Vähämerkityksistä tukea koskeva asetus KYSELY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vähämerkityksistä tukea koskeva asetus KYSELY"

Transkriptio

1 Vähämerkityksistä tukea koskeva asetus KYSELY TIETOJA VASTAAJASTA Kyselykohtaiset tietosuojaperiaatteet: Vastaukset julkaistaan internetissä nimellä, paitsi jos vastaaja vastustaa henkilötietojensa julkaisemista sillä perusteella, että julkaisu vahingoittaisi hänen oikeutettuja etujaan. Tällöin vastaus voidaan julkaista nimettömänä. EUROPA-sivustolla noudatettavat tietosuojaa koskevat säännöt ovat nähtävillä osoitteessa 01. Vastustatteko henkilöllisyytenne julkistamista? Kyllä Ei 02. Onko jotain Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/ artiklassa säädetyistä poikkeuksista sovellettava vastaukseenne? Jos on, ilmoittakaa selvästi, mitä vastauksenne osia ei saisi julkistaa, perustelkaa tietojen luottamuksellisuus ja toimittakaa myös ei-luottamuksellinen versio vastauksestanne julkaistavaksi komission verkkosivuilla. Ilmoittakaa yhteystietonne seuraavassa osiossa. Nimi Organisaatio Pääasiallinen toimiala Olli Hyvärinen, Tarja Sinivuori-Boldt Ministry of Employment and the Economy Paikka (maa) Sähköpostiosoite: tarja.sinivuori.boldg Huom. Pyydämme vastaamaan kysymyksiin järjestyksessä, mutta kaikkiin kysymyksiin ei ole pakko vastata. Voitte myös antaa lisätietoja, jotka katsotte merkityksellisiksi ja jotka eivät sovi vastaukseksi mihinkään tiettyyn kysymykseen. 1 EYVL L 145, , s. 43.

2 OSA A: VÄHÄMERKITYKSISTÄ TUKEA KOSKEVAN ASETUKSEN KÄYTTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT Sekä paikallis- että valtion viranomaisille tarkoitetut kysymykset 1. Onko alueellanne myönnetty (joko vastaajan tai alueellisten/kunnallisten tms. viranomaisten toimesta) tukea vähämerkityksistä tukea koskevan asetuksen perusteella? Jos on, antakaa tiedot mahdollisuuksien mukaan asetuksen voimaantulosta (2007) alkaen vuosittain eriteltynä. a. myönnetyn vähämerkityksisen tuen kokonaismäärä (kokonaismäärä, yrityskohtainen keskimäärä, tukimäärien jakautuminen yritystä kohden [< ; ; ; ] b. tuensaajien lukumäärä, mahdollisuuksien mukaan jaoteltuna suuriin, keskisuuriin ja pieniin yrityksiin; jos mahdollista, ilmoittakaa tiedot myös mikroyritysten osalta c. toimialat, käyttäkää mahdollisuuksien mukaan NACE-luokitusta d. mahdollisuuksien mukaan ja soveltuvin osin vastaajan alueella valtion viranomaisten ja alue-/paikallisviranomaisten myöntämän tuen määrä jaoteltuna. [Volyymitiedot tullaan keräämään ja lähettämään erikseen Excel taulukossa.] Jos teillä ei ole tarkkoja tietoja, esittäkää arvio. 2. Onko vähämerkityksistä tukea koskevan asetuksen käytössä alueellisia eroja vastaajan hallintoalueella (esim. saavatko tietyt alueet suhteellisesti enemmän tällaista tukea muihin alueisiin verrattuna)? Jos on, miksi? Suomen viranomaiset eivät ole havainneet asetuksen käytössä olevan alueellisia eroja. 3. Mitä asetuksen mukaisia tukivälineitä (avustukset, lainat, takaukset jne.) olette käyttäneet? Selvittäkää, miksi käytitte kyseisiä välineitä ja ilmoittakaa, jos mahdollista, kunkin välineen puitteissa vuodesta 2007 alkaen myönnetyn vähämerkityksisen tuen kokonaismäärä ja edunsaajien lukumäärä vuosittain. [Volyymitiedot tullaan keräämään erikseen komissiolle lähetettävään Excel-taulukkoon.] 4. Mitkä olivat tavoitteenne myöntäessänne vähämerkityksistä tukea (esim. aluekehitys, tutkimus ja kehitys jne.)? Arvioikaa mahdollisuuksien mukaan eri tarkoituksiin myönnetyn vähämerkityksisen tuen jakauma prosentteina. Suomen viranomaisten näkemyksen mukaan vähämerkityksisen tuen tavoitteet vaihtelevat. Tuen perustana on saattanut olla esim. pk-yritystoiminnan kehittäminen, energiatuotannon varmuus ja monipuolisuus, ympäristön suojelun edistäminen, energiankulutuksen vähentäminen tai maaseudun pk-yritysten tukeminen tavoitteena maaseutualueiden elinkeinorakenteen monipuolistaminen ja kehittäminen. 5. Oletteko arvioineet (yleensä tai tapauskohtaisesti) myönnetyn vähämerkityksisen tuen vaikutuksia? Jos olette, selvittäkää lyhyesti arvioinnin tärkeimpiä tuloksia. Myönnetyn vähämerkityksisen tuen vaikutuksia ei ole kattavasti arvioitu. Tapauskohtaisesti hakemuksia käsiteltäessä on voitu arvioida käytettävissä olevan tukivälineen soveltuvuutta ja 2

3 tuen vaikutusta tukemisen tarkoitukseen. Vaikuttavuuden arvioinnissa on kiinnitetty huomiota yritystuen vaikuttavuuteen sinällään, eikä niinkään de minimis tuen vaikuttavuuteen. Yleisellä tasolla voidaan todeta, että vähämerkityksistä tukea käytetään usein muita valtiontukimuotoja täydentävänä tukimuotona. Tukea on pyritty myöntämään ensisijaisesti ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisten perusteiden nojalla ja kun tällaista ei ole ollut käsillä, on käytetty vähämerkityksistä tukea. Vähämerkityksisen tuen etuna on ollut erityisesti mikroyritysten ja pienten yritysten tukemisen osalta tukimuodon käytön keveys ja selkeys sekä tukea myöntävän viranomaisen että tuensaajan kannalta. Vähämerkityksistä tukea on kohdistettu mm. lainojen ja takausten yhteydessä yrityksen hankekohtaisen rahoituksen ulkopuoliseen rahoitustarpeeseen, kuten esimerkiksi käyttöpääomaan, mikä on erityisen tärkeää aloittaville yrityksille, jotka tarvitsevat alkupääomaa toiminnan erilaisiin juokseviin kustannuksiin. 6. Niiden toimenpiteiden osalta, joissa sovellettiin vähämerkityksistä tukea koskevaa asetusta, mitä olisitte tehneet, jos asetusta ei olisi ollut? Olisiko tukitoimenpiteet suunniteltu toisin, jotta ne olisivat kuuluneet yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen piiriin? Olisiko niistä ilmoitettu vai olisiko ne jätetty kokonaan myöntämättä? Selvittäkää miksi ja arvioikaa kuhunkin näistä ryhmistä mahdollisesti kuuluvien toimenpiteiden osuus. Suomen viranomaisten näkemyksen mukaan toimenpiteet, joita olisi tehty jos vähämerkityksistä tukea koskevaa asetusta ei olisi ollut käytettävissä, vaihtelevat huomattavasti tapauskohtaisesti. Osa tuista olisi suunniteltu kauttaaltaan tosin, jotta niihin olisi voitu käyttää yleistä ryhmäpoikkeusasetusta. Osa tuista olisi taas pääsääntöisesti notifioitu komissiolle. Kun taas osa tukikohteista on hyvin pieniä, eikä yleisen ryhmäpoikkeuksen soveltumista olisi ehkä tutkittu, eikä notifiointia hallinnollisesti raskaana menettelynä edes harkittu, ja näin ollen tuet olisi todennäköisesti jätetty myöntämättä. 7. Oletteko myöntäneet valtiontukitoimenpiteitä, jotka ovat hieman ylittäneet vähämerkityksistä tukea koskevassa asetuksessa vahvistetun nykyisen enimmäistukimäärän? Jos olette, ilmoittakaa, kuinka usein tällaisia toimenpiteitä on myönnetty ja myönnettiinkö kyseiset toimenpiteet ryhmäpoikkeusasetuksen, hyväksytyn tukiohjelman tai yksittäisen päätöksen perusteella? Suomen viranomaisilla ei ole kerättynä tarkkaa tietoa siitä onko kyseisenkaltaisia tilanteita ollut ja jos, niin onko tuet siinä tapauksessa myönnetty ryhmäpoikkeusasetuksen, hyväksytyn tukiohjelman tai yksittäisen päätöksen perusteella. 8. Missä määrin talous- ja finanssikriisi on vaikuttanut vähämerkityksisen tuen myöntämiseen maassanne? Talouskriisin aikana Suomessa hyödynnettiin tilapäisten puitteiden mukaista euron tukiohjelmaa ja tämän voidaan arvioida joiltain osin lisänneen myönnetyn tuen määrää. Millä tavalla kriisi on vaikuttanut ja miten maanne viranomaiset ovat sen seurauksena mukauttaneet vähämerkityksistä tukea koskevaa politiikkaansa? 3

4 Onko sellaisen vähämerkityksisen tuen määrä lisääntynyt, joka kohdistuu suoraan yritysten rahoituksensaantivaikeuksiin? Selvittäkää, jos mahdollista, missä määrin tämä koski pieniä, keskisuuria ja suuria yrityksiä. Talous- ja finanssikriisin takia investointien määrät eivät ole kehittyneet riittävällä tavalla myöskään akuutin kriisin jälkeisenä aikana. Tästä johtuen vähämerkityksisen tuen puitteissa myönnettävä investointien ulkopuolinen tukirahoitus on ollut monelle aloittavalle tai kasvavalle yritykselle riittävän tehokas kannustin ryhtyä toimintaan. Talous- ja finanssikriisin aikana ja jälkeen on erityisesti korostunut vähämerkityksisen tuen rooli yrityksen markkinaehtoisen rahoituksensaantivaikeuksia paikkaavana tekijänä. OSA B: YLEISLUONTOISIA POLIITTISIA KYSYMYKSIÄ VÄHÄMERKITYKSISESTÄ TUESTA Kaikille vastaajille tarkoitetut kysymykset 9. Mitkä ovat omasta näkökulmastanne tärkeimmät myönteiset taloudelliset vaikutukset, jotka vähämerkityksistä tukea koskevan asetuksen perusteella myönnettävä tuki saa aikaan? Perustelkaa vastauksenne ja antakaa käytännön esimerkkejä. Suomen viranomaisten näkemyksen mukaan vähämerkityksisellä tuella voidaan todeta olevan positiivisia vaikutuksia. Vähämerkityksistä tukea voidaan käyttää joustavasti ja ohjata toiminnan painopistettä sinne, missä yritysten käynnistämiseen, kehittämiseen ja pk-yritysten investointeihin liittyvillä tuilla saadaan kulloinkin toivottuja vaikutuksia aikaan. De minimis - tuki on joustava tukimuoto, koska se voidaan ottaa nopeasta käyttöön tai muuttaa järjestelmän ehtoja. Tukea voidaan esimerkiksi myöntää laajemmin yritysten hankekustannuksiin. Vähämerkityksinen tuki on keventänyt yritysten hallinnollista taakkaa kevyemmän tukiprosessin myötä. Vähämerkityksen tuen merkitys korostuu mm. mikroyritysten ja pienten yritysten rahoitusvajeen paikkaamisessa. Tuki on omiaan luomaan vipuvaikutusta mikroyritysten ja pienten yritysten perustamisvaiheeseen. Esimerkiksi talous- ja finanssikriisin aikana moni mikroyritys olisi jäänyt perustamatta ilman vähämerkityksisen tuen (mukaan lukien euron tuen) tuomaa kannustavaa vaikutusta uuden yritystoiminnan luomiseksi. 10. Mitkä ovat omasta näkökulmastanne tärkeimmät mahdollisesti kielteiset vaikutukset, jotka vähämerkityksistä tukea koskevan asetuksen perusteella myönnettävä tuki saa aikaan? Perustelkaa vastauksenne ja antakaa käytännön esimerkkejä. Suomen viranomaiset eivät ole havainneet vähämerkityksistä tukea koskevan asetuksen perusteella myönnettävän tuen aikaansaamia kielteisiä vaikutuksia. Kilpailun vääristymien osalta ei ole olemassa de minimis tukeen liittyen tietoa, johon arvion voisi perustaa. Huomioiden kuitenkin sen, että vähämerkityksinen tuki voi kohdistua mihin vain yrityksen kustannuksista riskinä on, että tuki ei aina ole hyvää tukea. Kielteisenä seikkana voidaan osaltaan todeta vähämerkityksisen tuen seurannan hankaluudet. Esimerkkinä voidaan mainita maaseutuyritykset, koska myös maatalouden ja kalatalouden de minimis -tuki on laskettava mukaan. Tällöin olennaisen tärkeää on se, että kumulaatioseurannan kohteena oleva yritys on määritelty mahdollisimman selkeästi. Näin ei kuitenkaan välttämättä ole, ottaen lisäksi huomioon myös EU:n osarahoitteista tukea koskeva EU-lainsäädäntö. Erityisesti alkutuotannon lisäksi maataloustuotteiden kauppakunnostusta 4

5 ja/tai ensiasteen jalostusta harjoittavan maatilan tai maatalousyrityksen toimintojen välinen rajanveto on vaikeaa, kun yritystoimintaa harjoittavat henkilöt ovat samoja tai ovat yhtiöittäneet osan toimintaansa tai toimivat eri yhteenliittymissä. Lisäksi tulisi selkeyttää tilanteita, joissa tilalla tuotettujen ja/tai tilan ulkopuolelta ostettujen maataloustuotteiden kauppakunnostusta ja/tai ensiasteen jalostusta harjoitetaan maatilan alueen ulkopuolella. 11. Onko vähämerkityksistä tukea koskevan asetuksen soveltaminen vaikuttanut käytännössä kilpailuun ja/tai jäsenvaltioiden väliseen kauppaan? Kyllä Ei X Missä tapauksissa tai millä aloilla ja miksi? Ottakaa vastauksessanne huomioon erityisesti vähämerkityksisen tuen yhteisvaikutukset. Suomen viranomaisilla ei ole havaintoja vähämerkityksisen tuen vaikutuksista jäsenvaltioiden väliseen kauppaan ja kilpailuun. 12. Onko teillä käytännön esimerkkejä tapauksista, joissa toisen jäsenvaltion/alueen myöntämä vähämerkityksinen tuki on vaikuttanut jäsenvaltionne/alueenne yrityksiin? Suomen viranomaisilla ei ole havaintoja toisen jäsenvaltion myöntämän tuen vaikutuksista Suomen alueella. Toisen jäsenvaltion alueella myönnetyistä vähämerkityksistä tuista ei yleensä ole olemassa tietoa, joten tällaisen arvion tekeminen ei useinkaan ole mahdollista. 13. Onko vähämerkityksistä tukea koskevalla asetuksella ollut erityisiä myönteisiä tai kielteisiä vaikutuksia pk-yrityksiin verrattuna suuriin yrityksiin? Suomessa vähämerkityksistä tukea myönnetään pääsääntöisesti vain pk-yrityksille. Erityistä tutkimusta asiasta ei ole tehty, mutta yleisesti tukijärjestelmien arvioinnissa lopputuloksena on ollut, että de minimistuella on saavutettu myönteisiä vaikutuksia ja niillä osaltaan tasoitetaan pk-yritysten kehittämismahdollisuuksia verrattuna suuren yritysten mahdollisuuksiin omin resurssein kehittää toimintaansa. OSA C: VÄHÄMERKITYKSISTÄ TUKEA KOSKEVAN ASETUKSEN TEKNINEN SUUNNITTELU Kaikille vastaajille tarkoitetut kysymykset 14. Katsotteko asetuksen soveltamisesta saamanne kokemuksen perusteella, että soveltamisalan ulkopuolelle jättämistä koskevat säännökset (1 artikla) ovat selvät ja riittävät? Kyllä Ei Jos ei, selvittäkää, mitä olisi selvennettävä tai muutettava. Suomen viranomaisten näkemyksen mukaan soveltamisalan ulkopuolelle jättämistä koskevat säännökset ovat pääsääntöisesti selvät ja riittävät, mutta joiltain osin ne vaatisivat kuitenkin selkeyttämistä. De minimis asetusta hyödyntävät tyypillisesti myös paikallisviranomaiset, joilla ei aina välttämättä ole kattavia tietoja valtiontukisäännöistä. Tällöin voidaan käytännön soveltamistyön kannalta pitää keskeisenä, että oikeussääntö on riittävän selkeä ja informatiivinen. 5

6 Asetuksessa olisi kirjoitettava auki, miten arvioidaan millä toimialalla yritys toimii silloin, kun kysymyksessä on sekä maataloutta, kalastusta että muuta yritystoimintaa harjoittava yritys. Erityisesti 1 artiklan kohdassa 2 olevaa käsitettä "ensimyynti" tulisi avata asetuksessa selkeämmin ja selkiyttää, voidaanko maataloustuotteiden käsittelyä (maatilatoimintaa) tai maataloustuotteiden ensi asteen jalostusta tukea koskaan de minimis -tuella, kun toimintaa harjoitetaan muualla kuin maatilalla. De minimis asetuksessa on viitattu vaikeuksissa olevan yrityksen osalta pelastus- ja rakenneuudistustukea koskeviin suuntaviivoihin. Tällä hetkellä vaikeuksissa oleva yritys on määritelty hieman eri tavalla ryhmäpoikkeusasetuksessa ja komission pelastus- ja rakenneuudistussuuntaviivoissa. Meneillään olevan EUvaltiontukisääntelyn modernisaation yhteydessä oli tarkoituksenmukaista yhdenmukaistaa vaikeuksissa olevan yrityksen määritelmä EU:n valtiontukisääntelyssä. Erityisesti de minimis asetuksen osalta voidaan vaikeuksissa olevan yrityksen osalta todeta ongelmana tukiohjelmat, joissa automaattisesti tietyt edellytykset täyttävä yritys saa jonkun edun (Suomessa esimerkiksi sosiaaliturvamaksujen huojennus Itä- ja Pohjois-Suomessa on myönnetty de minimis tukena). Ei voida pitää perusteltuna, että yritys, joka joutuu vaikeuksiin tällä alueella, joutuisi yhtäkkiä maksamaan korkeampaa sosiaaliturvamaksua kuin muut alueen yritykset. Tältä osin tulisi harkita, voisiko asetuksessa olla ehto, että "asetusta ei sovelleta vaikeuksissa oleville yrityksille myönnettävään tukeen lukuun ottamatta tukiohjelmia, joita ei ole nimenomaisesti ole suunnattu vaikeuksiin joutuville yrityksille ja joiden soveltaminen on automaattista eikä siten mahdollista yritysten harkinnanvaraista kohtelua." Tuen enimmäismäärän seurannan suhteen on käytännössä osoittautunut ongelmalliseksi määritellä mikä on yksi yritys esimerkiksi yrityskauppa- ja fuusiotilanteissa sekä franchising yritysten kohdalla. De minimis asetuksessa ei todeta mitään siitä missä tilanteissa useamman juridisen henkilön saamat tuet täyttävät samaa de minimis kiintiötä. Tämä tuottaa viranomaisille hankalia tulkintakysymyksiä esimerkiksi tilanteissa, kun yritys kiintiön täytyttyä purkautuu ja samat omistajat perustavat uuden yrityksen samaan tarkoitukseen. Vastaava tulkintaongelma syntyy kun yritys, jonka de minimis kiintiö on täynnä fuusioituu toiseen yritykseen, jonka kiintiössä on vielä tilaa. Suomen viranomaiset toivoisivat de minimis asetuksen soveltamiseen selvennystä tämän tyyppisiä tilanteita varten. Lisäksi selvennystä olisi hyvä saada siltä osin, voidaanko katsoa, että vientiin suuntautuva tuki on eri asia kuin vientiyrityksen tuki (esim. sellaisen yrityksen toiminnan aloittamisen tukeminen, jonka liiketoimintaideana on suuntautua vientiin). Viennin osalta olisi hyvä selventää lisäksi kolmansiin maihin suuntautuvia tukia. Miten soveltamisalaan kuuluvaa viennin rajoitusta on tulkittava silloin, jos hyöty jää kolmanteen maahan, mutta toimijana/tuen saajana on EU:ssa toimiva yritys. De minimis asetusta sovelletaan vain läpinäkyvään tukeen. Asetuksessa jää kuitenkin epäselväksi (ainakin suomenkielisessä versiossa) soveltuuko asetus takausten kohdalla takausohjelmien lisäksi yksittäisiin takauksiin. Suomen näkemyksen mukaan asetuksessa tulisi mainita, että soveltamisalaan kuuluvat yksittäiset takaukset silloin kun tukielementti on laskettu komission takaustiedonannossa kuvatulla tavalla. 6

7 Asetuksessa olisi hyvä mainita selkeämmin, että tuen kumuloitumisen seuraamisessa ajallisesti relevantti tapahtuma on tuen myöntäminen eikä maksaminen, koska tällöin yritykselle syntyy laillinen oikeus tukeen. Selvyyden vuoksi asetuksessa voisi olla maininta etusijajärjestyksestä. Jos yrityksen saamat de minimis tuet ovat ylittäneet enimmäismäärän tulee laillisen tuen syrjäyttää laiton tuki. Eli takaisinperittäväksi voisi tulla aiemmin myönnetty tuki, jos sitä ei ole myönnetty asetuksen edellytysten mukaisesti. 15. Katsotteko asetuksen soveltamisesta saamanne kokemuksen perusteella, että maantieliikennettä koskeva erityissäännös on selvä ja riittävä (sekä määritelmän että enimmäisrajan osalta)? Kyllä Ei X Jos ei, selvittäkää, mitä olisi selvennettävä tai muutettava. Maantieliikenteen tavarakuljetuksia koskeva erityissäännöstä oli syytä avata kyseisen termin osalta siten että se vastaisi paremmin koko ajan monimuotoisempaan suuntaan kehittyvää rahtikuljetusalan substanssia. Esimerkiksi rajanveto rahtikuljetuksen ja ns. kuriirikuljetuksen välillä olisi syytä selventää. Riittävänä täsmennyksenä määritelmän rajaukseen voisi olla artiklaan sisällytettävä viittaus toimialaluokitusta koskevaan asetukseen (EY) N:o1893/ Tehdäänkö nykyisin selvä ja riittävä ero läpinäkyvän tuen ja sellaisen tuen välillä, jota ei katsota läpinäkyväksi (2 artiklan 4 kohta)? Kyllä X Ei Jos ei, selvittäkää, mitä olisi selvennettävä tai muutettava. Suomen viranomaiset katsovat, että pääsääntöisesti ero on selvä, mutta joiltain osin sitä voisi vielä selventää. Avustusten osalta asetus on selkeä, mutta takausten (kts edellä kysymys 14) ja lainojen muodossa myönnettyjen tukien osalta asetusta voisi selkeyttää. 17. Katsotteko asetuksen soveltamisesta saamanne kokemuksen perusteella, että tuen kasautumista koskevat säännökset (2 artiklan 5 kohta) ovat selvät ja riittävät? Kyllä Ei Jos ei, selvittäkää, mitä olisi selvennettävä tai muutettava. Tuen kasaantumista koskevia sääntöjä olisi syytä joiltain osin selkeyttää. De minimis asetuksen 2 artiklan 5 kohdan mukaan vähämerkityksistä tukea ei voida myöntää samoihin tukikelpoisiin kustannuksiin kuin muuta valtiontukea, jos tällainen tuen kasautuminen johtaisi tuki-intensiteettiin, joka ylittää komission muissa valtiontukisäännöksissä vahvistaman maksimi tuki-intensiteetin. Asetuksessa jää epäselväksi kumuloituuko de minimis tuki myös sellaisten tukimuotojen kanssa, jotka eivät kohdistu selvästi mihinkään tukikelpoisiin kustannuksiin (esim. riskipääoma). Verotuksen kautta myönnettävien tukien osalta on joissain määrin epäselvää, miten kasautumista koskevia säännöksiä olisi käytännössä sovellettava. Verotuksen kautta 7

8 myönnettävää tukea ei yleensä voida kohdistaa tiettyihin kustannuksiin. Näin ollen on epäselvää, missä määrin de minimis -tukea voidaan myöntää verotuksen kautta silloin, kun yritys on saanut joihinkin kustannuksiin / tiettyyn hankkeeseen muuta valtiontukea. Tältä osin kasautumissääntöjä tulisi selkeyttää. Asetuksessa ei ole tuotu esiin riittävän selvästi, että maatalouden de minimis- tuki on otettava huomioon yleisessä de minimis -tuen enimmäismäärässä. Asetukseen olisi hyvä päivittää kumuloitumisen osalta viittaus SGEI de minimis asetukseen (360/2012). 18. Katsotteko kokemuksenne perusteella, että yhden yrityksen kolmen vuoden aikana saamaan määrään perustuva vähämerkityksisen tuen enimmäismäärän määritelmä on selvä ja riittävä? Kyllä X Ei Jos ei, selvittäkää, mitä olisi selvennettävä tai muutettava. Suomen viranomaiset pitävät vähämerkityksisen tuen enimmäismäärän määritelmää selvänä ja riittävänä. EU:n valtiontukimodernisaation yhteydessä toteutettava pyrkimys komission työmäärän vähentämiseen ja resurssien parempaan kohdistamiseen olisi Suomen näkemyksen mukaan tarkoituksenmukaisempaa toteuttaa osaltaan RPA:n soveltamisalan muutosten puitteissa, kuin korottamalla de minimis tuen enimmäisrajaa. De minimis tuki voi kohdentua mihin tahansa yrityksen kustannuksiin, esim. toimintatukena, joka on eniten kilpailua vääristävää tukea, ja tällöin ei ole varmaa toteutuuko hyvälle valtiontuelle asetetut tavoitteet. Suomen viranomaiset suhtautuvat pidättäytyvästi de minimis tuen enimmäismäärän korottamiseen. De minimis -tuen rajan nostaminen nykyisestä eurosta saattaisi kasvattaa merkittävästi kilpailun vääristymisen uhkaa. Poikkeuksellisessa tilapäisessä taloudellisessa tilanteessa (vrt. komission tiedonanto 2009/C 83/01) vähämerkityksisen tuen kaltaisen tuen enimmäismäärää tulisi voida nostaa aina euroon saakka. Tällainen tilanne voisi olla edellisen finanssikriisin tyylinen luottolama. Kyseisen kaltaisissa tilanteissa nopea reagoiminen on tärkeätä. Tämä voitaisiin toteuttaa esimerkiksi siten, että jo alun perin säännöksiin otetaan poikkeamamahdollisuus, jonka komissio tarvittaessa saattaisi tiedoksi nopeutetulla menettelyllä. Kansalliset viranomaiset voisivat varautua asiaan säätämällä kyseisen poikkeusmahdollisuuden lainsäädännössään tarvittaessa jo ennalta. Suomen viranomaiset ehdottavat, että yksiselitteisen kalenterivuoden käyttöä verovuoden sijaan tulisi harkita. OSA D: SEURANTA Viranomaisille tarkoitetut kysymykset 19. Miten varmistatte vähämerkityksisen tuen asianmukaisen seurannan? 8

9 Suomen viranomaiset noudattavat de minimis asetuksen 3 artiklan 1 ja 3 kohtien mukaista menettelyä ja lisäksi myös muiden valtiontukipuitteiden ja -suuntaviivojen kasautumissääntöjä. 20. Oletteko perustaneet vähämerkityksisen tuen keskusrekisterin? Suomessa ei ole perustettu vähämerkityksisen tuen keskusrekisteriä. Jos olette, kuvailkaa järjestelmänne toimintaa. Antakaa mahdollisuuksien mukaan seuraavat tiedot: a) Kuinka monet viranomaiset käyttävät keskusrekisteriänne ja/tai kuinka monilla viranomaisilla on siihen pääsy? b) Mitkä ovat arvionne mukaan kyseisen rekisterin nettomääräiset perustamis- ja käyttökustannukset (ilmoittakaa ne mahdollisuuksien mukaan kokonaisina henkilötyöpäivinä/kokoaikaiseksi muutettuna) verrattuna hajautettuun kirjaus- ja seurantajärjestelmään? c) Mihin tarkoituksiin käytätte rekisteritietoja? d) Kattaako rekisterinne vain vähämerkityksistä tukea koskevat toimenpiteet vai myös valtiontukitoimenpiteet? e) Jos vertaatte nykyistä tilannetta ennen rekisterin perustamista vallinneeseen tilanteeseen, mitkä ovat mielestänne tärkeimmät (myönteiset ja kielteiset) muutokset? Jos keskusrekisteriä ei ole perustettu, miksi ei? Onko teillä yleiskuvaa muiden välineiden kautta keskustasolla myönnetystä vähämerkityksisestä tuesta (selventäkää)? Asiaa selvitettiin viimeksi 2011 ja todettiin, että sillä hetkellä käytössä olleiden tietojärjestelmien yhteensovittaminen niin, että niiden väliset rajapinnat takaisivat järjestelmän luotettavan ja reaaliaikaisen toiminnan, tulisi liian kalliiksi. Jotkut viranomaiset keräävät ja jakavat muiden tukimuotojen ohella myös de minimis tukia koskevia tietoja ja tämän toiminnan laajentamiseksi on parhaillaan vireillä hankkeita. Kaikille vastaajille tarkoitetut kysymykset 21. Oletteko kohdanneet vaikeuksia seurantaa koskevien säännösten (3 artikla) soveltamisessa erityisesti enimmäismäärän osalta? Kyllä Ei Jos olette, millaisia? 22. Selvittäkää erityisesti seurantaa koskevien säännösten (3 artikla) aiheuttama enimmäismäärään ja tallennettuihin tietoihin liittyvä työmäärä (ilmoittakaa se mahdollisuuksien mukaan kokonaisina henkilötyöpäivinä/kokoaikaiseksi muutettuna) ja arvioikaa mahdollisuuksien mukaan tästä aiheutuva hallinnollinen rasitus. 9

10 De minimis asetusta hyödynnetään monien viranomaisten toimesta ja siihen kuluvaa työmäärää ei ole arvioitu Suomessa. Useissa hankkeissa de minimis tuki jakautuu eteenpäin monille edunsaajille, esim tukea saava taho tarjoaa edullista koulutusta, jolloin koulutukseen osallistuvat yrittäjät saavat myös hyötyä. Tällöin kaikkien näiden (pienienkin esim. muutaman sadan euron suuruisten) de minimis tukea vastaanottavien tahojen kanssa tehtäviin sopimuksiin, tietojen kysymiseen ja niiden tallentamiseen kuluvan työmäärän arvioiminen on hankalaa sen hajanaisuuden vuoksi. OSA E: SEKALAISTA Kaikille vastaajille tarkoitetut kysymykset 23. Onko teillä vähämerkityksistä tukea koskevan asetuksen soveltamisesta muuta huomautettavaa, joka ei ole käynyt ilmi vastauksissa edeltäviin kysymyksiin? EU:n valtiontukisääntöjen modernisaation kontekstissa komission työkuorman vähentämiseksi voitaisiin harkita kohdennetun de minimis tuen kaltaisen tuen käyttöönottoa tietyissä tilanteissa. Keskeistä olisi määritellä tuki tilanteisiin, joissa tuen kilpailuvaikutus jää rajalliseksi. Tällainen kohdennettu tuki voisi tulla kyseeseen esimerkiksi t&k&i toiminnan osalta, siten että t&k&i tukisääntöihin tuotaisiin erillinen de minimiksen kaltainen innovaatiotuki. Toimittakaa komissiolle kaikki asiakirjat tai tutkimukset, joilla voi olla merkitystä arvioitaessa vähämerkityksistä tukea koskevan asetuksen soveltamista ja pohdittaessa sen tulevaa tarkistamista. Voivatko komission yksiköt tarvittaessa ottaa teihin yhteyttä saadakseen lisätietoja? Kyllä X Ei KIITÄMME KYSELYYN VASTAAMISESTA. 10

Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3637/54/2014 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3637/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3637/54/2014 Tukien maksatusyksikkö ELY-keskukset Vuoden 2014 maatalousyrittäjien opintorahaa (2521) koskevien hakemusten käsittelyssä noudatettavista menettelyistä Liitteenä

Lisätiedot

ESR-hankkeissa Hämeen ELY-keskus

ESR-hankkeissa Hämeen ELY-keskus De minimis ESR-hankkeissa Hämeen ELY-keskus Mitä on de minimis-tuki? De minimis -tuella tarkoitetaan vähämerkityksistä julkista tukea, jonka määrä on maksimissaan 200 000 euroa per yritys nykyisen ja kahden

Lisätiedot

EY:n valtiontukisäännöt

EY:n valtiontukisäännöt EY:n valtiontukisäännöt 1 Valtiontuen määritelmä Yrityksille1 myönnettäviä valtiontukia koskevat periaatteet määritellään EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artikloissa. Vaikka valtiontuet ovat lähtökohtaisesti

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Vuoden 2014 täydentävien ehtojen tilaneuvontatuen (1990) ensimmäisen hakukerran maksaminen Liitteenä

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 11.12.2012 Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Vuoden 2012 täydentävien ehtojen tilaneuvontatuen (1990) maksaminen, toinen hakukerta Liitteenä

Lisätiedot

EU:n valtiontukisäännöt

EU:n valtiontukisäännöt EU:n valtiontukisäännöt Sisällys 1 Mitä valtiontuki on?... 3 2 Valtiontukien valvonta ja hyväksyttävyys... 5 Ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisia tukia valvotaan jälkikäteen... 6 Vähämerkityksiset eli de minimis

Lisätiedot

LIITE II. Tämän asetuksen edellytysten nojalla poikkeuksen saanutta valtiontukea koskevat tiedot I OSA

LIITE II. Tämän asetuksen edellytysten nojalla poikkeuksen saanutta valtiontukea koskevat tiedot I OSA LIITE II Tämän asetuksen edellytysten nojalla poikkeuksen saanutta valtiontukea koskevat tiedot I OSA Tiedot toimitetaan 11 artiklan mukaisesti käyttäen vakiintunutta komission tietotekniikkasovellusta

Lisätiedot

Usein kysyttyä yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä (CLLD) koskeviin hankkeisiin sovellettavista valtiontukisäännöistä

Usein kysyttyä yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä (CLLD) koskeviin hankkeisiin sovellettavista valtiontukisäännöistä Usein kysyttyä yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä (CLLD) koskeviin hankkeisiin sovellettavista valtiontukisäännöistä 1. Ovatko kalastusalan valtiontukisäännöt muuttuneet kaudella 2014 2020? Tiettyjen

Lisätiedot

Laki. maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista. Lain tarkoitus

Laki. maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista. Lain tarkoitus Laki maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousalan valtiontukea koskeva kuulemisasiakirja - Kysely sidosryhmille

Maa- ja metsätalousalan valtiontukea koskeva kuulemisasiakirja - Kysely sidosryhmille Maa- ja metsätalousalan valtiontukea koskeva kuulemisasiakirja - Kysely sidosryhmille Maa- ja metsätalousalan valtiontukea koskevien, vuosiksi 2007 2013 vahvistettujen yhteisön suuntaviivojen ja komission

Lisätiedot

HE 56 /2016 vp EU:n valtiontukisääntelyn avoimuus- ja julkaisuvelvoitteiden täytäntöönpanon varmistaminen kansallisesti

HE 56 /2016 vp EU:n valtiontukisääntelyn avoimuus- ja julkaisuvelvoitteiden täytäntöönpanon varmistaminen kansallisesti HE 56 /2016 vp EU:n valtiontukisääntelyn avoimuus- ja julkaisuvelvoitteiden täytäntöönpanon varmistaminen kansallisesti Hallitusneuvos Eeva Vahtera Eduskunnan talousvaliokunta 26.4.2016 1.Esityksen tausta

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti L 379/5

Euroopan unionin virallinen lehti L 379/5 28.12.2006 Euroopan unionin virallinen lehti L 379/5 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1998/2006, annettu 15 päivänä joulukuuta 2006, perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen

Lisätiedot

U 28/2013 vp. Työministeri Lauri Ihalainen

U 28/2013 vp. Työministeri Lauri Ihalainen U 28/2013 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotusluonnoksesta komission asetukseksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

HE laiksi taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä (ns. laki yritystuen yleisistä edellytyksistä)

HE laiksi taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä (ns. laki yritystuen yleisistä edellytyksistä) HE laiksi taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä (ns. laki yritystuen yleisistä edellytyksistä) 30.3.2016 Neuvotteleva virkamies Anne Rothovius 1 Mihin laajempaan kokonaisuuteen

Lisätiedot

SUUNTAVIIVOJEN TARKISTAMINEN

SUUNTAVIIVOJEN TARKISTAMINEN EU:N PELASTAMIS- JA RAKENNEUUDISTUSTUEN SUUNTAVIIVOJEN TARKISTAMINEN KYSELYLOMAKE Nykyisten pelastamis- ja rakenneuudistustuen suuntaviivojen voimassaolo päättyy lokakuussa 2009. 1 Suuntaviivojen tarkistamisen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.4.2008 KOM(2008) 168 lopullinen 2008/0065 (CNS) C6-0175/08 Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä

Lisätiedot

FI 1 FI KOMISSION TIEDONANTO

FI 1 FI KOMISSION TIEDONANTO FI FI FI KOMISSION TIEDONANTO VALTIONTUKITOIMENPITEITÄ RAHOITUKSEN SAATAVUUDEN TURVAAMISEKSI TÄMÄNHETKISESSÄ FINANSSI- JA TALOUSKRIISISSÄ KOSKEVIEN TILAPÄISTEN YHTEISÖN PUITTEIDEN MUUTTAMISESTA 1. JOHDANTO

Lisätiedot

Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen

Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 29.01.2004 C(2004)261 Asia: Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen Herra Ministeri, 1. MENETTELY Suomen viranomaiset

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 13.6.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0384 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. kesäkuuta 2017 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Vahtera Eeva JULKINEN

Vahtera Eeva JULKINEN Työ- ja elinkeinoministeriö E-KIRJE TEM2009-00447 Vahtera Eeva 13.10.2009 JULKINEN VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Viite Eduskunnan suuren valiokunnan pöytäkirja 18.9.2009, 33/2009 vp Asia Ajankohtainen

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 24.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 352/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1407/2013, annettu 18 päivänä joulukuuta 2013,

Lisätiedot

Lyhytaikaisista vientiluottovakuutuksista annetun komission tiedonannon arviointi. Kuulemisasiakirja

Lyhytaikaisista vientiluottovakuutuksista annetun komission tiedonannon arviointi. Kuulemisasiakirja Lyhytaikaisista vientiluottovakuutuksista annetun komission tiedonannon arviointi 1. Johdanto Kuulemisasiakirja Joissakin jäsenvaltioissa on virallisia vientiluottolaitoksia, jotka vakuuttavat viennin

Lisätiedot

HE 24/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yritystuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 24/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yritystuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 24/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yritystuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yritystuesta annettua lakia. Ehdotuksen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 8.4.2009 KOM(2009) 169 lopullinen 2009/0053 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki SA.41045 (2015/N) Suomi Muutos vuosien 2014 2020 aluetukikarttaan väestökattavuusmarginaalin käyttöönotto

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki SA.41045 (2015/N) Suomi Muutos vuosien 2014 2020 aluetukikarttaan väestökattavuusmarginaalin käyttöönotto EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 12.05.2015 C(2015) 3104 final JULKINEN VERSIO Tämä on komission sisäinen asiakirja, joka annetaan käyttöön vain tiedotustarkoituksessa. Asia: Valtiontuki SA.41045 (2015/N) Suomi

Lisätiedot

Yleinen ryhmäpoikkeusasetus Kuulemisasiakirja

Yleinen ryhmäpoikkeusasetus Kuulemisasiakirja Yleinen ryhmäpoikkeusasetus Kuulemisasiakirja Tämän kuulemisen tarkoituksena on antaa niin jäsenvaltioille kuin sidosryhmillekin tilaisuus esittää huomautuksia yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen soveltamisesta.

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

TEM. Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta. Soveltamisala

TEM. Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta. Soveltamisala 1 LUONNOS 13.11.2017 TY TEM Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001)

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus yleisen edun kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan tukemisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään 27 päivänä heinäkuuta 2001 annetun valtionavustuslain (688/2001) 8

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki Suomi SA.41559 (2015/N) Tuki maatilojen lomituspalveluihin Ahvenanmaalla

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki Suomi SA.41559 (2015/N) Tuki maatilojen lomituspalveluihin Ahvenanmaalla EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 22.6.2015 C(2015) 4357 final Asia: Valtiontuki Suomi SA.41559 (2015/N) Tuki maatilojen lomituspalveluihin Ahvenanmaalla Arvoisa ulkoasiainministeri Soini Tarkasteltuaan Suomen

Lisätiedot

Alue (Alueen nimi on ilmoitettava, jos tuen myöntää muu kuin keskusviranomainen.) Koko Suomi Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta

Alue (Alueen nimi on ilmoitettava, jos tuen myöntää muu kuin keskusviranomainen.) Koko Suomi Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta Jäsenvaltion toimittama tiivistelmä EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta maataloustuotteiden tuottamisen alalla toimiville pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettävään valtiontukeen

Lisätiedot

Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006 art 13

Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006 art 13 Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006 art 13 Tarkastuskohde 5A10 Valtiontukisääntöjen noudattaminen (YA (1083/2006) 9 art, 54.4 art) Koulutus välittäville toimielimille: Oulu; Siilasvuon talo K2 5.-6.5.2009

Lisätiedot

TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA (Euroopan kemikaaliviraston hallintoneuvoston päätös) TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Suomenkielinen versio on epävirallinen konsolidoitu versio Euroopan kemikaaliviraston

Lisätiedot

EU:n valtiontukisäännösten huomioiminen kunnallisessa päätöksenteossa. Kuntamarkkinat, Lakiklinikka 10.9.2015 P-P Lebedeff johtava lakimies

EU:n valtiontukisäännösten huomioiminen kunnallisessa päätöksenteossa. Kuntamarkkinat, Lakiklinikka 10.9.2015 P-P Lebedeff johtava lakimies EU:n valtiontukisäännösten huomioiminen kunnallisessa päätöksenteossa.. Kuntamarkkinat, Lakiklinikka 10.9.2015 P-P Lebedeff johtava lakimies Sisältö Yleistä valtiontukisääntelystä Kunnallisessa päätöksenteossa

Lisätiedot

Valtiontuen huomioiminen kunnallisessa päätöksenteossa

Valtiontuen huomioiminen kunnallisessa päätöksenteossa Valtiontuen huomioiminen kunnallisessa päätöksenteossa Valtiontukiseminaari Kuntatalo 3.3.2015 Katariina Huikko Lakimies Sisältö Valtiontuen arviointiprosessi kunnallisessa päätöksenteossa:» 1. Ennen päätöksentekoa

Lisätiedot

Maaseutuohjelman tulevaisuus

Maaseutuohjelman tulevaisuus Maaseutuohjelman tulevaisuus Hämeessä on hyvät eväät Ruokaketjun kehittämisseminaari 12.1.2018 Minna-Mari Kaila MMM MAASEUTUALUEET TUOVAT SUOMELLE TULOJA EU:STA 95 % SUOMESTA MAASEUTUA EU-osarahoitteista

Lisätiedot

Vuoden 2013 uuhipalkkion ja sen lisäpalkkion käsittelyssä noudatettavista menettelyistä

Vuoden 2013 uuhipalkkion ja sen lisäpalkkion käsittelyssä noudatettavista menettelyistä Varainhoito-osasto 21.11.2013 Tukien maksatusyksikkö Dnro 2456/54/2013 Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Ahvenanmaan valtionvirasto Vuoden 2013 uuhipalkkion

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Maatilayritysten ja maaseudun pienyritysten yritysrahoitus Yrityksen investointituki Janakkala 2.3.2015 Kari Palvaila, rahoitusasiantuntija Hämeen ELY-keskus

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Maatilayritysten ja maaseudun pienyritysten yritysrahoitus Yrityksen investointituki Riihimäki 1.9.2015 Kari Palvaila, rahoitusasiantuntija Hämeen ELY-keskus

Lisätiedot

Sosiaalinen asuntotuotanto ja valtiontukisääntely

Sosiaalinen asuntotuotanto ja valtiontukisääntely Sosiaalinen asuntotuotanto ja valtiontukisääntely Uudistuneet EU:n julkista tukea koskevat säännöt - keskeiset muutokset kuntien näkökulmasta Kuopio 27.8.2015 Hallitussihteeri Ville Koponen Sisältö Mitä

Lisätiedot

Tietosivu 2 MISTÄ RAHA ON PERÄISIN?

Tietosivu 2 MISTÄ RAHA ON PERÄISIN? Tietosivu 2 MISTÄ RAHA ON PERÄISIN? Euroopan investointiohjelma on toimenpidepaketti, jonka avulla reaalitalouden julkisia ja yksityisiä investointeja lisätään vähintään 315 miljardilla eurolla seuraavien

Lisätiedot

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2478/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 luonnonhaittakorvauksen toisen erän maksaminen

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2478/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 luonnonhaittakorvauksen toisen erän maksaminen Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2478/54/2013 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Vuoden 2013 luonnonhaittakorvauksen toisen erän maksaminen Liitteenä on maksamista

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU)

KOMISSION ASETUS (EU) 24.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 352/9 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1408/2013, annettu 18 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien kokonaismäärän lasku on hiipunut

Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien kokonaismäärän lasku on hiipunut IP/05/1558 Bryssel 9. joulukuuta 2005 Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien n lasku on hiipunut Euroopan komission laatiman tuoreimman valtiontukien tulostaulun mukaan EU:n 25 jäsenvaltion myöntämien

Lisätiedot

1.5. Sovelletaanko toimenpidettä yrityksiin, jotka sijaitsevat

1.5. Sovelletaanko toimenpidettä yrityksiin, jotka sijaitsevat OSA III.12.P LISÄTIETOLOMAKE - TUKI VAIKEUKSISSA OLEVIEN YRITYSTEN RAKENTEIDEN UUDISTAMISEKSI: MAATALOUSALAN TOIMIJAT Tätä liitettä on käytettävä ilmoitettaessa maatalousalan rakentden uudistamiseksi myönnettäviä

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

Valtiontuki N 58/2004 ja N 60/2004 Suomi Pk-yrityksille Suomessa myönnetty pelastamis- ja rakenneuudistustuki

Valtiontuki N 58/2004 ja N 60/2004 Suomi Pk-yrityksille Suomessa myönnetty pelastamis- ja rakenneuudistustuki EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.06.2004 C (2004) 2048 fin Asia: Valtiontuki N 58/2004 ja N 60/2004 Suomi Pk-yrityksille Suomessa myönnetty pelastamis- ja rakenneuudistustuki Arvoisa Ulkoministeri MENETTELY

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Uusiutuva energia NYT! tilaisuus 24.2.2016 Timitran Linna, LIEKSA ELY-keskus Haetut yritystuet tukimuodoittain vuonna 2015. -

Lisätiedot

Päätöstä tehdessään komissio on ottanut huomioon seuraavat näkökohdat:

Päätöstä tehdessään komissio on ottanut huomioon seuraavat näkökohdat: EUROOPAN KOMISSIO Brysselissä 27.02.2002 C(2002)580fin Asia: Valtiontuki nro N 732/2001 Suomi Kolttalain muutokset Herra Ministeri, Komissio ilmoittaa Suomelle, että tarkasteltuaan viranomaistenne toimittamia

Lisätiedot

Asia: Valtiontuki / Suomi Tuki nro N 315/2006 Eräiden energiatuotteiden energiaveron palautus maataloustuottajille

Asia: Valtiontuki / Suomi Tuki nro N 315/2006 Eräiden energiatuotteiden energiaveron palautus maataloustuottajille EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29-X-2007 K(2007)5341 Asia: Valtiontuki / Suomi Tuki nro N 315/2006 Eräiden energiatuotteiden energiaveron palautus maataloustuottajille Arvoisa vastaanottaja Tarkasteltuaan Suomen

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Helsinki, 12. marraskuuta 2010 MB/D/29/2010 lopullinen PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA. (Hallintoneuvoston päätös)

Helsinki, 12. marraskuuta 2010 MB/D/29/2010 lopullinen PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA. (Hallintoneuvoston päätös) Helsinki, 12. marraskuuta 2010 MB/D/29/2010 lopullinen PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA (Hallintoneuvoston päätös) PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA EUROOPAN KEMIKAALIVIRASTON HALLINTONEUVOSTO,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

Yritystuen maksaminen

Yritystuen maksaminen Yritystuen maksaminen Leadertyön ajankohtaispäivät 28.10.2015 Maaseutuvirasto Tukien maksatusyksikkö Per-Ola Staffans Yritystuen maksamiseen liittyviä säännöksiä Ns. maaseuturahastoasetus (EU) N:o 1305/2013

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.5.2000 KOM(2000) 346 lopullinen 2000/0137 (CNS) 2000/0134 (CNS) 2000/0138 (CNB) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 24.7.2003 KOM(2003) 437 lopullinen 2003/157 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS vuoteen 1999 asti Marokon kalastussopimuksen alaisina olleiden alusten ja kalastajien toimintasuunnan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 2455/54/2013 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 2455/54/2013 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2455/54/2013 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Ahvenanmaan valtionvirasto Vuoden 2013 valkuais- ja öljykasvipalkkion käsittelyssä

Lisätiedot

ELY-keskukselta viime vuonna 13,6 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen

ELY-keskukselta viime vuonna 13,6 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen 1.3. 2013 RAHOITUKSEN VUOSIKATSAUS 1.1. - 31.12.2012 ELY-keskukselta viime vuonna 13,6 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen Satakunnan ELY-keskus rahoitti viime vuonna 199 yrityshanketta,

Lisätiedot

ELY-keskukselta viime vuonna 11,2 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen

ELY-keskukselta viime vuonna 11,2 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen 10.1.2014 RAHOITUKSEN VUOSIKATSAUS 1.1. - 31.12.2013 ELY-keskukselta viime vuonna 11,2 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen Satakunnan ELY-keskus rahoitti viime vuonna yrityksiä noin

Lisätiedot

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt Opas de minimis -tuista EU:n valtiontukisäännöt Sisällys 1 EU:n valtiontukisäännöt ja menettelyt... 5 1.1 De minimis -tuen määritelmä ja tuen myöntäjän muistilista... 8 2 Minkälaiseen toimintaan voidaan

Lisätiedot

HE laajakaistatukilain muuttamisesta. Katariina Vuorela

HE laajakaistatukilain muuttamisesta. Katariina Vuorela HE laajakaistatukilain muuttamisesta Katariina Vuorela 17.5.2017 1 HE laajakaistatukilain muuttamisesta Esitys laajakaistatukilain muuttamisesta annettiin eduskunnalle 2.2.2017 Laki koskee Nopea laajakaista

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.11.2009 KOM(2009)194 lopullinen/2 2009/0060 (COD) CORRIGENDUM Annule et remplace le document COM(2009)194 final du 21.04.2009 Concerne la version originale FR et

Lisätiedot

Laki. maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Laki. maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) 8 :n 3 momentti ja 67, muutetaan 5

Lisätiedot

1. MENETTELY EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 9.4.2014 C(2014) 2241 final. Asia: Valtiontuki SA.38359 (2014/N) Suomi Aluetukikartta 2014 2020

1. MENETTELY EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 9.4.2014 C(2014) 2241 final. Asia: Valtiontuki SA.38359 (2014/N) Suomi Aluetukikartta 2014 2020 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 9.4.2014 C(2014) 2241 final JULKINEN VERSIO Tämä on komission sisäinen asiakirja, joka annetaan käyttöön vain tiedotustarkoituksessa. Asia: Valtiontuki SA.38359 (2014/N) Suomi

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 939/22/2010 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 939/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 31.5.2010 Dnro 939/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Ahvenanmaan valtionvirasto Vuoden 2009 timotein EU:n siementuotannon tuen käsittelyssä

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriö E-KIRJE MMM RO Rönty Osmo Eduskunta Suuri valiokunta

Maa- ja metsätalousministeriö E-KIRJE MMM RO Rönty Osmo Eduskunta Suuri valiokunta Maa- ja metsätalousministeriö E-KIRJE MMM2013-00871 RO Rönty Osmo 01.11.2013 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia Maa- ja metsätalousalan valtiontukisääntöjen uudistaminen: - Komission asetus Euroopan

Lisätiedot

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA EURA 2007 järjestelmän rahoituspäätösmallit 2010 ESR:ssa käytössä seuraavat

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus. Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus. Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 25.IX.2007 K(2007) 4297 lopull. Asia: Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY 1. Suomen viranomaiset ilmoittivat komissiolle

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet Maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Yritystuet Paltamo 10.2.2015 Yleistä maaseudun yritystuesta Monipuolisempaa ja vahvempaa yrittäjyyttä maaseudun yritystuilla. Yritysten perustamista ja investointeja

Lisätiedot

Uudistuneet EU:n valtiontukisäännöt - Yleinen ryhmäpoikkeusasetus ja Yleinen de minimis -asetus

Uudistuneet EU:n valtiontukisäännöt - Yleinen ryhmäpoikkeusasetus ja Yleinen de minimis -asetus Uudistuneet EU:n valtiontukisäännöt - Yleinen ryhmäpoikkeusasetus ja Yleinen de minimis -asetus Valtiontukiseminaari, Kuntaliitto 3.3.2015 Olli Hyvärinen Olli.Hyvarinen@tem.fi Esityksen rakenne 1. Uusi

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 1456/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Määräysnumero 59/10

Varainhoito-osasto Dnro 1456/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Määräysnumero 59/10 Varainhoito-osasto 15.9.2010 Dnro 1456/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Määräysnumero 59/10 Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Vuoden 2010 maatalouden ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

Eläin- ja erikoistukien muutokset vuonna 2014

Eläin- ja erikoistukien muutokset vuonna 2014 Eläin- ja erikoistukien muutokset vuonna 2014 Maatalousalan De minimis -tuki Maatalousalan De minimis tuesta annettiin uusi asetus 18.12.2013 Komission asetus (EU) N:o 1408/2013, Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.6.2013 COM(2013) 427 final 2013/0198 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 muuttamisesta Grönlannin ottamiseksi mukaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 26.1.2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon verottamisesta

Lisätiedot

10292/17 pmm/msu/vb 1 DRI

10292/17 pmm/msu/vb 1 DRI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0384 (COD) 10292/17 CODEC 1051 FSTR 47 FC 55 REGIO 71 SOC 481 EMPL 369 BUDGET 20 AGRISTR 48 PECHE 249 CADREFIN

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 13.3.2014 Jouko Lankinen/ Juha Linden Kaakkois-Suomen ELY-keskus 13.3.2014 Sisältö: Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 108 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 108 artiklan 4 kohdan, 28.6.2014 L 190/45 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 717/2014, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2014, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen kalastus-

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0287(COD) budjettivaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0287(COD) budjettivaliokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2016/0287(COD) 25.1.2017 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

HE 47/2010 vp. luovutuksen varainsiirtoverosta vapauttamisesta luovuttaisiin. Maatalouden rakennetuista annetun lain mukaiseen kiinteistön hankkimista

HE 47/2010 vp. luovutuksen varainsiirtoverosta vapauttamisesta luovuttaisiin. Maatalouden rakennetuista annetun lain mukaiseen kiinteistön hankkimista HE 47/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi varainsiirtoverolain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan varainsiirtoverolakia muutettavaksi. Lakiin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.6.2006 KOM(2006) 320 lopullinen 2006/0109 (CNS) 2006/0110 (CNB) KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE euroon ja Sloveniaan

Lisätiedot

Yleinen ryhmäpoikkeusasetus ja yleinen de minimis - tukiasetus. Helsinki 6.11.2014 Hallitusneuvos Eeva Vahtera, TEM, Kilpailupolitiikkaryhmä

Yleinen ryhmäpoikkeusasetus ja yleinen de minimis - tukiasetus. Helsinki 6.11.2014 Hallitusneuvos Eeva Vahtera, TEM, Kilpailupolitiikkaryhmä Yleinen ryhmäpoikkeusasetus ja yleinen de minimis - tukiasetus Helsinki 6.11.2014 Hallitusneuvos Eeva Vahtera, TEM, Kilpailupolitiikkaryhmä Esityksen sisältö 1)Yleinen ryhmäpoikkeusasetus /RPA - Tavoitteet

Lisätiedot

Lakikoulutuspäivä Tuula Manelius

Lakikoulutuspäivä Tuula Manelius Lakikoulutuspäivä Rahoituslaki, rahoitusasetus, tukikelpoisuusasetus, valtionavustuslaki Rahoituslain soveltamisala rakennerahastoasioissa jakautuu kahteen eri malliin. 1) Osa rakennerahastotoimijoista

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. viitekorkojen tarkistuksesta

KOMISSION TIEDONANTO. viitekorkojen tarkistuksesta KOMISSION TIEDONANTO viitekorkojen tarkistuksesta 1. VIITE- JA DISKONTTOKOROT Komissio käyttää viite- ja diskonttokorkoja yhteisön valtiontukien valvonnan puitteissa. Viitekorkoja sovelletaan erityisesti

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

Komission julkinen kuuleminen riskirahoitusta koskevista valtiontukisuuntaviivoista HT.347

Komission julkinen kuuleminen riskirahoitusta koskevista valtiontukisuuntaviivoista HT.347 25.9.2013 TEM/1740/05.06.01/2012 Euroopan Komissio Kilpailun pääosasto Komission julkinen kuuleminen riskirahoitusta koskevista valtiontukisuuntaviivoista HT.347 SUOMEN KANTA Komissio on 24.7.2013 avannut

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 465 final 2015/0222 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS kumppanuussopimuksen täytäntöönpanopöytäkirjan mukaisten kalastusmahdollisuuksien jakamisesta FI FI 1. EHDOTUKSEN

Lisätiedot

Osastopäällikkö, ylijohtaja Minna Kivimäki

Osastopäällikkö, ylijohtaja Minna Kivimäki Liikenne ja viestintäministeriö EKIRJE LVM201200086 LMA Kallinen Mari(LVM) 10.05.2012 VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Liikenne ja viestintävaliokunta Viite Asia Meriliikenteen valtiontukea koskevien

Lisätiedot

Tekesin tukiohjelma pienten ja keskisuurten yritysten innovaatiotoimintaan

Tekesin tukiohjelma pienten ja keskisuurten yritysten innovaatiotoimintaan Tekesin tukiohjelma pienten ja keskisuurten yritysten innovaatiotoimintaan Tekesin tukiohjelma pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritys) innovaatiotoimintaan perustuu tiettyjen tukimuotojen toteamisesta

Lisätiedot

Ehdotus. KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o /.. annettu [ ]

Ehdotus. KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o /.. annettu [ ] Ehdotus KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o /.. annettu [ ] ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus- ja ympäristöhyväksyntää sekä suunnittelu- ja tuotanto-organisaatioiden

Lisätiedot

PE-CONS 39/1/16 REV 1 FI

PE-CONS 39/1/16 REV 1 FI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Strasbourg, 23. marraskuuta 2016 (OR. en) 2016/0193 (COD) LEX 1707 PE-CONS 39/1/16 REV 1 FSTR 63 FC 55 REGIO 79 SOC 560 EMPL 370 BUDGET 26 AGRISTR 51 PECHE

Lisätiedot

Kuntarahoituksen luotonannon edellytykset Kuntien yhtiöiden rahoittaminen. 27.8.2015, Terhi Vainikkala

Kuntarahoituksen luotonannon edellytykset Kuntien yhtiöiden rahoittaminen. 27.8.2015, Terhi Vainikkala Kuntarahoituksen luotonannon edellytykset Kuntien yhtiöiden rahoittaminen 27.8.2015, Terhi Vainikkala Kuntarahoitus Osa suomalaisen yhteiskunnan taloudellista perusrakennetta Finanssivalvonta määrittänyt

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 ELY-keskus Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2454/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 tilatuen käsittelyssä noudatettavista menettelyistä.

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2454/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 tilatuen käsittelyssä noudatettavista menettelyistä. Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2454/54/2013 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Ahvenanmaan valtionvirasto Vuoden 2013 tilatuen

Lisätiedot