1. JOHDANTO KARTOITUKSEN SISÄLTÖ 3.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. JOHDANTO 1. 2. KARTOITUKSEN SISÄLTÖ 3."

Transkriptio

1 KAUHAJOEN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN KARTOITUS 2003

2 1. JOHDANTO KARTOITUKSEN TAVOITTEET TIEDOJEN TALLENNUS JA JAKELU KARTOITUSTAPA JA KÄYTETYT LÄHTEET RAKENNUSINVENTOINTITIETOKANNAN KÄYTTÖ KARTOITUKSEN SISÄLTÖ KOHDEALUE MUINAISMUISTOT KAUHAJOEN ASUTTAMISESTA KARTOITUKSEN KOHTEE HANKITTU KARTAT KARTTATYÖSKENTELY MAAKIRJAKARTAT VAASAN MAAKUNTA-ARKISTON MATERIAALI SEINÄJOEN MAANMITTAUSTOIMISTON MATERIAALI MUUT KARTAT KARTTOJEN ASEMOINTI JA TARKASTELUT AJATUKSIA KARTTATYÖSKENTEYSTÄ RAKENNUSKANNAN MUU KARTOITUS KOHTEIDEN VALOKUVAAMINEN KOTISEUTUMME 1998 KAUHAJOKI-KURIKKA TEOKSEN AINEISTO KAUHAJOEN NYKYINEN RAKENNUSKANTA JA SEN KEHITTYMINEN RAKENNUSKANTAAN VAIKUTTAVIA SEIKKOJA ELINKEINOT SUOMEN SOTA JA KAUHAJOELLA KÄYDYT TAISTELUT TORPPARILAITOKSEN LAKKAUTTAMINEN 1900-LUVUN ALUSSA ARONKYLÄN KEHITYS 1900-LUVUN ALKUPUOLELLA TIEVERKOSTON JA ASUNTOALUEIDEN KEHITTYMINEN TEOLLISUUS LIIKERAKENNUKSET HALLINNOLLISET JA MUUT JULKISET RAKENNUKSET 21.

3 KAUHAJOEN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN KARTOITUS OPPILAITOKSET KIRKOT JA PAPPILAT MUUT RAKENNUKSET ERI VUOSIKYMMENTEN RAKENNUSTEN ERITYISPIIRTEITÄ LUVULTA SÄILYNEE RAKENNUKSET ASUINRAKENNUKSET LUTIT JA AITAT RIIHET SAUNAT LADOT KELLARIT LUVUN ALUN RAKENNUKSET LUKUJEN RAKENTAMINEN LUVUN RAKENTAMINEN LUVUN RAKENNUKSET LUVUN RAKENNUKSET 31. LOPUKSI 32. KIRJALLISUUTTA 33.

4 KAUHAJOEN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN KARTOITUS 1 KAUHAJOEN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN KARTOITUS JOHDANTO Vuonna 2003 toteutettu Kauhajoen osayleiskaava-alueen rakennetun ympäristön kartoitus on ollut osa Etelä- Pohjanmaan kotiseutu- ja museoyhdistys ry:n hallinnoimaa Kuortaneen ja Kauhajoen kulttuuriympäristöjen inventointiprojektia. Työn tilaaja on Museovirasto. Projektia ovat rahoittaneet Museovirasto ja kummatkin kunnat. Hankkeen toteuttamista on valvonut Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo, jossa se on kuulunut osaksi vs. maakunta-amanuenssi Outi Orhasen työtä. Kauhajoella kartoitustyö keskittyi osayleiskaava-alueelle, joka ympäröi säteeltään noin viiden kilometrin laajuisena alueena Kauhajoen keskustaajamaa. Alueella on kunnan tihein asutus. Kartoitustyö aloitettiin toukokuussa Työ jatkui useana lyhyenä työsuhteena saakka heinäkuuta lukuun ottamatta. Kartoitustyön teki Sari Tallgren, rakennuskonservaattori AMK. Kauhajoella on aiemmin tehty rakennusinventointia vuosina , jolloin inventointialueena on ollut Hyypänjokilaakson valtakunnallisesti merkittävä maisema-alue. Rakennusinventointi on tuolloin toteutettu perinteisenä kohdeinventointina ja inventointi rajana oli ennen vuotta 1950 valmistuneet rakennukset. Inventointiin sisältyi asuinrakennusten lisäksi myös talousrakennuksia. Hyypänjokilaakson rakennuskannan lisäksi Kauhajoelta on aiemmin inventoitu vain muutamia erityisen arvokkaaksi koettuja kohteita KARTOITUKSEN TAVOITTEET Kartoitustyön tavoitteena oli hankkia mahdollisimman paljon Kauhajokea koskevia vanhoja karttoja maankäytön kehittymisen tutkimista varten. Tavoitteena oli myös asemoida digitoidut kartat uusimmalle pohjakartalle, jotta niiden avulla voidaan selkeästi havainnollistaa ja tutkia asutuksen ja maankäytön kehityksestä Kauhajoella. Erityishuomion kohteena tarkastelussa oli osayleiskaava-alueeksi määritelty alue. Tavoitteena oli myös luokitella olemassa olevia rakennuksia tarkempaa kohdeinventointia varten. Kartoituksessa pyrittiin huomioimaan koko rakennuskanta ja kulttuuriympäristön erityispiirteet. Yksittäisiä kohdeinventointeja ei tähän kartoitusjaksoon sisältynyt TIEDOJEN TALLENNUS JA JAKELU Kartoituksessa kuvatut kartat ja valokuvat ovat Kauhajoen kaupungin ympäristöosaston hallussa talletettuina jpg -kuvatiedostoina cd-rom-levykkeille. Karttoja sisältävistä levykkeistä toimitetaan kopiot myös Etelä- Pohjanmaan maakuntamuseoon Seinäjoelle ja Museovirastoon.

5 KAUHAJOEN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN KARTOITUS 2 Kartoista otettuja valokuvia ei tallenteissa ole kuvankäsittelyllä muokattu. Esim. Erikoisluettelosta kuvatut kartat on levykkeille pyritty nimeämään niiden arkistonimeä vastaavasti mutta niin, että niiden sisältö on myös ilman luetteloa jokseenkin helposti paikannettavissa. Karttavertailut on talletettu Kauhajoen kaupungin ympäristöosaston käytössä olevaan karttaohjelmaan (Arc- View GIS version 3.1) joka päivittäin tallentuu kaupungin muun tietojärjestelmän tapaan varmuuskopioihin. Karttaohjelma on vapaasti käytettävissä kaikilla henkilöillä, joiden koneeseen kyseinen ohjelma on asennettu. Karttatyöskentelyyn liittyvät tiedostot toimitetaan myös Museovirastolle. Tämä kulttuuriympäristön inventointiraportti jaetaan kaikille projektissa mukana olleille osapuolille ja se on heidän vapaassa käytössä KARTOITUSTAPA JA KÄYTETYT LÄHTEET Kauhajoen nykyisen keskustaajaman ja sen läheisyydessä olevien kylien rakennetun ympäristön kehityksen hahmottamiseksi, inventointityö aloitettiin hankkimalla käyttöömme mahdollisimman paljon karttoja. Kohdealuetta esittelevien karttojen lisäksi talletettiin myös kaikki muut Kauhajokea koskevat kartat. Tallennusmuotona on käytetty joko digitaalivalokuvausta tai karttojen skannausta jpg-kuvatiedostoiksi. Kartta-aineisto haettiin Internetistä, Vaasan maakunta-arkistosta, Vaasan maanmittauslaitoksesta ja ko. maanmittauslaitoksen Seinäjoen toimipisteestä sekä Kauhajoen kaupungin omasta hallusta. Ajallisesti kartat ovat 1700-luvulta nykypäivään. Mittakaavaltaan ja informaatiotasoltaan kartat ovat hyvin eritasoisia. Tarkimmat niistä nykyisten karttojen ohella ovat 1700-luvun puolivälin tienoilta peräisin olevat tiluskartat ja suuripiirteisimpiä noin sata vuotta myöhemmin sotilaallisiin tarkoituksiin laaditut kartat. Osa kartoista on asemoitu digitaalisesti vuoden 1998 peruskartalle. Kartoitustyön aikana kuvattiin yli tuhat rakennusta, joiden pieneen tiedostokokoon muutetut nk. tunnistekuvat sijoitettiin pisteinä ja kuvalinkkeinä pohjakartalle. Valokuvausta suoritettiin koko kartoitusjakson ajan. Jokaisen kuvatun rakennuksen ikä on määritetty silmämääräisesti huomioiden sen rakennustapaan ja -tyyliin liittyvät erityispiirteet. Karttaohjelmaa apuna käyttäen on mahdollista lajitella kohteita esim. rakennuksen käyttötarkoituksen ja/tai arvioidun rakennusvuoden mukaan. Lisäksi kartalle on syötetty aineisto, joka on kerätty kartoitustyön päätteeksi kirjasta Kotiseutumme 1998 Kauhajoki-Kurikka. Tästä kirjasta on Excel-taulukkoon poimittu osayleiskaava-alueella olevat noin 1800 kohdetta siten, että myös niitä pystytään lajittelemaan taulukkoon syötettyjen tietojen perusteella. Tietuekenttiä ovat kohteen sijaintikylä, osoite, tilan nimi, rakennusvuosi, peruskorjausvuosi, kerrosluku, kattomuoto ja runkorakenne sekä ulkoverhousmateriaalit. Tärkeimpänä kirjallisena lähteenä on käytetty Kauhajoen historia teosta, jonka on kirjoittanut lehtori Liisa Ruismäki. Tämän lisäksi taustatietoja on poimittu mm. Toivo Vuorelan kansatieteellisistä teoksista, Kauhajo-

6 KAUHAJOEN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN KARTOITUS 3 kea esittelevistä kuvateoksista ja lukuisista Kauhajoen Joulu lehdissä julkaistuista artikkeleista. Vertailuna muuhun etelä-pohjalaiseen rakennuskantaan, käytössä on ollut lähipitäjien rakennusinventointiraportteja ja kulttuuriympäristöselvityksiä. Lisämausteensa selvitykseen ovat antaneet myös vanhat valokuvat ja mm. Suomen maatilat kirja vuodelta RAKENNUSINVENTOINTITIETOKANNAN KÄYTTÖ Hämeen ympäristökeskuksesta saatuun rakennusinventointitietokantaan ei tässä kartoitustyössä kertynyt materiaalia vaan kaikki tallennettu tieto on käytetyissä ArcView- ja Excel-ohjelmissa. 2. KARTOITUKSEN SISÄLTÖ 2.1. KOHDEALUE Kauhajoki sijaitsee eteläisellä Pohjanmaalla ollen Suupohjaksi kutsutun alueen kaupallinen keskus. Myös pinta-alaltaan se on Suupohjan viidestä kunnasta suurin (1316 km 2 ). Vuonna 2003 Kauhajoen asukasluku oli noin henkeä. Asukasmäärä on toistaiseksi vähenevä. Tämän projektin tarkastelukohteena on edellä mainitusti ollut Kauhajoen kaupungin osayleiskaava-alueeksi määrittelemä alue, joka ympäröi keskustaajamaa säteiltään noin viiden kilometrin laajuisena alueena.

7 KAUHAJOEN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN KARTOITUS 4 Kohdealueella on Kauhajoen tihein asutus. Rakennus- ja huoneistorekisterin mukaan koko Kauhajoella on tällä hetkellä runsaat 6000 asuttua rakennusta. Ensivaikutelma Kauhajoen maastosta on tasainen, vaikka korkeuseroa koko Kauhajoen alueella onkin 151 m. Joet eivät erotu selvänä maastoelementtinä nykyisessä maisemassa. Vähävetiset Kyrönjoen latvavedet, Ikkelänjoki, Kainastonjoki ja Kauhajoki virtaavat nykyään syviksi uurtuneissa uomissaan ja niiden olemassa olon huomaa lähinnä jokivarren rehevästä puustosta ja pensaikosta. Keskustaajaman ulkopuolella jokirannat ovat loivasti kumpuilevia. Etäämmällä jokilaaksoista maisema on tasaista peltoaukeaa, jonka sulkee vain talojen pihapiirit ja kaukana peltoja halkovista teistä sijaitsevat metsänrannat. Kauhajoen keskustan tuntumassa olevat muutamat mäet ovat metsäisiä. Maisemasta voi vieläkin havaita, että kaikki kohtuudella viljelykseen muokattavissa ollut maaperä on viime vuosikymmeniin asti ollut avoimena viljelysmaana. Perinteisesti rakennukset on sijoitettu jokivarteen, viljelysten keskelle tai suojaisten metsäsaarekkeiden reunoille. Tästä tavasta poiketen uusia asuntoalueita on 1980-luvulta lähtien sijoitettu myös metsiin. Tarkasteltavalla alueella on kolmen maarekisterikylän maita: Aron, Hyypän ja Kauhajoen kylien. Paikanniminä alueella on useita eri kyliä riippuen siitä, miten tarkasti alueita haluaa määritellä. Nämä kylänimet kuvaavat joko kantataloa, jonka maille kylä on sijoittunut tai maaston ominaisuuksia. Kantataloista peräisin ovat esim. Filppula, Laurunen, Panula ja Pukkila, maastosta mm. Savikylä ja Lellava. Kauhajoen maarekisterikylät ja osayleiskaava-alueen raja

8 KAUHAJOEN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN KARTOITUS MUINAISMUISTOT Kauhajoen alueella suoritettiin vuonna 1991 Vaasan seutukaavaliiton varoin esihistoriallisten muinaisjäännösten inventointityö. Inventoinnin suoritti Kaarlo Katiskoski. Hänen laatimassa raportissaan todetaan, että vuosina 1986 ja 1990 Vaasan läänin Seutukaavaliiton julkaisemissa luetteloissa mainitaan koko Kauhajoen alueelta olevan tiedossa kaikkiaan 8 kiinteää muinaisjäännöstä, jotka yhtä lukuun ottamatta ovat kivikautisia asuinpaikkoja. Inventointityön aikana laaditussa luettelossa on kaikkiaan 81 kohdetta joista 30 voidaan luokitella kiinteiksi ja loput irtolöydöiksi. Kaikkien löytöjen alkuperäinen löytöpaikka ei enää ole ollut tiedossa. Pääasiassa löydöt on kuitenkin tehty jokiuomien läheisyydestä tai loivasti viettäviltä peltorinteitä. Kauhajoen kirkonkylän alueelta on useita irtolöytöjä, muttei toistaiseksi tiedossa ei ole ainoatakaan esihistoriallista asuinpaikkaa. Luetteloiduista kohteista vain kaksi on tarkasteltavalla osayleiskaava-alueella. Kauhajoen naapurikunnasta, Karijoelta, löydetty Susiluola esihistoriallisine löytöineen sijaitsee 125 metrin korkeudessa merenpinnasta. Oheiselle kartalle on paikannetut esihistoriallisten muinaisjäännösten löytöpaikat Kauhajoen pohjoisosissa. Kuvassa esitetyt korkeuskäyrät ovat 100 ja 120 metrissä ja purppuran värinen viiva on tarkasteltavan oasyleiskaava-alueen raja. Lähde: Kauhajoen esihistoriallisten muinaisjäännösten inventointi: Kaarlo Katiskoski 1991

9 KAUHAJOEN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN KARTOITUS KAUHAJOEN ASUTTAMISESTA Parhaimman kuvan Kauhajoen asuttamisen vaiheista saa tutustumalla edellä mainittuun Kauhajoen historia teokseen. Ennen 1500-lukua ei Kauhajoella, esihistoriallista asutusta lukuun ottamatta, ole tiettävästi ollut pysyvää asutusta, vaan pitäjän metsät ovat olleet mm. hämäläisten eränkävijöiden riistamaita. Suurin osa Kauhajoen kantatiloista on raivattu ja asutettu ja 1570-lukujen taiteessa, vaikka useiden tilojen kohdalla on mainintoja jo varhaisemmastakin uudisraivaustyöstä. Kauhajoen historia teoksessa todetaan, että asuttaminen on tapahtunut varsin myöhään mutta se on ollut vapaaehtoista. Uudistilasta tuli varsinainen talo vasta kun vouti kirjasi isännän nimen maakirjaan ja tämä alkoi maksaa kruunulle vuosittaista veroa. Verollisia taloja oli vuonna kpl, vuosina 1590 ja kpl ja vuosina 1610 ja kpl. Vastaavat uudistilojen määrät olivat vuosina kpl, kpl ja kpl. Vuosilta 1610 ja 1620 ei ole mainintaa uudistiloista. Uudistilat raivattiin yleensä jokivarsiin ja niinpä esim luvun lopun Kauhajoen kylän kaikki talot sijaitsivat nauhamaisesti kulkureittinäkin toimivan Kauhajoen uoman molemmin puolin luvun alussa uudistilojen raivaus loppui lähes tyystin. Tilaluku pysyi samana usean vuosikymmenen ajan. Vasta 1660 luvulla tilanne alkoi jälleen kehittyä ja vuoteen 1680 mennessä Kauhajoen tilaluku oli noussut jo 31:een ja vuonna 1700 niitä oli jo 42. Tällöin asutus laajeni koko Kauhajoen alueelle ja eränkäynnin lisäksi maanviljelys ja tervanpoltto olivat asukkaiden elinkeinoina luvulla itsenäisten tilojen määrä pysyi edelleen varsin pienenä. Suomen sodan aikaan paikkakunnallamme oli noin 63 tilaa, vaikka asukasmäärän kasvussa olikin tapahtunut huomattava lisäys. Kasvu tapahtui lähinnä tilattoman väestön osuudessa. Ilmeisesti kantataloja ei haluttu perinnönjaoissa halkoa vaan osa sukulaisista jäi tiloille torppareiksi. /1/ Tarkasteltavien kylien ensimmäiset talot olivat: 401 Aronkylä: 001 Turja, 002 Kaura, 003 Kuutti, 005 Eno, 006 Aro, 007 Mattila 403 Hyyppä: 001 Havunen 405 Kauhajoen kylä: 001 Filppula, 002 Knuutila, 003 Panula, 005 Kokko, 006 Laurunen, 007 Pukkila, 008 Yrjänäinen, 009 Koski, 010 Heikkilä Kaikkien talojen perustamisajaksi on rekisteriin merkitty Seuraavalla kartalla kyseisten talojen maat on esitetty eri värein. /1/Kauhajoen historia, Liisa Ruismäki, Antti Ranta-Knuuttila; Gummerus Oy, Jyväskylä 1987/

10 KAUHAJOEN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN KARTOITUS 7

11 KAUHAJOEN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN KARTOITUS 8 Hallinnollisesti Kauhajoki on vuoteen 1866 asti kuulunut Ilmajoen Suurpitäjään ja vuodesta 2001 lähtien se on ollut kaupunki. Kauhajokisten pääelinkeinona on aina ollut maanviljelys luvun puolivälistä lähtien sitä ovat täydentäneet pienteollisuus (lähinnä puusepän- ja metalliteollisuus) ja kauppa. Lisäksi Kauhajoella annetaan monipuolista keskiasteen koulutusta KARTOITUKSEN KOHTEET Kartoituksessa on huomioitu osayleiskaava-alueen koko rakennuskanta. Asuinrakennusten lisäksi kartoitukseen sisältyy talousrakennuksia ja teollisuuskohteita. Kuvattuja kohteita ei ole valittu niiden edustavuuden mukaan vaan siten, että kulloisenkin kohdealueen kaikki rakennetut elementit tulee huomioiduksi. Aluekokonaisuuksien lisäksi kartoitukseen kuuluu yksittäisiä kohteita koko osayleiskaava-alueelta. Kohteet on pyritty valokuvaamaan kotirauhaa rikkomatta. Karttatutkiskelussa esille nousseista kohteista tärkeimpinä on huomioitu kantatalojen paikoilla nykyään sijaitsevat rakennukset. Rakennettuja kohteita ei tässä kartoituksessa ole arvotettu. Karttaohjelmaan pisteinä merkittyjä kuvattuja kohteita on 985 kpl. Niiden lisäksi paikannettuja mutta kuvaamattomia kohteita on 34. Kaikkien kohteiden rakennusaika on pyritty ajoittamaan niiden rakennustapaan ja tyyliin liittyvien havaintojen perusteella, jos käytössä ei ole ollut tarkempaa tietolähdettä. Yksittäisiä kuvia kohteista on runsaasti linkitettyjä kuvia enemmän. Kotiseutumme 1998 Kauhajoki-Kurikka teoksen tietojen perusteella on kartalle merkitty 1817:n rakennuksen kohdepisteet sisältäen edellä mainittua tietoa kohteiden rakennushistoriasta ja fyysisistä ominaisuuksista HANKITTU KARTAT Maakirjakartat (25 kpl), nk. Kalmbergin kartat vuodelta 1856 (4 karttalehteä, sisältäen Isojoen, Karijoen, Kauhajoen ja Teuvan), nk. Taloudelliset kartat vuodelta 1938 (2 karttalehteä: sisältäen Karijoen, Kauhajoen ja Teuvan), Kauhajoen pitäjänkartta vuodelta 1933, osia Kauhajoen pitäjänkartasta vuodelta 1965 ja yksittäisiä valokuvia nk. erikoisluettelon kartoista (noin 250 kpl).

12 KAUHAJOEN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN KARTOITUS 9 4. KARTTATYÖSKENTELY 3.1. MAAKIRJAKARTAT Jyväskylän yliopiston ylläpitämiltä Internet-sivuilta: poimittiin talteen kaikki Kauhajokea koskevat nk. maakirjakartat. Ne on laadittu 1600-luvun lopulla ja luvun alussa verotusta varten. Osayleiskaava-alueelle sijoittuvat kartat ovat 1710-luvun tienoilta. 3.2.VAASAN MAAKUNTA-ARKISTON MATERIAALI Vaasan maakunta-arkistosta tallennettiin valokuvin kaikki nk. erikoisluettelon kartat jotka kuvauspäivään mennessä olivat sinne Vaasan maanmittauslaitoksen arkistoista siirretty. Ensimmäisellä kerralla kuvattiin kaikki Aron, Harjan ja Kauhajoen kyliä koskevat kartat ja seuraavalla kerralla loput. Karttojen lisäksi kuvattiin joitakin taloarkistoon talletettuja asiakirjoja kuten esimerkiksi Kauran sotilasvirkamiestalon tarkistuspöytäkirjoja useilta vuosilta 1860-luvulta 1940-luvulle saakka. Asiakirjoihin sisältyi myös muutamien rakennusten piirustuksia. Erikoisluettelon kartoista tässä tarkastelussa tärkeimpiä olivat 1700-luvun puolivälin tiluskartat, joista saa eniten informaatiota silloisista pihapiireistä ja maisemasta. Nuorimmat erikoisluettelon kartoista on 1900-luvun puolelta SEINÄJOEN MAANMITTAUSTOIMISTON MATERIAALI Seinäjoen maanmittaustoimistosta saimme käyttöömme mm. nk. Kalmbergin kartat vuodelta Näistä kartoista tallennettiin digitaaliseen muotoon koko Suupohjan käsittävät neljä karttalehtä. Kalmbergin kartat on aikoinaan laadittu lähinnä sotilaallisiin tarkoituksiin ja siten ne ovat melko suurpiirteisiä. Mittakaavaltaan ne ovat 1: Teiden lisäksi näistä kartoista on saatavissa selville mm. silloisten talojen ja torppien sekä vesi- että tuulimyllyjen suhteellinen sijainti. Kalmbergin karttojen tarkkuus ei riittänyt niiden asemointiin nykyiselle pohjakartalle. Samasta toimistosta hankimme vielä Suupohjan käsittävät nk. taloudelliset kartat vuodelta Kalmbergin ja taloudelliset kartat ovat mittakaavaltaan ja informaatiotasoltaan on samaa luokkaa MUUT KARTAT Edellisten lisäksi käytössämme oli vuonna 1933 kartoitettu ja vuonna 1938 julkaistu Kauhajoen pitäjänkartta. Kauhajoen museon kokoelmista löytyi tästä kartasta hyväkuntoinen, 40 osaan leikattu ja taustakankaalle liimattu kappale joka oli säilyttänyt hyvin alkuperäiset värinsä. Selkeisiin paloihin leikattu kartta oli myös helppo skannata digitaaliseen muotoon. Kartta on nyt talletettu jpg kuvatiedostoina. Myös Maanmittauslaitoksen vuoden 1965 pitäjäkartta on osittain ollut käytössämme.

13 KAUHAJOEN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN KARTOITUS KARTTOJEN ASEMOINTI JA TARKASTELUT Karttojen asemointi on tehty vuonna 1998 kartoitetun pohjakartan mukaan. Vanhojen karttojen asemointi nykykartalle oli Kauhajoen kaupungin ympäristöosastolla entuudestaan tuttua, sillä osasto oli jo aiemmin saanut tutustua vastaavanlaiseen karttatutkisteluun osana Hyypänjokilaaksoa koskevaa selvitystyötä. Karttatyö teki tuolloin Museoviraston tutkija Johanna Forsius. Kaupungin hallussa on karttojen asemoinnissa tarvittava karttaohjelma. Ympäristöosastolta löytyy myös henkilö, joka osaa asemointityön. Siksi karttojen asemoinnissa ei Kauhajoella ollut teknisiä vaikeuksia. Harmin tuottivat vain vanhoihin karttoihin joko mittaus- tai piirustusvaiheessa syntyneet vääristymät. Toisaalta karttojen kohdistuksessa pääasiassa käytetyn jokiuoman luonnolliset muutokset vuosikymmenten aikana vaikeuttivat joidenkin karttojen asettumista kauniisti paikoilleen. Esimerkki vanhan 1700-luvun alun maakirjakartan ja nykyisen pohjakartan asemoitumisesta päällekkäin. Tummansinisellä näkyvä joki on piirretty vanhasta kartasta. Karttojen asemointityö aloitettiin maakirjakartoista. Kauhajoella nämä kartat kattavat jokirannat lähestulkoon koko tarkasteltavana olevalta osayleiskaava-alueelta. Lisäksi karttakokoelmaan kuulu joitakin yksittäisiä karttoja Kauhajärveltä, Hyypästä ja Päntäneeltä (joita ei ole vielä asemoitu). Asemoituja karttoja on 12 kpl. Paikoilleen asemoiduista maakirjakartoista piirrettiin omaksi elementikseen kaikki erilliset osat: metsät, niityt, pellot, tiet, kantatalojen pihapiirit jne. Myöhemmin näitä karttoja vielä tarkennettiin lisäämällä karttapohjaan niin kutsutuista Wänmannin kartoista rakennuksia. (Vaasan maakunta-arkiston Wänmannin kartat ovat 1750-

14 KAUHAJOEN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN KARTOITUS 11 luvun vaiheen tiluskattoja). Rakennusten käyttötarkoitus on pyritty määrittämään niiden sijainnin perusteella. Liitteissä 1-3 ovat tulosteet näiden karttojen perusteella piirretyistä elementeistä sijoitettuna nykykartalle. Esimerkki maakirjakartoista piirretyistä elementeistä. Kartalla näkyvät kantatalot ovat Filppula ja Knuutila Piirretystä kartasta saadaan havainnollinen kuva 1700-luvun puolivälin maankäytöstä Kauhajoen nykyisen keskustaajaman kohdalla aina Kuutinkylästä Havuskylään asti. Yhdistettynä nykyiseen pohjakarttaan näkymästä voidaan tarkastella mm. teiden sijaintien muuttumista ja nykyistä maankäyttöä vanhoilla rakennuspaikoilla.

15 KAUHAJOEN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN KARTOITUS 12 Edellisen kuvan kartta yhdistettynä nykyiselle pohjakartalle Kolmiulotteisiin havainnekuviin perehtynyt Lauri Hyttinen teki laadittujen karttaelementtien pohjalta havainnemallin Aron kantatalosta. Rakennusten hahmot on koottu vanhasta valokuvasta ja toistettu jokaisessa rakennuksessa samankaltaisena minkä vuoksi näkymä ei täysin vastaa käsitystä tuon ajan rakentamisesta. Toimittamastamme kartasta puuttuivat myös korkeuskäyrät, jonka vuoksi maasto vaikuttaa mallissa liian tasaiselta. Tietokoneen näytöllä voi vapaasti vaeltaa rakennusten lomassa ja tarkastella pihapiiriä esim. lintuperspektiivistä. Satunnainen näkymä ko. havainnemallista

16 KAUHAJOEN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN KARTOITUS 13 Maakirjakarttojen ja Wännmanin karttojen lisäksi asemointi on tehty yhdelle osa-alueelle nk. Kalmbergin karttoja ja neljälle kohdealuetta esittäville vuoden 1933 pitäjäkarttalehdelle. Kalmbergin karttoihin (sotilaallisiin tarkoituksiin laaditut kartat vuodelta 1856) ja taloudellisiin karttoihin vuodelta 1938 ei uhrattu enempää työaikaa, koska niiden asemointi ei onnistunut kunnolla karttavääristymien vuoksi. Vuosien 1933 ja 1965 pitäjänkartat puolestaan vastasi hyvin nykykarttaa. Kalmbergin kartta vuodelta 1856 ja nykyinen pohjakartta Vuoden 1933 pitäjänkartta ja nykyinen pohjakartta

17 KAUHAJOEN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN KARTOITUS 14 Vuoden 1965 pitäjänkartta ja nykyinen pohjakartta Kartat toimitetaan sekä Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseoon että Museovirastoon sähköisinä rasterikuvina. Asemoidut kartat ja niistä poimitut elementit ovat jatkossa Kauhajoen kaupungin ympäristöosaston kaavasuunnittelun ja rakennusvalvonnan käytettävissä heidän kulloistenkin tarpeiden mukaan AJATUKSIA KARTTATYÖSKENTEYSTÄ Karttatyöskentely oli hyvin mielenkiintoista sekä teknisenä prosessina että sen esille nostamien havaintojen vuoksi. Kartoista voidaan havaita miten muuttumattomia tietyt rakenteet ovat. Esimerkiksi päätiet ovat kautta vuosisatojen pysyneet lähes tulkoon paikoillaan ja useimmat vanhimmista asuinpaikoista ovat asuttuja vielä nykyäänkin. Yksittäisistä kartoista mielenkiintoisimmat ovat Wännmannin kartat 1750-luvun puolivälistä joiden pikkutarkkaa piirustusjälkeä on ilo tutkia. Jatkossa näiden karttatiedostojen hyödyntäminen jää Kauhajoen kaupungin virkamiesten aktiivisuuden varaan. Arvioitaessa alueiden maankäyttöä tai yksittäisten rakennusten arvoa, on näiden karttojen avulla mahdollista kurkistaa sukupolvien taa ja pohtia arvoja, jotka liittyvät vanhaan perinteeseen ja uusien, kauaskantoistenkin päätösten tekemiseen. Karttojen tehokas hyödyntäminen vaatii ympäristöosaston henkilökunnalta perehtymistä karttaohjelman käyttämiseen.

18 KAUHAJOEN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN KARTOITUS RAKENNUSKANNAN MUU KARTOITUS 4.1. KOHTEIDEN VALOKUVAAMINEN Edellä mainitusti, kartoitukseen sisältyi myös nykyisen rakennuskannan tallentamista valokuvin. Vuodenaikojen ja kuvausolosuhteiden vaihtelun vuoksi digi -kameralla kuvatut kuvat ovat laadullisesti eritasoisia. Kuvattavia kohteita ei valittu niiden rakennushistoriallisen tms. arvon perusteella vaan siten, että kuvista muodostuisi selkeä yleiskuva kartoitettavan alueen nykyisestä rakennuskannasta. Kuvattuja kohteita on noin tuhat ja yksittäisiä kuvia runsaasti enemmän. Jokainen kuvattu kohde on sijoitettu pisteenä nykyiselle pohjakartalle ja niihin liittyy tieto kohteen käyttötarkoituksesta ja arvio iästä. Kummankin tiedon perusteelle kohteita voidaan lajitella ja havainnollistaa karttapohjalla. Kuvaamisen tavoitteena oli luoda kaavasuunnittelijoille ja rakennustarkastajille uusi työkalu, jolla he voivat nopeasti tarkastella nykyistä rakennuskantaa. Samalla kuva-arkisto toimii kohdeinventointityön perustana siten, että kohteita voidaan tämän luettelon perusteella jo ennen maastokäyntejä luokitella esim. iän tai rakennustapansa perusteella. Liitteessä numero 4. on kaikki kuvatut kohteet karttapohjalla. Esimerkki näkymästä jossa on lajittelemattomia kuvatut - pisteitä karttapohjalla ja yksi ponnahduskuva.

19 KAUHAJOEN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN KARTOITUS 16 Kohdekuvausta vaikeutti se, että tämän kaltaisessa kartoitustyössä ei voitu rikkoa ihmisten kotirauhaa tunkeutumalla pihapiireihin. Kuvaamista olisi myös helpottanut, jos siihen olisi voinut osallistua avustava henkilö KOTISEUTUMME 1998 KAUHAJOKI-KURIKKA TEOKSEN AINEISTO Vuonna 1998 julkaistuun kirjaan Kotiseutumme 1998 Kauhajoki-Kurikka ovat kiinteistöjen omistajat voineet itse ilmoittaa tietoja rakennuksistaan. Kirja käsittelee lähinnä asuinrakennuksia mutta sinne on kirjattu tietoja myös liike- ja teollisuusrakennuksista. Rakennuksen tilan nimen, osoitteen, rakentamisvuoden, peruskorjaustai laajentamisvuosien sekä rakennuksen runko- ja pinnoitetietojen lisäksi kirjassa on kohteen kuva sekä omistajien antama lyhyt selostus rakennukseen tai sen omistajaan liittyvistä merkittävistä tapahtumista. Kirjasta poimittiin Excel-tiedostoon kaikki kohteet joiden osoite viittasi osayleiskaava-alueelle. Tallennetut tiedot voitiin yhdistää rakennus- ja kiinteistörekisterin tietoihin jonka jälkeen karttaohjelma ArcWiev puolestaan pystyi sijoittamaan suurimman osan kohteista koordinaattitiedon perusteella paikoilleen. Parin sadan kohteen koordinaatit jouduttiin syöttämään käsin syntyneeseen tiedostoon. Tiedostossa olevia rakennuksia voidaan kuvattujen kohteiden tapaan luokitella minkä tahansa tietuekentän ominaisuuden perusteella. Esimerkkinäkymä Kotiseutumme-kirjan kohdekartasta jossa kohteet on luokiteltu rakentamisajan mukaan Kotiseutumme -kirjan antamaa informaatiota kohteista sen rakentamis- ja käyttöhistorian osalta voidaan pitää samantasoisena kuin haastattelemalla tehtyä inventointia. (Varsinainen kohdeinventointi tosin täydentyy inventoijan omilla, paikan päällä tehdyillä havainnoilla ja on siten täydellisempi).

20 KAUHAJOEN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN KARTOITUS 17 Tietokantaan viety kotiseutuaineisto helpottaa yksittäisestä kohteesta kerätyn tiedon löytämistä, sillä kohteen voi paikallistaa suoraa kartalta ja pisteen taustatiedoista löytyy myös viittaus sivuun, jolla kohde varsinaisessa kirjassa on. Kohteet ovat nimittäin sijoitettu kirjaan omistajan sukunimen mukaan aakkosjärjestykseen, mikä vaikeuttaa yksittäisen kohteen hakemista jos sen omistaja on vaihtunut. Kotiseutumme kirjan aineistoa voi myös havainnollistaa esim. taulukoiden avulla. Alla olevissa taulukoissa on esitetty 1800-luvulla rakennettujen talot määrät kylittäin. 5. KAUHAJOEN NYKYINEN RAKENNUSKANTA JA SEN KEHITTYMINEN 5.1. RAKENNUSKANTAAN VAIKUTTAVIA SEIKKOJA ELINKEINOT Niin Kauhajoen kuin muidenkin pitäjien rakentamista on aina ohjannut asukkaiden elinkeinot, varallisuus, tarpeet ja kullekin ajalle tyypilliset tavat. Kauhajoella ei ole ollut vallitsevaa ansiokotiteollisuudenlajia joka olisi synnyttänyt joillekin paikkakunnalle tyypillistä rakentamista kuten esim. kutomoita tai verstaita. Kauhajokiset ovat pääasiassa saaneet elantonsa maa- ja metsätaloudesta tai kaupasta. Tarkasteltavalla osayleiskaavaalueella se näkyy laajoina peltoalueina, joilla rakennukset ovat sijoittuneet teiden varsille lähelle kunkin omaa viljelystä. Vaikeasti raivattavissa olleet mäennyppylät ovat jääneet metsäisiksi saarekkeiksi joihin ei juurikaan ole asumuksia viimevuosikymmeniä lukuun ottamatta rakennettu. Nykyään paikkakunnan maatalousvaltaisuus ei enää näy ydinkeskustassa säilyneessä rakennuskannassa.

21 KAUHAJOEN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN KARTOITUS SUOMEN SOTA JA KAUHAJOELLA KÄYDYT TAISTELUT Yli 200 vuotta vanhojen rakennusten puuttuminen Kauhajoelta johtunee suurelta osin täällä vuosina käydyistä Suomen sotaan liittyvistä taisteluista. Tällöin venäläiset joukot tuhosivat suuren osan kauhajokisisten isoimpien maatilojen rakennuksista. Yleensä hävitys on ollut totaalinen eikä tuholta ole säästynyt vähäisinkään rakennus. Tällä tietoa tarkastelualueen vanhin jäljellä oleva asuinrakennus on Kauhajoen museon päärakennus, Ala-Yrjänäinen, jonka rakentaminen aloitettiin Joitain 1800-luvun asuinrakennuksia on vielä jäljellä keskustaajaman ulkopuolella. Monet niistä ovat asumattomia ja huonokuntoisia. (Muista maatalouteen liittyvistä rakennuksista tuonnempana). Kauhajoen museon päärakennus alkuperäisellä paikallaan Yrjänäiskylässä TORPPARILAITOKSEN LAKKAUTTAMINEN 1900-LUVUN ALUSSA 1900-luvun alussa torpparilaitoksen lakkauttamisen seurauksena syntyneet pienet viljelystilat asuinrakennuksineen sijaitsevat hajallaan koko tarkastelualueella. Niistä monet ovat edelleen ympärivuotisesti asuttuja tai vapaa-ajan asuntoina. Usean kohtalona on myös olla varasto luvun alun pieni asuinrakennus Luomankylässä Torppa Lustilankylästä ARONKYLÄN KEHITYS 1900-LUVUN ALKUPUOLELLA Kauhajoen keskustasta noin 4 km pohjoiseen sijaitsee Aronkylä. Kirkonkylän ja Aronkylän välillä on luvun alkupuolella vallinnut kilpailuasetelma, sillä Aronkylä on silloinkin sijainnut liikenteellisesti keskeisemmin kuin nykyinen keskusta luvulla Aronkylä sai rautatieaseman, mikä vahvisti sen kaupallista asemaa suhteessa kirkonkylään. Aronkylässä on vieläkin havaittavissa kaupunkimaista, tiivistä rakentamista. Monesta sen rakennuksesta voi myös nähdä, että niiden alkuperäinen käyttötarkoitus on liittynyt kaupankäyntiin. Uudempi, lähinnä rivitalo rakentaminen, sijoittuu hieman erilleen vanhoista rakennuksista. Aronkylän keskusta on nyt jäänyt liikenteellisesti sivuun, koska Kauhajoelle saapuva liikenne ohjautuu Rahikkatien ja

22 KAUHAJOEN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN KARTOITUS 19 Topeekan kautta kaupungin keskustaan. Nykyään Aronkylän keskusta on varsin hiljainen, vaikka sen liepeille sijoittuu runsaasti teollisuutta. Pitämällä paremmin huolta vanhoista, lukujen rakennuksista ja kadunvarsien ympäristöstä Aronkylä voisi olla persoonallinen ja viihtyisä asuinalue. Kauhajoen kirkonkylän ja Aronkylän välillä, vanhan Kurikantien varrella, on merkittävää vanhaa asutusta, joka on jäämässä uudisrakentamisen puristamaksi. Esimerkkejä Aronkylän Kauppatien varren rakennuskannasta TIEVERKOSTON JA ASUNTOALUEIDEN KEHITTYMINEN Nykyiset päätiet noudattavat vanhoja reittejä, vaikka niiden rinnalle on varsinkin sotien jälkeen rakennettu laaja tieverkosto. Teiden varsilla olevista rakennuksista voi nähdä minne kulloinkin kunta on rakentamista ohjannut, vaikka yhtenäiset, esim luvulla rakentuneet alueet meiltä puuttuvatkin. Mitä vanhemmista asuntoalueista on kyse, sen kirjavammalta niiden rakennuskanta vaikutta, sillä monet näistä rakennuksista on peruskorjattu ja laajennettu nykypäivän ihmisten mieltymysten mukaan ja alueiden yhtenäisyys on kadonnut. Nykyään vilkkaasti liikennöity Rahikkatie on varsin uusi eikä sen varteen ole vieläkään sijoittunut kovin montaa asuinrakennusta. Tie toimii lähinnä Kauhajoen ohitustienä ja kokoojatienä pitkämäisestä keskustaajamasta poistuvalle tai saapuvalle liikenteelle TEOLLISUUS Kuten jo aiemmin todettiin, Kauhajoelta puuttuu vanha teollisuusrakentaminen. Vanhimpia niistä meillä lienee Kauhajoen Sahan tiilinen tuotantorakennus (perustettu 1917) ja Lahtiharjun, vuodelta 1956 peräisin oleva, kutomona toiminut kaarihalli. Meijereitä on Kauhajoella ollut useita. Niistä muutama on vielä jäljellä mutta ne on muutettu asuinkäyttöön. Viimeisin, Aronkylään vuonna 1950 rakennettu meijeri, on vieläkin huomattava maamerkki. Samoin Osuuskaupan viljavarasto vuodelta Nykyiset teollisuusrakennukset ovat lähes kaikki kevyehkösti rakennettuja halleja, jotka on koottu omille alueilleen asutuksen laitamille. Teollisuuslaitoksiksi voidaan luokitella myös alueella olevat myllyt. Jäljellä olevista myllyistä vain yksi on tuulimylly (siirretty Ikkeläjärveltä, rakennettu 1838) ja se sijaitsee museo alueella. Vesimyllyjä on jäljellä muutamia, esim. Pakkolakosken, Turjankylän ja Knuuttilan myllyt. Näistä Turjankylässä olevalle on juuri haettu purkulupaa.

23 KAUHAJOEN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN KARTOITUS 20

24 ERROR: stackunderflow OFFENDING COMMAND: ~ STACK:

Lappeenranta Keskustaajaman osayleiskaavan eteläisten alueiden 2. ja 3. vaiheen alueiden historiallisen ajan kohteiden muinaisjäännösinventointi 2014

Lappeenranta Keskustaajaman osayleiskaavan eteläisten alueiden 2. ja 3. vaiheen alueiden historiallisen ajan kohteiden muinaisjäännösinventointi 2014 1 Lappeenranta Keskustaajaman osayleiskaavan eteläisten alueiden 2. ja 3. vaiheen alueiden historiallisen ajan kohteiden muinaisjäännösinventointi 2014 Antti Bilund Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki 2 Sisältö

Lisätiedot

Arkeologinen osa alueinventointi 2009

Arkeologinen osa alueinventointi 2009 Lempäälä Kuokkari Hakkari Herrala Arkeologinen osa alueinventointi 2009 Hanna Leena Salminen Pirkanmaan maakuntamuseo Sisällysluettelo Kartta 1. Tutkimusalueen sijainti... 3 Kartta 2. Tutkimusalueen sijainti...

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTO Maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksen päivitys. Egentliga Finlands Energi Ab (EFE)

KEMIÖNSAAREN NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTO Maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksen päivitys. Egentliga Finlands Energi Ab (EFE) KEMIÖNSAAREN NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTO Maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksen päivitys Egentliga Finlands Energi Ab (EFE) 1 Taustaa Tämä maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksen päivitys on

Lisätiedot

Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin

Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin Sirkka Köykkä 1. MAISEMARAKENNE Maisema rakentuu ekologisista perustekijöistä: kallio- ja maaperästä, vesistöistä, ilmastosta ja elollisesta luonnosta.

Lisätiedot

Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa

Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa SUOMEN YMPÄRISTÖ 14 2013 Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ 14 2013 Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa Helsinki 2013 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) 2012 Kuntajohtajakokous 5.10.2012

Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) 2012 Kuntajohtajakokous 5.10.2012 Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) 2012 Kuntajohtajakokous 5.10.2012 Seutuhallitus 31.10.2012 2 3 TIIVISTELMÄ Tampereen kaupunkiseudun kuntien keskusta alueiden kehittäminen

Lisätiedot

Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala

Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala 2011 Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala Kannen kuva: Kuvasovite Parikkala, Tarvaspohja. Etäisyys voimaloihin 1,4-4,9 km. Valokuvat/Kuvasovitteet:

Lisätiedot

Liminganlahden osayleiskaava Luonnos 30.11.2010 LÄHTÖKOHDAT LIMINGAN KUNTA

Liminganlahden osayleiskaava Luonnos 30.11.2010 LÄHTÖKOHDAT LIMINGAN KUNTA Liminganlahden osayleiskaava Luonnos 30.11.2010 LÄHTÖKOHDAT LIMINGAN KUNTA 1 1 Johdanto Liminganlahti ranta-alueineen, laaja peltotasanko ja Rantakylän ja Virkkulan vanhat kyläalueet muodostavat ainutlaatuisen,

Lisätiedot

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Tilannekatsaus 2012

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Tilannekatsaus 2012 Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Tilannekatsaus 2012 Karolina Örnmark Minttu Peuraniemi Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Haja-asutuksen jätevedet Länsi-Uudellamaalla... 5 3. Vaatimusten

Lisätiedot

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Tutkimuksia 2 / 2012-1 - - 2 - Rukan matkailuyritysten yhteistyö Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 2 / 2012 Rukan matkailuyritysten

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

Siitä nyt niin hirveen suurta etua ollu, mut ei myöskään haittaa.

Siitä nyt niin hirveen suurta etua ollu, mut ei myöskään haittaa. Siitä nyt niin hirveen suurta etua ollu, mut ei myöskään haittaa. - Vuoden 1967 Kuntauudistuslain tavoitteiden toteutuminen Sauvon ja Karunan kuntaliitoksessa vuosina 1969 1988. Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN

417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN Adriaan Perrels Elina Kangas Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Lisätiedot

OSA II YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

OSA II YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET OSA II YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 47 48 7. Ympäristövaikutusten arvioinnin lähtökohdat Ympäristövaikutusten arviointi on lakiin (268/1999) perustuva menettely. Sen tarkoituksena on arvioida merkittävien hankkeiden

Lisätiedot

VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko?

VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko? VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko? Tuija Riukulehto Suomen Seutuverkot ry Maaseudun verkkorakenteet hanke 2007 SISÄLLYSLUETTELO: 1

Lisätiedot

MAISEMAN ARVOT JA ONGELMAT. Kulttuurimaiseman arvoista

MAISEMAN ARVOT JA ONGELMAT. Kulttuurimaiseman arvoista MAISEMAN ARVOT JA ONGELMAT Kulttuurimaiseman arvoista Kulttuuriympäristö on osa meidän yhteistä kansallisomaisuuttamme. Sen jäljet pitää ymmärtää ja tuntea, jotta voimme vaalia sitä perintönä tulevillekin

Lisätiedot

Lepola. Rehtorin talo. Inventointi 31.8.2012. Lepola / Rehtorin talo Inventointi 21.8. 2012 Arkkitehtitoimisto ark-byroo

Lepola. Rehtorin talo. Inventointi 31.8.2012. Lepola / Rehtorin talo Inventointi 21.8. 2012 Arkkitehtitoimisto ark-byroo Lepola Rehtorin talo Inventointi 31.8.2012 Lepola / Rehtorin talo Inventointi 21.8. 2012 Arkkitehtitoimisto ark-byroo 1 Tilaaja Järvenpään kaupunki, kaavoitus ja mittaus Ohjausryhmä Ilkka Holmila, Järvenpään

Lisätiedot

KUN KESÄN LEIPÄ OLI TOISEN AITASSA Elämää Kiuruvedellä suurina hallavuosina 1866-1868

KUN KESÄN LEIPÄ OLI TOISEN AITASSA Elämää Kiuruvedellä suurina hallavuosina 1866-1868 KUN KESÄN LEIPÄ OLI TOISEN AITASSA Elämää Kiuruvedellä suurina hallavuosina 1866-1868 Kuva 1. Kiuruveden nälkään kuolleiden hautamuistomerkki. Kuva: Mauri Leinonen. Joensuun yliopisto Yhteiskunta- ja aluetieteiden

Lisätiedot

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ!

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Tonttituotanto Maria E. Tolppanen ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! KYSELY LÄHIMETSIEN ARVOSTA Hannikaisenkatu 17 PL 233, 40101 Jyväskylä SISÄLLYS 1. JOHDANTO

Lisätiedot

toukokuussa 2002 pääkirjoitus

toukokuussa 2002 pääkirjoitus Pispalalainen on foorumi kaikille pispalalaisille. Se jaetaan ilmaiseksi kaikkiin Pispalan, Tahmelan ja Hyhkyn talouksiin. Kirjoituksia, mielipiteitä, jutunaiheita ja muuta sellaista voi toimittaa lehden

Lisätiedot

NUORISO- KULTTUURIA VAI MITÄ SE NYT OLI?

NUORISO- KULTTUURIA VAI MITÄ SE NYT OLI? Julkaisuja 01/2009 Nuorisotyötä Maunulassa 40 vuotta Mitä nuorten Maunulassa on tapahtunut viimeisten vuosikymmenten aikana? Miten alkuaan kaukana keskustasta sijaitsevassa lähiössä aloiteltiin nuorten

Lisätiedot

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Helsinki 2011 Sivu 1 / 60 Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden

Lisätiedot

Asuinrakennukset vuoteen 2025 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve

Asuinrakennukset vuoteen 2025 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve Asuinrakennukset vuoteen 2025 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve Erkki Lehtinen Eero Nippala Liisa Jaakkonen Harri Nuuttila VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA TAMPERE Asuinrakennukset vuoteen

Lisätiedot

HISTORIALLISEN AJAN KIINTEÄT MUINAISJÄÄNNÖKSET

HISTORIALLISEN AJAN KIINTEÄT MUINAISJÄÄNNÖKSET HISTORIALLISEN AJAN KIINTEÄT MUINAISJÄÄNNÖKSET tunnistaminen ja suojelu M A R I A N N A N I U K K A N E N MUSEOVIRASTON RAKENNUSHISTORIAN OSASTON OPPAITA JA OHJEITA 3 HISTORIALLISEN AJAN KIINTEÄT MUINAISJÄÄNNÖKSET

Lisätiedot

VisioSuvelan paikaliskeskuksesta lähiökehitämisen muutoksessa

VisioSuvelan paikaliskeskuksesta lähiökehitämisen muutoksessa Maan kä ytö tieteiden laitos Markku Norvasuo Visio Su vela n pa ika liskesku ksesta lä hiökehitä m isen m u u toksessa Aalto-yliopisto VisioSuvelan paikaliskeskuksesta lähiökehitämisen muutoksessa Markku

Lisätiedot

LESTI E 1) 11.5.20155

LESTI E 1) 11.5.20155 LESTI IJÄRVEN KUNTA L LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON A (OSA-ALUE E 1) KAAVASELOSTUS - EHDOTUS 11.5.20155 vastaaa KV 28.5..2015 17 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy LESTIJÄRVEN KUNTA 11.5.2015, VASTAA KV 28.5.20155

Lisätiedot

Kun rakennus ei kuollutkaan

Kun rakennus ei kuollutkaan Kun rakennus ei kuollutkaan Tilan ja paikan merkitys Joensuun puisen kauppahallin uudelleenrakentamis pyrkimyksissä Pekka Piiparinen Monissa suomalaisissa kaupungeissa on rakennus tai rakennuksia, joita

Lisätiedot

KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS

KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Kalajoen kaupunki Maankäyttöpalvelut Kaavoitus KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 15.12.2014 SERUM ARKKITEHDIT OY NILSIÄNKATU 11-13 F 6 FIN-00510 HELSINKI FINLAND WWW.SERUM.FI

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

Timo Reina. Kahden tulen välissä. aluehallinnon tila ja tulevaisuus? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Timo Reina. Kahden tulen välissä. aluehallinnon tila ja tulevaisuus? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Timo Reina Kahden tulen välissä aluehallinnon tila ja tulevaisuus? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kahden tulen välissä aluehallinnon tila ja tulevaisuus? Timo Reina Kahden tulen välissä aluehallinnon

Lisätiedot