SELVITYS TURUN KAUPUNGIN TALOTOIMEN, KIINTEISTÖJEN HOIDON JA RUOKAPALVELUKESKUKSEN LIIKELAITOSTAMI- SESTA JA TOIMINNALLISESTA YHDISTÄMISESTÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SELVITYS TURUN KAUPUNGIN TALOTOIMEN, KIINTEISTÖJEN HOIDON JA RUOKAPALVELUKESKUKSEN LIIKELAITOSTAMI- SESTA JA TOIMINNALLISESTA YHDISTÄMISESTÄ"

Transkriptio

1 SELVITYS TURUN KAUPUNGIN TALOTOIMEN, KIINTEISTÖJEN HOIDON JA RUOKAPALVELUKESKUKSEN LIIKELAITOSTAMI- SESTA JA TOIMINNALLISESTA YHDISTÄMISESTÄ

2 Sisällysluettelo 1 Selvityksen tausta Talotoimen, Kiinteistöjen hoidon ja Ruokapalvelukeskuksen nykytilan kuvaus Teknisten palveluiden tilaajatoiminnot Palveluiden tuotanto Talotoimi Kiinteistöjen hoito Ruokapalvelukeskus Katerinki Talous Tuloslaskelma Tase Markkinoilla toimivat palvelun tuottajat Tilapalveluratkaisut eräissä kaupungeissa Turun kaupungin Talotoimen, Kiinteistöjen hoidon ja Ruokapalvelukeskuksen asema liikelaitoksena Liikelaitostamisen edellytykset Komission ns. Destia-päätös Kuntalain uudet säädökset Kunnallisen liikelaitoksen perustaminen Toimintojen yhdistäminen Toiminnalliset yhtymäkohdat Organisoitumisvaihtoehdot Taloudelliset ennusteet ja avaava tase Taloudelliset ennusteet Avaava tase Johtopäätökset ja suositukset Yhteenveto nykytilasta Toimiminen kunnallisina liikelaitoksina Suositeltava organisoitumisvaihtoehto Kehityspolku Lähteet

3 1 Selvityksen tausta Raportti on tarkoitettu päätöksenteon tueksi harkittaessa Turun kaupungin talotoimen ( Talotoimi ) ja kiinteistöjen hoidon ( Kiinteistöjen hoito ) asemaa kunnallisena liikelaitoksena. Samassa yhteydessä selvitetään Talotoimen, Kiinteistöjen hoidon ja Ruokapalvelukeskus Kateringin ( Ruokapalvelukeskus ) yhdistämisen mahdolliset vaihtoehdot ja niiden hyödyt ja haitat. Työn taustalla ovat: Kuntien PARAS-hankkeen tavoitteet palvelutuotannon tehostamisesta, palvelutuotannon jatkuvuuden varmistamisesta ja tuottavuuden lisäämisestä. Kuntalain muutos ( /519) Komission ns. Destia-päätös (K (2007) 6073) valtion liikelaitosten asemasta markkinoilla Markkina- ja asiakaslähtöisen toimintatavan kehittäminen sekä kilpailukyvyn varmistaminen Raportin toisessa luvussa esitetään eri toimintojen ja toimintaympäristön nykytilanne. Kolmannessa luvussa otetaan kantaa nykyisten liikelaitosten toimimisesta kunnallisina liikelaitoksina myös jatkossa. Neljännessä luvussa tarkastellaan Talotoimen, Kiinteistöjen hoidon ja Ruokapalvelukeskuksen yhdistämisen vaikutuksia sekä yhdistämiseen liittyviä synergiaetuja ja haittoja. Raportin ovat laatineet Turun kaupungin Teknisten palveluiden toimeksiannosta Aatos Hallipelto, Minna Tuominen-Thuesen, Kaisa Alavuotunki sekä Kaj Työppönen. Toimeksiannon ohjausryhmään ovat kuuluneet Markku Monnonen, Esko Heinonen, Jukka Marttila ja Paula Juvonen. Työssä on haastateltu Talotoimen, Kiinteistöjen hoidon, Tilalaitoksen ja Ruokapalvelukeskuksen johtoa huhtikuussa Selvitys perustuu näihin haastatteluihin sekä laatijoiden käytettävissä olleeseen selvityksen kohteena olevia organisaatioita koskevaan dokumenttiaineistoon. Selvityksen terminologia perustuu asiakkaan käyttämiin termeihin. Johtopäätökset on esitetty luvussa 6. 2

4 2 Talotoimen, Kiinteistöjen hoidon ja Ruokapalvelukeskuksen nykytilan kuvaus 2.1 Teknisten palveluiden tilaajatoiminnot Turussa teknisten palveluiden tilaajatoimintoa edustaa muun muassa Tilalaitos. Tilalaitos koordinoi Talotoimen ja Kiinteistöjen hoidon palveluja loppukäyttäjälle ja omistajalle. Siivouspalveluissa hallintokunnat tekevät omat palvelusopimukset suoraan Kiinteistöjen hoidon kanssa. Ruokapalvelukeskus ei myöskään tällä hetkellä käytä Tilalaitoksen palveluja vaan tekee palvelusopimukset itse asiakkaan kanssa. 2.2 Palveluiden tuotanto Talotoimi Talotoimi on kokonaan Turun kaupungin omistama liikelaitos. Liikelaitos aloitti toimintansa Talotoimen ydinliiketoimintaa on julkisten rakennusten suunnittelu, rakentaminen, peruskorjaus ja kunnossapito. Talotoimen päätehtävänä on tuottaa: - arkkitehti- ja LVIS- sekä rakennesuunnitelmia kaupungin tilahankkeissa, talonrakennustöissä ja kunnossapitotöissä - tuottaa pääosin korjaustöitä sekä uudisrakentamista tavoitehinta-, projektinjohtoja KVR-menettelyllä - kaupungin rakennusten kunnossapitopalveluja - urakka- ja materiaalihankintapalveluja sekä laskenta- ja lvis 1 -palveluja talonrakennus- ja kunnossapitotöihin. Palvelualueeseen kuuluvat myös logistiikka-, ympäristö- ja laatujärjestelmäasiat. - Kirjaamo-, toimisto-, atk- ja arkistopalveluja sekä henkilöstöhallinto- ja taloushallintopalveluja paitsi Talotoimelle myös Tilalaitokselle ja Kiinteistöjen hoidolle. Talotoimen visiona on olla julkisten rakennusten suunnittelu-, rakennus- ja kunnossapitopalveluihin erikoistunut markkinajohtaja Turun seudulla. Markkinajohtajuus perustuu osaavaan, tehokkaaseen ja motivoituneeseen asiakaslähtöisesti toimivaan henkilöstöön ja hinta-laatusuhteiltaan edullisiin palveluihin sekä muita toimijoita kehittyneemmän elinkaariajattelun toteuttamiseen kaikessa tuotannossa. Kriittisinä menestystekijöinä nähdään mm. kestävän kehityksen edistäminen, asiakaspalvelun laadun parantaminen, toiminnan taloudellisuus, henkilöstön osaaminen sekä asiakaspalvelun ja johtamisen kehittäminen. Talotoimen toimialalla muita merkittäviä palvelun tuottajia Turun seudulla ovat Metsämäen Rakennus Oy ja YIT kiinteistötekniikka Oy. Talotoimi käyttää hankkeissaan runsaasti ulkopuolista kilpailutettua työvoimaa; ostettujen rakentamis- ja kunnossapitopalveluiden osuus Talotoimen bruttokustannuksista oli 19,2 milj. euroa eli noin 60 prosenttia vuonna Tällä hetkellä Tilalaitos kilpailuttaa tilaajana itse kokonaiset rakennuskohteet, ja Talotoimi omien hankkeidensa osa- ja alaurakat. 1 lämpö-, vesi-, sähkö-, ilmanvaihto- ja automaatiopalvelut 3

5 Talotoimen asiakkaat kuuluvat Turun kaupunkikonserniin. Pääasiakas on Turun kaupungin Tilalaitos, joka toimii tilaajana teknisten palveluiden tilaaja-tuottajamallissa. Talotoimen kanssa päällekkäisiä toimintoja kaupunkikonsernissa on Turun Satamalla sekä liikuntavirastolla: Satamalla ja liikuntavirastolla on tällä hetkellä henkilöstöä, jotka ylläpitävät ja kunnostavat tiloja. Liikevaihdon jakauma toiminnoittain on esitetty kuviossa 1. Talotoimen liikevaihdon jakautuminen palveluittain Rakentaminen Kunnossapito Suunnittelu Asiantuntijapalvelut Hallintopalvelut Työpajat 55 % 1 % 3 % 3 % 3 % 35 % Kuvio 1 Talotoimen liikevaihdon jakautuminen vuonna 2007 Asiakkaan tyytyväisyyttä Talotoimen palveluihin seurataan erillisin asiakastyytyväisyyskyselyin. Asiakastyytyväisyyskysely teetettiin vuonna 2006, ja sen tulos oli 2,8 mitattuna asteikolla Vuonna 2007 asiakastyytyväisyyskyselyä ei toteutettu. Talotoimen päätuotteet ovat: Peruskorjaus: kohdekohtainen sopimus o Tuote- ja tuotantosuunnitelmien mukaisia rakennusten korjauksia Kunnossapito: vuosipuitesopimus o Käyttäjälähtöistä ja muuta rakennuksia ylläpitävää kunnossapitoa Kohdekohtainen suunnittelu o Rakennuksen, kalustuksen, pihan, leikkipaikan tms. suunnittelu o Alatuote peruskorjaukselle ja kunnossapidolle Hallintopalvelu o Talotoimi tuottaa taloushallinnon palveluja mm. Tilalaitokselle ja Kiinteistöjen hoidolle o Palveluihin kuuluvat mm. taloushallinto-, viestintä-, sihteeri- ja henkilöstöhallintopalvelut sekä asiakirjojen hallinta- ja käsittelypalvelut sisältäen aktiiviarkistopalvelut (piirustukset ja kaupankäyntidokumentit) 2 1 huonoin, 5 paras 4

6 Asiakkaan kanssa tehtävät sopimukset vaihtelevat vuosisopimuksista projektikohtaisiin sopimuksiin. Projektikohtaisten sopimusten etuna on kilpailuttamisen hyödyntäminen ja markkinahintojen vertailu kussakin hankkeessa erikseen. Esimerkiksi korjausrakentamisessa projektille laaditaan kustannusarvio, jossa hyödynnetään mm. projektien jälkilaskentaa ja arvioita vastaavien kohteiden työosuuksista. Toisaalta vuosisopimukset luovat joustavuutta operatiiviseen toimintaan, esim. kunnossapidon puitesopimus perustuu Tilalaitoksen ja Talotoimen yhdessä laatimaan kunnossapito-ohjelmaan. Talotoimi kuuluu teknisten palveluiden lautakuntaan. Talotoimella on johtaja ja operatiivinen johtoryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti viikoittain. Talotoimen henkilöstö jakaantuu taulukon 1 mukaisesti eri toimintoihin. Taulukko 1 Talotoimen henkilöstön jakautuminen eri toimintoihin Yksikkö Henkilöstö Suunnittelu 19 Rakentaminen 62 Kunnossapito 65 Hallintopalvelut 18 Asiantuntijapalvelut 10 Yhteensä 174 Talotoimesta on ennakoitu eläköityvän vuosien aikana 75 henkilöä. Eläköitymisistä johtuva henkilöstötarve suunnitellaan katettavan uusien henkilöiden palkkaamisella. Samalla toteutetaan tarpeelliseksi katsotut tehtävä- ja vakanssimuutokset rakenteen uudistamiseksi. Henkilöstömäärän ennustetaan hieman laskevan nykyisestä. Talotoimen palveluverkko on laaja muodostuen kaupungin omistuksessa olevista ja toimintaan liittyvistä rakennuksista. Palveluverkon supistuminen on haastattelujen perusteella mahdollista, jos hallintokunnat tekevät muutoksia omassa palveluverkossaan (esim. muodostamalla suurempia yksiköitä) tai jos kaupunki luopuu kohteiden omistuksesta. Toisaalta palveluverkko voi myös laajentua, mikäli toiminta muotoutuu seudulliseksi. Tällä hetkellä Paras-hankkeen tila-asioihin perehtynyt työryhmä keskustelee yhtenäisistä toimintatavoista, mutta varsinaisesta toiminnan yhdistämisestä ei toistaiseksi ole kyse. Toimintojen ulkoistaminen ja seudullinen yhteistyö muodostuvat jatkossa entistä kiinnostavimmiksi vaihtoehdoiksi organisoida toimintaa, kun osaavan työvoiman saatavuus tulee haastavammaksi ja kilpaillummaksi. Yksityisen sektorin toimijat kehittävät toimintaansa jatkuvasti asettaen samalla kehittämisvaatimuksen myös kunnallisille toimijoille. Tavoitellun hinta-laatusuhteen toteutuminen edellyttää tehokasta liikelaitoksen johtamista sekä markkina- ja asiakaslähtöistä toimintatapaa Kiinteistöjen hoito Kiinteistöjen hoito on kokonaan Turun kaupungin omistama liikelaitos. Liikelaitos aloitti toimintansa

7 Kiinteistöjen hoito on Turun kaupungin julkisten rakennusten kiinteistöjen hoitoon liittyvien palveluiden, talonmies-, rakennusautomaatio- sekä siivous- ja LVI-palveluiden tuottamiseen erikoistunut yksikkö. Kiinteistöjen hoidon toiminta-ajatuksena on tuottaa asiakkaiden tilaamia kiinteistöjen ylläpitoon liittyviä monipuolisia ja asiakkaiden odotuksia vastaavia palveluja. Kiinteistöjen hoidon tehtävänä on kehittää keskitettyä kiinteistön hoitoa ja huolehtia muun muassa toimi- ym. tilojen teknisestä isännöinnistä (ylläpitoon liittyvä isännöinti), ulkoalueiden puhtaanapidosta, käyttöön liittyvistä maksuista ja niiden seurannasta sekä rakennusten talonmiespalveluista. Kiinteistöjen hoidon visiona on toimia julkisten rakennusten kiinteistönhoidollisiin ylläpitotehtäviin erikoistuneena liikelaitoksena Turun seudulla. Menestyksen uskotaan perustuvan julkisiin rakennuksiin erikoistumiseen, julkisen sektorin tarpeiden tuntemiseen, elinkaariajatteluun sekä kestävän kehityksen periaatteiden soveltamiseen kaikessa palvelutuotannossa. Kriittiset menestystekijät ovat yhteneväiset Talotoimen kanssa. Kiinteistöjen hoidon toimialoilla muita merkittäviä palvelujen tuottajia Turun seudulla ovat mm. ISS-palvelut, YIT, RTK-palvelut ja Luja-palvelut kiinteistöjenhoidossa, siivouksessa mm. SOL, ISS-palvelut, RTK-palvelut ja Luja-palvelut sekä LVI-palveluissa mm. Tekman, Vesi-Center ja Turun Putkihuolto. Kiinteistöjen hoidon asiakkaat kuuluvat Turun kaupunkiin. Pääasiakas on Turun kaupungin Tilalaitos, joka toimii tilaajana teknisten palveluiden tilaaja-tuottaja -mallissa. Muita merkittäviä asiakkaita ovat hallintokunnat, jotka tilaavat siivouspalvelut suoraan Kiinteistöjen hoidolta sekä Talotoimi, jolle tuotetaan LVI-rakentamispalveluita. Kiinteistöjen hoidon kanssa päällekkäisiä toimintoja kaupunkikonsernissa on Ammatti-instituutissa, jossa siivous hoidetaan itse. Liikevaihdon jakauma toiminnoittain näkyy seuraavasta kuviosta 2. Kiinteistöjen hoidon liikevaihdon jakautuminen palveluittain Isännöinti ja kiinteistönhoito Siivous LVI-palvelut 56 % 15 % 29 % Kuvio 2 Eri palvelujen osuus Kiinteistöjen hoidon liikevaihdosta Asiakkaan tyytyväisyyttä Kiinteistöjen hoidon palveluihin on tarkoitus seurata erillisin asiakastyytyväisyyskyselyin. Kysely on kehitteillä. 6

8 Kiinteistöjen hoidon päätuotteet ovat: Talonmies-, ym. palvelut: Tilalaitoksen kanssa mitoitukseen perustuva kumppanuussopimus o Yleishoito ja valvonta o Turvallisuus o Lämpöhuolto o Ilmanvaihtohuolto o Sähkö- ja erityislaitehuolto o Vesihuolto o Jätehuolto o Ulkoalueiden hoito Siivouspalvelut: hallintokuntakohtainen vuosisopimus o Perustuu hallintokuntien omaan mitoitukseen (taustalla valtakunnalliset mitoitussuositukset) LVI-palvelut (rakentamiseen liittyvät) o LVV-kunnossapito: LVV- järjestelmien kunnossapitotyöt o LVV-investointirakentaminen Tuotteiden hinnoittelu perustuu mitoitukseen tai tarjous/urakkalaskentaan ja tuntihintaan. Myös tilaajalla eli Tilalaitoksella on käytössään mitoituksen asiantuntija. Siivouksesta on olemassa valtakunnalliset mitoitukset, mutta hallintokunnat pystyvät vaikuttamaan ostamaansa siivouksen tasoon. Kiinteistöjen hoidon itse tuottamien siivouspalvelujen hinnat ovat markkinahintoja korkeammat. Arviot hintaeron suuruudesta vaihtelevat sen mukaan, otetaanko Tilalaitoksen kilpailuttamien kohteiden haasteellisuus vertailussa huomioon vai ei. Kustannusero on kuitenkin vähintään 30% 3. Osa erosta selittyy sillä, että kunnallisen ja yksityisen sektorin välinen ero henkilöstön palkkatasossa on noin 18 %, joka jo yksinään vastaa noin 1,3 milj. euroa vuodessa 4. Siivouspalvelujen tuottaminen omana palvelutuotantona ei täten vaikuta olevan taloudellisesti perusteltua. Tällä hetkellä ulkoistettujen siivouspalvelujen osuus on noin viidennes palvelutarpeesta, mikä on kaupunginhallituksen määrittelemä enimmäismäärä ulkoistetulle tuotannolle. Kiinteistöjen hoito kuuluu teknisten palveluiden lautakuntaan. Kiinteistöjen hoidolla on johtaja ja operatiivinen johtoryhmä, joka kokoontuu tarpeen vaatiessa. Kiinteistöjen hoidon henkilöstö jakaantuu taulukon 2 mukaisesti eri toimintoihin. Taulukko 2 Kiinteistöjen hoidon henkilökunnan jakautuminen eri toimintoihin Yksikkö Kiinteistöjen hoito 135 Siivous 301 LVI 38 Yhteensä Keskustelumuistiossa Turun kaupungin talousohjelmassa vuosille (Pukkinen, Mäkinen) todetaan kustannusten olevan kaksinkertaiset verrattuna viimeisiin kilpailutuksiin. 4 Laskettu vuoden 2007 siivouksen henkilöstökuluista. 7

9 Kiinteistöjen hoidosta eläköityy seuraavan 5 vuoden aikana 71 henkilöä. Kiinteistöjen hoidon palveluverkko on laaja muodostuen kaupungin omistuksessa olevista ja toimintaan liittyvistä rakennuksista. Palveluverkon supistaminen on haastattelujen perusteella mahdollista, jos hallintokunnat tekevät muutoksia omassa palveluverkossaan (esim. muodostamalla suurempia yksiköitä) tai jos kaupunki luopuu kohteiden omistuksesta. Toisaalta palveluverkko voi myös laajentua, mikäli toiminta muotoutuu seudulliseksi. Toimintojen ulkoistaminen ja seudullinen yhteistyö muodostuvat jatkossa entistä kiinnostavimmiksi vaihtoehdoiksi organisoida toimintaa myös Kiinteistöjen hoidossa, kun työvoiman saatavuus tulee haastavammaksi ja kilpaillummaksi Ruokapalvelukeskus Katerinki Ruokapalvelukeskus Katerinki aloitti toimintansa kaupunginkanslian alaisena nettoyksikkönä. Ruokapalvelujen toiminta-ajatuksena on tuottaa hyvänmakuista ravitsemuksellisesti oikein koostettua ruokaa. Ruokapalvelukeskuksen toimialalla muita merkittäviä palvelujen tuottajia Turun seudulla ovat Sodexho ja Amica sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Ruokapalvelukeskus ei käytä tuotannossaan ulkopuolisia palveluntuottajia. Ruokapalvelukeskuksen asiakkaat kuuluvat pääasiassa Turun kaupunkikonserniin. Lisäksi Ruokapalvelukeskuksella on joitakin yksittäisiä ulkopuolisia asiakkaita, joiden osuus myyntituotoista on arvioitu vähäisiksi. Turun kaupungin kanssa solmittavat palvelusopimukset Mikäli Ruokapalvelukeskus yhdistetään esimerkiksi Kiinteistöjen hoitoon, tulee myös tilaajatoiminnot organisoida uudelleen. Ruokapalvelu on tuotteistanut palvelunsa. Tuotteet voidaan ryhmitellä karkeasti seuraavasti: Päiväkodeissa tuotteet koostuvat aamupalasta, lounaasta ja välipalasta. o Kaksi vaihtoehtoa: ovelle toimitettuna tai jakelu mukaan lukien Sairaalassa ja vanhainkodeissa tuote on ateriapäivä Kouluissa päätuote on lounas Tuotteet on hinnoiteltu edellisvuoden suoritekustannusten perusteella, johon lisätty arvio elintarvikkeiden ja vuokrien hintojen korotuksista. Tuotevalikoimaa on virtaviivaistettu yhtenäistämällä esim. sairaalan ja vanhainkotien ruokalistoja. Asiakkaan tyytyväisyyttä Ruokapalvelukeskuksen palveluihin on tarkoitus seurata erillisin asiakastyytyväisyyskyselyin. Asiakkaan kanssa tehtävät palvelusopimukset ovat tekeillä. Ruokapalvelukeskuksen organisaatio voidaan jakaa kahteen osaan: 8

10 hoiva- ja henkilöstöateriapalvelut (isoja yksiköitä, toimintaa 365 päivää vuodessa, jaksotyöaika) lasten ja nuorten ateriapalvelut (jaettu 11 tiimiä, yhtenäinen ruokalista, ma-pe) Oheisesta taulukosta nähdään Ruokapalvelukeskuksen henkilökunnan lukumäärä ja jakautuminen hallinnon, lasten ja nuorten ateriapalveluiden sekä hoiva- ja henkilöstöpalveluiden välille. Taulukko 3 Ruokapalvelukeskuksen henkilöstön jakaantuminen eri toimintoihin Yksikkö Hallinto 10 Lasten ja nuorten ateriapalvelut 292 Hoiva- ja henkilöstöateriapalvelut 177 Yhteensä 479 Ruokapalvelukeskuksesta eläköityy seuraavan viiden vuoden aikana 96 henkilöä. Ruokapalvelukeskuksen palveluverkko on laaja muodostuen kaupungin eri toimipisteistä (päiväkodit, koulut, vanhainkodit, sairaala, henkilöstöravintolat). Palveluverkon laajuus ei sinänsä ole ongelma, mutta nykyistä tuotantorakennetta voidaan pitää tehottomana. Valmistuskeittiöiden määrää voidaan supistaa olennaisesti nykyisestä muuttamalla valmistuskeittiöitä palvelukeittiöiksi. Tällä hetkellä valmistuskeittiöitä on 94, palvelukeittiöitä kouluissa 13 ja yksi vanhainkoti, jossa ruokapalvelukeskuksen henkilö hoitaa jakelun ja tiskauksen. Lisäksi Ruokapalvelukeskuksella on noin 40 toimituspaikkaa (esim. päiväkoteja ja hoitokoteja), joissa ei ole Ruokapalvelukeskuksen henkilökuntaa eikä keittiötä. Ruokapalvelukeskuksen johtaja tulee päivittämään vuodelta 2005 peräisin olevan keittiöverkkosuunnitelman kuluvan vuoden aikana. Rakenteen muutoksen nähdään edellyttävän muun muassa kuljetusten uudelleen järjestämistä. Ruokapalvelukeskus on haastattelujen perusteella samojen muutosten edessä kuin Talotoimi ja Kiinteistöjen hoito: työvoiman saatavuus on jatkossa entistä haasteellisempaa. Seudullinen yhteistyö on ajankohtainen aihe myös Ruokapalvelukeskukselle. Ennen mahdollista yhteistyötä Ruokapalvelukeskus pyrkii saamaan oman tuotantorakenteensa kilpailukykyiseksi ja tehokkaaksi. 9

11 2.3 Talous Seuraavassa on lyhyesti analysoitu Talotoimen, Kiinteistöjen hoidon ja Ruokapalvelukeskuksen taloudellista tilannetta. Talotoimen ja Kiinteistöjen hoidon luvut perustuvat vuoden 2007 tilinpäätöstietoihin, ja Ruokapalvelukeskuksen luvut vuoden 2008 talousarvioon (aloitti toimintansa nettoyksikkönä ) Tuloslaskelma Liikevaihto Kuviossa 3 on esitelty kunkin organisaation liikevaihdon suuruus. Kuviosta nähdään, että Talotoimi on liikevaihdolla mitattuna kolmesta organisaatiosta suurin. Talotoimen liikevaihdosta (32 milj. euroa) yli puolet muodostuu etupäässä Turun kaupungin Tilalaitoksen investointihankkeista, kunnossapitotöiden suunnittelun osuus liikevaihdosta oli noin neljännes. Talotoimen merkittävin asiakas on Tilalaitos, muita pienempiä ovat mm. Turku Energia, Vesilaitos, hallintokunnat ja liikelaitokset, Kiinteistö Oy Lehtolaakso, TVT-asunnot Oy ja kaupunkikonsernin yhtiöt. Kiinteistöjen hoidon liikevaihdosta (27 milj. euroa) yli puolet muodostuu talonmiestoiminnoista, vajaa kolmannes siivouksesta ja noin kuudesosa kaupungin kiinteistöjen ja asuntoyhtiöiden LVI-töiden uudisrakennuksesta, saneerauksesta ja kunnossapitotöistä. Liikevaihto muodostuu pääosin Tilalaitokselle ja Talotoimen yksiköille myytävistä, sopimuksiin perustuvista palveluista sekä muille hallintokunnille tehdyistä siivouspalveluista ja pääasiassa Talotoimen yksiköille tehtävistä LVI-asennustöistä. Ruokapalvelukeskuksen budjetoidut maksutulot (23 milj. euroa) vuodelle 2008 muodostuvat eri ateriakokonaisuuksien myyntituloista. Liikevaihto muodostuu kouluille, päiväkodeille, ympärivuorokautisille hoitolaitoksille ja palvelukeskuksille sekä henkilöstöruokaloihin tuotetuista aterioista. Liikevaihto Liikevaihto Meur Talotoimi Kiinteistöjen hoito Ruokapalvelukeskus* 23 *) perustuu vuoden 2008 talousarvioon Kuvio 3 Talotoimen, Kiinteistöjen hoidon ja Ruokapalvelukeskuksen liikevaihtojen vertailu 10

12 Kustannusrakenne Alla olevassa kuviossa 4 on kuvattu tarkasteltavien organisaatioiden kustannusrakennetta. Kustannusrakenne Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Meur Talotoimi Kiinteistöjen hoito Ruokapalvelukeskus Kuvio 4 Talotoimen, Kiinteistöjen hoidon ja Ruokapalvelukeskuksen kustannusrakenteen vertailu Materiaalit ja palvelut voidaan jakaa aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin sekä ostettuihin palveluihin. Aineet, tarvikkeet ja tavarat Talotoimen materiaalikuluista rakennustarvikkeiden osuus on 90%. Kiinteistöjen hoidon puolella suurin kuluerä eli noin 76% kaikista materiaalikustannuksista on kiinteistöjen lämmitys. Ruokahuollon merkittävin erä on elintarvikkeet, jotka kattavat 87% kaikista materiaalien ostoista. Ostetut palvelut Talotoimessa ostettiin vuonna 2007 palveluja 21,5 milj. eurolla, josta n. 19 milj. euroa (90 %) oli aliurakointipalveluita eri korjausrakentamis- ja kunnossapitohankkeissa. Kiinteistöjen hoito ostaa palveluita 4,4 milj. eurolla vuodessa, josta noin neljäsosa on kunnossapitopalveluita. Kaupunginhallitus asetti Kiinteistöjen hoidon siivouspalveluille rajoitteen, jonka mukaan 20 % siivouspalveluista voidaan ulkoistaa. Ruokapalvelukeskuksella ostettujen palveluiden määrä on 1,3 milj. euroa, johon sisältyy muun muassa kuljetuspalvelut. 11

13 Henkilöstökulut Henkilöstökulujen osuus organisaatioissa vaihtelee huomattavasti kuten kuviosta 4 nähdään. - Talotoimessa ostettujen palveluiden suuruus pienentää henkilöstökuluja verrattuna tilanteeseen, jossa palvelut tuotettaisiin itse - Kuviossa korostuu Kiinteistöjen hoidon ja Ruokapalvelukeskuksen palveluiden työvoimavaltaisuus - Ruokapalvelukeskuksessa henkilöstökulut muodostavat 55 prosenttia kustannuksista. Tavoitteena on henkilöstökulujen osuuden pienentäminen 40 prosenttiin. Muut kulut Muut kulut sisältävät lähinnä koneiden ja laitteiden vuokria: Talotoimella 0,6 milj. euroa ja Kiinteistöjen hoidolla 0,5 milj. euroa. Ruokapalvelukeskuksen kiinteiden koneiden ja laitteiden vuokrat sisältyvät sisäiseen vuokraveloitukseen Tase Talotoimen ja Kiinteistöjen hoidon taseet ovat melko yhteneväiset. Varat muodostuvat lähinnä rahoista ja pankkisaamisista (94-98 % taseen loppusummasta). Rahojen ja pankkisaamisten sijoituksesta huolehtii kaupungin keskitetyt rahoitustoiminnot. Pysyviä vastaavia ei juuri ole, sillä koneet ja laitteet hankitaan leasing-rahoituksella. Velat muodostuvat pääasiassa lyhytaikaisesta korottomasta vieraasta pääomasta (osto-, siirtoja muut velat). Talotoimen taseen loppusumma on 4,4 milj. euroa ja Kiinteistöjen hoidon 4,0 milj.euroa. Alla olevissa kuvioissa 5 ja 6 on esitelty Talotoimen ja Kiinteistöjen hoidon taseen vastaavan ja vastattavan rakenteet. Ruokapalvelukeskukselle ei ole laadittu omaa tasetta, sillä se on kaupungin nettoyksikkö. Talotoimi - taseen vastaavaa 95 % Rahat ja pankkisaamiset Lyhyt- ja pitkäaikaiset saamiset Aineelliset hyödykkeet Kiinteistöjen hoito - taseen vastaavaa 98 % Rahat ja pankkisaamiset Lyhyt- ja pitkäaikaiset saamiset 0,39 % 5 % 2 % Kuvio 5 Taseen vastaavan rakenne Talotoimessa ja Kiinteistöjen hoidossa 12

14 Talotoimi - taseen vastattavaa Oma pääoma Lyhytaikainen vieraspääoma Kiinteistöjen hoito - taseen vastatattavaa Oma pääoma Lyhytaikainen vieraspääoma 91 % 92 % 9 % 8 % Kuvio 6 Taseen vastattavan rakenne Talotoimessa ja Kiinteistöjen hoidossa 2.4 Markkinoilla toimivat palvelun tuottajat Yksityisen sektorin palvelun tuottajat, jotka tuottavat samankaltaisia palveluita kuin Talotoimi, Kiinteistöjen hoito ja Ruokapalvelukeskus, muodostavat usein laajoja täyden palvelun kokonaisuuksia. Lähtökohtana on, että asiakas voi hankkia kaiken tiloihinsa tarvitseman samalta tarjoajalta koko tilan elinkaaren ajan. Kokonaispalveluiden tarjoamisella yritykset pyrkivät tukemaan brändinsä näkyvyyttä ja kasvattavat sen arvoa. Laajalla palvelutarjonnalla yritykset pystyvät yhdistelemään henkilöstönsä toimenkuvia ja muodostamaan niistä uusia mielekkäitä ja kustannustehokkaita kokonaisuuksia. Toimitilapalveluista (tai tilapalveluista) puhuttaessa keskeisimpinä kokonaisuuksina nähdään ns. läsnäolopalvelut, joihin kuuluvat mm. siivous, ravintolapalvelut, vahtimestaripalvelut, turvapalvelut, aulapalvelut ja toimistopalvelut. Oheiseen taulukkoon on koottu joitakin markkinoilla toimivia palveluntarjoajia, joiden palvelut ovat lähellä Talotoimen, Kiinteistöjen hoidon ja Ruokapalvelukeskuksen nykyistä palvelutarjontaa. Taulukosta nähdään, että palvelukokonaisuudet voivat olla suhteellisen laajoja. Esimerkiksi ISS-palvelut tarjoavat palveluja rakennuttamisen asiantuntijapalveluista siivous- ja ruokailupalveluihin. 13

15 Oheisen taulukon 4 tiedot on kerätty yritysten www-sivuilta. Taulukko 4: Palveluntarjoajat ja palvelut Yritys Toiminnot Kuvaus Toiminta-ajatus ISSpalvelut SOL Sodexho Kiinteistöpalvelut Suunnittelupalvelut Rakennuttaminen Ruokailupalvelut Siivouspalvelut Turvallisuuspalvelut Tekniset palvelut Vahinkosaneeraus Toimitilapalvelut Tilamuutospalvelut Teollisuuspalvelut Siivouspalvelut Kiinteistöpalvelut Toimitilapalvelut Pesulapalvelut Asiakaspalvelut Kiinteistöpalvelut Toimitilapalvelut Kiinteistönhoito- ja huoltopalvelut Ympäristöpalvelut Elintarvikehygienia Sairaalapalvelut Arkkitehti-, rakenne- ja sisustussuunnittelu Kiinteistöjen investointipalvelut, Rakennuttaminen, Suunnittelupalvelut, Kiinteistöjen käytönohjaus, Tilamuutospalvelut ISS Ruokailupalvelut tarjoaa monipuolisia sopimusruokailu-palveluita yrityksille, yhteisöille ja oppilaitoksille. Ylläpitosiivouksen lisäksi kaikki toimistojen perussiivoustyöt, kuten ikkunanpesut, lattioiden peruspesut sekä esim. keittiö- ja saniteetti-tilojen siivoukset Turvallisuusratkaisuja, jotka perustuvat tietotekniikkaan, turvateknologiaan ja henkilökohtaiseen läsnäoloon. IV-tekniikka, Kiinteistökorjaus, Kylmätekniikka, Modernisointi, Paloturvallisuus, LVVtekniikka, Rakennusautomaatio, Sähkötekniikka, Tele- ja turvajärjestelmät, Kohdekohtaiset ratkaisut ISS Vahinkosaneeraus saattaa kiinteistön nopeasti takaisin käyttökuntoon. Kartoitus ja kuivauspalvelut sekä lämmitys- ja palovaurioiden saneerauspalvelut tarjoavat materiaalit ja resurssit vahinkokorjauksen vaiheisiin vahingon kartoituksesta korjaukseen Resursseja jokapäiväisiin tukipalvelutehtäviin, kuten aula- ja vastaanottopalvelujen sekä puhelinvaihteen, postituksen, kopioinnin ja kuljetusten hoitamiseen. Muutoksen hallinta yrityksille ja yhteisöille, Tila- ja kalustussuunnittelu, Kalusteasennus, Muutosrakentaminen. Teollisuuden ja kiinteistöjen raskaisiin puhdistus- ja kunnossapitotyöt Siivouspalvelut toimii peruspalveluina, jonka lisäksi sopimukseen on helppo liittää toimitilapalveluja. SOL Kiinteistöpalvelut on palveleva kiinteistönhoidon, ilmanvaihtojärjestelmien puhdistamisen ja korjausrakentamisen moniosaaja. SOL Korjausrakentamispalveluihin kuuluvat muun muassa liike- ja toimistotilamuutokset ja erilaiset huoltokorjaus- ja maalaustyöt. Aula-, postitus- ja lähettipalveluja, kokouspalveluja, kahvi- ja juoma-automaattien täyttöä ja huoltoa, turvapalveluita, vaihtomattopalveluja, pesutilojen hygieniapalveluja, viherpalveluja. Art cuisine, Autonpesu, Hieronta, Kahvila, Kauppa, Kuntosali, Mukaanmyynti, Pesula, Ravintolapalvelut, Suutari, Vierastarjoilut Tekninen huolto, Tuholaistorjunta, Ulkoalueiden hoito Arkistointi, Aulapalvelut, Hygieniatuotteet, Kopiointi, Lähetti, Peruspesut, Pesulapalvelut, Postitus, Puhelinvaihdepalvelut, Siivouspalvelut, Toimistoisäntä, Toimistotarvikepalvelut, Toimitilajohtaminen, Vahtimestari, Vaihtomattopalvelut, Viherkasvipalvelut Yksi riittää palveluratkaisut ISS on maan johtava kiinteistö- ja toimitilapalveluyritys. Vahvuutena laaja palvelutarjonta yksittäisistä palveluista palvelukokonaisuuksiin sekä koko maan kattava toiminta. Tarjoaa asiakkaan tarpeen mukaisesti aina palvelukokonaisuuden, joko tuottamalla palvelun itse tai luotettavien verkostokumppaneidensa avulla. Voi vastata kaikista toimitilaan liittyvistä palvelutoiminnoista. Näin asiakasorganisaatio voi täysillä keskittyä omaan liiketoimintaansa. Kaikissa palveluissa on yhteistä tinkimätön työn jälki sekä kustannustehokkuus. 14

16 YIT Palveluihin kuuluvat uudet asumisen alueet kokonaisuutena tai kehittyvä kaupunkikeskusta kiinteistöineen, liikenneväylineen, tietoverkkoineen, kuin myös historiallinen vesi- ja ympäristötekniikka. Rakennusliikkeet Rakentamisen ratkaisut Kiinteistöjen ylläpitopalvelut Turvajärjestelmät Talotekniset ratkaisut Veden- ja jätteenkäsittely Infrastruktuurin toteutus ja ylläpito Rakentaminen Korjausrakentaminen YIT Turva myy asiantuntijapalveluja turvallisuusjohtamiseen. Turvaratkaisut muodostuvat palveluista ja järjestelmistä. Talotekniset kokonaisratkaisut muodostuvat järjestelmistä ja palveluista Uudisrakennus, Peruskorjausurakat, Liiketilatuotanto, Teollisuustilatuotanto, Varastohallit, Julkisivusaneeraukset, Asuntotuotanto, Talonrakentaminen, Infrarakentaminen, Talotekniikka, Rakennustuotteet Eri rakennusliikkeet tarjoavat palveluitaan rakentamiseen ja korjausrakentamiseen liittyen 2.5 Tilapalveluratkaisut eräissä kaupungeissa Kaupunkien toimitilapalveluiden kehittymiseen ovat vaikuttaneet toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset. Markkinoilla olevan toimintamallin mukaan yritykset toimittavat asiakkaalle yhä useammin yhdellä sopimuksella ruoka-, siivous- ja kiinteistöhuollon palveluja. Usein uuden kokonaisvaltaisia tilapalveluja tuottavan toimintayksikön perustamisella haetaan tehokkuutta omaan toimintaan, jotta oma tuotanto pysyisi kilpailukykyisenä ja vastaisi asiakkaan tarpeisiin. Esimerkiksi Järvenpäässä perustellaan kiinteistöhuolto-, puhtaanapito- ja ravitsemuspalveluiden yhdistämistä sillä, että halutaan tarjota asiakkaalle kaikkien kyseisten palveluiden helppo saatavuus ja taata, että asiakkaalla on mahdollisuus keskittyä perustehtäväänsä. Yhdellä sopimuksella asiakkaan on mahdollista sopia monista omaa toimintaansa tukevista palveluista. Samoihin tiloihin liittyvien palveluiden yhdistäminen koetaan luontevaksi nimenomaan tilojen kokonaisvaltaisen suunnittelun ja käytön näkökulmasta. Esimerkiksi Vantaalla perustetun tilakeskuksen taustalla on mm. ajatus siitä, että korjausrakentaminen, kiinteistönhuolto ja siivous ovat kaikki tulosalueita, jotka vaikuttavat siihen, että asiakkaiden käytössä olevat tilat ovat terveelliset ja turvalliset. Kaikkien on pelattava hyvin yhteen. Henkilöstön kannalta toimenkuvien yhdistämisestä seuraavan työn monipuolistumisen nähdään lisäävän eri tehtävien kiinnostavuutta. Tavoitteena on kehittää henkilöstön moniosaajuutta. Usean eri yksikön toiminnan yhdistämisen nähdään myös merkitsevän mahdollisuutta kehittää työtä ja työskentelytapoja, sekä poistaa mahdollisia työskentelyn päällekkäisyyksiä. 15

17 Oheisen taulukon 5 tiedot on kerätty kaupunkien omilta www-sivuilta. Taulukko 5 Eräiden kaupunkien tilapalvelujen organisoimismalleja Kaupunki Liikelaitoksen Sisältyvät toiminnot Toiminta-ajatus nimi Vantaa Tilakeskus Kiinteistön johto Hankepalvelut (sis.hankevalmistelut, korjausrakentamisen ja rakennuttamisen) Kiinteistöpalvelut Siivouspalvelut Ateriapalvelut Talous- ja hallintopalvelut Järvenpää Toimitilapalvelut Kiinteistöhuoltopalvelut - investointikohteet - korjausrakentaminen Puhtaanapitopalvelut Ravitsemuspalvelut Savonlinna Toimitilapalvelu Ruokapalvelut Asiakaskohtaiset kiinteistöhuolto-, puhtaanapito- ja ravitsemuspalvelutiimit - laitoshuoltajat - ruokapalveluhenkilöstö - vahtimestarit - kunnossapito- ja huoltohenkilöstö Rakentaminen Korjaus Huolto Siivous Toimisto Ruokapalvelu on Liikelaitosten keskuksen alainen yksikkö, joka valmistaa ja tarjoaa ateriapalveluja kaupungin yksiköille sekä muille sidosryhmille. Asiakas-palveluntuottaja -mallin toteuttaminen siten, että toimialat ovat asiakkaita ja tilakeskus toimitilapalveluiden kokonaisvaltainen tuottaja. Tuottaa kaikki asiakkaan tarvitsemat palvelut yhdellä sopimuksella - vastaa palveluiden järjestämisestä kokonaistaloudellisesti ja kilpailukykyisesti - vastaa henkilöstön koulutuksesta ja kehittämisestä - huolehtii tuotteistamisesta ja palvelupakettien suunnittelusta Vammala Tilakeskus Rakennuttamispalvelut Tilapalvelut Ruoka- ja siivouspalvelut (erillispalveluina) Vaasa Talotoimi Vaasan siivouspalvelut (nettoyksikkö) Vaasan ruokapalvelut Kiinteistöhallinto Kiinteistön ylläpito (hoito ja kunnossapito) Rakentaminen Keskitetty siivoustoimi vastaa kaupungin kiinteistöjen ja toimitilojen siivouksista. Tarkoituksena on järjestää kaupungin toimielinten käyttöön tarkoituksen mukaiset ja hyvätasoiset toimitilat kilpailukykyiseen hintaan ja huolehtia kaupungin rakennusomaisuuden arvon säilyvyydestä ja tuottavuudesta. Talotoimen ohjausmalli on asiakkuuslähtöinen asiakas-palvelu -tuottajamalli. Kaupungin palvelutuotannon järjestäjien tarvitsemat toimitilat tuotetaan omasta tilakannasta tai ulkoa vuokratuista tiloista tyytyväisille asiakkaille edullisesti, lisäarvoa tuottaen. Siivous ja ruokapalvelut ovat erillään omissa organisaatioissaan. 16

18 Oulu Tilakeskus Oulu Comac Oulun Ateria Investointi- ja perusparannusohjelmiin sisältyvien kohteiden rakennuttaminen, suunnittelu ja ylläpito Kiinteistönhoidon järjestäminen Vuosikorjaukset Peruskorjaus- ja kunnossapito-ohjelmat Siivoustyön tuottavuus on noussut 13 % vuosina , samalla kun yksikköhinnat eivät ole juuri nousseet ja asiakastyytyväisyys pysynyt samana Aterian hinnat eivät nousseet viiteen vuoteen, vaan työntuottavuus noussut Oulussa on hyödynnetty tilaajatuottajamallia ja liikelaitosmallia siten, että tavoitteena on ollut saada aikaan pysyviä säästöjä ja pysyviä muutoksia toimintakulttuurissa sekä lisätä kaupungin organisaation kilpailukykyä tuottamalla palvelut taloudellisesti kevyemmällä organisaatiolla. Liikelaitoksiksi muutettujen tuotantoyksikköjen toiminnan yhtenä tehostamismotiivina on ollut, että sopeutusajan jälkeen valtuuston päätöksellä palvelut on mahdollista kilpailuttaa. 17

19 3 Turun kaupungin Talotoimen, Kiinteistöjen hoidon ja Ruokapalvelukeskuksen asema liikelaitoksena 3.1 Liikelaitostamisen edellytykset Komission ns. Destia-päätös Kunnallisten liikelaitosten asema on joutunut uudelleenarvioinnin kohteeksi mm. komission ns. Destia-päätöksen vuoksi. Sen taustalla on EY:n perustamissopimuksen 87 artikla, jonka mukaan jäsenvaltion myöntämä taikka valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotain yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu yhteismarkkinoille, siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden sisäiseen kauppaan. Destia-päätöksessään K (2007) 6073 Komissio katsoi, että Suomen myöntämä siirtymäkauden tuki, jonka tavoitteena oli helpottaa Tieliikelaitoksen sopeutumista uuteen kilpailuympäristöön, ei vääristänyt kilpailua kohtuuttomasti. Sen sijaan kiellettyä valtiontukea oli liikelaitoksen konkurssisuoja ja poikkeava verokohtelu. Komission päätöksen on katsottu koskevan myös kunnallisia liikelaitoksia. Edellä todetun kilpailuneutraliteetin näkökulmasta liikelaitosmuotoa arvioitaessa on selvitettävä harjoittaako liikelaitos liiketoimintaa sillä tavoin, että se toimii markkinoilla kilpailutilanteessa osakeyhtiöiden ja muiden yksityisoikeudellisten yhteisöjen kanssa, vai liikelaitos ei toimi kilpailutilanteessa markkinoilla, vaan hoitaa liiketaloudellisia periaatteita noudattaen sellaisia tehtäviä, joita kunta voisi kilpailuneutraliteettia vaarantamatta hoitaa omana tehtävänään liikelaitosta perustamatta. Liikelaitoksen, joka ei toimi markkinoilla, tunnusmerkkeinä voidaan pitää mm. sitä, että liikelaitos ei ole elinkeinoharjoittaja. Silti liikelaitos voi hoitaa liiketaloudellisten periaatteiden mukaan kunnan lakisääteisiä tehtäviä tai kunnan yleiseen toimialaan kuuluvia tehtäviä tai lakisääteisiin tehtäviin kiinteästi ja välittömästi liittyviä tukipalveluja; kunnan sisäisiä palveluja omistajakunnalle (in-house), tai kuntien yhteistoiminnan tehtäviä, jossa tuotetaan palveluja vain jäsenkunnille. Liikelaitos, joka toimii markkinoilla, on elinkeinonharjoittaja. Sen toimialana ovat palvelut, joilla ei ole erityistä lakisääteistä perustaa tai joita yksityisetkin hoitavat ja liikelaitos harjoittaa liiketoimintaa, jossa toiminta rahoitetaan ainakin pitkällä aikavälillä tulorahoituksella tai palveluja myydään kunnan tai kuntayhtymän ulkopuolelle tai hinnoittelu on markkinaehtoista siten, että asiakassuhde on sopimusperustainen ja asiakkaalla on tilaajana harkintavaltaa. EY:n Destia-päätös saattaa tulevina vuosina aiheuttaa sen, että kilpailuilla markkinoilla toimivat kunnalliset liikelaitokset joutuvat elinkeinotulostaan verovelvollisiksi ja että ne menettävät kuntaa vastaavan insolvenssiasemansa. Destia-päätöksen implementointi Suomessa edellyttää lainsäädännöllisiä muutoksia. 18

20 Kuntaliitto valmistelee parhaillaan kuntien käyttöön arviointikriteerit, joiden avulla kunnat voivat itse arvioida liikelaitostensa toiminnan kilpailuneutraliteetin näkökulmasta Kuntalain uudet säädökset Laki kuntalain muuttumisesta (He263/2006) tuli voimaan Uudistetussa kuntalaissa määritellään lain tasolla kunnallinen liikelaitos ja säädetään kunnallisen liikelaitoksen hallinnon, toiminnan ja talouden perusteista. Uudistuksen tavoitteena on: Jäntevöittää liikelaitosten toimintaa Lisätä liikelaitosten toiminnan läpinäkyvyyttä Selkeyttää liikelaitosten yleistä asemaa markkinoilla Luoda liikelaitos -yhteisömuodosta varteenotettava vaihtoehto osakeyhtiölle. Kunnallinen liikelaitos tarkoittaa käsitteenä joko kunnan tai kuntayhtymän yksin tai kuntien isäntäkuntamallin mukaisesti perustamaa liikelaitosta tai kuntien ja kuntayhtymien yhteistä tehtävää varten perustamaa liikelaitosta. Kunnallinen liikelaitos nimikettä voi jälkeen käyttää vain uuden lain mukaiset edellytykset täyttävä kunnallinen liikelaitos, jonka perustamisesta on tehty erillinen päätös lain voimaantulon jälkeen. Käytännössä tämä edellyttää, että myös jo perustettujen liikelaitosten osalta on tehtävä liikelaitoksen perustamispäätös ennen , mikäli toiminnan halutaan jatkuvan katkeamattomasti kunnallisena liikelaitoksena. Perustamispäätöksen yhteydessä liikelaitokselle on vahvistettava johtosääntö, valittava johtokunta ja liikelaitoksen johtaja. 3.2 Kunnallisen liikelaitoksen perustaminen Kunnallinen liikelaitos voidaan perustaa (1) liiketoimintaa tai (2) muuta liiketaloudellisten periaatteiden mukaan hoidettavaa tehtävää varten. Kunnalliselle liikelaitokselle voidaan antaa liiketaloudellisten periaatteiden mukaan hoidettavia tehtäviä, vaikka ne kaikilta osin eivät täytäkään liiketoiminnan tunnusmerkkejä. Seuraavassa on lueteltu tyypillisiä liiketoiminnan tunnuspiirteitä sekä tarkasteltu Talotoimen, Kiinteistöjen hoidon ja Ruokapalvelukeskuksen nykyistä toimintaa suhteessa kunnalliselle liikelaitokselle asetettuihin vaatimuksiin. (1) Liiketoiminnan tunnuspiirteet Liiketoiminnan kannattavuus. Liiketoiminnalla tarkoitetaan tehtävää, joka liikelaitoksen näkökulmasta on kannattavaa siten, että varsinainen toiminta ja investoinnit rahoitetaan pitkällä aikavälillä omalla tulorahoituksella. Talotoimen liikeylijäämä vuonna 2007 oli 0,3 milj. euroa. Investointeja ei tilikaudella ollut. Suunnitelman mukaisten poistojen ja investointien merkitys Talotoimessa on vähäinen, sillä palvelutuotannossa tarvittava käyttöomaisuus hankitaan pääsääntöisesti leasing-rahoituksella. Valtuusto ei ole asettanut tuottotavoitetta Talotoimen sijoitetulle peruspääomalle, ainoastaan tulostavoitteen. Tulostavoite vuodelle 2008 on 0,205 milj. euroa. Kiinteistöjen hoidon liikeylijäämä oli 0,3 milj. euroa vuonna Investointimenoja ei tilikaudella ollut, sillä palvelun tuottamiseen tarvittavat koneet ja laitteet hankitaan pääsääntöisesti leasing-rahoituksella. Valtuusto ei ole asettanut tuottotavoitetta Kiinteistöjen hoidon sijoitetulle peruspääomalle, ainoastaan tulostavoitteen. Tulostavoite vuodelle 2008 on 0,231 milj. euroa. 19

21 Ruokapalvelukeskus Katerinki aloitti toimintansa Turun kaupungin sisäisenä, palveluja tuottavana nettoyksikkönä. Vuoden 2008 talousarvio osoittaa 0,5 milj. euron suuruista alijäämää. Jatkossa varsinaisen toiminnan tuottojen on tarkoitus kattaa varsinaisesta toiminnasta syntyvät kulut sekä suunnitelman mukaiset poistot. Mikäli Ruokapalvelukeskus liitetään osaksi uutta liikelaitosta, koskevat vaatimukset investointien rahoituksesta ja sijoitetun pääoman tuotosta luonnollisesti myös Ruokapalvelukeskusta. Myynti muille kuin kunnan omille toimintayksiköille on merkittävää. Talotoimen asiakkaat kuuluvat Turun kaupunkikonserniin. Asiakkaita ovat Tilalaitos (pääasiakas), kaupungin muut liikelaitokset, hallintokunnat, TVT-asunnot Oy ja Kiinteistö Oy Lehtolaakso. Kiinteistöjen hoidon asiakkaita ovat Tilalaitos, Talotoimi, hallintokunnat ja asuntofuusioyhtiöt eli Turun kaupunkikonserniin kuuluvia toimijoita. Ruokapalvelut tuottaa palveluja pääasiassa Turun kaupunkikonserniin kuuluville tahoille: mm. päiväkodeille, kouluille, vanhustenkodeille, sairaalalle ja henkilöstölle. Ulkopuolelle tuotetut palvelut ovat vähäisiä. Toiminta on markkinaehtoista siten, että asiakassuhde perustuu sopimukseen ja että asiakkaalla on palvelun tilaajana harkintavaltaa. Lisäksi liiketoiminnan suoritehinnoittelussa voitaisiin soveltaa kustannusvastaavuuden lisäksi markkinahintaa. Asiakassuhteet perustuvat sopimuksiin: vuosisopimuksiin tai yksittäisiin toimeksiantokohtaisiin sopimuksiin. Asiakkaalla on mahdollisuus vaikuttaa palvelun sisältöön ja laatuun. Esimerkiksi kiinteistöjen hoidossa palvelun laatu ja tuotteet määritellään yhdessä asiakkaan kanssa ja esitetään palvelusopimuksissa sekä tuotantosuunnitelmissa. Toisaalta tehdyt päätökset, esimerkiksi kaupunginhallituksen päätös ulkoistuksen osuudesta palvelutuotannossa, rajoittaa asiakkaan/tilaajan harkintavaltaa palvelun tuottajan valinnassa. Tuotteiden hinnoittelu on kustannusperusteista, ja tuotteiden hinnat pyrkivät vastaamaan markkinahintoja. Saadun selvityksen mukaan mm. Talotoimen projektien hinnoittelukäytäntö vastaa yksityisen sektorin käytäntöä. Sen sijaan esimerkiksi Kiinteistöjen hoidon siivouspalvelujen hinnat ovat markkinahintoja merkittävästi korkeammat. Tulevien vuosien tavoitteena on tehostaa toimintaa ja kuroa hintaero noin 18 prosenttiin, mikä vastaa kunnallisen ja yksityisen sektorin välistä eroa henkilöstön palkkatasossa. Ruokapalvelujen tuotteiden hinnoittelu ja niiden vertailu alalla toimivien kilpailijoiden hintoihin täsmentyy kuluvana vuonna. Erityisiä hinnoitteluperusteita tai kaupungin tukea edellyttäviä viranomaistehtäviä ei tarkasteltavilla liikelaitoksilla ja yksiköillä ole. (2) Muut liiketaloudelliset periaatteet Toiminta voi olla liiketaloudellisten periaatteiden mukaan järjestettyä silloin, kun tulojen on tarkoitus kattaa tehtävien suorittamisesta aiheutuvat menot. Tämä edellyttää toiminnan kirjanpidollista eriyttämistä, tuote- ja kustannuslaskentaa sekä siihen perustuvaa hinnoittelua. Kirjanpidollinen eriyttäminen: - Liikelaitokset laativat kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ja kaupunginhallituksen ohjeiden mukaan erillisen tilinpäätöksen. Sen sijaan Ruokapalvelukeskusta seurataan kuten muitakin kaupungin nettoyksiköitä. 20

22 - Turun liikelaitoksien talousarvio ja -suunnitelma on kunnan talousarvion ja -suunnitelman erillinen osa. Liikelaitoksia sitovia meno- ja tuloeriä kunnan talousarviossa ovat korvaus kunnan sijoittamasta pääomasta, kunnan toimintaavustus kunnalliselle liikelaitokselle sekä kunnan pääomasijoitus liikelaitokseen ja liikelaitoksen pääoman palautus kunnalle. - Liikelaitokset ovat toimintakertomuksessaan esittäneet selvityksen liikelaitokselle asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Palvelujen tuotteistaminen ja niiden hinnoittelu - Palvelut on tuotteistettu. - Palvelujen hinnoittelu perustuu joko projektikohtaiseen hinnoitteluun tai tuotekohtaiseen hinnoitteluun. Hinnoittelu on kustannusperusteista. Kustannuslaskennan tarkkuutta ja läpinäkyvyyttä voidaan edelleen kehittää. - Ruokapalvelukeskuksen hinnoittelu täsmentyy kuluvan vuoden aikana. Toiminnan johtaminen on ammattimaista liikkeen tai liikelaitoksen johtamista. Kunnallisella liikelaitoksella tulee olla johtokunta, joka ohjaa ja valvoo liikelaitoksen toimintaa. Johtokunta vastaa liikelaitoksen hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Myös johtokunnan jäseniltä vaaditaan ammatillista osaamista johtaa ja valvoa liikelaitoksen toimintaa. Talotoimella ja Kiinteistöjen hoidolla on nimetty johtaja, samoin Ruokapalvelukeskuksella. Kummassakin liikelaitoksessa toimii eri toimintojen vastaavista henkilöistä muodostettu johtoryhmä, joka kokoontuu tarvittaessa. Ruokapalvelukeskuksen johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti kerran kuussa. Nykyisissä organisaatioissa ei ole lain tarkoittamaa liikelaitoksen johtokuntaa. Kunnan liikelaitoksen tehtävistä määrätään johtosäännöissä. Johtosäännöissä määritellään lisäksi liikelaitoksen organisaatio ja sen toimivalta sekä muut hallintoon ja talouteen liittyvät asiat. Johtosäännöt on laadittava tai päivitettävä liikelaitoksen perustamisen yhteydessä. Muita huomioon otettavia seikkoja Liikelaitoksen nimessä tulee olla sana liikelaitos. 21

23 4 Toimintojen yhdistäminen Tarkasteltaessa eri organisoitumisvaihtoehtoja lähdetään tässä selvityksessä siitä, että kaupungin taseyksikkönä jatkaminen tai sellaiseksi palaaminen ei ole tavoiteltavaa toiminnan tehostamisen, seudullisen laajentumisen tai kilpailukyvyn lisäämisen näkökulmasta. Kiinteistö- ja tilapalvelualalla palveluntuotannosta huolehtii yhä useammin kunnallinen liikelaitos. Liikelaitosmalli on osoittautunut onnistuneeksi tuottavuuden kasvun ja palvelutuotannon tehostamisen näkökulmasta. Esimerkiksi Oulussa havaittuja tuloksia liikelaitosmallin hyödyntämisestä ovat kustannustietoisuuden paraneminen koko organisaatiossa, palvelutuotannon kustannustehokkuuden ja tuottavuuden parantuminen, palvelujen laadun pysyminen entisellään tai parantuminen, laajenevan palvelutuotannon kilpailuttaminen sekä henkilöstön ja johdon työmotivaation parantuminen. 4.1 Toiminnalliset yhtymäkohdat Toiminnalliset yhtymäkohdat muodostuvat eri tehtävänkuvien läheisistä rajapinnoista tai tehtävänkuvien mahdollisesta yhdistämisestä. Oheisessa kuviossa 7 on tarkasteltu toiminnallisia yhtymäkohtia. Talouspalvelukeskuksen palvelut Liikelaitos Liikelaitos Taseyksikkö Talotoimi - Suunnittelu - Kunnossapito - Asiantuntijapalvelut - Hallintopalvelut - Korjausrakentaminen Kiinteistöjen hoito - Talonmiespalvelut - Yleishoito ja valv. - Turvallisuus - Huoltotoiminnot - Ulkoalueiden hoito - Siivouspalvelut - LVI-palvelut Kuvio 7 mahdolliset toiminnalliset yhtymäkohdat Ruokapalvelukeskus - Ruuan valmistus - Ruuanjakelu 1) Korjausrakentaminen ja LVI-järjestelmien kunnossapitotyöt yhdistetään. Kaikki taloihin liittyvä korjausrakentamissubstanssi keskitetään samaan yksikköön. 2) Siivouksen ja ruuanjakelun yhdistäminen henkilöstön toimenkuvissa Siivouksen ja ruuanjakelun tehtäviä ja toimenkuvia yhdistämällä voidaan järkevämmin rakentaa kokopäiväisiä tehtäväkokonaisuuksia. 3) Talotoimen kunnossapidon ja Kiinteistöjen hoidon huoltotoimintojen välinen läheinen yhteys edistää kiinteistöjen elinkaariajattelua (mm. kunnossapidon suunnitelmallisuuden lisääminen). 22

24 4.2 Organisoitumisvaihtoehdot Tässä luvussa kuvatuille vaihtoehdoille yhteistä on, että - Kaikki organisaatiot toimivat kunnallisina liikelaitoksina - Yhteistyötä lisätään siivouspalveluiden (301 henkilöä) ja ruokahuollon (479 henkilöä) välillä - Nykyisin Kiinteistöjen hoidossa olevat LVI-palvelut (38 henkilöä) liitetään Talotoimen korjausrakentamisyksikköön (62 henkilöä) - Hallintopalvelut keskitetään esim. kaupunkikonsernin palvelukeskuksiin tai yhteisiin erityisosaamisyksikköihin. - Osa asiantuntijapalveluista keskitetään (esim. logistiikka ja hankinta) yhteisiin yksiköihin. Toiminnallinen yhdistäminen on mahdollista toteuttaa erilaisissa organisoitumisvaihtoehdoissa. Tähän lukuun olemme kuvanneet vaihtoehtoja ja koonneet yhteen niiden vahvuuksia ja heikkouksia palvelujen tuottajan, loppukäyttäjän ja omistajan näkökulmasta tarkastelutuna. 23

25 Vaihtoehto 1 Toiminta organisoidaan kolmeksi kunnalliseksi liikelaitokseksi, joilla on kullakin oma johto ja johtokunta. Ruokapalveluiden ja siivouspalveluiden yhteistyötä kehitetään. Organisoitumisvaihtoehto 1 Mahdollisesti samoja henkilöitä Johtokunta Johtokunta Johtokunta Talotoimi (212 hlöä) Liikelaitoksen johto Kiinteistöjen hoito (436 hlöä) Liikelaitoksen johto Ruokapalvelukeskus (479 hlöä) Liikelaitoksen johto Palvelukeskusten tms. hyödyntäminen Hallintopalvelut Asiantuntijapalvelut - Korjausrakentaminen ja LVI-palvelut - Suunnittelu - Kunnossapito - Asiantuntijapalvelut - Talonmiespalvelut Yleishoito ja valv. Turvallisuus Huoltotoiminnot Ulkoalueiden hoito - Siivouspalvelut - Ruokapalvelut Kuvio 8 Organisoitumisvaihtoehto 1 Oheiseen taulukkoon on koottu organisoitumismallin vahvuuksia ja heikkouksia Taulukko 6 Vaihtoehdon 1 vahvuudet ja heikkoudet Vaihtoehto 1 Palvelun tuottaja Loppukäyttäjä Omistaja Vahvuudet - Liikelaitos organisointimuotona luo läpinäkyvyyttä ja lisää kustannustietoisuutta Heikkoudet - Organisaatioiden välinen raja-aita Kiinteistöjen hoidon ja Ruokapalvelukeskuksen välillä ei häviä, joten yhteistyön hyödyt jäävät pieniksi - Kolmen erillisen liikelaitoksen päällekkäiset hallinnolliset rakenteet - Liikelaitostamisen luoma toiminnan läpinäkyvyyden lisääntyminen (Ruokapalvelukeskus) mahdollistaa hintavertailun kilpailijoihin - toiminnan vain osittainen uudelleenorganisoituminen ei optimoi kustannussäästöjä - Kilpailukyvyn vahvistaminen mahdollista perustetuissa liikelaitoksissa - Ohjaus ja valvonta järjestettävä erikseen kullekin liikelaitokselle - Maksimaaliset kustannussäästöt jäävät saavuttamatta 24

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA. Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola

OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA. Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola Tekninen toimiala Kunnan järjestämät palvelut Palvelut, joista kunnan on huolehdittava Vapaaehtoiset

Lisätiedot

SSTL, puhtausalan kehityspäivä Tuija Silván, tuotantopäällikkö,tampereen Voimia Liikelaitos 11/11/ Tampereen Voimia

SSTL, puhtausalan kehityspäivä Tuija Silván, tuotantopäällikkö,tampereen Voimia Liikelaitos 11/11/ Tampereen Voimia Ateria- ja puhtauspalvelut yhdessä vai erikseen Case Tampereen Voimia Liikelaitos Tampereen Voimian muutosprosessi ateria- ja puhtauspalveluja tuottavaksi liikelaitokseksi. 20.10.2017 SSTL, puhtausalan

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto 1 KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA 1. Johdanto Liikelaitoksen tehtävänä on vastata kaupungin omistuksessa tai hallinnassa olevista toimitiloista ja yritystiloista ja niihin välittömästi liittyvistä

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56 Talousarvion toteutuma 1.1. 31.8.2015 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi, ruokahuolto-/ siivouspalvelut, sekä Jokilaaksojen Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Palvelustrategia Miksi palvelustrategiaa tarvitaan? Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Kuntatalous => tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8/2016

Osavuosikatsaus 1-8/2016 Liikelaitos Vastuuhenkilö Vs. liikelaitoksen johtaja Päivi Takkinen Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Kiinteistöpalvelujen palvelusopimusten arvo on yht. 33 083 062 euroa. Uusina asiakaskohteina

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

VIRASTOSTA LIIKELAITOKSEKSI. 1. Toiminnan haasteet kiristyvässä kuntataloudessa

VIRASTOSTA LIIKELAITOKSEKSI. 1. Toiminnan haasteet kiristyvässä kuntataloudessa 1 VIRASTOSTA LIIKELAITOKSEKSI 1. Toiminnan haasteet kiristyvässä kuntataloudessa Kiinteistömassan ylläpidon kustannukset ovat kasvaneet viime vuosina huomattavasti nopeampaa kuin yleinen kustannuskehitys

Lisätiedot

Tilaliikelaitoksen kehittämistoimenpiteet

Tilaliikelaitoksen kehittämistoimenpiteet Tilaliikelaitoksen kehittämistoimenpiteet 2015-2017 Tilaliikelaitos on kuntalain 9. luvun mukainen kunnallinen liikelaitos tehtävänä on tarjota toimivat, terveelliset ja turvalliset tilat kaupungin omia

Lisätiedot

1043/00.01.01/12 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

1043/00.01.01/12 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1043/00.01.01/12 Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 38 Voimassa 1.1.2013 alkaen Kaupunginvaltuusto 12.6.2013 102, muutoksia :iin 5 ja 8 Voimassa 13.6.2013 alkaen TOIMIALA

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu

7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu 7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Toiminnan kuvaus Teknisen tuotannon liikelaitoksen tehtävänä on tuottaa käyttäjä-

Lisätiedot

Yhtiökokous

Yhtiökokous Yhtiökokous 31.3.2011 Toimintaympäristö 2010 Suunnittelupalveluiden kysyntä kääntyi kasvuun vuoden 2010 alussa ja kasvu jatkui koko vuoden. Kysynnän kasvu oli vuoden alkupuoliskolla epäyhtenäistä Etteplanin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80 24.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 80 Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 sekä talouden tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Päivi Turunen,

Lisätiedot

TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI TILAPALVELUISSA

TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI TILAPALVELUISSA TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI TILAPALVELUISSA Kaupunginhallitus on 3.11.2015 395 talousarvion käsittelyn yhteydessä tehnyt seuraavan pöytäkirjamerkinnän: Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

SOTEMAKU esiselvitysraportti

SOTEMAKU esiselvitysraportti Esiselvitys SOTEMAKU esiselvitysraportti Talous / alatyöryhmä kiinteistöt: Jari Hakala, epshp pj Timo Hakala, Eskoo Jorma Hemminki, epshp Jussi Aittoniemi, Seinäjoen kaupunki Timo Ketola, Alajärvi Marko

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT

ROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT 2016 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2016 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2016 SISÄLLYS 1. KÄYTTÖTALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.12.2016... 3 2. RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUJEN TULOSKORTTI/TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Tekniset palvelut Joensuussa. Tekninen virasto/ Anu Näätänen

Tekniset palvelut Joensuussa. Tekninen virasto/ Anu Näätänen Tekniset palvelut Joensuussa Tekninen virasto/ Anu Näätänen TOIMINTA-ALUE maapinta-ala 2382 km 2 asukasluku 73305 (31.12.2010) JOENSUU 2009 : Joensuu + Eno + Pyhäselkä Henkilöstö kuntaliitoksessa: Tekninen

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Sairaalarakentamisen rahoitusmallit. Keski-Suomen uusi sairaalahanke talousjohtaja Matti Häyrynen

Sairaalarakentamisen rahoitusmallit. Keski-Suomen uusi sairaalahanke talousjohtaja Matti Häyrynen Sairaalarakentamisen rahoitusmallit Keski-Suomen uusi sairaalahanke 1.3.2011 talousjohtaja Matti Häyrynen Investointi Investointi tehdään strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi Investoinnin jälkeen

Lisätiedot

Yhtiöittämisen avainkysymyksiä - Erityisesti Sote-palvelujen näkökulmasta

Yhtiöittämisen avainkysymyksiä - Erityisesti Sote-palvelujen näkökulmasta Yhtiöittämisen avainkysymyksiä - Erityisesti Sote-palvelujen näkökulmasta Alustus työpajassa vesa.voutilainen@jkl.fi Taustaksi yhtiöittämiselle Maakuntalain mukaan maakuntavaltuusto päättää konsernirakenteesta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 125. Valtuusto 10.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 125. Valtuusto 10.09.2012 Sivu 1 / 1 Valtuusto 10.09.2012 Sivu 1 / 1 2936/02.05.00/2012 Kaupunginhallitus 251 27.8.2012 125 Valtuustokysymys Espoo Cateringin perimistä maksuista Valmistelijat / lisätiedot: Ahola Minna, puh. (09) 816 22270

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017

Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017 Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017 Tilannekatsaus Johtokunta 26.4.2017 Arvot Strategian toteuttaminen perustuu Rovaniemen kaupungin yhteisiin arvoihin Osallisuus Luovuus Turvallisuus

Lisätiedot

NYKYTILANNE JA TILANNE LÄHITULEVAISUUDESSA Palvelupisteiden ihanteellinen sijoittuminen vuoteen 2025 mennessä, jos nykyistä palveluverkkoa ei olisi

NYKYTILANNE JA TILANNE LÄHITULEVAISUUDESSA Palvelupisteiden ihanteellinen sijoittuminen vuoteen 2025 mennessä, jos nykyistä palveluverkkoa ei olisi Dnro 756/00.01.02/2013 Liite PatuL 4 / 28.1.2016 YHDYSKUNTATEKNIIKAN TOIMIALA Yhdyskuntatekniikan kunnossapitot 28.1.2016 Mitä ja kunta a/ Lähiiden määrittäminen ja sen ei minen sijoittuminen vuoteen mennessä,

Lisätiedot

Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia.

Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia. TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu:Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Marja Kynsijärvi 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 Tilausraportti

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI Tilapalveluiden osio

TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI Tilapalveluiden osio TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI Tilapalveluiden osio 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 1.1. Ateriapalvelut... 2 1.2. Siivouspalvelut... 4 1.3. Tilalaitos...

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Liikelaitokset + konserni perehdyttämistilaisuus

Liikelaitokset + konserni perehdyttämistilaisuus Liikelaitokset + konserni perehdyttämistilaisuus 2.10.2017 Tilapalvelu-liikelaitoksen yleisesittely Esko Eriksson, kiinteistöjohtaja Jyväskylän kaupunki Tilapalvelu-liikelaitoksen toimintaorganisaatio

Lisätiedot

Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS

Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS 2 3 TUOTANNON YLEISSOPIMUS SISÄLTÖ 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS...5 2 TOIMINTA JA TEHTÄVÄT...5 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...5 4. TUOTANNON VALVONTA...6

Lisätiedot

Talousjohtamisen näkökulmia varhaiskasvatuspalveluissa

Talousjohtamisen näkökulmia varhaiskasvatuspalveluissa Talousjohtamisen näkökulmia varhaiskasvatuspalveluissa Johtajuusfoorumi 19.3.2013 Tampere Arto Lamberg Varhaiskasvatusjohtaja TIIVISTELMÄ Palveluiden järjestäminen Kunnan toiminnassa on keskeistä strategisten

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Yhteistoiminta-alueet

Yhteistoiminta-alueet Yhteistoiminta-alueet Talous- ja toimintatilasto Mikko Mehtonen Erityisasiantuntija Kuntaliitto kuntatalous Yleistä Yhteistoiminta-alue on kunnallisessa palvelutuotannossa runsaasti yleistynyt palvelujen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 21.09.2017 Puhtaan veden tekijät Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1-8 / 2017... 1 Rahoituslaskelma 1-8 / 2017... 2 Tavoitteet 2017... 3 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Yhtiöittämisvaihtoehdot tukipalveluissa eri mallien hyödyt ja haasteet

Yhtiöittämisvaihtoehdot tukipalveluissa eri mallien hyödyt ja haasteet Yhtiöittämisvaihtoehdot tukipalveluissa eri mallien hyödyt ja haasteet Riitta Ekuri 15.9.2016 15.9.2016 Page 1 Mitä ovat tukipalvelut Ekuri Haapanen Korhonen Kuntamarkkinat 2016 Tässä esityksessä tarkastellaan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-4/2016

Osavuosikatsaus 1-4/2016 Osavuosikatsaus 1-4/ Liikelaitos Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Kiinteistöpalvelujen palvelusopimusten arvo on yht. 33 083 062 euroa.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 66

Espoon kaupunki Pöytäkirja 66 25.09.2013 Sivu 1 / 1 1978/02.02.00/2013 66 Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen toimintasuunnitelma- ja talousarvioesitys vuodelle 2014, taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Pyörät pyörimään. Raskone yhtiöiden esittely ja Kalustoyhteistyö kaupunkien kanssa

Pyörät pyörimään. Raskone yhtiöiden esittely ja Kalustoyhteistyö kaupunkien kanssa Pyörät pyörimään Raskone yhtiöiden esittely ja Kalustoyhteistyö kaupunkien kanssa Toimittajan puheenvuoro: Raskone yhtiöt, Jyrki Kaskinen Tilaajan puheenvuoro: Lahden kaupunki, Mika Mäkinen Henkilöstön

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUIDEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015-2017. Liiketoiminnan johtokunta 15.1.2015

KIINTEISTÖPALVELUIDEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015-2017. Liiketoiminnan johtokunta 15.1.2015 KIINTEISTÖPALVELUIDEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015-2017 Liiketoiminnan johtokunta 15.1.2015 NYKYTILAN KUVAUS Palvelutuotantoalueet Kiinteistönhoito Rakennus- ja talotekniset korjaus- ja huoltotyöt Liikuntapaikkojen

Lisätiedot

Katsaus Kajaanin kaupungin vuosien 2010 2016 talouden tasapainottamisohjelman toteutumiseen Kajaanin Mamselliliikelaitoksen

Katsaus Kajaanin kaupungin vuosien 2010 2016 talouden tasapainottamisohjelman toteutumiseen Kajaanin Mamselliliikelaitoksen Katsaus Kajaanin kaupungin vuosien 2010 2016 talouden tasapainottamisohjelman toteutumiseen Kajaanin Mamselliliikelaitoksen osalta 31.7.2012TV Vuoden 2009 tasapainottamistoimet... 2 Talouden tasapainottamisohjelman

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu. Kaupunginvaltuusto 20.06.2011 1

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu. Kaupunginvaltuusto 20.06.2011 1 Kaupunginvaltuusto 20.06.2011 1 Dnro KH: 2062 /2011 11 Liikelaitosten toimintaperiaatteet Hämeenlinnan kaupungin kuntakonsernissa KH 6.6.2011 4 Valmistelijat kaupunginlakimies Kari Suokas p. 03 621 2398,

Lisätiedot

MAISEMA-MALLI. MIKKELIN KAUPUNGIN TEKNISESSÄ TOIMESSA Teknisten palveluprosessien hallintainnovaatiot workshop. Tampere 8.6.2011

MAISEMA-MALLI. MIKKELIN KAUPUNGIN TEKNISESSÄ TOIMESSA Teknisten palveluprosessien hallintainnovaatiot workshop. Tampere 8.6.2011 MAISEMA-MALLI MIKKELIN KAUPUNGIN TEKNISESSÄ TOIMESSA Teknisten palveluprosessien hallintainnovaatiot workshop Tampere 8.6.2011, taloussuunnittelija 044 794 3201 marja-liisa.m.hamalainen@mikkeli.fi Mikkelin

Lisätiedot

Ravinto- ja siivouspalvelut. Valtuustoseminaari Hannele Portman Joensuun kaupunki, tekninen keskus Siun sote, väliaikainen valmistelutiimi

Ravinto- ja siivouspalvelut. Valtuustoseminaari Hannele Portman Joensuun kaupunki, tekninen keskus Siun sote, väliaikainen valmistelutiimi Ravinto- ja siivouspalvelut Valtuustoseminaari 17.3.2016 Hannele Portman Joensuun kaupunki, tekninen keskus, väliaikainen valmistelutiimi 31.3.2016 1 Palvelutuotannon kokonaisuus tällä hetkellä Ravinto-

Lisätiedot

Arandur / Kaivomestarin hanke

Arandur / Kaivomestarin hanke 7.10.2010 Richard Malm Arandur / Kaivomestarin hanke Kaivomestari - ensimmäinen julkisen ja yksityisen sektorin kiinteistöalan kumppanuushanke Suomessa. Elinkaaritoimitus: mitä sopimus sisältää? Substanssipalvelut

Lisätiedot

Oulun tekninen liikelaitos esittely uudelle valtuustolle Marko Mykkänen johtaja, Oulun tekninen liikelaitos

Oulun tekninen liikelaitos esittely uudelle valtuustolle Marko Mykkänen johtaja, Oulun tekninen liikelaitos Oulun tekninen liikelaitos esittely uudelle valtuustolle 29.11.2012 Marko Mykkänen johtaja, Oulun tekninen liikelaitos Oulun tekninen liikelaitos Kaupungin sisäinen liikelaitos joka toimii uuden Oulun

Lisätiedot

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 JIK-HANKE Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 Asialista NHG:n esittely Sosiaali- ja terveydenhuollon yleisiä haasteita Projektin sisältö Toimeksianto ja tavoitteet Toteutus Aikataulu Keskustelu

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät:

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: Johtokunta Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto 10.6.2008 LIIKELAITOS EDUPOLIN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä Liikelaitos Edupoli on kuntalain

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

Talouden ohjaus johtokuntien tehtävänä

Talouden ohjaus johtokuntien tehtävänä Talouden ohjaus johtokuntien tehtävänä Johtokuntakoulutus 20.2.2013 Tampere talo 1 Talous ja liiketoimintaryhmä Sisältö Talouden ohjauksen elementit Talouden toiminnot ja toimijat Tampereen kaupungissa

Lisätiedot

Palmia Toiminta- ja hallintomallien järjestäminen. Lyhyt kuvaus henkilöstöravintola- ja ateriapalvelumarkkinasta 9.5.2014

Palmia Toiminta- ja hallintomallien järjestäminen. Lyhyt kuvaus henkilöstöravintola- ja ateriapalvelumarkkinasta 9.5.2014 Palmia Toiminta- ja hallintomallien järjestäminen Lyhyt kuvaus henkilöstöravintola- ja ateriapalvelumarkkinasta 9.5.2014 Kaikki alan suurimmat yritykset toimivat myös pkseudulla Suurten toimijoiden palvelutarjooma

Lisätiedot

Milloin julkinen palvelu sotkee yksityiset markkinat? Esimerkkejä elävästä elämästä. Johtava asiantuntija Tytti Peltonen

Milloin julkinen palvelu sotkee yksityiset markkinat? Esimerkkejä elävästä elämästä. Johtava asiantuntija Tytti Peltonen Milloin julkinen palvelu sotkee yksityiset markkinat? Esimerkkejä elävästä elämästä Johtava asiantuntija Tytti Peltonen Julkisen ja yksityisen elinkeinotoiminnan tasavertaisuus Kilpailuneutraliteettiongelmat

Lisätiedot

Juuan kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Juuan kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 296 07.12.2015 Juuan kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 576/14.142/2015 Khall 296 Juuan kunnan vesihuoltolaitos on ollut kirjanpidossa laskennallisesti

Lisätiedot

TOHMAJÄRVEN HENKILÖSTÖ- JA PALVELURAKENTEEN SELVITYS

TOHMAJÄRVEN HENKILÖSTÖ- JA PALVELURAKENTEEN SELVITYS TOHMAJÄRVEN HENKILÖSTÖ- JA PALVELURAKENTEEN SELVITYS 1 SELVITYKSEN KOHDE JA TAVOITTEET Selvityskohteet ovat: hallinto- ja toimistotehtävät (toimenkuvien kartoitus ja mahdollinen tehtävien uudelleenorganisointi

Lisätiedot

Uudet kiinteistöpalvelualan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot voimaan 1.8.2013. Huomioi uudet tutkinnot palvelua tilatessasi!

Uudet kiinteistöpalvelualan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot voimaan 1.8.2013. Huomioi uudet tutkinnot palvelua tilatessasi! Uudet kiinteistöpalvelualan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot voimaan 1.8.2013 Huomioi uudet tutkinnot palvelua tilatessasi! Sisällys Koulutusuudistuksen taustaa Mikä muuttuu? Alan ammatillinen koulutus,

Lisätiedot

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 8.12.2015 Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Helsinki-Uudenmaan metropolimaakunnan tilapalvelut ja Maakuntien Tilakeskus Oy; Lähtökohdat ja valmistelun tilanne

Helsinki-Uudenmaan metropolimaakunnan tilapalvelut ja Maakuntien Tilakeskus Oy; Lähtökohdat ja valmistelun tilanne Helsinki-Uudenmaan metropolimaakunnan tilapalvelut ja Maakuntien Tilakeskus Oy; Lähtökohdat ja valmistelun tilanne Carl Slätis 9.2.2018 Tilajohtaja Uusimaa2019-hanke Uudenmaan asukasluku 1.650.000 Uusimaa

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

ENNAKKOARVIOINTI (IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI) KOSKIEN ESPOON SAIRAALAN AULA- JA TURVALLI- SUUSPALVELUITA

ENNAKKOARVIOINTI (IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI) KOSKIEN ESPOON SAIRAALAN AULA- JA TURVALLI- SUUSPALVELUITA ENNAKKOARVIOINTI (IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI) KOSKIEN ESPOON SAIRAALAN AULA- JA TURVALLI- SUUSPALVELUITA Palveluiden järjestäminen Nykyisen mallin mukainen toiminta (0 vaihtoehto). Muutosesitys

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 0,00 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 661 352,05 9 211

Lisätiedot

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston. Tilakeskus

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston. Tilakeskus Helsingin kaupungin kiinteistöviraston Tilakeskus Tilakeskuksen tehtävät Ammattimainen Helsingin kaupungin toimitilojen hallinta Tilojen osto, myynti ja kiinteistökehitys Vuokraus hallintokunnille ja ulkopuolisille

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN?

JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN? JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN? Kuntamarkkinat tietoisku 14.9.2016 SOTE-UUDISTUKSEN TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Sote-uudistuksen tavoitteet,

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta

Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta KERAVAN KAUPUNKI Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta KERAVAN KAUPUNKITEKNIIKAN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: 19.1.2010 Voimaantulo: 1.1.2010 Muutettu: 21.12.2010 Voimaantulo: 1.1.2011 Muutettu:

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Investoinnit

Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Investoinnit Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 2019 2020 Investoinnit 2018-2020 2 210 000 2 905 000 2 845 000 2 900 000 Investoinnin nimi 2017 2018 2019 2020 Investoinnit 2 210 000 2 905 000 2 845 000 2 900

Lisätiedot

TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ 1. TOIMINTASÄÄNNÖN PERUSTA JA TARKOITUS Tämä toimintaohje perustuu Mäntsälän kunnan hallintosäännön 1 :ään. Tällä toimintasäännöllä määritellään teknisen lautakunnan alaisen

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2015

TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2015 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito ja -peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos JYTA Peruspalvelulautakunta TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2015 1. Sopimuksen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

YMP 23.1.2014. Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014

YMP 23.1.2014. Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014 YMP 23.1.2014 Hyrynsalmen kunta Ympäristölautakunta Käyttösuunnitelma 2014 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501) Valvonta, kaavoitus ja mittaus (13502) Liikenneväylät (13503) Liikunta-

Lisätiedot

30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely

30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely 30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tilaaja on Keskuskauppakamari ja Helsingin seudun kauppakamari Tutkimuksen tarkoitus on tuottaa mahdollisimman

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 1 LUKU TUKIPALVELUIDEN TOIMINTA-AJATUS, RAKENNE JA TEHTÄVÄT 1 Toiminta-ajatus Jyväskylän seurakunnan tukipalveluiden

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus

TEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu: johto Vastuuhenkilö: Mika Grönvall / / TEKNISEN TOIMEN HALLINTO Lautakunnan kokoukset, kpl kpl 11 10 10 10 100 100 Hallinnon kulut yhteensä -635338-599027 -590600-510000

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

Valmistus omaan käyttöön 4 301

Valmistus omaan käyttöön 4 301 KÄYTTÖSUUNNITELMA / Tekniset palvelut Tekniset palvelut tukee kunnan muita yksiköitä saavuttamaan tuloksia tarjoamalla hyvät toimitilat sekä miellyttävän ympäristön. Tekniset palvelut toteuttaa peruspalveluja

Lisätiedot

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 1 8 TUKIPALVELULAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 5 056 771 5 091 150 4 644 810-8,8 TOIMINTAKULUT -4 921 900-4 854 490-4 142 070-14,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 134 872 236 660 502 740 112,4 Poistot ja arvonalentumiset

Lisätiedot

Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta

Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta Investointien ja toiminnan muutosten vaikutukset palvelujen kustannuksiin Keskeiset periaatteet Kuntayhtymä vuokraa tilat pääsääntöisesti jäsenkunnilta

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot