JÄMSÄNKOSKEN PERUSOPETUKSEN VL 7-9 JA LUKION OPPILASHUOLTOTYÖN OPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄMSÄNKOSKEN PERUSOPETUKSEN VL 7-9 JA LUKION OPPILASHUOLTOTYÖN OPAS"

Transkriptio

1 JÄMSÄNKOSKEN PERUSOPETUKSEN VL 7-9 JA LUKION OPPILASHUOLTOTYÖN OPAS MITEN TOIMITAAN? KEHEN YHTEYTTÄ? YHTEISET PELISÄÄNNÖT OPPILASHUOLLON TOIMINTA YHTEISTYÖTAHOT 1

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO OPPAAN TAVOITE MÄÄRITELMÄ OPPILASHUOLLON TOIMINTAPERIAATTEET OPPILASHUOLTOTYÖN SUUNNITELMA OPPILASHUOLTOTYÖN ARVIOINTI VUOSITTAISET TAPAHTUMAT OPPILASHUOLTORYHMÄ KOKOONPANO LV TYÖKÄYTÄNTEET Oppilashuoltopalaverin kulku Oppilashuollon dokumentointi NÄIN TOIMIMME KÄYTTÄYTYMISHÄIRIÖT Oppilaan poistaminen luokasta KOULUKIUSAAMINEN ALA-ARVOISTA JA HALVEKSUTTAVAA POISSAOLOT JA MYÖHÄSTYMISET PÄIHTEET JA TUPAKOINTI OPPIMISVAIKEUDET KOTIONGELMAT ERITYISOPETUS Osa-aikainen erityisopetus Luokkamuotoinen erityisopetus Erityisluokan toiminta Itsenäisesti opiskelevien erityisjärjestelyt MOTIVAATIO-ONGELMAT / VÄLINPITÄMÄTTÖMYYS TERVEYTEEN LIITTYVÄT ASIAT ENNALTAEHKÄISEVÄ OPPILASHUOLTOTYÖ SEKSUAALINEN HYVÄKSIKÄYTTÖ MUUT KRIISITILANTEET KURINPITOMENETELMÄT OPPILASHUOLLON YHTEISTYÖTAHOT OPPIMINEN JA TERVEYS SOSIAALISET ONGELMAT JA TUKI EVÄITÄ ELÄMÄÄN OPPILASHUOLLON TIEDOTTAMINEN

3 1 JOHDANTO 1.1 Oppaan tavoite Kädessäsi oleva opas antaa kattavan kuvan koulumme oppilashuoltotyöstä. Oppilashuolto järjestetään oppaassa selvitettyjen käytänteiden mukaan. Opas selventää koulumme käytänteitä niin oppilashuoltoryhmälle, opettajakunnalle kuin koteihinkin. Oppaassa määritellään erilaisia asioita ja neuvotaan, mihin tahoihin erilaisissa tilanteissa voidaan avun hankkimiseksi ottaa yhteyttä. Oppilashuolto on tärkeä osa koulun toimintaa. Se ei ole ainoastaan koulun toimintaa vaan avainasemassa on yhteistyö yhteistyö oppilaan, kodin ja muiden tahojen kanssa. 1.2 Määritelmä Oppilashuollon määrittelyssä voidaan lähteä lainsäädännössä olevan toimintavelvoitteen kautta. Perusopetuslain 29 :n, lukiolain 21 :n ja ammatillisen koulutuksesta annetun lain 28 :n nojalla opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Tämä opiskelijan subjektiivinen turvallisuudesta oikeus velvoittaa koulutuksen järjestäjää huolehtimaan psyykkisen ja fyysisen ympäristön sekä ennalta ehkäisemään oppilaiden turvallisuutta uhkaavat tekijät ja olosuhteet. Lastensuojelulain 7 :n mukaan kunnan tulee järjestää kunnan koululaitoksen piirissä oleville oppilaille riittävä tuki ja ohjaus sekä muut tarpeelliset toimet koulunkäyntiin ja oppilaiden kehitykseen liittyvien sosiaalisten ja psyykkisten vaikeuksien poistamiseksi sekä koulun ja kodin välisen yhteistyön kehittämiseksi. Opetushallituksen antamien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan oppilashuoltoon kuuluu oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Tavoitteena on luoda turvallinen ja terve oppimis- ja työympäristö sekä suojata mielenterveyttä. Oppilashuollon avulla pyritään tunnistamaan oppimisvaikeuksia ja muita ongelmia riittävän ajoissa ja puuttumaan niihin. Koulun opetussuunnitelmaan kootaan päätökset, joita kunnan toimielimet ovat toimivaltansa rajoissa päättäneet. Opetushallitus tarkoittaa oppilashuollolla seuraavaa: Oppilashuolto on oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä, ylläpitämistä ja niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Oppilashuolto on myös oppimisvaikeuksia sekä terveydellisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia ongelmia ehkäisevää ja korjaavaa toimintaa. Hyvä oppilashuoltotyön toteutuminen edellyttää moniammatillista yhteistyötä. 3

4 2 OPPILASHUOLLON TOIMINTAPERIAATTEET välitön tilanteeseen puuttuminen toimintatavoista sopiminen sekä tilanteen seuraaminen oppilashuoltoryhmässä säännölliset oppilashuoltoryhmän tapaamiset viikoittain eri hallintokuntien välisen yhteistyön kehittäminen 3 OPPILASHUOLTOTYÖN SUUNNITELMA Toimintasuunnitelmasta ilmenee kullekin lukuvuodelle suunnitellut toiminnat sekä oppilashuollon kehittämiskohteet. Suunnitelmaa päivitetään ja tarkennetaan lukukausien alussa. Lukuvuonna oppilashuoltotyön painopistealueet ovat: Syrjäytymisen ehkäisy ja koulukiusaamisen vähentäminen Oppilashuollon ja erityisopetuksen kehittämishankkeisiin osallistuminen ja sitä kautta kaupungin ja koulun sisäisen oppilashuoltotyön ja erityisopetuksen järjestämiseen liittyvien käytänteiden kehittäminen Yhteistyön tiivistäminen sosiaalitoimen, poliisin, terveydenhuollon ja kotien kanssa 4 OPPILASHUOLTOTYÖN ARVIOINTI Jokaisen lukuvuoden päättyessä arvioidaan työn toteutumista ja päätetään seuraavan lukuvuoden painopistealueista. 5 VUOSITTAISET TAPAHTUMAT 7-luokkalaisten luokanvalvojat tapaavat oppilaiden vanhemmat syyslukukauden aikana 7-9 luokkien luokanvalvojien tapaamiset oppilashuoltoryhmässä syys- ja kevätlukukauden aikana vanhempainillat kullekin luokka-asteelle kerran lukuvuodessa tulevien 7-luokkalaisten luokkajakoon liittyvä kokous keväällä vanhempainilta 6-luokan keväällä tulevien 7-luokkien näkökulmasta kerran lukukaudessa yhteinen palaveri eri yhteistyöverkostojen kanssa toukokuussa oppilashuollon arviointikokous, jossa laaditaan menneen lukuvuoden toimintakertomus: o kulunut vuosi oppilashuollon näkökulmasta, tapahtumat, seuraavan vuoden kehittämiskohteet, mahdollisten syiden etsiminen oppilashuollollisiin asioihin, kriittinen oppilashuoltotyön tarkastelu, tilastollinen oppilashuoltotyön tarkastelu (verkostopalavereiden määrä, oppilashuollollisten tapausten määrä, mistä syystä oppilaan asioita on käsitelty) 4

5 6 OPPILASHUOLTORYHMÄ 6.1 Kokoonpano lv Va. rehtori Tuija Huikuri, p tai terveydenhoitaja Anu Savolainen saakka, Minna Salin alkaen, p tai erityisopettaja Sari Valkonen opinto-ohjaaja Signe Köntti, p tai kuraattori Arja Karhunen saakka, sosiaaliohjaaja Reijo Ahonen alkaen, p tai tai sähköpostiosoite muotoa Kerran kuukaudessa/jaksojen vaihteessa pidetään erillinen pienluokkien oppilashuoltoryhmä, jossa mukana ovat pienluokkien opettajat ja avustaja. Lisäksi oppilashuoltoryhmään kuuluu asialistan mukaisesti oppilaiden luokanvalvojat. Tarvittaessa ryhmään kutsutaan asiantuntijoita sosiaalitoimesta ja poliisista, nuorisotyöntekijä tai oppilaan vanhemmat. 6.2 Työkäytänteet Viikoittaiset palaverit. Paikka koulun neuvotteluhuone. Kuraattorin toimittama asialista: o oppilashuollolliset asiat toimitetaan oppilashuoltoryhmään kuuluvien tietoon suullisesti, kirjallisesti, puhelimitse ( ) tai sähköpostilla o käytössä on luokkakohtaisissa kansioissa säilytettävä lomake, johon opettajat täyttävät huolenilmaisunsa o kuraattori kutsuu tarvittaessa asianosaiset oppilashuoltopalaveriin Oppilashuoltopalaverin kulku Edellisen palaverin muistion läpikäyminen: ovatko sovitut asiat hoidettu Rehtori esittelee asialistan mukaiset asiat Asioiden käsittely o asiat käsitellään esillä olevan tiedon perusteella o tehdään toimintasuunnitelma: kuka toimii ja miten toimitaan o päätetään yhteydenotoista huoltajiin tai viranomaisiin: kuka hoitaa o sovitaan seurannasta Oppilashuollon dokumentointi Jokaisesta palaverista ja yksittäisistä tapaamisista kirjoitetaan muistio. Muistion tuloste säilytetään kansliassa lukitussa tilassa. 5

6 Oppilashuollon luonteesta johtuen muistio ei ole julkinen. 7 NÄIN TOIMIMME 7.1 Käyttäytymishäiriöt Käyttäytymishäiriöt voidaan jakaa käyttäytymiseen koulussa ja kouluajan ulkopuolella. Pääpaino oppilashuollossa on tietenkin koulussa tapahtuneissa käyttäytymishäiriöissä. Ilmoitus kouluajan ulkopuolella tapahtuneista käyttäytymishäiriöistä oppilashuollolle tulee yleensä yhteistyötahojen toimesta ja tällöin usein tehdään yhteistyötä asioiden selvittämiseksi, esim. ilkivalta. Koulun sisällä käyttäytymishäiriöt voivat olla häiriökäyttäytymistä oppitunneilla tai välitunnilla ja tämä häiriökäyttäytyminen voi kohdistua joko muihin oppilaisiin tai opettajiin. Kun häiriökäyttäytymistä esiintyy koulussa, niin oppilaan / oppilaiden kanssa keskustellaan ja tehdään tarvittavat toimenpiteet esim. jälki-istunto tai siirto pienryhmäopetukseen. Käyttäytymishäiriöihin liittyvät ongelmat ratkaistaan seuraavalla tavalla: opettava opettaja pyrkii ratkaisemaan asian joko oppitunnilla tai välittömästi sen jälkeen; yksin tai oppilashuollon avustamana asianosainen opettaja tiedottaa asiasta kuraattorille ja tapaus käsitellään oppilashuollossa opettaja ilmoittaa oppilashuollolle, jos haluaa olla mukana asian käsittelyssä asiasta ilmoitetaan huoltajille ja sovitaan tarvittaessa heidän osallistuminen asian käsittelyyn asian käsittely oppilashuollossa ja tarvittaessa muiden viranomaisten kanssa tarvittavat toimenpiteet: esim. jälki-istunto, keskustelu, siirto pienryhmäopetukseen Oppilaan poistaminen luokasta Oppilas voidaan poistaa luokasta häiritsevän käytöksen vuoksi lopputunnin ajaksi. Asiassa menetellään seuraavasti: Oppilaalle tulee luokasta poistamisen jälkeen järjestää valvonta. Valvonta perustuu siihen, että oppilas ohjeistetaan odottamaan välittömästi luokan oven ulkopuolella. Sovitusta paikasta ei saa poistua. Luokasta poistetun oppilaan luokanvalvojalle ilmoitetaan asiasta. Kuukausiraporttiin kirjataan P. Jos luokasta poistamisia tapahtuu usein, luokanvalvoja ilmoittaa asiasta kotiin. Jos oppilas ei opettajan kehotuksesta huolimatta suostu poistumaan luokasta, voi opettaja poistaa hänet voimakeinoin: Tällöin opettajan on hankittava aikuinen todistaja paikalle Luokasta poistamiseen ei saa käyttää voimankäyttövälineitä eikä liiallista voimankäyttöä. Asiasta tulee aina tehdä selvitys koulutuksen järjestäjälle. Selvityksen tekemistä varten sivistyslautakunta on hyväksynyt valmiin lomakepohjan, joka löytyy opettajanhuoneesta. 6

7 7.2 Koulukiusaaminen ala-arvoista ja halveksuttavaa Koulukiusaamista esiintyy jokaisessa koulussa. Keskeinen asia koulukiusaamisessa on se, kuinka asiaan puututaan ja kiusaamistilanteet selvitetään. Kiusaaminen on joko henkistä tai fyysistä. Henkistä kiusaamista on mm. haukkuminen, oppilaan eristäminen sosiaalisesti, tahallinen välinpitämättömyys ja yleensäkin kaikki se, minkä toinen kokee itselleen kiusalliseksi toiminnaksi. Kiusaaminen tuottaa kiusatulle mielipahaa. Fyysisessä kiusaamisessa käydään toiseen kiinni. Jokaisella oppilaalla on oikeus ehdottoman turvalliseen ympäristöön, jossa ei esiinny kiusaamista. Jos koulussa ilmenee kiusaamista toimitaan seuraavasti: asiasta ilmoitetaan välittömästi rehtorille luokanvalvoja ja rehtori keskustelevat asiasta kiusatun kanssa luokanvalvoja ja rehtori keskustelevat asiasta kiusaajien kanssa koululle kutsutaan kokoon palaveri, jossa ovat läsnä kiusattu / kiusatut ja kiusaaja / kiusaajat vanhempineen, rehtori ja asianosaiset luokanvalvojat palaverin lopputuloksena odotetaan kasvatuskeskustelua kotona ja kiusaamisen päättymistä välittömästi asiaa tarkkaillaan ja kiusaamisen jatkuessa otetaan yhteyttä poliisiin. Seuraamuksina tulevat olemaan myös perusopetus- ja lukiolain mukaiset kurinpitotoimet: kirjallinen varoitus tai oppilaan erottaminen määräajaksi koulusta. 7.3 Poissaolot ja myöhästymiset Opettajat merkitsevät Kankarisveden koululla päivittäin oppilaiden myöhästymiset ja poissaolot opettajanhuoneen seinälle, jotta luokanvalvoja on koko ajan selvillä luokkansa oppilaiden tilanteesta. Poissaolot ja myöhästymiset vaikuttavat alentavasti oppiaineen arvosteluun. Huoltajilla on lain mukainen velvollisuus huolehtia siitä, että lapsi käy koulussa työjärjestyksen mukaisesti. Poissaolojen ja myöhästymisten osalta toimimme seuraavasti: Opettajat merkitsevät päivittäin oppilaiden myöhästymiset ja poissaolot Jos oppilas myöhästyy jakson aikana kolme kertaa, antaa luokanvalvoja yhden tunnin jälkiistuntoa. Myöhästymiset nollataan jakson vaihtuessa. Luokanvalvoja seuraa tilannetta ja ottaa yhteyttä kotiin, rehtoriin ja oppilashuoltoryhmään Jos poissaoloja on runsaasti, eikä koti toimi asian suhteen, oppilashuolto kutsuu koolle verkostopalaverin. Palaverissa ovat koolla rehtori, luokanvalvoja, kuraattori, sosiaalityöntekijä, oppilaan huoltajat sekä oppilas. Koulu on tarvittaessa yhteydessä myös muihin viranomaisiin, kuten poliisiin ja sosiaalitoimeen, jos koulunkäyntivelvollisuutta ei hoideta 7.4 Päihteet ja tupakointi Lähtökohta päihteisiin suhtautumiselle on, ettei päihteitä sallita koulussa missään muodossa. Pääpaino päihdetyössä on ehkäistä ennalta päihteiden käyttöä. Ennaltaehkäisyyn pyritään 7

8 terveystiedon ja muiden oppiaineiden ainesisältöjen kautta. Myös teemapäiviä asiaan liittyen pyritään järjestämään resurssien puitteissa. Jokaisen koulussa toimivan tulee välittömästi reagoida ohjeistuksen mukaisesti, jos oppilaan katsotaan olevan päihteiden alaisena. Oppilaan katsotaan olevan päihteiden vaikutuksen alaisena, jos: 1. hänellä on hallussaan päihteitä 2. hän on päihteiden vaikutuksen alaisena (humalassa / huumeiden vaikutuksen alaisena) 3. esiintyy krapulaisena / henki haisee alkoholille Toimintaohjeet, jos oppilas esiintyy päihteiden vaikutuksen alaisena: epäselvissä tapauksissa puhalluttaminen välitön yhteydenotto kotiin välitön yhteydenotto poliisiin välitön yhteydenotto sosiaalitoimeen > lastensuojeluilmoitus asian käsittely oppilashuoltoryhmässä (luokanvalvoja mukana) ja tarvittavat jatkotoimenpiteet Sekä Kankarisveden koulussa että Jämsänkosken lukiossa ollaan tiukennettu suhtautumista tupakointiin koulualueella tai sen välittömässä läheisyydessä. Koulut ovat ryhtyneet yhteistyöhön poliisin kanssa ja voimassa olevat ohjeet koulupäivän aikana tupakoimassa tavattujen oppilaiden varalta ovat seuraavat: Ensimmäinen kerta: o Kun 15 vuotta täyttänyt oppilas / opiskelija tavataan ensimmäisen kerran kiistatta polttamasta tupakkaa koulun alueella tai sen välittömässä läheisyydessä koulupäivän aikana, annetaan hänelle välittömästi suullinen huomautus asiasta. Koulun erilaiset matkat kuuluvat ohjeistuksen piiriin. o Suullinen huomautus kirjataan ohjeiden mukaisesti opettajanhuoneessa olevaan erilliseen tupakkakansioon. Molemmista opettajanhuoneista löytyy vastaava Kankarisveden oppilaiden nimet yläasteen kansioon ja lukion opiskelijat lukion kansioon. Kankarisveden koulun oppilas saa lisäksi asiasta kahden (2) tunnin jälki-istunnon jälkiistuntolomakkeessa asia saatetaan kodin tietoon. Lukion oppilaan huoltajalle ilmoitetaan asiasta puhelimitse. o Suullinen huomautus kuuluu seuraavasti: Sinä koulumme oppilas olet polttanut tupakkaa koulupäivän aikana koulun alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ja olet siten rikkonut Suomen lakia. Annan tästä sinulle suullisen huomautuksen. Seuraavista tupakointikerroista lähtee poliisille tieto, joka tulee tekemään asiasta lastensuojeluilmoituksen sosiaalitoimistoon. Lisäksi asiasta tulee sakkorangaistus. Seuraavat kerrat: Kun 15 vuotta täyttänyt havaitaan uudelleen kiistatta polttamasta koulun alueella tai sen välittömässä läheisyydessä, siirretään asia poliisin selvitettäväksi seuraavalla tavalla: 8

9 o Tapaus kirjataan kuten aiemminkin opettajanhuoneessa olevaan tupakkakansioon. Asiasta tiedotetaan Kankarisveden oppilaan kotiin jälki-istuntolomakkeen mukana ja lukion oppilaan huoltajalle puhelimitse. Jokaisen kalenterikuukauden lopussa rehtori tarkastaa kansiot ja toimittaa tarvittavat tiedot poliisille. o Tupakoinnin havainnut opettaja toimii asiassa todistajana ja hänen yhteystietonsa toimitetaan poliisille oppilaan tietojen mukana. o Oppilas / opiskelija tulee saamaan asiasta sakot. HAVAINNON TUPAKOINNISTA TULEE OLLA KIISTATON! OPETTAJA KUITTAA ALLEKIRJOITUKSELLAAN SEN, ETTÄ TIETO ASIASTA LÄHTEE KOTIIN JOKO JÄLKI-ISTUNTOLOMAKKEEN MUODOSSA TAI LUKIOSSA PUHELIMITSE (ilmoitus ryhmänohjaajalle, joka soittaa huoltajalle). 7.-luokkalaisten osalta jokaisesta tupakointiepäilystä tai kiinnijäämisestä ilmoitetaan kotiin. Ilmoittamisesta huolehtii kouluterveydenhoitaja. 7.5 Oppimisvaikeudet Jos oppilaalla havaitaan oppimisvaikeuksia, voidaan hänet ohjata tukiopetukseen tai erityisopetuksen piiriin. Tukiopetukseen liittyvät suunnitelmat tehdään yleensä aineenopettajan ja oppilaan kesken. Erityisopetukseen siirto suunnitellaan oppilaan vanhempien, opettajien, koulukuraattorin ja erityisopettajan yhteistyönä, ja siihen liittyvä päätös vaatii mm. oppimisvalmiuksiin liittyviä tutkimuksia. Oppimisvaikeuksien kartoittaminen: yläasteella jokaiselle oppilaalle tehdään 7-luokalla lukitestaus ja tämän testauksen perusteella oppilaat ohjataan tarpeen vaatiessa tarkempiin testeihin jos oppilaalla ilmenee lukivaikeus, siitä informoidaan opettajakuntaa ja myös huoltajia 7.6 Kotiongelmat Kotiongelmilla tarkoitetaan sellaisia kotioloihin liittyviä ongelmia, jotka vaikuttavat oppilaaseen ja hänen koulunkäyntiinsä. Kotiongelmiin voidaan lukea esimerkiksi vanhempien päihteiden käyttö. Oppilashuoltoryhmä on yhteydessä vanhempiin ja järjestää tarvittaessa tapaamisen, jos oppilaan koulunkäyntivaikeudet voivat johtua kotioloista. Vanhempien kanssa keskustellaan usein koulun ja kodin kasvatuksellisista tavoitteista. Jos kodin ja koulun yhteistyö ei toimi tai jos yhteistyöllä ei saavuteta asetettuja tavoitteita tai jos muuten katsotaan tarpeelliseksi, niin on mahdollista, että oppilashuoltoryhmä on yhteydessä muihin viranomaisiin. Käytännössä tämä tarkoittaa sosiaalitoimea ja/tai terveydenhuoltoa. Kotiongelmiin liittyvissä asioissa menetellään seuraavasti: opettava opettaja ottaa yhteyttä luokanvalvojaan tai oppilashuoltoryhmän edustajaan ja ilmaisee huolensa oppilashuoltoryhmä on yhteydessä lapsen huoltajiin ja kutsuu heidät neuvotteluun, johon 9

10 osallistuu tarvittaessa myös sosiaalityöntekijä neuvottelussa selvitetään tilannetta ja koulun mahdollisuuksia auttaa ja tukea neuvottelun pohjalta tehdään suunnitelma, jonka pohjalta toimitaan sovitaan mahdollisesta jatkotapaamisesta 7.7 Erityisopetus Erityistä tukea tarvitsevat ne oppilaat, joiden oppimisen edellytykset ovat heikentyneet oppimisvaikeuden, vamman tai sairauden vuoksi tai jotka ovat tilapäisesti jääneet jälkeen opinnoissaan. Lisäksi erityisen tuen piiriin kuuluvat oppilaat, jotka tarvitsevat psyykkistä tai sosiaalista tukea. Erityisen tuen piiriin kuuluvat myös ne oppilaat, joilla on opettajien, oppilashuollon asiantuntijoiden sekä huoltajan mukaan kehityksessään oppimiseen liittyviä riskitekijöitä Osa-aikainen erityisopetus Koulussamme annetaan osa-aikaista erityisopetusta niille oppilaille, joilla on lieviä oppimis- tai sopeutumisongelmia. Osa-aikainen erityisopetus sisältää lukemisen ja kirjoittamisen erityisopetusta, matematiikan ja kielten erityisopetusta. Aineenopettaja ja erityisopettaja määrittelevät yhdessä erityisopetuksen tarpeen luokan- tai aineenopettajan aloitteesta. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan oppilaalle tarpeen mukaan. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan myös oppilaille, joilla on yksilöllistetty oppimäärä (entinen mukautettu opetus) jossain oppiaineessa. Tämä vaatii psykologin tutkimuksen ja päätöksen erityisopetukseen siirtämisestä. Kaikille erityisopetukseen siirretyille oppilaille laaditaan HOJKS (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma) yhteistyössä huoltajien kanssa Luokkamuotoinen erityisopetus Erityisopetukseen siirretyn tai otetun oppilaan opetus järjestetään mahdollisuuksien mukaan yleisopetuksen yhteydessä, mutta koulussamme annetaan myös luokkamuotoista erityisopetusta. Koulussamme toimii kaksi erityisluokkaa/pienluokkaa: Toinen on tarkoitettu oppilaille, joilla on laaja-alaisia ja/tai kehityksen viivästymisestä johtuvia oppimisvaikeuksia. Toinen tarkoitettu oppilaille, jotka tarvitsevat erityistä tukea itsetunnon, vastuuntunnon, sosiaalisten taitojen ja elämänhallintataitojen kehittämisessä ja koulumotivaation ja säännöllisyyden löytämisessä. Päästäkseen opiskelemaan erityisluokalle oppilaalla on oltava päätös erityisopetukseen ottamisesta tai siirtämisestä. Kaikille erityisopetukseen siirretyille oppilaille laaditaan HOJKS (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma) yhteistyössä huoltajien kanssa. 10

11 7.7.3 Erityisluokan toiminta Pienluokkaa opettaa erityisluokanopettaja ja luokassa toimii yleensä avustaja. Erityisluokassa on enintään 10 oppilasta. Oppilaat voivat olla eri luokkatasoilta. Opetus perustuu henkilökohtaiseen opetussuunnitelmaan, jossa otetaan huomioon oppilaan tiedot ja taidot, mutta myös persoonalliset taipumukset ja vahvuudet. Luokka noudattaa tavanomaista lukujärjestystä ja opetussuunnitelmaa, mutta vain ohjeellisesti. Yleisopetuksesta poiketen erityisluokassa oppilaan kulloinenkin tila, taustatekijät ja oppimisvalmius saattavat vaikuttaa päivittäiseen ohjelmaan ja opetusmenetelmiin. Erityisluokassa korostuu oppilaan ja opettajan välinen henkilökohtainen suhde sekä tiivistetty yhteistyö vanhempien kanssa. Kotikäynnit ja vanhempien tapaamiset koulussa ovat tyypillistä erityisluokkatoimintaa. Opetus ei ole tiukan ainekeskeistä vaan siinä otetaan huomioon kokonaisuus ja se, mikä on oppilaan tulevaisuuden kannalta tärkeää ja keskeistä. Moniammatillinen yhteistyö kuuluu erityisopetuksen luonteeseen. Erityisluokan perustavoite on tehdä oppilaasta jatkokoulutuskelpoinen ja työelämään soveltuva vastuuntuntoinen yksilö, joka pystyy toimimaan yhteiskunnan pelisääntöjen mukaisesti Itsenäisesti opiskelevien erityisjärjestelyt Oppilaan tilanne voi vaatia perusopetuksen opintojen tai niiden osan suorittamista itsenäisesti. Päätöksen asiasta tekee koulun rehtori yhteistyössä oppilashuoltotyöryhmän kanssa. Ennen toimenpiteisiin ryhtymistä oppilashuoltoryhmä neuvottelee oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa ja tukee oppilasta niillä keinoilla, joita koululla on käytössä. Jos oppilaan tilanne vaatii itsenäistä opiskelua, niin yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa voidaan myös harkita paremmin soveltuvaa kouluvaihtoehtoa. Itsenäisesti kursseja suorittavalle oppilaalle tehdään yleisopetuksen opetussuunnitelma, mihin kirjataan jaksottaiset tavoitteet ja suunnitelma tavoitteisiin pääsemiseksi. Suunnitelmassa tulee olla seuraavat asiat: koulun vastuuhenkilö, opettavat opettajat, arviointimenetelmät ja aikataulu. Käytännössä erityisopettaja ja aineenopettajat sopivat kurssien suorittamisesta yhdessä ja aineenopettaja toimittaa erityisopettajalle tehtävät ja arvioinnin perusteet. 7.8 Motivaatio-ongelmat / välinpitämättömyys Jos oppilaan motivaatiossa on havaittavissa huolestuttavia muutoksia, niin asiaan puututaan seuraavasti: opettava opettaja keskustelee oppilaan ja luokanvalvojan kanssa luokanvalvoja ottaa yhteyttä huoltajiin ja asia tuodaan oppilashuoltoryhmän jäsenen tietoon jos tilanteessa ei tapahdu muutosta parempaan, oppilashuoltoryhmä käsittelee asiaa luokanvalvoja kertoo huoltajille, että oppilaan asiaa on käsitelty oppilashuoltoryhmässä oppilashuoltoryhmä pohtii jatkotoimia, joita voivat olla oppilaan keskustelu oppilashuoltoryhmän jäsenen kanssa tai neuvottelu Jos päädytään neuvotteluun: 11

12 oppilashuoltoryhmä on yhteydessä lapsen huoltajiin ja kutsuu heidät neuvotteluun, johon osallistuu tarvittaessa myös sosiaalityöntekijä neuvottelussa selvitetään tilannetta ja koulun mahdollisuuksia auttaa ja tukea neuvottelun pohjalta tehdään suunnitelma, jonka pohjalta toimitaan sovitaan mahdollisesta jatkotapaamisesta 7.9 Terveyteen liittyvät asiat Oppilashuoltoryhmä käsittelee oppilaan koulunkäyntiin vaikuttavia terveydellisiä asioita. Jos oppilashuoltoryhmä toteaa, että koulun ulkopuoliset palvelut tai jatkotutkimukset hyödyttäisivät oppilasta, niin terveydenhoitaja ottaa asian esille oppilaan ja mahdollisesti hänen huoltajiensa kanssa. Akuutit tilanteet: yhteys kouluterveydenhoitajaan, p tai jos kouluterveydenhoitaja ei ole tavoitettavissa, niin yhteys terveyskeskukseen, p akuuteissa tilanteissa otetaan yhteys myös huoltajiin, joiden kanssa sovitaan jatkosta ja seurannasta Seurantaa vaativat asiat: Jos oppilaan sairaus vaatii säännöllistä seurantaa, niin oppilashuoltoryhmä miettii kerrotaanko asiasta opettajille yleisellä tasolla ja ohjeistetaanko työyhteisöä sen varalta, jos oppilas sairastuu kesken koulupäivän. Tällaisissa tapauksissa neuvotellaan aina myös huoltajien kanssa. Terveydenhoitaja ottaa tarpeen mukaan asian esille oppilaan kanssa. Terveydenhoitaja on yhteydessä oppilasta hoitaviin ulkopuolisiin tahoihin 7.10 Ennaltaehkäisevä oppilashuoltotyö Oppilashuoltotyössä painotetaan ennaltaehkäisyä. Ennaltaehkäisevää työtä ovat uusien 7- luokkalaisten luokkajaon suunnittelu keväisin, matala kynnys puuttumiseen, jos oppilaan käyttäytyminen tai olemus on muuttunut, tukioppilastoiminta, teemavanhempainillat, teemapäivät (esim. seksuaalikasvatuspäivä, päihdekasvatus) ja koulutustilaisuudet oppilaille sekä henkilökunnalle Seksuaalinen hyväksikäyttö Seksuaalinen hyväksikäyttö on aina vakava rikos ja viranomaisasia eli sen käsittelyyn tulee ottaa mukaan sekä poliisi että lastensuojelun sosiaalityöntekijät heti alusta alkaen. Kun jo tapahtunut hyväksikäyttö tai sen epäily tulee koulussa esille, siitä tulee tiedottaa rehtorille, terveydenhoitajalle 12

13 sekä kuraattorille. Nämä tahot ovat yhteydessä muihin viranomaistahoihin sekä huoltajiin. Asian käsittelyssä on tärkeää, että toimitaan nopeasti, otetaan yhteyttä ulkopuolisiin asiantuntijoihin ja varmistetaan ettei lisävahinkoa ei synny. Vaikka seksuaalinen hyväksikäyttö olisi tapahtunut kouluyhteisön ulkopuolella, koululla on silti velvollisuus tarvittaessa osallistua asian selvittämiseen ja jatkohoitoon yhteistyössä muiden viranomaistahojen kanssa. Kun tulee epäilys tai ilmoitus seksuaalisesta hyväksikäytöstä: tapahtuneen tarkka kirjaaminen tärkeää; kysymykset, vastaukset, tuntemukset, reaktiot ja faktat dokumentoidut tiedot vain asiaa hoitavien henkilöiden tietoon yhteydenotto rehtoriin, terveydenhoitajaan ja kuraattoriin akuutissa tapauksessa yhteys lähimpään lääkäriin seksuaalinen hyväksikäyttöepäily tai jo tapahtunut hyväksikäyttö, on aina viranomaisasia eli yhteys poliisiin ja lastensuojeluun, koululla tärkeä rooli jatkohoidon onnistumisen kannalta 7.12 Muut kriisitilanteet Koulussa on erillinen kriisisuunnitelma, joka sisältää erilaisia toimintamalleja kriisitilanteita varten. Tällaisia kriisitilanteita ovat mm: onnettomuudet uhkaavat tilanteet kuolema sairaus huumeet 7.13 Kurinpitomenetelmät Oppilasta voidaan rangaista perusopetuslain 36 :n mukaan seuraavasti, jos tämä häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä taikka menettelee vilpillisesti: jälki-istunto, enintään kaksi tuntia kerrallaan kirjallinen varoitus oppilaan erottaminen määräajaksi, enintään kolmeksi kuukaudeksi 8 OPPILASHUOLLON YHTEISTYÖTAHOT Oppilashuollon yhteistyötahot ja niiden vaikutus koulun toimintaan: 13

14 8.1 Oppiminen ja terveys Jämsän seudun perheneuvola (luokat 1-6): tutkimukset, tukeminen nuorisopsykiatrian poliklinikka (luokat 7-9 ja lukio): mielenterveysongelmat, tutkimukset, tukeminen koulukuraattori: tukeminen, ohjaaminen terveydenhoitaja: terveystarkastukset, terveydenhoito Haukkarannan koulu: oppimisvaikeudet sairaalakoulut (esim. Haukkalan koulu): opiskelu sairauden aikana puheterapia, toimintaterapia, fysioterapia: tutkimukset, tukeminen psykologit (myös yksityiset): oppimisvaikeuksien tutkiminen ja lausunnot terveystoimi mielenterveyskeskus A-klinikka 8.2 Sosiaaliset ongelmat ja tuki koulukuraattori: ohjaaminen, tukeminen sosiaalitoimi: Sosiaalityön tukitoimia ovat mm. perheen tukeminen kasvatustyössä ja selviytymisessä esim. keskusteluin, yhteisneuvotteluin ja kotikäynnein, tukihenkilö lapselle tai nuorelle, perhetyö, tukiperhetoiminta, harrastuksessa tukeminen, terapia- ym. palvelujen järjestäminen, sijoitukset, henkilötutkinta, päihdehuolto, toimeentulotuki nuorisopsykiatrian poliklinikka poliisi: päihteet, rikokset seurakunta: koulupäivystys kaupungin nuorisotoimi: projektit 8.3 Eväitä elämään seurakunta: aamunavaukset, oppitunnit poliisi: liikennekasvatus, oikeuskasvatus Tiimiakatemia: yrittäjyyskasvatus yritykset: TET-paikat, kummiluokat, yritysvierailut työvoimatoimisto: ammatinvalinnanohjaus keskiasteen oppilaitokset: koulutusalaesittelyt KELA: opintotuki, asumislisä, koulumatkatuki paikalliset järjestöt: harrastustoiminta, vapaa-ajan vietto kaupungin nuorisotoimi vanhempainneuvostot 9 OPPILASHUOLLON TIEDOTTAMINEN Opetussuunnitelma Oppilashuollon opas (tämä kirjanen) Oppilashuollon lukuvuosisuunnitelma (kappale 3.) 14

