M frn"ø.ak. mnere POHJANMAAN MAANMITTAUSTOIMISTO osoite: Alvar Aallon katu 3, PL 123,60101 selnajokl - Puhelin 040 s3b 9368

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "M frn"ø.ak. mnere POHJANMAAN MAANMITTAUSTOIMISTO 8.10.2013. osoite: Alvar Aallon katu 3, PL 123,60101 selnajokl - Puhelin 040 s3b 9368"

Transkriptio

1 mnere POHJANMAAN MAANMITTAUSTOIMISTO EPV Tuulivoima Oy Mika Winter Frilundintie Vaasa Maanomistajat erillisen listan mukaan llmajoen kunta PL 23, llmajoki Etelä-Pohjanmaan liitto PL 109,60101 Seinäjoki Etelå-Pohjanmaan ELY -keskus ympäristö ja luonnonvarat PL262,65101 Vaasa Etelä-Pohjanmaan ELY -keskus liikenne ja infraskuktuuri PL 93,65101 Vaesa Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo Kauppakatu 17, Seinåjoki Pohjanmaan museo Museokatu 3-4, PL 3, Vaasa EPV Tuulivoima Oy tutkimuslupahakem us Tutkimuslupa uudelle 110 kv voimajohdolle Rajala-Santavuori llmajoen kunnassa Tiedoksi oheinen tutkimuslupapäätös M frn"ø.ak Arviointipääll kkö Reijo Hautamäki osoite:,,60101 selnajokl - Puhelin 040 s3b 9368

2 POHJANMAAN MAANMITTAUSTOI MISTO Päätös 1 (5) Diaari n:o MML ASIA Lunastuslain 84 $:n mukainen tutkimuslupahakemus HAKIJA EPV Tuulivoima Oy HAKEMUS EPV Tuulivoima Oy on hakenut lta kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 84 $:n mukaista tutkimuslupaa maastotutkimuksia varten. Tarkoituksena on rakentaa uusi 110 kv voimajohto Rajala-Santavuori llmajoen kunnan alueelle. Johto alkaisi EPV Alueverkko Oy:n voimajohdolta Seinäjoki-Kurikka 1 10 kv ja päättyisi EPV Tuulivoima Oy:n suunnitteilla olevalle sähköasemalle Santavuorella. Voimalinja on tarpeen Santavuorelle suunnitellun tuulivoimapuiston liittämiseksi alueverkkoon. Suunniteltu voimajohtoreitin pituus on noin 2 km. Tutkimushankkeen yhteydessä alustavat johtoreitit tarkentuvat ja mahdollisesti muuttuvat. Käytettävä pylvästyyppi on harustettu teräsputki- tai puuporttaalipylväs. Johtoalueeksi tarvitaan 26 m leveä johtokäytävä sekä tämän molemmin puolin 10 metriä leveät reunavyöhykkeet. KUULUTUS LAUSUNNOT Hakemus on julkaistu Virallisen lehden numerossa ja siitä on ilmoitettu I lmajoki -lehdessä Pohjanmaa n maa nmittaustoimisto on lähettänyt hakemuksesta tiedoksiannon ja lausuntopyynnön tavallisena kirjeenä kaikkien alustavan linjasuunnitelman mukaisten tilojen omistajille. Kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat olleet nähtävänä Pohjanmaan maanmittaustoimistossa Seinäjoella. Hakemukseen on pyydetty lausunnot llmajoen kunta, Etelä-Pohjanmaan liitto, Etelä-Pohjanmaan ELY -keskus ympäristö ja luonnonvarat, Etelä- Pohjanmaan ELY -keskus liikenne ja infrastruktuuri, Pohjanmaan museo ja Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo Seinäjoki

