SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, :30, Pöytäkirja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 10.6.2013 18:30, Pöytäkirja"

Transkriptio

1 i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, :30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat Tienpidon ja liikenteen suunnitelma , Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Etelä-Pohjanmaan liiton lausuntopyyntö vaihemaakuntakaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmista Lausunto Etelä-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta... 8 Pykälän liite: Kartta Viiatin tuulivoima-alueesta, tarkennus Kiinteistö Oy Teuvan Kafiaarin yhtiökokous Osavuosikatsaus I/ Pykälän liite: Osavuosikatsaus I/ Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän talousarvion raami vuodelle Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen Etelä-Pohjanmaalla, kunnilta pyydetyt kannanotot Varaedustajan valitseminen Suupohjan koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustoon Suupohjan seudun kotouttamisohjelma Sopimus kuntaan itsenäisesti muuttaneiden pakolaisten kotoutumisen edistämisestä ja kustannusten korvaamisesta Henkilöstön lomauttaminen, päätöksen täsmentäminen Nuorten yhteiskuntatakuuohjelma käyntiin kunnassamme, Matti Mäntysaaren valtuustoaloite Selvitys aloitteista Hallintojohtajan viran auki julistaminen Ammattiliittojen edustajien esitys kokouspalkkioiden leikkaamiseksi Pohjanmaan Matkailu ry:n lakkauttaminen Osallistuminen Forest BtL Oy:n Kaskisten biodieselhankkeen ympäristövaikutusten arviointiselvitykseen Kaskisten sataman rahoituspyyntö Teuvan vanhus- ja vammaisneuvoston avustusanomus koulutusmatkalle Kulttuuritalo Orrelan tilavaraukset, siivous ja vuokra Hallintokuntien ja viranhaltijain pöytäkirjat sekä mahdollisesti kunnanhallituksen käsittelyyn otettavat asiat, kh Ilmoitusasiat, kunnanhallitus Muut asiat Oikaisuvaatimusohjeet... 90

2 -1, KHALL :30 Sivu 1 Paikka Kuohun kokoustila Aika klo Saapuvilla olleet jäsenet Leppäniemi Jukka Kaleva Paula Kiviluoma Jarmo Heinola Arto Mäntylä Anu Ranta-Muotio Aulis Riippi Johanna Toivonen Teijo Tuisku Minna-Liisa puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Muut saapuvilla olleet Lehtimäki Esko Kallio Juhani Mäntysaari Matti Salonen Markku Nummela Veli Iso-Koivisto Jari valtuuston puheenjohtaja valtuuston I varapuheenjohtaja valtuuston II varapuheenjohtaja kunnaninsinööri, asiantuntija kunnanjohtaja, esittelijä hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Työjärjestys Hyväksyttiin työjärjestys. Ennen kokousta klo Anne-Mari Leppinen esitteli Engage-hanketta. Asiat :t Pöytäkirjan tarkastajat Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Teijo Toivonen ja Minna-Liisa Tuisku. Jukka Leppäniemi puheenjohtaja Jari Iso-Koivisto pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Teuva Teijo Toivonen Minna-Liisa Tuisku Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Teuvan kunnanvirastossa Jari Iso-Koivisto, hallintojohtaja

3 131, KHALL :30 D: 161/2013 Sivu 2 Kunnanhallitus Tienpidon ja liikenteen suunnitelma , Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Dnro D/161/ /2013 Valmistelija / lisätiedot: maanrakennusmestari Jari Kallio, p sähköposti; Khall 131 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri vastuualue on päivätyllä kirjeellä lähettänyt vuosien tienpidon ja liikenteen suunnitelman kuntien käyttöön. Nyt toimitettu suunnitelma on ensimmäinen, jossa ei ole ollenkaan listattu alueellisia tulevia tienrakennushankkeita. Tämä johtuu siitä, ettei sellaisia hankkeita ole mahdollista toteuttaa tienpidon niukoilla määrärahoilla. Suunnitelma sisältää vuoden 2013 tiehankkeet ja ylläpito-ohjelman, kartan maanteiden talvihoitoluokista ja ajankohtaisia Liikenneviraston vesiväyläja ratahankkeita. Lisäksi suunnitelmassa on kerrottu merkittävistä tiehankkeista, jotka odottavat vielä rahoituspäätöstä. Tienpidon vähentyneiden määrärahojen takia liikenne ja infrastruktuuri vastuualueen on ensisijaisesti pidettävä päätiestö (valta- ja kantatiet sekä vilkasliikenteiset seututiet) hyvässä kunnossa. Sen sijaan vähäliikenteisillä maanteillä ei voida toteuttaa tarvittavia kunnostustoimenpiteitä. Kuitenkin teiden päivittäisestä hoidosta pystytään toistaiseksi huolehtimaan sovitun tason mukaisesti. Lisäksi tiestön parantamis- ja investointihankkeiden yhteydessä todetaan mm., että Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuurialueen vuosien perustienpidon rahoituksella varmistetaan maanteiden päivittäinen liikennekelpoisuus ja säilytetään vilkasliikenteisten teiden nykyinen kunto. Vuoden 2013 jälkeen uusia valtion rahoittamia perustienpidon alueellisia investointeja ei ole mahdollista aloittaa. Paikallisia investointikohteita suunnitellaan ja toteutetaan vain ulkopuolisella rahoituksella. Elinkeinoelämän tarpeita tukevia alueellisia investointeja voidaan toteuttaa ainoastaan EU-, työllisyys- ja kuntarahoituksella. Tiestön parantaminen ja investointihankkeet v V käynnissä olevat tai alkavat tiehankkeet Tiestön parantamis- ja investointihankkeisiin ei Teuvan kunnan alueella sisälly käynnissä olevia tai vuoden aikana aloitettavia hankkeita. V ylläpito-ohjelma Ylläpito-ohjelmaan sisältyy seututien nro 673 päällystäminen välillä Perälä valtatie 8, Närpiö. Talvihoito maanteillä ELY-keskuksen pitämät tiet on jaettu kaikkiaan kuuteen eri hoitoluokkaan: - hoitoluokkaan 1 kuuluvia teitä ei ole Teuvan alueella - hoitoluokassa 2 ovat Kt:n 67 osuudet Teuvan kohdalla - hoitoluokassa 3 ovat mm. Porvarintie, Vaasan- ja Horonteiden alkuosat sekä Asematie - hoitoluokkaan 4 kuuluvia teitä ei ole Teuvan alueella

4 131, KHALL :30 D: 161/2013 Sivu 3 Kunnanhallitus hoitoluokassa 5 ovat mm. Karijoen-, Närpiön-, Horon-, Vaasan-, Kainaston- ja Jurvantiet sekä osa Luovantiestä - hoitoluokkaan 6 kuuluvat muut Teuvan alueella olevat ELY-keskuksen pitämät tiet. Merkittäviä rahoituspäätöstä odottavia hankkeita Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa rahoituspäätöstä odottavia merkittäviä hankkeita Teuvan kunnan alueella ei ole. Merkittävimmät rahoituspäätöstä odottavat hankkeet sijoittuvat ensisijaisesti valtateille nro 3, 19, ja 8 sekä kantateille nro 67 ja 68: - Vt 3 Tampere Vaasa, liikenneturvallisuuden ja sujuvuuden parantaminen, kustannusarvio 185 M - Vt 19 Seinäjoki Lapua, liikenneturvallisuuden ja sujuvuuden parantaminen, kustannusarvio 22 M - Vt 8/St 724 Vaasan yhdystie Alskatintie, tiestön parantaminen nelikaistaiseksi, kustannusarvio 60 M - Kt 68 Pietarsaaren satamatie, liikenneturvallisuuden parantaminen, kustannusarvio 15 M - Kt 67 Ilmajoki Seinäjoki, parantaminen nelikaistaiseksi, kustannusarvio 35 M - Vt 8 Vaasa Oulu, liikenneturvallisuuden ja sujuvuuden parantaminen, kustannusarvio 125 M. Vesiväylä- ja ratahankkeita Merkittävin ratahanke tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa on rataosan Seinäjoki Oulu kehittäminen. Rataosuus on pituudeltaan 335 km ja hankkeen kustannusarvio 860 M. Lisäksi suunnitelma sisältää Kokkola Ykspihlaja radan II-vaiheen toteutuksen, kustannusarvio 92 M, ja Pietarsaaren meriväylähankkeen, kustannusarvio 14,9 M. Teuvan kunta pitää erittäin valitettavana, että ELY-keskuksen teiden ylläpitoon vuosittain saamien määrärahojen vähäisyyden vuoksi ei alueellisia tiehankkeita voida jatkossa toteuttaa. Kunta toivoo määrärahatilanteeseen pikaista muutosta myös alueellisten hankkeiden toteutuksen mahdollistamiseksi. Teuvan kunta toimii aktiivisesti eri yhteistyötahojen kanssa varmistaakseen kunnan osalta esillä olleiden alueellisten hankkeiden rahoituksen sekä niiden toteuttamisen. Hankkeiden toteutusjärjestys olisi seuraavassa esitetyn lausunnon mukainen: Teuvan kunta on aikaisemmin esittänyt hankkeiden osalta lausuntonaan ELY-keskukselle tärkeysjärjestyksessä samoja kohteita kuin ELYkeskuksen liikenne ja infrastruktuuri vastuualue aikaisemmassa tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa Kunta esitti kuitenkin, että Teuvan keskustan kevyen liikenteen järjestelyt Kt:n 67 varrella toteutettaisiin ensimmäisessä vaiheessa välillä Koskelan jokitien liittymä Porvarintien risteys (17183) ja sen jälkeen välillä Porvarintien risteys (17183) - Hakalan-

5 131, KHALL :30 D: 161/2013 Sivu 4 Kunnanhallitus tien risteys (17197) sisältäen kevyen liikenteen alikulun Mikkiläntien/Kt:n 67 risteyksessä. Hankkeen tärkeys liikenneturvallisuuden kannalta katsottuna korostuu entisestään koulutoimintojen keskittyessä syksystä 2013 lähtien pääosiltaan keskustaajamaan. Lisäksi aikaisemmassa esityksessä on todettu, että Teuvan kunnan alueella on edellä mainittujen hankkeiden lisäksi useita kevyen liikenteen turvallisuuden parantamista ja paikallisteiden parantamista/päällystämistä koskevia kuntalaisten ja kunnan tekemiä aloitteita. Niihin kunta on ottanut kantaa Vaasan tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelmista antamissaan lausunnoissa ja viimeksi ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri vastuualueen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta antamassaan lausunnossa. Liikenne ja infrastruktuuri vastuualue ilmoittaa ottavansa mielellään vastaan kannanottoja tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta. Kannanotot pyydetään lähettämään vastuualueelle mennessä. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri vastuualueen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta seuraavan lausunnon: Teuvan kunta pitää erittäin valitettavana, että ELY-keskuksen teiden ylläpitoon vuosittain saamien määrärahojen vähäisyyden vuoksi ei alueellisia tiehankkeita voida jatkossa toteuttaa. Kunta toivoo määrärahatilanteeseen pikaista muutosta, jotta myös alueellisia infra-hankkeita voidaan toteuttaa em. rahoituksella jatkossakin. Teuvan kunta sitoutuu toimimaan aktiivisesti eri yhteistyötahojen kanssa varmistaakseen kunnan osalta esillä olleiden alueellisten hankkeiden rahoituksen ja niiden toteutuksen. Kärkihankkeena olisivat kevyen liikenteen järjestelyt Kt:n 67 varrella. Hanke toteutettaisiin vaiheittain edellä selostusosassa esitetyssä järjestyksessä. Tämän hankkeen toteutumisen jälkeen tärkeysjärjestyksessä seuraavana olisivat Kt:n 67 liittymä- ja liikennejärjestelyt Teuvan keskustaajaman kohdalla. Ratahankkeista Teuvan kunta pitää Suupohjan radan mahdollisimman pikaista perusparannusta äärimmäisen tärkeänä. Teuvan kunta toteaa, että alempiasteiset tiet ovat tärkeä osa maaseutumaisissa kunnissa olevaa infrastruktuuria, jonka avulla voidaan turvata kuntien yritysten, mittavien maataloustuotantolaitosten ja niiden sivuelinkeinojen toimintaedellytykset. Tämän vuoksi valtion tulisi ohjata riittävästi resursseja myös alempiasteisten teiden ylläpitoon. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

6 132, KHALL :30 D: 214/2013 Sivu 5 Kunnanhallitus Etelä-Pohjanmaan liiton lausuntopyyntö vaihemaakuntakaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmista Dnro D/214/ /2013 Valmistelija / lisätiedot: kunnaninsinööri Markku Salonen, p sähköposti; Khall 132 Etelä-Pohjanmaan liitto on käynnistänyt kahden uuden vaihemaakuntakaavan valmistelun (MH ). Vaihemaakuntakaava II käsittelee kauppaa, liikennettä ja kulttuurimaisemia. Vaihemaakuntakaava III käsittelee turvetuotantoalueita, suoluontoalueita, bioenergialaitoksia ja energiapuun välivarastoja. Aloitusvaiheen ensimmäinen suunnitteluasiakirja on osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Etelä-Pohjanmaan liitto varaa mahdollisuuden lausunnon antamiseen vaihemaakuntakaavoja koskevista suunnitelmista mennessä. Lausunto voidaan antaa harkinnan mukaan joko molemmista tai vain toisesta suunnitelmasta. Vaihemaakuntakaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ovat ladattavissa Etelä-Pohjanmaan liiton internet-sivuilta osoitteesta: Kaavoittajan esitys: Teuvan kunta pitää hyvänä ja tärkeänä, että maakuntakaavatasolla on ryhdytty kaavoitustoimiin vaihemaakuntakaavojen II ja III osalta. Kaavat käsittelevät keskeisiä yhdyskuntarakenteeseen ja aluetalouteen liittyviä maankäytön muotoja, joilla on merkitystä sekä lyhyellä että pitkällä aikajänteellä eri kuntakeskusten kehittymiseen ja kasvumahdollisuuksiin. Molempien vaihekaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmissa on hyvin esitetty kaavoituksen tavoitteet ja otettu huomioon keskeiset osalliset ja vaikutustahot. Lausuntopyynnön liitteenä esitetyt eri selvitykset antavat hyvän kuvan molempiin kaavahankkeisiin liittyvistä keskeisistä vaikutuksista. Seuraavassa Teuvan kunnan huomioita kunkin kaavahankkeen osalta yksityiskohtaisemmin. Vaihemaakuntakaava II Kauppa, Liikenne, Kulttuurimaisemat Kaavoitustyön yhtenä lähtöaineistona olevan Liikenneviraston laatiman Etelä-Pohjanmaan pääteiden logistiikka- ja maankäyttöselvityksen loppuraportin lisäksi osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa tukeudutaan maakuntasuunnitelmassa 2030 (s. 17) asetettuihin tärkeisiin kehittämisen painopistealueisiin kuten etelä-pohjoissuuntaisen liikenteen kehittämiseen. Teuvan kunta sijaitsee maakunta-alueen reuna-alueella ja aivan Pohjanmaan maakuntarajan tuntumassa lähellä rannikkoaluetta ja satamaa. Teuvan kunnan mielestä pohjoinen etelä -liikennekäytävän kehittämisstrategian lisäksi tulevassa kaavoitustyössä tulisi huomioida keskeisiltä osin myös kantatien 67 mahdollistama yhdyskäytävä rannikon ja Kaskisten sa-

