LASTEN JA NUORTEN TUKEMINEN ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LASTEN JA NUORTEN TUKEMINEN ESI- JA PERUSOPETUKSESSA"

Transkriptio

1

2 2

3 Perusopetuslakia ja valtakunnallisia esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita on uudistettu oppilaille annettavan tuen osalta. Lappeenrannan kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi uuden lain ja valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti laaditun Lappeenrannan kuntakohtaisen esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman Uusi opetussuunnitelma on otettu käyttöön vuoden 2011 alusta lukien. Uudistuksen tavoitteena on, että jokaisen lapsen ja nuoren tuen tarve havaitaan mahdollisimman varhain, ja että lapsi ja nuori saa tarvitsemaansa pedagogista tai muuta tukea heti tuen tarpeen tultua ilmi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että aikaisemmasta jaosta yleis- ja erityisopetukseen luovutaan. Uudessa mallissa oppilaan saama tuki jaotellaan yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen, jolloin pieneenkin tuen tarpeeseen pystytään paneutumaan varhain ja oppilaalle annetaan suunnitelmallista tehostettua tukea. Tällä pyritään siihen, että erityistä tukea ei tarvittaisi kaikkien oppilaiden kohdalla lainkaan. Uudistuksessa on myös monipuolistettu oppilaan tukimuotoja siten, että entiset opetukseen liittyvät tukitoimet laajentuvat käsittämään myös oppilashuollollista tukea. Toivomme, että kaikkien oppilaiden huoltajat tutustuisivat tähän oppaaseen. Näin myös vanhemmat ovat kanssamme havainnoimassa lasten esiopetuksen ja koulunkäynnin sujumista ja voivat ottaa mieltä askarruttavat asiat puheeksi esiopetuksen, koulujen ja oppilashuollon henkilöstön kanssa. Kuka tahansa lapsi tai nuori saattaa tarvita tukea jossain vaiheessa koulupolkua, vaikka varsinaisia oppimisvaikeuksia ei olisikaan. Esimerkiksi erilaiset perheen pulmatilanteet saattavat heijastua lapsen tai nuoren koulunkäyntiin sekä koulun kaverisuhteissa saattaa olla asioita, jotka kuormittavat lasta tai nuorta. Luottamuksellisella kodin, päiväkodin, koulun ja oppilashuollon yhteistyöllä saamme luotua hyvän perustan lapsen ja nuoren koulunkäynnille, kasvulle ja kehitykselle. Mari Routti Irmeli Henttonen Leena-Kaisa Häyhä perusopetusjohtaja perhepalvelupäällikkö varhaiskasvatusjohtaja SISÄLTÖ Koulupolku 4 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki 6 Pedagogiset arviot 7 Oppimissuunnitelma ja HOJKS 8 Tehostetun ja ja erityisen tuen prosessi 10 Pysäkit 12 Portit 13 Yhteistyö ja koulun oppilashuoltoryhmän (OHR) toiminta 14 Esiopetuksen oppilashuolto 16 Perusopetuksen oppilashuolto 18 Sanastoa 20 Erityisluokat 21 Lappeenrannan kaupunki LASTEN JA NUORTEN TUKEMINEN ESI- JA PERUSOPETUKSESSA 3

4 Kuva havainnollistaa lapsen ja nuoren koulupolkua esiopetuksesta perusopetuksen päättövaiheeseen saakka. Lapset ja nuoret voivat kulkea polkua joustavasti yleisen, tehostetun tai erityisen tuen kaistoilla. Oppilaan tuen tarvetta ja riittävyyttä tarkkaillaan jatkuvasti. Muutoksia tehdään tarpeen mukaan ja päätökset tehdään aina yhdessä lapsen, nuoren ja huoltajien kanssa. Mikäli oppilas on saanut erityistä tukea, tuen tarve tarkistetaan 2., 6. ja 9. vuosiluokkien kohdalla. Erityisoppilaat kulkevat ns. porttien kautta. Portteja on kuvattu tarkemmin sivulla 13. Yleistä, Tehostettua ja Erityistä tukea on kuvattu tarkemmin sivulla 6. Koulupolku sisältää myös erilaisia pysäkkejä jolloin tarkastellaan sekä koko ikäluokan että erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden tilannetta ja tarvittavia jatkotoimenpiteitä. Eri pysäkkeihin liittyvistä toimenpiteistä löytyy lisää tietoa sivulla 12. Oppilashuoltoryhmä (OHR) ja Yhteistyökumppanit: Lasten ja nuorten kulkua koulupolulla ohjaavat opettajat ja koulun muut aikuiset sekä tietenkin omat vanhemmat. Koulupolun varrella toimivien aikuisten yhteistyöstä ja tehtävistä voit lukea sivuilta Sivuilla kuvataan tehostetun ja erityisen tuen prosessi eli ne askeleet, jotka kuljetaan läpi yhdessä oppilaan kanssa, kun tuen tarvetta esiintyy. KOULUPOLKU JA TUET Yleisen tuen kaista - koskee kaikkia oppilaita Tehostetun tuen kaista - koskee tehostettua tukea tarvitsevia oppilaita Erityisen tuen kaista - koskee erityistä tukea tarvitsevia oppilaita PYSÄKIT Koskevat kaikkia oppilaita. Terveydenhoitajan terveystarkastukset vuosiluokilla 2., 3., 4., 6., 7. ja 9. Laajennetut terveystarkastukset vuosiluokilla 1., 5. ja 8. HAMMASHUOLTO Koskevat kaikkia oppilaita. Kts. PORTIT Erityisoppilaat kulkevat ns. porttien kautta 2., 6. ja 9. vuosiluokkien kohdalla. HENKILÖT O Oppilas H Huoltaja OHR OPE E.OPE R TH L M P K OPO YK Oppilashuoltoryhmä Opettaja Erityisopettaja Rehtori Terveydenhoitaja Lääkäri Merkkari Psykologi Kuraattori Opinto-ohjaaja Yhteistyökumppani esim. puhe- tai toiminta terapeutti, lastensuojelun palvelut yms. HUOLIKORTTI Huolikortti tehdään koulun oppilashuoltotyöryhmää (OHR) varten. Se sisältää oman tai muun opettajan tai henkilökunnan huolet ja huomiot oppilaasta (vahvuudet ja vaikeudet), keskustelut huoltajien kanssa, huoltajien näkemykset, jatkotoimenpiteet sekä seurannan. Huolikortti on luottamuksellinen! ESI- JA ALKUOPETUS 6 VUOTIS TARKASTUS Kuusivuotiaiden terveyshoitajan terveystarkastus kaikille esikoululaisille. ESI- JA ALKUOPETUKSEN PORTTI Esi- ja perusopetuksen asiantuntijoiden arvio tehostettua ja erityistä tukea taritsevista lapsista. Yhteisneuvottelu huoltajan ja oppilaan kanssa helmi-maaliskuussa esiopetusvuonna. 1. LUOKKA Ensimmäisen vuosiluokan laaja-alalainen terveystarkastus kaikille oppilaille. 2. LUOKKA Toisen vuosiluokan terveyshoitajan terveystarkastus kaikille oppilaille. 4

