Päätös. No 23/2011/2 Dno ESAVI/237/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päätös. No 23/2011/2 Dno ESAVI/237/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2011"

Transkriptio

1 Päätös Etelä-Suomi No 23/2011/2 Dno ESAVI/237/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Päätös SITA Finland Oy Ab:n Vantaan Kuninkaanmäessä sijaitsevan Linjatie 6:n varikon ja ongelmajätevaraston toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen No YS 388, lupamääräysten tarkistamista koskevasta ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta. LUVAN HAKIJA SITA Finland Oy Ab Linjatie Vantaa LAITOS JA SEN SIJAINTI Linjatien varikko ja ongelmajätevarasto Linjatie 6, Vantaa Kiinteistö: Kiinteistön omistaja: SITA Finland Oy Ab Y-tunnus: Toimialatunnus: ASIAN VIREILLETULO Hakemus on toimitettu Uudenmaan ympäristökeskukseen VIRANOMAISTA KOSKEVA MERKINTÄ Ympäristölupavirastot ja alueelliset ympäristökeskukset on lakkautettu Valtion aluehallinnon uudistamista koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (903/2009) 4 :n mukaan alueellisissa ympäristökeskuksissa vireillä olevat asiat, jotka aluehallintovirastoista annetun lain (896/2009) nojalla kuuluvat aluehallintovirastoille, siirtyivät vastaavalle alueellisesti toimivaltaiselle aluehallintovirastolle. ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh fax YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE Helsingin toimipaikka Asemapäällikönkatu 14, Helsinki PL 115, Helsinki Käyntiosoite alkaen Ratapihantie 9

2 2 LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n kohta 1 momentin kohdat 12 c) ja 13 f) SOL Ympäristöpalvelut Oy:n Linjatien ympäristöhuollon tukikohdan varikkoja siirtokuormaustoimintoja koskevassa toistaiseksi voimassa olevassa ympäristöluvassa No YS 388/ toiminnanharjoittaja on velvoitettu tekemään hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi mennessä. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 f) Linjatien jätteen käsittelytoiminnat ja varikkotoiminta muodostavat sellaisen ympäristönsuojelulain 35 :n 4 momentissa tarkoitetun teknisen ja toiminnallisen yhteyden, että niiden ympäristövaikutuksia on tarpeen tarkastella yhdessä. Ympäristönsuojelulain 31 :n 3 momentin mukaan eri toimintojen lupa-asian ratkaisee aluehallintovirasto, jos yhdenkin toiminnan lupa-asia kuuluu sen toimivaltaan. TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Luvat Laitoksella on voimassa Uudenmaan ympäristökeskuksen SOL Ympäristöpalvelut Oy:lle myöntämä toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa No YS 388/ ympäristöhuollon tukikohdalle. SITA Finland Oy Ab on merkitty Uudenmaan ympäristökeskuksen ylläpitämään jätetiedostoon Viimeisin päivitys on tehty Toiminnalla on ympäristövahinkovakuutus (vakuutusyhtiö Fennia ). Alueella olevat muut luvanvaraiset toiminnat Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupapäätös St1 Biofuels Oy:n bioetanolitehtaan toiminnoille osoitteeseen Linjatie 6 (Vantaan kaupungin ympäristölautakunta 121, ). Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupapäätös Suomen Hyötykeskus Oy:n jätteenkäsittelytoiminnoille osoitteeseen Linjatie 6 (Uudenmaan ympäristökeskus No YS 914, ).

3 3 Kaavoitustilanne Sisäasianministeriön vahvistamassa asemakaavassa alue on merkitty teollisuusrakennusten ja -laitosten korttelialueeksi (TT). Kaavamääräyksen mukaan korttelialueelle ei saa sijoittaa laitosta, joka kipinöiden, tuhkan, noen, lämmön, löyhkän, kaasujen, höyryjen, tärinän, melun tai raskaan liikenteen vuoksi tai muusta syystä aiheuttaa huomattavaa rasitusta ympäristölleen. TT-alueen pohjoispuolinen alue on voimassa olevassa asemakaavassa merkitty puistoalueeksi, itä- ja eteläpuoliset alueet T-alueeksi ja länsipuolinen alue tiealueeksi. Vantaan kaupunginvaltuuston hyväksymässä Vantaan yleiskaavassa alue on merkitty teollisuus- ja varastoalueeksi (T). Tontti rajautuu pohjoisessa lähivirkistysalueeksi kaavoitettuun alueeseen (VL) ja lännessä tieliikenteen alueeksi (L) kaavoitettuun alueeseen. LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Pohjavesi Maaperän tila SITA Finland Oy Ab:n Linjatien varikko ja ongelmajätevarasto sijaitsevat Vantaalla Kuninkaanmäen kaupunginosassa. Samalla kiinteistöllä sijaitsee SITA Finland Oy Ab:n 100 %:sti omistama tytäryritys Suomen Hyötykeskus Oy. Laitoksella vastaanotetaan, kerätään ja välivarastoidaan keräyspaperia, -pahvia ja -kartonkia sekä kalvomuovia, puuta ja energiajaetta. Kiinteistöllä sijaitsee myös St1 Biofuels Oy:n Etanolix-laitos, joka valmistaa bioetanolia leipomo- ja makeishylystä. Kiinteistöllä sijaitsee myös SITA Finland Oy Ab:n pääkonttori. Lännessä kiinteistö rajoittuu Lahdenväylään sekä idässä ja etelässä teollisuusalueeseen. Kiinteistö rajoittuu pohjoisessa Linjapuistoon. Itäpuolella kulkee Linjatie. Vastapäätä sekä kiinteistön etelälaidassa on varasto- ja toimistorakennuksia sekä pienteollisuuskiinteistöjä. Kiinteistön itäpuolella kulkee Linjatie. Linjatiellä vastapäätä kiinteistöä sekä kiinteistön eteläpuolella sijaitsee varasto- ja toimistorakennuksia sekä pienteollisuuskiinteistöjä. Kiinteistö sijaitsee Valkealähteen I luokan pohjavesialueella ( ) sen pohjavedenmuodostumisalueella. Valkealähteen vedenottamo sijaitsee kiinteistön rajalta 1,4 km länteen. Kiinteistölle on tehty maaperän pilaantuneisuustutkimus ("Maaperän pilaantuneisuustutkimus, Linjatie 6, Vantaa". Tutkimusraportti Ramboll Finland Oy) vuonna Tutkimuksessa otettiin alueelta näytteet viidestä pisteestä (P1 P5) 0 3,0 metrin syvyyksiltä. Maaperässä ei tutkimuksen mukaan havaittu maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista annetun valtioneuvoston asetuksen (214/2007) mukaisten kynnysar-

4 4 vojen ylittäviä pitoisuuksia minkään tutkitun aineen (hiilivedyt C 10 C 40, antimoni, arseeni, kadmium, koboltti, kromi, kupari, lyijy, nikkeli, sinkki, vanadiini) osalta. Toimintakiinteistöllä ( ) ei ole merkintöjä Suomen ympäristökeskuksen ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ylläpitämässä valtakunnallisessa maaperän tilan tietojärjestelmässä (MATTI). Alue ja kohteet, joihin toiminnalla on vaikutuksia Lähin asutus sijaitsee toiminta-alueesta 350 metriä itään. LAITOKSEN TOIMINTA Yleiskuvaus toiminnasta Lupaa haetaan olemassa olevalle toiminnalle myönnetyn ympäristöluvan No YS 388 lupamääräysten tarkistamiseksi. Taulukossa 1. esitetään nykyisessä ympäristöluvassa hyväksytty kapasiteetti ja siihen haettava muutos. Taulukko 1. Jätteiden nykyinen ja haettava vastaanottokapasiteetti. Jätelaji Ongelmajätteet Sähkö- ja elektroromu Lasi Metalli Tietosuojapaperi Keräyspaperi Pakkausmateriaalit Nykyinen kapasiteetti (t/a) Haettava kapasiteetti (t/a) Keräyspaperin ja pakkausmateriaalin vastaanotto ja pakkausmateriaalista valmistetun REF-polttoaineen valmistus on lopetettu ja kyseiset toiminnat ovat siirtyneet samalla kiinteistöllä toimivalle Suomen Hyötykeskus Oy:lle. Lisäksi lupaa haetaan varikkotoiminnalle. Varikolla on raskasta kuljetuskalustoa yhteensä noin 85 ajoneuvoa (vaihtolava-autoja ja pakkaavia jäteautoja). Kiinteistöllä toimii SITA Finland Oy Ab:n pääkonttori ja varikko. Toimistorakennuksen yhteyteen rakennetussa kolmeen osaan jakautuvassa hallissa toimii ongelmajätteiden ja sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) vastaanottoja varastopaikka, huoltotila ja tietosuojapaperin tuhoamisosasto. Ulkona lavalla välivarastoidaan keräyslasia ja keräysmetallia. Koko alue on aidattu.

5 5 Ongelmajätevarasto Pääkonttorissa työskentelee noin 40 toimihenkilöä ja Vantaan varikolla noin 150 kuljettajaa, jotka käyvät toimistolla satunnaisesti. Lisäksi ongelmajätevarastossa huollossa työskentelee nykyisin yhteensä 4 henkilöä. Toimintaa harjoitetaan arkisin klo Kuljetuskalusto on arkisin ajossa kahdessa työvuorossa klo ja klo Myös juhlapyhinä on toimintaa erityisaikataulujen mukaisesti, jotka riippuvat mm. vastaanottopaikkojen aukioloajoista. Taulukossa 2. on esitetty vastaanotettavat ja välivarastoitava ongelmajätejakeet sekä niiden suurimmat kertavarastointimäärät ja vuosittaiset määrät, joille lupaa haetaan. Taulukko 2. Vastaanotettavat ja varastoivat ongelmajätteet. Jätenimike Ongelmajätelaji Vuosittain vastaanotettava määrä (t/a) Suurin kerralla varastoitava määrä (t) Valokuvauskemikaalit, kehitteet, kiinnitteet Palavat nesteet Halogenoidut liuokset Maali-, liima- ja lakkajätteet Farmaseuttiset tuotteet Epäorgaaniset hapot Orgaaniset hapot Laboratorio- ja kemikaalijätteet Epäorgaaniset emäkset Torjunta-aineet PCB-pitoiset jätteet Lyijyakut Paristot Loistelamput , Syanidi- ja raskasmetallipitoiset jätteet , Öljyemulsiot ja öljyiset vedet Jäähdytysnesteet Kliiniset jätteet Kiinteät öljyiset jätteet Käytetyt voiteluöljyt Sähkö- ja elektroniikkaromu

6 6 ja on- Nestemäisiä ongelmajätteitä varastoidaan kerralla enintään 20 m 3 gelmajätteitä kokonaisuudessaan 40 tonnia. Ongelmajätteitä ja sähkö- ja elektroniikkaromua (SER) vastaanotetaan ja välivarastoidaan erityisesti tarkoitukseen suunnitellussa ongelmajätevarastossa. Tieto- ja teletekniset laitteet varastoidaan vaihtolavassa ulkona. Varasto on rakennettu niin, etteivät ongelmajätteet vahinkotilanteissakaan pääse ympäristöön. Koko ongelmajätevaraston alue on rakennettu valumaaltaaksi, josta ei ole viemäriä. Ongelmajätevaraston lattia on päällystetty kemikaalinpitäväksi, ja päällystys on nostettu myös seinille yli 10 cm:n korkeuteen. Ongelmajätevarasto on tehty yhtenäiseksi valuma-altaaksi, jonka koko on 50 m 3. Kynnysten kohdalla on myös mahdollisuus estää vahinkotilanteissa vuotojen leviäminen ongelmajätevaraston ulkopuolelle imeytyspuomien avulla. Ongelmajätevarasto on varustettu ensisammutuskalustolla ja ilmanvaihdolla. Siellä on myös kameravalvonta. Ongelmajätteitä ja sähkö- ja elektroniikkaromua (SER) ei käsitellä kiinteistöllä, vaan ne kuljetetaan edelleen suuremmissa erissä hyödynnettäväksi tai loppusijoitettavaksi. Öljynsuodattimille ja kiinteille maalijätteille on molemmille 15 m 3 :n säiliölavat varastointia varten. Kiinteille öljyjätteille on 1 m 3 :n kiintoainekontit. Öljynsuodattimet, kiinteät maalijätteet sekä kiinteät öljyjätteet varastoidaan omassa huonetilassaan ongelmajätevarastossa. Laboratoriokemikaalit ovat alkuperäispakkauksissa pakattuina kemikaalikuljetuslaatikoihin, joita säilytetään erillisessä huonetilassa. Hapot ja emäkset säilytetään alkuperäispakkauksissaan, lähinnä kanistereissa, erillisessä huonetilassa. Palaville nesteille on oma erillinen, ATEX-vaatimukset täyttävä varastotilansa. Palavat nesteet ovat tynnyreissä ja 1 m 3 :n nestekontissa. Käytetyt voiteluöljyt, jäähdytinnesteet ja pilssivesi ovat tynnyreissä ja 1 m 3 :n nestekonteissa. Nesteakkuja säilytetään 600 litran kannellisissa muovilaatikoissa. Paristot varastoidaan 1 m 3 :n kiintoainesäkeissä. Kliinistä jätettä säilytetään eristetyssä jäähdytettävässä ja lukittavassa varastokontissa. Kliininen jäte varastoidaan tynnyreissä. Sähkö- ja elektroniikkaromu (SER) säilytetään kuljetushäkeissä sisätiloissa. Tietosuojamateriaalin murskaus Tietosuojapaperin ja muun tietosuojamateriaalin murskaus aloitetaan laitoksella uudelleen. Tätä varten on rakennettu tietosuojamateriaalin tuhoamislaitteisto keskimmäiseen halliin. Laitteistolla murskataan tietosuojapaperia ja muuta tietosuojamateriaalia, kuten levykkeitä. Tietosuojapaperia vastaanotetaan ja käsitellään n t/a. Silputtu materiaali voidaan edelleen hyödyntää materiaalina.

7 7 Lasin ja metallin keräys Varikko ja korjaamo Energian kulutus Poltto- ja voiteluaineet Suunnittelussa on huomioitu mm. paloturvallisuusnäkökohdat. Silputtu paperi toimitetaan Suomen Hyötykeskus Oy:lle paalattavaksi. Sieltä se toimitetaan edelleen hyödynnettäväksi materiaalina. Toiminta aloitetaan alihankintana, jolloin alihankkija vuokraa hallitilan (noin 450 m 2 ) SITA Finland Oy Ab:ltä, investoi tarvittavan laitteiston ja alihankkijan henkilöstö toteuttaa operatiivisen työn. Ulkona piha-alueella hallin vieressä on lavapaikat keräyslasille ja keräysmetallille. Lavat tyhjennetään noin neljä kertaa vuodessa. Metallit ovat pääosin SITA Finland Oy Ab:n omassa tuotannossa syntyneitä metalleja. Keräyslasi kuljetetaan edelleen suuremmissa erissä jatkohyödynnettäväksi esimerkiksi uusiolasin valmistuksessa tai maanrakennustöissä. Metalli toimitetaan edelleen hyödynnettäväksi materiaalina. Lasia välivarastoidaan n t/a ja metallia välivarastoidaan samoin n t/a. Varikolla säilytetään SITA Finland Oy Ab:n kuljetuskalustoa, vaihtolavaautoja ja pakkaavia jäteautoja yhteensä noin 85 kpl. Kuljetuskalusto pysäköidään asfaltoidulla alueella. Huoltokorjaamon lattia on päällystetty ensimmäisen kiinteistön omistajan aikaan kemikaalin pitävällä pinnoitteella. Huoltokorjaamossa on nykyään vain nosturi- ja huoltopaikka. Aikaisemmin huoltopaikkoja oli kolme kappaletta, mutta korjaamo toiminnot on myyty Raskone Oy:lle toisiin tiloihin. Osa huoltohallista on muutettu astiavarastoksi. Kiinteistön huoltokorjaamolla tehdään pieniä kuljetuskaluston korjaus- ja huoltotöitä, kuten polttimoiden ja renkaiden vaihtoa sekä nesteiden lisäyksiä. Kaikki isot korjaukset tehdään talon ulkopuolella. Autojen ja puristimien pesut tehdään pesuihin erikoistuneiden yritysten tiloissa. Astiat pestään pääsääntöisesti erikoiskalustolla asiakkaan luona. Satunnaisia astiapesuja tehdään pesuhallissa. Sähkön kulutus vuonna 2008 oli noin 500 MWh. Kiinteistöllä on 46 lämmitystolppapaikkaa. Lisäksi osassa autoja on polttoainekäyttöinen moottorin lisälämmitin. Rakennuksessa on kaukolämpö. Kuljetuskalustossa käytetään biohajoavia hydrauliikkaöljyjä. Korjaamolla varastoidaan moottori- ja hydrauliikkaöljyjä enintään l kerralla ja lasinpesunestettä 400 litraa. Lisäksi varastossa on jäähdytysnesteitä 400 litraa, voitelurasvoja 400 kg sekä pieni määrä erilaisia kemikaaleja 50 x 400 ml. Vuositasolla käytettävät määrät ovat noin kolminkertaisia suurimpiin kertavarastointimääriin verrattuna. Palavat nesteet säilytetään automaatti-

8 8 Veden käyttö Liikenne sella sammutusjärjestelmällä ja valuma-altaalla varustetussa Eco Simplex -kontissa. Varikolla on myös kuusi maakaasulla toimivaa pakkaavaa jäteautoa. Laitoksella ei ole polttoainesäiliöitä. SITA Finland Oy Ab:n kuljetuskaluston tankkaus tehdään tankkausasemilla ja maakaasulla toimivat pakkaavat jäteautot tankataan maakaasun tankkausasemalla. Koko kiinteistön veden kulutus vuonna 2008 oli noin m 3. Kiinteistöllä on erotettu Suomen Hyötykeskus Oy:n ja St1 Biofuels Oy:n materiaalikäsittelyn alueet SITA Finland Oy Ab:n varikkoalueesta. Varikon alueella on selkeät ajo-opasteet ja merkityt pysäköintialueet. SITA Finland Oy Ab:n varikkoliikenne tapahtuu kiinteistön eteläportin kautta. Kiinteistölle on lisäksi kaksi muuta porttia, toinen erikseen aidatulle henkilöautojen parkkipaikalle ja pohjoisportti Suomen Hyötykeskus Oy:lle ja St1 Biofuels Oy:n Etanolix laitokselle. Myös ongelmajätevarastolle ajetaan pohjoisportin kautta. SITA Finland Oy Ab:n ja Suomen Hyötykeskus Oy:n toiminta-alueet ovat erotetut aidalla toisistaan liikennejärjestelyjen selkeyttämiseksi. Aamuisin klo kiinteistöltä lähtee noin 70 autoa liikenteeseen. Ne palaavat vuoronvaihtoon klo Iltavuoro palaa ajosta viimeistään klo Iltavuorossa on noin 60 autoa. Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja energiatehokkuus SITA Finland konsernille (johon mukaan luetaan myös tytäryhtiö Suomen Hyötykeskus Oy) on myönnetty (Lloyd's Register Quality Assurance Ltd, LRQA) ISO 9001 laadunhallintajärjestelmä ja ISO ympäristöjärjestelmä sertifikaatit jokaiseen toimipisteeseen. Kuljetuskalusto on pääosin vähintään EURO 3 -luokiteltua ja uusin kalusto on EURO 5 -luokiteltua. Autoissa käytetään biohajoavia hydrauliikkaöljyjä. Toiminta on ammattimaista jätehuoltoa, missä pyritään mahdollisimman tehokkaaseen jätehuoltoon logistisesti ja kierrätysasteen osalta. Asiallisella jätehuollolla lisätään yleistä viihtyvyyttä ja se on edellytys terveelliselle elinympäristölle.

9 9 YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN Jätevedet ja päästöt vesiin ja viemäriin Päästöt ilmaan Kiinteistö on liitetty kaupungin vesijohto- ja viemäriverkostoon. Varikkoalue, jolla raskas kuljetuskalusto pysäköidään, kuten myös henkilöautojen pysäköintialue ovat asfaltoituja. Asfaltointi on tehty siten, että kaatojen myötä vesi valuu ainoastaan hulevesikaivoihin. Asfaltointi tarkastetaan kaksi kertaa vuodessa. Huoltohalli on viemäröity. Jätevedet menevät öljynerotuskaivon kautta ennen kuin ne johdetaan viemäriin. Huoltohallin pesupaikka on varustettu öljyn- ja hiekanerotuskaivolla. Hulevedet varikkoalueelta ja tuotannon alueilta johdetaan öljyn- ja hiekanerotuskaivojen kautta kaupungin sadevesiviemäriä pitkin pohjavesialueen ulkopuolelle. Öljynerotuskaivoissa (3 kpl) on erottimien jälkeen sulkuventtiilit. Mahdollinen ylivuoto öljynerottimista menee sadevesiviemäriin. Katoilta ja henkilöautojen pysäköintipaikalta tulevat hulevedet johdetaan ilman öljynerotuskaivoa kaupungin sadevesiviemäriin. Öljynerotuskaivoissa on tyhjentämistarpeen ilmaisevat hälyttimet, joita seurataan ympärivuorokautisesti. Hälytysjärjestelmän toimivuus testataan määräajoin. Kaivot ovat valmistuneet keväällä Kaupungin sadevesiviemärin purkupaikka on Valkealähteen pohjavesialueen ulkopuolella Vanhan Lahdentien ja Itäisen Valkoisenlähteentien risteyksessä. Sadevesiviemäri purkaa vedet avo-ojaan. Hulevedestä on otettu näyte lokakuussa Analyysin tulos oli seuraava: Taulukko 3. Hulevesimääritykset lokakuu Määritys Kaivo 1 (mg/l) Kaivo 2 (mg/l) Öljyhiilivetyjakeet C 10 C 40 Keskitisleet C 10 C 21 Raskaat öljyjakeet C 21 C 40 0,44 < 0,10 0,39 0,57 < 0,10 0,52 Kaivo 1 sijaitsee pääsisäänkäyntiä vastapäätä ja kaivo 2 parkkipaikkaa vastapäätä. Kiinteistöllä ei ole päästöjä ilmaan aiheuttavia päästölähteitä. Päästöjä syntyy autojen liikennöinnistä. Koko SITA Finland Oy Ab:n kasvihuonekaasupäästöjen arvioitiin olevan vuonna tonnia CO 2 -ekv., josta karkeasti arvioiden Vantaan toimintojen osuus oli noin tonnia CO 2 -ekv.

10 10 Melu ja tärinä Suurin osa autokalustosta on vähintään EURO 3 -luokituksen omaavia. Uusimat autot ovat EURO 5 -luokiteltuja. Ilmaan joutuvia päästöjä pyritään pienentämään ajotapakoulutuksella. Raskaan kaluston hankinnoissa huomioidaan myös auton kulutus. Tietosuojamateriaalin murskaustilassa pölyn leviäminen on estetty tilan lievällä ylipaineistamisella, jotta turvallisuussyistä pölyt saadaan hallitusti pois tilasta. Toiminnasta ei aiheudu melupäästöjä. Jätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen Toiminnasta, jolle lupaa haetaan, ei synny merkittävästi jätteitä. Linjatien toimistossa on monipuoliset jätteiden lajitteluastiat sekajätteelle, toimistopaperille, keräyspaperille, tietosuojamateriaalille, biojätteelle, energiajakeelle, metallipakkauksille, kartongille, pahville ja keräyslasille. Ongelmajätteet toimitetaan käsittelyyn ongelmajätevaraston kautta. Huoltokorjaamosta syntyvät ongelmajätteet toimitetaan samoin käsittelyyn. Taulukossa 4. on esitetty tiedot omassa toiminnassa syntyvistä jätteistä. Jätelaji Jätenimike Määrä Biojäte Sekajäte Energiajäte Keräyspahvi Keräyskartonki Toimistopaperi Keräyspaperi Keräysmetalli Keräyslasi Jäteöljy* Öljynsuodattimet* Akkujäte* ,0 t 6,50 t 4,0 t 4,0 t 1,5 t 2,0 t 3,5 t 15,0 t 0,30 t l 0,32 t 1,6 t *Ongelmajäte Päästöt maaperään (estäminen) Autoista voi valua öljyä niiden rikkoutuessa. Muita varsinaisia päästölähteitä ei ole. Ongelmajätekuljetuksia tekevissä autoissa on myös imeytysainetta mukana mahdollisten vahinkotapahtumien varalta. Lisäksi kaikissa autoissa on imeytysainetta.

11 11 LAITOKSEN TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Käyttötarkkailu Kuljettajat tarkastavat päivittäin autojen kunnon ja ilmoittavat havaituista vioista työnjohdolle. Ongelmajätevaraston esimies ja työntekijät puuttuvat heti mahdollisiin poikkeustilanteisiin varastossa. Ongelmajätevarastossa on myös tallentava videovalvonta. Tietosuojapaperin tuhoamislaitteisto tarkastetaan silmämääräisesti ja siitä poistetaan pölyt tarvittaessa. Laitteistolle tehdään määräajoin huolto. Päästötarkkailu (vesi, ilma, melu, jätteet) Laitoksen vaikutusten tarkkailu Raportointi Luvan hakija ei ole esittänyt päästötarkkailua. Luvan hakija ei ole esittänyt ympäristövaikutusten tarkkailua. Varastoiduista ja käsitellyistä määristä pidetään kirjaa. Ongelmajätteistä pidetään varastokirjanpitoa. ISO 9001 ja ISO laadunhallinta- ja ympäristöjärjestelmän myötä toimipisteissä tullaan jatkossa tekemään myös sisäisiä auditointeja. Lisäksi emoyhtiön Suez Environmentin taholta auditoidaan SITA Finland Oy Ab:n toimipisteitä säännöllisesti. Konserni toteuttaa myös vuosittaisen kaikkia yksiköitä koskevan laajan ympäristöraportoinnin. POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN Riskiarviointi ja toimet onnettomuuksien estämiseksi Kiinteistölle on laadittu vuonna 2008 pelastussuunnitelma, joka sisältää riskiarvioinnin. Pelastussuunnitelma on viimeksi päivitetty Riskiarvion mukaan kiinteistön toiminnalle ja siellä työskentelevälle henkilöstölle tulipalo on merkittävin riski. Muita riskejä ovat erilaiset tapaturmat, varkaudet, vesivahingot ja sähkökatkokset. Riskien ennaltaehkäisemiseksi kiinteistöllä suoritetaan sisäistä valvontaa. Kiinteistöön on myös hankittu ohjeistuksen mukaista turvallisuusvälineistöä, kuten alkusammutuskalustoa ja ensiapuvälineitä. Jokaisessa kerroksessa on myös toimintaohjeet onnettomuuksien varalle.

12 12 Ongelmajätevarasto Kiinteistöllä on vesi-, jauhe- ja kalvosammuttimia tulipalojen sammuttamiseen. Ongelmajätevarastossa on lisäksi yksi 50 kg:n siirrettävä jauhesammutin. Laitoksella on kolmenlaista imeytysmateriaalia: raemaista, imeytysmattoa ja kalkkia. Materiaalit soveltuvat kaikille vastaanotettaville materiaaleille. Laitokselle tehdään vuosittain sisäinen turvatarkastus. Kaikki onnettomuudet, tapaturmat yms. kirjataan ja niistä informoidaan työnjohtoa. Mahdolliset puutteet tai vaaratekijät korjataan välittömästi. Tietosuojamateriaalin murskausosasto on osastoitu erikseen, lisäksi tila on varustettu savukaasun poistopuhaltimella ja palohälyttimellä. Ongelmajätevarasto on osastoitu erilleen muusta rakennuksesta, joka on paloluokkaa P1, EI 60 -luokan seinillä. Lisäksi palavien nesteiden varasto on osastoitu omaksi palo-osastokseen EI 60 -luokan rakenteilla. Samoin kiinteäöljyinen jäte ja maalipurkkijäte on osastoitu omaksi palo-osastokseen kuten myös sairaalajäte. Laboratoriokemikaaleilla ja syövyttävillä emäsjätteillä on omat teräskaappinsa, jotka on varustettu valuma-altailla. Ongelmajätevarasto on kooltaan noin 19,8 m x 36,5 m eli noin 723 m 2. Palavien nesteiden varasto on kooltaan noin 6 m x 6 m eli noin 36 m 2. Kiinteäöljyisen jätteen palo-osasto on kooltaan noin 9 m x 12 m eli noin 108 m 2. Ongelmajätevaraston suurimman palo-osaston pinta-alaksi tulee tällöin noin 579 m 2. Ongelmajätevaraston alkusammutuskalustona toimivat kaksi pikapalopostia ja kaksi 12 kg:n jauhesammutinta. Sammutusvesisuunnitelma SITA Finland Oy Ab:n Linjatie 6:n laitosta koskeva palotekninen suunnitelma on tehty ("Sammutusjätevesien talteenottosuunnitelma", PALO , Paloässät Oy). Kohde sijaitsee pohjavesialueella ja viranomaiset ovat edellyttäneet sammutusjätevesien talteenottoa. Sammutusjätevesien talteenotolla pyritään ehkäisemään tulipalotilanteessa sammutusjätevesien pääsy ympäristöön. Kohteen sammutusjätevedet otetaan talteen ongelmajätevaraston alueelta ja sen edustalla olevalta piha-alueelta. Varastoitavan jätteen määrä on melko vähäinen suhteessa ongelmajätevaraston pinta-alaan. Jätettä on hieman yli 100 kg/lattianeliömetri. Koska palokuorma on vähäinen, on sammutusjätevesien määrä laskettu VTT Working papers 40:n mukaan. Lisäksi on oletettu, että palo sijaitsee suurim-

13 13 massa palo-osastossa. Tämän mukaan laskettuna alueelle tulee sammutusvettä noin 1,5 m 3 /m 2. Tästä noin puolet haihtuu tulipalon aiheuttaman kuumuuden vuoksi. Koska suurimman palo-osaston pinta-ala on noin 579 m 2, arvioidaan sammutusvettä käytettävän enintään 868 m 3 ja sammutusjätevettä kertyvän noin 434 m 3. Sammutusjätevedet keräillään ongelmajätevaraston suoja-altaaseen, joka on 10 cm korkuinen, ja piha-alueelle. Suoja-altaaseen mahtuu 72,3 m 3 sammutusjätevettä. Loput sammutusjätevedestä kerätään pihaalueelle. Piha-alue on asfaltoitu tiiviisti, joten sammutusjätevesi voidaan allastaa siihen sulkemalla sadevesikaivot tähän tarkoitetuilla sulkimilla. Allastusta varten alue rajataan tekemällä noin 20 cm korotukset esim. asfaltista, jolloin sammutusjätevesi mahtuu noin m 2 alalle. Toiminta sammutusjätevesien keräilemiseksi ohjeistetaan henkilökunnalle ja toimintaohje kiinnitetään rakennuksen seinään sulkumateriaalien viereen. Sammutusjätevedet pumpataan pois sammutusjätevesien keräilyaltaasta ja kuljetetaan tarkoitukseen soveltuvilla kuljetusautoilla puhdistettavaksi. Sammutusjätevesien allastukset ja sammutusjätevesien viemärien sulkumateriaalit tarkistetaan kuukausittain. Tarkistuksesta pidetään pöytäkirjaa. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksen täydennykset Hakemusta on täydennetty , , , , , , , ja Lupahakemuksesta tiedottaminen Uudenmaan ympäristökeskus on ympäristönsuojelulain 38 :n mukaisesti tiedottanut hakemuksesta kuuluttamalla Vantaan kaupungin ja Uudenmaan ympäristökeskuksen ilmoitustauluilla Hakemuksesta on ilmoitettu Vantaan Sanomat ja Hufvudstadsbladet -nimisissä lehdissä. Hakemuksesta on lisäksi ympäristönsuojelulain 38 :n mukaisesti erikseen annettu tieto niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee. Tarkastukset ja neuvottelut Lausunnot Laitokselle on tehty ympäristölupahakemuksen käsittelyyn liittyvä tarkastus Tarkastusmuistio on liitetty hakemusasiakirjoihin. Hakemuksesta on ympäristönsuojelulain 36 :n mukaisesti pyydetty lausunnot Vantaan kaupunginhallitukselta, Vantaan ympäristölautakunnalta ja Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta.

14 14 Vantaan kaupungin ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon: SITA Finland Oy Ab:lle voidaan myöntää hakemuksen mukainen ympäristölupa, mikäli tässä lausunnossa esitetyt asiat otetaan päätöstä tehtäessä huomioon. Valkealähteen ja Koivukylän pohjavesialueiden suojelusuunnitelmassa on suositeltu, ettei kyseiselle pohjavesialueelle sijoitettaisi uusia pohjavettä vaarantavia toimintoja. Ympäristöluvassa tulee antaa riittävät määräykset pohjaveden pilaantumisen estämiseksi. Toiminnanharjoittajan tulee tarkkailla toiminnan vaikutuksia pohjaveteen. Vantaan ympäristökeskukseen on tullut ilmoituksia laitoksen liikennöinnistä ja roskaantumisesta. Roskaantumisen ehkäisemiseksi jätteiden vastaanoton, siirtokuormauksen, varastoinnin tai poiskuljettamisen aikana laitoksen sisätiloihin, piha-alueelle tai lähiympäristöön joutuneet jätteet tulee siivota viipymättä. Mikäli laitokselle tuodaan jätettä, jonka vastaanotto ei ole sallittu, on jäte viipymättä toimitettava asianmukaiseen vastaanottopaikkaan tai palautettava sen haltijalle. Ongelmajätteet on varastoitava suljetuissa astioissa ja asianmukaisesti merkittyinä. Ongelmajätevaraston on oltava myös paloturvallinen. Kuljetusastioissa kuljetettavien ongelmajätteiden siirto tulee tapahtua sellaisella alueella, jossa on tiivis alusta ja astioiden mahdollisesti rikkoutuessa aiheutuvat vuodot voidaan kerätä talteen. Kemikaali- ja öljyvarastojen sekä ongelmajätevaraston lattian pinnoitteiden sekä saumauksien kunto on tarkastettava säännöllisesti. Öljyn- ja hiekanerotuskaivot on tarkastettava vähintään kaksi kertaa vuodessa ja tyhjennettävä tarvittaessa. Öljynerotinten hälytysjärjestelmät on pidettävä kunnossa ja niiden toiminta on tarkastettava säännöllisesti, kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa. Hälytykset on johdettava sellaiseen paikkaan, jossa on jatkuva valvonta. Hule- ja jätevesiviemäreiden tiiviys tulee tarkastaa säännöllisesti. Liikennöinti ja muu toiminta tukikohdassa tulee toteuttaa siten, että siitä aiheutuva häiriö naapureille on mahdollisimman vähäistä. Autoja ei saa tyhjäkäyttää tarpeettomasti. Kylmänä vuodenaikana on käytettävä moottorien ja hydrauliikkaöljyjen esilämmitystä kuorma-autojen käynnistyksestä aiheutuvien haittojen vähentämiseksi. Jäteautojen puhtaudesta on huolehdittava, ettei niistä ole hajuhaittaa. Tukikohdassa pysäköitävissä autoissa ei saa säilyttää seka- eikä biojätettä.

15 15 Toiminnanharjoittajan tulee esittää suunnitelma tulipalon sammutusvesien keräilystä ja johtamisesta siten, etteivät haitallisia aineita sisältävät sammutusvedet pääse maahan ja pohjaveteen. Toiminnanharjoittajan tai yhteyshenkilön vaihtumisesta on ilmoitettava viipymättä Vantaan ympäristökeskukseen. Toiminnanharjoittajan on viipymättä ilmoitettava ympäristön kannalta merkityksellistä häiriö- ja onnettomuustilanteista Vantaan ympäristökeskukseen ja Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle. Muutoin Vantaan ympäristölautakunta puoltaa ympäristöluvan myöntämistä SITA Finland Oy Ab:lle. Vantaan kaupunginhallitus antoi asiassa seuraavan lausunnon: Kaupunginhallitus on aiemmin ( ja ) todennut, että hakemuksen mukainen paikka ei ole ihanteellinen ympäristönhuollon tukikohdaksi. Alueella Valkoisenlähteen ja Koivukylän pohjavesialueiden suojelusuunnitelmissa on suositeltu, ettei kyseiselle pohjavesialueelle sijoitettaisi uusia pohjavettä vaarantavia toimintoja. Mahdollisten laajennustöiden yhteydessä on uudistettava sammutusvesien hallintasuunnitelma. Ympäristöluvassa tulee antaa määräyksiä tehostaa hulevesien käsittelyä Vantaan hulevesiohjelman tavoitteiden mukaisesti. Pohjavesien laatua eikä merkittävästi niiden määrää saa heikentää. Lupaan on liitettävä hulevesien riittävät määräykset pohjaveden pilaantumisen estämiseksi. Jos riittävää varmuutta pohjavesien suojelusta teknisin toimenpitein ei voida saavuttaa, tulee lupahakemus hylätä. Toiminnanharjoittajan tulee tarkkailla toiminnan vaikutuksia pohjavesiin. Hakijan mukaan SITA Finland Oy Ab:n liikennemäärä arvioidaan olevan Linjatiellä noin 130 liikennesuoritetta päivässä. Lisäksi Linjatiellä liikkuu Hyötykeskus Oy:n noin 90 kuorma-autoa ja 8 rekka-autoa päivässä. Liikennöintiin sekä moottoriajoneuvojen pysäköintiin ja säilytykseen tarkoitetut alueet on pinnoitettava vesitiiviillä ja öljypohjaisia aineita läpäisemättömillä päällysteillä sekä varustettava öljynerotusjärjestelmällä. Mikäli lupa myönnetään, Vantaan kaupunki edellyttää, että liikennöinti ja muu toiminta tulee toteuttaa siten, että niistä aiheutuva häiriö on mahdollisimman vähäistä. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos antoi asiassa seuraavan lausunnon: SITA Finland Oy Ab on harjoittanut toimintaa kiinteistöllä ympäristöluvalla vuodesta Kiinteistö sijaitsee tärkeällä pohjavesialueella, joka on määritelty erityisen merkittäväksi vedenhankinnan ja veden käyttökelpoisuuden säilyttämisen kannalta. Alueella ei ole sallittua sellainen toiminta, joka saattaa vaarantaa pohjaveden laadun tai määrän.

16 16 Alueella Valkoisenlähteen ja Koivukylän pohjavesialueiden suojelusuunnitelmassa on suositeltu, ettei kyseiselle pohjavesialueelle sijoitettaisi uusia pohjavettä vaarantavia toimintoja. Tuotantolaitosta ei ilman erityistä, perusteltua syytä saa sijoittaa tärkeälle pohjavesialueelle. Mikäli pohjavesialueelle kuitenkin sijoitetaan vaarallisia kemikaaleja varastoiva käsittelevä tai varastoiva laitos, rakenteellisin ja käyttöteknisin toimenpitein on huolehdittava siitä, ettei laitoksen toiminnasta aiheudu pohjavesien pilaantumisvaaraa. Kiinteistön alueelle tulee laatia sammutusvesien hallintasuunnitelma, joka kattaa kaikki alueella toimivat tuotantolaitokset. Ympäristöluvassa tulee antaa määräys sammutusvesien talteenottosuunnitelman laatimisesta ja toteuttamisesta. Mikäli sammutusvesiä ei luotettavasti kyetä ottamaan talteen ja riittävää varmuutta pohjavesien suojelusta ei savuteta, tulee lupa hylätä. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos on tehnyt jälkipalotarkastuksen SITA Finland Oy Ab:n tuotantolaitokseen. Jälkipalotarkastuksessa havaitut puutteet liittyvät ympäristövahinkojen torjuntaan sekä henkilö- ja paloturvallisuuteen. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos valvoo jälkipalotarkastuspöytäkirjassa mainittujen puutteiden korjausmääräysten toteuttamista määräaikaan mennessä. Muistutukset ja mielipiteet Sesoma Oy:n toimittamassa ja täydentämässä muistutuksessa esitetään seuraavaa: ""Sesoma Oy:n toimitilat sijaitsevat SITA Finland Oy Ab:n Linjatie 6:n varikkoalueen naapurissa pienen metsäsaarekkeen takana. Sesoman toimitilat ja maa-alueen omistaa saman konsernin yhtiö Senove Oy. Harmiksemme SITA Finland Oy Ab:n varikkoalueella tapahtuvat liiketoiminnasta on aiheutunut Sesomalle ja Senovelle ajoittaista, mutta kiistatonta haittaa siitä ajankohdasta lähtien, kun SITA Finland Oy Ab:n varikkoalueella on harjoitettu jätteiden tms. ns. energiajakeen vastaanottoa ja käsittelyä. Haitta ei ole jokapäiväistä. Piha-alueellemme leviää SITA Finlandin varikkoalueelta tuulen mukanaan tuomaa hajua, pölyä ja roskia. Haju- ja roskahaitan laajuus vaihtelee. Esimerkiksi toimiston sisäänkäynnin vieressä olevat punavaahteran lehdet ovat harmaan pölykerroksen peitossa. Pihalle pysäköidyt autot ovat pariin otteeseen olleet huomattavan paksun harmaan pölyn peitossa ja autot on sen jälkeen jouduttu viemään pesuun. Haju alueella muistuttaa ajoittain tavallisen kaatopaikan hajua. On ollut päiviä, jolloin haittaa ei voi kohtuudellakaan pitää vähäisenä. SITA Finland onkin huomautuksemme jälkeen siivonnut roskia myös Sesoman piha-alueelta.

17 17 Emme vastusta luvan myöntämistä, mikäli SITA Finland Oy Ab on jo suorittanut sellaiset toimenpiteet, joilla em. haitat on voitu pysyvästi eliminoida jatkossa. Kokemusten perusteella pidämme kuitenkin tarpeellisena säännöllisten ympäristökatselmusten suorittamista alueella. Mikäli em. haitat toistuvat, pidämme mahdollisena asian eteenpäin viemistä lain tarkoittamine tavoin." Hakijan kuuleminen ja vastine Hakijalle on hallintolain (434/2003) mukaisesti kirjeillä ja varattu tilaisuus antaa vastineensa annetuista lausunnoista ja jätetystä muistutuksesta. SITA Finland Oy Ab esittää vastineessaan muun ohella seuraavaa: SITA Finland Oy Ab pyytää luvan myöntäjää, lausuntoja, muistutuksia ja mielipiteitä antaneita tahoja huomiomaan, että Linjatie 6 tontilla on kolme eri toimijaa (SITA Finland Oy Ab, Suomen Hyötykeskus Oy ja ST1 Biofuels Oy). Kaikilla toimijoilla on oma ympäristölupansa. Tämä ympäristölupahakemus käsittelee vain SITA Finland Oy Ab:n varikkotoimintaa sekä ongelmajätevarastoa. SITA Finland Oy Ab ei harjoita laitosmaista jätteen hyödyntämistä tai mittavaa siirtokuormausta. SITA Finland Oy Ab on tietoinen, että alue sijaitsee I luokan pohjavesialueella. Toimintaa kohteessa on harjoitettu jo pitkään, joten uudesta toiminnasta ei ole kyse. Lisäksi maaperästä on otettu näytteitä ja maaperä on todettu puhtaaksi omaehtoisesti. Kiinteistöllä on hulevesien keräysjärjestelmä sekä öljyn- että hiekanerotuskaivot. Öljynerotuskaivoissa on hälytysjärjestelmä, jota seurataan 24 h/vrk. Palvelun tuottaja on tällä hetkellä G4S Oy. Hälytysjärjestelmä toimivuus testataan määräajoin. Kaivot ovat valmistuneet 2009 keväällä ja ovat hyväkuntoisia. SITA Finland Oy Ab:n toimitilan piha-alue on asfaltoitu. Asfaltointi on tehty niin, että kaatojen myötä vesi ei valu kuin hulevesikaivoihin. Kiinteistön kuntoa seurataan kiinteistön kunnossapito-ohjelmalla. Asfaltointi tarkistetaan kaksi kertaa vuodessa ja muutoksista ovat kaikki velvollisia ilmoittamaan. SITA Finland Oy Ab on sertifioimassa sekä laatu- että ympäristöjärjestelmäänsä tammikuussa Järjestelmämme kuuluu varmistaa, että kalustomme on hyvässä kunnossa ja ne eivät aiheuta öljyvuotoja ympäristöön. Tämän pyrimme varmistamaan kaluston tarkastuskorteilla, jota käymme läpi neljä kertaa vuodessa jokaisen auton kohdalla. Autoissamme on imeytysaineet vahinkojen varalle. Lisäksi autoissa käytetään biohajoavia hydrauliöljyjä. SITA Finland Oy Ab välivarastoi varikkoalueella lasia, metallia sekä ongelmajätteitä. Keräyslasi ja -metalli kerätään vaihtolavoille. Ongelmajätteille on oma varasto asianmukaisilla keräysastioilla. Vaihtolavoille kerätty keräysla-

18 18 si ja -metalli ovat kiinteitä jätteitä eivätkä pilaa maaperää tai pohjavettä. Ongelmajätevarastosta on tehty kiinteä ja siellä ei ole viemäröintiä, joten vahingon sattuessa ei kemikaali pääse maaperään eikä vesistöön. Liikennejärjestelyt hoidetaan jo nyt niin, että naapureille ei aiheuteta kohtuutonta haittaa. Liikennöinti tapahtuu kaksivuorotyön mukaan klo Yöaikaan alueella ei liikuta. Turhaa tyhjäkäyntiä ei harjoiteta. Moottorien esilämmitys tehdään lohkolämmittimellä ja uusimmissa autoissa on Webasto (polttoainekäyttöinen lämmitin). Hajuhaitat estetään pesemällä autot vähintään kolmen viikon välein. SITA Finland Oy Ab:n toiminta ei roskaa ympäristöä eikö pölyä. Samalla tontilla toimii myös Suomen Hyötykeskus Oy ympäristöluvan (No YS 914/ ) mukaisesti. Energiajakeen murskaustoiminta saattaa aiheuttaa roskaantumista SITA Finland Oy Ab:n puolelle. Roskaantumista ja pölyämistä on syksyn 2009 aikana estetty Suomen Hyötykeskus Oy:n toimesta sumuttimella, murskaimen suojauksilla sekä roskakierroksilla. Lisäksi murskaajia on ohjeistettu, että tuulisella säällä ei saa murskata. SITA Finland Oy Ab on pyytänyt konsultointiapua hallintorakennuksensa ja siihen kuuluvien toimintojensa sekä SITA Finland Oy Ab:n piha-alueen sammutusvesien hallintasuunnitelmalle. ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU Ratkaisu Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tarkastanut SITA Finland Oy Ab:n Vantaan Kuninkaanmäessä Linjatie 6:ssa toimivan varikon ja ongelmajätevaraston toimintaa koskevassa Uudenmaan ympäristökeskuksen myöntämässä ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa ympäristöluvassa velvoitetun lupamääräysten tarkistamista koskevan hakemuksen ja muuttaa ympäristöluvan määräykset kuulumaan seuraavasti.

19 19 Jätteiden vastaanotto ja varastointi 1. SITA Finland Oy Ab:n Linjatie 6:n ongelmajätevarastolla saa vuosittain vastaanottaa ja varastoida seuraavia ongelmajätteitä: Jätenimike Ongelmajätejae Vuosittain vastaanotettava määrä (t/a) Suurin kerralla varastoitava määrä (t) , 09 Valokuvauskemikaalit, kehitteet, kiinnitteet Palavat nesteet Halogenoidut liuokset Maali-, liima- ja lakkajätteet Farmaseuttiset tuotteet Epäorgaaniset hapot Orgaaniset hapot Laboratorio- ja kemikaalijätteet Epäorgaaniset emäkset Torjunta-aineet PCB-pitoiset jätteet Lyijyakut Paristot Loistelamput , 16 Syanidipitoiset ja raskasmetallipitoiset jätteet , 12 Öljyemulsiot ja öljyiset vedet Jäähdytysnesteet Kliiniset jätteet Kiinteät öljyiset jätteet Käytetyt voiteluöljyt Sähkö- ja elektroniikkaromu Nestemäisiä ongelmajätteitä saa varastoida kerrallaan enintään 20 m 3 ja ongelmajätteitä kokonaisuudessaan kerrallaan enintään 40 tonnia. Lisäksi Linjatie 6:n laitoksessa saa vuosittain vastaanottaa ja varastoida jätelasia ( ) enintään t/a, jätemetallia ( ) t/a ja vastaanottaa, varastoida ja käsitellä murskaamalla tietosuojapaperia ( ) ja muuta tietosuojamateriaalia ( ) yhteensä n t/a. 2. Laitoksessa ei saa ottaa vastaan muita kuin edellä lupamääräyksessä 1. hyväksyttyjä jätteitä. Mikäli laitokselle tuodaan jätettä, jonka vastaanottoa ei ole lupamääräyksessä 1. hyväksytty, on jäte viipymättä toimitettava laitok-

20 20 seen tai käsittelypaikkaan, jonka ympäristöluvassa tällaisen jätteen vastaanotto on huomioitu, tai jäte on palautettava sen haltijalle. 3. Laitoksessa vastaanotetut ja laitoksen omassa toiminnassa syntyvät jätteet on, lukuun ottamatta vastaanotettua lasi- ja metallijätettä sekä omassa toiminnassa syntyviä tavanomaisia jätteitä, varastoitava sisätiloissa tai lukittavissa konteissa ja ne on toimitettava jätteen hyödyntäjille tai käsittelijöille niin usein, ettei alueelle muodostu jätevarastoja eikä toiminnasta aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Ongelmajätteet, kuten öljyt, öljyiset jätteet, kondensaattorit, elohopeakytkimet, akut, paristot, piirikortit ja radioaktiiviset laitteet on varastoitava katetussa tilassa sekä tiiviillä, nestettä läpäisemättömällä alustalla siten, kuin niistä on erikseen säädetty ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteen pakkaamisesta ja merkitsemisestä annetussa valtioneuvoston päätöksessä (659/1996). Nestemäiset ongelmajätteet on varastoitava reunakorokkein varustetussa tilassa. Ongelmajätteiden varaston on oltava lukittava. Ongelmajätevaraston lattian pinnoitteiden ja saumauksien kunto on tarkastettava säännöllisesti ja havaitut viat on korjattava välittömästi. 4. Erilaiset ongelmajätteet on pidettävä erillään toisistaan ja ryhmiteltävä ja merkittävä ominaisuuksiensa mukaan. Öljyjätteeseen ei saa varastoinnin aikana sekoittaa muuta jätettä tai ainetta eikä öljyjätelaatuja saa tarpeettomasti sekoittaa keskenään. Tietosuojamateriaalin murskaus 5. Tietosuojamateriaalin murskaus on suoritettava hakemuksen mukaisesti siten, että toiminnasta ei aiheudu pölyämistä ympäristöön. Valmista murskaa on käsiteltävä siten, ettei se varastoinnin, siirron tai kuormauksen missään vaiheessa leviä ympäristöön ja aiheuta roskaantumista. Jätteiden kuljettaminen 6. Vastaanotetut ja lajitellut jätteet on kuljetettava asemalta niin usein, ettei asemalle muodostu jätevarastoja eikä aseman toiminnasta aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Ongelmajätteet on toimitettava käsiteltäväksi laitokseen, jonka ympäristöluvassa tai sitä vastaavassa päätöksessä on hyväksytty kyseisen ongelmajätteen käsittely. Hyödyntämiskelpoiset jäteöljyt ja öljyä sisältävät jätteet on toimitettava hyödynnettäväksi laitokseen, jonka ympäristöluvassa tai sitä vastaavassa päätöksessä on hyväksytty kyseisen ongelmajätteen hyödyntäminen. Ongelmajätteitä luovutettaessa on jätteiden siirrosta laadittava siirtoasiakirja, josta ilmenevät valtioneuvoston päätöksen 659/1996 mukaiset tiedot ongelmajätteistä.

21 21 7. Hyödyntämiskelpoiset jätteet on kerättävä erilleen ja toimitettava hyödynnettäviksi asianmukaiseen käsittelyyn. Mikäli hyödyntäminen ei ole kohtuullisin kustannuksin mahdollista, jätteet on toimitettava sellaiselle vastaanottopaikalle, jolla on lupa ottaa vastaan ja käsitellä kyseisenlaista jätettä. Vain hyödyntämiseen kelpaamattomat jätteet saa toimittaa tavanomaisen jätteen kaatopaikalle, mikäli ne eivät ole ongelmajätteiksi luokiteltavia aineita. Hyödyntämiskelpoiset jätteet on ensisijaisesti pyrittävä toimittamaan laitokseen, jossa hyödynnetään jätteen sisältämä aine, ja toissijaisesti laitokseen, jossa hyödynnetään jätteen sisältämä energia. 8. Laitokselta jatkokäsittelyyn tai hyödynnettäväksi toimitettavat lajitellut jätteet on kuljetettava suljetuissa säiliöissä tai tiiviisti peitettyinä siten, ettei niistä kuljetuksen aikana pääse leviämään jätteitä ympäristöön. Kuljetuskaluston puhtaudesta on huolehdittava siten, ettei toiminta aiheuta roskaantumista. Mikäli roskaantumista kuitenkin tapahtuu, roskaantuneet alueet siivottava välittömästi. Varikko ja piha-alue 9. Jätteiden kuljetuksiin käytettäviä ajoneuvoja on pysäköitävä joko hallissa tai kestopäällystetyllä piha-alueella. Myös laitosalueen liikennealueiden on oltava päällystettyjä. Pinnoitettujen alueiden kuntoa, kuten halkeilua, painumista ja lohkeilua, on tarkkailtava säännöllisesti. Havaitut viat on korjattava välittömästi. 10. Pihan pysäköinti- ja liikennöintialueilla muodostuvat sade- ja hulevedet on kerättävä yhteen ja johdettava hakemuksen mukaisesti hiekan- ja öljynerottimien kautta sadevesiviemäriä pitkin pohjavesialueen ulkopuolelle. Hiekan- ja öljynerotuskaivot on tyhjennettävä riittävän usein, pidettävä toimintakunnossa ja ne on tarkastettava vähintään kaksi kertaa vuodessa. Hälyttimiä on seurattava jatkuvatoimisesti. Hälyttymien kunnosta on huolehdittava ja ne tarkastettava vähintään kaksi kertaa vuodessa. Hiekan- ja öljynerotuskaivojen tyhjennyksistä ja niiden tarkastuksista samoin kuin hälyttimien tarkastuksista on merkittävä tiedot jäljempänä lupamääräyksessä 25. tarkoitettuun kirjanpitoon. 11. Laitoksessa ei saa suorittaa autojen tai työkoneiden tankkauksia. Huoltokorjaamo 12. Huoltokorjaamon lattian kuntoa on seurattava. Havaitut puutteet on korjattava välittömästi. Öljytuotteet ja omassa toiminnassa syntyvät jäteöljyt on varastoitava sisätiloissa asianmukaisissa kaksoisvaippasäiliöissä tai allastetuissa säiliöissä.

22 Tukikohdassa kaluston, sekä autojen että jäteastioiden, pesusta syntyvät vedet on johdettava kiintoaineen poiston ja öljynerotuksen jälkeen yleiseen viemäriin viemärilaitoksen kanssa tehdyn sopimuksen ehtoja noudattaen. Tukikohdan hoito 14. Ongelmajätevaraston ja varikon toiminnat on järjestettävä siten, ettei niistä aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista, pilaantumisvaaraa maaperälle, pinta- tai pohjavesien pilaantumista, haju- tai pölyhaittaa tai muuta haittaa tai vaaraa ympäristölle tai alueella työskenteleville. Alueen yleisestä siisteydestä on huolehdittava. Alueesta ei saa muodostua sinne kelpaamattomien tai sinne kuulumattomien jätteiden varastoaluetta. 15. Liikennealueet on hoidettava siten, että pölyäminen jää mahdollisimman vähäiseksi ja etteivät jätteet leviä ympäristöön. Ympäristöön levinneet jätteet on kerättävä viipymättä pois. Lähiympäristön tila on tarkistettava säännöllisesti, vähintään kerran viikossa. Tarkastuksista ja toimenpiteistä on tehtävä merkinnät lupamääräyksessä 25. tarkoitettuun kirjanpitoon. 16. Varikolla säilytettävä kuljetuskalusto on pestävä riittävän usein hajuhaitan ja roskaantumisen ehkäisemiseksi. 17. Luvan saajan on nimettävä henkilö, joka vastaa päätöksen määräysten noudattamisesta sekä laitoksen hoidosta ja valvonnasta. Henkilön nimi ja yhteystiedot on toimitettava Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Vantaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Mikäli vastaavan hoitajan yhteystiedot muuttuvat, on muutos saatettava tiedoksi edellä mainituille viranomaisille. Vaaratilanteiden estäminen 18. Ulkopuolisten alueelle pääsyn estämiseksi tukikohdan alue on oltava aidattu ja aitauksen kunnosta on huolehdittava. Alueen portit on pidettävä lukittuina muina kuin tukikohdan aukioloaikoina. Poikkeukselliset tilanteet 19. Poikkeuksellisiin tilanteisiin on varauduttava ennakolta. Vahingon tai onnettomuuden varalle on laitoksella oltava aina saatavilla riittävä määrä tarkoitukseen sopivaa imeyttämismateriaalia ja astioita kerätyille aineille. Laitoksella on myös oltava riittävä alkusammutuskalusto. Häiriötilanteissa ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa on aiheutunut tai uhkaa aiheutua määrältään tai laadultaan tavanomaisesta poikkeavia päästöjä, on ryhdyttävä välittömästi asianmukaisiin tarpeellisiin toimenpiteisiin tällaisten päästöjen ja niiden leviämisen estämiseksi ja päästöistä aiheutuvien vahinkojen torjumiseksi sekä tapahtuman toistumisen estämiseksi. Vuotoina ympäristöön päässeet kemikaalit, polttonesteet ja muut

23 23 aineet on kerättävä välittömästi talteen. Laitteet on saatettava normaaliin toimintakuntoon niin pian kuin se on teknisesti mahdollista. Luvan saajan on pidettävä ajan tasalla olevaa toimintasuunnitelmaa onnettomuus- ja vaaratilanteiden sekä muiden poikkeustilanteiden varalle ongelmajätteiden ympäristöön pääsyn estämiseksi. 20. Toiminnanharjoittajan on toteutettava hakemuksessa esitetyssä sammutusvesisuunnitelmassa (päivätty ) esitetyt toimenpiteet sammutusvesien talteenoton järjestämiseksi mennessä. Töiden valmistumisesta on ilmoitettava Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Vantaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Keski- Uudenmaan pelastuslaitokselle. 21. Määrältään tai laadultaan tavanomaisesta poikkeavia päästöjä aiheuttavista häiriötilanteista ja muista vahingoista ja onnettomuuksista on viipymättä ilmoitettava Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Vantaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Koulutus 22. Luvan saajan on huolehdittava henkilökuntansa jätehuollon koulutuksen järjestämisestä sekä riittävän informaation antamisesta jätteen toimittajille, kuljettajille ja muille sidosryhmille. Seuranta ja tarkkailu 23. Piha-alueelta sadevesiviemäriin johdettavien vesien laatua öljynerotuksen jälkeen on tarkkailtava. Vesinäyte on otettava vähintään kerran vuodessa. Näytteestä on analysoitava ainakin mineraaliöljypitoisuudet (C 10 C 40, C 10 C 21, C 21 C 40 ). 24. Näytteiden otto ja analysointi on suoritettava standardien (CEN, ISO, SFS tai vastaavan tasoinen kansallinen tai kansainvälinen yleisesti käytössä oleva standardi) mukaisesti. Tulosten raportoinnissa on esitettävä käytetyt menetelmät ja niiden mittausepävarmuus sekä tulosten edustavuus. Kirjanpito ja raportointi Kirjanpito 25. SITA Finland Oy Ab:n Linjatie 6:n varikon ja ongelmajätevaraston toiminnasta ja toimintaan liittyvistä ympäristönsuojelun kannalta merkittävistä tapahtumista ja toimenpiteistä on pidettävä käyttöpäiväkirjaa. Kirjanpitoon on merkittävä jäljempänä lupamääräyksessä 31. esitetyt raportointia varten tarvittavat tiedot (kuten vastaanotetut jätteet, edelleen toimitetut jätteet ja häiriötilanteet). Kirjanpito on pyydettäessä esitettävä ympäristöluvan valvontaviranomaisille.

Yhteyshenkilö: Jouko Kallio, puh. 09 27 467 540 ja Kaarina Venho, puh. 09 467 510 s-posti: etunimi.sukunimi@uudenmaansairaalapesula.

Yhteyshenkilö: Jouko Kallio, puh. 09 27 467 540 ja Kaarina Venho, puh. 09 467 510 s-posti: etunimi.sukunimi@uudenmaansairaalapesula. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 8.6.2010 49 Dno KYK:29 /2010 50 UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY / YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN TEKSTIILIEN VESIPESUA, HUOLTOA JA VUOKRAUSTA ALIKERAVAN KAUPUNGINOSASSA KERAVAN

Lisätiedot

Helsinki 21.10.2009. No YS 1292

Helsinki 21.10.2009. No YS 1292 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 21.10.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-289-111 No YS 1292 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Edita Prima Oy:n Hakuninmaan

Lisätiedot

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2011 ASIA Päätös Suomen Hyötykeskus Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta,

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 ASIA Tornion nestekaasuterminaalin ympäristöluvan tarkistaminen, Tornio HAKIJA Neste Oil Oyj Keilaranta 21 02150

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

Helsinki 30.12.2009. No YS 1696

Helsinki 30.12.2009. No YS 1696 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 30.12.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2009-Y-207-111 No YS 1696 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Vantaan Långmossebergeniin

Lisätiedot

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 5.10.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2003-Y-594-121 ASIA No YS 1409 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Nummi-Pusulan kunnan

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

Westenergy Oy Ab. Ympäristövahinkojen torjuntasuunnitelma. 19. joulukuuta 2013

Westenergy Oy Ab. Ympäristövahinkojen torjuntasuunnitelma. 19. joulukuuta 2013 Westenergy Oy Ab Ympäristövahinkojen torjuntasuunnitelma 19. joulukuuta 2013 Westenergy Oy Ab Y-tunnus 2165379-9 PL 10, 65101 Vaasa Kotipaikka Mustasaari Finland www.westenergy.fi 2(25) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011.

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011. LAUSUNTO UUDELY/59/07.04/2010 26.10.2011 Vantaan Energia Oy PL 95 01301 Vantaa LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA 1.

Lisätiedot

Lupahakemus on päivätty 27.6.2012 ja se on toimitettu lupaviranomaiselle samana päivänä.

Lupahakemus on päivätty 27.6.2012 ja se on toimitettu lupaviranomaiselle samana päivänä. KUHMO ASIA: VIREILLETULO: HAKIJA: TOIMINTA: Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupa Kuhmon kaupungin Vieksin kylän Pieni- Konappi RN:o 9:1 joka koskee 5600 munivan kanan kanalan laajentamista

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Määräykset on hyväksytty Länsi-Uudenmaan jätelautakunnassa 28.2.2007, 5. Jätehuoltomääräykset ovat voimassa Hangossa, Inkoossa,

Lisätiedot

Määräykset on hyväksytty. Hangossa, Siuntiossa. ja Vihdissä.

Määräykset on hyväksytty. Hangossa, Siuntiossa. ja Vihdissä. JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 91 :n no- jalla. Määräykset on hyväksytty nassa 5.2. 2015, 3. Länsi-Uudenmaann jätelautakun- Jätehuoltomääräykset ovat voimassa a 1.3.2015

Lisätiedot

Housukeitaan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Isojoki

Housukeitaan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Isojoki Etelä-Suomi Päätös Nro 85/2010/3 Dnro ESAVI/376/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2010 ASIA HAKIJA Housukeitaan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta

Lisätiedot

Määräysten noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Määräysten noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Kaupunginvaltuusto 25.4.2005/62 KERAVAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä

Lisätiedot

Keljonkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma

Keljonkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma Keljonkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELU Alkusanat Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on selvitys ja ohje, jota sovelletaan maankäytön suunnittelussa ja

Lisätiedot

Päätös. Valtioneuvoston päätös Talvivaara Sotkamo Oy:n hakemukseen saada ydinenergialain 21 :ssä tarkoitettu lupa kaivos- ja rikastustoimintaan

Päätös. Valtioneuvoston päätös Talvivaara Sotkamo Oy:n hakemukseen saada ydinenergialain 21 :ssä tarkoitettu lupa kaivos- ja rikastustoimintaan Päätös Valtioneuvoston päätös Talvivaara Sotkamo Oy:n hakemukseen saada ydinenergialain 21 :ssä tarkoitettu lupa kaivos- ja rikastustoimintaan Annettu Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 2012 Hakemus Talvivaara

Lisätiedot

Hämeenlinnan Moottorikerho ry:n maastoliikennelain 30 :n mukainen hakemus moottoripyörien ja mönkijöiden harjoittelualueelle, Kuoppakorpi, Hattula

Hämeenlinnan Moottorikerho ry:n maastoliikennelain 30 :n mukainen hakemus moottoripyörien ja mönkijöiden harjoittelualueelle, Kuoppakorpi, Hattula Hämeenlinnan Moottorikerho ry:n maastoliikennelain 30 :n mukainen hakemus moottoripyörien ja mönkijöiden harjoittelualueelle, Kuoppakorpi, Hattula YMRALA 17.6.2014 89 Valmistelija: ympäristötarkastaja

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet 1.9.2011 tätä opasta päivitetään ajoittain. uusin versio on saatavilla if vahinkovakuutuksen kotisivuilta if.fi Tähän oppaaseen on koottu kiinteistöjen

Lisätiedot

OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET

OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET 129 10. VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA TOTEUTTAMISKELPOISUUS 10.1 Vaihtoehtojen vertailu Ympäristövaikutuksia tässä arvioinnissa on tarkasteltu muutoksena

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 27.11.2013.

Päätös 1 (5) Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 27.11.2013. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 19.12.2014 9316 Endomines Oy Pampalontie 11 82967 HATTU VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Nimi Ilokulta 4 ja 6-7 Hakija Endomines Oy Kuusankoski Yhteystiedot:

Lisätiedot

1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan

1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan Nurmijärven kunnan yleiset jätehuoltomääräykset: Yleinen osa 1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan Tämä luku ei sellaisenaan sisällä sitovia jätehuoltomääräyksiä, vaan siinä kerrotaan

Lisätiedot

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpö Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Energiateollisuus ry 2011 ET-kaukolämpökansio

Lisätiedot

Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE

Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE Tekniikka ja liikenne 2011 2 Vaasan ammattikorkeakoulu Ympäristöteknologian koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Nina Kangasniemi Opinnäytetyön

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 1 VALTIONEUVOSTON ASETUS 542/2003 KOSKIEN HAJA ASUTUSALUEIDEN TALOUSJÄTEVESIÄ...3 1.1

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA Liite 5 / Jätela 17.12.2014 62 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Riihimäki, Tuusula, Valkeakoski JÄTELAUTAKUNTA

Lisätiedot

Takapelto, Kulmakorpi

Takapelto, Kulmakorpi Ramboll Finland Oy Espoon kaupunki Takapelto, Kulmakorpi Maankaatopaikan yleissuunnitelma [LUONNOS] Ramboll PL 3, Piispanmäentie 5 02241 Espoo Finland Puhelin: 020 755 611 www.ramboll.fi Sivu 1 1. HANKKEEN

Lisätiedot

SUUNNISTUSTAPAHTUMAAN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ

SUUNNISTUSTAPAHTUMAAN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ Suomen Suunnistusliitto ry 1 (15) SUUNNISTUSTAPAHTUMAAN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ 1. Jokamiehenoikeudet perustana suomalaiselle luonnossa liikkumiselle Suunnistustoiminnan edellytykset pohjautuvat pitkälti

Lisätiedot

Elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus

Elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus Elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus La us unto 23.01.2015 POKELY 5/07.04/2013 Lieksan Teollisuuskyla Oy Markku Vuorenmaa Kerantie 26 81720 LIEKSA Viite: Ymparistovaikutusten arviointiselostus 08.10.2014

Lisätiedot