KAJAANIN NORMAALIKOULUN LAATU- JA TOIMINTAKÄSIKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAJAANIN NORMAALIKOULUN LAATU- JA TOIMINTAKÄSIKIRJA"

Transkriptio

1 OULUN YLIOSTO KAJAANIN NORMAALIKOULUN LAATU- JA TOIMINTAKÄSIKIRJA Kajaanin normaalikoulun laatu- ja toimintakäsikirja on osa Oulun yliopiston ja Kajaanin yliopistokeskuksen laatujärjestelmätyötä. Toimintakäsikirjassa on kuvattu toiminnan tavoitteet ja keskeiset ydinprosessit. Sen avulla pyritään selkeyttämään menettelytapoja ja kehittämään harjoittelukoulun toimintamalleja. Keskeinen osa yksikön laadunhallintaa on jatkuva toiminnan arviointi, joka pohjalta kehittämistoiminta tapahtuu.

2 1 OULUN YLIOPISTON KAJAANIN NORMAALIKOULUN TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGISET TAVOITTEET 1.1 Toiminta-ajatus Visio Strategiset tavoitteet Perusopetus Opettajankoulutus Opettajien täydennyskoulutus Tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminta STRATEGINEN JOHTAMINEN Ohjausjärjestelmä Toiminnan suunnittelu Johtosäännöt Vastuut ja valtuudet Toiminnan seuranta VOIMAVARAT Henkilöstö Rekrytointi Palkkaus Tehtäviin perehdyttäminen ja ohjaus Tiedottaminen Poissaolot Henkilökunnan ammattitaidon ylläpito ja täydennyskoulutus Työhyvinvointi Talous Talouden suunnittelu ja seuranta Menojen ja tulojen käsittely sekä hankinnat Kirjanpito ja tilinpäätös Infrastruktuuri Tilat ja tukipalvelut Tilat ja kiinteistöpalvelut Kouluravintolapalvelut Siivouspalvelut TVT- laitteet ja ohjelmistot... 17

3 4 TOIMINNAT Perusopetus ja opiskelun tuki Perusopetus Opiskelun tuki Opettajankoulutus Opettajankoulutusyksikön ja harjoittelukoulun yhteistyö Luokanopettajakoulutus Kielikylpyopiskelijoiden koulutus Luokanopettajaopintoja täydentävät varhaiskasvatuksen.24 opiskelijat Kansainväliset opiskelijat Opiskelijavalinta Täydennyskoulutus Kokeilu ja kehittämistoiminta LAADUNVARMISTUKSEN JA ARVIOINNIN MENETTELYTAVAT Henkilöstöä ja yksikköä koskevat laadunvarmistuksen menettelytavat Opettajiksi opiskelevilta kerättävä palaute Perusopetuksen oppilaiden palaute ja sen käsittely Tukipalveluiden laadunvarmistusmekanismit Sidosryhmät Ulkoiset arvioinnit... 31

4 1 OULUN YLIOPISTON KAJAANIN NORMAALIKOULUN TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGISET TAVOITTEET 1.1 Toiminta-ajatus Kajaanin normaalikoulu toimii yhdessä Oulun normaalikoulun kanssa Oulun yliopiston harjoittelukouluna. Suomessa on kahdeksassa yliopistossa yhteensä 13 harjoittelukoulua. Hallinnollisesti Kajaanin normaalikoulu kuuluu Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekuntaan, jossa sen tehtävänä on palvella erityisesti Kajaanin opettajankoulutusyksikön opettajankoulutusta toteuttamalla ja kehittämällä opettajaopintoihin kuuluvaa ohjattua harjoittelua. Toiminnallisesti Kajaanin opettajankoulutusyksikkö ja Kajaanin normaalikoulu kuuluvat Kajaanin yliopistokeskukseen. Koulu antaa perustehtävänsä mukaisesti perusopetusta vuosiluokille 1 6. Lisäksi koulussa toimii Kajaanin kaupungin järjestämää ja ylläpitämää esiopetusta. Koulun erityistehtävänä on opettajankoulutuksen ohjatun harjoittelun toteuttaminen, tutkiminen ja kehittäminen sekä opettajien täydennyskoulutuksen järjestäminen omalta osaltaan. Harjoittelukoulu osallistuu voimavarojensa sallimissa puitteissa aktiivisesti yliopiston tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoimintaan. Koulun toiminta-ajatus on: Kajaanin normaalikoulu on lapsen koulu, joka antaa oppilailleen mahdollisuuden kasvaa ihmisyyttä puolustavaksi, ympäristöstään vastuuta ottavaksi ja tulevaisuuteen luottavaksi kansalaiseksi. Tätä tehtävää tukevat ohjattu harjoittelu ja yliopiston yhteydessä toteutettava tutkimus- ja kehittämistoiminta. 1.2 Visio Kajaanin normaalikoulu on Oulun yliopiston korkeatasoinen yksikkö, jossa annetaan laadukasta ja monipuolista perusopetusta vuosiluokille 1 6 ja esiopetusta. Koulu tutkii ja kehittää opettajankoulutukseen kuuluvaa ohjattua harjoittelua vuorovaikutuksessa kansainvälisten, valtakunnallisten ja paikallisten tutkijoiden ja toimijoiden kanssa sekä antaa osaamisalueillaan täydennyskoulutusta. Koulu on haluttu ja arvostettu yhteistyökumppani. 1.3 Strategiset tavoitteet Oulun yliopiston Kajaanin normaalikoulun laadunhallinta ja kehittäminen pohjautuu Oulun yliopiston, kasvatustieteiden tiedekunnan ja Kajaanin opettajankoulutusyksikön strategisiin linjauksiin. Oulun yliopiston keskeiset strategiat ja päälinjaukset löytyvät verkkosivuilta Laadunhallinnalla

5 varmistetaan Kajaanin normaalikoulun strategisten tavoitteiden ja vision toteutuminen Perusopetus Kajaanin normaalikoulu tarjoaa laadukasta ja monipuolista perusopetusta. Koulun toiminnassa: ohjataan oppilaita omaksumaan tietoja, taitoja ja työskentelytapoja, jotka ovat elinikäisen oppimisen välineitä edistetään oppilaiden osallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia painotetaan koulunpidon yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja yrittäjyyskasvatusta kiinnitetään erityistä huomiota koulunkäynnin nivelvaiheisiin huolehditaan oppilaan tarvitseman yleisen ja erityisen tuen saatavuudesta ehkäistään syrjäytymistä edistetään luottamuksen syntymistä kodin ja koulun välille Kajaanin normaalikoulu antaa oppilailleen mahdollisuuden kasvaa ihmisyyttä puolustavaksi, ympäristöstään vastuuta ottavaksi ja tulevaisuuteen luottavaksi kansalaiseksi. Koulun toiminnassa: keskitytään vastuuseen kasvattamiseen ja tapakasvatukseen ohjataan oppilaita yksilön, yhteiskunnan ja ympäristön kunnioittamiseen vahvistetaan vanhempien asemaa lapsensa kasvattajana ja koulunkäynnin tukijana tuetaan eri kulttuurien välistä vuorovaikutusta Koulun toiminta-ajatus konkretisoituu koululle laaditussa Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutussuunnitelman mallin mukaisessa opetuksessa. Mallin mukaan koulu laatii vuosittain suunnitelman Turvalliseksi ja terveelliseksi koulupäiväksi, jonka avulla edistetään ja ylläpidetään kouluyhteisön jäsenten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia koulussa. Suunnitelmaa toteutetaan ja arvioidaan koulun tasolla vuosittain. Arvioinnista saatuja tietoja käytetään seuraavan lukuvuoden tavoitteiden asettelussa Opettajankoulutus Kajaanin normaalikoulu tutkii ja kehittää opettajankoulutukseen kuuluvaa ohjattua harjoittelua vuorovaikutuksessa kansainvälisten, valtakunnallisten ja paikallisten tutkijoiden ja toimijoiden kanssa.

6 Koulussa: ohjattua harjoittelua kehitetään osana opettajan pedagogisia opintoja tavoitteena opiskelijan kasvu taitavaksi opettajaksi ohjatun harjoittelun tavoitteita ja sisältöjä kehitetään yhdessä Kajaanin opettajankoulutusyksikön professorien, tutkijoiden ja didaktiikan lehtoreiden kanssa harjoittelun kehittämisessä hyödynnetään tehokkaasti palautejärjestelmiä ohjaavien opettajien ohjaustaitoja ja -tapoja monipuolistetaan koulutuksen ja tutkimuksen avulla tuetaan kansainvälisten opiskelijoiden mahdollisuuksia suorittaa opintoja harjoittelukoulussa Opettajien täydennyskoulutus Kajaanin normaalikoulussa huolehditaan harjoittelukoulun lehtoreiden ammattitaidon ylläpitämisestä ja kehittämisestä täydennyskoulutuksen avulla. Harjoittelukoulun lehtorit osallistuvat osaamisalueillaan yliopiston ja ympäröivän yhteiskunnan opettajien täydennyskoulutustehtäviin. Koulussa: järjestetään virkaehtosopimusten mukaiset veso-päivät siten, että ne tukevat koulun toiminnalle vuosittain asetettujen tavoitteiden saavuttamista tuetaan lehtoreiden täydennyskouluttautumista opettajien omilla vahvuusalueilla järjestetään mahdollisuus saada säännöllistä täydennyskoulutusta ja perehdytystä uusiin TVT-laitteisiin ja TVT-ohjelmiin osallistutaan valtakunnalliseen harjoittelukoulujen yhteiseen ohjaajien kouluttajakoulutukseen (www.enorssi.fi) ja kenttäharjoittelua kehittäviin koulutustehtäviin osallistutaan sekä yliopiston, valtakunnallisen tason, läänin tason ja kuntatason koulutustilaisuuksien organisointiin ja koulutustehtäviin harjoittelukoulun vahvuusalueilla Tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminta Kajaanin normaalikoulu toimii perusopetukseen liittyvän perustehtävänsä ja ohjatun harjoittelun toteuttamiseen liittyvän erityistehtävänsä lisäksi tutkimus-, kokeilu- ja kehittämisympäristönä sekä verkostoituu aktiivisesti em. asioissa tutkijoiden ja yliopistonlehtoreiden kanssa kansainvälisesti, valtakunnallisesti ja paikallisesti.

7 Koulu: tarjoaa opiskelijoille ja tutkijoille tilaisuuksia toteuttaa yhteistyössä harjoittelukoulun lehtoreiden kanssa tutkimustoimintaa ja kerätä aineistoa opinnäytetöihin ja muihin tutkimuksiin edistää opetushenkilöstön asiantuntijuutta jatko-opintojen avulla tukee tiedekunnan ja oman koulunsa tutkimus- ja kehittämistoimintaa osallistumalla kansainvälisiin ja/tai valtakunnallisiin konferensseihin ja hankkeisiin 2 STRATEGINEN JOHTAMINEN 2.1 Ohjausjärjestelmä Oulun yliopisto tekee opetusministeriön kanssa kolmivuotisen tulossopimuksen, jonka osana sovitaan myös Oulun yliopiston harjoittelukoulujen tulostavoitteista. Syyskuussa harjoittelukoulun rehtori toimittaa yliopiston rehtorille koulun opettajakunnassa, johtokunnassa ja Kajaanin opettajankoulutusyksikön neuvostossa käsitellyn ja/tai hyväksytyn tulossopimusesityksen. Kajaanin normaalikoulun tavoitteet seuraavalle tulossopimuskaudelle käsitellään kasvatustieteiden tiedekunnan tulossopimusneuvottelujen yhteydessä marraskuussa. Kajaanin normaalikoulun toiminta suunnitellaan tulossopimuksen antamien tavoitteiden mukaisesti. Koulun toimintakertomus toimitetaan yliopiston rehtorille tammikuussa. Toimintakertomuksessa raportoidaan harjoittelukoulun toiminta, tavoitteiden saavuttaminen ja toimintaan liittyvän laadun kehittäminen kalenterivuoden ajalta. Harjoittelukoulun rehtorin tehtävänä on huolehtia siitä, että työyhteisö on tietoinen laadun kehittämistoimenpiteistä ja että jokaisen työntekijän kanssa käydään virkaehtosopimuksen mukaiset kehityskeskustelut. Harjoittelukoulun johtava rehtori vastaa yksikön toiminnasta ja taloudesta. 2.2 Toiminnan suunnittelu Kajaanin normaalikoulun toiminnan suunnittelun perustana toimivat koulun visio ja strategia. Strategiaa laadittaessa on huomioitu yliopiston, tiedekunnan ja Kajaanin opettajankoulutusyksikön strategiat. Harjoittelukoulu osallistuu Kajaanin opettajankoulutusyksikön opetussuunnitelma- ja kehittämistyöhön. Ohjattujen harjoittelujen opetussuunnitelmat käsitellään ohjatun harjoittelun koordinaatiotyöryhmässä, jossa on edustajat opettajankoulutusyksiköstä, normaalikoulusta ja Kajaanin kaupungin koulutoimesta. Opettajankoulutusyksikön professori toimii koordinaatioryhmän puheenjohtajana. Lisäksi ohjattuun harjoitteluun liittyviä

8 suunnitelmia valmistellaan opetuksen kehittämisen työryhmässä (OKTR), jossa opettajankoulutus (ml. opiskelijat) on laajasti edustettuna. Viime kädessä ohjatun harjoittelun linjauksista päättää Kajaanin opettajankoulutusyksikön neuvosto. Jokaista ohjattua harjoittelua varten laaditaan kirjalliset ohjeet, joissa on kuvattu harjoittelun sisällöt ja koulun yleiset käytänteet. Perusopetuksen suunnittelussa noudatetaan perusopetuslakia ja -asetusta. Lisäksi suunnittelun pohjana toimivat valtioneuvoston tuntijako ja opetushallituksen antamat opetussuunnitelman perusteet. Perusopetuksen kouluvuoden toiminnan yleisenä runkona toimii työsuunnitelma, jossa on näkyvissä opettajien työjärjestykset, opettajien tulevan lukuvuoden työlleen asettamat tavoitteet ja suunnitelmat sekä lukuvuoden keskeiset teemat ja tapahtumat. Työsuunnitelmassa kuvataan lisäksi harjoittelukoulun opetuksen ja kasvatuksen vuosittaiset opetussuunnitelmalliset tarkennukset, samoin opettajankoulutuksen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan keskeiset tavoitteet. Perusopetuksen suunnittelun rungon luo koulun oma opetussuunnitelma, joka on laadittu valtakunnallisten ohjeiden ja koulun strategian pohjalta. Lukuvuoden perusopetuksen suunnittelu alkaa keväisin henkilökunnan kehittämiskeskusteluilla ja syvenee kevään arviointi- ja suunnittelupäivänä. Lukuvuosi alkaa yhteissuunnittelulla, jonka tuloksena valmistuu työsuunnitelma, jonka vahvistaa koulun johtokunta. Opettajien suunnittelutyötä ohjaa opetussuunnitelmasta valittu aihekokonaisuus, jota suunnitellaan koulun tason yhteisenä toimintana siten, että lukuvuosi jaetaan neljään jaksoon, joista kustakin vastaa sattumanvaraisesti valikoitunut opettajaryhmä. Valitun aihekokonaisuuden koulutason toteutuksen lisäksi aihekokonaisuutta käsitellään soveltuvin osin luokissa. Kouluvuoden toiminnan organisoinnista vastaa rehtori. 2.3 Johtosäännöt Kajaanin normaalikoulun hallinnosta vastaavat Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta, Kajaanin opettajankoulutusyksikön neuvosto, Kajaanin normaalikoulun johtokunta ja rehtori. Oulun yliopiston harjoittelukoulujen johtosääntö selkeyttää koulun sisäisen vastuun- ja tehtäväjaon. Oulun yliopistoa koskevat säädökset ja ohjeet, kuten hallintojohtosääntö ja johtosääntö opetuksesta ja opiskelijoita, ohjaavat harjoittelukoulun toimintaa ks.

9 2.4 Vastuut ja valtuudet Kajaanin normaalikoulu on yksi 13 opettajankoulutustehtävää toteuttavasta valtion harjoittelukoulusta. Koska osa harjoittelukouluista muodostuu useasta kouluasteesta, on ko. kouluissa johtavan rehtorin lisäksi asterehtorit. Kajaanin normaalikoulussa johtavan rehtorin ja asterehtorin tehtävät yhdistyvät samalle henkilölle. Käytännöllisistä syistä Oulun yliopiston sisäisissä asiakirjoissa ja toiminnoissa Kajaanin normaalikoulun johtavan rehtorin nimitys ei ole merkityksellinen. Yliopiston ulkopuolella suhteessa muihin yliopistoihin ja opetusministeriöön Kajaanin normaalikoulun rehtori on osa johtavien rehtoreiden ryhmää ja vastaa asemansa mukaisista velvollisuuksista muiden harjoittelukoulujen johtavien rehtoreiden tavoin. Oulun yliopiston harjoittelukoulujen johtosäännöstä ja Kajaanin normaalikoulun työsuunnitelmasta ilmenevät eri toimijoiden vastuut ja valtuudet. Koulu on organisoitu toimimaan ryhmissä luokka-asteittain tai opetustehtävän mukaisesti: esi- ja alkuopetus, 3 4 luokat, 5 6 luokat ja aineenopettajat. Ryhmien koollekutsujista sovitaan lukuvuoden ensimmäisessä opettajainkokouksessa. Pienryhmien toiminta ohjautuu ryhmän tarpeiden ja koulutustehtävien mukaisesti. Tarvittaessa rehtori ja apulaisrehtori voivat antaa ryhmille valmisteltavaksi asioita. Koulussa toimii aktiivisesti Turvallinen ja terveellinen koulupäivä työryhmä (TTKP), jossa on edustettuna koulun johto, eri luokka-asteet, aineopettajat ja tukipalveluista huolehtivat työntekijät. TTKP-ryhmän toiminta on avointa ja siihen voivat hakeutua kaikki kouluntason kehittämistyöstä kiinnostuneet työntekijät. TTKP-ryhmä käsittelee ja valmistelee keskeisiä koulun turvallisuuteen ja terveyteen liittyviä asioita, kuten kiusaamisen ehkäisysuunnitelmaa, palo- ja pelastussuunnitelman vuotuista päivittämistä ja harjoittelua, koulun rangaistuskäytäntöjen selkiyttämistä, kriisisuunnitelmaa, joka kolmas vuosi toteutettavaa laajaa vanhemmille ja oppilaille suunnattua kartoitusta hyvinvoinnista koulussa sekä kaikkia muita kouluyhteisön jäsenten fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin liittyviä asioita, joita työntekijät tuovat käsittelyyn lukuvuoden edetessä. TTKP-ryhmä valmistelee ja esittelee keväisessä arviointi-illassa henkilökunnalle kootun palautteen menneestä lukuvuodesta. Näin saatua tietoa käytetään seuraavan lukuvuoden tavoitteiden asettelussa. Työyhteisö suunnittelee vuosittain lukuvuoden painopistealueet opetussuunnitelman aihekokonaisuudesta nostetun yhteisen teeman pohjalta. Samalla työyhteisö keskustelee koulun toiminnalle merkityksellisten ryhmien perustamisesta sekä keskinäisestä työnjaosta. Rehtori yhdessä apulaisrehtorin kanssa vastaa työyhteisön toiminnan organisoimisesta.

10 Rehtori kutsuu koolle koko työyhteisön kokoukset ja valmistelee ne ja toimii niissä esittelijänä apulaisrehtorin toimiessa kokousten puheenjohtajana. Työyhteisölle on sovittu yhteinen viikoittainen yhteissuunnitteluaika (ma klo ). Rehtorit laativat suunnitelman maanantaiiltapäivien ohjelmaksi. Ohjelma sisältää ns. maanantaimietteitä, jotka ovat alustettuja keskustelutilaisuuksia henkilökunnalle, henkilökunnan kokouksia, joissa päätetään keskeisistä yhteisistä asioista ja joihin on laadittu ennakkoon esityslista, opiskelijainfoja, ohjatun harjoittelun aiheiden antamisia ja palautetilaisuuksia sekä opettajankoulutusyksikön ja harjoittelukoulun henkilökuntien yhteisiä työskentelyiltapäiviä erilaisista teemoista kuten strategiasta tai ohjatun harjoittelun kehittämisestä. Rehtori kutsuu kokoukset koolle ja vastaa tiedottamisesta yhdessä apulaisrehtorin kanssa. Rehtori, apulaisrehtori tai muut nimetyt koulun edustajat osallistuvat yliopiston hallinnon, kasvatustieteiden tiedekunnan tai opettajankoulutusyksikön asettamiin työryhmiin, jotka kokoontuvat omien vuotuisten aikataulujensa puitteissa. Lisäksi rehtori osallistuu harjoittelukoulujen johtavien rehtoreiden kokouksiin ja muuhun harjoittelukoulujen rehtoreiden suunnittelu- ja kehittämistoimintaan. Yhteistyö sijaintikunnan sivistystoimen kanssa on aktiivista yhteisissä koulunpitoon ja ohjattuun harjoitteluun liittyvissä asioissa. 2.5 Toiminnan seuranta Kajaanin normaalikoulun toiminnan osa-alueita seurataan ja raportoidaan vuosittain. Vuosittaisen budjetin käyttösuunnitelmasta ja määrärahojen käytön seurannasta vastaa rehtori. Opettajankoulutuksen tavoitteiden saavuttamista seurataan vuotuisten suorituspisteiden ja opiskelijamäärien suhteen. Perusopetusta seurataan vuotuisten oppilastilastojen avulla. Harjoittelukoulujen tilastotiedot kootaan vuosittain KOTA-tietokantaan, jossa niitä voidaan verrata muiden koulutuksen järjestäjien tilastoihin. Tämän lisäksi perusopetuksen tilastot kerätään vuosittain lääninhallituksen tietokantoihin. Ohjattujen harjoitteluiden palautejärjestelmä on vuorovaikutteinen. Opiskelijat käyvät yksilö- ja ryhmätasolla palautekeskusteluja luokan-, aineen- ja didaktiikan lehtoreiden kanssa. Jokaisen ohjatun harjoittelun jälkeen kerätään opettajaopiskelijoilta nimetön palaute toteutuneesta harjoittelusta. Palaute kerätään sähköisesti harjoittelukoulun verkkosivujen kautta. Syventävän harjoittelun jälkeen kerätään valtakunnallinen palaute koskien kaikkia ohjattuja harjoitteluja. Ohjatun harjoittelun palautteet käsitellään maanantaimietteissä ja tarvittaessa OKTR-ryhmässä tai ohjatun harjoittelun koordinaatioryhmässä. Vuosittain on järjestetty

11 myös opiskelijoiden, didaktiikan ja harjoittelukoulun lehtoreiden yhteisiä harjoittelusymposiumeja, jossa koottua palautetta on käsitelty. Kajaanin normaalikoulu raportoi vuosittain ministeriöön harjoittelun toteutumisesta ja harjoittelujärjestelmän kehittämishankkeista. Kyseisten raporttien pohjalta jaetaan mahdollinen tuloksellisuusraha. Muusta toiminnasta koulu raportoi opetusministeriölle ministeriön kulloisenkin pyynnön perusteella. Muita koulun toimintaa seuraavia tahoja ovat Opetushallitus, tilastokeskus ja Oulun lääninhallitus. VUOSITTAIN TOTEUTTUJA RAPORTOINTEJA Valtionosuusjärjestelmän edellyttämien tietoja toimittaminen (ilmoitus käyttökustannuksista Opetushallitus toiminnoittain) Opetusministeriö KOTA-tietokantaan kerättävät tiedot: oppilasmäärät, henkilöstö, kokonais- ja vuosiviikkotunnit, harjoittelukoulussa suoritetut opintopisteet, budjettirahoitus, tilat Oppilasmäärät ja viikkotuntimäärät Tilastokeskus / Opetusministeriö Oulun lääninhallitus Tilastokeskus / Opetushallitus Opettajatiedonkeruu Tiedustelu koulujen toiminnasta sekä tiedot peruspalvelujen arviointia varten Peruskouluntilasto -tiedonkeruu valtionosuuden määräämiseen tarvittavat tiedot: oppilas-, erityisopetus-, ainevalintatilasto ja tietoyhteiskuntaosion tiedot THL / Opetushallitus Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen peruskoulussa

12 3 VOIMAVARAT 3.1 Henkilöstö Kajaanin normaalikoulussa työskentelee päätoimisesti 21 opetushenkilökuntaan kuuluvaa ja neljä muuhun henkilökuntaan kuuluvaa työntekijää. Tarkemmat vuosikohtaiset tiedot löytyvät KOTA-tietokannasta Rekrytointi Kajaanin normaalikoulu noudattaa rekrytoinnissa yliopiston ohjeistuksia. Oulun yliopiston henkilöstöasioissa noudatettavat periaatteet löytyvät sivulta Koulun opetushenkilöstön kuvaukset löytyvät asetuksesta opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista /986. Harjoittelukoulun rehtori esittelee henkilöstösuunnitelman yliopiston rehtorille, hallinto- ja henkilöstöjohtajille, dekaanille ja Kajaanin opettajankoulutusyksikön johtajalle tulossopimusneuvotteluissa. Normaalikoulun rehtori tekee esityksen harjoittelukoulun lehtoreiden virkojen auki julistamisesta Kajaanin opettajankoulutusyksikölle tiedusteltuaan sitä ennen yliopiston ja tiedekunnan kantaa asiaan. Kajaanin opettajankoulutusyksikkö perustaa valintatyöryhmän, jossa on edustus opettajankoulutusyksiköstä ja normaalikoulusta. Valintatyöryhmä tekee esityksen valinnasta Kajaanin opettajankoulutusyksikön neuvostolle, joka päättää asiasta rehtorin esittelystä. Määräaikaisten tehtävien täyttämisestä enintään kahdeksi vuodeksi sekä lyhyemmistä sijaisuuksista päättää normaalikoulun rehtori yhdessä Kajaanin opettajankoulutusyksikön johtajan kanssa Palkkaus Harjoittelukoulun henkilöstön palkkauksesta noudatetaan opetushenkilöstön kulloinkin voimassaolevaa virkaehtosopimusta. Henkilökunnan vastuut, valtuudet ja velvollisuudet on määritelty VPJ-prosessin yhteydessä kulloisenkin työn kuvauksen yhteydessä. Muun henkilökunnan osalta palkkauksessa noudatetaan kyseisten alojen virkaehtosopimuksia.

13 Henkilöstöasioita löytyy sivulta Tietoja palkoista ja palkkioista löytyy sivulta Oulun yliopiston henkilöstöpoliittinen toimintaohjelma löytyy sivulta Tehtäviin perehdyttäminen ja ohjaus Kajaanin normaalikoulussa uusi työntekijä otetaan henkilökohtaisesti vastaan ja tutustutetaan kouluun ja sen toimintakulttuuriin yleisesti. Työntekijälle nimetään vastuuhenkilö, jonka puoleen hän voi kysymyksineen kääntyä. Vastuuhenkilö auttaa uutta työntekijää perehtymään työtehtäviinsä, välittömään työympäristöönsä sekä koulun tavoitteisiin ja toimintaperiaatteisiin. Opettajainhuoneessa on myös koulun käytäntöjä selkeyttäviä kansioita (mm. lomakekansio, pelastussuunnitelma, kriisisuunnitelma ym.) Tiedottaminen Kajaanin normaalikoulun viestinnän tavoitteena on varmistaa asianmukainen tiedonkulku ja vahvistaa kuvaa turvallisena, terveellisenä ja kehittyvänä kouluna osana yliopiston opettajankoulutusta. Koko yhteisöä koskevasta viestinnästä vastaa rehtori. Koulun sisäisen ja ulkoisen viestinnän on tarkoitus olla avointa, läpinäkyvää ja tehokasta sekä ylläpitää myönteistä ilmapiiriä. Sisäisellä viestinnällä varmistetaan, että tarpeellinen ja ajanmukainen tieto on saatavilla ja sitouttaa työntekijät koulun toimintakulttuuriin. Tavoitteena on myös mahdollistaa työyhteisön keskinäinen vuoropuhelu. Toimistosihteeri kerää loppuviikosta viikkotiedotteen, johon kootaan seuraavan viikon tiedossa oleva toiminta sekä rehtorin ja muun henkilökunnan tavoitettavuus. Rehtori ja muut työntekijät tiedottavat asioista aktiivisesti sähköpostitse, mikä lisää tiedottamisen tehokkuutta, nopeutta ja saatavuutta. Lisäksi koulussa on viisi ilmoitustaulua, joissa kerrotaan koulun keskeisistä asioista. Kaksi ilmoitustaulua välittää tietoa opettajaopiskelijoille, yksi opettajainhuoneessa oleva ilmoitustaulu koulun työntekijöille, yksi ilmoitustaulu on varattu oppilaiden tiedottamiseen ja yksi yhteinen ilmoitustaulu on varattu koko koulun ja sidosryhmien ilmoituksille. Myös viikoittainen kokoontuminen maanantaisin on merkittävä tiedottamisväylä.

14 Ulkoinen viestintä mahdollistaa vuoropuhelun sidosryhmien kanssa sekä tukee ja terävöittää työyhteisön profiilia. Harjoittelukoulun tärkein sidosryhmä on oppilaiden huoltajat. Heidän kanssaan vuoropuhelu toteutetaan lukuvuositiedotteen, reissuvihkojen, sähköpostiviestien, tapahtumatiedotteiden sekä erilaisten tapaamisten, tapahtumien ja juhlien avulla. Koulussa on kuluneena lukuvuotena ollut mahdollista käynnistää sähköinen viestintäyhteys huoltajiin Wilma-ohjelman avulla. Laajempi yleisö tavoitetaan median välityksellä erilaisten lehtiartikkeleiden, radiohaastattelujen ja televisiokuvausten sekä koulun verkkosivujen kautta. Pelastautumissuunnitelma ja kriisisuunnitelma löytyvät keskeisistä tiloista kuten opettajainhuoneesta ja koulun kansliasta. Edellä mainituista suunnitelmista löytyvät tiedottamisvastuut eri hätä- ja kriisitilanteissa. Kanslia on avoinna klo ja siellä on aina läsnä työntekijä, jonka puoleen voi kääntyä kouluun liittyvissä asioissa. Kanslia ohjaa kysyjän tarvittaessa eteenpäin Poissaolot Kajaanin normaalikoulussa noudatetaan Oulun yliopiston ja virkaehtosopimusten mukaisia käytänteitä. Mikäli lehtori on estynyt saapumasta työpaikalle, hän ilmoittaa siitä mahdollisimman varhain (esimerkiksi sairastuessaan ilmoitus edellisenä päivänä, jos mahdollista) apulaisrehtorille sijaisjärjestelyjen organisoimiseksi ja huolehtii sähköiset ja/tai kirjalliset poissaoloilmoitukset töihin palattuaan. Muu henkilökunta ilmoittaa vastaavasti rehtorille, mikäli on estynyt saapumaan työpaikalleen. Koulutus- ja virkamatkoista neuvotellaan rehtorin kanssa etukäteen ennen virkamatkan alkua, huolehditaan sijaisjärjestelyt yhteistyössä apulaisrehtorin kanssa sekä täytetään virkamatka-esitys ja lomake opetustehtävistä vapauttamiseksi. Matkasuunnitelmat tehdään Travel-ohjelmalla. Toimistosihteeri toimii tarvittaessa teknisenä tukena. Sairaustapauksissa ilmoitus tehdään niin nopeasti kuin se tilanteeseen nähden on mahdollista. Lyhytaikaisten poissaolojen (1 3 pv) ilmoitus tehdään ESS-järjestelmään. Pidemmistä poissaoloista täytetään virkavapausanomus Henkilökunnan ammattitaidon ylläpito ja täydennyskoulutus Kajaanin normaalikoulun tavoitteena on henkilökunnan osaamisen jatkuva ylläpito sekä laajentaminen ja syventäminen työtehtävien eri osaalueilla. Tämä edellyttää jatkuvaa perus- ja opettajankoulutuksen kansallisen ja kansainvälisen kehityksen systemaattista seurantaa.

15 Henkilökunnan ammattitaitoa edistetään järjestämällä täydennyskoulutusta koulun painotusalueilla, opettajankoulutukseen liittyvissä tehtävissä ja TVT taidoissa. Henkilökunnan kouluttautumistoiveita kartoitetaan vuosittaisten kehityskeskusteluiden yhteydessä. Lukuvuoden päätösvaiheessa arvioidaan kuluneen lukuvuoden toimintaa ja käynnistetään seuraavan lukuvuoden suunnittelu. Arviointityön pohjalta suunnitellaan seuraavan lukuvuoden täydennyskoulutuskohteet ja päätetään koulun yhteiset virkaehtosopimuksen mukaiset täydennyskoulutuspäivät (3 pv). Kajaanin yliopistokeskuksen aikuiskoulutusyksikkö tarjoaa jatkuvasti opettajille koulutusta, johon normaalikoulun lehtoreiden on mahdollista osallistua. Lisäksi Oulun lääninhallitus tarjoaa merkittävän määrän täydennyskoulutusta vuosittain. Lääninhallituksen koulutus tapahtuu kuitenkin enimmäkseen Oulussa, mikä rajoittaa lehtoreiden mahdollisuutta osallistua koulutuksiin. Kajaanin opettajankoulutusyksikkö tarjoaa vuosittain opettajankoulutukseen ja opiskelijoiden valintojen järjestämiseen liittyviä koulutustilaisuuksia, joita järjestetään mahdollisuuksien mukaan yhteisesti kaikille opettajankouluttajille. Koulun ulkopuoliseen täydennyskoulutukseen voi hakeutua saatuaan luvan rehtorilta. Koulu tukee opettajien osallistumista täydennyskoulutukseen, joka on linjassa koulun kehittämisen kanssa ja joka kehittää lehtorin ammatillista osaamista hänen opetus- ja ohjaustyötehtäviinsä liittyvissä kysymyksissä. Näissä koulutuksissa opettajat vapautetaan opetustehtävistä täysin palkkaeduin. Koulu on myös vuosittain sitoutunut sekä valtakunnallisiin hankkeisiin että harjoittelukoulujen yhteisiin hankkeisiin ja niiden yhteydessä annettavaan täydennyskoulutukseen. Osallistuminen valtakunnallisiin ja harjoittelukoulujen yhteisiin hankkeisiin tapahtuu täysin palkkaeduin yliopiston ohjeistuksen ja valtion virkamatkaehtojen mukaisesti. Kajaanin normaalikoulu tukee erikseen sovitulla korvauksella koulun opettajia harjoittelukoulujen lehtoreiden talvi- ja kesäpäiviin osallistumisessa. Koulu tukee myös opettajan jatko- ja pätevöitymisopintoja mahdollisuuksien mukaan, mutta varsinaisista koulutuskustannuksista vastaa opiskelija itse. Kajaanin normaalikoulun henkilökunnan koulutuksista päättää koulun rehtori. Rehtorin koulutukset ja virkamatkat hyväksyy Kajaanin opettajankoulutusyksikön johtaja Työhyvinvointi Kajaanin normaalikoulussa toimiva Turvallinen ja terveellinen koulupäivä -työryhmä huolehtii oppilaiden, opiskelijoiden ja työntekijöiden hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämisestä kouluyhteisössä. Kuluneena luku-

16 vuotena on kiinnitetty erityistä huomiota kiusaamisen ehkäisemiseen ja jokaisen oppilaan ja työntekijän osallisuuden lisäämiseen. Koululle on laadittu hyvinvointistrategiaa vuosille Hyvinvointistrategiassa tuodaan esille koulun toimintalinja, jonka avulla pyritään edistämään tuloksellisesti ja tehokkaasti kouluyhteisön hyvinvointia ja työyhteisön kehittämistä. Strategian toteuttamiseksi kouluun laaditaan vuosittain työhyvinvointisuunnitelma. Suunnitelman laatimisesta ja seurannasta vastaa työhyvinvointiasioihin perehtynyt lehtori yhdessä rehtoreiden kanssa. Kuluneen lukuvuoden hyvinvointisuunnitelman teemana on Hyvinvoiva koulu. Suunnitelman kolme tavoitetta ovat: 1) henkilökunnan taso: olen vastuussa omista tunteistani, 2) oppilaiden taso: luokkakaverini ovat tosi ovelia; he tekevät kiusakseni kaikenlaisia pieniä, hyviä tekoja niin että minun on entistä vaikeampi olla pitämättä heistä sekä 3) fyysisen toimintaympäristön taso: työn kuormittuvuuden jakautumisen tutkiminen. Koulun oman työhyvinvoinnin lisäksi Kajaanin yliopistokeskuksessa toimii työhyvinvointiryhmä, johon myös Kajaanin normaalikoulu osallistuu. Kajaanin yliopistokeskuksen työhyvinvointiryhmä ja siihen liittyvä virkistystoiminta tukee osaltaan koulun työntekijöiden hyvinvointia. Työhyvinvointia ja työssäjaksamista edistävät henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen. Yhteisöllisyyttä rakennetaan erilaisissa koulun tapahtumissa, juhlissa ja virkistäytymistilaisuuksissa, joihin yhdistyy liikunta ja/tai kulttuuri. Pienessä harjoittelukoulussa koulun oman toiminnan lisäksi koko kampuksen yhteisöllinen toiminta on tärkeää. Työterveyspalvelun tuottajana toimii Suomen Terveystalo, jonka kautta työntekijöillä on ollut mahdollista päästä mm. Aslak-kuntoutukseen. Rehtorin kanssa käydään kerran vuodessa varsinaiset henkilökohtaiset kehityskeskustelut. Sen lisäksi rehtori on tarvittaessa käytettävissä keskusteluihin ja akuuttien asioiden hoitamiseen. Rehtori on tavoitettavissa myös virkamatkojen aikana sähköpostitse tai jättämällä viesti kännykkään. Työoloihin liittyvät tarpeelliset korjaukset suoritetaan kesän aikana. Virastomestari selvittää pienemmät korjaustarpeet yhdessä rehtorin kanssa. Koulussamme järjestetään vuosittain poistumisharjoitus. Ohjeet uhkaaviin tilanteisiin sekä kriisiryhmän toiminnasta annettu ohjeistus löytyvät opettajainhuoneesta, kansliasta, rehtoreilta ja virastomestarilta. 3.2 Talous Vaikka Kajaanin normaalikoulu kuuluu Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekuntaan ja Kajaanin opettajankoulutusyksikköön, se toimii tiedekunnasta ja opettajankoulutusyksiköstä erillisenä tulosyksikkönä. Oulun yliopiston harjoittelukoulut saavat rahoituksensa yhdessä suoraan valtion talousarvion momentilta , joka on eri momentti kuin yliopistojen momentti. Oulun normaalikoulun ja Kajaanin normaalikoulun johtavat rehtorit laativat esityksen vuosittain yliopiston rehtorille Oulun yliopiston harjoittelukoulujen määrärahojen jakamiseksi. Yliopiston rehtori yhdessä talousjohtajan kanssa vahvistaa määrärahojen jakamisen harjoittelukoulu-

17 jen kesken. Kajaanin normaalikoulu suunnittelee ja toteuttaa sille osoitetut perusopetustehtävät sekä yliopistolain osoittamat opettajankoulutustehtävät kyseisen budjetin varassa. Harjoittelukoulujen määrärahat ovat kaksivuotisia toimintamäärärahoja. Kajaanin normaalikoulun taloudesta vastaa rehtori. Koulu noudattaa taloutensa hoidossa yliopiston hallintojohtosääntöä ja taloussääntöä. Oulun yliopiston hallintojohtosääntö ja taloussääntö ovat sivuilla: Talouden suunnittelu ja seuranta Kajaanin normaalikoulun toiminta- ja kiinteistömenot on vuonna 2008 katettu perusrahoituksella, lisätalousarvioilla ja siirtomäärärahoilla( ). Suurin osa määrärahasta kuluu palkkausmenoihin (57,6 %). Kiinteistökulut, joista suurin osa muodostuu vuokrakuluista, kuluttaa budjettia noin 21,8 %. Oppilashuolto, joka pitää sisällään muun muassa oppilasruokailun ja koulukuljetukset verottavat budjettia noin 4,6 %. Yleishallintokustannukset ovat 4,3 % koulun vuosittaisesta budjetista. Jäljelle jäävä 11,7 % käytetään opetuksen järjestämiseen tarkoituksenmukaisella tavalla kuten oppikirjoihin, opetusvälineisiin, tietotekniikkaan ja henkilökunnan koulutustoimintaan. Taloutta seurataan yliopistotasolla talouden AdeEko-ohjausjärjestelmällä. Opettajankokouksessa päätetään keväällä opettajien käytettävissä oleva määräraha oppilaitten oppikirjoihin, opetusmateriaaleihin ja työaineisiin. Määrärahan puitteissa opettajat tilaavat tarvitsemansa oppimateriaalit ja oppikirjat luokkiinsa. Määrärahojen kulumista seurataan tarkastelemalla budjetin toteutumista ja vertaamalla sitä edellisvuoden vastaavan ajankohdan tilanteeseen. Tarvittaessa ryhdytään korjaaviin toimenpiteisiin. Harjoittelukoulujen johtosäännön mukaisesti koulujen toiminnasta, toiminnan suunnittelusta ja taloudesta vastaavat johtavat rehtorit. Rehtorin tehtävä on seurata säännöllisesti määrärahojen käyttöä ja riittävyyttä. Yliopiston ja tulosyksiköiden välisessä tulosohjausmenettelyssä tulosseuranta toteutetaan tilinpäätösten, erillisten seurantaraporttien ja tulosyksiköiden toimintakertomusten avulla. Lisäksi yliopisto pyytää vuosittain tarvittavassa määrin erillisraportteja valtakunnallisten ohjelmien ja hankkeiden etenemisestä. Tulossopimukset ja määrärahojen jaot ovat julkisia ja kaikkien luettavissa mm. KOTA-tietokannasta. Perusrahoitteisen toiminnan lisäksi harjoittelukoulu toteuttaa erilaisia ulkoiseen rahoitukseen ja projektirahoituksiin liittyviä hankkeita ja

18 projekteja (erikseen haettavat EU-, OPM- ja OPH-rahoitukset). Kyseisten määrärahojen käytöstä koulu raportoi rahoituksen myöntäjälle sen määrittämällä tavalla Menojen ja tulojen käsittely sekä hankinnat Menolaskujen käsittely tapahtuu sähköisessä muodossa Rondo-järjestelmän avulla. Laskutus tapahtuu AdeEko-ohjelmalla. Käteisellä koottavia tuloja ei ole. Jokaisella lehtorilla on määräraha, joka kattaa opettajan tarvitseman oppimateriaalin ja käsitöiden tarvikemaksut. Oppikirjoihin varataan vuosittain kokonaissumma, jolla opettajat saavat tilata tarvitsemansa oppikirjat. Hyväkuntoisia kirjoja kierrätetään mahdollisuuksien mukaan. Muista hankinnoista sovitaan tilannekohtaisesti rehtorin kanssa. Kaikissa hankinnoissa noudatetaan yliopiston hankintasääntöjä. Oppikirjat ja muu materiaali tilataan vuosittain toimijalta joko yliopiston hankintasopimusten mukaisesti tai Kajaanin kaupungin ko. kilpailutusten perusteella Kirjanpito ja tilinpäätös Virallinen kirjanpito hoidetaan yliopiston talouspalveluissa, jossa laaditaan myös tilinpäätös. 3.3 Infrastruktuuri Tilat ja tukipalvelut Tilat ja kiinteistöpalvelut Kajaanin normaalikoulu sijaitsee yliopistokampuksella Kajaanin keskustassa vuonna 1957 rakennetussa ja vuonna 1990 kunnostetussa ja laajennetussa koulukiinteistössä. Koulurakennus toimii viidessä kerroksessa. Tilaa koulussa on noin 4529 m2. Kellarikerroksessa sijaitsee liikuntasali, kouluruokala Eväsreppu ja teknisen työn tila. Alkuopetusluokat ja kuvataiteenluokka on remontin yhteydessä sijoitettu koulun uuteen ylimpään kerrokseen. Kolmannessa kerroksessa on 5-6 -luokat, erityisopetuksen tilat sekä koulun monitoimitila ja leikkitila. Leikkitilassa on aamuisin koulun järjestämää aamutoimintaa alkuoppilaille klo 8-9 sekä sen jälkeen esiopetusta Kajaanin kaupungin järjestämänä toimintana. Esioppilaat kuuluvat Tapiolan päiväkodin alaisuuteen. Iltapäivisin monitoimi- ja leikkitiloissa on 4H yhdistyksen järjestämää iltapäivätoimintaa. Toisessa kerroksessa on

19 3-4 -luokat, juhlasali ja terveydenhoitajan ja koululääkärin tilat. Ensimmäisessä kerroksessa on opettajainhuone, opettajaintyöhuone, neuvotteluhuone, kanslia, kieliluokka ja opiskelijoiden huone. Erillisessä siivessä on tekstiilityöntilat, teknologialuokka, TVT-luokka ja musiikkiluokka. Koulurakennuksen lisäksi koulunkiinteistöön kuuluu välituntialueet ja koulun takana sijaitsevat pysäköintialue. Koulukiinteistön ylläpidon järjestämisestä vastaa kiinteistön omistaja Senaatti-kiinteistöt, joka hankkii korjaus-, huolto- ja viherkasvipalvelut ISS-palvelulta. Kiinteistöön liittyvistä puutteista ja korjaustarpeista ilmoitetaan koulun virastomestarille, joka hoitaa asiaa eteenpäin ISS-palveluiden kanssa. Rikkoontuneen lampun vaihtamisesta työntekijät ilmoittavat suoraan sähköiseen ilmoituspalveluun Koulun rehtori ja virastomestari osallistuvat yliopiston, yliopistokeskuksen, Senaatin ja ISS:n yhteisiin säännöllisiin neuvotteluihin. Kiinteistön siivouspalvelut ostetaan SOL-yritykseltä ja kouluravintolapalvelut Fazer Amicalta. Yliopisto on kilpailuttanut siivouspalvelut säännöllisesti. Kouluravintolapalvelut ovat osa kampuksen opiskelijaravintolapalveluja. Kouluruokailun osalta palvelujen kilpailuttamisesta on kulunut useita vuosia Kouluravintolapalvelut Kajaanin normaalikoulun ruokalan Eväsrepun tehtävänä on hoitaa perusopetuksen oppilaiden kouluruokailu ja henkilöstöruokailu. Lisäksi Eväsrepussa ruokailevat esioppilaat, samoin välipalaa syövät iltapäivätoiminnassa mukana olevat oppilaat. Eväsreppu on jakelukeittiö siten, että ruoka valmistetaan yliopistokampuksella sijaitsevassa lounasravintola Pedaköökissä, josta Kainuun Kuriiri Oy kuljettaa ruoan koulun tiloihin ennen lounaan alkamista klo Ruoanjakelu päättyy klo ja lounasaika klo Kouluruokailun avulla edistetään oppilaiden ja muiden asiakkaiden terveyttä, kasvua ja kehitystä. Kouluruokailussa tutustutaan uusiin makuihin ja ruokalajeihin, opitaan ruokakulttuuria ja käytöstapoja sosiaalisen kanssakäymisen lisäksi. Kouluravintolatoiminta perustuu asiakaslähtöiseen toimintaan. Ruoan maistuvuuteen ja tilojen viihtyisyyteen kiinnitetään erityistä huomiota. Ruoan suunnittelussa huomioidaan kansallisuus ja monikulttuurisuus. Pedaköökissä valmistettavat ruoka on suomalaista kotiruokaa, jossa on tarjolla yksi pääruokavaihtoehto ja lisäksi henkilökunnalle kasvisvaihtoehto. Erityisruokavaliota noudatettavan on mahdollista saada ruokavalionsa mukaisista raaka-aineista valmistettua ruokaa terveydellisistä tai etnisistä syistä. Kouluateria voi tarvittaessa olla myös

20 jokin muu ateria tai evästys joko koulussa tai koulutyöhön liittyen sen ulkopuolella Siivouspalvelut Siivouspalvelut hankitaan ulkopuoliselta palveluntarjoajalta (SOL). Siivoussopimuksen laadinnasta ja valvonnasta vastaa yliopiston tilapalvelut ja normaalikoulu. Siivouspalveluiden yhteyshenkilönä koulussa toimii rehtori. Siivoustoimen ja koulun yhteisiin noin kolme kertaa vuodessa tapahtuviin palavereihin osallistuvat SOL:n palveluesimies, siistijät, koulun virastomestari ja rehtori. Siivous koostuu vuosittain tai muutoin määräajoin tehtävästä peruspuhdistuksesta sekä päivittäisen puhtaustason varmistavasta ylläpitosiivouksesta. Peruspuhdistukseen kuuluu mm. ikkunoiden pesu kauttaaltaan sekä lattioiden peruspuhdistus ja vahaus TVT- laitteet ja ohjelmistot sekä ylläpito Kajaanin opettajakoulutusyksikön TVT-asiantuntija ylläpitää normaalikoulun laiterekisteriä sekä huoltaa Kajaanin normaalikoulun TVT-laitteita, valmistelee uudet hankinnat ja vastaa tietoturvasta. Laite- ja ohjelmahankinnat suunnitellaan yhdessä koulun TVT-ryhmän kanssa. TVTasiantuntija on kiinteässä yhteistyössä Kajaanin yliopistokampuksen ja Oulun yliopiston ATK-palvelujen kanssa. Kajaanin normaalikoulussa on yhteinen kopiotulostin henkilökunnan käytössä. Lisäksi kansliassa on pieni kopiokone. Yksittäisiä tulostimia on opiskelijoiden huoneessa, TVT-luokassa, erityisopettajan tilassa, toimistoissa ja rehtorilla. Kanslia kopioi opiskelijoiden opetustyöhön kuuluvat monisteet ohjaavan opettajan allekirjoitusta vastaan. Ohjaavat opettajat kopioivat myös suoraan luokan tietokoneilta opiskelijan laatiman materiaalin kopiohuoneeseen. Henkilökunnan kopiokoneet toimivat luokkakohtaisilla tai ainekohtaisilla käyttäjätunnuksilla. Harjoittelukoulujen yhteinen tvt-strategia, jota myös Kajaanin normaalikoulussa noudatetaan, löytyy sivulta

21 4 TOIMINNAT 4.1 Perusopetus ja opiskelun tuki Perusopetus Kajaanin normaalikoulu antaa tehtävänsä mukaisesti perusopetusta vuosiluokille 1 6 ja esiopetusta. Koulun tiloissa järjestettävästä esiopetuksesta on lukuvuoden alusta lukien vastannut Kajaanin kaupungin varhaiskasvatus. Vaikka koululla ja esiopetuksella on eri järjestäjät, niiden toiminta integroituu toiminnallisesti keskenään siten, että esiopetuksessa luodaan pohja alakoulussa jatkuvalle kasvatukselle ja opetukselle. Tätä jatkumoa täydentää koulun järjestämä alkuoppilaiden aamutoiminta sekä koulun tiloissa järjestettävä iltapäivätoiminta, josta vastaa 4H-yhdistys. Perusopetuksen keskeiset kasvatuksen ja opetuksen periaatteet, tavoitteet ja opetukselliset sisällöt on kuvattu voimassa olevassa opetussuunnitelmassa. Opetussuunnitelman lukuvuosittainen toteutus tarkennetaan työsuunnitelmassa. Oppilaat Koulussa on lukuvuonna tyttöä ja 122 poikaa, yhteensä 272 oppilasta, jotka sijoittuvat 15 perusopetusryhmään. Ryhmistä neljä on yhdysluokkia, loput erillisluokkia. Oppilaat tulevat pääosin Kajaanin normaalikoulun lähikoulualueelta kaupungin keskustasta, Onnelasta ja Purola Puistola-alueelta. Noin neljäsosa koulun oppilaista asuu lähikoulualueen ulkopuolella. Koulun oppilaista kuusi on taustaltaan maahanmuuttajia Venäjältä ja Puolasta. Lehtorit Koulussa on rehtorin lisäksi 16 luokanopettajana toimivan lehtorin virkaa, yksi erityisopettajana toimivan lehtorin virka, musiikin lehtorin virka ja englannin kielen lehtorin virka sekä käsityön ja liikunnan päätoiminen tuntiopettajan tehtävä. Näin ollen Kajaanin normaalikoulussa on lukuvuonna yhteensä 19 lehtoria, päätoiminen tuntiopettaja ja rehtori. Kajaanin normaalikoulun opetussuunnitelma Kajaanin normaalikoulun tuntijako

22 Opetukselliset painotukset Kajaanin normaalikoulussa jatkuu toista lukuvuotta alkuopetuksen luokassa toteutettava Suomen Akatemian tutkimusprojekti mielekkäästä oppimisesta juonellisessa ympäristössä. Projektin toteuttamisesta vastaa Kajaanin opettajankoulutusyksikkö. Yrittäjyyskasvatus pyritään vakiinnuttamaan toiminnalliseksi osaksi kajaanilaista opettajankoulutusta ja harjoittelukoulun toimintaa. Lukuvuoden alusta lukien alkuopettajilla on ollut mahdollista painottaa taitoaineiden opetusta omien osaamisalueittensa ja luokan opetuksellisten tarpeiden mukaisesti. Perusopetuksessa kiinnitetään erityisesti huomiota kestävän kehityksen edistämiseen. Tavoitteena on kasvattaa oppilaista kestävään elämäntapaan sitoutuneita ja motivoituneita ihmisiä, joiden tietojen ja taitojen kartuttaminen kestävästä kehityksestä ja sen edistäminen on osa ihmisen elinikäistä oppimista. Kieliohjelma Kajaanin normaalikoulu toteuttaa Kajaanin kaupungin kanssa sovittua kieliohjelmaa, jonka mukaan englanti alkaa A1-kielenä 3. luokalla. Oppilaat voivat halutessaan valita A2-kieleksi joko ranskan, saksan tai venäjän 5. vuosiluokalta lähtien. A2-kielten opetus järjestetään yhteistyössä Kajaanin keskuskoulun kanssa. Kajaanin kaupunki on asettanut A2-kielen ryhmäkoon minimirajaksi 15 oppilasta. Oppilasarviointi Oppilasarvioinnin perusteena ovat oppilaan eri oppiaineissa saavuttamat oppimistulokset, hänen työskentelynsä ja koko oppimisprosessinsa. Oppimisen arviointi toteutetaan sanallisesti vuosiluokilla 1-3 ja numeroarvosteluna vuosiluokilla 4-6. Numeroarvostelua on mahdollisuus täydentää sanallisesti. Oppilaalle ja hänen huoltajalleen annetaan väli- ja lukuvuositodistuksen lisäksi arviointipalautetta vähintään kerran lukuvuoden aikana arviointikeskustelujen yhteydessä. Väliarviointia täydentävät tiedotteet ja vapaamuotoiset keskustelut. Käyttäytymisen arviointi kohdistuu siihen, miten oppilas ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön, arvostaa työtä ja noudattaa koulun sääntöjä. Käyttäytyminen arvioidaan luokilla 1-3 sanallisesti ja luokilla 4-6 numeroin. Sanallinen arviointi ja numeroarviointi merkitään oppilaan todistukseen. Oppilas arvioi omaa käyttäytymistään ja työskentelytaitojaan osana itsearviointia. Oppilaan käyttäytymisestä keskustellaan oppilaan ja huoltajien kanssa arviointikeskusteluissa.

23 4.1.2 Opiskelun tuki Oppilaan tukemisessa periaatteena on, että ensisijaisesti oppilaat saavat yleistä tukea esimerkiksi tukiopetusta. Jos se ei riitä, siirrytään erityisen tuen piiriin. Oppilaan päivittäinen ohjaaminen Kaikki opettajat ohjaavat oppilaita oppiaineiden opiskelussa. He auttavat oppilasta kehittämään oppimaan oppimisen taitoja ja valmiuksia. Tavoitteena on ennaltaehkäistä opintoihin liittyvien ongelmien syntymistä. Päivittäisessä työssään jokainen opettaja tukee oppilaiden persoonallista kasvua, kehitystä ja osallisuutta kouluyhteisössä. Ohjaukseen kuuluu myös koulupolun nivelvaiheiden sujuva yhteistyö. Kodin ja koulun välinen yhteistyö Ensisijainen yhteistyömuoto kodin ja koulun välillä on suullinen tai kirjallinen yhteydenpito vanhempien ja opettajien välillä. Koulun yhteiset vanhempainillat toteutetaan luokkakohtaisesti, kerroksittain ja koko koulun yhteisinä iltoina. Reissuvihko on havaittu toimivaksi yhteydenpitovälineeksi kaikilla luokka-asteilla. Myös sähköinen yhteydenpito opettajien ja perheiden välillä on yleistynyt. Muita yhteistyömuotoja: Vanhempien haastattelut erityisesti uusien oppilaiden vanhemmille Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden konsultaatio- ja yhteistyöpalaverit Yhteiset tapahtumat vanhempien kanssa Vanhemmat apuna koulutyössä esimerkiksi leirikouluissa Avointen ovien päivä Tukiopetus Tukiopetus on yksi eriyttämisen muoto. Se tulee aloittaa heti, kun oppimisvaikeudet on havaittu, jotta oppilas ei jäisi jälkeen opinnoissa. Tukiopetuksen tarpeen arvioi oppilaan luokan- tai aineenopettaja. Hän myös ensisijaisesti antaa tukiopetuksen. Ennen kuin oppilaan menestyminen oppiaineissa arvioidaan heikoksi, hänellä tulee olla mahdollisuus osallistua tukiopetukseen. Tukiopetuksen laskutukseen tulee kirjata päivämäärä ja oppilaiden nimet.

24 Oppilashuolto Oppilaan hyvinvoinnista huolehtivat kaikki kouluyhteisön aikuiset. Oppilashuoltopalveluja koordinoi oppilashuoltoryhmä (OHR). Ongelmatilanteissa oppilaan huoltaja tai oppilasta opettava opettaja voi tuoda asian käsiteltäväksi oppilashuoltoryhmään. Yksittäisen oppilaan oppilashuollollisia asioita käsitellään huoltajien läsnä ollessa tai heidän suostumuksellaan. Ryhmä kokoontuu viikoittain. Kaupungin kouluterveydenhoito on koulumme oppilaiden käytettävissä. Koulupsykologipalvelut on ostettu Koulutusavaimesta vuoden 2009 alusta lukien. Oppimissuunnitelma Oppimissuunnitelma voidaan laatia halutessa kaikille oppilaille. Sen tarve korostuu tuen tarpeessa olevien oppilaiden kohdalla. Kirjaamalla oppimissuunnitelmaan tukitoimet, oppimisen erityispiirteet ym. turvataan tiedon välittyminen aikuiselta toiselle sekä oppilaan tarkoituksenmukainen opetus ja oppimisympäristö. Oppimissuunnitelma tehdään yhteistyössä huoltajien kanssa. Opiskelun erityinen tuki Opiskelun erityinen tuki on suunnattu oppilaille, joilla on oppimis- tai sopeutumisvaikeuksia. Laaja-alainen erityisopetus toimii joustavasti tukeakseen ja parantaakseen oppilaiden oppimisen edellytyksiä yleisopetuksessa. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan muun opetuksen ohessa samanaikaisopetuksena, pienryhmässä tai yksilöllisesti. Oppilaille annetaan myös puheopetusta ja tarvittaessa suomi toisen kielenä -opetusta. Avustajapalvelut Koululla toimii koulunkäyntiavustaja ja kouluavustaja. Koulunkäyntiavustaja tukee erityisesti alkuoppilaiden koulunkäyntiä sekä huolehtii alkuoppilaiden aamutoiminnasta. Koulunkäyntiavustaja antaa myös henkilökohtaista tukea HOJKS-oppilaille englannin kielen tunneilla. Kouluavustaja tukee erityisesti 5 6 luokkalaisia oppilaita kaverisuhteissa ja koulunkäyntiin liittyvissä motivaatio-ongelmissa. Rehtori kohdentaa kouluavustajatarpeet seuraavin kriteerein: 1 Lääkärinlausuntoon perustuva avustajatarve 2 HOJKS:n määrittelemä avustajatarve 3 Oppilashuoltoryhmän harkintaan perustuva avustajatarve 4 Muu avustajatarve

25 Terveydenhuolto Kouluterveydenhoitaja on tavattavissa koululla tiistain ja keskiviikkoisin. Koululääkärin palveluja on ollut vain satunnaisesti saatavilla. Äkillisissä lääkärinhoitoa tarvitsevissa tapauksissa otetaan yhteys terveyskeskukseen. Oppilaiden hammashuollosta huolehtii kaupunki. Aamu- ja iltapäivätoiminta Kajaanin kaupunki on tehnyt sopimuksen iltapäivätoiminnan järjestämisestä Kajaanin normaalikoulun 1. ja 2. luokan oppilaille Kajaanin seurakunnan, 4H-yhdistyksen ja G-voiman kanssa. Huoltajat maksavat lapsensa osallistumisesta iltapäivätoimintaan. Maksuun sisältyy organisoitu toiminta, välipala ja vakuutus. Koululla toimii aamuryhmä klo 8 9 niitä alkuoppilaita varten, jotka vanhempien työaikojen vuoksi tulevat koululle ennen oppituntien alkamista. Aamutoiminnan organisoi ja siitä vastaa koulu. Aamutoimintaan osallistuminen on ollut maksutonta huoltajille. Aamutoiminta järjestetään koulun leikkitilassa 3. kerroksessa. Samassa tilassa toimii 4H-yhdistyksen toinen iltapäiväryhmä. Toinen ryhmä toimii leikkitilan vieressä olevassa monitoimitilassa. G-voiman iltapäivätoiminta tapahtuu koulun naapurissa sijaitsevassa Kajaanin kaupungin kirjaston tiloissa ja seurakunnan iltapäivätoiminta seurakunnan kerhohuoneistossa Kirkkokadulla. Lasten turvallisen ja mielekkään toiminnan turvaamiseksi iltapäivätoimijoilla on ollut mahdollista varata liikuntasali kerran viikossa klo ryhmänsä käyttöön. Oppilaskuntatoiminta Oppilaskuntaan kuuluu koulun kaikki oppilaat. 5 6 luokkien oppilaista muodostetaan oppilaskunnan 10-henkinen hallitus. Luokat ovat edustettuina siten, että joka luokasta on mahdollisuuksien mukaan sekä 5. että 6. luokkalainen, samoin tyttö- ja poikaedustaja. Hallituksen jäsenet valitaan lukuvuoden alussa pidettävillä vaaleilla 2-vuotiseksi toimintakaudeksi. Vaalien jälkeen hallitus kokoontuu ja järjestäytyy eli valitsee itselleen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja tiedotusvastaavat. Lisäksi hallitus voi nimetä keskuudestaan tehtävien mukaan erilaisia vastuuoppilaita tai vastuuryhmiä. Syyskuussa hallitus esittäytyy koululle yhteisessä päivänavauksessa. Oppilaskunnasta vastaa yksi koulun lehtoreista. Tietoa koulun oppilaskunnasta on sivulla

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 LEMPÄÄLÄN KUNTA SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 15.12.2010 Kunnanhallitus 24.1.2011 Kunnanvaltuusto 25.1.2012 Sisältö Sisältö... 5 Esipuhe... 3 1. Oppimisen

Lisätiedot

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYS OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.0 Arvot, toiminta-ajatus ja kehittämisstrategiat OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.2 Turvallinen oppimisympäristö Kiusaamisen

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA JÄRVENPÄÄNKAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINENOSA Koulutuslautakunta hyväksynyt 17.8.2004 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 19.6.2007 48 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 17.6.2008

Lisätiedot

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen Saatteeksi Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet 2004 ( http://www.oph.fi/info/ops/

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta koulu-yhteisön

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 5.4 Oppilashuolto Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 Oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet Lisäopetuksen

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia

Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia Tukimateriaali kouluyhteisön terveys- ja hyvinvointiohjelman suunnitteluun Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia Elina Savola, Koulun terveys- ja hyvinvointihanke 2 Kouluyhteisön

Lisätiedot

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 2 (11) 1. Iltapäivätoiminta on laadukasta vapaa-ajan toimintaa... 2 1.1 Tavoitteet... 3 1.1.1 Kodin kasvatustyön tukeminen... 3 2.1.2 Hyvinvoinnin,

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4.1 Oppilashuollon määritelmä Oppilashuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori Lukijalle Seurakuntaopiston koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitosten ylläpitäjänä toimii Kirkkopalvelut ry. Kirkkopalvelut on monialainen toimija, joka palvelee seurakuntia ja järjestöjä, kouluttaa tulevaisuuden

Lisätiedot

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015.

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Kädessäsi on uusi Pöljän koulun SYYSTIEDOTE. Tiedotteeseen on kerätty paljon hyödyllistä tietoa koulumme arjesta

Lisätiedot

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI KOULUN KONSTIT II Oppijan polku Eskarista eteenpäin VARKAUDEN KAUPUNKI Oppilashuollon strategia ja toimintatavat Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Koulun Konstit II - 6 / 2011 Sivu 1 (101) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Jenni Helenius (toim.) REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Vantaan, Nurmijärven, Suomen Vanhempainliiton ja Turun yliopiston Tehostetun ja erityisen tuen kehittämisverkosto Toimittanut

Lisätiedot

Hyvät oppilaat ja huoltajat,

Hyvät oppilaat ja huoltajat, Hyvät oppilaat ja huoltajat, Tervetuloa aloittamaan lukuvuosi 2011-2012! Erityisesti toivotamme tervetulleeksi joukkoomme ensimmäisten luokkien oppilaat ja muut koulumme uudet oppilaat sekä henkilökunnan

Lisätiedot

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 1 (43) Päivitetty Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 2 (43) Päivitetty Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 I HYRIA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄNÄ... 5 1 HYRIAN ORGANISAATIO, STRATEGIA

Lisätiedot

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa 48. Opetus ja kasvatus tulee järjestää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa siten, että jokainen oppilas saa

Lisätiedot

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016 2012 Kasvatus ja opetustoimi Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Turun kasvatus- ja opetustoimen TVT-opetuskäytön visio... 2 3. TVT-suunnitelman

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014 2015. www.poytya.fi

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014 2015. www.poytya.fi ELISENVAARAN KOULU Lukuvuositiedote 2014 2015 www.poytya.fi ELISENVAARAN KOULU... 4 LUKUVUODEN 2014-2015 AIKATAULUJA... 4 OPPITUNTIEN AIKATAULUT... 5 KOULUSSA TAPAHTUU... 6 OPETUS... 8 OPPILASARVIOINTI...

Lisätiedot