JÄMSÄNKOSKEN PERUSOPETUKSEN VL 7-9 JA LUKION OPPILASHUOLTOTYÖN OPAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄMSÄNKOSKEN PERUSOPETUKSEN VL 7-9 JA LUKION OPPILASHUOLTOTYÖN OPAS"

Transkriptio

1 JÄMSÄNKOSKEN PERUSOPETUKSEN VL 7-9 JA LUKION OPPILASHUOLTOTYÖN OPAS MITEN TOIMITAAN? KEHEN YHTEYTTÄ? YHTEISET PELISÄÄNNÖT OPPILASHUOLLON TOIMINTA YHTEISTYÖTAHOT 1

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO OPPAAN TAVOITE MÄÄRITELMÄ OPPILASHUOLLON TOIMINTAPERIAATTEET OPPILASHUOLTOTYÖN SUUNNITELMA OPPILASHUOLTOTYÖN ARVIOINTI VUOSITTAISET TAPAHTUMAT OPPILASHUOLTORYHMÄ KOKOONPANO LV TYÖKÄYTÄNTEET Oppilashuoltopalaverin kulku Oppilashuollon dokumentointi NÄIN TOIMIMME KÄYTTÄYTYMISHÄIRIÖT Oppilaan poistaminen luokasta KOULUKIUSAAMINEN ALA-ARVOISTA JA HALVEKSUTTAVAA POISSAOLOT JA MYÖHÄSTYMISET PÄIHTEET JA TUPAKOINTI OPPIMISVAIKEUDET KOTIONGELMAT ERITYISOPETUS Osa-aikainen erityisopetus Luokkamuotoinen erityisopetus Erityisluokan toiminta Itsenäisesti opiskelevien erityisjärjestelyt MOTIVAATIO-ONGELMAT / VÄLINPITÄMÄTTÖMYYS TERVEYTEEN LIITTYVÄT ASIAT ENNALTAEHKÄISEVÄ OPPILASHUOLTOTYÖ SEKSUAALINEN HYVÄKSIKÄYTTÖ MUUT KRIISITILANTEET KURINPITOMENETELMÄT OPPILASHUOLLON YHTEISTYÖTAHOT OPPIMINEN JA TERVEYS SOSIAALISET ONGELMAT JA TUKI EVÄITÄ ELÄMÄÄN OPPILASHUOLLON TIEDOTTAMINEN

3 1 JOHDANTO 1.1 Oppaan tavoite Kädessäsi oleva opas antaa kattavan kuvan koulumme oppilashuoltotyöstä. Oppilashuolto järjestetään oppaassa selvitettyjen käytänteiden mukaan. Opas selventää koulumme käytänteitä niin oppilashuoltoryhmälle, opettajakunnalle kuin koteihinkin. Oppaassa määritellään erilaisia asioita ja neuvotaan, mihin tahoihin erilaisissa tilanteissa voidaan avun hankkimiseksi ottaa yhteyttä. Oppilashuolto on tärkeä osa koulun toimintaa. Se ei ole ainoastaan koulun toimintaa vaan avainasemassa on yhteistyö yhteistyö oppilaan, kodin ja muiden tahojen kanssa. 1.2 Määritelmä Oppilashuollon määrittelyssä voidaan lähteä lainsäädännössä olevan toimintavelvoitteen kautta. Perusopetuslain 29 :n, lukiolain 21 :n ja ammatillisen koulutuksesta annetun lain 28 :n nojalla opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Tämä opiskelijan subjektiivinen turvallisuudesta oikeus velvoittaa koulutuksen järjestäjää huolehtimaan psyykkisen ja fyysisen ympäristön sekä ennalta ehkäisemään oppilaiden turvallisuutta uhkaavat tekijät ja olosuhteet. Lastensuojelulain 7 :n mukaan kunnan tulee järjestää kunnan koululaitoksen piirissä oleville oppilaille riittävä tuki ja ohjaus sekä muut tarpeelliset toimet koulunkäyntiin ja oppilaiden kehitykseen liittyvien sosiaalisten ja psyykkisten vaikeuksien poistamiseksi sekä koulun ja kodin välisen yhteistyön kehittämiseksi. Opetushallituksen antamien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan oppilashuoltoon kuuluu oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Tavoitteena on luoda turvallinen ja terve oppimis- ja työympäristö sekä suojata mielenterveyttä. Oppilashuollon avulla pyritään tunnistamaan oppimisvaikeuksia ja muita ongelmia riittävän ajoissa ja puuttumaan niihin. Koulun opetussuunnitelmaan kootaan päätökset, joita kunnan toimielimet ovat toimivaltansa rajoissa päättäneet. Opetushallitus tarkoittaa oppilashuollolla seuraavaa: Oppilashuolto on oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä, ylläpitämistä ja niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Oppilashuolto on myös oppimisvaikeuksia sekä terveydellisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia ongelmia ehkäisevää ja korjaavaa toimintaa. Hyvä oppilashuoltotyön toteutuminen edellyttää moniammatillista yhteistyötä. 3

4 2 OPPILASHUOLLON TOIMINTAPERIAATTEET välitön tilanteeseen puuttuminen toimintatavoista sopiminen sekä tilanteen seuraaminen oppilashuoltoryhmässä säännölliset oppilashuoltoryhmän tapaamiset viikoittain eri hallintokuntien välisen yhteistyön kehittäminen 3 OPPILASHUOLTOTYÖN SUUNNITELMA Toimintasuunnitelmasta ilmenee kullekin lukuvuodelle suunnitellut toiminnat sekä oppilashuollon kehittämiskohteet. Suunnitelmaa päivitetään ja tarkennetaan lukukausien alussa. Lukuvuonna oppilashuoltotyön painopistealueet ovat: Syrjäytymisen ehkäisy ja koulukiusaamisen vähentäminen Oppilashuollon ja erityisopetuksen kehittämishankkeisiin osallistuminen ja sitä kautta kaupungin ja koulun sisäisen oppilashuoltotyön ja erityisopetuksen järjestämiseen liittyvien käytänteiden kehittäminen Yhteistyön tiivistäminen sosiaalitoimen, poliisin, terveydenhuollon ja kotien kanssa 4 OPPILASHUOLTOTYÖN ARVIOINTI Jokaisen lukuvuoden päättyessä arvioidaan työn toteutumista ja päätetään seuraavan lukuvuoden painopistealueista. 5 VUOSITTAISET TAPAHTUMAT 7-luokkalaisten luokanvalvojat tapaavat oppilaiden vanhemmat syyslukukauden aikana 7-9 luokkien luokanvalvojien tapaamiset oppilashuoltoryhmässä syys- ja kevätlukukauden aikana vanhempainillat kullekin luokka-asteelle kerran lukuvuodessa tulevien 7-luokkalaisten luokkajakoon liittyvä kokous keväällä vanhempainilta 6-luokan keväällä tulevien 7-luokkien näkökulmasta kerran lukukaudessa yhteinen palaveri eri yhteistyöverkostojen kanssa toukokuussa oppilashuollon arviointikokous, jossa laaditaan menneen lukuvuoden toimintakertomus: o kulunut vuosi oppilashuollon näkökulmasta, tapahtumat, seuraavan vuoden kehittämiskohteet, mahdollisten syiden etsiminen oppilashuollollisiin asioihin, kriittinen oppilashuoltotyön tarkastelu, tilastollinen oppilashuoltotyön tarkastelu (verkostopalavereiden määrä, oppilashuollollisten tapausten määrä, mistä syystä oppilaan asioita on käsitelty) 4

5 6 OPPILASHUOLTORYHMÄ 6.1 Kokoonpano lv Va. rehtori Tuija Huikuri, p tai terveydenhoitaja Anu Savolainen saakka, Minna Salin alkaen, p tai erityisopettaja Sari Valkonen opinto-ohjaaja Signe Köntti, p tai kuraattori Arja Karhunen saakka, sosiaaliohjaaja Reijo Ahonen alkaen, p tai tai sähköpostiosoite muotoa Kerran kuukaudessa/jaksojen vaihteessa pidetään erillinen pienluokkien oppilashuoltoryhmä, jossa mukana ovat pienluokkien opettajat ja avustaja. Lisäksi oppilashuoltoryhmään kuuluu asialistan mukaisesti oppilaiden luokanvalvojat. Tarvittaessa ryhmään kutsutaan asiantuntijoita sosiaalitoimesta ja poliisista, nuorisotyöntekijä tai oppilaan vanhemmat. 6.2 Työkäytänteet Viikoittaiset palaverit. Paikka koulun neuvotteluhuone. Kuraattorin toimittama asialista: o oppilashuollolliset asiat toimitetaan oppilashuoltoryhmään kuuluvien tietoon suullisesti, kirjallisesti, puhelimitse ( ) tai sähköpostilla o käytössä on luokkakohtaisissa kansioissa säilytettävä lomake, johon opettajat täyttävät huolenilmaisunsa o kuraattori kutsuu tarvittaessa asianosaiset oppilashuoltopalaveriin Oppilashuoltopalaverin kulku Edellisen palaverin muistion läpikäyminen: ovatko sovitut asiat hoidettu Rehtori esittelee asialistan mukaiset asiat Asioiden käsittely o asiat käsitellään esillä olevan tiedon perusteella o tehdään toimintasuunnitelma: kuka toimii ja miten toimitaan o päätetään yhteydenotoista huoltajiin tai viranomaisiin: kuka hoitaa o sovitaan seurannasta Oppilashuollon dokumentointi Jokaisesta palaverista ja yksittäisistä tapaamisista kirjoitetaan muistio. Muistion tuloste säilytetään kansliassa lukitussa tilassa. 5

6 Oppilashuollon luonteesta johtuen muistio ei ole julkinen. 7 NÄIN TOIMIMME 7.1 Käyttäytymishäiriöt Käyttäytymishäiriöt voidaan jakaa käyttäytymiseen koulussa ja kouluajan ulkopuolella. Pääpaino oppilashuollossa on tietenkin koulussa tapahtuneissa käyttäytymishäiriöissä. Ilmoitus kouluajan ulkopuolella tapahtuneista käyttäytymishäiriöistä oppilashuollolle tulee yleensä yhteistyötahojen toimesta ja tällöin usein tehdään yhteistyötä asioiden selvittämiseksi, esim. ilkivalta. Koulun sisällä käyttäytymishäiriöt voivat olla häiriökäyttäytymistä oppitunneilla tai välitunnilla ja tämä häiriökäyttäytyminen voi kohdistua joko muihin oppilaisiin tai opettajiin. Kun häiriökäyttäytymistä esiintyy koulussa, niin oppilaan / oppilaiden kanssa keskustellaan ja tehdään tarvittavat toimenpiteet esim. jälki-istunto tai siirto pienryhmäopetukseen. Käyttäytymishäiriöihin liittyvät ongelmat ratkaistaan seuraavalla tavalla: opettava opettaja pyrkii ratkaisemaan asian joko oppitunnilla tai välittömästi sen jälkeen; yksin tai oppilashuollon avustamana asianosainen opettaja tiedottaa asiasta kuraattorille ja tapaus käsitellään oppilashuollossa opettaja ilmoittaa oppilashuollolle, jos haluaa olla mukana asian käsittelyssä asiasta ilmoitetaan huoltajille ja sovitaan tarvittaessa heidän osallistuminen asian käsittelyyn asian käsittely oppilashuollossa ja tarvittaessa muiden viranomaisten kanssa tarvittavat toimenpiteet: esim. jälki-istunto, keskustelu, siirto pienryhmäopetukseen Oppilaan poistaminen luokasta Oppilas voidaan poistaa luokasta häiritsevän käytöksen vuoksi lopputunnin ajaksi. Asiassa menetellään seuraavasti: Oppilaalle tulee luokasta poistamisen jälkeen järjestää valvonta. Valvonta perustuu siihen, että oppilas ohjeistetaan odottamaan välittömästi luokan oven ulkopuolella. Sovitusta paikasta ei saa poistua. Luokasta poistetun oppilaan luokanvalvojalle ilmoitetaan asiasta. Kuukausiraporttiin kirjataan P. Jos luokasta poistamisia tapahtuu usein, luokanvalvoja ilmoittaa asiasta kotiin. Jos oppilas ei opettajan kehotuksesta huolimatta suostu poistumaan luokasta, voi opettaja poistaa hänet voimakeinoin: Tällöin opettajan on hankittava aikuinen todistaja paikalle Luokasta poistamiseen ei saa käyttää voimankäyttövälineitä eikä liiallista voimankäyttöä. Asiasta tulee aina tehdä selvitys koulutuksen järjestäjälle. Selvityksen tekemistä varten sivistyslautakunta on hyväksynyt valmiin lomakepohjan, joka löytyy opettajanhuoneesta. 6

7 7.2 Koulukiusaaminen ala-arvoista ja halveksuttavaa Koulukiusaamista esiintyy jokaisessa koulussa. Keskeinen asia koulukiusaamisessa on se, kuinka asiaan puututaan ja kiusaamistilanteet selvitetään. Kiusaaminen on joko henkistä tai fyysistä. Henkistä kiusaamista on mm. haukkuminen, oppilaan eristäminen sosiaalisesti, tahallinen välinpitämättömyys ja yleensäkin kaikki se, minkä toinen kokee itselleen kiusalliseksi toiminnaksi. Kiusaaminen tuottaa kiusatulle mielipahaa. Fyysisessä kiusaamisessa käydään toiseen kiinni. Jokaisella oppilaalla on oikeus ehdottoman turvalliseen ympäristöön, jossa ei esiinny kiusaamista. Jos koulussa ilmenee kiusaamista toimitaan seuraavasti: asiasta ilmoitetaan välittömästi rehtorille luokanvalvoja ja rehtori keskustelevat asiasta kiusatun kanssa luokanvalvoja ja rehtori keskustelevat asiasta kiusaajien kanssa koululle kutsutaan kokoon palaveri, jossa ovat läsnä kiusattu / kiusatut ja kiusaaja / kiusaajat vanhempineen, rehtori ja asianosaiset luokanvalvojat palaverin lopputuloksena odotetaan kasvatuskeskustelua kotona ja kiusaamisen päättymistä välittömästi asiaa tarkkaillaan ja kiusaamisen jatkuessa otetaan yhteyttä poliisiin. Seuraamuksina tulevat olemaan myös perusopetus- ja lukiolain mukaiset kurinpitotoimet: kirjallinen varoitus tai oppilaan erottaminen määräajaksi koulusta. 7.3 Poissaolot ja myöhästymiset Opettajat merkitsevät Kankarisveden koululla päivittäin oppilaiden myöhästymiset ja poissaolot opettajanhuoneen seinälle, jotta luokanvalvoja on koko ajan selvillä luokkansa oppilaiden tilanteesta. Poissaolot ja myöhästymiset vaikuttavat alentavasti oppiaineen arvosteluun. Huoltajilla on lain mukainen velvollisuus huolehtia siitä, että lapsi käy koulussa työjärjestyksen mukaisesti. Poissaolojen ja myöhästymisten osalta toimimme seuraavasti: Opettajat merkitsevät päivittäin oppilaiden myöhästymiset ja poissaolot Jos oppilas myöhästyy jakson aikana kolme kertaa, antaa luokanvalvoja yhden tunnin jälkiistuntoa. Myöhästymiset nollataan jakson vaihtuessa. Luokanvalvoja seuraa tilannetta ja ottaa yhteyttä kotiin, rehtoriin ja oppilashuoltoryhmään Jos poissaoloja on runsaasti, eikä koti toimi asian suhteen, oppilashuolto kutsuu koolle verkostopalaverin. Palaverissa ovat koolla rehtori, luokanvalvoja, kuraattori, sosiaalityöntekijä, oppilaan huoltajat sekä oppilas. Koulu on tarvittaessa yhteydessä myös muihin viranomaisiin, kuten poliisiin ja sosiaalitoimeen, jos koulunkäyntivelvollisuutta ei hoideta 7.4 Päihteet ja tupakointi Lähtökohta päihteisiin suhtautumiselle on, ettei päihteitä sallita koulussa missään muodossa. Pääpaino päihdetyössä on ehkäistä ennalta päihteiden käyttöä. Ennaltaehkäisyyn pyritään 7

