JÄMSÄNKOSKEN PERUSOPETUKSEN VL 7-9 JA LUKION OPPILASHUOLTOTYÖN OPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄMSÄNKOSKEN PERUSOPETUKSEN VL 7-9 JA LUKION OPPILASHUOLTOTYÖN OPAS"

Transkriptio

1 JÄMSÄNKOSKEN PERUSOPETUKSEN VL 7-9 JA LUKION OPPILASHUOLTOTYÖN OPAS MITEN TOIMITAAN? KEHEN YHTEYTTÄ? YHTEISET PELISÄÄNNÖT OPPILASHUOLLON TOIMINTA YHTEISTYÖTAHOT 1

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO OPPAAN TAVOITE MÄÄRITELMÄ OPPILASHUOLLON TOIMINTAPERIAATTEET OPPILASHUOLTOTYÖN SUUNNITELMA OPPILASHUOLTOTYÖN ARVIOINTI VUOSITTAISET TAPAHTUMAT OPPILASHUOLTORYHMÄ KOKOONPANO LV TYÖKÄYTÄNTEET Oppilashuoltopalaverin kulku Oppilashuollon dokumentointi NÄIN TOIMIMME KÄYTTÄYTYMISHÄIRIÖT Oppilaan poistaminen luokasta KOULUKIUSAAMINEN ALA-ARVOISTA JA HALVEKSUTTAVAA POISSAOLOT JA MYÖHÄSTYMISET PÄIHTEET JA TUPAKOINTI OPPIMISVAIKEUDET KOTIONGELMAT ERITYISOPETUS Osa-aikainen erityisopetus Luokkamuotoinen erityisopetus Erityisluokan toiminta Itsenäisesti opiskelevien erityisjärjestelyt MOTIVAATIO-ONGELMAT / VÄLINPITÄMÄTTÖMYYS TERVEYTEEN LIITTYVÄT ASIAT ENNALTAEHKÄISEVÄ OPPILASHUOLTOTYÖ SEKSUAALINEN HYVÄKSIKÄYTTÖ MUUT KRIISITILANTEET KURINPITOMENETELMÄT OPPILASHUOLLON YHTEISTYÖTAHOT OPPIMINEN JA TERVEYS SOSIAALISET ONGELMAT JA TUKI EVÄITÄ ELÄMÄÄN OPPILASHUOLLON TIEDOTTAMINEN

3 1 JOHDANTO 1.1 Oppaan tavoite Kädessäsi oleva opas antaa kattavan kuvan koulumme oppilashuoltotyöstä. Oppilashuolto järjestetään oppaassa selvitettyjen käytänteiden mukaan. Opas selventää koulumme käytänteitä niin oppilashuoltoryhmälle, opettajakunnalle kuin koteihinkin. Oppaassa määritellään erilaisia asioita ja neuvotaan, mihin tahoihin erilaisissa tilanteissa voidaan avun hankkimiseksi ottaa yhteyttä. Oppilashuolto on tärkeä osa koulun toimintaa. Se ei ole ainoastaan koulun toimintaa vaan avainasemassa on yhteistyö yhteistyö oppilaan, kodin ja muiden tahojen kanssa. 1.2 Määritelmä Oppilashuollon määrittelyssä voidaan lähteä lainsäädännössä olevan toimintavelvoitteen kautta. Perusopetuslain 29 :n, lukiolain 21 :n ja ammatillisen koulutuksesta annetun lain 28 :n nojalla opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Tämä opiskelijan subjektiivinen turvallisuudesta oikeus velvoittaa koulutuksen järjestäjää huolehtimaan psyykkisen ja fyysisen ympäristön sekä ennalta ehkäisemään oppilaiden turvallisuutta uhkaavat tekijät ja olosuhteet. Lastensuojelulain 7 :n mukaan kunnan tulee järjestää kunnan koululaitoksen piirissä oleville oppilaille riittävä tuki ja ohjaus sekä muut tarpeelliset toimet koulunkäyntiin ja oppilaiden kehitykseen liittyvien sosiaalisten ja psyykkisten vaikeuksien poistamiseksi sekä koulun ja kodin välisen yhteistyön kehittämiseksi. Opetushallituksen antamien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan oppilashuoltoon kuuluu oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Tavoitteena on luoda turvallinen ja terve oppimis- ja työympäristö sekä suojata mielenterveyttä. Oppilashuollon avulla pyritään tunnistamaan oppimisvaikeuksia ja muita ongelmia riittävän ajoissa ja puuttumaan niihin. Koulun opetussuunnitelmaan kootaan päätökset, joita kunnan toimielimet ovat toimivaltansa rajoissa päättäneet. Opetushallitus tarkoittaa oppilashuollolla seuraavaa: Oppilashuolto on oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä, ylläpitämistä ja niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Oppilashuolto on myös oppimisvaikeuksia sekä terveydellisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia ongelmia ehkäisevää ja korjaavaa toimintaa. Hyvä oppilashuoltotyön toteutuminen edellyttää moniammatillista yhteistyötä. 3

4 2 OPPILASHUOLLON TOIMINTAPERIAATTEET välitön tilanteeseen puuttuminen toimintatavoista sopiminen sekä tilanteen seuraaminen oppilashuoltoryhmässä säännölliset oppilashuoltoryhmän tapaamiset viikoittain eri hallintokuntien välisen yhteistyön kehittäminen 3 OPPILASHUOLTOTYÖN SUUNNITELMA Toimintasuunnitelmasta ilmenee kullekin lukuvuodelle suunnitellut toiminnat sekä oppilashuollon kehittämiskohteet. Suunnitelmaa päivitetään ja tarkennetaan lukukausien alussa. Lukuvuonna oppilashuoltotyön painopistealueet ovat: Syrjäytymisen ehkäisy ja koulukiusaamisen vähentäminen Oppilashuollon ja erityisopetuksen kehittämishankkeisiin osallistuminen ja sitä kautta kaupungin ja koulun sisäisen oppilashuoltotyön ja erityisopetuksen järjestämiseen liittyvien käytänteiden kehittäminen Yhteistyön tiivistäminen sosiaalitoimen, poliisin, terveydenhuollon ja kotien kanssa 4 OPPILASHUOLTOTYÖN ARVIOINTI Jokaisen lukuvuoden päättyessä arvioidaan työn toteutumista ja päätetään seuraavan lukuvuoden painopistealueista. 5 VUOSITTAISET TAPAHTUMAT 7-luokkalaisten luokanvalvojat tapaavat oppilaiden vanhemmat syyslukukauden aikana 7-9 luokkien luokanvalvojien tapaamiset oppilashuoltoryhmässä syys- ja kevätlukukauden aikana vanhempainillat kullekin luokka-asteelle kerran lukuvuodessa tulevien 7-luokkalaisten luokkajakoon liittyvä kokous keväällä vanhempainilta 6-luokan keväällä tulevien 7-luokkien näkökulmasta kerran lukukaudessa yhteinen palaveri eri yhteistyöverkostojen kanssa toukokuussa oppilashuollon arviointikokous, jossa laaditaan menneen lukuvuoden toimintakertomus: o kulunut vuosi oppilashuollon näkökulmasta, tapahtumat, seuraavan vuoden kehittämiskohteet, mahdollisten syiden etsiminen oppilashuollollisiin asioihin, kriittinen oppilashuoltotyön tarkastelu, tilastollinen oppilashuoltotyön tarkastelu (verkostopalavereiden määrä, oppilashuollollisten tapausten määrä, mistä syystä oppilaan asioita on käsitelty) 4

5 6 OPPILASHUOLTORYHMÄ 6.1 Kokoonpano lv Va. rehtori Tuija Huikuri, p tai terveydenhoitaja Anu Savolainen saakka, Minna Salin alkaen, p tai erityisopettaja Sari Valkonen opinto-ohjaaja Signe Köntti, p tai kuraattori Arja Karhunen saakka, sosiaaliohjaaja Reijo Ahonen alkaen, p tai tai sähköpostiosoite muotoa Kerran kuukaudessa/jaksojen vaihteessa pidetään erillinen pienluokkien oppilashuoltoryhmä, jossa mukana ovat pienluokkien opettajat ja avustaja. Lisäksi oppilashuoltoryhmään kuuluu asialistan mukaisesti oppilaiden luokanvalvojat. Tarvittaessa ryhmään kutsutaan asiantuntijoita sosiaalitoimesta ja poliisista, nuorisotyöntekijä tai oppilaan vanhemmat. 6.2 Työkäytänteet Viikoittaiset palaverit. Paikka koulun neuvotteluhuone. Kuraattorin toimittama asialista: o oppilashuollolliset asiat toimitetaan oppilashuoltoryhmään kuuluvien tietoon suullisesti, kirjallisesti, puhelimitse ( ) tai sähköpostilla o käytössä on luokkakohtaisissa kansioissa säilytettävä lomake, johon opettajat täyttävät huolenilmaisunsa o kuraattori kutsuu tarvittaessa asianosaiset oppilashuoltopalaveriin Oppilashuoltopalaverin kulku Edellisen palaverin muistion läpikäyminen: ovatko sovitut asiat hoidettu Rehtori esittelee asialistan mukaiset asiat Asioiden käsittely o asiat käsitellään esillä olevan tiedon perusteella o tehdään toimintasuunnitelma: kuka toimii ja miten toimitaan o päätetään yhteydenotoista huoltajiin tai viranomaisiin: kuka hoitaa o sovitaan seurannasta Oppilashuollon dokumentointi Jokaisesta palaverista ja yksittäisistä tapaamisista kirjoitetaan muistio. Muistion tuloste säilytetään kansliassa lukitussa tilassa. 5

6 Oppilashuollon luonteesta johtuen muistio ei ole julkinen. 7 NÄIN TOIMIMME 7.1 Käyttäytymishäiriöt Käyttäytymishäiriöt voidaan jakaa käyttäytymiseen koulussa ja kouluajan ulkopuolella. Pääpaino oppilashuollossa on tietenkin koulussa tapahtuneissa käyttäytymishäiriöissä. Ilmoitus kouluajan ulkopuolella tapahtuneista käyttäytymishäiriöistä oppilashuollolle tulee yleensä yhteistyötahojen toimesta ja tällöin usein tehdään yhteistyötä asioiden selvittämiseksi, esim. ilkivalta. Koulun sisällä käyttäytymishäiriöt voivat olla häiriökäyttäytymistä oppitunneilla tai välitunnilla ja tämä häiriökäyttäytyminen voi kohdistua joko muihin oppilaisiin tai opettajiin. Kun häiriökäyttäytymistä esiintyy koulussa, niin oppilaan / oppilaiden kanssa keskustellaan ja tehdään tarvittavat toimenpiteet esim. jälki-istunto tai siirto pienryhmäopetukseen. Käyttäytymishäiriöihin liittyvät ongelmat ratkaistaan seuraavalla tavalla: opettava opettaja pyrkii ratkaisemaan asian joko oppitunnilla tai välittömästi sen jälkeen; yksin tai oppilashuollon avustamana asianosainen opettaja tiedottaa asiasta kuraattorille ja tapaus käsitellään oppilashuollossa opettaja ilmoittaa oppilashuollolle, jos haluaa olla mukana asian käsittelyssä asiasta ilmoitetaan huoltajille ja sovitaan tarvittaessa heidän osallistuminen asian käsittelyyn asian käsittely oppilashuollossa ja tarvittaessa muiden viranomaisten kanssa tarvittavat toimenpiteet: esim. jälki-istunto, keskustelu, siirto pienryhmäopetukseen Oppilaan poistaminen luokasta Oppilas voidaan poistaa luokasta häiritsevän käytöksen vuoksi lopputunnin ajaksi. Asiassa menetellään seuraavasti: Oppilaalle tulee luokasta poistamisen jälkeen järjestää valvonta. Valvonta perustuu siihen, että oppilas ohjeistetaan odottamaan välittömästi luokan oven ulkopuolella. Sovitusta paikasta ei saa poistua. Luokasta poistetun oppilaan luokanvalvojalle ilmoitetaan asiasta. Kuukausiraporttiin kirjataan P. Jos luokasta poistamisia tapahtuu usein, luokanvalvoja ilmoittaa asiasta kotiin. Jos oppilas ei opettajan kehotuksesta huolimatta suostu poistumaan luokasta, voi opettaja poistaa hänet voimakeinoin: Tällöin opettajan on hankittava aikuinen todistaja paikalle Luokasta poistamiseen ei saa käyttää voimankäyttövälineitä eikä liiallista voimankäyttöä. Asiasta tulee aina tehdä selvitys koulutuksen järjestäjälle. Selvityksen tekemistä varten sivistyslautakunta on hyväksynyt valmiin lomakepohjan, joka löytyy opettajanhuoneesta. 6

7 7.2 Koulukiusaaminen ala-arvoista ja halveksuttavaa Koulukiusaamista esiintyy jokaisessa koulussa. Keskeinen asia koulukiusaamisessa on se, kuinka asiaan puututaan ja kiusaamistilanteet selvitetään. Kiusaaminen on joko henkistä tai fyysistä. Henkistä kiusaamista on mm. haukkuminen, oppilaan eristäminen sosiaalisesti, tahallinen välinpitämättömyys ja yleensäkin kaikki se, minkä toinen kokee itselleen kiusalliseksi toiminnaksi. Kiusaaminen tuottaa kiusatulle mielipahaa. Fyysisessä kiusaamisessa käydään toiseen kiinni. Jokaisella oppilaalla on oikeus ehdottoman turvalliseen ympäristöön, jossa ei esiinny kiusaamista. Jos koulussa ilmenee kiusaamista toimitaan seuraavasti: asiasta ilmoitetaan välittömästi rehtorille luokanvalvoja ja rehtori keskustelevat asiasta kiusatun kanssa luokanvalvoja ja rehtori keskustelevat asiasta kiusaajien kanssa koululle kutsutaan kokoon palaveri, jossa ovat läsnä kiusattu / kiusatut ja kiusaaja / kiusaajat vanhempineen, rehtori ja asianosaiset luokanvalvojat palaverin lopputuloksena odotetaan kasvatuskeskustelua kotona ja kiusaamisen päättymistä välittömästi asiaa tarkkaillaan ja kiusaamisen jatkuessa otetaan yhteyttä poliisiin. Seuraamuksina tulevat olemaan myös perusopetus- ja lukiolain mukaiset kurinpitotoimet: kirjallinen varoitus tai oppilaan erottaminen määräajaksi koulusta. 7.3 Poissaolot ja myöhästymiset Opettajat merkitsevät Kankarisveden koululla päivittäin oppilaiden myöhästymiset ja poissaolot opettajanhuoneen seinälle, jotta luokanvalvoja on koko ajan selvillä luokkansa oppilaiden tilanteesta. Poissaolot ja myöhästymiset vaikuttavat alentavasti oppiaineen arvosteluun. Huoltajilla on lain mukainen velvollisuus huolehtia siitä, että lapsi käy koulussa työjärjestyksen mukaisesti. Poissaolojen ja myöhästymisten osalta toimimme seuraavasti: Opettajat merkitsevät päivittäin oppilaiden myöhästymiset ja poissaolot Jos oppilas myöhästyy jakson aikana kolme kertaa, antaa luokanvalvoja yhden tunnin jälkiistuntoa. Myöhästymiset nollataan jakson vaihtuessa. Luokanvalvoja seuraa tilannetta ja ottaa yhteyttä kotiin, rehtoriin ja oppilashuoltoryhmään Jos poissaoloja on runsaasti, eikä koti toimi asian suhteen, oppilashuolto kutsuu koolle verkostopalaverin. Palaverissa ovat koolla rehtori, luokanvalvoja, kuraattori, sosiaalityöntekijä, oppilaan huoltajat sekä oppilas. Koulu on tarvittaessa yhteydessä myös muihin viranomaisiin, kuten poliisiin ja sosiaalitoimeen, jos koulunkäyntivelvollisuutta ei hoideta 7.4 Päihteet ja tupakointi Lähtökohta päihteisiin suhtautumiselle on, ettei päihteitä sallita koulussa missään muodossa. Pääpaino päihdetyössä on ehkäistä ennalta päihteiden käyttöä. Ennaltaehkäisyyn pyritään 7

8 terveystiedon ja muiden oppiaineiden ainesisältöjen kautta. Myös teemapäiviä asiaan liittyen pyritään järjestämään resurssien puitteissa. Jokaisen koulussa toimivan tulee välittömästi reagoida ohjeistuksen mukaisesti, jos oppilaan katsotaan olevan päihteiden alaisena. Oppilaan katsotaan olevan päihteiden vaikutuksen alaisena, jos: 1. hänellä on hallussaan päihteitä 2. hän on päihteiden vaikutuksen alaisena (humalassa / huumeiden vaikutuksen alaisena) 3. esiintyy krapulaisena / henki haisee alkoholille Toimintaohjeet, jos oppilas esiintyy päihteiden vaikutuksen alaisena: epäselvissä tapauksissa puhalluttaminen välitön yhteydenotto kotiin välitön yhteydenotto poliisiin välitön yhteydenotto sosiaalitoimeen > lastensuojeluilmoitus asian käsittely oppilashuoltoryhmässä (luokanvalvoja mukana) ja tarvittavat jatkotoimenpiteet Sekä Kankarisveden koulussa että Jämsänkosken lukiossa ollaan tiukennettu suhtautumista tupakointiin koulualueella tai sen välittömässä läheisyydessä. Koulut ovat ryhtyneet yhteistyöhön poliisin kanssa ja voimassa olevat ohjeet koulupäivän aikana tupakoimassa tavattujen oppilaiden varalta ovat seuraavat: Ensimmäinen kerta: o Kun 15 vuotta täyttänyt oppilas / opiskelija tavataan ensimmäisen kerran kiistatta polttamasta tupakkaa koulun alueella tai sen välittömässä läheisyydessä koulupäivän aikana, annetaan hänelle välittömästi suullinen huomautus asiasta. Koulun erilaiset matkat kuuluvat ohjeistuksen piiriin. o Suullinen huomautus kirjataan ohjeiden mukaisesti opettajanhuoneessa olevaan erilliseen tupakkakansioon. Molemmista opettajanhuoneista löytyy vastaava Kankarisveden oppilaiden nimet yläasteen kansioon ja lukion opiskelijat lukion kansioon. Kankarisveden koulun oppilas saa lisäksi asiasta kahden (2) tunnin jälki-istunnon jälkiistuntolomakkeessa asia saatetaan kodin tietoon. Lukion oppilaan huoltajalle ilmoitetaan asiasta puhelimitse. o Suullinen huomautus kuuluu seuraavasti: Sinä koulumme oppilas olet polttanut tupakkaa koulupäivän aikana koulun alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ja olet siten rikkonut Suomen lakia. Annan tästä sinulle suullisen huomautuksen. Seuraavista tupakointikerroista lähtee poliisille tieto, joka tulee tekemään asiasta lastensuojeluilmoituksen sosiaalitoimistoon. Lisäksi asiasta tulee sakkorangaistus. Seuraavat kerrat: Kun 15 vuotta täyttänyt havaitaan uudelleen kiistatta polttamasta koulun alueella tai sen välittömässä läheisyydessä, siirretään asia poliisin selvitettäväksi seuraavalla tavalla: 8

9 o Tapaus kirjataan kuten aiemminkin opettajanhuoneessa olevaan tupakkakansioon. Asiasta tiedotetaan Kankarisveden oppilaan kotiin jälki-istuntolomakkeen mukana ja lukion oppilaan huoltajalle puhelimitse. Jokaisen kalenterikuukauden lopussa rehtori tarkastaa kansiot ja toimittaa tarvittavat tiedot poliisille. o Tupakoinnin havainnut opettaja toimii asiassa todistajana ja hänen yhteystietonsa toimitetaan poliisille oppilaan tietojen mukana. o Oppilas / opiskelija tulee saamaan asiasta sakot. HAVAINNON TUPAKOINNISTA TULEE OLLA KIISTATON! OPETTAJA KUITTAA ALLEKIRJOITUKSELLAAN SEN, ETTÄ TIETO ASIASTA LÄHTEE KOTIIN JOKO JÄLKI-ISTUNTOLOMAKKEEN MUODOSSA TAI LUKIOSSA PUHELIMITSE (ilmoitus ryhmänohjaajalle, joka soittaa huoltajalle). 7.-luokkalaisten osalta jokaisesta tupakointiepäilystä tai kiinnijäämisestä ilmoitetaan kotiin. Ilmoittamisesta huolehtii kouluterveydenhoitaja. 7.5 Oppimisvaikeudet Jos oppilaalla havaitaan oppimisvaikeuksia, voidaan hänet ohjata tukiopetukseen tai erityisopetuksen piiriin. Tukiopetukseen liittyvät suunnitelmat tehdään yleensä aineenopettajan ja oppilaan kesken. Erityisopetukseen siirto suunnitellaan oppilaan vanhempien, opettajien, koulukuraattorin ja erityisopettajan yhteistyönä, ja siihen liittyvä päätös vaatii mm. oppimisvalmiuksiin liittyviä tutkimuksia. Oppimisvaikeuksien kartoittaminen: yläasteella jokaiselle oppilaalle tehdään 7-luokalla lukitestaus ja tämän testauksen perusteella oppilaat ohjataan tarpeen vaatiessa tarkempiin testeihin jos oppilaalla ilmenee lukivaikeus, siitä informoidaan opettajakuntaa ja myös huoltajia 7.6 Kotiongelmat Kotiongelmilla tarkoitetaan sellaisia kotioloihin liittyviä ongelmia, jotka vaikuttavat oppilaaseen ja hänen koulunkäyntiinsä. Kotiongelmiin voidaan lukea esimerkiksi vanhempien päihteiden käyttö. Oppilashuoltoryhmä on yhteydessä vanhempiin ja järjestää tarvittaessa tapaamisen, jos oppilaan koulunkäyntivaikeudet voivat johtua kotioloista. Vanhempien kanssa keskustellaan usein koulun ja kodin kasvatuksellisista tavoitteista. Jos kodin ja koulun yhteistyö ei toimi tai jos yhteistyöllä ei saavuteta asetettuja tavoitteita tai jos muuten katsotaan tarpeelliseksi, niin on mahdollista, että oppilashuoltoryhmä on yhteydessä muihin viranomaisiin. Käytännössä tämä tarkoittaa sosiaalitoimea ja/tai terveydenhuoltoa. Kotiongelmiin liittyvissä asioissa menetellään seuraavasti: opettava opettaja ottaa yhteyttä luokanvalvojaan tai oppilashuoltoryhmän edustajaan ja ilmaisee huolensa oppilashuoltoryhmä on yhteydessä lapsen huoltajiin ja kutsuu heidät neuvotteluun, johon 9

10 osallistuu tarvittaessa myös sosiaalityöntekijä neuvottelussa selvitetään tilannetta ja koulun mahdollisuuksia auttaa ja tukea neuvottelun pohjalta tehdään suunnitelma, jonka pohjalta toimitaan sovitaan mahdollisesta jatkotapaamisesta 7.7 Erityisopetus Erityistä tukea tarvitsevat ne oppilaat, joiden oppimisen edellytykset ovat heikentyneet oppimisvaikeuden, vamman tai sairauden vuoksi tai jotka ovat tilapäisesti jääneet jälkeen opinnoissaan. Lisäksi erityisen tuen piiriin kuuluvat oppilaat, jotka tarvitsevat psyykkistä tai sosiaalista tukea. Erityisen tuen piiriin kuuluvat myös ne oppilaat, joilla on opettajien, oppilashuollon asiantuntijoiden sekä huoltajan mukaan kehityksessään oppimiseen liittyviä riskitekijöitä Osa-aikainen erityisopetus Koulussamme annetaan osa-aikaista erityisopetusta niille oppilaille, joilla on lieviä oppimis- tai sopeutumisongelmia. Osa-aikainen erityisopetus sisältää lukemisen ja kirjoittamisen erityisopetusta, matematiikan ja kielten erityisopetusta. Aineenopettaja ja erityisopettaja määrittelevät yhdessä erityisopetuksen tarpeen luokan- tai aineenopettajan aloitteesta. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan oppilaalle tarpeen mukaan. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan myös oppilaille, joilla on yksilöllistetty oppimäärä (entinen mukautettu opetus) jossain oppiaineessa. Tämä vaatii psykologin tutkimuksen ja päätöksen erityisopetukseen siirtämisestä. Kaikille erityisopetukseen siirretyille oppilaille laaditaan HOJKS (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma) yhteistyössä huoltajien kanssa Luokkamuotoinen erityisopetus Erityisopetukseen siirretyn tai otetun oppilaan opetus järjestetään mahdollisuuksien mukaan yleisopetuksen yhteydessä, mutta koulussamme annetaan myös luokkamuotoista erityisopetusta. Koulussamme toimii kaksi erityisluokkaa/pienluokkaa: Toinen on tarkoitettu oppilaille, joilla on laaja-alaisia ja/tai kehityksen viivästymisestä johtuvia oppimisvaikeuksia. Toinen tarkoitettu oppilaille, jotka tarvitsevat erityistä tukea itsetunnon, vastuuntunnon, sosiaalisten taitojen ja elämänhallintataitojen kehittämisessä ja koulumotivaation ja säännöllisyyden löytämisessä. Päästäkseen opiskelemaan erityisluokalle oppilaalla on oltava päätös erityisopetukseen ottamisesta tai siirtämisestä. Kaikille erityisopetukseen siirretyille oppilaille laaditaan HOJKS (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma) yhteistyössä huoltajien kanssa. 10

11 7.7.3 Erityisluokan toiminta Pienluokkaa opettaa erityisluokanopettaja ja luokassa toimii yleensä avustaja. Erityisluokassa on enintään 10 oppilasta. Oppilaat voivat olla eri luokkatasoilta. Opetus perustuu henkilökohtaiseen opetussuunnitelmaan, jossa otetaan huomioon oppilaan tiedot ja taidot, mutta myös persoonalliset taipumukset ja vahvuudet. Luokka noudattaa tavanomaista lukujärjestystä ja opetussuunnitelmaa, mutta vain ohjeellisesti. Yleisopetuksesta poiketen erityisluokassa oppilaan kulloinenkin tila, taustatekijät ja oppimisvalmius saattavat vaikuttaa päivittäiseen ohjelmaan ja opetusmenetelmiin. Erityisluokassa korostuu oppilaan ja opettajan välinen henkilökohtainen suhde sekä tiivistetty yhteistyö vanhempien kanssa. Kotikäynnit ja vanhempien tapaamiset koulussa ovat tyypillistä erityisluokkatoimintaa. Opetus ei ole tiukan ainekeskeistä vaan siinä otetaan huomioon kokonaisuus ja se, mikä on oppilaan tulevaisuuden kannalta tärkeää ja keskeistä. Moniammatillinen yhteistyö kuuluu erityisopetuksen luonteeseen. Erityisluokan perustavoite on tehdä oppilaasta jatkokoulutuskelpoinen ja työelämään soveltuva vastuuntuntoinen yksilö, joka pystyy toimimaan yhteiskunnan pelisääntöjen mukaisesti Itsenäisesti opiskelevien erityisjärjestelyt Oppilaan tilanne voi vaatia perusopetuksen opintojen tai niiden osan suorittamista itsenäisesti. Päätöksen asiasta tekee koulun rehtori yhteistyössä oppilashuoltotyöryhmän kanssa. Ennen toimenpiteisiin ryhtymistä oppilashuoltoryhmä neuvottelee oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa ja tukee oppilasta niillä keinoilla, joita koululla on käytössä. Jos oppilaan tilanne vaatii itsenäistä opiskelua, niin yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa voidaan myös harkita paremmin soveltuvaa kouluvaihtoehtoa. Itsenäisesti kursseja suorittavalle oppilaalle tehdään yleisopetuksen opetussuunnitelma, mihin kirjataan jaksottaiset tavoitteet ja suunnitelma tavoitteisiin pääsemiseksi. Suunnitelmassa tulee olla seuraavat asiat: koulun vastuuhenkilö, opettavat opettajat, arviointimenetelmät ja aikataulu. Käytännössä erityisopettaja ja aineenopettajat sopivat kurssien suorittamisesta yhdessä ja aineenopettaja toimittaa erityisopettajalle tehtävät ja arvioinnin perusteet. 7.8 Motivaatio-ongelmat / välinpitämättömyys Jos oppilaan motivaatiossa on havaittavissa huolestuttavia muutoksia, niin asiaan puututaan seuraavasti: opettava opettaja keskustelee oppilaan ja luokanvalvojan kanssa luokanvalvoja ottaa yhteyttä huoltajiin ja asia tuodaan oppilashuoltoryhmän jäsenen tietoon jos tilanteessa ei tapahdu muutosta parempaan, oppilashuoltoryhmä käsittelee asiaa luokanvalvoja kertoo huoltajille, että oppilaan asiaa on käsitelty oppilashuoltoryhmässä oppilashuoltoryhmä pohtii jatkotoimia, joita voivat olla oppilaan keskustelu oppilashuoltoryhmän jäsenen kanssa tai neuvottelu Jos päädytään neuvotteluun: 11

12 oppilashuoltoryhmä on yhteydessä lapsen huoltajiin ja kutsuu heidät neuvotteluun, johon osallistuu tarvittaessa myös sosiaalityöntekijä neuvottelussa selvitetään tilannetta ja koulun mahdollisuuksia auttaa ja tukea neuvottelun pohjalta tehdään suunnitelma, jonka pohjalta toimitaan sovitaan mahdollisesta jatkotapaamisesta 7.9 Terveyteen liittyvät asiat Oppilashuoltoryhmä käsittelee oppilaan koulunkäyntiin vaikuttavia terveydellisiä asioita. Jos oppilashuoltoryhmä toteaa, että koulun ulkopuoliset palvelut tai jatkotutkimukset hyödyttäisivät oppilasta, niin terveydenhoitaja ottaa asian esille oppilaan ja mahdollisesti hänen huoltajiensa kanssa. Akuutit tilanteet: yhteys kouluterveydenhoitajaan, p tai jos kouluterveydenhoitaja ei ole tavoitettavissa, niin yhteys terveyskeskukseen, p akuuteissa tilanteissa otetaan yhteys myös huoltajiin, joiden kanssa sovitaan jatkosta ja seurannasta Seurantaa vaativat asiat: Jos oppilaan sairaus vaatii säännöllistä seurantaa, niin oppilashuoltoryhmä miettii kerrotaanko asiasta opettajille yleisellä tasolla ja ohjeistetaanko työyhteisöä sen varalta, jos oppilas sairastuu kesken koulupäivän. Tällaisissa tapauksissa neuvotellaan aina myös huoltajien kanssa. Terveydenhoitaja ottaa tarpeen mukaan asian esille oppilaan kanssa. Terveydenhoitaja on yhteydessä oppilasta hoitaviin ulkopuolisiin tahoihin 7.10 Ennaltaehkäisevä oppilashuoltotyö Oppilashuoltotyössä painotetaan ennaltaehkäisyä. Ennaltaehkäisevää työtä ovat uusien 7- luokkalaisten luokkajaon suunnittelu keväisin, matala kynnys puuttumiseen, jos oppilaan käyttäytyminen tai olemus on muuttunut, tukioppilastoiminta, teemavanhempainillat, teemapäivät (esim. seksuaalikasvatuspäivä, päihdekasvatus) ja koulutustilaisuudet oppilaille sekä henkilökunnalle Seksuaalinen hyväksikäyttö Seksuaalinen hyväksikäyttö on aina vakava rikos ja viranomaisasia eli sen käsittelyyn tulee ottaa mukaan sekä poliisi että lastensuojelun sosiaalityöntekijät heti alusta alkaen. Kun jo tapahtunut hyväksikäyttö tai sen epäily tulee koulussa esille, siitä tulee tiedottaa rehtorille, terveydenhoitajalle 12

13 sekä kuraattorille. Nämä tahot ovat yhteydessä muihin viranomaistahoihin sekä huoltajiin. Asian käsittelyssä on tärkeää, että toimitaan nopeasti, otetaan yhteyttä ulkopuolisiin asiantuntijoihin ja varmistetaan ettei lisävahinkoa ei synny. Vaikka seksuaalinen hyväksikäyttö olisi tapahtunut kouluyhteisön ulkopuolella, koululla on silti velvollisuus tarvittaessa osallistua asian selvittämiseen ja jatkohoitoon yhteistyössä muiden viranomaistahojen kanssa. Kun tulee epäilys tai ilmoitus seksuaalisesta hyväksikäytöstä: tapahtuneen tarkka kirjaaminen tärkeää; kysymykset, vastaukset, tuntemukset, reaktiot ja faktat dokumentoidut tiedot vain asiaa hoitavien henkilöiden tietoon yhteydenotto rehtoriin, terveydenhoitajaan ja kuraattoriin akuutissa tapauksessa yhteys lähimpään lääkäriin seksuaalinen hyväksikäyttöepäily tai jo tapahtunut hyväksikäyttö, on aina viranomaisasia eli yhteys poliisiin ja lastensuojeluun, koululla tärkeä rooli jatkohoidon onnistumisen kannalta 7.12 Muut kriisitilanteet Koulussa on erillinen kriisisuunnitelma, joka sisältää erilaisia toimintamalleja kriisitilanteita varten. Tällaisia kriisitilanteita ovat mm: onnettomuudet uhkaavat tilanteet kuolema sairaus huumeet 7.13 Kurinpitomenetelmät Oppilasta voidaan rangaista perusopetuslain 36 :n mukaan seuraavasti, jos tämä häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä taikka menettelee vilpillisesti: jälki-istunto, enintään kaksi tuntia kerrallaan kirjallinen varoitus oppilaan erottaminen määräajaksi, enintään kolmeksi kuukaudeksi 8 OPPILASHUOLLON YHTEISTYÖTAHOT Oppilashuollon yhteistyötahot ja niiden vaikutus koulun toimintaan: 13

14 8.1 Oppiminen ja terveys Jämsän seudun perheneuvola (luokat 1-6): tutkimukset, tukeminen nuorisopsykiatrian poliklinikka (luokat 7-9 ja lukio): mielenterveysongelmat, tutkimukset, tukeminen koulukuraattori: tukeminen, ohjaaminen terveydenhoitaja: terveystarkastukset, terveydenhoito Haukkarannan koulu: oppimisvaikeudet sairaalakoulut (esim. Haukkalan koulu): opiskelu sairauden aikana puheterapia, toimintaterapia, fysioterapia: tutkimukset, tukeminen psykologit (myös yksityiset): oppimisvaikeuksien tutkiminen ja lausunnot terveystoimi mielenterveyskeskus A-klinikka 8.2 Sosiaaliset ongelmat ja tuki koulukuraattori: ohjaaminen, tukeminen sosiaalitoimi: Sosiaalityön tukitoimia ovat mm. perheen tukeminen kasvatustyössä ja selviytymisessä esim. keskusteluin, yhteisneuvotteluin ja kotikäynnein, tukihenkilö lapselle tai nuorelle, perhetyö, tukiperhetoiminta, harrastuksessa tukeminen, terapia- ym. palvelujen järjestäminen, sijoitukset, henkilötutkinta, päihdehuolto, toimeentulotuki nuorisopsykiatrian poliklinikka poliisi: päihteet, rikokset seurakunta: koulupäivystys kaupungin nuorisotoimi: projektit 8.3 Eväitä elämään seurakunta: aamunavaukset, oppitunnit poliisi: liikennekasvatus, oikeuskasvatus Tiimiakatemia: yrittäjyyskasvatus yritykset: TET-paikat, kummiluokat, yritysvierailut työvoimatoimisto: ammatinvalinnanohjaus keskiasteen oppilaitokset: koulutusalaesittelyt KELA: opintotuki, asumislisä, koulumatkatuki paikalliset järjestöt: harrastustoiminta, vapaa-ajan vietto kaupungin nuorisotoimi vanhempainneuvostot 9 OPPILASHUOLLON TIEDOTTAMINEN Opetussuunnitelma Oppilashuollon opas (tämä kirjanen) Oppilashuollon lukuvuosisuunnitelma (kappale 3.) 14

15 Oppilashuollon kalenteri opettajanhuoneissa o oppilashuoltoryhmän palaverit o oppilashuoltoon liittyvät tapahtumat Oppilashuoltotyön palaverin asialista seinälle o riittävän ajoissa ennen seuraavaa palaveria opettajanhuoneen seinälle, oppilashuollon kalenterin viereen, ilmestyy asialista tulevan palaverin asioista Kuraattori tiedottaa asianosaisten oppilaiden luokanvalvojille Tarvittaessa asioista tiedotetaan sosiaalitoimea, poliisia tai terveydenhuoltoa 15

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet ja luokanohjaajan tehtävät Metsokankaan koulussa

Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet ja luokanohjaajan tehtävät Metsokankaan koulussa Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet ja luokanohjaajan tehtävät Metsokankaan koulussa HYÖDYNNETTY OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJAA SEKÄ LUOKANOHJAAJAN KÄSIKIRJAA Oppilashuollon käsikirja s. 15 Huoli

Lisätiedot

Terva-Toppilan koulun käytänteet

Terva-Toppilan koulun käytänteet 1 Terva-Toppilan koulun käytänteet 19.8.2015 2 Myöhästelyt Oppitunnilta myöhästyminen estää ensisijaisesti oppilaan omaa oppimista. Lisäksi oppitunnin keskeyttäminen myöhästyjän vuoksi estää myös koko

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

1. Kolmiportainen tuki

1. Kolmiportainen tuki 1 1. Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Suunnataan pedagogiseen selvitykseen perustuen, opetuspäällikön päätöksellä oppilaalle, jonka selviytyminen perusopetuksesta edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyjä.

Lisätiedot

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että oppilashuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi 2011-2012 Mukkulan peruskoulu 1. OPPILASHUOLLON TOIMINTA-AJATUS Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä

Lisätiedot

Toimintamalli kiusaamistilanteisiin

Toimintamalli kiusaamistilanteisiin Kiusaaminen ei lakkaa itsekseen vaan pahenee jatkuessaan. (Hamarus 2012) Toimintamalli kiusaamistilanteisiin Ennaltaehkäisevä toiminta ja akuutti tilanne Koulutuskuntayhtymä Brahe 2016, päivitys 22.11.2016

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA

KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA Hyvä ja turvallinen oppimisympäristö on sekä perusopetuslain että lastensuojelulain kautta tuleva velvoite huolehtia oppilaiden sosiaalisesta,

Lisätiedot

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa 12.10.2011 Pyhäntä 18.10.2011 Kestilä 3.11.2011 Rantsila Erityisluokanopettaja Pia Kvist Ohjaava opettaja Raisa Sieppi

Lisätiedot

koulun toimintasuunnitelma ja toimenpideohjeet opettajalle koulupoissaolojen varalle

koulun toimintasuunnitelma ja toimenpideohjeet opettajalle koulupoissaolojen varalle koulun toimintasuunnitelma ja toimenpideohjeet opettajalle koulupoissaolojen varalle Johdanto Lasten ja nuorten koulupoissaolot ovat huolestuttava ja vakava sekä usein vaikeasti hoidettava ilmiö. Poissaololla

Lisätiedot

Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa

Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa 1. JOHDANTO Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa Oppilashuoltoon kuuluu lapsen ja nuoren oppimisen perusedellytyksistä, fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Tavoitteena - jokainen oppilas oppii mahdollisimman hyvin oman potentiaalinsa mukaan - oppilaan saama tuki

Lisätiedot

LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA

LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA Pirjo Koivula ylitarkastaja OPETUSHALLITUS Osaamisen ja sivistyksen asialla Lasten hyvinvointi yhteiskunnassa Valtaosa suomalaislapsista voi

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia.

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. LIITE 1 (5) 18.10.2013 OAJ:N ESITYS SÄÄNNÖSMUUTOKSIKSI PYKÄLÄMUODOSSA Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. 4 a Erikoissairaanhoidossa olevan oppivelvollisen

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Oppilashuolto Koulussa

Oppilashuolto Koulussa 1.8. 2014 Oppilashuolto Koulussa Keskeistä uudessa oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa Kokoaa yhteen oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevat säännökset, jotka aiemmin olleet hajallaan lainsäädännössä. Korostetaan

Lisätiedot

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien.

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnro 28/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Päivämäärä 27.8.2004 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa Opiskeluhuollon opas 1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa 1. Johdanto Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki (1287/2013) tuli voimaan

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Kurinpitosuunnitelma Oulaisten perusopetus

Kurinpitosuunnitelma Oulaisten perusopetus TOIMENPIDE OSALLISUUS ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOMIOITAVA OPPILASHUOLTO MUUTA Yhteydenotto huoltajaan Kirjalliset Wilmassa, ei sähköpostina opettaja kirjataan puhelun aihe Kasvatuskeskustelu

Lisätiedot

5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT

5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT 5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT Oppilasta autetaan oppimisvaikeuksissa eri tukimuodoin, jotka määräytyvät vaikeuksien laadun ja laajuuden mukaan. Keskeistä on varhainen

Lisätiedot

KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU

KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU JOHDANTO Hyvä koulu syntyy, kun jokainen koulussa toimiva huolehtii omasta ja muiden turvallisuudesta ja viihtymisestä noudattamalla järjestyssääntöjä

Lisätiedot

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus PUUTTUMINEN JA OJENTAMINEN PERUSOPETUKSESSA (LIITE POL 29 JA 35-36 ) PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! HÄIRITSEE OPETUSTA TAI MUUTOIN oppilaan huoltajille koulun opettaja

Lisätiedot

Järjestyssääntöjen soveltaminen Kontiolahden kunnassa

Järjestyssääntöjen soveltaminen Kontiolahden kunnassa 1 (5) Kasvatus- ja koulutuslautakunta 28.10.2015 KONTIOLAHDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Järjestyssääntöjen tehtävänä on luoda perusta koulutyön kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Opiskeluhuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto - Ajankohtaista Kuopio 26.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies, STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Oppilashuollon toimintasuunnitelma

Oppilashuollon toimintasuunnitelma KIRKONKYLÄN YHTENÄISKOULU Oppilashuollon toimintasuunnitelma 2016-2017 27.9.2016 Koulun koko henkilökunta osallistuu päivittäiseen oppilashuoltotyöhön Oppilashuolto Perusopetuksessa olevalla oppilaalla

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta kiusaamiselta ja häirinnältä Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta kiusaamiselta ja häirinnältä Ypäjän Hevosopisto Laki ammatillisesta koulutuksesta 21.8.1998/630 28 Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.

Lisätiedot

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa 25.9.2015 Tampere Käytännön kokemuksia yhteistyöstä Hanna Gråsten-Salonen Vastaava koulukuraattori Varhaiskasvatus ja perusopetus Tampere

Lisätiedot

Puuttuminen perusopetuksen oppilaan tupakointiin

Puuttuminen perusopetuksen oppilaan tupakointiin Puuttuminen perusopetuksen oppilaan tupakointiin Tupakkalakia (693/1976) on muutettu 1.1.2010 lukien (698/2010) 2 24.11.2011 11 (20.8.2010/698) Tupakkatuotteiden maahantuonti ja hallussapito on kielletty

Lisätiedot

PERUSOPETUSTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ. Pasi Hieta Perusopetuksen apulaisrehtori 7-9 23.3.2015

PERUSOPETUSTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ. Pasi Hieta Perusopetuksen apulaisrehtori 7-9 23.3.2015 PERUSOPETUSTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ Pasi Hieta Perusopetuksen apulaisrehtori 7-9 23.3.2015 Perusopetusta sääteleviä lakeja ja muita säännöksiä: - Perusopetuslaki 628/1998, muutettu useita kertoja - Perusopetusasetus

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA Voimassa 1.11.2014 alkaen 1 KOULUN ALUE, TILAT JA KOULUMATKAT Koulun alueena pidetään koulurakennusta, koulun pihaa sekä kaikkia,

Lisätiedot

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Julkisuutta ja tietosuojaa koskevia säädöksiä perusopetuksessa Perustuslaki (731/1999) 10 : Jokaisen yksityiselämä,

Lisätiedot

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM!

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! 1 (6) PUUTTUMINEN JA OJENTAMINEN PERUSOPETUKSESSA Kasvatuskeskustelu ensisijaisena toimena, kun oppilas häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki Marjatta Takala

Kolmiportainen tuki Marjatta Takala Kolmiportainen tuki Marjatta Takala 14.9.2011 1 Integraatio ja inkluusio Meillä on erityiskouluja ja -luokkia Integroitujen määrä lisääntyy koko ajan Inkluusio tavoitteena Erityinen tuki Tehostettu tuki

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Koulutusmateriaali vapaaehtoisille SPR/ Päihdetyö / Kati Laitila Koulutuksen tavoite Edistää lasten ja nuorten turvallisuuden, terveyden, oikeuksien ja

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa. Pirjo Koivula Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa. Pirjo Koivula Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa Pirjo Koivula Opetushallitus 17.3.2015 HYVÄ KOULUPÄIVÄ Laadukas perusopetus, ennaltaehkäisevät toimintatavat, yhteisöllisyys, välittävä ja kannustava ilmapiiri,

Lisätiedot

Yhteisiä asioita

Yhteisiä asioita Yhteisiä asioita 3.9.2014 Koulun järjestyssäännöt ja muut yhteiset sopimukset (mm. ruokailu, liikuntakäytänteet, mobiililaitteiden käyttö) Pihan yhteiskäyttö ja pihasta huolehtiminen Liikennekäyttäytyminen

Lisätiedot

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 Suomenkielinen koulutusjaosto 17.9.2013 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUS-

Lisätiedot

ERITYISOPETUKSEEN SIIRTÄMISMENETTELY

ERITYISOPETUKSEEN SIIRTÄMISMENETTELY ERITYISOPETUKSEEN SIIRTÄMISMENETTELY Sisällys: 1. Yleisen tuen järjestäminen 2. Osa-aikainen erityisopetus 3. Päätös erityisopetukseen ottamisesta tai siirtämisestä 4. HOJKS-päätös (Henkilökohtainen opetuksen

Lisätiedot

Tässä yksi esimerkki koulun kriisisuunnitelmasta. Soveltuvien osin tätä voi käyttää apuna oman koulun kriisisuunnitelman laatimisessa.

Tässä yksi esimerkki koulun kriisisuunnitelmasta. Soveltuvien osin tätä voi käyttää apuna oman koulun kriisisuunnitelman laatimisessa. K R I I S I S U U N N I T E L M A Koulun turvallisuussuunnitelman yksi tärkeä osio on koulun kriisisuunnitelma. Sen tavoitteena on antaa koulun henkilökunnalle selkeät toimintaohjeet koulun kriisitilanteissa.

Lisätiedot

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa.

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma koskee kaikkia koulun järjestämää toimintaa ja siihen siirtymistä Oppilas on kohtuullisessa määrin

Lisätiedot

Reisjärven lukion ohjaussuunnitelma

Reisjärven lukion ohjaussuunnitelma Reisjärven lukion ohjaussuunnitelma OPPIMISEN OHJAUKSEN TAVOITE Ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijan kehittymistä oppijana, sekä ohjata opiskelijaa itsenäisyyteen ja vastuullisuuteen. Häntä ohjataan

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuollon kehittämiseen kohdennetun valtionavustuksen hakeminen. Oppilas- ja opiskelijahuollon nykytila lainsäädännössä

Oppilas- ja opiskelijahuollon kehittämiseen kohdennetun valtionavustuksen hakeminen. Oppilas- ja opiskelijahuollon nykytila lainsäädännössä TAUSTAMUISTIO 1 (6) 2.11.2009 Oppilas- ja opiskelijahuollon kehittämiseen kohdennetun valtionavustuksen hakeminen Oppilas- ja opiskelijahuollon nykytila lainsäädännössä Oppilas- ja opiskelijahuollosta

Lisätiedot

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi va kivallalta, kiusaamiselta ja ha irinna lta perusopetuksen vuosiluokilla 1-9

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi va kivallalta, kiusaamiselta ja ha irinna lta perusopetuksen vuosiluokilla 1-9 Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi va kivallalta, kiusaamiselta ja ha irinna lta perusopetuksen vuosiluokilla 1-9 PAIMION KAUPUNKI JA SAUVON KUNTA Johdanto Jokaisella oppilaalla on oikeus turvalliseen

Lisätiedot

VAALAN YHTENÄISKOULUN KRIISITOIMINTAOHJE

VAALAN YHTENÄISKOULUN KRIISITOIMINTAOHJE VAALAN YHTENÄISKOULUN KRIISITOIMINTAOHJE Tärkeitä puhelinnumeroita Yleinen hätänumero 112 Ylätalon kanslia 5360196 Alatalon kanslia 5360187 Ylätalon op.huone 5360195 Alatalon op.huone 5360189 Lukion kanslia

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Voimaan 28.8.2014 sisältävät opiskelijan tai harjoittelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, joiden lähtökohtana ovat ammatillisesta

Lisätiedot

Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu

Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu 1 Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu Oppilashuoltoryhmä ohjaa lapsen / nuoren palveluiden piiriin. Miten prosessi etenee kussakin organisaatiossa / yksikössä? Miten palveluihin päästään? 2) Miten asia

Lisätiedot

Tervolan lukion ohjaussuunnitelma

Tervolan lukion ohjaussuunnitelma Tervolan lukion ohjaussuunnitelma Sisällys: 1. Ohjaustoiminnan tavoitteet... 3 2. Ohjauksen järjestäminen, työmuodot ja tehtävien jakautuminen... 3 3. Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö... 5 4. Keskeiset

Lisätiedot

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt 1 Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.8.2011 64 2 SISÄLLYS 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE...3 1.1. Järjestyssääntöjen tarkoitus...3 1.2. Viittaukset

Lisätiedot

Oppilaitosten vastuu- opiskelijahuolto

Oppilaitosten vastuu- opiskelijahuolto Oppilaitosten vastuu- opiskelijahuolto Opetushallitus Peltonen Heidi, opetusneuvos Opiskelukyvyn palapeli, Vanha Ylioppilastalo 24.5.2011 Opetushallitus Heidi.Peltonen@oph.fi +358403487271 Opiskelijahuolto-

Lisätiedot

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi KUUKAUSI TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖ LÄSNÄ LOMAKKEET TAI MUU KIRJALLI- NEN MATERIAALI ELOKUU 7. luokkalaisten ryhmäyttämiset syyskuun loppuun

Lisätiedot

Ville Järvi

Ville Järvi LSSAVI Lastensuojelukoulutus Ville Järvi 21.2.2017 Näkökulma päivän aiheeseen Millaisia oppilaan kasvua ja oppimista ja arjen hallintaa tukevia toimenpiteitä varhaiskasvatuksessa ja koulussa tehdään ennen

Lisätiedot

Kankaantaan koulun KIUSAAMISEN VASTAINEN TOIMINTASUUNNITELMA

Kankaantaan koulun KIUSAAMISEN VASTAINEN TOIMINTASUUNNITELMA Kankaantaan koulun KIUSAAMISEN VASTAINEN TOIMINTASUUNNITELMA 9/2010 1. JOHDANTO 1.1. Mitä koulukiusaaminen on? 1.2. Yleisohjeita kiusaamiseen puuttumisesta 1.3. Ongelmia kiusaamiseen puuttumisessa 2. KIUSAAMISEN

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä JOPO Joustava perusopetus 1/2 Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä Uudenmaankatu 17 Rehtori Janne Peräsalmi 05800 Hyvinkää Vehkojan koulu 0400-756276 janne.peräsalmi@hyvinkää.fi

Lisätiedot

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 13.3 Vuosiluokkien 1-2 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 13.3.1 Siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen

Lisätiedot

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne.

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne. YLEINEN TUKI Aloitetaan HETI tuen tarpeen ilmetessä. Ei vaadi testausta tai päätöstä. On yksittäinen pedagoginen ratkaisu sekä ohjaus- ja tukitoimi, jota toteutetaan joustavasti. Tuki järjestetään opettajien

Lisätiedot

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 15.3 Vuosiluokkien 7-9 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 15.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

RYHMÄNOHJAUS JA OPISKELIJAHUOLTO ESIMERKKINÄ LYSEONPUISTON LUKIO

RYHMÄNOHJAUS JA OPISKELIJAHUOLTO ESIMERKKINÄ LYSEONPUISTON LUKIO RYHMÄNOHJAUS JA OPISKELIJAHUOLTO ESIMERKKINÄ LYSEONPUISTON LUKIO TERVETULOA, UUDET YKKÖSET! ENSIMMÄISESSÄ JAKSOSSA: VALMIIT LUKUJÄRJESTYKSET KAIKKI TUNNIT SAMAN RYHMÄN KANSSA VIIKOITTAISET TAPAAMISET OPON

Lisätiedot

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Helsinki 29.4.2011 Opetusneuvos Hely Parkkinen 1 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 5 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKIMUODOT

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) historia Opetuslautakunta 26.03.2013 40 Opetuslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle: Perusopetuslain ja opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Seinäjoki 11.3.2014 Ville Järvi Erityisopetuksen rehtori Seinäjoen kaupunki Tehtävänanto 1. Yhteistyötä edistävät tekijät 2. Yhteistyön kannalta kehitettävää

Lisätiedot

Opiskeluhuoltosuunnitelman liite nro 3 SUUNNITELMA OPISKELIJAN SUOJAAMISEKSI VÄKIVALLALTA, KIUSAAMISELTA JA HÄIRINNÄLTÄ

Opiskeluhuoltosuunnitelman liite nro 3 SUUNNITELMA OPISKELIJAN SUOJAAMISEKSI VÄKIVALLALTA, KIUSAAMISELTA JA HÄIRINNÄLTÄ Opiskeluhuoltosuunnitelman liite nro 3 SUUNNITELMA OPISKELIJAN SUOJAAMISEKSI VÄKIVALLALTA, KIUSAAMISELTA JA HÄIRINNÄLTÄ 2 (7) Sisällysluettelo 1. Mitä tarkoitetaan väkivallalla, kiusaamisella ja häirinnällä...

Lisätiedot

Osa alue Ydinkohdat Tavoitearvot Mittarit Seuranta. oppilaitoskohtaisen oppilashuoltoryhmän toimintaan.

Osa alue Ydinkohdat Tavoitearvot Mittarit Seuranta. oppilaitoskohtaisen oppilashuoltoryhmän toimintaan. Terveydenhoito Oppilashuoltoon osallistuminen terveydenhoitaja osallistuu oppilaitoskohtaisen oppilashuoltoryhmän toimintaan. Terveystarkastus kaikille vuosiluokille Toteutuu vuosittain Laaja terveystarkastus

Lisätiedot

Tulonivel osasto-opetus

Tulonivel osasto-opetus Osasto-opetus 1. Tulonivel 2. Koulunkäynti 3. Paluunivel 4. Seuranta 5. Yhteistyö huoltajien kanssa 6. Päättöarviointi 7. Siirtyminen toiselle asteelle Tulonivel osasto-opetus Kalliomaa Kalliomaan luokanvalvoja

Lisätiedot

LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA

LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA LIITE 9 LAITILAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA Päivitys 05.08.2015/mnh Hyväksytty 18.04.2016 sivistyslautakunta LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA 1. YLEISTÄ... 4 2. KOULUN

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 13.10.2016 13.10.2016 Kaurialan lukio Mistä kouluun liittyvistä asioista olette keskustelleet kotona? Yhteystietoja koulumme kotisivut: www.kktavastia.fi/ ryhmänohjaajan sähköpostiosoite:

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2014-2015 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu OPPILASHUOLTO Oppilashuolto on toimintaa, jolla edistetään ja ylläpidetään oppilaan hyvinvointia, hyvää oppimista, tervettä kasvua ja kehitystä. Tavoite on edistää myös koulun yhteisöllisyyttä, myönteistä

Lisätiedot

VASTAUS VALTUUTETTU MARIANNE KORVEN ALOITTEESEEN KOSKIEN KOULUSOVITTELIJAA

VASTAUS VALTUUTETTU MARIANNE KORVEN ALOITTEESEEN KOSKIEN KOULUSOVITTELIJAA Sivistyslautakunta 75 07.09.2016 VASTAUS VALTUUTETTU MARIANNE KORVEN ALOITTEESEEN KOSKIEN KOULUSOVITTELIJAA SIVLK 07.09.2016 75 Valmistelu ja lisätiedot: kehittämispäällikkö Tuija Öberg 040 553 8654 tai

Lisätiedot

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä 4.9.2008 Pirjo Immonen-Oikkonen Opetusneuvos OPH KE/OH www.edu.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 14.3 Vuosiluokkien 3-6 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 14.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika

Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika esiopetusyksikkö ja ryhmä lastentarhanopettaja erityisopettaja/ kelto 1. Lapsen kasvun ja oppimisen tilanne Lapsen

Lisätiedot

Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä

Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä KURINPITO LUKIOSSA Häiritsevä käytös Luokasta /muusta opetustilasta poistaminen jäljellä olevan oppitunnin ajaksi Keskustellaan opiskelijan kanssa Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä Wilma Opettaja/rehtori

Lisätiedot

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Ops-koordinaattori Tuija Vänni 16.3.2016 Vänni 2016 1 4.3: Eriyttäminen opetussuunnitelman perusteissa ohjaa työtapojen valintaa perustuu

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen esiopetuksessa Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen oppimisen

Lisätiedot

Mäntyharjun lukion järjestyssääntö

Mäntyharjun lukion järjestyssääntö Mäntyharjun lukion järjestyssääntö Lukion työskentelyä ohjaavat lukiolaki, lukioasetus, opetushallituksen ohjeet, koulutoimen toimintasääntö ja järjestyssäännöt. Järjestyssääntöjen tavoitteena on turvata

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA Kannuksen lukio

OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA Kannuksen lukio 1 OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA Kannuksen lukio 2 SISÄLTÖ 1. Opiskeluhuolto 3 2. Yhteisöllinen opiskeluhuolto 3 2.1. Opiskeluhuoltoryhmä 3 2.2. Opiskeluhuollon kokonaistarve 3 2.3. Opiskeluhuollon toimenpiteet

Lisätiedot

Lohjan kokemuksia nivelvaiheen ohjauksesta ja toteutuksesta

Lohjan kokemuksia nivelvaiheen ohjauksesta ja toteutuksesta Lohjan kokemuksia nivelvaiheen ohjauksesta ja toteutuksesta Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansallinen kehittämispäivä 20.4.2011 Katri Kalske Lohjan sivistysjohtaja Tiivis verkostoyhteistyö Säännölliset

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Jotta kaikki ei menisi pieleen. Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet Ritaharjun koulussa

Jotta kaikki ei menisi pieleen. Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet Ritaharjun koulussa Jotta kaikki ei menisi pieleen Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet Ritaharjun koulussa Opettaja yhteisöllisen oppilashuollon toteuttajana Luokan/opetusryhmän ryhmäyttäminen Positiivinen

Lisätiedot

Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen

Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen Tuija Metso Oppilaan parhaaksi yhteistä huolenpitoa Helsinki Vanhempien barometri 2007 Suomen Vanhempainliiton kysely vanhemmille kouluhyvinvoinnista

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot