MIEHIKKÄLÄ. K-Vizit Oy MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LEIRIKESKUKSEN ALUE KAAVASELOSTUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MIEHIKKÄLÄ. K-Vizit Oy MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LEIRIKESKUKSEN ALUE KAAVASELOSTUS"

Transkriptio

1 MIEHIKKÄLÄ K-Vizit Oy MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVASELOSTUS

2 Sisältö 1 Johdanto Perus- ja tunnistetiedot Suunnitteluorganisaatio Yleiskaavan muutoksen tausta ja tarkoitus Kaava-alueen sijainti Osayleiskaavan suunnitteluprosessi Kaavaprosessin aikataulu Kaavaprosessin vaiheiden kuvaus ja päätökset Laatimispäätös sekä perusselvitykset Viranomaisyhteistyö Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja tavoiteasettelu Kaavan laatimisvaiheen kuuleminen ja kaavaluonnoksen laatiminen Kaavaehdotuksen viimeistely, virallisten lausuntojen hankkiminen Hyväksymiskäsittely Muutoksenhaku Osalliset Suunnittelua ohjaavat säädökset Kaavoitusta ohjaava lainsäädäntö Suunnittelualueen toimintoja koskeva lainsäädäntö Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Kaava-aluetta koskevat kaavat ja suunnitelmat Maakuntakaava Yleiskaava Asema- ja rantakaava Rakennusjärjestys Rakennuskiellot Muut alueen hankkeet Suunnittelualueen nykytilanne Suunnittelualueen yleiskuvaus Maisema Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Muinaismuistot Liikenne ja kunnallistekniikka Maanomistus Virkistys Maa- ja kallioperä Pohja- ja pintavesi Hankkeen tekninen kuvaus Kesäkylän toiminta Rakentaminen Tiet Rannan käyttö Jätehuolto

3 7 Osayleiskaavan kuvaus Kaavan rakenne Mitoitus Kaavamerkinnät Osayleiskaavan vaikutukset Yleiskaavan vaikutusten arviointi Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutuminen Vaikutus luontoon Vaikutukset maisemaan Vaikutukset virkistyskäyttöön Vaikutukset kulttuuriperintöön Vaikutukset ihmisiin ja elinympäristöön Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen Vaikutukset maankäyttöön ja rakentamiseen Kaavoitus Rakentamis- ja maankäyttörajoitukset Suhde muuhun lainsäädäntöön Taloudelliset vaikutukset Osayleiskaavan toteutus Rakennustöiden aikataulu Seuranta Lähteitä

4 1 Johdanto 1.1 Perus- ja tunnistetiedot Kaavan nimi: Miehikkälän rantayleiskaavan muutos ja laajennus, Leirikeskuksen alue Alue: Kalliokoski (Miehikkälän kylä) Kunta: Miehikkälä Kiinteistöt: , Suunnitteluorganisaatio Kaavoittaja: Miehikkälän kunta Keskustie 4A Miehikkälä Yhteyshenkilö, Kaavaprosessiin liittyvät asiat Antti Jämsén, Kunnanjohtaja Puh: Virolahden kunta / tekninen toimisto Opintie 2 B, 2. krs PL 14, Virolahti Yhteyshenkilö, Kaavaprosessiin liittyvät asiat Markku Uski, tekninen johtaja Puh:

5 Kaavan laatija, Kaavan sisältöön liittyvät asiat Edifica Oy Petteri Nikki, arkkitehti SAFA Vuorelankulma KOTKA Yleiskaavan muutoksen tausta ja tarkoitus K-Vizit Oy hakee yleiskaavan muuttamista ja ranta-asemakaavaa omistamansa kiinteistön RN:o alueelle. Kyseessä on Lasten Kesä ry:n entinen leirikeskus. Alueen pinta-ala on noin 10 ha Kaavalla tutkitaan mahdollisuudet muuttaa olemassa oleva leirikeskuksen alue matkailupalvelujen alueeksi. Alueelle tullaan laatimaan yleiskaavaa tarkentava ranta-asemakaava. Tavoitteena on nostaa alueen rakentamistehokkuus nykyisestä e=0.10 lukuun e=0.2 Voimassa olevassa rantayleiskaavassa nyt muutettava alue on pääosin julkisten palvelujen ja hallinnon aluetta (merkintä PY), ja pohjoisreunassa maa- ja metsätalousaluetta (merkintä M). Alue rajautuu lännessä suojeltuun Ratalahteen ja idässä Suur-Miehikkälän tiehen. Kaava-alueen rajat ylittävät Idässä ja lännessä vanhan rantayleiskaavan rajan. Laadittava yleiskaava on tarkoitus laatia lain tarkoittamaksi oikeusvaikutteiseksi yleiskaavaksi. Kunta vastaa yleiskaavan laatimisesta. Kaavan hyväksyy kunnanvaltuusto. Kunta ei osallistu kaavoituksesta aiheutuviin kustannuksiin, vaan niistä vastaa K-Vizit Oy. Miehikkälän kunnanhallitus on kokouksessaan hyväksynyt Edifica Oy:n kaavanlaatijaksi ja päättänyt aloittaa alueen yleiskaavamuutoksen laatimisen. 5

6 1.4 Kaava-alueen sijainti Alue sijaitsee Miehikkälän keskustasta noin 9 km luoteeseen. Suur- Miehikkälän tien ja Ratalahden välissä Yleiskaavan muutos koskee Miehikkälän kylän alueen kiinteistöä RN:o ja RN:o , jonka alueella Ratalahti on. Kartta, muokattu: Maanmittauslaitos, Oiva,

