Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen"

Transkriptio

1 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 2/ Yhtymähallitus Aika klo 18:00-19:40 Paikka Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen Käsitellyt asiat 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Esityslistan hyväksyminen Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle Talousarvion 2014 täytäntöönpano-ohjeet Palvelulinjojen määrärahamuutokset vuoden 2013 talousarvioon Vuoden 2013 tilinpäätöksen valmistelun tilannekatsaus Vanhainkotiosaston muuttaminen palveluasumisyksiköksi Yhteistyösopimus Turun Yliopiston kanssa valtioneuvoston asetuksessa /2011 tarkoitetun syventävän käytännön harjoittelun toteuttamisesta 22 Perusturvakuntayhtymä Akselin perussopimuksen päivittäminen Kaislakodin vuokrasopimus Kuntayhtymänjohtajan vuosiloma Ilmoitusasiat Viranhaltijapäätökset Muut asiat 41

2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 2/ Osallistujat Läsnä Rautalin Outi puheenjohtaja Saastamoinen Merja I varapuheenjohtaja Ala-Karvia Tuula II varapuheenjohtaja Heikkilä Jouko jäsen Hillgren Olavi jäsen Luotonen-Virtala Minna jäsen Pöyhönen Päivi varajäsen ( Alastalo ) Santalainen-Saaros Päivi jäsen Poissa Alastalo Jyrki jäsen Lehtonen Esko jäsen Pettersson Marita sosiaalityö- ja perhepalvelujen palve lulinjajohtaja Kylämäkilä Juhani Nousiaisten kunnanjohtaja Lumio Rauli Maskun kunnanjohtaja Österberg Seija Mynämäen kunnanjohtaja Muu Laivoranta-Nyman Susanna terveyspalvelujen palvelulinjajoh taja Toivonen Johanna-Maria vs. ikäihmisten palvelulinjajohtaja Vienonen Raija sosiaalityön päällikkö Aihinen Taru talous- ja henkilöstöpäällikkö poistui 24 käsitte lyn ajaksi Kärkkäinen Marja Mynämäen hallintojohtaja Löfstedt Maija Maskun hallintojohtaja Rinta-Jouppi Juha Nousiaisten hallintojohtaja Tolppanen Timo kuntayhtymän johtaja poistui 24 käsitte lyn ajaksi Ristimäki Jaana sihteeri Allekirjoitukset Outi Rautalin puheenjohtaja Jaana Ristimäki pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat :t Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Olavi Hillgren Minna Luotonen-Virtala Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja on ollut nähtävillä Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tiloissa osoitteessa Moisiontie 19, Nousiainen.

3 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 2/ Yhtymähallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Yhtymähallitus 13 Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 2/ Yhtymähallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Yhtymähallitus 14 Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Jouko Heikkilä ja Olavi Hillgren. Pöytäkirja tarkastetaan keskiviikkona Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Minna Luotonen-Virtala ja Olavi Hillgren. Pöytäkirja tarkastetaan keskiviikkona

5 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 2/ Yhtymähallitus Esityslistan hyväksyminen Yhtymähallitus 15 Yhtymähallitus päättää hyväksyä esityslistan ja päättää mah dollisten ylimääräisten asioiden käsittelyyn ottamisesta. Esityslista hyväksyttiin. Ylimääräisiä asioita ei ollut.

6 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 2/ Yhtymähallitus Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle 14/ /2014 Yhtymähallitus 16 Kuntayhtymän tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy/tilintarkastaja Sinikka Nii tynperä on pyytänyt liit teen mu kai sen vah vistuksen tilinpäätökseen 2013 liittyen. Vahvistuskirje perustuu kansainväliseen tilintarkastusstandar diin ISA 580 Kirjalliset vahvistusilmoitukset. Standardia sovelletaan tilin tar kastuksiin, jotka kohdistuvat tai sen jälkeen alkaneilta tili kau silta laadittaviin tilinpäätöksiin. Vahvistus tulee käsitellä yhtymä hallitukses sa. Liitteenä 1 on vahvistusilmoituskirje. Valmistelija/lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh Yhtymähallitus päättää antaa tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy:lle liitteen mu kai sen vah vis tusil moi tus kir jeen hallintosäännön mukaisin allekirjoi tuksin. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

7 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 2/ Yhtymähallitus Talousarvion 2014 täytäntöönpano-ohjeet Yhtymähallitus 17 Kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vastaa kun talain 65 :n tarkoittamaa talousarviota ja -suunnitelmaa. Asiakirjassa on hyväksytty kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja siihen on otettu toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Kuntayhtymän hallintosäännössä on ohjeita talouteen ja toimivallan delegointiin liittyvistä asioista. Yhtymähallitus on äänestyk sen jäl keen hyväksynyt vuo den 2014 talousarvion ja vuo sien taloussuunnitelman. Lisäksi yh tymä hallitus on sitoutunut tekemään vuoden 2014 aikana 2 % leik kauk set talous ar viosta, joista tehdään erilliset päätökset. Yhtymähallitus vahvistaa käyttösuunnitelmat tulosyksikkö 1 -tasolla toimintatulot/toimintamenot -tasoisesti. Käyttösuunnitelma esitellään yhtymähallitukselle maaliskuun kokouksessa. Liitteenä 2 on Perusturvakuntayhtymä Akselin vuoden 2014 ta lous ar vion täytäntöönpano-ohje. Valmistelijat/lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh , talous- ja henkilöstöpäällikkö Taru Aihinen, puh ja palvelulinjajohtaja Marita Pettersson, p Yhtymähallitus hyväksyy Perusturvakuntayhtymä Akselin vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet liitteen mukaisesti. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

8 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 2/ Yhtymähallitus Palvelulinjojen määrärahamuutokset vuoden 2013 talousarvioon Yhtymähallitus 18 Yhtymähallitus teki talousarviomuutosesityksen, jonka jäsenkuntien valtuustot hyväksyivät. Tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä on lisäksi käynyt ilmi tarve määrärahojen ja tuloarvioiden siirroille palvelulinjo jen välil lä sekä muille talousarviomuutoksille. Esityslistan oheismateriaalina on tarkempi selvitys käyttötalouden mää rä ra haja tu lo ar vio muu tok sista. Muutosten nettovaikutus on eu roa. Yhtymähallitus käsitteli ( 11) investointihankkeiden siirtoa vuo delta 2012 vuodelle Kyseessä oli autoklaavin hankinta ja potilastie tojärjestelmän hankinta, jotka eivät toteutuneet vuonna Investointi määrärahojen siirtoa ei tuolloin tehty eikä määrärahaa siten varattu han kintoihin. Vuonna 2013 talousarvion mukaiset muut investoinnit toteutuivat niin, että autoklaavin hankinta ja potilastietojärjestelmän päivitys pystytään katta maan muista investoinneista säästyneillä määrärahoilla. Tilinpäätöstä var ten investointihankkeiden välillä on tehtävä määrärahasiirtoja. Kuntalain mukaan talousarviomuutokset on tehtävä talousarviovuoden ai kana. Vuoden 2013 lopulla toteutuneita kuluja ei kuitenkaan pystytty riittä västi ennakoimaan vuoden 2013 aikana niin, että ne olisivat ehtineet jä senkuntien valtuustojen käsiteltäväksi vuoden 2013 aikana. Valmistelija: talous- ja henkilöstöpäällikkö Taru Aihinen, puh Yhtymähallitus päättää esittää jäsenkuntien valtuustoille, että ne hy väk sy vät vuoden 2013 tilin pää töksen yhteydessä 1. seuraavat käyttötalouden talousarviomuutokset Sosiaalityö- ja perhepalvelujen pal velulinja Tuloarviot Määrärahat Terveyspalvelujen palvelulinja Tuloarviot Määrärahat Ikäihmisten palvelulinja Tuloarviot Määrärahat seuraavat investointimäärärahasiirrot Mistä Mihin Euroa 208 Palvelin 203 Effica-päivitys Ymp.vrk.hoidon kalusteet 203 Effica-päivitys Hammashoitokone Mietoisten hh 203 Effica-päivitys Yhteensä

9 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 2/ Yhtymähallitus Sos.toimen kalusteet 210 Autoklaavi Nousiaisten hh autoklaavi, läm pö 210 Autoklaavi Mynämäen välinehuol. vara-au tokl 210 Autoklaavi Moisiokodin lääkehuoneen kal. 210 Autoklaavi Yhteensä Keskustelun kuluessa kuntayhtymän johtaja muutti päätösehdotustaan. Muutettu päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää siirtää asian käsittelyn kokoukseen. Hyväksyttiin yksimielisesti muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

10 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 2/ Yhtymähallitus Vuoden 2013 tilinpäätöksen valmistelun tilannekatsaus Yhtymähallitus 19 Perussopimuksen 13 mukaan peruskuntien konsernitilinpäätöksiä varten kuntayhtymä toimittaa vuosittaiset tilinpäätöstiedot seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Kokonaisuudessaan tilinpäätös 2013 esitellään yhtymähallituk sen kokouksessa. Kuntayhtymän ti lin pää tös vuo delta 2013 kä sit tää ta seen, tuloslaskelman, rahoituslaskel man ja toi min takerto muksen se kä lii tetie dos tot. Perusturvakuntayhtymä Akselin vuoden 2013 tilinpäätöksen valmisteluvai he on esi tys lis tan oheismateriaalina. Valmistelijat/lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh , talous- ja henkilöstöpäällikkö Taru Aihinen, puh , palvelulinjajohtaja Marita Pettersson, p , pal ve lu lin ja joh taja Susanna Laivo ran ta-nyman, p ja vs. palve lu lin ja joh taja Jo hanna-maria Toi vo nen. Yhtymähallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

11 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 2/ Yhtymähallitus Vanhainkotiosaston muuttaminen palveluasumisyksiköksi 12/ /2014 Yhtymähallitus 20 Yhtymähallitus hyväksyi ( 260) olleessa kokouksessaan oh jeet talouden tasapainottamisen jatkokehittämisen ja valmistelutyön poh jaksi ja päätti, että valmistelua koskevat tiedot tuodaan maaliskuun 2014 lop puun mennessä yhtymähallitukselle. Ikäihmisten palvelulinjalla yhtenä ta louden tasapainottamisen keinona on Lizeliuskodin muistisairauk sia sai rastavien osaston eli Kuivelakodin muut taminen vanhainkotiosastos ta palveluasumisyksiköksi. Alustavien laskel mien mukaan kyseisen muutoksen kautta saatava säästö kuntayhtymälle on vuodessa, kun laskelmien pohjana käytetty vuokra on 15 / m2 sisältäen veden ja sähkön. Tarkka euromäärä on laskettavis sa sen jälkeen, kun kuntayhtymän peruskunnat ovat päättäneet kuntayhty mältä perittävistä kiinteistöjen vuokrista. Valmistelija/lisätiedot: vs.ikäihmisten palvelulinjajohtaja Johanna-Maria Toi vonen, p Yhtymähallitus hyväksyy Lizeliuskodin muistisairauksia sairastavien osas ton eli Kuivelakodin muutta misen palveluasumisyksiköksi. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

12 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 2/ Yhtymähallitus Yhteistyösopimus Turun Yliopiston kanssa valtioneuvoston asetuksessa 351/2011 tarkoitetun syventävän käytännön harjoittelun toteuttamisesta Yhtymähallitus 21 Hammaslääketieteen lisensiaatin (HLL) tutkinto muuttui siten, et tä lisensiaattitutkinnon jälkeen suoritettava yhdeksän kuukauden mittainen käytännön palvelu poistui ja se korvataan tutkintoon sisältyvällä syventä vällä käytännön harjoittelulla. Uusi tutkinto koskee automaattisesti opintonsa syksyllä 2011 ja tämän jälkeen aloittaneita hammaslääketieteen opiskelijoita. Aikaisemmin opintonsa aloittaneet voivat kuitenkin alkaen halutessaan siirtyä suoritta maan uutta tutkintoa, jos he eivät vielä ko. ajankohtaan mennessä ole aloittaneet tutkintoon sisältyvää hoitoharjoittelua. Jotta terveyskeskus voisi ottaa harjoittelijan palvelukseensa, tulee terveyskeskuksen tehdä yhteistyösopimus yliopiston kanssa. Sopimus ei velvoita terveyskeskusta jatkuvasti ottamaan harjoittelijoita. Opiskelija hakeutuu itse työsuhteeseen terveyskeskukseen. Työsuhtee seen kuuluvat oikeudet ja velvollisuudet määräytyvät samalla tavoin kuin muillakin kunnan / kuntayhtymän hammaslääkäreillä. Hammaslääkäreiden saatavuus on ollut huonoa. Käytännön palvelu on ol lut pääasiallinen rekrytointikanava hammaslääkärityövoiman palkkaami seen. Tällä hetkellä Perusturvakuntayhtymä Akselissa on 3 hammaslääkä riä, jotka ovat aloittaneet työuransa suorittamalla käytännön palvelun Ak selissa. Esityslistan / pöytäkirjan oheismateriaalina on sopimus ja syventävän käytännön harjoittelun periaatteet. Valmistelija/lisätiedot: vastaava hammaslääkäri Päivi Antila Perusturvakuntayhtymä Akseli tekee yhteistyö sopimuksen Turun Yliopis ton kanssa valtioneuvoston asetuksessa 351/2011 tarkoitetun syventävän käytännön harjoittelun toteuttamisesta. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

13 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 2/ Yhtymähallitus Perusturvakuntayhtymä Akselin perussopimuksen päivittäminen Yhtymähallitus 22 Perusturvakuntayhtymä Akselin neljäs toimintavuosi käynnistyi Perussopimukseen on tehty muutoksia, joiden avulla jäsenkuntien ja kun tayhtymän toiminnallista yhteistyötä parannetaan sekä yhdenmukaiste taan. Perussopimusta on päivitetty yhdessä jäsenkuntien kunnan joh ta jien kans sa. Muutokset on merkitty tekstiin yliviivauksin ja punaisella väritekstillä. Päivitetty Perusturvakuntayhtymä Akselin perussopimus on esityslistan liitteenä 3. Valmistelijat/lisätietoja: jäsenkuntien kunnanjohtajat, kuntayhtymän johtaja Timo Tolp pa nen, puh Yhtymähallitus päättää esittää kokouksessa käsitellyn Perusturva kun ta yhtymä Akselin perussopimuksen jäsenkuntien valtuustoille hy väk syttä väksi. Yhtymähallitus päätti muuttaa 24 Siirtyvän henkilöstön loma palkkavelka, eläkkeiden omavastuut ym. velvoitteet "Osapuolten vastuut ja velvoitteet kuntayhtymässä alkoivat Tätä aikaisemmista velvoitteista vastaa kukin kunta ja purkautuva kuntayhtymä omalta osaltaan." kuulumaan seuraavasti Osapuolten vastuut ja velvoitteet kuntayhtymässä alkoivat Tätä aikaisemmista velvoitteista vastaa kukin kunta ja purkautuneen kun tayhtymän jäsenkunta omalta osaltaan Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti täydennettynä 24 muutoksel la.

14 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 2/ Yhtymähallitus Kaislakodin vuokrasopimus Yhtymähallitus 23 Yhtymähallitus on irtisanonut Kaislakodin vuokrasopimuksen. Kuntayhtymä (vuokralainen) on neuvotellut Maskun kunnan (vuok ranantaja) kanssa uu des ta vuok ra sopi muksesta. Kaislakoti sai ARA:n avustusta kohderyhmänä vanhukset, jo ten asun not ovat ikäihmisille suunnattuina ja on luonteeltaan tavallista vuok ra-asu mista. Asukasvalinta suo ri te taan yh teis työssä kun ta yhty män SAS-työ ryh män kan sa. Kuntayhtymä tarvitsee Kaislakodin sauna-, pyykki- ja yhteistiloja ko ti hoi don ja tukipalveluiden jär jes tä miseksi. Maskun kunnan tekninen johtaja Marika Nurmikko on toimittanut kuntayh tymälle vuokrasopimuksen ja vuokralaskelman, jotka ovat esi tys lis tan oheis mate ri aa li na. Valmistelija/lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh Yhtymähallitus hyväksyy osaltaan Kaislakodin uu den vuok ra so pi muk sen ajalle Maskun kunnan ja kuntayhtymän välille. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

15 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 2/ Yhtymähallitus Kuntayhtymänjohtajan vuosiloma Yhtymähallitus 24 Hallintosäännön 4 :n mukaan yhtymähallitus vahvistaa kuntayhtymänjoh tajan vuosiloman. Kuntayhtymänjohtaja Timo Tolppanen anoo vuosilomaa ajalle (1pv) ja (6pv). Vuosiloma on lomanmääräytymisvuodelta Vuosilo maoikeus on 38pv, josta on aikaisemmin pidetty 31pv. Marita Petterssonille on myönnetty vuosiloma ajalle Valmistelija/lisätietoja: palvelulinjajohtaja Marita Pettersson, p (yhtymähallituksen pj.) Yhtymähallitus myöntää kuntayhtymänjohtaja Timo Tolppaselle vuo silo man ajalle ja ja päättää, että ajalla kuntayhtymänjohtajan sijaisena toimii talous- ja hen kilöstöpäällikkö Taru Aihinen ja muilla ajoilla hallintosäännön mukai sesti palvelulinjajohtaja Marita Pettersson. Timo Tolppanen ja Taru Aihinen poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Timo Tolppanen ja Taru Aihinen palasivat kokoukseen.

16 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 2/ Yhtymähallitus Ilmoitusasiat Yhtymähallitus 25 Tilahanketyöryhmän kokousmuistio Ikäihmisten palvelulinjan odotusajat tammikuu 2014 oheismateriaalina. Valvira Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen: Hakija: Tutoris Oy, Oulu. Hakija on pyytänyt yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen myönnetyn luvan muuttamista siten, että Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto hyväksyisi uudeksi toimipaikaksi seuraavasti: Palveluja tuottava toimipaikka: Tutoris Oy Lounais-Suomen aluekeskus (OID-tunnus ), Aninkaistenkatu, Turku. Tuotettavat palvelut: Terapeuttinen toiminta: Puheterapia toimipaikassa Puheterapia potilaan kotona/asiakkaan tiloissa Varsinais-Suomen maa kunnan kuntien alueella Toimintaterapia toimipaikassa Toimintaterapia potilaan kotona/asiakkaan tiloissa Varsinais-Suomen maakunnan kuntien alueella Terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja: Laillistettu puheterapeutti Laura Mari Wilhelmiina Juvala Valviran ratkaisu: Tutoris Oy:lle myönnettyyn lupaan on tehty hakemuksessa pyy detyt muutokset lukien. Ilmoitus: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettami nen. Tutoris Oy on ilmoittanut Valviralle yksityisen terveydenhuollon palvelujen lopettamisesta seuraavassa toimipaikassa: Tutoris Oy Lounais-Suomen aluekeskus (OID-tunnus: ), Aninkaisten katu 14 B 11, Turku. Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta: Yksityisestä terveydenhuollosta annetun asetuksen 6 :n mukaisesti Valvi ra ilmoittaa yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta So siaalija terveysalan lupa- ja valvontaviraston tekemän päätöksen mukai sesti: Palvelujen tuottaja: Oy Akat Consulting Ab, Pitkälahdenkatu 9, Vaasa. Suomen kuntaliitto Sosiaali- ja terveys, erityisasiantuntija Aila Puustinen-Korhoselta saatu tie to v kunnille myönnettävistä lastensuojelun ylimääräisestä valtion osuudesta on seuraava; Masku n , Mynämäki n ja Nousiainen n , yh teen sä n

17 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 2/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

18 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 2/ Yhtymähallitus Viranhaltijapäätökset Yhtymähallitus 26 Sosiaalityö- ja perhepalvelujen palvelulinjajohtaja Henkilöstöpäätös Sosiaalityöntekijöiden virkojen täyttäminen Psykologin toimen täyttäminen Ehdotus : Yhtymähallitus ei käytä otto-oikeuttaan päätöksiin. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

19 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 2/ Yhtymähallitus Muut asiat Yhtymähallitus 27 Suun terveydenhuollon päivystys virka-ajan ulkopuolella Varsinais-Suomen kun ta joh ta ja ko kouk ses sa päätettiin viedä suun terveydenhuollon alueellista virka-ajan ulkopuolista päivystysasiaa eteen päin aiemman esityksen mu kai sesti ja et tä alu eelli sen ham mas lää käri päi vys tyksen laa jenta mi nen ar ki-il toihin li sä tään tervey den huollon jär jestä mis suunnitelmaan. Ta voittee na on aloittaa toimin ta Asia esitel lään vielä ke vään aikana kuntajohtajien kokouksessa, jossa ovat pai kalla kaik kien kun tien edustajat. AVIlle lähetetään tiedoksi kirje kaikkien terveyskeskusten puolesta, että arki-iltapäivystyksen valmistelu on käynnissä. Sopimustekstit uusitaan.

20 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 2/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Yhtymähallitus Kokouspvm Pykälä Sivu(t) MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Pykälät: 13-16, 18, 19, 22, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät:17, 20-21, 23, 24 HValL 3 :n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha kea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianomai sen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Perusturvakuntayhtymä Akseli, Yhtymähallitus Osoite: Moisiontie 19, Nousiainen Pykälät: 17, 20-21, 23, 24 Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän al le kirjoitettava. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Oikaisuohje ja valitusosoitus hankintapäätöksestä x on pöytäkirjassa erikseen. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaa timuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen: Turun hallinto-oikeus Yliopistonkatu 34 PL TURKU Puhelin

21 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 2/ Telefax sähköposti Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika: 30 pv Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika: pv Muu valitusviranomainen: Osoite: Pykälät: Valitusaika: pv Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava: - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laati jan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeise nä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle); nimi ja osoite: Pykälät: TIEDOKSIANTO ASIANOSAISILLE OIKEUDENKÄYNTIMAKSU Tämä päätös on..201 lähetetty postitse tavallisena kirjeenä / saantitodistusta vastaan / luovutettu muulla tavalla, miten: Vastaanottaja: Tiedoksiantaja: virka-asema Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeu denkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 89. Laissa on erikseen säädetty tapauksis ta, joissa maksua ei peritä.

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) Keurusselän ympäristölautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 14:00-15:10 PAIKKA Keuruun kaupungintalo, Haapamäen huone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 8 / 2014 120 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 27.11.2014 klo 10.00 11.30 Kokouspaikka Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Saapuvilla

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 19/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: 54 Kokouksen avaaminen 55 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Aika 16.12.2014 klo 17.30-19.30 Paikka Osallistujat Ilkon kurssikeskus Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri Attila, Marja Haanpää,

Lisätiedot

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä)

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 KOKOUSAIKA: Maanantai 26.3.2007 Kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani.

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani. OIKAISUVAATIMUS Kunnallisasiat Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, velvolli

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaupungintalo

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 147 KH 148 Kokouksen järjestäytyminen Lausunto Vihdin Veden jätevesihuollon vaihtoehdot -hankkeen YVA-selostuksesta KH 149 Osavuosikatsaus 2/2014 KH 150 KH 151 KH 152 KH

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Aika: 13.6.2012 klo 17.00-17.55 Paikka Läsnä Kunnanhallituksen kokoushuone Pia Komppa, puheenjohtaja Jaana Kuitunen Riikka Lång Juha Manninen Petri Ollikainen Vesa Pöyry

Lisätiedot

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU Inarin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään, jos Jumala niin suo, 15. toukokuuta 2014 klo 18.00 Ivalon kirkon seurakuntasalissa. ASIALUETTELO

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rymla 35 Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon val

Lisätiedot

14 Sivistyspalvelujen hallinnon uudelleen organisointi

14 Sivistyspalvelujen hallinnon uudelleen organisointi Mäntyharju Pöytäkirja 2/2015 1 (13) Aika 04.05.2015, klo 18:00-19:10 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Lahna Käsitellyt asiat 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan tarkastus 14 Sivistyspalvelujen

Lisätiedot