Keskusvaalilautakunnan, tarkastuslautakunnan ja kunnanhallituksen päävastuualueiden toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskusvaalilautakunnan, tarkastuslautakunnan ja kunnanhallituksen päävastuualueiden toiminta- ja taloussuunnitelma 2010-2012 sekä talousarvio 2010"

Transkriptio

1 Valtuusto Keskusvaalilautakunnan, tarkastuslautakunnan ja kunnanhallituksen päävastuualueiden toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio /04/040/2009 KVALT 168 Keskusvaalilautakunnan päävastuualue Vaalien toimittaminen. Vuoden 2011 eduskuntavaalien valmistelu alkaa jo vuoden 2010 puolella; varau duttu yhteen kokoukseen vuonna Tarkastuslautakunnan päävastuualue Tarkastustoimen hoitaminen tarkastuslautakunnan oman toimintasuun nitelman mukaan. Sisäinen hallinnon tarkastus. Kunnanhallituksen päävastuualue Kunnanhallituksen kokouksessaan tekemät esitykset se kä vi ran hal tijoiden kokouksen jälkeen te ke mät tekstitarkennukset on merkitty tekstiin tum mennuksella. Yleistä Kunnanhallituksen päävastuualue koostuu lu kuisista eri tulosalueista, joista osa on euromääräisesti hyvin pieniä. Kaikki kokouspalkkiot on laskettu nykyisellä ta sol la. Vii mei sin palk kioi den korotus oli tämän vuoden alusta alkaen. Palkkio koh taan sisältyvät ko kouspalkkioiden lisäksi pu heenjohtajien kuukausipalk kiot, an sionmene tyskorvaukset ja seminaarikorvaukset. Pöytäkirjojen tar kastuk ses ta suo ritetaan matkakorvaukset. Ansionmenetyskorvaukset ovat li sääntyneet. Lomatoimen ( n. 2,6 milj. ) siirty minen pois kunnalta vaikuttaa pienen tä västi vuon na 2010 palkkojen li säksi mm. työterveyshuoltoon, työpaik ka ruo kailuun ja virkis tysmäärära haan. Tulot pienenevät myös. Keskushallinto Valtuusto: Menot varattu 10 kokouksen mukaan. Mukana 2 seminaaria. Toinen seminaareista 1 päiväinen. Laskettu mukaan kokouskutsun jul kaiseminen kahdessa ilmoituslehdessä. Kunnanhallitus: *Kokouksia 25. Vuonna 2010 käsitellään, otetaanko käyttöön hallituksel le sähköinen ko koushallin taohjelma. Uudessa kunnassa etäi syydet pit kät, joten esitys listojen jako työläs kiireellisissä tapauksissa. Tällä perus teella ohjel maa voisi ajatella rahoitettavaksi yhdistymisinves toinneista. Ohjelmasta on vuotuiset käyttökustannukset Ohjelman esitte ly kokous piirille ensi vuo den alussa. Kunnanhallituksen palkkiomenokohtaan kirjataan myös mm. seutu lautakunnan ja yhtiökokousedustajien palkkiot. *avustusmääräraha sisältää varauksen 4 H-yhdistykselle (pie-

2 nennetty 5 %). *muut kulut (4000 ) sisältää varauksen vuoden aikana tuleviin avustus- yms. hakemuksiin. *talousarvioon ei ole varattu lahjoitusta Oulun yliopistorahastoon. Ano mus oli euroa (5 /asukas). Kunnanhallitus päätti ratkaista asian talousarvion käsittelyn yhteydessä. *kunnanjohtajan viran määräaikaisuus päättyy Kunnan hal li tus esittää virkasuhteen muuttamista toistaiseksi voimassa ole vaksi al kaen. Keskusvirasto: *Vuodelle 2010 varattu entiset palkkamäärärahat, koska säästövapaa päiviä on (=pitämättömiä lomia aikaisemmilta lomakausilta) yhteensä 420 pv. Näistä suurin osa periytyy Ruukin kunnan ajalta. Vuoden 2010 aikana tulee velvoittaa pitämään näitä säästövapaita pois mahdollisim man paljon. Ko. päivät ovat palkallisia päiviä. Kunnanhallitus päätti esittää vuoden 2010 talousarvioon :n määrärahan säästövapaiden purkamiseksi. Säästövapaat tulee saa da ainakin puolittumaan kahden vuoden aikana. *vuoden 2010 aikana selvitetään henkilöstötilanne vuodesta 2011 eteenpäin. Suunnitteluvuosien palkkamäärärahan pienennys on vielä ai van alustava; tarkentuu vuonna Vuodelle 2011 pienennys on sotut ja vuoden 2012 vielä sotut. *hallintopäällikön viran täyttäminen Henkilöstöhallinto Ay-luottamusmiestoiminta: 5 luottamusmiestä v Seuraavana vuonna 4 henkilöä. Korvaukset KVTES:n mukaan. Työterveyshuolto: Sopimus Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän kanssa; toteutetaan vuosisuunnitelmaa. Työsuojelu; Uudet työsuojeluvaltuutetut aloittavat vuoden 2010 alussa. Työ hyvinvointityö- ryhmä valmistelee työhyvinvointisuunnitelmaa. Työpaikkaruokailu; Entinen käytäntö jatkuu. Yhteiset koulutukset: Yhteinen luento omalla paikkakunnalla. Virkistystoiminta: Varattu määrärahaa 17 /hlö/vuosi. Tavoitteena on, että virkistyspäivä (½ pv) pidetään kahdesti vuodessa (keväällä ja syk syl lä). Merkkipäivät: Muistamiset tapahtuvat merkkipäiväsäännön mukaan. Ku kin hallintokunta huolehtii muistamiset oman sektorinsa osalta. Toimikunnat *pysyväisluonteisiin toimikuntiin on varattu määrärahat seuraaville: Asuntoimikunta, henkilöstötoimikunta, markkinointityöryhmä, sijoitustyö ryhmä, työllisyystoimikunta ja työyhteisötoimikunta. *tilapäisiin toimikuntiin on varattu palkkiomäärärahat Pitäjäpäivätyöryh mäl le, Tyhy-työryhmälle ja varaus muille toimikunnalle. Muu yleishallinto Verotus; peritään kunnalta suoraan verotilityksistä. Edustus; määräraha entisellä tasolla. Tiedottaminen; Siikasanomat. Jäsen- ja osuusmaksut; Suurimmat osuudet Pohjois-Pohjanmaan Liitto, Suomen kuntaliitto ja Siika-Pyhäjokialueen Liitto. Ystävyyskuntatoiminta; Suunnitelmakaudelle ei ole varattu määrärahoja ystävyyskuntatoiminnalle.

3 . Oikeudenhoito ja turvallisuus Talous- ja velkaneuvonta: Maksuosuus yhteistoiminnasta. Toiminta-alue on laajentunut. Vastaanotot Raahessa ja Oulunsalossa. Löytöeläimet; ostopalvelusopimukset ovat voimassa. Sisäiset palvelut Monistamo, Toimistotarvikkeet, Atk-palvelukset ja Verkkopalvelut. Hannu Kurtti toimii atk-yhdyshenkilönä 70 % työajasta ja maaseutu- puo lella 30 %. Siivous- ja ruokapalvelu Menot pidetään kurissa toimintojen muutoksilla. Sosiaali palve lujen siirtyminen hyvinvointikuntayhtymään arvioitu vaikutus siivous- ja ruokapal veluihin on vähäinen. 5 %:n säästöt henki löstömenoista: sijaisuusmää rära hoista ja kol mante na vuonna ruokapalveluhenki lön eläköitymises tä. Ruo ka palveluhenki löstö saa helmikuussa 2010 suurta louskokin ammatti tutkinnon val miiksi. Uu det tehtävänkuvat tehty ja vaativuuden ar viointi menossa hen ki lös tötoi mi kun taan vahvistetta vaksi. Maaseutuhallinto Maaseutujaosto Markkinointi. Markkinointityöryhmä esittää, että markkinoinnin määrärahojen käytöstä päättäminen annetaan markkinointi työ ryh mälle. Elinkeinojen kehittäminen, hankkeet. Menokohtaan sisältyy kunnan meno-osuus niistä hankkeista, joissa kunta on mukana (ei tarkoita seutukunnan hankkeita). Seutukunta; määrärahavaraus seutukunnan oman toimintasuunnitel- man mukaan 26 /asukas. Yhdyskuntasuunnittelu Kaavoitus, maanhankinta ja kartastot. Puitesopimus Airix Ympäristö Oy:n kanssa. Toteutusmäärärahat ovat tek ni sen toi men talousar viossa kuten myös alueark ki teh ti toi min nasta ja maan mit taus in si nöörin toimintaan liittyvät menot. Palo- ja pelastustoimi; määräraha jokilaaksojen pelastuslaitoksen esi tyksen mukaisesti. Työllistäminen Tavoitteena työllistämisen edistäminen. Erityisenä tavoitteena on työttö mien aktivointi ja sitä kautta kokonaiselämäntilanteen parantaminen; pois ns. passiiviselta listalta. Yhtenä painopistealueena ovat nuoret. Kuntouttavassa työtoiminnassa olevien ruokailumahdollisuutta jatketaan. Esitetään työsuunnittelijan työsuhteen jatkamista työllistämistuella saakka. Tarkemmat työllistämisen periaatteet päätetään hallituksessa Nettomääräraha on n suurempi kuin tänä vuonna (liite). Työl-

4 listettävien määrä on sama, mutta nyt palkat on tarkastettu tämän het ken palkkatietojen mukaan. Kaikki työsuhteet ovat 85 %:ia. Mikäli kar sintaa pitää tehdä, suoritetaan se hallituksen kokouksen jälkeen hallinto kuntien yhteispalaverissa. Kunnanhallitus esittää, että työllisyysmää rärahat pidetään esitetyllä ta solla. Kunnanhallitus päätti lähettää keskusvaalilautakunnan, tarkas tus lau takunnan sekä kunnanhallituksen päävastuualueiden ta lous ar vion se kä toiminta- ja ta lous suunnitelman valtuustolle lähetekes kustelua var ten. Valtuusto Kunnanjohtaja, hallintopäällikkö, siivous- ja ruokapalvelupäällikkö sekä maa seu tu päällikkö esittelevät toiminta- ja taloussuunnitelman sekä talousarvion. Viiteaineisto oheisena. Valtuusto käy lähetekeskustelun. Päätös: Valtuusto kuuli esittelyt. Keskustelussa esiin tullutta * kokouksien kahvitarjoilujen järjestäminen, vähentäminen, toteut tajataho yms. * palo- ja pelastustoimen palvelutasomäärityksen esittelykierrokset ja Sii ka joen pa lo ase man kohtalo. * kertyneiden säästövapaapäivien pitäminen, henkilöstömäärät vuonna 2010 ja suunnittelukaudella. * kouluaterioiden koostumus, lähiruoan käyttö, malliannokset * Mäkelänrinteen keskuskeittiön toimivuus, taloudellisuus * maaseutuhallinnon Liminka-sopimus. Lähetekeskustelussa tehdyt esitykset Tulosalue esityksentekijä esitys Henkilöstöhal linto Mervi Koski Lisättävä mittareita; mm. tyhy-toiminta ja vir kis tystoiminta. Siivous- ja ruo kapalvelu Mervi Koski Lisää mittareita; ateriamäärät, siivous puolen am mattitaidon ylläpito ja hyvinvointiasiat. Työllistäminen Esko Sikkilä Lisää mittareita; prosenttilukuja Mervi Koski Lisää mittareita; esim. ruokailukokeilusta Viiteaineistoa.

5

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kannanotto kuntajakoselvittäjien esittämistä Turun selvitysalueen kuntarakennevaihtoehdoista 26/00.01.00/2013 Kunnanhallitus 26.05.2014 190 Valmistelija

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju)

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) Tekninen lautakunta 97 28.04.2015 Tekninen lautakunta 105 12.05.2015 Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) 3972/02.01.00/2014 Tela

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Valmistelija: sivistysjohtaja p. 044 4598 250

Valmistelija: sivistysjohtaja p. 044 4598 250 Sivistyslautakunta 13 19.03.2014 Sivistyslautakunta 25 16.04.2014 KESKUSKOULUN APULAISREHTORIN NIMEÄMINEN SIVLTK 13 Saarijärven kaupungin käytännön mukaisesti apulaisrehtorien/apulaisjohtajan tehtävään

Lisätiedot

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

HALLINTO- JA TALOUSOSASTO

HALLINTO- JA TALOUSOSASTO HALLINTO- JA TALOUSOSASTO VAALILAUTAKUNTA Eduskuntavaalit järjestetään vuonna 2015. Tavoite toteutui suunnitellusti. Toimintatulot +7 956 +7 900 0 +7 900 0 0 Toimintamenot -12 174-12 000 0-12 000-3 993-4

Lisätiedot

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh.

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. Kunnanhallitus 138 18.05.2015 Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanvaltuusto on 28.9.2009 tekemällään

Lisätiedot

KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Kaupunginhallitus 204 05.05.2014 Uus-Lavolan esiopetustilat, otto-oikeuden käyttäminen 454/10.03.02.04/2014 KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4.1 Yleisiä periaatteita Seuraavissa luvuissa käsittelemme kokonaisvaltaisesti ja kaikilta osin heit to voi maan ja sen harjoittamiseen liittyviä tekijöitä. Tämä on varsin

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rymla 35 Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon val

Lisätiedot

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22 Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015 Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Maankäyttölautakunta 22 Uudenmaan liitto on pyytänyt mm. kunnilta lausuntoa Uudenmaan 4. vai hemaa kun ta kaa van

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta

Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta Tekninen lautakunta 399 27.11.2013 Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta 1326/02.05.00.00/2013 TEKLA 399 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 Kaupunginhallitus 102 09.03.2015 Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 KHALL 09.03.2015 102 Hakemusnumerolla 101353 on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, lii ken ne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

TYÖN- TEKIJÄIN RYHMÄ- HENKI- VAKUUTUS

TYÖN- TEKIJÄIN RYHMÄ- HENKI- VAKUUTUS TYÖN- TEKIJÄIN RYHMÄ- HENKI- VAKUUTUS 1.1.2011 Keskeiset työmarkkinajärjestöt ovat sopineet ryhmähenkivakuutusturvan järjestämisestä työntekijöille. Vakuutuksenottamisvelvollisuus koskee kaikkia niitä

Lisätiedot

Sonkajärven keskustaajaman osayleiskaava

Sonkajärven keskustaajaman osayleiskaava Kaavoitustoimikunta 2 30.08.2012 Kaavoitustoimikunta 6 10.12.2012 Kunnanhallitus 241 18.12.2012 Kaavoitustoimikunta 1 26.03.2013 Kunnanhallitus 291 02.12.2013 Kaavoitustoimikunta 1 17.04.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Lautakunta keskustelee Haapajärven keskustan osayleis kaavan uudistamisesta ja laajentamisesta tehdyn tarjouksen pohjalta ja päättää jatkotoimista.

Lautakunta keskustelee Haapajärven keskustan osayleis kaavan uudistamisesta ja laajentamisesta tehdyn tarjouksen pohjalta ja päättää jatkotoimista. Tekninen lautakunta 5 20.01.2011 Tekninen lautakunta 74 16.06.2011 Tekninen lautakunta 123 24.11.2011 Tekninen lautakunta 18 15.03.2012 Tekninen lautakunta 28 12.04.2012 Tekninen lautakunta 58 06.09.2012

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kv 15.12.2014 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 2 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION 2015 JA SUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT... 4 1.1. KUNTALAIN

Lisätiedot

29 05.03.2014. Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos

29 05.03.2014. Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos Rakennus- ja ympäristölautakunta 29 05.03.2014 Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos 3284/11.00.01/2014 Rymla 29

Lisätiedot

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat Ympäristölautakunta 180 09.12.2014 Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat 546/54.540/2014 YMPLTK 180 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per

o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle lastensuojelulaiksi o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per he- ja yksilökohtaisen lastensuojelun keskei 16&2013613 seksi, että sen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 Ei siinä että tekee sitä mistä pitää, vaan siinä että pitää siitä mitä tekee, piilee onnen salaisuus. (James Barrie) Toimintaympäristömme ihmisen mittainen

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä 7.4.2014. 7.4.2014 klo 16.00-1 B. 1 2 Kunnanhallituksen kokoushuone. pj, esteellinen $ 56. puheenjohtaja $ 56.

Kokouspäivämäärä 7.4.2014. 7.4.2014 klo 16.00-1 B. 1 2 Kunnanhallituksen kokoushuone. pj, esteellinen $ 56. puheenjohtaja $ 56. Sivu 86 Aika: Paikka 7.4.2014 klo 16.00-1 B. 1 2 Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Muut läsnäolijat Poissa Esko Kekkonen Sigita Herrala Pepe Hölttä Maritta Mynttinen Risto Pesonen Seija

Lisätiedot