7 2 Osayleiskaavan suunnitteluprosessi 2.1 Kaavaprosessin aikataulu Vireille tulo: Tekninen lautakunta Kunnanhallitus , 43 Kunnanvaltuusto , Kaavaprosessin vaiheiden kuvaus ja päätökset Laatimispäätös sekä perusselvitykset Viranomaisyhteistyö Kunnanhallituksen päätös ; kaavan laatimis- ja kaavanlaatijan hyväksymispäätös (liite nro 6). Perusselvityksinä käytetään rantayleiskaavan perusselvityksiä, joita täydennetään seuraavilla lisäselvityksillä: o Luontoselvitys, liite 2 o Maisemaselvitys, liite 3 o Rakennusinventointi, liite 4 Kaavan laatija valmistelee tarvittavien täydentävien perusselvitysten laadintaa, niiden sisältöä ja laatimisen aikataulua. Osayleiskaavahankkeesta järjestetään MRL 66.2 sekä MRA 18 mukainen viranomaisneuvottelu hankkeen aloitusvaiheessa. Kaavaluonnosvaiheessa käydään kaavaneuvottelu, jos kaavan laadinnan aikana on käynyt ilmi tätä edellyttäviä seikkoja liittyen suunnitelman sisältöön. Toinen viranomaisneuvottelu järjestetään, kun kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä ja sitä koskevat mielipiteet ja lausunnot on saatu Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja tavoiteasettelu Kaavan vireille tulosta ja OAS:sta julkaistaan kuulutus paikallisissa lehdissä, jonka jälkeen OAS pidetään nähtävillä Miehikkälän kunnantalolla ja 7

8 teknisessä toimistossa Virojoella ja Miehikkälän kunnan internet-sivuilla 30 päivää, jona aikana palaute OAS:sta tulisi antaa kirjallisesti. Osallisella on MRL 64 :n mukaisesti ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville mahdollisuus esittää alueelliselle ympäristökeskukselle neuvottelun käymistä tämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. Mahdolliset esitykset toimitetaan osoitteella: Kaakkois- Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 1041, KOUVOLA Kaavan laatimisvaiheen kuuleminen ja kaavaluonnoksen laatiminen Kaavaluonnoksen laatiminen on aloitettu ja työtä jatketaan perusselvitysten valmistuttua. Kaava perustuu Keskeisten alueiden osayleiskaavan laatimista varten tehtyihin perusselvityksiin sekä edellä kuvattuihin täydentäviin selvityksiin. Viranomaisille, ulkopaikkakuntalaisille maanomistajille ja eri yhteisöille lähetetään erillinen kirje. Yleiskaavaluonnos pidetään yleisesti nähtävillä 30 päivän ajan Miehikkälän kunnantalolla ja teknisessä toimistossa Virojoella ja Miehikkälän kunnan internet-sivuilla syksyllä 2014, jolloin kaikilla osallisilla on mahdollisuus tutustua kaavaluonnokseen ja siihen liittyviin asiakirjoihin sekä antaa erilaista palautetta kuten mielipiteitä, esityksiä ja huomautuksia kirjallisessa muodossa. Ennakkolausunnot pyydetään keskeisiltä viranomaisilta ja yhteisöiltä Kaavaehdotuksen viimeistely, virallisten lausuntojen hankkiminen Hyväksymiskäsittely Saadun palautteen perusteella yleiskaavaluonnos viimeistellään yleiskaavaehdotukseksi talveen 2014 mennessä. Viranomaisille, ulkopaikkakuntalaisille maanomistajille ja eri yhteisöille lähetetään erillinen kirje. Virallisesta ehdotuksesta pyydetään MRL:n mukaiset lausunnot samanaikaisesti, kun kaavaehdotus pidetään yleisesti nähtävillä kaavoitusyksikössä ja kaupungin internet-sivuilla 30 päivän ajan. Kaavaehdotuksesta voi jättää muistutuksia nähtävänä olo aikana kaupunginhallitukselle osoitettuina. MRA 18 :n mukainen viranomaisneuvottelu pidetään ELY-keskuksessa nähtävillä olo ajan jälkeen. Kaavan hyväksymiskäsittely aloitetaan kunnan teknisestä lautakunnasta, josta se menee kunnanhallitukseen ja edelleen valtuustoon. Tavoiteaikataulu on se, että kunnanvaltuuston käsittely ajoittuu loppuvuoteen

9 2.2.7 Muutoksenhaku Kaavaa koskevasta kunnanvaltuuston päätöksestä voi valittaa 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta Kouvolan hallinto oikeudelle. Hallinto-oikeuden päätöksestä voi edelleen valittaa Korkeimmalle hallintooikeudelle. Yleiskaavatyössä pyritään rakentavaan vuorovaikutukseen ja avoimeen tiedottamiseen koko prosessin ajan. Tiedotuskanavia ovat viralliset kuulutukset ilmoitustaululla ja paikallislehdissä, kirjeet maanomistajille, lehtiartikkelit, reaaliaikaiset tiedot kaupungin internet-sivuilla (www.miehikkala.fi), yleisötilaisuudet ja henkilökohtaiset yhteydenotot. 2.3 Osalliset Osallisilla tarkoitetaan maanomistajia ja kaikkia niitä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä niitä viranomaisia ja yhteisöjä, joiden toimintoja kaavassa tarkastellaan. Alla olevat listat saattavat olla puutteellisia, joten osallinen voi olla kuka tahansa, joka sellaiseksi itsensä kokee. Alueen asukkaat ja maanomistajat: alueen asukkaat alueella työssä tai koulua käyvät kaava-alueella tai sen vaikutuspiirissä maata omistavat alueella toimivat asukasyhdistykset ja kylätoimikunnat Viranomaiset ja alueelliset yhteisöt: Maakuntakaavoituksesta vastaava viranomainen (Kymenlaakson liitto) Ympäristöviranomainen (Kaakkois-Suomen ELY-keskus) Tieviranomainen (Kaakkois-Suomen ELY-keskus) Museovirasto, Kymenlaakson maakuntamuseo Kaakkois-Suomen metsäkeskus Kymijoen vesi ja ympäristö ry Ympäristöseurat Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri Kymenlaakson lintutieteellinen yhdistys Kymen riistanhoitopiiri Yhdyskuntateknisestä huollosta vastaavat yhteisöt: Fingrid Oy Kymenlaakson Sähkö Oy 9

10 Kymenlaakson Vesi Oy Sonera Oyj Kymen Puhelin Oy Elinkeino- ja yrityselämän edustajat: alueella toimivat elinkeinoharjoittajat ja yritykset Miehikkälän kunnan organisaatioon perustetut lautakunnat: tekninen lautakunta rakennuslautakunta ympäristölautakunta maaseututoimi Miehikkälän kehittämissäätiö 3 Suunnittelua ohjaavat säädökset 3.1 Kaavoitusta ohjaava lainsäädäntö Maankäyttö - ja rakennuslain mukaan yleiskaavan tarkoituksena on kunnan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen. Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja suunnittelun sekä rakentamisen ja maankäytön perustaksi. Maankäyttö - ja rakennuslain (MRL) 39 :n mukaan yleiskaavaa laadittaessa on maakuntakaava otettava huomioon säädetyllä tavalla. Edelleen yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon, siinä määrin kuin laadittavan yleiskaavan ohjaustavoite ja tarkkuus sitä edellyttävät: yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä energia-, vesi-, ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnonarvojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset 10

