON IA MM A- TILLINEN TII MI Ei tarvetta pedagogiseen arvioon LISÄTÄÄN TUKEA» OHR:n päätös PEDAGOGINEN SELVITYS ERITYISTÄ TUKEA VARTEN * OPPI PILA LASH SHUOLTO- RYHMÄ OHR ** OPETUKSEN JÄRJESTÄ- JÄN ARVIO TARVITTA- VASTA TUESTA HUOL JA OP KUUL KOULUPOLKU JA TUET YLEINEN TUKI - koskee kaikkia oppilaita TEHOSTETTU TUKI - koskee tehostettua tukea tarvitsevia oppilaita ERITYINEN TUKI - koskee erityistä tukea tarvitsevia oppilaita LÖYDÄT LISÄÄ TIETOA: * PEDAGOGINEN ARVIO s: 7 ** OHR, Oppilashuoltoryhmä s: *** OPPIMISSUUNNITELMA s: 8 **** HOJKS, Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma s: 9 10

11 PÄÄT ÄTÖS TEHOST STET ETUS USTA TUESTATA» reh tori tek ee pää äätöksen OPPI PIMIS- SUUNNITE TELM LMA ** * PÄIVIT ITYS» yksi krt. / vuosi» tarvittaessa JATK TKUU Ei tarvetta tehostettuun tukeen LOPETETAAN» rehtorin päätös LISÄTÄÄN TUKEA» OHR:n päätös LTAJAN PPILAAN EMINEN PÄÄTÖS ERITYISESTÄ TUESTA» rehtori tekee päätöksen PÄÄTÖS ERITYISESEN TUEN LOPETTAMISESTA / MUUTTAMISESTA» rehtori tekee päätöksen HENKILÖKOHTAISEN OPETUKSEN JÄRJESTÄ- MISTÄ KOSKEVA SUUN- NITELMA HOJKS **** PÄIVITYS» yksi krt. / vuosi» tarvittaessa JATKUU ENNALLAAN LOPE PETE TETA TAAN AN / SIIRRETÄ TÄÄN ÄN TEH OS - TETTUUN TUKEEN» OHR: n pä ätös MUUTOKSIA ERITYISEEN TUKEEN» OHR:n päätös Lappeenrannan kaupunki LASTEN JA NUORTEN TUKEMINEN ESI- JA PERUSOPETUKSESSA 11

12 Pysäkkien tavoitteita ovat perheiden hyvinvointi, ennaltaehkäisevä hoitotyö sekä lasten ja nuorten koulunkäynnin seuranta ja tukeminen. Lisäksi seurataan ja tuetaan fyysistä, psyykkistä sekä sosiaalista kasvua. Tarvittaessa lapsi tai nuori ohjataan tarkoituksenmukaiseen jatkohoitopaikkaan. Alakoulut 1. luokka Laaja-alainen terveydentarkastus (terveydenhoitajan ja lääkärin tarkastus, opettajan haastattelu). Hammashuolto: suun määräaikaistarkastus *. Koulukuraattori käy tutustumassa 1. luokan oppilaisiin luokissa. 2. luokka Terveydenhoitajan terveystarkastus. 3. luokka Terveydenhoitajan terveystarkastus. 4. luokka Terveydenhoitajan terveystarkastus. 5. luokka Laaja-alainen terveydentarkastus (terveydenhoitajan ja lääkärin tarkastus, opettajan haastattelu). Hammashuolto: suun määräaikaistarkastus *. 6. luokka Terveydenhoitajan terveystarkastus. Koulukuraattori käy tutustumassa 6. luokan oppilaisiin luokissa. Koulukuraattori tapaa 6. luokkalaiset. Pohditaan yläkouluun siirtymistä mm. kaverisuhteiden ja murrosiän tuomien haasteiden kannalta. Yläkoulut 7. luokka Terveydenhoitajan terveystarkastus. Yläkoulun koulukuraattori käy tutustumassa uusiin 7. luokkalaisiin. Tavoitteena on varmistaa myönteinen ryhmäytyminen uudessa kouluyhteisössä. 8. luokka Laaja-alainen terveydentarkastus (terveydenhoitajan ja lääkärin tarkastus, opettajan haastattelu). Hammashuolto: suun määräaikaistarkastus *. 9. luokka Terveydenhoitajan terveystarkastus. * Varaa aika hammashuoltoon hammashoitolasta: 12

13 2. Luokan portti Mikäli oppilaalle on annettu erityistä tukea, tuen tarve tarkistetaan 2. vuosiluokan keväällä. Hänelle tehdään pedagogiset selvitykset, joiden perusteella arvioidaan onko erityistä tukea tarpeen jatkaa. Jos tarvetta ei ole, erityisen tuen lopettamisesta tehdään päätös. Ennen päätöksen tekoa huoltajille varataan mahdollisuus tulla kuulluksi. 6. Luokan portti Kaikkien erityistä tukea saavien oppilaiden tuen tarve arvioidaan 2. luokan kevään tapaan myös 6. luokan keväällä. Heille tehdään pedagogiset selvitykset ja niiden perusteella arvioidaan, onko tukea tarpeen jatkaa ja mikä olisi oppilaalle paras koulupaikka. Mikäli oppilas ei enää tarvitse erityistä tukea, hän siirtyy tehostetun tuen piiriin. Jos erityisen tuen päätöstä muutetaan, oppilaan huoltajille varataan mahdollisuus tulla kuulluksi asiassa. Alakoulujen rehtorit valmistelevat asiaa yhdessä yläkoulujen rehtoreiden ja erityisen tuen asiantuntijoiden kanssa. Ennen joulua kasvatusja opetustoimessa pidetään palaveri, jossa varataan 7. luokalle siirtyville erityistä tukea tarvitseville oppilaille erityisluokkapaikat. Tämän jälkeen huoltajien kanssa käydään tarvittavat neuvottelut asiasta. 9. Luokan portti 9. luokalla erityisluokilla opiskelevien oppilaiden ammatin ja jatkokoulutuspaikan valintaa valmistellaan huolellisesti. Erityisluokkalaiset käyvät tutustumassa ammattikoulun eri opintolinjoihin ja erilaisiin työpaikkoihin. Erityisen tuen piirissä olevat oppilaat voivat hakea ammatillisen koulutukseen niin sanotun joustavan haun kautta. Ammattikoulu täyttää osan oppilaspaikoista joustavan haun kautta hakevilla opiskelijoilla, joiden oppilasvalinnat valmistellaan yksilöllisesti. Elokuun alussa pidetään niin sanottu jälkiohjauspalaveri, jossa opintoohjaajat ja erityisluokanopettajat antavat ilman toisen asteen koulutuspaikkaa jääneiden oppilaiden yhteystiedot niin sanotulle kopparille, joka huolehtii oppilaiden ohjauksesta erilaisten palveluiden piiriin. Lappeenrannan kaupunki LASTEN JA NUORTEN TUKEMINEN ESI- JA PERUSOPETUKSESSA 13

14 Hyvällä ja luottamuksellisella kodin, koulun ja oppilashuollon yhteistyöllä voidaan tukea merkittävästi oppilaan koulunkäyntiä. Yhteistyötä tehdään muun muassa 1. pedagogisen arvion laadinnassa, mikä tehdään oppilaalle ennen tehostetun tuen aloittamista 2. tehostetun tuen piirissä olevan oppilaan oppimissuunnitelman laadinnassa ja päivittämisessä 3. erityisen tuen tarpeen selvittämiseksi tehtävän pedagogisen selvityksen laadinnassa 4. erityisen tuen piirissä olevan oppilaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman laadinnassa Edellä mainitut asiakirjat ja suunnitelmat laaditaan koulun sähköiseen oppilastietojärjestelmään Wilmaan, joten huoltajalla on mahdollisuus kommentoida valmisteltuja asiakirjoja ja suunnitelmia myös sähköisesti. 14

15 Koulun oppilashuoltotyöryhmä OHR Opetushenkilöstö ja oppilashuollon asiantuntijat kokoontuvat säännöllisesti koulun oppilashuoltotyöryhmän kokoukseen, jossa käydään säännöllisesti läpi kunkin luokan kokonaistilanne ja arvioidaan, tarvitseeko luokka tukitoimia koskien esimerkiksi luokan työrauhaa, ilmapiiriä tai kiusaamistilanteita. Lisäksi kokouksessa käsitellään yksittäisten oppilaiden koulunkäyntiin liittyviä asioita, joita voi tulla vireille opettajan, koulun muun aikuisen tai huoltajan aloitteesta. Kun opettajalla tai muulla koulun aikuisella herää huoli oppilaan tilanteesta, hän täyttää asiasta huolikortin, joka on oppilaan asian käsittelyn perusta. Oppilaan huoltajalle ilmoitetaan asian käsittelystä etukäteen ja huoltajalla on mahdollisuus saada kopio oppilashuoltotyöryhmän pöytäkirjasta oman lapsen asian käsittelyn osalta. Mikäli oppilashuoltotyöryhmässä arvioidaan, että oppilasta koskeva huoli edellyttää jatkotoimenpiteitä, otetaan silloin yhteyttä huoltajaan ja kerrotaan ehdotetuista jatkotoimista. Katso sivut Viranomaisten väliseen tiedonsiirtoon liittyvät lakimuutokset Perusopetuslakiuudistuksella on haluttu ehkäistä oppilaiden syrjäytymistä varmistamalla, ettei eri viranomaisten välisiä tietokatkoksia syntyisi käytännössä. Opetuksen järjestäjällä on oikeus pyytää hänen kannaltaan välttämättömiä tietoja sosiaali- ja terveystoimen viranomaisilta. Lappeenrannassa tietopyynnön tekee tarvittaessa koulun rehtori. Erilaiset ongelmaja pulmatilanteet Uusi opetussuunnitelma sisältää menettelytapoja erilaisiin ongelma- ja pulmatilanteisiin, kuten kiusaaminen, väkivaltatilanteet, oppilaan tupakointi tai päihteiden käyttö sekä toistuvat ja luvattomat poissaolot. Näiden lisäksi suunnitelmassa on menettelytapoja myös oppilaiden ojentamista ja kurinpitoa varten. Toivomme, että pulmatilanteissakin yhteistyö huoltajien kanssa sujuisi ratkaisukeskeisesti!. Lappeenrannan kaupunki LASTEN JA NUORTEN TUKEMINEN ESI- JA PERUSOPETUKSESSA 15

16 Esiopetuksen oppilashuolto on lapsen oppimisesta sekä fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Tavoitteena on, että lapsi kokee kasvu- ja oppimisympäristönsä turvalliseksi ja viihtyisäksi, tuntee yhteenkuuluvuutta ryhmään, saa huolenpitoa ja ohjausta päivittäisessä arjessa sekä apua ongelmatilanteissa. Näin varmistetaan kaikille tasavertainen kasvamisen ja oppimisen mahdollisuus, jossa lapsen kehityksen ja oppimisen esteet tunnistetaan ja niihin puututaan mahdollisimman varhain. Oppilashuoltotyö perustuu vastuulliseen yhteistyöhön lapsen, huoltajien, henkilöstön sekä lasta tutkivien ja tukevien muiden tahojen kanssa. Työtä ohjaavat luottamuksellisuus, kunnioittava suhtautuminen lapseen ja huoltajaan sekä heidän osallisuutensa tukeminen ja vahvistaminen. Huoltajan tulee tietää, miten lasta koskevan oppilashuollollisen asian vireillepano ja valmistelu tapahtuu. Oppilashuoltotyö kuuluu kaikille kasvatus- ja esiopetusyhteisössä työskenteleville aikuisille sekä oppilashuoltopalveluista vastaaville viranomaisiille. Konsultoivat varhaiskasvatuksen erityisopettajat (keltot) toimivat palvelualueilla tukien ja konsultoiden esiopetuksen henkilökuntaa. Lisäksi esioppilaan tukiverkossa on tarvittaessa mukana myös varhaiskasvatuksen puheterapeutti. Oppilashuoltotyötä koordinoidaan ja kehitetään moniammatillisessa oppilashuoltoryhmässä, joka tiedottaa toiminnastaan säännöllisesti. Huoltajille tiedotetaan toiminnasta yleensä toimintavuoden alussa koteihin jaettavassa tiedotteessa, vanhempainilloissa ja/tai kaupungin kotisivuilla. Kaikki yhteydenpito verkostossa tapahtuu vanhempien luvalla. 16

17 ESIOPETUKSEN OPPILASHUOLLON TOIMIJOITA Varhaiskasvatuksen erityisopettaja vastaa tukea tarvitsevien lasten kuntoutuksen ja erityisopetuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista yhteistyössä esiopetuksen henkilöstön, lasten vanhempien ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Heidän työtehtäviinsä kuuluu mm. 1. Varhaiskasvatuksen henkilöstön ohjaaminen, tukeminen, koulutus ja konsultointi. 2. Lapsen tuen tarpeen arviointi ja tutkimuksiin ohjaaminen. 3. Lapsen erityispedagoginen ohjaaminen ja opettaminen. 4. Perheiden kanssa tehtävä yhteistyö. 5. Yhteistyö lasta tutkivien, hoitavien ja kuntouttavien tahojen kanssa. 6. Yhteistyö perusopetuksen kanssa. Varhaiskasvatuksen puheterapeutti on tarvittaessa mukana esioppilaan tukiverkostossa ja hänellä on konsultoiva ja yhteisöllinen työote. Puheterapeutti vastaa lasten puheen ja kielen, kommunikaation, vuorovaikutuksen sekä syömisen ja nielemisen kehityksen edistämisestä konsultoiden ja kouluttaen. Perusopetuksen laaja-alainen erityisopettaja toimii yhteistyössä esiopetuksen henkilöstön ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa lapsen oppimisvalmiuksiin liittyvissä asioissa. Hän toimii linkkinä esiopetuksen ja ykkösluokan nivelvaiheen tiedonsiirrossa sekä opetusjärjestelyiden suunnittelussa ja hän on esiopetuksen oppilashuoltoryhmän jäsen. Perusopetuksen muut toimijat Koulun yhteydessä toimivien esiopetusryhmien lapset voidaan koulutulokkaina käydä informatiivisesti läpi myös koulun oppilashuoltotyöryhmässä esiopetusvuoden aikana. Silloin koulun oppilashuoltotyöryhmän kokoukseen osallistuvat myös lapsen opettaja ja yksikön konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Lappeenrannan kaupunki LASTEN JA NUORTEN TUKEMINEN ESI- JA PERUSOPETUKSESSA 17