8 terveystiedon ja muiden oppiaineiden ainesisältöjen kautta. Myös teemapäiviä asiaan liittyen pyritään järjestämään resurssien puitteissa. Jokaisen koulussa toimivan tulee välittömästi reagoida ohjeistuksen mukaisesti, jos oppilaan katsotaan olevan päihteiden alaisena. Oppilaan katsotaan olevan päihteiden vaikutuksen alaisena, jos: 1. hänellä on hallussaan päihteitä 2. hän on päihteiden vaikutuksen alaisena (humalassa / huumeiden vaikutuksen alaisena) 3. esiintyy krapulaisena / henki haisee alkoholille Toimintaohjeet, jos oppilas esiintyy päihteiden vaikutuksen alaisena: epäselvissä tapauksissa puhalluttaminen välitön yhteydenotto kotiin välitön yhteydenotto poliisiin välitön yhteydenotto sosiaalitoimeen > lastensuojeluilmoitus asian käsittely oppilashuoltoryhmässä (luokanvalvoja mukana) ja tarvittavat jatkotoimenpiteet Sekä Kankarisveden koulussa että Jämsänkosken lukiossa ollaan tiukennettu suhtautumista tupakointiin koulualueella tai sen välittömässä läheisyydessä. Koulut ovat ryhtyneet yhteistyöhön poliisin kanssa ja voimassa olevat ohjeet koulupäivän aikana tupakoimassa tavattujen oppilaiden varalta ovat seuraavat: Ensimmäinen kerta: o Kun 15 vuotta täyttänyt oppilas / opiskelija tavataan ensimmäisen kerran kiistatta polttamasta tupakkaa koulun alueella tai sen välittömässä läheisyydessä koulupäivän aikana, annetaan hänelle välittömästi suullinen huomautus asiasta. Koulun erilaiset matkat kuuluvat ohjeistuksen piiriin. o Suullinen huomautus kirjataan ohjeiden mukaisesti opettajanhuoneessa olevaan erilliseen tupakkakansioon. Molemmista opettajanhuoneista löytyy vastaava Kankarisveden oppilaiden nimet yläasteen kansioon ja lukion opiskelijat lukion kansioon. Kankarisveden koulun oppilas saa lisäksi asiasta kahden (2) tunnin jälki-istunnon jälkiistuntolomakkeessa asia saatetaan kodin tietoon. Lukion oppilaan huoltajalle ilmoitetaan asiasta puhelimitse. o Suullinen huomautus kuuluu seuraavasti: Sinä koulumme oppilas olet polttanut tupakkaa koulupäivän aikana koulun alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ja olet siten rikkonut Suomen lakia. Annan tästä sinulle suullisen huomautuksen. Seuraavista tupakointikerroista lähtee poliisille tieto, joka tulee tekemään asiasta lastensuojeluilmoituksen sosiaalitoimistoon. Lisäksi asiasta tulee sakkorangaistus. Seuraavat kerrat: Kun 15 vuotta täyttänyt havaitaan uudelleen kiistatta polttamasta koulun alueella tai sen välittömässä läheisyydessä, siirretään asia poliisin selvitettäväksi seuraavalla tavalla: 8

9 o Tapaus kirjataan kuten aiemminkin opettajanhuoneessa olevaan tupakkakansioon. Asiasta tiedotetaan Kankarisveden oppilaan kotiin jälki-istuntolomakkeen mukana ja lukion oppilaan huoltajalle puhelimitse. Jokaisen kalenterikuukauden lopussa rehtori tarkastaa kansiot ja toimittaa tarvittavat tiedot poliisille. o Tupakoinnin havainnut opettaja toimii asiassa todistajana ja hänen yhteystietonsa toimitetaan poliisille oppilaan tietojen mukana. o Oppilas / opiskelija tulee saamaan asiasta sakot. HAVAINNON TUPAKOINNISTA TULEE OLLA KIISTATON! OPETTAJA KUITTAA ALLEKIRJOITUKSELLAAN SEN, ETTÄ TIETO ASIASTA LÄHTEE KOTIIN JOKO JÄLKI-ISTUNTOLOMAKKEEN MUODOSSA TAI LUKIOSSA PUHELIMITSE (ilmoitus ryhmänohjaajalle, joka soittaa huoltajalle). 7.-luokkalaisten osalta jokaisesta tupakointiepäilystä tai kiinnijäämisestä ilmoitetaan kotiin. Ilmoittamisesta huolehtii kouluterveydenhoitaja. 7.5 Oppimisvaikeudet Jos oppilaalla havaitaan oppimisvaikeuksia, voidaan hänet ohjata tukiopetukseen tai erityisopetuksen piiriin. Tukiopetukseen liittyvät suunnitelmat tehdään yleensä aineenopettajan ja oppilaan kesken. Erityisopetukseen siirto suunnitellaan oppilaan vanhempien, opettajien, koulukuraattorin ja erityisopettajan yhteistyönä, ja siihen liittyvä päätös vaatii mm. oppimisvalmiuksiin liittyviä tutkimuksia. Oppimisvaikeuksien kartoittaminen: yläasteella jokaiselle oppilaalle tehdään 7-luokalla lukitestaus ja tämän testauksen perusteella oppilaat ohjataan tarpeen vaatiessa tarkempiin testeihin jos oppilaalla ilmenee lukivaikeus, siitä informoidaan opettajakuntaa ja myös huoltajia 7.6 Kotiongelmat Kotiongelmilla tarkoitetaan sellaisia kotioloihin liittyviä ongelmia, jotka vaikuttavat oppilaaseen ja hänen koulunkäyntiinsä. Kotiongelmiin voidaan lukea esimerkiksi vanhempien päihteiden käyttö. Oppilashuoltoryhmä on yhteydessä vanhempiin ja järjestää tarvittaessa tapaamisen, jos oppilaan koulunkäyntivaikeudet voivat johtua kotioloista. Vanhempien kanssa keskustellaan usein koulun ja kodin kasvatuksellisista tavoitteista. Jos kodin ja koulun yhteistyö ei toimi tai jos yhteistyöllä ei saavuteta asetettuja tavoitteita tai jos muuten katsotaan tarpeelliseksi, niin on mahdollista, että oppilashuoltoryhmä on yhteydessä muihin viranomaisiin. Käytännössä tämä tarkoittaa sosiaalitoimea ja/tai terveydenhuoltoa. Kotiongelmiin liittyvissä asioissa menetellään seuraavasti: opettava opettaja ottaa yhteyttä luokanvalvojaan tai oppilashuoltoryhmän edustajaan ja ilmaisee huolensa oppilashuoltoryhmä on yhteydessä lapsen huoltajiin ja kutsuu heidät neuvotteluun, johon 9

10 osallistuu tarvittaessa myös sosiaalityöntekijä neuvottelussa selvitetään tilannetta ja koulun mahdollisuuksia auttaa ja tukea neuvottelun pohjalta tehdään suunnitelma, jonka pohjalta toimitaan sovitaan mahdollisesta jatkotapaamisesta 7.7 Erityisopetus Erityistä tukea tarvitsevat ne oppilaat, joiden oppimisen edellytykset ovat heikentyneet oppimisvaikeuden, vamman tai sairauden vuoksi tai jotka ovat tilapäisesti jääneet jälkeen opinnoissaan. Lisäksi erityisen tuen piiriin kuuluvat oppilaat, jotka tarvitsevat psyykkistä tai sosiaalista tukea. Erityisen tuen piiriin kuuluvat myös ne oppilaat, joilla on opettajien, oppilashuollon asiantuntijoiden sekä huoltajan mukaan kehityksessään oppimiseen liittyviä riskitekijöitä Osa-aikainen erityisopetus Koulussamme annetaan osa-aikaista erityisopetusta niille oppilaille, joilla on lieviä oppimis- tai sopeutumisongelmia. Osa-aikainen erityisopetus sisältää lukemisen ja kirjoittamisen erityisopetusta, matematiikan ja kielten erityisopetusta. Aineenopettaja ja erityisopettaja määrittelevät yhdessä erityisopetuksen tarpeen luokan- tai aineenopettajan aloitteesta. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan oppilaalle tarpeen mukaan. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan myös oppilaille, joilla on yksilöllistetty oppimäärä (entinen mukautettu opetus) jossain oppiaineessa. Tämä vaatii psykologin tutkimuksen ja päätöksen erityisopetukseen siirtämisestä. Kaikille erityisopetukseen siirretyille oppilaille laaditaan HOJKS (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma) yhteistyössä huoltajien kanssa Luokkamuotoinen erityisopetus Erityisopetukseen siirretyn tai otetun oppilaan opetus järjestetään mahdollisuuksien mukaan yleisopetuksen yhteydessä, mutta koulussamme annetaan myös luokkamuotoista erityisopetusta. Koulussamme toimii kaksi erityisluokkaa/pienluokkaa: Toinen on tarkoitettu oppilaille, joilla on laaja-alaisia ja/tai kehityksen viivästymisestä johtuvia oppimisvaikeuksia. Toinen tarkoitettu oppilaille, jotka tarvitsevat erityistä tukea itsetunnon, vastuuntunnon, sosiaalisten taitojen ja elämänhallintataitojen kehittämisessä ja koulumotivaation ja säännöllisyyden löytämisessä. Päästäkseen opiskelemaan erityisluokalle oppilaalla on oltava päätös erityisopetukseen ottamisesta tai siirtämisestä. Kaikille erityisopetukseen siirretyille oppilaille laaditaan HOJKS (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma) yhteistyössä huoltajien kanssa. 10

11 7.7.3 Erityisluokan toiminta Pienluokkaa opettaa erityisluokanopettaja ja luokassa toimii yleensä avustaja. Erityisluokassa on enintään 10 oppilasta. Oppilaat voivat olla eri luokkatasoilta. Opetus perustuu henkilökohtaiseen opetussuunnitelmaan, jossa otetaan huomioon oppilaan tiedot ja taidot, mutta myös persoonalliset taipumukset ja vahvuudet. Luokka noudattaa tavanomaista lukujärjestystä ja opetussuunnitelmaa, mutta vain ohjeellisesti. Yleisopetuksesta poiketen erityisluokassa oppilaan kulloinenkin tila, taustatekijät ja oppimisvalmius saattavat vaikuttaa päivittäiseen ohjelmaan ja opetusmenetelmiin. Erityisluokassa korostuu oppilaan ja opettajan välinen henkilökohtainen suhde sekä tiivistetty yhteistyö vanhempien kanssa. Kotikäynnit ja vanhempien tapaamiset koulussa ovat tyypillistä erityisluokkatoimintaa. Opetus ei ole tiukan ainekeskeistä vaan siinä otetaan huomioon kokonaisuus ja se, mikä on oppilaan tulevaisuuden kannalta tärkeää ja keskeistä. Moniammatillinen yhteistyö kuuluu erityisopetuksen luonteeseen. Erityisluokan perustavoite on tehdä oppilaasta jatkokoulutuskelpoinen ja työelämään soveltuva vastuuntuntoinen yksilö, joka pystyy toimimaan yhteiskunnan pelisääntöjen mukaisesti Itsenäisesti opiskelevien erityisjärjestelyt Oppilaan tilanne voi vaatia perusopetuksen opintojen tai niiden osan suorittamista itsenäisesti. Päätöksen asiasta tekee koulun rehtori yhteistyössä oppilashuoltotyöryhmän kanssa. Ennen toimenpiteisiin ryhtymistä oppilashuoltoryhmä neuvottelee oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa ja tukee oppilasta niillä keinoilla, joita koululla on käytössä. Jos oppilaan tilanne vaatii itsenäistä opiskelua, niin yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa voidaan myös harkita paremmin soveltuvaa kouluvaihtoehtoa. Itsenäisesti kursseja suorittavalle oppilaalle tehdään yleisopetuksen opetussuunnitelma, mihin kirjataan jaksottaiset tavoitteet ja suunnitelma tavoitteisiin pääsemiseksi. Suunnitelmassa tulee olla seuraavat asiat: koulun vastuuhenkilö, opettavat opettajat, arviointimenetelmät ja aikataulu. Käytännössä erityisopettaja ja aineenopettajat sopivat kurssien suorittamisesta yhdessä ja aineenopettaja toimittaa erityisopettajalle tehtävät ja arvioinnin perusteet. 7.8 Motivaatio-ongelmat / välinpitämättömyys Jos oppilaan motivaatiossa on havaittavissa huolestuttavia muutoksia, niin asiaan puututaan seuraavasti: opettava opettaja keskustelee oppilaan ja luokanvalvojan kanssa luokanvalvoja ottaa yhteyttä huoltajiin ja asia tuodaan oppilashuoltoryhmän jäsenen tietoon jos tilanteessa ei tapahdu muutosta parempaan, oppilashuoltoryhmä käsittelee asiaa luokanvalvoja kertoo huoltajille, että oppilaan asiaa on käsitelty oppilashuoltoryhmässä oppilashuoltoryhmä pohtii jatkotoimia, joita voivat olla oppilaan keskustelu oppilashuoltoryhmän jäsenen kanssa tai neuvottelu Jos päädytään neuvotteluun: 11

12 oppilashuoltoryhmä on yhteydessä lapsen huoltajiin ja kutsuu heidät neuvotteluun, johon osallistuu tarvittaessa myös sosiaalityöntekijä neuvottelussa selvitetään tilannetta ja koulun mahdollisuuksia auttaa ja tukea neuvottelun pohjalta tehdään suunnitelma, jonka pohjalta toimitaan sovitaan mahdollisesta jatkotapaamisesta 7.9 Terveyteen liittyvät asiat Oppilashuoltoryhmä käsittelee oppilaan koulunkäyntiin vaikuttavia terveydellisiä asioita. Jos oppilashuoltoryhmä toteaa, että koulun ulkopuoliset palvelut tai jatkotutkimukset hyödyttäisivät oppilasta, niin terveydenhoitaja ottaa asian esille oppilaan ja mahdollisesti hänen huoltajiensa kanssa. Akuutit tilanteet: yhteys kouluterveydenhoitajaan, p tai jos kouluterveydenhoitaja ei ole tavoitettavissa, niin yhteys terveyskeskukseen, p akuuteissa tilanteissa otetaan yhteys myös huoltajiin, joiden kanssa sovitaan jatkosta ja seurannasta Seurantaa vaativat asiat: Jos oppilaan sairaus vaatii säännöllistä seurantaa, niin oppilashuoltoryhmä miettii kerrotaanko asiasta opettajille yleisellä tasolla ja ohjeistetaanko työyhteisöä sen varalta, jos oppilas sairastuu kesken koulupäivän. Tällaisissa tapauksissa neuvotellaan aina myös huoltajien kanssa. Terveydenhoitaja ottaa tarpeen mukaan asian esille oppilaan kanssa. Terveydenhoitaja on yhteydessä oppilasta hoitaviin ulkopuolisiin tahoihin 7.10 Ennaltaehkäisevä oppilashuoltotyö Oppilashuoltotyössä painotetaan ennaltaehkäisyä. Ennaltaehkäisevää työtä ovat uusien 7- luokkalaisten luokkajaon suunnittelu keväisin, matala kynnys puuttumiseen, jos oppilaan käyttäytyminen tai olemus on muuttunut, tukioppilastoiminta, teemavanhempainillat, teemapäivät (esim. seksuaalikasvatuspäivä, päihdekasvatus) ja koulutustilaisuudet oppilaille sekä henkilökunnalle Seksuaalinen hyväksikäyttö Seksuaalinen hyväksikäyttö on aina vakava rikos ja viranomaisasia eli sen käsittelyyn tulee ottaa mukaan sekä poliisi että lastensuojelun sosiaalityöntekijät heti alusta alkaen. Kun jo tapahtunut hyväksikäyttö tai sen epäily tulee koulussa esille, siitä tulee tiedottaa rehtorille, terveydenhoitajalle 12

13 sekä kuraattorille. Nämä tahot ovat yhteydessä muihin viranomaistahoihin sekä huoltajiin. Asian käsittelyssä on tärkeää, että toimitaan nopeasti, otetaan yhteyttä ulkopuolisiin asiantuntijoihin ja varmistetaan ettei lisävahinkoa ei synny. Vaikka seksuaalinen hyväksikäyttö olisi tapahtunut kouluyhteisön ulkopuolella, koululla on silti velvollisuus tarvittaessa osallistua asian selvittämiseen ja jatkohoitoon yhteistyössä muiden viranomaistahojen kanssa. Kun tulee epäilys tai ilmoitus seksuaalisesta hyväksikäytöstä: tapahtuneen tarkka kirjaaminen tärkeää; kysymykset, vastaukset, tuntemukset, reaktiot ja faktat dokumentoidut tiedot vain asiaa hoitavien henkilöiden tietoon yhteydenotto rehtoriin, terveydenhoitajaan ja kuraattoriin akuutissa tapauksessa yhteys lähimpään lääkäriin seksuaalinen hyväksikäyttöepäily tai jo tapahtunut hyväksikäyttö, on aina viranomaisasia eli yhteys poliisiin ja lastensuojeluun, koululla tärkeä rooli jatkohoidon onnistumisen kannalta 7.12 Muut kriisitilanteet Koulussa on erillinen kriisisuunnitelma, joka sisältää erilaisia toimintamalleja kriisitilanteita varten. Tällaisia kriisitilanteita ovat mm: onnettomuudet uhkaavat tilanteet kuolema sairaus huumeet 7.13 Kurinpitomenetelmät Oppilasta voidaan rangaista perusopetuslain 36 :n mukaan seuraavasti, jos tämä häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä taikka menettelee vilpillisesti: jälki-istunto, enintään kaksi tuntia kerrallaan kirjallinen varoitus oppilaan erottaminen määräajaksi, enintään kolmeksi kuukaudeksi 8 OPPILASHUOLLON YHTEISTYÖTAHOT Oppilashuollon yhteistyötahot ja niiden vaikutus koulun toimintaan: 13

14 8.1 Oppiminen ja terveys Jämsän seudun perheneuvola (luokat 1-6): tutkimukset, tukeminen nuorisopsykiatrian poliklinikka (luokat 7-9 ja lukio): mielenterveysongelmat, tutkimukset, tukeminen koulukuraattori: tukeminen, ohjaaminen terveydenhoitaja: terveystarkastukset, terveydenhoito Haukkarannan koulu: oppimisvaikeudet sairaalakoulut (esim. Haukkalan koulu): opiskelu sairauden aikana puheterapia, toimintaterapia, fysioterapia: tutkimukset, tukeminen psykologit (myös yksityiset): oppimisvaikeuksien tutkiminen ja lausunnot terveystoimi mielenterveyskeskus A-klinikka 8.2 Sosiaaliset ongelmat ja tuki koulukuraattori: ohjaaminen, tukeminen sosiaalitoimi: Sosiaalityön tukitoimia ovat mm. perheen tukeminen kasvatustyössä ja selviytymisessä esim. keskusteluin, yhteisneuvotteluin ja kotikäynnein, tukihenkilö lapselle tai nuorelle, perhetyö, tukiperhetoiminta, harrastuksessa tukeminen, terapia- ym. palvelujen järjestäminen, sijoitukset, henkilötutkinta, päihdehuolto, toimeentulotuki nuorisopsykiatrian poliklinikka poliisi: päihteet, rikokset seurakunta: koulupäivystys kaupungin nuorisotoimi: projektit 8.3 Eväitä elämään seurakunta: aamunavaukset, oppitunnit poliisi: liikennekasvatus, oikeuskasvatus Tiimiakatemia: yrittäjyyskasvatus yritykset: TET-paikat, kummiluokat, yritysvierailut työvoimatoimisto: ammatinvalinnanohjaus keskiasteen oppilaitokset: koulutusalaesittelyt KELA: opintotuki, asumislisä, koulumatkatuki paikalliset järjestöt: harrastustoiminta, vapaa-ajan vietto kaupungin nuorisotoimi vanhempainneuvostot 9 OPPILASHUOLLON TIEDOTTAMINEN Opetussuunnitelma Oppilashuollon opas (tämä kirjanen) Oppilashuollon lukuvuosisuunnitelma (kappale 3.) 14

15 Oppilashuollon kalenteri opettajanhuoneissa o oppilashuoltoryhmän palaverit o oppilashuoltoon liittyvät tapahtumat Oppilashuoltotyön palaverin asialista seinälle o riittävän ajoissa ennen seuraavaa palaveria opettajanhuoneen seinälle, oppilashuollon kalenterin viereen, ilmestyy asialista tulevan palaverin asioista Kuraattori tiedottaa asianosaisten oppilaiden luokanvalvojille Tarvittaessa asioista tiedotetaan sosiaalitoimea, poliisia tai terveydenhuoltoa 15

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2012-2013

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2012-2013 OPPILASHUOLLON MALLI Pitkäkankaan koulu 2012-2013 OPPILAS- HUOLTO Turvallisuus KiVa-KOULU Oppiminen ja hyvinvointi Ennaltaehkäisevä työ YHTEISÖLLINEN TUKI OPPILASHUOLTOTYÖ koordinointi, kokoontuminen viikoittain,

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2013-2014

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2013-2014 OPPILASHUOLLON MALLI Pitkäkankaan koulu 2013-2014 OPPILAS- HUOLTO Turvallisuus KiVa-KOULU Oppiminen ja hyvinvointi Ennaltaehkäisevä työ YHTEISÖLLINEN TUKI OPPILASHUOLTOTYÖ koordinointi, kokoontuminen viikoittain,

Lisätiedot

Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet ja luokanohjaajan tehtävät Metsokankaan koulussa

Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet ja luokanohjaajan tehtävät Metsokankaan koulussa Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet ja luokanohjaajan tehtävät Metsokankaan koulussa HYÖDYNNETTY OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJAA SEKÄ LUOKANOHJAAJAN KÄSIKIRJAA Oppilashuollon käsikirja s. 15 Huoli

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Moision koulu Ylöjärven kaupunki

Moision koulu Ylöjärven kaupunki Moision koulu Ylöjärven kaupunki Väkivallan, kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy ja siihen puuttuminen kuuluvat kaikille kouluyhteisössä työskenteleville. 1. KIUSAAMINEN, HÄIRINTÄ JA VÄKIVALTA Väkivalta,

Lisätiedot

1. Kolmiportainen tuki

1. Kolmiportainen tuki 1 1. Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Suunnataan pedagogiseen selvitykseen perustuen, opetuspäällikön päätöksellä oppilaalle, jonka selviytyminen perusopetuksesta edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyjä.

Lisätiedot

Perusopetuslain muutos

Perusopetuslain muutos Perusopetuslain muutos 16 Tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että oppilashuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi 2011-2012 Mukkulan peruskoulu 1. OPPILASHUOLLON TOIMINTA-AJATUS Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO. Savonlinnan normaalikoulu / Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho ja Katja Räisänen

OPPILASHUOLTO. Savonlinnan normaalikoulu / Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho ja Katja Räisänen OPPILASHUOLTO Savonlinnan normaalikoulu 26.5.2014 / 12.4.2017 Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho ja Katja Räisänen SNOR - Oppilashuoltokäytännöt uudistuvat ENNEN / OPS 2012 Oppilashuollolla tarkoitetaan Oppilaan

Lisätiedot

Terva-Toppilan koulun käytänteet

Terva-Toppilan koulun käytänteet 1 Terva-Toppilan koulun käytänteet 19.8.2015 2 Myöhästelyt Oppitunnilta myöhästyminen estää ensisijaisesti oppilaan omaa oppimista. Lisäksi oppitunnin keskeyttäminen myöhästyjän vuoksi estää myös koko

Lisätiedot

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Lapsi ja nuori elää samanaikaisesti sekä kodin että koulun vaikutuspiirissä. Tämä edellyttää näiden kasvatusyhteisöjen vuorovaikutusta ja

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio)

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Kaustisen kunta Perusopetus Vuosi 201 LOMAKE B LUOTTAMUKSELLINEN kirjaa tiedot laatikoiden alle, älä laatikkoon ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Tämä selvitys

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Perusopetuslaki ja opetussuunnitelman perusteet uudistuivat Koulun toimintakulttuurin muutos Uudistuksessa keskeistä

Lisätiedot

Toimintamalli kiusaamistilanteisiin

Toimintamalli kiusaamistilanteisiin Kiusaaminen ei lakkaa itsekseen vaan pahenee jatkuessaan. (Hamarus 2012) Toimintamalli kiusaamistilanteisiin Ennaltaehkäisevä toiminta ja akuutti tilanne Koulutuskuntayhtymä Brahe 2016, päivitys 22.11.2016

Lisätiedot

Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto. Leena Nousiainen / Rondo Training Oy Pori

Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto. Leena Nousiainen / Rondo Training Oy Pori Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto Leena Nousiainen / Rondo Training Oy 11.1.2013 Pori Keskeisiä linjauksia Uuteen lakiin ehdotetaan koottavaksi lainsäädännössä nyt hajallaan olevat oppilas-

Lisätiedot

1. YLEISTÄ OPPILASHUOLLOSTA

1. YLEISTÄ OPPILASHUOLLOSTA 1. YLEISTÄ OPPILSHUOLLOST Perusopetuslain mukaan oppilailla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä tarvittava oppilashuolto. Oppilashuolto on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA

KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA Hyvä ja turvallinen oppimisympäristö on sekä perusopetuslain että lastensuojelulain kautta tuleva velvoite huolehtia oppilaiden sosiaalisesta,

Lisätiedot

LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET MUUT MÄÄRÄYKSET

LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET MUUT MÄÄRÄYKSET LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET - - - 5 MUUT MÄÄRÄYKSET 5.6 Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö 5.7 Opiskelijahuolto Sen lisäksi, mitä laissa ammatillisesta

Lisätiedot

koulun toimintasuunnitelma ja toimenpideohjeet opettajalle koulupoissaolojen varalle

koulun toimintasuunnitelma ja toimenpideohjeet opettajalle koulupoissaolojen varalle koulun toimintasuunnitelma ja toimenpideohjeet opettajalle koulupoissaolojen varalle Johdanto Lasten ja nuorten koulupoissaolot ovat huolestuttava ja vakava sekä usein vaikeasti hoidettava ilmiö. Poissaololla

Lisätiedot

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Ohjaus ennen opintojen alkua Ohjaus maahanmuuttajaoppilaan opintojen alkaessa TEHTÄVÄ TEHTÄVÄN SISÄLTÖ JA AJOITUS VASTUUHENKILÖT MUUTA Oppilaan

Lisätiedot

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIIT- TYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUSKOULUSSA

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIIT- TYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUSKOULUSSA HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIIT- TYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUSKOULUSSA HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA Toimintasuunnitelma on lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Joustavan perusopetuksen toiminta Perusopetuslain mukaan kunta voi järjestää päättämässään laajuudessa perusopetuksen 7-9 vuosiluokkien yhteydessä

Lisätiedot

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran ja Pöytyän kunnat Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran kunnan sivistyslautakunta 16.12.2014 175 Pöytyän kunnan koulutuslautakunta 10.12.2014 97 Sisällys

Lisätiedot

Ilmoitetaan huoltajalle sähköisen yhteydenpitovälineen kautta.

Ilmoitetaan huoltajalle sähköisen yhteydenpitovälineen kautta. Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö LIITE 18 KOLA 11.4.2017 Kurinpitomenettely Toimintatapa ja kuuleminen Ilmoittaminen Kirjaaminen Toimivalta ja muuta Kasvatuskeskustelu PoL 35 a (Kurinpitotoimet)

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on Yleisellä tuella tarkoitetaan jokaiselle suunnattua Yleinen tukea tuki muoto. erityisen Tehostamalla yleisen tuen tukimuotoja pyritään ennalta ja se on ehkäisemään ensisijainen tuen tehostetun järjestämisen

Lisätiedot

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE)

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) Tuki jaetaan kolmeen portaaseen: 1. Yleinen tuki Tuki on tilapäistä ja ennaltaehkäisevää. 2. Tehostettu tuki Oppilaalla oppimissuunnitelma, tuki on jatkuvaa/säännöllistä.

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa Sivistystoimi Sisällysluettelo Oppilashuolto lapsen koulunkäyntiä tukemassa... 3 Koulukuraattoreiden ja koulupsykologien tarjoama tuki... 4 Koulukuraattori...

Lisätiedot

Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista

Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista Hallitusneuvos Outi Luoma-aho Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Yleissivistävän koulutuksen yksikkö 29.9. 2010 Perusopetuslain muutossäädös 642/2010 laki

Lisätiedot

OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS

OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS 7.3.2016 Annamari Murtorinne yläkoulun rehtori ja Niina Rekiö-Viinikainen erityisopettaja TOIMINTAKULTTUURIN KESKEISET PIIRTEET Hyvinvointi ja turvallinen arki Yhdenvertaisuus

Lisätiedot

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa 12.10.2011 Pyhäntä 18.10.2011 Kestilä 3.11.2011 Rantsila Erityisluokanopettaja Pia Kvist Ohjaava opettaja Raisa Sieppi

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa

Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa 1. JOHDANTO Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa Oppilashuoltoon kuuluu lapsen ja nuoren oppimisen perusedellytyksistä, fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista

Lisätiedot

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Kauhavan kaupunki Sivistystoimi NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Varhaiskasvatus-esiopetus, esiopetus-alkuopetus, alakoulu-yläkoulu ja yläkoulu-toinen aste Oppilaanohjauksen, tehostetun ja erityisen tuen -KELPO

Lisätiedot

Herttoniemenrannan ala-asteen päihdesuunnitelma 2017

Herttoniemenrannan ala-asteen päihdesuunnitelma 2017 1 Herttoniemenrannan ala-asteen päihdesuunnitelma 2017 Herttoniemenrannan ala-asteen päihdesuunnitelma 2017 1. Tavoitteet 2. Ehkäisevä toiminta 2.1 Terveen kasvun ja kehityksen tukeminen 2.2 Päihdekasvatus

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Marjaana Pelkonen, STM

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Marjaana Pelkonen, STM Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Marjaana Pelkonen, STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden Opiskeluhuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän fyysisen ja psyykkisen terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

Oppilashuollon toimintasuunnitelma

Oppilashuollon toimintasuunnitelma KIRKONKYLÄN YHTENÄISKOULU Oppilashuollon toimintasuunnitelma 2016-2017 27.9.2016 Koulun koko henkilökunta osallistuu päivittäiseen oppilashuoltotyöhön Oppilashuolto Perusopetuksessa olevalla oppilaalla

Lisätiedot

Oppilashuoltosuunnitelma Koulukohtainen osuus

Oppilashuoltosuunnitelma Koulukohtainen osuus Oppilashuoltosuunnitelma Koulukohtainen osuus Koulu Kuulammen koulu Lukuvuosi 2014-2015 Oppilashuollon palvelujen järjestäminen ja oppilashuollon toimintatavat Koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän Kokoonpano

Lisätiedot

Koulurauhaasiakirja. Rehtorikokoukset 13.1.2014 ja 12.3.2014 Opetus- ja varhaiskasvatusltk 27.3.2014

Koulurauhaasiakirja. Rehtorikokoukset 13.1.2014 ja 12.3.2014 Opetus- ja varhaiskasvatusltk 27.3.2014 Koulurauhaasiakirja Rehtorikokoukset 13.1.2014 ja 12.3.2014 Opetus- ja varhaiskasvatusltk 27.3.2014 Seuraavassa lain täsmennyksiä 1.1.14 alk. 35 a Kasvatuskeskustelu Oppilas, joka häiritsee opetusta tai

Lisätiedot

Opiskeluhuolto ja erityisopetus Aapo Halonen, yläkoulun rehtori Niina Rekiö-Viinikainen, erityisopetuksen lehtori Jyväskylän normaalikoulu

Opiskeluhuolto ja erityisopetus Aapo Halonen, yläkoulun rehtori Niina Rekiö-Viinikainen, erityisopetuksen lehtori Jyväskylän normaalikoulu Opiskeluhuolto ja erityisopetus 6.3.2017 Aapo Halonen, yläkoulun rehtori Niina Rekiö-Viinikainen, erityisopetuksen lehtori Jyväskylän normaalikoulu www.pollev.com/aapohalonen066 (Aineen)opettajan työtä

Lisätiedot

OPETUKSEEN OSALLISTUMISEN EDELLYTTÄMÄN AVUSTAJAPALVELUN MÄÄRITTELY

OPETUKSEEN OSALLISTUMISEN EDELLYTTÄMÄN AVUSTAJAPALVELUN MÄÄRITTELY Ähtärin kaupunki Koulutoimi 26.9.2007 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPETUS: TUKITOIMET OPETUKSEEN OSALLISTUMISEN EDELLYTTÄMÄN AVUSTAJAPALVELUN MÄÄRITTELY 1. Asiakirjan tarkoitus Tällä asiakirjalla määritellään

Lisätiedot

Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta?

Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta? Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta? - 1 - Mä en osaa! Jos lapsella on oppimisvaikeuksia ja koulunkäynti

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu Opetussuunnitelma Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu 1 Hyväksytty opetuslautakunnassa 12.4.2011 Johdanto Perusopetuslaki on muuttunut osittain 24.6.2010 (PoL 642/2010). Tästä johtuen myös perusopetuksen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä otetaan huomioon

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Koulutuksessa laadittavat suunnitelmat ja säännöt - Oppilaita ja opetusta koskevat suunnitelmat

Koulutuksessa laadittavat suunnitelmat ja säännöt - Oppilaita ja opetusta koskevat suunnitelmat Koulutuksessa laadittavat suunnitelmat ja säännöt - Oppilaita ja opetusta koskevat suunnitelmat Opetustoimen ajankohtainen juridiikka 3.11.2016 Helsinki Hallintojohtaja Matti Lahtinen Opetusta koskevat

Lisätiedot

JOUSTAVA PERUSOPETUS

JOUSTAVA PERUSOPETUS JOUSTAVA PERUSOPETUS Sisältö 1 JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN TOTEUTTAMINEN... 2 1.1 Muu opetus ja toiminta... 2 1.2 Joustavan perusopetuksen toiminnan tavoitteet ja sisältö... 2 1.3 Oppilaan ottaminen joustavan

Lisätiedot

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi ELOKUU 7. luokkalaisten ryhmäyttämiset syyskuun SYYSKUU Vanhempainilta 7. luokkalaisten huoltajille lokakuun loppuun Alueen vastaava nuoriso-ohjaaja

Lisätiedot

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Tuettu oppimispolku Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Turvallinen ja yhtenäinen oppimispolku Porvoossa halutaan turvata lapsen

Lisätiedot

LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA

LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA Pirjo Koivula ylitarkastaja OPETUSHALLITUS Osaamisen ja sivistyksen asialla Lasten hyvinvointi yhteiskunnassa Valtaosa suomalaislapsista voi

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Tavoitteena - jokainen oppilas oppii mahdollisimman hyvin oman potentiaalinsa mukaan - oppilaan saama tuki

Lisätiedot

Oppilashuolto Koulussa

Oppilashuolto Koulussa 1.8. 2014 Oppilashuolto Koulussa Keskeistä uudessa oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa Kokoaa yhteen oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevat säännökset, jotka aiemmin olleet hajallaan lainsäädännössä. Korostetaan

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä

Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä Vihdissä tehtyjä linjauksia Päiväkodit ja koulut pyritään rakentamaan samaan yhteyteen aina kun se on mahdollista Äitiys- ja lastenneuvolat rakennetaan

Lisätiedot

Näkökulmia oppilashuollon moniammatillisuuteen Monenlaista moniammatillisuutta oppilashuollossa

Näkökulmia oppilashuollon moniammatillisuuteen Monenlaista moniammatillisuutta oppilashuollossa Näkökulmia oppilashuollon moniammatillisuuteen Monenlaista moniammatillisuutta oppilashuollossa 30.11.2011 Kristiina Laitinen Opetusneuvos Opetushallitus Moniammatillisuus oppilashuollossa Lakisääteistä

Lisätiedot

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta kiusaamiselta ja häirinnältä Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta kiusaamiselta ja häirinnältä Ypäjän Hevosopisto Laki ammatillisesta koulutuksesta 21.8.1998/630 28 Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU

KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU JOHDANTO Hyvä koulu syntyy, kun jokainen koulussa toimiva huolehtii omasta ja muiden turvallisuudesta ja viihtymisestä noudattamalla järjestyssääntöjä

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa Opiskeluhuollon opas 1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa 1. Johdanto Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki (1287/2013) tuli voimaan

Lisätiedot

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Korkeakosken koulun opetussuunnitelman täydennysosa (2010 perusteiden mukaan) Muilta osin opetussuunnitelma on hyväksytty 30.11.2010 5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Oppilas elää samanaikaisesti

Lisätiedot

5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT

5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT 5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT Oppilasta autetaan oppimisvaikeuksissa eri tukimuodoin, jotka määräytyvät vaikeuksien laadun ja laajuuden mukaan. Keskeistä on varhainen

Lisätiedot

10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi

10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi 10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi 10.1 Kuntakohtainen arviointi Uudistuneen perusopetuslain (628/1998) mukaan opetuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta.

Lisätiedot

Puuttuminen perusopetuksen oppilaan tupakointiin

Puuttuminen perusopetuksen oppilaan tupakointiin Puuttuminen perusopetuksen oppilaan tupakointiin Tupakkalakia (693/1976) on muutettu 1.1.2010 lukien (698/2010) 2 24.11.2011 11 (20.8.2010/698) Tupakkatuotteiden maahantuonti ja hallussapito on kielletty

Lisätiedot

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien.

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnro 28/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Päivämäärä 27.8.2004 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 19.1.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 19.1.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 14 LAUSUNTO TOIVOMUSPONNESTA LASTEN OPPIMISVAIKEUKSIEN VARHAISESTA TUNNISTAMISESTA JA TUKI- JA KUNTOUTUSPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Terke 2009-2636 Esityslistan asia

Lisätiedot

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia.

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. LIITE 1 (5) 18.10.2013 OAJ:N ESITYS SÄÄNNÖSMUUTOKSIKSI PYKÄLÄMUODOSSA Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. 4 a Erikoissairaanhoidossa olevan oppivelvollisen

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

BOTTALLA 3.2.2009 OPPILASHUOLLON JA VÄHÄN OHJAUKSENKIN KEHITTÄMISESTÄ. Kari Hernetkoski

BOTTALLA 3.2.2009 OPPILASHUOLLON JA VÄHÄN OHJAUKSENKIN KEHITTÄMISESTÄ. Kari Hernetkoski BOTTALLA 3.2.2009 OPPILASHUOLLON JA VÄHÄN OHJAUKSENKIN KEHITTÄMISESTÄ Kari Hernetkoski Oppilashuolto on lakisääteistä Jokaisella oppilaalla on oikeus oppilashuoltoon. Oppilashuolto on osa koulun toimintaa.

Lisätiedot

PERUSOPETUSTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ. Pasi Hieta Perusopetuksen apulaisrehtori 7-9 23.3.2015

PERUSOPETUSTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ. Pasi Hieta Perusopetuksen apulaisrehtori 7-9 23.3.2015 PERUSOPETUSTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ Pasi Hieta Perusopetuksen apulaisrehtori 7-9 23.3.2015 Perusopetusta sääteleviä lakeja ja muita säännöksiä: - Perusopetuslaki 628/1998, muutettu useita kertoja - Perusopetusasetus

Lisätiedot

ekulkuri Verkko-opetus tukea tarvitsevien oppilaiden apuna

ekulkuri Verkko-opetus tukea tarvitsevien oppilaiden apuna ekulkuri Verkko-opetus tukea tarvitsevien oppilaiden apuna Opetushallituksen oppimisympäristöjen kehittämishanke 2013-2014 Etäkoulu Kulkuri, Turun normaalikoulu ja Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu

Lisätiedot

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa 25.9.2015 Tampere Käytännön kokemuksia yhteistyöstä Hanna Gråsten-Salonen Vastaava koulukuraattori Varhaiskasvatus ja perusopetus Tampere

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

TORNION YHTEISLYSEON LUKION OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA

TORNION YHTEISLYSEON LUKION OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA Liite 6. Tornion yhteislyseon lukion opiskelijahuoltosuunnitelma 1 (3) TORNION YHTEISLYSEON LUKION OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA LIITE 6.1. Kriisisuunnitelma OPISKELIJAHUOLLON TARKOITUS Opiskelijahuollon

Lisätiedot

Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu

Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu 1 Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu Oppilashuoltoryhmä ohjaa lapsen / nuoren palveluiden piiriin. Miten prosessi etenee kussakin organisaatiossa / yksikössä? Miten palveluihin päästään? 2) Miten asia

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI. esi- ja perusopetuksessa

KOLMIPORTAINEN TUKI. esi- ja perusopetuksessa KOLMIPORTAINEN TUKI esi- ja perusopetuksessa YLEINEN TUKI * kaikille suunnattu, tilapäinen tuki * arviointi tapahtuu yleisopetuksen opetussuunnitelman mukaan * oppilaalle voidaan laatia oppimissuunnitelma

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Opiskeluhuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto - Ajankohtaista Kuopio 26.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies, STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 90/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 90/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös EDUSKUNNAN VASTAUS 90/2010 vp Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi perusopetuslain muuttamisesta (HE

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Kurinpitosuunnitelma Oulaisten perusopetus

Kurinpitosuunnitelma Oulaisten perusopetus TOIMENPIDE OSALLISUUS ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOMIOITAVA OPPILASHUOLTO MUUTA Yhteydenotto huoltajaan Kirjalliset Wilmassa, ei sähköpostina opettaja kirjataan puhelun aihe Kasvatuskeskustelu

Lisätiedot

Yhteisiä asioita

Yhteisiä asioita Yhteisiä asioita 3.9.2014 Koulun järjestyssäännöt ja muut yhteiset sopimukset (mm. ruokailu, liikuntakäytänteet, mobiililaitteiden käyttö) Pihan yhteiskäyttö ja pihasta huolehtiminen Liikennekäyttäytyminen

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA YLEINEN TUKI (jokaiselle oppilaalle tilapäisesti annettava tuki) Oppilas on jäänyt jälkeen opetuksesta tai on muuten tilapäisesti tuen tarpeessa TAI

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen Sivu 1/5 Märynummen koulu Salon kaupunki 1760/12.00.01.01/2015 Yleiset Koulu: Märynummen koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: Salo Opiskelijamäärä:

Lisätiedot

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus PUUTTUMINEN JA OJENTAMINEN PERUSOPETUKSESSA (LIITE POL 29 JA 35-36 ) PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! HÄIRITSEE OPETUSTA TAI MUUTOIN oppilaan huoltajille koulun opettaja

Lisätiedot

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA Voimassa 1.11.2014 alkaen 1 KOULUN ALUE, TILAT JA KOULUMATKAT Koulun alueena pidetään koulurakennusta, koulun pihaa sekä kaikkia,

Lisätiedot