11 ympäristöhaittojen vähentäminen rakennettujen ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys Yleiskaava ei saa aiheuttaa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuutonta haittaa. Yleiskaavassa voidaan antaa määräyksiä, joita tarvitaan yleiskaava-aluetta suunniteltaessa tai muutoin käytettäessä. Ne voivat koskea maankäytön tai rakentamisen erityistä ohjausta ja haitallisten ympäristövaikutusten estämistä tai rajoittamista (MRL 41.1 ). Yleiskaava on joustava kaavamuoto. Se voi olla luonteeltaan hyvinkin strateginen ja yleispiirteinen lähestyen maakuntakaavan esittämistapaa. Toisaalta yleiskaava voidaan laatia tarkaksi suoraan rakentamista ohjaavaksi. Tällaisia yleiskaavoja on laadittu erityisesti ranta- ja kyläalueille. Suojelumääräykset: Jos jotakin aluetta tai rakennusta on maiseman, luonnonarvojen, rakennetun ympäristön, kulttuurihistoriallisten arvojen tai muiden erityisten ympäristöarvojen vuoksi suojeltava, yleiskaavassa voidaan antaa sitä koskevia tarpeellisia määräyksiä (MRL 41.2 ). Toimenpiderajoitus: Yleiskaavamääräyksellä voidaan maisemaa muuttava toimenpide määrätä luvanvaraiseksi (MRL 43.2 ). Tällöin toimenpiteen edellytyksenä on, että kunta myöntää alueelle maisematyöluvan (MRL 128, 140 ). Lupaa ei voida myöntää, jos toimenpide vaikeuttaa alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen. Lunastus: Ympäristöministeriö voi myöntää kunnalle luvan lunastaa alue, joka on yleiskaavassa osoitettu liikenneväyläksi, asuntorakentamiseen tai siihen liittyvään yhdyskuntarakentamiseen ja jota tarvitaan kunnan suunnitelman mukaiseen yhdyskuntakehitykseen (MRL 99.3 ). 3.2 Suunnittelualueen toimintoja koskeva lainsäädäntö Alueen suunniteltua käyttöä ohjaavat mm. seuraavat lait; Ympäristönsuojelulaki (86/2000) ja ympäristöasetus (169/2000) Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta (308/2006) 11

12 Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) o Käsittelee mm. haittaa naapurille 3.3 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) tulivat voimaan Tavoitteiden ohjausvaikutuksesta maankäytön suunnitteluun säädetään MRL :ssä. Alemman asteisessa suunnittelussa tulee huomioida valtioneuvoston päätöksen yleis- ja erityistavoitteet. 4 Kaava-aluetta koskevat kaavat ja suunnitelmat 4.1 Maakuntakaava Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi (MRL 32.1 ). Maakuntakaava ei ole voimassa oikeusvaikutteisen yleiskaavan ja asemakaavan alueella muuten kuin 1 mom. tarkoitetun asemakaavan muuttamista koskevan vaikutuksen osalta (MRL 32.3 ). Selvitykset; Maakuntakaavan perusselvitykset, Kymenlaakson Liitto Taajamat ja niiden ympäristöt Suunnittelua ohjaava ylemmän tason kaava on Kymenlaakson maakuntakaava Taajamat ja niiden ympäristöt on hyväksytty maakuntavaltuustossa ja vahvistettu ympäristöministeriössä Kaavassa ei alueelle eikä sen läheisyyteen ole merkintöjä. Maaseutu ja luonto Maakuntakaava Maaseutu ja luonto on vahvistettu Ympäristöministeriössä Kaavassa Ratalahti on merkitty SL-merkinnällä Luonnonsuojelualueeksi, johon suunnittelualue rajautuu. Maakuntakaavassa on annettu koko kaava-aluetta koskevia suunnittelumääräyksiä: Maankäytön suunnittelussa ja rakentamisessa on tulvariski otettava huomioon Kymijoen tulvaherkillä alueilla. Rannikon ja saariston maankäytönsuunnittelussa, rakentamisessa ja merkittävien yhteiskunnan toimintojen sijoittelussa on erityistä huomiota kiinnitettävä tulvariskeihin, silloin kun maanpinnan korkeus on tason +3.0 metriä alapuolella. Myös 12

13 muiden vesistöjen ranta-alueiden maankäytön suunnittelussa ja rakentamisessa on aina tarpeen ottaa huomioon vesistöjen tulvaherkkyys. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee keskeisenä periaatteena olla rakentamattoman rantaviivan säästäminen. Energiamaakuntakaava Kymenlaakson energiamaakuntakaava on vahvistettu Ympäristöministeriössä Maakuntavaltuusto. Energiamaakuntakaavassa ei ole merkintöjä suunnittelualueelle. Ote voimassa olevien maakuntakaavojen yhdistelmästä. Suunnittelualue on kuvassa keskellä. 4.2 Yleiskaava Alueella on voimassa voimaan tullut Miehikkälän rantayleiskaava. Kaava on oikeusvaikutteinen. 13

14 MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, Voimassa olevassa rantayleiskaavassa nyt muutettava alue on pääosin julkisten palvelujen ja hallinnon aluetta (merkintä PY), ja pohjoisreunassa maa- ja metsätalousaluetta (merkintä M). Alue rajautuu lännessä suojeltuun Ratalahteen ja idässä Suur-Miehikkälän tiehen. Kaava-alueen uudet rajat ylittävät Idässä ja lännessä vanhan rantayleiskaavan rajan. Kaava-alueen pohjois- ja eteläpuoleiset alueet ovat maa- ja metsätalousaluetta. (merkintä M). Laadittava yleiskaavan muutos on tarkoitus laatia lain tarkoittamaksi oikeusvaikutteiseksi yleiskaavaksi. Ote voimassa olevasta rantayleiskaavasta. Kaavamuutoksen alue merkitty oranssilla katkoviivalla. 4.3 Asema- ja rantakaava Kaava-alueelle tai sen läheisyyteen ei ole laadittu asemakaavaa eikä rantaasemakaavaa. Alueelle tullaan laatimaan yleiskaavaa tarkentava ranta-asemakaava. 14