18 Terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen toimijat Lapsen tilannetta arvioitaessa voi osoittautua, että lapsi ja vanhemmat on syytä ohjata varhaiskasvatuksen/esiopetuksen ulkopuolisiin tukipalveluihin. Tällöin asiaa pohtimassa on ryhmän työntekijöiden lisäksi usein myös varhaiskasvatuksen erityistyöntekijä. Perheen ohjaaminen tukipalveluiden piiriin edellyttää mm. riittävästi havaintoja lapsesta, riittävää yhteisymmärrystä työntekijöiden ja vanhempien kesken havaintojen merkityksestä sekä vanhempien riittävää motivaatiota hakeutua ehdotettuihin palveluihin. Esioppilas kuuluu kouluterveydenhuollon piiriin. Oppilashuollon yhteistyökumppanina toimii lapsen kouluterveydenhoitaja, jonka tarkastuksessa esikoululainen käy 6-vuotiaana. Lisäksi jokaiselle esiopetusta antavalle päiväkodille on nimetty kouluterveydenhoitaja, joka toimii oppilashuoltoryhmän jäsenenä. Tarvittaessa lapsi ohjataan lääkärin tai erityistyöntekijän vastaanotolle. Koulukuraattori on esiopetuksessa työskentelevä koulun sosiaalityöntekijä, jonka tehtävänä on auttaa ja tukea lapsia esiopetukseen, kotiin ja toveripiiriin sekä lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvissä pulmatilanteissa. Koulukuraattori työskentelee yhteistyössä huoltajien, esiopetuksen edustajien ja tarvittaessa muiden viranomaisten kanssa. Lapsen ja perheiden hyvinvoinnin edistämisessä ja turvaamisessa päivähoidon ja esiopetuksen yksi yhteiskumppani on lastensuojelu. Esiopetuksen työntekijät tukevat vanhempia ja huoltajia heidän kasvatustehtävässään ja pyrkivät tarjoamaan perheelle tarpeellista apua riittävän varhain sekä ohjaavat perheen ja lapsen tarvittaessa lastensuojelun piiriin. Lastensuojelu voi selvityksensä perusteella käynnistää erilaisia tukitoimia lapsen ja perheen auttamiseksi. Lastensuojelulain perusteella päivähoidon palveluksessa olevat henkilöt ovat velvollisia viipymättä ilmoittamaan salassapitosäännösten estämättä kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he tehtävässään ovat saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttävät lastensuojelutarpeen selvittämistä. 18

19 Työtämme ohjaavat luottamuksellisuus sekä kunnioittava suhtautuminen lapseen ja huoltajaan. Lappeenrannan kaupunki LASTEN JA NUORTEN TUKEMINEN ESI- JA PERUSOPETUKSESSA 19

20 Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis- ja kouluympäristö, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää kouluyhteisön hyvinvointia. Oppilashuoltoa toteutetaan koulun opettajien, erityisopettajien ja opintoohjaajien sekä koululla toimivien kouluterveydenhuollon ja ehkäisevän lastensuojelun henkilöiden yhteistyönä. Käytännössä oppilashuoltotyö kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville aikuisille sekä oppilashuoltopalveluista vastaaville viranomaisille. Oppilashuollon toteutuksessa on ensisijaista kodin ja koulun yhteistyö, siksi oppilashuollolliset tukitoimet suunnitellaan yhdessä oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa. Tukimuodot perustuvat sekä yksilölliseen että yhteisölliseen työotteeseen. Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus sekä tietojensaantia ja salassapitoa koskevat säädökset. Oppilashuoltotyötä koordinoidaan ja kehitetään moniammatillisessa oppilashuoltoryhmässä. Oppilashuoltoryhmän (OHR) säännönmukaiset kokoontumiset ovat yksi oppilashuollon työmuoto. Sen tehtävänä on koordinoida ja kehittää oppilashuoltotyötä koulussa, osallistua koko kouluyhteisön hyvinvointia edistävään työhön sekä etsiä ratkaisuja tukea tarvitsevien oppilaiden auttamiseksi. Sen puheenjohtajana toimii yleensä koulun rehtori. Muina jäseninä siihen voivat kuulua kouluterveydenhoitaja ja lääkäri, koulukuraattori, merkkari eli koulun mielenterveystyöntekijä, koulupsykologi, erityisopettaja ja opinto-ohjaaja. Tarvittaessa ryhmän työskentelyyn voivat osallistua luokanopettaja, luokanvalvoja tai muut oppilaan hyvinvointia ja kuntoutusta edistävät erityistyöntekijät. Seuraavassa kuvausta oppilashuollon sosiaali- ja terveyspalveluiden toimijoista: 20

21 Kouluterveydenhoitajan tehtävänä on oppilaan kasvun ja kehityksen seuranta sekä terveiden elämäntapojen edistäminen. Yhdessä kodin ja koulun kanssa terveydenhoitaja tukee terveellistä ja turvallista koulunkäyntiä sekä auttaa luomaan perustaa aikuisiän terveydelle ja hyvinvoinnille. Koululääkärin tehtävänä on toimia lääketieteellisenä asiantuntijana oppilaan kasvun ja kehityksen seurannassa sekä niihin liittyvien ongelmien selvittelyssä. Koululääkärille voi varata ajan terveydenhoitajan kautta. Merkkari on mielenterveyden ammattilainen, joka auttaa ja tukee oppilaita ja heidän perheitään. Merkkareita työskentelee osassa Lappeenrannan kouluista. Koulukuraattori on perusopetuksessa toimiva koulun sosiaalityöntekijä. Koulukuraattorin työ on niin yksittäisten oppilaiden kuin koko kouluyhteisönkin hyvinvoinnin tukemista. Koulukuraattori tekee yhteistyössä oppilaiden, perheiden, koulun työntekijöiden sekä muiden yhteistyökumppaneiden ja ammattilaisten kanssa. Koulupsykologi on tarvittaessa auttamassa lasten kouluselviytymistä, mikäli lapsen oppimisessa tai kehityksessä ilmenee pulmia. Yhteistyössä oppilaan huoltajien ja opettajien kanssa tehtyjen selvittelyjen pohjalta koulupsykologi suosittelee lapsen kehityksen ja oppimisen tukemiseen tarvittavia toimenpiteitä sekä seuraa niiden vaikutusta. Erityistuen yhteistyökumppanit Tarvittaessa oppilas ja perhe ohjataan sosiaali- ja terveydenhuollon erityispalveluihin, joita ovat mm. perheneuvola, lapsi- ja nuorisovastaanotto, erikoissairaanhoidon palvelut tai lastensuojelun eri palvelut. Tavoitteena on edistää yksilön ja kouluyhteisön hyvinvointia. Lappeenrannan kaupunki LASTEN JA NUORTEN TUKEMINEN ESI- JA PERUSOPETUKSESSA 21

22 Sanastoa HOJKS Erityistukea saavan oppilaan henkilökohtainen opetussuunnitelma. Sivu 9. Huolikortti koulun oppilashuoltotyöryhmä Salassa pidettävä ( julkisuuslak pvm Oppilaan nimi, syntymäaika ja luokka OMA Luokanopettaja / luokanvalvoja / ryhmänohjaaja Oman opettajan huolet ja huomiot oppilaasta (vahvuudet ja vaikeudet) HUOLIKORTTI Huolikortti laaditaan koulun oppilashuoltotyöryhmää (OHR) varten. Se sisältää oman tai muun opettajan tai henkilökunnan huolet ja huomiot oppilaasta (vahvuudet ja vaikeudet), keskustelut huoltajien kanssa huoltajien näkemykset, jatkotoimenpiteet sekä seurannan. Huolikortti on luottamuksellinen! Muiden opettajien ja muun henkilökunnan huomiot oppilaasta Keskustelut huoltajien kanssa, huoltajien näkemykset Mitä on jo tehty? (keskustelut muiden tahojen kanssa, tukitoimet luokassa ym.) Oppilashuoltokokouksessa (pvm ) esiin tulleet huomiot OHR TÄYTTÄÄ Jatkotoimenpiteet ja vastuuhenkilöt, tiedotus huoltajille, muille opettajille, yhteistyötahoille Seuranta (seurantamerkintöjä voi jatkaa käsin kääntöpuolelle) Huoltajilla on oikeus saada kopio lomakkeesta. Lomake säilytetään oppilashuoltoryhmän kokouspöytäkirjan asiakirjoissa KOULUPOLKU Lapsen ja nuoren koulupolku esiopetuksesta perusopetuksen päätösvaiheeseen saakka eli 6-vuotiaasta 9. luokalle saakka. Koulupolku on havainnollistettu sivuilla 2-3. OHR Koulun oppilashuoltoryhmä eli moniammatillinen tiimi, jonka tehtävä on säännöllisesti käydä läpi luokan tai yksittäisen oppilaan kokonaistilannetta ja arvioida tuen tarve. Oppilashuoltoryhmän tehtäviä ja toimijoita on kuvattu sivuilla PEDAGOGINEN ARVIO Oppilaan opettaja tai opettajat, sekä moniammatillinen tiimi (OHR) laativat kirjallisen pedagogisen selvityksen oppilaasta tehostettua tai erityitä tukea varten. Sivu 7. 2.LUOKAN PORTTI PORTIT Eritystukea saavalle oppilaalle tehdään pedagoginen selvitys, jonka pohjalta arvioidaan hänelle annetun tuen tarve 2. ja 6. luokan keväällä, sekä valmistellaan 9.luokalla ammatti- ja jatkokoulutuspaikan valintaa. Sivu 13. PROSESSI Eli ne askeleet, jotka käydään läpi oppilaan kanssa kun tuen tarvetta esiintyy. Tehostettua ja erityistä tukea saavien oppilaiden läpikäymä prosessi kuvataan sivuilla PYSÄKIT Koulupolku sisältää erilaisia pysäkkejä jolloin sekä koko ikäluokan että erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden tilannetta ja tarvittavia jatkotoimenpiteitä tarkastellaan tarkemmin. Eri pysäkkeihin liittyviä toimenpiteitä on kuvattu sivuilla 2-3 ja 12. TUET Koululaiset voivat kulkea joustavasti koulupolkua yleisen-, tehostetunja erityisen tuen kaistoilla. Tukia on kuvailtu sivuilla 2-3 ja 6. 22

23 Ä Keskitetyt erityisluokat ovat seuraavissa kouluissa VOISALMEN KOULU Harjaantumisopetus, keskiasteisesti tai vaikeasti kehityksessään viivästyneet lapset (EHA1, EHA2), autististen oppilaiden opetus lk. ää varten ki 24 ) A OPETTAJA TÄYTTÄÄ LÖNNROTIN KOULU JA SEN KIMPISEN KOULUN TOIMIPISTE Käytös- ja sopeutumisvaikeudet ja / tai tunne-elämän vaikeudet lk. MYLLYMÄEN KOULU Vaikeat kielelliset erityisvaikeudet (mm. dysfasia), viittomakielinen opetus, laaja-alaiset kehitysviiveet lk. KIMPISEN KOULU Tunne-elämän pulmat ( lk). Sairaalassa potilaana oleville oppilaille opetus järjestetään sairaalakoulussa (Saimaan koulu), joka toimii hallinnollisesti Kimpisen koulun alaisuudessa. Alueelliset erityisluokat ovat seuraavissa kouluissa JOUTSENON PALVELUALUE Martikanpellon koulu lk Kesolan koulu ja Korvenkylän koulu lk Joutsenon koulu lk KESÄMÄEN PALVELUALUE Lönnrotin koulu lk KIMPISEN PALVELUALUE Myllymäen koulu lk Kaukaan koulu lk Armilan koulu lk Kimpisen koulu lk LAURITSALAN PALVELUALUE Lauritsalan koulu lk SAMMONLAHDEN PALVELUALUE Kuusimäen koulu lk Sammonlahden koulu lk Lappeenrannan kaupunki LASTEN JA NUORTEN TUKEMINEN ESI- JA PERUSOPETUKSESSA 23

24 LISÄTIETOJA Kasvatus- ja opetustoimi

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä otetaan huomioon

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI KOULUN KONSTIT II Oppijan polku Eskarista eteenpäin VARKAUDEN KAUPUNKI Oppilashuollon strategia ja toimintatavat Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Koulun Konstit II - 6 / 2011 Sivu 1 (101) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4.1 Oppilashuollon määritelmä Oppilashuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 LEMPÄÄLÄN KUNTA SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 15.12.2010 Kunnanhallitus 24.1.2011 Kunnanvaltuusto 25.1.2012 Sisältö Sisältö... 5 Esipuhe... 3 1. Oppimisen

