Päätös. No 23/2011/2 Dno ESAVI/237/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päätös. No 23/2011/2 Dno ESAVI/237/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2011"

Transkriptio

1 Päätös Etelä-Suomi No 23/2011/2 Dno ESAVI/237/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Päätös SITA Finland Oy Ab:n Vantaan Kuninkaanmäessä sijaitsevan Linjatie 6:n varikon ja ongelmajätevaraston toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen No YS 388, lupamääräysten tarkistamista koskevasta ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta. LUVAN HAKIJA SITA Finland Oy Ab Linjatie Vantaa LAITOS JA SEN SIJAINTI Linjatien varikko ja ongelmajätevarasto Linjatie 6, Vantaa Kiinteistö: Kiinteistön omistaja: SITA Finland Oy Ab Y-tunnus: Toimialatunnus: ASIAN VIREILLETULO Hakemus on toimitettu Uudenmaan ympäristökeskukseen VIRANOMAISTA KOSKEVA MERKINTÄ Ympäristölupavirastot ja alueelliset ympäristökeskukset on lakkautettu Valtion aluehallinnon uudistamista koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (903/2009) 4 :n mukaan alueellisissa ympäristökeskuksissa vireillä olevat asiat, jotka aluehallintovirastoista annetun lain (896/2009) nojalla kuuluvat aluehallintovirastoille, siirtyivät vastaavalle alueellisesti toimivaltaiselle aluehallintovirastolle. ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh fax YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE Helsingin toimipaikka Asemapäällikönkatu 14, Helsinki PL 115, Helsinki Käyntiosoite alkaen Ratapihantie 9

2 2 LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n kohta 1 momentin kohdat 12 c) ja 13 f) SOL Ympäristöpalvelut Oy:n Linjatien ympäristöhuollon tukikohdan varikkoja siirtokuormaustoimintoja koskevassa toistaiseksi voimassa olevassa ympäristöluvassa No YS 388/ toiminnanharjoittaja on velvoitettu tekemään hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi mennessä. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 f) Linjatien jätteen käsittelytoiminnat ja varikkotoiminta muodostavat sellaisen ympäristönsuojelulain 35 :n 4 momentissa tarkoitetun teknisen ja toiminnallisen yhteyden, että niiden ympäristövaikutuksia on tarpeen tarkastella yhdessä. Ympäristönsuojelulain 31 :n 3 momentin mukaan eri toimintojen lupa-asian ratkaisee aluehallintovirasto, jos yhdenkin toiminnan lupa-asia kuuluu sen toimivaltaan. TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Luvat Laitoksella on voimassa Uudenmaan ympäristökeskuksen SOL Ympäristöpalvelut Oy:lle myöntämä toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa No YS 388/ ympäristöhuollon tukikohdalle. SITA Finland Oy Ab on merkitty Uudenmaan ympäristökeskuksen ylläpitämään jätetiedostoon Viimeisin päivitys on tehty Toiminnalla on ympäristövahinkovakuutus (vakuutusyhtiö Fennia ). Alueella olevat muut luvanvaraiset toiminnat Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupapäätös St1 Biofuels Oy:n bioetanolitehtaan toiminnoille osoitteeseen Linjatie 6 (Vantaan kaupungin ympäristölautakunta 121, ). Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupapäätös Suomen Hyötykeskus Oy:n jätteenkäsittelytoiminnoille osoitteeseen Linjatie 6 (Uudenmaan ympäristökeskus No YS 914, ).

3 3 Kaavoitustilanne Sisäasianministeriön vahvistamassa asemakaavassa alue on merkitty teollisuusrakennusten ja -laitosten korttelialueeksi (TT). Kaavamääräyksen mukaan korttelialueelle ei saa sijoittaa laitosta, joka kipinöiden, tuhkan, noen, lämmön, löyhkän, kaasujen, höyryjen, tärinän, melun tai raskaan liikenteen vuoksi tai muusta syystä aiheuttaa huomattavaa rasitusta ympäristölleen. TT-alueen pohjoispuolinen alue on voimassa olevassa asemakaavassa merkitty puistoalueeksi, itä- ja eteläpuoliset alueet T-alueeksi ja länsipuolinen alue tiealueeksi. Vantaan kaupunginvaltuuston hyväksymässä Vantaan yleiskaavassa alue on merkitty teollisuus- ja varastoalueeksi (T). Tontti rajautuu pohjoisessa lähivirkistysalueeksi kaavoitettuun alueeseen (VL) ja lännessä tieliikenteen alueeksi (L) kaavoitettuun alueeseen. LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Pohjavesi Maaperän tila SITA Finland Oy Ab:n Linjatien varikko ja ongelmajätevarasto sijaitsevat Vantaalla Kuninkaanmäen kaupunginosassa. Samalla kiinteistöllä sijaitsee SITA Finland Oy Ab:n 100 %:sti omistama tytäryritys Suomen Hyötykeskus Oy. Laitoksella vastaanotetaan, kerätään ja välivarastoidaan keräyspaperia, -pahvia ja -kartonkia sekä kalvomuovia, puuta ja energiajaetta. Kiinteistöllä sijaitsee myös St1 Biofuels Oy:n Etanolix-laitos, joka valmistaa bioetanolia leipomo- ja makeishylystä. Kiinteistöllä sijaitsee myös SITA Finland Oy Ab:n pääkonttori. Lännessä kiinteistö rajoittuu Lahdenväylään sekä idässä ja etelässä teollisuusalueeseen. Kiinteistö rajoittuu pohjoisessa Linjapuistoon. Itäpuolella kulkee Linjatie. Vastapäätä sekä kiinteistön etelälaidassa on varasto- ja toimistorakennuksia sekä pienteollisuuskiinteistöjä. Kiinteistön itäpuolella kulkee Linjatie. Linjatiellä vastapäätä kiinteistöä sekä kiinteistön eteläpuolella sijaitsee varasto- ja toimistorakennuksia sekä pienteollisuuskiinteistöjä. Kiinteistö sijaitsee Valkealähteen I luokan pohjavesialueella ( ) sen pohjavedenmuodostumisalueella. Valkealähteen vedenottamo sijaitsee kiinteistön rajalta 1,4 km länteen. Kiinteistölle on tehty maaperän pilaantuneisuustutkimus ("Maaperän pilaantuneisuustutkimus, Linjatie 6, Vantaa". Tutkimusraportti Ramboll Finland Oy) vuonna Tutkimuksessa otettiin alueelta näytteet viidestä pisteestä (P1 P5) 0 3,0 metrin syvyyksiltä. Maaperässä ei tutkimuksen mukaan havaittu maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista annetun valtioneuvoston asetuksen (214/2007) mukaisten kynnysar-

4 4 vojen ylittäviä pitoisuuksia minkään tutkitun aineen (hiilivedyt C 10 C 40, antimoni, arseeni, kadmium, koboltti, kromi, kupari, lyijy, nikkeli, sinkki, vanadiini) osalta. Toimintakiinteistöllä ( ) ei ole merkintöjä Suomen ympäristökeskuksen ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ylläpitämässä valtakunnallisessa maaperän tilan tietojärjestelmässä (MATTI). Alue ja kohteet, joihin toiminnalla on vaikutuksia Lähin asutus sijaitsee toiminta-alueesta 350 metriä itään. LAITOKSEN TOIMINTA Yleiskuvaus toiminnasta Lupaa haetaan olemassa olevalle toiminnalle myönnetyn ympäristöluvan No YS 388 lupamääräysten tarkistamiseksi. Taulukossa 1. esitetään nykyisessä ympäristöluvassa hyväksytty kapasiteetti ja siihen haettava muutos. Taulukko 1. Jätteiden nykyinen ja haettava vastaanottokapasiteetti. Jätelaji Ongelmajätteet Sähkö- ja elektroromu Lasi Metalli Tietosuojapaperi Keräyspaperi Pakkausmateriaalit Nykyinen kapasiteetti (t/a) Haettava kapasiteetti (t/a) Keräyspaperin ja pakkausmateriaalin vastaanotto ja pakkausmateriaalista valmistetun REF-polttoaineen valmistus on lopetettu ja kyseiset toiminnat ovat siirtyneet samalla kiinteistöllä toimivalle Suomen Hyötykeskus Oy:lle. Lisäksi lupaa haetaan varikkotoiminnalle. Varikolla on raskasta kuljetuskalustoa yhteensä noin 85 ajoneuvoa (vaihtolava-autoja ja pakkaavia jäteautoja). Kiinteistöllä toimii SITA Finland Oy Ab:n pääkonttori ja varikko. Toimistorakennuksen yhteyteen rakennetussa kolmeen osaan jakautuvassa hallissa toimii ongelmajätteiden ja sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) vastaanottoja varastopaikka, huoltotila ja tietosuojapaperin tuhoamisosasto. Ulkona lavalla välivarastoidaan keräyslasia ja keräysmetallia. Koko alue on aidattu.

5 5 Ongelmajätevarasto Pääkonttorissa työskentelee noin 40 toimihenkilöä ja Vantaan varikolla noin 150 kuljettajaa, jotka käyvät toimistolla satunnaisesti. Lisäksi ongelmajätevarastossa huollossa työskentelee nykyisin yhteensä 4 henkilöä. Toimintaa harjoitetaan arkisin klo Kuljetuskalusto on arkisin ajossa kahdessa työvuorossa klo ja klo Myös juhlapyhinä on toimintaa erityisaikataulujen mukaisesti, jotka riippuvat mm. vastaanottopaikkojen aukioloajoista. Taulukossa 2. on esitetty vastaanotettavat ja välivarastoitava ongelmajätejakeet sekä niiden suurimmat kertavarastointimäärät ja vuosittaiset määrät, joille lupaa haetaan. Taulukko 2. Vastaanotettavat ja varastoivat ongelmajätteet. Jätenimike Ongelmajätelaji Vuosittain vastaanotettava määrä (t/a) Suurin kerralla varastoitava määrä (t) Valokuvauskemikaalit, kehitteet, kiinnitteet Palavat nesteet Halogenoidut liuokset Maali-, liima- ja lakkajätteet Farmaseuttiset tuotteet Epäorgaaniset hapot Orgaaniset hapot Laboratorio- ja kemikaalijätteet Epäorgaaniset emäkset Torjunta-aineet PCB-pitoiset jätteet Lyijyakut Paristot Loistelamput , Syanidi- ja raskasmetallipitoiset jätteet , Öljyemulsiot ja öljyiset vedet Jäähdytysnesteet Kliiniset jätteet Kiinteät öljyiset jätteet Käytetyt voiteluöljyt Sähkö- ja elektroniikkaromu

6 6 ja on- Nestemäisiä ongelmajätteitä varastoidaan kerralla enintään 20 m 3 gelmajätteitä kokonaisuudessaan 40 tonnia. Ongelmajätteitä ja sähkö- ja elektroniikkaromua (SER) vastaanotetaan ja välivarastoidaan erityisesti tarkoitukseen suunnitellussa ongelmajätevarastossa. Tieto- ja teletekniset laitteet varastoidaan vaihtolavassa ulkona. Varasto on rakennettu niin, etteivät ongelmajätteet vahinkotilanteissakaan pääse ympäristöön. Koko ongelmajätevaraston alue on rakennettu valumaaltaaksi, josta ei ole viemäriä. Ongelmajätevaraston lattia on päällystetty kemikaalinpitäväksi, ja päällystys on nostettu myös seinille yli 10 cm:n korkeuteen. Ongelmajätevarasto on tehty yhtenäiseksi valuma-altaaksi, jonka koko on 50 m 3. Kynnysten kohdalla on myös mahdollisuus estää vahinkotilanteissa vuotojen leviäminen ongelmajätevaraston ulkopuolelle imeytyspuomien avulla. Ongelmajätevarasto on varustettu ensisammutuskalustolla ja ilmanvaihdolla. Siellä on myös kameravalvonta. Ongelmajätteitä ja sähkö- ja elektroniikkaromua (SER) ei käsitellä kiinteistöllä, vaan ne kuljetetaan edelleen suuremmissa erissä hyödynnettäväksi tai loppusijoitettavaksi. Öljynsuodattimille ja kiinteille maalijätteille on molemmille 15 m 3 :n säiliölavat varastointia varten. Kiinteille öljyjätteille on 1 m 3 :n kiintoainekontit. Öljynsuodattimet, kiinteät maalijätteet sekä kiinteät öljyjätteet varastoidaan omassa huonetilassaan ongelmajätevarastossa. Laboratoriokemikaalit ovat alkuperäispakkauksissa pakattuina kemikaalikuljetuslaatikoihin, joita säilytetään erillisessä huonetilassa. Hapot ja emäkset säilytetään alkuperäispakkauksissaan, lähinnä kanistereissa, erillisessä huonetilassa. Palaville nesteille on oma erillinen, ATEX-vaatimukset täyttävä varastotilansa. Palavat nesteet ovat tynnyreissä ja 1 m 3 :n nestekontissa. Käytetyt voiteluöljyt, jäähdytinnesteet ja pilssivesi ovat tynnyreissä ja 1 m 3 :n nestekonteissa. Nesteakkuja säilytetään 600 litran kannellisissa muovilaatikoissa. Paristot varastoidaan 1 m 3 :n kiintoainesäkeissä. Kliinistä jätettä säilytetään eristetyssä jäähdytettävässä ja lukittavassa varastokontissa. Kliininen jäte varastoidaan tynnyreissä. Sähkö- ja elektroniikkaromu (SER) säilytetään kuljetushäkeissä sisätiloissa. Tietosuojamateriaalin murskaus Tietosuojapaperin ja muun tietosuojamateriaalin murskaus aloitetaan laitoksella uudelleen. Tätä varten on rakennettu tietosuojamateriaalin tuhoamislaitteisto keskimmäiseen halliin. Laitteistolla murskataan tietosuojapaperia ja muuta tietosuojamateriaalia, kuten levykkeitä. Tietosuojapaperia vastaanotetaan ja käsitellään n t/a. Silputtu materiaali voidaan edelleen hyödyntää materiaalina.

7 7 Lasin ja metallin keräys Varikko ja korjaamo Energian kulutus Poltto- ja voiteluaineet Suunnittelussa on huomioitu mm. paloturvallisuusnäkökohdat. Silputtu paperi toimitetaan Suomen Hyötykeskus Oy:lle paalattavaksi. Sieltä se toimitetaan edelleen hyödynnettäväksi materiaalina. Toiminta aloitetaan alihankintana, jolloin alihankkija vuokraa hallitilan (noin 450 m 2 ) SITA Finland Oy Ab:ltä, investoi tarvittavan laitteiston ja alihankkijan henkilöstö toteuttaa operatiivisen työn. Ulkona piha-alueella hallin vieressä on lavapaikat keräyslasille ja keräysmetallille. Lavat tyhjennetään noin neljä kertaa vuodessa. Metallit ovat pääosin SITA Finland Oy Ab:n omassa tuotannossa syntyneitä metalleja. Keräyslasi kuljetetaan edelleen suuremmissa erissä jatkohyödynnettäväksi esimerkiksi uusiolasin valmistuksessa tai maanrakennustöissä. Metalli toimitetaan edelleen hyödynnettäväksi materiaalina. Lasia välivarastoidaan n t/a ja metallia välivarastoidaan samoin n t/a. Varikolla säilytetään SITA Finland Oy Ab:n kuljetuskalustoa, vaihtolavaautoja ja pakkaavia jäteautoja yhteensä noin 85 kpl. Kuljetuskalusto pysäköidään asfaltoidulla alueella. Huoltokorjaamon lattia on päällystetty ensimmäisen kiinteistön omistajan aikaan kemikaalin pitävällä pinnoitteella. Huoltokorjaamossa on nykyään vain nosturi- ja huoltopaikka. Aikaisemmin huoltopaikkoja oli kolme kappaletta, mutta korjaamo toiminnot on myyty Raskone Oy:lle toisiin tiloihin. Osa huoltohallista on muutettu astiavarastoksi. Kiinteistön huoltokorjaamolla tehdään pieniä kuljetuskaluston korjaus- ja huoltotöitä, kuten polttimoiden ja renkaiden vaihtoa sekä nesteiden lisäyksiä. Kaikki isot korjaukset tehdään talon ulkopuolella. Autojen ja puristimien pesut tehdään pesuihin erikoistuneiden yritysten tiloissa. Astiat pestään pääsääntöisesti erikoiskalustolla asiakkaan luona. Satunnaisia astiapesuja tehdään pesuhallissa. Sähkön kulutus vuonna 2008 oli noin 500 MWh. Kiinteistöllä on 46 lämmitystolppapaikkaa. Lisäksi osassa autoja on polttoainekäyttöinen moottorin lisälämmitin. Rakennuksessa on kaukolämpö. Kuljetuskalustossa käytetään biohajoavia hydrauliikkaöljyjä. Korjaamolla varastoidaan moottori- ja hydrauliikkaöljyjä enintään l kerralla ja lasinpesunestettä 400 litraa. Lisäksi varastossa on jäähdytysnesteitä 400 litraa, voitelurasvoja 400 kg sekä pieni määrä erilaisia kemikaaleja 50 x 400 ml. Vuositasolla käytettävät määrät ovat noin kolminkertaisia suurimpiin kertavarastointimääriin verrattuna. Palavat nesteet säilytetään automaatti-

8 8 Veden käyttö Liikenne sella sammutusjärjestelmällä ja valuma-altaalla varustetussa Eco Simplex -kontissa. Varikolla on myös kuusi maakaasulla toimivaa pakkaavaa jäteautoa. Laitoksella ei ole polttoainesäiliöitä. SITA Finland Oy Ab:n kuljetuskaluston tankkaus tehdään tankkausasemilla ja maakaasulla toimivat pakkaavat jäteautot tankataan maakaasun tankkausasemalla. Koko kiinteistön veden kulutus vuonna 2008 oli noin m 3. Kiinteistöllä on erotettu Suomen Hyötykeskus Oy:n ja St1 Biofuels Oy:n materiaalikäsittelyn alueet SITA Finland Oy Ab:n varikkoalueesta. Varikon alueella on selkeät ajo-opasteet ja merkityt pysäköintialueet. SITA Finland Oy Ab:n varikkoliikenne tapahtuu kiinteistön eteläportin kautta. Kiinteistölle on lisäksi kaksi muuta porttia, toinen erikseen aidatulle henkilöautojen parkkipaikalle ja pohjoisportti Suomen Hyötykeskus Oy:lle ja St1 Biofuels Oy:n Etanolix laitokselle. Myös ongelmajätevarastolle ajetaan pohjoisportin kautta. SITA Finland Oy Ab:n ja Suomen Hyötykeskus Oy:n toiminta-alueet ovat erotetut aidalla toisistaan liikennejärjestelyjen selkeyttämiseksi. Aamuisin klo kiinteistöltä lähtee noin 70 autoa liikenteeseen. Ne palaavat vuoronvaihtoon klo Iltavuoro palaa ajosta viimeistään klo Iltavuorossa on noin 60 autoa. Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja energiatehokkuus SITA Finland konsernille (johon mukaan luetaan myös tytäryhtiö Suomen Hyötykeskus Oy) on myönnetty (Lloyd's Register Quality Assurance Ltd, LRQA) ISO 9001 laadunhallintajärjestelmä ja ISO ympäristöjärjestelmä sertifikaatit jokaiseen toimipisteeseen. Kuljetuskalusto on pääosin vähintään EURO 3 -luokiteltua ja uusin kalusto on EURO 5 -luokiteltua. Autoissa käytetään biohajoavia hydrauliikkaöljyjä. Toiminta on ammattimaista jätehuoltoa, missä pyritään mahdollisimman tehokkaaseen jätehuoltoon logistisesti ja kierrätysasteen osalta. Asiallisella jätehuollolla lisätään yleistä viihtyvyyttä ja se on edellytys terveelliselle elinympäristölle.

9 9 YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN Jätevedet ja päästöt vesiin ja viemäriin Päästöt ilmaan Kiinteistö on liitetty kaupungin vesijohto- ja viemäriverkostoon. Varikkoalue, jolla raskas kuljetuskalusto pysäköidään, kuten myös henkilöautojen pysäköintialue ovat asfaltoituja. Asfaltointi on tehty siten, että kaatojen myötä vesi valuu ainoastaan hulevesikaivoihin. Asfaltointi tarkastetaan kaksi kertaa vuodessa. Huoltohalli on viemäröity. Jätevedet menevät öljynerotuskaivon kautta ennen kuin ne johdetaan viemäriin. Huoltohallin pesupaikka on varustettu öljyn- ja hiekanerotuskaivolla. Hulevedet varikkoalueelta ja tuotannon alueilta johdetaan öljyn- ja hiekanerotuskaivojen kautta kaupungin sadevesiviemäriä pitkin pohjavesialueen ulkopuolelle. Öljynerotuskaivoissa (3 kpl) on erottimien jälkeen sulkuventtiilit. Mahdollinen ylivuoto öljynerottimista menee sadevesiviemäriin. Katoilta ja henkilöautojen pysäköintipaikalta tulevat hulevedet johdetaan ilman öljynerotuskaivoa kaupungin sadevesiviemäriin. Öljynerotuskaivoissa on tyhjentämistarpeen ilmaisevat hälyttimet, joita seurataan ympärivuorokautisesti. Hälytysjärjestelmän toimivuus testataan määräajoin. Kaivot ovat valmistuneet keväällä Kaupungin sadevesiviemärin purkupaikka on Valkealähteen pohjavesialueen ulkopuolella Vanhan Lahdentien ja Itäisen Valkoisenlähteentien risteyksessä. Sadevesiviemäri purkaa vedet avo-ojaan. Hulevedestä on otettu näyte lokakuussa Analyysin tulos oli seuraava: Taulukko 3. Hulevesimääritykset lokakuu Määritys Kaivo 1 (mg/l) Kaivo 2 (mg/l) Öljyhiilivetyjakeet C 10 C 40 Keskitisleet C 10 C 21 Raskaat öljyjakeet C 21 C 40 0,44 < 0,10 0,39 0,57 < 0,10 0,52 Kaivo 1 sijaitsee pääsisäänkäyntiä vastapäätä ja kaivo 2 parkkipaikkaa vastapäätä. Kiinteistöllä ei ole päästöjä ilmaan aiheuttavia päästölähteitä. Päästöjä syntyy autojen liikennöinnistä. Koko SITA Finland Oy Ab:n kasvihuonekaasupäästöjen arvioitiin olevan vuonna tonnia CO 2 -ekv., josta karkeasti arvioiden Vantaan toimintojen osuus oli noin tonnia CO 2 -ekv.

10 10 Melu ja tärinä Suurin osa autokalustosta on vähintään EURO 3 -luokituksen omaavia. Uusimat autot ovat EURO 5 -luokiteltuja. Ilmaan joutuvia päästöjä pyritään pienentämään ajotapakoulutuksella. Raskaan kaluston hankinnoissa huomioidaan myös auton kulutus. Tietosuojamateriaalin murskaustilassa pölyn leviäminen on estetty tilan lievällä ylipaineistamisella, jotta turvallisuussyistä pölyt saadaan hallitusti pois tilasta. Toiminnasta ei aiheudu melupäästöjä. Jätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen Toiminnasta, jolle lupaa haetaan, ei synny merkittävästi jätteitä. Linjatien toimistossa on monipuoliset jätteiden lajitteluastiat sekajätteelle, toimistopaperille, keräyspaperille, tietosuojamateriaalille, biojätteelle, energiajakeelle, metallipakkauksille, kartongille, pahville ja keräyslasille. Ongelmajätteet toimitetaan käsittelyyn ongelmajätevaraston kautta. Huoltokorjaamosta syntyvät ongelmajätteet toimitetaan samoin käsittelyyn. Taulukossa 4. on esitetty tiedot omassa toiminnassa syntyvistä jätteistä. Jätelaji Jätenimike Määrä Biojäte Sekajäte Energiajäte Keräyspahvi Keräyskartonki Toimistopaperi Keräyspaperi Keräysmetalli Keräyslasi Jäteöljy* Öljynsuodattimet* Akkujäte* ,0 t 6,50 t 4,0 t 4,0 t 1,5 t 2,0 t 3,5 t 15,0 t 0,30 t l 0,32 t 1,6 t *Ongelmajäte Päästöt maaperään (estäminen) Autoista voi valua öljyä niiden rikkoutuessa. Muita varsinaisia päästölähteitä ei ole. Ongelmajätekuljetuksia tekevissä autoissa on myös imeytysainetta mukana mahdollisten vahinkotapahtumien varalta. Lisäksi kaikissa autoissa on imeytysainetta.

11 11 LAITOKSEN TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Käyttötarkkailu Kuljettajat tarkastavat päivittäin autojen kunnon ja ilmoittavat havaituista vioista työnjohdolle. Ongelmajätevaraston esimies ja työntekijät puuttuvat heti mahdollisiin poikkeustilanteisiin varastossa. Ongelmajätevarastossa on myös tallentava videovalvonta. Tietosuojapaperin tuhoamislaitteisto tarkastetaan silmämääräisesti ja siitä poistetaan pölyt tarvittaessa. Laitteistolle tehdään määräajoin huolto. Päästötarkkailu (vesi, ilma, melu, jätteet) Laitoksen vaikutusten tarkkailu Raportointi Luvan hakija ei ole esittänyt päästötarkkailua. Luvan hakija ei ole esittänyt ympäristövaikutusten tarkkailua. Varastoiduista ja käsitellyistä määristä pidetään kirjaa. Ongelmajätteistä pidetään varastokirjanpitoa. ISO 9001 ja ISO laadunhallinta- ja ympäristöjärjestelmän myötä toimipisteissä tullaan jatkossa tekemään myös sisäisiä auditointeja. Lisäksi emoyhtiön Suez Environmentin taholta auditoidaan SITA Finland Oy Ab:n toimipisteitä säännöllisesti. Konserni toteuttaa myös vuosittaisen kaikkia yksiköitä koskevan laajan ympäristöraportoinnin. POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN Riskiarviointi ja toimet onnettomuuksien estämiseksi Kiinteistölle on laadittu vuonna 2008 pelastussuunnitelma, joka sisältää riskiarvioinnin. Pelastussuunnitelma on viimeksi päivitetty Riskiarvion mukaan kiinteistön toiminnalle ja siellä työskentelevälle henkilöstölle tulipalo on merkittävin riski. Muita riskejä ovat erilaiset tapaturmat, varkaudet, vesivahingot ja sähkökatkokset. Riskien ennaltaehkäisemiseksi kiinteistöllä suoritetaan sisäistä valvontaa. Kiinteistöön on myös hankittu ohjeistuksen mukaista turvallisuusvälineistöä, kuten alkusammutuskalustoa ja ensiapuvälineitä. Jokaisessa kerroksessa on myös toimintaohjeet onnettomuuksien varalle.

12 12 Ongelmajätevarasto Kiinteistöllä on vesi-, jauhe- ja kalvosammuttimia tulipalojen sammuttamiseen. Ongelmajätevarastossa on lisäksi yksi 50 kg:n siirrettävä jauhesammutin. Laitoksella on kolmenlaista imeytysmateriaalia: raemaista, imeytysmattoa ja kalkkia. Materiaalit soveltuvat kaikille vastaanotettaville materiaaleille. Laitokselle tehdään vuosittain sisäinen turvatarkastus. Kaikki onnettomuudet, tapaturmat yms. kirjataan ja niistä informoidaan työnjohtoa. Mahdolliset puutteet tai vaaratekijät korjataan välittömästi. Tietosuojamateriaalin murskausosasto on osastoitu erikseen, lisäksi tila on varustettu savukaasun poistopuhaltimella ja palohälyttimellä. Ongelmajätevarasto on osastoitu erilleen muusta rakennuksesta, joka on paloluokkaa P1, EI 60 -luokan seinillä. Lisäksi palavien nesteiden varasto on osastoitu omaksi palo-osastokseen EI 60 -luokan rakenteilla. Samoin kiinteäöljyinen jäte ja maalipurkkijäte on osastoitu omaksi palo-osastokseen kuten myös sairaalajäte. Laboratoriokemikaaleilla ja syövyttävillä emäsjätteillä on omat teräskaappinsa, jotka on varustettu valuma-altailla. Ongelmajätevarasto on kooltaan noin 19,8 m x 36,5 m eli noin 723 m 2. Palavien nesteiden varasto on kooltaan noin 6 m x 6 m eli noin 36 m 2. Kiinteäöljyisen jätteen palo-osasto on kooltaan noin 9 m x 12 m eli noin 108 m 2. Ongelmajätevaraston suurimman palo-osaston pinta-alaksi tulee tällöin noin 579 m 2. Ongelmajätevaraston alkusammutuskalustona toimivat kaksi pikapalopostia ja kaksi 12 kg:n jauhesammutinta. Sammutusvesisuunnitelma SITA Finland Oy Ab:n Linjatie 6:n laitosta koskeva palotekninen suunnitelma on tehty ("Sammutusjätevesien talteenottosuunnitelma", PALO , Paloässät Oy). Kohde sijaitsee pohjavesialueella ja viranomaiset ovat edellyttäneet sammutusjätevesien talteenottoa. Sammutusjätevesien talteenotolla pyritään ehkäisemään tulipalotilanteessa sammutusjätevesien pääsy ympäristöön. Kohteen sammutusjätevedet otetaan talteen ongelmajätevaraston alueelta ja sen edustalla olevalta piha-alueelta. Varastoitavan jätteen määrä on melko vähäinen suhteessa ongelmajätevaraston pinta-alaan. Jätettä on hieman yli 100 kg/lattianeliömetri. Koska palokuorma on vähäinen, on sammutusjätevesien määrä laskettu VTT Working papers 40:n mukaan. Lisäksi on oletettu, että palo sijaitsee suurim-

13 13 massa palo-osastossa. Tämän mukaan laskettuna alueelle tulee sammutusvettä noin 1,5 m 3 /m 2. Tästä noin puolet haihtuu tulipalon aiheuttaman kuumuuden vuoksi. Koska suurimman palo-osaston pinta-ala on noin 579 m 2, arvioidaan sammutusvettä käytettävän enintään 868 m 3 ja sammutusjätevettä kertyvän noin 434 m 3. Sammutusjätevedet keräillään ongelmajätevaraston suoja-altaaseen, joka on 10 cm korkuinen, ja piha-alueelle. Suoja-altaaseen mahtuu 72,3 m 3 sammutusjätevettä. Loput sammutusjätevedestä kerätään pihaalueelle. Piha-alue on asfaltoitu tiiviisti, joten sammutusjätevesi voidaan allastaa siihen sulkemalla sadevesikaivot tähän tarkoitetuilla sulkimilla. Allastusta varten alue rajataan tekemällä noin 20 cm korotukset esim. asfaltista, jolloin sammutusjätevesi mahtuu noin m 2 alalle. Toiminta sammutusjätevesien keräilemiseksi ohjeistetaan henkilökunnalle ja toimintaohje kiinnitetään rakennuksen seinään sulkumateriaalien viereen. Sammutusjätevedet pumpataan pois sammutusjätevesien keräilyaltaasta ja kuljetetaan tarkoitukseen soveltuvilla kuljetusautoilla puhdistettavaksi. Sammutusjätevesien allastukset ja sammutusjätevesien viemärien sulkumateriaalit tarkistetaan kuukausittain. Tarkistuksesta pidetään pöytäkirjaa. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksen täydennykset Hakemusta on täydennetty , , , , , , , ja Lupahakemuksesta tiedottaminen Uudenmaan ympäristökeskus on ympäristönsuojelulain 38 :n mukaisesti tiedottanut hakemuksesta kuuluttamalla Vantaan kaupungin ja Uudenmaan ympäristökeskuksen ilmoitustauluilla Hakemuksesta on ilmoitettu Vantaan Sanomat ja Hufvudstadsbladet -nimisissä lehdissä. Hakemuksesta on lisäksi ympäristönsuojelulain 38 :n mukaisesti erikseen annettu tieto niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee. Tarkastukset ja neuvottelut Lausunnot Laitokselle on tehty ympäristölupahakemuksen käsittelyyn liittyvä tarkastus Tarkastusmuistio on liitetty hakemusasiakirjoihin. Hakemuksesta on ympäristönsuojelulain 36 :n mukaisesti pyydetty lausunnot Vantaan kaupunginhallitukselta, Vantaan ympäristölautakunnalta ja Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta.

14 14 Vantaan kaupungin ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon: SITA Finland Oy Ab:lle voidaan myöntää hakemuksen mukainen ympäristölupa, mikäli tässä lausunnossa esitetyt asiat otetaan päätöstä tehtäessä huomioon. Valkealähteen ja Koivukylän pohjavesialueiden suojelusuunnitelmassa on suositeltu, ettei kyseiselle pohjavesialueelle sijoitettaisi uusia pohjavettä vaarantavia toimintoja. Ympäristöluvassa tulee antaa riittävät määräykset pohjaveden pilaantumisen estämiseksi. Toiminnanharjoittajan tulee tarkkailla toiminnan vaikutuksia pohjaveteen. Vantaan ympäristökeskukseen on tullut ilmoituksia laitoksen liikennöinnistä ja roskaantumisesta. Roskaantumisen ehkäisemiseksi jätteiden vastaanoton, siirtokuormauksen, varastoinnin tai poiskuljettamisen aikana laitoksen sisätiloihin, piha-alueelle tai lähiympäristöön joutuneet jätteet tulee siivota viipymättä. Mikäli laitokselle tuodaan jätettä, jonka vastaanotto ei ole sallittu, on jäte viipymättä toimitettava asianmukaiseen vastaanottopaikkaan tai palautettava sen haltijalle. Ongelmajätteet on varastoitava suljetuissa astioissa ja asianmukaisesti merkittyinä. Ongelmajätevaraston on oltava myös paloturvallinen. Kuljetusastioissa kuljetettavien ongelmajätteiden siirto tulee tapahtua sellaisella alueella, jossa on tiivis alusta ja astioiden mahdollisesti rikkoutuessa aiheutuvat vuodot voidaan kerätä talteen. Kemikaali- ja öljyvarastojen sekä ongelmajätevaraston lattian pinnoitteiden sekä saumauksien kunto on tarkastettava säännöllisesti. Öljyn- ja hiekanerotuskaivot on tarkastettava vähintään kaksi kertaa vuodessa ja tyhjennettävä tarvittaessa. Öljynerotinten hälytysjärjestelmät on pidettävä kunnossa ja niiden toiminta on tarkastettava säännöllisesti, kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa. Hälytykset on johdettava sellaiseen paikkaan, jossa on jatkuva valvonta. Hule- ja jätevesiviemäreiden tiiviys tulee tarkastaa säännöllisesti. Liikennöinti ja muu toiminta tukikohdassa tulee toteuttaa siten, että siitä aiheutuva häiriö naapureille on mahdollisimman vähäistä. Autoja ei saa tyhjäkäyttää tarpeettomasti. Kylmänä vuodenaikana on käytettävä moottorien ja hydrauliikkaöljyjen esilämmitystä kuorma-autojen käynnistyksestä aiheutuvien haittojen vähentämiseksi. Jäteautojen puhtaudesta on huolehdittava, ettei niistä ole hajuhaittaa. Tukikohdassa pysäköitävissä autoissa ei saa säilyttää seka- eikä biojätettä.

15 15 Toiminnanharjoittajan tulee esittää suunnitelma tulipalon sammutusvesien keräilystä ja johtamisesta siten, etteivät haitallisia aineita sisältävät sammutusvedet pääse maahan ja pohjaveteen. Toiminnanharjoittajan tai yhteyshenkilön vaihtumisesta on ilmoitettava viipymättä Vantaan ympäristökeskukseen. Toiminnanharjoittajan on viipymättä ilmoitettava ympäristön kannalta merkityksellistä häiriö- ja onnettomuustilanteista Vantaan ympäristökeskukseen ja Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle. Muutoin Vantaan ympäristölautakunta puoltaa ympäristöluvan myöntämistä SITA Finland Oy Ab:lle. Vantaan kaupunginhallitus antoi asiassa seuraavan lausunnon: Kaupunginhallitus on aiemmin ( ja ) todennut, että hakemuksen mukainen paikka ei ole ihanteellinen ympäristönhuollon tukikohdaksi. Alueella Valkoisenlähteen ja Koivukylän pohjavesialueiden suojelusuunnitelmissa on suositeltu, ettei kyseiselle pohjavesialueelle sijoitettaisi uusia pohjavettä vaarantavia toimintoja. Mahdollisten laajennustöiden yhteydessä on uudistettava sammutusvesien hallintasuunnitelma. Ympäristöluvassa tulee antaa määräyksiä tehostaa hulevesien käsittelyä Vantaan hulevesiohjelman tavoitteiden mukaisesti. Pohjavesien laatua eikä merkittävästi niiden määrää saa heikentää. Lupaan on liitettävä hulevesien riittävät määräykset pohjaveden pilaantumisen estämiseksi. Jos riittävää varmuutta pohjavesien suojelusta teknisin toimenpitein ei voida saavuttaa, tulee lupahakemus hylätä. Toiminnanharjoittajan tulee tarkkailla toiminnan vaikutuksia pohjavesiin. Hakijan mukaan SITA Finland Oy Ab:n liikennemäärä arvioidaan olevan Linjatiellä noin 130 liikennesuoritetta päivässä. Lisäksi Linjatiellä liikkuu Hyötykeskus Oy:n noin 90 kuorma-autoa ja 8 rekka-autoa päivässä. Liikennöintiin sekä moottoriajoneuvojen pysäköintiin ja säilytykseen tarkoitetut alueet on pinnoitettava vesitiiviillä ja öljypohjaisia aineita läpäisemättömillä päällysteillä sekä varustettava öljynerotusjärjestelmällä. Mikäli lupa myönnetään, Vantaan kaupunki edellyttää, että liikennöinti ja muu toiminta tulee toteuttaa siten, että niistä aiheutuva häiriö on mahdollisimman vähäistä. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos antoi asiassa seuraavan lausunnon: SITA Finland Oy Ab on harjoittanut toimintaa kiinteistöllä ympäristöluvalla vuodesta Kiinteistö sijaitsee tärkeällä pohjavesialueella, joka on määritelty erityisen merkittäväksi vedenhankinnan ja veden käyttökelpoisuuden säilyttämisen kannalta. Alueella ei ole sallittua sellainen toiminta, joka saattaa vaarantaa pohjaveden laadun tai määrän.

16 16 Alueella Valkoisenlähteen ja Koivukylän pohjavesialueiden suojelusuunnitelmassa on suositeltu, ettei kyseiselle pohjavesialueelle sijoitettaisi uusia pohjavettä vaarantavia toimintoja. Tuotantolaitosta ei ilman erityistä, perusteltua syytä saa sijoittaa tärkeälle pohjavesialueelle. Mikäli pohjavesialueelle kuitenkin sijoitetaan vaarallisia kemikaaleja varastoiva käsittelevä tai varastoiva laitos, rakenteellisin ja käyttöteknisin toimenpitein on huolehdittava siitä, ettei laitoksen toiminnasta aiheudu pohjavesien pilaantumisvaaraa. Kiinteistön alueelle tulee laatia sammutusvesien hallintasuunnitelma, joka kattaa kaikki alueella toimivat tuotantolaitokset. Ympäristöluvassa tulee antaa määräys sammutusvesien talteenottosuunnitelman laatimisesta ja toteuttamisesta. Mikäli sammutusvesiä ei luotettavasti kyetä ottamaan talteen ja riittävää varmuutta pohjavesien suojelusta ei savuteta, tulee lupa hylätä. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos on tehnyt jälkipalotarkastuksen SITA Finland Oy Ab:n tuotantolaitokseen. Jälkipalotarkastuksessa havaitut puutteet liittyvät ympäristövahinkojen torjuntaan sekä henkilö- ja paloturvallisuuteen. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos valvoo jälkipalotarkastuspöytäkirjassa mainittujen puutteiden korjausmääräysten toteuttamista määräaikaan mennessä. Muistutukset ja mielipiteet Sesoma Oy:n toimittamassa ja täydentämässä muistutuksessa esitetään seuraavaa: ""Sesoma Oy:n toimitilat sijaitsevat SITA Finland Oy Ab:n Linjatie 6:n varikkoalueen naapurissa pienen metsäsaarekkeen takana. Sesoman toimitilat ja maa-alueen omistaa saman konsernin yhtiö Senove Oy. Harmiksemme SITA Finland Oy Ab:n varikkoalueella tapahtuvat liiketoiminnasta on aiheutunut Sesomalle ja Senovelle ajoittaista, mutta kiistatonta haittaa siitä ajankohdasta lähtien, kun SITA Finland Oy Ab:n varikkoalueella on harjoitettu jätteiden tms. ns. energiajakeen vastaanottoa ja käsittelyä. Haitta ei ole jokapäiväistä. Piha-alueellemme leviää SITA Finlandin varikkoalueelta tuulen mukanaan tuomaa hajua, pölyä ja roskia. Haju- ja roskahaitan laajuus vaihtelee. Esimerkiksi toimiston sisäänkäynnin vieressä olevat punavaahteran lehdet ovat harmaan pölykerroksen peitossa. Pihalle pysäköidyt autot ovat pariin otteeseen olleet huomattavan paksun harmaan pölyn peitossa ja autot on sen jälkeen jouduttu viemään pesuun. Haju alueella muistuttaa ajoittain tavallisen kaatopaikan hajua. On ollut päiviä, jolloin haittaa ei voi kohtuudellakaan pitää vähäisenä. SITA Finland onkin huomautuksemme jälkeen siivonnut roskia myös Sesoman piha-alueelta.

17 17 Emme vastusta luvan myöntämistä, mikäli SITA Finland Oy Ab on jo suorittanut sellaiset toimenpiteet, joilla em. haitat on voitu pysyvästi eliminoida jatkossa. Kokemusten perusteella pidämme kuitenkin tarpeellisena säännöllisten ympäristökatselmusten suorittamista alueella. Mikäli em. haitat toistuvat, pidämme mahdollisena asian eteenpäin viemistä lain tarkoittamine tavoin." Hakijan kuuleminen ja vastine Hakijalle on hallintolain (434/2003) mukaisesti kirjeillä ja varattu tilaisuus antaa vastineensa annetuista lausunnoista ja jätetystä muistutuksesta. SITA Finland Oy Ab esittää vastineessaan muun ohella seuraavaa: SITA Finland Oy Ab pyytää luvan myöntäjää, lausuntoja, muistutuksia ja mielipiteitä antaneita tahoja huomiomaan, että Linjatie 6 tontilla on kolme eri toimijaa (SITA Finland Oy Ab, Suomen Hyötykeskus Oy ja ST1 Biofuels Oy). Kaikilla toimijoilla on oma ympäristölupansa. Tämä ympäristölupahakemus käsittelee vain SITA Finland Oy Ab:n varikkotoimintaa sekä ongelmajätevarastoa. SITA Finland Oy Ab ei harjoita laitosmaista jätteen hyödyntämistä tai mittavaa siirtokuormausta. SITA Finland Oy Ab on tietoinen, että alue sijaitsee I luokan pohjavesialueella. Toimintaa kohteessa on harjoitettu jo pitkään, joten uudesta toiminnasta ei ole kyse. Lisäksi maaperästä on otettu näytteitä ja maaperä on todettu puhtaaksi omaehtoisesti. Kiinteistöllä on hulevesien keräysjärjestelmä sekä öljyn- että hiekanerotuskaivot. Öljynerotuskaivoissa on hälytysjärjestelmä, jota seurataan 24 h/vrk. Palvelun tuottaja on tällä hetkellä G4S Oy. Hälytysjärjestelmä toimivuus testataan määräajoin. Kaivot ovat valmistuneet 2009 keväällä ja ovat hyväkuntoisia. SITA Finland Oy Ab:n toimitilan piha-alue on asfaltoitu. Asfaltointi on tehty niin, että kaatojen myötä vesi ei valu kuin hulevesikaivoihin. Kiinteistön kuntoa seurataan kiinteistön kunnossapito-ohjelmalla. Asfaltointi tarkistetaan kaksi kertaa vuodessa ja muutoksista ovat kaikki velvollisia ilmoittamaan. SITA Finland Oy Ab on sertifioimassa sekä laatu- että ympäristöjärjestelmäänsä tammikuussa Järjestelmämme kuuluu varmistaa, että kalustomme on hyvässä kunnossa ja ne eivät aiheuta öljyvuotoja ympäristöön. Tämän pyrimme varmistamaan kaluston tarkastuskorteilla, jota käymme läpi neljä kertaa vuodessa jokaisen auton kohdalla. Autoissamme on imeytysaineet vahinkojen varalle. Lisäksi autoissa käytetään biohajoavia hydrauliöljyjä. SITA Finland Oy Ab välivarastoi varikkoalueella lasia, metallia sekä ongelmajätteitä. Keräyslasi ja -metalli kerätään vaihtolavoille. Ongelmajätteille on oma varasto asianmukaisilla keräysastioilla. Vaihtolavoille kerätty keräysla-

18 18 si ja -metalli ovat kiinteitä jätteitä eivätkä pilaa maaperää tai pohjavettä. Ongelmajätevarastosta on tehty kiinteä ja siellä ei ole viemäröintiä, joten vahingon sattuessa ei kemikaali pääse maaperään eikä vesistöön. Liikennejärjestelyt hoidetaan jo nyt niin, että naapureille ei aiheuteta kohtuutonta haittaa. Liikennöinti tapahtuu kaksivuorotyön mukaan klo Yöaikaan alueella ei liikuta. Turhaa tyhjäkäyntiä ei harjoiteta. Moottorien esilämmitys tehdään lohkolämmittimellä ja uusimmissa autoissa on Webasto (polttoainekäyttöinen lämmitin). Hajuhaitat estetään pesemällä autot vähintään kolmen viikon välein. SITA Finland Oy Ab:n toiminta ei roskaa ympäristöä eikö pölyä. Samalla tontilla toimii myös Suomen Hyötykeskus Oy ympäristöluvan (No YS 914/ ) mukaisesti. Energiajakeen murskaustoiminta saattaa aiheuttaa roskaantumista SITA Finland Oy Ab:n puolelle. Roskaantumista ja pölyämistä on syksyn 2009 aikana estetty Suomen Hyötykeskus Oy:n toimesta sumuttimella, murskaimen suojauksilla sekä roskakierroksilla. Lisäksi murskaajia on ohjeistettu, että tuulisella säällä ei saa murskata. SITA Finland Oy Ab on pyytänyt konsultointiapua hallintorakennuksensa ja siihen kuuluvien toimintojensa sekä SITA Finland Oy Ab:n piha-alueen sammutusvesien hallintasuunnitelmalle. ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU Ratkaisu Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tarkastanut SITA Finland Oy Ab:n Vantaan Kuninkaanmäessä Linjatie 6:ssa toimivan varikon ja ongelmajätevaraston toimintaa koskevassa Uudenmaan ympäristökeskuksen myöntämässä ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa ympäristöluvassa velvoitetun lupamääräysten tarkistamista koskevan hakemuksen ja muuttaa ympäristöluvan määräykset kuulumaan seuraavasti.

19 19 Jätteiden vastaanotto ja varastointi 1. SITA Finland Oy Ab:n Linjatie 6:n ongelmajätevarastolla saa vuosittain vastaanottaa ja varastoida seuraavia ongelmajätteitä: Jätenimike Ongelmajätejae Vuosittain vastaanotettava määrä (t/a) Suurin kerralla varastoitava määrä (t) , 09 Valokuvauskemikaalit, kehitteet, kiinnitteet Palavat nesteet Halogenoidut liuokset Maali-, liima- ja lakkajätteet Farmaseuttiset tuotteet Epäorgaaniset hapot Orgaaniset hapot Laboratorio- ja kemikaalijätteet Epäorgaaniset emäkset Torjunta-aineet PCB-pitoiset jätteet Lyijyakut Paristot Loistelamput , 16 Syanidipitoiset ja raskasmetallipitoiset jätteet , 12 Öljyemulsiot ja öljyiset vedet Jäähdytysnesteet Kliiniset jätteet Kiinteät öljyiset jätteet Käytetyt voiteluöljyt Sähkö- ja elektroniikkaromu Nestemäisiä ongelmajätteitä saa varastoida kerrallaan enintään 20 m 3 ja ongelmajätteitä kokonaisuudessaan kerrallaan enintään 40 tonnia. Lisäksi Linjatie 6:n laitoksessa saa vuosittain vastaanottaa ja varastoida jätelasia ( ) enintään t/a, jätemetallia ( ) t/a ja vastaanottaa, varastoida ja käsitellä murskaamalla tietosuojapaperia ( ) ja muuta tietosuojamateriaalia ( ) yhteensä n t/a. 2. Laitoksessa ei saa ottaa vastaan muita kuin edellä lupamääräyksessä 1. hyväksyttyjä jätteitä. Mikäli laitokselle tuodaan jätettä, jonka vastaanottoa ei ole lupamääräyksessä 1. hyväksytty, on jäte viipymättä toimitettava laitok-

20 20 seen tai käsittelypaikkaan, jonka ympäristöluvassa tällaisen jätteen vastaanotto on huomioitu, tai jäte on palautettava sen haltijalle. 3. Laitoksessa vastaanotetut ja laitoksen omassa toiminnassa syntyvät jätteet on, lukuun ottamatta vastaanotettua lasi- ja metallijätettä sekä omassa toiminnassa syntyviä tavanomaisia jätteitä, varastoitava sisätiloissa tai lukittavissa konteissa ja ne on toimitettava jätteen hyödyntäjille tai käsittelijöille niin usein, ettei alueelle muodostu jätevarastoja eikä toiminnasta aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Ongelmajätteet, kuten öljyt, öljyiset jätteet, kondensaattorit, elohopeakytkimet, akut, paristot, piirikortit ja radioaktiiviset laitteet on varastoitava katetussa tilassa sekä tiiviillä, nestettä läpäisemättömällä alustalla siten, kuin niistä on erikseen säädetty ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteen pakkaamisesta ja merkitsemisestä annetussa valtioneuvoston päätöksessä (659/1996). Nestemäiset ongelmajätteet on varastoitava reunakorokkein varustetussa tilassa. Ongelmajätteiden varaston on oltava lukittava. Ongelmajätevaraston lattian pinnoitteiden ja saumauksien kunto on tarkastettava säännöllisesti ja havaitut viat on korjattava välittömästi. 4. Erilaiset ongelmajätteet on pidettävä erillään toisistaan ja ryhmiteltävä ja merkittävä ominaisuuksiensa mukaan. Öljyjätteeseen ei saa varastoinnin aikana sekoittaa muuta jätettä tai ainetta eikä öljyjätelaatuja saa tarpeettomasti sekoittaa keskenään. Tietosuojamateriaalin murskaus 5. Tietosuojamateriaalin murskaus on suoritettava hakemuksen mukaisesti siten, että toiminnasta ei aiheudu pölyämistä ympäristöön. Valmista murskaa on käsiteltävä siten, ettei se varastoinnin, siirron tai kuormauksen missään vaiheessa leviä ympäristöön ja aiheuta roskaantumista. Jätteiden kuljettaminen 6. Vastaanotetut ja lajitellut jätteet on kuljetettava asemalta niin usein, ettei asemalle muodostu jätevarastoja eikä aseman toiminnasta aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Ongelmajätteet on toimitettava käsiteltäväksi laitokseen, jonka ympäristöluvassa tai sitä vastaavassa päätöksessä on hyväksytty kyseisen ongelmajätteen käsittely. Hyödyntämiskelpoiset jäteöljyt ja öljyä sisältävät jätteet on toimitettava hyödynnettäväksi laitokseen, jonka ympäristöluvassa tai sitä vastaavassa päätöksessä on hyväksytty kyseisen ongelmajätteen hyödyntäminen. Ongelmajätteitä luovutettaessa on jätteiden siirrosta laadittava siirtoasiakirja, josta ilmenevät valtioneuvoston päätöksen 659/1996 mukaiset tiedot ongelmajätteistä.

21 21 7. Hyödyntämiskelpoiset jätteet on kerättävä erilleen ja toimitettava hyödynnettäviksi asianmukaiseen käsittelyyn. Mikäli hyödyntäminen ei ole kohtuullisin kustannuksin mahdollista, jätteet on toimitettava sellaiselle vastaanottopaikalle, jolla on lupa ottaa vastaan ja käsitellä kyseisenlaista jätettä. Vain hyödyntämiseen kelpaamattomat jätteet saa toimittaa tavanomaisen jätteen kaatopaikalle, mikäli ne eivät ole ongelmajätteiksi luokiteltavia aineita. Hyödyntämiskelpoiset jätteet on ensisijaisesti pyrittävä toimittamaan laitokseen, jossa hyödynnetään jätteen sisältämä aine, ja toissijaisesti laitokseen, jossa hyödynnetään jätteen sisältämä energia. 8. Laitokselta jatkokäsittelyyn tai hyödynnettäväksi toimitettavat lajitellut jätteet on kuljetettava suljetuissa säiliöissä tai tiiviisti peitettyinä siten, ettei niistä kuljetuksen aikana pääse leviämään jätteitä ympäristöön. Kuljetuskaluston puhtaudesta on huolehdittava siten, ettei toiminta aiheuta roskaantumista. Mikäli roskaantumista kuitenkin tapahtuu, roskaantuneet alueet siivottava välittömästi. Varikko ja piha-alue 9. Jätteiden kuljetuksiin käytettäviä ajoneuvoja on pysäköitävä joko hallissa tai kestopäällystetyllä piha-alueella. Myös laitosalueen liikennealueiden on oltava päällystettyjä. Pinnoitettujen alueiden kuntoa, kuten halkeilua, painumista ja lohkeilua, on tarkkailtava säännöllisesti. Havaitut viat on korjattava välittömästi. 10. Pihan pysäköinti- ja liikennöintialueilla muodostuvat sade- ja hulevedet on kerättävä yhteen ja johdettava hakemuksen mukaisesti hiekan- ja öljynerottimien kautta sadevesiviemäriä pitkin pohjavesialueen ulkopuolelle. Hiekan- ja öljynerotuskaivot on tyhjennettävä riittävän usein, pidettävä toimintakunnossa ja ne on tarkastettava vähintään kaksi kertaa vuodessa. Hälyttimiä on seurattava jatkuvatoimisesti. Hälyttymien kunnosta on huolehdittava ja ne tarkastettava vähintään kaksi kertaa vuodessa. Hiekan- ja öljynerotuskaivojen tyhjennyksistä ja niiden tarkastuksista samoin kuin hälyttimien tarkastuksista on merkittävä tiedot jäljempänä lupamääräyksessä 25. tarkoitettuun kirjanpitoon. 11. Laitoksessa ei saa suorittaa autojen tai työkoneiden tankkauksia. Huoltokorjaamo 12. Huoltokorjaamon lattian kuntoa on seurattava. Havaitut puutteet on korjattava välittömästi. Öljytuotteet ja omassa toiminnassa syntyvät jäteöljyt on varastoitava sisätiloissa asianmukaisissa kaksoisvaippasäiliöissä tai allastetuissa säiliöissä.

22 Tukikohdassa kaluston, sekä autojen että jäteastioiden, pesusta syntyvät vedet on johdettava kiintoaineen poiston ja öljynerotuksen jälkeen yleiseen viemäriin viemärilaitoksen kanssa tehdyn sopimuksen ehtoja noudattaen. Tukikohdan hoito 14. Ongelmajätevaraston ja varikon toiminnat on järjestettävä siten, ettei niistä aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista, pilaantumisvaaraa maaperälle, pinta- tai pohjavesien pilaantumista, haju- tai pölyhaittaa tai muuta haittaa tai vaaraa ympäristölle tai alueella työskenteleville. Alueen yleisestä siisteydestä on huolehdittava. Alueesta ei saa muodostua sinne kelpaamattomien tai sinne kuulumattomien jätteiden varastoaluetta. 15. Liikennealueet on hoidettava siten, että pölyäminen jää mahdollisimman vähäiseksi ja etteivät jätteet leviä ympäristöön. Ympäristöön levinneet jätteet on kerättävä viipymättä pois. Lähiympäristön tila on tarkistettava säännöllisesti, vähintään kerran viikossa. Tarkastuksista ja toimenpiteistä on tehtävä merkinnät lupamääräyksessä 25. tarkoitettuun kirjanpitoon. 16. Varikolla säilytettävä kuljetuskalusto on pestävä riittävän usein hajuhaitan ja roskaantumisen ehkäisemiseksi. 17. Luvan saajan on nimettävä henkilö, joka vastaa päätöksen määräysten noudattamisesta sekä laitoksen hoidosta ja valvonnasta. Henkilön nimi ja yhteystiedot on toimitettava Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Vantaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Mikäli vastaavan hoitajan yhteystiedot muuttuvat, on muutos saatettava tiedoksi edellä mainituille viranomaisille. Vaaratilanteiden estäminen 18. Ulkopuolisten alueelle pääsyn estämiseksi tukikohdan alue on oltava aidattu ja aitauksen kunnosta on huolehdittava. Alueen portit on pidettävä lukittuina muina kuin tukikohdan aukioloaikoina. Poikkeukselliset tilanteet 19. Poikkeuksellisiin tilanteisiin on varauduttava ennakolta. Vahingon tai onnettomuuden varalle on laitoksella oltava aina saatavilla riittävä määrä tarkoitukseen sopivaa imeyttämismateriaalia ja astioita kerätyille aineille. Laitoksella on myös oltava riittävä alkusammutuskalusto. Häiriötilanteissa ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa on aiheutunut tai uhkaa aiheutua määrältään tai laadultaan tavanomaisesta poikkeavia päästöjä, on ryhdyttävä välittömästi asianmukaisiin tarpeellisiin toimenpiteisiin tällaisten päästöjen ja niiden leviämisen estämiseksi ja päästöistä aiheutuvien vahinkojen torjumiseksi sekä tapahtuman toistumisen estämiseksi. Vuotoina ympäristöön päässeet kemikaalit, polttonesteet ja muut

23 23 aineet on kerättävä välittömästi talteen. Laitteet on saatettava normaaliin toimintakuntoon niin pian kuin se on teknisesti mahdollista. Luvan saajan on pidettävä ajan tasalla olevaa toimintasuunnitelmaa onnettomuus- ja vaaratilanteiden sekä muiden poikkeustilanteiden varalle ongelmajätteiden ympäristöön pääsyn estämiseksi. 20. Toiminnanharjoittajan on toteutettava hakemuksessa esitetyssä sammutusvesisuunnitelmassa (päivätty ) esitetyt toimenpiteet sammutusvesien talteenoton järjestämiseksi mennessä. Töiden valmistumisesta on ilmoitettava Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Vantaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Keski- Uudenmaan pelastuslaitokselle. 21. Määrältään tai laadultaan tavanomaisesta poikkeavia päästöjä aiheuttavista häiriötilanteista ja muista vahingoista ja onnettomuuksista on viipymättä ilmoitettava Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Vantaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Koulutus 22. Luvan saajan on huolehdittava henkilökuntansa jätehuollon koulutuksen järjestämisestä sekä riittävän informaation antamisesta jätteen toimittajille, kuljettajille ja muille sidosryhmille. Seuranta ja tarkkailu 23. Piha-alueelta sadevesiviemäriin johdettavien vesien laatua öljynerotuksen jälkeen on tarkkailtava. Vesinäyte on otettava vähintään kerran vuodessa. Näytteestä on analysoitava ainakin mineraaliöljypitoisuudet (C 10 C 40, C 10 C 21, C 21 C 40 ). 24. Näytteiden otto ja analysointi on suoritettava standardien (CEN, ISO, SFS tai vastaavan tasoinen kansallinen tai kansainvälinen yleisesti käytössä oleva standardi) mukaisesti. Tulosten raportoinnissa on esitettävä käytetyt menetelmät ja niiden mittausepävarmuus sekä tulosten edustavuus. Kirjanpito ja raportointi Kirjanpito 25. SITA Finland Oy Ab:n Linjatie 6:n varikon ja ongelmajätevaraston toiminnasta ja toimintaan liittyvistä ympäristönsuojelun kannalta merkittävistä tapahtumista ja toimenpiteistä on pidettävä käyttöpäiväkirjaa. Kirjanpitoon on merkittävä jäljempänä lupamääräyksessä 31. esitetyt raportointia varten tarvittavat tiedot (kuten vastaanotetut jätteet, edelleen toimitetut jätteet ja häiriötilanteet). Kirjanpito on pyydettäessä esitettävä ympäristöluvan valvontaviranomaisille.

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 13.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0199Y0187 114 No YS 660 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. ILMOITUKSEN

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA ROMUNKÄSITTELYLAITOS Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA 28.4.2015 Raahen Romu Oy / Seuranta ja tarkkailusuunnitelma 28.4.2014 1/4 1. Laitokselle käsiteltäviksi hyväksyttävät materiaalit Raahen

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo.

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/2 Dnro ESAVI/233/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2011 ASIA Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. LUVAN

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Päätös. Nro 7/2011/2 Dnro ESAVI/220/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

Päätös. Nro 7/2011/2 Dnro ESAVI/220/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen Päätös Etelä-Suomi Nro 7/2011/2 Dnro ESAVI/220/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2011 ASIA Tramel Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Lahden toimipisteen ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/2014 1 (5) Kaupunginhallitus Ryj/1 26.5.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 21/2014 1 (5) Kaupunginhallitus Ryj/1 26.5.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 21/2014 1 (5) Päätöshistoria Ympäristölautakunta 06.05.2014 154 ESAVI/555/04.08/2010 Lausunto Hakija Ympäristölautakunta päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.05.2015 Sivu 1 / 1 1802/11.01.00/2015 48 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristöluvan muutoshakemuksesta, Delete Finland Oy:n siirtokuormausasema, Juvanmalmintie 18

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/RANJIA OY Ranjia Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee romuajoneuvojen vastaanottamista ja varastointia Porin Tuorsniemen kylässä osoitteessa

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. Päätös Etelä-Suomi Nro 169/2013/1 Dnro ESAVI/170/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. LAITOS Auto-pläkkärit

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2014 1 (8) Kaupunginhallitus Ryj/1 26.05.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2014 1 (8) Kaupunginhallitus Ryj/1 26.05.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2014 1 (8) 621 Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö Tmi Osa- Tattiksen ympäristölupahakemuksesta (ESAVI/555/04.2010) HEL 2014-004885 T 11 01 00 00 Lausunto

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 5.11.2007 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 204 115 No YS 1444 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Postinumero ja - toimipaikka

Postinumero ja - toimipaikka RISKIKARTOITUS NUMMELANHARJUN-NUMMENKYLÄN POHJAVESIALUUELLA - YRITYKSET 1 YRITYS Yrityksen nimi 2 TOIMIPAIKKA 3 LISÄTIETOJA YRITYKSESTÄ 4 TOIMINNAN KUVAUS Yrityksen toimiala Lähiosoite Puhelin Kiinteistön

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 31/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Esityslista 31/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Esityslista 31/2013 1 (5) Päätöshistoria Ympäristölautakunta 27.08.2013 264 HEL 2013-009264 T 11 01 00 00 ESAVI/323/04.08/2012 Päätös Lupatilanne Ympäristölautakunta päätti antaa Etelä-Suomen

Lisätiedot

M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Uusikaupunki.

M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Uusikaupunki. Etelä-Suomi Päätös Nro 58/2011/2 Dnro ESAVI/119/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2011 ASIA M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 101/2013/1 Dnro ESAVI/26/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla,

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.10.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee pilaantuneen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/VEIKKO LEHTI OY Veikko Lehti Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee paperin/pahvin siirtokuormausaseman toimintaa ja hiekanerotuskaivojätteiden

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 34/2014/1 Dnro ESAVI/39/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA Päätös FinnHEMS Oy:n Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin tankkauspaikan toimintaa koskevan

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 06.10.2016 Sivu 1 / 1 1137/2013 11.01.00 88 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, Ekokem-Palvelu Oy:n ympäristölupahakemus koskien Juvanmalmin jätteenkäsittelylaitoksen toiminnan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.5.2002 Kokouspvm 16.5.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

3 0, Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna. Asiat:

3 0, Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna. Asiat: Etelä-suomen aluehallintovirasto Yrnpaistölupavaskaiakie Yinpäistaililarkastaja Kai Ratilainen SigerJaarfn katu 15 13100 Hätneenfma Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna 3 0, 05. 2013 DNRO ESAVI/

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 1/YMPLA 27.1.2016 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 27.1.2016 3 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 Alastaro 29.1.2016 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suomen

Lisätiedot

Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti kuivaamalla, Köyliö

Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti kuivaamalla, Köyliö Etelä-Suomi Päätös Nro 30/2010/2 Dnro ESAVI/152/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2010 ASIA Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

Lintunevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Teuva ja Kurikka

Lintunevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Teuva ja Kurikka Etelä-Suomi Päätös Nro 16/2010/3 Dnro ESAVI/392/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.5.2010 ASIA HAKIJA Lintunevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT Teollisuuden toimintaa ohjaavat tekijät: TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT prof. O. Dahl Puhtaat teknologiat -tutkimusryhmä Dia n:o 1, CHEM-A1100 Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit (5 op) Nykyinen ympäristölainsäädäntö

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

YMPA , 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY

YMPA , 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY YMPA 6.10.2010, 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY Sellueriste Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee sellueristeen valmistusta keräyspaperista Porin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 12.12.2013 Sivu 1 / 1 1137/11.01.00/2013 Ympäristölautakunta 25 21.3.2013 114 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Ekokem-Palvelut Oy:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee hiekanpesu-

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 15.9.2003 Kokouspvm 11.9.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Ympäristölupamenettelylain 2 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Ympäristölupamenettelylain 2 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölupamenettelylain 2 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm. 23.8.1999 Kokouspvm 19.8.1999 HAKIJA Laitos ja sen sijainti Kiinteistön

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen ASIA

MERKINTÄ. Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen ASIA Etelä-Suomi Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.5.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukainen ympäristölupahakemus Santahaminan keskusampumarata-alueen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 12.01.2017 Sivu 1 / 1 1502/2015 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös lupamääräysten tarkistamisesta, Kuljetus Team Virtanen Oy, Juvanmalmintie 21 A Valmistelijat

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.6.2013 ASIA HAKIJA Jätteiden hyödyntämistä koskeva ympäristölupahakemus, Kokkola. CrisolteQ Oy PL 286

Lisätiedot

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi Suomen Turvallisuusneuvonantajat Laatu ja turvallisuus auditointi Yritys: Tarkastelun kohde: Auditoija: Päiväys: 1.1 Vastuuhenkilöt 1.1.1 Onko kemikaalien maakuljetuksille nimetty turvallisuusneuvonantaja?

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.01.2016 Sivu 1 / 1 4343/2014 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, maa-ainesten varastointi ja käsittely, Espoon kaupungin tekninen keskus, Hannus Valmistelijat

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys

Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys Etelä-Suomi Päätös Nro 6/2011/2 Dnro ESAVI/628/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys Oy:n Lahden laitoksen

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Vanha Tampereentie 205)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Vanha Tampereentie 205) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 819 12.11.2002 6 Ymp 8535-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Vanha Tampereentie 205) Ympkaalk 819 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Päätös Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Dnro ESAVI/192/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 ASIA Köyliön kunnan hakemus Kepolan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi, Köyliö.

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

OY SHELL AB ILMAILUN YMPÄRISTÖLUPA

OY SHELL AB ILMAILUN YMPÄRISTÖLUPA 1 (5) JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 40200 JYVÄSKYLÄ PÄÄTÖS ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta lupahakemuksesta. OY SHELL AB ILMAILUN YMPÄRISTÖLUPA HAKIJA Oy Shell Ab Ilmailu

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) No YS 535. Lassila & Tikanoja Oyj Tuusulan tuotantolaitos Konetie Tuusula. Ympäristötönsuojelulaki 61

PÄÄTÖS 1 (5) No YS 535. Lassila & Tikanoja Oyj Tuusulan tuotantolaitos Konetie Tuusula. Ympäristötönsuojelulaki 61 U U D E N M A A N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S... N Y L A N D S M I L J Ö C E N T R A L PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 18.5.2004 Dnro 0199Y0187-114 No YS 535 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisesta

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista Annettu Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 2010 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

YMPA , 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY

YMPA , 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY YMPA 09.12.2008, 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY (JK) Yj:n ehdotus: Elometalli Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa metalliromun käsittely-

Lisätiedot

Puhelinnumerot 00280. Työntekijämäärä tai henkilötyövuodet 450

Puhelinnumerot 00280. Työntekijämäärä tai henkilötyövuodet 450 HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. HAKIJAN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 18.11.2002 Kokouspvm 14.11.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku.

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku. Etelä-Suomi Päätös Nro 10/2012/1 Dnro ESAVI/307/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.1.2012 ASIA Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 PÄÄTÖS Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA HAKIJA Veljekset Brandt Nahkatehdas Oy:n ympäristöluvan raukeaminen, Kokkola Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola.

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola. Etelä-Suomi Päätös Nro 218/2012/1 Dnro ESAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa.

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa. PÄÄTÖS Nro 3/2015/1 Dnro ISAVI/55/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2015 ASIA Varkauden tehtaiden ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Varkaus, Joroinen ja Rantasalmi HAKIJA

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) Ympäristölautakunta Ysp/13 13.01.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) Ympäristölautakunta Ysp/13 13.01.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) 13 Kuusakoski Oy:n ympäristölupa-asia HEL 2014-012351 T 11 01 00 00 Päätösehdotus Hakija päättää Kuusakoski Oy:n ympäristölupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.2.2014 ASIA HAKIJA Aitolan Autopurkaamo Ky:n ympäristöluvan raukeaminen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2. 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.2014 ASIA Betonitien rakennusjätteen varastointi, lajittelu ja käsittelylaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten

Lisätiedot

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 165/2013/1 Dnro ESAVI/98/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA Southwest Trade Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Hämeenlinnan kaupungissa sijaitsevan

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus

Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus Jätelaki 1072/ 1993 VNP (861/1997) muutettu VNA:lla (202/2006) 1 Jätehuollon järjestämistä koskevat yleiset huolehtimisvelvollisuudet, Jätelaki 6 Jäte on hyödynnettävä,

Lisätiedot

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain Etelä-Suomi Päätös Nro 3/2010/2 Dnro ESAVI/140/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2010 ASIA Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 348 21.05.2002 3 Ymp 2731-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) Ympkaalk 348 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031 PÄÄTÖS Helsinki 24.7.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2003 Y 96 119 No YS 1031 ASIA Päätös Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamon toiminnasta aiheutuvan melun tarkkailuohjelman muuttamisesta ja jalostamoalueen

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. Päätös Etelä-Suomi Nro 23/2013/1 Dnro ESAVI/41/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. LAITOS Heinolan Autopurkaamo

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Päätös Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011.

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011. Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 46/2012/1 Dnro ISAVI/106/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2012 ASIA HAKIJA Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 28 2 momentti, kohta 4 Ympäristönsuojeluasetus 14 Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 f

Ympäristönsuojelulaki 28 2 momentti, kohta 4 Ympäristönsuojeluasetus 14 Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 f Etelä-Suomi Päätös Nro 138/2012/1 Dnro ESAVI/300/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Hämeen ympäristökeskuksen 27.1.2006

Lisätiedot

Ympäristö- ja kaavoituslautakunta on toimivaltainen lupaviranomainen kyseisessä asiassa ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n kohdan 5 a perusteella.

Ympäristö- ja kaavoituslautakunta on toimivaltainen lupaviranomainen kyseisessä asiassa ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n kohdan 5 a perusteella. TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 59 23.01.2007 6 Ymp 10756-2004 (235) Ympäristölupahakemus / Oritur Oy SEO, Tuontiväylä Tiivistelmä: - Ympkaalk 59 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen,

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, PÄÄTÖS Nro 93/2013/1 Dnro ISAVI/69/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2013 ASIA Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, Mikkeli HAKIJA Etelä-Savon

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet)

Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet) Yritysneuvojakoulutus Gardenia 28.2.2008 Ympäristötarkastaja Hannu Arovaara Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet) Ongelmajätteet Jätelaki (1072/1993) Jäte: aine tai esine, jonka sen haltija on poistanut

Lisätiedot

Teboil Oy Ab:n ympäristölupahakemus (Fiskarsinkatu 5)

Teboil Oy Ab:n ympäristölupahakemus (Fiskarsinkatu 5) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 287 29.04.2003 6 Ymp 1176-2003 (235) Teboil Oy Ab:n ympäristölupahakemus (Fiskarsinkatu 5) Ympkaalk 287 Ympäristönsuojelutoimisto 11.4.2003/TL

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 17.2.2003 Kokouspvm 13. 2.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Koskenheimo Ky, Louhijantie 10, 48220 KOTKA

Koskenheimo Ky, Louhijantie 10, 48220 KOTKA 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Dnro KAS-2005-Y-305-111 Annettu julkipanon jälkeen 25.10.2005 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta. LUVAN HAKIJA Koskenheimo Ky,

Lisätiedot

ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA

ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA 1 (5) JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 40200 JYVÄSKYLÄ PÄÄTÖS ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta lupahakemuksesta. ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA HAKIJA Osuuskauppa Keskimaa

Lisätiedot

TOIMINNAN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILUSUUNNITELMA ATOR-CONSULTANTS OY / TIMO RUOTSALAINEN

TOIMINNAN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILUSUUNNITELMA ATOR-CONSULTANTS OY / TIMO RUOTSALAINEN 2016 TOIMINNAN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILUSUUNNITELMA ATOR-CONSULTANTS OY / TIMO RUOTSALAINEN SISÄLLYS 1.0 TOIMINNAN KUVAUS... 2 2.0 KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILU... 2 2.1 Käyttötarkkailu... 2 2.2

Lisätiedot

Ammattimaista jätteenkäsittelyä koskevan ympäristöluvan tarkistaminen, Juankoski.

Ammattimaista jätteenkäsittelyä koskevan ympäristöluvan tarkistaminen, Juankoski. Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 60/2012/1 Dnro ISAVI/114/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 21.8.2012 ASIA HAKIJA Ammattimaista jätteenkäsittelyä koskevan ympäristöluvan tarkistaminen, Juankoski. Eka-Palvelut

Lisätiedot