Liite 4 Esiopetuksen opetussuunnitelma RYMÄTTYLÄN KOULUN JA VELKUAN KOULUN ESIOPETUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liite 4 Esiopetuksen opetussuunnitelma RYMÄTTYLÄN KOULUN JA VELKUAN KOULUN ESIOPETUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 160 Liite 4 Esiopetuksen opetussuunnitelma RYMÄTTYLÄN KOULUN JA VELKUAN KOULUN ESIOPETUSSUUNNITELMA

2 161 SISÄLTÖ 1. Esiopetuksen toiminta-ajatus 2. Oppimisympäristö 3. Oppimiskäsitys 4. Työtavat 5. Esiopetuksessa noudatettavat täsmennetyt kasvatus- ja oppimistavoitteet 6. Esiopetuksen sisältöalueet ja niiden tavoitteet 6.1. Eheyttäminen 6.2. Keskeiset sisältöalueet Kieli ja vuorovaikutus Matematiikka Etiikka ja katsomus Ympäristö- ja luonnontieto Terveys Fyysinen ja motorinen kehitys Kuvataide ja kulttuuri 7. Erityistä tukea tarvitsevat lapset 8. Yhteistyö päivähoidon ja perusopetuksen kanssa 9. Yhteistyö huoltajien kanssa 10. Henkilöstön välinen yhteistyö 11. Esiopetuksen oppilashuollon suunnitelma 12. Yhteistyö muiden tahojen kanssa 13. Lapsen kehittymisen ja oppimisen seuranta sekä arviointi 14. Toiminnan toteutumisen jatkuva arviointi

3 Esiopetuksen toiminta-ajatus Esiopetuksen keskeisenä tehtävänä on vahvistaa lapsen oppimisedellytyksiä ja tervettä itsetuntoa tarjoamalla hänelle myönteisiä oppimiskokemuksia ja mahdollisuuksia monipuoliseen vuorovaikutukseen muiden ihmisten kanssa. Esiopetuksen tulee olla sulava jatkumo kohti alkuopetusta eli lapsen kehityksen kannalta johdonmukaisesti etenevä kokonaisuus. Esiopetuksen tehtävänä on edistää lapsen kasvua yhteiskunnan perusarvojen mukaiseen ihmisyyteen. Lapsille tulee taata tasavertaiset mahdollisuudet oppimisen ja koulun aloittamiseen. Lasta tulee ohjata vastuulliseen toimintaan, yhteisesti hyväksyttyjen sääntöjen noudattamiseen ja toisten ihmisten arvostamiseen. Lapsille tulee järjestää suotuisat kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytykset, joiden avulla lapset saavat myönteisiä oppimiskokemuksia. 2. Oppimisympäristö Oppimisen lähtökohtana on lapsen oma elinympäristö ja kokemusmaailma. Opettaja toimii sekä yksittäisen oppilaan että koko ryhmän oppimisen ohjaajana ja tukijana. Opetus on eheytettyä kokonaisopetusta. Opetuksessa huomioidaan monipuoliset työtavat sekä lapsen kehitystaso ja yksilölliset tarpeet. Positiivinen, kiireetön, iloinen ja avoin ilmapiiri edistää oppimista. Hyvä oppimisympäristö tarjoaa tilaisuuksia pohdintaan, tutkimiseen, kokeiluihin ja ongelmien ratkaisuun. Lapsessa tulee herättää halu oppimiseen ja omien kykyjen kehittämiseen. Materiaalit ja työvälineet ovat lasten saatavilla. Koulu on saaren ainoa koulu. Koulumme pyrkii pitämään ovet avoinna ympäristöönsä ja sen ihmisiin. Yhteistyötä tehdään kaikkien sidosryhmien kanssa omassa kunnassa, naapurikunnissa sekä koko Euroopassa. Esiopetus pohjautuu opetushallituksen antamiin esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisin ja niissä tapahtuviin mahdollisiin muutoksiin. Esiopetusta

4 163 annetaan vähintään 700 tuntia vuodessa ja se järjestetään koulutoimen alaisuudessa koulun tiloissa. Esikoulu on viisipäiväinen. 3. Oppimiskäsitys Oppiminen on tavoitteellista opiskelua erilaisissa tilanteissa opettajan ohjauksessa ja vuorovaikutuksessa opettajan ja vertaisryhmän kanssa. Lapsi rakentaa uudet käsityksensä aikaisemmin omaksumien käsitysten ja uuden tietoaineksen pohjalta (sosiokonstruktiivinen oppimiskäsitys). Oppiminen on päämääräsuuntautunut ja ongelmanratkaisua sisältävä oppimisprosessi. Esikoulutyön perustana on konstruktivistinen käsitys oppimisesta, joka huomioi oppijan valmiudet ja aikaisemmat tiedot. Oppiminen rakentuu omasta aktiivisuudesta sekä tavoitteellisesta toiminnasta ja perustuu oppijan kokemuksiin ja niiden arviointiin. Oppimaan oppimisessa on tärkeää tiedostaa ja ymmärtää oman toiminnan merkityksellisyyttä. 4. Työtavat Lähtökohtana on lapsen kyky ja halu oppia vuorovaikutuksessa opettajan sekä muiden lasten kanssa. Keskeisin opetusmenetelmä on leikki. Aikaa annetaan myös omaehtoiselle ja vapaalle leikille. Asioita harjoitellaan käytännön toimissa. Yhteiset keskustelut, kyselyhetket sekä pohdiskelut syventävät oppimiskokemuksia. Ohjattujen oppimistehtävien tulee olla erilaisia ja monipuolisia. Retket havainnollistavat ja keventävät opetusta. Lasta kannustetaan havaintojen tekemiseen, asioiden ja ilmiöiden tutkimiseen sekä kokeilemiseen eli ongelmanratkaisukeskeiseen työtapaan. Taidekokemukset tuottavat lapsille tärkeitä elämyksiä. Lapsia totutetaan myös oman työnsä reflektointiin ja arvioimiseen. Työtapojen tulee tukea oppimista sekä ohjata lasta tiedostamaan oma oppimisensa ja havaitsemaan, että hän voi itse vaikuttaa onnistumiseensa oppimisessa. Opetus perustuu monipuolisiin lapsen toiminnallisuutta edistäviin työtapoihin. Lapsi harjoittelee erilaisia oppimis- ja työskentelytaitoja ikäkaudelle ominaisella tavalla opetuksen tavoitteiden mukaan. Esiopetuksessa kokeillaan yksilöllisiä työtapoja, parityöskentelyä ja ryhmätyöskentelyä. Opettaja ohjaa lapsen ja koko ryhmän oppimista, kokeilemista, tutkimista, aktiivista osallistumista sekä luovaa toimintaa. Opiskelu tapahtuu

5 164 sosiaalisessa vuorovaikutuksessa muiden kanssa, mutta jokainen lapsi on silti itsenäinen toimija, joka rakentaa omaa ymmärrystään. 5. Esiopetuksessa noudatettavat täsmennetyt kasvatus- ja oppimistavoitteet 1. Lapsen identiteetti ja myönteinen minäkuva vahvistuu. Lapset oppivat sietämään pettymyksiä ja odottamaan vuoroaan. Leikin avulla tapahtuvassa oppimisessa keskeistä on ilo ja innostus. 2. Lapsi kasvaa vastuuntuntoiseksi yhteisön jäseneksi. Lapsille annetaan juuri hänen kyvyilleen sopivia auttamistehtäviä. 3. Lapsi tutustuu paikalliseen, kansalliseen kulttuuriin sekä muihin kansainvälisiin kulttuureihin. 4. Lapsi oppii pohdintaa oikeasta ja väärästä. Lapselle selvitetään yhteiselämän pelisäännöt jokapäiväisessä elämässä. Lasta kannustetaan ymmärtämään tasavertaisuutta ja hyväksymään ihmisen erilaisuutta. 5. Lapsi oppii nauttimaan luonnosta, kunnioittamaan elämää, huolehtimaan lähiympäristöstään ja ymmärtämään oman toimintansa vaikutukset. 6. Lapsen oppimaan oppimisen taidot kehittyvät. 7. Lapsi sisäistää hyvät tavat ja ymmärtää niiden merkityksen osana jokapäiväistä elämäämme. 6. Esiopetuksen sisältöalueet ja niiden tavoitteet 6.1. Eheyttäminen Esiopetuksessa opetus rakentuu kokonaisuuksista, jotka liittyvät lapsen elämänpiiriin ja kiinnostuksen kohteisiin. Eri tiedonalat ovat läsnä samanaikaisesti, kun ilmiöitä tarkastellaan osana jotakin kokonaisuutta. Sisältöjako toimii opettajan työvälineenä Keskeiset sisältöalueet Kieli ja vuorovaikutus Lapsilla tulee olla tasapuoliset mahdollisuudet esillä olemiseen ja leikkimiseen. Kieli on ajattelun väline, jonka kehittämiseksi lapsi tarvitsee toiminnal-

6 165 lisuutta sekä runsaasti leikkitilanteita. Esiopetuksessa luodaan pohja luku- ja kirjoitustaidon oppimiselle. Tämä sisältää sen, että lapsi on kuullut ja kuunnellut kieltä, lasta itseään on kuunneltu ja että lapsi on puhunut ja hänelle on puhuttu. Keskustelut ja kyselyt ovat tärkeitä opetusmenetelmiä. 1. Puhuminen 2. Kuunteleminen 3. Kirjallisuus, kuten sadut, kertomukset, tietotekstit, lorut ja runot ym 4. Ilmaisu (draama, leikki, nukketeatteri) 5. Sepittäminen 6. Kuvalukeminen 7. Alkava lukeminen ja kirjoittaminen (äänteet ja kirjaimet) 8. Kielentietoisuus 9. Viestintä Matematiikka Matematiikan sisältöihin perehdytään mm. leikkien, tarinoiden, laulujen, liikunnan, pienten työtehtävien, keskustelujen ja pelien avulla. 1. Arkipäivän matemaattiset ilmiöt 2. Avaruudelliset käsitteet 3. Numeroiden tunnistaminen 4. Luokittelu, vertailu, järjestäminen 5. Ongelmanratkaisu 6. Myönteinen asenne matematiikkaan Etiikka ja katsomus Esiopetukseen sisältyy eettistä kasvatusta ja kulttuurista katsomuskasvatusta. Eettinen kasvatus sisältyy kaikkeen toimintaan ja on koko ryhmälle yhteistä. Eettinen kasvatus lähtee itsetunnon kehittymisestä ja laajentuu ihmisten välisiin sosiaalisiin taitoihin sekä edelleen elinympäristöön. Tavoitteena on tutustua uskonnollisiin juhliin sekä siihen, miten ja miksi niitä vietetään. Elämänkatsomuskasvatuksen tavoitteena opetuksessa on käsitellä suvaitse-

7 166 vaisuutta, oikeudenmukaisuutta ja reiluutta, rohkeutta ja omaa identiteettiä sekä hyväntahtoisuutta ja huolenpitoa Ympäristö- ja luonnontieto Lapset oppivat kunnioittamaan kaunista saaristoamme ja maaseudun puhtautta. Lapset oppivat arvostamaan merta ja luontoa sekä ymmärtävät niiden merkityksen elinkeinona, harrastuksena ja elinympäristönä. Lapset tutustuvat saaristokulttuurin perinteeseen. Lapsi ymmärtää, että hän omalla toiminnallaan voi vaikuttaa luonnon hyvinvointiin. Lapsi saa elämyksiä ja kokemuksia luonnosta ja hän tutustuu jokamiehen oikeuksiin. Näin hän kokee vastuuntuntoa oman ympäristön hoitamisesta eli välttää roskaamista, turhaa metelöintiä ja kasvien repimistä. Lapsi ymmärtää luonnonsuojelun perusperiaatteet. Lapsi havainnoi luontoa monimuotoisesti esim. veneilemällä, retkeilemällä ja muuten luonnossa liikkumalla. Sisällöt valitaan lasten kiinnostuksen, lukuvuoden teeman ja lapsiryhmän tarpeen mukaan esim. liikennekasvatus, avaruus, luonnonsuojelu, jokamiehen oikeiden, käsite: elollinen eloton Terveys Lasta ohjataan huolehtimaan omasta terveydestään. Liikunnan, terveellisien ja monipuolisen ravinnon, puhtauden, riittävän levon ja pukeutumisen merkitystä korostetaan Fyysinen ja motorinen kehitys Päivittäinen, monipuolinen liikunta on välttämätöntä lapsen tasapainoiselle kasvulle, kehitykselle ja terveydelle. Liikkumisen ja leikin avulla harjaannutetaan lapsen fyysistä ja motorista kuntoa, liikehallintaa ja motorisia perustaitoja. Lapsen hienomotoriikka, kädentaidot sekä käden ja silmän yhteistyö kehittyvät arkipäivän toiminnoissa. Toiminta perustuu sekä ohjattuun, että omaehtoiseen liikunnalliseen toimintaan. Lasta ohjataan ymmärtämään liikunnan merkitys ihmisen hyvinvoinnille ja terveydelle.

8 Kuvataide ja kulttuuri Esiopetusryhmässä tai ryhmissä painotetaan erityisesti musiikin merkitystä. Musiikin rytmi on avain moneen taitoon mm. rytmi auttaa tavutuksessa (kirjoittaminen), lukemisessa ja kuuntelussa. Lasta ohjataan pitkäjänteiseen työskentelyyn ja arvostamaan omaa ja toisten taiteellista tuotosta. Lapsen mielikuvitusta ja luovuutta ruokitaan ja kannustetaan. 7. Erityistä tukea tarvitsevat lapset Lasta autetaan eri tukimuodoilla heti, kun vaikeudet on havaittu. Eri ongelmien varhainen tunnistaminen on tärkeää, jotta niiden syvenemistä voidaan ehkäistä. Erityistä tukea annetaan mm. lapsille, joiden kehityksen, kasvun ja oppimisen edellytykset ovat heikentyneet vamman, sairauden tai toimintavajavuuden vuoksi. Lisäksi erityisen tuen piiriin kuuluvat myös lapset, joilla on opetuksen ja oppilashuollon asiantuntijoiden tai huoltajien mukaan kehityksessään riskitekijöitä. Lapsen oppimisympäristö tulee järjestää erityistä tukea tarvitsevat lapset huomioon ottaen. Jokaiselle erityistä tukea tarvitsevalle lapselle tehdään oma henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma HOJKS. Erilaisia palveluita ovat tulkitsemis- ja avustajapalvelut, muut opetusja oppilashuoltopalvelut sekä erityiset apuvälineet. Erityisopettaja tutustuu ryhmän tai ryhmien lapsiin säännöllisesti. Avustajatarve neuvotellaan lapsi/ryhmäkohtaisesti. 8. Yhteistyö päivähoidon ja perusopetuksen kanssa Esikoulussa työskentelevä henkilökunta on jatkuvassa yhteistyössä koulun muun henkilökunnan kanssa. Tiivistä yhteistyötä tehdään myös päivähoidon henkilökunnan kanssa. 9. Yhteistyö huoltajien kanssa Lapsen kannalta on tärkeää luoda luottamuksellinen suhde vanhempien ja henkilöstön välille, koska lapsi elää samanaikaisesti kodin, esiopetuksen ja muun varhaiskasvatuksen vaikutuspiirissä. Tämä edellyttää näiden kasvatusyhteisöjen vuorovaikutusta lapsen kokonaisvaltaisen hyvän kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemisessa. Esiopetuksen henkilöstöllä ja huoltajilla on yhteinen kasvatusvastuu lapsesta. Vanhemmilla on ensisijainen vastuu lapsen kasvatuksesta sekä oman lapsensa tuntemus. Esiopetuksen henkilöstö tukee kotien kasvatustehtävää ja vastaa osaltaan lapsen kasvatuksesta esiopetuksen aikana. Yhteisvastuullisen kasvatuksen tavoitteena on edistää lasten kasvua, kehitystä ja oppimista sekä lisätä turvallisuutta ja hyvinvointia

9 168 esiopetuksessa. Lapsen viihtyvyyden, kasvamisen ja oppimisen kannalta on tärkeää luoda luottamuksellinen yhteys esiopetuksen henkilöstön ja huoltajien kanssa. Esiopetuksessa luodaan pohjaa myöhemmälle kodin ja koulun yhteistyölle. Kodin ja esiopetuksen välistä yhteistyötä tehdään yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon toimeenpanoon kuuluvia tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Yhteistyömuotoja ovat mm. - kasvatuskeskustelut ja lapsen kehitykseen liittyvät suunnittelu-, seuranta ja arviointikeskustelut - vanhempainillat - teemapäivät ja juhlat sekä muut yhteiset tapahtumat - tiedotteet, reppuvihot - vanhempainyhdistys 10. Henkilöstön välinen yhteistyö Henkilöstö pitää suunnittelu- ja arviointipalavereja säännöllisesti. 11. Esiopetuksen oppilashuollon suunnitelma Oppilashuoltoon kuuluu lapsen fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen. Tavoitteena on edistää lasten tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistaa kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Tavoitteena on luoda turvallinen ja terve oppimis- ja työympäristö sekä suojata mielenterveyttä. Oppilashuoltotyötä koordinoidaan moniammatillisessa oppilashuoltotyöryhmässä. Sen toimintaan osallistuvat aina käsiteltävistä asioista riippuen koulun opettajakuntaa, kouluterveydenhoitaja, koulupsykologi, koulukuraattori ja tarpeen mukaan muita ammattihenkilöitä (esim. koululääkäri, sosiaalityöntekijä, puheterapeutti, avohuollon ohjaaja jne.) ja oppilaiden vanhemmat/huoltajat. Lapsille tehdään kouluvalmiustestit ja tarpeen vaatiessa myös yksilöarviointi koulupsykologin kanssa. Yhteistyö päivähoidon ja perheen kanssa sekä moniammatillinen yhteistyö ovat tärkeitä, kun lapsella ilmenee fyysisiä, psyykkisiä tai sosiaalisia vaikeuksia. Toimintaohjeet ja mallit mm. koulukiusaamisen esiintyessä tai muissa kriisitilanteissa on selvitetty koulun kriisisuunnitelmassa, joka päivitetään aina lukuvuoden alussa. Esiopetuksen kuljetuksissa noudatetaan yleisiä joukkoliikenteeseen liittyviä turvallisuusohjeita. Esikoulunopettajat sekä keittiöhenkilökunta opastavat lapsia ruokailutilanteissa sekä antavat terveys-, ravitsemus ja tapakasvatusta. 12. Yhteistyö muiden tahojen kanssa

10 169 Esikoulu ja kirjasto toimivat tiiviissä yhteistyössä. Kirjasto tarjoaa lapsille monia palveluita, kirjoja ja muita välineitä, joiden avulla vähitellen lapset oppivat ajattelemaan kriittisesti ja käyttämään kaikenmuotoista tietoa sekä viestimiä. Kirjasto ottaa huomioon erilaiset lapsiryhmät ja se toimii yksilöllisen opiskelun sekä joustavien opetusjärjestelyiden tukena. Kirjasto tukee yhteistoiminnallista oppimista ja tutkivia oppimismenetelmiä. 13. Lapsen kehittymisen ja oppimisen seuranta sekä arviointi Lapsen kehittymistä ja oppimista seurataan koko toimintakauden ajan. Vanhempien kanssa käydään kehityskeskusteluja syksyllä toiminnan alussa ja tarvittaessa keväällä. Lapsille voidaan laatia pienimuotoinen henkilökohtainen opetussuunnitelma. Esiopetuksen päättyessä jokainen saa osallistumistodistuksen. 14. Toiminnan jatkuva arviointi Esiopetusta ja opetussuunnitelmaa arvioidaan ja kehitetään mm. - opettajien ja avustajien työssään tekemällä jatkuvalla arvioinnilla - opettajien yhteisten keskustelujen pohjalta mm. YT-kokouksissa - vanhempien ja opettajien keskusteluiden pohjalta - vanhemmille tehtyjen kyselyjen perusteella - koulutoimenlautakunnan vahvistamilla opetussuunnitelmilla ja niiden toteutumisen seuraamisella

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 Oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet Lisäopetuksen

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA JÄRVENPÄÄNKAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINENOSA Koulutuslautakunta hyväksynyt 17.8.2004 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 19.6.2007 48 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 17.6.2008

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI. 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI. 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 2.1. Turvallisuus 2.2. Asiakaslähtöisyys 2.3. Lapsilähtöisyys

Lisätiedot

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen Saatteeksi Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet 2004 ( http://www.oph.fi/info/ops/

Lisätiedot

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta koulu-yhteisön

Lisätiedot

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Varhaiskasvatus 2.1 Varhaiskasvatus Kankaanpäässä 2.2 Arvot 2.3 Tavoitteet 3. Toteuttaminen 3.1 Varhaiskasvatuksen oppimisympäristö 3.2 Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen

Lisätiedot

VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012

VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tervetuloa Vaisaaren päiväkotiin 3 2. Vaisaaren päiväkodin arvot 5 3. Toiminta-ajatus ja kasvatusympäristö 6 4. Kasvatuspäämäärät

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa 48. Opetus ja kasvatus tulee järjestää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa siten, että jokainen oppilas saa

Lisätiedot

Yksiköt: Kaupungin päiväkodit / perhepäivähoito / avoin varhaiskasvatus Yksityiset päiväkodit / perhepäivähoito Seurakunnat Järjestöt

Yksiköt: Kaupungin päiväkodit / perhepäivähoito / avoin varhaiskasvatus Yksityiset päiväkodit / perhepäivähoito Seurakunnat Järjestöt Tämä on Loviisan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma VASU. Sen lähtökohtana ovat valtakunnalliset varhaiskasvatuksen perusteet. Sivistyslautakunta hyväksyy joka toinen vuosi päivitetyn suunnitelman. Päivähoitoyksiköt

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisältö Alkusanat s. 3 Johdanto s. 4 Päiväkoti Pehtoorin ja lasten vanhempien yhteiset arvot s. 5 Toiminta-ajatuksemme s. 5 Yhteistyö s. 6 Arki Pehtoorissa

Lisätiedot

PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI. Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa.

PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI. Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa. 1 PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa. Päiväkodin toiminta-ajat: - maanantaista lauantaihin klo 5.00-22.30

Lisätiedot

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4.1 Oppilashuollon määritelmä Oppilashuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYS OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.0 Arvot, toiminta-ajatus ja kehittämisstrategiat OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.2 Turvallinen oppimisympäristö Kiusaamisen

Lisätiedot

LUVIAN KUNNAN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN ELI IIPAN TOIMINTASUUNNITELMA. 1.1.2005 alkaen

LUVIAN KUNNAN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN ELI IIPAN TOIMINTASUUNNITELMA. 1.1.2005 alkaen LUVIAN KUNNAN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN ELI IIPAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2005 alkaen päivitetty 1.8.2008 1 Johdanto... 3 2 Toiminnan lähtökohdat... 3 3 Toiminnan tavoitteet... 4 4 Toiminnan

Lisätiedot

HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla

HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla - miten toimimme arjen käytännöissä PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ Työryhmä: Kristiina Korpi Helena Laitila Kati Mäki Sari

Lisätiedot

Euran kunnassa oppilashuoltotyötä tehdään seuraavilla tasoilla (Oppilashuollon ohjeistus, 2010)

Euran kunnassa oppilashuoltotyötä tehdään seuraavilla tasoilla (Oppilashuollon ohjeistus, 2010) 6. ESIOPETUKSEN OPPILASHUOLTO Varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden. Esiopetuksen oppilashuolto

Lisätiedot

Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tämä on Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma VASU. Suunnitelma pohjautuu Loviisan kaupungin vuonna 2011 käyttöön ottamaan ja vuonna 2013 päivitettyyn

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

Vihastenkarin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Vihastenkarin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Vihastenkarin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkodissamme on vuosittain noin 72 lasta. Lapset on jaettu ikäryhmittäin neljään toiminnallisesti sopivaan ryhmään. Jokaisen ryhmän toiminnassa huomioidaan

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa

Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa Opetushallitus on hyväksynyt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014 http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/perusopetus

Lisätiedot

Uus-Lavolan päiväkoti toimintakausi 2014-2015. Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma (=esivasuvusu ) sekä toimintakertomus

Uus-Lavolan päiväkoti toimintakausi 2014-2015. Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma (=esivasuvusu ) sekä toimintakertomus Uus-Lavolan päiväkoti toimintakausi 2014-2015 Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma (=esivasuvusu ) sekä toimintakertomus Arvot LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ARVOT Arvostamme uuteen luotaavaa ajattelua

Lisätiedot

Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia

Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia Tukimateriaali kouluyhteisön terveys- ja hyvinvointiohjelman suunnitteluun Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia Elina Savola, Koulun terveys- ja hyvinvointihanke 2 Kouluyhteisön

Lisätiedot

VESIKANSAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2007 2008

VESIKANSAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2007 2008 VESIKANSAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2007 2008 Vesikansan päiväkodin toiminta ajatus: Luomme kasvatuskumppanuudessa perheiden kanssa lapselle turvallisen ja suvaitsevan ilmapiirin ympäröivän luonnon

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAMME SISÄLTÖ:

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAMME SISÄLTÖ: VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAMME SISÄLTÖ: -Arviointi -Havainnointi/dokumentointi -Uskonto ja etiikka -Luonto ja ympäristö -Liikunta ja terveys -Taide ja kulttuuri -Kieli ja vuorovaikutus -Matemaattinen ajattelu

Lisätiedot

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Luokanopettajan koulutus Huhtikuu

Lisätiedot