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 5.4 Oppilashuolto Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014

Lisätiedot

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve..................... Prosessit, toimintamallit ja vastuualueet Sisällysluettelo Johdanto... 3 Hyvät käytännöt

Lisätiedot

Euran kunnassa oppilashuoltotyötä tehdään seuraavilla tasoilla (Oppilashuollon ohjeistus, 2010)

Euran kunnassa oppilashuoltotyötä tehdään seuraavilla tasoilla (Oppilashuollon ohjeistus, 2010) 6. ESIOPETUKSEN OPPILASHUOLTO Varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden. Esiopetuksen oppilashuolto

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA JÄRVENPÄÄNKAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINENOSA Koulutuslautakunta hyväksynyt 17.8.2004 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 19.6.2007 48 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 17.6.2008

Lisätiedot

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Lapuan kaupunki Perusturvalautakunta xx.4.2013 x SISÄLLYS LUETTELO 1. TAUSTAA

Lisätiedot

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta koulu-yhteisön

Lisätiedot

1. YLEISTÄ OPPILASHUOLLOSTA

1. YLEISTÄ OPPILASHUOLLOSTA 1. YLEISTÄ OPPILSHUOLLOST Perusopetuslain mukaan oppilailla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä tarvittava oppilashuolto. Oppilashuolto on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Helsingin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas-

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä

Oulunkaaren kuntayhtymä 1 Oulunkaaren kuntayhtymä Neuvolapalvelujen ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuosille 2011 2012 Palvelutuotantolautakunta 31.8.2011 2 Sisältö 1.Johdanto...1 2. Toimintaohjelman lähtökohdat...3 3.

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

5.3 Esiopetuksen oppilashuolto

5.3 Esiopetuksen oppilashuolto 5.3 Esiopetuksen oppilashuolto Oppilashuoltotyötä ohjaa lapsen edun ensisijaisuus. Lapsella on oikeus saada maksutta oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Esiopetuksen oppilashuolto

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015.

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Kädessäsi on uusi Pöljän koulun SYYSTIEDOTE. Tiedotteeseen on kerätty paljon hyödyllistä tietoa koulumme arjesta

Lisätiedot

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628 Keskeisiä kohtia perusopetuslaista sekä asetuksista, joilla on vaikutusta opetuksen eri tukitoimien toteuttamiseen. Tekstit ovat suoria lainauksia, joista luettavuuden takia on jätetty lainausmerkit pois.

Lisätiedot

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen Saatteeksi Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet 2004 ( http://www.oph.fi/info/ops/

Lisätiedot

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYS OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.0 Arvot, toiminta-ajatus ja kehittämisstrategiat OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.2 Turvallinen oppimisympäristö Kiusaamisen

Lisätiedot

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa 48. Opetus ja kasvatus tulee järjestää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa siten, että jokainen oppilas saa

Lisätiedot

1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8.

1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8. 1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8.2010 LUONNOS Sisällysluettelo 1. Taustaa 2. Etelä-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 2 (11) 1. Iltapäivätoiminta on laadukasta vapaa-ajan toimintaa... 2 1.1 Tavoitteet... 3 1.1.1 Kodin kasvatustyön tukeminen... 3 2.1.2 Hyvinvoinnin,

Lisätiedot

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA Kuva Milla von Konow Lohjan kaupunki Terveyden edistäminen Tiivistelmä Valtioneuvoston

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 Oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet Lisäopetuksen

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 KITTILÄN KUNTA Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 1 SISÄLTÖ 1 TAUSTA 3 1.1 Terveydenhuoltolain velvoitteet 3 1.2 Muut keskeiset valtakunnalliset määräykset ja ohjeet 4 1.3 Organisaatio ja kuntastrategia

Lisätiedot