5 6. LUOKAN PORTTI 6. LUOKKA Kuudennen vuosiluokan terveyshoitajan terveystarkastus kaikille oppilaille. Kuudennen vuosiluokan keväällä tarkistetaan erityistä tukea saavan oppilaan tuen tarve. Nuori voi saada tukea esimekiksi motoorisiin ongelmiin fysioterapeutilta. 7. LUOKKA Seitsemännen vuosiluokan terveyshoitajan terveystarkastus kaikille oppilaille. Miun käsiala on parantunut tosi paljon ja käsityötkin onnistuu paljon paremmin. 8. LUOKKA Viidennen vuosiluokan laaja-alalainen terveystarkastus kaikille oppilaille. Kahdeksannen vuosiluokan laaja -alalainen terveystarkastus kaikille oppilaille. 6.LUOKAN PORTTI 5. LUOKKA 4. LUOKKA 9. LUOKKA Neljännen vuosiluokan terveyshoitajan terveystarkastus kaikille oppilaille. Yhdeksännen vuosiluokan terveyshoitajan terveystarkastus kaikille oppilaille. 3. LUOKKA Kolmannen vuosiluokan terveyshoitajan terveystarkastus kaikille oppilaille. 9. LUOKAN PORTTI 9.LUOKAN PORTTI Erityisluokan opiskelijoiden tehostettu ohjaaminen ammatti- ja jatkokoulutuspaikkoihin. Mie en tiennytkään et koulutusmahdollisuuksia on näin paljon. 2. LUOKAN PORTTI Toisen vuosiluokan keväällä tarkistetaan erityistä tukea saavan oppilaan tuen tarve. Lapsi voi saada tukea vaikkapa puheeseensa puheterapeutilta tai apua koulukiusaamiseen koulukuraattorilta. 2.LUOKAN PORTTI Miekin opin lukemaan ja kirjoittamaan. Se olikin ihan helppoa kun sai keskittyä rauhassa. Lappeenrannan kaupunki LASTEN JA NUORTEN TUKEMINEN ESI- JA PERUSOPETUKSESSA 5

6 Yleisen, tehostetun ja erityisen tuen muotoja ovat muun muassa tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, koulunkäyntiavustajapalvelut ja koko- tai osaaikainen opiskelu pienessä opetusryhmässä sekä erilaiset oppilashuollon palvelut. Yleisen tuen piiriin kuuluvat oppilaat, joille riittää yksi edellä mainittu tukimuoto ja joiden tuen tarve ei ole pysyvä. Tehostetun tuen piiriin kuuluvat oppilaat, jotka tarvitsevat useampaa tukimuotoa ja tuen tarve osoittautuu pysyväksi. Tehostetussa tuessa oleville oppilaille laaditaan henkilökohtainen oppimissuunnitelma. Erityinen tuki aloitetaan niille oppilaille, jotka hyötyvät erityisluokalla opiskelusta tai joiden opinto-ohjelmaa on tarpeen muuttaa yksilöllistämällä (pienentämällä) oppiaineiden oppimääriä tai vapauttamalla kokonaan jonkin oppiaineen opiskelusta. Erityisssä tuessa olevat oppilaat saavat tarpeen mukaan myös edellä mainittuja tukimuotoja ja heille laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Tavoitteena on, että mahdollisimman suuri osa oppilaista opiskelee yleisen ja tehostetun tuen piirissä. Tähän pyritään siten, että opetuksessa pyritään huomioimaan mahdollisimman hyvin kaikkien oppilaiden yksilölliset tarpeet. Lisäksi tavoitteena on antaa oppilaille aina ensin tehostettua tukea, ja erityisen tuen antaminen aloitetaan vasta jos tehostettu tuki osoittautuu riittämättömäksi. 6

7 Pedagoginen arvio tehostettua tukea varten Tehostetun tuen aloittaminen perustuu pedagogiseen arvioon, jossa kuvataan 1. oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tilanne kokonaisuutena 2. oppilaan saama yleinen tuki ja arvio sen vaikutuksista 3. oppilaan oppimisvalmiudet sekä oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet 4. arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, oppilashuollollisilla tai muilla tukijärjestelyillä oppilasta tulisi tukea Oppilaan opettaja tai opettajat laativat yhdessä kirjallisen pedagogisen arvion. Tarvittaessa arvion laatimisessa käytetään myös muita asiantuntijoita, etenkin silloin kun on kyse oppilaan hyvinvointiin ja kokonaiskehitykseen liittyvistä ongelmista. Tarpeiden selvittämisen, tuen suunnittelun ja onnistuneen toteuttamisen kannalta yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa on erittäin tärkeää. Pedagoginen selvitys erityistä tukea varten Pedagogisen selvityksen laatimista varten koulun rehtori tai opettaja hankkii 1. oppilaan opetuksesta vastaavilta opettajilta selvityksen oppilaan oppimisen etenemisestä 2. moniammatillisena oppilashuollon yhteistyönä tehdyn selvityksen oppilaan saamasta tehostetusta tuesta ja oppilaan kokonaistilanteesta Kirjallisessa pedagogisessa selvityksessä kuvataan 1. oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tilanne kokonaisuutena 2. oppilaan saama tehostettu tuki ja arvio sen vaikutuksista 3. oppilaan oppimisvalmiudet sekä oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet 4. arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, oppilashuollollisilla tai muilla tukijärjestelyillä oppilasta tulisi tukea 5. perusteltu arvio siitä, tarvitseeko oppilas yhdessä tai useammassa oppiaineessa yksilöllistetyn oppimäärän Pedagogisen selvityksen lisäksi erityisen tuen päätöksen valmistelussa hankitaan tarvittaessa muita lausuntoja, kuten psykologinen tai lääketieteellinen lausunto tai vastaava sosiaalinen selvitys. Erityisen tuen tarpeellisuus tarkistetaan lain edellyttämissä vaiheissa (portit) sekä aina oppilaan tuen tarpeen muuttuessa. Lappeenrannan kaupunki LASTEN JA NUORTEN TUKEMINEN ESI- JA PERUSOPETUKSESSA 7

8 Oppimissuunnitelman tavoitteena on turvata oppilaalle hyvät edellytykset edetä opinnoissaan. Suunnitelma lisää opettajien tietoisuutta oppilaan tilanteesta ja helpottaa siten kunkin opettajan oman työn suunnittelua sekä opettajien keskinäistä että kodin kanssa tehtävää yhteistyötä. Oppimissuunnitelma on suunnitelma oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin etenemisestä, siinä tarvittavista opetusjärjestelyistä sekä oppilaan tarvitsemasta tuesta. Se on kirjallinen, hyväksyttyyn opetussuunnitelmaan perustuva pedagoginen asiakirja. Sitä käytetään tehostetun tuen aikana ja sitä voidaan tarvittaessa käyttää myös osana yleistä tukea. Oppimisuunnitelma antaa pohjan oppilaan edistymisen arvioinnille. Huoltaja saa suunnitelmasta itselleen tietoa ja voi siten paremmin tukea lastaan. Suunnitelman tarkoituksena on myös, että oppilas oppii vähitellen ottamaan vastuuta opiskelustaan ja saa oppimiseensa enemmän tavoitteellisuutta. Oppiaineen oppimäärää ei voida yksilöllistää pelkän oppimissuunnitelman avulla, koska se vaatii erityisen tuen päätöksen. Tehostettua tukea varten tehtävä oppimissuunnitelma perustuu pedagogisesta arviosta saatuun tietoon. Oppimissuunnitelman laatimiseen osallistuvat opettajat yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa, sekä tarvittaessa myös muut asiantuntijat. Oppilaan osuus suunnittelussa kasvaa kun siirrytään perusopetuksen ylemmille luokille. Tavoitteena on turvata oppilaalle hyvät edellytykset edetä opinnoissaan. 8

9 Erityisen tuen päätöksen jälkeen oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Suunnitelmasta ilmenee oppilaan erityisen tuen päätöksen mukainen opetus ja muu tuki. Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma on kirjallinen, hyväksyttyyn opetussuunnitelmaan perustuva pedagoginen asiakirja. Oppilaan opettajat laativat suunnitelman yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa, ellei siihen ole ilmeistä estettä. Tarvittavilta osin se valmistellaan moniammatillisena yhteistyönä. Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman laatimisessa hyödynnetään oppilaalle tehostetussa tuessa tehtyä oppimissuunnitelmaa, pedagogista selvitystä ja sen yhteydessä kerättyä tietoa. Mikäli oppilaalle on laadittu kuntoutussuunnitelma, myös sitä voidaan hyödyntää huoltajan luvalla. Suunnitelmaa tarkistetaan aina tarvittaessa oppilaan tarpeiden mukaiseksi, kuitenkin vähintään kerran lukuvuodessa. Suunnitelmaa muutetaan aina oppilaan tuen tarpeen tai opetuksen tavoitteiden muuttuessa. Kokemukset käytetyistä opetusjärjestelyistä, toimintatavoista ja tukipalveluista kirjataan HOJKSiin, jota hyödynnetään suunnitelman toteutumisen arvioinnissa. Lappeenrannan kaupunki LASTEN JA NUORTEN TUKEMINEN ESI- JA PERUSOPETUKSESSA 9

10 Askeleet jotka kuljetaan läpi yhdessä oppilaan kanssa, kun tuen tarvetta esiintyy. OPETTAJAN TAI VANHEMMAN HUOLI» Huolikortti ERITYI YISO SOPETT TTAJ AJANAN KONSULTA TAAT ATIO PEDA DAGOGINE NEN ARVIO * OPPI PILA LASH SHUO UOLTOR YH MÄ OHR ** TAI MON IA MM A- TILLINEN TII MI Ei tarvetta pedagogiseen arvioon LISÄTÄÄN TUKEA» OHR:n päätös PEDAGOGINEN SELVITYS ERITYISTÄ TUKEA VARTEN * OPPI PILA LASH SHUOLTO- RYHMÄ OHR ** OPETUKSEN JÄRJESTÄ- JÄN ARVIO TARVITTA- VASTA TUESTA HUOL JA OP KUUL KOULUPOLKU JA TUET YLEINEN TUKI - koskee kaikkia oppilaita TEHOSTETTU TUKI - koskee tehostettua tukea tarvitsevia oppilaita ERITYINEN TUKI - koskee erityistä tukea tarvitsevia oppilaita LÖYDÄT LISÄÄ TIETOA: * PEDAGOGINEN ARVIO s: 7 ** OHR, Oppilashuoltoryhmä s: *** OPPIMISSUUNNITELMA s: 8 **** HOJKS, Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma s: 9 10

11 PÄÄT ÄTÖS TEHOST STET ETUS USTA TUESTATA» reh tori tek ee pää äätöksen OPPI PIMIS- SUUNNITE TELM LMA ** * PÄIVIT ITYS» yksi krt. / vuosi» tarvittaessa JATK TKUU Ei tarvetta tehostettuun tukeen LOPETETAAN» rehtorin päätös LISÄTÄÄN TUKEA» OHR:n päätös LTAJAN PPILAAN EMINEN PÄÄTÖS ERITYISESTÄ TUESTA» rehtori tekee päätöksen PÄÄTÖS ERITYISESEN TUEN LOPETTAMISESTA / MUUTTAMISESTA» rehtori tekee päätöksen HENKILÖKOHTAISEN OPETUKSEN JÄRJESTÄ- MISTÄ KOSKEVA SUUN- NITELMA HOJKS **** PÄIVITYS» yksi krt. / vuosi» tarvittaessa JATKUU ENNALLAAN LOPE PETE TETA TAAN AN / SIIRRETÄ TÄÄN ÄN TEH OS - TETTUUN TUKEEN» OHR: n pä ätös MUUTOKSIA ERITYISEEN TUKEEN» OHR:n päätös Lappeenrannan kaupunki LASTEN JA NUORTEN TUKEMINEN ESI- JA PERUSOPETUKSESSA 11

12 Pysäkkien tavoitteita ovat perheiden hyvinvointi, ennaltaehkäisevä hoitotyö sekä lasten ja nuorten koulunkäynnin seuranta ja tukeminen. Lisäksi seurataan ja tuetaan fyysistä, psyykkistä sekä sosiaalista kasvua. Tarvittaessa lapsi tai nuori ohjataan tarkoituksenmukaiseen jatkohoitopaikkaan. Alakoulut 1. luokka Laaja-alainen terveydentarkastus (terveydenhoitajan ja lääkärin tarkastus, opettajan haastattelu). Hammashuolto: suun määräaikaistarkastus *. Koulukuraattori käy tutustumassa 1. luokan oppilaisiin luokissa. 2. luokka Terveydenhoitajan terveystarkastus. 3. luokka Terveydenhoitajan terveystarkastus. 4. luokka Terveydenhoitajan terveystarkastus. 5. luokka Laaja-alainen terveydentarkastus (terveydenhoitajan ja lääkärin tarkastus, opettajan haastattelu). Hammashuolto: suun määräaikaistarkastus *. 6. luokka Terveydenhoitajan terveystarkastus. Koulukuraattori käy tutustumassa 6. luokan oppilaisiin luokissa. Koulukuraattori tapaa 6. luokkalaiset. Pohditaan yläkouluun siirtymistä mm. kaverisuhteiden ja murrosiän tuomien haasteiden kannalta. Yläkoulut 7. luokka Terveydenhoitajan terveystarkastus. Yläkoulun koulukuraattori käy tutustumassa uusiin 7. luokkalaisiin. Tavoitteena on varmistaa myönteinen ryhmäytyminen uudessa kouluyhteisössä. 8. luokka Laaja-alainen terveydentarkastus (terveydenhoitajan ja lääkärin tarkastus, opettajan haastattelu). Hammashuolto: suun määräaikaistarkastus *. 9. luokka Terveydenhoitajan terveystarkastus. * Varaa aika hammashuoltoon hammashoitolasta: 12

13 2. Luokan portti Mikäli oppilaalle on annettu erityistä tukea, tuen tarve tarkistetaan 2. vuosiluokan keväällä. Hänelle tehdään pedagogiset selvitykset, joiden perusteella arvioidaan onko erityistä tukea tarpeen jatkaa. Jos tarvetta ei ole, erityisen tuen lopettamisesta tehdään päätös. Ennen päätöksen tekoa huoltajille varataan mahdollisuus tulla kuulluksi. 6. Luokan portti Kaikkien erityistä tukea saavien oppilaiden tuen tarve arvioidaan 2. luokan kevään tapaan myös 6. luokan keväällä. Heille tehdään pedagogiset selvitykset ja niiden perusteella arvioidaan, onko tukea tarpeen jatkaa ja mikä olisi oppilaalle paras koulupaikka. Mikäli oppilas ei enää tarvitse erityistä tukea, hän siirtyy tehostetun tuen piiriin. Jos erityisen tuen päätöstä muutetaan, oppilaan huoltajille varataan mahdollisuus tulla kuulluksi asiassa. Alakoulujen rehtorit valmistelevat asiaa yhdessä yläkoulujen rehtoreiden ja erityisen tuen asiantuntijoiden kanssa. Ennen joulua kasvatusja opetustoimessa pidetään palaveri, jossa varataan 7. luokalle siirtyville erityistä tukea tarvitseville oppilaille erityisluokkapaikat. Tämän jälkeen huoltajien kanssa käydään tarvittavat neuvottelut asiasta. 9. Luokan portti 9. luokalla erityisluokilla opiskelevien oppilaiden ammatin ja jatkokoulutuspaikan valintaa valmistellaan huolellisesti. Erityisluokkalaiset käyvät tutustumassa ammattikoulun eri opintolinjoihin ja erilaisiin työpaikkoihin. Erityisen tuen piirissä olevat oppilaat voivat hakea ammatillisen koulutukseen niin sanotun joustavan haun kautta. Ammattikoulu täyttää osan oppilaspaikoista joustavan haun kautta hakevilla opiskelijoilla, joiden oppilasvalinnat valmistellaan yksilöllisesti. Elokuun alussa pidetään niin sanottu jälkiohjauspalaveri, jossa opintoohjaajat ja erityisluokanopettajat antavat ilman toisen asteen koulutuspaikkaa jääneiden oppilaiden yhteystiedot niin sanotulle kopparille, joka huolehtii oppilaiden ohjauksesta erilaisten palveluiden piiriin. Lappeenrannan kaupunki LASTEN JA NUORTEN TUKEMINEN ESI- JA PERUSOPETUKSESSA 13

14 Hyvällä ja luottamuksellisella kodin, koulun ja oppilashuollon yhteistyöllä voidaan tukea merkittävästi oppilaan koulunkäyntiä. Yhteistyötä tehdään muun muassa 1. pedagogisen arvion laadinnassa, mikä tehdään oppilaalle ennen tehostetun tuen aloittamista 2. tehostetun tuen piirissä olevan oppilaan oppimissuunnitelman laadinnassa ja päivittämisessä 3. erityisen tuen tarpeen selvittämiseksi tehtävän pedagogisen selvityksen laadinnassa 4. erityisen tuen piirissä olevan oppilaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman laadinnassa Edellä mainitut asiakirjat ja suunnitelmat laaditaan koulun sähköiseen oppilastietojärjestelmään Wilmaan, joten huoltajalla on mahdollisuus kommentoida valmisteltuja asiakirjoja ja suunnitelmia myös sähköisesti. 14

15 Koulun oppilashuoltotyöryhmä OHR Opetushenkilöstö ja oppilashuollon asiantuntijat kokoontuvat säännöllisesti koulun oppilashuoltotyöryhmän kokoukseen, jossa käydään säännöllisesti läpi kunkin luokan kokonaistilanne ja arvioidaan, tarvitseeko luokka tukitoimia koskien esimerkiksi luokan työrauhaa, ilmapiiriä tai kiusaamistilanteita. Lisäksi kokouksessa käsitellään yksittäisten oppilaiden koulunkäyntiin liittyviä asioita, joita voi tulla vireille opettajan, koulun muun aikuisen tai huoltajan aloitteesta. Kun opettajalla tai muulla koulun aikuisella herää huoli oppilaan tilanteesta, hän täyttää asiasta huolikortin, joka on oppilaan asian käsittelyn perusta. Oppilaan huoltajalle ilmoitetaan asian käsittelystä etukäteen ja huoltajalla on mahdollisuus saada kopio oppilashuoltotyöryhmän pöytäkirjasta oman lapsen asian käsittelyn osalta. Mikäli oppilashuoltotyöryhmässä arvioidaan, että oppilasta koskeva huoli edellyttää jatkotoimenpiteitä, otetaan silloin yhteyttä huoltajaan ja kerrotaan ehdotetuista jatkotoimista. Katso sivut Viranomaisten väliseen tiedonsiirtoon liittyvät lakimuutokset Perusopetuslakiuudistuksella on haluttu ehkäistä oppilaiden syrjäytymistä varmistamalla, ettei eri viranomaisten välisiä tietokatkoksia syntyisi käytännössä. Opetuksen järjestäjällä on oikeus pyytää hänen kannaltaan välttämättömiä tietoja sosiaali- ja terveystoimen viranomaisilta. Lappeenrannassa tietopyynnön tekee tarvittaessa koulun rehtori. Erilaiset ongelmaja pulmatilanteet Uusi opetussuunnitelma sisältää menettelytapoja erilaisiin ongelma- ja pulmatilanteisiin, kuten kiusaaminen, väkivaltatilanteet, oppilaan tupakointi tai päihteiden käyttö sekä toistuvat ja luvattomat poissaolot. Näiden lisäksi suunnitelmassa on menettelytapoja myös oppilaiden ojentamista ja kurinpitoa varten. Toivomme, että pulmatilanteissakin yhteistyö huoltajien kanssa sujuisi ratkaisukeskeisesti!. Lappeenrannan kaupunki LASTEN JA NUORTEN TUKEMINEN ESI- JA PERUSOPETUKSESSA 15

16 Esiopetuksen oppilashuolto on lapsen oppimisesta sekä fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Tavoitteena on, että lapsi kokee kasvu- ja oppimisympäristönsä turvalliseksi ja viihtyisäksi, tuntee yhteenkuuluvuutta ryhmään, saa huolenpitoa ja ohjausta päivittäisessä arjessa sekä apua ongelmatilanteissa. Näin varmistetaan kaikille tasavertainen kasvamisen ja oppimisen mahdollisuus, jossa lapsen kehityksen ja oppimisen esteet tunnistetaan ja niihin puututaan mahdollisimman varhain. Oppilashuoltotyö perustuu vastuulliseen yhteistyöhön lapsen, huoltajien, henkilöstön sekä lasta tutkivien ja tukevien muiden tahojen kanssa. Työtä ohjaavat luottamuksellisuus, kunnioittava suhtautuminen lapseen ja huoltajaan sekä heidän osallisuutensa tukeminen ja vahvistaminen. Huoltajan tulee tietää, miten lasta koskevan oppilashuollollisen asian vireillepano ja valmistelu tapahtuu. Oppilashuoltotyö kuuluu kaikille kasvatus- ja esiopetusyhteisössä työskenteleville aikuisille sekä oppilashuoltopalveluista vastaaville viranomaisiille. Konsultoivat varhaiskasvatuksen erityisopettajat (keltot) toimivat palvelualueilla tukien ja konsultoiden esiopetuksen henkilökuntaa. Lisäksi esioppilaan tukiverkossa on tarvittaessa mukana myös varhaiskasvatuksen puheterapeutti. Oppilashuoltotyötä koordinoidaan ja kehitetään moniammatillisessa oppilashuoltoryhmässä, joka tiedottaa toiminnastaan säännöllisesti. Huoltajille tiedotetaan toiminnasta yleensä toimintavuoden alussa koteihin jaettavassa tiedotteessa, vanhempainilloissa ja/tai kaupungin kotisivuilla. Kaikki yhteydenpito verkostossa tapahtuu vanhempien luvalla. 16

17 ESIOPETUKSEN OPPILASHUOLLON TOIMIJOITA Varhaiskasvatuksen erityisopettaja vastaa tukea tarvitsevien lasten kuntoutuksen ja erityisopetuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista yhteistyössä esiopetuksen henkilöstön, lasten vanhempien ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Heidän työtehtäviinsä kuuluu mm. 1. Varhaiskasvatuksen henkilöstön ohjaaminen, tukeminen, koulutus ja konsultointi. 2. Lapsen tuen tarpeen arviointi ja tutkimuksiin ohjaaminen. 3. Lapsen erityispedagoginen ohjaaminen ja opettaminen. 4. Perheiden kanssa tehtävä yhteistyö. 5. Yhteistyö lasta tutkivien, hoitavien ja kuntouttavien tahojen kanssa. 6. Yhteistyö perusopetuksen kanssa. Varhaiskasvatuksen puheterapeutti on tarvittaessa mukana esioppilaan tukiverkostossa ja hänellä on konsultoiva ja yhteisöllinen työote. Puheterapeutti vastaa lasten puheen ja kielen, kommunikaation, vuorovaikutuksen sekä syömisen ja nielemisen kehityksen edistämisestä konsultoiden ja kouluttaen. Perusopetuksen laaja-alainen erityisopettaja toimii yhteistyössä esiopetuksen henkilöstön ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa lapsen oppimisvalmiuksiin liittyvissä asioissa. Hän toimii linkkinä esiopetuksen ja ykkösluokan nivelvaiheen tiedonsiirrossa sekä opetusjärjestelyiden suunnittelussa ja hän on esiopetuksen oppilashuoltoryhmän jäsen. Perusopetuksen muut toimijat Koulun yhteydessä toimivien esiopetusryhmien lapset voidaan koulutulokkaina käydä informatiivisesti läpi myös koulun oppilashuoltotyöryhmässä esiopetusvuoden aikana. Silloin koulun oppilashuoltotyöryhmän kokoukseen osallistuvat myös lapsen opettaja ja yksikön konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Lappeenrannan kaupunki LASTEN JA NUORTEN TUKEMINEN ESI- JA PERUSOPETUKSESSA 17

18 Terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen toimijat Lapsen tilannetta arvioitaessa voi osoittautua, että lapsi ja vanhemmat on syytä ohjata varhaiskasvatuksen/esiopetuksen ulkopuolisiin tukipalveluihin. Tällöin asiaa pohtimassa on ryhmän työntekijöiden lisäksi usein myös varhaiskasvatuksen erityistyöntekijä. Perheen ohjaaminen tukipalveluiden piiriin edellyttää mm. riittävästi havaintoja lapsesta, riittävää yhteisymmärrystä työntekijöiden ja vanhempien kesken havaintojen merkityksestä sekä vanhempien riittävää motivaatiota hakeutua ehdotettuihin palveluihin. Esioppilas kuuluu kouluterveydenhuollon piiriin. Oppilashuollon yhteistyökumppanina toimii lapsen kouluterveydenhoitaja, jonka tarkastuksessa esikoululainen käy 6-vuotiaana. Lisäksi jokaiselle esiopetusta antavalle päiväkodille on nimetty kouluterveydenhoitaja, joka toimii oppilashuoltoryhmän jäsenenä. Tarvittaessa lapsi ohjataan lääkärin tai erityistyöntekijän vastaanotolle. Koulukuraattori on esiopetuksessa työskentelevä koulun sosiaalityöntekijä, jonka tehtävänä on auttaa ja tukea lapsia esiopetukseen, kotiin ja toveripiiriin sekä lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvissä pulmatilanteissa. Koulukuraattori työskentelee yhteistyössä huoltajien, esiopetuksen edustajien ja tarvittaessa muiden viranomaisten kanssa. Lapsen ja perheiden hyvinvoinnin edistämisessä ja turvaamisessa päivähoidon ja esiopetuksen yksi yhteiskumppani on lastensuojelu. Esiopetuksen työntekijät tukevat vanhempia ja huoltajia heidän kasvatustehtävässään ja pyrkivät tarjoamaan perheelle tarpeellista apua riittävän varhain sekä ohjaavat perheen ja lapsen tarvittaessa lastensuojelun piiriin. Lastensuojelu voi selvityksensä perusteella käynnistää erilaisia tukitoimia lapsen ja perheen auttamiseksi. Lastensuojelulain perusteella päivähoidon palveluksessa olevat henkilöt ovat velvollisia viipymättä ilmoittamaan salassapitosäännösten estämättä kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he tehtävässään ovat saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttävät lastensuojelutarpeen selvittämistä. 18

19 Työtämme ohjaavat luottamuksellisuus sekä kunnioittava suhtautuminen lapseen ja huoltajaan. Lappeenrannan kaupunki LASTEN JA NUORTEN TUKEMINEN ESI- JA PERUSOPETUKSESSA 19

20 Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis- ja kouluympäristö, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää kouluyhteisön hyvinvointia. Oppilashuoltoa toteutetaan koulun opettajien, erityisopettajien ja opintoohjaajien sekä koululla toimivien kouluterveydenhuollon ja ehkäisevän lastensuojelun henkilöiden yhteistyönä. Käytännössä oppilashuoltotyö kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville aikuisille sekä oppilashuoltopalveluista vastaaville viranomaisille. Oppilashuollon toteutuksessa on ensisijaista kodin ja koulun yhteistyö, siksi oppilashuollolliset tukitoimet suunnitellaan yhdessä oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa. Tukimuodot perustuvat sekä yksilölliseen että yhteisölliseen työotteeseen. Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus sekä tietojensaantia ja salassapitoa koskevat säädökset. Oppilashuoltotyötä koordinoidaan ja kehitetään moniammatillisessa oppilashuoltoryhmässä. Oppilashuoltoryhmän (OHR) säännönmukaiset kokoontumiset ovat yksi oppilashuollon työmuoto. Sen tehtävänä on koordinoida ja kehittää oppilashuoltotyötä koulussa, osallistua koko kouluyhteisön hyvinvointia edistävään työhön sekä etsiä ratkaisuja tukea tarvitsevien oppilaiden auttamiseksi. Sen puheenjohtajana toimii yleensä koulun rehtori. Muina jäseninä siihen voivat kuulua kouluterveydenhoitaja ja lääkäri, koulukuraattori, merkkari eli koulun mielenterveystyöntekijä, koulupsykologi, erityisopettaja ja opinto-ohjaaja. Tarvittaessa ryhmän työskentelyyn voivat osallistua luokanopettaja, luokanvalvoja tai muut oppilaan hyvinvointia ja kuntoutusta edistävät erityistyöntekijät. Seuraavassa kuvausta oppilashuollon sosiaali- ja terveyspalveluiden toimijoista: 20

21 Kouluterveydenhoitajan tehtävänä on oppilaan kasvun ja kehityksen seuranta sekä terveiden elämäntapojen edistäminen. Yhdessä kodin ja koulun kanssa terveydenhoitaja tukee terveellistä ja turvallista koulunkäyntiä sekä auttaa luomaan perustaa aikuisiän terveydelle ja hyvinvoinnille. Koululääkärin tehtävänä on toimia lääketieteellisenä asiantuntijana oppilaan kasvun ja kehityksen seurannassa sekä niihin liittyvien ongelmien selvittelyssä. Koululääkärille voi varata ajan terveydenhoitajan kautta. Merkkari on mielenterveyden ammattilainen, joka auttaa ja tukee oppilaita ja heidän perheitään. Merkkareita työskentelee osassa Lappeenrannan kouluista. Koulukuraattori on perusopetuksessa toimiva koulun sosiaalityöntekijä. Koulukuraattorin työ on niin yksittäisten oppilaiden kuin koko kouluyhteisönkin hyvinvoinnin tukemista. Koulukuraattori tekee yhteistyössä oppilaiden, perheiden, koulun työntekijöiden sekä muiden yhteistyökumppaneiden ja ammattilaisten kanssa. Koulupsykologi on tarvittaessa auttamassa lasten kouluselviytymistä, mikäli lapsen oppimisessa tai kehityksessä ilmenee pulmia. Yhteistyössä oppilaan huoltajien ja opettajien kanssa tehtyjen selvittelyjen pohjalta koulupsykologi suosittelee lapsen kehityksen ja oppimisen tukemiseen tarvittavia toimenpiteitä sekä seuraa niiden vaikutusta. Erityistuen yhteistyökumppanit Tarvittaessa oppilas ja perhe ohjataan sosiaali- ja terveydenhuollon erityispalveluihin, joita ovat mm. perheneuvola, lapsi- ja nuorisovastaanotto, erikoissairaanhoidon palvelut tai lastensuojelun eri palvelut. Tavoitteena on edistää yksilön ja kouluyhteisön hyvinvointia. Lappeenrannan kaupunki LASTEN JA NUORTEN TUKEMINEN ESI- JA PERUSOPETUKSESSA 21

22 Sanastoa HOJKS Erityistukea saavan oppilaan henkilökohtainen opetussuunnitelma. Sivu 9. Huolikortti koulun oppilashuoltotyöryhmä Salassa pidettävä ( julkisuuslak pvm Oppilaan nimi, syntymäaika ja luokka OMA Luokanopettaja / luokanvalvoja / ryhmänohjaaja Oman opettajan huolet ja huomiot oppilaasta (vahvuudet ja vaikeudet) HUOLIKORTTI Huolikortti laaditaan koulun oppilashuoltotyöryhmää (OHR) varten. Se sisältää oman tai muun opettajan tai henkilökunnan huolet ja huomiot oppilaasta (vahvuudet ja vaikeudet), keskustelut huoltajien kanssa huoltajien näkemykset, jatkotoimenpiteet sekä seurannan. Huolikortti on luottamuksellinen! Muiden opettajien ja muun henkilökunnan huomiot oppilaasta Keskustelut huoltajien kanssa, huoltajien näkemykset Mitä on jo tehty? (keskustelut muiden tahojen kanssa, tukitoimet luokassa ym.) Oppilashuoltokokouksessa (pvm ) esiin tulleet huomiot OHR TÄYTTÄÄ Jatkotoimenpiteet ja vastuuhenkilöt, tiedotus huoltajille, muille opettajille, yhteistyötahoille Seuranta (seurantamerkintöjä voi jatkaa käsin kääntöpuolelle) Huoltajilla on oikeus saada kopio lomakkeesta. Lomake säilytetään oppilashuoltoryhmän kokouspöytäkirjan asiakirjoissa KOULUPOLKU Lapsen ja nuoren koulupolku esiopetuksesta perusopetuksen päätösvaiheeseen saakka eli 6-vuotiaasta 9. luokalle saakka. Koulupolku on havainnollistettu sivuilla 2-3. OHR Koulun oppilashuoltoryhmä eli moniammatillinen tiimi, jonka tehtävä on säännöllisesti käydä läpi luokan tai yksittäisen oppilaan kokonaistilannetta ja arvioida tuen tarve. Oppilashuoltoryhmän tehtäviä ja toimijoita on kuvattu sivuilla PEDAGOGINEN ARVIO Oppilaan opettaja tai opettajat, sekä moniammatillinen tiimi (OHR) laativat kirjallisen pedagogisen selvityksen oppilaasta tehostettua tai erityitä tukea varten. Sivu 7. 2.LUOKAN PORTTI PORTIT Eritystukea saavalle oppilaalle tehdään pedagoginen selvitys, jonka pohjalta arvioidaan hänelle annetun tuen tarve 2. ja 6. luokan keväällä, sekä valmistellaan 9.luokalla ammatti- ja jatkokoulutuspaikan valintaa. Sivu 13. PROSESSI Eli ne askeleet, jotka käydään läpi oppilaan kanssa kun tuen tarvetta esiintyy. Tehostettua ja erityistä tukea saavien oppilaiden läpikäymä prosessi kuvataan sivuilla PYSÄKIT Koulupolku sisältää erilaisia pysäkkejä jolloin sekä koko ikäluokan että erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden tilannetta ja tarvittavia jatkotoimenpiteitä tarkastellaan tarkemmin. Eri pysäkkeihin liittyviä toimenpiteitä on kuvattu sivuilla 2-3 ja 12. TUET Koululaiset voivat kulkea joustavasti koulupolkua yleisen-, tehostetunja erityisen tuen kaistoilla. Tukia on kuvailtu sivuilla 2-3 ja 6. 22

23 Ä Keskitetyt erityisluokat ovat seuraavissa kouluissa VOISALMEN KOULU Harjaantumisopetus, keskiasteisesti tai vaikeasti kehityksessään viivästyneet lapset (EHA1, EHA2), autististen oppilaiden opetus lk. ää varten ki 24 ) A OPETTAJA TÄYTTÄÄ LÖNNROTIN KOULU JA SEN KIMPISEN KOULUN TOIMIPISTE Käytös- ja sopeutumisvaikeudet ja / tai tunne-elämän vaikeudet lk. MYLLYMÄEN KOULU Vaikeat kielelliset erityisvaikeudet (mm. dysfasia), viittomakielinen opetus, laaja-alaiset kehitysviiveet lk. KIMPISEN KOULU Tunne-elämän pulmat ( lk). Sairaalassa potilaana oleville oppilaille opetus järjestetään sairaalakoulussa (Saimaan koulu), joka toimii hallinnollisesti Kimpisen koulun alaisuudessa. Alueelliset erityisluokat ovat seuraavissa kouluissa JOUTSENON PALVELUALUE Martikanpellon koulu lk Kesolan koulu ja Korvenkylän koulu lk Joutsenon koulu lk KESÄMÄEN PALVELUALUE Lönnrotin koulu lk KIMPISEN PALVELUALUE Myllymäen koulu lk Kaukaan koulu lk Armilan koulu lk Kimpisen koulu lk LAURITSALAN PALVELUALUE Lauritsalan koulu lk SAMMONLAHDEN PALVELUALUE Kuusimäen koulu lk Sammonlahden koulu lk Lappeenrannan kaupunki LASTEN JA NUORTEN TUKEMINEN ESI- JA PERUSOPETUKSESSA 23

24 LISÄTIETOJA Kasvatus- ja opetustoimi

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa 12.10.2011 Pyhäntä 18.10.2011 Kestilä 3.11.2011 Rantsila Erityisluokanopettaja Pia Kvist Ohjaava opettaja Raisa Sieppi

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Tavoitteena - jokainen oppilas oppii mahdollisimman hyvin oman potentiaalinsa mukaan - oppilaan saama tuki

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne.

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne. YLEINEN TUKI Aloitetaan HETI tuen tarpeen ilmetessä. Ei vaadi testausta tai päätöstä. On yksittäinen pedagoginen ratkaisu sekä ohjaus- ja tukitoimi, jota toteutetaan joustavasti. Tuki järjestetään opettajien

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Helsinki 29.4.2011 Opetusneuvos Hely Parkkinen 1 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 5 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKIMUODOT

Lisätiedot

Oppilas opiskelee toiminta-alueittain

Oppilas opiskelee toiminta-alueittain Opetuksen järjestäjä HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA (HOJKS) Oppilas opiskelee toiminta-alueittain Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Oppilaan

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010 Jyväskylän kaupungin esiopetussuunnitelma 2010 Oppilashuollon strategia Lapsen esiopetuksen

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa. Pirjo Koivula Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa. Pirjo Koivula Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa Pirjo Koivula Opetushallitus 17.3.2015 HYVÄ KOULUPÄIVÄ Laadukas perusopetus, ennaltaehkäisevät toimintatavat, yhteisöllisyys, välittävä ja kannustava ilmapiiri,

Lisätiedot

5.5 Erityinen tuki. Erityinen tuki Oulun esiopetuksessa

5.5 Erityinen tuki. Erityinen tuki Oulun esiopetuksessa 5.5 Erityinen tuki Erityistä tukea annetaan niille lapsille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muuten. Lapsen edellytykset ovat voineet heikentyä

Lisätiedot

Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT

Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Esiopetuksen järjestäjä HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA (HOJKS) Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Lapsen nimi Syntymäaika Esiopetusyksikkö Huoltaja/huoltajat/laillinen

Lisätiedot

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Julkisuutta ja tietosuojaa koskevia säädöksiä perusopetuksessa Perustuslaki (731/1999) 10 : Jokaisen yksityiselämä,

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki Marjatta Takala

Kolmiportainen tuki Marjatta Takala Kolmiportainen tuki Marjatta Takala 14.9.2011 1 Integraatio ja inkluusio Meillä on erityiskouluja ja -luokkia Integroitujen määrä lisääntyy koko ajan Inkluusio tavoitteena Erityinen tuki Tehostettu tuki

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) historia Opetuslautakunta 26.03.2013 40 Opetuslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle: Perusopetuslain ja opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI Opettajatyöpäivä Lauantai 29.10.2016 Raija-Liisa Hakala ja Taina Huhtala YLEINEN TUKI: Eriyttäminen Joustavat ryhmittelyt Tiimiopettajuus Samanaikaisopetus Tukiopetus Ohjaus-

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika

Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika esiopetusyksikkö ja ryhmä lastentarhanopettaja erityisopettaja/ kelto 1. Lapsen kasvun ja oppimisen tilanne Lapsen

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa

Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa 1. JOHDANTO Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa Oppilashuoltoon kuuluu lapsen ja nuoren oppimisen perusedellytyksistä, fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Oppilaiden tukimuodot Eriyttäminen, joustavat järjestelyt, yhteisopettajuus 14.3.2013 Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Tuija Vänni

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO. Kuopio Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta

LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO. Kuopio Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO Kuopio 26.3.2014 Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta Oppilashuollon kehittäminen Liperissä Lukuvuoden 2011-12 aikana yhteensä neljä

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi 2011-2012 Mukkulan peruskoulu 1. OPPILASHUOLLON TOIMINTA-AJATUS Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Oppilashuollon toimintasuunnitelma

Oppilashuollon toimintasuunnitelma KIRKONKYLÄN YHTENÄISKOULU Oppilashuollon toimintasuunnitelma 2016-2017 27.9.2016 Koulun koko henkilökunta osallistuu päivittäiseen oppilashuoltotyöhön Oppilashuolto Perusopetuksessa olevalla oppilaalla

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 Suomenkielinen koulutusjaosto 17.9.2013 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUS-

Lisätiedot

2. Oppimissuunnitelma ohje

2. Oppimissuunnitelma ohje 2. Oppimissuunnitelma ohje PERUSTIEDOT Luokanvalvoja: Työpuhelin: Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: TEHOSTETTUUN TUKEEN SIIRTÄMINEN KÄSITELTY MONIALAISESTI Käsittelypäivä, kommentit:

Lisätiedot

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Luonnos kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuen opetussuunnitelman perusteteksteiksi Nyt esitetyt muutokset perustuvat käytännön työstä saatuihin kokemuksiin, palautteisiin

Lisätiedot

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Seinäjoki 11.3.2014 Ville Järvi Erityisopetuksen rehtori Seinäjoen kaupunki Tehtävänanto 1. Yhteistyötä edistävät tekijät 2. Yhteistyön kannalta kehitettävää

Lisätiedot

Oppilashuolto Koulussa

Oppilashuolto Koulussa 1.8. 2014 Oppilashuolto Koulussa Keskeistä uudessa oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa Kokoaa yhteen oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevat säännökset, jotka aiemmin olleet hajallaan lainsäädännössä. Korostetaan

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä JOPO Joustava perusopetus 1/2 Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä Uudenmaankatu 17 Rehtori Janne Peräsalmi 05800 Hyvinkää Vehkojan koulu 0400-756276 janne.peräsalmi@hyvinkää.fi

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

4. HOJKS ohje PERUSTIEDOT. Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: Isä Osoite: Puhelin: äiti Osoite: Puhelin:

4. HOJKS ohje PERUSTIEDOT. Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: Isä Osoite: Puhelin: äiti Osoite: Puhelin: 4. HOJKS ohje PERUSTIEDOT Luokanvalvoja: Työpuhelin: Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: Isä Osoite: Puhelin: äiti Osoite: Puhelin: Erityisen tuen päätöspäivä: Päätöksen tekijä: Opetuksen

Lisätiedot

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Ops-koordinaattori Tuija Vänni 16.3.2016 Vänni 2016 1 4.3: Eriyttäminen opetussuunnitelman perusteissa ohjaa työtapojen valintaa perustuu

Lisätiedot

Oppilaan tukeen liittyvät juridiset kysymykset Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Oppilaan tukeen liittyvät juridiset kysymykset Hallintojohtaja Matti Lahtinen Oppilaan tukeen liittyvät juridiset kysymykset 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Oppilaan tukea koskeva lainsäädäntö Perustuslaki Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan

Lisätiedot

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 15.3 Vuosiluokkien 7-9 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 15.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että oppilashuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Oppilashuollon lainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä Helsinki, Paasitorni. Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Oppilashuollon lainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä Helsinki, Paasitorni. Hallintojohtaja Matti Lahtinen Oppilashuollon lainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä 30.11.2011 Helsinki, Paasitorni Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Oppilashuollon määritelmä perusopetuslaissa Perusopetuslaki (628/1998) 31 a 1 ja 2 mom.

Lisätiedot

1. Kolmiportainen tuki

1. Kolmiportainen tuki 1 1. Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Suunnataan pedagogiseen selvitykseen perustuen, opetuspäällikön päätöksellä oppilaalle, jonka selviytyminen perusopetuksesta edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyjä.

Lisätiedot

7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet

7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet 7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Näistä oppilas voi saada kerrallaan vain yhden tasoista tukea. Perusopetuslaissa

Lisätiedot

Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Oppilaan tukeen liittyvät juridiset kysymykset

Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Oppilaan tukeen liittyvät juridiset kysymykset Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 2012 27.4.2012 Oppilaan tukeen liittyvät juridiset kysymykset Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Esi- ja perusopetuksen oppilaan tukea koskevaan uudistukseen

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelma alkuopetuksen näkökulmasta

Perusopetuksen opetussuunnitelma alkuopetuksen näkökulmasta Perusopetuksen opetussuunnitelma alkuopetuksen näkökulmasta Outi Rinne/ 5.4.2016 Jatkumo Perusopetus jäsentyy vuosiluokkien 1 2, 3 6 sekä 7-9 muodostamiin jaksoihin. Vuosiluokat muodostavat. opetuksellisesti

Lisätiedot

ERITYISOPETUKSEEN SIIRTÄMISMENETTELY

ERITYISOPETUKSEEN SIIRTÄMISMENETTELY ERITYISOPETUKSEEN SIIRTÄMISMENETTELY Sisällys: 1. Yleisen tuen järjestäminen 2. Osa-aikainen erityisopetus 3. Päätös erityisopetukseen ottamisesta tai siirtämisestä 4. HOJKS-päätös (Henkilökohtainen opetuksen

Lisätiedot

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen - oppilaslähtöinen näkökulma Helsinki 27.4.2012 Marja Kangasmäki Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Tehostettu tuki Yleinen tuki Oppimisen ja koulunkäynnin

Lisätiedot

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 14.3 Vuosiluokkien 3-6 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 14.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Tehtäväalue: 209150 Varhaiskasvatus Tehtäväalueen palveluajatus: Varhaiskasvatus käsittää lasten päivähoidon, esiopetuksen ja koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan. Päivähoidon tarkoituksena on tarjota

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

KUULEEKO KOULU? Kuulovammainen oppilas kolmiportaisen tuen rappusilla. Kristiina Pitkänen Raisa Sieppi

KUULEEKO KOULU? Kuulovammainen oppilas kolmiportaisen tuen rappusilla. Kristiina Pitkänen Raisa Sieppi Kuulovammainen oppilas kolmiportaisen tuen rappusilla Kristiina Pitkänen Raisa Sieppi Kuulovammaisen oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tuki Oppimisen ja koulunkäynnin tuki perustuu kolmiportaiseen tukijärjestelmään.

Lisätiedot

Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta. Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4.

Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta. Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4. Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4.2016 11.4.2016 Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 Laki perusopetuslain

Lisätiedot

LIITE 1. (O ph, 20 13) LIITE 2/1. Kalajoen kaupunki Kalajoentie 5, KALAJOKI p (0)

LIITE 1. (O ph, 20 13) LIITE 2/1. Kalajoen kaupunki Kalajoentie 5, KALAJOKI p (0) 1 LIITE 1 (O ph, 20 13) LIITE 2/1 2 LIITE 2/2 PEDAGOGINEN ASIANTUNTIJARYHMÄ: ENNEN PALAVERIA: LUOKANOPETTAJA/ AINEENOPETTAJA LAATII TARVITTAESSA YHTEISTYÖSSÄ MUIDEN OPPILASTA OPETTAVIEN OPETTAJIEN KANSSA

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Opiskeluhuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto - Ajankohtaista Kuopio 26.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies, STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu OPPILASHUOLTO Oppilashuolto on toimintaa, jolla edistetään ja ylläpidetään oppilaan hyvinvointia, hyvää oppimista, tervettä kasvua ja kehitystä. Tavoite on edistää myös koulun yhteisöllisyyttä, myönteistä

Lisätiedot

Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet ja luokanohjaajan tehtävät Metsokankaan koulussa

Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet ja luokanohjaajan tehtävät Metsokankaan koulussa Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet ja luokanohjaajan tehtävät Metsokankaan koulussa HYÖDYNNETTY OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJAA SEKÄ LUOKANOHJAAJAN KÄSIKIRJAA Oppilashuollon käsikirja s. 15 Huoli

Lisätiedot

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä 4.9.2008 Pirjo Immonen-Oikkonen Opetusneuvos OPH KE/OH www.edu.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät Sivistystoimiala 18.5. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Opetushallitus Opetushallitus pukeutui morsiusunelmaan (Tekniikka ja talous) Opetushallitus muutti pitsilinnaan (Helsingin Sanomat)

Opetushallitus Opetushallitus pukeutui morsiusunelmaan (Tekniikka ja talous) Opetushallitus muutti pitsilinnaan (Helsingin Sanomat) Opetushallitus 2009 Opetushallitus pukeutui morsiusunelmaan (Tekniikka ja talous) Opetushallitus muutti pitsilinnaan (Helsingin Sanomat) 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Ajankohtaista perusopetuksessa

Lisätiedot

Ville Järvi

Ville Järvi LSSAVI Lastensuojelukoulutus Ville Järvi 21.2.2017 Näkökulma päivän aiheeseen Millaisia oppilaan kasvua ja oppimista ja arjen hallintaa tukevia toimenpiteitä varhaiskasvatuksessa ja koulussa tehdään ennen

Lisätiedot

Kasvun, oppimisen, ja koulunkäynnin tuki

Kasvun, oppimisen, ja koulunkäynnin tuki Kasvun, oppimisen, ja koulunkäynnin tuki Tuen kolmiportaisuus: yleinen, tehostettu ja erityinen Hanna-Mari Sarlin, opetustoimen ylitarkastaja hanna-mari.sarlin@avi.fi Tuen tarvetta aiheuttavat: } Matemaattiset

Lisätiedot

8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö

8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö 8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö Oppilashuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa siten, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus

Lisätiedot

koulun toimintasuunnitelma ja toimenpideohjeet opettajalle koulupoissaolojen varalle

koulun toimintasuunnitelma ja toimenpideohjeet opettajalle koulupoissaolojen varalle koulun toimintasuunnitelma ja toimenpideohjeet opettajalle koulupoissaolojen varalle Johdanto Lasten ja nuorten koulupoissaolot ovat huolestuttava ja vakava sekä usein vaikeasti hoidettava ilmiö. Poissaololla

Lisätiedot

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa Opiskeluhuollon opas 1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa 1. Johdanto Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki (1287/2013) tuli voimaan

Lisätiedot

Kauhava. Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus

Kauhava. Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus 9.12.2016 Kauhava Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO, VARHAISKASVATUS - ESIOPETUS Kuukausi Mitä tehdään/toimenpiteet Vastuuhenkilö/taho Tammikuu Helmikuu Tiedotetaan

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen esiopetuksessa Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta Perusopetuksen maakunnallinen arviointi 2016 Möysän koulun tulokset Vastaajamäärät 124 1.-2.lk oppilasta 120 3.-5.lk oppilasta 22 opetushenkilöä 83 huoltajaa, joista loppuun saakka vastasi 68 Koulun toiminta

Lisätiedot

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 13.3 Vuosiluokkien 1-2 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 13.3.1 Siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen

Lisätiedot

LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA

LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA Pirjo Koivula ylitarkastaja OPETUSHALLITUS Osaamisen ja sivistyksen asialla Lasten hyvinvointi yhteiskunnassa Valtaosa suomalaislapsista voi

Lisätiedot

HOJKS-ohje Ammatillinen koulutus

HOJKS-ohje Ammatillinen koulutus HOJKS-ohje Ammatillinen koulutus 13.6.2013 Johtoryhmä, Päivitetty 17.3.2016 toiminnanohjausryhmä, 4.5.2016 SL, MO 1 Turun ammatti-instituutti Ammatillinen koulutus HOJKS- toimintaohje Erityisen tuen käsitteet

Lisätiedot

5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT

5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT 5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT Oppilasta autetaan oppimisvaikeuksissa eri tukimuodoin, jotka määräytyvät vaikeuksien laadun ja laajuuden mukaan. Keskeistä on varhainen

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki ja Oppimisen ja koulunkäynnin tukimuodot Ylöjärvellä. 4. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki ja Oppimisen ja koulunkäynnin tukimuodot Ylöjärvellä. 4. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Oppimisen ja koulunkäynnin tuki ja Oppimisen ja koulunkäynnin tukimuodot Ylöjärvellä 4. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tässä luvussa kuvataan oppimisen ja koulunkäynnin tuen keskeiset tavoitteet ja järjestäminen

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Esiopetuspaikka/päiväkoti Lapsen nimi Toimintavuosi 1/12 Lapsen oma osio (täytetään kotona) PIIRRÄ TÄHÄN KOTONA OMA KUVASI 2/12 Nämä asiat osaan jo Erityisen taitava

Lisätiedot

Oppilaanohjauksen malli

Oppilaanohjauksen malli Espoon kristillinen koulu Oppilaanohjauksen malli Elina Palosaari 2015 Sisällys Espoon kristillisen koulun oppilaanohjauksen malli 1. Ohjauksen toteutuminen käytännössä Henkilökohtainen ohjaus Luokkamuotoinen

Lisätiedot

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi KUUKAUSI TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖ LÄSNÄ LOMAKKEET TAI MUU KIRJALLI- NEN MATERIAALI ELOKUU 7. luokkalaisten ryhmäyttämiset syyskuun loppuun

Lisätiedot

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus 10ov Oikeaa työssäoppimista 4ov Teoriaopiskelua työelämässä 6 ov 1. Työprosessin hallinta tarvitseville lapsille

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia 2007 OPM. Marjatta Takala

Erityisopetuksen strategia 2007 OPM. Marjatta Takala Erityisopetuksen strategia 2007 OPM Marjatta Takala Erityisopetuksen kasvu Tilastotekniset tekijät Kuntoutushoidolliset tekijät Kehittynyt diagnosointi Tutkimuksen tuottama tieto Lainsäädäntö Tilastointi

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Oppilashuollon kehittämishankkeen valtakunnallinen seminaari Merja Hallantie Merja Hallantie

Oppilashuollon kehittämishankkeen valtakunnallinen seminaari Merja Hallantie Merja Hallantie Oppilashuollon kehittämishankkeen valtakunnallinen seminaari 24.10.2007 Merja Hallantie merja.hallantie@edu.hel.fi 1 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan oppilashuollon tavoitteena

Lisätiedot

Lyhyt oppimäärä uudistuvista opetussuunnitelmien perusteista

Lyhyt oppimäärä uudistuvista opetussuunnitelmien perusteista Lyhyt oppimäärä uudistuvista opetussuunnitelmien perusteista KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Pirjo Koivula Opetusneuvos 1 Perusopetuslain

Lisätiedot

Keuruun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUEN KÄYTÄNNÖN JÄRJESTÄMISEEN LIITTYVÄT LINJAUKSET KEURUULLA

Keuruun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUEN KÄYTÄNNÖN JÄRJESTÄMISEEN LIITTYVÄT LINJAUKSET KEURUULLA Keuruun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUEN KÄYTÄNNÖN JÄRJESTÄMISEEN LIITTYVÄT LINJAUKSET KEURUULLA 2 1. OPPIMISEN KOLMIPORTAINEN TUKI Jokaisella oppilaalla on oikeus

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen oppimisen

Lisätiedot

TOINEN KELPO-AALTO. Hokusain aalto

TOINEN KELPO-AALTO. Hokusain aalto TOINEN KELPO-AALTO Aalto syntyy, kun tuuli tarttuu vesimolekyyleihin ja ne lähtevät pyörivään liikkeeseen. Rikkoutuneeseen vedenpintaan syntyy lisää kitkaa, jolloin tuuli tarttuu siihen paremmin- - (Wikipedia,

Lisätiedot

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44 Vastausten määrä: 87 Tulostettu 30.4.2015 8:39:44 Poiminta Koulu = 12 (Riihikallion koulu) Taustatiedot Koulu Riihikallion koulu 87 100% Vastausten määrä: 87 Yleistä 1. Koulun jokapäiväinen toiminta on

Lisätiedot

7.4 Erityinen tuki. 1 Perusopetuslaki 17 1 mom. (642/2010)

7.4 Erityinen tuki. 1 Perusopetuslaki 17 1 mom. (642/2010) 7.4 Erityinen tuki Erityistä tukea annetaan niille oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muuten. Erityisen tuen tehtävänä on antaa oppilaalle

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA Suunnitelmassa kuvataan oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet - ohjauksen eettiset periaatteet toimintatavat -vuosikellot alakoulu ja yläkoulu työn

Lisätiedot