7 132, KHALL :30 D: 214/2013 Sivu 6 Kunnanhallitus taman suuntaan sekä Seinäjoki - Kaskinen -radan antamat mahdollisuudet logistiikan monipuolistajana sekä liikenteen ekologista kuormitusta tasaavana tekijänä. Teuvan näkökulmasta myös valtatien 8 läheisyys ja sen antamat mahdollisuudet pohjoinen - etelä -liikenteen monipuolistajana ovat merkittävä tekijä Suupohjan alueen elinkeinoelämälle, matkailuelinkeinoille, maatalouden tavaravirroille sekä laajemmin myös Etelä-Pohjanmaan eteläisen osan elinkeinoelämälle. Teuvan kunta näkee palveluverkkoselvityksessä esitetyn rakennemallin 3, joka perustuu vahvojen kunta- ja kyläkeskusten verkostoon, toivottavana maakuntakaavoitusta ohjaavana toteutusmallina, kun mietitään maakuntakaavan kaupan rakennetta ja kaupan suuryksikköjen sekä muiden yksikköjen sijoittumista. Teuvan kunnan näkemyksen mukaan vahvoissa kuntakeskuksissa on jatkossakin tilaa erikokoisille kaupan yksiköille, ja kunta pitää huolestuttavana kehitystä, jossa kaupan suuryksiköt keskittyvät vain maakunta- ja seutukuntakeskusten yhteyteen aiheuttaen tarpeetonta, vain kaupankäynnin tarpeesta syntyvää liikennöintiä. Kaupan rakennemalleja mietittäessä on huomioitava, että kaupankäynnin muodot ovat tulevaisuudessa muuttumassa ja sähköinen kauppa on lisääntynyt merkittävästi viime vuosien aikana. Suupohjan alueen kattava kuituverkko mahdollistaa jo tänä päivänä ns. uuden sähköisen talouden asettamat vaatimukset kaupankäynnille, tiedonsiirrolle ja tietotekniikan hyödyntämiselle niin kansallisessa kuin kansainvälisessäkin toiminnassa. Liikennettä ja logistiikkaa mietittäessä on tulevassa kaavoituksessa huomioitava myös tiedon logistiikan hallinta ja luotava edellytykset tietoverkkojen ja niissä tapahtuvien palvelujen kehittämiselle ja kansainvälistämiselle. Etelä-Pohjanmaalla on parhaillaan menossa Pro Agrian toimesta merkittävien maisema-alueiden kartoitus. Teuvan kunta on toteuttanut laajan Keskustan - Kauppilan osayleiskaavatyön vuosina Osayleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa Kaavassa on keskeisesti otettu kantaa Teuvan keskustan ja Kauppilan kulttuurimaisema-alueisiin. Teuvan kunta toivoo, että vaihekaavan II kulttuurimaisemaosiossa tukeudutaan ja otetaan huomioon Keskustan - Kauppilan osayleiskaavassa 2025 esitetyt kulttuurimaisema-alueet. Vaihemaakuntakaava III Turvetuotanto, Suoluonto, Bioenergia ja energiapuun välivarastointi Suomen energiatuotanto perustuu suurelta osin turpeen käyttöön, ja uusiutuvien energialähteiden hyödyntämistä pyritään lisäämään entisestään. Teuvan kunnan mielestä on ensiarvoisen tärkeää, että Etelä-Pohjanmaalla tapahtuva energiatuotanto voisi perustua maakunnan alueelta tuotettuihin lähienergialähteisiin, kuten turpeeseen ja puuperäisten energialähteiden käyttöön. Maakunnan alueella on paljon alueita, joilla paikallista energiatuotantoa on mahdollista harjoittaa, ja nyt työn alla olevan vaihekaavan keskeisenä tehtävänä on tasapuolisesti sovittaa yhteen sekä energiatuotannon että luonnon monimuotoisuuden ja virkistyskäytön asettamat tarpeet. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa vaihekaavan toteutusaikatauluksi on mainittu vuodet Koska kaavan laatimisaika on huomatta-

8 132, KHALL :30 D: 214/2013 Sivu 7 Kunnanhallitus van pitkä ja monet Etelä-Pohjanmaan turvealueet ovat poistumassa käytöstä, on ensiarvoisen tärkeää, että vaihekaavatyöstä huolimatta alueen uusien turvetuotantoalueiden ja vanhojen alueiden laajennustarpeiden luvitusasioiden eteneminen voidaan turvata siten, että käytöstä poistuvien alueiden tilalle saadaan vastaava määrä uusia tai laajennettavia tuotantoalueita. Kaavoitustyön alkuvaiheen tärkeimpänä tehtävä on tunnistaa ne alueet, joilla luvitus sekä tuotantotoiminta voivat edetä samanaikaisesta vaihekaavan laadintatyön rinnalla. Etelä Pohjanmaan metsien kestävästä kasvusta hyödynnetään tällä hetkellä vain noin % ja metsävarojen hyödyntämistä energiatuotannossa kehitetään alueella voimakkaasti. Seinäjoki - Kaskinen -rautatie on merkittävä yhteys Kaskisten satamasta muualle sisämaahan ja päinvastoin. Teuvan asema on jo tähän mennessä ollut merkittävä puutavaran keräys- ja lastausalue. Teuvan kunnan näkemyksen mukaan lastauspaikka tulee huomioida vaihemaakuntakaavassa yhtenä energiapuun välivarastoalueena. Teuva asema sijaitsee rannikon ja Suupohjan alueen keskeisessä solmukohdassa ja on luonnollinen puutavaran varastoalue keskeisen sijaintinsa ansiosta. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kaavoittajan valmisteleman lausuntoesityksen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

9 133, KHALL :30 D: 179/2012 Sivu 8 Kunnanhallitus Lausunto Etelä-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Dnro D/179/ /2012 Aikaisemmat käsittelyt: Kunnanhallitus Valmistelija / lisätiedot: kunnaninsinööri Markku Salonen, p sähköposti; Khall Etelä-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaava täydentää edellistä, vuonna 2005 vahvistettua kokonaismaakuntakaavaa osoittamalla maakunnalliset tuulivoiman tuotantoon soveltuvat alueet. Rakentamisen ohjaamisessa maakuntakaavoituksella on suuri merkitys, koska Etelä-Pohjanmaalla ei ole aikaisemmin tässä laajuudessa kaavoitettu tuulivoima-alueita. Lisäksi tavoitteeksi asetettu tuulivoiman tuotannon keskittäminen suuriin yksiköihin edellyttää maakuntakaavatasoista tarkastelua ja arviointia. Maakuntakaavalla ratkaistaan tuulivoima-alueiden yleispiirteinen koko ja sijainti. Etelä-Pohjanmaan maakuntahallitus on hyväksynyt 1. vaihemaakuntakaavan luonnoksen ja päättänyt asettaa kaavaluonnoksen julkisesti nähtäville. Lausunnot 1. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta on toimitettava Etelä-Pohjanmaan liittoon viimeistään Vaihemaakuntakaavaluonnoksen kaavaselostus ja karttaluonnos ovat luettavissa Etelä-Pohjanmaan liiton www-sivuilta Yritysvaikutukset Tuulivoimatuotantoon liittyvien investointien toteutuminen alueelle synnyttää rakentamisaikaisia työpaikkoja ja lisää erilaisten alihankintapalvelujen kysyntää rakennusaikana. Lisäksi sähkön tuotantotoiminnassa tarvitaan erilaisia huolto- ja kunnossapitopalveluja ja tarjotaan lähialueen yritykselle työmahdollisuuksia huolto- ja kunnossapitoon erikoistuneille yrityksille. Kunnaninsinöörin/kaavoittajan esitys: Etelä-Pohjanmaan liiton käynnistämä vaihekaavatyö tuulivoimatuotannolle soveltuvien alueiden määrittelemiseksi tulee ajankohtaiseen tarpeeseen, sillä Etelä-Pohjanmaalla ja Teuvan alueella on meneillään useita eri toimijoiden käynnistämiä selvityshankkeita, joissa kartoitetaan tuulivoimalle soveltuvia alueita. Osa hankkeista on edennyt jo kaavoitusvaiheeseen ja yksityiskohtaisen kaavoituksen pohjana tarvitaan myös maakuntatasoista kaavatarkastelua. Teuvan kunta pitää hyvänä, että maakuntakaavan täydentäminen tuulivoiman osalta on käynnissä ja että vaihekaavaa voidaan käyttää yksityiskohtaisemman kaavoituksen lähtökohtana. Luonnosvaiheessa olevassa kaavassa on hyvin tunnistettu niitä potentiaalisia alueita, joille tuulivoimaa Etelä-Pohjanmaan alueella voidaan sijoittaa. Kunnissa on kuitenkin meneillään eri toimijoiden osalta selvityksiä alueilla, joita kaavaluonnoksessa ei ole tunnistettu ja merkitty tuulivoimalle soveltuviksi alueiksi. Vaihekaavan laadinnan yhteydessä tulisi ottaa kantaa myös

10 133, KHALL :30 D: 179/2012 Sivu 9 Kunnanhallitus siihen, voidaanko tuulivoimaa sijoittaa vaihekaavasta poiketen myös muille kuin kaavaluonnoksessa merkityille alueille ja millä edellytyksillä. Valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden mukaan tuulivoimatuotantoa tulisi sijoittaa useamman tuulivoiman käsittäviin tuulivoimapuistoihin. Kunnissa on tällä hetkellä meneillään myös lukuisia hankkeita, joissa suunnitellaan yksittäisten tai 1-3 voimaloiden sijoittamista metsäisille tai muille alueille. Tulevassa vaihekaavassa pitäisi ottaa kantaa myös siihen, millä edellytyksillä ja menettelyillä yksittäisten ja muutaman myllyn käsittävien tuulivoimaloiden kokonaisuuksien toteuttaminen on mahdollista. Lisäksi Teuvan kunta toivoo, että vaihekaavatyö tehdään riittävässä laajuudessa ja tarpeeksi laajoihin selvityksiin perustuen siten, että kaavanmukaisten tuulivoima-alueiden yksityiskohtaisen kaavoitustyön yhteydessä ei tarvita enää maakuntatasoisia tarkasteluja, vaan niiden osalta voidaan tukeutua laadinnan alla olevan vaihekaavatyön yhteydessä tehtyihin selvityksiin ja hyväksyttyyn vaihekaavaan. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Khall Kunnanvaltuuston käsitellessä kaavoituskatsausta päätökseen lisättiin Kokoomuksen valtuustoryhmän ponsiesitys: Tulee selvittää Viiatin alueen Teuvan puoleisten maa-alueiden esittämistä maakuntakaavaan yhdessä Kurikan kaupungin kanssa, kuten Kurikan kaupunki esittää omia alueitaan. Asia katsotaan alueen kehittymisen ja maa-alueen käytön tehostamiseksi tarpeelliseksi. Maakuntakaava tuulivoimalle mahdollistaa puiston laajentumisen suuremmaksi, kun nyt suunniteltu 9 voimalaa. Lausunnon antamisen jälkeen Teuvan Viiatin alueella on käynnistetty tuulivoimapuiston kehittämistyö. Työn yhteydessä kehittäjäyhtiö Megatuuli Oy ja Teuvan kunta ovat käyneet neuvotteluja tuulipuiston kehittämiseen ja kaavoitukseen liittyvistä aluerajauksista ja muista yksityiskohdista. Neuvotteluissa on ilmennyt tarve laajentaa maakuntakaavan rajausta nyt suunnittelun alla olevan alueen osalta, koska nykyinen suunnittelualue rajautuu Teuvan puolelle laajemmalle alueelle kuin mitä maakuntakaavaluonnoksessa on esitetty. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää Etelä-Pohjanmaan liitolle, että parhaillaan valmistelussa olevan Etelä-Pohjanmaan 1 vaihekaavan tuulivoima-alueen rajausta Teuvan Viiatin alueella tarkennetaan liitekartassa esitetyn mukaisesti siten, että koko hankealue (kartalla vihreäksi merkitty alue) sijoittuisi vaihekaavassa esitetyn tuulivoima-alueen aluerajauksen sisäpuolelle. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen.

11 133, KHALL :30 / Pykälän liite: Kartta Viiatin tuulivoima-alueesta, tarkennus Sivu 10

12 134, KHALL :30 D: 239/2013 Sivu 11 Kunnanhallitus Kiinteistö Oy Teuvan Kafiaarin yhtiökokous Dnro D/239/ /2013 Valmistelija / lisätiedot: hallintojohtaja Jari Iso-Koivisto, p sähköposti; Khall 134 Kiinteistö Oy Teuvan Kafiaarin yhtiökokous pidetään Kunnan yhtiökokousedustaja on kunnanhallituksen puheenjohtaja Jukka Leppäniemi. Kunnan vuoden 2011 talousarviossa tavoitteeksi asetettiin, että Kiinteistö Oy Teuvan Kafiaarissa pyritään toteuttamaan Teuvan kunnan elinkeinostrategian mukaisia tavoitteita. Kafiaarin kiinteistöstä ja alueesta muodostuu teollisuuspuistomainen kokonaisuus, jossa voi sijaita monenlaisia, toistensa toimintaa täydentäviä yrityksiä. Tavoitteena on myös järjestellä kiinteistöyhtiön toiminta siten, että se on taloudellisesti kannattavaa. Vuonna 2007 laaditussa kiinteistön korjaussuunnitelmassa mainittuja korjaustoimenpiteitä pyritään toteuttamaan taloudellisesti talousarviomäärärahojen rajoissa. Vuoden 2012 aikana tavoitellaan 100 % käyttöastetta. Yhteistyössä kiinteistöissä vuokralla olevien yritysten kanssa pyritään kehittämään toimintaa siten, että se palvelee mahdollisimman hyvin sekä kiinteistöyhtiön että vuokralla olevien yritysten asettamia toiveita ja tavoitteita. Yhtiön taloudellinen tulos on 0 euroa. Hoitokate laski merkittävästi ja oli 1 572,80 euroa. Edelliseen vuoden 2011 vastaava luku oli ,12 euroa. Käyttövuonna esiin tulleet korjaustarpeet on toteutettu välittömästi. Käyttöja huoltokustannusten osalta on tapahtunut merkittävää nousua, mikä johtuu rakennusten ikääntymisestä sekä vuosittaisesta vaihtelusta. Kiinteistön vuokraustoiminta jatkuu entisin vuokralaisin. Vuoden lopulla oli tyhjillään noin 200 m 2 hallitilaa. Uusia vuokralaisia on pyritty löytämään vapautuneisiin tiloihin, mutta kysyntä on ollut alhaista ja kysyntää on ollut isommista tiloista kuin mitä on ollut tarjolla. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta. Yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet puheenjohtajana Esko Lehtimäki ja jäseninä Lars Kronqvist ja Ulla Jaronen. Toimitusjohtajana on kunnaninsinööri Markku Salonen. Tilintarkastajina ovat toimineet KPMG Oy/vastuuhenkilö JHHT tilintarkastaja Esko Säilä ja KHT Kari Rantala PricewaterhouseCoopers Oy:stä. Toimitusjohtaja Markku Salonen esittelee yhtiön taloudellista tilaa kokouksessa. Yhtiökokousasiakirjat ovat esityslistan ohessa. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee yhtiökokousasiakirjat tiedoksi. Kunnanhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa seuraavasti: 1. Tilinpäätös vuodelta 2012 voidaan hyväksyä ja vastuuvapaus tilivelvollisille myöntää. 2. Kunnanhallitus pitää tärkeänä, että yhtiön talous pidetään vakaalla pohjalla.

13 134, KHALL :30 D: 239/2013 Sivu 12 Kunnanhallitus Kunnanhallitus nimeää yhtiön hallitukseen kolme jäsentä. 4. Tilintarkastajaksi valitaan Teuvan kunnan tilintarkastaja. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Kunnanhallitus nimesi yhtiön hallitukseen Esko Lehtimäen, joka jatkaa puheenjohtajana, sekä Hannu Ahon ja Minna- Liisa Tuiskun.

14 135, KHALL :30 D: 178/2013 Sivu 13 Kunnanhallitus Osavuosikatsaus I/2013 Dnro D/178/ /2013 Valmistelija / lisätiedot: hallintojohtaja Jari Iso-Koivisto, p sähköposti; Khall 135 Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2013 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman yleisperusteluineen sekä toiminnallisine ja taloudellisine tavoitteineen. Vuoden 2013 talousarvion käyttötalousosan ulkoisten toimintamäärärahojen loppusumma on 38,6 milj. euroa, ulkoisia toimintakuluja on huhtikuun loppuun mennessä kirjattu 12,7 milj. euroa eli 33,4 %. Vuoden 2012 vastaavana aikana osuus oli 34,6 % talousarviosta. Vuoden 2013 talousarvion käyttötalousosan ulkoinen toimintatuloarvio on 5,1 milj. euroa ja käyttötalousosan tuloja on kertynyt huhtikuun loppuun mennessä 1,7 milj. euroa eli 33,6 %. Vuoden 2012 vastaavana aikana osuus oli 34,7 % talousarviosta. Tuloslaskelman mukaan toimintakate vuoden ensimmäisellä vuosikolmanneksella oli -11,2 milj. euroa (33,3 %). Vuoden 2012 vastaavana aikana lukema oli -11,1 milj. euroa (33,5 %) talousarviosta. Verotuloja on kirjattu 5,8 milj. euroa (36,1 %) ja valtionosuuksia 5,7 milj. euroa (33,0 %). Tuloslaskelman vuosikate ensimmäisen vuosikolmanneksen jälkeen osoittaa 0,3 milj. euron ylijäämää. Rahoituserien ja 0,4 milj. euron suunnitelman mukaisten poistojen jälkeen tilikauden tulos osoittaa -0,1 milj. euron alijäämää. Investointien nettosumma oli 1,3 milj. euroa. Liite nro Kja Osavuosikatsaus liitteenä. Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee kirjallisen ja suullisen informaation tiedoksi ja saattaa kirjallisen liiteinformaation tiedoksi myös valtuustolle. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

15 135, KHALL :30 / Pykälän liite: Osavuosikatsaus I/2013 Sivu 14 0 TALOUSARVION OSAVUOSIKATSAUS Kh

16 135, KHALL :30 / Pykälän liite: Osavuosikatsaus I/2013 Sivu 15 TALOUSARVION OSAVUOSIKATSAUS Strategiset painopisteet vuonna Kunnanjohtajan katsaus 2 3. Teuvan kunnan taloudelliset ja toiminnalliset näkymät 3 4. Käyttötalous 5 5. Investoinnit 7 6. Tuloslaskelma 8 7. Rahoituslaskelma 9 8. Käyttötalous päävastuualueittain 10 Ylin päätöksenteko ja valvonta 10 Hallinto- ja elinkeinotoimi 10 Sivistystoimi 14 Tekninen toimi 24

17 135, KHALL :30 / Pykälän liite: Osavuosikatsaus I/2013 Sivu Strategiset painopisteet vuonna 2013 TEUVAN KUNNAN TOIMINTA-AJATUS Palvelut järjestetään laadukkaasti, tehokkaasti, taloudellisesti ja asiakaslähtöisesti yhteistyössä naapurikuntien, yritysten ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Paikkakunnan elinvoimaisuutta vahvistetaan luomalla hyvät edellytykset yrittäjyydelle, viihtyisälle asumiselle ja hyvälle elämälle. VISIO 2020 Teuva on elinvoimainen ja itsenäinen kunta, jonka talous on tasapainossa. Teuva on kulttuurimyönteinen ja yhteistyöhakuinen koulutuksen, vireän elinkeinoelämän sekä tasokkaan teknologian kunta. Teuvalaisten hyvinvointia edistetään laadukkaasti toteutetuilla ja monipuolisilla palveluilla. ARVOT Oikeudenmukaisuus Suvaitsevaisuus Asukas- ja asiakastyytyväisyys Yrittäjyys Kokonaistaloudellisuus STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT Toimintaympäristömuutosten ennakointi Kuntatalous Yhteistyö ja kumppanuus Toimiva ja ohjattavissa oleva palvelujärjestelmä Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Yrittäjyyden vahvistaminen Vetovoima työikäisten ja nuorten keskuudessa Kiinteistöt 2. Kunnanjohtajan katsaus Vuoden alussa mielenkiinto keskittyi uuden valtuustokauden käynnistymiseen. Valtuusto järjestäytyi ja valitsi henkilöt keskeisimpiin toimielimiin. Uusi kunnanhallitus sitten osaltaan täydensi valintoja ja nimesi edustajia eri yhteistyötahoihin. Käyttötalouden vaje on sävyttänyt muutoin alkuvuoden toimintaa. On laadittu toista säästöpakettia ja käyty yhteistoimintamenettelyä henkilöstöjärjestöjen kanssa henkilöstömenojen pienentämiseksi. Menojen karsimista joudutaan jatkamaan myös talousarviovuoden loppupuolella. Investointina tulevaan valtuusto päätti ostaa maata kantatien varresta teollisuusalueeksi. Alueen kaavoitusta on valmisteltu pikavauhtia. Norinkylään Viiatin alueelle ryhdytään kaavoittamaan tuulivoimapuistoa yhteistyössä Megatuuli Oy:n kanssa. Kunta on päättänyt ostaa Teak Oy:ltä Kiinteistö Oy Teuvan Kafiaarin osakkeet Teakin lopetettua pintakäsittelytoimintansa. Koulukeskuksen peruskorjaus ja laajennus on suurin ja tärkein rakennusinvestointimme. Sen on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä. Pirkanmaan elinkeino-. liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt hankkeen niin sanottuun 1b-vaiheeseen rakennusaikaista valtionosuutta 1,6 miljoonaa euroa. Kunnanvaltuusto päätti lakkauttaa Kauppilan, Komsin ja Riipin koulut alkaen. Koulujen oppilaat siirtyvät Syreenin kouluun. Syreenin koulu ja Yhteiskoulu on tarkoitus yhdistää Teuvan Yhtenäiskouluksi lukien. Ensi vuoden alusta alkaa puolestaan lukion tilojen peruskorjaus. Hankkeen suunnittelu on kunnanhallituksen päätöksellä aloitettu. Suun terveydenhuollon tilojen suunnittelu terveyskeskuksen yhteyteen on aloitettu. Tarkoitus olisi päästä rakentamaan jo loppuvuoden aikana.

18 135, KHALL :30 / Pykälän liite: Osavuosikatsaus I/2013 Sivu 17 3 Kuntarakenneuudistus sekä sosiaali- ja terveystoimen palvelurakenneuudistus ovat edenneet kangerrellen. Tätä kirjoitettaessa kuntarakennelaki on eduskunnan käsittelyssä. Sen mukaisesti kuntien tulisi tämän vuoden marraskuun loppuun mennessä päättää kumppaneista, joiden kanssa se tekee liitosselvityksen. Liitosselvitys ja mahdollinen kuntaliitosesitys tulee tehdä kesäkuun 2014 loppuun mennessä. Etelä-Pohjanmaalla on aloitettu selvitys, jonka tavoitteena on maakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäjän muodostaminen. Teuvan kunta on selvitystyössä aktiivisesti mukana. Samaan aikaan Teuva on valtuuston päätöksen mukaisesti selvittämässä myös naapurikuntiensa kanssa yhteistyömahdollisuuksia sosiaali- ja terveystoimessa sekä muissakin kunnallisissa palveluissa. 3. Teuvan kunnan taloudelliset ja toiminnalliset näkymät Teuvan kunnan taloudellinen tulos vuoden 2012 tilinpäätöksen mukaan oli euroa. Ilman harkinnanvaraista valtionosuutta tulos olisi ollut yli 3 milj. euroa miinuksella. Tulos merkitsi sitä, että kunnan taseeseen alkoi kertyä alijäämää, joka on nyt n. 1 milj.euroa. Vuoden 2013 talousarvio on lähtökohtaisesti 1,7 milj.euroa alijäämäinen. Talousarviossa 2013 LLKY:n (sosiaalija terveyspalvelut) osuus menoista on 20, 0 milj.euroa ja muun toiminnan osuus 18,6 milj. Maaliskuun lopun tilanteen osalta LLKY:n Teuvan ennuste on n. 21,1 milj.euroa. Muun toiminnan osalta on kunnassa tehty euron säästöt, jotka koskevat loppuvuotta Alkuvuoden toteutumien mukaan toimintakate on täysin talousarvion mukainen. Valtionosuuksien lopulliseksi määräksi on vahvistettu 17,6 milj. euroa vuodelle Kunnan talousarvion laadinnan yhteydessä valtionosuudet arvioitiin 17,4 milj. euron suuruisiksi. Tästä on raportointijaksolla kertynyt 33,0 %. Verotuloiksi arvioitiin talousarvion laadinnan yhteydessä 16,0 milj. euroa, mutta Kuntaliiton tuoreiden laskelmien pohjalta kertymä näyttäisi jäävän 15,7 milj. euroon. Talousarvioluvusta on raportointijaksolla kertynyt 36,1 %. TEUVAN VÄKILUVUN KEHITYS, tammi-huhtikuu 2012 ja 2013 (Lähde Väestörekisterikeskus) Miehet Naiset Yhteensä Muutos vuoden- vaihteesta (henk.) Vuodenvaihde 2011/ Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Vuodenvaihde 2012/ Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu

19 135, KHALL :30 / Pykälän liite: Osavuosikatsaus I/2013 Sivu 18 4 TYÖLLISYYSKATSAUS tammikuu huhtikuu 2012 ja 2013 (lähde: ELY-keskus) Kuukausi Työttömät työnhakijat (ml. lomautetut) Miehiä Naisia Alle 25-v. työttömät Yli 50-v. työttömät Yli vuoden työttömänä Avoimia työpaikkoja Työttömyysaste Tammikuu ,1 Helmikuu ,8 Maaliskuu ,1 Huhtikuu ,7 Tammikuu ,7 Helmikuu ,7 Maaliskuu ,0 Huhtikuu ,7 NETTOMUUTTO Tammi-huhtikuu 2012 ja 2013 Tammikuu Helmikuu + 17 Maaliskuu - 1 Huhtikuu - 10 Tammikuu Helmikuu 0 Maaliskuu - 6 Huhtikuu - 5

20 135, KHALL :30 / Pykälän liite: Osavuosikatsaus I/2013 Sivu Käyttötalous PÄÄVASTUUALUEET Tilinpäät. Toteutuma Talousarvio Toteutuma Käyttö- KÄYTTÖTALOUS % Ylin päätöksenteko ja valvonta toimintatuotot ,60 toimintakulut , , , ,47 4,2 toimintakate/jäämä , , , ,47 4,2 Hallinto- ja elinkeinotoimi toimintatuotot , , , ,68 27,2 toimintakulut , , , ,37 33,6 toimintakate/jäämä , , , ,69 33,7 Sivistystoimi toimintatuotot , , , ,72 38,0 toimintakulut , , , ,05 34,1 toimintakate/jäämä , , , ,33 33,8 Tekninentoimi toimintatuotot , , , ,90 33,6 toimintakulut , , , ,19 32,1 toimintakate/jäämä , , , ,29 30,2

21 135, KHALL :30 / Pykälän liite: Osavuosikatsaus I/2013 Sivu 20 6 SISÄISET ERÄT 1-4/ Liiketoiminnan myyntituotot Ylin päät. Hall&Elink Sivistys Tekninen Yhteensä 3006 Sisäiset vesi- ja jätevesimaksut Sisäiset vesihuollon perusmaksut Sisäiset kaukolämmön myyntituotot Sisäiset kaukolämmön perusmaksut Liiketoiminnan myyntituotot 3001 Myyntituotot Sisäiset kopiointimaksut 3237 Sisäinen Keittiöpalvelusten myynti Sisäiset ateriamaksut 3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut 3276 Sisäiset pääsymaksut Opetus- ja kulttuuritoimen maksut 3200 Maksutuotot Sisäiset tilojen käyttökorvaukset 3421 Sisäiset muiden tilojen vuokrat 3529 Muut sisäiset tuotot 3531 Sisäiset tuotot/taloushallinto Sisäiset tuotot/henkilöstöhallinto Sisäiset tuotot/ tietohallinto Sisäiset tuotot/ liikunta-alueet Sisäiset tuotot/kiinteistö Ruokapalvelujen vyörytystulot Sisäiset tuotot/poistot 3538 Puhelinpalvelut vyörytys 3400 Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Sisäiset toimistopalvelut 4411 Sisäiset ravitsemuspalvelut 4441 Sisäiset koulutus-ja kulttuuripalvelut Sisäinen kuntatyö kuntoon 4471 Sisäiset muut palvelut Muiden palvelujen ostot 4300 Palvelujen ostot Sisäiset elintarvikkeet Sisäinen kaukolämpö Sisäiset vesimaksut Sisäinen muu materiaali 4501 Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut 4821 Sisäiset rakenn. ja huoneistojen vuokrat 4941 Taloushallinnon kust. vyörytys Muut sisäiset/ Henkilöstöhallinto Tietohallinnon kust. vyörytys Liikunta-alueiden kust. vyörytys Kiinteistökust. vyörytys Ruokapalvelujen vyörytys Muut sisäiset/poistot 4948 Puhelinpalvelujen vyörytys 4800 Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT

22 135, KHALL :30 / Pykälän liite: Osavuosikatsaus I/2013 Sivu Investoinnit Vuoden 2013 talousarvion investointiosan määrärahan loppusumma on euroa. Määrärahoja on kirjattu käytetyksi huhtikuun loppuun mennessä euroa. Lukion peruskorjauksen osalta uudistettiin perustamishankerahoitusanomus mennessä. Yhteiskoulun 1B -vaiheen rahoitus on varmistunut ja rahoituspäätös saatiin Päätöksen mukaan hankkeelle myönnettiin euron valtionavustus euron kokonaiskustannuksiin. Avustus myönnettiin toteutusaikaisena avustuksena. Lukion saneerauksen osalta on tehty alustavaa valmistelua. Hammashoitolan suunnittelu Henriikkakodin jatkeeksi on käynnistetty ja suunnitelmat valmistuvat alkusyksyn aikana. Lehtiharjun alueen kehittämiseen liittyen on yhdessä llky:n kanssa aloitettu tilatarpeiden kartoitus ja alustavan tilaohjelman laadinta käynnistetyn kaavamuutoksen laadintaprosessin rinnalla. Rannikkoseudun ja Suupohjan yhteisen jätevesipuhdistamoratkaisun kariuduttua on jatkettu yhdessä Närpiön kaupungin kanssa yhteispuhdistamohankkeen valmistelua Metsä Board Oyj:n kanssa. Hanketta koskeva kuntien yhteinen rahoitushakemus on jätetty ELY-keskukselle vuodenvaihteessa Terveyskeskuksen välinehuollon tilojen laajennussuunnittelu on saatu valmiiksi ja rakentaminen on käynnistynyt paalutuksilla huhtikuun lopulla. Rannikkoseudun ja Suupohjan yhteisen jätevesipuhdistamoratkaisun valmistelu on meneillään. Hanketta koskeva kuntien yhteinen rahoitushakemus on jätetty ELY-keskukselle kevään aikana. Päätöstä rahoituksesta odotetaan vuoden 2012 loppuun mennessä. Jätevesiverkoston betonisten tarkastuskaivojen muovitustyöt noin 50 kaivon osalta on toteutettu helmimaaliskuun aikana. Jätevesiverkoston saneeraustyön I-vaiheen takuutarkastus on suoritettu Katu- ja tievalaistuksen inventointityöt on saatu päätökseen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Katuvalaistuksen saneerausinvestointeihin ei ole talousarvion investointiosassa määrärahaa vuodelle 2013.

23 135, KHALL :30 / Pykälän liite: Osavuosikatsaus I/2013 Sivu Tuloslaskelma Tilinpäätös Toteutuma Budjetti Toteutuma Käyttö% TULOSLASKELMA jakso 1-4/ TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT Liiketoiminnan myyntituotot , , , ,00 33, Täydet valtiolta saadut korvaukset , , , ,00 33, Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä , , , ,00 58, Muut suoritteiden myyntituotot , , , ,20 16, Myyntituotot , , , ,20 35, Hallinnon maksut , , , ,39 134, Keittiöpalvelusten maksut , , , ,55 34, Varhaiskasvatuksen maksut , , , ,74 30, Opetus- ja kulttuuritoimen maksut , , , ,65 28, Yhdyskuntapalvelujen maksut , , , ,17 22, Maksutuotot , , , ,50 33, Tuet ja avustukset , , , ,30 29, Vuokratuotot , , , ,83 33, Muut toimintatuotot , , , ,47 16, Muut toimintatuotot , , , ,30 33, TOIMINTATUOTOT , , , ,30 33, TOIMINTAKULUT Maksetut palkat ja palkkiot , , , ,76 32, Jaksotetut palkat ja palkkiot , , , ,74 37, Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät , , , ,49 60, Palkat ja palkkiot , , , ,01 32, Eläkekulut , , , ,49 35, Muut henkilösivukulut , , , ,89 25, Henkilösivukulut , , , ,38 32, Henkilöstökulut , , , ,39 32, Asiakaspalvelujen ostot , , , ,52 32, Muiden palvelujen ostot , , , ,24 36, Palvelujen ostot , , , ,76 33, Ostot tilikauden aikana , , , ,07 35, Varastojen lisäys/vähennys 5 645, Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , ,07 35, Avustukset kotitalouksille , , , ,93 37, Avustukset yhteisöille , , , ,00 14, Avustukset liikelaitoksille , , , ,60 40, Avustukset , , , ,53 33, Vuokrat , , , ,53 32, Muut toimintakulut , , , ,80 58, Muut toimintakulut , , , ,33 37, TOIMINTAKULUT , , , ,08 33, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , , ,78 33, Verotulot , , , ,62 36, Valtionosuudet , , , ,80 33, Korkotuotot , , , ,61 4, Muut rahoitustuotot , , , ,05 4, Korkokulut , , , ,41 3, Muut rahoituskulut , , , ,32 73, Rahoitustuotot ja -kulut , , , ,07 5, VUOSIKATE , , , ,57-102, Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,04 31, Kertaluonteiset poistot , Poistot ja arvonalentumiset , , , ,04 31, Satunnaiset tuotot ja kulut Satunnaiset tuotot ja kulut Satunnaiset tuotot ja kulut TILIKAUDEN TULOS , , , ,47 6,9 8

24 135, KHALL :30 / Pykälän liite: Osavuosikatsaus I/2013 Sivu Rahoituslaskelma RAHOITUSLASKELMA Tilinpäät. Toteutuma Talousarvio Toteutuma RAHOITUSLASKELMA 9310 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 9315 TOIMINNAN RAHAVIRTA 9320 VUOSIKATE , , , SATUNNAISET ERÄT 9330 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT , , , TOIMINNAN RAHAVIRTA , , , INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 9355 INVESTOINTIMENOT , , , RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN , PYSYVIEN VAST. HYÖDYKKEIDEN LUOV.TULOT , , , INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , , , TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , , , RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 9410 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET , ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET 9415 ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS , , ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET , , , LAINAKANNAN MUUTOKSET 9461 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS , , PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS , , , LAINAKANNAN MUUTOKSET , , , MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET 9481 TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. MUUTOS , VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS , SAAMISTEN MUUTOS , , , KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS , , , MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET , , , RAHOITUKSEN RAHAVIRTA , , , RAHAVAROJEN MUUTOS , , , RAHAVARAT , , , RAHAVARAT , , , RAHAVAROJEN MUUTOS , , ,74

25 135, KHALL :30 / Pykälän liite: Osavuosikatsaus I/2013 Sivu Käyttötalous päävastuualueittain Ylin päätöksenteko ja valvonta Ylin päätöksenteko ja valvonta sisältävät menomäärärahat vaalitoimielimille, kunnanvaltuustolle ja tarkastuslautakunnalle. Ylin päätöksenteon ja valvonnan päävastuualueen vuoden 2013 talousarvion käyttötalousosan ulkoisten toimintamäärärahojen loppusumma on euroa. Toimintamäärärahoja on huhtikuun loppuun mennessä kirjattu käytetyiksi euroa (4,2 %). Valtuustolla on ollut kokouksia 3 kpl. Vanha tarkastuslautakunta on kokoontunut 2 kertaa ja uusi 1 kerran. Ylin päätöksenteko ja valvonta Tuloslaskelma TP 2012 Tot TA 2013 Tot käyttö % Toimintatuotot Toimintakulut ,2 Toimintakate ,2 Hallinto- ja elinkeinotoimi Päävastuualueen päällikön katsaus Hallinto- ja elinkeinotoimen päävastuualueen talousarviossa on mukana merkittävät seudulliset palvelutuottajat kuten Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (LLKY), Suupohjan seutupalvelukeskus (SPK) ja Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä (SEK). Hallinto- ja elinkeinotoimen toimintatuottojen toteutuma raportointijaksolla on 27,2 %. Toimintakulujen toteutuma on 33,6 %. LLKY Merkittävin seudullinen palvelutuotannon toimija on Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, joka vastaa Teuvan kunnan sosiaali- ja terveyspalveluista. Teuvan kunnan nettomaksuosuudeksi v on LLKY:n talousarviossa määritetty euroa, jota käytetään ennakkolaskutuksen pohjana mennessä on Teuvan kunta maksanut LLKY:n maksuosuuksia euroa, mikä on 33,7 % budjetoidusta summasta. Todellisesta toteutumasta LLKY teki arvion maaliskuun lopun tilanteesta. Sen mukaan Teuvan maksuosuudet ovat ylittymässä n. 1 milj. euroa vuonna Asianhallintaohjelmisto Kunnanhallitus on raportointijaksolla siirtynyt sähköiseen kokouskäytäntöön. Kunnanhallituksen jäsenille, valtuuston puheenjohtajistolle ja johtoryhmälle hankittiin ipad laitteet ja tarvittavat sovellusohjelmat. Laitteiden kautta kokousmateriaaleja on mahdollista tarkastella ja käsitellä sähköisesti. Muutos on tehostanut merkittävästi kokousten valmistelua kunnan hallinnossa ja vapauttanut työpanosta muualle. Yhteispalvelu Etäpalvelun käyttö on vakiintunut. Asiakkaat suhtautuvat siihen normaalina palveluna.

26 135, KHALL :30 / Pykälän liite: Osavuosikatsaus I/2013 Sivu 25 Hallinto ja henkilöstö 11 Kunnanhallituksella on ollut 6 varsinaista kokousta. Tulevaisuuslautakunta on kokoontunut 1 kerran. Päävastuualueella on raportointikaudella työskennellyt 6 vakituista viranhaltijaa ja työntekijää. Lisäksi päävastuualueella on työskennellyt 1 määräaikainen työntekijä. Vakinaisesta henkilökunnasta 2 työskentelee osa-aikaisesti. Kunnan avustukset LAPSIPERHEIDEN ETUUDET Vaipparahoja (150 e) luovutettu tammi-huhtikuussa 2013 yht. 12 kpl (vuoden 2012 vastaavana aikana 15 kpl). Pirttilahjoja (à 500 e) luovutettiin tammikuussa 2013 edellisvuonna syntyneille vauvoille yht. 49 kpl (vuonna 2012 luovutettiin 56 kpl) YRITYSTUET Avustuksia maksettu ajalla yht ,60 e (ed. vuoden vastaavana aikana ,02 euroa) SIIVOUSPALVELUSETELI Hallinto- ja elinkeinotoimi Avustuksia maksettu yht. 5129,90 e (ed. vuoden vast. aikana yht. 7980,29 euroa) Tuloslaskelma TP 2012 tot. 1-4 TA 2013 tot. 1-4 käyttö % TOIMINTATUOTOT ,2 TOIMINTAKULUT ,6 TOIMINTAKATE ,7 Näkökulma ja kriittiset menestystekijät Strategiset tavoitteet Avainmittarit ja tavoitetaso Operatiiviset toimenpiteet / keinot A s i a k a s 1. Päätöksenteon toimivuus 2. Asiakastyytyväisyys ja viihtyisyys 3. Viestintä ja kuntamarkkinointi 1.1. Luottamus 2.1. Asiakastyytyväisyyden määrä 3.1.Työpaikkojen ja asukasmäärän kehitys 3.2. Myönteinen näkyvyys mediassa 3.3. Avoin ja selkeä tiedottaminen 3.4. Hyvät mediasuhteet Valitusten ja oikaisuvaatimusten määrä enintään 3 kpl vuodessa (koko kunta) Aloitteiden määrä vähintään 10 kpl vuodessa Asteikolla 1 5 sijoitumme vähintään 3,5 kaikissa palveluissa Nettokehitys työpaikkaa / vuosi, asukkaita/vuosi , , Oma arvio Valmistelun läpinäkyvyys Avoin tiedottaminen Asiakastyytyväisyyskyselyt ja muut palautejärjestelmät , Markkinointikampanjat , Aktiivinen tiedottaminen Työnjako ja tiedonkulku yhteisten palvelujen tiedottamisessa selvitettävä (LLKY, SPK, SEK, Yhteispalvelu)

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 21.09.2017 Puhtaan veden tekijät Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1-8 / 2017... 1 Rahoituslaskelma 1-8 / 2017... 2 Tavoitteet 2017... 3 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Väestömuutokset 2017, kuukausittain Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

-1, KHALL 9.10.2014 18:30 Sivu 2

-1, KHALL 9.10.2014 18:30 Sivu 2 i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 9.10.2014 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 224 Teuvan hammashoitolan urakkatarjoajien valinta... 2 Pykälän liite: Hammashoitolan urakkakilpailuun ilmoittautuneet 30.9.2014

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 20.10.2014 19:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 20.10.2014 19:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 20.10.2014 19:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 225 Teuvan hammashoitolan urakkatarjoajien valinta, hankintaoikaisu... 2 Pykälän liite: Hammashoitolan urakkakilpailuun ilmoittautuneet,

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. TULEVLTK, 10.9.2013 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. TULEVLTK, 10.9.2013 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO TULEVLTK, 10.9.2013 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 13 Suupohjan Kehittämisyhdistys ry:n tarjoamat hankerahoitusmahdollisuudet... 2 14 Lausunto kaavaehdotuksesta, Keskustan ja

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Tammikuu LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT 01-12 01-12 2016 Myyntituotot 5 421 423 7 520 900 7 264 623 96,6 Maksutuotot

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. VAPLTK, :00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. VAPLTK, :00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO VAPLTK, 30.10.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 19 Periaatteellinen keskustelu uimahallin lauantain aukiolosta... 2 20 Osavuosikatsaus, vapaa-aika 1.1. - 31.8.2014... 3 Pykälän

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 19.2.2015 20:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 19.2.2015 20:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 19.2.2015 20:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 60 Teuvan hammashoitolan rakennusurakka, tarjoukset... 2 Pykälän liite: Urakkatarjousten vertailu, hammashoitolan rakennusurakka...

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

% TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,7

% TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,7 Viitasaaren kaupunki Sivu 1 YLEISHALLINTO KÄYTTÖ Täydet valtiolta saadut korvaukset 3.000 100,0 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3.200 3.200 Muut suoritteiden myyntituotot 278.648 324.989 16,6 281.848

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53 Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot