SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, :30, Pöytäkirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 10.6.2013 18:30, Pöytäkirja"

Transkriptio

1 i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, :30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat Tienpidon ja liikenteen suunnitelma , Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Etelä-Pohjanmaan liiton lausuntopyyntö vaihemaakuntakaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmista Lausunto Etelä-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta... 8 Pykälän liite: Kartta Viiatin tuulivoima-alueesta, tarkennus Kiinteistö Oy Teuvan Kafiaarin yhtiökokous Osavuosikatsaus I/ Pykälän liite: Osavuosikatsaus I/ Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän talousarvion raami vuodelle Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen Etelä-Pohjanmaalla, kunnilta pyydetyt kannanotot Varaedustajan valitseminen Suupohjan koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustoon Suupohjan seudun kotouttamisohjelma Sopimus kuntaan itsenäisesti muuttaneiden pakolaisten kotoutumisen edistämisestä ja kustannusten korvaamisesta Henkilöstön lomauttaminen, päätöksen täsmentäminen Nuorten yhteiskuntatakuuohjelma käyntiin kunnassamme, Matti Mäntysaaren valtuustoaloite Selvitys aloitteista Hallintojohtajan viran auki julistaminen Ammattiliittojen edustajien esitys kokouspalkkioiden leikkaamiseksi Pohjanmaan Matkailu ry:n lakkauttaminen Osallistuminen Forest BtL Oy:n Kaskisten biodieselhankkeen ympäristövaikutusten arviointiselvitykseen Kaskisten sataman rahoituspyyntö Teuvan vanhus- ja vammaisneuvoston avustusanomus koulutusmatkalle Kulttuuritalo Orrelan tilavaraukset, siivous ja vuokra Hallintokuntien ja viranhaltijain pöytäkirjat sekä mahdollisesti kunnanhallituksen käsittelyyn otettavat asiat, kh Ilmoitusasiat, kunnanhallitus Muut asiat Oikaisuvaatimusohjeet... 90

2 -1, KHALL :30 Sivu 1 Paikka Kuohun kokoustila Aika klo Saapuvilla olleet jäsenet Leppäniemi Jukka Kaleva Paula Kiviluoma Jarmo Heinola Arto Mäntylä Anu Ranta-Muotio Aulis Riippi Johanna Toivonen Teijo Tuisku Minna-Liisa puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Muut saapuvilla olleet Lehtimäki Esko Kallio Juhani Mäntysaari Matti Salonen Markku Nummela Veli Iso-Koivisto Jari valtuuston puheenjohtaja valtuuston I varapuheenjohtaja valtuuston II varapuheenjohtaja kunnaninsinööri, asiantuntija kunnanjohtaja, esittelijä hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Työjärjestys Hyväksyttiin työjärjestys. Ennen kokousta klo Anne-Mari Leppinen esitteli Engage-hanketta. Asiat :t Pöytäkirjan tarkastajat Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Teijo Toivonen ja Minna-Liisa Tuisku. Jukka Leppäniemi puheenjohtaja Jari Iso-Koivisto pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Teuva Teijo Toivonen Minna-Liisa Tuisku Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Teuvan kunnanvirastossa Jari Iso-Koivisto, hallintojohtaja

3 131, KHALL :30 D: 161/2013 Sivu 2 Kunnanhallitus Tienpidon ja liikenteen suunnitelma , Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Dnro D/161/ /2013 Valmistelija / lisätiedot: maanrakennusmestari Jari Kallio, p sähköposti; Khall 131 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri vastuualue on päivätyllä kirjeellä lähettänyt vuosien tienpidon ja liikenteen suunnitelman kuntien käyttöön. Nyt toimitettu suunnitelma on ensimmäinen, jossa ei ole ollenkaan listattu alueellisia tulevia tienrakennushankkeita. Tämä johtuu siitä, ettei sellaisia hankkeita ole mahdollista toteuttaa tienpidon niukoilla määrärahoilla. Suunnitelma sisältää vuoden 2013 tiehankkeet ja ylläpito-ohjelman, kartan maanteiden talvihoitoluokista ja ajankohtaisia Liikenneviraston vesiväyläja ratahankkeita. Lisäksi suunnitelmassa on kerrottu merkittävistä tiehankkeista, jotka odottavat vielä rahoituspäätöstä. Tienpidon vähentyneiden määrärahojen takia liikenne ja infrastruktuuri vastuualueen on ensisijaisesti pidettävä päätiestö (valta- ja kantatiet sekä vilkasliikenteiset seututiet) hyvässä kunnossa. Sen sijaan vähäliikenteisillä maanteillä ei voida toteuttaa tarvittavia kunnostustoimenpiteitä. Kuitenkin teiden päivittäisestä hoidosta pystytään toistaiseksi huolehtimaan sovitun tason mukaisesti. Lisäksi tiestön parantamis- ja investointihankkeiden yhteydessä todetaan mm., että Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuurialueen vuosien perustienpidon rahoituksella varmistetaan maanteiden päivittäinen liikennekelpoisuus ja säilytetään vilkasliikenteisten teiden nykyinen kunto. Vuoden 2013 jälkeen uusia valtion rahoittamia perustienpidon alueellisia investointeja ei ole mahdollista aloittaa. Paikallisia investointikohteita suunnitellaan ja toteutetaan vain ulkopuolisella rahoituksella. Elinkeinoelämän tarpeita tukevia alueellisia investointeja voidaan toteuttaa ainoastaan EU-, työllisyys- ja kuntarahoituksella. Tiestön parantaminen ja investointihankkeet v V käynnissä olevat tai alkavat tiehankkeet Tiestön parantamis- ja investointihankkeisiin ei Teuvan kunnan alueella sisälly käynnissä olevia tai vuoden aikana aloitettavia hankkeita. V ylläpito-ohjelma Ylläpito-ohjelmaan sisältyy seututien nro 673 päällystäminen välillä Perälä valtatie 8, Närpiö. Talvihoito maanteillä ELY-keskuksen pitämät tiet on jaettu kaikkiaan kuuteen eri hoitoluokkaan: - hoitoluokkaan 1 kuuluvia teitä ei ole Teuvan alueella - hoitoluokassa 2 ovat Kt:n 67 osuudet Teuvan kohdalla - hoitoluokassa 3 ovat mm. Porvarintie, Vaasan- ja Horonteiden alkuosat sekä Asematie - hoitoluokkaan 4 kuuluvia teitä ei ole Teuvan alueella