15 Oppilashuollon kalenteri opettajanhuoneissa o oppilashuoltoryhmän palaverit o oppilashuoltoon liittyvät tapahtumat Oppilashuoltotyön palaverin asialista seinälle o riittävän ajoissa ennen seuraavaa palaveria opettajanhuoneen seinälle, oppilashuollon kalenterin viereen, ilmestyy asialista tulevan palaverin asioista Kuraattori tiedottaa asianosaisten oppilaiden luokanvalvojille Tarvittaessa asioista tiedotetaan sosiaalitoimea, poliisia tai terveydenhuoltoa 15

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 5.4 Oppilashuolto Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta koulu-yhteisön

Lisätiedot

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI KOULUN KONSTIT II Oppijan polku Eskarista eteenpäin VARKAUDEN KAUPUNKI Oppilashuollon strategia ja toimintatavat Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Koulun Konstit II - 6 / 2011 Sivu 1 (101) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 LEMPÄÄLÄN KUNTA SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 15.12.2010 Kunnanhallitus 24.1.2011 Kunnanvaltuusto 25.1.2012 Sisältö Sisältö... 5 Esipuhe... 3 1. Oppimisen

Lisätiedot

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYS OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.0 Arvot, toiminta-ajatus ja kehittämisstrategiat OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.2 Turvallinen oppimisympäristö Kiusaamisen

Lisätiedot

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4.1 Oppilashuollon määritelmä Oppilashuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015.

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Kädessäsi on uusi Pöljän koulun SYYSTIEDOTE. Tiedotteeseen on kerätty paljon hyödyllistä tietoa koulumme arjesta

Lisätiedot

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve..................... Prosessit, toimintamallit ja vastuualueet Sisällysluettelo Johdanto... 3 Hyvät käytännöt

Lisätiedot

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen Saatteeksi Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet 2004 ( http://www.oph.fi/info/ops/

Lisätiedot

Euran kunnassa oppilashuoltotyötä tehdään seuraavilla tasoilla (Oppilashuollon ohjeistus, 2010)

Euran kunnassa oppilashuoltotyötä tehdään seuraavilla tasoilla (Oppilashuollon ohjeistus, 2010) 6. ESIOPETUKSEN OPPILASHUOLTO Varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden. Esiopetuksen oppilashuolto

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

LAPINLAHDEN LUKION JA KUVATAIDELUKION OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA

LAPINLAHDEN LUKION JA KUVATAIDELUKION OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA LAPINLAHDEN LUKION JA KUVATAIDELUKION OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän fyysisen ja psyykkisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä,

Lisätiedot

Hyvät oppilaat ja huoltajat,

Hyvät oppilaat ja huoltajat, Hyvät oppilaat ja huoltajat, Tervetuloa aloittamaan lukuvuosi 2011-2012! Erityisesti toivotamme tervetulleeksi joukkoomme ensimmäisten luokkien oppilaat ja muut koulumme uudet oppilaat sekä henkilökunnan

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

1. YLEISTÄ OPPILASHUOLLOSTA

1. YLEISTÄ OPPILASHUOLLOSTA 1. YLEISTÄ OPPILSHUOLLOST Perusopetuslain mukaan oppilailla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä tarvittava oppilashuolto. Oppilashuolto on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä

Lisätiedot

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Lapuan kaupunki Perusturvalautakunta xx.4.2013 x SISÄLLYS LUETTELO 1. TAUSTAA

Lisätiedot

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014 2015. www.poytya.fi

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014 2015. www.poytya.fi ELISENVAARAN KOULU Lukuvuositiedote 2014 2015 www.poytya.fi ELISENVAARAN KOULU... 4 LUKUVUODEN 2014-2015 AIKATAULUJA... 4 OPPITUNTIEN AIKATAULUT... 5 KOULUSSA TAPAHTUU... 6 OPETUS... 8 OPPILASARVIOINTI...

Lisätiedot

Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia

Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia Tukimateriaali kouluyhteisön terveys- ja hyvinvointiohjelman suunnitteluun Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia Elina Savola, Koulun terveys- ja hyvinvointihanke 2 Kouluyhteisön

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä otetaan huomioon

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 Oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet Lisäopetuksen

Lisätiedot

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta KHALL 7.9.2009 138, LIITE 2 VALT 13.10.2009 68, LIITE 4 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO 2(2) LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA... 4 I NYKYTILA JA KEHITYKSEN

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Helsingin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas-

Lisätiedot

Mikäli oppilas on poissa koulusta sairauden tms. syyn vuoksi, niin pyydämme vanhempia aina ilmoittamaan asiasta esim. reissuvihossa.

Mikäli oppilas on poissa koulusta sairauden tms. syyn vuoksi, niin pyydämme vanhempia aina ilmoittamaan asiasta esim. reissuvihossa. KOULUN TYÖAJAT JA LOMAPÄIVÄT 8.8 koulu alkoi 14.-18.10 viikko 42 on syysloma 6.12 Itsenäisyyspäivä (perjantai) on vapaapäivä 20.12 perjantai on syyslukukauden viimeinen työpäivä 2.1. kevätlukukausi alkaa

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

5.3 Esiopetuksen oppilashuolto

5.3 Esiopetuksen oppilashuolto 5.3 Esiopetuksen oppilashuolto Oppilashuoltotyötä ohjaa lapsen edun ensisijaisuus. Lapsella on oikeus saada maksutta oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Esiopetuksen oppilashuolto

Lisätiedot