Moinsalmen koulun perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Moinsalmen koulun perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-6"

Transkriptio

1 Moinsalmen koulun perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-6 1

2 Johdanto: Savonlinnan kaupungin perusopetuksen koulujen opetussuunnitelmat vuosiluokille 1-9 perustuvat Opetushallituksen vahvistamiin opetussuunnitelman perusteisiin (2004). Tämä opetussuunnitelma täsmentää ja täydentää perusteissa esitettyjä tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä. Koulujen omat opetussuunnitelmat on laadittu Savonlinnan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman ja perusteiden pohjalta. Laatikoidut asiat koskevat yhteisesti kaikkia kaupungin peruskouluja. Tämä opetussuunnitelma on voimassa lukuvuoden Sitä päivitetään seuraavan kerran vuoden 2005 keväällä. Sisällysluettelo: 1. Arvot ja toiminta-ajatus 2. Yleiset kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet 3. Perusopetuksen tuntijako Savonlinnassa 4. Opetuksen toteuttaminen 4.1. Koulun toimintakulttuurin kuvaus 4.2. Fyysinen oppimisympäristö 4.3. Psyykkinen oppimisympäristö 5. Savonlinnan kaupungin perusopetuksen kieliohjelma Opetuksen mahdolliset painotukset 7. Tavoitteet oppilaan käyttäytymiselle 7.1. Käyttäytymisen arvioinnissa huomioon otettavaa 8. Aihekokonaisuuksien toteuttaminen ja opetuksen mahdollinen eheyttäminen 9. Valinnaisaineiden opetus 10. Yhteistyö esiopetuksen kanssa 11. Yhteistyö muun perusopetuksen kanssa 12. Kodin ja koulun yhteistyö 13. Yhteistyö muiden tahojen kanssa 14. Suunnitelma oppilashuollon ja siihen liittyvän yhteistyön järjestämiseksi 15. Oppimissuunnitelman laatimisen periaatteet 16. Ohjaustoiminta opiskelun tukena Työelämään tutustumisen järjestelyt 2

3 17. Kerhotoiminnan järjestäminen 18. Tukiopetuksen järjestäminen 19. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus Koulun tukitoimenpiteet ongelmien ilmetessä Osa-aikaisen erityisopetuksen järjestäminen peruskoulussa Mahdollisimman kattava luettelo koulussa ilmenevistä hoito- ja toimenpidetarpeista Erityisopetukseen ottaminen/ siirtäminen Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) Erityistä tukea vaativan nivelkohdat koulun/ yksikön vaihtuessa 20. Eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvien oppilaiden opetus 21. Oppilaan arviointi ja sen perustuminen hyvän osaamisen kuvauksiin Oppilaan arvioinnin pääperiaatteet Savonlinnassa Oppilasarviointi Savonlinnan peruskouluissa Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta Päättöarviointi 22. Opinnoissa etenemisen periaatteet Opinnoissa eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan 23. Todistukset 24. Tietostrategia 25. Toiminnan arviointi ja jatkuva kehittäminen 26. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain eri oppiaineissa 3

4 1. Arvot ja toiminta-ajatus Savonlinnan perusopetus pohjautuu eettisyyteen, esteettisyyteen, eri kulttuurien hyväksymiseen ja tasa-arvoon. Lisäksi korostetaan alueen historiaa, kulttuuria ja ympäristöä. Opetusjärjestelyissä otetaan huomioon oppilaiden yksilöllisyys. Moinsalmen koulun arvot pohjautuvat sekä Savonlinnan kaupungin perusopetuksen, että Moinsalmen koulun oppilaiden vanhempien ilmaisemiin tärkeänä pitämiin arvoihin: ARVO Rehellisyys Hyvät tavat Toisten huomioonottaminen Oikean ja väärän erottaminen Työnteon arvostaminen (oman ja muiden) Oppimisen ilo Ihmisoikeudet Sosiaaliset taidot Erilaisuuden hyväksyminen Luovuus Yhteistyökykyisyys Terveyden ylläpitäminen (psyykkisen ja fyysisen) Tiedollinen yleissivistys Ympäristön kunnioittaminen Oma-aloitteisuus Oppimaan oppiminen (mm. ajattelun kehittyminen) Myönteinen minäkuva Moinsalmen koulun toiminta-ajatus on tarjota peruskoululain mukaista kasvatusta ja opetusta. Koulun tarkoitus on antaa oppilaille perustietoja- ja taitoja, innostaa oppilaita tutkimaan erilaisia ilmiöitä ja tapahtumia, ajattelemaan ja toimimaan. Koulussa opitaan hyviä tapoja ja pyritään omaksumaan vastuullinen elämäntapa sekä luontoa että toisia ihmisiä kohtaan. Koulua ympäröivä luonto monimuotoisine metsineen, kasvilajeineen ja vesistöineen tarjoaa oivan opiskeluympäristön luonnon tutkimiseen, luonnosta oppimiseen sekä monenlaiseen muuhun toimintaan. Moinsalmen koulun omaleimaisuuteen kuuluu koulun pieni koko ja tietynlainen kodinomaisuus, sijoituslasten huomattava osuus oppilaista sekä ympäristöasioiden ja kädentaitojen tärkeänä pitäminen. 4

5 2. Yleiset kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet Huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen ja nuoren kasvatuksesta. Koulu tukee kotien kasvatustehtävää ja vastaa lapsen kasvatuksesta ja opetuksesta kouluyhteisön jäsenenä. Yhteisvastuullisen kasvatuksen tavoitteena on edistää lasten ja nuorten oppimisen edellytyksiä, turvallisuutta ja hyvinvointia koulussa. Perustietojen- ja taitojen avulla pyrimme tukemaan oppilaan omatoimisuuden ja terveen itsetunnon kehittymistä. Perustietojen- ja taitojen avulla opetellaan monenlaisia koulun ja vanhempien mielestä tärkeitä elämänhallintaan liittyviä taitoja; hyviä tapoja, oman ja muiden työn kunnioittamista, rehellisiä ja oikeudenmukaisia toimintatapoja, pitkäjänteisyyttä, terveitä elämäntapoja sekä vastuunottamista itsestä, toisista ihmisistä ja luonnosta. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaan yksilölliset taidot ja taitojen kehittyminen niin, että oppiminen on mielekästä ja hauskaa. Oppilasta ohjataan itsenäisesti sekä yhdessä muiden kanssa tutkimalla, toimimalla ja kyselemällä tutustumaan erilaisiin ilmiöihin, tapahtumiin ja ongelmiin. Oppilasta kannustetaan ajattelemaan ja toimimaan itsenäisesti, tekemään erilaisia valintoja sekä etsimään tietoa ja suhtautumaan löytyneeseen tietoon kriittisesti ja vertailemalla. Erilaisuuden ymmärtäminen ja huomioiminen Moinsalmen koulussa on osa koulumme arkipäivää. Työmme tukena on laaja oppilashuollollinen verkosto. Vanhempien tuki koulua ja lasten koulutyötä kohtaan näkyy heidän osallistumisenaan koulutyön toimintojen suunnitteluun ja toteuttamiseen. 5

6 3. Perusopetuksen tuntijako Savonlinnassa Tuntijako on otettu käyttöön lukuvuonna vuosiluokkien 1-2 osalta. Muilla luokilla käyttöönotto tapahtuu syksyllä Poikkeuksen muodostaa 6. luokan fysiikka ja kemia, jonka opetus alkaa syksyllä Alla olevassa taulukossa on Savonlinnassa noudatettava tuntijako. Koulukohtaisen taito- ja taideaineen kohdentamisesta voidaan päättää myös joka vuosi erikseen koulun lukuvuosisuunnitelmassa. Aine Yht. Äidinkieli ja kirjallisuus ,5* ,5 A-kieli B-kieli Matematiikka Ympäristö- ja luonnontieto Biologia ja maantieto Fysiikka ja kemia Terveystieto Uskonto ja elämänkatsomustieto Historia ja yhteiskuntaoppi Musiikki Kuvataide Käsityö Liikunta Koulukohtainen taito- tai taideaine Kotitalous Oppilaanohjaus 0,5 0,5 1 2 Valinnaiset aineet Oppilaan valtakunnallinen vähimmäistuntimäärä Savonlinnassa toteutuva , ,5 tuntimäärä Vapaaehtoinen A-kieli Savonlinnassa toteutuva , ,5 enimmäistuntimäärä * sisältää 0,5 h kaikille oppilaille pakollisen tietotekniikan kurssin 6

7 4. Opetuksen toteuttaminen Konstruktivistinen eli ns. "uusi oppimiskäsitys" tarkoittaa pähkinänkuoressa seuraavaa: Konstruktivistinen oppimiskäsitys on näkökulma, jossa oppiminen on oppijan oman toiminnan tulosta. Tärkein yksittäinen oppimiseen vaikuttava tekijä on se, mitä oppija jo ennestään tietää ja häntä opetetaan sen mukaisesti. Opetuksessa tulee käyttää oppiaineelle ominaisia menetelmiä ja monipuolisia työtapoja, joiden avulla tuetaan ja ohjataan oppimista. Oppiainekohtaisten tavoitteiden ja sisältöjen yhteyteen kohtaan 26 on laitettu työtapaehdotuksia. Opetuksen jaksotus on pedagoginen mahdollisuus, josta päätetään koulukohtaisesti. Savonlinnan perusopetuksessa noudatetaan luokilla 1-9 neljän jakson mallia. Jokaisen jakson päätteeksi on oppilasarviointi. 4.1 Koulun toimintakulttuurin kuvaus Ajanmukaiset ja viihtyisät koulutilat luovat pohjan hyvälle oppimiselle. Tärkeää on myös koulun koko henkilökunnan ja oppilaiden luoma työskentelyilmapiiri. Koulun toimintakulttuurilla on vahva yhteys turvallisen ja viihtyisän oppimisympäristön luomiseen. Koulun oppimisympäristö rakentuu paitsi fyysisistä myös sosiaalisista ja psyykkisistä tekijöistä. Oppimisympäristöön vaikuttavia sosiaalisia tekijöitä ovat mm. kouluyhteisön jäsenten vuorovaikutus ja yhteistyö. Psyykkiseen oppimisympäristöön vaikuttavia tekijöitä ovat esim. asenteet ja tunteet. Vastuu oppimisympäristön suunnittelusta on aikuisilla, mutta ilman kaikkien kouluyhteisön jäsenten apua sen toteuttaminen ei onnistu. Mukaan tarvitaan opettajien lisäksi koulun muu henkilökunta, oppilaat, huoltajat ja erilaisten sidosryhmien edustajat. Moinsalmen koulun toimintakulttuuri ilmenee vuosittain laadittavassa lukuvuosisuunnitelmassa Teemat, tapahtumat, retket ja juhlat - pysyvät teemat: Vihreä lippu (vuosittain vaihtuva teema) ja kädentaidot - vaihtuvat teemat: koulun vuosittain vaihtuvat teemat päätetään kunkin lukuvuoden alussa ja ne näkyvät lukuvuosisuunnitelmassa - juhlat: lukuvuosittain järjestetään joulujuhla ja kevätjuhla - lisäksi huomioidaan päivittäisessä koulutyössä sekä juhlien merkeissä kalenteri- ja kirkkovuoden aikana juhlittavia päiviä - lukuvuosittain järjestetään koulun yhteinen kevätretki, jota järjestettäessä otetaan huomioon Vihreä lippu-ympäristökasvatusohjelma 7

8 4.1.2 Koulutyön yleinen järjestäminen - välitunnit: Välitunnit vietetään pääsääntöisesti ulkona. Pakkasrajana pidetään 15 astetta, jolloin oppilaalla on mahdollisuus viettää välitunti sisällä. Henkilökunnan kesken on jaettu kiinteät välituntivalvontapäivät. - päivänavaukset: päivän työ aloitetaan lyhyellä päivänavauksella luokissa. Kerran viikossa päivänavaus on koko koulun yhteinen. Koko koulun yhteisen päivänavauksen pitää kukin opettaja vuorollaan sekä kerran kuussa sen järjestää seurakunta. - ruokailu: Ruokailu tapahtuu luokissa ja opettaja valvoo ruokailua. Ruokailutilanteessa noudatetaan ja opetellaan hyviä tapoja. - tuntien alkamis- ja päättymisajankohdat: kello soi sisälle oppitunti päättyy 1. tunti tunti tunti (ruokailu ) 4. tunti tunti tunti työ- ja loma-ajat: Työpäivät ja lomat ovat Savonlinnan koululaitoksen kalenterin mukaiset. - lukujärjestyskäytännöt: - henkilökunta: Vastuualueet ja tehtävät * on jaettu opettajien harrastuneisuuden ja innostuksen mukaan. Kouluttautuminen * veso-koulutuspäivät * muu työnantajan järjestämä koulutus * omaehtoinen koulutus Henkilökunnan tukeminen * kehityskeskustelut * työssäjaksaminen Lukuvuoden suunnittelu ja päätöksenteko * opettajakokoukset järjestetään kerran kuukaudessa rehtorikokouksen jälkeen, tarvittaessa useammin. * YT- aikaa käytetään koulutyön yhteiseen käytännön suunnitteluun, opetussuunnitelmatyöhön, kehityskeskusteluihin, muihin tarvittaviin töihin ja toimenpiteisiin sekä opettajakokouksiin. - yhteiset käytännöt ja sopimukset: Koulun toimistosta löytyy kansio Yhteiset käytännöt ja sopimukset, josta löytyvät Savonlinnan peruskoulujen kriisitoimintamalli sekä Moinsalmen koulun järjestyssäännöt, jotka sisältävät suunnitelman kiusaamisen estämiseksi sekä rangaistuskäytännöt. Kansiosta löytyy myös turvallisuussuunnitelma sekä tieto- ja viestintätekniikan strategiat

9 - poissaolojen seuranta: poissaoloja valvoo kukin opettaja omalla luokallaan ja poissaolot kirjataan päiväkirjaan. - tuki- ja kummioppilastoiminta: koulullamme on säännöllistä kummioppilastoimintaa. Kummeiksi pääsevät vapaaehtoiset koulun isoimmat oppilaat. Kummit valitsevat itselleen oman kummioppilaan koulun pienistä oppilaista. Kummit auttavat pieniä oppilaita lukuvuoden aluksi välitunneilla ym. kouluasioissa. Kummit myös lukevat kummioppilailleen joka viikko satuja. - koulukuljetukset: suurin osa koulumme oppilaista on koulukuljetuksessa. Koululaiset kulkevat koulumatkansa linja-autolla sekä taksilla Vuorokurssijärjestelyt Yhdysluokissa noudatetaan valtakunnallisesti sovittua vuorokurssilukua Kotitehtävät - kotitehtäviä annetaan kohtuullinen määrä, joilla tuetaan oppilaan kasvua ja syvennetään oppimista. 9

10 4.2 Fyysinen oppimisympäristö Moinsalmen koulu sijaitsee Moinsalmen kylässä Savonlinnan kaupungin itäpuolella, n. 20 kilometrin päässä keskustasta. Koulu on vuonna 1949 valmistunut puurakenteinen koulu. Koulun pihapiiriin kuuluu myös nk. asuntolarakennus, jossa sijaitsee teknisen työn tilat. Ruokailutilaa ei ole erikseen, ruokailu tapahtuu luokissa. Tilat on peruskorjattu v opetusluokat (3) Tilat avoullakko (kylmä) voimistelusali toimistotila keittiö kellarikerros (pannuhuone ym.) Luonto vesireitit Savonlinnan omaleimaisuus luonnon monimuotoisuus historia Ihmiset opettajat (3) keittäjäsiistijä kouluavustaja erityisopettaja 10

11 liikennevalistus palotarkastukset vakuutukset Turvallisuus ja oppilaiden terveyden tukeminen kiinteistöhuolto koululääkäri kouluhammaslääkäri ja hammashoitaja terveydenhoitaja (kerran kuukaudessa) puulajipuisto mäntymetsää Lähiympäristö (koulun pihaalue) kompostorit pihaleikkitelineitä jääkaukalo erilaisia telineitä 11

12 taksi Palvelut kirjastoauto linjaauto kesäkioski koulu Tanhuvaaran Urheiluopisto (10km) Yhteystiedot: Moinsalmen koulu Hakomäentie Savonlinna 12

13 13

14 4.3 Psyykkinen oppimisympäristö Koulun ilmapiiri ja vuorovaikutus Tavoitteenamme on: avoin ja turvallinen ilmapiiri, jossa jokainen yhteisön jäsen voi helposti ilmaista mielipiteitään, ilojaan, surujaan ja muita henkilökohtaisesti tärkeitä asioitaan tuntematta rajoja aikuisten ja lasten välillä. Jokainen voi tuntea olonsa hyväksytyksi ja turvatuksi. myönteinen ja kannustava ilmapiiri, jossa tuetaan, kannustetaan, annetaan myönteistä palautetta ja onnistumisen kokemuksia, unohtamatta huumoria itse esimerkkinä toimien. Oppimismotivaation kasvattaminen Oppimismotivaation kasvattaminen lähtee tavoitteen tiedostamisesta. Tavoitteiden saavuttamiseksi motivaatiota pidetään yllä vaihtelevin opetusmenetelmin sekä opetusvälineiden, motivoivan ympäristön, ilmapiirin, itsearvioinnin ja kannustavan palautteen avulla. Oppilasta ohjaamalla, kannustamalla, jatkuvaa palautetta antamalla, rajoja asettamalla ja yksilöä huomioimalla oppilaan mielenkiinto uteliaana oppijana pysyy yllä. Opetusmenetelmät Opetusmenetelmien käytön perusteena on oppijakeskeisyys konstruktivismin mukaan. Oppilaita ohjataan itsenäisiin työskentelytapoihin ja itsenäiseen tiedonhankintaan kokeilemalla, tutkimalla, toimimalla ja kyselemällä. Oppilasta ohjataan oppimaan ja ajattelemaan erilaisista lähtökohdista olevin opetusmenetelmin: oppijakeskeiset opetusmenetelmät opettajakeskeiset opetusmenetelmät yhteistoiminnalliset opetusmenetelmät Yhdessä toimiminen Yhdessä toimiminen rakentuu Savonlinnan koulutoimessa yhteisesti tärkeänä pidettyihin arvoihin, joita ovat eettisyys, esteettisyys, eri kulttuurien hyväksyminen ja tasa-arvo. Tämän arvoperustan pohjalta on laadittu koulumme säännöt. Koulun sääntöjen noudattaminen vahvistaa toisen ihmisen huomioimista ja yhteisössä toimimista sekä moraalin ja empatian kehitystä. Oppilaan henkinen hyvinvointi Oppilaan henkistä hyvinvointia tukee koulun turvallinen ilmapiiri, kodin ja koulun tiivis yhteistyö, henkilökunnan ammattitaito sekä moniammatillinen oppilashuollollinen tukiverkosto. Henkistä hyvinvointia tuetaan ennakoimalla avuntarve sekä puuttumalla välittömästi ongelmiin ja koulukiusaamiseen. 14

