Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma valmistunut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma valmistunut"

Transkriptio

1 Kuntatiedote Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma valmistunut Kempeleen kunta aloitti liikenneturvallisuussuunnitelman laadinnan yhteistyössä ELY keskuksen kanssa vuoden 2013 lopulla. Uusi suunnitelma on nyt valmistunut. Kuntalaiset ovat jälleen olleet aktiivisesti mukana tämän tärkeän suunnitelman valmistelussa. Valmistunutta liikenneturvallisuussuunnitelmaa esitelläänkin kuntalaisille syksyllä. Kempeleeseen on laadittu vuonna 2001 edellinen liikenneturvallisuussuunnitelma, jonka toimenpiteistä 77 % (44/61 toimenpidettä) on jo toteutunut. Liikenneturvallisuutta voidaan parantaa kehittämällä liikenneympäristöä sekä tehostamalla liikenneturvallisuuden kasvatus-, valistus- ja tiedotustyötä. Liikenneturvallisuussuunnitelmalla pyritään kokoamaan liikenneturvallisuustyö yhdeksi kokonaisuudeksi, jotta työ olisi kattavaa, jatkuvaa ja yhteistyö eri sidosryhmien sekä toimijoiden kesken mutkatonta. Liikenneverkko Kempeleen tärkein liikenneväylä on kunnan pohjois-eteläsuunnassa halkaiseva valtatie 4, joka kulkee moottoritienä kunnan alueella. Moottoritien suuntaisesti kulkee myös maantie 847 (Liminka Oulu Haukipudas). Muita merkittäviä maanteitä Kempeleessä ovat mt 816 (Kempele - Hailuoto), kunnan pohjoisosassa lentokentälle menevä mt 815 (Maikkula - Lentoasema) sekä keskustan länsipuolella kulkeva mt 8154(Piriläntie) ja Zeppeliniltä Ketolanperän ja Murron suuntaan menevä mt (Ketolanperäntie) ja Oulun suuntaan kulkeva mt 18681(Kokkokankaantie). Suurimmat liikennemäärät Kempeleen kunnan alueella ovat moottoritiellä ns. Zeppeliinin eritasoliittymällä, jossa Oulun suuntaan kulkee keskimäärin noin ajoneuvoa vuorokaudessa ja etelän suuntaan ajon/vrk. Taajamassa nopeusrajoitus on katuverkolla pääasiassa 40 km/h ja maanteillä km/h. Ydinkeskustassa, taajaman koulujen ja Zeppelinin läheisyydessä on 30 km/h -aluerajoitus. Maanteillä taajamien läheisyydessä nopeusrajoitus on pääosin 60 km/h, muualla 80 km/h. Liikenneonnettomuudet Kempeleen tieliikenneonnettomuusaineisto perustuu ELY-keskuksesta saatuihin poliisin tietoon tulleisiin onnettomuuksiin. Tarkastelussa oli mukana onnettomuusaineisto. Se koostuu maanteiden ja katujen onnettomuuksista. Kempeleessä on tarkastelujaksolla tapahtunut 697 onnettomuutta, joista 2 johti kuolemaan, 164 loukkaantumisiin ja 531 omaisuusvahinkoihin. Eniten liikenneonnettomuuksia Kempeleessä tapahtui myöhään syksyllä ja talvella (marras-helmikuu). Viikonpäivistä eniten onnettomuuksia tapahtui lauantaisin. Kyselyt, aloitteet ja maastotarkastelut Liikenneturvallisuustyön suunnitelman taustana ovat olleet liikenneturvallisuustilanne ja aiemmat kokemukset. Suunnitelman laatimisessa tukena ovat olleet kuntien liikenneturvallisuusryhmien kokemukset sekä liikenneturvallisuustyön kysely. Liikenneturvallisuussuunnitelman aikana järjestettiin alueen asukkaille vuoropuhelua lisäävä mielipidekysely. Kysely järjestettiin huhti-toukokuussa 2013 ja se toteutettiin Internetin avulla. Asukkaille annettiin mahdollisuus vastata kyselyyn myös paperilomakkeella kunnan kirjastossa. Asukaskyselyyn vastasi 456 kempeleläistä. Yleensä vastaajat olivat työikäisiä ja henkilöautolla liikkuvia. Yli 60 % vastaajista piti Kempeleen liikenneturvallisuuden tilaa melko hyvänä tai erittäin hyvänä. Myös esteettömyyden näkökulmasta keskustaa pidettiin melko hyvänä tai erittäin hyvänä (n. 50 % vastaajista). Autoilijoiden kannalta merkittävimmät liikenneturvallisuutta heikentävät tekijät olivat vastaajien mukaan ylinopeudet, vaaralliset risteykset, huonot näkemät, mopoilijoiden liikennesääntöjen noudattamattomuus sekä teiden ja katujen huono kunnossapito. Koululaiskysely oli suunnattu peruskoululaisille. Kempeleessä kyselyyn vastasi 116 koululaisista, joka oli noin 4 % kunnan peruskoululaisista. On syytä huomata, että osa oppilaista on vastannut kotona vanhempien avustuksella. Siten kotona tehty vastaus voi kattaa useamman kuin yhden lapsen mielipiteen. Otos oli kuitenkin erittäin suppea ja luokkajakauma epätasainen, mikä voi vääristää tuloksia. Vastanneista koululaisista suuri osa kulkee polkupyörällä koulussa ja vapaa-ajan matkoilla. Vastaajien mielestä liikenneturvallisuuden sekä esteettömyyden tilat ovat melko hyviä tai erittäin hyviä (n. 60 %). Suunnittelun taustaksi on myös käyty läpi kuntaan ja ELY-keskukseen tulleet liikenneturvallisuusaloitteet viimeisten vuosien ajalta. Lisäksi kunnan keskustassa järjestettiin ns. esteettömyyskävely, jolla selvitettiin liikenneympäristön sopivuutta. Nykytilanne Ongelmallisimmat paikat keskittyvät maantielle 816 (Kempeleentie), Eteläsuomentien (mt 847) ja Piriläntien (mt 8154) liittymään, Lehmikentäntien (mt 18681) ja Kokkokankaantien (mt 18681) liittymään sekä korkeisiin ajonopeuksiin ja näkemäpuutteisiin. Lisäksi alueella on kevyen liikenteen väylän yhteyspuutteita. Esteettömyyden kannalta ongelmat keskittyvät väylän puhtaanapitoon, korkeisiin reunakiviin ja epätasaisiin päällysteisiin. Asukaskyselyssä vaarallisimmaksi liittymäksi koettiin Lehmikentäntien ja Kokkokankaantien liittymä, Kempeleentien ja Ollakantien liittymä, Kokkokankaantien ja Haukkakaarron liittymä, Piriläntien ja Vihiluodontien liittymä sekä Eteläsuomenien ja Piriläntien liittymä. Kaikista vaarallisimmaksi tieosuudeksi koettiin Vihiluodontie, Kokkokankaantie välillä Lehmikentäntie - Haukkakaarto sekä Pekurinpolku. Alla olevassa kuvassa on esitetty kyselyssä eniten mainintoja saaneet kohteet. Onnettomuudet ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana sattuneet vilkkaimmilla tieosuuksilla. Taajamassa onnettomuusmäärän perusteella pahimmat liittymät ovat Kauppakeskus Zeppelinin liittymät. Kempeleentien ja Ollilantien liittymä, Kempeleentien ja Ollakantien liittymä, Kempeleentien ja Hovintien liittymä sekä Eteläsuomentien ja Piriläntien liittymä. Loukkaantumisiin johtaneet kevyen liikenteen onnettomuudet ovat tapahtuneet pääsääntöisesti Zeppeliinin ympäristössä sekä muutamissa liittymissä. Toimenpiteet kevyen liikenteen väylillä Kempeleessä on merkittävä potentiaali jalankulun ja pyöräilyn lisäämiseksi. Kunta on mukana mm. yhtenä pilottikohteena Liikenneviraston hankkeessa, jossa tutkitaan jalankulun ja pyöräilyn edistämismahdollisuuksia yleiskaavoituksen yhteydessä. Taajamassa on varsin kattavasti jalankulun ja pyöräilyn reittejä ja välimatkat kotien ja palveluiden välillä ovat lyhyitä. Liikenneturvallisuussuunnitelmassa tärkeimpiä kohteita ovat koulumatkojen turvallisuuden lisääminen. Erityisesti on tarkasteltu alakoulujen turvallista saavutettavuutta. Muita suunnittelun painopisteitä olivat vanhusväestön liikkumisen esteettömyys taajaman ydinalueella ja työikäisten jalankulun ja pyöräilyn mahdollistaminen taajamissa ja niiden lähialueilla keskeisiin palveluihin. Kempeleen nykyistä kevyen liikenteen väylästöä täydennetään siten, että kevyen liikenteen kulkijoille syntyy liikenneturvallisia vaihtoehtoisa kulkureittejä kuntakeskuksen palveluihin. Tärkeimpiä uusia väyliä ovat ns. poikittaiset radan alittavat yhteydet sekä Kempeleentien eteläinen kevyen liikenteen väylä. Kevyen liikenteen turvallisuutta täydentävät väylien ja teiden risteysjärjestelyt. Lähtökohtana on, että ylemmän verkon risteämiskohdissa käytetään suojatiesaarekkeita, korotettuja suojateitä tai muita rakenteellisia ratkaisuja. Kiireellisimmät kohteet sijaitsevat vilkkaimmilla väylillä ja erityisesti lähellä kouluja. Teiden ja katujen toimenpiteet Ketolanperäntielle on tulevaisuudessa tarpeen tehdä toinen ajorata moottoritien yli. Toteuttamisen aikataulu riippuu liikenteen kasvun kehittymisestä ja mahdollisen Zatelliitin eritasoliittymän rakentamisesta moottoritielle. Zatelliitin eritasoliittymä mahdollistaa uuden ajoyhteyden ensinnäkin moottoritieltä Kempeleeseen, mutta myös uuden ajoyhteyden Kokkokankaalta ydinkeskustan suuntaan. Rautatien tasoristeykset Kempeleen alueella poistetaan käynnissä olevan Seinäjoki-Oulu rataparannushankkeen yhteydessä. Korvaavina yhteyksinä rakennetaan mm. edellä kuvattu uusi poikittaisyhteys Asemanseudun pohjoispuolelle. Eteläsuomentielle rakennetaan liikennevaloja. Samalla parannetaan kevyen liikenteen yhteyksiä pysäkeille ja Eteläsuomentien yli. Kempeleentielle rakennetaan kahdet liikennevalot Kempeleentien ja Ollilantien sekä Kempeleentien ja Ollakantien liittymiin. Liikennevalot toteutetaan ensivaiheessa nykyisillä liittymäjärjestelyillä. Lisäksi Kempeleentiellä K-kaupan tonttiliittymää kehitetään turvallisemmaksi. Lehmikentäntien ja Honkasentien liittymän toimivuutta voisi parantaa kiertoliittymä. Honkasentien ja Kitulankujan liittymäaluetta selkeytetään. Pysäkeille rakennetaan odotustilat. Kirkkotien länsipää on syytä remontoida vastaavasti kuin itäpää on jo tehty. Erityistä huomiota on kiinnitettävä Hovintien liittymän selkeyttämiseen. Vihiluodontien katujakso Kirkonkylän koulun kohdalla poistetaan ja se muuttuu koulupihaksi. Siitä on tehty tarkempi suunnitelma ja asia vahvistetaan asemakaavamuutoksella. Nopeusrajoitukset Kempeleen nopeusrajoitusjärjestelmä säilyy periaatteiltaan ennallaan. Rajoituksia ja merkkien sijainteja tarkistetaan seuraavasti: Vihiluodontien nopeusrajoituksen yhtenäistäminen alue 40 km/h nopeusrajoitukseksi Kempeleentien nopeusrajoituksen laskeminen 50 km/h nopeusrajoitukseksi Koulutien liittymän tuntumassa Koulujen ympäristö Suunnitelman tärkeänä kohteena ovat koulujen pihat, lähiympäristöt ja oppilaiden itsenäisesti kulkemat koulureitit. Reitteihin sekä lähiympäristöön, kuten maanteihin tai katuihin liittyvät toimenpiteet on mainittu muissa kohdissa. Suunnittelun aikana on käyty läpi Kempeleen peruskoulujen pihat lukuun ottamatta Kirkonkylän peruskoulun piha-aluetta, josta on tekeillä erillinen tarkempi suunnitelma. Toimenpideohjelma Liikenneturvallisuussuunnitelmaa laadittaessa esille nousseet hankkeet on koottu toimenpideohjelmaksi, jossa hankkeet on esitetty tavoitteellisessa toteuttamisjärjestyksessä. Toimenpideohjelman laadinnassa on otettu huomioon liikennemäärät, liikenneonnettomuudet, kyselyn tulokset ja muu palaute, maastokäyntien aikana havaitut liikenneturvallisuuspuutteet sekä taloudelliset realiteetit. Toimenpiteet ovat työryhmän esityksiä, joiden toteutuminen riippuu kunnan ja ELY -keskuksen rahoitusmahdollisuuksista. Kiireellisimpiä toimenpiteitä ovat mm.: Kempeleen- ja Piriläntien toimenpiteet Kirkonkylän koulun piha- ja liittymäjärjestelyt Kevyen liikenteen yhteys Kokkokankaalta Ollilaan. Turvallisin terveisin, Risto Sarkkinen, tekninen johtaja

2 Järjestöillä ja yhdistyksillä hyvää yhteistyötä kunnan kanssa Kempeleessä järjestettiin järjestöjen, yhteisöjen ja kunnan välisen yhteistyön kehittämisilta torstaina Santamäkitalon koululla. Kuntalaisten kuuleminen ja tapahtumayhteistyö on määritelty tavoitteeksi kuluvan vuoden talousarviossa. Kevään 2014 aikana on selvitetty, mitä konkreettista yhteistyötä kunnan toimialat tällä hetkellä tekevät kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Yhteistyöillassa puolestaan kartoitettiin järjestöjen sekä yhteisöjen kokemustietoa yhteistyömuotojen kehittämiseksi ja uudistamiseksi. Samalla järjestö- ja yhteisöedustajat kertoivat, miten edistävät kuntalaisten hyvinvointia Kempeleessä. Tilaisuuteen osallistui 24 järjestön ja yhteisöjen edustajaa. Tilaisuudessa oli mukana kunnan eri toimialueiden edustajia. Kuntalaisten kokemustietoa tullaan hyödyntämään kunnan hyvinvointityössä sekä yhteisöllisyyden ja aktiivisen osallisuuden vahvistamisessa. Palvelu- ja yhteisöllisyysvaliokunnat käsittelivät yhteistyöillan tuotoksia tiistaina Tapahtuman järjestivät Kempeleen kunta ja Terveempi Pohjois-Suomi2 Lakeus osahanke. Rehapoliksen lahjoittaman hyvinvointia edistävän tasapainotyynyn voitti arvonnassa Helli Oikarinen. Järjestöjen ja yhteisöjen edustajia kertomassa miten yhteistyötä kunnan kanssa tulee kehittää. Kunnallistekniikkapäällikkö Eelis Rankka, kotihoidon johtaja Raija Inkala ja sivistysjohtaja Hannu Kuusela iloitsivat illan aikana tuotetuista yhteistyön kehittämisehdotuksista. Kuva: Raimo Karhu Nuorten kesätyöseteleitä vielä jaossa Kempeleen kunta myöntää kesätyösetelin kaikille vuonna vuotta täyttäneille/täyttäville kempeleläisille nuorille. Kempeleen kunta maksaa 280 euroa työnantajalle, joka on palkannut kesätyösetelin saaneen kempeleläisen nuoren välisenä aikana vähintään kahdeksi viikoksi tai 10 päiväksi. Työaika on 6 tuntia/päivä. Työantajan ei tarvitse olla kempeleläinen ja työpaikka voi olla muuallakin kuin Kempeleessä. Kesätyösetelillä ei voi hakea kunnan/kaupungin tai valtion yksikköihin kesätyöhön. Työnantajana ei voi toimia yksityistalous, perhe tai yksityinen henkilö. Kesän aukioloaikoja Kunnantalon toimipisteet Asemantie 1 ja Takatie 6 ovat suljettuna Ilmoitustaulu on tänä aikana nähtävillä kunnan internet-sivuilla ja sopimuksen mukaan kunnantalon aulassa, p Kempeleläinen nuori, joka on täyttänyt/täyttää 17 vuotta vuonna 2014 voi hakea kesätyösetelin arkipäivinä mennessä klo välisenä aikana osoitteesta Pirilän Tupa, Piriläntie 155 B-talo. Noudettaessa on todistettava henkilöllisyys. Erillistä hakemusta ei tarvita. Lisätietoja antaa työnsuunnittelija, p Rakennusvalvonta kesällä 2014: Rakennuslupapäätöksiä tehdään normaalisti kunnantalon ollessa suljettuna Katselmuksia ei tehdä viikolla 30. Aloituskokoukset, rakentamiseen liittyvät katselmukset sekä rakennuspaikan merkinnät tilataan rakennusvalvonnan ajanvarauksesta: p Kansalaisopiston toimisto on suljettuna välisen ajan. Kotiseutumuseo on avoinna yleisölle välisen ajan ke-pe ja la-su Sosiaalitoimisto: suljettu Toimistossa on puhelinpäivystys kiinnioloaikana: Toimeentulotukea koskevissa asioissa voi soittaa arkisin klo 9-10 puh ja Kiireellisissä lastensuojelu- ym. asioissa yhteydenotot virkaaikaan puh Varhaiskasvatus. Päivystysaika kesällä 2014 on Santamäkitalon päiväkodissa ja Pikkukokon päiväkodissa (vuoroja jatkettua hoitoa tarvitsevat). Kaikki muut päiväkodit ja ryhmäperhepäiväkodit ovat kiinni. Perhepäivähoidossa päivystysajan hoidontarve pyritään järjestämään perhepäivähoitajilla. Nuorisotoimi: Liikennepuisto avoinna ma-pe klo (sadepäivinä suljettu). Monari avoinna kesäkuussa maanantaisin klo 14-20, heinäkuussa suljettu. Pirilän lasten- ja nuortentalo avoinna kesäkuussa keskiviikkoisin klo 14-20, heinäkuussa suljettu. Kirjasto: Pääkirjasto on Zeppelinissä avoinna saakka mape klo 11-19, la suljettu. Poikkeukset: to klo ja pe suljettu. Lähikirjasto Tietotori suljettu Zimmari: ja : ma 10-18, ti-pe 8-18, la ja su suljettu. Zimmari suljettu vuosihuollon vuoksi. Kempeleenkartano: suljettuna Asukastupa Kempeleen Asukastupa Kempeleen asukastupa on avoinna ti-to klo osoitteessa Honkasentie 11. Samassa talossa, Honkatuvalla, toimii myös neuvolan perhetyö ja senioreiden päivätoiminta. Aukioloaikana tuvalta saa pikkurahalla tuoretta kahvia ja pullaa talon tapaan. Lounasruokalatoimintaa asukastuvalla ei ole. Asukastupayhdistyksen jäsenenä olet mukana tukemassa toimintaamme. Jäsenkortin esittämällä saat alennusta Keijun Kukkapuodista ja Kangasvillasta. Jäsenmaksun suuruus vuodelle 2014 on 10 euroa. Asukastuvalla on myynnissä tuvalla tehtyjä käsitöitä sekä meille lahjoitettuja kirjoja, joiden tuotto tulee suoraan asukastuvan toiminnan tukemiseksi. Aukioloajoista Asukastupa on suljettu välisen ajan. Toivotamme kaikille oikein aurinkoista kesää! Peräkonttikirppis Asukastupayhdistyksen perinteisellä peräkonttikirppiksellä kunnantalon parkkipaikalla (os. Asemantie 1) lauantaina 7.6. klo musiikista vastaa Hanuripartio. Taikuri Jesse Willman esiintyy klo 12 ja 13. Poniratsastusta lapsille Disko ponilla klo Buffetissa myynnissä lettuja, kahvia ja makkaraa. Onnenpyörä ja arvontaa. Myyntipaikkavaraukset ja lisätietoja tuvalta. Tervetuloa! Tule mukaan tekemään Tuvasta meidän kaikkien olohuone! Seuraa ilmoitteluamme netissä, facebookissa ja ilmoitustauluilla! *** kempeleenasukastupa gmail.com puh

3 Ympäristöpalvelut Muutoksia joukkoliikennetarjontaan Kempeleen joukkoliikenneyhteyksiin tulee muutoksia alkaen, kun nykyiset liikennöintisopimukset lakkaavat. Kunnan itäosia palvelee uusi linja 51, joka ajaa Kempeleestä Kokkokankaan, Linnakankaan ja Metsokankaan kautta Kaakkuriin, josta jatketaan moottoritietä Ouluun. Linjaa ajetaan tunnin vuorovälillä. Linja ajaa Oulussa Professorintien kautta, josta on lyhyt kävelymatka OYS:iin ja Kontinkankaalle. Kempeleen länsiosia palvelevat heinäkuusta alkaen linjat 52 (Oulu Liminka Tyrnävä) ja 53K (Oulu Liminka Lumijoki), jotka ajavat Kempeleen kuntakeskuksen ja Piriläntien kautta Ouluun. Linjalla 52 on tunnin vuoroväli ja linja 53 tarjoaa yhteyksiä tärkeimpinä työssäkäyntiaikoina. Matka-aika Oulun ja Kempeleen välillä on noin 20 minuuttia. Talvikaudella ajetaan tärkeimpinä matkustusaikoina lisävuoroja linjatunnuksella 52V. Koulupäivinä ajetaan myös linjaa 57 (Murto-Oulu). Lisäksi talvikaudella käytettävissä on Limingan ja Tyrnävän nopeat moottoritievuorot (linjat 53 ja 54), joiden kyytiin pääsee Zeppelinin ramppipysäkeiltä. Linjaa 56 (Kempele Tyrnävä) ajetaan talvikaudella. Viikonloppuliikenteessä on käytössä samat aikataulut ympäri vuoden. Oulun joukkoliikenne Linjanumerot alkaen Haukipudas, Ii, Yli-Ii Kaupunkilinjat B A Citybussit Jylkynkangas - Metelinkangas 2 Ritaharju - Kaakkuri 3 Ritaharju - Metsokangas 4 Herukka - Iinatti 4A Herukka - Heikkilänkangas 7 Saarela - Puolivälinkangas 8 Lentoasema - Teknologiakylä 8B Keskusta - Teknologiakylä 9 Lentoasema - Heikinharju 10 Keskusta - Heikinharju 11 Keskusta - Kivikkokangas 12 Keskusta - Koskela 14 Kaukovainio - Välivainio 15 Nallikari - Mäntylä 35 Kiiminki - Lintula 2N 4N 7N 15N N A Toripakka - Värttö Ii - Yli-Ii B Toripakka - Medipolis 29 C Toripakka - Limingantulli Yli-Ii Ii 39 Haukipudas Kiiminki - Yli-Ii Kiiminki, Jääli, Ylikiiminki B Kiiminki 38 Ylikiiminki - Haukipudas Oulu Oulunsalo, Hailuoto Yöliikenne Ylikiiminki Kaupunkilinjat Citybussit 44 Oulunsalo 9 Muhos - Ylikiiminki Kempele Muhos Lumijoki Utajärvi Liminka Tyrnävä Muhos Kempele, Liminka, Tyrnävä, Lumijoki K Matonpesupaikka Oulunsalossa sijaitseva matonpesupaikka ei ole enää kempeleläisten käytössä. Myytävänä jäteastioita Kempeleen kunta myy 40 kpl käytöstä poistettuja 600 litran muovisia jäteastioita hintaan 10 /kpl. Jäteastiat ovat nähtävillä kunnan varikolla osoitteessa Ekohaka 5, Kempele. Maksu suoritetaan varikolle oston yhteydessä. Lisätietoja: Osmo Sarajärvi puh Ympäristönsuojelumääräykset ovat hyväksytty ja niitä on saatavana kunnantalon neuvonnasta. 38Y N Puutarhapalstat valmiina Puutarhapalstat Pirilän alueella ovat valmiina viljelijöille. Palsta on n. yhden aarin kokoinen, vuokra 25 /palsta. Lisätietoja ja vuokraus Kempeleen 4H-yhdistyksestä, puh Aikataulut: joukkoliikenne.fi/ kempele