4 131, KHALL :30 D: 161/2013 Sivu 3 Kunnanhallitus hoitoluokassa 5 ovat mm. Karijoen-, Närpiön-, Horon-, Vaasan-, Kainaston- ja Jurvantiet sekä osa Luovantiestä - hoitoluokkaan 6 kuuluvat muut Teuvan alueella olevat ELY-keskuksen pitämät tiet. Merkittäviä rahoituspäätöstä odottavia hankkeita Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa rahoituspäätöstä odottavia merkittäviä hankkeita Teuvan kunnan alueella ei ole. Merkittävimmät rahoituspäätöstä odottavat hankkeet sijoittuvat ensisijaisesti valtateille nro 3, 19, ja 8 sekä kantateille nro 67 ja 68: - Vt 3 Tampere Vaasa, liikenneturvallisuuden ja sujuvuuden parantaminen, kustannusarvio 185 M - Vt 19 Seinäjoki Lapua, liikenneturvallisuuden ja sujuvuuden parantaminen, kustannusarvio 22 M - Vt 8/St 724 Vaasan yhdystie Alskatintie, tiestön parantaminen nelikaistaiseksi, kustannusarvio 60 M - Kt 68 Pietarsaaren satamatie, liikenneturvallisuuden parantaminen, kustannusarvio 15 M - Kt 67 Ilmajoki Seinäjoki, parantaminen nelikaistaiseksi, kustannusarvio 35 M - Vt 8 Vaasa Oulu, liikenneturvallisuuden ja sujuvuuden parantaminen, kustannusarvio 125 M. Vesiväylä- ja ratahankkeita Merkittävin ratahanke tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa on rataosan Seinäjoki Oulu kehittäminen. Rataosuus on pituudeltaan 335 km ja hankkeen kustannusarvio 860 M. Lisäksi suunnitelma sisältää Kokkola Ykspihlaja radan II-vaiheen toteutuksen, kustannusarvio 92 M, ja Pietarsaaren meriväylähankkeen, kustannusarvio 14,9 M. Teuvan kunta pitää erittäin valitettavana, että ELY-keskuksen teiden ylläpitoon vuosittain saamien määrärahojen vähäisyyden vuoksi ei alueellisia tiehankkeita voida jatkossa toteuttaa. Kunta toivoo määrärahatilanteeseen pikaista muutosta myös alueellisten hankkeiden toteutuksen mahdollistamiseksi. Teuvan kunta toimii aktiivisesti eri yhteistyötahojen kanssa varmistaakseen kunnan osalta esillä olleiden alueellisten hankkeiden rahoituksen sekä niiden toteuttamisen. Hankkeiden toteutusjärjestys olisi seuraavassa esitetyn lausunnon mukainen: Teuvan kunta on aikaisemmin esittänyt hankkeiden osalta lausuntonaan ELY-keskukselle tärkeysjärjestyksessä samoja kohteita kuin ELYkeskuksen liikenne ja infrastruktuuri vastuualue aikaisemmassa tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa Kunta esitti kuitenkin, että Teuvan keskustan kevyen liikenteen järjestelyt Kt:n 67 varrella toteutettaisiin ensimmäisessä vaiheessa välillä Koskelan jokitien liittymä Porvarintien risteys (17183) ja sen jälkeen välillä Porvarintien risteys (17183) - Hakalan-

5 131, KHALL :30 D: 161/2013 Sivu 4 Kunnanhallitus tien risteys (17197) sisältäen kevyen liikenteen alikulun Mikkiläntien/Kt:n 67 risteyksessä. Hankkeen tärkeys liikenneturvallisuuden kannalta katsottuna korostuu entisestään koulutoimintojen keskittyessä syksystä 2013 lähtien pääosiltaan keskustaajamaan. Lisäksi aikaisemmassa esityksessä on todettu, että Teuvan kunnan alueella on edellä mainittujen hankkeiden lisäksi useita kevyen liikenteen turvallisuuden parantamista ja paikallisteiden parantamista/päällystämistä koskevia kuntalaisten ja kunnan tekemiä aloitteita. Niihin kunta on ottanut kantaa Vaasan tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelmista antamissaan lausunnoissa ja viimeksi ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri vastuualueen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta antamassaan lausunnossa. Liikenne ja infrastruktuuri vastuualue ilmoittaa ottavansa mielellään vastaan kannanottoja tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta. Kannanotot pyydetään lähettämään vastuualueelle mennessä. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri vastuualueen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta seuraavan lausunnon: Teuvan kunta pitää erittäin valitettavana, että ELY-keskuksen teiden ylläpitoon vuosittain saamien määrärahojen vähäisyyden vuoksi ei alueellisia tiehankkeita voida jatkossa toteuttaa. Kunta toivoo määrärahatilanteeseen pikaista muutosta, jotta myös alueellisia infra-hankkeita voidaan toteuttaa em. rahoituksella jatkossakin. Teuvan kunta sitoutuu toimimaan aktiivisesti eri yhteistyötahojen kanssa varmistaakseen kunnan osalta esillä olleiden alueellisten hankkeiden rahoituksen ja niiden toteutuksen. Kärkihankkeena olisivat kevyen liikenteen järjestelyt Kt:n 67 varrella. Hanke toteutettaisiin vaiheittain edellä selostusosassa esitetyssä järjestyksessä. Tämän hankkeen toteutumisen jälkeen tärkeysjärjestyksessä seuraavana olisivat Kt:n 67 liittymä- ja liikennejärjestelyt Teuvan keskustaajaman kohdalla. Ratahankkeista Teuvan kunta pitää Suupohjan radan mahdollisimman pikaista perusparannusta äärimmäisen tärkeänä. Teuvan kunta toteaa, että alempiasteiset tiet ovat tärkeä osa maaseutumaisissa kunnissa olevaa infrastruktuuria, jonka avulla voidaan turvata kuntien yritysten, mittavien maataloustuotantolaitosten ja niiden sivuelinkeinojen toimintaedellytykset. Tämän vuoksi valtion tulisi ohjata riittävästi resursseja myös alempiasteisten teiden ylläpitoon. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

6 132, KHALL :30 D: 214/2013 Sivu 5 Kunnanhallitus Etelä-Pohjanmaan liiton lausuntopyyntö vaihemaakuntakaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmista Dnro D/214/ /2013 Valmistelija / lisätiedot: kunnaninsinööri Markku Salonen, p sähköposti; Khall 132 Etelä-Pohjanmaan liitto on käynnistänyt kahden uuden vaihemaakuntakaavan valmistelun (MH ). Vaihemaakuntakaava II käsittelee kauppaa, liikennettä ja kulttuurimaisemia. Vaihemaakuntakaava III käsittelee turvetuotantoalueita, suoluontoalueita, bioenergialaitoksia ja energiapuun välivarastoja. Aloitusvaiheen ensimmäinen suunnitteluasiakirja on osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Etelä-Pohjanmaan liitto varaa mahdollisuuden lausunnon antamiseen vaihemaakuntakaavoja koskevista suunnitelmista mennessä. Lausunto voidaan antaa harkinnan mukaan joko molemmista tai vain toisesta suunnitelmasta. Vaihemaakuntakaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ovat ladattavissa Etelä-Pohjanmaan liiton internet-sivuilta osoitteesta: Kaavoittajan esitys: Teuvan kunta pitää hyvänä ja tärkeänä, että maakuntakaavatasolla on ryhdytty kaavoitustoimiin vaihemaakuntakaavojen II ja III osalta. Kaavat käsittelevät keskeisiä yhdyskuntarakenteeseen ja aluetalouteen liittyviä maankäytön muotoja, joilla on merkitystä sekä lyhyellä että pitkällä aikajänteellä eri kuntakeskusten kehittymiseen ja kasvumahdollisuuksiin. Molempien vaihekaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmissa on hyvin esitetty kaavoituksen tavoitteet ja otettu huomioon keskeiset osalliset ja vaikutustahot. Lausuntopyynnön liitteenä esitetyt eri selvitykset antavat hyvän kuvan molempiin kaavahankkeisiin liittyvistä keskeisistä vaikutuksista. Seuraavassa Teuvan kunnan huomioita kunkin kaavahankkeen osalta yksityiskohtaisemmin. Vaihemaakuntakaava II Kauppa, Liikenne, Kulttuurimaisemat Kaavoitustyön yhtenä lähtöaineistona olevan Liikenneviraston laatiman Etelä-Pohjanmaan pääteiden logistiikka- ja maankäyttöselvityksen loppuraportin lisäksi osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa tukeudutaan maakuntasuunnitelmassa 2030 (s. 17) asetettuihin tärkeisiin kehittämisen painopistealueisiin kuten etelä-pohjoissuuntaisen liikenteen kehittämiseen. Teuvan kunta sijaitsee maakunta-alueen reuna-alueella ja aivan Pohjanmaan maakuntarajan tuntumassa lähellä rannikkoaluetta ja satamaa. Teuvan kunnan mielestä pohjoinen etelä -liikennekäytävän kehittämisstrategian lisäksi tulevassa kaavoitustyössä tulisi huomioida keskeisiltä osin myös kantatien 67 mahdollistama yhdyskäytävä rannikon ja Kaskisten sa-

7 132, KHALL :30 D: 214/2013 Sivu 6 Kunnanhallitus taman suuntaan sekä Seinäjoki - Kaskinen -radan antamat mahdollisuudet logistiikan monipuolistajana sekä liikenteen ekologista kuormitusta tasaavana tekijänä. Teuvan näkökulmasta myös valtatien 8 läheisyys ja sen antamat mahdollisuudet pohjoinen - etelä -liikenteen monipuolistajana ovat merkittävä tekijä Suupohjan alueen elinkeinoelämälle, matkailuelinkeinoille, maatalouden tavaravirroille sekä laajemmin myös Etelä-Pohjanmaan eteläisen osan elinkeinoelämälle. Teuvan kunta näkee palveluverkkoselvityksessä esitetyn rakennemallin 3, joka perustuu vahvojen kunta- ja kyläkeskusten verkostoon, toivottavana maakuntakaavoitusta ohjaavana toteutusmallina, kun mietitään maakuntakaavan kaupan rakennetta ja kaupan suuryksikköjen sekä muiden yksikköjen sijoittumista. Teuvan kunnan näkemyksen mukaan vahvoissa kuntakeskuksissa on jatkossakin tilaa erikokoisille kaupan yksiköille, ja kunta pitää huolestuttavana kehitystä, jossa kaupan suuryksiköt keskittyvät vain maakunta- ja seutukuntakeskusten yhteyteen aiheuttaen tarpeetonta, vain kaupankäynnin tarpeesta syntyvää liikennöintiä. Kaupan rakennemalleja mietittäessä on huomioitava, että kaupankäynnin muodot ovat tulevaisuudessa muuttumassa ja sähköinen kauppa on lisääntynyt merkittävästi viime vuosien aikana. Suupohjan alueen kattava kuituverkko mahdollistaa jo tänä päivänä ns. uuden sähköisen talouden asettamat vaatimukset kaupankäynnille, tiedonsiirrolle ja tietotekniikan hyödyntämiselle niin kansallisessa kuin kansainvälisessäkin toiminnassa. Liikennettä ja logistiikkaa mietittäessä on tulevassa kaavoituksessa huomioitava myös tiedon logistiikan hallinta ja luotava edellytykset tietoverkkojen ja niissä tapahtuvien palvelujen kehittämiselle ja kansainvälistämiselle. Etelä-Pohjanmaalla on parhaillaan menossa Pro Agrian toimesta merkittävien maisema-alueiden kartoitus. Teuvan kunta on toteuttanut laajan Keskustan - Kauppilan osayleiskaavatyön vuosina Osayleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa Kaavassa on keskeisesti otettu kantaa Teuvan keskustan ja Kauppilan kulttuurimaisema-alueisiin. Teuvan kunta toivoo, että vaihekaavan II kulttuurimaisemaosiossa tukeudutaan ja otetaan huomioon Keskustan - Kauppilan osayleiskaavassa 2025 esitetyt kulttuurimaisema-alueet. Vaihemaakuntakaava III Turvetuotanto, Suoluonto, Bioenergia ja energiapuun välivarastointi Suomen energiatuotanto perustuu suurelta osin turpeen käyttöön, ja uusiutuvien energialähteiden hyödyntämistä pyritään lisäämään entisestään. Teuvan kunnan mielestä on ensiarvoisen tärkeää, että Etelä-Pohjanmaalla tapahtuva energiatuotanto voisi perustua maakunnan alueelta tuotettuihin lähienergialähteisiin, kuten turpeeseen ja puuperäisten energialähteiden käyttöön. Maakunnan alueella on paljon alueita, joilla paikallista energiatuotantoa on mahdollista harjoittaa, ja nyt työn alla olevan vaihekaavan keskeisenä tehtävänä on tasapuolisesti sovittaa yhteen sekä energiatuotannon että luonnon monimuotoisuuden ja virkistyskäytön asettamat tarpeet. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa vaihekaavan toteutusaikatauluksi on mainittu vuodet Koska kaavan laatimisaika on huomatta-

8 132, KHALL :30 D: 214/2013 Sivu 7 Kunnanhallitus van pitkä ja monet Etelä-Pohjanmaan turvealueet ovat poistumassa käytöstä, on ensiarvoisen tärkeää, että vaihekaavatyöstä huolimatta alueen uusien turvetuotantoalueiden ja vanhojen alueiden laajennustarpeiden luvitusasioiden eteneminen voidaan turvata siten, että käytöstä poistuvien alueiden tilalle saadaan vastaava määrä uusia tai laajennettavia tuotantoalueita. Kaavoitustyön alkuvaiheen tärkeimpänä tehtävä on tunnistaa ne alueet, joilla luvitus sekä tuotantotoiminta voivat edetä samanaikaisesta vaihekaavan laadintatyön rinnalla. Etelä Pohjanmaan metsien kestävästä kasvusta hyödynnetään tällä hetkellä vain noin % ja metsävarojen hyödyntämistä energiatuotannossa kehitetään alueella voimakkaasti. Seinäjoki - Kaskinen -rautatie on merkittävä yhteys Kaskisten satamasta muualle sisämaahan ja päinvastoin. Teuvan asema on jo tähän mennessä ollut merkittävä puutavaran keräys- ja lastausalue. Teuvan kunnan näkemyksen mukaan lastauspaikka tulee huomioida vaihemaakuntakaavassa yhtenä energiapuun välivarastoalueena. Teuva asema sijaitsee rannikon ja Suupohjan alueen keskeisessä solmukohdassa ja on luonnollinen puutavaran varastoalue keskeisen sijaintinsa ansiosta. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kaavoittajan valmisteleman lausuntoesityksen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

9 133, KHALL :30 D: 179/2012 Sivu 8 Kunnanhallitus Lausunto Etelä-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Dnro D/179/ /2012 Aikaisemmat käsittelyt: Kunnanhallitus Valmistelija / lisätiedot: kunnaninsinööri Markku Salonen, p sähköposti; Khall Etelä-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaava täydentää edellistä, vuonna 2005 vahvistettua kokonaismaakuntakaavaa osoittamalla maakunnalliset tuulivoiman tuotantoon soveltuvat alueet. Rakentamisen ohjaamisessa maakuntakaavoituksella on suuri merkitys, koska Etelä-Pohjanmaalla ei ole aikaisemmin tässä laajuudessa kaavoitettu tuulivoima-alueita. Lisäksi tavoitteeksi asetettu tuulivoiman tuotannon keskittäminen suuriin yksiköihin edellyttää maakuntakaavatasoista tarkastelua ja arviointia. Maakuntakaavalla ratkaistaan tuulivoima-alueiden yleispiirteinen koko ja sijainti. Etelä-Pohjanmaan maakuntahallitus on hyväksynyt 1. vaihemaakuntakaavan luonnoksen ja päättänyt asettaa kaavaluonnoksen julkisesti nähtäville. Lausunnot 1. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta on toimitettava Etelä-Pohjanmaan liittoon viimeistään Vaihemaakuntakaavaluonnoksen kaavaselostus ja karttaluonnos ovat luettavissa Etelä-Pohjanmaan liiton www-sivuilta Yritysvaikutukset Tuulivoimatuotantoon liittyvien investointien toteutuminen alueelle synnyttää rakentamisaikaisia työpaikkoja ja lisää erilaisten alihankintapalvelujen kysyntää rakennusaikana. Lisäksi sähkön tuotantotoiminnassa tarvitaan erilaisia huolto- ja kunnossapitopalveluja ja tarjotaan lähialueen yritykselle työmahdollisuuksia huolto- ja kunnossapitoon erikoistuneille yrityksille. Kunnaninsinöörin/kaavoittajan esitys: Etelä-Pohjanmaan liiton käynnistämä vaihekaavatyö tuulivoimatuotannolle soveltuvien alueiden määrittelemiseksi tulee ajankohtaiseen tarpeeseen, sillä Etelä-Pohjanmaalla ja Teuvan alueella on meneillään useita eri toimijoiden käynnistämiä selvityshankkeita, joissa kartoitetaan tuulivoimalle soveltuvia alueita. Osa hankkeista on edennyt jo kaavoitusvaiheeseen ja yksityiskohtaisen kaavoituksen pohjana tarvitaan myös maakuntatasoista kaavatarkastelua. Teuvan kunta pitää hyvänä, että maakuntakaavan täydentäminen tuulivoiman osalta on käynnissä ja että vaihekaavaa voidaan käyttää yksityiskohtaisemman kaavoituksen lähtökohtana. Luonnosvaiheessa olevassa kaavassa on hyvin tunnistettu niitä potentiaalisia alueita, joille tuulivoimaa Etelä-Pohjanmaan alueella voidaan sijoittaa. Kunnissa on kuitenkin meneillään eri toimijoiden osalta selvityksiä alueilla, joita kaavaluonnoksessa ei ole tunnistettu ja merkitty tuulivoimalle soveltuviksi alueiksi. Vaihekaavan laadinnan yhteydessä tulisi ottaa kantaa myös

10 133, KHALL :30 D: 179/2012 Sivu 9 Kunnanhallitus siihen, voidaanko tuulivoimaa sijoittaa vaihekaavasta poiketen myös muille kuin kaavaluonnoksessa merkityille alueille ja millä edellytyksillä. Valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden mukaan tuulivoimatuotantoa tulisi sijoittaa useamman tuulivoiman käsittäviin tuulivoimapuistoihin. Kunnissa on tällä hetkellä meneillään myös lukuisia hankkeita, joissa suunnitellaan yksittäisten tai 1-3 voimaloiden sijoittamista metsäisille tai muille alueille. Tulevassa vaihekaavassa pitäisi ottaa kantaa myös siihen, millä edellytyksillä ja menettelyillä yksittäisten ja muutaman myllyn käsittävien tuulivoimaloiden kokonaisuuksien toteuttaminen on mahdollista. Lisäksi Teuvan kunta toivoo, että vaihekaavatyö tehdään riittävässä laajuudessa ja tarpeeksi laajoihin selvityksiin perustuen siten, että kaavanmukaisten tuulivoima-alueiden yksityiskohtaisen kaavoitustyön yhteydessä ei tarvita enää maakuntatasoisia tarkasteluja, vaan niiden osalta voidaan tukeutua laadinnan alla olevan vaihekaavatyön yhteydessä tehtyihin selvityksiin ja hyväksyttyyn vaihekaavaan. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Khall Kunnanvaltuuston käsitellessä kaavoituskatsausta päätökseen lisättiin Kokoomuksen valtuustoryhmän ponsiesitys: Tulee selvittää Viiatin alueen Teuvan puoleisten maa-alueiden esittämistä maakuntakaavaan yhdessä Kurikan kaupungin kanssa, kuten Kurikan kaupunki esittää omia alueitaan. Asia katsotaan alueen kehittymisen ja maa-alueen käytön tehostamiseksi tarpeelliseksi. Maakuntakaava tuulivoimalle mahdollistaa puiston laajentumisen suuremmaksi, kun nyt suunniteltu 9 voimalaa. Lausunnon antamisen jälkeen Teuvan Viiatin alueella on käynnistetty tuulivoimapuiston kehittämistyö. Työn yhteydessä kehittäjäyhtiö Megatuuli Oy ja Teuvan kunta ovat käyneet neuvotteluja tuulipuiston kehittämiseen ja kaavoitukseen liittyvistä aluerajauksista ja muista yksityiskohdista. Neuvotteluissa on ilmennyt tarve laajentaa maakuntakaavan rajausta nyt suunnittelun alla olevan alueen osalta, koska nykyinen suunnittelualue rajautuu Teuvan puolelle laajemmalle alueelle kuin mitä maakuntakaavaluonnoksessa on esitetty. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää Etelä-Pohjanmaan liitolle, että parhaillaan valmistelussa olevan Etelä-Pohjanmaan 1 vaihekaavan tuulivoima-alueen rajausta Teuvan Viiatin alueella tarkennetaan liitekartassa esitetyn mukaisesti siten, että koko hankealue (kartalla vihreäksi merkitty alue) sijoittuisi vaihekaavassa esitetyn tuulivoima-alueen aluerajauksen sisäpuolelle. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen.

11 133, KHALL :30 / Pykälän liite: Kartta Viiatin tuulivoima-alueesta, tarkennus Sivu 10

12 134, KHALL :30 D: 239/2013 Sivu 11 Kunnanhallitus Kiinteistö Oy Teuvan Kafiaarin yhtiökokous Dnro D/239/ /2013 Valmistelija / lisätiedot: hallintojohtaja Jari Iso-Koivisto, p sähköposti; Khall 134 Kiinteistö Oy Teuvan Kafiaarin yhtiökokous pidetään Kunnan yhtiökokousedustaja on kunnanhallituksen puheenjohtaja Jukka Leppäniemi. Kunnan vuoden 2011 talousarviossa tavoitteeksi asetettiin, että Kiinteistö Oy Teuvan Kafiaarissa pyritään toteuttamaan Teuvan kunnan elinkeinostrategian mukaisia tavoitteita. Kafiaarin kiinteistöstä ja alueesta muodostuu teollisuuspuistomainen kokonaisuus, jossa voi sijaita monenlaisia, toistensa toimintaa täydentäviä yrityksiä. Tavoitteena on myös järjestellä kiinteistöyhtiön toiminta siten, että se on taloudellisesti kannattavaa. Vuonna 2007 laaditussa kiinteistön korjaussuunnitelmassa mainittuja korjaustoimenpiteitä pyritään toteuttamaan taloudellisesti talousarviomäärärahojen rajoissa. Vuoden 2012 aikana tavoitellaan 100 % käyttöastetta. Yhteistyössä kiinteistöissä vuokralla olevien yritysten kanssa pyritään kehittämään toimintaa siten, että se palvelee mahdollisimman hyvin sekä kiinteistöyhtiön että vuokralla olevien yritysten asettamia toiveita ja tavoitteita. Yhtiön taloudellinen tulos on 0 euroa. Hoitokate laski merkittävästi ja oli 1 572,80 euroa. Edelliseen vuoden 2011 vastaava luku oli ,12 euroa. Käyttövuonna esiin tulleet korjaustarpeet on toteutettu välittömästi. Käyttöja huoltokustannusten osalta on tapahtunut merkittävää nousua, mikä johtuu rakennusten ikääntymisestä sekä vuosittaisesta vaihtelusta. Kiinteistön vuokraustoiminta jatkuu entisin vuokralaisin. Vuoden lopulla oli tyhjillään noin 200 m 2 hallitilaa. Uusia vuokralaisia on pyritty löytämään vapautuneisiin tiloihin, mutta kysyntä on ollut alhaista ja kysyntää on ollut isommista tiloista kuin mitä on ollut tarjolla. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta. Yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet puheenjohtajana Esko Lehtimäki ja jäseninä Lars Kronqvist ja Ulla Jaronen. Toimitusjohtajana on kunnaninsinööri Markku Salonen. Tilintarkastajina ovat toimineet KPMG Oy/vastuuhenkilö JHHT tilintarkastaja Esko Säilä ja KHT Kari Rantala PricewaterhouseCoopers Oy:stä. Toimitusjohtaja Markku Salonen esittelee yhtiön taloudellista tilaa kokouksessa. Yhtiökokousasiakirjat ovat esityslistan ohessa. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee yhtiökokousasiakirjat tiedoksi. Kunnanhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa seuraavasti: 1. Tilinpäätös vuodelta 2012 voidaan hyväksyä ja vastuuvapaus tilivelvollisille myöntää. 2. Kunnanhallitus pitää tärkeänä, että yhtiön talous pidetään vakaalla pohjalla.

13 134, KHALL :30 D: 239/2013 Sivu 12 Kunnanhallitus Kunnanhallitus nimeää yhtiön hallitukseen kolme jäsentä. 4. Tilintarkastajaksi valitaan Teuvan kunnan tilintarkastaja. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Kunnanhallitus nimesi yhtiön hallitukseen Esko Lehtimäen, joka jatkaa puheenjohtajana, sekä Hannu Ahon ja Minna- Liisa Tuiskun.

14 135, KHALL :30 D: 178/2013 Sivu 13 Kunnanhallitus Osavuosikatsaus I/2013 Dnro D/178/ /2013 Valmistelija / lisätiedot: hallintojohtaja Jari Iso-Koivisto, p sähköposti; Khall 135 Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2013 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman yleisperusteluineen sekä toiminnallisine ja taloudellisine tavoitteineen. Vuoden 2013 talousarvion käyttötalousosan ulkoisten toimintamäärärahojen loppusumma on 38,6 milj. euroa, ulkoisia toimintakuluja on huhtikuun loppuun mennessä kirjattu 12,7 milj. euroa eli 33,4 %. Vuoden 2012 vastaavana aikana osuus oli 34,6 % talousarviosta. Vuoden 2013 talousarvion käyttötalousosan ulkoinen toimintatuloarvio on 5,1 milj. euroa ja käyttötalousosan tuloja on kertynyt huhtikuun loppuun mennessä 1,7 milj. euroa eli 33,6 %. Vuoden 2012 vastaavana aikana osuus oli 34,7 % talousarviosta. Tuloslaskelman mukaan toimintakate vuoden ensimmäisellä vuosikolmanneksella oli -11,2 milj. euroa (33,3 %). Vuoden 2012 vastaavana aikana lukema oli -11,1 milj. euroa (33,5 %) talousarviosta. Verotuloja on kirjattu 5,8 milj. euroa (36,1 %) ja valtionosuuksia 5,7 milj. euroa (33,0 %). Tuloslaskelman vuosikate ensimmäisen vuosikolmanneksen jälkeen osoittaa 0,3 milj. euron ylijäämää. Rahoituserien ja 0,4 milj. euron suunnitelman mukaisten poistojen jälkeen tilikauden tulos osoittaa -0,1 milj. euron alijäämää. Investointien nettosumma oli 1,3 milj. euroa. Liite nro Kja Osavuosikatsaus liitteenä. Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee kirjallisen ja suullisen informaation tiedoksi ja saattaa kirjallisen liiteinformaation tiedoksi myös valtuustolle. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

15 135, KHALL :30 / Pykälän liite: Osavuosikatsaus I/2013 Sivu 14 0 TALOUSARVION OSAVUOSIKATSAUS Kh

16 135, KHALL :30 / Pykälän liite: Osavuosikatsaus I/2013 Sivu 15 TALOUSARVION OSAVUOSIKATSAUS Strategiset painopisteet vuonna Kunnanjohtajan katsaus 2 3. Teuvan kunnan taloudelliset ja toiminnalliset näkymät 3 4. Käyttötalous 5 5. Investoinnit 7 6. Tuloslaskelma 8 7. Rahoituslaskelma 9 8. Käyttötalous päävastuualueittain 10 Ylin päätöksenteko ja valvonta 10 Hallinto- ja elinkeinotoimi 10 Sivistystoimi 14 Tekninen toimi 24

17 135, KHALL :30 / Pykälän liite: Osavuosikatsaus I/2013 Sivu Strategiset painopisteet vuonna 2013 TEUVAN KUNNAN TOIMINTA-AJATUS Palvelut järjestetään laadukkaasti, tehokkaasti, taloudellisesti ja asiakaslähtöisesti yhteistyössä naapurikuntien, yritysten ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Paikkakunnan elinvoimaisuutta vahvistetaan luomalla hyvät edellytykset yrittäjyydelle, viihtyisälle asumiselle ja hyvälle elämälle. VISIO 2020 Teuva on elinvoimainen ja itsenäinen kunta, jonka talous on tasapainossa. Teuva on kulttuurimyönteinen ja yhteistyöhakuinen koulutuksen, vireän elinkeinoelämän sekä tasokkaan teknologian kunta. Teuvalaisten hyvinvointia edistetään laadukkaasti toteutetuilla ja monipuolisilla palveluilla. ARVOT Oikeudenmukaisuus Suvaitsevaisuus Asukas- ja asiakastyytyväisyys Yrittäjyys Kokonaistaloudellisuus STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT Toimintaympäristömuutosten ennakointi Kuntatalous Yhteistyö ja kumppanuus Toimiva ja ohjattavissa oleva palvelujärjestelmä Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Yrittäjyyden vahvistaminen Vetovoima työikäisten ja nuorten keskuudessa Kiinteistöt 2. Kunnanjohtajan katsaus Vuoden alussa mielenkiinto keskittyi uuden valtuustokauden käynnistymiseen. Valtuusto järjestäytyi ja valitsi henkilöt keskeisimpiin toimielimiin. Uusi kunnanhallitus sitten osaltaan täydensi valintoja ja nimesi edustajia eri yhteistyötahoihin. Käyttötalouden vaje on sävyttänyt muutoin alkuvuoden toimintaa. On laadittu toista säästöpakettia ja käyty yhteistoimintamenettelyä henkilöstöjärjestöjen kanssa henkilöstömenojen pienentämiseksi. Menojen karsimista joudutaan jatkamaan myös talousarviovuoden loppupuolella. Investointina tulevaan valtuusto päätti ostaa maata kantatien varresta teollisuusalueeksi. Alueen kaavoitusta on valmisteltu pikavauhtia. Norinkylään Viiatin alueelle ryhdytään kaavoittamaan tuulivoimapuistoa yhteistyössä Megatuuli Oy:n kanssa. Kunta on päättänyt ostaa Teak Oy:ltä Kiinteistö Oy Teuvan Kafiaarin osakkeet Teakin lopetettua pintakäsittelytoimintansa. Koulukeskuksen peruskorjaus ja laajennus on suurin ja tärkein rakennusinvestointimme. Sen on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä. Pirkanmaan elinkeino-. liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt hankkeen niin sanottuun 1b-vaiheeseen rakennusaikaista valtionosuutta 1,6 miljoonaa euroa. Kunnanvaltuusto päätti lakkauttaa Kauppilan, Komsin ja Riipin koulut alkaen. Koulujen oppilaat siirtyvät Syreenin kouluun. Syreenin koulu ja Yhteiskoulu on tarkoitus yhdistää Teuvan Yhtenäiskouluksi lukien. Ensi vuoden alusta alkaa puolestaan lukion tilojen peruskorjaus. Hankkeen suunnittelu on kunnanhallituksen päätöksellä aloitettu. Suun terveydenhuollon tilojen suunnittelu terveyskeskuksen yhteyteen on aloitettu. Tarkoitus olisi päästä rakentamaan jo loppuvuoden aikana.

18 135, KHALL :30 / Pykälän liite: Osavuosikatsaus I/2013 Sivu 17 3 Kuntarakenneuudistus sekä sosiaali- ja terveystoimen palvelurakenneuudistus ovat edenneet kangerrellen. Tätä kirjoitettaessa kuntarakennelaki on eduskunnan käsittelyssä. Sen mukaisesti kuntien tulisi tämän vuoden marraskuun loppuun mennessä päättää kumppaneista, joiden kanssa se tekee liitosselvityksen. Liitosselvitys ja mahdollinen kuntaliitosesitys tulee tehdä kesäkuun 2014 loppuun mennessä. Etelä-Pohjanmaalla on aloitettu selvitys, jonka tavoitteena on maakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäjän muodostaminen. Teuvan kunta on selvitystyössä aktiivisesti mukana. Samaan aikaan Teuva on valtuuston päätöksen mukaisesti selvittämässä myös naapurikuntiensa kanssa yhteistyömahdollisuuksia sosiaali- ja terveystoimessa sekä muissakin kunnallisissa palveluissa. 3. Teuvan kunnan taloudelliset ja toiminnalliset näkymät Teuvan kunnan taloudellinen tulos vuoden 2012 tilinpäätöksen mukaan oli euroa. Ilman harkinnanvaraista valtionosuutta tulos olisi ollut yli 3 milj. euroa miinuksella. Tulos merkitsi sitä, että kunnan taseeseen alkoi kertyä alijäämää, joka on nyt n. 1 milj.euroa. Vuoden 2013 talousarvio on lähtökohtaisesti 1,7 milj.euroa alijäämäinen. Talousarviossa 2013 LLKY:n (sosiaalija terveyspalvelut) osuus menoista on 20, 0 milj.euroa ja muun toiminnan osuus 18,6 milj. Maaliskuun lopun tilanteen osalta LLKY:n Teuvan ennuste on n. 21,1 milj.euroa. Muun toiminnan osalta on kunnassa tehty euron säästöt, jotka koskevat loppuvuotta Alkuvuoden toteutumien mukaan toimintakate on täysin talousarvion mukainen. Valtionosuuksien lopulliseksi määräksi on vahvistettu 17,6 milj. euroa vuodelle Kunnan talousarvion laadinnan yhteydessä valtionosuudet arvioitiin 17,4 milj. euron suuruisiksi. Tästä on raportointijaksolla kertynyt 33,0 %. Verotuloiksi arvioitiin talousarvion laadinnan yhteydessä 16,0 milj. euroa, mutta Kuntaliiton tuoreiden laskelmien pohjalta kertymä näyttäisi jäävän 15,7 milj. euroon. Talousarvioluvusta on raportointijaksolla kertynyt 36,1 %. TEUVAN VÄKILUVUN KEHITYS, tammi-huhtikuu 2012 ja 2013 (Lähde Väestörekisterikeskus) Miehet Naiset Yhteensä Muutos vuoden- vaihteesta (henk.) Vuodenvaihde 2011/ Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Vuodenvaihde 2012/ Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu

19 135, KHALL :30 / Pykälän liite: Osavuosikatsaus I/2013 Sivu 18 4 TYÖLLISYYSKATSAUS tammikuu huhtikuu 2012 ja 2013 (lähde: ELY-keskus) Kuukausi Työttömät työnhakijat (ml. lomautetut) Miehiä Naisia Alle 25-v. työttömät Yli 50-v. työttömät Yli vuoden työttömänä Avoimia työpaikkoja Työttömyysaste Tammikuu ,1 Helmikuu ,8 Maaliskuu ,1 Huhtikuu ,7 Tammikuu ,7 Helmikuu ,7 Maaliskuu ,0 Huhtikuu ,7 NETTOMUUTTO Tammi-huhtikuu 2012 ja 2013 Tammikuu Helmikuu + 17 Maaliskuu - 1 Huhtikuu - 10 Tammikuu Helmikuu 0 Maaliskuu - 6 Huhtikuu - 5

20 135, KHALL :30 / Pykälän liite: Osavuosikatsaus I/2013 Sivu Käyttötalous PÄÄVASTUUALUEET Tilinpäät. Toteutuma Talousarvio Toteutuma Käyttö- KÄYTTÖTALOUS % Ylin päätöksenteko ja valvonta toimintatuotot ,60 toimintakulut , , , ,47 4,2 toimintakate/jäämä , , , ,47 4,2 Hallinto- ja elinkeinotoimi toimintatuotot , , , ,68 27,2 toimintakulut , , , ,37 33,6 toimintakate/jäämä , , , ,69 33,7 Sivistystoimi toimintatuotot , , , ,72 38,0 toimintakulut , , , ,05 34,1 toimintakate/jäämä , , , ,33 33,8 Tekninentoimi toimintatuotot , , , ,90 33,6 toimintakulut , , , ,19 32,1 toimintakate/jäämä , , , ,29 30,2

21 135, KHALL :30 / Pykälän liite: Osavuosikatsaus I/2013 Sivu 20 6 SISÄISET ERÄT 1-4/ Liiketoiminnan myyntituotot Ylin päät. Hall&Elink Sivistys Tekninen Yhteensä 3006 Sisäiset vesi- ja jätevesimaksut Sisäiset vesihuollon perusmaksut Sisäiset kaukolämmön myyntituotot Sisäiset kaukolämmön perusmaksut Liiketoiminnan myyntituotot 3001 Myyntituotot Sisäiset kopiointimaksut 3237 Sisäinen Keittiöpalvelusten myynti Sisäiset ateriamaksut 3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut 3276 Sisäiset pääsymaksut Opetus- ja kulttuuritoimen maksut 3200 Maksutuotot Sisäiset tilojen käyttökorvaukset 3421 Sisäiset muiden tilojen vuokrat 3529 Muut sisäiset tuotot 3531 Sisäiset tuotot/taloushallinto Sisäiset tuotot/henkilöstöhallinto Sisäiset tuotot/ tietohallinto Sisäiset tuotot/ liikunta-alueet Sisäiset tuotot/kiinteistö Ruokapalvelujen vyörytystulot Sisäiset tuotot/poistot 3538 Puhelinpalvelut vyörytys 3400 Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Sisäiset toimistopalvelut 4411 Sisäiset ravitsemuspalvelut 4441 Sisäiset koulutus-ja kulttuuripalvelut Sisäinen kuntatyö kuntoon 4471 Sisäiset muut palvelut Muiden palvelujen ostot 4300 Palvelujen ostot Sisäiset elintarvikkeet Sisäinen kaukolämpö Sisäiset vesimaksut Sisäinen muu materiaali 4501 Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut 4821 Sisäiset rakenn. ja huoneistojen vuokrat 4941 Taloushallinnon kust. vyörytys Muut sisäiset/ Henkilöstöhallinto Tietohallinnon kust. vyörytys Liikunta-alueiden kust. vyörytys Kiinteistökust. vyörytys Ruokapalvelujen vyörytys Muut sisäiset/poistot 4948 Puhelinpalvelujen vyörytys 4800 Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT

22 135, KHALL :30 / Pykälän liite: Osavuosikatsaus I/2013 Sivu Investoinnit Vuoden 2013 talousarvion investointiosan määrärahan loppusumma on euroa. Määrärahoja on kirjattu käytetyksi huhtikuun loppuun mennessä euroa. Lukion peruskorjauksen osalta uudistettiin perustamishankerahoitusanomus mennessä. Yhteiskoulun 1B -vaiheen rahoitus on varmistunut ja rahoituspäätös saatiin Päätöksen mukaan hankkeelle myönnettiin euron valtionavustus euron kokonaiskustannuksiin. Avustus myönnettiin toteutusaikaisena avustuksena. Lukion saneerauksen osalta on tehty alustavaa valmistelua. Hammashoitolan suunnittelu Henriikkakodin jatkeeksi on käynnistetty ja suunnitelmat valmistuvat alkusyksyn aikana. Lehtiharjun alueen kehittämiseen liittyen on yhdessä llky:n kanssa aloitettu tilatarpeiden kartoitus ja alustavan tilaohjelman laadinta käynnistetyn kaavamuutoksen laadintaprosessin rinnalla. Rannikkoseudun ja Suupohjan yhteisen jätevesipuhdistamoratkaisun kariuduttua on jatkettu yhdessä Närpiön kaupungin kanssa yhteispuhdistamohankkeen valmistelua Metsä Board Oyj:n kanssa. Hanketta koskeva kuntien yhteinen rahoitushakemus on jätetty ELY-keskukselle vuodenvaihteessa Terveyskeskuksen välinehuollon tilojen laajennussuunnittelu on saatu valmiiksi ja rakentaminen on käynnistynyt paalutuksilla huhtikuun lopulla. Rannikkoseudun ja Suupohjan yhteisen jätevesipuhdistamoratkaisun valmistelu on meneillään. Hanketta koskeva kuntien yhteinen rahoitushakemus on jätetty ELY-keskukselle kevään aikana. Päätöstä rahoituksesta odotetaan vuoden 2012 loppuun mennessä. Jätevesiverkoston betonisten tarkastuskaivojen muovitustyöt noin 50 kaivon osalta on toteutettu helmimaaliskuun aikana. Jätevesiverkoston saneeraustyön I-vaiheen takuutarkastus on suoritettu Katu- ja tievalaistuksen inventointityöt on saatu päätökseen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Katuvalaistuksen saneerausinvestointeihin ei ole talousarvion investointiosassa määrärahaa vuodelle 2013.

23 135, KHALL :30 / Pykälän liite: Osavuosikatsaus I/2013 Sivu Tuloslaskelma Tilinpäätös Toteutuma Budjetti Toteutuma Käyttö% TULOSLASKELMA jakso 1-4/ TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT Liiketoiminnan myyntituotot , , , ,00 33, Täydet valtiolta saadut korvaukset , , , ,00 33, Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä , , , ,00 58, Muut suoritteiden myyntituotot , , , ,20 16, Myyntituotot , , , ,20 35, Hallinnon maksut , , , ,39 134, Keittiöpalvelusten maksut , , , ,55 34, Varhaiskasvatuksen maksut , , , ,74 30, Opetus- ja kulttuuritoimen maksut , , , ,65 28, Yhdyskuntapalvelujen maksut , , , ,17 22, Maksutuotot , , , ,50 33, Tuet ja avustukset , , , ,30 29, Vuokratuotot , , , ,83 33, Muut toimintatuotot , , , ,47 16, Muut toimintatuotot , , , ,30 33, TOIMINTATUOTOT , , , ,30 33, TOIMINTAKULUT Maksetut palkat ja palkkiot , , , ,76 32, Jaksotetut palkat ja palkkiot , , , ,74 37, Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät , , , ,49 60, Palkat ja palkkiot , , , ,01 32, Eläkekulut , , , ,49 35, Muut henkilösivukulut , , , ,89 25, Henkilösivukulut , , , ,38 32, Henkilöstökulut , , , ,39 32, Asiakaspalvelujen ostot , , , ,52 32, Muiden palvelujen ostot , , , ,24 36, Palvelujen ostot , , , ,76 33, Ostot tilikauden aikana , , , ,07 35, Varastojen lisäys/vähennys 5 645, Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , ,07 35, Avustukset kotitalouksille , , , ,93 37, Avustukset yhteisöille , , , ,00 14, Avustukset liikelaitoksille , , , ,60 40, Avustukset , , , ,53 33, Vuokrat , , , ,53 32, Muut toimintakulut , , , ,80 58, Muut toimintakulut , , , ,33 37, TOIMINTAKULUT , , , ,08 33, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , , ,78 33, Verotulot , , , ,62 36, Valtionosuudet , , , ,80 33, Korkotuotot , , , ,61 4, Muut rahoitustuotot , , , ,05 4, Korkokulut , , , ,41 3, Muut rahoituskulut , , , ,32 73, Rahoitustuotot ja -kulut , , , ,07 5, VUOSIKATE , , , ,57-102, Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,04 31, Kertaluonteiset poistot , Poistot ja arvonalentumiset , , , ,04 31, Satunnaiset tuotot ja kulut Satunnaiset tuotot ja kulut Satunnaiset tuotot ja kulut TILIKAUDEN TULOS , , , ,47 6,9 8

24 135, KHALL :30 / Pykälän liite: Osavuosikatsaus I/2013 Sivu Rahoituslaskelma RAHOITUSLASKELMA Tilinpäät. Toteutuma Talousarvio Toteutuma RAHOITUSLASKELMA 9310 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 9315 TOIMINNAN RAHAVIRTA 9320 VUOSIKATE , , , SATUNNAISET ERÄT 9330 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT , , , TOIMINNAN RAHAVIRTA , , , INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 9355 INVESTOINTIMENOT , , , RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN , PYSYVIEN VAST. HYÖDYKKEIDEN LUOV.TULOT , , , INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , , , TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , , , RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 9410 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET , ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET 9415 ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS , , ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET , , , LAINAKANNAN MUUTOKSET 9461 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS , , PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS , , , LAINAKANNAN MUUTOKSET , , , MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET 9481 TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. MUUTOS , VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS , SAAMISTEN MUUTOS , , , KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS , , , MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET , , , RAHOITUKSEN RAHAVIRTA , , , RAHAVAROJEN MUUTOS , , , RAHAVARAT , , , RAHAVARAT , , , RAHAVAROJEN MUUTOS , , ,74

25 135, KHALL :30 / Pykälän liite: Osavuosikatsaus I/2013 Sivu Käyttötalous päävastuualueittain Ylin päätöksenteko ja valvonta Ylin päätöksenteko ja valvonta sisältävät menomäärärahat vaalitoimielimille, kunnanvaltuustolle ja tarkastuslautakunnalle. Ylin päätöksenteon ja valvonnan päävastuualueen vuoden 2013 talousarvion käyttötalousosan ulkoisten toimintamäärärahojen loppusumma on euroa. Toimintamäärärahoja on huhtikuun loppuun mennessä kirjattu käytetyiksi euroa (4,2 %). Valtuustolla on ollut kokouksia 3 kpl. Vanha tarkastuslautakunta on kokoontunut 2 kertaa ja uusi 1 kerran. Ylin päätöksenteko ja valvonta Tuloslaskelma TP 2012 Tot TA 2013 Tot käyttö % Toimintatuotot Toimintakulut ,2 Toimintakate ,2 Hallinto- ja elinkeinotoimi Päävastuualueen päällikön katsaus Hallinto- ja elinkeinotoimen päävastuualueen talousarviossa on mukana merkittävät seudulliset palvelutuottajat kuten Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (LLKY), Suupohjan seutupalvelukeskus (SPK) ja Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä (SEK). Hallinto- ja elinkeinotoimen toimintatuottojen toteutuma raportointijaksolla on 27,2 %. Toimintakulujen toteutuma on 33,6 %. LLKY Merkittävin seudullinen palvelutuotannon toimija on Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, joka vastaa Teuvan kunnan sosiaali- ja terveyspalveluista. Teuvan kunnan nettomaksuosuudeksi v on LLKY:n talousarviossa määritetty euroa, jota käytetään ennakkolaskutuksen pohjana mennessä on Teuvan kunta maksanut LLKY:n maksuosuuksia euroa, mikä on 33,7 % budjetoidusta summasta. Todellisesta toteutumasta LLKY teki arvion maaliskuun lopun tilanteesta. Sen mukaan Teuvan maksuosuudet ovat ylittymässä n. 1 milj. euroa vuonna Asianhallintaohjelmisto Kunnanhallitus on raportointijaksolla siirtynyt sähköiseen kokouskäytäntöön. Kunnanhallituksen jäsenille, valtuuston puheenjohtajistolle ja johtoryhmälle hankittiin ipad laitteet ja tarvittavat sovellusohjelmat. Laitteiden kautta kokousmateriaaleja on mahdollista tarkastella ja käsitellä sähköisesti. Muutos on tehostanut merkittävästi kokousten valmistelua kunnan hallinnossa ja vapauttanut työpanosta muualle. Yhteispalvelu Etäpalvelun käyttö on vakiintunut. Asiakkaat suhtautuvat siihen normaalina palveluna.

26 135, KHALL :30 / Pykälän liite: Osavuosikatsaus I/2013 Sivu 25 Hallinto ja henkilöstö 11 Kunnanhallituksella on ollut 6 varsinaista kokousta. Tulevaisuuslautakunta on kokoontunut 1 kerran. Päävastuualueella on raportointikaudella työskennellyt 6 vakituista viranhaltijaa ja työntekijää. Lisäksi päävastuualueella on työskennellyt 1 määräaikainen työntekijä. Vakinaisesta henkilökunnasta 2 työskentelee osa-aikaisesti. Kunnan avustukset LAPSIPERHEIDEN ETUUDET Vaipparahoja (150 e) luovutettu tammi-huhtikuussa 2013 yht. 12 kpl (vuoden 2012 vastaavana aikana 15 kpl). Pirttilahjoja (à 500 e) luovutettiin tammikuussa 2013 edellisvuonna syntyneille vauvoille yht. 49 kpl (vuonna 2012 luovutettiin 56 kpl) YRITYSTUET Avustuksia maksettu ajalla yht ,60 e (ed. vuoden vastaavana aikana ,02 euroa) SIIVOUSPALVELUSETELI Hallinto- ja elinkeinotoimi Avustuksia maksettu yht. 5129,90 e (ed. vuoden vast. aikana yht. 7980,29 euroa) Tuloslaskelma TP 2012 tot. 1-4 TA 2013 tot. 1-4 käyttö % TOIMINTATUOTOT ,2 TOIMINTAKULUT ,6 TOIMINTAKATE ,7 Näkökulma ja kriittiset menestystekijät Strategiset tavoitteet Avainmittarit ja tavoitetaso Operatiiviset toimenpiteet / keinot A s i a k a s 1. Päätöksenteon toimivuus 2. Asiakastyytyväisyys ja viihtyisyys 3. Viestintä ja kuntamarkkinointi 1.1. Luottamus 2.1. Asiakastyytyväisyyden määrä 3.1.Työpaikkojen ja asukasmäärän kehitys 3.2. Myönteinen näkyvyys mediassa 3.3. Avoin ja selkeä tiedottaminen 3.4. Hyvät mediasuhteet Valitusten ja oikaisuvaatimusten määrä enintään 3 kpl vuodessa (koko kunta) Aloitteiden määrä vähintään 10 kpl vuodessa Asteikolla 1 5 sijoitumme vähintään 3,5 kaikissa palveluissa Nettokehitys työpaikkaa / vuosi, asukkaita/vuosi , , Oma arvio Valmistelun läpinäkyvyys Avoin tiedottaminen Asiakastyytyväisyyskyselyt ja muut palautejärjestelmät , Markkinointikampanjat , Aktiivinen tiedottaminen Työnjako ja tiedonkulku yhteisten palvelujen tiedottamisessa selvitettävä (LLKY, SPK, SEK, Yhteispalvelu)

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017 Kaarinan kaupungin talousarvio 215 ja taloussuunnitelma 215 217 Talousarvio 215 Sisällyss 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia 214 22... 5 3. Taloussuunnittelun tavoitteet

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kv 15.12.2014 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 2 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION 2015 JA SUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT... 4 1.1. KUNTALAIN

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI hall 05.03.2013 36 valt xx.xx.2013 1 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 1.2. Kuntayhtymän

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja

OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja -1, LIILA 25.9.2014 17:00 OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja Heino Leena jäsen Hirvonen Arto jäsen Holmberg Mia Hynninen Marja Koch Gerhard Leppänen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Sisällys 1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 1.1 Kunnanjohtajan puheenvuoro... 2 1.2 Kangasalan kunnan hallinto vuonna 2013...

Lisätiedot

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Kunnanvaltuusto 11.11.2013 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 0 1. Yleisperustelut... 5 1.1 Talousarvion rakenne ja

Lisätiedot

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely marraskuu 2013 Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatie 13 Lappeenranta-Nuijamaa Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Lisätiedot

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Sisällysluettelo sivu 1. SEURAKUNNAN TOIMINNAN PERUSTA

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006

HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006 HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävä Tarkastuslautakunnan tehtävänä on Kuntalain 71 :n mukaan arvioida ovatko

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017

KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 7.10.2014 1 KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 SISÄLTÖ: sivu Esipuhe 4 Kaavajärjestelmä 5 Kaavoitusmenettely

Lisätiedot

Viestintä- ja markkinointistrategia

Viestintä- ja markkinointistrategia Viestintä- ja markkinointistrategia Koska kunnallishallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon, sananvapaus ja julkisuus on siinä erityisen tärkeää. Ne muodostavat kunnallisen demokratian merkittävimmän

Lisätiedot

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyden- ja sairaanhoidon, vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tilaaminen yhteistoimintaalueella

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kunnanhallitus 27.4.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kunnanhallitus 27.4.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kokousaika 27.4.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet

Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet 27.10.2014 Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet Käsittely: alueidenkäytön työryhmä, lausunnot 15.10.2014 maakuntahallitus 10.11.2014

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kokousaika 15.12.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Vuodelta 2013 KV 23.6.2014 38

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Vuodelta 2013 KV 23.6.2014 38 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Tilinpäätös Vuodelta 2013 KV 23.6.2014 38 2.3 Kaupunginvaltuusto 7 2.2 Kaupungin henkilöstöorganisaatio 6 2.1 Kaupungin hallinto-organisaatio 5 1.1. Kaupunginj ohtaj an katsaus 3 1 Toinjintakertomus.3

Lisätiedot

Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala

Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala 2011 Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala Kannen kuva: Kuvasovite Parikkala, Tarvaspohja. Etäisyys voimaloihin 1,4-4,9 km. Valokuvat/Kuvasovitteet:

Lisätiedot

Sisällysluettelo KH, 1.6.2015 16:30, Esityslista 1

Sisällysluettelo KH, 1.6.2015 16:30, Esityslista 1 Sisällysluettelo KH, 1.6.2015 16:30, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1 146 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 147 Pöytäkirjan tarkastajat... 3 148 Käsittelyjärjestys...

Lisätiedot

OSA I. KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE - TYÖRYHMÄN RAPORTISTA

OSA I. KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE - TYÖRYHMÄN RAPORTISTA 1 LAUSUNTOPYYNTÖ KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA Valtiovarainministeriö pyytää tällä lausuntomenettelyllä kuntanne lausuntoa

Lisätiedot

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot

Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008

Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008 Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008 Toukokuu 2008 Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntajakoselvitys SELVITYSOSA Kuusjoki Halikko Pertteli Salo Muurla

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA

LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA Valtiovarainministeriö pyytää tällä lausuntomenettelyllä kuntanne lausuntoa kahdesta

Lisätiedot

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon - selvitys toimiston toteutusmalleista Annika Aalto-Partanen Rahoitus: 70 % EAKR-rahoitus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus. 30 % Kymenlaakson

Lisätiedot

TENONLAAKSON KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA RANTAOSAYLEISKAAVAT DEANULEAGI OVDDIDANPLÁNA JA GÁDDEOASSEOPPALAŠLÁVAT

TENONLAAKSON KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA RANTAOSAYLEISKAAVAT DEANULEAGI OVDDIDANPLÁNA JA GÁDDEOASSEOPPALAŠLÁVAT Kehittämissuunnitelma 2020 67030427 22.11.2004 Tarkistettu, kunnanvaltuuston päätös 21.12.2004 50 Utsjoen kunta i ESIPUHE Kehittämissuunnitelmaraportti on osa Tenojokilaakson kehittämissuunnitelma ja

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Aluetalouskatsaus kevät 2015 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Maakuntaohjelmassa esitettyjen keskeisten tavoitteiden seuranta...

Lisätiedot

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 57/2009 tommi ranta anssi uitto jarl matti anttila KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja

Lisätiedot