3 POHJANMAAN MAANM ITTAUSTOIM I STO Päätös 2 (5) Diaari n:o MML Etelä-Pohjanmaan ELY -keskus ympäristö ja luonnonvarat on lausunnossaan todennut, että johtokäytävä rajautuu se lounaiselta osaltaan valtakunnallisesti arvokkaaseen Santavuori - Pikku Santavuori kallioalueeseen. Kyseisellä alueella on sekä geologisia että biologisia arvoja, joiden olemassa olo tulee huomioida sekä tutkimustyössä että linjan suunnittelussa. ELY - keskuksella ei ole käytettävissä olevien rekisterien perusteella tiedossa muita ympäristöllisiä seikkoja, jotka voisivat vaikuttaa tutkimustyön toteuttamiseen. Etelä-Pohjanmaan liitto on lausunnossaan todennut, että vahvistetussa maakuntakaavassa eiole rajoitteita suunnitellulle voimajohdolle. Valmisteilla olevassa tuulivoimatuotantoa ohjaavassa vaihemaakuntakaavassa on Santavuoren-Tuulian alue merkitty tuulivoimapuiston alueeksi. Kaavassa ei ole otettu kantaa voimajohtoliittymiin, mutta niiden tarpeeseen on otettu kantaa kaavaselostuksessa. Kyseessä on tuulivoimapuiston rakentamisen kannalta tarpeellinen voimajohto, joka tukee maakuntakaavaehdotuksessa esitettyä ratkaisua. Etelä-Pohjanmaan liitolla ei ole tutkimuslupahakemuksesta muuta huomautettavaa. Kiinteistön omistajille ja erityisen oikeuden haltijoille on varattu mahdollisuus antaa lausuntonsa hakemuksen johdosta. Reijo ja Riitta Pentinmäki tilalta Ranto ovat lausunnossaan todenneet, että voimalinjan liittäminen olemassa olevaan linjaan kytkinasemineen rikkoo peltokuviot, jotka on saatu aikaan monta vuotta kestäneiden tilusjärjestelyjen tuloksena. Vuosien työ menisi hukkaan. Heidän mielestään paras reitti olisi uudelta sähköasemalta Postitietä kohden, jolloin linja olisi lyhyempija kunnollinen tie käytettävissä kytkinaseman rakentamiseen ym. liittyen. Tutkimuslupaan liittyen tulee maaperätutkimukset suorittaa niin, ettei siitä aiheudu minkäänlaista haittaa elinkeinonharjoittajille. Jos tutkimuksia joudutaan tekemään viljelysalueella, ne tulee tehdä kasvukauden ulkopuolella. Muita lausuntoja ei ole saapunut on Seinåjoki puh

4 POHJANMAAN MAANM ITTAUSTOI MI STO Päätös 3 (5) Diaari n:o MML ' MAANMITTAUSTOI MI STON RATKAISU Maanmittaustoimisto myöntää luvan llmajoen kunnan alueella tehtäviin hakemuksessa ja sen liitteenä olevassa selvityksessä tarkoitettujen tutkimusten suorittamisiin. Tutkimuksia tehtäessä on pyrittävä ottamaan huomioon maanmittaustoimistolle toimitetuista lausunnoista ilmenevät tutkittavaa linjausta koskevat vaatimukset. Hakija vapautetaan asettamasta vakuutta tutkimuksesta aiheutuvan vahingon tai haitan korvaamisesta, koska hakijaa voidaan pitää vakavaraisena. Perustelut Lupaehdot Tutkimuslupahakemus täyttää kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastamisesta annetun lain 4 $:ssä edellytetyn yleisen tarpeen vaatimukset ja ao. lain 12luvussa säädetyt tutkimusluvan myöntämisedellytykset. 1) Lupa on voimassa saakka 2) Hakijan on vähintään seitsemää (7) päivää ennen tutkimuksen aloittamista annettava tavallisena tiedoksiantona tieto tutkimuksesta niille kiinteän omaisuuden ja käyttöoikeuden haltijoille, joiden osoite tiedetään. Muille tutkimuksesta on annettava tieto yleistiedoksiantona, joka on julkaistava niin kuin kunnalliset ilmoitukset kyseisessä kunnassa julkaistaan. 3) Tutkimuslupa on vaadittaessa esitettävä. Kappale tutkimusluvasta on lisäksi toimitettava sille, joka on tätä pyytänyt. 4) Tutkimus on suoritettava välttäen tarpeetonta vahingon ja haitan aiheuttamista. 5) Tutkimuksessa on sekä maastossa liikuttaessa että lopullista johtoreittiä harkittaessa otettava huomioon aikaisemmissa luontoselvityksissä osoitetut seikat ja minimoitava sekä tutkimuksenaikainen että pysyvä häiriö Seinåjokí

5 POHJANMAAN MAANMITTAUSTOI MI STO Päätös 4 (5) Diaarin:o MML ) Tutkimuksen aikana maastossa mitataan suunnitellun ja johtoalueiden käyttöoikeuksien perustamisen kannalta tarpeelliset asiat. Tutkittavia asioita ovat esimerkiksi maapinnan muoto, johdon suunnitteluun vaikuttavat seikat, kiinteistörajat sekä maaperän kantavuus tarpeellisin osin. 7) Maastotutkimuksien yhteydessä ei tehdä peruuttamattomia toimenpiteitä, ts. ei mitään sellaisia toimia, joiden jälkeen olosuhteita tutkimusalueella ei olisi mahdollista palauttaa ennalleen. 8) Tutkimuksen edetessä alustava johtoreitti tarkentuu ja mahdollisesti muuttuu. Tällöin tiedotetaan myös mahdollisille uusille kiinteistöjen omistajille maastotutkimuksista lain edellyttämällä tavalla. 9) Vahinko ja haitta, jota ei ole tutkimukselle varatun ajan loppuun mennessä korjattu, on viipymättä korvattava. Jollei korvauksesta sovita, on korvausvaatimus esitettävä lunastustoimituksessa, jos lunastus on määrätty toimeen pantavaksi. Muussa tapauksessa korvausasia käsitellään korvausvaatimuksen esittäjän tai tutkimuksen suorittajan hakemuksesta pidettävässä toimituksessa, jossa soveltuvin kohdin noudatetaan, mitä lunastustoimituksesta säädetään. Toimitusta on haettava vuoden kuluessa tutkimukselle varatun ajan loppumisesta ja määräyksen sen suorittamiseen antaa. LAINKOHDAT Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta 84, 85, 86 ja BB $. MAKSU Tutkimuslupahakemuksen käsittelyn vaatima työaika ja asianosaisten kuulemisesta sekä päätöksen tiedoksiannosta aiheutuneet kustannukset. MAKSUN PERUSTE Maa- ja metsätalousministeriön asetus $:n 2 momentti. Lasku lähetetään hakijalla myöhemmin erikseen Seinajoki reij o. ha ls. f i

6 POHJANMAAN MMNM ITTAUSTOI MI STO Päätös 5 (5) Diaarin:o MML MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä. Tästä päätöksestä tehtävä valitus ei estä tutkimuksen suorittamista, jollei valitusviranomainen toisin määrää. dtù^ fta"ø"ún^ Arviointipäällikkö Reijo Hautamäki JAKELU EPV Tuulivoima Oy TIEDOKSI llmajoen kunta Pohjanmaan museo Etelä-Pohjanmaan ELY -keskus Etelä-Pohjanmaan liitto Alustavan suunnitelman maanomistajat Päätös on lähetetty postitse kirjeenä hakijalle ja tiedoksi saajille. Pohj anmaa n m aa nm itta usto im isto Seinäjoki

7 Valitusosoitus Valitusosoitus 1 (1) Liite maanmittaustoimiston päätökseen drno MML n päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valitusaika Valituskirjelmän toimittaminen Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoitus Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Tiedoksisaantipäivän osoittaa tiedoksianto- tai saantitodistus. Virkakirjeen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon saapumispäivänä. Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valituskirjelmän liitteet Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, johon asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, jolla muutosta vaaditaan valittajan, laillisen edustajan ja asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatija on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimija kotikunta Vaasan hallinto-oikeuden yhteystiedot: Valituskirjelmään on liitettävä maanmittaustoimiston päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys alkamisajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimustensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle asiamiehen valtakirja, jollei håin ole asianajaja taiyleinen oikeusavustaja Osoite: Puhelin: Telekopio: Sähköpostiosoite: Korsholmanpuistikko 43 PL204,65101 Vaasa , vaasa. hao(at)oikeus.fi

Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2013. Fingrid Oyj (jäljempänä hakija) on pyytänyt lupaa saada lunastamalla

Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2013. Fingrid Oyj (jäljempänä hakija) on pyytänyt lupaa saada lunastamalla V a l t i o n e u v o s t o n päätös Fingrid Oyj:n hakemukseen saada kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta 29 päivänä heinäkuuta 1977 annetussa laissa (603/1977, jäljempänä lunastuslaki)

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 27.11.2013.

Päätös 1 (5) Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 27.11.2013. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 19.12.2014 9316 Endomines Oy Pampalontie 11 82967 HATTU VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Nimi Ilokulta 4 ja 6-7 Hakija Endomines Oy Kuusankoski Yhteystiedot:

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Valtioneuvoston päätös

Valtioneuvoston päätös Valtioneuvoston päätös valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen 1993 inventoinnin korvaamisesta sen vuonna 2009 valmistuneella tarkistuksella valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKIJA Poliisimajalaiset ry _PL 93 00241 HELSINKI

MUUTOKSENHAKIJA Poliisimajalaiset ry _PL 93 00241 HELSINKI HELSINGIN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 02/0044/1 PL 120, Ratapihantie 9 00521 HELSINKI p. (09) 173 531, f. (09) 1735 3479 22.1.2002 04930/01/1000 s-posti helsinki.hao@om.fi ASIA Verovalitus MUUTOKSENHAKIJA Poliisimajalaiset

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Aika 16.12.2014 klo 17.30-19.30 Paikka Osallistujat Ilkon kurssikeskus Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri Attila, Marja Haanpää,

Lisätiedot

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain Etelä-Suomi Päätös Nro 3/2010/2 Dnro ESAVI/140/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2010 ASIA Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä)

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 KOKOUSAIKA: Maanantai 26.3.2007 Kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU Inarin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään, jos Jumala niin suo, 15. toukokuuta 2014 klo 18.00 Ivalon kirkon seurakuntasalissa. ASIALUETTELO

Lisätiedot

Kumoaa Lampaiden maedi-visnan ja vuohien CAE:n vastustamisesta 11 päivänä tammikuuta 1999 annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (1/EEO/1999)

Kumoaa Lampaiden maedi-visnan ja vuohien CAE:n vastustamisesta 11 päivänä tammikuuta 1999 annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (1/EEO/1999) D 68 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Asetus nro 15/EEO/2001 Päivämäärä 13.6.2001 Dnro 1718/00/2000 Voimaantulo- ja voimassaoloaika -toistaiseksi Kumoaa Lampaiden maedi-visnan ja vuohien CAE:n vastustamisesta

Lisätiedot

Alueen rauhoitusmääräyksiin sisältyy mm. liikkumisrajoituksia, joiden mukaan on kiellettyä

Alueen rauhoitusmääräyksiin sisältyy mm. liikkumisrajoituksia, joiden mukaan on kiellettyä Nestorin suojelualue saimaannorpan turvaksi Etelä-Savon ympäristökeskus on perustanut 10.11.2009 Nestorisäätiön hakemuksesta yksityisen luonnonsuojelualueen Savonlinnan Joutenvedelle Haponlahden kanavan

Lisätiedot

Hakemus saada poiketa nestemäisten polttoaineiden ja kemikaalien varastointikiellosta Hakkaralan pohjavedenottamon kaukosuojavyöhykkeellä, Siilinjärvi

Hakemus saada poiketa nestemäisten polttoaineiden ja kemikaalien varastointikiellosta Hakkaralan pohjavedenottamon kaukosuojavyöhykkeellä, Siilinjärvi Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 26/10/2 Dnro ISAVI/19/04.09/2010 24.2.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Aika: 13.6.2012 klo 17.00-17.55 Paikka Läsnä Kunnanhallituksen kokoushuone Pia Komppa, puheenjohtaja Jaana Kuitunen Riikka Lång Juha Manninen Petri Ollikainen Vesa Pöyry

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2011 ASIA Päätös Suomen Hyötykeskus Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta,

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Focus-liikekeskuksen asemakaava

Focus-liikekeskuksen asemakaava 1/12 Focus-liikekeskuksen asemakaava VASTINEET OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA ANNETTUIHIHN LAUSUNTOIHIN JA MIELIPITEISIIN VASTINEET 9.3.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.9.2014 Lausunto

Lisätiedot

KUNNOSTUS- TAI KORJAUSTOIMENPIDE OSAKEOMISTAJAN MUUTOSTYÖILMOITUS

KUNNOSTUS- TAI KORJAUSTOIMENPIDE OSAKEOMISTAJAN MUUTOSTYÖILMOITUS Kenttätie 16 A 1 90130 Oulu Puhelin: 045 2786 465 Sähköposti: toimisto@domoisannointipalvelu.com KUNNOSTUS- TAI KORJAUSTOIMENPIDE OSAKEOMISTAJAN MUUTOSTYÖILMOITUS Olen tutustunut AOYL:n II osan 4 ja 5

Lisätiedot

Housukeitaan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Isojoki

Housukeitaan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Isojoki Etelä-Suomi Päätös Nro 85/2010/3 Dnro ESAVI/376/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2010 ASIA HAKIJA Housukeitaan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta

Lisätiedot

Antopaiva 25.9.2014 14/0273/1

Antopaiva 25.9.2014 14/0273/1 Turun hallinto-oikeuden paatos Antopaiva Paiitosnumero 25.9.2014 14/0273/1 1 (7) Diaarinumero 00959/13/2299 Asia Kunnallisvali s ja hallintoriita ~.. l..i:.!z~r-~'l~1_abc'i...-.---~ ~. 2 9-09- 2014 Dno

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) Keurusselän ympäristölautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 14:00-15:10 PAIKKA Keuruun kaupungintalo, Haapamäen huone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 147 KH 148 Kokouksen järjestäytyminen Lausunto Vihdin Veden jätevesihuollon vaihtoehdot -hankkeen YVA-selostuksesta KH 149 Osavuosikatsaus 2/2014 KH 150 KH 151 KH 152 KH

Lisätiedot