Vähämerkityksistä tukea koskeva asetus KYSELY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vähämerkityksistä tukea koskeva asetus KYSELY"

Transkriptio

1 Vähämerkityksistä tukea koskeva asetus KYSELY TIETOJA VASTAAJASTA Kyselykohtaiset tietosuojaperiaatteet: Vastaukset julkaistaan internetissä nimellä, paitsi jos vastaaja vastustaa henkilötietojensa julkaisemista sillä perusteella, että julkaisu vahingoittaisi hänen oikeutettuja etujaan. Tällöin vastaus voidaan julkaista nimettömänä. EUROPA-sivustolla noudatettavat tietosuojaa koskevat säännöt ovat nähtävillä osoitteessa 01. Vastustatteko henkilöllisyytenne julkistamista? Kyllä Ei 02. Onko jotain Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/ artiklassa säädetyistä poikkeuksista sovellettava vastaukseenne? Jos on, ilmoittakaa selvästi, mitä vastauksenne osia ei saisi julkistaa, perustelkaa tietojen luottamuksellisuus ja toimittakaa myös ei-luottamuksellinen versio vastauksestanne julkaistavaksi komission verkkosivuilla. Ilmoittakaa yhteystietonne seuraavassa osiossa. Nimi Organisaatio Pääasiallinen toimiala Olli Hyvärinen, Tarja Sinivuori-Boldt Ministry of Employment and the Economy Paikka (maa) Sähköpostiosoite: tarja.sinivuori.boldg Huom. Pyydämme vastaamaan kysymyksiin järjestyksessä, mutta kaikkiin kysymyksiin ei ole pakko vastata. Voitte myös antaa lisätietoja, jotka katsotte merkityksellisiksi ja jotka eivät sovi vastaukseksi mihinkään tiettyyn kysymykseen. 1 EYVL L 145, , s. 43.

2 OSA A: VÄHÄMERKITYKSISTÄ TUKEA KOSKEVAN ASETUKSEN KÄYTTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT Sekä paikallis- että valtion viranomaisille tarkoitetut kysymykset 1. Onko alueellanne myönnetty (joko vastaajan tai alueellisten/kunnallisten tms. viranomaisten toimesta) tukea vähämerkityksistä tukea koskevan asetuksen perusteella? Jos on, antakaa tiedot mahdollisuuksien mukaan asetuksen voimaantulosta (2007) alkaen vuosittain eriteltynä. a. myönnetyn vähämerkityksisen tuen kokonaismäärä (kokonaismäärä, yrityskohtainen keskimäärä, tukimäärien jakautuminen yritystä kohden [< ; ; ; ] b. tuensaajien lukumäärä, mahdollisuuksien mukaan jaoteltuna suuriin, keskisuuriin ja pieniin yrityksiin; jos mahdollista, ilmoittakaa tiedot myös mikroyritysten osalta c. toimialat, käyttäkää mahdollisuuksien mukaan NACE-luokitusta d. mahdollisuuksien mukaan ja soveltuvin osin vastaajan alueella valtion viranomaisten ja alue-/paikallisviranomaisten myöntämän tuen määrä jaoteltuna. [Volyymitiedot tullaan keräämään ja lähettämään erikseen Excel taulukossa.] Jos teillä ei ole tarkkoja tietoja, esittäkää arvio. 2. Onko vähämerkityksistä tukea koskevan asetuksen käytössä alueellisia eroja vastaajan hallintoalueella (esim. saavatko tietyt alueet suhteellisesti enemmän tällaista tukea muihin alueisiin verrattuna)? Jos on, miksi? Suomen viranomaiset eivät ole havainneet asetuksen käytössä olevan alueellisia eroja. 3. Mitä asetuksen mukaisia tukivälineitä (avustukset, lainat, takaukset jne.) olette käyttäneet? Selvittäkää, miksi käytitte kyseisiä välineitä ja ilmoittakaa, jos mahdollista, kunkin välineen puitteissa vuodesta 2007 alkaen myönnetyn vähämerkityksisen tuen kokonaismäärä ja edunsaajien lukumäärä vuosittain. [Volyymitiedot tullaan keräämään erikseen komissiolle lähetettävään Excel-taulukkoon.] 4. Mitkä olivat tavoitteenne myöntäessänne vähämerkityksistä tukea (esim. aluekehitys, tutkimus ja kehitys jne.)? Arvioikaa mahdollisuuksien mukaan eri tarkoituksiin myönnetyn vähämerkityksisen tuen jakauma prosentteina. Suomen viranomaisten näkemyksen mukaan vähämerkityksisen tuen tavoitteet vaihtelevat. Tuen perustana on saattanut olla esim. pk-yritystoiminnan kehittäminen, energiatuotannon varmuus ja monipuolisuus, ympäristön suojelun edistäminen, energiankulutuksen vähentäminen tai maaseudun pk-yritysten tukeminen tavoitteena maaseutualueiden elinkeinorakenteen monipuolistaminen ja kehittäminen. 5. Oletteko arvioineet (yleensä tai tapauskohtaisesti) myönnetyn vähämerkityksisen tuen vaikutuksia? Jos olette, selvittäkää lyhyesti arvioinnin tärkeimpiä tuloksia. Myönnetyn vähämerkityksisen tuen vaikutuksia ei ole kattavasti arvioitu. Tapauskohtaisesti hakemuksia käsiteltäessä on voitu arvioida käytettävissä olevan tukivälineen soveltuvuutta ja 2

3 tuen vaikutusta tukemisen tarkoitukseen. Vaikuttavuuden arvioinnissa on kiinnitetty huomiota yritystuen vaikuttavuuteen sinällään, eikä niinkään de minimis tuen vaikuttavuuteen. Yleisellä tasolla voidaan todeta, että vähämerkityksistä tukea käytetään usein muita valtiontukimuotoja täydentävänä tukimuotona. Tukea on pyritty myöntämään ensisijaisesti ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisten perusteiden nojalla ja kun tällaista ei ole ollut käsillä, on käytetty vähämerkityksistä tukea. Vähämerkityksisen tuen etuna on ollut erityisesti mikroyritysten ja pienten yritysten tukemisen osalta tukimuodon käytön keveys ja selkeys sekä tukea myöntävän viranomaisen että tuensaajan kannalta. Vähämerkityksistä tukea on kohdistettu mm. lainojen ja takausten yhteydessä yrityksen hankekohtaisen rahoituksen ulkopuoliseen rahoitustarpeeseen, kuten esimerkiksi käyttöpääomaan, mikä on erityisen tärkeää aloittaville yrityksille, jotka tarvitsevat alkupääomaa toiminnan erilaisiin juokseviin kustannuksiin. 6. Niiden toimenpiteiden osalta, joissa sovellettiin vähämerkityksistä tukea koskevaa asetusta, mitä olisitte tehneet, jos asetusta ei olisi ollut? Olisiko tukitoimenpiteet suunniteltu toisin, jotta ne olisivat kuuluneet yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen piiriin? Olisiko niistä ilmoitettu vai olisiko ne jätetty kokonaan myöntämättä? Selvittäkää miksi ja arvioikaa kuhunkin näistä ryhmistä mahdollisesti kuuluvien toimenpiteiden osuus. Suomen viranomaisten näkemyksen mukaan toimenpiteet, joita olisi tehty jos vähämerkityksistä tukea koskevaa asetusta ei olisi ollut käytettävissä, vaihtelevat huomattavasti tapauskohtaisesti. Osa tuista olisi suunniteltu kauttaaltaan tosin, jotta niihin olisi voitu käyttää yleistä ryhmäpoikkeusasetusta. Osa tuista olisi taas pääsääntöisesti notifioitu komissiolle. Kun taas osa tukikohteista on hyvin pieniä, eikä yleisen ryhmäpoikkeuksen soveltumista olisi ehkä tutkittu, eikä notifiointia hallinnollisesti raskaana menettelynä edes harkittu, ja näin ollen tuet olisi todennäköisesti jätetty myöntämättä. 7. Oletteko myöntäneet valtiontukitoimenpiteitä, jotka ovat hieman ylittäneet vähämerkityksistä tukea koskevassa asetuksessa vahvistetun nykyisen enimmäistukimäärän? Jos olette, ilmoittakaa, kuinka usein tällaisia toimenpiteitä on myönnetty ja myönnettiinkö kyseiset toimenpiteet ryhmäpoikkeusasetuksen, hyväksytyn tukiohjelman tai yksittäisen päätöksen perusteella? Suomen viranomaisilla ei ole kerättynä tarkkaa tietoa siitä onko kyseisenkaltaisia tilanteita ollut ja jos, niin onko tuet siinä tapauksessa myönnetty ryhmäpoikkeusasetuksen, hyväksytyn tukiohjelman tai yksittäisen päätöksen perusteella. 8. Missä määrin talous- ja finanssikriisi on vaikuttanut vähämerkityksisen tuen myöntämiseen maassanne? Talouskriisin aikana Suomessa hyödynnettiin tilapäisten puitteiden mukaista euron tukiohjelmaa ja tämän voidaan arvioida joiltain osin lisänneen myönnetyn tuen määrää. Millä tavalla kriisi on vaikuttanut ja miten maanne viranomaiset ovat sen seurauksena mukauttaneet vähämerkityksistä tukea koskevaa politiikkaansa? 3

4 Onko sellaisen vähämerkityksisen tuen määrä lisääntynyt, joka kohdistuu suoraan yritysten rahoituksensaantivaikeuksiin? Selvittäkää, jos mahdollista, missä määrin tämä koski pieniä, keskisuuria ja suuria yrityksiä. Talous- ja finanssikriisin takia investointien määrät eivät ole kehittyneet riittävällä tavalla myöskään akuutin kriisin jälkeisenä aikana. Tästä johtuen vähämerkityksisen tuen puitteissa myönnettävä investointien ulkopuolinen tukirahoitus on ollut monelle aloittavalle tai kasvavalle yritykselle riittävän tehokas kannustin ryhtyä toimintaan. Talous- ja finanssikriisin aikana ja jälkeen on erityisesti korostunut vähämerkityksisen tuen rooli yrityksen markkinaehtoisen rahoituksensaantivaikeuksia paikkaavana tekijänä. OSA B: YLEISLUONTOISIA POLIITTISIA KYSYMYKSIÄ VÄHÄMERKITYKSISESTÄ TUESTA Kaikille vastaajille tarkoitetut kysymykset 9. Mitkä ovat omasta näkökulmastanne tärkeimmät myönteiset taloudelliset vaikutukset, jotka vähämerkityksistä tukea koskevan asetuksen perusteella myönnettävä tuki saa aikaan? Perustelkaa vastauksenne ja antakaa käytännön esimerkkejä. Suomen viranomaisten näkemyksen mukaan vähämerkityksisellä tuella voidaan todeta olevan positiivisia vaikutuksia. Vähämerkityksistä tukea voidaan käyttää joustavasti ja ohjata toiminnan painopistettä sinne, missä yritysten käynnistämiseen, kehittämiseen ja pk-yritysten investointeihin liittyvillä tuilla saadaan kulloinkin toivottuja vaikutuksia aikaan. De minimis - tuki on joustava tukimuoto, koska se voidaan ottaa nopeasta käyttöön tai muuttaa järjestelmän ehtoja. Tukea voidaan esimerkiksi myöntää laajemmin yritysten hankekustannuksiin. Vähämerkityksinen tuki on keventänyt yritysten hallinnollista taakkaa kevyemmän tukiprosessin myötä. Vähämerkityksen tuen merkitys korostuu mm. mikroyritysten ja pienten yritysten rahoitusvajeen paikkaamisessa. Tuki on omiaan luomaan vipuvaikutusta mikroyritysten ja pienten yritysten perustamisvaiheeseen. Esimerkiksi talous- ja finanssikriisin aikana moni mikroyritys olisi jäänyt perustamatta ilman vähämerkityksisen tuen (mukaan lukien euron tuen) tuomaa kannustavaa vaikutusta uuden yritystoiminnan luomiseksi. 10. Mitkä ovat omasta näkökulmastanne tärkeimmät mahdollisesti kielteiset vaikutukset, jotka vähämerkityksistä tukea koskevan asetuksen perusteella myönnettävä tuki saa aikaan? Perustelkaa vastauksenne ja antakaa käytännön esimerkkejä. Suomen viranomaiset eivät ole havainneet vähämerkityksistä tukea koskevan asetuksen perusteella myönnettävän tuen aikaansaamia kielteisiä vaikutuksia. Kilpailun vääristymien osalta ei ole olemassa de minimis tukeen liittyen tietoa, johon arvion voisi perustaa. Huomioiden kuitenkin sen, että vähämerkityksinen tuki voi kohdistua mihin vain yrityksen kustannuksista riskinä on, että tuki ei aina ole hyvää tukea. Kielteisenä seikkana voidaan osaltaan todeta vähämerkityksisen tuen seurannan hankaluudet. Esimerkkinä voidaan mainita maaseutuyritykset, koska myös maatalouden ja kalatalouden de minimis -tuki on laskettava mukaan. Tällöin olennaisen tärkeää on se, että kumulaatioseurannan kohteena oleva yritys on määritelty mahdollisimman selkeästi. Näin ei kuitenkaan välttämättä ole, ottaen lisäksi huomioon myös EU:n osarahoitteista tukea koskeva EU-lainsäädäntö. Erityisesti alkutuotannon lisäksi maataloustuotteiden kauppakunnostusta 4

5 ja/tai ensiasteen jalostusta harjoittavan maatilan tai maatalousyrityksen toimintojen välinen rajanveto on vaikeaa, kun yritystoimintaa harjoittavat henkilöt ovat samoja tai ovat yhtiöittäneet osan toimintaansa tai toimivat eri yhteenliittymissä. Lisäksi tulisi selkeyttää tilanteita, joissa tilalla tuotettujen ja/tai tilan ulkopuolelta ostettujen maataloustuotteiden kauppakunnostusta ja/tai ensiasteen jalostusta harjoitetaan maatilan alueen ulkopuolella. 11. Onko vähämerkityksistä tukea koskevan asetuksen soveltaminen vaikuttanut käytännössä kilpailuun ja/tai jäsenvaltioiden väliseen kauppaan? Kyllä Ei X Missä tapauksissa tai millä aloilla ja miksi? Ottakaa vastauksessanne huomioon erityisesti vähämerkityksisen tuen yhteisvaikutukset. Suomen viranomaisilla ei ole havaintoja vähämerkityksisen tuen vaikutuksista jäsenvaltioiden väliseen kauppaan ja kilpailuun. 12. Onko teillä käytännön esimerkkejä tapauksista, joissa toisen jäsenvaltion/alueen myöntämä vähämerkityksinen tuki on vaikuttanut jäsenvaltionne/alueenne yrityksiin? Suomen viranomaisilla ei ole havaintoja toisen jäsenvaltion myöntämän tuen vaikutuksista Suomen alueella. Toisen jäsenvaltion alueella myönnetyistä vähämerkityksistä tuista ei yleensä ole olemassa tietoa, joten tällaisen arvion tekeminen ei useinkaan ole mahdollista. 13. Onko vähämerkityksistä tukea koskevalla asetuksella ollut erityisiä myönteisiä tai kielteisiä vaikutuksia pk-yrityksiin verrattuna suuriin yrityksiin? Suomessa vähämerkityksistä tukea myönnetään pääsääntöisesti vain pk-yrityksille. Erityistä tutkimusta asiasta ei ole tehty, mutta yleisesti tukijärjestelmien arvioinnissa lopputuloksena on ollut, että de minimistuella on saavutettu myönteisiä vaikutuksia ja niillä osaltaan tasoitetaan pk-yritysten kehittämismahdollisuuksia verrattuna suuren yritysten mahdollisuuksiin omin resurssein kehittää toimintaansa. OSA C: VÄHÄMERKITYKSISTÄ TUKEA KOSKEVAN ASETUKSEN TEKNINEN SUUNNITTELU Kaikille vastaajille tarkoitetut kysymykset 14. Katsotteko asetuksen soveltamisesta saamanne kokemuksen perusteella, että soveltamisalan ulkopuolelle jättämistä koskevat säännökset (1 artikla) ovat selvät ja riittävät? Kyllä Ei Jos ei, selvittäkää, mitä olisi selvennettävä tai muutettava. Suomen viranomaisten näkemyksen mukaan soveltamisalan ulkopuolelle jättämistä koskevat säännökset ovat pääsääntöisesti selvät ja riittävät, mutta joiltain osin ne vaatisivat kuitenkin selkeyttämistä. De minimis asetusta hyödyntävät tyypillisesti myös paikallisviranomaiset, joilla ei aina välttämättä ole kattavia tietoja valtiontukisäännöistä. Tällöin voidaan käytännön soveltamistyön kannalta pitää keskeisenä, että oikeussääntö on riittävän selkeä ja informatiivinen. 5

6 Asetuksessa olisi kirjoitettava auki, miten arvioidaan millä toimialalla yritys toimii silloin, kun kysymyksessä on sekä maataloutta, kalastusta että muuta yritystoimintaa harjoittava yritys. Erityisesti 1 artiklan kohdassa 2 olevaa käsitettä "ensimyynti" tulisi avata asetuksessa selkeämmin ja selkiyttää, voidaanko maataloustuotteiden käsittelyä (maatilatoimintaa) tai maataloustuotteiden ensi asteen jalostusta tukea koskaan de minimis -tuella, kun toimintaa harjoitetaan muualla kuin maatilalla. De minimis asetuksessa on viitattu vaikeuksissa olevan yrityksen osalta pelastus- ja rakenneuudistustukea koskeviin suuntaviivoihin. Tällä hetkellä vaikeuksissa oleva yritys on määritelty hieman eri tavalla ryhmäpoikkeusasetuksessa ja komission pelastus- ja rakenneuudistussuuntaviivoissa. Meneillään olevan EUvaltiontukisääntelyn modernisaation yhteydessä oli tarkoituksenmukaista yhdenmukaistaa vaikeuksissa olevan yrityksen määritelmä EU:n valtiontukisääntelyssä. Erityisesti de minimis asetuksen osalta voidaan vaikeuksissa olevan yrityksen osalta todeta ongelmana tukiohjelmat, joissa automaattisesti tietyt edellytykset täyttävä yritys saa jonkun edun (Suomessa esimerkiksi sosiaaliturvamaksujen huojennus Itä- ja Pohjois-Suomessa on myönnetty de minimis tukena). Ei voida pitää perusteltuna, että yritys, joka joutuu vaikeuksiin tällä alueella, joutuisi yhtäkkiä maksamaan korkeampaa sosiaaliturvamaksua kuin muut alueen yritykset. Tältä osin tulisi harkita, voisiko asetuksessa olla ehto, että "asetusta ei sovelleta vaikeuksissa oleville yrityksille myönnettävään tukeen lukuun ottamatta tukiohjelmia, joita ei ole nimenomaisesti ole suunnattu vaikeuksiin joutuville yrityksille ja joiden soveltaminen on automaattista eikä siten mahdollista yritysten harkinnanvaraista kohtelua." Tuen enimmäismäärän seurannan suhteen on käytännössä osoittautunut ongelmalliseksi määritellä mikä on yksi yritys esimerkiksi yrityskauppa- ja fuusiotilanteissa sekä franchising yritysten kohdalla. De minimis asetuksessa ei todeta mitään siitä missä tilanteissa useamman juridisen henkilön saamat tuet täyttävät samaa de minimis kiintiötä. Tämä tuottaa viranomaisille hankalia tulkintakysymyksiä esimerkiksi tilanteissa, kun yritys kiintiön täytyttyä purkautuu ja samat omistajat perustavat uuden yrityksen samaan tarkoitukseen. Vastaava tulkintaongelma syntyy kun yritys, jonka de minimis kiintiö on täynnä fuusioituu toiseen yritykseen, jonka kiintiössä on vielä tilaa. Suomen viranomaiset toivoisivat de minimis asetuksen soveltamiseen selvennystä tämän tyyppisiä tilanteita varten. Lisäksi selvennystä olisi hyvä saada siltä osin, voidaanko katsoa, että vientiin suuntautuva tuki on eri asia kuin vientiyrityksen tuki (esim. sellaisen yrityksen toiminnan aloittamisen tukeminen, jonka liiketoimintaideana on suuntautua vientiin). Viennin osalta olisi hyvä selventää lisäksi kolmansiin maihin suuntautuvia tukia. Miten soveltamisalaan kuuluvaa viennin rajoitusta on tulkittava silloin, jos hyöty jää kolmanteen maahan, mutta toimijana/tuen saajana on EU:ssa toimiva yritys. De minimis asetusta sovelletaan vain läpinäkyvään tukeen. Asetuksessa jää kuitenkin epäselväksi (ainakin suomenkielisessä versiossa) soveltuuko asetus takausten kohdalla takausohjelmien lisäksi yksittäisiin takauksiin. Suomen näkemyksen mukaan asetuksessa tulisi mainita, että soveltamisalaan kuuluvat yksittäiset takaukset silloin kun tukielementti on laskettu komission takaustiedonannossa kuvatulla tavalla. 6

7 Asetuksessa olisi hyvä mainita selkeämmin, että tuen kumuloitumisen seuraamisessa ajallisesti relevantti tapahtuma on tuen myöntäminen eikä maksaminen, koska tällöin yritykselle syntyy laillinen oikeus tukeen. Selvyyden vuoksi asetuksessa voisi olla maininta etusijajärjestyksestä. Jos yrityksen saamat de minimis tuet ovat ylittäneet enimmäismäärän tulee laillisen tuen syrjäyttää laiton tuki. Eli takaisinperittäväksi voisi tulla aiemmin myönnetty tuki, jos sitä ei ole myönnetty asetuksen edellytysten mukaisesti. 15. Katsotteko asetuksen soveltamisesta saamanne kokemuksen perusteella, että maantieliikennettä koskeva erityissäännös on selvä ja riittävä (sekä määritelmän että enimmäisrajan osalta)? Kyllä Ei X Jos ei, selvittäkää, mitä olisi selvennettävä tai muutettava. Maantieliikenteen tavarakuljetuksia koskeva erityissäännöstä oli syytä avata kyseisen termin osalta siten että se vastaisi paremmin koko ajan monimuotoisempaan suuntaan kehittyvää rahtikuljetusalan substanssia. Esimerkiksi rajanveto rahtikuljetuksen ja ns. kuriirikuljetuksen välillä olisi syytä selventää. Riittävänä täsmennyksenä määritelmän rajaukseen voisi olla artiklaan sisällytettävä viittaus toimialaluokitusta koskevaan asetukseen (EY) N:o1893/ Tehdäänkö nykyisin selvä ja riittävä ero läpinäkyvän tuen ja sellaisen tuen välillä, jota ei katsota läpinäkyväksi (2 artiklan 4 kohta)? Kyllä X Ei Jos ei, selvittäkää, mitä olisi selvennettävä tai muutettava. Suomen viranomaiset katsovat, että pääsääntöisesti ero on selvä, mutta joiltain osin sitä voisi vielä selventää. Avustusten osalta asetus on selkeä, mutta takausten (kts edellä kysymys 14) ja lainojen muodossa myönnettyjen tukien osalta asetusta voisi selkeyttää. 17. Katsotteko asetuksen soveltamisesta saamanne kokemuksen perusteella, että tuen kasautumista koskevat säännökset (2 artiklan 5 kohta) ovat selvät ja riittävät? Kyllä Ei Jos ei, selvittäkää, mitä olisi selvennettävä tai muutettava. Tuen kasaantumista koskevia sääntöjä olisi syytä joiltain osin selkeyttää. De minimis asetuksen 2 artiklan 5 kohdan mukaan vähämerkityksistä tukea ei voida myöntää samoihin tukikelpoisiin kustannuksiin kuin muuta valtiontukea, jos tällainen tuen kasautuminen johtaisi tuki-intensiteettiin, joka ylittää komission muissa valtiontukisäännöksissä vahvistaman maksimi tuki-intensiteetin. Asetuksessa jää epäselväksi kumuloituuko de minimis tuki myös sellaisten tukimuotojen kanssa, jotka eivät kohdistu selvästi mihinkään tukikelpoisiin kustannuksiin (esim. riskipääoma). Verotuksen kautta myönnettävien tukien osalta on joissain määrin epäselvää, miten kasautumista koskevia säännöksiä olisi käytännössä sovellettava. Verotuksen kautta 7

8 myönnettävää tukea ei yleensä voida kohdistaa tiettyihin kustannuksiin. Näin ollen on epäselvää, missä määrin de minimis -tukea voidaan myöntää verotuksen kautta silloin, kun yritys on saanut joihinkin kustannuksiin / tiettyyn hankkeeseen muuta valtiontukea. Tältä osin kasautumissääntöjä tulisi selkeyttää. Asetuksessa ei ole tuotu esiin riittävän selvästi, että maatalouden de minimis- tuki on otettava huomioon yleisessä de minimis -tuen enimmäismäärässä. Asetukseen olisi hyvä päivittää kumuloitumisen osalta viittaus SGEI de minimis asetukseen (360/2012). 18. Katsotteko kokemuksenne perusteella, että yhden yrityksen kolmen vuoden aikana saamaan määrään perustuva vähämerkityksisen tuen enimmäismäärän määritelmä on selvä ja riittävä? Kyllä X Ei Jos ei, selvittäkää, mitä olisi selvennettävä tai muutettava. Suomen viranomaiset pitävät vähämerkityksisen tuen enimmäismäärän määritelmää selvänä ja riittävänä. EU:n valtiontukimodernisaation yhteydessä toteutettava pyrkimys komission työmäärän vähentämiseen ja resurssien parempaan kohdistamiseen olisi Suomen näkemyksen mukaan tarkoituksenmukaisempaa toteuttaa osaltaan RPA:n soveltamisalan muutosten puitteissa, kuin korottamalla de minimis tuen enimmäisrajaa. De minimis tuki voi kohdentua mihin tahansa yrityksen kustannuksiin, esim. toimintatukena, joka on eniten kilpailua vääristävää tukea, ja tällöin ei ole varmaa toteutuuko hyvälle valtiontuelle asetetut tavoitteet. Suomen viranomaiset suhtautuvat pidättäytyvästi de minimis tuen enimmäismäärän korottamiseen. De minimis -tuen rajan nostaminen nykyisestä eurosta saattaisi kasvattaa merkittävästi kilpailun vääristymisen uhkaa. Poikkeuksellisessa tilapäisessä taloudellisessa tilanteessa (vrt. komission tiedonanto 2009/C 83/01) vähämerkityksisen tuen kaltaisen tuen enimmäismäärää tulisi voida nostaa aina euroon saakka. Tällainen tilanne voisi olla edellisen finanssikriisin tyylinen luottolama. Kyseisen kaltaisissa tilanteissa nopea reagoiminen on tärkeätä. Tämä voitaisiin toteuttaa esimerkiksi siten, että jo alun perin säännöksiin otetaan poikkeamamahdollisuus, jonka komissio tarvittaessa saattaisi tiedoksi nopeutetulla menettelyllä. Kansalliset viranomaiset voisivat varautua asiaan säätämällä kyseisen poikkeusmahdollisuuden lainsäädännössään tarvittaessa jo ennalta. Suomen viranomaiset ehdottavat, että yksiselitteisen kalenterivuoden käyttöä verovuoden sijaan tulisi harkita. OSA D: SEURANTA Viranomaisille tarkoitetut kysymykset 19. Miten varmistatte vähämerkityksisen tuen asianmukaisen seurannan? 8

9 Suomen viranomaiset noudattavat de minimis asetuksen 3 artiklan 1 ja 3 kohtien mukaista menettelyä ja lisäksi myös muiden valtiontukipuitteiden ja -suuntaviivojen kasautumissääntöjä. 20. Oletteko perustaneet vähämerkityksisen tuen keskusrekisterin? Suomessa ei ole perustettu vähämerkityksisen tuen keskusrekisteriä. Jos olette, kuvailkaa järjestelmänne toimintaa. Antakaa mahdollisuuksien mukaan seuraavat tiedot: a) Kuinka monet viranomaiset käyttävät keskusrekisteriänne ja/tai kuinka monilla viranomaisilla on siihen pääsy? b) Mitkä ovat arvionne mukaan kyseisen rekisterin nettomääräiset perustamis- ja käyttökustannukset (ilmoittakaa ne mahdollisuuksien mukaan kokonaisina henkilötyöpäivinä/kokoaikaiseksi muutettuna) verrattuna hajautettuun kirjaus- ja seurantajärjestelmään? c) Mihin tarkoituksiin käytätte rekisteritietoja? d) Kattaako rekisterinne vain vähämerkityksistä tukea koskevat toimenpiteet vai myös valtiontukitoimenpiteet? e) Jos vertaatte nykyistä tilannetta ennen rekisterin perustamista vallinneeseen tilanteeseen, mitkä ovat mielestänne tärkeimmät (myönteiset ja kielteiset) muutokset? Jos keskusrekisteriä ei ole perustettu, miksi ei? Onko teillä yleiskuvaa muiden välineiden kautta keskustasolla myönnetystä vähämerkityksisestä tuesta (selventäkää)? Asiaa selvitettiin viimeksi 2011 ja todettiin, että sillä hetkellä käytössä olleiden tietojärjestelmien yhteensovittaminen niin, että niiden väliset rajapinnat takaisivat järjestelmän luotettavan ja reaaliaikaisen toiminnan, tulisi liian kalliiksi. Jotkut viranomaiset keräävät ja jakavat muiden tukimuotojen ohella myös de minimis tukia koskevia tietoja ja tämän toiminnan laajentamiseksi on parhaillaan vireillä hankkeita. Kaikille vastaajille tarkoitetut kysymykset 21. Oletteko kohdanneet vaikeuksia seurantaa koskevien säännösten (3 artikla) soveltamisessa erityisesti enimmäismäärän osalta? Kyllä Ei Jos olette, millaisia? 22. Selvittäkää erityisesti seurantaa koskevien säännösten (3 artikla) aiheuttama enimmäismäärään ja tallennettuihin tietoihin liittyvä työmäärä (ilmoittakaa se mahdollisuuksien mukaan kokonaisina henkilötyöpäivinä/kokoaikaiseksi muutettuna) ja arvioikaa mahdollisuuksien mukaan tästä aiheutuva hallinnollinen rasitus. 9

10 De minimis asetusta hyödynnetään monien viranomaisten toimesta ja siihen kuluvaa työmäärää ei ole arvioitu Suomessa. Useissa hankkeissa de minimis tuki jakautuu eteenpäin monille edunsaajille, esim tukea saava taho tarjoaa edullista koulutusta, jolloin koulutukseen osallistuvat yrittäjät saavat myös hyötyä. Tällöin kaikkien näiden (pienienkin esim. muutaman sadan euron suuruisten) de minimis tukea vastaanottavien tahojen kanssa tehtäviin sopimuksiin, tietojen kysymiseen ja niiden tallentamiseen kuluvan työmäärän arvioiminen on hankalaa sen hajanaisuuden vuoksi. OSA E: SEKALAISTA Kaikille vastaajille tarkoitetut kysymykset 23. Onko teillä vähämerkityksistä tukea koskevan asetuksen soveltamisesta muuta huomautettavaa, joka ei ole käynyt ilmi vastauksissa edeltäviin kysymyksiin? EU:n valtiontukisääntöjen modernisaation kontekstissa komission työkuorman vähentämiseksi voitaisiin harkita kohdennetun de minimis tuen kaltaisen tuen käyttöönottoa tietyissä tilanteissa. Keskeistä olisi määritellä tuki tilanteisiin, joissa tuen kilpailuvaikutus jää rajalliseksi. Tällainen kohdennettu tuki voisi tulla kyseeseen esimerkiksi t&k&i toiminnan osalta, siten että t&k&i tukisääntöihin tuotaisiin erillinen de minimiksen kaltainen innovaatiotuki. Toimittakaa komissiolle kaikki asiakirjat tai tutkimukset, joilla voi olla merkitystä arvioitaessa vähämerkityksistä tukea koskevan asetuksen soveltamista ja pohdittaessa sen tulevaa tarkistamista. Voivatko komission yksiköt tarvittaessa ottaa teihin yhteyttä saadakseen lisätietoja? Kyllä X Ei KIITÄMME KYSELYYN VASTAAMISESTA. 10

Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3637/54/2014 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3637/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3637/54/2014 Tukien maksatusyksikkö ELY-keskukset Vuoden 2014 maatalousyrittäjien opintorahaa (2521) koskevien hakemusten käsittelyssä noudatettavista menettelyistä Liitteenä

Lisätiedot

EY:n valtiontukisäännöt

EY:n valtiontukisäännöt EY:n valtiontukisäännöt 1 Valtiontuen määritelmä Yrityksille1 myönnettäviä valtiontukia koskevat periaatteet määritellään EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artikloissa. Vaikka valtiontuet ovat lähtökohtaisesti

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Vuoden 2014 täydentävien ehtojen tilaneuvontatuen (1990) ensimmäisen hakukerran maksaminen Liitteenä

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 11.12.2012 Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Vuoden 2012 täydentävien ehtojen tilaneuvontatuen (1990) maksaminen, toinen hakukerta Liitteenä

Lisätiedot

EU:n valtiontukisäännöt

EU:n valtiontukisäännöt EU:n valtiontukisäännöt Sisällys 1 Mitä valtiontuki on?... 3 2 Valtiontukien valvonta ja hyväksyttävyys... 5 Ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisia tukia valvotaan jälkikäteen... 6 Vähämerkityksiset eli de minimis

Lisätiedot

LIITE II. Tämän asetuksen edellytysten nojalla poikkeuksen saanutta valtiontukea koskevat tiedot I OSA

LIITE II. Tämän asetuksen edellytysten nojalla poikkeuksen saanutta valtiontukea koskevat tiedot I OSA LIITE II Tämän asetuksen edellytysten nojalla poikkeuksen saanutta valtiontukea koskevat tiedot I OSA Tiedot toimitetaan 11 artiklan mukaisesti käyttäen vakiintunutta komission tietotekniikkasovellusta

Lisätiedot

HE 56 /2016 vp EU:n valtiontukisääntelyn avoimuus- ja julkaisuvelvoitteiden täytäntöönpanon varmistaminen kansallisesti

HE 56 /2016 vp EU:n valtiontukisääntelyn avoimuus- ja julkaisuvelvoitteiden täytäntöönpanon varmistaminen kansallisesti HE 56 /2016 vp EU:n valtiontukisääntelyn avoimuus- ja julkaisuvelvoitteiden täytäntöönpanon varmistaminen kansallisesti Hallitusneuvos Eeva Vahtera Eduskunnan talousvaliokunta 26.4.2016 1.Esityksen tausta

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousalan valtiontukea koskeva kuulemisasiakirja - Kysely sidosryhmille

Maa- ja metsätalousalan valtiontukea koskeva kuulemisasiakirja - Kysely sidosryhmille Maa- ja metsätalousalan valtiontukea koskeva kuulemisasiakirja - Kysely sidosryhmille Maa- ja metsätalousalan valtiontukea koskevien, vuosiksi 2007 2013 vahvistettujen yhteisön suuntaviivojen ja komission

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

SUUNTAVIIVOJEN TARKISTAMINEN

SUUNTAVIIVOJEN TARKISTAMINEN EU:N PELASTAMIS- JA RAKENNEUUDISTUSTUEN SUUNTAVIIVOJEN TARKISTAMINEN KYSELYLOMAKE Nykyisten pelastamis- ja rakenneuudistustuen suuntaviivojen voimassaolo päättyy lokakuussa 2009. 1 Suuntaviivojen tarkistamisen

Lisätiedot

HE laiksi taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä (ns. laki yritystuen yleisistä edellytyksistä)

HE laiksi taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä (ns. laki yritystuen yleisistä edellytyksistä) HE laiksi taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä (ns. laki yritystuen yleisistä edellytyksistä) 30.3.2016 Neuvotteleva virkamies Anne Rothovius 1 Mihin laajempaan kokonaisuuteen

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki Suomi SA.41559 (2015/N) Tuki maatilojen lomituspalveluihin Ahvenanmaalla

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki Suomi SA.41559 (2015/N) Tuki maatilojen lomituspalveluihin Ahvenanmaalla EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 22.6.2015 C(2015) 4357 final Asia: Valtiontuki Suomi SA.41559 (2015/N) Tuki maatilojen lomituspalveluihin Ahvenanmaalla Arvoisa ulkoasiainministeri Soini Tarkasteltuaan Suomen

Lisätiedot

Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen

Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 29.01.2004 C(2004)261 Asia: Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen Herra Ministeri, 1. MENETTELY Suomen viranomaiset

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 24.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 352/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1407/2013, annettu 18 päivänä joulukuuta 2013,

Lisätiedot

HE 24/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yritystuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 24/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yritystuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 24/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yritystuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yritystuesta annettua lakia. Ehdotuksen

Lisätiedot

Lyhytaikaisista vientiluottovakuutuksista annetun komission tiedonannon arviointi. Kuulemisasiakirja

Lyhytaikaisista vientiluottovakuutuksista annetun komission tiedonannon arviointi. Kuulemisasiakirja Lyhytaikaisista vientiluottovakuutuksista annetun komission tiedonannon arviointi 1. Johdanto Kuulemisasiakirja Joissakin jäsenvaltioissa on virallisia vientiluottolaitoksia, jotka vakuuttavat viennin

Lisätiedot

FI 1 FI KOMISSION TIEDONANTO

FI 1 FI KOMISSION TIEDONANTO FI FI FI KOMISSION TIEDONANTO VALTIONTUKITOIMENPITEITÄ RAHOITUKSEN SAATAVUUDEN TURVAAMISEKSI TÄMÄNHETKISESSÄ FINANSSI- JA TALOUSKRIISISSÄ KOSKEVIEN TILAPÄISTEN YHTEISÖN PUITTEIDEN MUUTTAMISESTA 1. JOHDANTO

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki SA.41045 (2015/N) Suomi Muutos vuosien 2014 2020 aluetukikarttaan väestökattavuusmarginaalin käyttöönotto

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki SA.41045 (2015/N) Suomi Muutos vuosien 2014 2020 aluetukikarttaan väestökattavuusmarginaalin käyttöönotto EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 12.05.2015 C(2015) 3104 final JULKINEN VERSIO Tämä on komission sisäinen asiakirja, joka annetaan käyttöön vain tiedotustarkoituksessa. Asia: Valtiontuki SA.41045 (2015/N) Suomi

Lisätiedot

Yleinen ryhmäpoikkeusasetus Kuulemisasiakirja

Yleinen ryhmäpoikkeusasetus Kuulemisasiakirja Yleinen ryhmäpoikkeusasetus Kuulemisasiakirja Tämän kuulemisen tarkoituksena on antaa niin jäsenvaltioille kuin sidosryhmillekin tilaisuus esittää huomautuksia yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen soveltamisesta.

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006 art 13

Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006 art 13 Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006 art 13 Tarkastuskohde 5A10 Valtiontukisääntöjen noudattaminen (YA (1083/2006) 9 art, 54.4 art) Koulutus välittäville toimielimille: Oulu; Siilasvuon talo K2 5.-6.5.2009

Lisätiedot

Alue (Alueen nimi on ilmoitettava, jos tuen myöntää muu kuin keskusviranomainen.) Koko Suomi Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta

Alue (Alueen nimi on ilmoitettava, jos tuen myöntää muu kuin keskusviranomainen.) Koko Suomi Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta Jäsenvaltion toimittama tiivistelmä EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta maataloustuotteiden tuottamisen alalla toimiville pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettävään valtiontukeen

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Maatilayritysten ja maaseudun pienyritysten yritysrahoitus Yrityksen investointituki Janakkala 2.3.2015 Kari Palvaila, rahoitusasiantuntija Hämeen ELY-keskus

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Maatilayritysten ja maaseudun pienyritysten yritysrahoitus Yrityksen investointituki Riihimäki 1.9.2015 Kari Palvaila, rahoitusasiantuntija Hämeen ELY-keskus

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU)

KOMISSION ASETUS (EU) 24.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 352/9 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1408/2013, annettu 18 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta

Lisätiedot

EU:n valtiontukisäännösten huomioiminen kunnallisessa päätöksenteossa. Kuntamarkkinat, Lakiklinikka 10.9.2015 P-P Lebedeff johtava lakimies

EU:n valtiontukisäännösten huomioiminen kunnallisessa päätöksenteossa. Kuntamarkkinat, Lakiklinikka 10.9.2015 P-P Lebedeff johtava lakimies EU:n valtiontukisäännösten huomioiminen kunnallisessa päätöksenteossa.. Kuntamarkkinat, Lakiklinikka 10.9.2015 P-P Lebedeff johtava lakimies Sisältö Yleistä valtiontukisääntelystä Kunnallisessa päätöksenteossa

Lisätiedot

Valtiontuen huomioiminen kunnallisessa päätöksenteossa

Valtiontuen huomioiminen kunnallisessa päätöksenteossa Valtiontuen huomioiminen kunnallisessa päätöksenteossa Valtiontukiseminaari Kuntatalo 3.3.2015 Katariina Huikko Lakimies Sisältö Valtiontuen arviointiprosessi kunnallisessa päätöksenteossa:» 1. Ennen päätöksentekoa

Lisätiedot

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2478/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 luonnonhaittakorvauksen toisen erän maksaminen

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2478/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 luonnonhaittakorvauksen toisen erän maksaminen Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2478/54/2013 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Vuoden 2013 luonnonhaittakorvauksen toisen erän maksaminen Liitteenä on maksamista

Lisätiedot

1.5. Sovelletaanko toimenpidettä yrityksiin, jotka sijaitsevat

1.5. Sovelletaanko toimenpidettä yrityksiin, jotka sijaitsevat OSA III.12.P LISÄTIETOLOMAKE - TUKI VAIKEUKSISSA OLEVIEN YRITYSTEN RAKENTEIDEN UUDISTAMISEKSI: MAATALOUSALAN TOIMIJAT Tätä liitettä on käytettävä ilmoitettaessa maatalousalan rakentden uudistamiseksi myönnettäviä

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

Asia: Valtiontuki / Suomi Tuki nro N 315/2006 Eräiden energiatuotteiden energiaveron palautus maataloustuottajille

Asia: Valtiontuki / Suomi Tuki nro N 315/2006 Eräiden energiatuotteiden energiaveron palautus maataloustuottajille EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29-X-2007 K(2007)5341 Asia: Valtiontuki / Suomi Tuki nro N 315/2006 Eräiden energiatuotteiden energiaveron palautus maataloustuottajille Arvoisa vastaanottaja Tarkasteltuaan Suomen

Lisätiedot

Valtiontuki N 58/2004 ja N 60/2004 Suomi Pk-yrityksille Suomessa myönnetty pelastamis- ja rakenneuudistustuki

Valtiontuki N 58/2004 ja N 60/2004 Suomi Pk-yrityksille Suomessa myönnetty pelastamis- ja rakenneuudistustuki EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.06.2004 C (2004) 2048 fin Asia: Valtiontuki N 58/2004 ja N 60/2004 Suomi Pk-yrityksille Suomessa myönnetty pelastamis- ja rakenneuudistustuki Arvoisa Ulkoministeri MENETTELY

Lisätiedot

Yritystuen maksaminen

Yritystuen maksaminen Yritystuen maksaminen Leadertyön ajankohtaispäivät 28.10.2015 Maaseutuvirasto Tukien maksatusyksikkö Per-Ola Staffans Yritystuen maksamiseen liittyviä säännöksiä Ns. maaseuturahastoasetus (EU) N:o 1305/2013

Lisätiedot

Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien kokonaismäärän lasku on hiipunut

Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien kokonaismäärän lasku on hiipunut IP/05/1558 Bryssel 9. joulukuuta 2005 Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien n lasku on hiipunut Euroopan komission laatiman tuoreimman valtiontukien tulostaulun mukaan EU:n 25 jäsenvaltion myöntämien

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Uusiutuva energia NYT! tilaisuus 24.2.2016 Timitran Linna, LIEKSA ELY-keskus Haetut yritystuet tukimuodoittain vuonna 2015. -

Lisätiedot

Sosiaalinen asuntotuotanto ja valtiontukisääntely

Sosiaalinen asuntotuotanto ja valtiontukisääntely Sosiaalinen asuntotuotanto ja valtiontukisääntely Uudistuneet EU:n julkista tukea koskevat säännöt - keskeiset muutokset kuntien näkökulmasta Kuopio 27.8.2015 Hallitussihteeri Ville Koponen Sisältö Mitä

Lisätiedot

Päätöstä tehdessään komissio on ottanut huomioon seuraavat näkökohdat:

Päätöstä tehdessään komissio on ottanut huomioon seuraavat näkökohdat: EUROOPAN KOMISSIO Brysselissä 27.02.2002 C(2002)580fin Asia: Valtiontuki nro N 732/2001 Suomi Kolttalain muutokset Herra Ministeri, Komissio ilmoittaa Suomelle, että tarkasteltuaan viranomaistenne toimittamia

Lisätiedot

Tietosivu 2 MISTÄ RAHA ON PERÄISIN?

Tietosivu 2 MISTÄ RAHA ON PERÄISIN? Tietosivu 2 MISTÄ RAHA ON PERÄISIN? Euroopan investointiohjelma on toimenpidepaketti, jonka avulla reaalitalouden julkisia ja yksityisiä investointeja lisätään vähintään 315 miljardilla eurolla seuraavien

Lisätiedot

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt Opas de minimis -tuista EU:n valtiontukisäännöt Sisällys 1 EU:n valtiontukisäännöt ja menettelyt... 5 1.1 De minimis -tuen määritelmä ja tuen myöntäjän muistilista... 8 2 Minkälaiseen toimintaan voidaan

Lisätiedot

1. MENETTELY EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 9.4.2014 C(2014) 2241 final. Asia: Valtiontuki SA.38359 (2014/N) Suomi Aluetukikartta 2014 2020

1. MENETTELY EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 9.4.2014 C(2014) 2241 final. Asia: Valtiontuki SA.38359 (2014/N) Suomi Aluetukikartta 2014 2020 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 9.4.2014 C(2014) 2241 final JULKINEN VERSIO Tämä on komission sisäinen asiakirja, joka annetaan käyttöön vain tiedotustarkoituksessa. Asia: Valtiontuki SA.38359 (2014/N) Suomi

Lisätiedot

Eläin- ja erikoistukien muutokset vuonna 2014

Eläin- ja erikoistukien muutokset vuonna 2014 Eläin- ja erikoistukien muutokset vuonna 2014 Maatalousalan De minimis -tuki Maatalousalan De minimis tuesta annettiin uusi asetus 18.12.2013 Komission asetus (EU) N:o 1408/2013, Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 1456/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Määräysnumero 59/10

Varainhoito-osasto Dnro 1456/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Määräysnumero 59/10 Varainhoito-osasto 15.9.2010 Dnro 1456/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Määräysnumero 59/10 Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Vuoden 2010 maatalouden ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 108 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 108 artiklan 4 kohdan, 28.6.2014 L 190/45 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 717/2014, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2014, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen kalastus-

Lisätiedot

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA EURA 2007 järjestelmän rahoituspäätösmallit 2010 ESR:ssa käytössä seuraavat

Lisätiedot

HE 47/2010 vp. luovutuksen varainsiirtoverosta vapauttamisesta luovuttaisiin. Maatalouden rakennetuista annetun lain mukaiseen kiinteistön hankkimista

HE 47/2010 vp. luovutuksen varainsiirtoverosta vapauttamisesta luovuttaisiin. Maatalouden rakennetuista annetun lain mukaiseen kiinteistön hankkimista HE 47/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi varainsiirtoverolain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan varainsiirtoverolakia muutettavaksi. Lakiin

Lisätiedot

Uudistuneet EU:n valtiontukisäännöt - Yleinen ryhmäpoikkeusasetus ja Yleinen de minimis -asetus

Uudistuneet EU:n valtiontukisäännöt - Yleinen ryhmäpoikkeusasetus ja Yleinen de minimis -asetus Uudistuneet EU:n valtiontukisäännöt - Yleinen ryhmäpoikkeusasetus ja Yleinen de minimis -asetus Valtiontukiseminaari, Kuntaliitto 3.3.2015 Olli Hyvärinen Olli.Hyvarinen@tem.fi Esityksen rakenne 1. Uusi

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus. Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus. Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 25.IX.2007 K(2007) 4297 lopull. Asia: Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY 1. Suomen viranomaiset ilmoittivat komissiolle

Lisätiedot

Yleinen ryhmäpoikkeusasetus ja yleinen de minimis - tukiasetus. Helsinki 6.11.2014 Hallitusneuvos Eeva Vahtera, TEM, Kilpailupolitiikkaryhmä

Yleinen ryhmäpoikkeusasetus ja yleinen de minimis - tukiasetus. Helsinki 6.11.2014 Hallitusneuvos Eeva Vahtera, TEM, Kilpailupolitiikkaryhmä Yleinen ryhmäpoikkeusasetus ja yleinen de minimis - tukiasetus Helsinki 6.11.2014 Hallitusneuvos Eeva Vahtera, TEM, Kilpailupolitiikkaryhmä Esityksen sisältö 1)Yleinen ryhmäpoikkeusasetus /RPA - Tavoitteet

Lisätiedot

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt Opas de minimis -tuista EU:n valtiontukisäännöt Sisällys 1 EU:n valtiontukisäännöt ja menettelyt... 4 1.1 De minimis -tuen määritelmä ja tuen myöntäjän muistilista... 7 2 Minkälaiseen toimintaan voidaan

Lisätiedot

Toimeenpanon valmistelu on hyvässä vauhdissa, mutta ei vielä valmis. Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että vanhat menettelyt ylläpidetään

Toimeenpanon valmistelu on hyvässä vauhdissa, mutta ei vielä valmis. Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että vanhat menettelyt ylläpidetään 1 Toimeenpanon valmistelu on hyvässä vauhdissa, mutta ei vielä valmis. Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että vanhat menettelyt ylläpidetään sellaisenaan. EU-osarahoitteiset tuet vaativat mm otantatarkastukset

Lisätiedot

Tekesin tukiohjelma tutkimusinfrastruktuurien rakentamiseen ja uudistamiseen

Tekesin tukiohjelma tutkimusinfrastruktuurien rakentamiseen ja uudistamiseen Tekesin tukiohjelma tutkimusinfrastruktuurien rakentamiseen ja uudistamiseen Tekesin tukiohjelma tutkimusinfrastruktuurien rakentamiseen ja uudistamiseen perustuu tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille

Lisätiedot

Komission julkinen kuuleminen riskirahoitusta koskevista valtiontukisuuntaviivoista HT.347

Komission julkinen kuuleminen riskirahoitusta koskevista valtiontukisuuntaviivoista HT.347 25.9.2013 TEM/1740/05.06.01/2012 Euroopan Komissio Kilpailun pääosasto Komission julkinen kuuleminen riskirahoitusta koskevista valtiontukisuuntaviivoista HT.347 SUOMEN KANTA Komissio on 24.7.2013 avannut

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 ELY-keskus Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. viitekorkojen tarkistuksesta

KOMISSION TIEDONANTO. viitekorkojen tarkistuksesta KOMISSION TIEDONANTO viitekorkojen tarkistuksesta 1. VIITE- JA DISKONTTOKOROT Komissio käyttää viite- ja diskonttokorkoja yhteisön valtiontukien valvonnan puitteissa. Viitekorkoja sovelletaan erityisesti

Lisätiedot

Maatalouden ympäristötuen erityistuen 2049 toisen erän maksaminen. Lisätietoja määräyksen sisältämistä asioista antaa:

Maatalouden ympäristötuen erityistuen 2049 toisen erän maksaminen. Lisätietoja määräyksen sisältämistä asioista antaa: Varainhoito-osasto 30.5.2016 Tukien maksatusyksikkö 919/03.03.00/2016 ELY-keskukset Maatalouden ympäristötuen erityistuen 2049 toisen erän maksaminen Liitteenä on maksamista koskeva Maaseutuviraston määräys

Lisätiedot

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Aluestrategiaryhmä Hallitusneuvos Tuula Manelius Työkokoukset kevät 2011 Säädöspohja rr-toiminnassa EU-säädökset

Lisätiedot

Tekesin tukiohjelma pienten ja keskisuurten yritysten innovaatiotoimintaan

Tekesin tukiohjelma pienten ja keskisuurten yritysten innovaatiotoimintaan Tekesin tukiohjelma pienten ja keskisuurten yritysten innovaatiotoimintaan Tekesin tukiohjelma pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritys) innovaatiotoimintaan perustuu tiettyjen tukimuotojen toteamisesta

Lisätiedot

Kuntarahoituksen luotonannon edellytykset Kuntien yhtiöiden rahoittaminen. 27.8.2015, Terhi Vainikkala

Kuntarahoituksen luotonannon edellytykset Kuntien yhtiöiden rahoittaminen. 27.8.2015, Terhi Vainikkala Kuntarahoituksen luotonannon edellytykset Kuntien yhtiöiden rahoittaminen 27.8.2015, Terhi Vainikkala Kuntarahoitus Osa suomalaisen yhteiskunnan taloudellista perusrakennetta Finanssivalvonta määrittänyt

Lisätiedot

Aluekehitysvaliokunta. Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00)

Aluekehitysvaliokunta. Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Aluekehitysvaliokunta 21.6.2013 2011/0276(COD) TARKISTUS 543 Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00) muutetusta ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

LIITE I. Jäsenvaltioiden on myös käytettävä tätä lomaketta, jos komissio pyytää kattavia tietoja sääntöjenvastaiseksi väitetystä tuesta.

LIITE I. Jäsenvaltioiden on myös käytettävä tätä lomaketta, jos komissio pyytää kattavia tietoja sääntöjenvastaiseksi väitetystä tuesta. LIITE I Vakiolomake valtiontuesta ilmoittamiseen EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdan mukaisesti ja tietojen toimittamiseen sääntöjenvastaisesta tuesta Jäsenvaltioiden on käytettävä tätä lomaketta,

Lisätiedot

CAP2020-uudistuksen ja kansallisten tukien valmistelun tilannekatsaus Mavin tukihakukoulutukset 2014

CAP2020-uudistuksen ja kansallisten tukien valmistelun tilannekatsaus Mavin tukihakukoulutukset 2014 CAP2020-uudistuksen ja kansallisten tukien valmistelun tilannekatsaus Mavin tukihakukoulutukset 2014 valtiosihteeri Risto Artjoki/ ylijohtaja Heimo Hanhilahti MMM 12.2.2014 Tampere ja 18.2.2014 Oulu Valmistelun

Lisätiedot

Välityömarkkinafoorumi. Ritva Sillanterä 6.3.2015

Välityömarkkinafoorumi. Ritva Sillanterä 6.3.2015 Välityömarkkinafoorumi Ritva Sillanterä 6.3.2015 Uudistunut palkkatuki Työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu tuki, jonka TE-toimisto myöntää työnantajalle palkkauskustannuksiin

Lisätiedot

Mikko Alkio Olli Hyvärinen VALTIONTUET

Mikko Alkio Olli Hyvärinen VALTIONTUET Mikko Alkio Olli Hyvärinen VALTIONTUET Talentum Pro Helsinki 2016 2., uudistettu painos 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2590-5 ISBN 978-952-14-2591-2

Lisätiedot

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2454/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 tilatuen käsittelyssä noudatettavista menettelyistä.

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2454/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 tilatuen käsittelyssä noudatettavista menettelyistä. Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2454/54/2013 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Ahvenanmaan valtionvirasto Vuoden 2013 tilatuen

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS VUODEN 2006 TILATUEN MAKSATUKSESTA

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS VUODEN 2006 TILATUEN MAKSATUKSESTA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 89/06 Dnro 4830/01/2006 24.11.2006 Voimassaoloaika 29.11.2006 - toistaiseksi Valtuutussäännökset Laki Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 13.3.2014 Jouko Lankinen/ Juha Linden Kaakkois-Suomen ELY-keskus 13.3.2014 Sisältö: Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus maaseudun hanketoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan maaseudun hanketoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 204. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. peltokasvien tuen vuoden 1991 viljelyvaatimuksesta poikkeamisesta vuonna 2001

SISÄLLYS. N:o 204. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. peltokasvien tuen vuoden 1991 viljelyvaatimuksesta poikkeamisesta vuonna 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 2001 N:o 204 212 SISÄLLYS N:o Sivu 204 Maa- ja metsätalousministeriön asetus peltokasvien tuen vuoden 1991 viljelyvaatimuksesta poikkeamisesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) 15505/16 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö FSTR 86 FC 84 REGIO 108 FIN 878 Pysyvien edustajien

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9051 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission jäsenten sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 52/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kehitysalueelle tehtävien

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lainsäädäntöneuvos Katriina Pessa

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lainsäädäntöneuvos Katriina Pessa MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lainsäädäntöneuvos 29.4.2015 Katriina Pessa VALTIONEUVOSTON ASETUS POROTALOUDEN JA LUONTAISELINKEINOJEN RAHOITUSTUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMI-

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Työkaluja elinkeinojen kehittämiseen

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Työkaluja elinkeinojen kehittämiseen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Työkaluja elinkeinojen kehittämiseen Kirkonkranni, Seinäjoki 24.9.2015 Reijo Martikainen Maaseutuvirasto Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö

Lisätiedot

Kyläverkkokoulutus 1.9.2011. Noora Hakola Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö

Kyläverkkokoulutus 1.9.2011. Noora Hakola Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö Kyläverkkokoulutus 1.9.2011 Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö Sivu 1 16.9.2011 Kyläverkkohankkeet ja lisävaroilla rahoitettavat laajat laajakaista hankkeet HankeVNA 22 : - Yleishyödyllisen

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 04.XII.2007 K(2007)6169. Arvoisa Herra ulkoministeri

EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 04.XII.2007 K(2007)6169. Arvoisa Herra ulkoministeri EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 04.XII.2007 K(2007)6169 Asia: Valtiontuki N 308/2007 Suomi Tuki innovaatiotoiminnan neuvontapalveluihin ja innovaatiotoimintaa tukeviin palveluihin pk-yrityksille Valtiontuki

Lisätiedot

Palkkatuki muutoksia10.5.2010

Palkkatuki muutoksia10.5.2010 Palkkatuki muutoksia10.5.2010 Iisalmi 15.6. ja Kuopio 18.6.2010 13.8.2010 1 Palkkatuki muutoksia Palkkatuen myöntäminen elinkeinotoiminnan harjoittajille muuttui 10.5.2010 EY:n valtiotukisäännösten lähtökohtana

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.11.2011 KOM(2011) 710 lopullinen 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/126/EY muuttamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.5.2013 COM(2013) 313 final 2013/0163 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain muuttamisesta 1 LUONNOS 20.5.2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kasvinterveyden suojelemisesta annettua lakia ehdotetaan

Lisätiedot

Pykälän 3 momentin mukainen säännös asumisen tukien yläikärajasta ehdotetaan yhdenmukaistettavaksi porotalouden vastaavan tukijärjestelmän kanssa.

Pykälän 3 momentin mukainen säännös asumisen tukien yläikärajasta ehdotetaan yhdenmukaistettavaksi porotalouden vastaavan tukijärjestelmän kanssa. LUONNOS 18.12.2015 KOLTTA-ASETUKSEN MUUTTAMINEN yleisperustelut Kolttalaki on sopeutettu Euroopan unionin rahastokauden 2014-2020 uusiin valtiontukisäännöksiin kolttalain muutoksella ( /2015). Koltta-asetukseen

Lisätiedot

Vuoden 2015 ympäristösopimusten ( ) toisen erän maksaminen

Vuoden 2015 ympäristösopimusten ( ) toisen erän maksaminen Varainhoito-osasto 30.5.2016 Tukien maksatusyksikkö 920/03.03.00/2016 Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukset Vuoden 2015 ympäristösopimusten (2014-2020) toisen

Lisätiedot

Pilkepäivä Airport Hotel 10.12.2014. Maaseutuohjelman Yritystuet uudelle ohjelmakaudelle v. 2014-2020. Asiantuntija Kalevi Hiivala POP ELY.

Pilkepäivä Airport Hotel 10.12.2014. Maaseutuohjelman Yritystuet uudelle ohjelmakaudelle v. 2014-2020. Asiantuntija Kalevi Hiivala POP ELY. Pilkepäivä Airport Hotel 10.12.2014 Maaseutuohjelman Yritystuet uudelle ohjelmakaudelle v. 2014-2020 Asiantuntija Kalevi Hiivala POP ELY Sivu 1 Yritystukitoimenpiteiden valmistelun tilanne ohjelma-asiakirjaa

Lisätiedot

Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020

Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020 Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020 Biotalous Pirkanmaalla 27.1.2015 Anne Värilä Maaseudun kehittämisen ohjelmavastaava Pirkanmaan ELY-keskus Alueelliset kehittämistoimenpiteet Koulutus

Lisätiedot

Rahoituksen myöntämistä säätelee valtioneuvoston asetus (1444/2014) tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta

Rahoituksen myöntämistä säätelee valtioneuvoston asetus (1444/2014) tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta Tekesin tukiohjelma innovaatioklusterien toimintaan ja investointeihin Tekesin tukiohjelma innovaatioklusterien toimintaan ja investointeihin perustuu tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille

Lisätiedot

Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin

Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Finnverasta rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Finnvera tarjoaa rahoitusratkaisuja yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä vientiin. Jaamme

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus 30.3.2015 LUONNOS Valtioneuvoston asetus maaseudun hanketoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä päivänä huhtikuuta 2015 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseutuohjelman 2014 2020 yritystuet

Manner-Suomen maaseutuohjelman 2014 2020 yritystuet Manner-Suomen maaseutuohjelman 2014 2020 yritystuet Uudenmaan ELY-keskus Sivu 1 Pääehdot yritykselle Maaseutumaisella alueella sijaitsevat pienet (alle 50 htv) - ja mikro-yritykset tai elintarvikkeiden

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

YHTEISÖN VALTIONTUKISÄÄNTÖJEN KÄSIKIRJA PK-YRITYKSILLE

YHTEISÖN VALTIONTUKISÄÄNTÖJEN KÄSIKIRJA PK-YRITYKSILLE 25.2.2009 YHTEISÖN VALTIONTUKISÄÄNTÖJEN KÄSIKIRJA PK-YRITYKSILLE TILAPÄISET VALTIONTUKITOIMENPITEET RAHOITUKSEN TURVAAMISEKSI MENEILLÄÄN OLEVAN FINANSSI- JA TALOUSKRIISIN AIKANA Huomautus: Tämä käsikirja

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

VALTIONTUEN YLEINEN SÄÄNTELY EY:SSÄ. 8.6.2009 Sami Hartikainen

VALTIONTUEN YLEINEN SÄÄNTELY EY:SSÄ. 8.6.2009 Sami Hartikainen VALTIONTUEN YLEINEN SÄÄNTELY EY:SSÄ 8.6.2009 Sami Hartikainen SÄÄNTELYN TARKOITUS minimoida tukien haitalliset kilpailuvaikutukset, erityisesti kannattamattoman toiminnan jatkaminen estää jäsenvaltioiden

Lisätiedot

EU:n valtiontukisäännösten huomioiminen kunnallisessa päätöksenteossa

EU:n valtiontukisäännösten huomioiminen kunnallisessa päätöksenteossa EU:n valtiontukisäännösten huomioiminen kunnallisessa päätöksenteossa Erityisesti kuntalain kiinteistön luovutusta koskevassa sääntelyssä Kuopio 27.8.2015 Katariina Huikko lakimies Sisältö EU:n valtiontukisääntelyyn

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

Laki. kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta

Laki. kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta Laki kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (34/2015) 14, muutetaan 3 :n 3 momentti,

Lisätiedot

4.2.2010 A7-0006/ 001-027. Ehdotus direktiiviksi (KOM(2009)0029 C6-0062/2009 2009/0004(CNS))

4.2.2010 A7-0006/ 001-027. Ehdotus direktiiviksi (KOM(2009)0029 C6-0062/2009 2009/0004(CNS)) 4.2.2010 A7-0006/ 001-027 TARKISTUKSET 001-027 esittäjä(t): Talous- ja raha-asioiden valiokunta Mietintö Magdalena Alvarez Hallinnollinen yhteistyö verotuksen alalla A7-0006/2010 (KOM(2009)0029 C6-0062/2009

Lisätiedot