15 4.4 Rakennusjärjestys 4.5 Rakennuskiellot 4.6 Muut alueen hankkeet Miehikkälässä on hyväksytty ja voimaan tullut rakennusjärjestys. Alueelle ei ole määrätty rakennuskieltoja. Alueelle ei ole tiedossa muita merkittäviä hankkeita. 15

16 MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, Suunnittelualueen nykytilanne Suunnittelualueen yleiskuvaus Kaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 11,9 ha Se on noin 585 m pitkä ja 255 m leveä. Maanpinnan korkeus kaavamuutosalueella vaihtelee vedenpinnan 30,2 metristä noin 43 metriin merenpinnasta. ratalahden Kaava-alue merkitty sinisellä. Kartta: Maanmittauslaitos, Oiva,

17 5.2 Maisema Maisemasta on tehty selvitys kesällä Liite X. Kaava-alue sijaitsee ympäristöministeriön maisemamaakuntajaottelun mukaan eteläisen rantamaan kaakkoisella viljelyseudulla. Kaava-alueen ympäristö on havu- ja sekametsäistä, pienten järvien, peltojen ja soiden rikkomaa kumpuilevaa maastoa. Merkinnät: Rakennusten numerot viittaavat rakennusinventointiin, liite X 17

18 Suunnittelualue on pääosin puuston takia peitteistä. Kauas ulottuvat näkymät ovat vain rannasta Ratalahdelle. Ratalahdelta alue näyttäytyy puuston peittämänä; välistä näkyy lähinnä rantaa olevia rakennuksia. Puusto on niin korkeaa ettei edes alueen korkeimmalta kohdalta, pohjoisen rakennusryhmän pihoilta, avaudu näkymää länteen Ratalahdelle. Kaakkoon, nuoren lehtimetsikön latvuston välistä voi nähdä horisontin. Pihapiirit ovat avoimia. Yksittäisiä puita ja puuryhmiä on harvakseltaan. Pohjoisemman rakennusryhmän pihapiiri on alkanut metsittyä. Pihapiirin ja metsän raja on epäselvä. 18

19 Ilmkuva, muokattu: Maanmittauslaitos, Oiva, 2014 Ilmakuva alueesta. Osayleiskaavan raja merkitty keltaisella. 5.3 Luonnonympäristö Suunnittelualue rajautuu yksityiseen Alimmainen-Ratalahden luonnonsuojelualueeseen. Luonnonsuojelualulain 24 :n 3 momentin mukainen luonnonsuojelualue on perustettu Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen päätöksellä

20 MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, Ote suojelupäätöksen liitekartasta. Suojelualue merkitty vinoviivoituksella. Kaava-alue merkitty oranssilla katkoviivalla. Alimmainen-Ratalahti on valuma-alueeltaan pienehkö lintuvesi Virojoen sivuhaaran latvaosassa. Alimmainen on kortteikon vallitsema ja pitkälle soistunut lahdenperukka, jossa vettä on ainoastaan veneellä liikkumisen helpottamiseksi kaivetuissa uomissa. Ratalahdella vesikasvillisuus on niukempaa. Alimmaisen-Ratalahden ja eteläpuolella olevan Syväjärven väliin jää Haukiniemi, joka muodostuu lehtipuuvaltaisesta sekametsiköstä, pensaikoista ja rantoihin asti ulottuvista laidunniityistä. Pienehköstä koostaan huolimatta alueella pesii monipuolinen vesi- ja kosteikkolinnusto, johon kuuluvat mm. laulujoutsen, haapana, tavi, sinisorsa, heinätavi, 20

21 lapasorsa, telkkä, silkkiuikku, kaulushaikara, ruskosuohaukka, nuolihaukka, luhtakana, luhtahuitti, ruisrääkkä, nokikana, kurki, töyhtöhyyppä, taivaanvuohi, isokuovi, punajalkaviklo, valkoviklo, rantasipi, kalalokki, kalatiira, keltavästäräkki, satakieli, ruokokerttunen, punavarpunen ja pajusirkku. Myös härkälintu ja liejukana on pesinyt alueella, mahdollisesti myös harmaasorsa. (August Rokkanen) Alueelta on laadittu selvitys kasvi- ja eläinlajeista, sekä rakentamisen vaikutuksista linnustoon ja lepakoihin sekä lähialueiden rauhoitettuihin / suojelukohteisiin kasvukaudella Selvityksen on laatinut Tapio Rintanen. Alueella on havaittu merkkejä liito-oravista. Sijainnit on merkitty karttaan numeroilla 1 ja 2. 21

22 5.4 Rakennettu ympäristö 5.5 Muinaismuistot 5.6 Liikenne ja kunnallistekniikka 5.7 Maanomistus 5.8 Virkistys Rakennetusta ympäristöstä on tehty selvitys kesällä Selvitys on liitteenä. Alueella sijaitsi vuosina Miehikkälän varavankila, jossa säilytettiin liittoutuneiden valvontakomission käskystä välirauhansopimuksen 13. Artiklan nojalla pidätettyjä lista 1:n vankeja. Vankilasta kertova muistolaatta on kiveen kiinnitettynä pihan keskellä, ja tullaan säilyttämään. Muinaisjäännösrekisterin muukaan alueella ei ole tiedossa olevia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Kaava-aluetta rajaa itäreunasta yhdystie-luokan Suur-Miehikkälän tie. Tieltä on yksityinen soratie alueen läpi rakennusryhmien yhteyteen. Soratien läheisyydessä sijaitsee kiinteistön käytössä olevia ilmajohtoja. Kaava-alueen rajat ovat yhtenevät kiinteistön kanssa muilta osin, paitsi lännessä alue ulottuu Suur-Miehikkälän osakaskunnan omistuksessa olevan Ratalahden alueelle ( ). Alueelle ei ole suunniteltu virkistysreittejä. 22

23 5.9 Maa- ja kallioperä Geologian tutkimuslaitoksen kartoituksen mukaan Pääosa alueesta on rapakivi-aluetta (kartassa punaisella merkitty alue). Kallio on pääosin viborgiittia. Länsi- ja eteläreuna ovat savimaata (sinisellä merkitty alue). Alueella on joitakin avokallioalueita. Maaperäkartta muokattuna Geologian tutkimuskeskus Pohja- ja pintavesi Alueen läheisyydessä ei ole merkittäviä pohjavesialueita Pintavedet valuvat alueelta Ratalahteen. Alue kuuluu Onkamaanjoen valuma-alueeseen. 6 Hankkeen tekninen kuvaus 6.1 Kesäkylän toiminta Alueella on aikaisemmin toiminut Lasten Kesä ry:n leirikeskus. Käyttö on painottunut kesäkauteen. 23

24 6.2 RM-2-merkityn alueen käyttö Laajuus: Aikataulu: RM-2 -alueeksi merkitty alue tulee suurelta osaltaan rakennettavaksi puistomaiseksi piha-alueeksi. Ensivaiheessa rakennustoimenpiteet kohdistuvat olemassa olevaan rakennuskantaan, jota korjataan ja jonka käyttötarkoitus muutetaan lomaasumiselle ja sitä palveleville tiloille Käyttö eri vuodenaikoina Aluetta käytetään ympäri vuoden, korkeimmat käyttöasteet sijoittuvat juhlapyhien ja yleisten lomakausien aikoihin. 6.3 Rakentaminen Alueelle on tarkoitus rakentaa erillispientalo / paritalomuotoista lomaasuntorakentamista. Uudisrakennuksia alueelle tulee noin Rakentamisen määrä ja muut tarkemmat sitä koskevat määräykset määritellään alueelle laadittavassa ranta-asemakaavassa. 6.4 Tiet Alueen tieverkko säilyy nykyisellään. ELY on viranomaisneuvottelussa kehottanut varautumaan alueen liittymän korjaamiseen yksihaaraiseksi nykyisen kaksihaaraisen sijasta. 6.5 Rannan käyttö Alueen rannan käyttö jatkuu nykyisellään. Alueen lounaiskulmassa oleva uimaranta-alue. 6.6 Jätehuolto Alueen jätehuolto järjestetään tavanomaisin jäteastioin tai syväkeräysastioin. Jätehuolto ulkoistetaan alueelliselle jätehuoltoyhtiölle. 24

25 7 Osayleiskaavan kuvaus 7.1 Kaavan rakenne Kaavalla tutkitaan mahdollisuudet muuttaa olemassa oleva leirikeskuksen alue matkailupalvelujen alueeksi. Voimassa olevassa rantayleiskaavassa nyt muutettava alue on pääosin julkisten palvelujen ja hallinnon aluetta (merkintä PY), ja pohjoisreunassa maa- ja metsätalousaluetta (merkintä M). Länsireunalla Kaava-alueeseen liitetään rantavyöhykettä ja merkitään SLmerkinnällä. RM-2 alue rajataan kiinteistön rajojen mukaisesti: Kaava-aluetta laajennetaan itään päin Suur-Miehikkälän tiehen asti. Pohjoisreunalla kaistale M-aluetta muutetaan RM-2-alueeksi. Lännessä SL- ja RM-2-alueiden raja sijoitetaan kiinteistöjen rajan mukaisesti. Ote muutoskaavasta 25

26 7.2 Mitoitus Vanha tilanne: PY M 7,1 ha 0,7 ha yhteensä 7,8 ha Uuden tilanteen pinta-alat: RM-2 SL yhteensä 9,9 ha 2,0 ha 11,9 ha 7.3 Kaavamerkinnät Alueen rakentamistehokkuus nostetaan nykyisestä e=0,10 lukuun e=0,2. Tällöin rakennusoikeus RM-2 alueella on kem. Osayleiskaavassa on suunnittelualueelle ja sen ympäristöön annettu alla olevia merkintöjä ja määräyksiä: 26

27 27

28 8 Osayleiskaavan vaikutukset 8.1 Yleiskaavan vaikutusten arviointi Yleiskaava on kunnan yleispiirteinen maankäytön suunnitelma. Sen tehtävänä on yhdyskunnan eri toimintojen, kuten asutuksen, palvelujen ja työpaikkojen sekä virkistysalueiden sijoittamisen yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen. Yleiskaavoituksella ratkaistaan tavoitellun kehityksen periaatteet, ja yleiskaava ohjaa alueen asemakaavojen laatimista. Viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteuttamisesta katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta yleiskaavan toteutumista (MRL 42.2 ). Yleiskaavan viranomaisvaikutus kohdistuu sekä MRL:n mukaisiin viranomaisiin että muihin viranomaisiin. Kunnan ja valtion viranomaisten on katsottava, että muilla suunnitelmilla tai toimenpiteillä ei vaikeuteta yleiskaavan toteutumista. Yleiskaavan muutoksessa esitettyjen alueiden toteuttaminen saattaa aiheuttaa aikanaan alueella ainakin seuraavia merkittäviä (MRA 17 ) muutoksia ja vaikutuksia: luontoon maisemaan rakennettuun ympäristöön kulttuuriympäristöön terveyteen ja sosiaalisiin oloihin yhdyskuntarakenteeseen ja -talouteen Yllä lueteltuja vaikutuksia arvioidaan tarkoituksen mukaisella ja viranomaisten hyväksymällä tavalla kaavoituksessa vakiintuneessa käytössä olevin keinoin ja asiantuntijoiden voimin ainakin seuraavissa vaiheissa: osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kaavan luonnosvaiheessa kaavaehdotuksen viimeistelyssä 28

29 8.2 Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutuminen Olennaisia aluetta koskevia alueidenkäyttötavoitteita ja niiden toteutuminen: Alueidenkäytöllä edistetään elinkeinoelä män toimintaedellytyksiä osoittamalla elinkeinotoiminnalle riittävästi sijoittumismandollisuuksia olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta hyödyntäen. Yleiskaava on VATin mukainen mahdollistaessaan uusien työpaikkojen syntymisen alueelle olemassa olevaan kuntarakenteeseen. Alueidenkäytössä kiinnitetään erityistä huomiota ihmisten terveydelle aiheutuvien haittojen ja riskien ennalta ehkäisemiseen ja olemassa olevien haittojen poistamiseen. Alueidenkäytön suunnittelussa olemassa olevat tai odotettavissa olevat ympäristöhaitat ja poikkeukselliset luonnonolot tunnistetaan ja niiden vaikutuksia ehkäistään. Alueidenkäytön suunnittelussa on edistettävä olemassa olevan rakennuskannan hyödyntämistä sekä luotava edellytykset hyvälle taajamakuvalle. Taajamia kehitettäessä on huolehdittava siitä, että viheralu-eista muodostuu yhtenäisiä kokonaisuuk-sia. Yleiskaavan perusselvityksissä on tunnistettu mm. liito-oravan suojelutarve. Ranta-alueet on jätetty rakennuskäyttöön otettavan alueen ulkopuolelle Kaava velvoittaa nykyisten rakennusten erityispiirteiden säilyttämiseen Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille herkkien toimintojen välille on jätettävä riittävän suuri etäisyys. Alueidenkäytöllä edistetään kansallisen kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön sekä niiden alueellisesti vaihtelevan luonteen säilymistä. Alueidenkäytöllä edistetään elollisen ja elottoman luonnon kannalta arvokkaiden ja herkkien alueiden monimuotoisuuden säily mistä. Ekologisten yhteyksien säilymistä suojelualueiden sekä tarpeen mukaan niiden ja muiden arvokkaiden luonnonalueiden välillä edistetään. Kaava velvoittaa nykyisten rakennusten erityispiirteiden säilyttämiseen Alueella on laadittu luontoselvitys ja sen havaintojen pohjalta on annettu suojelumääräyksiä 29

30 Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot säilyvät. Viranomaisten laatimat valtakunnalliset inventoinnit otetaan huomioon alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtina. Maakuntakaavoituksessa on osoitettava valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt ja maisemat. Näillä alueilla alueidenkäytön on sovelluttava niiden historialliseen kehitykseen. Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta merkittävät ja yhtenäiset luonnonalueet. Alueidenkäyttöä on ohjattava siten, ettei näitä aluekokonaisuuksia tarpeettomasti pirstota. 8.3 Vaikutus luontoon 8.4 Vaikutukset maisemaan Alueelta on laadittu selvitys kasvi- ja eläinlajeista, sekä rakentamisen toteuttamisen vaikutuksista liito-oraviin sekä lähialueiden rauhoitettuihin/suojelukohteisiin. Luontoselvityksessä on jo todettu, että selvitysalueella ei kasva yhtään uhanalaista eikä edes alueellisesti harvinaista kasvilajia. Siellä ei ole myöskään harvinaisia tai uhanalaisia luontotyyppejä. Liito-oravan esiintyminen on otettava huomioon. Rakennustyöt aiheuttavat ympäristöönsä lähinnä meluhaittaa. Merkittävästi melua aiheuttavat työvaiheet tulisi pyrkiä ajoittamaan lintujen pesimäaikojen ulkopuolelle. Rakennusten määrän lisäys vaikuttaa maisemaan paikallisesti, sekä pidemmän näkymän päästä Ratalahden suunnasta. Kaavassa on suositukset rantametsien käsittelylle. Liito-oravan suojelun myötä myös rantapuusto tulee säilymään. Alueen reunoilla tullaan niin ikään säilyttämään puustoa. Näin ollen maisemavaikutukset jäävät pääosin paikallisiksi. 30

31 8.5 Vaikutukset virkistyskäyttöön Kaava-alue on ollut aiemmin yksityisen toimijan leirikeskus, joten alueen käyttö vapaaseen virkistäytymiseen ei ole ollut mahdollista ennen kaavan laatimista. Alueen muuttuminen yritystoiminnaksi lisää virkistyspalveluita alueella, sillä suuremman ihmisjoukon on mahdollista käytettää alueelle tulevia ravintolapalveluita ja siellä olevaa uimarantaa. Ratalahden ranta-alue on ollut leirikeskuksen leiriläisten käytössä ja alueen maapohja on luontoselvityksen mukaan kulunutta. Ranta-alueen käyttö jatkuu alueella ennallaan. 8.6 Vaikutukset kulttuuriperintöön Alueella sijaitsee vanhan vankileirin rakennuksia ja perustuksia. Näitä koskien on kaavassa annettu suojelumääräyksiä. Alueella ei ole tiedossa olevia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Kaava mahdollistaa alueella olevan kulttuuriperinnön säilymisen ja parantaa niiden suojelutilannetta aikaisempaan tilanteeseen nähden. 8.7 Vaikutukset ihmisiin ja elinympäristöön. Alueen lisärakentaminen vaikuttaa paikallisesti maisemaan ja ympäristöön. Rakennushankkeen aiheuttamat haitat ovat lyhytaikaisia kestäen muutaman vuoden ja jakautuen tämän ajan sisällä lyhyempiin jaksoihin. Alueelle suuntautuva lisääntyvä liikenne aiheuttaa mahdollista meluhaittaa Suur-Miehikkäläntien varressa asuville ihmisille. Vaikka liikenteen määrä kasvaa prosentuaalisesti paljon, on se siitä huolimatta kokonaismäärältään verrattain vähäinen. Liikenne ajoittuu pääosin päiväaikaan. Näin ollen lisääntyvästä liikenteestä ei aiheudu merkittävää haittaa alueen asukkaille. 8.8 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen Vaikutukset kuntarakenteeseen Kaavamuutoksessa ehdotetaan voimassa olevassa yleiskaavassa alueelle osoitettuja toimintoja muutettavaksi. Toiminta olisi kuitenkin samankaltaista kuin aikaisemmin. Rakentamisen ja toiminnan tehokkuus kasvaisi merkittävästi ja aluevarauksen laajuus 28% Vaikutukset liikenteeseen. Alueen käytössä hyödynnetään olemassa olevaa liikenneverkkoa, maantietä Suunnittelualueelle on tulossa erillistalo- ja paritalorakentamiseen perustuva lomakeskus, jonne on yleiskaavaa 31

YLEISKAAVAN MUUTOS, LEIRIKESKUKSEN ALUE 1 YLEISKAAVAN MUUTOKSEN TARKOITUS 2 SUUNNITTELUN OHJAUSVAIKUTUS EDIFICA OY

YLEISKAAVAN MUUTOS, LEIRIKESKUKSEN ALUE 1 YLEISKAAVAN MUUTOKSEN TARKOITUS 2 SUUNNITTELUN OHJAUSVAIKUTUS EDIFICA OY YLEISKAAVAN MUUTOS, LEIRIKESKUKSEN ALUE Maankäyttö ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen

Lisätiedot

1 JÄRVIALUEIDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN TARKOITUS

1 JÄRVIALUEIDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN TARKOITUS HAMINAN JÄRVIALUEIDEN YLEISKAAVAN MUUTOS, ALA-KAILANEN JA KORPPISENJÄRVI Maankäyttö ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄ. K-Vizit Oy MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LEIRIKESKUKSEN ALUE KAAVASELOSTUS

MIEHIKKÄLÄ. K-Vizit Oy MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LEIRIKESKUKSEN ALUE KAAVASELOSTUS MIEHIKKÄLÄ K-Vizit Oy MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Sisältö 1 Johdanto... 4 1.1 Perus- ja tunnistetiedot... 4 1.2 Suunnitteluorganisaatio... 4 1.3 Yleiskaavan muutoksen

Lisätiedot

HAMINAN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVA, MYLLYKYLÄN KORKEUSKALLIOIDEN ALUE 1 TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAN TARKOITUS 2 SUUNNITTELUN OHJAUSVAIKUTUS EDIFICA GROUP

HAMINAN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVA, MYLLYKYLÄN KORKEUSKALLIOIDEN ALUE 1 TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAN TARKOITUS 2 SUUNNITTELUN OHJAUSVAIKUTUS EDIFICA GROUP HAMINAN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVA, MYLLYKYLÄN KORKEUSKALLIOIDEN ALUE Maankäyttö ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Kaupunkisuunnittelu 18.11.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 1(12) Maankäyttö ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen

Lisätiedot

LEIRIKESKUKSEN ALUE, RANTA-ASEMAKAAVA

LEIRIKESKUKSEN ALUE, RANTA-ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 1(11) LEIRIKESKUKSEN ALUE, RANTA-ASEMAKAAVA 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Miehikkälän kunnassa Kalliokosken alueella. Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

HAMINAN KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVAN MUUTOS,, SOPENVUOREN ALUE

HAMINAN KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVAN MUUTOS,, SOPENVUOREN ALUE HAMINAN KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVAN MUUTOS,, SOPENVUOREN ALUE Maankäyttö ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄ. K-Vizit Oy MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LEIRIKESKUKSEN ALUE KAAVASELOSTUS

MIEHIKKÄLÄ. K-Vizit Oy MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LEIRIKESKUKSEN ALUE KAAVASELOSTUS MIEHIKKÄLÄ K-Vizit Oy MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Sisältö 1 Johdanto... 4 1.1 Perus- ja tunnistetiedot... 4 1.2 Suunnitteluorganisaatio... 4 1.3 Yleiskaavan muutoksen

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO Kaavaselostus 5.9.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 28.2.2012 31 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta 18.9.2012

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ote rantaosayleiskaavakartasta, kaavamuutosalueella punainen rajaus SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Lisätiedot

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12. Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014

Lisätiedot

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SODANKYLÄ KAKSLAUTTASEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS ASEMAKAAVAKSI JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2016 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Suomun matkailukeskuksessa

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

Muonio. ÄKÄSKERON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 2 ja 6 sekä korttelin 7 rakennuspaikka 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Muonio. ÄKÄSKERON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 2 ja 6 sekä korttelin 7 rakennuspaikka 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Muonio ÄKÄSKERON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 2 ja 6 sekä korttelin 7 rakennuspaikka 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 19.12.2016 Seitap

Lisätiedot

Ekologiset yhteydet, MRL ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Nunu Pesu ympäristöministeriö

Ekologiset yhteydet, MRL ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Nunu Pesu ympäristöministeriö Ekologiset yhteydet, MRL ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Nunu Pesu ympäristöministeriö 27.3.2013 Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 1 Lain yleinen tavoite Tämän lain tavoitteena on järjestää

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Vireille tulo 29.05.2015 TEHTÄVÄ Ranta-asemakaava OSOITE Pitkäsaari, Kaarniemi (417), Kotka

Lisätiedot

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI LUHANGAN KUNTA METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI KAAVAN MUUTOS KOSKEE METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAA VASTAAMAAN YKSITYISEN MAAN SUOJELUTAVOITTEITA.

Lisätiedot

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus 17.5.2016 kaavajärjestelmä Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Toimiva aluerakenne Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Kulttuuri-

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Tennilammit ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Rovaniemen kaupunki Tennilammit ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Rovaniemen kaupunki Tennilammit ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 10.01.2017 Seitap Oy 2017 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Vireille tulo 29.05.2015 TEHTÄVÄ Ranta-asemakaava OSOITE Pitkäsaari, Kaarniemi (417), Kotka

Lisätiedot

Muonio. VISANNON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 1, 2 ja 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Muonio. VISANNON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 1, 2 ja 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Muonio VISANNON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 1, 2 ja 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.2.2017 Seitap Oy 2017 Seitap Oy Osallistumis-

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO Kaavaselostus 20.2.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 7.10.2011 39 Kaavan hyväksyminen:

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARJALOHJA RANTA-ASEMAKAAVA Tila: Lehtoniemi 1:204 Kylä: 427 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päiväys 19.9.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Suunnittelualue ja kaavan tarkoitus Kemiönsaaren kunnan Kemiön taajaman keskustan alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) INKOON KUNTA BARÖSUNDIN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) Kaava-alue Kaava-alue käsittää Barösundin kyläkeskuksen ympäristöineen Orslandetin saaressa. Kaava-alue on rajattu

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Kirkonkylän osayleiskaava

Kirkonkylän osayleiskaava Kirkonkylän osayleiskaava Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala 8.6.2016 1 Osayleiskaavatyö alkaa... Miksi? Kirkonkylän kehittämistä varten laaditaan osayleiskaava, jossa ratkaistaan alueen maankäytölliset

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

METSÄTALOUS, KAAVOITUS, YMPÄRISTÖ

METSÄTALOUS, KAAVOITUS, YMPÄRISTÖ METSÄTALOUS, KAAVOITUS, YMPÄRISTÖ ELY-KESKUS - LAKISÄÄTEINEN ROOLI KAAVOITUKSESSA - EDISTÄÄ, OHJAA JA VALVOO KUNTIEN KAAVOITUSTA - EDUSTAA VALTION LUONNONSUOJELUVIRANOMAISTA - VALITUSOIKEUS 2 MRL: Elinkeino-,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.07.2010 Seitap Oy 2010 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Tekla 2.2.2017 3, liite 1 Tekla 24.5.2017 27, liite 4 OAS 1 (4) ONKIVEDEN NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.10.2016 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 18.10.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 1 (Tiealueet ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava

Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Laajaniemi 2:223 ja Leppäranta 2:195. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA

LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA HIRVENSALMEN KUNTA LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA Kaavaselostus, ehdotus 4.9.2017 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta Osa-alue C, Soutajan alue Korttelit 89 ja 90 sekä katu- ja virkistysalueet

Pelkosenniemen kunta Osa-alue C, Soutajan alue Korttelit 89 ja 90 sekä katu- ja virkistysalueet Pelkosenniemen kunta Osa-alue C, Soutajan alue Korttelit 89 ja 90 sekä katu- ja virkistysalueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos 2013 1. YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy SALLATUNTURIN MATKAILUKESKUS POROPUISTO Sallan kunta SALLATUNTURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS (Tieliikennealue ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA 272-430- 15-47 Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola

Lisätiedot

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 INARIN KUNTA Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 15.2.2017 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema)

Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema) KITTILÄN KUNTA 1 Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 7.12.2012 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.12.2012

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.6.2016 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23

kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23 Rovaniemen kaupunki Yleiskaavan muutos kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 23.04.2013 ROVANIEMEN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ 2013 2 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

LEIRIKESKUKSEN ALUE RANTA-ASEMAKAAVA

LEIRIKESKUKSEN ALUE RANTA-ASEMAKAAVA MIEHIKKÄLÄ K-Vizit Oy RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Sisältö 1 Johdanto... 4 1.1 Perus- ja tunnistetiedot... 4 1.2 Suunnitteluorganisaatio... 4 1.3 Kartta... 5 1.4 Asemakaavan tausta ja tarkoitus... 5

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO LIITE 2

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO LIITE 2 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Levin teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.10.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö-

Lisätiedot

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Ymp.ltk 14.4.2015 / 26 Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Asemakaava koskee Kalman kylän osaa kiinteistöstä (6:13) sekä lähiympäristöä. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2014

Lisätiedot

Kaavajärjestelmä ja kaavojen sisältövaatimukset. Keski-Suomen ELY-keskus

Kaavajärjestelmä ja kaavojen sisältövaatimukset. Keski-Suomen ELY-keskus Kaavajärjestelmä ja kaavojen sisältövaatimukset Keski-Suomen ELY-keskus 19.04.2017 MRL:N YLEINEN TAVOITE (MRL 1 ) Järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle

Lisätiedot

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN KUNTA Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 21.03.2014 Päivitetty 14.02.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi14022015.doc Osallistumis-

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 16WWE0492 5/2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KEHVONSALON KARTANON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 Sisältö 1 SUUNNITTELUTEHTÄVÄN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 Suunnittelutehtävän määrittely 3 1.2 Suunnittelutilanne

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 18.2.2015 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA. OAS 1 (5) Tuusniemen kunta Pahkasalon asemakaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA. OAS 1 (5) Tuusniemen kunta Pahkasalon asemakaava Leskinen Timo 15.10.2013 OAS 1 (5) Pahkasalon asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA 1. HANKEKUVAUS Asemakaava koskee tiloja 403-1-92 (Mutalahti), 403-1-93

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen näkökulmasta Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö 30.8.2013 ELY:n tehtäviä (kytkös metsiin) Alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

Kemiönsaaren kunnan Kemiön taajaman keskustan alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava.

Kemiönsaaren kunnan Kemiön taajaman keskustan alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava. KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Suunnittelualue ja kaavan tarkoitus Kemiönsaaren kunnan Kemiön taajaman keskustan alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.08.2010/päivitetty 13.12.2010 16WWE0693 Joutsa UPM-Kymmene Oyj Joutsa 2 SISÄLTÖ: MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? 3 MISSÄ JA MITÄ ON SUUNNITTEILLA? 3 MITKÄ OVAT SUUNNITTELUN TAVOITTEET?

Lisätiedot

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMEN KOULUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.9.2014 PROJ. NRO 244 Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 24.9.2014 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNTA KUOLIMON YLEISKAAVAN MUUTOKSET Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAVITAIPALEEN KUNTA KUOLIMON YLEISKAAVAN MUUTOKSET Osallistumis- ja arviointisuunnitelma SAVITAIPALEEN KUNTA KUOLIMON YLEISKAAVAN MUUTOKSET 2016 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.9.2016 Savitaipaleen kunta Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 SUUNNITTELUALUE...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 PUUMALAN KUNTA, KIRKON KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS Asemakaavan laaditaan Puumalan taajaman keskustaan.

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Liite 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI KORPISEN KYLÄ Tila 5:22 Valola Jurakkajärven ranta-asemakaavan laatiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.9.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAAN PÄIVITETTY

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos KITTILÄN KUNTA KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.10.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 1 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 MUONIO Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.8.2014 Seitap Oy 2014 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan Laajennus. Alkkulan teollisuusalue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan Laajennus. Alkkulan teollisuusalue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan Laajennus. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.3.2015 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2015 Seitap Oy Osallistumis-

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.1.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 28.kaupunginosan kortteleita 169 ja 168 sekä autopaikkojen korttelialueen AP (168, 169) ja niihin liittyviä katualueita koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3.12.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos (Peräpellontien katualue) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26016 Turku, 4.1.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

1 Miehikkälän rantaosayleiskaavan muutos ja laajennus, Leirikeskuksen alue

1 Miehikkälän rantaosayleiskaavan muutos ja laajennus, Leirikeskuksen alue 1 Miehikkälän rantaosayleiskaavan muutos ja laajennus, Leirikeskuksen alue 1.1 MRA 26 mukainen yleiskaavan aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Kokousaika ja paikka: Kaakkois-Suomen Elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 21.3.2013 NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja

Lisätiedot