Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 6/2014 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 6/2014 1"

Transkriptio

1 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Aika klo 17:02-18:42 Paikka Palvelutalo Keinustooli, Kirkkokatu 7 Nakkila Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 45 Johtavan sosiaalityöntekijän viran vastaanottaminen 3 46 Aikuissosiaalityön kehittäminen ja lomakkeet 4 47 Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta - Profiam Oy 6 48 Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ehkäisevästä päihdetyöstä 49 Lausunto Satakunnan sairaanhoitopiirin vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnoksesta, vuoden 2015 talousarvioluonnoksesta ja investointiluonnoksesta vuoteen Perusturvatoimen talousarvioesitys vuodelle 2015 taloussuunnitelman vuosille Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen Ilmoitusasiat Muut esille tulevat asiat

2 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Kokousaika klo 17:02-18:42 Kokouspaikka Palvelutalo Keinustooli, Kirkkokatu 7 Nakkila Läsnä Kilkku Vesa Puheenjohtaja 17:02-18:42 Lasonen Soile Varapuheenjohtaja 17:02-18:42 Kerhi Jenni Jäsen 17:02-18:42 Sulonen Kari Jäsen 17:02-18:42 Viinamäki Terttu Jäsen 17:02-18:42 Raikisto Kaisu-Leena Jäsen 17:02-18:42 Hintsala Aarne Varajäsen 17:02-18:42 Lankinen Satu Kunnanhallituksen 17:02-18:42 edustaja Rautalammi Sanna Perusturvajohtaja 17:02-18:42 Haapajärvi Minna Pöytäkirjanpitäjä 17:02-18:42 Poissa Koski Jari Jäsen Aalto Harri Kunnanhallituksen pj Sjögren Matti vs. kunnanjohtaja Käsitellyt asiat :t Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jenni Kerhi ja Kaisu-Leena Raikisto Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus (Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on varustettu nimikirjaimilla) Pöytäkirja on ollut yleises ti nähtävänä Vesa Kilkku Aika ja paikka Nakkila, / 2014 Allekirjoitukset Jenni Kerhi Aika ja paikka Nakkila, klo 9-12 Virka-asema Minna Haapajärvi Kaisu-Leena Raikisto Allekirjoitus hallintosihteeri Minna Haapajärvi

3 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Johtavan sosiaalityöntekijän viran vastaanottaminen 221/02.022/2014 Perusltk 45 Perusturvalautakunta valitsi kokouksessaan joh tavan sosiaalityöntekijän virkaan Kati Nordlund-Luoman. Päätökseen ei ole haettu muutosta. Kati Nordlund-Luoma on päivätyllä kirjeellään ilmoittanut vas taan ot ta van sa viran alkaen. Hän toimittaa ri kos re kis teri ot teen perusturvajohtajalle sopimuksen mukaan ja todistuksen tervey den ti las taan mennessä. Perusturvajohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta: 1) Päättää vahvistaa johtavan sosiaalityöntekijän virkavaalin. 2) Päättää Kati Nordlund-Luoman virantoimituksen al ka mis ajan kohdak si Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano: Ote Kati Nordlund-Luoma, palkat Perusturvajohtaja Sanna Rautalammi Puh

4 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Aikuissosiaalityön kehittäminen ja lomakkeet 247/21.217/2014 Perusltk 46 Aikuissosiaalityö on yli 18 -vuotiaiden kanssa tehtävää suun ni tel mallis ta, tavoitteellista ja pitkäjänteistä sosiaalityötä, jonka tavoitteena on vahvistaa henkilön omaa toimintakykyä ja ehkäistä sosiaalisten on gel mien syntyä kartoittamalla asiakkaan elämäntilannetta, vahvuuk sia ja voimavaroja. Asiakkaan kanssa yhdessä etsitään vaih toeh to ja elämäntilanteen parantamiseksi ja motivoidaan asiakasta muu tok seen. Aikuissosiaalityössä työskennellään työllistymiseen, elä män hal lintaan (raha-asiat, päihteet, ihmissuhteet) ja äkillisiin kriisitilanteisiin (ero, häätö, tulipalo yms.) liittyvissä haasteissa ja ongelmissa. Aikuissosiaalityössä asiakasta aktivoidaan työelämään, kou lu tukseen tai työkyvyn arviointiin. Tarvittaessa päihteiden käyttöä seu rataan ja asiakas ohjataan hoitoon. Aikuissosiaalityössä tehdään tii vistä yhteistyötä muiden toimijoiden esim. Työvoimahallinnon, päihdeja mielenterveystoimijoiden sekä kolmannen sektorin kanssa. Tavoitteena on taloudellisen ja/tai sosiaalisen tuen ja palvelun tarpees sa olevien asiakkaiden kokonaisvaltainen kuntoutuminen ja elämän ti lan teen edistäminen. Osana tavoitteellisen aikuissosiaalityön ke hit tä mis tä Nakkilassa on suunniteltu lomakkeet käytettäviksi asiak kai den tilanteen kartoittamiseksi ja asiakassuunnitelman laa timi sek si. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista määrää (7 ), että sosiaalihuoltoa toteutettaessa on laadittava palvelu-, hoito-, kun tou tus- tai muu vastaava suunnitelma, jollei kyseessä ole ti la päinen neuvonta ja ohjaus tai jollei suunnitelman laatiminen muutoin ole ilmeisen tarpeetonta. Nakkilassa otetaan käyttöön liitteenä oleva aikuissosiaalityön ti lanne kar toi tus- ja asiakassuunnitelmalomake alkaen. Ta voittee na on kokonaisvaltainen ja tavoitteellinen lähestymistapa, jossa sel vi te tään asiakkaan tilannetta ja tuen tarvetta. Sosiaaliohjaaja päät tää asiakaskohtaisesti milloin lomake täytetään. Pää sään töi ses ti lo ma ke otetaan käyttöön mikäli asiakkuus on jatkunut yli kolme kuukaut ta. Lomakkeen tarkoituksena on asiakkaan kanssa löytää ne elä mänosa-alu eet, jotka vaikeuttavat sisäistä ja ulkoista elämänhallintaa. Työn te ki jän kanssa asetetaan tavoitteet ja seurataan niiden to teu tumis ta määräajoin. Liite: Aikuissosiaalityön tilannekartoitus ja asiakassuunnitelma

5 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Perusturvajohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta hyväksyy käytettäväksi liitteenä olevan lo makkeen alkaen. Lomake liitetään osaksi Nakkilan kunnan toi meen tu lo tu ki oh jei ta. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano: Ote sosiaaliohjaaja Anne Hakkarainen Perusturvajohtaja Sanna Rautalammi Puh

6 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta - Profiam Oy 248/21.217/2014 Perusltk 47 Lakia yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta 922/2011 so vel letaan yksityisiin sosiaalipalveluihin, joita palvelujen tuottaja antaa korvaus ta vastaan liike- tai ammattitoimintaa harjoittamalla. Yksityisillä so si aa li pal ve luil la tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (710/1982) 17 :ssä mai nit tu ja sosiaalihuollon palveluja. Sosiaalihuoltoasetuksen (607/1983) 9 :n mukaan kotipalveluna voidaan järjestää myös tu kipal ve lu ja kuten ateria-, vaatehuolto-, kylvetys-, siivous-, kuljetus-, saat ta ja- sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluita. Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 11 mukaan yksityisen pal ve lutuot ta jan, joka harjoittaa muuta kuin ympärivuorokautista toimintaa, on tehtävä ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista tai lo pet ta mis ta kirjallinen ilmoitus sosiaalihuollosta vastaavalle mo ni jäse ni sel le toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja tuotetaan. Yksityisten sosiaalipalvelujen on perustuttava sopimukseen tai kunnan tekemään hallintopäätöksen sekä sosiaalihuollon asiakkaan ase mas ta ja oikeuksista annetun lain 7 :n mukaisesti laadittuun pal ve lu-, hoito-, huolto- tai kuntoutussuunnitelmaan taikka muuhun vas taa vaan suunnitelmaan. Toimintayksikössä on oltava vas tuu henki lö, joka vastaa siitä, että palvelut täyttävät sille asetetut vaa ti mukset. Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan on lisäksi laadittava oma val von ta suun ni tel ma (Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 6 :n mu kaan). Profiam Oy, jonka kotipaikka on Turku, on rekisteröity kaup pa re kiste riin Profiam Oy:n aputoiminimi Profiam Sosiaalipalvelut (re kis te röi ty ) tuottaa kunnille palveluja mm. per hei den kriisi ti lan tei siin ja kriisitilanteiden ennaltaehkäisyyn, per he oh jauk seen ja -kun tou tuk seen sekä tukihenkilötoimintaan. Tämän li säk si toiminta kä sit tää myös sijaisperheiden tukemista, erityisesti si joi tet tu jen lasten biologisten perheiden ja sijaisperheiden kes ki näi sen yhteistyön ja perheiden arjen tukemista. Palveluja tarjotaan Satakunnan lisäksi Lounais-Suomen, Kan ta-hämeen, Uudenmaan ja Pirkanmaan alueen kunnille. Yritys ei ole aiem min tehnyt ilmoitusta toiminnastaan Nakkilan kuntaan. Nyt tehty il moi tus koskee palvelujen tuottamista alkaen. Liiketoiminnan, ilmoituksen sekä rekisterinpidon yhteyshenkilönä toimii Ralf Hjorth. Hänet on myös nimetty yrityksen tie to suo ja vas taavak si. Palvelujen vastuuhenkilönä toimii Jonna Maunu. Ilmoituksen liit tee nä on Profiam Sosiaalipalveluiden toimintasuunnitelma, ajan tasai nen kaupparekisteriote, rekisteriseloste, yhteisösäännöt, sekä

7 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta pal ve luis ta vastaavan henkilön tutkintotodistus ja Valviran myön tämä ammatinharjoittamislupa. Perusturvajohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi ilmoituksen yksityisestä sosi aa li pal ve lu toi min nas ta. Vastuuhenkilön tulee jatkossa toimittaa Nak ki lan perusturvalautakunnalle ilmoitus, mikäli hän lopettaa toimin tan sa, tai sen tuottamisen edellytykset olennaisesti muuttuvat. Pe rus tur va lau ta kun ta lähettää tiedot Aluehallintovirastoon re kis te rinpi toa varten. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano: Ote Profiam Oy, ote + liitteet Aluehallintovirasto Perusturvajohtaja Sanna Rautalammi Puh

8 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ehkäisevästä päihdetyöstä 249/21.210/2014 Perusltk 48 Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelman mukaan raittius työ la ki uudistetaan kunnissa tehtävän päihdetyön kehittämiseksi. So si aa li- ja terveysministeriö asetti raittiustyölain uu distus ta valmistelevan työryhmän, jonka määräaika kesti saak ka. Työryhmä valmisteli raporttinsa hallituksen esityksen muotoon tavoitteena voimaantulo Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja lakiesityksestä. Lausun to pyyn tö ja lakiesitys löytyvät sosiaali- ja terveysministeriön In ternet-osoit tees ta: Lausuntopyyntöön vastataan sähköisellä kyselyllä. Lausunnot pyyde tään antamaan mennessä. Liite 1. Laki ehkäisevästä päihdetyöstä Liite 2. Lausuntoehdotus Perusturvajohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta hyväksyy liitteenä olevan lausuntoehdotuksen ja lähettää lomakkeen Nakkilan kunnan lausuntona so si aa li- ja terveys mi nis te ri öön. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano: Perusturvajohtaja vastaa sähköiseen kyselyyn, tiedoksi kunnanhallitus. Perusturvajohtaja Sanna Rautalammi Puh

9 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Lausunto Satakunnan sairaanhoitopiirin vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnoksesta, vuoden 2015 talousarvioluonnoksesta ja investointiluonnoksesta vuoteen /07.072/2014 Perusltk 49 Sairaanhoitopiirin yhtymähallitus ( / 159) pyytää jä sen kuntien sa lausuntoa luon nok sesta sairaanhoitopiirin toiminta- ja ta loussuun ni tel mak si vuo sil le ja vuoden 2015 talousarvioksi se kä in ves toin ti suun ni tel mak si vuoteen Lausunto pyydetään sähköisenä osoitteeseen: Talousarvio vuodelle 2015 on laadittu siten, että eri kois sai raan hoidon toimintakulujen muu tos v talousarvioon verrattuna on Nak ki lan osalta +8,4 %. Nakkilan maksuosuudeksi vuodelle 2015 on ar vioi tu osalta So si aa li pal ve lu jen osalta v ta lousar vio on Nakkilan osalta 3,0 % suurempi kuin vuoden 2014 arvio. Jä sen kun tien palvelumaksujen muutosarvio sairaanhoidossa on piiri ta sol la + 1,3 % verrattuna vuoden 2014 talousarvioon. Vuoden 2015 talousarvioluonnos on laadittu siten, että sai raan hoi topii ri voi tuottaa palvelut, joita satakuntalaisten erikoissairaanhoito ja eri tyis huol to lainmukaisesti ja sopimukset huomioon ottaen sekä tasa puo li ses ti kuntalaisille toteutettuna edellyttävät. Ehdotus on laa dittu kuntatalouden vaikea tila ja vähenevät kuntien valtionosuudet tiedos taen. Ehdotuksessa on huomioitu myös mm. palvelujen la ki säätei set tuottamisvaateet ja määrärahojen realistinen budjetointi. Vuoden 2015 talousarvioehdotus sisältää seuraavat toiminnalliset muu tok set: Raumalle vaativan hoitotason sairaankuljetusyksikkö, las ten- ja naistentalon käyt töön ot to, Effica-potilashallinnon jär jes telmän ja ekanta-palveluiden käyt töön ot to sekä Ulvilan uuden ke hi tysvam mais ten ryh mä asun to yk si kön toiminnan alkaminen sekä Har javal lan sairaalan kiinteistöyhtiöittäminen Satalinnakiinteistöt Oy:lle. Investointiohjelmaa pidennetään siten että, psykiatrian siirto kes kussai raa laan alkaa aiemmin suunniteltua myöhemmin eli vuoden 2019 lop puun mennessä. Laitehankintamäärärahoista leikataan vuonna yhteensä miljoona euroa. Palkkojen osalta sairaanhoitopiiri on laskenut todellisten palk ko jen päälle 1,3 % kasvuvarauksen. Jäsenkuntien selvitystehtäviksi Satakunnan sairaanhoitopiiri eh dottaa seuraavaa: Satakuntaan laaditaan käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi

10 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta men nes sä lakisääteinen alueellinen terveydenhuollon jär jes tä missuun ni tel ma. Satakunnan sairaanhoitopiiri tarjoutuu ottamaan vastuul leen asian valmistelun. Keski-Satakunnan terveydenhuollon ky:n osalta toivotaan lisäksi, että selvitetään sairaanhoidollisten palveluiden ostamista Sata Diagilta (la bo ra to rio, kuvantaminen ja apteekkitoiminta), lo gis tiik ka pal ve luiden ostamista sekä ravintohuoltopalvelujen ostamista KSTHKYltä Har ja val lan sairaalaan. Lisäksi selvitetään sairaanhoitopiirin eräiden ydin toi min taan tarpeettomien omaisuuserien myynti/luovuttaminen tai omaisuuden arvon kehittäminen (mm. Harjavallan sairaalan kiinteis tön luovuttaminen ja kehittäminen sairaanhoitopiirin kiinteistö Oy:llä). Vuoden 2015 talousarvioluonnoksen riskit keskittyvät erityisesti henki lös tö me no jen palkkavaraukseen sekä ostopalveluihin (jä sen kuntien kiireettömän sairaanhoidon potilaiden hoito muissa sai raan hoito pii reis sä). Perusturvajohtaja esittää, Nakkilan kunta päättää antaa lau sun tonaan Satakunnan sairaanhoitopiirin vuosien toi min ta- ja ta lous suun ni tel mas ta, vuoden 2015 ta lous ar vio luon nok ses ta sekä in ves toin ti luon nok ses ta vuoteen 2020 seuraavaa: Lausuntonaan vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta Satakunnan sai raan hoi to pii ril le Nakkilan kunta toteaa, että erikoissairaanhoidon kus tan nus ten nousu on huomattavaa ja se osaltaan merkitsee jat kuvaa alijäämäisen kuntatalouden kehityssuuntaa. Nakkilan kunta painot taa, että Satakunnan sairaanhoitopiirin tulisi vielä entistäkin enem män rajata kustannuskehitystään kuntien tilanne huomioiden. Nak ki lan 8,4 % kasvu on taloudelliseen tilanteeseen nähden koh tuuton. Tämän vuoksi sairaanhoitopiirin tulisi pyrkiä kattamaan kus tannuk sia oman palvelukokonaisuuden sisällä tuottavuutta lisäämällä se kä toimintoja sopeuttamalla. Taloutta on voitava tasapainottaa esim. pohtimalla niitä palvelun osa-alueita, joista on mahdollista karsia. Voimakkaasti joka vuosi nousevat kustannukset eivät kun ta talou den kestävyyden näkökulmasta ole mahdollisia. Nakkilan kunnan näkemyksen mukaan hoito- ja palveluketjujen kustan nus te hok kuu teen tulisi edelleen kiinnittää erityistä huomiota erikois sai raan hoi don, perusterveydenhuollon ja kunnan palvelujen kesken. Investoinnit voidaan nähdä kannattavina, mikäli niillä tähdätään toi min nal li sen tehokkuuden ja sitä kautta tuottavuuden li sään ty miseen. Palkkakustannusten osalta 1,3 % varaus voidaan pienentää kuntien 0,4-0,5% nousun tasolle. Satakunnan sairaanhoitopiirin vuoden 2015 selvittelyaloitteiden tar-

11 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta koi tuk sen mu kai suus on SOTE-lainsäädännön ja sen aiheuttamiin muu tok siin varautumisen vuoksi harkittava tarkoin, samoin ter veyden huol lon järjestämissuunnitelman työstäminen tässä ajan koh dassa. Olennaista on löytää lähivuosina Satakunnan kannalta paras mah dol li nen SOTE-ratkaisu. Perusturvajohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta hyväksyy osaltaan ehdotuksen ja lähettää sen edel leen kunnanhallitukselle käsiteltäväksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano: Ote kunnanhallitus. Perusturvajohtaja Sanna Rautalammi Puh

12 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Perusturvatoimen talousarvioesitys vuodelle 2015 taloussuunnitelman vuosille /04.041/2014 Kh 205 Taloustiimi on valmistellut perusteita ja ohjekirjettä vuoden 2015 talous ar vion ja vuosien taloussuunnitelman laatimista varten. Hallintokuntien talousarvioesitykset pyydetään mennessä. Kunnanhallituksen talousarvioseminaarissa lokakuusssa sen jälkeen kun lautakunnat ovat talousarvioesityksensä tehneet voimassa olevan säästöohjelman huomioiden, selvitetään lisäsäästöohjelman sisältöä ja tasoa. Ohjekirje, tulosaluekohtainen raami ja tuloslaskelma esitellään ja käsi tel lään tarkemmin kokouksessa. Esityslistan liitteenä on kunnanhallituksen jäsenille talousarvion laadin taa koskeva ohjekirje. Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy vuoden 2015 talousarvion laadinnan perus teet ja ohjekirjeen liitteen mukaisesti. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano: ote+kirje lautakunnat, taloustiimi/plaami Hallintojohtaja Matti Sjögren puh Kh 205 Taloustiimi on valmistellut perusteita ja ohjekirjettä vuoden 2015 talous ar vion ja vuosien taloussuunnitelman laatimista varten. Hallintokuntien talousarvioesitykset pyydetään mennessä. Kunnanhallituksen talousarvioseminaarissa lokakuusssa sen jälkeen kun lautakunnat ovat talousarvioesityksensä tehneet voimassa olevan säästöohjelman huomioiden, selvitetään lisäsäästöohjelman sisältöä ja tasoa. Ohjekirje, tulosaluekohtainen raami ja tuloslaskelma esitellään ja käsi tel lään tarkemmin kokouksessa. Esityslistan liitteenä on kunnanhallituksen jäsenille talousarvion laa-

13 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Perusturvalautakunta din taa koskeva ohjekirje. Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy vuoden 2015 talousarvion laadinnan perus teet ja ohjekirjeen liitteen mukaisesti. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano: ote+kirje lautakunnat, taloustiimi/plaami Hallintojohtaja Matti Sjögren puh Perusltk 50 Kunnanhallitus on saapuneella kirjeellään antanut hal lin tokun nil le ohjeet esitysten tekemiseen vuoden 2015 talousarvioon ja ta lous suun ni tel maan vuosille Esitykset tulee toimittaa kun nan hal li tuk sel le mennessä. 1) Hallintokunnan talousarvioesityksen on oltava menojen osalta enin tään ja tulojen osalta vähintään talousarvioraamin mukainen, ellei pakottavaa tarvetta menojen ylittämiseen tai tulojen alittamiseen esim. lainsäädäntömuutoksen tai olosuhteiden olennaisen muu toksen vuoksi ole. 2) Toiminnallisia tavoitteita asetettaessa on arvioitava palvelujen laa tua, vaikuttavuutta ja taloudellisuutta, jotta toiminnoissa saa vu tetta vat tulokset kehittyvät kuntastrategiassa ja valmisteilla olevassa talou den tasapainotusohjelmassa määriteltyyn suuntaan. 3) Lautakuntien on selvitettävä ja otettava käyttöön uusia toi min ta tapo ja, joilla menokehitystä voidaan hidastaa tai olennaisesti pie nentää. Lautakuntien on toimitettava kunnanhallitukselle selvitys siitä, mi tä toimintatapojen muutosprojekteja on tehty tai käynnistetty viimeis ten kahden vuoden aikana ( ). 4) Rakennusten käyttäjien tulee tehdä rakennusten ylläpitoa ja korjaus ta koskevat esitykset tilapalveluyksikölle. Tilapalveluyksikkö tekee esityksen rakennusten vaatimista määrärahoista. 5) Henkilöstön palkkasummaa korotetaan 0,5 % vuoden 2014 talous ar vi oon nähden. 6)Määrärahat enintään arvoisen irtaimen omaisuuden hankin taan merkitään käyttötalousosaan. Yli euron arvoinen irtai mis ton hankinta kirjataan investointiosaan, josta tehdään kir jan pidos sa suunnitelman mukaiset poistot. 7) Kunnanhallitus edellyttää, että lautakunnat huomioivat ta sa pai no-

14 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Perusturvalautakunta tus tar peen ja tasapainotusohjelman talousarvioesityksessään. Valtuusto hyväksyi tasapainotusohjelman Tavoitteeksi tulee asettaa yhden miljoonan euron menojen säästö/tulojen lisäys raa miin nähden. Tämä edellyttää lautakunnilta lisäsäästöjä, joiden yh teis sum ma on euroa. Lisäsäästö on jaettu hal lin to kun nittain menojen suhteessa seuraavasti: Lisäsäästö % Lisäsäästö Kunnanhallitus 15, Perusturvaltk 31, Sivistysltk 38, Tekninen ltk 14, Perusturvatoimen tulojen lisäys vuodelle 2015 on yhteensä Lisäys johtuu vanhustenhuollon hoitopalvelumaksujen arvioidusta kas vus ta. Perusturvalautakunnan menoissa säästöä vuodelle 2015 on verrattuna vuoden 2015 annettuun talousarvioraamiin. Suu rim mat säästöt syntyvät perusterveydenhuollon sekä pe rus toimeen tu lo tu en menoista. Liite 1. Talousarvioesitys Liite 2. Henkilöstösuunnitelma Liite 3. Talousarvion toiminnalliset tavoitteet v Liite 4. Perusturvalautakunnan kooste ja lisäsäästöehdotukset vuodel le 2015 Liite 5. Yhteenveto toiminnallisista muutoksista Perusturvajohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta hyväksyy talousarvioehdotuksen, hen ki lös tösuun ni tel man ja yhteenvedon toiminnallisista muutoksista sekä lähet tää talousarvion liitteineen kunnanhallituksen ja -valtuuston päätet tä väk si. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin sillä muutoksella, että liitteestä 4 (Perusturvalautakunnan kooste ja lisäsäästöehdotukset vuodelle 2015) poistetaan yksimielisesti viimeinen "pohdittavia lisäsäästöjä" -sivu. Täytäntöönpano: ote kunnanhallitus ja -valtuusto, taloustiimi Perusturvajohtaja Sanna Rautalammi Puh

15 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Perusturvalautakunta

16 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen Perusltk 51 Perusturvajohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi ja kuntalain 51 :n es tä mättä täytäntöönpantavaksi seuraavat perusturvajohtajan ja vas tuualuei den esimiesten päätökset: - vanhustyönohjaaja Marita Mäenpään viranhaltijapäätökset ajalta perusturvajohtaja Sanna Rautalammin viranhaltijapäätökset ajalta Päätös: Merkittiin tiedoksi. Täytäntöönpano: - Perusturvajohtaja Sanna Rautalammi Puh

17 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Ilmoitusasiat Perusltk 52 Perusturvajohtajan ehdotus: Perusturvalautakunnalle ilmoitetaan tiedoksi seuraavat kirjeet ja asiat: 1. Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinnin muut ta mi nen /Luotsimaja Oy. Aluehallintoviraston päätös Satakunnan sairaanhoitopiirin sekä Keski-Satakunnan ter vey denhuol lon kuntayhtymän terveydenhuoltomenot tammi-elokuu Nakkilan kunnan lausunto sosiaali- ja terveydenhuoltolain jär jes tämis lain hallituksen esityksen luonnoksesta Päätös: Merkittiin tiedoksi. Täytäntöönpano: - Perusturvajohtaja Sanna Rautalammi Puh

18 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Muut esille tulevat asiat Perusltk 53 Perusturvajohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee pöytäkirjaan perusturvalautakunnan jä sen ten mahdollisesti perusturvalautakunnalle esittämät asiat ellei pe rus tur va joh ta ja voi tehdä välittömästi päätösesitystä. Päätös: Perusturvalautakunta päätti pitää seuraavan kokouksen klo 17:00 Täytäntöönpano: - Perusturvajohtaja Sanna Rautalammi Puh

19 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 6/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto kos kee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös Pykälät: 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 Oikaisuvaati mus Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: Muutoksenha ku hankinta-asioissa A. Koska kansalliset kynnysarvot ylittävästä hankintapäätöksestä voidaan tehdä hankintalain mukainen kirjallinen hankinta oikaisuvaatimus tai valitus markkinaoikeuteen, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta kuntalain mukaisesti oikaisu vaa timuksena eikä kunnallis- tai hallintovalituksena: Pykälät: B. Koska seuraavat hankintapäätökset alittavat kansalliset kynnysarvot, niistä voidaan tehdä hankintalain mukainen hankin taoikaisuvaatimus tai kuntalain mukainen oikaisuvaatimus: Pykälät: Valituskielto HLainkäyttöL:n 5 :n muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet. OIKAISUVAATIMUS- JA HANKINTAOIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaati- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. musviran- omainen ja Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite -aika Perusturvalautakunta Postiosoite: Käyntiosoite: Porintie 11 Pykälät: PL 50, NAKKILA Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Pykälät: Oikaisuvaatimuksen sisäl tö Hankintaoikaisuviranomainen ja - aika Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Seuraaviin hankintapäätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen hankintaoikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Postiosoite: Käyntiosoite: Porintie 11 Pykälät: PL 50, NAKKILA Hankintaoikai sun sisältö Hankintaoikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi oi kaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Liitetään pöytäkirjaan

20 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 6/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen joh- valitusaika dosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Turun hallinto-oikeus Postiosoite: PL 32, Turku Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4 Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 89 euroa Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Markkinaoikeus Postiosoite: PL 118, Helsinki Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3, Helsinki Pykälät : Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen. Julkisista hankinnoista annetun lain 86 :n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos: 1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai 2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy. Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 78 :n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa. Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1) : nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) Keurusselän ympäristölautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 14:00-15:10 PAIKKA Keuruun kaupungintalo, Haapamäen huone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 19/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani.

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani. OIKAISUVAATIMUS Kunnallisasiat Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, velvolli

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 8 / 2014 120 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 27.11.2014 klo 10.00 11.30 Kokouspaikka Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Saapuvilla

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: 54 Kokouksen avaaminen 55 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 147 KH 148 Kokouksen järjestäytyminen Lausunto Vihdin Veden jätevesihuollon vaihtoehdot -hankkeen YVA-selostuksesta KH 149 Osavuosikatsaus 2/2014 KH 150 KH 151 KH 152 KH

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Aika 16.12.2014 klo 17.30-19.30 Paikka Osallistujat Ilkon kurssikeskus Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri Attila, Marja Haanpää,

Lisätiedot

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä)

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 KOKOUSAIKA: Maanantai 26.3.2007 Kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rymla 35 Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon val

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Aika: 13.6.2012 klo 17.00-17.55 Paikka Läsnä Kunnanhallituksen kokoushuone Pia Komppa, puheenjohtaja Jaana Kuitunen Riikka Lång Juha Manninen Petri Ollikainen Vesa Pöyry

Lisätiedot

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju)

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) Tekninen lautakunta 97 28.04.2015 Tekninen lautakunta 105 12.05.2015 Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) 3972/02.01.00/2014 Tela

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot