Kemikaalilaitosten verkostoitunut toiminta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kemikaalilaitosten verkostoitunut toiminta"

Transkriptio

1 TURVATEKNIIKAN KESKUS, TUKES Kemikaalilaitosten verkostoitunut toiminta Aki Ijäs

2 Johdanto Kemikaaleja käsittelevät teollisuuslaitokset toimivat verkottuneesti ja ulkoistavat toimintojaan. Eri tutkimuksissa esitetään vaihtelevia tietoja ulkoistettujen toimintojen määrästä. Tukesin tekemän selvityksen mukaan 96 % kemikaalilaitoksista on ulkoistanut toimintojaan. Eniten ulkoistettuja toimintoja on seuraavilla alueilla: kunnossapito, logistiikka ja vartiointi. Ulkoistamisella pyritään tehostamaan toimintoja ja hankkimaan uutta osaamista, mikä mahdollistaa keskittymisen yrityksen ydintoimintaan. Ulkoistaminen asettaa uusia haasteita yritysten riskienhallinnalle. Toisaalta se tuo uutta osaamista, joka voi olla myös turvallisuusosaamista. Tuotantolaitoksella olevilta ulkopuolisilta pitää vaatia samojen sääntöjen noudattamista kuin omilta ja samalla olla avoin uusille paremmille käytännöille. Teollisuusalueen sisällä on tapahtunut muutoksia. Yhden tuotantolaitoksen sijasta alueella onkin monta yritystä on syntynyt naapuriverkosto. Tietojenvaihto riskeistä kannattaa ja yritysten välinen yhteistyö on entistä tärkeämpää. Kemikaaliturvallisuussäädöksiin on myös tulossa yhteisyöhön velvoittavia kohtia. 2

3 Erilaisia verkostoja ja niiden turvallisuushaasteita Yrityksen kokonaisverkosto koostuu kaikista sen toimintaan vaikuttavista henkilöistä ja organisaatioista. Verkostoista voidaan erottaa kaksi eri tasoa: horisontaaliset ja vertikaaliset verkostokumppanit. Vertikaaliset verkostosuhteet perustuvat yritysten välisiin sopimuksiin. Tällöin palvelu tai tavara siirtyy maksua vastaan toiselle yritykselle. Horisontaalinen verkostoituminen ei perustu tilaaja-toimittaja -suhteisiin, vaan muunlaiseen yhteistyöhön yritysten välillä. Esimerkiksi sijainti samalla teollisuusalueella tai tiedonvaihto yritysten kesken voidaan laskea horisontaaliseksi verkostoitumiseksi. Horisontaalisen ja vertikaalisen verkostoitumisen erottaminen ei ole aina helppoa, tai edes mahdollista, mutta näiden molempien tasojen ymmärtäminen on silti tärkeää. Erityisesti horisontaalisten verkostokumppaneiden hyödyntäminen esimerkiksi turvallisuusasioiden kehittämisessä jää usein huomioimatta. Vertikaalisessa yhteistyössä huomiota tulee kiinnittää muun muassa oikein tehtyihin sopimuksiin ja töiden yhteensovittamiseen tehdasalueella. Kokonaisverkosto voidaan jakaa erilaisiin osaverkostoihin toiminnan luonteen ja tavoitteiden mukaan. Tässä oppaassa teollisuuslaitoksen kokonaisverkosto on jaettu yhdeksään osaverkostoon. Osaverkostoja ovat: Kunnossapitoverkosto Logistiikkaverkosto Naapuriverkosto Raaka-aineverkosto Turvallisuus-, terveys- ja ympäristöverkosto Kehitysverkosto Kilpailijaverkosto Yrityksen sisäinen verkosto Muut verkostot. Jokaisen organisaation verkostot ovat aina yksilöllisiä. Oppaan verkostokuvat ja -kuvaukset ovat esimerkinomaisia. Jokaisen toimijan tulee itse hahmottaa oma verkostonsa sekä sen riskit ja mahdollisuudet. 3

4 Kokonaisverkosto Kokonaisverkosto koostuu edellä luetelluista osaverkostoista. Naapuriverkosto, kilpailijaverkosto ja yrityksen sisäinen verkosto voidaan laskea horisontaalisiksi verkostoiksi. Näissä yhteistyö perustuu pääosin tiedonvaihtoon toimijoiden kesken. Kunnossapitoverkosto, logistiikkaverkosto ja raaka-aineverkosto ovat taas selkeästi vertikaalisia verkostoja. Vaikka samalla toimittajatasolla olevilla alihankkijoilla voidaankin katsoa olevan horisontaalisia verkostosuhteita keskenään, on alihankkijoilla ydinyritykseen yleensä sopimukseen perustuva tilaaja toimittaja -suhde. Kehitysverkostossa, turvallisuus-, terveys- ja ympäristöverkostossa sekä muiden toimijoiden verkostossa on sekä horisontaalisia että vertikaalisia verkostosuhteita tarkasteltavan laitoksen ja muiden toimijoiden välillä. Kunnossapitoverkoston työ tapahtuu tyypillisesti tehdasalueella. Logistiikkaverkoston toimijat vierailevat alueella ja toimittavat siellä purku- ja lastaustehtäviä. Kilpailijaverkosto, raaka-aineverkosto ja yrityksen sisäinen verkosto sijaitsevat yleensä tehdasalueen ulkopuolella. Muissa verkostoissa on toimijoita sekä tehdasalueella että sen ulkopuolella. Esimerkiksi kehitysverkostossa mainostoimisto saattaa tehdä työnsä täysin tehdasalueen ulkopuolella, mutta rakennusmiehet voivat tehdä työnsä tehdasalueella. Kokonaisverkostoa, niin kuin muitakin verkostoja arvioitaessa on otettava huomioon, että ne ovat esimerkinomaisia. Kaikkien teollisuuslaitosten verkostot ovat aina omanlaisiaan. Vaikka kokonaisverkoston kuvauksessa raaka-aineverkosto on laskettu tehdasalueen ulkopuolella sijaitsevaksi, saattaa laitos hankkia sähkön ja höyryn tehdasalueella sijaitsevalta, toisen toimijan vastuulla olevalta voimalaitokselta. 4

5 Riskienhallinta yrityksen kokonaisverkostossa: Kokonaisuuden hallinta Osaverkostojen toimintojen yhteensovittaminen Vastuualueiden rajapintojen aukottomuus Vertikaalisten verkostojen oikein tehdyt sopimukset Horisontaalisten verkostojen yhteistyömahdollisuuksien hyödyntäminen Yritys tunnistaa omat verkostonsa ja ulkoistetut toimintonsa ja arvioi kokonaisuuden turvallisuudenhallintaa. Selkeä vastuiden määrittely, esimerkiksi alihankintaketjuissa tiedon siirto työntekijätasolle ja alihankkijoiden valvonta. Yhteiset palaverit ja riskien yhteinen käsittely. Keskinäiset auditoinnit Keskitetty töiden hankintamalli ohjeineen. Toimittajien määrän kohtuullisena pitäminen ja pidemmät sopimukset saattavat helpottaa kokonaisuuden hallintaa. Vastuualueet määritellään sopimuksissa selkeästi. Alihankkijalle kerrotaan muista alueen toimijoista. Ulkoistamissopimuksiin sisällytetään turvallisuusasiat, eli niihin liittyvät eri osapuolten vastuut. Turvallisuusvaikutuksia tarkastellaan laajalla aikaakselilla, jotta käytön aikana voidaan hyödyntää saavutettavissa olevat turvallisuushyödyt. Ulkoistettaessa huolehditaan, että yrityksellä itsellään säilyy riittävästi omaa osaamista, jotta osataan tilata laadukkaasti. Turvallisuusasiantuntijat mukana hankinta- ja sopimusvaiheissa. Hankintavaiheessa varmistetaan, että vaatimukset on toimittajien puolelta ymmärretty oikein ja että tarjoukset perustuvat ko. vaatimusten täyttämiseen. Horisontaalisten verkostojen ja yhteistyömahdollisuuksien tunnistaminen (esimerkiksi naapurit, kilpailijat, oppilaitokset sekä omat muiden paikkakuntien ja maiden laitokset). Säännöllinen tiedonvaihto (esimerkiksi kokoukset, intranet ja sähköposti). 5

6 Kunnossapitoverkosto Kunnossapitoverkosto on luonteeltaan selvästi vertikaalinen. Kunnossapitonsa ulkoistaneilla teollisuuslaitoksilla on monesti useita eri kunnossapitosopimuksia. Ulkoistettavia kunnossapitopalveluita ovat esimerkiksi mekaaninen-, sähkö- ja automaatiokunnossapito. Sopimuksia voi olla useita myös samalla kunnossapitoalueella, kuten automaatiokunnossapidossa. Kunnossapitoyrityksellä on omat alihankkijansa ja näillä taas omat alihankkijansa. Ketjussa kauimpana olevat yritykset ja niiden väliset suhteet vaikuttavat myös tuotteiden ja palveluiden laadullaan osaltaan teollisuuslaitoksen prosessiturvallisuuteen. Ketjussa tarkasteltavaa laitosta lähimpänä olevien toimijoiden voidaan kuitenkin olettaa olevan turvallisuudenhallinnan kannalta kaikkein merkittävimpiä, koska niillä on suorat sopimukset tarkasteltavaan laitokseen ja ne tekevät eniten töitä sen alueella. Vuokratyövoiman käyttäminen on ehkä yleisintä juuri kunnossapitoverkostossa. Vuokratyövoimaa käytetään monesti erilaisiin kunnossapitotehtäviin ja siivoukseen. Vuokratyövoiman tilaaja saattaa olla tarkasteltava teollisuuslaitos tai joku sen alihankkijoista eli vuokratyövoima voi kuulua mille tahansa toimittajatasoista. Samalla toimittajatasolla olevat yritykset ovat horisontaalisesti verkostoituneita. Esimerkiksi kunnossapitoyritysten täytyy toimia keskenään yhteistyössä toimiessaan yhteisellä työpaikalla. Niitä sitovat myös samat isäntäyrityksen antamat alueella työskentelyä koskevat ohjeet. Isäntäyrityksen johdolla alueella toimivat yritykset huolehtivat töiden turvallisesta yhteensovittamisesta. 6

7 Riskienhallinta kunnossapitoverkostossa Kunnossapitotyöt monesti vaativia erikoistöitä, joissa myös riskit ovat suuret. Kunnossapitotöiden yhteensovittaminen muun prosessin kanssa ja työntekijöiden tietämys prosessista. Kunnossapitotöihin liittyy aina muutos. Yrityksellä voi olla useita kunnossapitosopimuksia, mikä asettaa vaatimuksia yhteistyölle rajapinnoissa. Ulkoistuksen alkuvaiheessa kunnossapidon työntekijöinä jatkavat usein samat henkilöt, jotka ovat tehneet työtä itse yrityksenkin palveluksessa, jolloin he tuntevat toimintaympäristönsä ja siihen liittyvät riskit hyvin. Ajan myötä henkilökunnan vaihtuessa tämä tietämys vähenee, ellei siitä huolehdita ohjein ja koulutuksin. Työpaikan erikoisolosuhteiden huomioiminen koulutuksessa ja ohjeistuksessa tärkeää. Pitkäaikaisten kulkulupien suhteen noudatetaan tiukkoja periaatteita. Määriteltävä muutostenhallintamenettelyt, joihin sisältyy mm. muutoksien määrittely, muutoksiin liittyvien riskien arviointi, valtuudet, vastuut ja viestintä muutoksista. Työmaapalaverit, selkeän kuvan muodostaminen kaikille osapuolille siitä, miten turvallisuushallinta toteutetaan, miten sitä ohjataan, seurataan ja valvotaan. Selkeä vastuunjako jo sopimuksissa. Alihankkijan informointi muista alueella suoritettavista töistä ja niiden aikatauluista. 7

8 Raaka-aineverkosto Raaka-aineverkoston kautta yritys saa tarvitsemansa raaka-aineet, tarvikkeet ja energian. Tällä verkostolla on yleensä merkittävä yhteys yrityksen logistiikkaverkostoon, jonka kautta raaka-aineiden, tarvikkeiden ja energian jakelu voidaan hoitaa. Jos sama yritys hoitaa sekä tavaran myymisen että sen kuljetuksen, kuuluu se sekä raaka-aineverkostoon että logistiikkaverkostoon. Raaka-aineverkosto on kunnossapitoverkoston tapaan luonteeltaan vertikaalinen. Raaka-aineiden, energian ja tarvikkeiden toimittamista koskevia sopimuksia yrityksellä on usein myös useita. Myös tässä verkostossa toiminta on usein pitkälle ketjuuntunutta. Horisontaalinen verkostoituminen muodostuu samojen toimittajatasojen kautta teollisuuslaitoksen toiminnan muutosten ja vaatimusten vaikuttaessa kaikkiin saman tason toimijoihin. Riskienhallinta raaka-aineverkostossa: Tiedonkulku toimitettavien aineiden ominaisuuksista ja riskeistä sekä tilaajan vaatimuksista ja kokemuksista molempiin suuntiin. Raaka-aineiden valinnassa ja tilauksessa otetaan huomioon prosessin olosuhteet ja vaatimukset. Raaka-aineen toimittaja varmistaa tilaajan riittävät tiedot esimerkiksi toimitettavista vaarallisista kemikaaleista. Vaarallisia kemikaaleja käsittelevä laitos raportoi käyttökokemuksistaan sekä mahdollisista vaaratilanteista ja onnettomuuksista myös raaka-aineen toimittajalle. 8

9 Logistiikkaverkosto Logistiikkaverkostoon kuuluvat alihankkijoilta yritykselle tavaraa toimittavat yhteistyökumppanit ja yritykseltä asiakkaan suuntaan lähtevistä kuljetuksista vastaavat kumppanit. Logistiikkaverkostoon kuuluvat myös varastopalvelut, joiden ulkoistaminen on nykyään varsin yleistä. Se on myös luonteeltaan vertikaalinen perustuessaan tilaaja toimittaja -suhteisiin. Logistiikkaverkostoa käytetään usein hyväksi raaka-aineverkoston tuotteiden toimittamiseen teollisuuslaitokselle. Teollisuuslaitoksen prosessiturvallisuuden kannalta toimitusketjun lähimmät kuljetusyritykset ovat erityisen merkittäviä, koska ne suorittavat lastaus- ja purkutehtäviä laitoksen alueella. Riskienhallinta logistiikkaverkostossa: Purku- ja lastaustehtävät tehdasalueella Tuntevatko kuljettajat tehdasalueen, varastoitavat kemikaalit ja säiliölaitteet? Uusien kuljettajien perehdytys Yhteiset turvallisuusauditoinnit (kuljetusyritys/isäntäyritys) Kuljetusyritys mukana riskienarvioinneissa sekä muutoksissa Koulutus- ja perehdytyssuunnitelmat Koulutusta myös kokeneille kuljettajille määräajoin. Osaamista ja toiminnan turvallisuutta arvioitava. 9

10 Turvallisuus-, terveys- ja ympäristöverkosto Turvallisuuteen, terveydenhuoltoon ja ympäristönsuojeluun liittyviä palveluita voidaan tilata laitoksen ulkopuolelta, jolloin muodostuu vertikaalisia verkostoja. Viranomaisten tekemä valvontatyö ja neuvonta voidaan laskea kuitenkin luonteeltaan horisontaaliseksi. Horisontaalisuus korostuu tässä verkostossa ja turvallisuudenhallinta tuleekin nähdä kokonaisuutena, jossa kaikki toimet vaikuttavat toisiinsa. Turvallisuuden kokonaishallinnan ulkoistaminen on siten mahdotonta. Verkoston toimijoilla saattaa olla myös muita toimijoita hyödyttävää turvallisuuteen liittyvää tietoa. Turvallisuus-, terveys- ja ympäristöverkossa toimivien tulee tehdä yhteistyötä ja jakaa tietoa toisilleen kaikkien laitoksen turvallisuuteen vaikuttavien tekijöiden huomioon ottamiseksi. Turvallisuus-, terveys- ja ympäristöverkostoon kuuluvista toimijoista poliisi, vartiointi- ja tietoturvayritykset sekä pelastuspalvelu huolehtivat yrityksen turvallisuudesta, onnettomuuksien ehkäisystä ja onnettomuuksien rajaamisesta. Yritys saattaa ulkoistaa myös esimerkiksi jätevedenpuhdistamonsa tai laboratorionsa toiminnan, jolloin vastuu ympäristöturvallisuudesta siirtyy osittain yhteistyöyritykselle. Työterveyshuolto huolehtii työntekijöiden terveydestä ja osallistuu yleensä myös yrityksen riskienhallinnan kehittämiseen. Viranomaiset valvovat, että yrityksen turvallisuudesta, terveydestä ja ympäristöstä huolehtiminen on vähintään lainsäädännön vaatimusten mukaisella tasolla. Riskienhallinta turvallisuus-, terveys- ja ympäristöverkostossa: Kokonaisuuden hallinta Kommunikaatio kaikkien turvallisuutta kehittävien toimijoiden kesken. Vartiointi on lähes aina ulkoistettu. Tuntevatko vartijat tehdasalueen ja prosessit niin, että tieto vartijoiden havaitsemista poikkeus- ja vaaratilanteista siirtyy eteenpäin? Kokonaisvastuu turvallisuudesta on ydinyrityksellä. Auditoinnit Kunkin tahon vastuiden selkeä määrittely. Eri tahot mukana riskienarvioinneissa. Yhteistyöpalaverit Alueen yleiskoulutuksen lisäksi havaintojen tekemistä tukevaa koulutusta prosessituntemuksesta. 10

11 Kehitysverkosto Kehitysverkoston avulla yritys pyrkii kehittämään liiketoimintaansa. Usein kehitystoiminta on projektiluonteista. Yritys voi tehdä yhteistyötä tutkimuslaitosten, yrityskumppaneiden ja oppilaitosten kanssa. Yritys voi myös tilata konsulttipalveluita tai esimerkiksi ulkoistaa suunnittelu-, tutkimus-, tuotekehitys-, markkinointitai mainontatoimintonsa. Myös uuden infrastruktuurin rakentaminen katsotaan tässä kehitysverkoston toimintaan kuuluvaksi. Yhteistyö yrityskumppaneiden, oppilaitosten ja tutkimuslaitosten kanssa on horisontaalista. Tilatut asiantuntija- tai rakennuspalvelut ovat taas vertikaalista verkostoitumista. Kehitysverkoston analysoinnin tekee haasteelliseksi sen dynaamisuus. Kaikilla sen toimijoilla on yleensä omat projektinsa, joilla on selkeä alku ja loppu. Näin ollen kehitysverkoston laajuus ja riskit muuttuvat jatkuvasti. Kehitysverkoston toimijoiden projektit saattavat vaikuttaa toisiinsa, joten kehitysverkoston toimijoiden horisontaalisten suhteiden ymmärtäminen on tärkeää. Riskienhallinta kehitysverkostossa: Muutoksenhallinta kehitysprojekteissa Kehitysprojektit tuovat alueelle paljon uusia henkilöitä, joiden tuntemus alueesta ja prosessista saattaa olla vähäinen. Kehitysprojekteissa mukana olevien eri organisaatioiden toiminnan yhteensovittaminen. Riittävä yrityksen toiminnan tuntemus ulkopuolelta tilatuissa suunnittelupalveluissa. Selkeät muutostenhallintaprosessit Koulutus, perehdytys ja valvonta Yhteiset palaverit ja muu tiedonvaihto toimijoiden kesken. Pitkäaikaiset sopimukset ja alihankkijan riittävä perehdytys. 11

12 Naapuriverkosto Naapuriverkostoon kuuluvat maantieteellisesti ja yhteisten riskien kannalta merkittävän lähellä tarkasteltavaa teollisuuslaitosta sijaitsevat naapurit. Samalla tehdasalueella tai teollisuuspuistossa toimivat yritykset kuuluvat naapuriverkostoon. Myös yritykset, jotka maantieteellisen läheisyyden vuoksi ovat toistensa kanssa yhteistyössä esimerkiksi kuljetusten, energiaverkostojen tai yhteisten turvallisuusriskien vuoksi kuuluvat naapuriverkostoon. Naapuriverkostoon lasketaan kuuluvaksi myös esimerkiksi laitoksen läheisyydessä sijaitsevat koulut, päiväkodit, liiketilat ja asukkaat. Saman aidan sisäpuolella saattavat toimia tarkasteltavan laitoksen lisäksi esimerkiksi voimalaitos ja kunnossapitoyritys. Niiden toiminnan turvallinen yhteensovittaminen on tärkeää ja yritykset ovat siten horisontaalisesti verkostoituneita. Samoilla yrityksillä on usein myös tilaaja toimittaja -suhteita keskenään ja ne voivat kuulua teollisuuslaitoksen muihinkin verkostoihin. Tehdasalueen ulkopuolella, mutta kuitenkin yhteisten riskien alueella sijaitsevasta toiminnasta esimerkki ovat muun muassa satama-alueet. Öljyonnettomuuden sattuessa vaikutukset saattavat levitä vesiteitse kauas laitoksen alueelta. Kemikaalilaitosten kohdalla vaarallisten kemikaalien pääseminen ilmaan aiheuttaa usein vaaratilanteen naapuriverkoston turvallisuudelle. 12

13 Riskienhallinta naapuriverkostossa Naapureiden ymmärtäminen omaksi verkostoksi Vastuualueiden rajat Tiedonvaihto Yhteistyö naapuriyritysten kanssa Kaikkien alueen yritysten vastuut ja velvollisuudet tunnistetaan ja määritellään selkeästi erityisesti yhteisessä käytössä olevien laitteistojen, alueiden tai muiden yhteisten, turvallisuuteen vaikuttavien asioiden osalta. Turvallisuusasioiden huomioonottaminen vuokrasopimuksissa Säännölliset tapaamiset Sisäiset/keskinäiset tarkastukset tai auditoinnit Intranet, sähköpostit Tiedonvaihto toimintaan liittyvistä onnettomuusriskeistä ja saatujen tietojen huomioonottaminen toimintaperiaatteissa, turvallisuusjohtamisjärjestelmässä, turvallisuusselvityksessä, sisäisessä pelastussuunnitelmassa tai vastaavissa selvityksissä. Yhteistyö pelastussuunnitelmien laatimisessa, pelastusharjoituksissa, yleisölle tiedottamisessa sekä tietojen toimittamisessa ulkoisen pelastussuunnitelman laatimista varten. Yhteiset periaatteet, jotka koskevat kulunvalvontaa, alueen liikennettä, toiminnanharjoittajien keskinäistä viestintää, vaarojen tunnistamista ja vastaavia turvallisuuteen liittyviä asioita. 13

14 Kilpailijaverkosto Kilpailijaverkosto koostuu teollisuuslaitoksesta ja sen kilpailijoista. Kilpailijoilla on keskenään ainakin osittain samat markkinat. Kilpailijoilla voi olla myös yhteisiä yhteistyöyrityksiä. Esimerkiksi samankaltaisia tuotteita valmistavien kilpailijoiden raaka-aineverkostoissa on monesti yhteisiä toimijoita. Toisaalta kilpailijat voivat tehdä myös yhteistyötä keskenään. Yksi kilpailijoiden mahdollisista yhteistyömuodoista ovat toimialakohtaiset järjestöt, kuten Kemianteollisuus ry, Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto tai Metsäteollisuus ry. Yhteistoimintaa voi olla myös kansainvälisten järjestöjen kautta. Järjestöjen kautta yrityksillä on mahdollisuus jakaa tietojaan ja kehittää toimintaansa esimerkiksi turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Alan turvallisuus koetaan monesti yhteiseksi asiaksi ja kilpailijoiden onnettomuudet rasitteeksi koko alalle. Toisaalta yhteistyötä voi vaikeuttaa turvallisuuteen liittyvien tietojen salassapito kilpailijoilta. Yhteistyö järjestöjen ja kilpailijoiden kesken on horisontaalista. Kilpailijoilla on mahdollisuus kuitenkin myös vertikaaliseen yhteistyöhön, jos ne tilaavat tuotteita tai palveluita toisiltaan. Tällainen toiminta voidaan kuitenkin laskea toiminnasta riippuen myös esimerkiksi raaka-aineverkon alaisuuteen. Riskienhallinta kilpailijaverkostossa: Kilpailijoiden ja toimialan virheistä ja onnettomuuksista oppiminen. Kilpailijoiden hyvistä käytännöistä oppiminen. Avoin yhteistyö turvallisuuteen liittyvissä asioissa kilpailijoiden kesken. Hyvä tiedonvaihto ja ohjeistus toimialajärjestöjen kautta. 14

15 Yrityksen sisäinen verkosto Yrityksen sisäiseen verkostoon kuuluvat saman yrityksen eri laitokset. Suuremmilla yrityksillä on useita laitoksia kotimaassa ja joskus myös ulkomailla. Eri laitokset voidaan katsoa keskenään horisontaalisesti verkostoituneiksi. Hyvin toteutetussa turvallisuuden hallinnassa tiedot tehdyistä parannustoimenpiteistä ja sattuneista onnettomuuksista tulevat kaikkien laitosten tietoon. Periaate on siis sama kuin kilpailijaverkostossa eli tieto turvallisuuden kehittämismahdollisuuksista kulkee kattojärjestön tai johdon kautta kaikille toimijoille. Tällaisella verkostoitumisella turvallisuuden tasoa on mahdollisuus parantaa huomattavasti nopeammin kuin ainoastaan omaan toimintaan keskittymällä ja sen virheistä oppimalla. Yleensä toiminta laitosten välillä on tiedonvaihtoa, mutta joskus laitokset voivat toimittaa toisilleen raakaaineita. Esimerkiksi paperialan yrityksen yksi laitos saattaa tuottaa sellua myös toisten laitosten paperikoneiden tarpeisiin. Riskienhallinta yrityksen sisäisessä verkostossa: Tiedonkulku laitosten kesken Järjestelmällisillä menettelyillä varmistetaan, että yrityksen sisäiset ja viranomaisten tekemät kehitysehdotukset tulevat kaikkien laitosten tietoon. 15

16 Muut verkostot Muita laitoksen ulkoistamia palveluita voivat olla esimerkiksi ruokala- ja tietotekniikkapalvelut. Tehdasalueella vierailevat satunnaiset vieraat ja posti kuuluvat myös yrityksen verkostoon. Näistä muut paitsi vierailijat voidaan laskea sopimuksiin perustuvina vertikaaliseen verkostoon kuuluviksi. Ongelmalliseksi turvallisuuden kannalta tämän verkoston tekee se, että alueella vierailevilla satunnaisilla kävijöillä ei ole välttämättä riittävää tuntemusta alueesta ja laitoksen prosesseista. Riittävä opastus ja kulunvalvonta tulee huomioida myös tähän verkostoon kuuluvien toimijoiden kohdalla. Muiden kumppaneiden muodostaman verkoston riskienhallinta: Satunnaiset ja laitoksen toiminnan heikosti tuntevat vierailijat. Riittävä kulunvalvonta sekä tehdasalueen tuntemuksen ja opastuksen varmistaminen. 16

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

Verkottumisen mahdollisuudet

Verkottumisen mahdollisuudet Verkottumisen mahdollisuudet Verkostojen luominen kannattaa aloittaa varhain Pro-hankinta Oy Ota selvää, minkälaisia oman toimialan hankintailmoitukset ovat käytä esim. Credita palvelua, josta löytyy myös

Lisätiedot

Tehtaanjohtajan tekemä ensimmäisen vaiheen auditointi

Tehtaanjohtajan tekemä ensimmäisen vaiheen auditointi Sivu 1(6) Tehtaanjohtajan tekemä ensimmäisen vaiheen auditointi Tässä esitetyt kysymykset on tarkoitettu ensimmäisen vaiheen auditointiin (TEJ 1), joka on hyvä tehdä aina yrityksen turvallisuusjohtamisjärjestelmää

Lisätiedot

Ulkoistamisen edut tarjouspyynnön tekninen liite

Ulkoistamisen edut tarjouspyynnön tekninen liite Ulkoistamisen edut tarjouspyynnön tekninen liite Tukes tilasi oheisen tarjouspyynnöksi soveltuvan dokumentin osana kansallisen kemikaaliohjelman suositusten toteuttamiseen liittyvää projektia vuonna 2009.

Lisätiedot

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote MERI-PORIN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Meri-Porin voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote

Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote JOENSUUN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Joensuun voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

AEO-Toimijapäivä. Toimitusketjujen uhkien analysointi ja riskienhallinta yhteistyössä sopimuskumppanien kanssa 12.3.2013.

AEO-Toimijapäivä. Toimitusketjujen uhkien analysointi ja riskienhallinta yhteistyössä sopimuskumppanien kanssa 12.3.2013. AEO-Toimijapäivä Toimitusketjujen uhkien analysointi ja riskienhallinta yhteistyössä sopimuskumppanien kanssa 12.3.2013 Sami Hyytiäinen Johdanto Turvallisuus ja vaarattomuus toimitusketjussa Kuljetusketjun

Lisätiedot

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote VERMON VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Vermon lämpökeskuksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä. Tiedotteessa

Lisätiedot

Paloturvallisuuden varmistaminen sosiaali- ja terveysalalla ja tuetussa asumisessa Tapaturmien ehkäisyn yksikkö

Paloturvallisuuden varmistaminen sosiaali- ja terveysalalla ja tuetussa asumisessa Tapaturmien ehkäisyn yksikkö 1 Paloturvallisuuden varmistaminen sosiaali- ja terveysalalla ja tuetussa asumisessa Tapaturmien ehkäisyn yksikkö 22.6.2015 STEP-hanke 2012-2016 1 Koulutusaineiston sisältö 1. Johdanto, tausta, tavoitteet

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin Sivu 1/5 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM-1999-00636/Tu-311 Annettu 13.10.1999 Voimassa 15.9.1999 alkaen toistaiseksi Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/1999 31 ja 88 Kumoaa Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

MainaRI - kokonaisturvallisuuden arviointi- ja kehittämismenetelmä työhyvinvoinnin edistämiseksi

MainaRI - kokonaisturvallisuuden arviointi- ja kehittämismenetelmä työhyvinvoinnin edistämiseksi MainaRI - kokonaisturvallisuuden arviointi- ja kehittämismenetelmä työhyvinvoinnin edistämiseksi PERUSTASO TAVOITETASO Perusasiat ja lainsäädäntö kunnossa Aktiivista ja tavoitteellista toimintaa Systemaattisesti

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila -kyselytutkimus Tavoitteena laaja yleiskuva suomalaisen markkinoinnin tilasta ja kehityksestä

Lisätiedot

Turvallisuusilmapiiri

Turvallisuusilmapiiri Turvallisuusilmapiiri Metalliteollisuuden työalatoimikunta Muistutuksena Turvallisuuskielteinen Turvallisuusmyönteinen 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vastaajien taustoja Ylin johto 6 % Asiantuntija % Keskijohto

Lisätiedot

Käyttöpäällikön tekemä toisen vaiheen auditointi

Käyttöpäällikön tekemä toisen vaiheen auditointi Sivu 1(5) Käyttöpäällikön tekemä toisen vaiheen auditointi Tässä esitetyt kysymykset on tarkoitettu toisen vaiheen auditointiin (KÄP 2), joka tehdään (vuosi)seisokin suunnittelun alkuvaiheessa. Sopiva

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri ja ydinlaitosrakentaminen

Turvallisuuskulttuuri ja ydinlaitosrakentaminen ja ydinlaitosrakentaminen - Tsernobyl 1986 - Onnettomuustutkinnan yhteydessä luotiin Turvallisuuskulttuuri -käsite - Turvallisuuskulttuuri -käsite määriteltiin 1991 ensimmäisen kerran 1991 IAEA:n (The

Lisätiedot

ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa. STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen

ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa. STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen ATEX-foorumi kouluttaa pk-yrityksiä Sisältö ATEX lainsäädännöstä ja sen erikoispiirteistä

Lisätiedot

Riippumattomat arviointilaitokset

Riippumattomat arviointilaitokset Riippumattomat arviointilaitokset CSM Riskienhallinta -asetuksen mukainen riippumaton arviointi Komission asetus (352/2009/EY) yhteisestä turvallisuusmenetelmästä, CSM riskienhallinta-asetus, vaatii rautatiejärjestelmässä

Lisätiedot

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuus Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuuden pääelementit Haltijuuden toteuttamisen vaihtoehdot Raiteiden kunnossapito Raidesopimukset Liikenteenohjaus Raiteen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Luonnos 22.4.2016 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun sosiaalija terveysministeriön asetuksen muuttamisesta Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Vastuullisuusmallin tausta ja tavoitteet

Vastuullisuusmallin tausta ja tavoitteet Vastuullisuusmallin tausta ja tavoitteet Sanna Ström 3.4.2014 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Turvallisuusjohtaminen liikennejärjestelmässä Turvallisuusjohtamisjärjestelmä Järjestelmällinen tapa

Lisätiedot

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1 Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011 Annikki Niiranen 1 Potilasturvallisuus ja laadunhallinta kehittämistyön keskiössä Johtaminen korostuu Johdon vastuu toiminnasta Henkilöstön

Lisätiedot

Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi

Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi Riskien arvioinnin työkalu ohjelmapalveluiden tuottajille Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi Tämä riskien arvioinnin työkalu on tarkoitettu matkailualan ohjelmapalveluja tarjoaville yrityksille.

Lisätiedot

Kymenlaakson pelastuslaitos. www.kympe.fi

Kymenlaakson pelastuslaitos. www.kympe.fi Kymenlaakson pelastuslaitos www.kympe.fi ULKOISEN PELASTUSSUUNNITELMAN MUKAINEN HARJOITTELU -SUUNNITTELU TARKOITUS Ulkoisen pelastussuunnitelman ja kohteen sisäisen pelastussuunnitelman toimivuuden varmistaminen

Lisätiedot

Tulevaisuuden tärkeät asiat STM:n näkökulma. Joensuu 16.-17.2.2011 Merja Söderholm, STM

Tulevaisuuden tärkeät asiat STM:n näkökulma. Joensuu 16.-17.2.2011 Merja Söderholm, STM Tulevaisuuden tärkeät asiat STM:n näkökulma Joensuu 16.-17.2.2011 Merja Söderholm, STM Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 - Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia 1. Hyvinvoinnille vahva perusta Terveys

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen Nolla tapaturmaa 2020 Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015 Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti

Lisätiedot

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY. Laatujärjestelmät yrityksen toiminnan tehostajana 4.3.2015. Marika Kilpivuori ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY. Laatujärjestelmät yrityksen toiminnan tehostajana 4.3.2015. Marika Kilpivuori ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Laatujärjestelmät yrityksen toiminnan tehostajana 4.3.2015 Marika Kilpivuori OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 BRC ISO 14001 OHSAS 18001 IFS 1 MIKSI OMAVALVONTA EI AINA

Lisätiedot

Suojelupäällikön tekemä kolmannen vaiheen auditointi

Suojelupäällikön tekemä kolmannen vaiheen auditointi Sivu 1(7) Suojelupäällikön tekemä kolmannen vaiheen auditointi Tässä esitetyt kysymykset on tarkoitettu kolmannen vaiheen auditointiin (SUP 3), joka tehdään viimeistään 1 kk ennen seisokkia. Seisokin suunnitelmat

Lisätiedot

Oppilaitosten turvallisuusratkaisut

Oppilaitosten turvallisuusratkaisut Oppilaitosten turvallisuusratkaisut Securitas Education Oppilaitosturvallisuudesta on viime vuosina keskusteltu runsaasti, ja oppilaitokset ovatkin aloittaneet työn yhteiskunnan asettamien uusien turvallisuusvaatimusten

Lisätiedot

Patoturvallisuuslainsäädännön ja muun lainsäädännön ohjeistus häiriötilanteiden hallintaan

Patoturvallisuuslainsäädännön ja muun lainsäädännön ohjeistus häiriötilanteiden hallintaan Patoturvallisuuslainsäädännön ja muun lainsäädännön ohjeistus häiriötilanteiden hallintaan Suurpadot-Suomen osasto ry: Patojen häiriötilanteiden hallinta 27.3.2015 ENNAKOIVAT ONNEETOMUUDEN SATTUESSA YLEISET

Lisätiedot

4.3.1 YRITYSTOIMINTA Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö:

4.3.1 YRITYSTOIMINTA Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 4.3.1 YRITYSTOIMINTA Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu osallistuu yrityksen toiminnan suunnitteluun ja toimii ryhmän jäsenenä ottaa vastuun töistään

Lisätiedot

Verkostoista Voimaa. NELI North European Logistics Institute, Tutkimusjohtaja Mervi Nurminen

Verkostoista Voimaa. NELI North European Logistics Institute, Tutkimusjohtaja Mervi Nurminen Verkostoista Voimaa NELI North European Logistics Institute, Tutkimusjohtaja Mervi Nurminen 2 Toimintamalli Yliopistot, AMK, yritykset Kehitys-ja elinkeino- yhtiöt KyAMK TKI MAANTIET RAJA RAUTATIE MERI

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vaasa Yhteinen työpaikka ja perehdyttäminen

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vaasa Yhteinen työpaikka ja perehdyttäminen Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vaasa Yhteinen työpaikka ja perehdyttäminen ABB Oy Jukka Peltola April 29, 2015 Slide 1 ABB Vaasassa globaali liiketoiminta Liikevaihto yli 700 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Miksi työtapaturmia kannattaa ehkäistä ja vähentää myös kunta-alalla? Tuula Räsänen, tiimipäällikkö, Työhyvinvointi ja turvallisuus -tiimi Organisaatio Palvelemme asiakkaita ja kumppaneita

Lisätiedot

Nivalan kaupungin viestintäohje. Karikumpu Nivalan kaupunki. Hyväksytty:

Nivalan kaupungin viestintäohje. Karikumpu Nivalan kaupunki. Hyväksytty: 2012 Nivalan kaupungin viestintäohje Karikumpu Nivalan kaupunki Hyväksytty: Sisältö 1. Lainsäädäntö määrittelee tiedotustoiminnan lähtökohdat... 3 2. Tiedottamisen vastuut oltava selkeät... 3 Kaupungin

Lisätiedot

ULKOISTAMISEN KÄSIKIRJA RIITTA LEHIKOINEN ILKKA TÖYRYLÄ

ULKOISTAMISEN KÄSIKIRJA RIITTA LEHIKOINEN ILKKA TÖYRYLÄ ULKOISTAMISEN KÄSIKIRJA RIITTA LEHIKOINEN ILKKA TÖYRYLÄ TALENTUM Helsinki 2013 Copyright 2013 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Julkaisija: Talentum Media Oy Kansi ja taitto: Lapine Oy ISBN 978-952-14-1966-9

Lisätiedot

Tietoturva- ja tietosuojariskien hallinta tietojärjestelmäkilpailutuksessa

Tietoturva- ja tietosuojariskien hallinta tietojärjestelmäkilpailutuksessa Tietoturva- ja tietosuojariskien hallinta tietojärjestelmäkilpailutuksessa 13.05.2015 Terveydenhuollon ATK-päivät Tampere-talo Yleistä Riskienhallintaan löytyy viitekehyksiä/standardeja kuten ISO 31000

Lisätiedot

LIITE 5. Vaaratapahtumajoukon tarkastelua ohjaavat kysymykset

LIITE 5. Vaaratapahtumajoukon tarkastelua ohjaavat kysymykset 67 (75). Vaaratapahtumajoukon tarkastelua ohjaavat kysymykset A. Kysymykset ilmoittavan yksikön (osaston) tasolla tapahtuvaan tarkasteluun YKSIKÖN VAARATAPAHTUMAT Mitä ilmoitetut vaaratapahtumat meille

Lisätiedot

Pertti Kerko TURVALLISUUS- JOHTAMINEN. PS-kustannus

Pertti Kerko TURVALLISUUS- JOHTAMINEN. PS-kustannus Pertti Kerko TURVALLISUUS- JOHTAMINEN Kustantajan yhteystiedot PL 303 Kekkolantie 11 B 40101 Jyväskylä 40520 Jyväskylä Asiakaspalvelu puhelin: (014) 678 709 faksi: (014) 678 719 Internet: www.ps-kustannus.fi

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin Asiakasraati 23.2.2016

Lapin sairaanhoitopiirin Asiakasraati 23.2.2016 Lapin sairaanhoitopiirin Asiakasraati 23.2.2016 Lasse Kylén Turvallisuuspäällikkö Turvallisuuspäällikkö sairaalassa Riskienhallintaa Turvallisuussuunnittelua Sisäisen kokonaisturvallisuuden kehittämistä

Lisätiedot

Raportointi >> Perusraportti Yritysten logistiikkatarpeet Forssan seudulla

Raportointi >> Perusraportti Yritysten logistiikkatarpeet Forssan seudulla c85c6b (Hämeen ammattikorkeakoulu), olet kirjautuneena sisään.. tammikuuta 9:5:6 Your boss is {} Kirjaudu ulos Etusivu Kyselyt Raportointi Asetukset Käyttäjätiedot Ota yhteyttä Oppaat Help Päällä P Raportointi

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TURVALLISUUSOSAAMISEN VARMISTAMINEN... 4 4 TOIMENPITEET ENNEN TÖIDEN ALOITTAMISTA... 4 7 TOIMENPITEET ENNEN TÖIDEN PÄÄTTYMISTÄ...

1 YLEISTÄ... 3 3 TURVALLISUUSOSAAMISEN VARMISTAMINEN... 4 4 TOIMENPITEET ENNEN TÖIDEN ALOITTAMISTA... 4 7 TOIMENPITEET ENNEN TÖIDEN PÄÄTTYMISTÄ... LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (8) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSVAATIMUKSET PALVELUNTUOTTAJILLE... 3 3 TURVALLISUUSOSAAMISEN VARMISTAMINEN... 4 4 TOIMENPITEET ENNEN TÖIDEN ALOITTAMISTA... 4 5

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Yrityksessä toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä. Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12

Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä. Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12 Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12 Omavalvonnan säädökset Elintarvikelain 23/2006 mukaisesti kaikilla elintarvikealan toimijoilla on oltava

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE

VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE Kuuden koon malli Tapaturmien ehkäisyn toimintamalli päiväkotiin ja kouluun LAPSEN TURVAKSI HANKE 2007

Lisätiedot

Turvaa logistiikka kuljetusten ja toiminnan turvallisuus

Turvaa logistiikka kuljetusten ja toiminnan turvallisuus Panu Vesterinen (toim.) Turvaa logistiikka kuljetusten ja toiminnan turvallisuus Kauppakamari Helsingin seudun kauppakamari / Helsingin Kamari Oy ja tekijät 2011 Taitto: NotePad Ay, www.notepad.fi Kansi:

Lisätiedot

Menolippu tulevaisuuteen. Mika Huhtaniemi, Varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu

Menolippu tulevaisuuteen. Mika Huhtaniemi, Varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Menolippu tulevaisuuteen. Mika Huhtaniemi, Varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Tulevaisuuden rakentajat, tervetuloa! Yhteistyöllä syntyy tuloksia! Keväällä 2015 uusi hallitus nosti digitalisaation

Lisätiedot

TURVALLISUUSTIEDOTE 2013

TURVALLISUUSTIEDOTE 2013 RÄJÄHDEKESKUS TEKNINEN OSASTO HAAPAJÄRVEN TOIMIPISTE POHJOIS-SUOMEN HUOLTORYKMENTTI VARASTO-OSASTO HAAPAJÄRVEN VARASTO TURVALLISUUSTIEDOTE 2013 Puolustusvoimien räjähdetuotannosta ja -varastoinnista aiheutuvista

Lisätiedot

ISA-AUKTORISOINNIN HYÖDYT ISÄNNÖINTIYRITYKSILLE

ISA-AUKTORISOINNIN HYÖDYT ISÄNNÖINTIYRITYKSILLE ISA-AUKTORISOINNIN HYÖDYT ISÄNNÖINTIYRITYKSILLE TALOYHTIÖ 2015 15.4.2015 TOIMITUSJOHTAJA IIRO MÄHÖNEN (AIT FMA) ISÄNNÖINTIVERKKO OY ISA ISÄNNÖINTIVERKKO OY LIIKEVAIHTO N. 5,5 MILJ EUROA TARJOAA TYÖPAIKAN

Lisätiedot

Sopimuksiin perustuva toiminnan jatkuvuuden hallinta

Sopimuksiin perustuva toiminnan jatkuvuuden hallinta Sopimuksiin perustuva toiminnan jatkuvuuden hallinta Haasteena verkoston toimintavarmuuden kehittäminen Ohjaus heikkenee Häiriö toimijan toiminnassa vaikuttaa verkoston toiminnan jatkuvuuteen 2 Vaatimuksia

Lisätiedot

Alihankintayritysten turvallisuusarviointi. Rakennusala

Alihankintayritysten turvallisuusarviointi. Rakennusala Alihankintayritysten turvallisuusarviointi Rakennusala Sisältö Alihankintayritysten turvallisuusarviointi... 3 Johdanto... 3 Tarkoitus ja tavoite... 3 Arviointiprosessi... 3 Arviointikysymysten tarkennukset...

Lisätiedot

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi Suomen Turvallisuusneuvonantajat Laatu ja turvallisuus auditointi Yritys: Tarkastelun kohde: Auditoija: Päiväys: 1.1 Vastuuhenkilöt 1.1.1 Onko kemikaalien maakuljetuksille nimetty turvallisuusneuvonantaja?

Lisätiedot

Kuntamarkkinat 11.9.2013

Kuntamarkkinat 11.9.2013 Kuntamarkkinat 11.9.2013 Järvenpään kaupungin turvallisuussuunnitelma Erkki Kukkonen kaupunginjohtaja LÄHTÖKOHTIA JÄRVENPÄÄN TURVALLISUUSSUUNNITTELULLE - Syrjäytyminen on sisäisen turvallisuuden keskeisin

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSVAATIMUKSET TOIMITTAJILLE... 4 3 TOIMITTAJIEN TURVALLISUUSOSAAMISEN VARMISTAMINEN... 6

1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSVAATIMUKSET TOIMITTAJILLE... 4 3 TOIMITTAJIEN TURVALLISUUSOSAAMISEN VARMISTAMINEN... 6 RHK Toimittajien ohjaus ja valvonta turvallisuusasioissa 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSVAATIMUKSET TOIMITTAJILLE... 4 3 TOIMITTAJIEN TURVALLISUUSOSAAMISEN VARMISTAMINEN... 6 4 TOIMENPITEET ENNEN

Lisätiedot

Logistiikkapalvelukeskus metalliteollisuuden kunnossapidossa ja alihankinnassa SERVIISI

Logistiikkapalvelukeskus metalliteollisuuden kunnossapidossa ja alihankinnassa SERVIISI Logistiikkapalvelukeskus metalliteollisuuden kunnossapidossa ja alihankinnassa SERVIISI http://partnet.vtt.fi/serviisi/ Hankintalogistiikan ulkoistamisesta hankintatoimen ulkoistamiseen EGLO-ohjelman vuosiseminaari

Lisätiedot

VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS

VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS V A R M I S T A S Ä H K Ö T U R V A L L I S U U S K Ä Y T Ä A S E N N U K S I S S A A M M A T T I L A I S T A VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS KÄYTÄ ASENNUKSISSA AMMATTILAISTA Kiinteitä sähköasennuksia saavat

Lisätiedot

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT AMMATTITAITOVAATIMUKSET, KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT Tämän luvun ammattitaitovaatimusten määrittely sekä arvioinnin kohteet ja yleiset arviointikriteerit on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

Energia-alan osaamis- ja työvoimatarpeet yritysselvitys. Kevät 2013

Energia-alan osaamis- ja työvoimatarpeet yritysselvitys. Kevät 2013 Energia-alan osaamis- ja työvoimatarpeet yritysselvitys Kevät 2013 Yritysvastaajia 22 yli kolmannes vastaajista edusti yli 500 työntekijän yritystä Yrityksen toimintaympäristö energia-alalla 45,00 % 4

Lisätiedot

Suojelupäällikön tekemä ensimmäisen vaiheen auditointi

Suojelupäällikön tekemä ensimmäisen vaiheen auditointi Sivu 1(7) Suojelupäällikön tekemä ensimmäisen vaiheen auditointi Tässä esitetyt kysymykset on tarkoitettu ensimmäisen vaiheen auditointiin (SUP 1), joka on hyvä tehdä aina yrityksen turvallisuusjohtamisjärjestelmää

Lisätiedot

Yhteinen työpaikka s. 6-21 TTK:n materiaalissa

Yhteinen työpaikka s. 6-21 TTK:n materiaalissa Maahanmuuttajille suunnattu tukimateriaali työturvallisuuskorttikoulutukseen/ Luonnos/ KK Tavastia / Tiina Alhainen Yhteinen työpaikka s. 6-21 TTK:n materiaalissa s. 7 Yhteinen työpaikka tarkoittaa, että

Lisätiedot

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus. urakkaneuvotteluissa ja sopimuksissa. Asiamies Karri Kivioja 12.5.2014 Vantaa

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus. urakkaneuvotteluissa ja sopimuksissa. Asiamies Karri Kivioja 12.5.2014 Vantaa urakkaneuvotteluissa ja sopimuksissa Asiamies Karri Kivioja 12.5.2014 Vantaa Urakkatiedot Tilaajan velvollisuus antaa urakkatietoja on jokaisen tilaajan itsensä vastuulla myös ilman erillistä sopimista.

Lisätiedot

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 RAKENNUSTYÖT LAATUSUUNNITELMAN SISÄLTÖMALLI SISÄLLYSLUETTELO URAKAN LAATUSUUNNITELMA 2 1. LAATUSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE 2 2. TARJOUKSEN ANTAJAN

Lisätiedot

UPA-hanke. Urakoitsijoiden ja palveluntarjoajien turvallisuustoiminnan arviointi

UPA-hanke. Urakoitsijoiden ja palveluntarjoajien turvallisuustoiminnan arviointi UPA-hanke Urakoitsijoiden ja palveluntarjoajien turvallisuustoiminnan arviointi Yhteisen työpaikan työturvallisuus Yhteisen työpaikan tapaturmat eivät synny yhden osapuolen toiminnasta tai turvallisuusasioiden

Lisätiedot

Yrityksen kilpailukyky vahvaksi: ensitietoa matkailun turvallisuusnormistosta. Seinäjoki 8.10.2013 Kouvola 9.10.2013 Eija Raasakka

Yrityksen kilpailukyky vahvaksi: ensitietoa matkailun turvallisuusnormistosta. Seinäjoki 8.10.2013 Kouvola 9.10.2013 Eija Raasakka Yrityksen kilpailukyky vahvaksi: ensitietoa matkailun turvallisuusnormistosta Seinäjoki 8.10.2013 Kouvola 9.10.2013 Eija Raasakka Esityksen sisältöä Taustaa matkailun turvallisuustyölle Matkailun turvallisuusverkosto

Lisätiedot

Kokemuksia BSCI-jäsenyydestä

Kokemuksia BSCI-jäsenyydestä Kokemuksia BSCI-jäsenyydestä Vastuullinen vaate- ja tekstiiliala koulutus 6.6.2013 Satumaija Mäki Vastuullisuusasiantuntija Nanso Group Oy Mistä Nanso Groupin tuotteet tulevat? Nanso Groupilla omat tehtaat

Lisätiedot

Ota kumppaniksi. A UTC Fire & Security Company

Ota kumppaniksi. A UTC Fire & Security Company Ota kumppaniksi paloturvallisuuden ammattilainen A UTC Fire & Security Company Paloturvallisuus yhteinen asiamme Onko kiinteistön paloturvallisuus varmasti kunnossa? Omistajan ja vuokralaisen asenteet

Lisätiedot

EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013

EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 STM asetti Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmän vuosille

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Ammattimaisen käyttäjän kokemuksia lain vaatimusten täytäntöönpanosta

Ammattimaisen käyttäjän kokemuksia lain vaatimusten täytäntöönpanosta Ammattimaisen käyttäjän kokemuksia lain vaatimusten täytäntöönpanosta Tiina Laitinen dosentti, ylifyysikko Kuvantamiskeskus, Kuopion yliopistollinen sairaala 27.10.2014 1 Toimintaympäristö KYS Terveydenhuollon

Lisätiedot

Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä

Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä 28.09.2010 Työssäoppimisen loppuseminaari DI, tutkija Sari Tappura Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu Teollisuustalous

Lisätiedot

Työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva työnantaja, eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva työnantaja, eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä Yhteinen työpaikka: Työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva työnantaja, eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä Työpaikalla toimii useampi kuin yksi työnantaja, tai itsenäinen työsuorittaja

Lisätiedot

Y-tunnus 0201256-6 Puhelin: kirjaamo 09-310 xxxxx. xxxxxxx (jäljempänä Toimittaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx Y-tunnus

Y-tunnus 0201256-6 Puhelin: kirjaamo 09-310 xxxxx. xxxxxxx (jäljempänä Toimittaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx Y-tunnus HELSINGIN KAUPUNKI PUITESOPIMUS H064-11-1 1 (5) PUITESOPIMUS 1 Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin hallintokeskus PL 1, 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus 0201256-6

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN ORGANISOINTI. Kunnan liikenneturvallisuusryhmä 9.10.2013/OAM

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN ORGANISOINTI. Kunnan liikenneturvallisuusryhmä 9.10.2013/OAM LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN ORGANISOINTI Kunnan liikenneturvallisuusryhmä 9.10.2013/OAM Liikennekasvatustyötä tekevät kuntaorganisaatiossa HALLINTOKUNTA TAI TOIMIJA TOIMINTA ASIAT, JOIHIN VAIKUTETAAN KOHDE

Lisätiedot

Kemikaalilaitosten verkostot ja niiden laajuus

Kemikaalilaitosten verkostot ja niiden laajuus Tukes-julkaisu 1/2010 Kemikaalilaitosten verkostot ja niiden laajuus Aki Ijäs TURVATEKNIIKAN KESKUS 2010 ISBN 952-5649-10-5 II TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Ympäristö- ja energiatekniikan

Lisätiedot

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved.

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved. ISO/DIS 14001:2014 Organisaation ja sen toimintaympäristön ymmärtäminen sekä Sidosryhmien tarpeiden ja odotusten ymmärtäminen Organisaation toimintaympäristö 4.1 Organisaation ja sen toimintaympäristön

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä. 28.4.2015 Kemi

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä. 28.4.2015 Kemi Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Kemi Maintpartner Suomessa Liiketoimintamme on 100 % teollisuuden kunnossapitoa Varmistamme teollisuuden tuotannon ja julkisen sektorin teknisten prosessien

Lisätiedot

TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Tutkinnon osa SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN Tutkinnon osan suorittaja Nimi

Lisätiedot

Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa?

Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa? Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa? 1. Jätehuolto, kierrätys ja ongelmajätteet 16.8.2007 16.8.2007 Page 1 of 13 Sisältö 1.1 REF... 3 1.2 Läheisyysperiaate... 4 1.3 Metalli+ympäristö... 5 1.4 kaikki

Lisätiedot

Elintarvikekuljetusten omavalvonta/arviointi sivu 1 (7) Pukeutumiseen ja työvaatteisiin liittyvät ohjeet: Mistä ohjeet löytyvät, noudatetaanko niitä?

Elintarvikekuljetusten omavalvonta/arviointi sivu 1 (7) Pukeutumiseen ja työvaatteisiin liittyvät ohjeet: Mistä ohjeet löytyvät, noudatetaanko niitä? Elintarvikekuljetusten omavalvonta/arviointi sivu 1 (7) Omavalvonnan arviointilomake Elintarvikealan toimijan nimi: Osoite: Puhelinnumero: Arvioinnin päivämäärä ja osallistujat: Arviointiraportin laatija

Lisätiedot

26.2.2015 1(5) 1983 1 VTT, Espoo 5.1.1983 2 Neste Oy, Espoo 11.3.1983 3 Kemira Oy, 15.4.1983 4 Teknillinen tarkastuslaitos, 10.5.1983 5 OTSO, 17.11.1983 1984 6 TeVa, 13.1.1984 7 VTT/SÄH, Espoo 29.3.1984

Lisätiedot

Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti

Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti Mistä hyvät rakennushankkeet on tehty RATUKE SEMINAARI Helsinki Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti Milko Tietäväinen Rakennuttamispäällikkö Tampereen kaupunki T A M P E R E E N K A U P U N K I 1

Lisätiedot

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia.

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia. KESKIJOHDON OSAAMISTARPEET Vastaajan taustatiedot: Vastaaja on: Vastaajan vastuualue: 1. Tiimin esimies tai vastaava 2. Päällikkö tai vastaava 3. Johtaja 1. Johto ja taloushallinto 2. Tutkimus ja kehitys

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi...

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... RHK Ohje riskienhallinnasta 2 SISÄLTÖ 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... 5 RH Ohje riskienhallinnasta

Lisätiedot

Viestintä ja oppiminen Nolla tapaturmaa foorumissa

Viestintä ja oppiminen Nolla tapaturmaa foorumissa Viestintä ja oppiminen Nolla tapaturmaa foorumissa Mika Liuhamo, palvelukeskuksen päällikkö Työterveyslaitos, Asiakasratkaisut mika.liuhamo@ttl.fi Hyvinvointia työstä Nolla on mahdollisuus! Tapaturmat

Lisätiedot

Varautuva, turvallinen opiskelu- ja työpaikka -reaktiivisesta kohti proaktiivista koulua

Varautuva, turvallinen opiskelu- ja työpaikka -reaktiivisesta kohti proaktiivista koulua Varautuva, turvallinen opiskelu- ja työpaikka -reaktiivisesta kohti proaktiivista koulua Opetusalan turvallisuusfoorumi 2015 Turvallisuuspäällikkö Tiina Ranta ja lehtori Soili Martikainen 20.04.2015 www.laurea.fi

Lisätiedot

Kainuun Etu Oy Paavo Pietikäinen. Henkilöstöpooli vastaa kausiluontoisuuden haasteisiin

Kainuun Etu Oy Paavo Pietikäinen. Henkilöstöpooli vastaa kausiluontoisuuden haasteisiin Kainuun Etu Oy Paavo Pietikäinen Henkilöstöpooli vastaa kausiluontoisuuden haasteisiin Kehittyvä puuhuolto Kainuussa Kaksi toimintalinjaa: Puunhankinnan logistiikka ja verkostoituminen Työvoiman saatavuus

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Viking Grace 22.5.2014. Urho Säkkinen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Viking Grace 22.5.2014. Urho Säkkinen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Viking Grace 22.5.2014 Urho Säkkinen Valvontahavaintoja Valvonta satunnaisotokseen perustuvaa tai kentältä saatuun palautteeseen Pienehköt asiat jääneet hoitamatta

Lisätiedot

AEO-turvallisuustietoa kuljetus- ja logistiikkayrityksille. AEOS-vaatimukset liikenteenharjoittajille ja varastonpitäjille käytännössä 12.3.

AEO-turvallisuustietoa kuljetus- ja logistiikkayrityksille. AEOS-vaatimukset liikenteenharjoittajille ja varastonpitäjille käytännössä 12.3. AEO-turvallisuustietoa kuljetus- ja logistiikkayrityksille AEOS-vaatimukset liikenteenharjoittajille ja varastonpitäjille käytännössä 12.3.2013 Huomioitavaa Esityksessä tärkeimmät vaatimukset, jotka koskevat

Lisätiedot

Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio

Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio Oikarinen Pia Minustako rehtori -koulutus Yhteenveto kehittämistehtävän laatimisesta 1. KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio 2. TEKIJÖIDEN NIMET Pia Oikarinen

Lisätiedot

Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä. Anne Silla ja Juha Luoma VTT

Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä. Anne Silla ja Juha Luoma VTT Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä Anne Silla ja Juha Luoma VTT Click to edit Master Tutkimuksen title style tavoitteet Click Selvittää to edit toimintatapoja

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VARAUTUMINEN JA VALMIUSSUUNNITTELU

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VARAUTUMINEN JA VALMIUSSUUNNITTELU YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VARAUTUMINEN JA VALMIUSSUUNNITTELU Anne-Kaarina Lyytinen Ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät Terveysvalvonnan johdon iltapäivä

Lisätiedot

Riskit hallintaan ISO 31000

Riskit hallintaan ISO 31000 Riskit hallintaan ISO 31000 Riskienhallinta ja turvallisuus forum 17.10.2012 Riskienhallintajohtaja Juha Pietarinen Tilaisuus, Esittäjä Mitä on riskienhallinta? 2 Strategisten riskienhallinta Tavoitteet

Lisätiedot

Fortum Power and Heat Oy:n Joensuun pyrolyysilaitoksella 27.3.2014 sattunut räjähdys

Fortum Power and Heat Oy:n Joensuun pyrolyysilaitoksella 27.3.2014 sattunut räjähdys Fortum Power and Heat Oy:n Joensuun pyrolyysilaitoksella 27.3.2014 sattunut räjähdys Koekäyttövaiheessa ollut pyrolyysilaitos on rakennettu voimalaitoksen yhteyteen 2 3 Prosessi 1. Raaka-aineena toimiva

Lisätiedot

Vastuuriskien trendit ja riskienhallintaratkaisut. If Suuryritysten Riskienhallintapäivä 27.1.2011 Finlandia-talo, Helsinki Matti Sjögren, If

Vastuuriskien trendit ja riskienhallintaratkaisut. If Suuryritysten Riskienhallintapäivä 27.1.2011 Finlandia-talo, Helsinki Matti Sjögren, If Vastuuriskien trendit ja riskienhallintaratkaisut If Suuryritysten Riskienhallintapäivä 27.1.2011 Finlandia-talo, Helsinki Matti Sjögren, If HS 19.1.2011 HS 20.1.2011 HS 19.1.2011 HS 19.1.2011 HS 19.1.2011

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kansainvälisen kaupan tukipalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA. Logistiikan perustutkinto. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA. Logistiikan perustutkinto. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA Logistiikan perustutkinto Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Ammatilliset Ammattiosaamisen näytöt

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo. Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10.

Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo. Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10. Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10.2014 Tuiri Kerttula Johtaja Tuote- ja laitteistovalvonta 2 Markkinavalvonta

Lisätiedot