1. JOHDANTO KARTOITUKSEN SISÄLTÖ 3.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. JOHDANTO 1. 2. KARTOITUKSEN SISÄLTÖ 3."

Transkriptio

1 KAUHAJOEN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN KARTOITUS 2003

2 1. JOHDANTO KARTOITUKSEN TAVOITTEET TIEDOJEN TALLENNUS JA JAKELU KARTOITUSTAPA JA KÄYTETYT LÄHTEET RAKENNUSINVENTOINTITIETOKANNAN KÄYTTÖ KARTOITUKSEN SISÄLTÖ KOHDEALUE MUINAISMUISTOT KAUHAJOEN ASUTTAMISESTA KARTOITUKSEN KOHTEE HANKITTU KARTAT KARTTATYÖSKENTELY MAAKIRJAKARTAT VAASAN MAAKUNTA-ARKISTON MATERIAALI SEINÄJOEN MAANMITTAUSTOIMISTON MATERIAALI MUUT KARTAT KARTTOJEN ASEMOINTI JA TARKASTELUT AJATUKSIA KARTTATYÖSKENTEYSTÄ RAKENNUSKANNAN MUU KARTOITUS KOHTEIDEN VALOKUVAAMINEN KOTISEUTUMME 1998 KAUHAJOKI-KURIKKA TEOKSEN AINEISTO KAUHAJOEN NYKYINEN RAKENNUSKANTA JA SEN KEHITTYMINEN RAKENNUSKANTAAN VAIKUTTAVIA SEIKKOJA ELINKEINOT SUOMEN SOTA JA KAUHAJOELLA KÄYDYT TAISTELUT TORPPARILAITOKSEN LAKKAUTTAMINEN 1900-LUVUN ALUSSA ARONKYLÄN KEHITYS 1900-LUVUN ALKUPUOLELLA TIEVERKOSTON JA ASUNTOALUEIDEN KEHITTYMINEN TEOLLISUUS LIIKERAKENNUKSET HALLINNOLLISET JA MUUT JULKISET RAKENNUKSET 21.

3 KAUHAJOEN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN KARTOITUS OPPILAITOKSET KIRKOT JA PAPPILAT MUUT RAKENNUKSET ERI VUOSIKYMMENTEN RAKENNUSTEN ERITYISPIIRTEITÄ LUVULTA SÄILYNEE RAKENNUKSET ASUINRAKENNUKSET LUTIT JA AITAT RIIHET SAUNAT LADOT KELLARIT LUVUN ALUN RAKENNUKSET LUKUJEN RAKENTAMINEN LUVUN RAKENTAMINEN LUVUN RAKENNUKSET LUVUN RAKENNUKSET 31. LOPUKSI 32. KIRJALLISUUTTA 33.

4 KAUHAJOEN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN KARTOITUS 1 KAUHAJOEN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN KARTOITUS JOHDANTO Vuonna 2003 toteutettu Kauhajoen osayleiskaava-alueen rakennetun ympäristön kartoitus on ollut osa Etelä- Pohjanmaan kotiseutu- ja museoyhdistys ry:n hallinnoimaa Kuortaneen ja Kauhajoen kulttuuriympäristöjen inventointiprojektia. Työn tilaaja on Museovirasto. Projektia ovat rahoittaneet Museovirasto ja kummatkin kunnat. Hankkeen toteuttamista on valvonut Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo, jossa se on kuulunut osaksi vs. maakunta-amanuenssi Outi Orhasen työtä. Kauhajoella kartoitustyö keskittyi osayleiskaava-alueelle, joka ympäröi säteeltään noin viiden kilometrin laajuisena alueena Kauhajoen keskustaajamaa. Alueella on kunnan tihein asutus. Kartoitustyö aloitettiin toukokuussa Työ jatkui useana lyhyenä työsuhteena saakka heinäkuuta lukuun ottamatta. Kartoitustyön teki Sari Tallgren, rakennuskonservaattori AMK. Kauhajoella on aiemmin tehty rakennusinventointia vuosina , jolloin inventointialueena on ollut Hyypänjokilaakson valtakunnallisesti merkittävä maisema-alue. Rakennusinventointi on tuolloin toteutettu perinteisenä kohdeinventointina ja inventointi rajana oli ennen vuotta 1950 valmistuneet rakennukset. Inventointiin sisältyi asuinrakennusten lisäksi myös talousrakennuksia. Hyypänjokilaakson rakennuskannan lisäksi Kauhajoelta on aiemmin inventoitu vain muutamia erityisen arvokkaaksi koettuja kohteita KARTOITUKSEN TAVOITTEET Kartoitustyön tavoitteena oli hankkia mahdollisimman paljon Kauhajokea koskevia vanhoja karttoja maankäytön kehittymisen tutkimista varten. Tavoitteena oli myös asemoida digitoidut kartat uusimmalle pohjakartalle, jotta niiden avulla voidaan selkeästi havainnollistaa ja tutkia asutuksen ja maankäytön kehityksestä Kauhajoella. Erityishuomion kohteena tarkastelussa oli osayleiskaava-alueeksi määritelty alue. Tavoitteena oli myös luokitella olemassa olevia rakennuksia tarkempaa kohdeinventointia varten. Kartoituksessa pyrittiin huomioimaan koko rakennuskanta ja kulttuuriympäristön erityispiirteet. Yksittäisiä kohdeinventointeja ei tähän kartoitusjaksoon sisältynyt TIEDOJEN TALLENNUS JA JAKELU Kartoituksessa kuvatut kartat ja valokuvat ovat Kauhajoen kaupungin ympäristöosaston hallussa talletettuina jpg -kuvatiedostoina cd-rom-levykkeille. Karttoja sisältävistä levykkeistä toimitetaan kopiot myös Etelä- Pohjanmaan maakuntamuseoon Seinäjoelle ja Museovirastoon.

5 KAUHAJOEN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN KARTOITUS 2 Kartoista otettuja valokuvia ei tallenteissa ole kuvankäsittelyllä muokattu. Esim. Erikoisluettelosta kuvatut kartat on levykkeille pyritty nimeämään niiden arkistonimeä vastaavasti mutta niin, että niiden sisältö on myös ilman luetteloa jokseenkin helposti paikannettavissa. Karttavertailut on talletettu Kauhajoen kaupungin ympäristöosaston käytössä olevaan karttaohjelmaan (Arc- View GIS version 3.1) joka päivittäin tallentuu kaupungin muun tietojärjestelmän tapaan varmuuskopioihin. Karttaohjelma on vapaasti käytettävissä kaikilla henkilöillä, joiden koneeseen kyseinen ohjelma on asennettu. Karttatyöskentelyyn liittyvät tiedostot toimitetaan myös Museovirastolle. Tämä kulttuuriympäristön inventointiraportti jaetaan kaikille projektissa mukana olleille osapuolille ja se on heidän vapaassa käytössä KARTOITUSTAPA JA KÄYTETYT LÄHTEET Kauhajoen nykyisen keskustaajaman ja sen läheisyydessä olevien kylien rakennetun ympäristön kehityksen hahmottamiseksi, inventointityö aloitettiin hankkimalla käyttöömme mahdollisimman paljon karttoja. Kohdealuetta esittelevien karttojen lisäksi talletettiin myös kaikki muut Kauhajokea koskevat kartat. Tallennusmuotona on käytetty joko digitaalivalokuvausta tai karttojen skannausta jpg-kuvatiedostoiksi. Kartta-aineisto haettiin Internetistä, Vaasan maakunta-arkistosta, Vaasan maanmittauslaitoksesta ja ko. maanmittauslaitoksen Seinäjoen toimipisteestä sekä Kauhajoen kaupungin omasta hallusta. Ajallisesti kartat ovat 1700-luvulta nykypäivään. Mittakaavaltaan ja informaatiotasoltaan kartat ovat hyvin eritasoisia. Tarkimmat niistä nykyisten karttojen ohella ovat 1700-luvun puolivälin tienoilta peräisin olevat tiluskartat ja suuripiirteisimpiä noin sata vuotta myöhemmin sotilaallisiin tarkoituksiin laaditut kartat. Osa kartoista on asemoitu digitaalisesti vuoden 1998 peruskartalle. Kartoitustyön aikana kuvattiin yli tuhat rakennusta, joiden pieneen tiedostokokoon muutetut nk. tunnistekuvat sijoitettiin pisteinä ja kuvalinkkeinä pohjakartalle. Valokuvausta suoritettiin koko kartoitusjakson ajan. Jokaisen kuvatun rakennuksen ikä on määritetty silmämääräisesti huomioiden sen rakennustapaan ja -tyyliin liittyvät erityispiirteet. Karttaohjelmaa apuna käyttäen on mahdollista lajitella kohteita esim. rakennuksen käyttötarkoituksen ja/tai arvioidun rakennusvuoden mukaan. Lisäksi kartalle on syötetty aineisto, joka on kerätty kartoitustyön päätteeksi kirjasta Kotiseutumme 1998 Kauhajoki-Kurikka. Tästä kirjasta on Excel-taulukkoon poimittu osayleiskaava-alueella olevat noin 1800 kohdetta siten, että myös niitä pystytään lajittelemaan taulukkoon syötettyjen tietojen perusteella. Tietuekenttiä ovat kohteen sijaintikylä, osoite, tilan nimi, rakennusvuosi, peruskorjausvuosi, kerrosluku, kattomuoto ja runkorakenne sekä ulkoverhousmateriaalit. Tärkeimpänä kirjallisena lähteenä on käytetty Kauhajoen historia teosta, jonka on kirjoittanut lehtori Liisa Ruismäki. Tämän lisäksi taustatietoja on poimittu mm. Toivo Vuorelan kansatieteellisistä teoksista, Kauhajo-

6 KAUHAJOEN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN KARTOITUS 3 kea esittelevistä kuvateoksista ja lukuisista Kauhajoen Joulu lehdissä julkaistuista artikkeleista. Vertailuna muuhun etelä-pohjalaiseen rakennuskantaan, käytössä on ollut lähipitäjien rakennusinventointiraportteja ja kulttuuriympäristöselvityksiä. Lisämausteensa selvitykseen ovat antaneet myös vanhat valokuvat ja mm. Suomen maatilat kirja vuodelta RAKENNUSINVENTOINTITIETOKANNAN KÄYTTÖ Hämeen ympäristökeskuksesta saatuun rakennusinventointitietokantaan ei tässä kartoitustyössä kertynyt materiaalia vaan kaikki tallennettu tieto on käytetyissä ArcView- ja Excel-ohjelmissa. 2. KARTOITUKSEN SISÄLTÖ 2.1. KOHDEALUE Kauhajoki sijaitsee eteläisellä Pohjanmaalla ollen Suupohjaksi kutsutun alueen kaupallinen keskus. Myös pinta-alaltaan se on Suupohjan viidestä kunnasta suurin (1316 km 2 ). Vuonna 2003 Kauhajoen asukasluku oli noin henkeä. Asukasmäärä on toistaiseksi vähenevä. Tämän projektin tarkastelukohteena on edellä mainitusti ollut Kauhajoen kaupungin osayleiskaava-alueeksi määrittelemä alue, joka ympäröi keskustaajamaa säteiltään noin viiden kilometrin laajuisena alueena.

7 KAUHAJOEN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN KARTOITUS 4 Kohdealueella on Kauhajoen tihein asutus. Rakennus- ja huoneistorekisterin mukaan koko Kauhajoella on tällä hetkellä runsaat 6000 asuttua rakennusta. Ensivaikutelma Kauhajoen maastosta on tasainen, vaikka korkeuseroa koko Kauhajoen alueella onkin 151 m. Joet eivät erotu selvänä maastoelementtinä nykyisessä maisemassa. Vähävetiset Kyrönjoen latvavedet, Ikkelänjoki, Kainastonjoki ja Kauhajoki virtaavat nykyään syviksi uurtuneissa uomissaan ja niiden olemassa olon huomaa lähinnä jokivarren rehevästä puustosta ja pensaikosta. Keskustaajaman ulkopuolella jokirannat ovat loivasti kumpuilevia. Etäämmällä jokilaaksoista maisema on tasaista peltoaukeaa, jonka sulkee vain talojen pihapiirit ja kaukana peltoja halkovista teistä sijaitsevat metsänrannat. Kauhajoen keskustan tuntumassa olevat muutamat mäet ovat metsäisiä. Maisemasta voi vieläkin havaita, että kaikki kohtuudella viljelykseen muokattavissa ollut maaperä on viime vuosikymmeniin asti ollut avoimena viljelysmaana. Perinteisesti rakennukset on sijoitettu jokivarteen, viljelysten keskelle tai suojaisten metsäsaarekkeiden reunoille. Tästä tavasta poiketen uusia asuntoalueita on 1980-luvulta lähtien sijoitettu myös metsiin. Tarkasteltavalla alueella on kolmen maarekisterikylän maita: Aron, Hyypän ja Kauhajoen kylien. Paikanniminä alueella on useita eri kyliä riippuen siitä, miten tarkasti alueita haluaa määritellä. Nämä kylänimet kuvaavat joko kantataloa, jonka maille kylä on sijoittunut tai maaston ominaisuuksia. Kantataloista peräisin ovat esim. Filppula, Laurunen, Panula ja Pukkila, maastosta mm. Savikylä ja Lellava. Kauhajoen maarekisterikylät ja osayleiskaava-alueen raja

8 KAUHAJOEN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN KARTOITUS MUINAISMUISTOT Kauhajoen alueella suoritettiin vuonna 1991 Vaasan seutukaavaliiton varoin esihistoriallisten muinaisjäännösten inventointityö. Inventoinnin suoritti Kaarlo Katiskoski. Hänen laatimassa raportissaan todetaan, että vuosina 1986 ja 1990 Vaasan läänin Seutukaavaliiton julkaisemissa luetteloissa mainitaan koko Kauhajoen alueelta olevan tiedossa kaikkiaan 8 kiinteää muinaisjäännöstä, jotka yhtä lukuun ottamatta ovat kivikautisia asuinpaikkoja. Inventointityön aikana laaditussa luettelossa on kaikkiaan 81 kohdetta joista 30 voidaan luokitella kiinteiksi ja loput irtolöydöiksi. Kaikkien löytöjen alkuperäinen löytöpaikka ei enää ole ollut tiedossa. Pääasiassa löydöt on kuitenkin tehty jokiuomien läheisyydestä tai loivasti viettäviltä peltorinteitä. Kauhajoen kirkonkylän alueelta on useita irtolöytöjä, muttei toistaiseksi tiedossa ei ole ainoatakaan esihistoriallista asuinpaikkaa. Luetteloiduista kohteista vain kaksi on tarkasteltavalla osayleiskaava-alueella. Kauhajoen naapurikunnasta, Karijoelta, löydetty Susiluola esihistoriallisine löytöineen sijaitsee 125 metrin korkeudessa merenpinnasta. Oheiselle kartalle on paikannetut esihistoriallisten muinaisjäännösten löytöpaikat Kauhajoen pohjoisosissa. Kuvassa esitetyt korkeuskäyrät ovat 100 ja 120 metrissä ja purppuran värinen viiva on tarkasteltavan oasyleiskaava-alueen raja. Lähde: Kauhajoen esihistoriallisten muinaisjäännösten inventointi: Kaarlo Katiskoski 1991

9 KAUHAJOEN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN KARTOITUS KAUHAJOEN ASUTTAMISESTA Parhaimman kuvan Kauhajoen asuttamisen vaiheista saa tutustumalla edellä mainittuun Kauhajoen historia teokseen. Ennen 1500-lukua ei Kauhajoella, esihistoriallista asutusta lukuun ottamatta, ole tiettävästi ollut pysyvää asutusta, vaan pitäjän metsät ovat olleet mm. hämäläisten eränkävijöiden riistamaita. Suurin osa Kauhajoen kantatiloista on raivattu ja asutettu ja 1570-lukujen taiteessa, vaikka useiden tilojen kohdalla on mainintoja jo varhaisemmastakin uudisraivaustyöstä. Kauhajoen historia teoksessa todetaan, että asuttaminen on tapahtunut varsin myöhään mutta se on ollut vapaaehtoista. Uudistilasta tuli varsinainen talo vasta kun vouti kirjasi isännän nimen maakirjaan ja tämä alkoi maksaa kruunulle vuosittaista veroa. Verollisia taloja oli vuonna kpl, vuosina 1590 ja kpl ja vuosina 1610 ja kpl. Vastaavat uudistilojen määrät olivat vuosina kpl, kpl ja kpl. Vuosilta 1610 ja 1620 ei ole mainintaa uudistiloista. Uudistilat raivattiin yleensä jokivarsiin ja niinpä esim luvun lopun Kauhajoen kylän kaikki talot sijaitsivat nauhamaisesti kulkureittinäkin toimivan Kauhajoen uoman molemmin puolin luvun alussa uudistilojen raivaus loppui lähes tyystin. Tilaluku pysyi samana usean vuosikymmenen ajan. Vasta 1660 luvulla tilanne alkoi jälleen kehittyä ja vuoteen 1680 mennessä Kauhajoen tilaluku oli noussut jo 31:een ja vuonna 1700 niitä oli jo 42. Tällöin asutus laajeni koko Kauhajoen alueelle ja eränkäynnin lisäksi maanviljelys ja tervanpoltto olivat asukkaiden elinkeinoina luvulla itsenäisten tilojen määrä pysyi edelleen varsin pienenä. Suomen sodan aikaan paikkakunnallamme oli noin 63 tilaa, vaikka asukasmäärän kasvussa olikin tapahtunut huomattava lisäys. Kasvu tapahtui lähinnä tilattoman väestön osuudessa. Ilmeisesti kantataloja ei haluttu perinnönjaoissa halkoa vaan osa sukulaisista jäi tiloille torppareiksi. /1/ Tarkasteltavien kylien ensimmäiset talot olivat: 401 Aronkylä: 001 Turja, 002 Kaura, 003 Kuutti, 005 Eno, 006 Aro, 007 Mattila 403 Hyyppä: 001 Havunen 405 Kauhajoen kylä: 001 Filppula, 002 Knuutila, 003 Panula, 005 Kokko, 006 Laurunen, 007 Pukkila, 008 Yrjänäinen, 009 Koski, 010 Heikkilä Kaikkien talojen perustamisajaksi on rekisteriin merkitty Seuraavalla kartalla kyseisten talojen maat on esitetty eri värein. /1/Kauhajoen historia, Liisa Ruismäki, Antti Ranta-Knuuttila; Gummerus Oy, Jyväskylä 1987/

10 KAUHAJOEN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN KARTOITUS 7

11 KAUHAJOEN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN KARTOITUS 8 Hallinnollisesti Kauhajoki on vuoteen 1866 asti kuulunut Ilmajoen Suurpitäjään ja vuodesta 2001 lähtien se on ollut kaupunki. Kauhajokisten pääelinkeinona on aina ollut maanviljelys luvun puolivälistä lähtien sitä ovat täydentäneet pienteollisuus (lähinnä puusepän- ja metalliteollisuus) ja kauppa. Lisäksi Kauhajoella annetaan monipuolista keskiasteen koulutusta KARTOITUKSEN KOHTEET Kartoituksessa on huomioitu osayleiskaava-alueen koko rakennuskanta. Asuinrakennusten lisäksi kartoitukseen sisältyy talousrakennuksia ja teollisuuskohteita. Kuvattuja kohteita ei ole valittu niiden edustavuuden mukaan vaan siten, että kulloisenkin kohdealueen kaikki rakennetut elementit tulee huomioiduksi. Aluekokonaisuuksien lisäksi kartoitukseen kuuluu yksittäisiä kohteita koko osayleiskaava-alueelta. Kohteet on pyritty valokuvaamaan kotirauhaa rikkomatta. Karttatutkiskelussa esille nousseista kohteista tärkeimpinä on huomioitu kantatalojen paikoilla nykyään sijaitsevat rakennukset. Rakennettuja kohteita ei tässä kartoituksessa ole arvotettu. Karttaohjelmaan pisteinä merkittyjä kuvattuja kohteita on 985 kpl. Niiden lisäksi paikannettuja mutta kuvaamattomia kohteita on 34. Kaikkien kohteiden rakennusaika on pyritty ajoittamaan niiden rakennustapaan ja tyyliin liittyvien havaintojen perusteella, jos käytössä ei ole ollut tarkempaa tietolähdettä. Yksittäisiä kuvia kohteista on runsaasti linkitettyjä kuvia enemmän. Kotiseutumme 1998 Kauhajoki-Kurikka teoksen tietojen perusteella on kartalle merkitty 1817:n rakennuksen kohdepisteet sisältäen edellä mainittua tietoa kohteiden rakennushistoriasta ja fyysisistä ominaisuuksista HANKITTU KARTAT Maakirjakartat (25 kpl), nk. Kalmbergin kartat vuodelta 1856 (4 karttalehteä, sisältäen Isojoen, Karijoen, Kauhajoen ja Teuvan), nk. Taloudelliset kartat vuodelta 1938 (2 karttalehteä: sisältäen Karijoen, Kauhajoen ja Teuvan), Kauhajoen pitäjänkartta vuodelta 1933, osia Kauhajoen pitäjänkartasta vuodelta 1965 ja yksittäisiä valokuvia nk. erikoisluettelon kartoista (noin 250 kpl).

12 KAUHAJOEN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN KARTOITUS 9 4. KARTTATYÖSKENTELY 3.1. MAAKIRJAKARTAT Jyväskylän yliopiston ylläpitämiltä Internet-sivuilta: poimittiin talteen kaikki Kauhajokea koskevat nk. maakirjakartat. Ne on laadittu 1600-luvun lopulla ja luvun alussa verotusta varten. Osayleiskaava-alueelle sijoittuvat kartat ovat 1710-luvun tienoilta. 3.2.VAASAN MAAKUNTA-ARKISTON MATERIAALI Vaasan maakunta-arkistosta tallennettiin valokuvin kaikki nk. erikoisluettelon kartat jotka kuvauspäivään mennessä olivat sinne Vaasan maanmittauslaitoksen arkistoista siirretty. Ensimmäisellä kerralla kuvattiin kaikki Aron, Harjan ja Kauhajoen kyliä koskevat kartat ja seuraavalla kerralla loput. Karttojen lisäksi kuvattiin joitakin taloarkistoon talletettuja asiakirjoja kuten esimerkiksi Kauran sotilasvirkamiestalon tarkistuspöytäkirjoja useilta vuosilta 1860-luvulta 1940-luvulle saakka. Asiakirjoihin sisältyi myös muutamien rakennusten piirustuksia. Erikoisluettelon kartoista tässä tarkastelussa tärkeimpiä olivat 1700-luvun puolivälin tiluskartat, joista saa eniten informaatiota silloisista pihapiireistä ja maisemasta. Nuorimmat erikoisluettelon kartoista on 1900-luvun puolelta SEINÄJOEN MAANMITTAUSTOIMISTON MATERIAALI Seinäjoen maanmittaustoimistosta saimme käyttöömme mm. nk. Kalmbergin kartat vuodelta Näistä kartoista tallennettiin digitaaliseen muotoon koko Suupohjan käsittävät neljä karttalehtä. Kalmbergin kartat on aikoinaan laadittu lähinnä sotilaallisiin tarkoituksiin ja siten ne ovat melko suurpiirteisiä. Mittakaavaltaan ne ovat 1: Teiden lisäksi näistä kartoista on saatavissa selville mm. silloisten talojen ja torppien sekä vesi- että tuulimyllyjen suhteellinen sijainti. Kalmbergin karttojen tarkkuus ei riittänyt niiden asemointiin nykyiselle pohjakartalle. Samasta toimistosta hankimme vielä Suupohjan käsittävät nk. taloudelliset kartat vuodelta Kalmbergin ja taloudelliset kartat ovat mittakaavaltaan ja informaatiotasoltaan on samaa luokkaa MUUT KARTAT Edellisten lisäksi käytössämme oli vuonna 1933 kartoitettu ja vuonna 1938 julkaistu Kauhajoen pitäjänkartta. Kauhajoen museon kokoelmista löytyi tästä kartasta hyväkuntoinen, 40 osaan leikattu ja taustakankaalle liimattu kappale joka oli säilyttänyt hyvin alkuperäiset värinsä. Selkeisiin paloihin leikattu kartta oli myös helppo skannata digitaaliseen muotoon. Kartta on nyt talletettu jpg kuvatiedostoina. Myös Maanmittauslaitoksen vuoden 1965 pitäjäkartta on osittain ollut käytössämme.

13 KAUHAJOEN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN KARTOITUS KARTTOJEN ASEMOINTI JA TARKASTELUT Karttojen asemointi on tehty vuonna 1998 kartoitetun pohjakartan mukaan. Vanhojen karttojen asemointi nykykartalle oli Kauhajoen kaupungin ympäristöosastolla entuudestaan tuttua, sillä osasto oli jo aiemmin saanut tutustua vastaavanlaiseen karttatutkisteluun osana Hyypänjokilaaksoa koskevaa selvitystyötä. Karttatyö teki tuolloin Museoviraston tutkija Johanna Forsius. Kaupungin hallussa on karttojen asemoinnissa tarvittava karttaohjelma. Ympäristöosastolta löytyy myös henkilö, joka osaa asemointityön. Siksi karttojen asemoinnissa ei Kauhajoella ollut teknisiä vaikeuksia. Harmin tuottivat vain vanhoihin karttoihin joko mittaus- tai piirustusvaiheessa syntyneet vääristymät. Toisaalta karttojen kohdistuksessa pääasiassa käytetyn jokiuoman luonnolliset muutokset vuosikymmenten aikana vaikeuttivat joidenkin karttojen asettumista kauniisti paikoilleen. Esimerkki vanhan 1700-luvun alun maakirjakartan ja nykyisen pohjakartan asemoitumisesta päällekkäin. Tummansinisellä näkyvä joki on piirretty vanhasta kartasta. Karttojen asemointityö aloitettiin maakirjakartoista. Kauhajoella nämä kartat kattavat jokirannat lähestulkoon koko tarkasteltavana olevalta osayleiskaava-alueelta. Lisäksi karttakokoelmaan kuulu joitakin yksittäisiä karttoja Kauhajärveltä, Hyypästä ja Päntäneeltä (joita ei ole vielä asemoitu). Asemoituja karttoja on 12 kpl. Paikoilleen asemoiduista maakirjakartoista piirrettiin omaksi elementikseen kaikki erilliset osat: metsät, niityt, pellot, tiet, kantatalojen pihapiirit jne. Myöhemmin näitä karttoja vielä tarkennettiin lisäämällä karttapohjaan niin kutsutuista Wänmannin kartoista rakennuksia. (Vaasan maakunta-arkiston Wänmannin kartat ovat 1750-

14 KAUHAJOEN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN KARTOITUS 11 luvun vaiheen tiluskattoja). Rakennusten käyttötarkoitus on pyritty määrittämään niiden sijainnin perusteella. Liitteissä 1-3 ovat tulosteet näiden karttojen perusteella piirretyistä elementeistä sijoitettuna nykykartalle. Esimerkki maakirjakartoista piirretyistä elementeistä. Kartalla näkyvät kantatalot ovat Filppula ja Knuutila Piirretystä kartasta saadaan havainnollinen kuva 1700-luvun puolivälin maankäytöstä Kauhajoen nykyisen keskustaajaman kohdalla aina Kuutinkylästä Havuskylään asti. Yhdistettynä nykyiseen pohjakarttaan näkymästä voidaan tarkastella mm. teiden sijaintien muuttumista ja nykyistä maankäyttöä vanhoilla rakennuspaikoilla.

15 KAUHAJOEN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN KARTOITUS 12 Edellisen kuvan kartta yhdistettynä nykyiselle pohjakartalle Kolmiulotteisiin havainnekuviin perehtynyt Lauri Hyttinen teki laadittujen karttaelementtien pohjalta havainnemallin Aron kantatalosta. Rakennusten hahmot on koottu vanhasta valokuvasta ja toistettu jokaisessa rakennuksessa samankaltaisena minkä vuoksi näkymä ei täysin vastaa käsitystä tuon ajan rakentamisesta. Toimittamastamme kartasta puuttuivat myös korkeuskäyrät, jonka vuoksi maasto vaikuttaa mallissa liian tasaiselta. Tietokoneen näytöllä voi vapaasti vaeltaa rakennusten lomassa ja tarkastella pihapiiriä esim. lintuperspektiivistä. Satunnainen näkymä ko. havainnemallista

16 KAUHAJOEN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN KARTOITUS 13 Maakirjakarttojen ja Wännmanin karttojen lisäksi asemointi on tehty yhdelle osa-alueelle nk. Kalmbergin karttoja ja neljälle kohdealuetta esittäville vuoden 1933 pitäjäkarttalehdelle. Kalmbergin karttoihin (sotilaallisiin tarkoituksiin laaditut kartat vuodelta 1856) ja taloudellisiin karttoihin vuodelta 1938 ei uhrattu enempää työaikaa, koska niiden asemointi ei onnistunut kunnolla karttavääristymien vuoksi. Vuosien 1933 ja 1965 pitäjänkartat puolestaan vastasi hyvin nykykarttaa. Kalmbergin kartta vuodelta 1856 ja nykyinen pohjakartta Vuoden 1933 pitäjänkartta ja nykyinen pohjakartta

17 KAUHAJOEN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN KARTOITUS 14 Vuoden 1965 pitäjänkartta ja nykyinen pohjakartta Kartat toimitetaan sekä Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseoon että Museovirastoon sähköisinä rasterikuvina. Asemoidut kartat ja niistä poimitut elementit ovat jatkossa Kauhajoen kaupungin ympäristöosaston kaavasuunnittelun ja rakennusvalvonnan käytettävissä heidän kulloistenkin tarpeiden mukaan AJATUKSIA KARTTATYÖSKENTEYSTÄ Karttatyöskentely oli hyvin mielenkiintoista sekä teknisenä prosessina että sen esille nostamien havaintojen vuoksi. Kartoista voidaan havaita miten muuttumattomia tietyt rakenteet ovat. Esimerkiksi päätiet ovat kautta vuosisatojen pysyneet lähes tulkoon paikoillaan ja useimmat vanhimmista asuinpaikoista ovat asuttuja vielä nykyäänkin. Yksittäisistä kartoista mielenkiintoisimmat ovat Wännmannin kartat 1750-luvun puolivälistä joiden pikkutarkkaa piirustusjälkeä on ilo tutkia. Jatkossa näiden karttatiedostojen hyödyntäminen jää Kauhajoen kaupungin virkamiesten aktiivisuuden varaan. Arvioitaessa alueiden maankäyttöä tai yksittäisten rakennusten arvoa, on näiden karttojen avulla mahdollista kurkistaa sukupolvien taa ja pohtia arvoja, jotka liittyvät vanhaan perinteeseen ja uusien, kauaskantoistenkin päätösten tekemiseen. Karttojen tehokas hyödyntäminen vaatii ympäristöosaston henkilökunnalta perehtymistä karttaohjelman käyttämiseen.

18 KAUHAJOEN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN KARTOITUS RAKENNUSKANNAN MUU KARTOITUS 4.1. KOHTEIDEN VALOKUVAAMINEN Edellä mainitusti, kartoitukseen sisältyi myös nykyisen rakennuskannan tallentamista valokuvin. Vuodenaikojen ja kuvausolosuhteiden vaihtelun vuoksi digi -kameralla kuvatut kuvat ovat laadullisesti eritasoisia. Kuvattavia kohteita ei valittu niiden rakennushistoriallisen tms. arvon perusteella vaan siten, että kuvista muodostuisi selkeä yleiskuva kartoitettavan alueen nykyisestä rakennuskannasta. Kuvattuja kohteita on noin tuhat ja yksittäisiä kuvia runsaasti enemmän. Jokainen kuvattu kohde on sijoitettu pisteenä nykyiselle pohjakartalle ja niihin liittyy tieto kohteen käyttötarkoituksesta ja arvio iästä. Kummankin tiedon perusteelle kohteita voidaan lajitella ja havainnollistaa karttapohjalla. Kuvaamisen tavoitteena oli luoda kaavasuunnittelijoille ja rakennustarkastajille uusi työkalu, jolla he voivat nopeasti tarkastella nykyistä rakennuskantaa. Samalla kuva-arkisto toimii kohdeinventointityön perustana siten, että kohteita voidaan tämän luettelon perusteella jo ennen maastokäyntejä luokitella esim. iän tai rakennustapansa perusteella. Liitteessä numero 4. on kaikki kuvatut kohteet karttapohjalla. Esimerkki näkymästä jossa on lajittelemattomia kuvatut - pisteitä karttapohjalla ja yksi ponnahduskuva.

19 KAUHAJOEN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN KARTOITUS 16 Kohdekuvausta vaikeutti se, että tämän kaltaisessa kartoitustyössä ei voitu rikkoa ihmisten kotirauhaa tunkeutumalla pihapiireihin. Kuvaamista olisi myös helpottanut, jos siihen olisi voinut osallistua avustava henkilö KOTISEUTUMME 1998 KAUHAJOKI-KURIKKA TEOKSEN AINEISTO Vuonna 1998 julkaistuun kirjaan Kotiseutumme 1998 Kauhajoki-Kurikka ovat kiinteistöjen omistajat voineet itse ilmoittaa tietoja rakennuksistaan. Kirja käsittelee lähinnä asuinrakennuksia mutta sinne on kirjattu tietoja myös liike- ja teollisuusrakennuksista. Rakennuksen tilan nimen, osoitteen, rakentamisvuoden, peruskorjaustai laajentamisvuosien sekä rakennuksen runko- ja pinnoitetietojen lisäksi kirjassa on kohteen kuva sekä omistajien antama lyhyt selostus rakennukseen tai sen omistajaan liittyvistä merkittävistä tapahtumista. Kirjasta poimittiin Excel-tiedostoon kaikki kohteet joiden osoite viittasi osayleiskaava-alueelle. Tallennetut tiedot voitiin yhdistää rakennus- ja kiinteistörekisterin tietoihin jonka jälkeen karttaohjelma ArcWiev puolestaan pystyi sijoittamaan suurimman osan kohteista koordinaattitiedon perusteella paikoilleen. Parin sadan kohteen koordinaatit jouduttiin syöttämään käsin syntyneeseen tiedostoon. Tiedostossa olevia rakennuksia voidaan kuvattujen kohteiden tapaan luokitella minkä tahansa tietuekentän ominaisuuden perusteella. Esimerkkinäkymä Kotiseutumme-kirjan kohdekartasta jossa kohteet on luokiteltu rakentamisajan mukaan Kotiseutumme -kirjan antamaa informaatiota kohteista sen rakentamis- ja käyttöhistorian osalta voidaan pitää samantasoisena kuin haastattelemalla tehtyä inventointia. (Varsinainen kohdeinventointi tosin täydentyy inventoijan omilla, paikan päällä tehdyillä havainnoilla ja on siten täydellisempi).

20 KAUHAJOEN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN KARTOITUS 17 Tietokantaan viety kotiseutuaineisto helpottaa yksittäisestä kohteesta kerätyn tiedon löytämistä, sillä kohteen voi paikallistaa suoraa kartalta ja pisteen taustatiedoista löytyy myös viittaus sivuun, jolla kohde varsinaisessa kirjassa on. Kohteet ovat nimittäin sijoitettu kirjaan omistajan sukunimen mukaan aakkosjärjestykseen, mikä vaikeuttaa yksittäisen kohteen hakemista jos sen omistaja on vaihtunut. Kotiseutumme kirjan aineistoa voi myös havainnollistaa esim. taulukoiden avulla. Alla olevissa taulukoissa on esitetty 1800-luvulla rakennettujen talot määrät kylittäin. 5. KAUHAJOEN NYKYINEN RAKENNUSKANTA JA SEN KEHITTYMINEN 5.1. RAKENNUSKANTAAN VAIKUTTAVIA SEIKKOJA ELINKEINOT Niin Kauhajoen kuin muidenkin pitäjien rakentamista on aina ohjannut asukkaiden elinkeinot, varallisuus, tarpeet ja kullekin ajalle tyypilliset tavat. Kauhajoella ei ole ollut vallitsevaa ansiokotiteollisuudenlajia joka olisi synnyttänyt joillekin paikkakunnalle tyypillistä rakentamista kuten esim. kutomoita tai verstaita. Kauhajokiset ovat pääasiassa saaneet elantonsa maa- ja metsätaloudesta tai kaupasta. Tarkasteltavalla osayleiskaavaalueella se näkyy laajoina peltoalueina, joilla rakennukset ovat sijoittuneet teiden varsille lähelle kunkin omaa viljelystä. Vaikeasti raivattavissa olleet mäennyppylät ovat jääneet metsäisiksi saarekkeiksi joihin ei juurikaan ole asumuksia viimevuosikymmeniä lukuun ottamatta rakennettu. Nykyään paikkakunnan maatalousvaltaisuus ei enää näy ydinkeskustassa säilyneessä rakennuskannassa.

21 KAUHAJOEN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN KARTOITUS SUOMEN SOTA JA KAUHAJOELLA KÄYDYT TAISTELUT Yli 200 vuotta vanhojen rakennusten puuttuminen Kauhajoelta johtunee suurelta osin täällä vuosina käydyistä Suomen sotaan liittyvistä taisteluista. Tällöin venäläiset joukot tuhosivat suuren osan kauhajokisisten isoimpien maatilojen rakennuksista. Yleensä hävitys on ollut totaalinen eikä tuholta ole säästynyt vähäisinkään rakennus. Tällä tietoa tarkastelualueen vanhin jäljellä oleva asuinrakennus on Kauhajoen museon päärakennus, Ala-Yrjänäinen, jonka rakentaminen aloitettiin Joitain 1800-luvun asuinrakennuksia on vielä jäljellä keskustaajaman ulkopuolella. Monet niistä ovat asumattomia ja huonokuntoisia. (Muista maatalouteen liittyvistä rakennuksista tuonnempana). Kauhajoen museon päärakennus alkuperäisellä paikallaan Yrjänäiskylässä TORPPARILAITOKSEN LAKKAUTTAMINEN 1900-LUVUN ALUSSA 1900-luvun alussa torpparilaitoksen lakkauttamisen seurauksena syntyneet pienet viljelystilat asuinrakennuksineen sijaitsevat hajallaan koko tarkastelualueella. Niistä monet ovat edelleen ympärivuotisesti asuttuja tai vapaa-ajan asuntoina. Usean kohtalona on myös olla varasto luvun alun pieni asuinrakennus Luomankylässä Torppa Lustilankylästä ARONKYLÄN KEHITYS 1900-LUVUN ALKUPUOLELLA Kauhajoen keskustasta noin 4 km pohjoiseen sijaitsee Aronkylä. Kirkonkylän ja Aronkylän välillä on luvun alkupuolella vallinnut kilpailuasetelma, sillä Aronkylä on silloinkin sijainnut liikenteellisesti keskeisemmin kuin nykyinen keskusta luvulla Aronkylä sai rautatieaseman, mikä vahvisti sen kaupallista asemaa suhteessa kirkonkylään. Aronkylässä on vieläkin havaittavissa kaupunkimaista, tiivistä rakentamista. Monesta sen rakennuksesta voi myös nähdä, että niiden alkuperäinen käyttötarkoitus on liittynyt kaupankäyntiin. Uudempi, lähinnä rivitalo rakentaminen, sijoittuu hieman erilleen vanhoista rakennuksista. Aronkylän keskusta on nyt jäänyt liikenteellisesti sivuun, koska Kauhajoelle saapuva liikenne ohjautuu Rahikkatien ja

22 KAUHAJOEN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN KARTOITUS 19 Topeekan kautta kaupungin keskustaan. Nykyään Aronkylän keskusta on varsin hiljainen, vaikka sen liepeille sijoittuu runsaasti teollisuutta. Pitämällä paremmin huolta vanhoista, lukujen rakennuksista ja kadunvarsien ympäristöstä Aronkylä voisi olla persoonallinen ja viihtyisä asuinalue. Kauhajoen kirkonkylän ja Aronkylän välillä, vanhan Kurikantien varrella, on merkittävää vanhaa asutusta, joka on jäämässä uudisrakentamisen puristamaksi. Esimerkkejä Aronkylän Kauppatien varren rakennuskannasta TIEVERKOSTON JA ASUNTOALUEIDEN KEHITTYMINEN Nykyiset päätiet noudattavat vanhoja reittejä, vaikka niiden rinnalle on varsinkin sotien jälkeen rakennettu laaja tieverkosto. Teiden varsilla olevista rakennuksista voi nähdä minne kulloinkin kunta on rakentamista ohjannut, vaikka yhtenäiset, esim luvulla rakentuneet alueet meiltä puuttuvatkin. Mitä vanhemmista asuntoalueista on kyse, sen kirjavammalta niiden rakennuskanta vaikutta, sillä monet näistä rakennuksista on peruskorjattu ja laajennettu nykypäivän ihmisten mieltymysten mukaan ja alueiden yhtenäisyys on kadonnut. Nykyään vilkkaasti liikennöity Rahikkatie on varsin uusi eikä sen varteen ole vieläkään sijoittunut kovin montaa asuinrakennusta. Tie toimii lähinnä Kauhajoen ohitustienä ja kokoojatienä pitkämäisestä keskustaajamasta poistuvalle tai saapuvalle liikenteelle TEOLLISUUS Kuten jo aiemmin todettiin, Kauhajoelta puuttuu vanha teollisuusrakentaminen. Vanhimpia niistä meillä lienee Kauhajoen Sahan tiilinen tuotantorakennus (perustettu 1917) ja Lahtiharjun, vuodelta 1956 peräisin oleva, kutomona toiminut kaarihalli. Meijereitä on Kauhajoella ollut useita. Niistä muutama on vielä jäljellä mutta ne on muutettu asuinkäyttöön. Viimeisin, Aronkylään vuonna 1950 rakennettu meijeri, on vieläkin huomattava maamerkki. Samoin Osuuskaupan viljavarasto vuodelta Nykyiset teollisuusrakennukset ovat lähes kaikki kevyehkösti rakennettuja halleja, jotka on koottu omille alueilleen asutuksen laitamille. Teollisuuslaitoksiksi voidaan luokitella myös alueella olevat myllyt. Jäljellä olevista myllyistä vain yksi on tuulimylly (siirretty Ikkeläjärveltä, rakennettu 1838) ja se sijaitsee museo alueella. Vesimyllyjä on jäljellä muutamia, esim. Pakkolakosken, Turjankylän ja Knuuttilan myllyt. Näistä Turjankylässä olevalle on juuri haettu purkulupaa.

23 KAUHAJOEN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN KARTOITUS 20

24 ERROR: stackunderflow OFFENDING COMMAND: ~ STACK:

Sisällys: Negatiiviluettelo 9 Dialuettelo 9

Sisällys: Negatiiviluettelo 9 Dialuettelo 9 1 Sisällys: Sisällysluettelo 1 Arkistotiedot 2 1. Johdanto 3 Kartta inventoitavasta alueesta 4 2. Kaava-alueen topografia ja tutkimukset 5 Kartta alueelle tehdyistä koekuopista 6 Valokuvat 7 Negatiiviluettelo

Lisätiedot

PORNAINEN Hevonselkä

PORNAINEN Hevonselkä I N V E N T O I N T I R A P O R T T I PORNAINEN Hevonselkä Järvenpääntien ja Kirkkotien osayleiskaava-alueen inventointi 24.10.2011 DG2380:1 KULTTUURIYMPÄRISTÖN HOITO ARKEOLOGISET KENTTÄPALVELUT KATJA

Lisätiedot

Lappeenranta Hyväristönmäki muinaisjäännösselvitys

Lappeenranta Hyväristönmäki muinaisjäännösselvitys Lappeenranta Hyväristönmäki muinaisjäännösselvitys Keskustaajaman osayleiskaava 2030 inventoinnin v. 2014 täydennys Hyväristönmäen osa-alueelta Timo Jussila Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Sisältö Perustiedot...

Lisätiedot

Kirkkonummi Överkurk Kurkgårdin ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2011

Kirkkonummi Överkurk Kurkgårdin ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2011 1 Kirkkonummi Överkurk Kurkgårdin ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2011 Timo Jussila Kustantaja: Seppo Lamppu tmi 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi...

Lisätiedot

INVENTOINTIRAPORTTI. Järvenpää. Tervanokan historiallisen ajan kiinteiden muinaisjäännösten inventointi 13.6.2014

INVENTOINTIRAPORTTI. Järvenpää. Tervanokan historiallisen ajan kiinteiden muinaisjäännösten inventointi 13.6.2014 INVENTOINTIRAPORTTI Järvenpää Tervanokan historiallisen ajan kiinteiden muinaisjäännösten inventointi 13.6.2014 KULTTUURIYMPÄRISTÖN HOITO ARKEOLOGISET KENTTÄPALVELUT Vesa Laulumaa Tiivistelmä Tutkija Vesa

Lisätiedot

LOIMIJOEN MAISEMA JA TEOLLISUUS HISTORIASTA TULEVAAN

LOIMIJOEN MAISEMA JA TEOLLISUUS HISTORIASTA TULEVAAN MAISEMALLINEN SELVITYS LINIKKALAN OSAYLEISKAAVA FORSSAN KAUPUNKI MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU LOIMIJOEN MAISEMA JA TEOLLISUUS HISTORIASTA TULEVAAN MAAKIRJAKARTAT 1660-70-LUKU Linikkalan osayleiskaava-alueen

Lisätiedot

MIKONKEITAAN TUULIVOIMAPUISTO, ARKEOLOGINEN INVENTOINTI 2013

MIKONKEITAAN TUULIVOIMAPUISTO, ARKEOLOGINEN INVENTOINTI 2013 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Isojoki ja Kristiinankaupunki MIKONKEITAAN TUULIVOIMAPUISTO, ARKEOLOGINEN INVENTOINTI 2013 1.11.2013 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Arkeologinen

Lisätiedot

JALASJÄRVI Jokipiin alueen muinaisjäännösinventointi 2006

JALASJÄRVI Jokipiin alueen muinaisjäännösinventointi 2006 1 JALASJÄRVI Jokipiin alueen muinaisjäännösinventointi 2006 Timo Jussila Kustantaja: Jalasjärven kunta 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 2 Paikannuskartat... 3 Maastokarttaote... 4 Maakirjakarttaote...

Lisätiedot

Hämeenkyrö Kyröskosken pohjoisen teollisuusalueen asemakaava alueen muinaisjäännösten täydennysinventointi 2012

Hämeenkyrö Kyröskosken pohjoisen teollisuusalueen asemakaava alueen muinaisjäännösten täydennysinventointi 2012 1 Hämeenkyrö Kyröskosken pohjoisen teollisuusalueen asemakaava alueen muinaisjäännösten täydennysinventointi 2012 Timo Jussila Kustantaja: Pöyry Finland Oyj 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3

Lisätiedot

VEDET, METSÄT JA MÄET HUIKONMÄKI - HANKASALMI

VEDET, METSÄT JA MÄET HUIKONMÄKI - HANKASALMI VEDET, METSÄT JA MÄET HUIKONMÄKI - HANKASALMI KIVIJÄRVI - KEURUU PIENET YKSINÄISTALOT - REKOLA - LUHANKA RINTAMAMIESTALOT - SEPÄNKATU HANKASALMEN ASEMANKYLÄ ASEMARAKENNUKSET - HAAPAMÄKI KIRKKORAKENNUKSET

Lisätiedot

Saarijärvi, Multia Soidinmäen tuulipuiston muinaisjäännösinventointi 2013

Saarijärvi, Multia Soidinmäen tuulipuiston muinaisjäännösinventointi 2013 1 Saarijärvi, Multia Soidinmäen tuulipuiston muinaisjäännösinventointi 2013 Timo Sepänmaa Timo Jussila Tilaaja: Megatuuli Oy 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Inventointi... 5 Liite museoviranomaisille:

Lisätiedot

Tykköön kylän ympäristökatselmus. Jämijärvi

Tykköön kylän ympäristökatselmus. Jämijärvi Tykköön kylän ympäristökatselmus Jämijärvi 6.2.2014 Kankaanpään kaupunki Ympäristökeskus Tykköön kylän ympäristökatselmus Katselmus suoritettiin 6.2.2014. Kartasta yksi nähdään tuulivoimapuiston sijoittuminen

Lisätiedot

Vesanto Honkamäki tuulipuiston muinaisjäännösinventointi 2013

Vesanto Honkamäki tuulipuiston muinaisjäännösinventointi 2013 1 Vesanto Honkamäki tuulipuiston muinaisjäännösinventointi 2013 Timo Sepänmaa Timo Jussila Tilaaja: Megatuuli Oy 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi... 3 Liite museoviranomaisille:

Lisätiedot

SALO Aarnionperän asemakaava-alueen inventointi Taisto Karjalainen 2005

SALO Aarnionperän asemakaava-alueen inventointi Taisto Karjalainen 2005 SALO Aarnionperän asemakaava-alueen inventointi Taisto Karjalainen 2005 M U S E O V I R A S T 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1 2. Inventointialue 1 3. Inventointihavainnot 2 4. Yhteenveto 2 5. Löydöt 3

Lisätiedot

Kylmäkoski Tipurin laajennusasemakaava-alueen inventointi 2008

Kylmäkoski Tipurin laajennusasemakaava-alueen inventointi 2008 Kylmäkoski Tipurin laajennusasemakaava-alueen inventointi 2008 Tiina Jäkärä 2008 Pirkanmaan maakuntamuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 1 Sisällysluettelo Johdanto..2 Tutkimusalue ja aiemmat tutkimukset Inventoinnin

Lisätiedot

KUORTANE Mäyryn kaavamuutosalueen muinaisjäännösinventointi. Timo Jussila. * ~~I!Qf!!T!!.fll. Kustantaja: Kuortaneen kunta

KUORTANE Mäyryn kaavamuutosalueen muinaisjäännösinventointi. Timo Jussila. * ~~I!Qf!!T!!.fll. Kustantaja: Kuortaneen kunta KUORTANE Mäyryn kaavamuutosalueen muinaisjäännösinventointi 2006 Timo Jussila * ~~I!Qf!!T!!.fll _L--..._ ARKEOLOGISET TUTKIMUKSET ~ TAIDOLLA VUODESTA 1988 Kustantaja: Kuortaneen kunta 2 Sisältö: Perustiedot....

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 356 Isojakokartat 1800-luvun pitäjänkartat 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 357 Kihniö Virrat YLÖJÄRVI Mutalan kulttuurimaisema Parkano Mänttä-Vilppula Ruovesi Ikaalinen Ylöjärvi Juupajoki

Lisätiedot

Janakkala Rastila Asemakaava-alueen inventointi Kreetta Lesell 2007

Janakkala Rastila Asemakaava-alueen inventointi Kreetta Lesell 2007 Janakkala Rastila Asemakaava-alueen inventointi Kreetta Lesell 2007 f. 144877 M U S E O V I R A S T O 1 Sisällys: Sisällysluettelo 1 Arkistotiedot 2 1. Johdanto 3 2. Kaava-alueen topografia ja tutkimukset

Lisätiedot

Punkalaidun Sarkkilan alueen vesihuoltolinjojen muinaisjäännösinventointi 2014

Punkalaidun Sarkkilan alueen vesihuoltolinjojen muinaisjäännösinventointi 2014 1 Punkalaidun Sarkkilan alueen vesihuoltolinjojen muinaisjäännösinventointi 2014 Ville Laakso Tilaaja: Punkalaitumen kunta 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Inventointi... 4 Havainnot... 5 Tulos...

Lisätiedot

Kyyjärvi Hallakangas tuulivoimapuiston muinaisjäännösinventointi 2014

Kyyjärvi Hallakangas tuulivoimapuiston muinaisjäännösinventointi 2014 1 Kyyjärvi Hallakangas tuulivoimapuiston muinaisjäännösinventointi 2014 Timo Jussila Timo Sepänmaa Tilaaja: Tuulipuisto Oy Kyyjärvi 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Inventointi... 5 Kuvia...

Lisätiedot

Pernajan Björkbackan asemakaavaluonnosalueen historiallisen ajan kiinteiden muinaisjäännösten tarkastus 8.5.2009

Pernajan Björkbackan asemakaavaluonnosalueen historiallisen ajan kiinteiden muinaisjäännösten tarkastus 8.5.2009 Pernajan Björkbackan asemakaavaluonnosalueen historiallisen ajan kiinteiden muinaisjäännösten tarkastus 8.5.2009 Johanna Enqvist/V.-P. Suhonen Museovirasto/RHO Kuva 1: Edesby kuvattuna idästä. Museoviraston

Lisätiedot

Ähtäri keskustaajaman osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009

Ähtäri keskustaajaman osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009 1 Ähtäri keskustaajaman osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009 Timo Jussila Tapani Rostedt Kustantaja: Pöyry Environment Oy 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Yleiskartta... 4 Pitäjänkartta

Lisätiedot

Kangasala Ruutanan osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009

Kangasala Ruutanan osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009 1 Kangasala Ruutanan osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009 Timo Jussila Hannu Poutiainen Tapani Rostedt Kustantaja: Kangasalan kunta 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Inventointi...

Lisätiedot

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 12.10.2012 Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011 Lahden seudun rakennusvalvonnan mukaan Lahteen rakennettiin vuoden 2011 aikana uutta kerrosalaa yhteensä

Lisätiedot

Sastamala Houhajärvi vesihuoltoverkoston muinaisjäännösinventointi 2015

Sastamala Houhajärvi vesihuoltoverkoston muinaisjäännösinventointi 2015 1 Sastamala Houhajärvi vesihuoltoverkoston muinaisjäännösinventointi 2015 Ville Laakso Tilaaja: Illon vesihuolto-osuuskunta 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Vanhoja karttoja... 4 Inventointi...

Lisätiedot

Hämeenkyrö Kyröskosken pohjoisen teollisuusalueen asemakaava alueen. muinaisjäännösinventointi 2007

Hämeenkyrö Kyröskosken pohjoisen teollisuusalueen asemakaava alueen. muinaisjäännösinventointi 2007 1 Hämeenkyrö Kyröskosken pohjoisen teollisuusalueen asemakaava alueen muinaisjäännösinventointi 2007 Timo Jussila ja Hannu Poutiainen Kustantaja: Pöyry Oyj 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Paikannuskartta...

Lisätiedot

Laukaa Kirkonkylän Kylmäniemen asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009

Laukaa Kirkonkylän Kylmäniemen asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009 1 Laukaa Kirkonkylän Kylmäniemen asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009 Timo Jussila Kustantaja: Laukaan kunta 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi... 3

Lisätiedot

Laitila; Kakonkallio ja Kokonkalliot.

Laitila; Kakonkallio ja Kokonkalliot. Laitila; Kakonkallio ja Kokonkalliot. Tuulipuistoinventointi 1.7.2013 Kari Uotila ja Ulla Moilanen Muuritutkimus ky Tiivistelmä Laitilan kunnan alueella tarkastettiin yhteensä neljä KukkoTuuli Oy:n suunnittelemaa

Lisätiedot

Parkano Pentinrannan asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011

Parkano Pentinrannan asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011 1 Parkano Pentinrannan asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011 Timo Jussila Tapani Rostedt Kustantaja: Suunnittelutalo Oy / Parkanon kaupunki 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartta...

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 216 Maakirjakartat 1800-luvun pitäjänkartat Karttaa ei ole saatavilla 0 0,5 1 km 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 0 0,5 1 km 0 0,5 1 km 217 Virrat Kihniö Mänttä-Vilppula Parkano Ruovesi Ikaalinen

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

Kotka, Hallan saari. Redutin alustava kenttäinventointi heinäkuu 2012

Kotka, Hallan saari. Redutin alustava kenttäinventointi heinäkuu 2012 Kotka, Hallan saari. Redutin alustava kenttäinventointi heinäkuu 2012 FT Kari Uotila Muuritutkimus ky Tiivistelmä Kotkan Hallan saaressa oletetu redutin alueelle tehtiin heinäkuussa 2012 vanhemman kartta-aineiston

Lisätiedot

ASIKKALA Kalkkinen Iisakkila Kaapeliojan valvontatyö

ASIKKALA Kalkkinen Iisakkila Kaapeliojan valvontatyö ASIKKALA Kalkkinen Iisakkila Kaapeliojan valvontatyö 20.10.2015 Hannu Takala Lahden kaupunginmuseo/päijät-hämeen maakuntamuseo Tiivistelmä Asikkalan Kalkkisissa toteutettiin sähköverkon maakaapelointia

Lisätiedot

Espoo Jorvi Glims 20 kv ilmajohtolinjan pylväspaikkojen konekaivuun valvonta 2013

Espoo Jorvi Glims 20 kv ilmajohtolinjan pylväspaikkojen konekaivuun valvonta 2013 1 Espoo Jorvi Glims 20 kv ilmajohtolinjan pylväspaikkojen konekaivuun valvonta 2013 Johanna Stenberg Tilaaja: Lujatalo Oy 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Lähtötiedot... 4 Tutkimus...

Lisätiedot

Valtatie 4:n uuden Iin ohikulkutien aluevaraussuunnitelmaan liittyvä arkeologinen inventointi Iijoen pohjoispuolella

Valtatie 4:n uuden Iin ohikulkutien aluevaraussuunnitelmaan liittyvä arkeologinen inventointi Iijoen pohjoispuolella .\ \ 1 \ 1 1 Valtatie 4:n uuden Iin ohikulkutien aluevaraussuunnitelmaan liittyvä arkeologinen inventointi Iijoen pohjoispuolella 22.-24.10.2010 Kulttuurintutkijain Osuuskunta Aura Sami Viljanmaa 2010

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 330 Isojakokartat 1800-luvun pitäjänkartat 0 0,5 1 km 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 0 0,5 1 km 0 0,5 1 km 331 Sastamala Kihniö Parkano Ikaalinen Hämeenkyrö Nokia Virrat Mänttä-Vilppula

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan tuulivoimapuistojen kaavoitushanke Karvia, tarkastusmatka 2013

Pohjois-Satakunnan tuulivoimapuistojen kaavoitushanke Karvia, tarkastusmatka 2013 Pohjois-Satakunnan tuulivoimapuistojen kaavoitushanke Karvia, tarkastusmatka 2013 Tiina Vasko 2013 Satakunnan Museo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto.5 2. Kohteet...6 2.1. Karvia Malkaneva...6 2.2. Karvia Kärmeskallio

Lisätiedot

Merikarvia Korpi-Matti - Puukoski voimajohtolinjan arkeologinen inventointi 2013

Merikarvia Korpi-Matti - Puukoski voimajohtolinjan arkeologinen inventointi 2013 Merikarvia Korpi-Matti - Puukoski voimajohtolinjan arkeologinen inventointi 2013 Tiina Vasko 2013 Satakunnan Museo 2 SISÄLLYSLUETTELO Arkisto- ja rekisteritiedot Tiivistelmä Sijaintikartta Linjakartta

Lisätiedot

Asemanseudun arvoalue=punainen rasteri. Punaiset renkaat viittaavat alueen kiinteistöinventoihin.

Asemanseudun arvoalue=punainen rasteri. Punaiset renkaat viittaavat alueen kiinteistöinventoihin. ARVOALUE: ASEMAN SEUTU Asemanseudun arvoalue=punainen rasteri. Punaiset renkaat viittaavat alueen kiinteistöinventoihin. Kuvaus Arvoalueeksi on rajattu aseman seudulta alue, johon kuuluu Vammalan rautatieaseman

Lisätiedot

Timo Jussila Tapani Rostedt Hannu Poutiainen. Kustantaja: Lapuan kaupunki

Timo Jussila Tapani Rostedt Hannu Poutiainen. Kustantaja: Lapuan kaupunki 1 Lapua Keskustaajaman ympäristön osayleiskaava-alueen 5 Ruha ja alueen 2 Keskustaajaman eteläosan muinaisjäännösten inventointi. 2010 V. 2009 inventoinnin täydennys- ja jatkotyö Timo Jussila Tapani Rostedt

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄ Mattila Ohkola voimajohtoreitin maastotarkastus/inventointi. Esko Tikkala Lahden kaupunginmuseo/päijät-hämeen maakuntamuseo

MÄNTSÄLÄ Mattila Ohkola voimajohtoreitin maastotarkastus/inventointi. Esko Tikkala Lahden kaupunginmuseo/päijät-hämeen maakuntamuseo MÄNTSÄLÄ Mattila Ohkola voimajohtoreitin maastotarkastus/inventointi Lahden kaupunginmuseo/päijät-hämeen maakuntamuseo Tiivistelmä Mäntsälään suunnitellaan voimajohtoa Mattilan ja Ohkolan väliselle alueelle.

Lisätiedot

Kylmäniemen kalasataman rakennushistorian inventointi / Esko Puijola

Kylmäniemen kalasataman rakennushistorian inventointi / Esko Puijola Kylmäniemen kalasataman rakennushistorian inventointi 18.10.2011 / Esko Puijola Kalasataman nykyinen rakennuskanta vv verkkovaja 14 km kalamaja 2 pääasiallinen runkorakenne rakentamisvuodet harmaa hirsi

Lisätiedot

Alavus Härkösen alueelle suunnitellun uuden tielinjan muinaisjäännösinventointi 2009

Alavus Härkösen alueelle suunnitellun uuden tielinjan muinaisjäännösinventointi 2009 1 Alavus Härkösen alueelle suunnitellun uuden tielinjan muinaisjäännösinventointi 2009 Timo Jussila Hannu Poutiainen Kustantaja: Alavuden kaupunki 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Historiallinen

Lisätiedot

Kangasala Keskustan osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009

Kangasala Keskustan osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009 1 Kangasala Keskustan osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009 Tapani Rostedt Timo Jussila Kustantaja: Kangasalan kunta 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Yleiskartta... 2 Inventointi... 3 Kylätontit...

Lisätiedot

PÄLKÄNE Laitikkala, Suttinen

PÄLKÄNE Laitikkala, Suttinen R A P O R T T I PÄLKÄNE Laitikkala, Suttinen Pintapoiminta Suttisen kivikautisen asuinpaikan läheisyydessä 29.2.2016 PIRKANMAAN MAAKUNTAMUSEO KREETTA LESELL Tiivistelmä Sarsa ry ja Pirkanmaan maakuntamuseo

Lisätiedot

Kangasala - Tampere Vt.12 välillä Alasjärvi-Huutijärvi muinaisjäännösselvitys 2015

Kangasala - Tampere Vt.12 välillä Alasjärvi-Huutijärvi muinaisjäännösselvitys 2015 1 Kangasala - Tampere Vt.12 välillä Alasjärvi-Huutijärvi muinaisjäännösselvitys 2015 Timo Jussila Teemu Tiainen Tilaaja: Ramboll 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi... 4

Lisätiedot

KAUHAJOEN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN KARTOITUS 1 KAUHAJOEN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN KARTOITUS 2003

KAUHAJOEN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN KARTOITUS 1 KAUHAJOEN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN KARTOITUS 2003 KAUHAJOEN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN KARTOITUS 1 KAUHAJOEN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN KARTOITUS 2003 1. JOHDANTO Vuonna 2003 toteutettu Kauhajoen osayleiskaava-alueen rakennetun

Lisätiedot

Vesilahti Rautiala. Arkeologinen valvonta 26.10.2015. Eva Gustavsson/ Pirkanmaan maakuntamuseo/ Kulttuuriympäristöyksikkö

Vesilahti Rautiala. Arkeologinen valvonta 26.10.2015. Eva Gustavsson/ Pirkanmaan maakuntamuseo/ Kulttuuriympäristöyksikkö Vesilahti Rautiala Arkeologinen valvonta 26.10.2015 Eva Gustavsson/ Pirkanmaan maakuntamuseo/ Kulttuuriympäristöyksikkö Tiivistelmä: Vesilahdella Rautialassa suoritettiin 26.10.2015 arkeologinen valvonta

Lisätiedot

Mäntyharju Kallavesi ja Korpijärvi ranta-asemakaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2013

Mäntyharju Kallavesi ja Korpijärvi ranta-asemakaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2013 1 Mäntyharju Kallavesi ja Korpijärvi ranta-asemakaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2013 Timo Jussila Timo Sepänmaa Tilaaja: UPM-Kymmene Oyj 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Yleiskartta

Lisätiedot

Porvoo Tolkkinen - Nyby Maakaasuputkilinjausten ja terminaalialueen muinaisjäännösinventointi 2012

Porvoo Tolkkinen - Nyby Maakaasuputkilinjausten ja terminaalialueen muinaisjäännösinventointi 2012 1 Porvoo Tolkkinen - Nyby Maakaasuputkilinjausten ja terminaalialueen muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila Kustantaja: Pöyry Finland Oy 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Yleiskartat...

Lisätiedot

LAPPEENRANTA Ruoholampi 3 (Muntero) asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2006

LAPPEENRANTA Ruoholampi 3 (Muntero) asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2006 1 LAPPEENRANTA Ruoholampi 3 (Muntero) asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2006 Timo Jussila Kustantaja: Lappeenrannan kaupunki 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Maastokartta, tutkimusalue,

Lisätiedot

TARKASTUSRAPORTTI. Vesilahti, Kirmukarmu (922010022) Käynnin päivämäärä 28.09.2011 Kävijän nimi. Kirsi Luoto Käynnin tyyppi tarkastus

TARKASTUSRAPORTTI. Vesilahti, Kirmukarmu (922010022) Käynnin päivämäärä 28.09.2011 Kävijän nimi. Kirsi Luoto Käynnin tyyppi tarkastus TARKASTUSRAPORTTI Vesilahti, Kirmukarmu (922010022) Käynnin päivämäärä 28.09.2011 Kävijän nimi Kirsi Luoto Käynnin tyyppi tarkastus Muistioteksti Pirkanmaan maakuntamuseon arkeologi Kirsi Luoto teki tarkastuskäynnin

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 172 Isojakokartat 1800-luvun pitäjänkartat 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 173 Kihniö Virrat PARKANO Linnankylän kulttuurimaisema Mänttä-Vilppula Parkano Ruovesi Ikaalinen Ylöjärvi Juupajoki

Lisätiedot

I N V E N T O I N T I R A P O R T T I. Iisalmi-Kiuruvesi. 110 kv voimajohtolinjan arkeologinen inventointi 9.-13.11.2015

I N V E N T O I N T I R A P O R T T I. Iisalmi-Kiuruvesi. 110 kv voimajohtolinjan arkeologinen inventointi 9.-13.11.2015 I N V E N T O I N T I R A P O R T T I Iisalmi-Kiuruvesi 110 kv voimajohtolinjan arkeologinen inventointi 9.-13.11.2015 ARKISTO- JA TIETOPALVELUT ARKEOLOGISET KENTTÄPALVELUT Esa Mikkola 1 Tiivistelmä Museoviraston

Lisätiedot

Ylöjärvi Kyrönlahti Ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011

Ylöjärvi Kyrönlahti Ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011 1 Ylöjärvi Kyrönlahti Ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011 Timo Jussila Kustantaja: INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Kuvia... 4 Kartat...

Lisätiedot

Linnakallion asemakaavan laajennus, arkeologinen inventointi 2013

Linnakallion asemakaavan laajennus, arkeologinen inventointi 2013 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PIRKKALAN KUNTA Linnakallion asemakaavan laajennus, arkeologinen inventointi 2013 Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20317P001 Raportti 1 (7) Kalle Sisällysluettelo

Lisätiedot

INVENTOINTIRAPORTTI. Raasepori. Raaseporin opiston asemakaava alueen arkeologinen inventointi

INVENTOINTIRAPORTTI. Raasepori. Raaseporin opiston asemakaava alueen arkeologinen inventointi INVENTOINTIRAPORTTI Raasepori Raaseporin opiston asemakaava alueen arkeologinen inventointi 24.4.2014 KULTTUURIYMPÄRISTÖN HOITO ARKEOLOGISET KENTTÄPALVELUT Vesa Laulumaa Tiivistelmä Tutkija Vesa Laulumaa

Lisätiedot

Tampere Härmälä Entisen lentokonetehtaan alueen muinaisjäännösinventointi 2011

Tampere Härmälä Entisen lentokonetehtaan alueen muinaisjäännösinventointi 2011 1 Tampere Härmälä Entisen lentokonetehtaan alueen muinaisjäännösinventointi 2011 Tapani Rostedt Timo Jussila Kustantaja: Tampereen kaupunki 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Vanha

Lisätiedot

Tammela Pääjärvi Mäkilän ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013

Tammela Pääjärvi Mäkilän ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013 1 Tammela Pääjärvi Mäkilän ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013 Timo Jussila Tilaaja: Ympäristösuunnittelu Oy 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi... 3 Arkistolähteet:...

Lisätiedot

Sipoo Hangelby-Box mt. 170:n parantamisalueen muinaisjäännösinventointi 2012

Sipoo Hangelby-Box mt. 170:n parantamisalueen muinaisjäännösinventointi 2012 1 Sipoo Hangelby-Box mt. 170:n parantamisalueen muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila Kustantaja: FINNMAP Infra Oy 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 2 Yleiskartta... 4 Vanhat

Lisätiedot

Lappeenranta Mustola Salpalinjan inventointi 2013

Lappeenranta Mustola Salpalinjan inventointi 2013 1 Lappeenranta Mustola Salpalinjan inventointi 2013 Hannu Poutiainen Timo Jussila Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Varustukset... 3 Kartat... 5 Kuvia...

Lisätiedot

Arkeologinen inventointi Muonion Mielmukkavaaran tuulipuiston ja. voimajohtohankkeen alueella

Arkeologinen inventointi Muonion Mielmukkavaaran tuulipuiston ja. voimajohtohankkeen alueella Arkeologinen inventointi Muonion Mielmukkavaaran tuulipuiston ja voimajohtohankkeen alueella Vesa Laulumaa 2009 Sisällys Johdanto 2 Inventointialue 2 Työnkulku ja tulokset 3 Liitteet Kartta 1. Esitys tuulipuiston

Lisätiedot

Iisalmi Salmenranta-Taipale-Kirma-Kilpijärvi osayleiskaava-alueiden muinaisjäännösten täydennysinventointi 2013 Timo Jussila Timo Sepänmaa

Iisalmi Salmenranta-Taipale-Kirma-Kilpijärvi osayleiskaava-alueiden muinaisjäännösten täydennysinventointi 2013 Timo Jussila Timo Sepänmaa 1 Iisalmi Salmenranta-Taipale-Kirma-Kilpijärvi osayleiskaava-alueiden muinaisjäännösten täydennysinventointi 2013 Timo Jussila Timo Sepänmaa Tilaaja: Iisalmen kaupunki 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartta...

Lisätiedot

Järvenpää Järvenpää (Träskända) Ainola

Järvenpää Järvenpää (Träskända) Ainola Järvenpää Järvenpää (Träskända) Ainola salaojituksen arkeologinen valvonta 6.-18.11.2009 Kuva: W. Perttola/Museovirasto. Rakennushistorian osasto FM Wesa Perttola 1 Arkisto- ja rekisteritiedot Järvenpää

Lisätiedot

Sastamala Liuhalantien kivikautisen asuinpaikan kupeeseen rakennettavan kevyen liikenteen väylän perustamisen arkeologinen valvonta 2012

Sastamala Liuhalantien kivikautisen asuinpaikan kupeeseen rakennettavan kevyen liikenteen väylän perustamisen arkeologinen valvonta 2012 1 Sastamala Liuhalantien kivikautisen asuinpaikan kupeeseen rakennettavan kevyen liikenteen väylän perustamisen arkeologinen valvonta 2012 Hannu Poutiainen Tapani Rostedt Kustantaja: Pirkanmaan ELY-keskus.

Lisätiedot

Akaa Tipuri (Kurisniemi) Tipurintien valaistuslinjan maanrakennustyön arkeologinen valvonta 2011

Akaa Tipuri (Kurisniemi) Tipurintien valaistuslinjan maanrakennustyön arkeologinen valvonta 2011 Akaa Tipuri (Kurisniemi) Tipurintien valaistuslinjan maanrakennustyön arkeologinen valvonta 2011 Tiina Vasko 2011 Pirkanmaan maakuntamuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 2 Sisällysluettelo Arkisto- ja rekisteritiedot

Lisätiedot

Hämeenkyrö Kirkonseudun kortteleiden 65, 66 ja 68 alueen sekä Nuutin alueen muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila

Hämeenkyrö Kirkonseudun kortteleiden 65, 66 ja 68 alueen sekä Nuutin alueen muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila 1 Hämeenkyrö Kirkonseudun kortteleiden 65, 66 ja 68 alueen sekä Nuutin alueen muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila Kustantaja: Hämeenkyrön kunta 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Kuvia...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus: Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :ssä on esitetty OAS:n tarkoitus. Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

Etappi 02. Hulluksen metsä Framnäsin rustholli puolustusvarusteita

Etappi 02. Hulluksen metsä Framnäsin rustholli puolustusvarusteita Etappi 02. Hulluksen metsä Framnäsin rustholli puolustusvarusteita Kulkiessaan Masalantieltä polun ensimmäiseltä etapilta Framnäsin puistotietä pitkin luoteeseen huomaa kävelytien vievän ylös puistomaiselle

Lisätiedot

SIIKAJOKI Kangastuulen tuulivoimapuiston muinaisjäännösten täydennysinventointi 2016

SIIKAJOKI Kangastuulen tuulivoimapuiston muinaisjäännösten täydennysinventointi 2016 1 SIIKAJOKI Kangastuulen tuulivoimapuiston muinaisjäännösten täydennysinventointi 2016 Hannu Poutiainen Timo Sepänmaa Tilaaja: Ramboll Finland Oy 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Tutkimus...

Lisätiedot

VIKAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA

VIKAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA LIITE Rovaniemen kaupunki VIKAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA Mitoituslaskelma rakennusoikeuden jakamisesta kaava-alueella Kaavoitus VIKAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA Mitoitus laskelma Vikajärven osayleiskaavan rakennusoikeuden

Lisätiedot

Iisalmi Lampaanjärvi-Pörsänjärvi Osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013

Iisalmi Lampaanjärvi-Pörsänjärvi Osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013 1 Iisalmi Lampaanjärvi-Pörsänjärvi Osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013 Timo Jussila Timo Sepänmaa Tilaaja: Iisalmen kaupunki 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi... 3

Lisätiedot

Kuhmon kiinteiden muinaisjäännösten inventointi 1998

Kuhmon kiinteiden muinaisjäännösten inventointi 1998 Kuhmon kiinteiden muinaisjäännösten inventointi 1998 Vuonna 1998 Kuhmon kiinteiden muinaisjäännösten inventointi keskittyi Änättijärven rantoihin. Kyseessä oli jatko vuonna 1987 alkaneelle inventointityölle.

Lisätiedot

INVENTOINTIRAPORTTI. Lohja. Haikarin asemakaavan muutosalueen arkeologinen inventointi 1.8.2014

INVENTOINTIRAPORTTI. Lohja. Haikarin asemakaavan muutosalueen arkeologinen inventointi 1.8.2014 INVENTOINTIRAPORTTI Lohja Haikarin asemakaavan muutosalueen arkeologinen inventointi 1.8.2014 KULTTUURIYMPÄRISTÖN HOITO ARKEOLOGISET KENTTÄPALVELUT Vesa Laulumaa Tiivistelmä Tutkija Vesa Laulumaa Museoviraston

Lisätiedot

ARKEOLOGISEN KOHTEEN TARKASTUS

ARKEOLOGISEN KOHTEEN TARKASTUS ARKEOLOGISEN KOHTEEN TARKASTUS URJALA 35, HÄIHÄLÄ 2 Jyri Saukkonen 2002 887 01 0035 PERUSTIEDOT Kunta: Nimi: Muinaisjäännöstyyppi: Tyypin tarkenne: Ajoitus: Rauhoitusluokka: Lukumäärä: Peruskartta: Merkitty

Lisätiedot

DDD. D Vuokrattu, ks. huomautukset ARKEOLOGISEN KOHTEEN TARKASTUS

DDD. D Vuokrattu, ks. huomautukset ARKEOLOGISEN KOHTEEN TARKASTUS h ARKEOLOGISEN KOHTEEN TARKASTUS DDD Tunnistetiedot Kunta: _u_l_v_i_la Inventointinumero:...l..::z.9~64:t...:L...:3wO'------- Alue: Luokka:..., Nimi: Tuohimaa Ajoitus: k.::;1:::.:.v:..=i:.!:k::::a~u:=...s1=.

Lisätiedot

KANGASALA HERTTUALAN OSAYLEISKAAVA-ALUE ARKEOLOGISEN INVENTOINNIN TÄYDENNYS 2016

KANGASALA HERTTUALAN OSAYLEISKAAVA-ALUE ARKEOLOGISEN INVENTOINNIN TÄYDENNYS 2016 KANGASALA HERTTUALAN OSAYLEISKAAVA-ALUE ARKEOLOGISEN INVENTOINNIN TÄYDENNYS 2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 2 2 Lähteet... 3 Arkeologinen kulttuuriperintökohde 1. Herttuala (Herttuala).5 Taustakartat:

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2016

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2016 Irja Henriksson 1.3.017 Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 016 Vuonna 016 Lahteen valmistui 35 rakennusta ja 75 asuntoa. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto laski yhdeksän prosenttia ja asuntotuotanto

Lisätiedot

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO. 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 6A 2. Kunta Kokkola

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO. 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 6A 2. Kunta Kokkola SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO KOHDEINVENTOINTILOMAKE 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 6A 2. Kunta Kokkola RAKENNUS 8 (s) 4. Kylä/rekisterinumero 5. Kaup.osa/kortteli/talo

Lisätiedot

MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos

MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos LIITE 7 Kuva: Rejlers Oy MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos 17.6.2014 2 1. JOHDANTO... 3 2. SUUNNITTELUALUE... 3 2.2 Kuvakooste suunnittelualueesta ja rakennetusta

Lisätiedot

Mikkelin läänin maakuntayhtymän Kiinteät muinaisjäännökset luettelossa kohde on numerolla 32.

Mikkelin läänin maakuntayhtymän Kiinteät muinaisjäännökset luettelossa kohde on numerolla 32. 1 TARKASTUS Mikkeli Kenkäveronniemi 1000002232 Laji: kiinteä muinaisjäännös Muinaisjäännöstyyppi: asuinpaikat Rauhoitusluokka: 2 Lukumäärä: 1 Ajoitus: rautakautinen Koordinaatit: P: 6838662 I: 514945 P

Lisätiedot

Valkeakoski Huittula Sähkölinjan muutostöiden arkeologinen valvonta 2011

Valkeakoski Huittula Sähkölinjan muutostöiden arkeologinen valvonta 2011 Valkeakoski Huittula Sähkölinjan muutostöiden arkeologinen valvonta 2011 Tiina Vasko 2011 Pirkanmaan maakuntamuseo Kulttuuriympäristöyksikkö Sisällysluettelo Arkisto- ja rekisteritiedot 3 Tiivistelmä..4

Lisätiedot

Juupajoki Kopsamo Kevyenliikenteenväylän alueen muinaisjäännösinventointi 2012

Juupajoki Kopsamo Kevyenliikenteenväylän alueen muinaisjäännösinventointi 2012 1 Juupajoki Kopsamo Kevyenliikenteenväylän alueen muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila Timo Sepänmaa Kustantaja: Ramboll Finland Oy 2 Sisältö: Inventointi... 2 Yleiskartat... 4 Muinaisjäännökset...

Lisätiedot

Sastamala Äetsän (Keikyän) Saappaalan Hiunun alueen muinaisjäännösinventointi 2010

Sastamala Äetsän (Keikyän) Saappaalan Hiunun alueen muinaisjäännösinventointi 2010 1 Sastamala Äetsän (Keikyän) Saappaalan Hiunun alueen muinaisjäännösinventointi 2010 Timo Jussila Tapani Rostedt Kustantaja: Sastamalan kaupunki 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 2 Kartta: kaava-alue...

Lisätiedot

Tuulipuistot kulttuurimaiseman reunalla

Tuulipuistot kulttuurimaiseman reunalla Tuulivoimala ja kulttuuriympäristö seminaari 7.5.2013, Helsinki Tuulipuistot kulttuurimaiseman reunalla Antti Saartenoja Etelä-Pohjanmaan liitto Eteläpohjalaista maisemaa Etelä-Pohjanmaa jakautuu maisemamaantieteellisesti

Lisätiedot

VESILAHTI LAUKKO muinaisjäännösinventointi rantaasemakaavan

VESILAHTI LAUKKO muinaisjäännösinventointi rantaasemakaavan 1 VESILAHTI LAUKKO muinaisjäännösinventointi rantaasemakaavan muutosalueella 2015 Timo Sepänmaa Ville Laakso Tilaaja: Insinööritoimisto Poutanen Oy 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi...

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄ Moisio-Hakkarin asemakaavan Kiviahon pohjoisosan laajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2015 Johanna Rahtola Timo Jussila

LEMPÄÄLÄ Moisio-Hakkarin asemakaavan Kiviahon pohjoisosan laajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2015 Johanna Rahtola Timo Jussila 1 LEMPÄÄLÄ Moisio-Hakkarin asemakaavan Kiviahon pohjoisosan laajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2015 Johanna Rahtola Timo Jussila Tilaaja: Lempäälän kunta 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartat...

Lisätiedot

Tammela Pääjärvi Haukilammi Mäkilän ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013 Timo Jussila

Tammela Pääjärvi Haukilammi Mäkilän ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013 Timo Jussila 1 Tammela Pääjärvi Haukilammi Mäkilän ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013 Timo Jussila Tilaaja: Ympäristösuunnittelu Oy / UPM-Kymmene Oyj 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3

Lisätiedot

https://www.kulttuuriymparisto.fi/netsovellus/kk/kk_alue_raportti.aspx?alue_id=10...

https://www.kulttuuriymparisto.fi/netsovellus/kk/kk_alue_raportti.aspx?alue_id=10... Page 1 of 2 alueraportti Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Purmojärven rantayleiskaavaan liittyvä inventointi KAUHAVA PURMOJÄRVI (KORTESJÄRVI) PURMOJÄRVEN KYLÄNRAITTI pohjakartta Maanmittauslaitos lupanro 001/HTA/08

Lisätiedot

HAUSJÄRVI VANTAA HOKANMÄKI

HAUSJÄRVI VANTAA HOKANMÄKI HAUSJÄRVI VANTAA HOKANMÄKI Röykkiöalueen tarkastus 18.8.2006 FM Juha Ruohonen Riihimäen kaupunginmuseo Hausjärvi Vantaa Hokanmäki tarkastuksen kohde: röykkiöt > viljelyröykkiöt (?) kohteen ajoitus: historiallinen

Lisätiedot

KANGASALAN KIRKKOJÄRVEN NATURA-ALUE MAANKÄYTÖN MUUTOKSET NATURA-VERKOSTOON LIITTÄMISEN JÄLKEEN LAATIJA: JUSSI MÄKINEN TARKASTAJA: MARKETTA HYVÄRINEN

KANGASALAN KIRKKOJÄRVEN NATURA-ALUE MAANKÄYTÖN MUUTOKSET NATURA-VERKOSTOON LIITTÄMISEN JÄLKEEN LAATIJA: JUSSI MÄKINEN TARKASTAJA: MARKETTA HYVÄRINEN KANGASALAN KIRKKOJÄRVEN NATURA-ALUE MAANKÄYTÖN MUUTOKSET NATURA-VERKOSTOON LIITTÄMISEN JÄLKEEN LAATIJA: JUSSI MÄKINEN TARKASTAJA: MARKETTA HYVÄRINEN 30.1.2017 TARKASTELUN TAUSTA, TAVOITE JA MENETELMÄ Pirkanmaan

Lisätiedot

Olvassuon luonnonpuiston paloselvitys Selvitys: Olvassuon alueen metsäpalohistoriasta huhtikuussa 2003

Olvassuon luonnonpuiston paloselvitys Selvitys: Olvassuon alueen metsäpalohistoriasta huhtikuussa 2003 Olvassuon luonnonpuiston paloselvitys Selvitys: Olvassuon alueen metsäpalohistoriasta huhtikuussa 2003 Hannu Herva ja Rauno Ovaskainen, Metsäntutkimuslaitos Kolarin Tutkimusasema Kansikuva Olvassuon luonnonpuisto.

Lisätiedot

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2014

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2014 lkm krsm2 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 2..215 Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 214 Vuonna 214 Lahden rakennustuotanto oli 9 ja asuntotuotanto 859. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto

Lisätiedot

Tämä tarkastuskertomus liittyy Pohjanmaan museon Teuvan kunnalle antamaan lausuntoon.

Tämä tarkastuskertomus liittyy Pohjanmaan museon Teuvan kunnalle antamaan lausuntoon. TARKASTUSKERTOMUS PMA 1201 Paikka TEUVA ÄYSTÖ KUKUNKALLIO Tarkastuskäynti 23.5.2012 Pentti Risla Kukunkallio E:n sijainti PK lehti 124302 RIIPPI P: 6937296 I: 237804 P (YKJ): 6940205 I (YKJ): 3237869 Taustaa

Lisätiedot

Luokka: Ajoitus: kivikausi. Lukumäärä: Hietaranta. Puhelin: Postitmp: Honkajoki

Luokka: Ajoitus: kivikausi. Lukumäärä: Hietaranta. Puhelin: Postitmp: Honkajoki ARKEOLOGISEN KOHTEEN TARKASTUS Tunnistetiedot Kunta: Alue: Honkajoki Mj-rekisterinumero: 9900002 Luokka: Nimi: HietaJa-Hietaranta Kohteen laji: asuinpaikka Kohteesta muita kortteja Ajoitus: kivikausi Lukumäärä:

Lisätiedot

Nokia Paperitehtaan alueen muinaisjäännösinventointi 2011.

Nokia Paperitehtaan alueen muinaisjäännösinventointi 2011. 1 Nokia Paperitehtaan alueen muinaisjäännösinventointi 2011. Tapani Rostedt Timo Jussila Kustantaja: GEORGIA-PACIFIC NORDIC OY 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 2 Kartat... 3 Vanhat

Lisätiedot

Toholampi Kirkonkylä osayleiskaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2007

Toholampi Kirkonkylä osayleiskaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2007 1 Toholampi Kirkonkylä osayleiskaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2007 Hans-Peter Schulz Timo Jussila Kustantaja: Toholammen kunta 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 2 Yleiskartta...

Lisätiedot

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2014

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2014 lkm krsm Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson.. Rakennus ja asuntotuotanto vuonna Vuonna Lahden rakennustuotanto oli ja asuntotuotanto 8. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto pysyi lähes

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus:

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus: 1 RAKENNUSTAPAOHJEET Muutoksen kuvaus: Asemakaavamuutoksessa on poistettu kaksi rivitalotonttia ja osoitettu niiden tilalle kolme pientalotonttia sekä virkistysaluetta. Alueen pohjoisosaan Pihakadun varrelle

Lisätiedot