15 5. Savonlinnan kaupungin perusopetuksen kieliohjelma Savonlinnan kaupungin yhtenä painopistealueena on kulttuuri ja kansainvälisyys. Pidämme tärkeänä, että oppilaille tarjottava kielivalikoima säilyy mahdollisimman monipuolisena. Kielitaidolla tulee olemaan entistä tärkeämpi rooli esim. tulevaisuuden työelämässä. Haluamme pitää huolen myös siitä, että oppilaalla on mahdollisuus jatkaa valitsemansa kielen opiskelua hänen vaihtaessaan koulua oman kaupungin sisällä. Keväästä 2004 lähtien on käytetty kaupungin yhteistä kielivalintalomaketta vapaaehtoisen A-kielen valinnassa. Kielenopetuksessa voidaan muodostaa eri koulujen oppilaista yhteisiä ryhmiä, jos omassa koulussa ei ole tarpeeksi vapaaehtoisen kielen valinneita. Näin taataan oppilaalle mahdollisuus laajempaan kieliohjelmaan. Oppilaan kielipolku perusopetuksen aikana (luokat 1-9): Kaikki oppilaat aloittavat A-kielen (englanti) opiskelun peruskoulun kolmannella luokalla. Sitä opiskellaan peruskoulun loppuun asti ja sen viikkotuntimäärät ilmenevät allaolevasta taulukosta. Oppilaat voivat ottaa opinto-ohjelmaansa myös vapaaehtoisen A-kielen, jonka opiskelu alkaa kaikissa kouluissa 4. luokan keväällä. Vapaaehtoiseksi A-kieleksi oppilas voi huoltajansa kanssa valita saksan. Sen opiskelu jatkuu peruskoulun loppuun asti allaolevassa taulukossa olevien viikkotuntimäärien mukaan. Ryhmien perustamisesta päätetään tapauskohtaisesti. Periaatteena on taata mahdollisimman monille kaupungin oppilaille tilaisuus opiskella itselleen toinen ns. pitkä kieli. Seitsemännellä luokalla alkaa kaikilla oppilailla toisen kotimaisen kielen (ruotsi) opiskelu. Tämän jälkeen oppilaalla on peruskoulussa mahdollisuus ottaa ohjelmaansa vielä yksi valinnainen kieli, jonka opiskelu alkaa tavallisimmin kahdeksannella luokalla. Se voi olla oppilaan valinnan mukaan joko saksa, ranska, venäjä tai italia. Sitä on yleensä sekä kahdeksannella että yhdeksännellä luokalla 2 viikkotuntia. Tätä kieliohjelmaa päivitetään tarvittaessa saatujen kokemusten perusteella. Aine Yht. A-kieli (englanti) Vapaaehtoinen A-kieli (saksa) B-kieli (ruotsi) Valinnaiset sa, ra, ve, ita Opetuksen mahdolliset painotukset Kaupungin perusopetuksen tuntijaossa on taito- ja taideaineiden sekä kielien asemaa vahvistettu, koska kaupungin tulevaisuuden suuntaviivoissa (kulttuuri ja kansainvälisyys) niitä pidetään tärkeinä. Moinsalmen koulussa painotusalueena taito-ja taideaineista on käsityö. 15

16 7. Tavoitteet oppilaan käyttäytymiselle Jokaisella Savonlinnan peruskoululla on säännöt tms. asiakirja, joihin sisältyy tavoitteet oppilaan käyttäytymiselle. Niiden sisältöön ovat päässeet vaikuttamaan työyhteisö, oppilaat ja heidän huoltajansa Käyttäytymisen arvioinnissa huomioon otettavaa 1) Miten oppilas ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön 2) Miten oppilas noudattaa sääntöjä 3) Oppilaan käyttäytymistä arvioivat kaikki oppilasta opettavat opettajat 4) Käyttäytymisen arvioinnissa otetaan huomioon koulun kasvatukselle asetut tavoitteet 16

17 Kaupungin kaikissa peruskouluissa noudatetaan seuraavia kriteerejä oppilaan käyttäytymisen arvioinnissa. Vuosiluokilla 1-4 annetaan sanallinen arviointi ja vuosiluokilla 5-9 numeroarviointi. 10 (erinomainen) On esimerkillinen kouluyhteisön jäsen Auttaa ja kannustaa muita Arvostaa omaa ja muiden työtä Noudattaa hyviä tapoja sekä sääntöjä ja ohjeita Ottaa esimerkillisesti huomioon toiset ja ympäristön 9 (kiitettävä) On kouluyhteisön luotettava jäsen Haluaa auttaa ja kannustaa muita Arvostaa omaa ja muiden työtä Hallitsee hyvät tavat sekä noudattaa sääntöjä ja ohjeita Ottaa huomioon toiset ja ympäristön 8 (hyvä) On yleensä kouluyhteisön luotettava jäsen Kannustaa joskus muita ja auttaa pyydettäessä Arvostaa yleensä omaa ja muiden työtä Hallitsee hyvät tavat sekä noudattaa yleensä sääntöjä ja ohjeita Ottaa yleensä huomioon toiset ja ympäristön 7 (tyydyttävä) On lieviä vaikeuksia sopeutua kouluyhteisön jäseneksi Kannustaa ja auttaa joskus muita Arvostaa joskus omaa tai muiden työtä Noudattaa hyviä tapoja sekä sääntöjä ja ohjeita valikoiden Ottaa huomioon toiset ja ympäristön vaihtelevasti 6 On suuria vaikeuksia sopeutua kouluyhteisön jäseneksi Kannustaa ja auttaa muita hyvin harvoin Arvostaa omaa tai muiden työtä harvoin Noudattaa hyviä tapoja sekä sääntöjä ja ohjeita hyvin harvoin Ottaa huomioon toiset ja ympäristön harvoin 5 Vaikeuttaa kouluyhteisön toimintaa jatkuvasti Ei kannusta tai auta muita Ei arvosta omaa tai muiden työtä Ei noudata hyviä tapoja tai sääntöjä ja ohjeita Ei ota huomioon toisia ja ympäristöä 4 On syrjäytynyt kouluyhteisöstä täysin Käyttäytymisessä erittäin vakavia häiriöitä Ei hallitse hyviä tapoja eikä noudata sääntöjä ja ohjeita Ei ota huomioon toisia ja ympäristöä 17

18 8. Aihekokonaisuuksien toteuttaminen ja opetuksen mahdollinen eheyttäminen Aihekokonaisuudet ovat sellaisia kasvatus- ja opetustyön keskeisiä painoalueita, joiden tavoitteet ja sisällöt sisältyvät useisiin oppiaineisiin. Ne ovat kasvatusta ja opetusta yhdistäviä teemoja. Niiden kautta vastataan myös ajan koulutushaasteisiin. Perusopetuksen aihekokonaisuudet ovat: 1. Ihmisenä kasvaminen 2. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys 3. Viestintä- ja mediataito 4. Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys 5. Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta 6. Turvallisuus ja liikenne 7. Ihminen ja teknologia Aihekokonaisuuksien tavoitteet ja sisällöt on otettu huomioon oppiainekohtaisissa suunnitelmissa, joissa ne toteutetaan oppiaineille luonteenomaisista näkökulmista oppilaan kehitysvaiheen edellyttämällä tavalla. Aihekokonaisuuksien toteuttaminen Moinsalmen koulussa 1-6lk Ihmisenä kasvaminen Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys Viestintä- ja mediataito Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta Turvallisuus ja liikenne Ihminen ja teknologia Uskonnon opetukseen liittyen Päivänavaukset Arkirutiinit luokassa ja kouluyhteisössä Kalenterivuoden juhlapyhien yhteydessä Koulun juhlat Osa-alueena äidinkielen opetuksessa Koulun yhteiset keräykset ( Nälkäpäivä / Unicef) Koulun ympäristön siivoaminen syksyisin ja keväisin Koulun ekologiset käytänteet (Paperin lajittelu, energiaa säästävät toimenpiteet) Liittyy ympäristö- ja luonnontiedon oppisisältöön Retket Liittyy osana liikunnanopetusta Lukuvuoden alussa liikennekäyttäytymisen teema ja asian käsittelyä lukuvuoden aikana Koulupoliisin vierailut Erillistä ohjausta kuljetusoppilaille Kummioppilastoimintaa isojen ja pienien oppilaiden välillä Liittyy ympäristö- ja luonnontiedon oppisisältöön sekä tietotekniikan opetukseen 18

19 9. Valinnaisaineiden opetus Koulu saa itse päättää tarjottavista valinnaisaineista kaupungin tuntijaon puitteissa. Valinnan tekee huoltaja yhdessä lapsensa kanssa. Valinnaisaineet liittyvät aina yhteen tai useampaan oppiaineeseen syventäen ja soveltaen oppiaineiden tavoitteita, sisältöjä ja työtapoja. Valinnaisaineina tarjotaan erityisesti taito- ja taideaineita mukaan lukien kotitalous. Opetussuunnitelmassa päätetään jokaisen valinnaisen aineen nimi, laajuus, tavoitteet, sisällöt sekä vuosiluokat, joilla sitä tarjotaan. Valinnaisaine tarjotin löytyy lukuvuosisuunnitelmasta. 10. Yhteistyö esiopetuksen kanssa Lapsen siirtyessä esiopetuksesta perusopetukseen varmistetaan hänen oppimiselleen jatkumo. Säännöllisellä ja suunnitelmallisella yhteistyöllä lastentarhanopettajat ja opettajat luovat lapselle turvallisen siirtymisen. Yhteistyön toteutuminen edellyttää yhteistoimintasuunnitelmaa, jota arvioidaan, seurataan ja kehitetään säännöllisesti. Päiväkodin johtaja ja vastaanottavan koulun rehtori vastaavat yhteistoimintasuunnitelman laatimisesta ja sen vuosittaisesta arvioinnista. Päiväkoti ja koulu sopivat kuinka lapsen esiopetuksen suunnitelma ja mahdollisesti laadittava kasvunkansio seuraavat lasta kouluun. Lapsen oppimisen kannalta tärkeät tiedot siirtyvät esiopetuksesta perusopetukseen. Tieto on luottamuksellista. Vastaanottava koulu muodostaa opetusryhmät. Lapsen siirtyessä esiopetuksesta perusopetukseen tai perusopetuksen sisällä varmistetaan hänen oppimiselleen jatkumo. Säännöllisellä ja suunnitelmallisella yhteistyöllä lastentarhanopettajat ja opettajat luovat lapselle turvallisen siirtymisen. Yhteistyön toteutuminen edellyttää yhteistoimintasuunnitelmaa, jota arvioidaan, seurataan ja kehitetään säännöllisesti. Päiväkodin johtaja ja vastaanottavan koulun rehtori vastaavat yhteistoimintasuunnitelman laatimisesta ja sen vuosittaisesta arvioimisesta. Lapsen esiopetuksen suunnitelma ja mahdollisesti laadittava kasvunkansio seuraavat lasta kouluun. Jokainen esiopetuksesta kouluun siirtyvä oppilas käydään koulun ja päiväkodin palaverissa läpi. Pedagogisesti tärkeän tiedon pitää liikkua. Tieto on luottamuksellista. 19

20 11. Yhteistyö muun perusopetuksen kanssa Perusopetus on opetussuunnitelmallisesti yhtenäinen kokonaisuus. Alimpien vuosiluokkien opetuksen erityisenä tehtävänä on kehittää valmiuksia myöhempää työskentelyä ja oppimista varten. Opiskelu tarjoaa perusopetuksen edetessä oppilaalle kasvavia haasteita. Lapsen vaihtaessa koulua perusopetuksen sisällä varmistetaan, että myös oppimisen kannalta tarpeellinen tieto siirtyy. Yhteistyössä tärkeässä roolissa ovat luokanopettajien lisäksi mm. vastaanottavan koulun opinto-ohjaaja, erityisopettajat ja koulukuraattori. Savonlinnan itäpuolen koulut tekevät yhteistoimintasuunnitelman oppilaan siirtymisen järjestelyistä Mertalan koulun kanssa ja länsipuolen koulut Talvisalon koulun kanssa. Koulujen rehtorit vastaavat yhteistoimintasuunnitelman laatimisesta ja sen vuosittaisesta arvioinnista. Vastaanottava koulu muodostaa opetusryhmät. 12. Kodin ja koulun yhteistyö Kasvatus on kodin ja koulun yhteinen tehtävä. Ensimmäisten vuosiluokkien aikana jatketaan esiopetuksen aikana syntynyttä yhteistyötä ja luodaan pohja myös huoltajien keskinäiselle vuorovaikutukselle. Savonlinnassa pidetään vähintään 1 vanhempainilta/ luokka-aste/ vuosi. Lisäksi huoltajien, oppilaan ja koulun edustajan välistä kehityskeskusteluja käydään vähintään kerran luokkien 1-2, 3-4, 5-6 ja 7-9 aikana sekä luokanopettajan tai valvojan vaihtuessa. Huoltajille annetaan tietoa opetussuunnitelmasta, opetuksen järjestämisestä, oppilashuollosta ja mahdollisuudesta osallistua kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön. Koulut ovat aloitteellisia keskustelussa ja tiedottamisessa. Perusopetuksen päättövaiheessa huoltajille annetaan tietoa oppilaan jatkokoulutukseen liittyvistä asioista ja tarvittaessa järjestetään mahdollisuus keskusteluun. Syksyllä koulunsa aloittaville ja heidän vanhemmilleen järjestetään tutustumispäivä edellisenä keväänä. Tutustumispäivän aikana koulutulokkaiden kanssa kierretään koulun tilat, rakennukset ja koulualue sekä käydään läpi koulun säännöt ja käytänteet. Päivän aikana tutustutaan uusiin luokkatovereihin yhdessä tekemällä. Koulutulokkaiden vanhemmille järjestetään oma vanhempainilta syyslukukauden aluksi, jossa käsitellään koulun aloittamiseen ja koulunkäyntiin liittyviä asioita, tarvittavia varusteita ja koulukäytänteitä. Vanhemmille annetaan tietoa vuosiluokan tavoitteista. Heille annetaan myös koulun opetussuunnitelma luettavaksi. Koko koululle yhteinen vanhempainilta pidetään kerran lukukaudessa. Yhteisessä vanhempainillassa käsitellään yleisiä koulunkäyntiin liittyviä asioita ja esitellään lautakunnassa hyväksytty lukuvuosisuunnitelma sekä valitaan vanhempainyhdistykseen erovuoroisten tilalle uudet jäsenet. Koko koulun yhteiseen vanhempainiltaan pyritään saamaan oppilashuoltoon tai muuhun ajankohtaiseen asiaan liittyvä vierailija. 20

21 Ensimmäisenä koulupäivänä oppilas saa koulusta tiedotteen kotiin vietäväksi, josta selviää koulun ja opettajien yhteystiedot, kaupungissamme noudatettavat työ- ja loma-ajat sekä tarkempaa tietoa opetuksen järjestämisestä koulussamme. Päivittäinen tiedonkulku vanhempien ja koulun välillä tapahtuu kätevästi reppuvihkojen sähköpostin ja puhelimen avulla. Vanhemmat tulevat myös usein koululle keskustelemaan lapsia koskevista asioista. Muut koko koulua koskevat asiat välitetään reppuvihkojen välissä kulkevien erillisten tiedotteiden ja kyselyjen muodossa. Moinsalmen koulussa kehityskeskustelu pidetään jokaisella vuosiluokalla siten, että jokaiselle oppilaalle ja hänen vanhemmilleen varataan puoli tuntia keskusteluaikaa. Kehityskeskustelussa arvioidaan pääasiassa oppilaan käyttäytymis- ja työskentelytaitojen kehittymistä sekä muita koulutyöhön vaikuttavia asioita. Oppilaat, opettajat ja vanhemmat täyttävät oppilaan käyttäytymis- ja työskentelytaitoja koskevan arviointilomakkeen etukäteen. Lomake toimii kehityskeskustelun tukena sekä avaa mahdollisuuden tuoda ilmi jokaisen osapuolen näkemykset. Koulussamme toimii vanhempainyhdistys. Vanhempainyhdistys osallistuu koulussa järjestettävien tapahtumien ja retkien toteuttamiseen sekä varainhankintaan järjestämällä arpajaisia, makkaranmyyntiä yms. Vanhempainyhdistys järjestää vanhemmille yhteisiä kouluun liittyviä talkoita ja muita yhteistoimintamuotoja. Yhdistyksessä on seitsemän jäsentä, joista yksi toimii puheenjohtajana. Yhdistyksen jäsenet valitaan koko koulun yhteisessä vanhempainillassa. Yhdistys kokoontuu vähintään kaksi kertaa lukuvuoden aikana sekä tarpeen vaatiessa useamminkin. Koulun opettajilla on läsnäolo-oikeus vanhempainyhdistyksen kokouksissa. Olemalla osana aktiivista tiedonkulkua kodin ja koulun välillä, vanhemmilla on mahdollisuus vaikuttaa koulua koskeviin asioihin monin eri tavoin. 21

22 13. Yhteistyö muiden tahojen kanssa Savonlinnan perusopetuksen koulut tekevät tiivistä yhteistyötä keskenään. Savonlinnan normaalikoulu on keskeisesti mukana kaupungin perusopetuksen kehittämisessä. Tärkeitä yhteistyötahoja ovat myös 2. asteen oppilaitokset, lähinnä lukiot ja ammatilliset oppilaitokset sekä työnantajat. Niiden kanssa tehtävän yhteistyön tärkeimpänä tavoitteena on tukea oppilaan jatkoa peruskoulun jälkeen. Yhteistyö muiden tahojen kanssa sekä koulun tilojen käyttö - Linnalan opisto järjestää pianonsoiton opetusta. - Seurakunta ja 4H yhdistys järjestävät kerhotoimintaa. - Tanhuvaaran Urheiluopisto tarjoaa liikunnanopetusta Tanhuvaaran urheiluopiston tiloissa. Koulumme tarjoaa vastavuoroisesti opiston opiskelijoille työharjoittelupaikan. - Koulumme tarjoaa Savonlinnan Opettajankoulutuslaitoksen opiskelijoille opetusharjoittelupaikan. - Kylällämme toimivat seurat (nuorisoseura, metsästysseura, martat) tukevat koulumme toimintaa osallistumalla tapahtumien järjestelyihin. - Vihreä lippu-ympäristökasvatusohjelmassa käytämme Savonlinnan kaupungin asiantuntija-apua. - Suomen ympäristökasvatuksen seura: Vihreä lippu-projekti. 14. Suunnitelma oppilashuollon ja siihen liittyvän yhteistyön järjestämiseksi Oppilashuoltoon kuuluu oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä, edistetään välittämisen ja myönteisen vuorovaikutuksen kulttuuria kouluyhteisössä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuollon avulla pyritään ehkäisemään ja tunnistamaan oppimisen esteitä, oppimisvaikeuksia sekä muita ongelmia riittävän ajoissa sekä puuttumaan niihin. Tavoitteena on luoda turvallinen ja terve oppimis- ja työympäristö, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää työyhteisön hyvinvointia. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville ja sitä toteutetaan yhteistyössä kotien ja kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisten kanssa. 22

23 Savonlinnassa on laadittu käsikirja, joka sisältää oppilashuoltoon ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetukseen liittyviä asioita. Käsikirja on jaettu kaupungin jokaiselle peruskoululle ja sen tarkoituksena on mm. yhtenäistää käytäntöjä kaupungissa. Käsikirjan sisältämiä asioita muutetaan tarpeen vaatiessa. Käsikirjaa valmistellut työryhmä huolehtii päivittämisestä koulujen ehdotusten pohjalta. Käsikirja sisältää seuraavia lomakkeita, toimintamalleja ja asiakirjoja: 1. Kaupungin yhteisen opetussuunnitelman erityisopetukseen liittyvä sisältö. 2. Savonlinnassa käytettävä lomake henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman laatimiseksi (HOJKS) 3. Erityisopetukseen ottaminen / siirtäminen lomake Erityisopetuksen siirtopäätöksen purkaminen lomake 4. Huoltajan anomus lapsen ottamiseksi erityisopetukseen lomakehuoltajan suostumus lapsen siirtämiseksi erityisopetukseen lomake Huoltajan suostumus lapsen siirtämiseksi erityisopetukseen (oppimäärän yksilöllistäminen) lomake 5. Savonlinnan peruskoulujen kriisitoimintamalli Nivelvaiheiden yhteyshenkilöt eri oppilaitoksissa sekä käsikirjan päivittämiseen liittyvät yhteystiedot 7. Koulumatkakuljetukset ja kouluruokailun järjestäminen Savonlinnan peruskouluissa 8. Erityistä tukea vaativien oppilaiden tilastointi Savonlinnassa lomake 9. Kouluterveydenhuolto 10. Toimintamalleja: -Suhtautumisohjeita lapsiänkytykseen -Ilmoitus huoltajille oppilaan ojentamisesta -Oppilaan kurinpito (kirjallinen varoitus ja erottaminen määräajaksi) 15. Oppimissuunnitelman laatimisen periaatteet Oppilaalle voidaan laatia oppimissuunnitelma tarvittaessa. Oppimissuunnitelmalla täsmennetään opinto-ohjelman toteuttamista, jos koulu päättää oppilaan etenevän opiskelussaan vuosiluokkiin jaetun oppimäärän sijasta oman opinto-ohjelmansa mukaan. Erityisopetukseen siirretyille tai otetuille oppilaille laadittava HOJKS korvaa oppimissuunnitelman. 23

24 16. Ohjaustoiminta opiskelun tukena Ohjaustoiminta muodostaa koko perusopetuksen ajan kestävän jatkumon, jonka aikana kiinnitetään huomiota erityisesti opiskelun nivelvaiheisiin. Näitä ovat oppilaan koulun aloittaminen, mahdollinen koulun vaihtaminen perusopetuksen aikana sekä perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen tai työelämään siirtyminen. Ohjaukseen voidaan myös varata oppitunteja opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla. Oppilaanohjausta toteutetaan vuosiluokkien 1 6 aikana pääasiassa eri oppiaineiden opetuksen ja koulun muun toiminnan yhteydessä. Kaikkien opettajien tehtävänä on ohjata oppilasta oppiaineiden opiskelussa ja auttaa häntä kehittämään oppimisen valmiuksiaan sekä ennaltaehkäistä opintoihin liittyvien ongelmien syntymistä. Jokaisen opettajan tehtävänä on oppilaiden persoonallisen kasvun, kehityksen ja osallisuuden tukeminen. Oppilaanohjauksen tavoitteena on tukea oppilaan sosiaalista kasvua ja toisten ihmisten huomioon ottamista. Oppilasta ohjataan vastuullisuuteen koulutyössä ja tehtävien tekemisessä. Ohjauksen avulla oppilas oppii käyttämään monipuolisia työtapoja ja hankkimaan tietoa erilaisista tietolähteistä. Oppilasta tulee ohjata hänen tehdessään ainevalintoja perusopetuksen aikana ja nivelvaiheissa. Hänen tulee saada henkilökohtaista ohjausta opiskelunsa ja valintojensa tukemiseksi sekä erilaisissa arkielämän kysymyksissä. Tutustuminen ammatteihin ja työelämään tulee aloittaa mahdollisimman konkreettisilla tavoilla Työelämään tutustumisen järjestelyt 17. Kerhotoiminnan järjestäminen Päätetään ja tehdään koulukohtaisesti resurssien puitteissa. Koulu kirjaa lukuvuosisuunnitelmaan kunkin vuoden kerhojärjestelynsä. Jos koululla on vakiintuneita kerhoja, ne kuvataan tässä kohdassa. 18. Tukiopetuksen järjestäminen Opinnoissa tilapäisesti jälkeen jääneille tai muutoin erityistä tukea tarvitseville annetaan tukiopetusta. Oppilaan tukiopetustunnit on kirjattava. Koulussa tulee huolehtia siitä, että tukiopetukseen varataan riittävä määrä tunteja. Tukiopetus on eriyttämisen muoto, jolle ovat ominaisia yksilölliset tehtävät, yksilöllinen ajankäyttö ja ohjaus. Tukiopetus tulee aloittaa heti, kun oppimisvaikeudet on havaittu, jotta oppilas ei jäisi pysyvästi jälkeen opinnoissaan. 24

25 Ennen kuin oppilaan menestyminen oppiaineessa tai aineryhmässä arvioidaan heikoksi, hänellä tulee olla mahdollisuus osallistua tukiopetukseen. Aloitteen tukiopetuksen antamisesta oppilaalle tekee ensisijaisesti opettaja. Tukiopetusta on pyrittävä järjestämään yhteisymmärryksessä oppilaan huoltajien kanssa, ja heille tulee antaa tietoa tukiopetuksen järjestämisestä. Tukiopetusta tulee järjestää niin usein ja niin laajasti kuin oppilaan koulumenestyksen kannalta on tarkoituksenmukaista. Tukiopetusta annetaan joko oppilaan työjärjestyksen mukaisten oppituntien aikana tai niiden ulkopuolella. Moinsalmen koulussa tukiopetusta annetaan oppituntien ulkopuolisena aikana ja sitä antaa yleensä oppilaan oma opettaja. 19. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus Oppilasta autetaan oppimisvaikeuksissa eri tukimuodoin, jotka määräytyvät vaikeuksien laadun ja laajuuden mukaan. Erityistä tukea saattavat tarvita oppilaat, joiden kasvun, kehityksen, ja oppimisen edellytykset ovat heikentyneet vamman, sairauden tai toimintavajavuuden vuoksi. Lisäksi erityisen tuen piiriin kuuluvat oppilaat, jotka tarvitsevat psyykkistä tai sosiaalista tukea. Erityisen tuen piiriin kuuluvat myös oppilaat, joilla on opetuksen ja oppilashuollon asiantuntijoiden sekä huoltajan mukaan kehityksessään oppimiseen liittyviä riskitekijöitä. Jos oppilaalle ei voida antaa opetusta muuten, oppilas tulee ottaa tai siirtää erityisopetukseen. Silloin oppimäärät ja opetusjärjestelyt sekä tukipalvelut määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa Koulun tukitoimenpiteet ongelmien ilmetessä Keskeistä on varhainen oppimisvaikeuksien tunnistaminen ja tukitoimien aloittaminen, jotta oppimisvaikeuksien kielteisiä vaikutuksia oppilaan kehitykselle voidaan ehkäistä. Alla olevassa taulukossa on käyty läpi yksittäisen opettajan ja koulun toimenpiteitä tukea vaativan oppilaan auttamiseksi. Toimenpide ja viittaus ao. lakiin Tarkoitus ja tavoitteet Kuka toteuttaa Lisätietoja 25

26 Eriyttäminen Perusopetuslaki 3 : Opetus järjestetään oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti. Tukiopetus Perusopetuslaki 16 : Opinnoissa tilapäisesti jälkeen jääneille tai muutoin erityistä tukea tarvitseville tulee antaa tukiopetusta. Oppimiskyvyn erilaisuudesta johtuva - hitaus - lahjakkuus - tarkkaavuuden puute - hahmotusvaikeudet - maahanmuuttajat Opinnoissaan tilapäisesti jälkeenjääneelle tai muutoin lyhytaikaista tukea ja apua tarvitsevalle. Luokan opettaja ja avustaja Kodin osuus asiassa kasvaa. Luokan oma opettaja tai joku muu koulun opettaja. Avustajalle ei ole pedagogista vastuuta. Opetustavoitteita yksilöllistetään tarvittaessa yhdessä tai useammassa oppiaineessa. Toimenpiteet kirjataan ja ilmoitetaan vanhemmille. Harkittava ennaltaehkäisevänä annettavan tukiopetuksen tarpeellisuus ja hyöty. Oppilashuolto Opetushallituksen antamissa opetussuunnitelman perusteissa säädetään oppilashuollosta. Yhteistyö kodin kanssa Perusopetuslaki 3 : Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa. Erityistä tutkimusta ja hoitoa tarvitsevan oppilaan tukitoimien suunnittelu ja järjestäminen. Asioihin puuttumisen tulee olla joustavaa ja nopeaa. Kasvatusperiaatteista ja tavoitteista sopiminen ja opetusjärjestelyistä tiedottaminen. Oppilashuoltotyöryhmä, jossa läsnä esim. luokan opettaja, erityisopettaja, terveydenhoitaja, rehtori, koulupsykologi ja koulukuraattori tapauksesta riippuen. Koulu ja koti yhdessä päävastuun ollessa luokan opettajalla. Yhteydenpitomuodot sovitaan tapauskohtaisesti. Oppilashuoltotyöryhmä selvittää tutkimus- ja hoitomahdollisuudet paikkakunnalla. Moniammatillinen lähestyminen on tärkeää. Kaikki tukitoimenpiteet edellyttävät kodin ja koulun yhteistyötä. Tarvittaessa laaditaan henkilökohtainen oppimissuunnitelma = opetuksen yksilöllistäminen. Pienryhmät ja osaaikainen erityisopetus Pol 17 : Oppilaalla, jolla on lieviä oppimis- tai sopeutumisvaikeuksia, on oikeus saada erityisopetusta muun opetuksen ohessa. Lievistä oppimis- ja sopeutumisvaikeuksista kärsivien oppilaiden auttaminen ja kuntoutus. Erityisopettaja ja luokanopettaja yhteistyössä samanaikais-, pienryhmätai yksilöopetuksena. Tähän kohtaan liittyvät: -lukemis- ja kirjoittamisvaikeudet -matemaattiset vaikeudet -keskittymisen ja tarkkaavaisuuden vaikeudet -puhehäiriöt ja muut kielelliset erityisvaikeudet -muista syistä johtuvat vaikeudet Osa-aikaisen erityisopetuksen järjestäminen peruskoulussa Pääasiallisena kohdealueena ovat lievät oppimis- ja sopeutumisvaikeudet: -lukemis- ja kirjoittamisvaikeudet -matemaattiset vaikeudet -keskittymisen ja tarkkaavaisuuden vaikeudet -puhehäiriöt ja muut kielelliset erityisvaikeudet -muista syistä johtuvat vaikeudet 26

27 Osa-aikaisen erityisopetuksen sisällöt: Tehtävät Tavoitteet Toteuttaja Lisätiedot Konsultointi asiantuntijan antama tuki ja opastus oppilaan koulunkäyntiin tai muuhun elämäntilanteeseen kehitys- ja arviointikeskustelut kodin ja koulun yhteistyö erityisopettaja Seulonnat lukukausittain tai tarvittaessa tehtävät testit äidinkielessä, matematiikassa ja puheessa oppilaan osa-aikaisen erityisopetuksen tarpeen tai päättymisen selvittäminen erityisopettaja ja opettaja yhteistyössä Oppilashuolto oppilaan itsearviointi erityisopettajan tekemä arviointi havaintojen ja työskentelyn pohjalta lausunto tai lähete jatkotutkimuksiin ERITYIS- OPETUS oppilaan oppimisen, koulunkäynnin ja elämänhallintataitojen tukeminen erityisopetuksen asiantuntijana koulun oppilashuoltoryhmässä Samanaikaisopetus (eriyttäminen) oppilaan tukeminen tutussa ympäristössä eriyttämisen keinoin erityisopettaja, opettaja ja/ tai avustaja yhteistyössä suunnittelu ja tiedonkulku säännöllistä ja riittävää opettajan tuki ja opastus Yksilöllinen opetus TAI Pienryhmäopetus puhe- ja lu-ki-ma-opetus tarpeen ja tilanteen mukaan erityistä tukea tarvitsevat oppilaat oppimissuunnitelman tai HOJKS:n perusteella erityisopettaja puheopetuksessa konsultointiapua puheterapeutilta ja hammashoitolasta erityisopettaja ja muut oppilashuollon asiantunjat yhteistyössä seulonnat ja havainnot konsultointi oppilashuollon ym. asiantuntijoiden lausunnot ja tutkimukset huoltajien kuuleminen tiedottaminen koteihin kielet sopimuksen mukaan, päävastuu kielenopettajalla erityisopettaja ja kielenopettaja yhteistyössä tiedottaminen koteihin eri kieli- ja kulttuuriryhmään kuuluvat erityisopettaja ja muut oppilashuollon asiantunjat yhteistyössä tiedottaminen koteihin HOJKS oppilaan oppimisen ja erityisopettaja, opettaja, erityisopetuksen ja 27

28 koulunkäynnin tukeminen yksilöllisin edellytyksin yleisopetuksen ryhmään integroituna oppilas, huoltajat ja oppilashuollon asiantuntijat yhteistyössä oppilashuollon käsikirjan lomakkeet Arviointi jatkuvaa luo perustan erityisopetukselle oppilas erityisopettaja ja opettaja huoltajat oppilashuoltoryhmä tiedottaminen koteihin ajoittain tehtävä erityisopetuksen arviointi kouluyhteisössä Mahdollisimman kattava luettelo koulussa ilmenevistä hoito- ja toimenpidetarpeista Oireisto Yhteyshenkilö Arviointi Toimenpide, sijoitus 28

29 Puheen häiriöt: -artikulaatiovirhe -muu puhe- tai äänihäiriö Kielelliset häiriöt: -dysfasia Luki-vaikeus tai hidas lukemaan oppiminen, hahmotusvaikeudet kuulon tai näön alueilla Aistitoimintojen vajavuus tai liikuntavamma Keskushermostohäiriöt: - ylivilkkaat - keskittymättömät - levottomat - tarkkaavaisuushäiriöiset Hitaasti kehittyvä ikä- ja luokkatasoonsa nähden. Pitkäaikaissairas - diabetes - sydänvika - astma - jälkitaudit Sosiaalisesti sopeutumaton. Emotionaalisesti häiriintynyt tai tunneelämältään kypsymätön ikätasoonsa nähden. erityisopettaja logopedi alle kouluikäisen kohdalla puheterapeutti erityisopettaja terveydenhoitaja erityisopettaja koulupsykologi erityisopettaja kasvatusneuvola erityisopettaja koulupsykologi terveydenhoitaja erityisopettaja terveydenhoitaja oppilashuoltotyöryhmä koulukuraattori luokan opettaja erityisopettaja logopedi / puheterapeutti / foniatri psykologi hammaslääkäri luokan opettaja erityisopettaja kasvatusneuvola luokan opettaja erityisopettaja ao. lääkäri luokan opettaja erityisopettaja ao. lääkäri / psykiatri luokan opettaja erityisopettaja kasvatusneuvola luokan opettaja lääkäri luokan opettaja oppilashuoltotyöryhmä kasvatusneuvola psykiatri Osa-aikainen erityisopetus ja tarvittaessa foniatrin konsultaatio. Mahdollinen luokkasijoitus (EDY) Mahdollisesti HOJKS Tukiopetus. Osa-aikainen erityisopetus ja tarvittaessa kasvatusneuvolan konsultaatio Mahdollisesti HOJKS Vamman vaikeudesta riippuen koulusijoitus (ENÄ, EKU) tai integraatio tuettuna. Erityisopetus ja konsultaatiot. Mahdollisesti HOJKS Tutkimukseen ohjaus. Yhteistyö kodin kanssa. Mahdollisesti koulutai luokkasijoitus harkittavaksi (EMU, ESY) Mahdollisesti HOJKS Yksilöllistäminen omassa koulussa tai erityisluokalla (EMU). Mahdollinen luokan kertaus harkittavaksi. Mahdollisesti HOJKS Lääkitys ja sen antamiseen ja valvomiseen varautuminen koulussa. Sairaalakoulu. Mahdollisesti HOJKS Pienryhmäopetus tai siirto erityisluokalle (ESY) Kotitilanteen kartoitus ja yhteistyö vanhempien kanssa. Elämänhallintaa tukeva keskustelu. Mahdollisesti HOJKS Y H T E Y D E N O T T O J A Y H T E I S T O I M I N T A V A N H E M P I E N K A N S S A Tätä listaa on jatkuvasti täydennettävä nykytiedon ja lainsäädännön mukaan. On selvitettävä tutkimuksiin lähetettäessä, saadaanko tutkimustuloksista käytännöllistä hyötyä ja onko jatkohoitoa saatavissa. Samoin koulu- tai luokkasijoitusta suunniteltaessa otettava huomioon vastaanottavan luokan oppilastilanne ja lähetettävän oppilaan soveltuvuus siihen Erityisopetukseen ottaminen/ siirtäminen Jos oppilaalla ei vammaisuuden, sairauden, kehityksessä viivästymisen tai tunneelämän häiriön taikka muun niihin verrattavan syyn vuoksi voida antaa opetusta muuten, tulee oppilas ottaa (ennen oppivelvollisuusikää) tai siirtää 29

30 (yleisopetuksesta erityisopetukseen) erityisopetukseen. (Perusopetuslaki 17 ) Erityisopetus järjestetään mahdollisuuksien mukaan muun opetuksen yhteydessä taikka muutoin erityisluokalla tai muussa soveltuvassa paikassa. Erityisopetukseen otetulle/ siirretylle oppilaalle on laadittava henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Erityisopetukseen ottaminen/siirtäminen hyväksytään koulutuslautakunnassa. Päätös annetaan huoltajille tiedoksi. Erityisopetuksen tavoitteena on auttaa ja tukea oppilasta siten, että hänellä on tasavertaiset mahdollisuudet suorittaa oppivelvollisuus edellytystensä mukaisesti yhdessä ikätoveriensa kanssa. Opetus järjestetään oppilaan ikäkauden ja edellytysten mukaisesti (PoL 3 ) Milloin erityisopetukseen siirtäminen tulee ajankohtaiseksi? - Oppilaan opetusta on eriytetty - Oppilas on saanut tukiopetusta - Oppilas on saanut muun opetuksen ohessa annettavaa erityisopetusta (osaaikainen erityisopetus) - Oppilas ei etene yleisopetuksen tavoitteiden mukaisesti joko yhdessä tai useammassa oppiaineessa Jos annetut tukitoimet eivät tuota tulosta eli lapsi ei saa edellytystensä mukaista opetusta, hänet siirretään erityisopetukseen. Jo yhdenkin oppiaineen tavoitteiden tai sisältöjen yksilöllistäminen (mukauttaminen) tarkoittaa lapsen siirtämistä erityisopetuksen piiriin. Opettaja kirjaa tehdyt tukitoimenpiteet (mitä ja milloin?). Koulun toimenpiteet: - neuvottelu huoltajan kanssa välttämätön - koulun omat seurannat, kartoitukset ja lausunnot (kuraattori, oppilasta opettavat, opinto-ohjaaja, erityisopettaja, oppilashuoltotyöryhmä) - mahdollinen lähete tutkimuksiin (esim. kasvatus- ja perheneuvola, keskussairaala, yliopistosairaala) tai sosiaalisen selvityksen hankkiminen Erityisopetuksen ja oppilashuollon käsikirjassa on liitteenä lomakkeet: -Huoltajan anomus lapsen ottamiseksi erityisopetukseen -Huoltajan suostumus lapsen siirtämiseksi erityisopetukseen -Huoltajan suostumus lapsen siirtämiseksi erityisopetukseen (Oppimäärän yksilöllistäminen) -Erityisopetukseen ottaminen / siirtäminen ja siirtopäätöksen purkaminen Opetuksen järjestäminen: 1. Oppilaan opetus lähikoulussa, jolloin opetusjärjestelyt ja tukitoimet määritellään HOJK:ssa. 30

31 2. Oppilaan opetus erityisluokassa/ -koulussa. Jos oppilaan opiskelu muun opetuksen yhteydessä ei ole mahdollista tai se ei ole oppilaan kehityksen kannalta tarkoituksenmukaista, opetus järjestetään osittain tai kokonaan erityisopetuksen ryhmässä. Oppilaan erityisluokkaan/ -kouluun siirtymisen järjestelyt: Oppilaan siirrosta erityiskouluun tai -luokalle järjestetään siirtopalaveri, josta laaditaan kirjallinen muistio. Lähettävä koulu Laittaa siirron vireille yhteistyössä vanhempien kanssa Erityiskouluun/luokalle siirron tapahduttava aina yhteistyössä Siirtoprosessin vaiheet kirjattava ylös oppilaan tutustuttaminen uuteen kouluun (tutustumisjakso) tarvittavat taustatiedot Vastaanottava koulu neuvottelu huoltajien kanssa tiedot kouluterveydenhoitajalta (lupa huoltajilta) yhteydenpito ensimmäisen lukukauden aikana lähettävään kouluun (siirtopäätös voidaan myös purkaa) HOJKS:n laatiminen tai päivittäminen Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) HOJKS:n määrittely: - Jokaiselle erityisopetukseen otetulle tai siirretylle oppilaalle laaditaan opetuksen yksilöllisen järjestämisen tueksi henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, HOJKS - Savonlinnassa käytettävä HOJKS-lomake on liitteenä erityisopetuksen käsikirjassa - HOJKS sisältää päätökset ja kokonaissuunnitelman siitä, miten oppilaan oppiminen järjestetään hänen oppimisedellytystensä ja oppioikeutensa huomioon ottavalla tavalla yhteistyössä oppilasta opettavien, kasvattavien ja kuntouttavien henkilöiden kanssa HOJKS:ssa selvitetään miten oppilaan opetus toteutetaan yksilöllisten oppimisedellytysten mukaan siten, että oppilaalle taataan mahdollisuus oikeutensa mukaan opiskella kaikkia perusopetuksen oppiaineita. HOJKS:n laatiminen: - Laaditaan aina yhteistyössä - Nimetty vastuuhenkilö vastaa tietojen kokoamisesta ja päivittämisestä - Järjestetään HOJKS-neuvottelu, johon osallistuvat tarpeen mukaan oppilas, huoltajat, opettajat, oppilashuoltotyöryhmän jäsenet ja muut asiantuntijat 31

32 HOJKS:n sisältö: Suunnitelma sisältää seuraavat tiedot sen mukaan, kuin on tarpeen oppilaan opetuksen yksilöllistämiseksi. Kuvaus oppilaan erityistarpeista, oppimisvalmiuksista ja vahvuuksista sekä näiden edellyttämistä opetus- ja oppimisympäristöjen kehittämistarpeista Opetuksen ja oppimisen pitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteet Oppilaan opinto-ohjelmaan kuuluvien oppiaineiden vuosiviikkotuntimäärät ja luettelo niistä oppiaineista, joissa oppilaan opiskelu poikkeaa yleisestä oppimäärästä Niiden oppiaineiden keskeiset tavoitteet ja sisällöt, joissa oppilaalla on yksilöllinen oppimäärä Opetuksen osallistumisen edellyttämät tulkitsemis- ja avustajapalvelut, muut opetus- ja oppilashuoltopalvelut, kommunikointitavat sekä erityiset apuvälineet ja oppimateriaalit Oppilaan opetus- ja tukipalveluiden järjestämiseen osallistuvat henkilöt vastuualueineen sekä tukipalvelujen toteutumisen seuranta Oppilaan edistymisen sekä suunnitelman toimivuuden seurannan ja arvioinnin periaatteet Kuvaus oppilaan opetuksen järjestämisestä muun opetuksen yhteydessä ja/ tai erityisopetuksen ryhmässä HOJKS:n seuranta ja arviointi: - Oppilaan arviointi perustuu yleiseen oppimäärään tai siihen yksilölliseen oppimäärään, joka on asetettu hänelle HOJKS:ssa - HOJKS:n toteutumista on seurattava riittävän usein ja arvioitava vähintään kerran lukuvuodessa Suunnitelman tehtävänä on tukea pitkäjänteisesti oppilaan yksilöllistä oppimisprosessia. Suunnitelmaan kirjataan erityisesti myönteiset havainnot oppilaan edistymisestä sekä kokemukset oppilaan oppimista ja kehitystä tukevista onnistuneista opetusjärjestelyistä ja toimintatavoista. Oppimäärien yksilöllistäminen (mukauttaminen): - Yksilöllisen oppimäärän tavoitteet perustuvat oppilaan oppimisedellytyksiin - Oppimäärän osa-alueiden sisällöt voivat olla eri laajuisia ja jokin osa-alue voidaan korvata jollain toisella - Oppilasta opettavat arvioivat millaiset oppimäärän tavoitteet ovat realistisia - Oppilaan oppimisvaikeudet otetaan huomioon arvioinnissa: arvioinnissa käytetään menetelmiä, joiden avulla oppilas pystyy parhaiten osoittamaan osaamisensa (esim. suullinen koe, riittävästi aikaa koetilanteessa, rauhallinen tila) - Oppilaan tuntijako voi poiketa yleisopetuksen tuntijaosta - Ensisijaisesti oppilaan on saatava opetusta kaikissa perusopetuksen oppiaineissa (mutta hänet voidaan myös vapauttaa oppimäärän opiskelusta, jos siihen on erityisen painavat syyt ) Erityistä tukea vaativan nivelkohdat koulun/ yksikön vaihtuessa Savonlinnan erityisopetuksen ja oppilashuollon käsikirjassa on liite eri nivelvaiheisiin liittyvistä yhteyshenkilöistä. 32

5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT

5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT 5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT Oppilasta autetaan oppimisvaikeuksissa eri tukimuodoin, jotka määräytyvät vaikeuksien laadun ja laajuuden mukaan. Keskeistä on varhainen

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNTA Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä

SUOMUSSALMEN KUNTA Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä Liite 4 koskeva suunnitelma (HOJKS) Perustiedot: Koulu: lukuvuosi päiväys luokka Suunnitelman laatiminen ja käytetyt asiakirjat : Oppilaan nimi ja osoite: Syntymäaika Huoltaja(t) laatimisesta vastaavat

Lisätiedot

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Lapsi ja nuori elää samanaikaisesti sekä kodin että koulun vaikutuspiirissä. Tämä edellyttää näiden kasvatusyhteisöjen vuorovaikutusta ja

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Tavoitteena - jokainen oppilas oppii mahdollisimman hyvin oman potentiaalinsa mukaan - oppilaan saama tuki

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Perusopetuslaki ja opetussuunnitelman perusteet uudistuivat Koulun toimintakulttuurin muutos Uudistuksessa keskeistä

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on Yleisellä tuella tarkoitetaan jokaiselle suunnattua Yleinen tukea tuki muoto. erityisen Tehostamalla yleisen tuen tukimuotoja pyritään ennalta ja se on ehkäisemään ensisijainen tuen tehostetun järjestämisen

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä otetaan huomioon

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio)

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Kaustisen kunta Perusopetus Vuosi 201 LOMAKE B LUOTTAMUKSELLINEN kirjaa tiedot laatikoiden alle, älä laatikkoon ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Tämä selvitys

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa 1.4 (s 15) Painotettu opetus kuvataan painotetun opetuksen tuntijako

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

Perusopetuslain muutos

Perusopetuslain muutos Perusopetuslain muutos 16 Tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa 12.10.2011 Pyhäntä 18.10.2011 Kestilä 3.11.2011 Rantsila Erityisluokanopettaja Pia Kvist Ohjaava opettaja Raisa Sieppi

Lisätiedot

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta MUNKKIVUOREN ALA-ASTEEN KOULUSSA LUODAAN MEIDÄN KOULU -HENKEÄ Koulussa arvostetaan kaikkia niin lapsia kuin aikuisia. Koulussa

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki Marjatta Takala

Kolmiportainen tuki Marjatta Takala Kolmiportainen tuki Marjatta Takala 14.9.2011 1 Integraatio ja inkluusio Meillä on erityiskouluja ja -luokkia Integroitujen määrä lisääntyy koko ajan Inkluusio tavoitteena Erityinen tuki Tehostettu tuki

Lisätiedot

Peruskouluissa. Tuen kolmiportaisuus

Peruskouluissa. Tuen kolmiportaisuus Tuki annetaan mahdollisuuksien mukaan omassa tutussa ympäristössä ja luokassa. Tarpeen kasvaessa tukimuotoja voidaan lisätä joustavasti ja päinvastoin. Tuen kolmiportaisuus Peruskouluissa 3 Tuen kolmiportaisuus

Lisätiedot

5. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus

5. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus 11 4.6 Kerhotoiminta S avonlinnan normaalikoulu järjestää oppilaille vapaaehtoista kerhotoimintaa kasvatus- ja opetustyön tukemiseksi. Kerhot painottuvat

Lisätiedot

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen OPSISSA JA OPSISTA Opetussuunnitelma 2016 Uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen kaikissa kouluissa vuosiluokilla 1 6. Perusopetuksen ylemmät vuosiluokat ottavat opetussuunnitelmat

Lisätiedot

OPETUKSEEN OSALLISTUMISEN EDELLYTTÄMÄN AVUSTAJAPALVELUN MÄÄRITTELY

OPETUKSEEN OSALLISTUMISEN EDELLYTTÄMÄN AVUSTAJAPALVELUN MÄÄRITTELY Ähtärin kaupunki Koulutoimi 26.9.2007 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPETUS: TUKITOIMET OPETUKSEEN OSALLISTUMISEN EDELLYTTÄMÄN AVUSTAJAPALVELUN MÄÄRITTELY 1. Asiakirjan tarkoitus Tällä asiakirjalla määritellään

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

(HOJKS) Koulu/päiväkoti: Oppilas:

(HOJKS) Koulu/päiväkoti: Oppilas: Mikkelin kaupunki Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma () () Koulu/päiväkoti: Henkilötiedot Päiväys / Oppilas Sukunimi Etunimi Syntymäaika Osoite Puhelin/sähköposti Koulun/päiväkodin

Lisätiedot

Oppilas opiskelee oppiaineittain Oppilaalla on yksilöllistettyjä oppimääriä

Oppilas opiskelee oppiaineittain Oppilaalla on yksilöllistettyjä oppimääriä Opetuksen järjestäjä HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA (HOJKS) Oppilas opiskelee oppiaineittain Oppilaalla on yksilöllistettyjä oppimääriä Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA YLEINEN TUKI (jokaiselle oppilaalle tilapäisesti annettava tuki) Oppilas on jäänyt jälkeen opetuksesta tai on muuten tilapäisesti tuen tarpeessa TAI

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

1. Kolmiportainen tuki

1. Kolmiportainen tuki 1 1. Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Suunnataan pedagogiseen selvitykseen perustuen, opetuspäällikön päätöksellä oppilaalle, jonka selviytyminen perusopetuksesta edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyjä.

Lisätiedot

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa OPStuki 2016 TYÖPAJA 3 Rauma 23.9.2015 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luku 4.2. Arviointi opetuksen ja oppimisen tukena Opetushallituksen esiopetuksen

Lisätiedot

Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika

Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika esiopetusyksikkö ja ryhmä lastentarhanopettaja erityisopettaja/ kelto 1. Lapsen kasvun ja oppimisen tilanne Lapsen

Lisätiedot

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.1.1. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet

Lisätiedot

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Luonnos kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuen opetussuunnitelman perusteteksteiksi Nyt esitetyt muutokset perustuvat käytännön työstä saatuihin kokemuksiin, palautteisiin

Lisätiedot

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Tuettu oppimispolku Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Turvallinen ja yhtenäinen oppimispolku Porvoossa halutaan turvata lapsen

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset yleisen, tehostetun ja erityisen tuen osalta. Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset yleisen, tehostetun ja erityisen tuen osalta. Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset yleisen, tehostetun ja erityisen tuen osalta Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Tavoitteena jokainen oppilas oppii mahdollisimman hyvin

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa. Pirjo Koivula Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa. Pirjo Koivula Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa Pirjo Koivula Opetushallitus 17.3.2015 HYVÄ KOULUPÄIVÄ Laadukas perusopetus, ennaltaehkäisevät toimintatavat, yhteisöllisyys, välittävä ja kannustava ilmapiiri,

Lisätiedot

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki oppilaan koulupolulla. Eija Häyrynen KM, erityisopettaja Tervaväylän koulu, Oulu 040 7404585

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki oppilaan koulupolulla. Eija Häyrynen KM, erityisopettaja Tervaväylän koulu, Oulu 040 7404585 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki oppilaan koulupolulla Eija Häyrynen KM, erityisopettaja Tervaväylän koulu, Oulu 040 7404585 Perusopetusta ohjaava kokonaisuus Perusopetuslaki1998/628 ja 2010/642 Perusopetusasetus

Lisätiedot

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT KAUHAJOEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT TOIMINTAOHJE Sivistyslautakunta 9.6.2010, 92 Päivitys: Sivistyslautakunta 25.5.2011 70 1 Lähtökohta Suomessa vakinaisesti asuvat lapset

Lisätiedot

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Ohjaus ennen opintojen alkua Ohjaus maahanmuuttajaoppilaan opintojen alkaessa TEHTÄVÄ TEHTÄVÄN SISÄLTÖ JA AJOITUS VASTUUHENKILÖT MUUTA Oppilaan

Lisätiedot

LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA

LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA Pirjo Koivula ylitarkastaja OPETUSHALLITUS Osaamisen ja sivistyksen asialla Lasten hyvinvointi yhteiskunnassa Valtaosa suomalaislapsista voi

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.1 OPPIMISKÄSITYS

3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.1 OPPIMISKÄSITYS 3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.1 OPPIMISKÄSITYS Opetussuunnitelman perusteet on laadittu perustuen oppimiskäsitykseen, jossa oppiminen ymmärretään yksilölliseksi ja yhteisölliseksi tietojen ja taitojen rakennusprosessiksi,

Lisätiedot

Toivalan koulun opetussuunnitelma

Toivalan koulun opetussuunnitelma Toivalan koulun opetussuunnitelma 1. ARVOT JA TOIMINTAKULTTUURI Toivalan koulun arvoja ovat yhteisöllisyys, yhteistyö ja turvallisuus. Koulun toiminnan tavoitteena on luoda turvallinen ja virikkeellinen

Lisätiedot

Nojanmaan koulun opetussuunnitelma vuosiluokille 1-6

Nojanmaan koulun opetussuunnitelma vuosiluokille 1-6 Nojanmaan koulun opetussuunnitelma vuosiluokille 1-6 Johdanto: Savonlinnan kaupungin perusopetuksen koulujen opetussuunnitelmat vuosiluokille 1-9 perustuvat Opetushallituksen vahvistamiin opetussuunnitelman

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Tästä on kyse perusopetuslaissa (628/1998,

Lisätiedot

Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta?

Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta? Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta? - 1 - Mä en osaa! Jos lapsella on oppimisvaikeuksia ja koulunkäynti

Lisätiedot

7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet

7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet 7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Näistä oppilas voi saada kerrallaan vain yhden tasoista tukea. Perusopetuslaissa

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI. esi- ja perusopetuksessa

KOLMIPORTAINEN TUKI. esi- ja perusopetuksessa KOLMIPORTAINEN TUKI esi- ja perusopetuksessa YLEINEN TUKI * kaikille suunnattu, tilapäinen tuki * arviointi tapahtuu yleisopetuksen opetussuunnitelman mukaan * oppilaalle voidaan laatia oppimissuunnitelma

Lisätiedot

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 13.3 Vuosiluokkien 1-2 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 13.3.1 Siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen

Lisätiedot

Tehostettu tuki käytännössä

Tehostettu tuki käytännössä Tehostettu tuki käytännössä - mitä se on ja miten tukea tehostetaan? Pyhäntä 29.2.2012 Raisa Sieppi, ohjaava opettaja Kolmiportainen oppimisen ja koulunkäynnin tuki Erityisen tuen päätökseen ja HOJKSiin

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu Opetussuunnitelma Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu 1 Hyväksytty opetuslautakunnassa 12.4.2011 Johdanto Perusopetuslaki on muuttunut osittain 24.6.2010 (PoL 642/2010). Tästä johtuen myös perusopetuksen

Lisätiedot

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE)

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) Tuki jaetaan kolmeen portaaseen: 1. Yleinen tuki Tuki on tilapäistä ja ennaltaehkäisevää. 2. Tehostettu tuki Oppilaalla oppimissuunnitelma, tuki on jatkuvaa/säännöllistä.

Lisätiedot

VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017

VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017 VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA 2017 2018 LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017 LIELAHDEN KOULUN TUNTIJAKO 2019-2020 6.10.2017 TH Aine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Äidinkieli ja kirjallisuus 7 7

Lisätiedot

Kempeleen kunta Liite 1

Kempeleen kunta Liite 1 Kempeleen kunta Liite 1 Wilmassa KODIN KAAVAKE (1.-9. LK) LAPSEN NIMI 1. Miten lapsenne suhtautuu koulunkäyntiin? 2. Onko lapsellanne kavereita koulussa ja miten hän tulee toimeen kavereiden kanssa? 3.

Lisätiedot

Opetushenkilöstö Punkaharju

Opetushenkilöstö Punkaharju Opetuksen arviointi Sivistysltk 18.6.2012 20 Kevät 2012 Opetushenkilöstö Punkaharju Koulu (Punkaharju) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kulennoisten koulu Punkasalmen koulu Särkilahden koulu Koulu (Punkaharju)

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010 Hyvinkää Järvenpää Kerava Riihimäki Tuusula Sisällysluettelo 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat 3 2. Perusopetukseen valmistavan

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Ops-koordinaattori Tuija Vänni 16.3.2016 Vänni 2016 1 4.3: Eriyttäminen opetussuunnitelman perusteissa ohjaa työtapojen valintaa perustuu

Lisätiedot

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Oppilas opiskelee toiminta-alueittain

Oppilas opiskelee toiminta-alueittain Opetuksen järjestäjä HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA (HOJKS) Oppilas opiskelee toiminta-alueittain Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Oppilaan

Lisätiedot

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne.

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne. YLEINEN TUKI Aloitetaan HETI tuen tarpeen ilmetessä. Ei vaadi testausta tai päätöstä. On yksittäinen pedagoginen ratkaisu sekä ohjaus- ja tukitoimi, jota toteutetaan joustavasti. Tuki järjestetään opettajien

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2014-2015 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Asian valmistelu ja tiedustelut: opetuspäällikkö Piia Uotinen, puh

Asian valmistelu ja tiedustelut: opetuspäällikkö Piia Uotinen, puh Sivistys- ja Sivistys- ja Sivistys- ja 18 01.03.2016 39 26.04.2016 47 18.04.2017 Perusopetuksen opetussuunnitelma 2016 45/12.00.01/2016 Sivistys- ja 01.03.2016 18 Asian valmistelu ja tiedustelut: opetuspäällikkö

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 15.3 Vuosiluokkien 7-9 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 15.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

Tutustumisilta 6.luokkalaisten huoltajille ja nuorille

Tutustumisilta 6.luokkalaisten huoltajille ja nuorille Tutustumisilta 6.luokkalaisten huoltajille ja nuorille Tervetuloa Hatanpään kouluun (rehtori) miksi lähikoulu? koulun käytänteet koulun tuki oppilaalle Liikuntapainotus sisältö ja hakumenettely (Mikko

Lisätiedot

ERITYISOPETUKSEEN SIIRTÄMISMENETTELY

ERITYISOPETUKSEEN SIIRTÄMISMENETTELY ERITYISOPETUKSEEN SIIRTÄMISMENETTELY Sisällys: 1. Yleisen tuen järjestäminen 2. Osa-aikainen erityisopetus 3. Päätös erityisopetukseen ottamisesta tai siirtämisestä 4. HOJKS-päätös (Henkilökohtainen opetuksen

Lisätiedot

4. HOJKS ohje PERUSTIEDOT. Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: Isä Osoite: Puhelin: äiti Osoite: Puhelin:

4. HOJKS ohje PERUSTIEDOT. Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: Isä Osoite: Puhelin: äiti Osoite: Puhelin: 4. HOJKS ohje PERUSTIEDOT Luokanvalvoja: Työpuhelin: Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: Isä Osoite: Puhelin: äiti Osoite: Puhelin: Erityisen tuen päätöspäivä: Päätöksen tekijä: Opetuksen

Lisätiedot

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628 Keskeisiä kohtia perusopetuslaista sekä asetuksista, joilla on vaikutusta opetuksen eri tukitoimien toteuttamiseen. Tekstit ovat suoria lainauksia, joista luettavuuden takia on jätetty lainausmerkit pois.

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Joustavan perusopetuksen toiminta Perusopetuslain mukaan kunta voi järjestää päättämässään laajuudessa perusopetuksen 7-9 vuosiluokkien yhteydessä

Lisätiedot

Ohje HOJKS:n laadintaan

Ohje HOJKS:n laadintaan Ohje HOJKS:n laadintaan Luonnos 1 HOJKS 1.1 Perustiedot 1.2 Asiakirja 1.3 Opetuksen ja tukitoimien järjestäminen 1.4 Tukimuodot 1.5 Oppiaineet 1.6 Muut palvelut 1.7 Laatimisessa on hyödynnetty seuraavia

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa Ops-työpajakoulutus 21.10.2015 Helsinki Perusopetuslaki 628/1998 22 Oppilaan arviointi Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016...

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... i SISÄLLYSLUETTELO KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... 4 40, KASKO 19.5.2015 17:30 Sivu 2 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Kolmiportaisen tuen suunnitelma

Kolmiportaisen tuen suunnitelma Kolmiportaisen tuen suunnitelma Utsjoen kunta esi- ja perusopetus Kolmiportaisen tuen suunnitelma Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki 4 Tukimuodot 8 Pedagoginen arvio tehostettua tukea varten 9 Oppimissuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 Lielahden koulu tänään Oppilaita on yhteensä 577-264 oppilasta vuosiluokilla 1-6 - 313 oppilasta vuosiluokilla 7-10 Luokkia - 7. luokkia

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 90/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 90/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös EDUSKUNNAN VASTAUS 90/2010 vp Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi perusopetuslain muuttamisesta (HE

Lisätiedot

11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen

11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen 11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä. 19.5. toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen toimikunta kokoontui sellaisenaan viimeisen kerran.

Lisätiedot