TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Perhekeskus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Perhekeskus"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Perhekeskus Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu

2 SISÄLLYS JOHDANTO... 2 PERHEKESKUKSEN PERUSAJATUS... 3 TYÖMUODOT... 3 AJAN VARAAMINEN... 4 PERHEKESKUSTYÖSKENTELYN PERIAATTEITA... 4 PERHEKESKUKSEN TIIMIT... 5 PERHENEUVOLATIIMI... 5 KUNTOUTUSTIIMI... 6 OPPILASHUOLLON TIIMI... 6 PERHETYÖN TIIMI... 8 MUUT LAPSIPERHEPALVELUT... 8 TYÖSKENTELYN PAINOPISTEET VUONNA LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE LAADUN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN PERHETYÖN KRITEERIT

3 JOHDANTO Liperin perhekeskus aloittaa toimintansa vuoden 2015 alusta. Perhekeskukseen kootaan nykyisten perheneuvolapalvelujen ja lasten ja nuorten kuntoutuspalvelujen rinnalle oppilashuollon kuraattori- ja psykologipalvelut sekä sivistystoimen ja neuvolan perhetyö. Lastensuojelusta perhekeskuksen toiminnaksi siirtyy ennaltaehkäisevä lapsiperhetyö ja tukiperhetoiminta, alle 18- vuotiaiden hoidollisesta syystä tarvitsemat asumispalvelut sekä ottolapsineuvonta. Lapsiperheiden kotipalveluun saadaan uutena resurssina perhetyöntekijä. Perhekeskuksen perustaminen vastaa omalta osaltaan uuden, pääsääntöisesti voimaan tulevan sosiaalihuoltolain säännöksiin ja voimaan tulleeseen lakiin oppilas- ja opiskelijahuollosta. Perhetyöllä vastataan osaltaan myös valtioneuvoston asetukseen neuvolatyöstä koskien vauvaperheiden laajan terveystarkastuksen sisältöä ja neuvolan asiakkaiden erityisen tuen tarpeen arvioimista ja toteuttamista. Lapsille ja nuorille järjestetään terveydenhuoltolain mukaisena lääkinnällisenä kuntoutuksena kuntoutustarpeen arviointia sekä toimintakyvyn parantamiseen ja ylläpitämiseen tähtääviä terapioita sekä muita kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä. Uusi sosiaalihuoltolaki velvoittaa huolehtimaan siitä, että yleiset kunnalliset palvelut soveltuvat kaikille ja kuntalaisten oma-aloitteinen ja oikea-aikainen palvelujen piiriin hakeutuminen onnistuu. Perhekeskuksen monialaisessa tiimissä on eri ammattialojen edustajia, joiden asiantuntemus ja osaaminen ovat vaivattomasti käytettävissä asiakkaan neuvontaan ja ohjaukseen sekä palvelun ja hoidon tarpeen arviointiin. Hoidon ja palvelun tarpeeseen pystytään tarvittaessa vastaamaan viiveettömästi ilman että asiakas joutuu ottamaan yhteyttä usealle taholle. Sosiaalihuoltolain mukaan yleisiä palveluja on kehitettävä kasvatuksen tukemiseksi. On tärkeää, että yleiset kaikille tarkoitetut palvelut tukevat lasten kasvatusta. Säännöksellä pyritään ohjaamaan äitiys- ja lastenneuvolassa, päivähoidossa ja koulussa toimivien henkilöiden valmiutta ohjata apua tarvitsevia tarvittaessa erityispalvelujen piiriin. Keskeistä perhekeskustyössä on konsultaatio ja yhdessä tekeminen muiden peruspalvelujen ja asiantuntijoiden kanssa. Tavoitteena on kasvatuksen tukeminen lapsen ja perheen arkiympäristössä. Jotta perhe olisi oikeutettu saamaan palveluja ilman lastensuojeluasiakkuutta, osa lastensuojelun avohuollon tukitoimista siirtyy sosiaalihuoltolain mukaisiksi palveluiksi. Lapsiperheillä tulee olemaan oikeus lapsen terveyden ja kehityksen vuoksi välttämättömään perhetyöhön sekä oikeus saada kotipalvelua, jos se on välttämätöntä perheen huolenpitotehtävän turvaamiseksi. Lastensuojelussa tulee huostaanottojen sijaan panostaa tehostettuun perhetyöhön ja perhekuntoutukseen. Tarkoituksena on vahvistaa tuen saantia lasten ja lapsiperheiden pulmiin ja ongelmiin varhaisessa vaiheessa ja vähentää tarvetta erityispalveluihin tai lapsi- ja perhekohtaiseen lastensuojeluun. 2

4 PERHEKESKUKSEN PERUSAJATUS Perhekeskuksen asiakaskunnan muodostavat kunnan alle 18-vuotiaat lapset ja nuoret sekä heidän perheensä. Lisäksi perhekeskus tuottaa uuden opiskelijahuoltolain mukaiset psykologi- ja kuraattoripalvelut erityisammattioppilaitos Luovin opiskelijoille kunnan ja oppilaitoksen tekemän sopimuksen mukaan. Perhekeskus tuottaa kaikki lapsiperheille kuuluvat ennaltaehkäisevät palvelut, lukuun ottamatta neuvolapalveluita ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluita. Työskentelyn lähtökohtana ovat lapsen ja perheen tarpeet. Työskentelyssä pyritään vastaamaan niihin tarpeisiin, jotka asiakas tai perhe itsellään tunnistaa ja joihin toivoo apua. Perhekeskus mahdollistaa sen, että asiakkaan tarpeisiin voidaan vastata monialaisen asiantuntemuksen avulla. Kuhunkin asiakastilanteeseen valitaan asiantuntevin työntekijä tai työpari. Monialainen tiimi tuo konsultaation avulla asiakkaiden käyttöön myös muiden ammattiryhmien osaamisen, vaikka heillä ei olisikaan suoraa kontaktia asiakasperheen kanssa. Perhekeskuksen työmuotoina ovat kotiin annettava kotipalvelu, keskusteluapu, ryhmätoiminta, ohjaus ja neuvonta, arviointi, kuntoutus ja terapia sekä lastenpsykiatrin palvelut. Työntekijöinä ovat perhekeskuksen johtaja (psykologi), 1,5 psykologia, sosiaalityöntekijä, puheterapeutti, toimintaterapeutti, perheohjaaja, kaksi perhetyöntekijää, vastaava kuraattori ja kuraattori. TYÖMUODOT Perhekeskus tarjoaa lapsiperheille sekä ennaltaehkäiseviä palveluita, lapsiperheiden kotipalvelua, tutkimuksia, ohjausta ja neuvontaa sekä kuntoutusta ja terapiaa. Työskentely voit tapahtua perheen kotona, muussa lapsen kasvuympäristössä tai työntekijän työpisteessä. Perhekeskus tarjoaa säännöllisesti konsultaatiota muille lasten, nuorten ja perheiden kanssa toimiville tahoille. Konsultaation tavoitteena on tukea lapsen ja nuoren luonnollisessa kasvuympäristössä tapahtuvaa arkielämän tukemista. Uutena työmuotona perhekeskus tarjoaa perheille myös lyhytaikaista (1-3 kertaa) tapahtuvaa sähköpostineuvontaa. Neuvonnan avulla perheet voivat saada ammattilaisen näkemyksen kysymykseen, joka heitä mietityttävät. Perhekeskuksen työntekijä vastaa asiakkaan kysymykseen henkilökohtaisesti viikon kuluessa. Tämä työmuoto otetaan käyttöön, mikäli sähköpostiyhteys saadaan riittävän suojatuksi. Kaikille kuntalaisille tarjottavista ennaltaehkäisevistä palveluista, kuten ryhmistä, ilmoitetaan kunnan Facebook-sivuilla ja perhekeskuksen omilla nettisivuilla. 3

5 AJAN VARAAMINEN Perheet voivat itse varata ajan perhekeskukseen. Tukikäynneille lähetettä ei tarvita. Puheterapia- ja toimintaterapialähetteen voi tehdä terveydenhoitaja, psykologi, erityisopettaja tai muu lapsen kanssa työskentelevä henkilö. Myös vanhemmat voivat itse olla yhteydessä puheterapeuttiin tai toimintaterapeuttiin ja kysyä neuvoja lapsensa tilanteeseen. Yhteistyökumppanit voivat perheen luvalla ilmoittaa perheen perhekeskuksen asiakkaaksi. Tuolloin perhekeskuksen työntekijät ovat yhteydessä perheeseen ja sopivat työskentelyn aloittamisesta. Oppimistutkimuksiin tulevista lapsista ja nuorista koulu lähettää perhekeskukseen pedagogisen arvion tai pedagogisen selvityksen. Ajanvaraus perhekeskukseen tehdään puhelimitse. Ajanvaraus voidaan tehdä tiistai-iltapäiväisin klo tai päivittäin perhekeskuksen työntekijöiden puhelinajalla klo Kiireellisyysarvio tehdään ajanvarauspuhelussa. Ei-kiireelliset, uudet ajanvaraukset käsitellään perjantaiaamuisin olevassa viikkotiimissä. Tiimissä nimetään perheen työntekijä, joka on perheen omatyöntekijänä koko työskentelyn ajan. Tarvittaessa työparina on perhekeskuksen työntekijä tai muu yhteistyökumppani. PERHEKESKUSTYÖSKENTELYN PERIAATTEITA Tavoitteena on sosiaalihuoltolain mukaisesti mahdollisimman tehokas lyhytaikainen tuki. Tukea pyritään antamaan oikea-aikaisesti lainsäädännöstä tuleva palvelu- ja hoitotakuu huomioiden. Kaiken työskentelyn päämääränä on tukea lapsen ja nuoren turvallista ja tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä tukea nuoren itsenäistymistä. Vanhemmat ovat mukana työskentelyssä ja työskentelyllä tuetaan myös perheen arjen hallintaa ja toimintakykyä. Asiakaskäynnit kirjataan potilastietojärjestelmä Mediatriin. Käytössä ovat puheterapia-, toimintaterapia, perheneuvola- ja koulukuraattorilehdet. Perhetyön lehteä ja lapsiperheille annettavan kotipalvelun päätös- ja palvelusuunnitelmasivuja kehitettään PTTK:ssa. Perhekeskus tekee aktiivisesti yhteistyötä muiden lasten ja nuorten kanssa toimivien tahojen kanssa. Perhekeskuksen työntekijät osallistuvat myös erilaisiin työryhmiin. Tavoitteena on, että kuhunkin työryhmään perhekeskuksesta nimetään 1-2 pysyvää jäsentä. Tavoitteena on löytää uusia, tehokkaita työmuotoja perheiden tukemiseen ja säilyttää toimivat ja hyväksi todetut työmenetelmät. 4

6 Palvelutakuu (sosiaalihuoltolaki): - Palvelutarpeen arviointi aloitetaan viipymättä ja saatetaan loppuun ilman aiheetonta viivytystä. - Erityistä tukea tarvitsevan lapsen palvelutarpeen arviointi aloitetaan viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä asian vireille tulosta ja arviointi valmistuu viimeistään kolmen kuukauden kuluessa vireille tulosta. Palvelutakuu (oppilas- ja opiskeluhuoltolaki) - Oppilas /opiskelija pääsee psykologille, sosiaalityöntekijälle tai kuraattorille kiireellisessä tilanteessa samana tai seuraavana päivänä ja muutoin viimeistään koulun tai oppilaitoksen seitsemäntenä työpäivänä, kun oppilas/opiskelija on sitä pyytänyt. Hoitotakuu (terveydenhuoltolaki): - Hoidon tarpeen arvioinnin perusteella lääketieteellisesti ja terveystieteellisesti tarpeelliseksi todettu hoito ja neuvonta järjestetään ja aloitetaan hoidon edellyttämä kiireellisyys huomioon ottaen kohtuullisessa ajassa. - Hoito aloitetaan terveyskeskuksessa viimeistään 3 kk:n ja erikoissairaanhoidossa viimeistään 6 kk:n ja lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa 3 kk:n sisällä hoidon tarpeen arvioinnin tekemisestä. PERHEKESKUKSEN TIIMIT Perhekeskuksessa toimii neljä tiimiä; perheneuvolatiimi, kuntoutustiimi, oppilashuoltotiimi ja perhetyön tiimi. Tiimit suunnittelevat ja kehittävät oman osaamisalansa työtä ja järjestävät tiimipalaverit sekä sisäisen työnohjauksen. Tiimit toimivat tiiviissä yhteistyössä keskenään. Perheneuvolatiimi Perheneuvolatiimin kuuluvat perheneuvolan sosiaalityöntekijä sekä kolme psykologia (50 % työaika, 50 % työaika 9 18-vuotiaat ja 20 % työaika esikoululaiset luokkalaiset lapset). Työskentelyn painopiste on peruskouluikäikäisten lasten ja nuorten sekä vuotiaiden nuorten psyykkisen hyvinvoinnin arvioimisessa ja tukemisessa. Työskentelyssä huomioidaan koko perhe. Myös parisuhdetyöskentely on keskeinen osa perheneuvolatiimin työtä. Perheneuvolatiimi antaa ohjausta ja neuvontaa sekä yksilö-, pari- ja perheterapiaa lapsille, nuorille ja perheille. Lisäksi tiimi antaa konsultaatiota muille lasten ja nuorten kanssa toimiville tahoille sekä osallistuu oppilashuoltotyöhön. Yhteistyö lastensuojelun kanssa on tiivistä. Perheneuvolatiimiin kuuluu myös konsultoiva lastenpsykiatri. Lastenpsykiatrin palvelua ostetaan noin kymmenen päivää vuodessa. 5

7 Joensuun kaupungille myydään psykologin antamaa asiantuntija-apua huoltoriitojen tuomioistuinsovitteluun. Käyntitavoite on 12 käyntiä viikossa ja 525 käyntiä vuodessa/työntekijä (100 % työaika). Kuntoutustiimi Kuntoutustiimiin kuuluvat toimintaterapeutti, puheterapeutti ja psykologi (20 % työaika). Kuntoutustiimin pääasiallinen asiakaskunta koostuu alle kouluikäisistä lapsista. Tiimi tuottaa lapsille suunnattavat psykologiset tutkimukset ja terapia-arviot, joiden pohjalta voidaan suunnitella lapselle tarvittavat tukimuodot ja vanhemmille annettava ohjaus ja neuvonta. Terapiatiimi antaa toimintaterapiaa ja puheterapiaa lapsille ja osallistuu lasten kuntoutussuunnitelmien laatimiseen ja arviointiin. Kuntoutustiimi tekee aktiivisesti yhteistyötä muiden alle kouluikäisten lasten kanssa toimivien tahojen kanssa ja antaa heille konsultaatiota. Perhekeskuksen tuottamia kuntoutuksia täydennetään ostopalveluilla. Perhekeskus ostaa lapsille ja nuorille heidän tarvitsemaansa puhe-, toiminta, musiikki- ja psykoterapiaa sekä neuropsykologisia arvioita ja kuntoutuksia. Lakisääteiset kuntoutukset ostetaan palveluntuottajilta, joiden kanssa on tehty ostopalvelusopimus. Maksusitoumukset ostopalveluihin myöntää perhekeskuksen johtaja ja sitoumukset ovat voimassa määräajan. Kuntoutustiimissä työntekijäkohtainen käyntitavoite on 12 asiakastapahtumaa viikossa, 525 käyntiä vuodessa/ työntekijä (100 % työaika). Oppilashuollon tiimi Oppilashuollon tiimiin kuuluvat vastaava kuraattori, kuraattori ja psykologi (60 % työaika). Työn painopiste on oppilaiden kanssa tehtävässä työssä. Työskentely suunnitellaan pääsääntöisesti yhdessä huoltajien kanssa ja he ovat tarvittaessa mukana työskentelyssä. Koulutiimin työhön kuuluu myös olennaisesti oppilashuolto ja oppilashuoltoryhmät sekä muut yhteistyöryhmät. Opiskelijahuollossa kuraattorin työhön kuuluvat myös asumiseen ja toimeentuloon liittyvät selvittelyt. Työskentelyä tullaan kehittämään entistä vahvemmin myös opettajien konsultaation suuntaan. Kuraattoreiden työskentely tapahtuu pääsääntöisesti kouluilla. Psykologin työskentelyn painopiste on oppimistutkimuksissa ja oppimisen tukemisessa. Esikoululaisten sekä 1-2- luokkalaisten psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen sekä yksilötasolla että lapsen oppimisympäristössä on myös psykologin keskeistä työtä. Lisäksi psykologi kuuluu oppilashuoltoryhmiin ja muihin yhteistyöryhmiin. 6

8 Psykologin työnkuva - keskeistä on lapsen tukeminen omassa oppimisympäristössään - oppimistutkimukset käynnistyvät koululta lähetteeksi tulevalla pedagogisella arviolla tai pedagogisella selvityksellä - psykologi osallistuu oppilashuollossa alakoulujen yhteisöllisiin ja yksilöllisiin ryhmiin - esikoululaisten ja luokkalaisten psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen - tavoitteena on kehittää myös luokkamuotoista psyykkisen hyvinvoinnin tukemista esikoululaisille sekä luokkalaisille Kuraattorin työkuva - asiakaskuntaan kuuluvat Liperin koulu ja kyläkoulut - Liperin koulun ja kyläkoulujen oppilashuoltoryhmät - kuraattori työskentelee ajanvarauksella ja avoimella vastaanotolla - työskentely tapahtuu Liperin koululla, sovitusti kyläkouluilla Vastaavan kuraattorin työnkuva - asiakaskuntaan kuuluvat Ylämyllyn ja Viinijärven koulut sekä ammattiopisto Luovi - suuren tarpeen vuoksi vastaava kuraattori työskentelee myös Liperin koulussa - Työskentely tapahtuu vuoden 2015 alusta lähtien viikon kerrallaan yhdessä koululla; viikko Paloaukean koululla, viikko Viinijärven koululla ja viikko Liperin koululla - Luovin asiakkaita palvellaan tarvittaessa yhtenä päivänä viikossa Luovissa - muina aikoina oppilaat saavat kuraattorin apua lain määräämien aikarajojen sisällä - Koska kuraattori on paikan päällä koululla vain joka kolmannen viikon, lisätään opettajille tuon viikon aikana annettavaa konsultaatiota. Konsultaatio tapahtuu 1-2 kertaa viikossa tunnin avovastaanotolla ja tarvittaessa siihen on myös mahdollisuus ajanvarauksella. Konsultaation tavoitteena on tukea lapsen kasvuympäristön keinoja auttaa lasta omissa pulmissaan. Opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalveluista laskutetaan opiskelijan kotikuntaa ja muut kunnat laskuttavat Liperiä liperiläisille annetuista vastaavista palveluista. Käyntitavoitteet: - psykologin käyntitavoite koulutiimissä on noin 7 käyntiä viikossa, 308 käyntiä vuodessa - kuraattorien käyntitavoite on 13 käyntiä viikossa, 570 käyntiä vuodessa/kuraattori - kaksi konsultaatiota viikossa 7

9 Perhetyön tiimi Perhetyön tiimiin kuuluvat perheohjaaja ja kaksi perhetyöntekijää. Perhetyön pääasiallinen painotus on alle kouluikäisten lasten perheissä. Perheohjaajan työ painottuu päivähoitoikäisten lasten ja heidän perheidensä kanssa työskentelyyn. Perhetyöntekijän työskentely painottuu vauvaa odottaviin ja vauvaperheisiin. Lapsiperheiden kotipalvelu on kuitenkin kaikkien liperiläisten lapsiperheiden palvelua. Perhetyö tarjoaa lapsiperheille ohjausta ja neuvontaa, vertaistukea sekä kotipalvelua. Ohjaus- ja neuvonta tarkoittaa vanhemmuuteen, lapsen kasvatukseen ja perheen ihmissuhteisiin sekä lapsiperheiden palveluihin liittyvää ohjausta ja neuvontaa. Työskentely tapahtuu pääsääntöisesti lapsiperheiden kotona ja on perheille maksutonta. Vertaistukena perhekeskus tarjoaa ryhmätoimintaa. Keväällä 2015 perhekeskus järjestää kolme ryhmää, jotka tukevat vanhemmuutta ja lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta. Tiimi tarjoaa myös konsultaatiota neuvolan ja päivähoidon henkilöstölle. Lapsiperheiden kotipalvelu on perheen arjen tukemiseksi tarjottavaa käytännön kotipalvelua. Kotipalvelulla tarkoitetaan asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen, asiointiin sekä muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista ja niissä avustamista. Sosiaalihuoltolain mukaisesti perheellä on oikeus lapsiperheiden kotipalveluun, jos se on välttämätöntä perheen huolenpitotehtävän turvaamiseksi. Syinä voivat olla alentunut toimintakyky, perhetilanne, sairaus, synnytys sekä vamma. Päätöksen kotipalvelun myöntämisestä tekee perhekeskuksen perheohjaaja. Kotipalvelu myönnetään määräajaksi (8-15 kertaa kerrallaan) ja palvelun sisällöstä ja tavoitteista tehdään kirjallinen sopimus. Lapsiperheiden kotipalvelu on maksullista ja maksu määräytyy sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymän sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksutaksan mukaan. Päätöksen asiakasmaksun alentamisesta tai perheelle myönnettävästä maksuttomasta kotipalvelusta tekee hallintosäännön mukaan tulosaluejohtaja, joka voi delegoida päätösvaltaa perhekeskuksen johtajalle. Perhetyössä työntekijällä voi olla 8-9 asiakasperhettä kerrallaan. Käyntitavoitteena on 10 asiakastapahtumaa viikossa, 430 käyntiä vuodessa/työntekijä. MUUT LAPSIPERHEPALVELUT Perhekeskus vastaa jatkossa kaikista ennaltaehkäisevistä lapsiperheiden ostopalveluista. Niitä ovat ennaltaehkäisevä tukiperhetoiminta, perheasiain neuvottelukeskuksen palvelut, ottolapsineuvonta, mahdolliset perhetyön ostopalvelut sekä alle 18-vuotiaille ostettavat asumispalvelut, joihin ei ole lastensuojelullista syytä vaan selkeä hoidollinen syy. Järjestöyhteistyönä jatketaan 8

10 MLL:n lapsiperhepalvelujen kumppanuussopimusta vuonna Palvelut ostetaan yhteistyökumppaneilta, joiden kanssa kunnalla on ostopalvelusopimus. Päätöksen palvelun myöntämisestä tekee perhekeskuksen johtaja. TYÖSKENTELYN PAINOPISTEET VUONNA 2015 Perhekeskuksen työn painopisteiksi vuodelle 2015 on valittu kolme asiaa: perhekeskuksen käytäntöjen vakiinnuttaminen, työntekijöiden työhyvinvointi ja interventiomenetelmien kehittäminen lasten ja nuorten käytöshäiriöiden hoitamiseen. Työkäytäntöjen vakiinnuttaminen on keskeisin asia. Tavoitteena on, että asiakkaan näkökulmasta yhteydenottaminen, työskentelyn aloittaminen, työskentely ja sen päättäminen sujuvat joustavasti ja hän saa tarvitsemansa avun. Asiakkaalle tarjotaan hänen pulmaansa monialaisen työryhmän tuki, mutta tavoitteena on, että asiakkaalle nimetty omatyöntekijä on yhteyshenkilönä koko hänen asiakkuutensa ajan. Työkäytännöt pyritään saamaan joustavaksi myös yhteistyökumppaneiden näkökulmasta. Perhekeskuksen työntekijät kootaan eri yksiköiden työntekijöistä. Yhteisten työkäytäntöjen luomisen lisäksi on tärkeää, että työntekijät kokevat aidosti kuuluvansa uuteen työyhteisöön ja työyhteisö on turvallinen ja ammatillisesti tukeva yhteisö. Työhyvinvoinnin tukeminen yhteispalaverein, tiimipalaverein ja keskinäisellä konsultaatiolla on osa jokapäiväistä toimintatapaamme. Työn vaikuttavuuden näkökulmasta keskeiseksi kehittämiskohteeksi on valittu lasten ja nuorten käytöshäiriöiden hoito. Käytöshäiriöt haittaavat lapsen sosiaalisia suhteita niin päivähoidossa, koulussa kuin perheessäkin. Käytöshäiriöt haittaavat lapsen oppimista ja altistavat traumakokemuksille. Tutkimusten mukaan lapsuuden käytöshäiriöiden hoito on myös parasta ennaltaehkäisyä aikuisiän psyykkisiin, fyysisiin ja sosiaalisiin ongelmien sekä rikollisuuteen. Tavoitteena on, että perhekeskuksessa voidaan vuoden 2015 aikana ottaa käyttöön tutkimuksiin perustuvia interventioita lasten ja nuorten käytöshäiriöiden hoitoon. Interventioiden toteuttamiseen kutsutaan mukaan yhteistyökumppaneita. Perhekeskukselle laaditaan uuden sosiaalihuoltolain 47 :n ja myöhemmin säädettävän sosiaalija terveysministeriön asetuksen mukainen omavalvontasuunnitelma. 9

11 LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Perhekeskuksen toimintakate vuodelle 2015 on , mikä on 28 % lasten ja perheiden palvelujen toimintakatteesta. Kuntoutustiimin toimintakate on 31 % perhekeskuksen kokonaismenoista, perheneuvolatiimin 28 %, oppilashuoltotiimin 19 %, perhetyön 17 % ja muiden perhepalvelujen osuus toimintakatteesta on 5 %. Lastensuojelun osuus lasten ja perheiden palvelujen talousarvion toimintakatteesta on , mikä on lasten ja perheiden palvelujen toimintakatteesta 72 %. Painopiste on edelleen sijais- ja jälkihuollon menoissa, mitkä ovat lastensuojelun kokonaismenoista lähes 50 %. LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUJEN TALOUSARVIO 2015 Yksikkö Toimintakate, Lastensuojelun sosiaalityö Lastensuojelu, mistä avohuollon tukitoimet ja sijoitukset mistä sijais- ja jälkihuolto Perhekeskus, mistä perheneuvola mistä oppilashuolto mistä kuntoutus mistä perhetyö mistä muut perhepalvelut YHTEENSÄ Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittain, osavuosiraporteissa kolmannesvuosittain ja vuosittaisessa tilinpäätöksessä. Lasten ja perheiden palvelujen pidempikestoisena tavoitteena on saada palvelujen painopistettä siirtymään ehkäiseviin toimiin ja varhaiseen tukeen sekä vahvistaa avohuollon lastensuojeluasiakkaiden intensiivistä tukea sosiaalityön, perhetyön ja perhekuntoutuksen keinoin, niin että sijaishuollon kustannukset laskevat. 10

12 LAADUN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Perhekeskuksen prosessien kehittämiseksi uusille asiakkaille tehdään vaikuttavuuskysely. Tavoitteena on, että työskentely käynnistyy asiakkaan näkökulmasta joustavasti ja työskentelyjakso parantaa asiakkaan kokemaa hyvinvointia. Perhekeskus arvioi toimintaansa SHQS laatukriteerein. Valittuja kehittämiskohteita työstetään ja tavoitteiden toteutumista arvioidaan. Sosiaalihuollon laadun, turvallisuuden ja asianmukaisuuden varmistamiseksi perhekeskukselle laaditaan uuden sosiaalihuoltolain 47 :n ja myöhemmin säädettävän sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukainen omavalvontasuunnitelma. Liperin kunta on yhdessä Joensuun kanssa osallisena valtiovarainministeriön Hyvinvoinnin integroitu toimintamalli kuntakokeilussa. Liperin perhekeskuksen monialainen tiimi edustaa kuntakokeilussa lasten ja nuorten varhaisen tuen toimintamallia. Kuntakokeilussa kokeillaan ja arvioidaan asiakasvastaavien merkitystä palveluprosessissa ja yhteisen palvelusuunnitelman käyttömahdollisuuksia. Kuntakokeilussa arvioidaan lähtötilannetta ja toimintamallin vaikutuksia erilaisin indikaattorein. PERHETYÖN KRITEERIT Kotipalvelun myöntämisen kriteerit: - raskauteen, synnytykseen tai vauvan hoitoon liittyvät haasteet/erityistilanteet (esim. vuodelepo raskausaikana) - monikkoperheeseen, yksinhuoltajuuteen tai suurperheeseen liittyvä vaikeus / avun tarve (esim. jaksamisen tukeminen) - vanhemman äkillinen masennus, uupumus, vakava sairastuminen, vamma tai tapaturma - lapsen pitkäaikainen sairaus, vamma - kriisi, äkillinen elämänmuutos tai erityistilanne perheessä (esim. perheenjäsenen kuolema tai vakava sairastuminen, avioero) - lastenhoito vanhemman välttämättömän asioinnin järjestämiseksi (esim. ensimmäiset sairaala- tai terapiakäynnit) - perhe ei ole oikeutettu muiden lakien perusteella korvaavaan palveluun 11

13 Lapsiperheiden kotipalvelua ei myönnetä: - äkilliseen lapsen sairastumiseen tilanteessa, jossa vanhemmalla oikeus jäädä hoitamaan lasta - pitkäkestoiseen päivittäiseen lastenhoitoon - henkilökohtaisen avustajan/avun tarpeeseen - kotona tehtävän etätyön, opiskelun, luennoilla käyntien tai vanhemman työssä käynnin vuoksi - parisuhteen hoitoon, virkistäytymiseen tai harrastuksen vuoksi 12

Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön kriteerit 2015

Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön kriteerit 2015 Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön kriteerit 2015 Sisällys 1.LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU... 2 1.1 Lapsiperheiden kotipalvelun sisältö... 3 1.2 Lapsiperheiden kotipalvelun aloittaminen... 3 1.3 Lapsiperheiden

Lisätiedot

4.3.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖN JA KOTIPALVELUN

4.3.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖN JA KOTIPALVELUN 4.3.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖN JA KOTIPALVELUN PALVELUKRITEERIT 1. Mitä on lapsiperheiden kotipalvelu ja perhetyö? Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön tavoitteena on

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI PERHETYÖ JA LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI PERHETYÖ JA LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI PERHETYÖ JA LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU 1 MITÄ PERHETYÖ ON? Perhetyöllä tarkoitetaan hyvinvoinnin tukemista sosiaaliohjauksella ja muulla tarvittavalla avulla tilanteissa,

Lisätiedot

Loimaan. Perhepalvelut

Loimaan. Perhepalvelut Loimaan Perhepalvelut PERHEPALVELUT Loimaan perhepalvelujen työmuotoja ovat palvelutarpeen arviointi, lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö ja sosiaa- liohjaus. Perhepalveluihin kuuluvat myös tukihenkilö-

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI PERHETYÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI PERHETYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI PERHETYÖ 1 MITÄ PERHETYÖ ON? Perhetyön tarkoituksena on tukea perheiden omaa selviytymistä erilaisissa elämäntilanteissa ja ennaltaehkäistä perheiden ongelmatilanteita.

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖ ESPOOSSA

LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖ ESPOOSSA LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖ ESPOOSSA LUONNOS/ te 170912 TUOTE KOTIPALVELU, LASTENHOITO- APU, VARHAINEN TUKI KOTIPALVELU, VAMMAISTEN LASTEN JA LASTEN- SUOJELUN AVOHUOLLON PERHEILLE 1) VARHAISEN TUEN TEHOSTETTU

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET NEUVOLAPÄIVÄT 20.10.2015

VALTAKUNNALLISET NEUVOLAPÄIVÄT 20.10.2015 VALTAKUNNALLISET NEUVOLAPÄIVÄT 20.10.2015 Terveydenhoitajan näkökulma sosiaalihuoltolakiin JOENSUUSTA Perustettu vuonna 1848, 284 asukasta Asukkaita 1.1.2015 75 041 Syntyvyys v 2014 768 lasta Asukastiheys

Lisätiedot

Uusi sosiaalihuoltolaki - lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevät palvelut

Uusi sosiaalihuoltolaki - lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevät palvelut Uusi sosiaalihuoltolaki - lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevät palvelut Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 29.9.2015 1 Uusi sosiaalihuoltolaki ja lasten

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT TAMPERE Lanula 27.8.2009, 111 Päivitetty 1.2.2015 LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT TAMPERE 2(6) Sisällysluettelo 1. LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT: TAUSTA JA PERUSTEET...

Lisätiedot

Iloa vanhemmuuteen. lapsiperheiden toimiva palvelukokonaisuus

Iloa vanhemmuuteen. lapsiperheiden toimiva palvelukokonaisuus Iloa vanhemmuuteen lapsiperheiden toimiva palvelukokonaisuus NETTI SIVUJEN UUDISTUS LAPSIPERHDEN PALVELUT Apua lapsiperheille (Hätätilanne) Äitiys-ja lastenneuvola Isyysasiat Päivähoito Esiopetus Koulut

Lisätiedot

5 Lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016

5 Lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 Sosiaali- ja terveyslautakunta 78 15.12.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 5 26.01.2016 5 Lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 SOSTER 78 Uusi sosiaalihuoltolaki (1301/22014)

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava ja ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013

Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava ja ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013 Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava ja ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013 Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava sekä ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Kainuun sote. Perhekeskus

Kainuun sote. Perhekeskus Kainuun sote Perhekeskus Perheiden hyvinvointi on meille tärkeintä. Neuvolatoiminta Neuvolapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia. Neuvolan laajat terveystarkastukset tarjoavat perheille tilaisuuden keskustella

Lisätiedot

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Auta lasta ajoissa- moniammatillisessa yhteistyössä 14.1.2016 Alkoholi, perhe- ja lähisuhdeväkivalta lapsiperheiden palvelut tunnistamisen ja puuttumisen

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS 1 Sisällys 1 Lapsiperheiden kotipalvelun ja kriteerien tarkoitus... 3 2 Lapsiperheiden kotipalvelun lainsäädännöllinen perusta... 3 3 Lapsiperheiden

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10. Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.2016 1 Sosiaalihuoltoyksikön tehtävät ohjausta, yhteistyötä, lupahallintoa,

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT ASIAKASMAKSUT OULUNKAARELLA

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT ASIAKASMAKSUT OULUNKAARELLA LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT ASIAKASMAKSUT OULUNKAARELLA Lapsiperheiden kotipalvelu (sosiaalihuoltolaki 19 ) Sosiaalihuoltolain 19 :n mukaisella lapsiperheiden kotipalvelulla tarkoitetaan

Lisätiedot

Yksilökohtaisen opiskeluhuollon toteuttaminen oppilaitoksissa. Marke Hietanen-Peltola Opiskeluhuollosta hyvinvointia 17.9.2014

Yksilökohtaisen opiskeluhuollon toteuttaminen oppilaitoksissa. Marke Hietanen-Peltola Opiskeluhuollosta hyvinvointia 17.9.2014 Yksilökohtaisen opiskeluhuollon toteuttaminen oppilaitoksissa Marke Hietanen-Peltola Opiskeluhuollosta hyvinvointia 17.9.2014 Esityksen termit Opiskelija = esikoululainen, peruskoululainen ja lukion tai

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

UNIKOULU-NEUVOKAS (ShL 18 )

UNIKOULU-NEUVOKAS (ShL 18 ) UNIKOULU-NEUVOKAS (ShL 18 ) Lapsen ollessa vähintään 8 kk ja enintään 3 vuotta. Kun omat keinot vauvan/lapsen unirytmin löytymiseen eivät enää auta. Kun neuvolasta saatuja neuvoja on kokeiltu kotona. Mitä

Lisätiedot

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Työpaja ammattikorkeakouluille ja sidosryhmille kuntousalan koulutuksesta 27.5.2014 Johtaja Päivi Voutilainen Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

#Noste sosiaalista kuntoutusta Lahdessa

#Noste sosiaalista kuntoutusta Lahdessa #Noste sosiaalista kuntoutusta Lahdessa Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät 25.-26.1.2017 Lahti Sibeliustalo Kaisa Hujanen Johtava sosiaalityöntekijä Lahden aikuissosiaalityö 23.1.2017 Kaisa Hujanen

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esityksestä (HE 67/2013 vp) oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lausunto hallituksen esityksestä (HE 67/2013 vp) oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Lausunto hallituksen esityksestä (HE 67/2013 vp) oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnan sivistysvaliokunta pyytää ehdotuksesta lausuntoa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 19.1.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 19.1.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 14 LAUSUNTO TOIVOMUSPONNESTA LASTEN OPPIMISVAIKEUKSIEN VARHAISESTA TUNNISTAMISESTA JA TUKI- JA KUNTOUTUSPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Terke 2009-2636 Esityslistan asia

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ PERHESOSIAALITYÖN TOIMIPISTEET: Lastensuojelun palvelut: Peruspalvelukeskus Virastotalo, Kuninkaanlähteenkatu 8, 38700 Kankaanpää,

Lisätiedot

ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS 9.2.2015 NEUVOLATOIMINNAN ja KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA

ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS 9.2.2015 NEUVOLATOIMINNAN ja KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS 9.2.2015 NEUVOLATOIMINNAN ja KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Ilomantsin terveyskeskuksen neuvolatoiminta on osa ehkäisevän työyksikön toimintaa. Ehkäisevässä

Lisätiedot

Ville Järvi

Ville Järvi LSSAVI Lastensuojelukoulutus Ville Järvi 21.2.2017 Näkökulma päivän aiheeseen Millaisia oppilaan kasvua ja oppimista ja arjen hallintaa tukevia toimenpiteitä varhaiskasvatuksessa ja koulussa tehdään ennen

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Perhepalvelut Kotkassa Iloa vanhemmuuteen. Hannele Pajanen

Perhepalvelut Kotkassa Iloa vanhemmuuteen. Hannele Pajanen Perhepalvelut Kotkassa Iloa vanhemmuuteen Hannele Pajanen 17.11.2016 Iloa vanhemmuuteen - hanke jatkaa kehittämistyötä - monessa on mukana oltu Lastentalo- hanke Lapsen paras Lapsen ääni I Lapsen ääni

Lisätiedot

Rovaniemen lapset ja perheet

Rovaniemen lapset ja perheet Rovaniemen lapset ja perheet Koko väestö 58 825 ( 31.12.2007) Perheet yhteensä 15 810 Lapsiperheet, % perheistä 43,7 Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä 23,0 (SOTKAnet) Lapsia 0 6 vuotiaat 4495 ( 2007),

Lisätiedot

Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto. Leena Nousiainen / Rondo Training Oy Pori

Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto. Leena Nousiainen / Rondo Training Oy Pori Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto Leena Nousiainen / Rondo Training Oy 11.1.2013 Pori Keskeisiä linjauksia Uuteen lakiin ehdotetaan koottavaksi lainsäädännössä nyt hajallaan olevat oppilas-

Lisätiedot

NEUVOLAN JA LASTENSUOJELUN PERHETYÖ VANTAALLA

NEUVOLAN JA LASTENSUOJELUN PERHETYÖ VANTAALLA NEUVOLAN JA LASTENSUOJELUN PERHETYÖ VANTAALLA Outi Ingberg Marja-Liisa Tirronen 05/2009 PERHETYÖ Suunnitelmallista / tavoitteellista Määräaikaista Muutokseen tähtäävää Tavoitteena tukea ja edistää erityistä

Lisätiedot

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa Sivistystoimi Sisällysluettelo Oppilashuolto lapsen koulunkäyntiä tukemassa... 3 Koulukuraattoreiden ja koulupsykologien tarjoama tuki... 4 Koulukuraattori...

Lisätiedot

Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja

Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja Laatuperiaatteita Lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta ovat vastuussa lapsen vanhemmat ja muut huoltajat. Tähän tehtävään heillä on oikeus saada apua ja tukea

Lisätiedot

Hyvinvointineuvola Hämeenlinnassa

Hyvinvointineuvola Hämeenlinnassa Hyvinvointineuvola Hämeenlinnassa Projekti 1.9.2009-31.10.2011 Tavoitteet: 1. Perhettä voidaan tukea psykososiaalisissa ongelmissa lähellä ja nopeasti 2. Neuvolan palveluvalikko laajenee ja työskentely

Lisätiedot

MUHOKSEN PERHETYÖN kriteerit

MUHOKSEN PERHETYÖN kriteerit MUHOKSEN PERHETYÖN kriteerit 2015 Sisällys 1. LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN KRITEERIT... 2 1.2 Kotipalvelu voi olla joko tilapäistä tai säännöllistä... 2 1.3 Mihin tarpeeseen lapsiperheiden kotipalvelua

Lisätiedot

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Seinäjoki 11.3.2014 Ville Järvi Erityisopetuksen rehtori Seinäjoen kaupunki Tehtävänanto 1. Yhteistyötä edistävät tekijät 2. Yhteistyön kannalta kehitettävää

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN 81 971 312 (13,3 %) Ltk 15.2.2012 s. 1/6 Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN PALVELURYHMÄT

Lisätiedot

Lähellä perhettä Varhaiskasvatuksen perheohjaus Liperissä. Liperin kunta

Lähellä perhettä Varhaiskasvatuksen perheohjaus Liperissä. Liperin kunta Lähellä perhettä Varhaiskasvatuksen perheohjaus Liperissä Liperin kunta Asukasluku: asukkaita 12 286 (tammikuu 2012) Taajamat: Liperi, Viinijärvi, Ylämylly Lapsia päivähoidossa yht. n. 600 lasta Päiväkodit:

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO. Kuopio Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta

LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO. Kuopio Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO Kuopio 26.3.2014 Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta Oppilashuollon kehittäminen Liperissä Lukuvuoden 2011-12 aikana yhteensä neljä

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA

PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA Kunnalla on terveydenhuoltolain (L1326/2010:29 ) mukainen velvollisuus järjestää potilaan sairaanhoitoon liittyvä lääkinnällinen kuntoutus. Lääkinnälliseen

Lisätiedot

Lastensuojelussa juuri nyt - meillä ja muualla. Sosiaali- ja terveysjaosto 17.9.2014

Lastensuojelussa juuri nyt - meillä ja muualla. Sosiaali- ja terveysjaosto 17.9.2014 Lastensuojelussa juuri nyt - meillä ja muualla Sosiaali- ja terveysjaosto 17.9.2014 Muutoksia ajassa Sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatio sotelakiluonnos lausunnolla 14.10. mennessä Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

VERKOTTUVAT PERHEPALVELUT

VERKOTTUVAT PERHEPALVELUT VERKOTTUVAT PERHEPALVELUT - KOHTI PERHEKESKUSTA 11.6.2013 Pori, lastenpsykiatri Antti Haavisto RAUMA Asukkaita vajaa 40 000 Ikäluokka n 450 Alle kouluikäisiä n 3000, 7-14-v n 3000 PERUSTAA Lapsen hyvinvoinnin

Lisätiedot

Digitaalinen palveluintegraatio ja henkilökohtainen hyvinvointisuunnitelma

Digitaalinen palveluintegraatio ja henkilökohtainen hyvinvointisuunnitelma Digitaalinen palveluintegraatio ja henkilökohtainen hyvinvointisuunnitelma Hyvinvoinnin integroitu toimintamalli Kuopio Anna-Mari Juutinen Kuntakokeilukoordinaattori 9.12.2015 Kuopion kaupunki Perusturva

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta Eveliina Pöyhönen Uusi sosiaalihuoltolaki Lain tarkoitus: Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalvelu- seminaari 16.10.2012

Lapsiperheiden kotipalvelu- seminaari 16.10.2012 Lapsiperheiden kotipalvelu- seminaari 16.10.2012 Anne Korhonen va. sosiaalipalvelujohtaja Niina Heino, perhetyöntekijä Imatrasta vajaan 29 000 asukkaan kaupunki kaakkoisella itärajalla lasten ja nuorten

Lisätiedot

POIJUPUISTON LASTENSUOJELUPALVELUT

POIJUPUISTON LASTENSUOJELUPALVELUT POIJUPUISTON LASTENSUOJELUPALVELUT POIJUPUISTON LASTENSUOJELUPALVELUT VASTAANOTTOKOTI TEHOSTETTU PERHETYÖ KOTIUTUS- JA TUKITYÖRYHMÄ 2 POIJUPUISTON VASTAANOTTOKOTI Espoolaisten 13-18 -vuotiaiden nuorten

Lisätiedot

Oppilashuolto Koulussa

Oppilashuolto Koulussa 1.8. 2014 Oppilashuolto Koulussa Keskeistä uudessa oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa Kokoaa yhteen oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevat säännökset, jotka aiemmin olleet hajallaan lainsäädännössä. Korostetaan

Lisätiedot

LASTENSUOJELU LOIMAALLA ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT - AVO- JA SIJAISHUOLTO - JÄLKIHUOLTO

LASTENSUOJELU LOIMAALLA ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT - AVO- JA SIJAISHUOLTO - JÄLKIHUOLTO LASTENSUOJELU LOIMAALLA 2017 - ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT - AVO- JA SIJAISHUOLTO - JÄLKIHUOLTO ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ - Jo peruspalveluissa tulisi tehdä valtaosa ennaltaehkäisevästä

Lisätiedot

Viestejä valvontakentältä

Viestejä valvontakentältä Viestejä valvontakentältä Kotiin annettavat palvelut lapsiperheiden osalta 12.12.2016 1 Sosiaalihuoltolain 19 :n mukaisen kotipalvelun saatavuus Lounais-Suomen aluehallintoviraston alueella (säännöstöä

Lisätiedot

Varjosta valoon seminaari 20-9-12

Varjosta valoon seminaari 20-9-12 Varjosta valoon seminaari 20-9-12 Mitä ovat perheneuvolapalvelut Sosiaalihuoltolain 17 :n mukaan kunnan on huolehdittava kasvatus-ja perheneuvonnan järjestämisestä. Sosiaalihuoltolain 19 :n mukaan kasvatus-ja

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Opiskeluhuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto - Ajankohtaista Kuopio 26.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies, STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET Etelä-Suomen aluehallintovirasto Marja-Leena Stenroos 29.4.2014 EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN KÄSITE Käsite

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 23.04.2015 Sivu 1 / 1 1682/00.01.02/2013 13 Väliraportti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2013-16) toimeenpanosta ja suunnitelman täydentäminen oppilashuollon osalta (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja

Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja 1 Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja 1 Uusi lastensuojelulaki 417/2007 tuo lastensuojelun koko palvelujärjestelmän yhteiseksi tehtäväksi

Lisätiedot

EURAN KUNNAN OPISKELUHUOLLON KURAATTORI- JA PSYKOLOGIPALVELUT

EURAN KUNNAN OPISKELUHUOLLON KURAATTORI- JA PSYKOLOGIPALVELUT EURAN KUNNAN OPISKELUHUOLLON KURAATTORI- JA PSYKOLOGIPALVELUT EURAN KUNNAN OPISKELUHUOLLON PSYKOLOGI- JA KURAATTORIPALVELUT Psykologi- ja kuraattoripalveluilla tarkoitetaan opiskeluhuollon psykologin ja

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpano Euran kasvatus- ja opetuspalveluissa

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpano Euran kasvatus- ja opetuspalveluissa Kasvatus- ja opetuslautakunta 39 18.06.2014 Kunnanhallitus 134 11.08.2014 Valtuusto 29 29.09.2014 Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpano Euran kasvatus- ja opetuspalveluissa 1305/12.01.03/2014 Kasvope

Lisätiedot

Selvitys valtuustolle

Selvitys valtuustolle Limingan kunta Selvitys valtuustolle Lapsiperheiden palvelut/ perhetyö ja kotipalvelut 11.4.2017 Sisällys LAPSIPERHEIDEN PALVELUT / KOTIPALVELU JA PERHETYÖ... 2 TOIMEKSIANTO... 2 SOSIAALIHUOLTOPROSESSI...

Lisätiedot

Näkökulmia oppilashuollon moniammatillisuuteen Monenlaista moniammatillisuutta oppilashuollossa

Näkökulmia oppilashuollon moniammatillisuuteen Monenlaista moniammatillisuutta oppilashuollossa Näkökulmia oppilashuollon moniammatillisuuteen Monenlaista moniammatillisuutta oppilashuollossa 30.11.2011 Kristiina Laitinen Opetusneuvos Opetushallitus Moniammatillisuus oppilashuollossa Lakisääteistä

Lisätiedot

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1)

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTe perhepalveluiden palvelumalli Yhteisöpalvelut Yhteiset palvelut Monialainen kuntoutus Sosiaalipalvelut Sosiaaliasiamies

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN TILAPÄISEN JA SÄÄNNÖLLISEN KOTIPALVELUN PALVELUSETELI. Palveluntuottaja ja hänen henkilöstönsä perehtyvät seuraaviin asiakirjoihin:

LAPSIPERHEIDEN TILAPÄISEN JA SÄÄNNÖLLISEN KOTIPALVELUN PALVELUSETELI. Palveluntuottaja ja hänen henkilöstönsä perehtyvät seuraaviin asiakirjoihin: LAPSIPERHEIDEN TILAPÄISEN JA SÄÄNNÖLLISEN KOTIPALVELUN PALVELUSETELI on sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19 :n mukaista palvelua lapsiperheille, painopisteenä ovat alle kouluikäisten lasten perheet ja vauvaperheet.

Lisätiedot

Perusturvan palveluverkkoselvitys 2016

Perusturvan palveluverkkoselvitys 2016 Perusturvan palveluverkkoselvitys 2016 Perusturvalautakunnan 28.1.2016 päätös Perusturvan palvelut Suurin osa perusturvan toimialan eli sosiaali- ja terveyden huollon palveluista ovat lakisääteisiä. Palvelut

Lisätiedot

Opiskeluhuollon palvelut. Marke Hietanen-Peltola, LT, ylilääkäri Oikeus oppimiseen

Opiskeluhuollon palvelut. Marke Hietanen-Peltola, LT, ylilääkäri Oikeus oppimiseen Opiskeluhuollon palvelut Marke Hietanen-Peltola, LT, ylilääkäri Oikeus oppimiseen 24.3.2015 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) tuli voimaan 1.8.2014, mikä muuttui? Opiskeluhuollon suunnittelu

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Marjaana Pelkonen, STM

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Marjaana Pelkonen, STM Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Marjaana Pelkonen, STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden Opiskeluhuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän fyysisen ja psyykkisen terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 Perusturvalautakunta 25.2.2016 Liite Sivu 2 / 7 Sisällys LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.3.2016 -----------------------------

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi

Sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi Sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi Perhekeskustyöpaja 23.11.2017 Leena Normia-Ahlsten 27.11.2017 1 Lähtökohdat Palvelujen piiriin voi hakeutua itse halutessaan, ei edellytetä ilmoitusta

Lisätiedot

Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Varhaiskasvatus ja opetus Terhi Päivärinta Johtaja, opetus ja kulttuuri Kuntatalo 4.2.2015 Nykyinen yhteistyö Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke 2(6) Sisällys Aloite perhetyöhön... 3 Aloitusvaihe... 3 n suunnitelman tekeminen... 4 n työskentelyvaihe... 4 n työskentelyn arviointi... 5 n päättäminen... 5 3(6) Aloite perhetyöhön Asiakkuus lastensuojelun

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014

Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014 Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014 Järvenpään kaupunki Tanja Bergman 11.11.2014 - Työllistymisen palvelut Järvenpäässä & Aikuissosiaalityön rooli - Työikäisten sosiaalityö Järvenpäässä / muutossosiaalityö

Lisätiedot

Perheneuvola lapsiperheen tukena. Mitä ja milloin?

Perheneuvola lapsiperheen tukena. Mitä ja milloin? Perheneuvola lapsiperheen tukena Mitä ja milloin? Sosiaalihuoltolain velvoittamaa toimintaa Kunnilla on Sosiaalihuoltolain mukaan velvollisuus järjestää kasvatus- ja perheneuvontaa asukkailleen. Kasvatus-

Lisätiedot

Onnistunut työ tekee hyvää: Akaan kaupungin lasten, nuorten ja perheiden palvelujen sekä henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämishanke 2014-2016

Onnistunut työ tekee hyvää: Akaan kaupungin lasten, nuorten ja perheiden palvelujen sekä henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämishanke 2014-2016 Onnistunut työ tekee hyvää: Akaan kaupungin lasten, nuorten ja perheiden palvelujen sekä henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämishanke 2014-2016 Akaa kaupunki ja Sirkka Rousu/Pystymetsä Oy 2015 1 Tarve FAKTAT

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolaki uudistaa lapsiperheiden varhaista tukea ja monialaista yhteistyötä

Sosiaalihuoltolaki uudistaa lapsiperheiden varhaista tukea ja monialaista yhteistyötä Sosiaalihuoltolaki uudistaa lapsiperheiden varhaista tukea ja monialaista yhteistyötä Neuvolapalvelut lähemmäksi perhettä 20.10.2015 Erityisasiantuntija Virva Juurikkala / STM 2.4.2015 Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit 6.4.2017 Sosisaalihuollon palvelutehtätäkohtaiset palveluprosessit / Niina Häkälä ja Antero Lehmuskoski 1 Sosiaalihuollon palveluprosessit Yleiset

Lisätiedot

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Versio 2.0 Lokakuu 2017 11.10.2017 Esityksen nimi / Tekijä 1 Keskeisiä käsitteitä Palvelutehtäväkohtainen palveluryhmä koostuu joukosta sosiaalipalveluja.

Lisätiedot

YDINPROSESSIT LÄHIPALVELUT ALUEELLISET PALVELUT ERITYISPALVELUT. Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta

YDINPROSESSIT LÄHIPALVELUT ALUEELLISET PALVELUT ERITYISPALVELUT. Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta LIITE 2. Ydinprosessityöryhmien palvelujaottelut IKÄIHMISTEN YDINPROSESSIT LÄHI ALUEELLISET ERITYIS Ennaltaehkäisevät palvelut Palvelutarpeen arviointi Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta

Lisätiedot

ESITE Nilakan yhtenäiskoulun yksilökohtaisesta monialaisesta oppilashuoltotyöstä

ESITE Nilakan yhtenäiskoulun yksilökohtaisesta monialaisesta oppilashuoltotyöstä ESITE Nilakan yhtenäiskoulun yksilökohtaisesta monialaisesta oppilashuoltotyöstä Tällä asiakirjalla esitellään Nilakan yhtenäiskoulun yksilökohtaisen monialaisen oppilashuoltotyön toiminta ja sillä voidaan

Lisätiedot

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Osaava, Lempäälä 15.4.2014 Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Esko Lukkarinen, Opetus- ja kulttuuritoimi-vastuualue 17.4.2014 1 Opiskeluhuollon prosessit ja toimijat

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu. Koulutuspäivä Oulussa

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu. Koulutuspäivä Oulussa Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Koulutuspäivä Oulussa 6.2.2014 Järjestämisvastuut Koulutuksen järjestäjä vastaa 1. opetussuunnitelman mukaisen opiskeluhuoltosuunnitelman toteutumisesta 2. yhteistyön

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Koulutuspäivä Helsingissä 27.2.2014 Hallitusneuvos Anne-Marie Brisson Järjestämisvastuut Koulutuksen järjestäjä vastaa 1. opetussuunnitelman mukaisen opiskeluhuoltosuunnitelman

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Koulutuspäivä Kuopiossa 26.3.2014 Hallitusneuvos Anne-Marie Brisson Summa summarum Opiskeluhuoltoa järjestetään joko yhteisöllisenä tai yksilökohtaisena Yksilökohtaista

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄ MIELESSÄIN. Johtava psykologi Pia Kalkkinen 28.11.2014

MÄNTSÄLÄ MIELESSÄIN. Johtava psykologi Pia Kalkkinen 28.11.2014 MÄNTSÄLÄ MIELESSÄIN Johtava psykologi Pia Kalkkinen 28.11.2014 1 Yksilökohtainen opiskeluhuolto (HE 113/2013) Yksilökohtainen opiskeluhuolto kuuluu kaikille oppilaitosyhteisössä työskenteleville sekä opiskeluhuoltopalveluista

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lapsiperheiden kotipalvelu Espoossa - toteutus uuden sosiaalihuoltolain mukaisesti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lapsiperheiden kotipalvelu Espoossa - toteutus uuden sosiaalihuoltolain mukaisesti 18.11.2015 Sivu 1 / 1 4876/2015 05.05.00 105 Lapsiperheiden kotipalvelu Espoossa - toteutus uuden sosiaalihuoltolain mukaisesti Valmistelijat / lisätiedot: Raija Vanhatalo, puh. 046 877 2774 Elina Palojärvi,

Lisätiedot

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013 Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Päiväys Moniammatillinen yhteistyö Lasten ja perheiden

Lisätiedot

3.1. Palvelun järjestämistä ohjaavat tärkeimmät lait, asetukset ja asiakirjat

3.1. Palvelun järjestämistä ohjaavat tärkeimmät lait, asetukset ja asiakirjat 3. Perhepalvelut Perhepalvelujen tavoitteena on lasten, nuorten ja heidän perheidensä sosiaalisen hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja turvallisuuden edistäminen sekä itsenäisen suoriutumisen tukeminen ennaltaehkäisevillä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1 Kulttuurilautakunta 24.03.2015 Sivu 1 / 1 1682/00.01.02/2013 16 Väliraportti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2013-16) toimeenpanosta ja suunnitelman täydentäminen oppilashuollon osalta (Kh/Kv)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) historia Opetuslautakunta 26.03.2013 40 Opetuslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle: Perusopetuslain ja opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain ja kuntouttavan työtoiminnan uudet aloitteet työllistämisessä. LUONNOS 15.5.2014, Eveliina Pöyhönen

Sosiaalihuoltolain ja kuntouttavan työtoiminnan uudet aloitteet työllistämisessä. LUONNOS 15.5.2014, Eveliina Pöyhönen Sosiaalihuoltolain ja kuntouttavan työtoiminnan uudet aloitteet työllistämisessä LUONNOS 15.5.2014, Eveliina Pöyhönen Luonnos uudeksi sosiaalihuoltolaiksi: Parhaillaan lausuntokierroksella 6.6.2014 asti

Lisätiedot

Lasten ja nuorten Pieksämäki - hyvinvointisuunnitelma 2014 2017. Lasten ja nuorten hyvinvointikoordinaattori Seija Laitinen

Lasten ja nuorten Pieksämäki - hyvinvointisuunnitelma 2014 2017. Lasten ja nuorten hyvinvointikoordinaattori Seija Laitinen Lasten ja nuorten Pieksämäki - hyvinvointisuunnitelma 2014 2017 Lasten ja nuorten hyvinvointikoordinaattori Seija Laitinen Intialainen viisaus Kun aikuiset näkevät lasten ajelehtivan joessa ja jopa hukkuvan,

Lisätiedot

Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa

Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa Hanketta hallinnoi Rovaniemen kaupunki Toteutuksesta vastaa Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Mukana Lapin

Lisätiedot

Lastensuojelua yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa

Lastensuojelua yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa Lastensuojelua yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa Pitäisi puhua yhteistyöstä SIIS MISTÄ? Perusturvan toimiala, sosiaalipalvelut 3 Sijais- ja jälkihuollon sosiaalityö Avohuollon sosiaalityö

Lisätiedot

Kuntaseminaari Eskoon Asiantuntijapalvelut

Kuntaseminaari Eskoon Asiantuntijapalvelut Kuntaseminaari 24.5.2017 Eskoon Asiantuntijapalvelut Ulla Yli-Hynnilä Henkilöstö esimies lääkäri (1) psykologi (3) psykiatrinen sairaanhoitaja (2) puheterapeutti (2) kuntoutussuunnittelija (1) toimintaterapeutti

Lisätiedot

Selvitysluonnoksesta annetut lausunnot

Selvitysluonnoksesta annetut lausunnot Selvitysluonnoksesta annetut lausunnot Lasten mielenterveysongelmien ehkäisy ja hyvinvoinnin tukeminen kouluterveydenhuollossa (3/2017) 318/54/2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö, OKM167/050/2017, 6.7.2017.

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

Miten erityisnuorta tuetaan peruskoulun aikana? Mari Raappana, koulupsykologi & Ulla Suosalo, toimintaterapeutti

Miten erityisnuorta tuetaan peruskoulun aikana? Mari Raappana, koulupsykologi & Ulla Suosalo, toimintaterapeutti Miten erityisnuorta tuetaan peruskoulun aikana? Mari Raappana, koulupsykologi & Ulla Suosalo, toimintaterapeutti Oppilashuollollinen tuki Yhteisöllistä Yksilökohtaista Yhteistyötahojen tärkeä merkitys

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolaki uudistuu. Mikä muuttuu lastensuojelussa?

Sosiaalihuoltolaki uudistuu. Mikä muuttuu lastensuojelussa? Sosiaalihuoltolaki uudistuu Mikä muuttuu lastensuojelussa? VALTAKUNNALLISET LASTENSUOJELUPÄIVÄT HÄMEENLINNA 1.10.2014 Lotta Hämeen-Anttila Valmisteluvaiheet Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmä:

Lisätiedot