Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma valmistunut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma valmistunut"

Transkriptio

1 Kuntatiedote Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma valmistunut Kempeleen kunta aloitti liikenneturvallisuussuunnitelman laadinnan yhteistyössä ELY keskuksen kanssa vuoden 2013 lopulla. Uusi suunnitelma on nyt valmistunut. Kuntalaiset ovat jälleen olleet aktiivisesti mukana tämän tärkeän suunnitelman valmistelussa. Valmistunutta liikenneturvallisuussuunnitelmaa esitelläänkin kuntalaisille syksyllä. Kempeleeseen on laadittu vuonna 2001 edellinen liikenneturvallisuussuunnitelma, jonka toimenpiteistä 77 % (44/61 toimenpidettä) on jo toteutunut. Liikenneturvallisuutta voidaan parantaa kehittämällä liikenneympäristöä sekä tehostamalla liikenneturvallisuuden kasvatus-, valistus- ja tiedotustyötä. Liikenneturvallisuussuunnitelmalla pyritään kokoamaan liikenneturvallisuustyö yhdeksi kokonaisuudeksi, jotta työ olisi kattavaa, jatkuvaa ja yhteistyö eri sidosryhmien sekä toimijoiden kesken mutkatonta. Liikenneverkko Kempeleen tärkein liikenneväylä on kunnan pohjois-eteläsuunnassa halkaiseva valtatie 4, joka kulkee moottoritienä kunnan alueella. Moottoritien suuntaisesti kulkee myös maantie 847 (Liminka Oulu Haukipudas). Muita merkittäviä maanteitä Kempeleessä ovat mt 816 (Kempele - Hailuoto), kunnan pohjoisosassa lentokentälle menevä mt 815 (Maikkula - Lentoasema) sekä keskustan länsipuolella kulkeva mt 8154(Piriläntie) ja Zeppeliniltä Ketolanperän ja Murron suuntaan menevä mt (Ketolanperäntie) ja Oulun suuntaan kulkeva mt 18681(Kokkokankaantie). Suurimmat liikennemäärät Kempeleen kunnan alueella ovat moottoritiellä ns. Zeppeliinin eritasoliittymällä, jossa Oulun suuntaan kulkee keskimäärin noin ajoneuvoa vuorokaudessa ja etelän suuntaan ajon/vrk. Taajamassa nopeusrajoitus on katuverkolla pääasiassa 40 km/h ja maanteillä km/h. Ydinkeskustassa, taajaman koulujen ja Zeppelinin läheisyydessä on 30 km/h -aluerajoitus. Maanteillä taajamien läheisyydessä nopeusrajoitus on pääosin 60 km/h, muualla 80 km/h. Liikenneonnettomuudet Kempeleen tieliikenneonnettomuusaineisto perustuu ELY-keskuksesta saatuihin poliisin tietoon tulleisiin onnettomuuksiin. Tarkastelussa oli mukana onnettomuusaineisto. Se koostuu maanteiden ja katujen onnettomuuksista. Kempeleessä on tarkastelujaksolla tapahtunut 697 onnettomuutta, joista 2 johti kuolemaan, 164 loukkaantumisiin ja 531 omaisuusvahinkoihin. Eniten liikenneonnettomuuksia Kempeleessä tapahtui myöhään syksyllä ja talvella (marras-helmikuu). Viikonpäivistä eniten onnettomuuksia tapahtui lauantaisin. Kyselyt, aloitteet ja maastotarkastelut Liikenneturvallisuustyön suunnitelman taustana ovat olleet liikenneturvallisuustilanne ja aiemmat kokemukset. Suunnitelman laatimisessa tukena ovat olleet kuntien liikenneturvallisuusryhmien kokemukset sekä liikenneturvallisuustyön kysely. Liikenneturvallisuussuunnitelman aikana järjestettiin alueen asukkaille vuoropuhelua lisäävä mielipidekysely. Kysely järjestettiin huhti-toukokuussa 2013 ja se toteutettiin Internetin avulla. Asukkaille annettiin mahdollisuus vastata kyselyyn myös paperilomakkeella kunnan kirjastossa. Asukaskyselyyn vastasi 456 kempeleläistä. Yleensä vastaajat olivat työikäisiä ja henkilöautolla liikkuvia. Yli 60 % vastaajista piti Kempeleen liikenneturvallisuuden tilaa melko hyvänä tai erittäin hyvänä. Myös esteettömyyden näkökulmasta keskustaa pidettiin melko hyvänä tai erittäin hyvänä (n. 50 % vastaajista). Autoilijoiden kannalta merkittävimmät liikenneturvallisuutta heikentävät tekijät olivat vastaajien mukaan ylinopeudet, vaaralliset risteykset, huonot näkemät, mopoilijoiden liikennesääntöjen noudattamattomuus sekä teiden ja katujen huono kunnossapito. Koululaiskysely oli suunnattu peruskoululaisille. Kempeleessä kyselyyn vastasi 116 koululaisista, joka oli noin 4 % kunnan peruskoululaisista. On syytä huomata, että osa oppilaista on vastannut kotona vanhempien avustuksella. Siten kotona tehty vastaus voi kattaa useamman kuin yhden lapsen mielipiteen. Otos oli kuitenkin erittäin suppea ja luokkajakauma epätasainen, mikä voi vääristää tuloksia. Vastanneista koululaisista suuri osa kulkee polkupyörällä koulussa ja vapaa-ajan matkoilla. Vastaajien mielestä liikenneturvallisuuden sekä esteettömyyden tilat ovat melko hyviä tai erittäin hyviä (n. 60 %). Suunnittelun taustaksi on myös käyty läpi kuntaan ja ELY-keskukseen tulleet liikenneturvallisuusaloitteet viimeisten vuosien ajalta. Lisäksi kunnan keskustassa järjestettiin ns. esteettömyyskävely, jolla selvitettiin liikenneympäristön sopivuutta. Nykytilanne Ongelmallisimmat paikat keskittyvät maantielle 816 (Kempeleentie), Eteläsuomentien (mt 847) ja Piriläntien (mt 8154) liittymään, Lehmikentäntien (mt 18681) ja Kokkokankaantien (mt 18681) liittymään sekä korkeisiin ajonopeuksiin ja näkemäpuutteisiin. Lisäksi alueella on kevyen liikenteen väylän yhteyspuutteita. Esteettömyyden kannalta ongelmat keskittyvät väylän puhtaanapitoon, korkeisiin reunakiviin ja epätasaisiin päällysteisiin. Asukaskyselyssä vaarallisimmaksi liittymäksi koettiin Lehmikentäntien ja Kokkokankaantien liittymä, Kempeleentien ja Ollakantien liittymä, Kokkokankaantien ja Haukkakaarron liittymä, Piriläntien ja Vihiluodontien liittymä sekä Eteläsuomenien ja Piriläntien liittymä. Kaikista vaarallisimmaksi tieosuudeksi koettiin Vihiluodontie, Kokkokankaantie välillä Lehmikentäntie - Haukkakaarto sekä Pekurinpolku. Alla olevassa kuvassa on esitetty kyselyssä eniten mainintoja saaneet kohteet. Onnettomuudet ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana sattuneet vilkkaimmilla tieosuuksilla. Taajamassa onnettomuusmäärän perusteella pahimmat liittymät ovat Kauppakeskus Zeppelinin liittymät. Kempeleentien ja Ollilantien liittymä, Kempeleentien ja Ollakantien liittymä, Kempeleentien ja Hovintien liittymä sekä Eteläsuomentien ja Piriläntien liittymä. Loukkaantumisiin johtaneet kevyen liikenteen onnettomuudet ovat tapahtuneet pääsääntöisesti Zeppeliinin ympäristössä sekä muutamissa liittymissä. Toimenpiteet kevyen liikenteen väylillä Kempeleessä on merkittävä potentiaali jalankulun ja pyöräilyn lisäämiseksi. Kunta on mukana mm. yhtenä pilottikohteena Liikenneviraston hankkeessa, jossa tutkitaan jalankulun ja pyöräilyn edistämismahdollisuuksia yleiskaavoituksen yhteydessä. Taajamassa on varsin kattavasti jalankulun ja pyöräilyn reittejä ja välimatkat kotien ja palveluiden välillä ovat lyhyitä. Liikenneturvallisuussuunnitelmassa tärkeimpiä kohteita ovat koulumatkojen turvallisuuden lisääminen. Erityisesti on tarkasteltu alakoulujen turvallista saavutettavuutta. Muita suunnittelun painopisteitä olivat vanhusväestön liikkumisen esteettömyys taajaman ydinalueella ja työikäisten jalankulun ja pyöräilyn mahdollistaminen taajamissa ja niiden lähialueilla keskeisiin palveluihin. Kempeleen nykyistä kevyen liikenteen väylästöä täydennetään siten, että kevyen liikenteen kulkijoille syntyy liikenneturvallisia vaihtoehtoisa kulkureittejä kuntakeskuksen palveluihin. Tärkeimpiä uusia väyliä ovat ns. poikittaiset radan alittavat yhteydet sekä Kempeleentien eteläinen kevyen liikenteen väylä. Kevyen liikenteen turvallisuutta täydentävät väylien ja teiden risteysjärjestelyt. Lähtökohtana on, että ylemmän verkon risteämiskohdissa käytetään suojatiesaarekkeita, korotettuja suojateitä tai muita rakenteellisia ratkaisuja. Kiireellisimmät kohteet sijaitsevat vilkkaimmilla väylillä ja erityisesti lähellä kouluja. Teiden ja katujen toimenpiteet Ketolanperäntielle on tulevaisuudessa tarpeen tehdä toinen ajorata moottoritien yli. Toteuttamisen aikataulu riippuu liikenteen kasvun kehittymisestä ja mahdollisen Zatelliitin eritasoliittymän rakentamisesta moottoritielle. Zatelliitin eritasoliittymä mahdollistaa uuden ajoyhteyden ensinnäkin moottoritieltä Kempeleeseen, mutta myös uuden ajoyhteyden Kokkokankaalta ydinkeskustan suuntaan. Rautatien tasoristeykset Kempeleen alueella poistetaan käynnissä olevan Seinäjoki-Oulu rataparannushankkeen yhteydessä. Korvaavina yhteyksinä rakennetaan mm. edellä kuvattu uusi poikittaisyhteys Asemanseudun pohjoispuolelle. Eteläsuomentielle rakennetaan liikennevaloja. Samalla parannetaan kevyen liikenteen yhteyksiä pysäkeille ja Eteläsuomentien yli. Kempeleentielle rakennetaan kahdet liikennevalot Kempeleentien ja Ollilantien sekä Kempeleentien ja Ollakantien liittymiin. Liikennevalot toteutetaan ensivaiheessa nykyisillä liittymäjärjestelyillä. Lisäksi Kempeleentiellä K-kaupan tonttiliittymää kehitetään turvallisemmaksi. Lehmikentäntien ja Honkasentien liittymän toimivuutta voisi parantaa kiertoliittymä. Honkasentien ja Kitulankujan liittymäaluetta selkeytetään. Pysäkeille rakennetaan odotustilat. Kirkkotien länsipää on syytä remontoida vastaavasti kuin itäpää on jo tehty. Erityistä huomiota on kiinnitettävä Hovintien liittymän selkeyttämiseen. Vihiluodontien katujakso Kirkonkylän koulun kohdalla poistetaan ja se muuttuu koulupihaksi. Siitä on tehty tarkempi suunnitelma ja asia vahvistetaan asemakaavamuutoksella. Nopeusrajoitukset Kempeleen nopeusrajoitusjärjestelmä säilyy periaatteiltaan ennallaan. Rajoituksia ja merkkien sijainteja tarkistetaan seuraavasti: Vihiluodontien nopeusrajoituksen yhtenäistäminen alue 40 km/h nopeusrajoitukseksi Kempeleentien nopeusrajoituksen laskeminen 50 km/h nopeusrajoitukseksi Koulutien liittymän tuntumassa Koulujen ympäristö Suunnitelman tärkeänä kohteena ovat koulujen pihat, lähiympäristöt ja oppilaiden itsenäisesti kulkemat koulureitit. Reitteihin sekä lähiympäristöön, kuten maanteihin tai katuihin liittyvät toimenpiteet on mainittu muissa kohdissa. Suunnittelun aikana on käyty läpi Kempeleen peruskoulujen pihat lukuun ottamatta Kirkonkylän peruskoulun piha-aluetta, josta on tekeillä erillinen tarkempi suunnitelma. Toimenpideohjelma Liikenneturvallisuussuunnitelmaa laadittaessa esille nousseet hankkeet on koottu toimenpideohjelmaksi, jossa hankkeet on esitetty tavoitteellisessa toteuttamisjärjestyksessä. Toimenpideohjelman laadinnassa on otettu huomioon liikennemäärät, liikenneonnettomuudet, kyselyn tulokset ja muu palaute, maastokäyntien aikana havaitut liikenneturvallisuuspuutteet sekä taloudelliset realiteetit. Toimenpiteet ovat työryhmän esityksiä, joiden toteutuminen riippuu kunnan ja ELY -keskuksen rahoitusmahdollisuuksista. Kiireellisimpiä toimenpiteitä ovat mm.: Kempeleen- ja Piriläntien toimenpiteet Kirkonkylän koulun piha- ja liittymäjärjestelyt Kevyen liikenteen yhteys Kokkokankaalta Ollilaan. Turvallisin terveisin, Risto Sarkkinen, tekninen johtaja

2 Järjestöillä ja yhdistyksillä hyvää yhteistyötä kunnan kanssa Kempeleessä järjestettiin järjestöjen, yhteisöjen ja kunnan välisen yhteistyön kehittämisilta torstaina Santamäkitalon koululla. Kuntalaisten kuuleminen ja tapahtumayhteistyö on määritelty tavoitteeksi kuluvan vuoden talousarviossa. Kevään 2014 aikana on selvitetty, mitä konkreettista yhteistyötä kunnan toimialat tällä hetkellä tekevät kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Yhteistyöillassa puolestaan kartoitettiin järjestöjen sekä yhteisöjen kokemustietoa yhteistyömuotojen kehittämiseksi ja uudistamiseksi. Samalla järjestö- ja yhteisöedustajat kertoivat, miten edistävät kuntalaisten hyvinvointia Kempeleessä. Tilaisuuteen osallistui 24 järjestön ja yhteisöjen edustajaa. Tilaisuudessa oli mukana kunnan eri toimialueiden edustajia. Kuntalaisten kokemustietoa tullaan hyödyntämään kunnan hyvinvointityössä sekä yhteisöllisyyden ja aktiivisen osallisuuden vahvistamisessa. Palvelu- ja yhteisöllisyysvaliokunnat käsittelivät yhteistyöillan tuotoksia tiistaina Tapahtuman järjestivät Kempeleen kunta ja Terveempi Pohjois-Suomi2 Lakeus osahanke. Rehapoliksen lahjoittaman hyvinvointia edistävän tasapainotyynyn voitti arvonnassa Helli Oikarinen. Järjestöjen ja yhteisöjen edustajia kertomassa miten yhteistyötä kunnan kanssa tulee kehittää. Kunnallistekniikkapäällikkö Eelis Rankka, kotihoidon johtaja Raija Inkala ja sivistysjohtaja Hannu Kuusela iloitsivat illan aikana tuotetuista yhteistyön kehittämisehdotuksista. Kuva: Raimo Karhu Nuorten kesätyöseteleitä vielä jaossa Kempeleen kunta myöntää kesätyösetelin kaikille vuonna vuotta täyttäneille/täyttäville kempeleläisille nuorille. Kempeleen kunta maksaa 280 euroa työnantajalle, joka on palkannut kesätyösetelin saaneen kempeleläisen nuoren välisenä aikana vähintään kahdeksi viikoksi tai 10 päiväksi. Työaika on 6 tuntia/päivä. Työantajan ei tarvitse olla kempeleläinen ja työpaikka voi olla muuallakin kuin Kempeleessä. Kesätyösetelillä ei voi hakea kunnan/kaupungin tai valtion yksikköihin kesätyöhön. Työnantajana ei voi toimia yksityistalous, perhe tai yksityinen henkilö. Kesän aukioloaikoja Kunnantalon toimipisteet Asemantie 1 ja Takatie 6 ovat suljettuna Ilmoitustaulu on tänä aikana nähtävillä kunnan internet-sivuilla ja sopimuksen mukaan kunnantalon aulassa, p Kempeleläinen nuori, joka on täyttänyt/täyttää 17 vuotta vuonna 2014 voi hakea kesätyösetelin arkipäivinä mennessä klo välisenä aikana osoitteesta Pirilän Tupa, Piriläntie 155 B-talo. Noudettaessa on todistettava henkilöllisyys. Erillistä hakemusta ei tarvita. Lisätietoja antaa työnsuunnittelija, p Rakennusvalvonta kesällä 2014: Rakennuslupapäätöksiä tehdään normaalisti kunnantalon ollessa suljettuna Katselmuksia ei tehdä viikolla 30. Aloituskokoukset, rakentamiseen liittyvät katselmukset sekä rakennuspaikan merkinnät tilataan rakennusvalvonnan ajanvarauksesta: p Kansalaisopiston toimisto on suljettuna välisen ajan. Kotiseutumuseo on avoinna yleisölle välisen ajan ke-pe ja la-su Sosiaalitoimisto: suljettu Toimistossa on puhelinpäivystys kiinnioloaikana: Toimeentulotukea koskevissa asioissa voi soittaa arkisin klo 9-10 puh ja Kiireellisissä lastensuojelu- ym. asioissa yhteydenotot virkaaikaan puh Varhaiskasvatus. Päivystysaika kesällä 2014 on Santamäkitalon päiväkodissa ja Pikkukokon päiväkodissa (vuoroja jatkettua hoitoa tarvitsevat). Kaikki muut päiväkodit ja ryhmäperhepäiväkodit ovat kiinni. Perhepäivähoidossa päivystysajan hoidontarve pyritään järjestämään perhepäivähoitajilla. Nuorisotoimi: Liikennepuisto avoinna ma-pe klo (sadepäivinä suljettu). Monari avoinna kesäkuussa maanantaisin klo 14-20, heinäkuussa suljettu. Pirilän lasten- ja nuortentalo avoinna kesäkuussa keskiviikkoisin klo 14-20, heinäkuussa suljettu. Kirjasto: Pääkirjasto on Zeppelinissä avoinna saakka mape klo 11-19, la suljettu. Poikkeukset: to klo ja pe suljettu. Lähikirjasto Tietotori suljettu Zimmari: ja : ma 10-18, ti-pe 8-18, la ja su suljettu. Zimmari suljettu vuosihuollon vuoksi. Kempeleenkartano: suljettuna Asukastupa Kempeleen Asukastupa Kempeleen asukastupa on avoinna ti-to klo osoitteessa Honkasentie 11. Samassa talossa, Honkatuvalla, toimii myös neuvolan perhetyö ja senioreiden päivätoiminta. Aukioloaikana tuvalta saa pikkurahalla tuoretta kahvia ja pullaa talon tapaan. Lounasruokalatoimintaa asukastuvalla ei ole. Asukastupayhdistyksen jäsenenä olet mukana tukemassa toimintaamme. Jäsenkortin esittämällä saat alennusta Keijun Kukkapuodista ja Kangasvillasta. Jäsenmaksun suuruus vuodelle 2014 on 10 euroa. Asukastuvalla on myynnissä tuvalla tehtyjä käsitöitä sekä meille lahjoitettuja kirjoja, joiden tuotto tulee suoraan asukastuvan toiminnan tukemiseksi. Aukioloajoista Asukastupa on suljettu välisen ajan. Toivotamme kaikille oikein aurinkoista kesää! Peräkonttikirppis Asukastupayhdistyksen perinteisellä peräkonttikirppiksellä kunnantalon parkkipaikalla (os. Asemantie 1) lauantaina 7.6. klo musiikista vastaa Hanuripartio. Taikuri Jesse Willman esiintyy klo 12 ja 13. Poniratsastusta lapsille Disko ponilla klo Buffetissa myynnissä lettuja, kahvia ja makkaraa. Onnenpyörä ja arvontaa. Myyntipaikkavaraukset ja lisätietoja tuvalta. Tervetuloa! Tule mukaan tekemään Tuvasta meidän kaikkien olohuone! Seuraa ilmoitteluamme netissä, facebookissa ja ilmoitustauluilla! *** kempeleenasukastupa gmail.com puh

3 Ympäristöpalvelut Muutoksia joukkoliikennetarjontaan Kempeleen joukkoliikenneyhteyksiin tulee muutoksia alkaen, kun nykyiset liikennöintisopimukset lakkaavat. Kunnan itäosia palvelee uusi linja 51, joka ajaa Kempeleestä Kokkokankaan, Linnakankaan ja Metsokankaan kautta Kaakkuriin, josta jatketaan moottoritietä Ouluun. Linjaa ajetaan tunnin vuorovälillä. Linja ajaa Oulussa Professorintien kautta, josta on lyhyt kävelymatka OYS:iin ja Kontinkankaalle. Kempeleen länsiosia palvelevat heinäkuusta alkaen linjat 52 (Oulu Liminka Tyrnävä) ja 53K (Oulu Liminka Lumijoki), jotka ajavat Kempeleen kuntakeskuksen ja Piriläntien kautta Ouluun. Linjalla 52 on tunnin vuoroväli ja linja 53 tarjoaa yhteyksiä tärkeimpinä työssäkäyntiaikoina. Matka-aika Oulun ja Kempeleen välillä on noin 20 minuuttia. Talvikaudella ajetaan tärkeimpinä matkustusaikoina lisävuoroja linjatunnuksella 52V. Koulupäivinä ajetaan myös linjaa 57 (Murto-Oulu). Lisäksi talvikaudella käytettävissä on Limingan ja Tyrnävän nopeat moottoritievuorot (linjat 53 ja 54), joiden kyytiin pääsee Zeppelinin ramppipysäkeiltä. Linjaa 56 (Kempele Tyrnävä) ajetaan talvikaudella. Viikonloppuliikenteessä on käytössä samat aikataulut ympäri vuoden. Oulun joukkoliikenne Linjanumerot alkaen Haukipudas, Ii, Yli-Ii Kaupunkilinjat B A Citybussit Jylkynkangas - Metelinkangas 2 Ritaharju - Kaakkuri 3 Ritaharju - Metsokangas 4 Herukka - Iinatti 4A Herukka - Heikkilänkangas 7 Saarela - Puolivälinkangas 8 Lentoasema - Teknologiakylä 8B Keskusta - Teknologiakylä 9 Lentoasema - Heikinharju 10 Keskusta - Heikinharju 11 Keskusta - Kivikkokangas 12 Keskusta - Koskela 14 Kaukovainio - Välivainio 15 Nallikari - Mäntylä 35 Kiiminki - Lintula 2N 4N 7N 15N N A Toripakka - Värttö Ii - Yli-Ii B Toripakka - Medipolis 29 C Toripakka - Limingantulli Yli-Ii Ii 39 Haukipudas Kiiminki - Yli-Ii Kiiminki, Jääli, Ylikiiminki B Kiiminki 38 Ylikiiminki - Haukipudas Oulu Oulunsalo, Hailuoto Yöliikenne Ylikiiminki Kaupunkilinjat Citybussit 44 Oulunsalo 9 Muhos - Ylikiiminki Kempele Muhos Lumijoki Utajärvi Liminka Tyrnävä Muhos Kempele, Liminka, Tyrnävä, Lumijoki K Matonpesupaikka Oulunsalossa sijaitseva matonpesupaikka ei ole enää kempeleläisten käytössä. Myytävänä jäteastioita Kempeleen kunta myy 40 kpl käytöstä poistettuja 600 litran muovisia jäteastioita hintaan 10 /kpl. Jäteastiat ovat nähtävillä kunnan varikolla osoitteessa Ekohaka 5, Kempele. Maksu suoritetaan varikolle oston yhteydessä. Lisätietoja: Osmo Sarajärvi puh Ympäristönsuojelumääräykset ovat hyväksytty ja niitä on saatavana kunnantalon neuvonnasta. 38Y N Puutarhapalstat valmiina Puutarhapalstat Pirilän alueella ovat valmiina viljelijöille. Palsta on n. yhden aarin kokoinen, vuokra 25 /palsta. Lisätietoja ja vuokraus Kempeleen 4H-yhdistyksestä, puh Aikataulut: joukkoliikenne.fi/ kempele

4 Terveyskeskus Potilastiedon arkiston käyttö laajenee Tutustu Omakantaan Potilastiedon arkisto otetaan käyttöön kesäkuun alussa Kempeleen, Limingan, Lumijoen ja Muhoksen terveyspalveluissa Potilastiedon arkisto on palvelu, jonne terveydenhuollon yksiköt tallentavat potilastietoja omista tietojärjestelmistään tietoturvallisesti. Potilastiedon arkistoa rakennetaan vaiheistetusti, tiedot kertyvät arkistoon vähitellen arkiston käytön laajentuessa. Potilastiedon arkisto sisältää käyttöönoton jälkeen kirjatut tiedot. Vanhoja potilastietoja ei tässä vaiheessa siirretä järjestelmään. Potilastiedon arkisto parantaa potilasturvallisuutta ja tiedonkulkua Potilastiedon arkisto mahdollistaa potilastietojen käytön kaikissa terveydenhuollon yksiköissä. Hoidon laatu paranee ja päällekkäisiltä tutkimuksilta vältytään. Kansalaiset hyötyvät valtakunnallisesta palvelusta myös liikkuessaan eri osissa maata tai käyttäessään useampien terveydenhuollon palvelunantajien palveluita. Potilastiedon arkiston avulla tieto kulkee myös koti- ja mökkipaikkakunnan terveysasemien välillä. Potilastietoja käsitellään luottamuksellisesti, ja tietoja saavat käsitellä ainoastaan terveydenhuollon ammattihenkilöt, jotka osallistuvat potilaan hoitoon. Asiakas voi katsella omia tietojaan Omakannasta Potilastiedon arkisto tarjoaa kansalaisille mahdollisuuden tarkastella omia potilastietojaan tietokoneeltaan vaivattomasti, ajasta ja paikasta riippumatta. Omia potilastietoja pääsee tarkastelemaan Omakanta-palvelussa (www.omakanta.fi), jonne kirjaudutaan pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sähköisellä henkilökortilla. Omakanta-palvelusta asiakas näkee myös tiedot tietojensa luovutuksista. Potilastietojesi luovuttamiseen tarvitaan suostumus ilmoita kantasi Omakanta-palvelussa Omakanta-palvelussa voi käydä lukemassa ja merkitsemässä informoinnin saaduksi ja antamassa suostumuksen Potilastiedon arkiston tietojen käyttöön - tämä nopeuttaa asiointia terveyspalveluissa. Kieltojen asettaminen on myös mahdollista palvelun kautta. Jos Omakanta-palvelun käyttö ei ole mahdollista, suostumuksen voi antaa seuraavalla vastaanottokäynnillä kirjallisesti. Potilastiedon arkistosta on eniten hyötyä niin potilaalle kuin hoitohenkilökunnalle, kun potilastiedot ovat kaikkien potilasta hoitavien käytettävissä. Näin merkitset informaation saaduksi ja teet suostumuksen: mene Internet-osoitteeseen valitse tunnistustapa (pankkitunnus, mobiilivarmenne tai sähköinen henkilökortti) kirjaudu palveluun valitse vasemman reunan valikosta Suostumus ja kiellot lue ja merkitse informaatio saaduksi ja anna suostumus Potilastiedon arkisto osa Kanta-palveluja Potilastiedon arkisto on osa Kanta-palveluja (Kansallinen Terveysarkisto). Näihin terveydenhuollon, apteekkien ja kansalaisten valtakunnallisiin tietojärjestelmäpalveluihin kuuluvat Potilastiedon arkiston lisäksi sähköinen resepti, Lääketieto-kanta ja Omakanta. Lisätietoa saat omasta terveyskeskuksesta tai (Kansallinen Terveysarkisto). Kansalaisen ajanvaraus Kempeleen terveyskeskuksessa otetaan kesällä 2014 käyttöön Kansalaisen ajanvarustoiminta. Kansalaisen ajanvaraustoiminnassa on mahdollista netin kautta tarkistaa ja perua ennalta annettuja aikoja. Toiminta koskee kiireettömiä ajanvarausaikoja suun terveydenhuollossa, terveydenhuollossa, hoitaja- ja lääkärivastaanotolla sekä laboratoriossa. Palvelu ei koske päivystys- eikä puhelinaikoja. Jatkossa laboratorioaikoja voidaan myös varata netin kautta. Kansalaisen ajanvarustoiminta avataan käyttöön nyt kesän aikana asteittain ja sitä kehitetään käyttökokemusten sekä mahdollisuuksien mukaan. Kansalaisen ajanvarauspalvelun käyttöön tarvitsee omat verkkopankkitunnisteet ja palveluun pääsee kirjautumaan terveyskeskuksen nettisivuille tulevan linkin kautta. KEMPELEEN TERVEYSKESKUS KESÄLLÄ 2014 Päivystys ja muu kiireellinen toimii terveyskeskuksessa normaalisti. Ei kiireellisiä vastaanotto- ja todistusaikoja (esim. ajokortti- ja terveystodistus) ei ole kesälomakaudella tarjolla. Ei kiireelliset hoito-, seuranta- ja tutkimuskäynnit sekä todistusasiat ja reseptien uusinnat pyydetään hoitamaan ennen kesälomakautta tai lomakauden jälkeen elo-syyskuusta alkaen. Reseptit uusitaan viimeistään kahdeksan vuorokauden sisällä. HOITAJA- ja LÄÄKÄRI- VASTAANOTTO hoitaja- ja lääkärivastaanotto toimii supistetusti, ajanvaraukset ja neuvonta oman väestövastuualueen puhelinnumeroista. Ei kiireellisiä vastaanotto- ja todistusaikoja (esim. ajokortti- ja terveystodistus) ei ole kesälomakaudella tarjolla. Päivystys virka-ajan ulkopuolella on Oulun seudun yhteispäivystyksessä. Ennen yhteispäivystykseen hakeutumista täytyy ensisijaisesti soittaa yhteispäivystyksen terveysneuvontanumeroon (08) tai hätätapauksessa Hätäkeskukseen 112. Käyntiosoite Oulun yliopistollinen sairaala, Kajaanintie 50, sisäänkäynti A1. LABORATORIO JA RÖNTGEN Laboratoriossa ja röntgenissä on kesäaikana aikoja vain välttämättömiä tutkimuksia varten. Kiireelliset asiat hoidetaan normaalisti. LASTEN JA ÄITIYSNEUVOLA Äitiysneuvolan lakisääteiset tarkastukset, samoin pienten lasten tarkastukset hoidetaan normaalisti isompien lasten tarkastukset hoidetaan mahdollisuuksien mukaan tai sitten myöhemmin syksyllä. KUNTOUTUS Fysioterapian toiminta on supistettua Puheterapeutti on lomalla MIELENTERVEYSPALVELUT Mielenterveysneuvolan palvelut toimivat rajoitetusti kesälomien aikana. Tiilitorin toimipiste on kiinni Kiireellisissä asioissa voi ottaa yhteyttä terveyskeskuksen vastaanotolle. TERVEYSKESKUSSAIRAALA Terveyskeskussairaala toimii kesän aikana normaalisti. HAMMASHOITOLA Terveyskeskuksen hammashoitola on auki normaalisti, mutta heinäkuun aikana toiminta on päivystysluonteista eikä ajanvarausaikoja anneta etukäteen. Ylikylän yhtenäiskoululla sijaitseva hammashoitola on suljettu Hammashoitoloiden ajanvaraus puh , ma-pe Hammaslääkäripäivystys virkaajan ulkopuolella: Viikonloppuisin, juhlapyhinä, ja niiden aattoina elleivät ne ole työpäiviä, päivystys osoitteessa Aapistie 3, Oulu, puh Päivystysnumeroon vastataan klo , jona aikana ilmoittautuneet potilaat hoidetaan. Kaikkia 18 vuotta täyttäneitä asiakkaita laskutetaan terveyskeskustaksoin. Lasku tulostetaan potilaalle. Vakavissa hammashoidon tapaturmatilanteissa yhteydenotot suoraan Oulun seudun yhteispäivystykseen, terveysneuvonta puh. (08) tai hätätapauksessa Hätäkeskukseen 112. Käyntiosoite Oulun yliopistollinen sairaala, Kajaanintie 50, sisäänkäynti A1.

5 Nuorisotoimi Ajankohtaista tietoa saat toiminnastamme osoitteesta ja Seutunapista löytyy paljon nuorten elämään liittyvää asiaa. Seutunapin kuukausiteemoina kesäkuussa Rakkaus ja seksi, heinäkuussa Mistä apua/kriisit ja elokuussa Vapaa-aika. ** Tutustu myös Nuorten elämä.fi sivustoon. Olemme FB:ssa nimillä Pirilä Kempele ja Monari Honkanen. Pyydä kaveriksi! ETSIVÄ NUORISOTYÖ Hei sinä vuotias nuori. Oletko ilman koulu- tai työpaikkaa? Mietitkö jatkopolkua tai alan vaihtoa? Onko sinulla jotain muuta, missä tarvitsisit apua? Jutellaan yhdessä lisää! Ota yhteyttä etsivään nuorisotyöntekijään Laura Sinkkoseen, p , FB: Etsivä Laura Kempele. Lue lisätietoa -> Asukkaalle -> Nuoriso -> Etsivä työ. PS. Myös esimerkiksi vanhemmat tai kaverit voivat ilmoittaa etsiville nuoresta, jonka uskovat tarvitsevan apua yllämainituissa asioissa. Näpistelijä jää Kempeleen Näppihaukan kynsiin puuttumista alle 15-vuotiaiden omaisuusrikoksiin. Toimintaa tehdään yhteistyössä sosiaalitoimen, kauppiaiden ja poliisin kanssa. Ota yhteyttä: Sinikka Ojapelto p Nuorisotoimen lasten- ja nuortentaloilla, retkillä, leireillä ja tapahtumissa energiajuomat ovat kiellettyjä sekä kaikki toiminnot ovat päihteettömiä. Nuorisotoimi järjestää pienryhmätoimintaa kesäkuussa. Ota yhteyttä Sanna Tauriaiseen p Nuorisotoimen työntekijät tekevät kesän aikana iltaisin katupäivystystä Kempeleen alueella. Tulkaa jututtamaan Kempeleen lasten liikennepuisto Sarkkirannan urheilukeskuksessa Liikennepuisto on avoinna ma-pe klo (sadepäivinä suljettu). Toiminta on ohjattua ja tarkoitettu 2. luokalta päässeille ja sitä nuoremmille lapsille (v syntyneet ja sitä nuoremmat). Alle 4-vuotiaiden lasten ohjaus ja valvonta on koko ajon aikana vanhempien vastuulla (vanhempi kulkee mukana). Ajamaan pääsee käymällä liikennekoulun, jonka jälkeen saa liikennepuiston ajokortin. Liikennekouluopetusta pidetään pääsääntöisesti 15 minuutin välein (tasalta, vartin yli, puolelta ja varttia vaille). Ajokortista peritään 2 maksu/kesä. Maksu suoritetaan ainoastaan käteisellä, joten varaathan tasarahan mukaan. Ajamaan pääsee aina näytettyään ajokorttia ohjaajalle. 2 maksulla voi ajaa siis koko kesän vaikka joka päivä. Ajokortti kannattaa pitää sen takia tallessa ja muistaa ottaa mukaan joka kerta. Suosittelemme kypärän käyttöä liikennepuistossa. Ota oma kypärä mukaan. Perjantaina vietetään liikennepuiston päättäjäisiä klo välisenä aikana, jolloin puistossa on ohjattua toimintaa (säävaraus). Lisätietoja, ryhmävaraukset, jotka tehtävä ennakkoon: Liikennepuiston vastaava Sinikka Ojapelto p , sinikka. (pe asti). Ma alkaen liikennepuiston vastaavan tavoittaa numerosta Lasten- ja nuorten kesätoimintaa 2014 Osa kesätoiminnoista (retkistä ja leireistä) järjestetään yhteistyössä Rantalakeuskuntien nuorisotoimien kanssa. Ilmoittautumiset internetissä osoitteessa: fi/asukkaalle/nuoriso/tapahtumatja-retket.html Kerro ilmoittautumisen yhteydessä lähtijän mahdollinen erikoisruokavalio, allergiat, matkapahoinvointi, lääkitys, pyörätuolitarve yms. asioita, joista ohjaajien olisi hyvä tietää. Internetissä ilmoittautuessa ilmoita aina vain yhden henkilön tiedot kerrallaan. Jos ilmoitat siis useamman henkilön samalla kertaa, avaa joka kerta linkki uudelleen seuraavan henkilön tietojen kirjoittamista varten. Mikäli ilmoittautuminen on tehty ohjeiden vastaisesti (eli ilmoitettu samaan lomakkeeseen monta osallistujaa) emme takaa, että kaikki pääsevät mukaan, mikäli retki/leiri on täynnä. Ilmoittautuminen on sitova Sitovat ilmoittautumiset tehdään ilmoitettuun päivämäärään mennessä. Tämän jälkeen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen tehdyistä peruutuksista peritään 50 % retken hinnasta, mikäli osallistujalla ei ole esittää lääkärintodistusta. Peruminen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen on siis mahdollista ilman maksuja ainoastaan lääkärintodistusta vastaan. Ilmoittautumisen jälkeen Retkistä ja leireistä lähetetään ilmoittautuneille retki-/leirikirje ja tilisiirtotiedot. Osallistumismaksu tulee olla maksettuna ennen retkeä/leiriä, joten noudatathan ilmoitettua eräpäivää. Kirjeestä selviää tarkat aikataulut, ohjelma sekä se, mitä tarvitsee ottaa mukaan retkelle/leirille. Jos et lähdekään varaamallesi retkelle/leirille, ilmoita peruuntumisesta AINA pikaisesti nuorisotoimen henkilöstölle, jotta varallaolijoille saadaan ilmoitettua ajoissa vapautuneista paikoista. Hyvä tietää Nuorisotoimella on retkillä/leireillä tapaturmavakuutus kempeleläisille osallistujille. Retkillä/leireillä on pääsääntöisesti mukana kunnan oma ohjaaja/ ohjaajat. RETKET 1. Retki Powerpark-huvipuistoon ti Retki täynnä, ilmoittaudu varapaikoille osoitteeseen 2. Päivävaellus Rokualle to Hinta: 25. Hintaan sisältyy matka, makkaranpaisto ja kahvi nuotiopaikalla sekä tapaturmavakuutus. Ota muita omia eväitä ja juomapullo mukaan pikkureppuun. Lisätiedot: Pirjo Ranta puh Retki Ähtärin eläinpuistoon ja Tampereen Särkänniemeen ti-ke Hinta: 115. Hintaan sisältyy matka, rannekkeet, ilta- ja aamupalat, 2 lounasta ja tapaturmavakuutus. Tutustumme myös Tuurin kyläkauppaan, jossa ruokaillaan. Majoitus (lattiamajoitus) Rientolan Setlementti ry:n toimintatalossa. Lisätiedot: Pirjo Ranta puh LEIRIT Särkänniemi Isien ja poikien kalastusleiri su-ke Jatkonsalmen kämpällä Hossassa, Suomussalmella Hinta: 135 aikuiset ja 85 lapset. Hintaan sisältyy matka, ruoat, majoitus, karhutilalla käynti ja tapaturmavakuutus. Kempeleestä mukaan mahtuu osallistujaa, riippuen montako lähtee samasta perheestä. Lisätiedot: Jussi Mäkäräinen p Leirin järjestävät Tyrnävän, Limingan ja Kempeleen nuorisotoimet. TAPAHTUMAT S.K.A.T.E.-kisat Sarkkirannan urheilukeskuksen skeittiparkilla to klo (ilmoittautumiset klo paikan päällä, kisat klo alkaen) Flättiskate Berricsin säännöillä. Sarjat: Alle 14-vuotiaat ja yli 14-vuotiaat. Molempien sarjojen kolme parasta palkitaan. Palkintoina dekkejä, renkaita, t-paitoja yms. Tervetuloa kisaamaan ja katsomaan! Lisätiedot: Sinikka Ojapelto puh TYÖPAJATOIMINTA TIEDOTTAA Lemmikkieläinpäivä ke klo Pirilän lasten- ja nuortentalolla Ota oma lemmikkisi mukaan ja tule tapaamaan muita lemmikkien omistajia. Voit osallistua myös ilman lemmikkiä, joten kaikki asiasta kiinnostuneet tervetuloa! Lemmikkieläintavaran vaihtopiste (tuo omat ylimääräiset avarat vaihtopisteeseen ja ota jotain tarvitsemaasi tilalle, esim. pannat, lelut, ruokakupit jne.) Eläinaiheista ohjelmaa Lisätietoja Sanna Tauriainen puh Ilta-pihakirppis Pirilän lastenja nuortentalon esiintymislavan edustalla pe klo Tule myymään ja/tai ostamaan; myös oheisohjelmaa lapsille - Pöytävuokra: 5 - Lisätiedot ja pöytien varaukset: Sinikka Ojapelto p Kädentaito- ja taidetyöpaja Kempeleen kunnan nuorten kädentaito- ja taidetyöpaja toimii Pirilän Konekoulun tiloissa. Pajalla harjoitellaan työelämätaitoja, arjenhallintaa ja erilaisia kädentaitoja. Paja on tarkoitettu vuotiaille kempeleläisille nuorille, joilla ei ole opiskelu- tai työpaikkaa. Tavoitteena on saada nuorelle mielekästä tekemistä ja tähtäimenä on joko työ- tai opiskelupaikka. Pajalle on käynnissä jatkuva haku, joten ota rohkeasti yhteyttä meihin, mikäli pajalle mielit! Kevät-/kesäkaudella pajapaikat ovat täynnä tällä hetkellä, mutta mietitään pajalle sijoittumistasi elokuusta alkaen. Työvalmentaja Stiina Leino p Yksilövalmentaja Inka Labba p Työpaja mukana pihakirppiksessä pe Pajatöitä nähtävillä työpajalla viikolla 26 ma-to klo Tervetuloa ostoksille ja tutustumaan pajaan! LASTEN- JA NUORTENTALOJEN TOIMINTA 2014 Löytyy netistä Talojen mahdollisista aukiolomuutoksista kerrotaan mm. ovi-ilmoituksilla, sivulla ja FB:ssä. Lasten ja nuorten vanhemmat ovat aina tervetulleita tutustumaan talojen toimintaan aukioloaikoina kaffit tarjotaan! Honkasen lasten- ja nuortentalo Honkasentie 11, Kempele, p , FB:ssä nimellä Monari Honkanen. Monari avoinna kesäkuussa maanantaisin klo Heinäkuussa suljettu. Kerhotoiminta alkaa syksyllä Monarilla: lisätietoja Pirjolta p seuraa kunnan nettisivuja Pirilän lasten- ja nuortentalo Piriläntie 155, Kempele, p , FB:ssä nimellä Pirilä Kempele. Pirilä avoinna kesäkuussa keskiviikkoisin klo Heinäkuussa suljettu. - Pirilän esiintymislavan käytön tiedustelut ja varaukset Sanna Tauriainen, (sanna.tauriainen(at)kempele.fi, p ) tai Merja Hillilä, (merja.hillila(at)kempele.fi, p ). Lavan käyttö on pääsääntöisesti maksutonta, sähkön käytöstä peritään maksu määrättyjen taksojen mukaisesti. Nuorisotoimen yhteystiedot: /Sanna Tauriainen, nuorisotyön palveluyksikön vastuuhenkilö Honkasen lasten- ja nuortentalo: /Pirjo Ranta, nuoriso-ohjaaja-raittiussihteeri Pirilän lasten- ja nuortentalo: /Sinikka Ojapelto, nuoriso-ohjaaja /Jussi Mäkäräinen, erityisnuorisotyöntekijä /Laura Sinkkonen, etsivä nuorisotyöntekijä /Stiina Leino, työpajan työvalmentaja /Inka Labba, työpajan yksilövalmentaja Sähköpostiosoitteet muotoa:

6 Zimmari VIRKISTYSUIMALA Merkitsethän ryhmän aikataulun itsellesi. Vauvauinnin hinta 50 / 4 kertaa. Vauvauintimaksu sisältää vauvauinninohjauksen sekä uintimaksun 2 aikuiselta ja vauvalta. MONITOIMIALTAAN VIIKKO OHJELMA Lehmikentäntie 2, Kempele Palvelupiste, p Valvomo, p AUKIOLOAJAT ja Maanantai Tiistai, perjantai Lauantai ja sunnuntai suljettu Palvelupiste suljetaan tuntia aikaisemmin ja uintiaika päättyy puoli tuntia ennen hallin sulkemista. Allas suljettu muulta toiminnalta. Monitoimiallas on tarkoitettu ensisijaisesti erityisryhmille. Muutokset mahdollisia. Maanantai Kansalaisopiston erityisryhmä (jatkuu syksyllä) Kempeleen veteraanit, jatkuu TK Liminka (jatkuu syksyllä) Rantalakeuden reuma ja tules (jatkuu syksyllä) Tiistai TK Kempele (jatkuu syksyllä) Vesivoimistelu senioreille jatkuu Yleinen vesivoimistelu, jatkuu Aqua Zumba KNV (jatkuu syksyllä) Keskiviikko Yleinen vesivoimistelu, jatkuu TK Rantsila TK Kempele Zytyke (jatkuu syksyllä) TK Lumijoki ja TK Oulunsalo (jatkuu syksyllä) Zimmari suljettu (vuosihuolto) AUKIOLOAJAT alkaen Maanantai Tiistai, keskiviikko, torstai Perjantai Lauantai ja sunnuntai Palvelupiste suljetaan tuntia aikaisemmin ja uintiaika loppuu puoli tuntia ennen hallin sulkemista. Zimmari haluaa tarjota turvallisen uintihetken sekä lapsille että heidän vanhemmilleen. Uinninvalvojilla on yleinen valvontavastuu kaikista asiakkaistamme. Lapset ovat aina vanhempiensa vastuulla. Suosittelemme, että yhden vanhemman vastuulla uimalassa olisi korkeintaan kolme alle kouluikäistä lasta. Kellukkeita käytetään ainoastaan vedessä, missä lapsi voi seisoa ja on aikuisen valvonnassa. Isoallas on tarkoitettu vain uimataitoisille. Alle 8-vuotias tai uimataidoton lapsi saa tulla uimaan vain yli 15-vuotiaan ohjauksessa. Uimahallin sääntöjä on hyvä kerrata lasten kanssa säännöllisesti. Torstai Perjantai Lauantai Yleinen vesivoimistelu, alkaen klo isoallas TK Rantsila (jatkuu syksyllä) Koti- ja maatalousnaiset 7.8. / 4.9. / / / Vesivoimistelu senioreille jatkuu Yleinen vesivoimistelu, jatkuu TK Tyrnävä ja Vesitreeni, jatkuu Vauvauinti, jatkuu Smartumin liikunta- ja kulttuurisetelit sekä Smartum-saldo maksukortti, Tyky-kuntosetelit, Ticket Mind& Body-kortti, Virikesetelit ja Sporttipassi käyvät meillä työpaikkaliikunnan maksuvälineenä. Työnantajan tarjoamat etuudet on tarkoitettu työntekijän henkilökohtaiseen käyttöön ja niillä voi ostaa myös sarjakortteja. Liikuntapassi kempeleläisille eläkeläisille ja työttömille. Hinta eläkeläisille 30 / vuosi (voimassa vuoden ostopäivästä) ja työttömille 15 / puoli vuotta (voimassa puoli vuotta ostopäivästä). Liikuntapassin voi lunastaa Zimmarista todistamalla olevansa oikeutettu ko. etuuteen. Liikuntapassiin oikeutetun pitää olla kirjoilla Kempeleessä. Liikuntapassi ei käy erityisryhmien vesivoimisteluihin (terveyskeskus ja reumayhdistys). Liikuntapassi on voimassa arkisin klo 16 saakka sekä viikonloppuisin (arki-iltaisin normaalit uintimaksut). Liikuntapassilla pääsee myös Kempelehallin kuntosalille (osallistuttava ensin kuntosalikurssille, lisätietoja liikuntasihteeri Pauli Ängeslevältä p ). Seniorikortti: uinninharrastamiseen 65 vuotta täyttäneille kempeleläisille, tyrnäväläisille ja liminkalaisille. Hinta 30, voimassa vuoden ostopäivästä. Seniorikortti ei käy erityisryhmien vesivoimisteluihin (terveyskeskus ja reumayhdistys). Seniorikortti on voimassa arkisin klo 16 saakka sekä viikonloppuisin (arki-iltaisin normaalit uintimaksut). Kempeleläisillä senioreilla mahdollisuus käydä myös Kempelehallin kuntosalilla seniorikortilla (osallistuttava ensin kuntosalikurssille, lisätietoja liikuntasihteeri Pauli Ängeslevältä p ). Vauvauinnin voi aloittaa, kun vauva on täyttänyt 3 kuukautta ja painoa on vähintään 5 kiloa. Tällöin valveilla olo aika on riittävän pitkä ja vauva jaksaa fyysisen rasituksen ja lämpötilojen vaihtelut. Infotilaisuus ryhmiin päässeille perheille järjestetään tiistaina kello 19 Zimmarin kahviossa. Alkeis1 Lauantaisin klo Ryhmä on tarkoitettu uusille vauvoille, jotka eivät ole olleet ennen vauvauinnissa. Aloitusikä 3 9 kk. Ryhmään ei oteta isompia sisaruksia, jotta vauvauintihetki säilyisi rauhallisena. Keväällä 2015 perheillä on mahdollisuus jatkaa vauvauinnin jatkoryhmässä kesään saakka ja sen jälkeen hakea erikseen taaperoryhmään. Alkeis2 Lauantaisin klo Ryhmä on tarkoitettu uusille vauvoille, jotka eivät ole olleet ennen vauvauinnissa. Aloitusikä 3 9 kk. Ryhmään ei oteta isompia sisaruksia, jotta vauvauintihetki säilyisi rauhallisena. Keväällä 2015 perheillä on mahdollisuus jatkaa vauvauinnin jatkoryhmässä kesään saakka ja sen jälkeen hakea erikseen taaperoryhmään. Sisar1 Lauantaisin klo Sisar1 on tarkoitettu 3 9 kk vanhoille vauvoille ja heidän alle kouluikäisille sisaruksille sekä kahdelle aikuiselle. Keväällä 2015 perheillä on mahdollisuus jatkaa vauvauinnin jatkoryhmässä kesään saakka ja sen jälkeen hakea erikseen taaperoryhmään. Taapero ZIMMARIN ALOITTAVAT VAUVAUINTIRYHMÄT SYKSYLLÄ 2014 Uudet vauvauintiryhmät aloittavat lauantaina Haku ryhmiin alkaa torstaina klo 9.00 netin kautta osoitteessa Jokaisen vauvauintiryhmän alle tulee www-linkki ilmoittautumislomakkeeseen, jonka kautta ilmoittautuminen tapahtuu. Ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Saatte heti tiedon oletteko päässeet mukaan ryhmään. Lauantaisin klo Taaperouinti on tarkoitettu 1-3 -vuotiaille lapsille. Ryhmässä vanhemmat saavat ideoita siihen, mitä kaikkea uimahallissa voi tehdä lapsen kanssa. Eli kyseessä on ns. pehmeä lasku perheen itsenäiseen uintiin. Toivomme 1 lapsi / 1 aikuinen, jotta ryhmän koko pysyy hallinnassa. Toki 1 lapsi / 2 aikuista ovat myös tervetulleita! Ajankohtaista tietoa Zimmarin tapahtumista ja poikkeavista aukiolo- tai allasajoista löytyy Zimmarin nettisivuilta YLEISET VESIVOIMISTELUT (sis. uintimaksuun, kesto 30 min) ajalla ja Tiistai Torstai isoallas monitoimiallas YLEISET VESIVOIMISTELUT (sis. uintimaksuun, kesto 30 min) alkaen Maanantai Tiistai Torstai Perjantai Sunnuntai Keskiviikko isoallas (ei musiikkia) isoallas (ei musiikkia) senioreille, monitoimiallas (ei musiikkia) monitoimiallas (ei musiikkia) monitoimiallas isoallas monitoimiallas (14.8. alkaen klo 7.30 isoallas) senioreille, monitoimiallas isoallas monitoimiallas vesitreeni, monitoimiallas isoallas Oi, katsokaa miten lainehet niin kauniisti rantoja kaulaa! Oi, kuunnelkaa, miten lintuset niin kauniisti lehdossa laulaa! Oi, ootteko nähnehet illan kuun ja kuullehet kuisketta metsän puun, min ylitse valkeat hattarat suvitaivaalla vaeltavat. Eino Leino Kaunis kiitos asiakkaillemme kuluneesta kaudesta ja iloista kesää! toivoo Zimmarin henkilökunta

7 Kirjasto Vihiluodontie 586, Kempele p Sähköposti: Tietotorin kirjasto ja palautusluukku on suljettu kesällä alkaen Tietotori on avoinna: ma pe KEMPELEEN PÄÄKIRJASTO sijaitsee liikekeskus Zeppelinin kolmannessa kerroksessa osoitteessa: Zeppelinintie 1, Kempele Puh Sähköposti: Kirjaston kotisivu kempele.fi/fi/asukkaalle/kirjasto Aineistotietokanta ja uusinnat salanumeron avulla Pääkirjaston kesäajat saakka: Ma pe La suljettu Aukiolopoikkeukset: To klo Pe suljettu Palautusluukku suljettu alkaen pääkirjasto on avoinna ma-pe ja la LÄHIKIRJASTO-KOULUKIRJASTO TIETOTORI Satutuokiot pääkirjastossa jatkuvat syksyllä alkaen torstaisin klo Satutuokio kestää minuuttia ja sopii parhaiten 3-vuotiaille ja sitä vanhemmille lapsille. Tervetuloa taas syksyllä satujen pariin! Näyttelyt pääkirjastossa Touko-kesäkuu : Meeri Koutaniemi : Kaukana kotoa - Tabareybareyn tytöt Meeri Koutaniemi valokuvasi viiden malilaistytön elämää pakolaisleirillä Nigerissä. Plan Suomen näyttely. Kesä-heinäkuu Teija Estabrookin kuvataidenäyttely Eri vaiheissa : akryyli-, pastelli- ja öljyväritöitä Jatkuva poistoaineiston myynti Kempeleen pääkirjastossa myydään jatkuvasti sekä aikuisten että lasten poistokirjoja hintaan 0,50 /kpl tai 3 kpl 1 eurolla. epress : lue paikallis- ja maakuntalehtiä kirjastossa Digitaalisia, ajankohtaisia näköisversioita voi lukea kirjaston asiakaskoneilla. Valittavana mm. Pyhäjokiseutu, Kuhmolainen, Lappilainen, Raahelainen, Ylä-Kainuu, Turun Sanomat ja yli 100 muuta lehteä. Varaa asiakaskone tiskistä kirjastokortilla tai henkilöllisyystodistuksella ja luku voi alkaa! Musiikkiosasto tiedottaa: klassista ja jazzia kuunneltavissa Naxos-palvelun kautta Kuunneltavissa n. 1,3 miljoonaa klassista ja n jazz-kappaletta. Voit kirjautua palveluihin Kempeleen kirjaston 244A-alkuisella kortilla esim. kirjaston musiikkiosaston sivulla kempele.fi/fi/asukkaalle/kirjasto/ musiikkiosasto. Kaksi kuuntelijaa voi olla kirjautuneena molempiin palveluihin yhtä aikaa (max. 2 h / hlö). Muistathan kirjautua ulos, kun lopetat kuuntelun! Myytäviä oheistuotteita pääkirjastossa Mustia reilun kaupan Outi-kirjastot kangaskasseja on saatavissa 5 kappalehintaan. Lisäksi on myytävänä teosta Lakeuden äärellä, kaupungin naapurina : Kempeleen kulttuuriympäristöohjelma (toim. Timo Paakki), hinta 15 euroa. Pääkirjasto välittää myös KempeleSeura ry:n julkaisemaa Kempeleen Kurpponen kotiseutulehteä, jonka teemana on musiikki. Tätä 5 euron hintaista julkaisua voi ostaa vain käteisellä ja tasarahalla, muita edellä mainittuja myös kortilla. Digitointilaite Pääkirjastolla on mahdollisuus maksuttomaan digitointilaitteen käyttöön. Asiakas voi siirtää VHSkasetilla (tai VHS-C) olevat tallennuksensa DVD-levylle (oma levy mukaan). Laite on omatoimisesti käytettävissä kirjaston aukioloaikana. Opastamme tarvittaessa. Laitteen voi varata numerosta tai paikanpäällä. Huomioi aikaa varatessa, että siirto kestää yhtä kauan kuin siirrettävän materiaalin kesto. kei toisi koskaan mitään tilalle. Huom! Ei kirjastojen poistokirjoja, kirjasarjoja tai tietosanakirjoja. Kempeleen kirjasto ja Linnakangastalon koulu ovat mukana valtakunnallisessa Lukuinto-ohjelmassa, jolla tuetaan ja edistetään lasten ja nuorten lukemisen ja kirjoittamisen taitoja. Lisää tietoa Lukuinnosta löydät sekä Linnakangastalon koulun nettisivuilta Ilmoitathan muuttuneet yhteystietosi kirjastoon! TERVETULOA KIRJASTOON! Vaihtohylly Pääkirjaston hissiaulassa on kirjojen ja lehtien vaihtohylly. Voit tuoda omia hyväkuntoisia kirjojasi ja lehtiäsi muiden iloksi ja ottaa aineistoa ilmaiseksi. Vaihtohyllystä voi aina ottaa materiaalia vaik- Kansalaisopisto UUSIEN OPPILAIDEN ENNAKKOILMOITTAUTUMINEN MUSIIKIN YKSILÖOPETUKSEEN LUKUVUONNA Ilmoittautuminen internetissä osoitteessa https://www.hellewi.fi/kempele/ Yksilöopetukseen liittyvät tiedustelut musiikinopettaja Kari Suvilehto p Yksilöopetusta annetaan seuraavissa instrumenteissa: piano, huilu, viulu, sello, rummut, kitara, klarinetti, saksofoni ja yksinlaulu. Opetus on yksilöopetusta 30 min. / vko / opiskelija. Uusia opiskelijoita otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Opiskelupaikan varmistumisesta ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Kurssimaksu laskutetaan opiskelupaikan varmistuttua. ILMOITTAUTUMINEN LUKUVUODEN OPINTOIHIN ALKAA pe klo 9.00 internetissä osoitteessa https://www.hellewi.fi/kempele/ Tarkemmat lukuvuositiedot nähtävissä internetissä elokuussa ennen ilmoittautumisen alkamista. Opiston toimisto on suljettuna välisenä aikana. TOIMINTAA Opiston väki toivottaa opiskelijoilleen aurinkoista ja lämmintä kesää! Kulttuuritoimi Taidenäyttely Museon kesä "Luontoa etsimässä" Anni Näyhän maalauksia kunnantalon näyttelytilassa Kotiseutumuseo on yleisölle avoinna Aukiolojat: ke-pe 12-18, la-su Kuva: Kristiina Myllyoja Lannoitesäkkikeräys toteutetaan 4H-yhdistyksen toimesta ajalla Keräyspiste on MMS:n kuivaamolla ja se on avoinna keskiviikkoisin ja lauantaisin klo Nuoret pakkaavat keräyspisteeseen toimitetut lannoitesäkit ohjeistuksen mukaisesti. Keräykseen kelpaavat Yaran lannoitesäkit ja niiden lavahuput sekä Agrimarketin, Peltosiemenen, Raisioagron ja Tilasiemenen suursäkit. Kun olet tuomassa lannoitesäkkejä keräyksen, ota AINA ensin yhteys Kempeleen 4H-yhdistykseen, voimme sopia tuontiajasta. 4H-työpalvelu. 4H-yhdistys välittää nuoria erilaisiin työpalvelutehtäviin. Palveluna tarjoamme mm. kotitalouksien siivousta, ikkunanpesua ja lemmikkieläimen hoitoa. Työpalvelun tuntiveloitus on 12,00 eur + ALV / hlö. Työtilaukset 4H-yhdistyksestä. Junnuleiri Manamansalossa Kultahiekoilla 8-12 vuotiaille. Leirin ohjelmassa mm. ongintaa, farmer s golf, kädentaitoja, teräsmieskilpailu, saunomista ja uintia. Leirimaksu on 80 /jäsen, 110 / muut (sis.kuljetus, majoitus, ruokailut ja materiaalit), vielä ehdit ilmoittautua mukaan! Viljelypalstoja vuokrataan Pirilän pellolta. Palstan koko n. yksi aari, vuokra 25 /palsta. Lisätietoja ja vuokraus 4H-yhdistyksestä, puh Tyrsky, öljy kankaalle (2014) Lauluillat Äkkinäisten ja Hanuripartion vetämät yhteislauluillat Pirilän esiintymislavalla (Piriläntie 155) sunnuntaisin välisenä aikana klo Tervetuloa mukaan laulamaan! Kempeleen kotitalouksien vaarallisten jätteiden ja SER-jätteen vastaanottopiste sijaitsee osoitteessa Tarjusojantie 9, Pohjolan Laitehuollon pihapiirissä. Asema on avoinna KE klo (Pyhäpäivinä suljettu). Jätteen tuonti vastaanottopisteeseen aukioloaikojen ulkopuolella on ehdottomasti kielletty! Kempeleen 4H-yhdistys ry./heli Kylli p , kempele(at)4h.fi os. Piriläntie 155D, Kempele. Yhdistyksen kotisivut:

8 Kempeleen seurakunta Kirkkoherranvirasto avoinna kesäaikaan ( ) ma-ti ja pe klo 10-15, ke klo 10-14, to klo KIRKKOHERRANVAALI Kempeleen kirkkoherranvaali pidetään syksyllä Katso lisää ja tutustu kirkkoherraehdokkaisiin fi/595-kirkkoherraehdokkaidenesittelyt Kempeleen kirkkoherraehdokkaiden vaalinäytesunnuntait: Jouko Lankinen Messu su 7.9. klo 10 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa Kimmo Helomaa Messu su klo 10 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa Petteri Tuulos Messu su klo 10 Pyhän Kolminaisuuden Ehdokkaan kyselytunti on kirkkokahvien jälkeen kirkkosalissa. JUMALANPALVELUKSET Kesäsunnuntaisin 1.6. alkaen pidetään pääjumalanpalveluksia myös vanhassa Tapulikahvit vanhan kirkon jumalanpalvelusten jälkeen kauniissa kirkkotarhassa. Messu su 1.6. klo 10 Vanhassa Helluntain messu su 8.6. klo 10 Vanhassa Konfirmaatiomessu su klo 10 Pyhän Kolminaisuuden Juhannuspäivän sanajumalanpalvelus la klo 10 Vanhassa Messu su klo 10 Vanhassa Messu su klo 10 Vanhassa Messu su 6.7. klo 10 Vanhassa Messu su klo 10 Vanhassa Messu su klo 10 Vanhassa Messu su klo 10 Pyhän Kolminaisuuden Uusheräyksen kesäseurojen messu. Messu su 3.8. klo 10 Vanhassa Perhejumalanpalvelus su klo 10 Pyhän Kolminaisuuden Ekaluokkalaisten koulutielle siunaaminen. Messu su klo 10 Vanhassa Messu su klo 10 Vanhassa Messu su klo 10 Vanhassa Uusheräyksen kesäseurat Kempeleessä Kesäseurat ovat Uusheräyksen vuosittain päätapahtuma. Kesäseurat järjestetään yhteistyössä Kempeleen seurakunnan kanssa. Seurojen teemana on Jeesus on Herra! Katso kesäseurojen ohjelma: AIKUISET Seurakuntaretki Hengen uudistuksen kesäjuhlille Kalajoelle Retken hinta n. 90 (sis. bussikyydin ja majoituksen Hostel Retkeilijässä 2 hh/huoneissa sis. aamupalan ja liinavaatteet). Lisätiedot ja ilmoittautumiset mennessä tai arkisin klo 9-15 p MUSIIKKI Kesäillan musiikki ke 2.7. klo 19 Vanhassa Esiintyjät: Sini Alatalo, laulu, Tuomas Korhonen, piano ja Jere Lilja, kitara. ke klo 19 Vanhassa Esiintyjät: Maria Mannermaa, sopraano ja Katri Holma, urut. Kesäillan musiikissa vapaaehtoinen ohjelmamaksu 5 e. Kempeleen kunta Kunnantalo Asemantie 1 ja Takatie 6 PL 12, Kempele Puh: Fax: Honkasen päiväkoti Honkasentie 11, Puh: Kirkkotien päiväkoti Kirkkotie 20, Puh: LAPSET JA PERHEET Kempeleen seurakunta järjestää lk:n oppilaille (kevään 2014 luokka-asteen mukaan) KESÄKERHOTOIMINTAA ja Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa ja Keskustan seurakuntatalolla. Kerhoihin ei ole ennakkoilmoittautumista ja eikä kerhoista peritä osallistumismaksua. Kerholaisella tulee olla omat eväät mukana, kerhopisteissä on jääkaapit ja mikroaaltouuniit, ruuan säilyttämiseen ja lämmittämiseen. Huoltajan tulee käydä ensimmäisellä kerhokerralla tuomassa kerholainen ja täyttämässä henkilötietolomake. Kerhoissa ulkoillaan paljon ja toimitaan lapsilähtöisesti ajatellen sitä, että lapset ovat kesälomalla. Ohjattua toimintaa tarjotaan päivittäin. Lisätietoja kerhoista voi kysyä Varhaiskasvatuksen lähiesimies Saija Kivelältä p tai saija.kivela (at)evl.fi. KESÄISET PERHEKAHVILAT Keskustan seurakuntatalolla ke klo : 4.6., 11.6., 18.6., 25.6., 6.8., 13.8., ja ti Kokkokankaan srk-keskuksessa to klo : 5.6., 12.6., 19.6., ja ke 6.8., 13.8., ja ti Lisätietoja kesäisistä perhekahviloista voi kysyä varhaiskasvatuksen työalajohtaja Saija Kivelältä p tai perhetyön papilta Jaakko Tuiskulta VARHAISNUORET Kerhonohjaajat: Rippikoulun käynyt nuori, jos haluat aloittaa tai jatkaa kerhonohjausta tule kerhonohjaajakokoukseen to klo Vanhaan Pappilaan. Rovastikunnallinen kerhonohjaajakoulutus, leiripäivä la klo Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa. Kerhonohjaajakokous ke 3.9. klo Vanhassa Pappilassa. Kerhonohjaajien ja avustajien koulutusleiri Luurinmutkassa. Ilmoittautuminen kempeleen seurakunnan kotisivuilla: ilmoittautuminen Varhaisnuorten kerhot alkavat viikolla 37 ( ). Kerhoihin on vapaa pääsy kaikilla kempeleläisillä lapsilla (poislukien kokkikerhot, joihin on oma ilmoittautumisensa). Varhaisnuorten kokkikerhoihin ilmoittautuminen kempeleen seurakunnan kotisivuilla: Seuraava kuntatiedote ilmestyy Sarkkirannan päiväkoti Alangontie 3, Puh: Kokkokankaan päiväkoti Haukkakaarto 13, Puh Varhaisnuorten syysleiri yhteistyössä kunnan kanssa leirikeskus Luurinmutkassa Utajärvellä. Ilmoittautuminen kempeleen seurakunnan kotisivuilla: kempeleenseurakunta.fi/ilmoittautuminen Kempeleen 6. luokkalaisten Action-leiripäivä leirikeskus Luurinmutkassa Utajärvellä. Ilmoittautuminen kempeleen seurakunnan kotisivuilla: NUORET Nuotioillat torstaisin 11.6, 26.6 ja klo Vanhassa pappilassa. DIAKONIA Kesäkahvila tiistaisin 1.7, 8.7, 15.7, ja klo Pyhän Kolminaisuuden kirkossa, klo 13 hartaus. Kesäkahvilassa on tarjolla pullakahvit, lisäksi tuttujen tapaamista, mukavaa yhdessäoloa ja jutustelua. Pihakirppis la klo keskustan srk-talon pihalla, Tiilitie 1 Tervetuloa myymään /ostamaan kirpputorille. Pöytien vuokrat 10 /pöytä Tiedustelut ja varaukset mennessä p Soile tai Elisa Iso-Junno p Pihalla myös kahvila ja arpajaiset. Kirpputori Ilonpisara jää tapahtuman jälkeen kesätauolle. LÄHETYS Juhannusjuhla Luurinmutkassa Bussikuljetus Kokkokankaan srkkeskuksesta klo 17:00, 17:15 Keskustan srk-talolta. Paluu n. klo 21:30 samoihin paikkoihin. Ohjelmassa mm. hartaus, yhteislaulua, arvontaa, makkaranpaistoa (säävaraus) ja kahvit. Itse tapahtuma + kyyti on ilmainen, vapaaehtoinen kahviraha ja arpamyynnin tuotto lähetystyön hyväksi. Ilmoittautuminen mennessä seurakunnan nettisivujen kautta kempeleenseurakunta.fi/ ilmoittautuminen tai suoraan Minna Sorvalalle evl.fi tai p Puukoulun päiväkoti Pekurintie 9, Puh Pikkukokon päiväkoti Pikkukokko 2, Puh Linnakangastalon päiväkoti Linnakaarto 20, Puh: Santamäkitalon päiväkoti Peltomiehentie 5, Puh: Kirkonkylän esikoulupäiväkoti Vihiluodontie 585 Puh Terveyskeskus Kirkkotie 21 Puh: , Fax: Sosiaali- ja mielenterveystoimisto Tiilitie 2 (2 krs.), Puh: Vanhusten ja vammaisten palvelutalo Hovintie 12, Kempele Puh: Ketolanperän koulu Luonungintie 13 Puh: , Fax: Kirkonkylän yhtenäiskoulu/ alakoulu Vihiluodontie 585 Puh: Kirkonkylän yhtenäiskoulu/ yläkoulu Vihiluodontie 578 Puh , Fax: Santamäkitalon koulu/ erityiskoulu Peltomiehentie 5 Puh: Ylikylän yhtenäiskoulu Nerolantie 4 Puh: , Fax: Linnakangastalon koulu Linnakaarto 20 Puh: , Fax: Lukio Vihiluodontie 580 Puh: , Fax: Pirilän lasten- ja nuortentalo Piriläntie 155, Puh: Honkasen lasten- ja nuortentalo Honkasentie 11, Puh: Pääkirjasto Zeppelinintie 1 Puh: , Fax: Tietotori Vihiluodontie 586, Puh Virkistysuimala Zimmari Lehmikentäntie 2, Puh: Kempeleen Perhetupa Honkasentie 11, Puh Toimintakeskus Zytyke Kuivaamontie 1, Puh m.kempele.fi

Neljänsuora esiintyi 15.8.2013 Salon iltatorilla, kuva Suvisalo ry / Anne Nenonen

Neljänsuora esiintyi 15.8.2013 Salon iltatorilla, kuva Suvisalo ry / Anne Nenonen SALON KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 6-8 / 2014 Salon kaupunkitiedote www.salo.fi 6-8 /2014 3.-9.6.2014 Salon kesäasukas LÄMPIMÄSTI TERVETULOA SALOON Salossa riittää jälleen tänä kesänä näkemistä ja kokemista

Lisätiedot

Kilpailijoiden haku verkossa on jo UUSI KITARASANKARI VALITAAN RAISIOSSA LOKAKUUN LOPUSSA. Raisio-päivät 26.-28.8. SEUTULIPPU: 30 päivää 60 eurolla

Kilpailijoiden haku verkossa on jo UUSI KITARASANKARI VALITAAN RAISIOSSA LOKAKUUN LOPUSSA. Raisio-päivät 26.-28.8. SEUTULIPPU: 30 päivää 60 eurolla IK - Itella Posti Oy - Julkinen tiedote jokaiseen jakelupisteeseen M Itella Posti Oy 4 2011 Raision kaupungin tiedotuslehti Raisio-päivät 26.-28.8. Sivu 3 KOULURUUAN TOP 3 UUSI KITARASANKARI VALITAAN RAISIOSSA

Lisätiedot

Liikkumaan kaikki! s.12

Liikkumaan kaikki! s.12 Pöytyän kunnan tiedotuslehti nro 3/2012 KUNNALLISVAALIT......s. 3 APUVOIMIA ARJEN TÖIHIN TYÖPAJOISTA...s. 17 TÄRKEÄT PUHELINNUMEROT...s. 6 Liikkumaan kaikki! s.12 Pääkirjoitus Vuosi 2012 on ehtinyt jälkimmäiselle

Lisätiedot

Keskusta Raksila Intiö Myllytulli Meritulli Kuusiluoto Lyötty Limingantulli Heinäpää Nuottasaari Asukaslehti Syksy 2007

Keskusta Raksila Intiö Myllytulli Meritulli Kuusiluoto Lyötty Limingantulli Heinäpää Nuottasaari Asukaslehti Syksy 2007 Keskusta Raksila Intiö Myllytulli Meritulli Kuusiluoto Lyötty Limingantulli Heinäpää Nuottasaari Asukaslehti Syksy 2007 Puu kurkotti oksat taivasta kohti, yli vaarojen, yli pilvien, yli kaikkien keinuvien

Lisätiedot

Yläasteen sisäilmassa yhä ongelmia

Yläasteen sisäilmassa yhä ongelmia LOUNASTARJOUS JUOMA KAUPAN PÄÄLLE PARTOLA, PIRKKALA Kenkätie 4, puh. 266 4041 Av. ma la 11 21, su 12 21 Kotiinkuljetus JOKA PÄIVÄ! 7 50 ALKAEN 1 TÄYTTEEN PIZZA +JUOMAA + MUKISSA NIIN PALJON KUN HALUAT

Lisätiedot

Kahvitarjoilu! Tervetuloa Katoppa-asukastuvan AVAJAISIIN 8. 10.5.2007 Kauppurienkatu 23

Kahvitarjoilu! Tervetuloa Katoppa-asukastuvan AVAJAISIIN 8. 10.5.2007 Kauppurienkatu 23 Keskusta Raksila Intiö Myllytulli Meritulli Kuusiluoto Lyötty Limingantulli Heinäpää Nuottasaari Asukaslehti Kevät 2007 Tervetuloa Katoppa-asukastuvan AVAJAISIIN 8. 10.5.2007 Kauppurienkatu 23 Kahvitarjoilu!

Lisätiedot

Hyvää Uutta Vuotta kaikille! Parturi-kampaamo- Raija Pastell-Fält Puh. 050 347 8448, 767 3533 Tolmintie 4, YPÄJÄ

Hyvää Uutta Vuotta kaikille! Parturi-kampaamo- Raija Pastell-Fält Puh. 050 347 8448, 767 3533 Tolmintie 4, YPÄJÄ Kunnallinen ja seurakunnallinen tiedotuslehti Jaetaan kaikkiin talouksiin Ypäjällä TAMMIKUU 2009 Parturi-kampaamo Outi Perho Katinhännäntie 298, 32140 Ypäjä as. Puh. 050 372 1172 Avoinna: ma pe 10 18.

Lisätiedot

Asukaslehti kevät 2014

Asukaslehti kevät 2014 Pihlajisto - Viikinmäki Asukaslehti kevät 2014 s.6 Ikinuori taiteilija Laura Sumén s.9 Tullikoira Hyrrä emäntänsä Suskin kanssa palmumarkkinoilla s.15 Satopihlaja on tv-yhtiön unelma Kesäinen tervehdys

Lisätiedot

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta KHALL 7.9.2009 138, LIITE 2 VALT 13.10.2009 68, LIITE 4 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO 2(2) LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA... 4 I NYKYTILA JA KEHITYKSEN

Lisätiedot

Hyvät oppilaat ja huoltajat,

Hyvät oppilaat ja huoltajat, Hyvät oppilaat ja huoltajat, Tervetuloa aloittamaan lukuvuosi 2011-2012! Erityisesti toivotamme tervetulleeksi joukkoomme ensimmäisten luokkien oppilaat ja muut koulumme uudet oppilaat sekä henkilökunnan

Lisätiedot

Etana pakeni talven alta

Etana pakeni talven alta HAE ASUNTOLAINAA AITO SÄÄSTÖPANKISTA PIRKKALA Suupantie 2 puh. 03 4584 0160 www.aitosp.fi facebook.com/aitosp TEEMANA ASUNTOUUTISET Pirkkala Härmälä Hatanpää www.pirkkalainen.com Keskiviikko 20.11. 2013,

Lisätiedot

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015.

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Kädessäsi on uusi Pöljän koulun SYYSTIEDOTE. Tiedotteeseen on kerätty paljon hyödyllistä tietoa koulumme arjesta

Lisätiedot

Palkataan kyvykäs vajaatyökykyinen

Palkataan kyvykäs vajaatyökykyinen 2 2011 Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista Eläkeläiskoira Yde opastaa Tiinaa Palkataan kyvykäs vajaatyökykyinen Pistelukutaito ei saa hävitä 34 38 16 tässä numerossa 3 4 8 16 19 20 22 26 28 29 32

Lisätiedot

Kajaanissa tapahtuu! s. 2, 6-10 Barokki Soi s. 6 Runoviikko s. 8

Kajaanissa tapahtuu! s. 2, 6-10 Barokki Soi s. 6 Runoviikko s. 8 Säilytä lehti, sisältää paljon hyödyllistä tietoa! Toukokuu 2015 alt Arkkitehdit Oy:n havainnekuva Lehtikankaan monitoimitalosta. Lisää HauLe-hankkeesta sivulla 14. Ja se on todella hienoa, että Kajaanin

Lisätiedot

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4.1 Terveysneuvonta Vastuualueen tarkoituksena on tarjota kuntalaisille lakisääteisiä terveyspalveluja. Neuvolapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia.

Lisätiedot

Tervetuloa toistekin.

Tervetuloa toistekin. 1 Kiitos kun teitte kanssamme avajaisista hienon juhlan! Tervetuloa toistekin. TÄSSÄ NUMEROSSA: - Me saimme liikenneministerin - Yhteistyösopimus Ukkohalla - Skal Oulun lääni ry - Uusi puheenjohtaja esittelyssä

Lisätiedot

Auranlaakson kansalaisopiston keväällä alkavat kurssit s. 10-12

Auranlaakson kansalaisopiston keväällä alkavat kurssit s. 10-12 Pöytyän kunnan tiedotuslehti nro 1/2015 HAKU KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄ- TOIMINTAAN...s. 4 EDUSKUNTAVAALIT 2015...s. 4 OIVALLUKSIA OMAISHOITOON...s. 14 Auranlaakson kansalaisopiston keväällä alkavat

Lisätiedot

Kaikki palvelut saman katon alta!

Kaikki palvelut saman katon alta! 1 JULKAISIJA LIONS CLUB MARTTILA 2012 Kaikki palvelut saman katon alta!.fi OP-bonusasiakas on sellainen Osuuspankin omistajajäsen, jonka oma tai perheen yhteinen pankki- ja/tai vakuutusasiointi on vähintään

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

Hailuodon kunnan liikenneturvallisuussuunnitelmat Liikenneympäristö ja liikennekasvatus

Hailuodon kunnan liikenneturvallisuussuunnitelmat Liikenneympäristö ja liikennekasvatus Hailuodon kunnan liikenneturvallisuussuunnitelmat Liikenneympäristö ja liikennekasvatus Hailuodon kunta Hailuodon liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneympäristö ja liikennekasvatus Tiehallinto, Oulun

Lisätiedot

laulamaan Alkuvirsi saa väen jos saa Sivu 5. Yksi turvallinen ihmissuhde suojaa lapsen. Armollisuutta naisen ulkonäkövaatimuksiin!

laulamaan Alkuvirsi saa väen jos saa Sivu 5. Yksi turvallinen ihmissuhde suojaa lapsen. Armollisuutta naisen ulkonäkövaatimuksiin! s e u r a k u n t a l e h t i 9 9. v u o s i k e r t a 1 6. 3. 2 0 0 6 n r o 1 1 Alkuvirsi saa väen laulamaan jos saa Sivu 7. Yksi turvallinen ihmissuhde suojaa lapsen. Sivu 3. Armollisuutta naisen ulkonäkövaatimuksiin!

Lisätiedot

ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN. Liikkumisen ohjauksen kehittäminen Hyvinkäällä Koontimuistio 23.6.2011

ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN. Liikkumisen ohjauksen kehittäminen Hyvinkäällä Koontimuistio 23.6.2011 ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN Liikkumisen ohjauksen kehittäminen Hyvinkäällä Koontimuistio 23.6.2011 ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN LIIKKUMISEN OHJAUKSEN KEHITTÄMINEN HYVINKÄÄLLÄ SISÄLTÖ JOHDANTO A. TOIMENPITEIDEN

Lisätiedot

PERHE ON YKKÖNEN Perheleiritoiminta vankilassa

PERHE ON YKKÖNEN Perheleiritoiminta vankilassa Rikosseuraamusalan käsikirjoja 2 / 2007 PERHE ON YKKÖNEN Perheleiritoiminta vankilassa SISÄLLYSLUETTELO 1. PERHELEIRIOPPAAN TARKOITUS 3 2. PERHELEIRIN JÄRJESTÄMINEN 4 3. VASTUULLINEN VANHEMMUUS PERHELEIRI

Lisätiedot

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Kannen kuva: Lasten asiantuntijaryhmän 27.2.2013 työpajassa työstämä vaikuttamisen kehärata 1 Sisällys

Lisätiedot

lapsenlasta on aina ikävä Kaukana asuvaa Sivut 8 9 Uskonnot voivat elää rinnakkain Sivu 3 Paavolan koulu jatkaa virsivisassa Sivu 7

lapsenlasta on aina ikävä Kaukana asuvaa Sivut 8 9 Uskonnot voivat elää rinnakkain Sivu 3 Paavolan koulu jatkaa virsivisassa Sivu 7 s e u r a k u n t a l e h t i 1 0 0. v u o s i k e r t a 2 2. 3. 2 0 0 7 n r o 1 2 Uskonnot voivat elää rinnakkain Sivu 3 Paavolan koulu jatkaa virsivisassa Sivu 7 Mihin ruoan arvostus on kadonnut? Sivu

Lisätiedot

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen.

Lisätiedot

irkonseutu Uusi sukupolvi aloittaa netin käytön alle kouluikäisenä Sivu 4 Liian kiltti vai oikein kiltti? Sivu 9

irkonseutu Uusi sukupolvi aloittaa netin käytön alle kouluikäisenä Sivu 4 Liian kiltti vai oikein kiltti? Sivu 9 K irkonseutu Seurakuntalehti jokaiseen kotiin 14.5.2008 10/2008 Asikkalan, Heinolan, Hollolan, Lahden ja Padasjoen seurakunnat Uusi sukupolvi aloittaa netin käytön alle kouluikäisenä Sivu 4 Liian kiltti

Lisätiedot