4 Terveyskeskus Potilastiedon arkiston käyttö laajenee Tutustu Omakantaan Potilastiedon arkisto otetaan käyttöön kesäkuun alussa Kempeleen, Limingan, Lumijoen ja Muhoksen terveyspalveluissa Potilastiedon arkisto on palvelu, jonne terveydenhuollon yksiköt tallentavat potilastietoja omista tietojärjestelmistään tietoturvallisesti. Potilastiedon arkistoa rakennetaan vaiheistetusti, tiedot kertyvät arkistoon vähitellen arkiston käytön laajentuessa. Potilastiedon arkisto sisältää käyttöönoton jälkeen kirjatut tiedot. Vanhoja potilastietoja ei tässä vaiheessa siirretä järjestelmään. Potilastiedon arkisto parantaa potilasturvallisuutta ja tiedonkulkua Potilastiedon arkisto mahdollistaa potilastietojen käytön kaikissa terveydenhuollon yksiköissä. Hoidon laatu paranee ja päällekkäisiltä tutkimuksilta vältytään. Kansalaiset hyötyvät valtakunnallisesta palvelusta myös liikkuessaan eri osissa maata tai käyttäessään useampien terveydenhuollon palvelunantajien palveluita. Potilastiedon arkiston avulla tieto kulkee myös koti- ja mökkipaikkakunnan terveysasemien välillä. Potilastietoja käsitellään luottamuksellisesti, ja tietoja saavat käsitellä ainoastaan terveydenhuollon ammattihenkilöt, jotka osallistuvat potilaan hoitoon. Asiakas voi katsella omia tietojaan Omakannasta Potilastiedon arkisto tarjoaa kansalaisille mahdollisuuden tarkastella omia potilastietojaan tietokoneeltaan vaivattomasti, ajasta ja paikasta riippumatta. Omia potilastietoja pääsee tarkastelemaan Omakanta-palvelussa (www.omakanta.fi), jonne kirjaudutaan pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sähköisellä henkilökortilla. Omakanta-palvelusta asiakas näkee myös tiedot tietojensa luovutuksista. Potilastietojesi luovuttamiseen tarvitaan suostumus ilmoita kantasi Omakanta-palvelussa Omakanta-palvelussa voi käydä lukemassa ja merkitsemässä informoinnin saaduksi ja antamassa suostumuksen Potilastiedon arkiston tietojen käyttöön - tämä nopeuttaa asiointia terveyspalveluissa. Kieltojen asettaminen on myös mahdollista palvelun kautta. Jos Omakanta-palvelun käyttö ei ole mahdollista, suostumuksen voi antaa seuraavalla vastaanottokäynnillä kirjallisesti. Potilastiedon arkistosta on eniten hyötyä niin potilaalle kuin hoitohenkilökunnalle, kun potilastiedot ovat kaikkien potilasta hoitavien käytettävissä. Näin merkitset informaation saaduksi ja teet suostumuksen: mene Internet-osoitteeseen valitse tunnistustapa (pankkitunnus, mobiilivarmenne tai sähköinen henkilökortti) kirjaudu palveluun valitse vasemman reunan valikosta Suostumus ja kiellot lue ja merkitse informaatio saaduksi ja anna suostumus Potilastiedon arkisto osa Kanta-palveluja Potilastiedon arkisto on osa Kanta-palveluja (Kansallinen Terveysarkisto). Näihin terveydenhuollon, apteekkien ja kansalaisten valtakunnallisiin tietojärjestelmäpalveluihin kuuluvat Potilastiedon arkiston lisäksi sähköinen resepti, Lääketieto-kanta ja Omakanta. Lisätietoa saat omasta terveyskeskuksesta tai (Kansallinen Terveysarkisto). Kansalaisen ajanvaraus Kempeleen terveyskeskuksessa otetaan kesällä 2014 käyttöön Kansalaisen ajanvarustoiminta. Kansalaisen ajanvaraustoiminnassa on mahdollista netin kautta tarkistaa ja perua ennalta annettuja aikoja. Toiminta koskee kiireettömiä ajanvarausaikoja suun terveydenhuollossa, terveydenhuollossa, hoitaja- ja lääkärivastaanotolla sekä laboratoriossa. Palvelu ei koske päivystys- eikä puhelinaikoja. Jatkossa laboratorioaikoja voidaan myös varata netin kautta. Kansalaisen ajanvarustoiminta avataan käyttöön nyt kesän aikana asteittain ja sitä kehitetään käyttökokemusten sekä mahdollisuuksien mukaan. Kansalaisen ajanvarauspalvelun käyttöön tarvitsee omat verkkopankkitunnisteet ja palveluun pääsee kirjautumaan terveyskeskuksen nettisivuille tulevan linkin kautta. KEMPELEEN TERVEYSKESKUS KESÄLLÄ 2014 Päivystys ja muu kiireellinen toimii terveyskeskuksessa normaalisti. Ei kiireellisiä vastaanotto- ja todistusaikoja (esim. ajokortti- ja terveystodistus) ei ole kesälomakaudella tarjolla. Ei kiireelliset hoito-, seuranta- ja tutkimuskäynnit sekä todistusasiat ja reseptien uusinnat pyydetään hoitamaan ennen kesälomakautta tai lomakauden jälkeen elo-syyskuusta alkaen. Reseptit uusitaan viimeistään kahdeksan vuorokauden sisällä. HOITAJA- ja LÄÄKÄRI- VASTAANOTTO hoitaja- ja lääkärivastaanotto toimii supistetusti, ajanvaraukset ja neuvonta oman väestövastuualueen puhelinnumeroista. Ei kiireellisiä vastaanotto- ja todistusaikoja (esim. ajokortti- ja terveystodistus) ei ole kesälomakaudella tarjolla. Päivystys virka-ajan ulkopuolella on Oulun seudun yhteispäivystyksessä. Ennen yhteispäivystykseen hakeutumista täytyy ensisijaisesti soittaa yhteispäivystyksen terveysneuvontanumeroon (08) tai hätätapauksessa Hätäkeskukseen 112. Käyntiosoite Oulun yliopistollinen sairaala, Kajaanintie 50, sisäänkäynti A1. LABORATORIO JA RÖNTGEN Laboratoriossa ja röntgenissä on kesäaikana aikoja vain välttämättömiä tutkimuksia varten. Kiireelliset asiat hoidetaan normaalisti. LASTEN JA ÄITIYSNEUVOLA Äitiysneuvolan lakisääteiset tarkastukset, samoin pienten lasten tarkastukset hoidetaan normaalisti isompien lasten tarkastukset hoidetaan mahdollisuuksien mukaan tai sitten myöhemmin syksyllä. KUNTOUTUS Fysioterapian toiminta on supistettua Puheterapeutti on lomalla MIELENTERVEYSPALVELUT Mielenterveysneuvolan palvelut toimivat rajoitetusti kesälomien aikana. Tiilitorin toimipiste on kiinni Kiireellisissä asioissa voi ottaa yhteyttä terveyskeskuksen vastaanotolle. TERVEYSKESKUSSAIRAALA Terveyskeskussairaala toimii kesän aikana normaalisti. HAMMASHOITOLA Terveyskeskuksen hammashoitola on auki normaalisti, mutta heinäkuun aikana toiminta on päivystysluonteista eikä ajanvarausaikoja anneta etukäteen. Ylikylän yhtenäiskoululla sijaitseva hammashoitola on suljettu Hammashoitoloiden ajanvaraus puh , ma-pe Hammaslääkäripäivystys virkaajan ulkopuolella: Viikonloppuisin, juhlapyhinä, ja niiden aattoina elleivät ne ole työpäiviä, päivystys osoitteessa Aapistie 3, Oulu, puh Päivystysnumeroon vastataan klo , jona aikana ilmoittautuneet potilaat hoidetaan. Kaikkia 18 vuotta täyttäneitä asiakkaita laskutetaan terveyskeskustaksoin. Lasku tulostetaan potilaalle. Vakavissa hammashoidon tapaturmatilanteissa yhteydenotot suoraan Oulun seudun yhteispäivystykseen, terveysneuvonta puh. (08) tai hätätapauksessa Hätäkeskukseen 112. Käyntiosoite Oulun yliopistollinen sairaala, Kajaanintie 50, sisäänkäynti A1.

5 Nuorisotoimi Ajankohtaista tietoa saat toiminnastamme osoitteesta ja Seutunapista löytyy paljon nuorten elämään liittyvää asiaa. Seutunapin kuukausiteemoina kesäkuussa Rakkaus ja seksi, heinäkuussa Mistä apua/kriisit ja elokuussa Vapaa-aika. ** Tutustu myös Nuorten elämä.fi sivustoon. Olemme FB:ssa nimillä Pirilä Kempele ja Monari Honkanen. Pyydä kaveriksi! ETSIVÄ NUORISOTYÖ Hei sinä vuotias nuori. Oletko ilman koulu- tai työpaikkaa? Mietitkö jatkopolkua tai alan vaihtoa? Onko sinulla jotain muuta, missä tarvitsisit apua? Jutellaan yhdessä lisää! Ota yhteyttä etsivään nuorisotyöntekijään Laura Sinkkoseen, p , FB: Etsivä Laura Kempele. Lue lisätietoa -> Asukkaalle -> Nuoriso -> Etsivä työ. PS. Myös esimerkiksi vanhemmat tai kaverit voivat ilmoittaa etsiville nuoresta, jonka uskovat tarvitsevan apua yllämainituissa asioissa. Näpistelijä jää Kempeleen Näppihaukan kynsiin puuttumista alle 15-vuotiaiden omaisuusrikoksiin. Toimintaa tehdään yhteistyössä sosiaalitoimen, kauppiaiden ja poliisin kanssa. Ota yhteyttä: Sinikka Ojapelto p Nuorisotoimen lasten- ja nuortentaloilla, retkillä, leireillä ja tapahtumissa energiajuomat ovat kiellettyjä sekä kaikki toiminnot ovat päihteettömiä. Nuorisotoimi järjestää pienryhmätoimintaa kesäkuussa. Ota yhteyttä Sanna Tauriaiseen p Nuorisotoimen työntekijät tekevät kesän aikana iltaisin katupäivystystä Kempeleen alueella. Tulkaa jututtamaan Kempeleen lasten liikennepuisto Sarkkirannan urheilukeskuksessa Liikennepuisto on avoinna ma-pe klo (sadepäivinä suljettu). Toiminta on ohjattua ja tarkoitettu 2. luokalta päässeille ja sitä nuoremmille lapsille (v syntyneet ja sitä nuoremmat). Alle 4-vuotiaiden lasten ohjaus ja valvonta on koko ajon aikana vanhempien vastuulla (vanhempi kulkee mukana). Ajamaan pääsee käymällä liikennekoulun, jonka jälkeen saa liikennepuiston ajokortin. Liikennekouluopetusta pidetään pääsääntöisesti 15 minuutin välein (tasalta, vartin yli, puolelta ja varttia vaille). Ajokortista peritään 2 maksu/kesä. Maksu suoritetaan ainoastaan käteisellä, joten varaathan tasarahan mukaan. Ajamaan pääsee aina näytettyään ajokorttia ohjaajalle. 2 maksulla voi ajaa siis koko kesän vaikka joka päivä. Ajokortti kannattaa pitää sen takia tallessa ja muistaa ottaa mukaan joka kerta. Suosittelemme kypärän käyttöä liikennepuistossa. Ota oma kypärä mukaan. Perjantaina vietetään liikennepuiston päättäjäisiä klo välisenä aikana, jolloin puistossa on ohjattua toimintaa (säävaraus). Lisätietoja, ryhmävaraukset, jotka tehtävä ennakkoon: Liikennepuiston vastaava Sinikka Ojapelto p , sinikka. (pe asti). Ma alkaen liikennepuiston vastaavan tavoittaa numerosta Lasten- ja nuorten kesätoimintaa 2014 Osa kesätoiminnoista (retkistä ja leireistä) järjestetään yhteistyössä Rantalakeuskuntien nuorisotoimien kanssa. Ilmoittautumiset internetissä osoitteessa: fi/asukkaalle/nuoriso/tapahtumatja-retket.html Kerro ilmoittautumisen yhteydessä lähtijän mahdollinen erikoisruokavalio, allergiat, matkapahoinvointi, lääkitys, pyörätuolitarve yms. asioita, joista ohjaajien olisi hyvä tietää. Internetissä ilmoittautuessa ilmoita aina vain yhden henkilön tiedot kerrallaan. Jos ilmoitat siis useamman henkilön samalla kertaa, avaa joka kerta linkki uudelleen seuraavan henkilön tietojen kirjoittamista varten. Mikäli ilmoittautuminen on tehty ohjeiden vastaisesti (eli ilmoitettu samaan lomakkeeseen monta osallistujaa) emme takaa, että kaikki pääsevät mukaan, mikäli retki/leiri on täynnä. Ilmoittautuminen on sitova Sitovat ilmoittautumiset tehdään ilmoitettuun päivämäärään mennessä. Tämän jälkeen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen tehdyistä peruutuksista peritään 50 % retken hinnasta, mikäli osallistujalla ei ole esittää lääkärintodistusta. Peruminen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen on siis mahdollista ilman maksuja ainoastaan lääkärintodistusta vastaan. Ilmoittautumisen jälkeen Retkistä ja leireistä lähetetään ilmoittautuneille retki-/leirikirje ja tilisiirtotiedot. Osallistumismaksu tulee olla maksettuna ennen retkeä/leiriä, joten noudatathan ilmoitettua eräpäivää. Kirjeestä selviää tarkat aikataulut, ohjelma sekä se, mitä tarvitsee ottaa mukaan retkelle/leirille. Jos et lähdekään varaamallesi retkelle/leirille, ilmoita peruuntumisesta AINA pikaisesti nuorisotoimen henkilöstölle, jotta varallaolijoille saadaan ilmoitettua ajoissa vapautuneista paikoista. Hyvä tietää Nuorisotoimella on retkillä/leireillä tapaturmavakuutus kempeleläisille osallistujille. Retkillä/leireillä on pääsääntöisesti mukana kunnan oma ohjaaja/ ohjaajat. RETKET 1. Retki Powerpark-huvipuistoon ti Retki täynnä, ilmoittaudu varapaikoille osoitteeseen 2. Päivävaellus Rokualle to Hinta: 25. Hintaan sisältyy matka, makkaranpaisto ja kahvi nuotiopaikalla sekä tapaturmavakuutus. Ota muita omia eväitä ja juomapullo mukaan pikkureppuun. Lisätiedot: Pirjo Ranta puh Retki Ähtärin eläinpuistoon ja Tampereen Särkänniemeen ti-ke Hinta: 115. Hintaan sisältyy matka, rannekkeet, ilta- ja aamupalat, 2 lounasta ja tapaturmavakuutus. Tutustumme myös Tuurin kyläkauppaan, jossa ruokaillaan. Majoitus (lattiamajoitus) Rientolan Setlementti ry:n toimintatalossa. Lisätiedot: Pirjo Ranta puh LEIRIT Särkänniemi Isien ja poikien kalastusleiri su-ke Jatkonsalmen kämpällä Hossassa, Suomussalmella Hinta: 135 aikuiset ja 85 lapset. Hintaan sisältyy matka, ruoat, majoitus, karhutilalla käynti ja tapaturmavakuutus. Kempeleestä mukaan mahtuu osallistujaa, riippuen montako lähtee samasta perheestä. Lisätiedot: Jussi Mäkäräinen p Leirin järjestävät Tyrnävän, Limingan ja Kempeleen nuorisotoimet. TAPAHTUMAT S.K.A.T.E.-kisat Sarkkirannan urheilukeskuksen skeittiparkilla to klo (ilmoittautumiset klo paikan päällä, kisat klo alkaen) Flättiskate Berricsin säännöillä. Sarjat: Alle 14-vuotiaat ja yli 14-vuotiaat. Molempien sarjojen kolme parasta palkitaan. Palkintoina dekkejä, renkaita, t-paitoja yms. Tervetuloa kisaamaan ja katsomaan! Lisätiedot: Sinikka Ojapelto puh TYÖPAJATOIMINTA TIEDOTTAA Lemmikkieläinpäivä ke klo Pirilän lasten- ja nuortentalolla Ota oma lemmikkisi mukaan ja tule tapaamaan muita lemmikkien omistajia. Voit osallistua myös ilman lemmikkiä, joten kaikki asiasta kiinnostuneet tervetuloa! Lemmikkieläintavaran vaihtopiste (tuo omat ylimääräiset avarat vaihtopisteeseen ja ota jotain tarvitsemaasi tilalle, esim. pannat, lelut, ruokakupit jne.) Eläinaiheista ohjelmaa Lisätietoja Sanna Tauriainen puh Ilta-pihakirppis Pirilän lastenja nuortentalon esiintymislavan edustalla pe klo Tule myymään ja/tai ostamaan; myös oheisohjelmaa lapsille - Pöytävuokra: 5 - Lisätiedot ja pöytien varaukset: Sinikka Ojapelto p Kädentaito- ja taidetyöpaja Kempeleen kunnan nuorten kädentaito- ja taidetyöpaja toimii Pirilän Konekoulun tiloissa. Pajalla harjoitellaan työelämätaitoja, arjenhallintaa ja erilaisia kädentaitoja. Paja on tarkoitettu vuotiaille kempeleläisille nuorille, joilla ei ole opiskelu- tai työpaikkaa. Tavoitteena on saada nuorelle mielekästä tekemistä ja tähtäimenä on joko työ- tai opiskelupaikka. Pajalle on käynnissä jatkuva haku, joten ota rohkeasti yhteyttä meihin, mikäli pajalle mielit! Kevät-/kesäkaudella pajapaikat ovat täynnä tällä hetkellä, mutta mietitään pajalle sijoittumistasi elokuusta alkaen. Työvalmentaja Stiina Leino p Yksilövalmentaja Inka Labba p Työpaja mukana pihakirppiksessä pe Pajatöitä nähtävillä työpajalla viikolla 26 ma-to klo Tervetuloa ostoksille ja tutustumaan pajaan! LASTEN- JA NUORTENTALOJEN TOIMINTA 2014 Löytyy netistä Talojen mahdollisista aukiolomuutoksista kerrotaan mm. ovi-ilmoituksilla, sivulla ja FB:ssä. Lasten ja nuorten vanhemmat ovat aina tervetulleita tutustumaan talojen toimintaan aukioloaikoina kaffit tarjotaan! Honkasen lasten- ja nuortentalo Honkasentie 11, Kempele, p , FB:ssä nimellä Monari Honkanen. Monari avoinna kesäkuussa maanantaisin klo Heinäkuussa suljettu. Kerhotoiminta alkaa syksyllä Monarilla: lisätietoja Pirjolta p seuraa kunnan nettisivuja Pirilän lasten- ja nuortentalo Piriläntie 155, Kempele, p , FB:ssä nimellä Pirilä Kempele. Pirilä avoinna kesäkuussa keskiviikkoisin klo Heinäkuussa suljettu. - Pirilän esiintymislavan käytön tiedustelut ja varaukset Sanna Tauriainen, (sanna.tauriainen(at)kempele.fi, p ) tai Merja Hillilä, (merja.hillila(at)kempele.fi, p ). Lavan käyttö on pääsääntöisesti maksutonta, sähkön käytöstä peritään maksu määrättyjen taksojen mukaisesti. Nuorisotoimen yhteystiedot: /Sanna Tauriainen, nuorisotyön palveluyksikön vastuuhenkilö Honkasen lasten- ja nuortentalo: /Pirjo Ranta, nuoriso-ohjaaja-raittiussihteeri Pirilän lasten- ja nuortentalo: /Sinikka Ojapelto, nuoriso-ohjaaja /Jussi Mäkäräinen, erityisnuorisotyöntekijä /Laura Sinkkonen, etsivä nuorisotyöntekijä /Stiina Leino, työpajan työvalmentaja /Inka Labba, työpajan yksilövalmentaja Sähköpostiosoitteet muotoa:

6 Zimmari VIRKISTYSUIMALA Merkitsethän ryhmän aikataulun itsellesi. Vauvauinnin hinta 50 / 4 kertaa. Vauvauintimaksu sisältää vauvauinninohjauksen sekä uintimaksun 2 aikuiselta ja vauvalta. MONITOIMIALTAAN VIIKKO OHJELMA Lehmikentäntie 2, Kempele Palvelupiste, p Valvomo, p AUKIOLOAJAT ja Maanantai Tiistai, perjantai Lauantai ja sunnuntai suljettu Palvelupiste suljetaan tuntia aikaisemmin ja uintiaika päättyy puoli tuntia ennen hallin sulkemista. Allas suljettu muulta toiminnalta. Monitoimiallas on tarkoitettu ensisijaisesti erityisryhmille. Muutokset mahdollisia. Maanantai Kansalaisopiston erityisryhmä (jatkuu syksyllä) Kempeleen veteraanit, jatkuu TK Liminka (jatkuu syksyllä) Rantalakeuden reuma ja tules (jatkuu syksyllä) Tiistai TK Kempele (jatkuu syksyllä) Vesivoimistelu senioreille jatkuu Yleinen vesivoimistelu, jatkuu Aqua Zumba KNV (jatkuu syksyllä) Keskiviikko Yleinen vesivoimistelu, jatkuu TK Rantsila TK Kempele Zytyke (jatkuu syksyllä) TK Lumijoki ja TK Oulunsalo (jatkuu syksyllä) Zimmari suljettu (vuosihuolto) AUKIOLOAJAT alkaen Maanantai Tiistai, keskiviikko, torstai Perjantai Lauantai ja sunnuntai Palvelupiste suljetaan tuntia aikaisemmin ja uintiaika loppuu puoli tuntia ennen hallin sulkemista. Zimmari haluaa tarjota turvallisen uintihetken sekä lapsille että heidän vanhemmilleen. Uinninvalvojilla on yleinen valvontavastuu kaikista asiakkaistamme. Lapset ovat aina vanhempiensa vastuulla. Suosittelemme, että yhden vanhemman vastuulla uimalassa olisi korkeintaan kolme alle kouluikäistä lasta. Kellukkeita käytetään ainoastaan vedessä, missä lapsi voi seisoa ja on aikuisen valvonnassa. Isoallas on tarkoitettu vain uimataitoisille. Alle 8-vuotias tai uimataidoton lapsi saa tulla uimaan vain yli 15-vuotiaan ohjauksessa. Uimahallin sääntöjä on hyvä kerrata lasten kanssa säännöllisesti. Torstai Perjantai Lauantai Yleinen vesivoimistelu, alkaen klo isoallas TK Rantsila (jatkuu syksyllä) Koti- ja maatalousnaiset 7.8. / 4.9. / / / Vesivoimistelu senioreille jatkuu Yleinen vesivoimistelu, jatkuu TK Tyrnävä ja Vesitreeni, jatkuu Vauvauinti, jatkuu Smartumin liikunta- ja kulttuurisetelit sekä Smartum-saldo maksukortti, Tyky-kuntosetelit, Ticket Mind& Body-kortti, Virikesetelit ja Sporttipassi käyvät meillä työpaikkaliikunnan maksuvälineenä. Työnantajan tarjoamat etuudet on tarkoitettu työntekijän henkilökohtaiseen käyttöön ja niillä voi ostaa myös sarjakortteja. Liikuntapassi kempeleläisille eläkeläisille ja työttömille. Hinta eläkeläisille 30 / vuosi (voimassa vuoden ostopäivästä) ja työttömille 15 / puoli vuotta (voimassa puoli vuotta ostopäivästä). Liikuntapassin voi lunastaa Zimmarista todistamalla olevansa oikeutettu ko. etuuteen. Liikuntapassiin oikeutetun pitää olla kirjoilla Kempeleessä. Liikuntapassi ei käy erityisryhmien vesivoimisteluihin (terveyskeskus ja reumayhdistys). Liikuntapassi on voimassa arkisin klo 16 saakka sekä viikonloppuisin (arki-iltaisin normaalit uintimaksut). Liikuntapassilla pääsee myös Kempelehallin kuntosalille (osallistuttava ensin kuntosalikurssille, lisätietoja liikuntasihteeri Pauli Ängeslevältä p ). Seniorikortti: uinninharrastamiseen 65 vuotta täyttäneille kempeleläisille, tyrnäväläisille ja liminkalaisille. Hinta 30, voimassa vuoden ostopäivästä. Seniorikortti ei käy erityisryhmien vesivoimisteluihin (terveyskeskus ja reumayhdistys). Seniorikortti on voimassa arkisin klo 16 saakka sekä viikonloppuisin (arki-iltaisin normaalit uintimaksut). Kempeleläisillä senioreilla mahdollisuus käydä myös Kempelehallin kuntosalilla seniorikortilla (osallistuttava ensin kuntosalikurssille, lisätietoja liikuntasihteeri Pauli Ängeslevältä p ). Vauvauinnin voi aloittaa, kun vauva on täyttänyt 3 kuukautta ja painoa on vähintään 5 kiloa. Tällöin valveilla olo aika on riittävän pitkä ja vauva jaksaa fyysisen rasituksen ja lämpötilojen vaihtelut. Infotilaisuus ryhmiin päässeille perheille järjestetään tiistaina kello 19 Zimmarin kahviossa. Alkeis1 Lauantaisin klo Ryhmä on tarkoitettu uusille vauvoille, jotka eivät ole olleet ennen vauvauinnissa. Aloitusikä 3 9 kk. Ryhmään ei oteta isompia sisaruksia, jotta vauvauintihetki säilyisi rauhallisena. Keväällä 2015 perheillä on mahdollisuus jatkaa vauvauinnin jatkoryhmässä kesään saakka ja sen jälkeen hakea erikseen taaperoryhmään. Alkeis2 Lauantaisin klo Ryhmä on tarkoitettu uusille vauvoille, jotka eivät ole olleet ennen vauvauinnissa. Aloitusikä 3 9 kk. Ryhmään ei oteta isompia sisaruksia, jotta vauvauintihetki säilyisi rauhallisena. Keväällä 2015 perheillä on mahdollisuus jatkaa vauvauinnin jatkoryhmässä kesään saakka ja sen jälkeen hakea erikseen taaperoryhmään. Sisar1 Lauantaisin klo Sisar1 on tarkoitettu 3 9 kk vanhoille vauvoille ja heidän alle kouluikäisille sisaruksille sekä kahdelle aikuiselle. Keväällä 2015 perheillä on mahdollisuus jatkaa vauvauinnin jatkoryhmässä kesään saakka ja sen jälkeen hakea erikseen taaperoryhmään. Taapero ZIMMARIN ALOITTAVAT VAUVAUINTIRYHMÄT SYKSYLLÄ 2014 Uudet vauvauintiryhmät aloittavat lauantaina Haku ryhmiin alkaa torstaina klo 9.00 netin kautta osoitteessa Jokaisen vauvauintiryhmän alle tulee www-linkki ilmoittautumislomakkeeseen, jonka kautta ilmoittautuminen tapahtuu. Ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Saatte heti tiedon oletteko päässeet mukaan ryhmään. Lauantaisin klo Taaperouinti on tarkoitettu 1-3 -vuotiaille lapsille. Ryhmässä vanhemmat saavat ideoita siihen, mitä kaikkea uimahallissa voi tehdä lapsen kanssa. Eli kyseessä on ns. pehmeä lasku perheen itsenäiseen uintiin. Toivomme 1 lapsi / 1 aikuinen, jotta ryhmän koko pysyy hallinnassa. Toki 1 lapsi / 2 aikuista ovat myös tervetulleita! Ajankohtaista tietoa Zimmarin tapahtumista ja poikkeavista aukiolo- tai allasajoista löytyy Zimmarin nettisivuilta YLEISET VESIVOIMISTELUT (sis. uintimaksuun, kesto 30 min) ajalla ja Tiistai Torstai isoallas monitoimiallas YLEISET VESIVOIMISTELUT (sis. uintimaksuun, kesto 30 min) alkaen Maanantai Tiistai Torstai Perjantai Sunnuntai Keskiviikko isoallas (ei musiikkia) isoallas (ei musiikkia) senioreille, monitoimiallas (ei musiikkia) monitoimiallas (ei musiikkia) monitoimiallas isoallas monitoimiallas (14.8. alkaen klo 7.30 isoallas) senioreille, monitoimiallas isoallas monitoimiallas vesitreeni, monitoimiallas isoallas Oi, katsokaa miten lainehet niin kauniisti rantoja kaulaa! Oi, kuunnelkaa, miten lintuset niin kauniisti lehdossa laulaa! Oi, ootteko nähnehet illan kuun ja kuullehet kuisketta metsän puun, min ylitse valkeat hattarat suvitaivaalla vaeltavat. Eino Leino Kaunis kiitos asiakkaillemme kuluneesta kaudesta ja iloista kesää! toivoo Zimmarin henkilökunta

7 Kirjasto Vihiluodontie 586, Kempele p Sähköposti: Tietotorin kirjasto ja palautusluukku on suljettu kesällä alkaen Tietotori on avoinna: ma pe KEMPELEEN PÄÄKIRJASTO sijaitsee liikekeskus Zeppelinin kolmannessa kerroksessa osoitteessa: Zeppelinintie 1, Kempele Puh Sähköposti: Kirjaston kotisivu kempele.fi/fi/asukkaalle/kirjasto Aineistotietokanta ja uusinnat salanumeron avulla Pääkirjaston kesäajat saakka: Ma pe La suljettu Aukiolopoikkeukset: To klo Pe suljettu Palautusluukku suljettu alkaen pääkirjasto on avoinna ma-pe ja la LÄHIKIRJASTO-KOULUKIRJASTO TIETOTORI Satutuokiot pääkirjastossa jatkuvat syksyllä alkaen torstaisin klo Satutuokio kestää minuuttia ja sopii parhaiten 3-vuotiaille ja sitä vanhemmille lapsille. Tervetuloa taas syksyllä satujen pariin! Näyttelyt pääkirjastossa Touko-kesäkuu : Meeri Koutaniemi : Kaukana kotoa - Tabareybareyn tytöt Meeri Koutaniemi valokuvasi viiden malilaistytön elämää pakolaisleirillä Nigerissä. Plan Suomen näyttely. Kesä-heinäkuu Teija Estabrookin kuvataidenäyttely Eri vaiheissa : akryyli-, pastelli- ja öljyväritöitä Jatkuva poistoaineiston myynti Kempeleen pääkirjastossa myydään jatkuvasti sekä aikuisten että lasten poistokirjoja hintaan 0,50 /kpl tai 3 kpl 1 eurolla. epress : lue paikallis- ja maakuntalehtiä kirjastossa Digitaalisia, ajankohtaisia näköisversioita voi lukea kirjaston asiakaskoneilla. Valittavana mm. Pyhäjokiseutu, Kuhmolainen, Lappilainen, Raahelainen, Ylä-Kainuu, Turun Sanomat ja yli 100 muuta lehteä. Varaa asiakaskone tiskistä kirjastokortilla tai henkilöllisyystodistuksella ja luku voi alkaa! Musiikkiosasto tiedottaa: klassista ja jazzia kuunneltavissa Naxos-palvelun kautta Kuunneltavissa n. 1,3 miljoonaa klassista ja n jazz-kappaletta. Voit kirjautua palveluihin Kempeleen kirjaston 244A-alkuisella kortilla esim. kirjaston musiikkiosaston sivulla kempele.fi/fi/asukkaalle/kirjasto/ musiikkiosasto. Kaksi kuuntelijaa voi olla kirjautuneena molempiin palveluihin yhtä aikaa (max. 2 h / hlö). Muistathan kirjautua ulos, kun lopetat kuuntelun! Myytäviä oheistuotteita pääkirjastossa Mustia reilun kaupan Outi-kirjastot kangaskasseja on saatavissa 5 kappalehintaan. Lisäksi on myytävänä teosta Lakeuden äärellä, kaupungin naapurina : Kempeleen kulttuuriympäristöohjelma (toim. Timo Paakki), hinta 15 euroa. Pääkirjasto välittää myös KempeleSeura ry:n julkaisemaa Kempeleen Kurpponen kotiseutulehteä, jonka teemana on musiikki. Tätä 5 euron hintaista julkaisua voi ostaa vain käteisellä ja tasarahalla, muita edellä mainittuja myös kortilla. Digitointilaite Pääkirjastolla on mahdollisuus maksuttomaan digitointilaitteen käyttöön. Asiakas voi siirtää VHSkasetilla (tai VHS-C) olevat tallennuksensa DVD-levylle (oma levy mukaan). Laite on omatoimisesti käytettävissä kirjaston aukioloaikana. Opastamme tarvittaessa. Laitteen voi varata numerosta tai paikanpäällä. Huomioi aikaa varatessa, että siirto kestää yhtä kauan kuin siirrettävän materiaalin kesto. kei toisi koskaan mitään tilalle. Huom! Ei kirjastojen poistokirjoja, kirjasarjoja tai tietosanakirjoja. Kempeleen kirjasto ja Linnakangastalon koulu ovat mukana valtakunnallisessa Lukuinto-ohjelmassa, jolla tuetaan ja edistetään lasten ja nuorten lukemisen ja kirjoittamisen taitoja. Lisää tietoa Lukuinnosta löydät sekä Linnakangastalon koulun nettisivuilta Ilmoitathan muuttuneet yhteystietosi kirjastoon! TERVETULOA KIRJASTOON! Vaihtohylly Pääkirjaston hissiaulassa on kirjojen ja lehtien vaihtohylly. Voit tuoda omia hyväkuntoisia kirjojasi ja lehtiäsi muiden iloksi ja ottaa aineistoa ilmaiseksi. Vaihtohyllystä voi aina ottaa materiaalia vaik- Kansalaisopisto UUSIEN OPPILAIDEN ENNAKKOILMOITTAUTUMINEN MUSIIKIN YKSILÖOPETUKSEEN LUKUVUONNA Ilmoittautuminen internetissä osoitteessa https://www.hellewi.fi/kempele/ Yksilöopetukseen liittyvät tiedustelut musiikinopettaja Kari Suvilehto p Yksilöopetusta annetaan seuraavissa instrumenteissa: piano, huilu, viulu, sello, rummut, kitara, klarinetti, saksofoni ja yksinlaulu. Opetus on yksilöopetusta 30 min. / vko / opiskelija. Uusia opiskelijoita otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Opiskelupaikan varmistumisesta ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Kurssimaksu laskutetaan opiskelupaikan varmistuttua. ILMOITTAUTUMINEN LUKUVUODEN OPINTOIHIN ALKAA pe klo 9.00 internetissä osoitteessa https://www.hellewi.fi/kempele/ Tarkemmat lukuvuositiedot nähtävissä internetissä elokuussa ennen ilmoittautumisen alkamista. Opiston toimisto on suljettuna välisenä aikana. TOIMINTAA Opiston väki toivottaa opiskelijoilleen aurinkoista ja lämmintä kesää! Kulttuuritoimi Taidenäyttely Museon kesä "Luontoa etsimässä" Anni Näyhän maalauksia kunnantalon näyttelytilassa Kotiseutumuseo on yleisölle avoinna Aukiolojat: ke-pe 12-18, la-su Kuva: Kristiina Myllyoja Lannoitesäkkikeräys toteutetaan 4H-yhdistyksen toimesta ajalla Keräyspiste on MMS:n kuivaamolla ja se on avoinna keskiviikkoisin ja lauantaisin klo Nuoret pakkaavat keräyspisteeseen toimitetut lannoitesäkit ohjeistuksen mukaisesti. Keräykseen kelpaavat Yaran lannoitesäkit ja niiden lavahuput sekä Agrimarketin, Peltosiemenen, Raisioagron ja Tilasiemenen suursäkit. Kun olet tuomassa lannoitesäkkejä keräyksen, ota AINA ensin yhteys Kempeleen 4H-yhdistykseen, voimme sopia tuontiajasta. 4H-työpalvelu. 4H-yhdistys välittää nuoria erilaisiin työpalvelutehtäviin. Palveluna tarjoamme mm. kotitalouksien siivousta, ikkunanpesua ja lemmikkieläimen hoitoa. Työpalvelun tuntiveloitus on 12,00 eur + ALV / hlö. Työtilaukset 4H-yhdistyksestä. Junnuleiri Manamansalossa Kultahiekoilla 8-12 vuotiaille. Leirin ohjelmassa mm. ongintaa, farmer s golf, kädentaitoja, teräsmieskilpailu, saunomista ja uintia. Leirimaksu on 80 /jäsen, 110 / muut (sis.kuljetus, majoitus, ruokailut ja materiaalit), vielä ehdit ilmoittautua mukaan! Viljelypalstoja vuokrataan Pirilän pellolta. Palstan koko n. yksi aari, vuokra 25 /palsta. Lisätietoja ja vuokraus 4H-yhdistyksestä, puh Tyrsky, öljy kankaalle (2014) Lauluillat Äkkinäisten ja Hanuripartion vetämät yhteislauluillat Pirilän esiintymislavalla (Piriläntie 155) sunnuntaisin välisenä aikana klo Tervetuloa mukaan laulamaan! Kempeleen kotitalouksien vaarallisten jätteiden ja SER-jätteen vastaanottopiste sijaitsee osoitteessa Tarjusojantie 9, Pohjolan Laitehuollon pihapiirissä. Asema on avoinna KE klo (Pyhäpäivinä suljettu). Jätteen tuonti vastaanottopisteeseen aukioloaikojen ulkopuolella on ehdottomasti kielletty! Kempeleen 4H-yhdistys ry./heli Kylli p , kempele(at)4h.fi os. Piriläntie 155D, Kempele. Yhdistyksen kotisivut:

8 Kempeleen seurakunta Kirkkoherranvirasto avoinna kesäaikaan ( ) ma-ti ja pe klo 10-15, ke klo 10-14, to klo KIRKKOHERRANVAALI Kempeleen kirkkoherranvaali pidetään syksyllä Katso lisää ja tutustu kirkkoherraehdokkaisiin fi/595-kirkkoherraehdokkaidenesittelyt Kempeleen kirkkoherraehdokkaiden vaalinäytesunnuntait: Jouko Lankinen Messu su 7.9. klo 10 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa Kimmo Helomaa Messu su klo 10 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa Petteri Tuulos Messu su klo 10 Pyhän Kolminaisuuden Ehdokkaan kyselytunti on kirkkokahvien jälkeen kirkkosalissa. JUMALANPALVELUKSET Kesäsunnuntaisin 1.6. alkaen pidetään pääjumalanpalveluksia myös vanhassa Tapulikahvit vanhan kirkon jumalanpalvelusten jälkeen kauniissa kirkkotarhassa. Messu su 1.6. klo 10 Vanhassa Helluntain messu su 8.6. klo 10 Vanhassa Konfirmaatiomessu su klo 10 Pyhän Kolminaisuuden Juhannuspäivän sanajumalanpalvelus la klo 10 Vanhassa Messu su klo 10 Vanhassa Messu su klo 10 Vanhassa Messu su 6.7. klo 10 Vanhassa Messu su klo 10 Vanhassa Messu su klo 10 Vanhassa Messu su klo 10 Pyhän Kolminaisuuden Uusheräyksen kesäseurojen messu. Messu su 3.8. klo 10 Vanhassa Perhejumalanpalvelus su klo 10 Pyhän Kolminaisuuden Ekaluokkalaisten koulutielle siunaaminen. Messu su klo 10 Vanhassa Messu su klo 10 Vanhassa Messu su klo 10 Vanhassa Uusheräyksen kesäseurat Kempeleessä Kesäseurat ovat Uusheräyksen vuosittain päätapahtuma. Kesäseurat järjestetään yhteistyössä Kempeleen seurakunnan kanssa. Seurojen teemana on Jeesus on Herra! Katso kesäseurojen ohjelma: AIKUISET Seurakuntaretki Hengen uudistuksen kesäjuhlille Kalajoelle Retken hinta n. 90 (sis. bussikyydin ja majoituksen Hostel Retkeilijässä 2 hh/huoneissa sis. aamupalan ja liinavaatteet). Lisätiedot ja ilmoittautumiset mennessä tai arkisin klo 9-15 p MUSIIKKI Kesäillan musiikki ke 2.7. klo 19 Vanhassa Esiintyjät: Sini Alatalo, laulu, Tuomas Korhonen, piano ja Jere Lilja, kitara. ke klo 19 Vanhassa Esiintyjät: Maria Mannermaa, sopraano ja Katri Holma, urut. Kesäillan musiikissa vapaaehtoinen ohjelmamaksu 5 e. Kempeleen kunta Kunnantalo Asemantie 1 ja Takatie 6 PL 12, Kempele Puh: Fax: Honkasen päiväkoti Honkasentie 11, Puh: Kirkkotien päiväkoti Kirkkotie 20, Puh: LAPSET JA PERHEET Kempeleen seurakunta järjestää lk:n oppilaille (kevään 2014 luokka-asteen mukaan) KESÄKERHOTOIMINTAA ja Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa ja Keskustan seurakuntatalolla. Kerhoihin ei ole ennakkoilmoittautumista ja eikä kerhoista peritä osallistumismaksua. Kerholaisella tulee olla omat eväät mukana, kerhopisteissä on jääkaapit ja mikroaaltouuniit, ruuan säilyttämiseen ja lämmittämiseen. Huoltajan tulee käydä ensimmäisellä kerhokerralla tuomassa kerholainen ja täyttämässä henkilötietolomake. Kerhoissa ulkoillaan paljon ja toimitaan lapsilähtöisesti ajatellen sitä, että lapset ovat kesälomalla. Ohjattua toimintaa tarjotaan päivittäin. Lisätietoja kerhoista voi kysyä Varhaiskasvatuksen lähiesimies Saija Kivelältä p tai saija.kivela (at)evl.fi. KESÄISET PERHEKAHVILAT Keskustan seurakuntatalolla ke klo : 4.6., 11.6., 18.6., 25.6., 6.8., 13.8., ja ti Kokkokankaan srk-keskuksessa to klo : 5.6., 12.6., 19.6., ja ke 6.8., 13.8., ja ti Lisätietoja kesäisistä perhekahviloista voi kysyä varhaiskasvatuksen työalajohtaja Saija Kivelältä p tai perhetyön papilta Jaakko Tuiskulta VARHAISNUORET Kerhonohjaajat: Rippikoulun käynyt nuori, jos haluat aloittaa tai jatkaa kerhonohjausta tule kerhonohjaajakokoukseen to klo Vanhaan Pappilaan. Rovastikunnallinen kerhonohjaajakoulutus, leiripäivä la klo Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa. Kerhonohjaajakokous ke 3.9. klo Vanhassa Pappilassa. Kerhonohjaajien ja avustajien koulutusleiri Luurinmutkassa. Ilmoittautuminen kempeleen seurakunnan kotisivuilla: ilmoittautuminen Varhaisnuorten kerhot alkavat viikolla 37 ( ). Kerhoihin on vapaa pääsy kaikilla kempeleläisillä lapsilla (poislukien kokkikerhot, joihin on oma ilmoittautumisensa). Varhaisnuorten kokkikerhoihin ilmoittautuminen kempeleen seurakunnan kotisivuilla: Seuraava kuntatiedote ilmestyy Sarkkirannan päiväkoti Alangontie 3, Puh: Kokkokankaan päiväkoti Haukkakaarto 13, Puh Varhaisnuorten syysleiri yhteistyössä kunnan kanssa leirikeskus Luurinmutkassa Utajärvellä. Ilmoittautuminen kempeleen seurakunnan kotisivuilla: kempeleenseurakunta.fi/ilmoittautuminen Kempeleen 6. luokkalaisten Action-leiripäivä leirikeskus Luurinmutkassa Utajärvellä. Ilmoittautuminen kempeleen seurakunnan kotisivuilla: NUORET Nuotioillat torstaisin 11.6, 26.6 ja klo Vanhassa pappilassa. DIAKONIA Kesäkahvila tiistaisin 1.7, 8.7, 15.7, ja klo Pyhän Kolminaisuuden kirkossa, klo 13 hartaus. Kesäkahvilassa on tarjolla pullakahvit, lisäksi tuttujen tapaamista, mukavaa yhdessäoloa ja jutustelua. Pihakirppis la klo keskustan srk-talon pihalla, Tiilitie 1 Tervetuloa myymään /ostamaan kirpputorille. Pöytien vuokrat 10 /pöytä Tiedustelut ja varaukset mennessä p Soile tai Elisa Iso-Junno p Pihalla myös kahvila ja arpajaiset. Kirpputori Ilonpisara jää tapahtuman jälkeen kesätauolle. LÄHETYS Juhannusjuhla Luurinmutkassa Bussikuljetus Kokkokankaan srkkeskuksesta klo 17:00, 17:15 Keskustan srk-talolta. Paluu n. klo 21:30 samoihin paikkoihin. Ohjelmassa mm. hartaus, yhteislaulua, arvontaa, makkaranpaistoa (säävaraus) ja kahvit. Itse tapahtuma + kyyti on ilmainen, vapaaehtoinen kahviraha ja arpamyynnin tuotto lähetystyön hyväksi. Ilmoittautuminen mennessä seurakunnan nettisivujen kautta kempeleenseurakunta.fi/ ilmoittautuminen tai suoraan Minna Sorvalalle evl.fi tai p Puukoulun päiväkoti Pekurintie 9, Puh Pikkukokon päiväkoti Pikkukokko 2, Puh Linnakangastalon päiväkoti Linnakaarto 20, Puh: Santamäkitalon päiväkoti Peltomiehentie 5, Puh: Kirkonkylän esikoulupäiväkoti Vihiluodontie 585 Puh Terveyskeskus Kirkkotie 21 Puh: , Fax: Sosiaali- ja mielenterveystoimisto Tiilitie 2 (2 krs.), Puh: Vanhusten ja vammaisten palvelutalo Hovintie 12, Kempele Puh: Ketolanperän koulu Luonungintie 13 Puh: , Fax: Kirkonkylän yhtenäiskoulu/ alakoulu Vihiluodontie 585 Puh: Kirkonkylän yhtenäiskoulu/ yläkoulu Vihiluodontie 578 Puh , Fax: Santamäkitalon koulu/ erityiskoulu Peltomiehentie 5 Puh: Ylikylän yhtenäiskoulu Nerolantie 4 Puh: , Fax: Linnakangastalon koulu Linnakaarto 20 Puh: , Fax: Lukio Vihiluodontie 580 Puh: , Fax: Pirilän lasten- ja nuortentalo Piriläntie 155, Puh: Honkasen lasten- ja nuortentalo Honkasentie 11, Puh: Pääkirjasto Zeppelinintie 1 Puh: , Fax: Tietotori Vihiluodontie 586, Puh Virkistysuimala Zimmari Lehmikentäntie 2, Puh: Kempeleen Perhetupa Honkasentie 11, Puh Toimintakeskus Zytyke Kuivaamontie 1, Puh m.kempele.fi

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011 SISÄLTÖ Valtuuston kokous. 1 Löydetty silmälasit. 1 Kirpputoritapahtuma.. 1 Sosiaali ja terveyspiiri Helmen kesätiedote. 1 5 Sivistysosasto tiedottaa.. 5 Kirjasto avoinna 1.6. 31.8.2011. 6 Taidenäyttely..

Lisätiedot

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE!

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! 8.2.2016 Kuntosali sijaitsee Monitoimitalolla, os. Kristiinantie 17 A, 64900 Isojoki Kuntosalille päästäksesi tarvitset oman poletin Kuntosalin käyttövuorot ovat luettavissa

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksy 2016 PERHEMESSUT 7.8. Hyvinkään kirkossa klo 18.00 (Tulevien 1 lk. siunaus) 4.9. Hyvinkään kirkossa klo 10.00 (Koululaisten iltakerhonohjaajien siunaaminen)

Lisätiedot

Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta

Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta Hei kotiväki! Kesä on tulossa ja sen mukana Järvenpään seurakunnan kesäleirit. Tervetuloa mukaan! Leireillä oppii paljon uusia asioita ja tapaa uusia ja vanhoja kavereita

Lisätiedot

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Hyvää kesää toivottaa; Vapaaaikatoimi Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Ohjattua leikkikenttätoimintaa 6.-30.06.2016 Kielosaari klo 13-16, Vanhatie 73 Saaren koulu klo 10-13, Koulutie 9

Lisätiedot

LASTEN & NUORTEN KESÄTÖPINÄT 2016. Raahen nuorisotoimi

LASTEN & NUORTEN KESÄTÖPINÄT 2016. Raahen nuorisotoimi LASTEN & NUORTEN KESÄTÖPINÄT 2016 Raahen nuorisotoimi Sisältö Sisältö: Nuorisotoimen tervehdys Nuorisotoimen tapahtumat Nuorisotilojen aukioloajat Kaupunginlahden liikennepuisto Järjestöjen tarjonta Nuorisotoimen

Lisätiedot

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista:

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Sulkasato Iisalmi Jäsentiedote 1 /2017 Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Pelivuorot: Sulkasadon pelivuorot pelataan Kirkonsalmen

Lisätiedot

Jos osallistut jonkun järjestön (esim. SRK) järjestämään rippikouluun, sinun tulee ilmoittautua kotiseurakuntasi muualle menevien ryhmään.

Jos osallistut jonkun järjestön (esim. SRK) järjestämään rippikouluun, sinun tulee ilmoittautua kotiseurakuntasi muualle menevien ryhmään. Rippikoulut 2016 Vuonna 2016 rippikouluikäisiä ovat vuonna 2001 syntyneet nuoret. Rippikouluun voivat ilmoittautua myös ne, joilla rippikoulu on jäänyt käymättä tai jos on aloittanut koulun 6-vuotiaana

Lisätiedot

LIITE 1. OULUN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASO- JA LINJASTOSUUNNITELMAN 2. VAIHE

LIITE 1. OULUN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASO- JA LINJASTOSUUNNITELMAN 2. VAIHE RUNKOLINJAT 1-3 R1: Iinatti - Herukka R2: Pesätie - Kaijonharju R3: Hiukkavaara- Keskusta HEILURILINJAT 1-14 H1: Lentoasema - Heikinharju H2: Lentoasema - Teknologiakylä H3: Heikinharju - Jylkynkangas

Lisätiedot

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN LOKAKUUN KUUKAUSIOHJELMA

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN LOKAKUUN KUUKAUSIOHJELMA TAATALAN PALVELUKESKUKSEN LOKAKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! Taatalan palvelukeskuksen harrastusryhmät ja kulttuuriohjelmat ovat kaikille avoimia. Ryhmät ja tapahtumat ovat pääsääntöisesti maksuttomia.

Lisätiedot

TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty

TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty 10.11.2016 Tuolijumppa Olohuoneessa torstaisin klo 12.00-12.30 vapaaehtoisemme ohjauksessa ja jumpan jälkeen on kahvittelua, ei osall.maksua! Kuntosalivuorot Loimaalla Tuulensuun

Lisätiedot

Tampereen kaupungin sähköiset palvelut Sosiaali- ja terveydenhuollossa Mukanettiläisten koulutus

Tampereen kaupungin sähköiset palvelut Sosiaali- ja terveydenhuollossa Mukanettiläisten koulutus Tampereen kaupungin sähköiset palvelut Sosiaali- ja terveydenhuollossa Mukanettiläisten koulutus 1 Sähköisten palveluiden käytön aloittaminen 1. Mene www.tampere.fi -sivulle 2. Klikkaa Sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

KYS:n synnytysvalmennus Valmennus on tarkoitettu ensisijaisesti ensisynnyttäjälle ja heidän tukihenkilölleen.

KYS:n synnytysvalmennus Valmennus on tarkoitettu ensisijaisesti ensisynnyttäjälle ja heidän tukihenkilölleen. Raskausajan valmennukset Suuhygienistin ja fysioterapeutin valmennus Suuhygienisti ohjaa suun hyvinvointiin liittyvistä asioista. Fysioterapeutin valmennuksessa opastetaan ergonomiasta, raskausajan liikunnasta

Lisätiedot

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN!

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! Taatalan palvelukeskuksen harrastusryhmät ja kulttuuriohjelmat ovat kaikille avoimia. Ryhmät ja tapahtumat ovat pääsääntöisesti maksuttomia.

Lisätiedot

ISONKYRÖN LAPSIPERHEIDEN TOIMINTAKALENTERI, KESÄKUU 2016

ISONKYRÖN LAPSIPERHEIDEN TOIMINTAKALENTERI, KESÄKUU 2016 ISONKYRÖN LAPSIPERHEIDEN TOIMINTAKALENTERI, KESÄKUU 2016 6.6. maanantai 7.6. tiistai 8.6. keskiviikko 9.6. torstai 10.6. perjantai Seurakunnan Kesäkerhot arkisin ma-pe 6.6.-17.6. Pappilassa Pienten Isojen

Lisätiedot

SIPOON LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2/2012

SIPOON LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2/2012 SIPOON LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2/2012 Miksi liikenneturvallisuussuunnitelma? Selvitetään liikenneturvallisuuden ja liikennekäyttäytymisen nykytila Määritetään liikenneturvallisuustavoitteet Määritellään

Lisätiedot

KERHOT TIISTAI: MAANANTAI: KOKKIKERHO luokkalaisille tiistaisin klo Temppeliaukion kirkon kerhotilat, Temppelikatu 16 B

KERHOT TIISTAI: MAANANTAI: KOKKIKERHO luokkalaisille tiistaisin klo Temppeliaukion kirkon kerhotilat, Temppelikatu 16 B Töölön seurakunta KERHOT MAANANTAI: KOKKIKERHO 1.-4. luokkalaisille maanantaisin klo. 16.00-17.30 Töölön kirkko, Topeliuksenkatu 4 Kerhossa opetellaan leipomaan ja kokkailemaan erilaisia herkkuja. Kerhomaksu

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA KESÄ 2016

LAMMIN SEURAKUNTA KESÄ 2016 LAMMIN SEURAKUNTA KESÄ 2016 2 JUMALANPALVELUKSET Jumalanpalvelukset Lammin kirkossa joka sunnuntai klo 10 su 12.6. klo 10 su 19.6. klo 10 la 25.6. klo 10 su 26.6. klo 18 su 17.7. klo 10 su 31.7. klo 10

Lisätiedot

Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu Heinolassa

Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu Heinolassa Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu Heinolassa Ehkäisevä perhetyö on kokonaisvaltaista kotiin annettavaa tukea vanhemmuuden ja arjen haasteisiin. Tukea voidaan tarjota mm. vanhemman jaksamiseen,

Lisätiedot

OPINTOPÄIVÄT KUUSAMOSSA

OPINTOPÄIVÄT KUUSAMOSSA 12.12.2013 PALOKUNTANUORTEN OHJAAJIEN JA PALOKUNTANAISTEN OPINTOPÄIVÄT KUUSAMOSSA SPEK Pohjois-Suomi järjestää Pohjois-Suomen ja Lapin pelastusliiton palokuntanuorten ohjaajien ja palokuntanaisten opintopäivät

Lisätiedot

Suomeksi Näin käytät ereseptiä

Suomeksi Näin käytät ereseptiä Suomeksi Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä eli ereseptiä. Tarkista, mitkä apteekit ja terveydenhuollon toimipaikat käyttävät jo ereseptiä. Saat

Lisätiedot

Mölkky- peli, Urheilutalon nurmialue, Maunonpuisto. Maksuton. Järj. KunnonLähde. Ajalla

Mölkky- peli, Urheilutalon nurmialue, Maunonpuisto. Maksuton. Järj. KunnonLähde. Ajalla Senioriliikunta Oulussa kesällä 2012 Ohjattuihin liikuntaryhmiin tulee ilmoittautua, ellei erikseen muuta mainita. Oulun uimahallin vesivoimisteluun ja KunnonLähteen sauvakävelyryhmiin ei tarvitse ilmoittautua.

Lisätiedot

klo 12.30 OHJATTU LIHASVOIMAHARJOITTELU Kuntosali, Lossikuja 3 klo 14.00 FANNI- JA JALMARIKODIN PORINAPIIRI Lossikuja 3:n hissiaulassa

klo 12.30 OHJATTU LIHASVOIMAHARJOITTELU Kuntosali, Lossikuja 3 klo 14.00 FANNI- JA JALMARIKODIN PORINAPIIRI Lossikuja 3:n hissiaulassa TOIMINTAOHJELMA 30.5.-5.6.2016 Maanantaina 30.5. RUOKASALISSA KANSAINVÄLINEN VIIKKO! klo 10.00 ULKOIL UA klo 12.30 OHJATTU LIHASVOIMAHARJOITTELU Kuntosali, Lossikuja 3 klo 14.00 FANNI- JA JALMARIKODIN

Lisätiedot

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE!

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! 18.10.2016 Kuntosali sijaitsee Monitoimitalolla, os. Kristiinantie 17 A, 64900 Isojoki Kuntosalille päästäksesi tarvitset oman poletin Kuntosalin käyttövuorot ovat luettavissa

Lisätiedot

Riistaveden alueseurakunta

Riistaveden alueseurakunta Riistaveden alueseurakunta Kesä 2016 Toukokuu Su 1.5, klo 10, Rukouskirkko, Kirkko. Marjaana Mäkinen ja Riikka Tuura. To 5.5, klo 10, Helatorstain Messu, Kirkko. Viitakko 2-rippikoulun kirkkokäynti, Pystykahvit.

Lisätiedot

Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi. KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS

Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi. KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS 1.9.2016 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN PERHEKESKUSMALLI Visio: Perhekeskustoimintaan

Lisätiedot

Laukaan. seurakunta. tervetuloa 2017!

Laukaan. seurakunta. tervetuloa 2017! Laukaan seurakunta tervetuloa 2017! Rippikoulu on ajankohtainen asia sinulle, joka täytät 15 vuotta vuonna 2017. Tässä asiassa et ole yksin, joka vuosi n. 90 % laukaalaisista ikäisistäsi nuorista käy rippikoulun

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) ,

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) , JÄSENKIRJE 1/2017 Rauman MTY Friski Tuult ry Eteläkatu 7 A 4-5, 26100 Rauma puh. (02) 821 1065, www.friskituult.fi, friski@friskituult.fi Sisällys Sääntömääräinen Kevätkokous... 2 Kirpputori matka Poriin

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi.. LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet koulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 107 koulua * 1 kunnasta (.. mennessä) 800 700 7 00 00 400 0 0 100 1 0 Alakoulut

Lisätiedot

OPINTOPÄIVÄT KALAJOELLA

OPINTOPÄIVÄT KALAJOELLA 1.12.2014 PALOKUNTANUORTEN OHJAAJIEN JA PALOKUNTANAISTEN OPINTOPÄIVÄT KALAJOELLA SPEK Pohjois-Suomi järjestää Pohjois-Suomen ja Lapin pelastusliiton palokuntanuorten ohjaajien ja palokuntanaisten opintopäivät

Lisätiedot

Katsaus vuoteen 2016

Katsaus vuoteen 2016 Kuntatiedote 8 2015 16.12.2015 Katsaus vuoteen 2016 Suomen talouden tilanne on vakava. Julkisen talouden velkaantuminen jatkuu ja hallituksen kunnianhimoiset tavoitteet sekä rakenteellisten uudistusten

Lisätiedot

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat AIKA TEHDÄ HYVÄÄ! VAPAAEHTOISTOIMINTA TIKKURILAN SEURAKUNNASSA Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat Onko sinulla aikaa tehdä HYVÄÄ? Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan! Vapaaehtoistyö on vapaaehtoista

Lisätiedot

Taatalan palvelukeskuksen helmikuun ohjelma

Taatalan palvelukeskuksen helmikuun ohjelma Taatalan palvelukeskuksen helmikuun ohjelma Taatalan palvelukeskus on avoin kohtaamispaikka. Palvelukeskuksessa voitte saada ohjausta- ja neuvontaa sosiaaliohjaajalta, käydä aterioimassa ravintolassa ja

Lisätiedot

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä MUISTIO Projekti Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET Päivämäärä 06/06/2013 1. Lähtökohdat Kempeleen ja Lumijoen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin internetissä

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE TOUKOKUU 2016

PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE TOUKOKUU 2016 1 PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE TOUKOKUU 2016 Sisältö: Valtuuston kokous... 1 Kunnantalon sulkupäivät... 1 Kaavan voimaantulokuulutus... 1 Löytöeläimet... 1 Päivähoidon kesä... 2 Taidenäyttely... 2 Tarjouspyyntö

Lisätiedot

Syyskuu Velkuan Kummelissa tiistaisin NAANTALIN SEURAKUNTA LÄÄKÄRIN VASTAANOTTOPÄIVÄT NAANTALIN 4H-YHDISTYS

Syyskuu Velkuan Kummelissa tiistaisin NAANTALIN SEURAKUNTA LÄÄKÄRIN VASTAANOTTOPÄIVÄT NAANTALIN 4H-YHDISTYS Syyskuu 2016 NAANTALIN SEURAKUNTA Syksyn toimintaa Velkualla Messu kirkossa su 11.9. klo 16.30. Risto Räty ja Tiina Lustig Kummelissa: Ehtoollishartaus ke 14.9. ja 12.10. klo 17. Marja Saantola ja Reini

Lisätiedot

Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry. Jäsentiedote 1/2016 www.mikkelinkvtuki.fi

Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry. Jäsentiedote 1/2016 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 1/2016 www.mikkelinkvtuki.fi Hyvät jäsenet! Toivottavasti olette huomanneet, että alkaneen vuoden jäsenmaksulomakkeen yläkulmassa oli irtileikattava

Lisätiedot

METSOKANKAAN KOULU PATAMÄESSÄ. Lukuvuosi 2015-16

METSOKANKAAN KOULU PATAMÄESSÄ. Lukuvuosi 2015-16 METSOKANKAAN KOULU PATAMÄESSÄ Lukuvuosi 2015-16 Luokat ja henkilökunta Ensi lukuvuoden 4A ja 4B 5ABCDE laaja-alainen erityisopettaja Päivi Juustila englannin ja saksan opettaja teknisen työn opettaja koulunkäynnin

Lisätiedot

22.3.2016. Leirikutsu

22.3.2016. Leirikutsu 22.3.2016 Leirikutsu Lapin ja Pohjois-Suomen pelastusliittojen palokuntanuorten In the Middle of Nowhere leiri järjestetään Sallassa koulukeskuksen alueella 3.-9.7.2016. Leirin järjestävät SPEK Lapin ja

Lisätiedot

Kouvolan seurakunta Lapset ja perheet

Kouvolan seurakunta Lapset ja perheet Kouvolan seurakunta Lapset ja perheet Kevät 2016 Sisällysluettelo Lapsityönjohtajan tervehdys 3 Perhekerhot 4 Avoinkerho Musaperhekerho Päiväkerho 5 Musiikkitoimintaa 6 Musapäiväkerho Lapsikuoro Koululaisten

Lisätiedot

Vanhustenviikko Kotkassa

Vanhustenviikko Kotkassa Vanhustenviikko 2.-9.10.2016 Kotkassa Sunnuntai 2.10.2016 Vanhusten viikon pääjuhla Seuratalo Sampo, Sampokuja 6. Tilaisuus alkaa kahvituksella kello 13. Juhla klo 14-15.30. Juhlassa monipuolinen ohjelma.

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT 1. Kunta 2. Koulu 3. Koulumuoto, jota arviointi koskee Alakoulu Yläkoulu Yhtenäiskoulun kaikki luokat Yhtenäiskoulun luokat 1 6 Yhtenäiskoulun luokat 7 9

Lisätiedot

Tikkurilan seurakunnassa

Tikkurilan seurakunnassa Aika tehdä hyvää! V a paaehtoistoi minta Tikkurilan seurakunnassa Onko sinulla aikaa tehdä HYVÄÄ? Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan! Vapaaehtoistyö on vapaaehtoista seurakuntalaisten työtä, joka antaa

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Alakoulut 0..0 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet alakoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 7 alakoulua (0.. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä Opettajainkokouksessa

Lisätiedot

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 HSY:n kompostointikurssi Aiheuttaako kompostointi päänvaivaa? Oletko suunnitellut kompostin perustamista? Tule käytännölliselle ja maksuttomalle kompostointikurssille ma 2.5.2016

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT

RAISION KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT RAISION KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT 2016 RAISION KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUIDEN TERVEYS- JA SOVELTAVAN LIIKUNNAN RYHMÄT 2016 Raision kaupungin liikuntapalveluiden kevätkausi alkaa pääsääntöisesti viikolla

Lisätiedot

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa wwwwwwwww.harjavallanseurakunta.fi DIAKONIATYÖ Keskiviikkokerho parillisina keskiviikkoina klo 13 alkaen 70/75-vuotiaiden juhla su 12.10 alkaen messulla klo 10 Anna

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus 1 KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO Kirkkonummen musiikkiopisto on kaksikielinen kunnallinen musiikkioppilaitos, joka antaa opetusta kirkkonummelaisille ja siuntiolaisille lapsille ja nuorille. Musiikkiopistossa

Lisätiedot

Jytan lääkärinvastaanottojen toiminta kesällä 2014

Jytan lääkärinvastaanottojen toiminta kesällä 2014 1(5) PERUSPALVELULIIKELAITOS JYTAN KESÄAJAN 2014 TOIMINTA Tietoja vastaanottojen toiminnasta, toimipisteiden sulkemisista, vuosilomista. Tiedotetta päivitetään tarvittaessa, viimeksi päivitetty 19.6.14.

Lisätiedot

Ryhmät alkavat tiistaina 7.1 ja päättyvät viikolla 16-17. Kertoja on 15.

Ryhmät alkavat tiistaina 7.1 ja päättyvät viikolla 16-17. Kertoja on 15. KUNTOKEIDAS SANDELS Kalliolan Senioripalvelusäätiö Kuntokeidas Sandels Välskärinkatu 4 B, 00260 Helsinki Puh. (09) 4368 8070 Sisäänkäynti: katutaso, B-ovi, hissi/portaat pohjakerrokseen Kevätkauden 2014

Lisätiedot

KE SÄN JUMALAN PAL VELUKSE T

KE SÄN JUMALAN PAL VELUKSE T KESÄN JUMALANPALVELUKSET Vuosaaren kirkossa vietetään ehtoollisjumalanpalvelus eli messu joka sunnuntai klo 11 ja Katukappelissa Iltakirkko torstaisin klo 18. Myös lapset ovat tervetulleita jumalanpalveluksiin!

Lisätiedot

Näkövammaistyö Syksy 2015 Kesä

Näkövammaistyö Syksy 2015 Kesä Näkövammaistyö Syksy 2015 Kesä 2016 1 Tervetuloa mukaan! Espoon seurakunnat järjestävät näkövammaisille monenlaisia kohtaamisen paikkoja. Tästä esitteestä löydät kaikki tiedot näkövammaisten syksyn 2015

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! MLL:n Uudenmaan piiri Asemapäällikönkatu 12 C 00520 Helsinki Tel. +358 44 0470 407 uudenmaan.piiri@mll.fi uudenmaanpiiri.mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin

Lisätiedot

Tapanilan kirkko. Kevät 2015

Tapanilan kirkko. Kevät 2015 Tapanilan kirkko Kevät 2015 Aikuisille Naisten jumppa maanantaisin klo 18 Kamarikuoro aloittaa ti 13.1 klo 18.30 Merja Wirkkala p. 09 2340 4495 Alfa-kurssi tiistaisin klo 18.30. 20.30 Alkaa 24.2. Tule

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 ARVIOINTI 2016 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla huhtikuun 2016 aikana Vastauksia yht. 1118 kpl Perusopetuksen oppilaat (4.,6.,8.lk) oppilaat 610 kpl Lukion

Lisätiedot

Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla.

Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla. Pellon ikäihmisten palvelut Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla. Kansalaisopisto: Eri kursseja mm. Joogan senioriryhmä vanhalla koululla, sekä musiikillinen viriketoiminta

Lisätiedot

Palvelukeskus on avoinna kesä- ja elokuussa, heinäkuu suljettu! KESÄN 2016 OHJELMA

Palvelukeskus on avoinna kesä- ja elokuussa, heinäkuu suljettu! KESÄN 2016 OHJELMA Kustaankartanon palvelukeskus tarjoaa toimintaa helsinkiläisille eläkeläisille ja työttömille. Hae maksuton asiakaskortti asiakaspalvelusta. ASIAKASPALVELU AVOINNA MA-TO KLO 10.00 14.00 K-TALON RAVINTOLAN

Lisätiedot

On aika lähteä kesäleirille! Tuu mukavaan seuraan! koululaisten ~ KESÄLEIRIT 2016 ~

On aika lähteä kesäleirille! Tuu mukavaan seuraan! koululaisten ~ KESÄLEIRIT 2016 ~ On aika lähteä kesäleirille! Tuu mukavaan seuraan! koululaisten ~ KESÄLEIRIT 2016 ~ Näiltä sivuilta löydät Kuopion ev.lut. seurakuntien leiri- ja retkitarjonnan sekä ilmoittautumisohjeet. Tervetuloa mukaan!

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven 7 1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA 1.1 Työn tavoitteet Hyvä liikenneturvallisuus syntyy monista tekijöistä. Liikenneonnettomuuksien

Lisätiedot

Resepti Potilastiedon arkisto. Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin

Resepti Potilastiedon arkisto. Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin Resepti Potilastiedon arkisto Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin Kanta-palvelut ovat ulottuvillasi asuitpa missä päin Suomea hyvänsä. Sekä julkisen terveydenhuollon että yksityisen terveydenhuollon

Lisätiedot

CHEM-A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC

CHEM-A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC CHEM-A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC Kemian tekniikan korkeakoulu 1.9.2015 Pia Lahti Työpajan tavoite Työpajan jälkeen opiskelija: Tietää mikä on Into, mistä sen löytää ja mitä hyötyä siitä on Tietää

Lisätiedot

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIEKSAN KAUPUNKI Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi Selostus LUONNOS, joka päivitetään kaavan edistyessä

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Kalajoki

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Kalajoki Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Kalajoki 1) Sukupuoli 2) Ikäluokka 3) Kotikaupunkinne tai kuntanne ja vastaus% suhteessa asukasmäärään Kyselyyn vastasi 80 Kalajoen asukkaista. Tämä on

Lisätiedot

LIIKUNTAA NUORILLE OULUSSA ACTI N

LIIKUNTAA NUORILLE OULUSSA ACTI N LIIKUNTAA NUORILLE OULUSSA ACTI N SYKSY 2015 KEVÄT 2016 31.8. 13.12.2015 11.1. 15.05.2016 0 Kahvakuula Jatuli 15.15 16.00 Sulkapallo Linnanmaa 16.00 18.00 Aquazumba Oulun uimahalli 20.00 20.45 Maanantai

Lisätiedot

KILPAILUN SÄÄNNÖT Hyvinkää Karting 2.8.2014 Luokat

KILPAILUN SÄÄNNÖT Hyvinkää Karting 2.8.2014 Luokat KILPAILUN SÄÄNNÖT Hyvinkää Karting 2.8.2014 Luokat Cadett Micro Raket Junior Raket KF6 Junior KF6 Versio 5, 8.7.2014 KILPAILUN SÄÄNNÖT Kilpailun nimi: Hyvinkää Karting Päivämäärä: 2.8.2014 Kansallinen

Lisätiedot

Pienikin apu arjessa voi helpottaa päivääsi!

Pienikin apu arjessa voi helpottaa päivääsi! Pienikin apu arjessa voi helpottaa päivääsi! Lapsiparkkiin ovat tervetulleita 0-6 vuotiaat lapset. Lapsiparkissa hoitajina toimivat perhetyöntekijät. Tee rauhassa ruokaostokset, piipahda vaatekaupassa

Lisätiedot

Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät.

Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille: Älkää

Lisätiedot

Jäsenkirje / Kevät 2016

Jäsenkirje / Kevät 2016 Jäsenkirje / Kevät 2016 Hei MLL Kaarinan jäsen! Kiitos, että kuulut paikallisyhdistykseemme. Uusi jäsenyyskausi on startattu käyntiin osittain uudella hallituksella. Uusien ja vanhojen jäsenten yhteystiedot

Lisätiedot

Espoon seurakuntien NÄKÖVAMMAISET

Espoon seurakuntien NÄKÖVAMMAISET Espoon seurakuntien NÄKÖVAMMAISET syksy 2012 1 Haluatko jutella? 3 Uudet ryhmät 4 Viikoittaiset 5 Tapahtumia 6 Vapaaehtoistyö 6 Opaspalaverit ja koulutukset 7 2 Espoon seurakuntien näkövammaistyö tarjoaa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 6 25.02.2016. 6 Asianro 1347/08.01.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 6 25.02.2016. 6 Asianro 1347/08.01. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 6 Asianro 1347/08.01.00/2016 Kuopion ja Siilinjärven kannusteurakkasopimusten kesäliikenteet 2016 Kaupunkiliikenne Kohde 1 Joukkoliikennepäällikkö Jani Reinikainen

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä kesällä 2010

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä kesällä 2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta 130 05.05.2010 Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä kesällä 2010 STLTK 130 1. Terveyden- ja sairaudenhoitopalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluiden

Lisätiedot

UUTISKIRJE MAALISKUU 2016

UUTISKIRJE MAALISKUU 2016 Satutunti UUTISKIRJE MAALISKUU 2016 Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot

Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project

Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project South-East Finland Russia ENPI CBC (European Neigbourhood and Partnership Instrument, Cross-Border Cooperation), 2007-2013 Päiväkotipilotti Vanhempien kysely

Lisätiedot

Informointi, suostumus ja kielto Omakannassa

Informointi, suostumus ja kielto Omakannassa 1/6 Informointi, suostumus ja kielto Omakannassa Kirjaudu Omakantaan verkkopankkitunnuksella tai mobiilivarmenteella. Valitse vasemman reunan valikosta Suostumus ja kiellot Jos informointi on saatu tai

Lisätiedot

Kevään jumpat KEVÄTKOKOUS

Kevään jumpat KEVÄTKOKOUS Hämeen Naisvoimistelijat ry:n jäsentiedote 1/2017 www.hameennaisvoimistelijat.fi HIKOILE, NAUTI VIRKISTY! Kevään jumpat 9.1. 14.5.2017 Kevään jumppakausi alkaa maanantaina 9.1.2017. Ensimmäisellä jumppaviikolla

Lisätiedot

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 Satuhetki Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot

Pihaleikkiseuraa puistoon tai pallokentälle - Leikkitreffit porvoolaisille lapsiperheille

Pihaleikkiseuraa puistoon tai pallokentälle - Leikkitreffit porvoolaisille lapsiperheille Jäsenkirje 3/2014 Hyvä jäsen, Intiaanikesä alkaa olla takana, ja yhdistyksemme näkökulmasta mielenkiintoinen ja aktiivinen syksy edessä. Ensi viikon lauantaina, 23.8 juhlimme näyttävästi 5 vuotis syntymäpäiviämme

Lisätiedot

Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa

Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa LIKES-tutkimuskeskus 5.11.2015 Arvioinnin täyttäneet koulut, yhteensä 18 Myllymäen koulu Kesämäenrinteen koulu Joutsenon koulu Voisalmen koulu Ravattilan

Lisätiedot

Haagan seurakunnan puutarhapalsta Lassilassa.

Haagan seurakunnan puutarhapalsta Lassilassa. Haagan seurakunnan puutarhapalsta Lassilassa. Kesä 2016 Messut Sunnuntaisin ja pyhinä klo 10 Huopalahden kirkossa klo 12 Hakavuoren kirkossa. Suvivirren sunnuntain 29.5. messuissa lauletaan Suvivirsi.

Lisätiedot

Lipunnosto on klo 20 ja kokko sytytetään klo 22.

Lipunnosto on klo 20 ja kokko sytytetään klo 22. TIEDOTE 2/2009 TERVETULOA JUHANNUSJUHLIIN! Laaksolahden huvilayhdistys järjestää perinteiset juhannusaaton juhlat kokkorannassa yhdessä Pitkäjärven VPK:n kanssa. Ohjelmassa on musiikkia, tanssia, ongintaa

Lisätiedot

2005 Lantula- Talo. Yhteinen olohuone. Yhteinen tavoite Kuitenkin matka isompaan työllistämiseen on kestänyt vuosia.

2005 Lantula- Talo. Yhteinen olohuone. Yhteinen tavoite Kuitenkin matka isompaan työllistämiseen on kestänyt vuosia. 2005 Lantula- Talo Yhteinen olohuone Yhteinen tavoite Kuitenkin matka isompaan työllistämiseen on kestänyt vuosia. Vuonna 2012 kyläsuunnitelmaan nuorten työllistäminen!! kokemusta aikuisten työllistämisestä:

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa

Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa Vapaaehtoistoiminnan viikko 1. - 7.12.2008 Oulussa Viikon aikana tehdään vapaaehtoistoimintaa tunnetuksi osallistumisen väylänä ja mielekkään

Lisätiedot

KESKUSTA - NUOTTASAAREN SUURALUEIDEN IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET KEVÄT 2015

KESKUSTA - NUOTTASAAREN SUURALUEIDEN IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET KEVÄT 2015 Oulun kaupunki /Hyvinvointipalvelut/Ikäihmisten hyvinvointi KESKUSTA - NUOTTASAAREN SUURALUEIDEN IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET KEVÄT 2015 Ohjattuihin liikuntaryhmiin pitää ilmoittautua, ellei erikseen

Lisätiedot

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17.

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17. Jaksovinkit 6 Iltaopetus 7.4. 13.5. Iltaopetuksen kokeet 6. jaksossa: B-koodi: 14.5. D-koodi: 19.5. C-koodi: 15.5. E-koodi: 20.5. Kokeiden palautus: 21.5. Rehtori Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on

Lisätiedot

Varhaiskasvatus ja perhetyö syksy 2016

Varhaiskasvatus ja perhetyö syksy 2016 Varhaiskasvatus ja perhetyö syksy 2016 Iltapäivätoiminta Muskarit Pyhäkoulut Juhlat Perhekerhot Päiväkerhot Lastentupa Perhekirkot Taideleikki Leirit Perheretket Tapahtumat Yhteystiedot 2 PÄIVÄKERHOT ANTTOLA

Lisätiedot

Viking Line päiväristeily Tallinnaan. Esittely. Viking Line päiväristeily Tallinnaan. Miksi päiväristeilylle? Matkustaminen. Matkan kesto.

Viking Line päiväristeily Tallinnaan. Esittely. Viking Line päiväristeily Tallinnaan. Miksi päiväristeilylle? Matkustaminen. Matkan kesto. Sivu 1 / 6 Esittely Viking Line päiväristeily Tallinnaan Matka sisältää päiväristeilyn Päiväristeily alkaa aamupäivällä, jolloin voit nauttia lounaan Bistro Buffetissa. Päivässä ehtii vaikka mitä! Merimatka

Lisätiedot

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Leinolan koulu lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Leinolan koulu lv HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Leinolan koulu lv. 2016-2017 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 5.9. - 9.12.2016 ja keväällä 9.1. - 12.5.2017. Hip kerhot ovat suunnattuja

Lisätiedot

Ajankohtaista etsivästä nuorisotyöstä

Ajankohtaista etsivästä nuorisotyöstä Ajankohtaista etsivästä nuorisotyöstä 29.-30.10.2014 Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi, Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto 31.10.2014 2 lukumäärä 1 700 1 600 1

Lisätiedot

Harrastekalenteri

Harrastekalenteri Harrastekalenteri 2016 2017 PoU Yleisurheilu: Anniina Walling p. 044 0303858 Jääkiekko: Teuvo Mutanen p. 040 1046107 teuvo.mutanen@polvijarvi.fi - Yleisurheiluharjoitukset Maanantaisin 17 18 Vapaa-aikatalo

Lisätiedot

HENKILÖKUNNAN YLITYÖKORVAUKSET

HENKILÖKUNNAN YLITYÖKORVAUKSET MAKSULUOKAT (ei uimahalli, kuntosali, kopiot) Maksuluokka 0 Maksuluokka 1 Maksuluokka 2 Maksuluokka 3 Outokumpulaisten seurojen yms.outokumpulaisten seurojen Ulkopaikkakuntal. seurojen Ulkopaikkakuntalaiset

Lisätiedot

KUNTO-TAMMEN KUNTOSALI INFO

KUNTO-TAMMEN KUNTOSALI INFO KUNTO-TAMMEN KUNTOSALI INFO KUNTO-TAMMEN KUNTOSALI (kuusitie 4 Tammela) Tarkoitettu yli 60 vuotiaille henkilöille. Yleisillä vuoroilla kaikki yli 18v. naiset saavat käyttää salia. Avataan maanantaina 12.9.2016

Lisätiedot

Tervetuloa rippikoulun elämysmatkalle. Ahvenanmaalle!

Tervetuloa rippikoulun elämysmatkalle. Ahvenanmaalle! Tervetuloa rippikoulun elämysmatkalle Ahvenanmaalle! Nyt kutsuu sua Kyrkogårdsö! Olet saanut paikan Kauniaisten suomalaisen seurakunnan kesärippikoulusta, joka pidetään Ahvenanmaalla, Havsgårdenin matkailukeskuksessa

Lisätiedot

Kesä 2015 elävää historiaa joka päivä!

Kesä 2015 elävää historiaa joka päivä! TALOMUSEO GLIMS Kesä 2015 elävää historiaa joka päivä! Kuva: Olli Hakamies Glimsintie 1, Espoo (Jorvin sairaalan vieressä) www.espoonkaupunginmuseo.fi TALOMUSEO GLIMS Glimsintie 1, 02740 Espoo (Jorvin

Lisätiedot

Yhteistyö Tulostettu: Yhteistyö. Kopio: Ovaska, Jarno 1/5

Yhteistyö Tulostettu: Yhteistyö. Kopio: Ovaska, Jarno 1/5 Kopio: Ovaska, Jarno 1/5 Sisällysluettelo Orimattilan Seurakunta seurakunnan kanssa Koululaisliikuntakilpailut koululaisliikuntakilpailut Koululiikunta / yhteystiedot Muita yhteistyötahoja muita yhteistyötahoja

Lisätiedot

Juuka, Lieksa, Nurmes ja Valtimo NYKYTILA

Juuka, Lieksa, Nurmes ja Valtimo NYKYTILA Juuka, Lieksa, Nurmes ja Valtimo NYKYTILA LIIKENNEJÄRJESTELMÄ ONNETTOMUUDET KOULUMATKOJEN TURVALLISUUS AIEMMAT KYSELYT VIISAAN LIIKKUMISEN KYSELY Suunnittelualue Suunnittelualueena olevat Pielisen Karjalan

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKESKUS VILLA ARTTU KEVÄT 2017 OHJELMA

LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKESKUS VILLA ARTTU KEVÄT 2017 OHJELMA LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKESKUS VILLA ARTTU KEVÄT 2017 OHJELMA Susanna K. Lehto. Lasten ja nuorten taidekeskuksen arkisto Tervetuloa Villa Artun näyttelyihin, työpajoihin ja tapahtumiin! Pelattava näyttely

Lisätiedot

Vartiokylän seurakunnan kevät 2015

Vartiokylän seurakunnan kevät 2015 Vartiokylän seurakunnan kevät 2015 TERVEISIÄ VARTIOKYLÄN SEURAKUNNASTA: Palvelemme sinua elämäsi monenlaisissa tilanteissa. Ota yhteyttä ja tule mukaan toimintaan! Kirkkoherranvirastomme palvelee osoitteessa

Lisätiedot

Keski-Suomen liikenneturvallisuusstrategian valmistelu

Keski-Suomen liikenneturvallisuusstrategian valmistelu Keski-Suomen liikenneturvallisuusstrategian valmistelu Aluepäällikkö Leena Piippa, Liikenneturva 1 Strategia Liikenneturvallisuusstrategia on asiakirja, jossa on määritelty: Visio maakunnan liikenneturvallisuudesta

Lisätiedot

LIIKUNTAPALVELUIDEN HINNASTO

LIIKUNTAPALVELUIDEN HINNASTO KENTÄT Urpolan lämmitettävä tekonurmi, talvikausi TALVIKAUSI (lämmitettävä aika) Harjoitukset, Ottelut, kilpailut, Mikkeliläiset rekisteröidyt urheiluseurat Aikuiset 20,00 30,00 A-juniorit ja nuoremmat

Lisätiedot