Maanantai klo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maanantai 26.11.2012 klo 15.15 18.00"

Transkriptio

1 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 17/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Taisto Kröger, puheenjohtaja Ritva Puurunen, varapuheenjohtaja Antti Kuronen, jäsen Maija-Leena Räsänen, jäsen Irma Riekkinen, jäsen Kari Pitkänen, jäsen Matti Räsänen, jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Valtuuston puheenjohtaja Terttu Kolari, I varapuheenjohtaja Pirjo Smolander ja II varapuheenjohtaja Pekka Martikainen, esittelijänä kunnanjohtaja Toni Auvinen ja pöytäkirjanpitäjänä vs. hallintojohtaja Tuomas Aikkila. Lisäksi paikalla oli taloussihteeri Helena Pitkänen klo LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Räsänen ja Ritva Puurunen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Taisto Kröger Tarkastusaika Tuusniemi Allekirjoitukset Matti Räsänen Paikka ja pvm Tuusniemi Virka-asema Tuomas Aikkila Ritva Puurunen Allekirjoitus Ilmoitustaulunhoitaja Eeva Mäkinen

2 Kunnanhallitus RAKENNEMALLI ( LOIKKA 2030 ) LOPPURAPORTIN JA YHTEISTYÖSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN Kh 132 Kuopion toiminnallisen kaupunkiseudun rakennemalli LOIKKA 2030 on kuntien yhteinen näkemys seudun yhteisestä maankäytöstä vuonna Mallilla luodaan kehittämisen raamit tulevalle maankäytön suunnittelulle ja kaavoitukselle sekä muulle kehittämiselle. Rakennemallityö on yksi Varkaus Kuopio Iisalmi - kehittämisvyöhykkeen toteutettavista toimenpiteistä ja hanke on rahoitettu Kuopion seudun KOKO -ohjelman kautta. Mukana ovat Kuopio, Leppävirta, Maaninka, Nilsiä, Siilinjärvi, Suonenjoki ja Tuusniemi. Rakennemalliprosessissa käytetyt menetelmät ovat olleet monipuolisia ja vuorovaikutteisia. Keskeisiä menetelmiä ovat olleet mm. työryhmätyöskentely, seminaarit, tilasto- ja paikkatietoanalyysit, karttatyöskentely, vaikutusten arviointi, projektisivut ja palautteen kerääminen, kuntaesittelyt ja tiedottaminen. Rakennemallityötä on ohjannut työryhmä, johon ovat osallistuneet alueen kuntien edustajat sekä Pohjois-Savon liiton ja ELYn edustajat. Hankkeen konsulttina on toiminut AIRIX Ympäristö Oy, jossa työstä ovat vastanneet Kimmo Vähäjylkkä ja Susanna Harvio. Vaihtoehtojen liikenteellisten vaikutusten arvioinnin toteutti Liidea Oy ja ekotehokkuusarvioinnista vastasi VTT:n erikoistutkija Irmeli Wahlgren. Vaikutusten arviointimenetelmänä on käytetty EcoBalance - työkalua soveltuvin osin. Seudun tulevaisuuden maankäytön rakennemalli luotiin vaihtoehtoisten rakennemallien ja niihin liittyvän vaikutustarkastelun kautta. Mallivaihtoehdoissa painotettiin eri sisällöllisiä teemoja. Rakennemallivaihtoehtoja olivat 1) Nykytilanteen mukainen kehitys 2) Parhaat palvelut -malli 3) Rantakaupunki-malli 4) Matkailumalli 5) Solmu-virta -malli ja 6) Terve Kuopio -malli. Vaihtoehtovertailun ja vaikutusten arvioinnin sekä työryhmätyöskentelyn kautta päädyttiin valitsemaan seudun rakennemalliksi Parhaat palvelut -mallin, Matkailumallin ja Solmu-Virta -mallin yhdistelmä. Rakennemalli sai nimekseen LOIKKA Mallia tarkennettiin eri teemoin ja arvioitiin mallin mukaisia vaikutuksia mm. liikkumiseen, ekotehokkuuteen ja yhdyskuntatalouteen. Lisäksi luotiin tavoitteiden mukainen toimenpideohjelma. LOIKKA 2030 kuvaa rohkeaa hyppyä tulevaisuuteen, jossa uskotaan seudun väkiluvun ja työpaikkojen kasvuun, jota tukee nykyistä tiiviimpi, kilpailukykyisempi, taloudellisempi ja vetovoimaisempi yhdyskuntarakenne. Väestötavoitteen mukaan seudulla vuonna 2030 on

3 Kunnanhallitus Kh 132 jatkuu asukasta. Loikka on Kuopion kaupunkiseudun kuntien yhteinen ponnistus tulevaisuuteen rakennemallin kehittämisperiaatteiden mukaisella tavalla. Rakennemallin mukaisen kehityksen mukaan asutusrakenne painottuu keskuksiin ja sen rantavyöhykkeille sekä Kuopio Siilinjärvi joukkoliikennevyöhykkeelle ja Nilsiän keskusta Tahko vyöhykkeelle. Uusi rakentaminen tukee olemassa olevien palvelujen säilymistä/kehittämistä ja tukee nykyistä rakennetta. Maaseutualueella asuminen painottuu joukkoliikennekäytäviin ja sen kyläalueisiin. Kuntarajojen merkitys häviää ja palveluja hyödynnetään joustavasti yli kuntarajojen. Tahkosta kehittyy rakennemallin mukaan Lapin ulkopuolisen Suomen johtavin matkailukaupunki. Valtakunnallisia pääväyliä valtatietä 5 ja valtatietä 9 kehitetään kansainvälisinä liikennekäytävinä. Raideyhteyden merkitys kasvaa ja asemaseutuja kehitetään. Keskeiset työpaikkakeskittymät sijaitsevat seudun ydinalueella. Rakennemallin mukaiseen kehittämiseen sitoudutaan vapaaehtoisuuteen perustuvalla rakennemallisopimuksella. Sopimuksen mukaisesti kehitystä seurataan vuosittain ja rakennemallia päivitetään tarvittavin väliajoin. Kuopion alueen työvaliokunta käsitteli kokouksessaan (17 ) rakennemallisopimusluonnosta ja evästi jatkovalmistelua. Rakennemallin loppuraportti ja -sopimus lähetettiin sen jälkeen kuntiin ja sidosryhmiin lausunnolle. Kuopion kaupunki pyysi Rakennemalliraportista ja -sopimuksesta lausunnot mennessä. Rakennemallityöryhmän 3. kokouksessa ( ) käsiteltiin lausuntojen jälkeen tehtyjä korjauksia loppuraporttiin. Palaute huomioitiin myös itse sopimuksessa. Tällöin päätettiin, että asiakirjat lähetetään vielä kertaalleen työryhmän yhdyshenkilöiden kautta kuntiin kommentoitavaksi. Palautetta sai antaa asti. Kuopion alueen työvaliokunta hyväksyi kokouksessaan (24 ) Rakennemalli Loikka 2030 loppuraportin ja Rakennemallisopimuksen. Tällöin päätettiin, että Kuopion kaupungin lakimies tarkastaa vielä sopimuksen juridisen sisällön. Kaupungin lakimies esitti sopimuksen juridisesta sisällöstä seuraavaa: Juridisesti rakennemallisopimuksen on tarkoitus ohjata sopimusalueen maankäyttöä yleispiirteisesti, mutta se ei juridisesti sido kaavoitusta eikä rakentamista (eri kunnissa). Rakennemallisopimus on siten luonteeltaan tavoitteellinen eli se muodostaa kuntien sopiman yhteisen maankäyttöstrategian, jota on tarkoitus toteuttaa alueella jatkossa tehtävien maakunta- ja yleiskaavoitusten yhteydessä sekä yleisesti sopimusalueen kehittämisessä.

4 Kunnanhallitus Kh 132 jatkuu Työvaliokunta linjasi , että aineistot viedään loppuvuodesta Rakennemalli- kuntiin päätettäväksi. Loppuraportti ja siihen liittyvä aineisto ovat tulostettavissa internetissä osoitteessa Liitteenä 1a Rakennemalli Loikka 2030 loppuraportti ja 1b Rakennemallisopimus. Esitys: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Rakennemalli Loikka 2030 loppuraportin ja yhteistyösopimuksen sekä esittää ne edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen.

5 Kunnanhallitus H-YHDISTYKSEN AVUSTUSANOMUS VUODELLE 2013 Kh 133 Tuusniemen 4H-yhdistys anoo päivätyllä hakemuksella Tuusniemen kunnanhallitukselta euron avustusta käytettäväksi 4H-yhdistyksen varhaisnuorten toimintaan sekä yhdistyksen toiminnanjohtajan palkkausmenoihin vuodelle Vuodelle 2012 varattu määräraha on ollut samansuuruinen kuin nyt haettu summa. Toiminnanjohtaja Anne Mustonen tulee esittelemään Tuusniemen 4H-yhdistyksen toimintaan kokoukseen alkuun. Liitteenä Tuusniemen 4H-yhdistyksen avustusanomus, toimintasuunnitelma 2013 ja toimintakertomus Esitys: Kunnanhallitus myöntää Tuusniemen 4H-yhdistykselle euron avustuksen vuodelle Ensi vuonna avustus tulee hakea sivistyslautakunnasta heidän määrittämässään hakuaikataulussa, koska järjestöjen toiminta-avustuksiin kohdennetut määrärahat siirretään talousarvion ja organisaatiouudistuksen myötä sivistyslautakunnan päätettäväksi. Puheenjohtajan julistettua keskustelun asiasta avatuksi esitti Kari Pitkänen, että lisätään lauseke, että muita avustuksia ei myönnetä 4H-yhdistykselle tämän avustuksen lisäksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen em. lisäyksellä.

6 Kunnanhallitus TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA Kh 134 Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja - suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Taloussihteeri Helena Pitkänen esittelee talousarvion ja taloussuunnitelman kokouksen alussa. Liitteenä Tuusniemen kunnan talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma Esitys: Kunnanhallitus päättää hyväksyä talousarvion 2013 ja taloussuunnitelman liitteen mukaisena, sekä esittää ne edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäviksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen.

7 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUS KOSKIEN KUNNAN VUOKRA-ASUNTOJEN MYYMISTÄ Kh 135 Aulis Hallikaisen, Margit Tuomarmäen, Minna Dyczkan, Pawel Dyczkan ja Anu Koposen allekirjoittama oikaisuvaatimus Tuusniemen kunnanhallituksen päätöksestä on saapunut kuntaan Oikaisuvaatimuksessaan allekirjoittaneet vaativat kunnanhallitusta muuttamaan tekemäänsä päätöstä siten, että asuntojen myynnistä luovutaan. Lisäksi oikaisuvaatimuksen allekirjoittaneet ilmoittavat kunnanhallitukselle, että vuokralaisten etuostooikeuden käyttämiseen varattu aika on liian lyhyt. Oikaisuvaatimuksessa toissijaisesti vaaditaankin, että etuosto-oikeuden käyttämisaikaa on jatkettava kahdella kuukaudella. Kunnanhallitus teki päätöksen, jonka mukaan seuraavat kunnan omistamat asunnot laitetaan myyntiin: As Oy Tuusharju A 6, As Oy Tuusharju A 8, As Oy Tuusniemen Rivitalo A 7, As Oy Veljestalo B 16, Kiinteistö Oy Pankinkulma A 5, As Oy Hietaranta A 1, As Oy Hietaranta A 2, As Oy Hietaranta A 3, As Oy Savonpuisto A 2 ja As Oy Turula-Keskitie B 4. Ko. asian yhteydessä päätettiin myös, että asunnot laitetaan julkiseen myyntiin, mutta asunnoissa vuokralla olevilla on mahdollisuus ensin ostaa asunto itselleen. Kunta pyrkii järjestämään asunnon sellaiselle vuokralaiselle, joka joutuu muuttamaan asunnon myynnin vuoksi. Myyntiin tulevien asuntojen vuokralaisille lähetettiin tiedote, jossa pyydettiin vuokralaista ilmoittamaan mennessä etuosto-oikeuden käyttämisestä. Esityslistan liitteinä ovat oikaisuvaatimus ja tiedote etuostooikeuden käyttämisestä. Esitys: Kunnanhallitus päättää, että oikaisuvaatimus ei anna aihetta kunnanhallituksen päätöksen muuttamiseen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen. Kari Pitkänen esitti, että kunnanhallituksen vuokraasuntojen myyntipäätös kumotaan. Esitystä ei kannatettu.

8 Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT Kh Siilinjärven kunnan ympäristöterveyslautakunnan kokouspöytäkirja sekä otteet em. pöytäkirjasta: - 27, Ympäristöterveyspalveluiden talousarvion 2012 toisen vuosikolmanneksen toteutuma ja raportointi sopimuskunnille, - 29, Ympäristöterveyspalveluiden vuoden 2013 talousarvio- ja vuosien taloussuunnitelmaehdotukset. 2. Vaalijalan kuntayhtymän hallituksen kokouspöytäkirja Ote tarkastuslautakunnan kokouspöytäkirjasta , Tarkastuslautakunnan jäsenmäärä. 4. Savon koulutuskuntayhtymän kokouspöytäkirja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän osavuosikatsaus tammi-elokuu Pohjois-Savon liiton julkaisu Pohjois-Savon maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma vuosille Valtiovarainministeriön päätös VM/406/ /2012 kuntien yhteistoiminta-avustuksen myöntämisestä. 8. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös OKM 211/532/2012 Kansalaisopiston ylläpitämisluvan muuttamisesta. 9. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 12/2012 Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES ) palkantarkistukset ja sopimusmääräysmuutokset lukien /2012 Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES ) paikallinen järjestelyerä Perinteinen itsenäisyyspäivän juhla Turulan koulukeskuksessa

9 Kunnanhallitus Kh 136 jatkuu 12. Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö kuntarakennelakiluonnoksesta liitteineen. 13. Pohjois-Savon sotaveteraanipiiri ry:n kirje kuntien ja veteraanijärjestöjen yhteistyöstä. 14. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston pöytäkirja Kuntatyönantajien kirje Lääkärisopimuksen voimaan tulevista muutoksista. 16. Pohjois-Savon kuntien väestömuutosten ennakkotiedot tammi-lokakuussa Savo-Pielisen jätelautakunnan pöytäkirja Pohjois-Savon maakuntahallituksen pöytäkirja Savon koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston pöytäkirja Vaalijalan kuntayhtymän taloussuunnitelma vuosille ja talousarvio vuodelle 2013, jotka yhtymäkokous hyväksyi kokouksessaan Esitys: Kunnanhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Kunnanhallitus merkitsi ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.

10 Kokouspäivämäärä Sivu Tekninen lautakunta (1/2) Kunnanhallitus TUUSNIEMEN PALVELUKESKUKSEN LAAJENNUKSEN (PALVELUASUMISYKSIKKÖ) LUONNOSSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN Tekn. ltk 61 Kh 137 Tuusniemen palvelukeskuksen laajennusosan kokonaissuunnittelu on annettu Arkkitehtitoimisto Suunnittelu Kärki Oy:n tehtäväksi. Suunnittelutyö on käsittänyt arkkitehti-, rakenne-, kaluste- ym. suunnittelun sekä LVIA- ja sähkösuunnittelun. Arkkitehtisuunnittelusta (pääsuunnittelu) on vastannut Arkkitehtitoimisto Suunnittelu Kärki Oy (arkkitehti Pentti Kärki ja rakennusinsinööri amk Pauli Kärki), rakennesuunnittelusta Matti Salonen, LVIA-suunnittelusta Savonlinnan LVI-suunnittelu Oy (lvi-insinööri Matti Pukkila) ja sähkösuunnittelusta Sähkötoimisto Elektro-Apu Oy (sähköinsinööri Jarmo Pakarinen). Pohjatutkimukset (sisältää maastomallin) on teetetty tilaajan toimesta FCG:llä (Pasi Arkko). Suunnittelutyö on käynnistynyt tämän vuoden elokuussa ja se on valmistunut pääosin Hanke käsittää Palvelukeskuksen ja Terveyskeskuksen väliin rakennettavan palvelukeskuksen laajennuksen (palveluasumisyksikkö), johon tulee 13 paikkaa vanhuksille ja 7 paikkaa kehitysvammaisille. Lisäksi laajennusosaan tulee ensivastetilat. Laajennusosa liitetään yhdyskäytävillä nykyisiin rakennuksiin. Laajennusosan laajuustiedot ovat: bruttoala m 2 kerrosala m 2 hyötyala m 2 tilavuus m 3 Pohjakerros = = kerros = ,5 = 772,5 897 Yhteensä , Laajennusosan pohjakerros on betoninen ja 1. kerros puurakenteinen. Rakennuksen vesikate on konesaumattua peltiä (tumman harmaa), ulkoverhous punatiiltä. Pohjakerroksen ulkopinta on pesubetonia (punainen graniitti). Puu-/alumiini-ikkunat ovat valkoiset. Ko. rakennus liitetään kaukolämpöön ja siihen tulee vesikiertoinen lattialämmitys. Lisäksi laajennusosaan tulee paloilmoitinjärjestelmä, sprinklaus ja koneellinen ilmanvaihto. Suunnitelmat on hyväksytetty paloviranomaisella ja suunnittelutyössä on otettu huomioon paloviranomaisen esittämät osastointivaatimukset.

11 Kokouspäivämäärä Sivu Tekninen lautakunta (2/2) Kunnanhallitus Tekn. ltk 61 jatkuu Palvelukeskuksen nykyistä parkkipaikkaa joudutaan supistamaan liikennöintijärjestelyjen vuoksi jää 3 4 paikkaa. Uusi henkilökunnan parkkipaikka on Keskitien toisella puolella oleva vierasparkkipaikka, joka muutetaan henkilökunnan parkkipaikaksi ja varustetaan lämmitystolpilla ja valaistuksella. Laajennuksen alle jäävä kaukolämpöverkko joudutaan siirtämään rakennuksen ulkopuolelle ennen kuin rakentaminen voidaan aloittaa. Liitteenä ovat Palvelukeskuksen laajennuksen arkkitehtikuvat (liite 1). Hankkeen kustannusarvio (liite 2) on e (alv 0 %). Suunnitelmia esitellään tarkemmin kokouksessa. Esitys: Lautakunta päättää hyväksyä Palvelukeskuksen laajennuksen (palveluasumisyksikkö) luonnossuunnitelmat ja esittää ne edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäviksi. Lautakunta hyväksyi esityksen. Kh 137 Esitys: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Palvelukeskuksen laajennuksen (palveluasumisyksikkö) luonnossuunnitelmat ja esittää ne edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen.

Hannu Rantala Leena Palomäki Raila Palomäki Tommi Rautio Mirja Sorri Teuvo Sulin Mikko Vännilä. Kari Numminen Seija Matomäki

Hannu Rantala Leena Palomäki Raila Palomäki Tommi Rautio Mirja Sorri Teuvo Sulin Mikko Vännilä. Kari Numminen Seija Matomäki Viranomainen No 4/2012 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Sivu 39 KOKOUSAIKA 30.5.2012 klo 18.00-18.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Tuiskulan

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 19/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Torstai 16.06.2011 kello 18.00 19.25. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Torstai 16.06.2011 kello 18.00 19.25. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6 / 2011 KOKOUSAIKA Torstai 16.06.2011 kello 18.00 19.25 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kokousaika 15.12.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kv 15.12.2014 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 2 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION 2015 JA SUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT... 4 1.1. KUNTALAIN

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kunnanhallitus 27.4.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kunnanhallitus 27.4.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kokousaika 27.4.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro 3.6.2015 3 / 2015

Kirkkovaltuusto Pvm Nro 3.6.2015 3 / 2015 KOKOUSKUTSU Kirkkovaltuusto Pvm Nro 3.6.2015 3 / 2015 KOKOUSAIKA Torstai 11.6.2015 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 26 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS... 2 27 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2015. Sivistyslautakunta 05.05.2015 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2015. Sivistyslautakunta 05.05.2015 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2015 Sivistyslautakunta 05.05.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 05.05.2015 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Hellgren

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaupungintalo

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 147 KH 148 Kokouksen järjestäytyminen Lausunto Vihdin Veden jätevesihuollon vaihtoehdot -hankkeen YVA-selostuksesta KH 149 Osavuosikatsaus 2/2014 KH 150 KH 151 KH 152 KH

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä 7.4.2014. 7.4.2014 klo 16.00-1 B. 1 2 Kunnanhallituksen kokoushuone. pj, esteellinen $ 56. puheenjohtaja $ 56.

Kokouspäivämäärä 7.4.2014. 7.4.2014 klo 16.00-1 B. 1 2 Kunnanhallituksen kokoushuone. pj, esteellinen $ 56. puheenjohtaja $ 56. Sivu 86 Aika: Paikka 7.4.2014 klo 16.00-1 B. 1 2 Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Muut läsnäolijat Poissa Esko Kekkonen Sigita Herrala Pepe Hölttä Maritta Mynttinen Risto Pesonen Seija

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 Kokousaika Tiistai 25.11.2014 kello 16.30 20.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto

Lisätiedot

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 23.4.2009 klo 18.00 19.40 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen.

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen. 1(16) OSUUSKAUPPA KPO:N SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskauppa KPO, rinnakkaistoiminimi Handelslaget KPO ja sen kotipaikka Kokkola. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 8 / 2014 120 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 27.11.2014 klo 10.00 11.30 Kokouspaikka Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Saapuvilla

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sivistyslautakunta No 11.02.2010 1/2010. Pelkosenniemen koululla, ruokasali

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sivistyslautakunta No 11.02.2010 1/2010. Pelkosenniemen koululla, ruokasali PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 1 No 11.02.2010 1/2010 KOKOUSAIKA Torstaina 11.02.2010 kello 17.00-17.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset jäsenet

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Lausunto 1 (7) Tarkastuslautakunnan lausunto kaupunginvaltuustolle vuoden 2014 elokuun tilanteesta

Kuopion kaupunki Lausunto 1 (7) Tarkastuslautakunnan lausunto kaupunginvaltuustolle vuoden 2014 elokuun tilanteesta Kuopion kaupunki Lausunto 1 (7) Tarkastuslautakunnan lausunto kaupunginvaltuustolle vuoden 2014 elokuun tilanteesta Tarkastuslautakunnan lausunto perustuu arviointikokouksiin ja toiminnan ja talouden seurantaraportteihin.

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 4/2010 Kokousaika 30.8.2010 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 4/2010 Kokousaika 30.8.2010 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 4/2010 Kokousaika 30.8.2010 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014 7/2014 Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot