Sisällysluettelo LOPEN KUNTA KYYNIÖNRINTEEN ASEMAKAAVA-ALUE RAKENNUSTAPAOHJEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo 14403 LOPEN KUNTA KYYNIÖNRINTEEN ASEMAKAAVA-ALUE RAKENNUSTAPAOHJEET 30.9.2003"

Transkriptio

1 LOPPI LOPEN KUNTA Kyyniönrinteen asemakaava-alue rakennustapaohjeet

2 Lopen kunta RAKENNUSTAPAOHJEET LOPEN KUNTA RAKENNUSTAPAOHJEET Sisällysluettelo 1 Rakennustapaohjeiden tavoite ja tarkoitus Rakennustapaohjeiden toteuttaminen Kyyniönrinteen alueen kuvaus Olemassa olevan kasvillisuuden käsittely Tonttien jäsentely ja rakennustapa Rakennusten muoto ja mittasuhteet Rakennusten pintamateriaalit ja väritys Rakennusten perustaminen ja korkeusasema Paikoitus Istutukset Poikkeaminen rakennustapaohjeista...7 LIITTEET Liite 1 Liitteet 2-4 Värimallikartta Esimerkki pihan toimintojen jäsentelystä

3 Lopen kunta RAKENNUSTAPAOHJEET 2 LOPEN KUNTA RAKENNUSTAPAOHJEET 1 Rakennustapaohjeiden tavoite ja tarkoitus Rakennustapaohjeiden tavoitteena on luoda Kyyniönrinteen asemakaava-alueelle yhtenäinen ympäristöön soveltuva yleisilme. Asemakaava-alueen lounaispuolelle sijoittuu kulttuurihistoriallisesti arvokas Lopen vanha kirkko ympäristöineen. Avoin peltomaisema ja kumpareille sijoittuva asutus kertovat pitkään jatkuneesta viljelytoiminasta. Rakennustapaohjeilla pyritään sovittamaan uusi rakentaminen tähän arvokkaaseen maisemaan. Lähtökohtana on rakennusten yhtenäinen sijoittuminen tontille sekä pihapiirien muodostuminen rakennusten, eri toimintojen ja kasvillisuuden sijoittelulla rakennuspaikalla. Tavoitteena on muodostaa mittakaavaltaan ja perushahmoltaan yhtenäinen kokonaisuus. Rakennustapaohjeilla pyritään luomaan rakentamisen lähtökohdat yhtenäisiksi, jolloin rakennusten väritys ja yksityiskohdat voidaan määritellä väljemmin. Pyrkimys on luoda yksilöllisten rakennusten muodostama yhtenäinen ympäristö. Kyyniönrinteen asemakaava-aluetta koskevat rakennustapaohjeet täydentävät ja täsmentävät asemakaavan määräyksiä. 2 Rakennustapaohjeiden toteuttaminen Tontin omistaja sitoutuu noudattamaan rakentamisessa näitä rakennustapaohjeita. Rakennuslautakunta valvoo ohjeiden noudattamista. Tontin rakennuttajan on saatettava nämä rakennustapaohjeet rakennussuunnittelijan tiedoksi. Rakennustapaohjeiden noudattaminen edellyttää korttelin jo suunniteltujen ja rakennettujen tonttien rakennustavan huomioimista. Ajantasaisen tiedon ja ohjauksen saa kunnan rakennusvalvonnasta. 3 Kyyniönrinteen alueen kuvaus Suunnittelualue sijaitsee Lopen kirkonkylän keskustaajaman eteläpuolella. Suunnittelualue sijoittuu Pilpalantien itäpuoleiselle peltoalueelle ulottuen eteläkärjestään Loppijärven rantaan. Pientalorakentamiseen on osoitettu kaavaalueen pohjoisosa. Kirkonkylän keskustaan on suunnittelualueelta matkaa noin 0,5 kilometriä.

4 Lopen kunta RAKENNUSTAPAOHJEET 3 Suunnittelualue muodostuu suurimmaksi osaksi tällä hetkellä viljelykäytössä olevasta pellosta. Alueen pohjoisosan kumpareelle sijoittuu kaksi haapaa ja tervaleppää kasvavaa metsikköä. Peltoalueen keskellä on pienehkö ojan varteen sijoittuva lehtipuumetsikkö. Suunnittelualueen itäpuolelle sijoitttuu IsoKorkeen kuusta kasvava länsirinne. Suunnittelualueen pellot ovat edelleen viljelykäytössä. Pellot liittyvät kirkonkylän ja Vanhan kirkon alueiden perinteiseen viljelymaisemaan. Pelloista pisimpään viljelyssä säilyneet lohkot sijoittuvat Vanhan kirkon välittömään ympäristöön sijoittuneen kylätontin pohjois- ja länsipuolelle. Kyyniönrinteen asemakaava-alue viistoilmakuvassa etelän suunnasta nähtynä. 3.1 Olemassa olevan kasvillisuuden käsittely Kaava-alue on pääosin avointa peltoa. Alueen pohjoisosassa kasvavien metsiköiden puita voidaan tonteilla säilyttää. Säilytettävä puusto tulee suojata rakentamisen aikana. Puiden rungot voidaan suojata pystylaudoin, jotka sidotaan paikalleen esim. rautalangalla. Laudoitusta ei saa naulata suojattavaan puuhun kiinni. Juuristoalueella tulee välttää koneilla ajamista sekä rakennusmateriaalien säilyttämistä. Tarvittaessa juuristoalue voidaan suojata sorastamalla. Peltoalueen keskellä oleva puustosaareke säilytetään. Tällä alueella kasvillisuutta harvennetaan muutaman vuoden kuluessa vähitellen. Näin saadaan muodostettua viihtyisä puistometsikkö.

5 Lopen kunta RAKENNUSTAPAOHJEET Tonttien jäsentely ja rakennustapa Rakennustapaohjeilla pyritään luomaan kaava-alueelle yhtenäinen, viihtyisä ja ympäristöön soveltuva ilme. Yksittäiset rakennukset ovat osa kokonaisuutta, mikä tulee huomioida jo rakennusten suunnitteluvaiheessa. Rakentaminen tulee sovittaa kokonaisuutta täydentäväksi osaksi. Asemakaavassa on osoitettu kullekin tontille rakennusala, johon rakennukset tulee sijoittaa. Erillinen autotalli- ja varastorakennus on alueella sallittu. Rakennukset sijoitetaan tonteille yhtenäisesti. Pääharjansuunta on oltava pohjois-eteläsuuntainen. Näin halutaan mahdollistaa näkymä järvelle mahdollisimman monelta tontilta. Talousrakennusten harjansuunta voi poiketa päärakennuksen harjansuunnasta. Rakennusten sijoittelulla voidaan muodostaa kaikille tonteille pienilmastollisesti suotuisa etelän- ja lounaanpuoleinen pihaalue. Erillisen talousrakennuksen ulkonäkö tulee sovittaa yhteensopivaksi asuinrakennuksen kanssa. Rakennusten sijoittelussa tulee välttää maisemaan sopimattomia pengerryksiä ja leikkauksia. Tienäkymän rytmittymisen kannalta olisi suositeltavaa sijoittaa jokin rakennuksista tien puoleiseen rakennusalueen rajaan kiinni. 3.3 Rakennusten muoto ja mittasuhteet Rakennusten suurin sallittu kerrosluku on osoitettu asemakaavassa ollen I - Iu1/2 sekä alueen pohjois- ja länsiosassa I 3/4. Päärakennuksen muodon tulee olla suorakaide, johon voidaan lisätä kuisti tai sisäänkäyntikatos. Erillisen talousrakennuksen tulee olla päärakennusta matalampia ja kapeampia. Rakennusten sokkelien tulee olla vähintään 40 cm maanpinnasta. Yksikerroksisten rakennusten ulkoseinien tulee olla vähintään 3,60 metriä sokkelin yläpinnasta vesikaton ja seinälinjan leikkauskohtaan. Rakennukset ovat harjakattoisia. Kattokaltevuuden ja -tyypin on oltava koko alueella yhtenäinen. Kattokaltevuus saa vaihdella välillä 1:1,5-1:1,75. Päärakennuksen kattoon on mahdollista tehdä frontoni eli kattouloke. Erillisen autotalli- ja varastorakennuksen katto tulee rakentaa loivemmaksi kuin asuinrakennuksen katto, jotta ne visuaalisesti näyttäisivät samanlaisilta. 3.4 Rakennusten pintamateriaalit ja väritys Pääasiallinen julkisivumateriaali Kyyniönrinteen alueella on puu. Puuverhoilun vaihtoehtoja ovat vaakalaudoitus, pystylaudoitus tai näiden yhdistelmät. Alueen pohjoisosassa (kortteleissa 103 ja 104) ovat mahdollisia lauta- ja tiiliverhoilun yhdistelmät, joissa tiilen osuus on korkeintaan 2/3. Lautaverhoilun väritys voi vaihdella tonteittain. Värivaihtoehtoja ovat sävyltään liitteenä olevan värikartan malleihin sopiva väri (valmistajien värikoodit ovat mukana, värit voivat kopioteknisistä syistä muuttua). Vierekkäisten tonttien rakennusten seinien värin tulee poiketa toisistaan. Talousrakennuksissa

6 Lopen kunta RAKENNUSTAPAOHJEET 5 voidaan käyttää myös punamultaa. Tiiliverhoilluissa osissa käytetään vaaleita sävyjä. Julkisivun päävärin tulee olla peittävä. Räystäs- ja nurkkalaudat sekä ikkunanpuitteet suositellaan maalattavaksi vaaleiksi. Talousrakennusten värityksen tulee mukailla päärakennuksen väritystä. Kattomuotona koko alueella on harjakatto. Katemateriaalina voidaan käyttää huopaa, saumapeltiä tai tiiltä. Katteen värityksen tulee olla grafiitinharmaa tai tiilenpunainen. Havainnekuva Kyyniönrinteen alueesta. 3.5 Rakennusten perustaminen ja korkeusasema Pesutilojen ja ensimmäisen kerroksen lattian tulee olla viemäröitävissä kunnan viemäriin. Korkeusasema tulee maisemallisista syistä olla mahdollisimman alhainen kuitenkin huomioiden kunnallistekniikan asettamat vaatimukset. Rakennuksen korkeusasema tulee merkitä maastoon ja hyväksyttää kunnassa. Korkeusaseman määrittämisen yhteydessä hyväksytetään sokkelikorkeus. 3.6 Paikoitus Jokaisella tontilla tulee olla vähintään kaksi autopaikkaa asuntoa kohden. Erillinen autotallirakennus on sallittu. 3.7 Istutukset Tonttien rajaamista yhtenäisillä puu- ja pensasaidoilla ei suositella. Pihan rajaamiseen suositellaan käytettäväksi vaihtelevasti puu- ja pensasryhmiä ja aidanteita. Näin saadaan vaihteleva ja luonnonmukainen ympäristö. Lisäksi näkymät Loppijärvelle voivat säilyä kasvillisuusryhmien välitse. Puuaitoja voidaan käyttää täydentämässä istutuksia rakennusten läheisyydessä. Oleskelualueita voidaan rajata puoliavoimilla pergolarakenteilla, joita pehmennetään köynnös- ja pensasistutuksin. Aitojen ja pergoloiden värityksen tulee mukailla rakennusten väritystä.

7 Lopen kunta RAKENNUSTAPAOHJEET 6 Istutettavat kasvit suositellaan sijoitettavaksi ryhmiin. Ryhmitellen saadaan pihatilaa jäsenneltyä. Kasvit myös menestyvät paremmin ryhmiteltyinä kuin yksittäin istutettuina. Etenkin yksittäisten pensaiden istuttamista nurmikolle tulee välttää. Piha liitetään luontevasti ympäristöönsä istuttamalla pensas- ja puuryhmiä tontin reunamille. Liitteenä on esimerkkimalli pihan istutusten ja toimintojen jäsentelystä. Seuraavassa on esitetty alueella parhaiten viihtyviä kasvilajeja, joiden käyttö tontin istutuksissa on suositeltavaa. Suositeltavia havupuita ovat mustakuusi, serbiankuusi ja katajat. Lehtipuista alueella viihtyvät mm. tuohituomi, pihlaja, tervaleppä ja pilvikirsikka. Istuttamalla puut muutaman kappaleen ryhmiin saadaan näyttävämpi lopputulos. Suositeltavia suurikokoisia pensaslajeja ovat tuomipihlajat, korallikanukka, pihasyreeni, unkarinsyreeni ja rusokuusama. Keskikorkeita pensaita ovat mm. musta-aronia, taikinamarja, lumimarja, kurttulehtiruusu, hansaruusu, virpiangervot ja pajuangervot. Matalia pensaslajeja ovat pensashanhikki, koivuangervo, nukkeruusu, keijuangervo, tuivio ja erilaiset katajat. Parhaiten ympäristöön sopiva kokonaisuus syntyy käyttämällä runsaasti alueella luontaisesti viihtyviä kasveja. Erikoismuotoja voidaan käyttää katseenvangitsijana, mutta niiden runsas käyttö ei ole suotavaa. Erikoisten värimuotojen käyttöä tulee välttää ainakin puuistutuksissa. Etenkin marjapensaita ja hedelmäpuita hankkiessa kannattaa valita kotimaista kestävää kantaa olevia lajikkeita. Näkymä vanhan kirkon mäeltä Kyyniönrinteen asemakaava-alueen suuntaan.

8 Lopen kunta RAKENNUSTAPAOHJEET 7 4 Poikkeaminen rakennustapaohjeista Mikäli kaikki tien varren tontit on varattu ja varaajat yksimielisesti haluavat poiketa näistä rakennustapaohjeista, voivat he yhdessä neuvotella poikkeuksesta kunnan rakennuslupaviranomaisen kanssa. Mahdollinen muutos koskee tien varren kaikkia rakennuspaikkoja. Hollolassa 30. päivänä syyskuuta 2003 INSINÖÖRITOIMISTO PAAVO RISTOLA OY Matti Kautto osastopäällikkö Pirjo-Riitta Pyysing suunnitteluhortonomi

9

10

11

12

1 (15) IMATRAN. Y-tunnus 2474031-0

1 (15) IMATRAN. Y-tunnus 2474031-0 1 (15) IMATRAN KAUPUNKI Hyväksyttyy -.-.2013 -- Rakennusvalvontajaosto RAKENTAMISTAPAOHJE ASEMAKAAVA 1049 MELTOLA ETELÄOSA Rakentamistapaohjeet täydentävät Meltolan asemakaavassaa 1049 esitettyjä erillispientalotontteja

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA NARVAN KAAKKOISEN ALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET

VESILAHDEN KUNTA NARVAN KAAKKOISEN ALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET VESILAHDEN KUNTA NARVAN KAAKKOISEN ALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET NARVAN KAAKKOISEN ASEMAKAAVA ALUE koskee Vesilahden kunnan Narvan kylän tilan 4-74 (Poukka 2) aluetta Karholantien itäpuolella sekä Narvan osakaskunnan

Lisätiedot

HAILUOTO NOKAN ALUEEN ASEMAKAAVA ( MARJANIEMI ) RAKENTAMISTAPAOHJEET

HAILUOTO NOKAN ALUEEN ASEMAKAAVA ( MARJANIEMI ) RAKENTAMISTAPAOHJEET HAILUOTO NOKAN ALUEEN ASEMAKAAVA ( MARJANIEMI ) RAKENTAMISTAPAOHJEET Korttelit 1 ja 2 05.03.2010 2 NOKAN ALUEEN ( MARJANIEMI ) RAKENTAMISTAPAOHJEET JOHDANTO Rakentamistapaohjeet täydentävät Nokan alueen

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E MANNISENMÄKI

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E MANNISENMÄKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E ASEMAKAAVAN MUUTOS 29. KAUPUNGINOSAN VIRKISTYSALUEELLE JA 29. KAUPUNGINOSAN LAAJENNUS MANNISENMÄKI KAAVATUNNUS 29:020 KAAVAN PÄIVÄYS 20.01.2012 RAKENTAMISTAPAOHJEIDEN

Lisätiedot

ORIMATTILA Artjärven alueen omakotitontit

ORIMATTILA Artjärven alueen omakotitontit ORIMATTILA Artjärven alueen omakotitontit SALMENRANTA KOTOKOLMIO Orimattilan omakotitontit Orimattilan kaupungilla on tarjolla omakotitontteja keskustan lähellä Arolan Metsärinteen alueella ja Käkelässä

Lisätiedot

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet HAUKKANIEMI Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet KUOPION KAUPUNKI Tekninen virasto Kaavoitusosasto 31.8.2007 SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISOHJEET SISÄLTÖ OSA 1 PIENTALORAKENTAJIEN SUUNNITTELU-

Lisätiedot

kylien OY 17.1.2014 yhteneväistä vaa JOKISILTA ÄNGESLEVÄ- MARKKUU

kylien OY 17.1.2014 yhteneväistä vaa JOKISILTA ÄNGESLEVÄ- MARKKUU SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA TYRNÄVÄN KUNTA Ängeslevänjokivarren kylien rakentamistapaohjeet Rakentamistapaohjeet Rakentamistapaohjeiden tarkoitus on edistää viihtyisää, yleisilmeeltään yhteneväistä ja Limingan

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE LEUNANMÄKI-HURUSLAHDENRANTA TONTIT 11-7, 11-8 JA 17-1. 2.3.2007, sivu 1/7

RAKENTAMISTAPAOHJE LEUNANMÄKI-HURUSLAHDENRANTA TONTIT 11-7, 11-8 JA 17-1. 2.3.2007, sivu 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE LEUNANMÄKI-HURUSLAHDENRANTA TONTIT -, -8 JA -..00, sivu / ..00, sivu / ALUE ; kortteli / tontti sekä kortteli / tontit ja 8 YLEISTÄ Rakennustapaohje on laadittu noudatettavaksi asemakaavan

Lisätiedot

Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin

Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin Sirkka Köykkä 1. MAISEMARAKENNE Maisema rakentuu ekologisista perustekijöistä: kallio- ja maaperästä, vesistöistä, ilmastosta ja elollisesta luonnosta.

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki. Suunnitteluohjeet. Teivo 2 / Yritysalue (korttelit 238 ja 239) Ylöjärven kaupunki

Ylöjärven kaupunki. Suunnitteluohjeet. Teivo 2 / Yritysalue (korttelit 238 ja 239) Ylöjärven kaupunki Ylöjärven kaupunki Suunnitteluohjeet Teivo 2 / Yritysalue (korttelit 238 ja 239) Ylöjärven kaupunki Ympäristölautakunta 18.10.2011 Teivo 2 / Yritysalue Sijainti Teivo 2 yritysalue (Hiitin asemakaava-alue)

Lisätiedot

NASTOLAN VILLÄHTEEN KYYNÄRÄN KORTTELI 246 TONTTIEN 15-18, 29, 30 SEKÄ KORTTELEITA 425 432 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET

NASTOLAN VILLÄHTEEN KYYNÄRÄN KORTTELI 246 TONTTIEN 15-18, 29, 30 SEKÄ KORTTELEITA 425 432 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET KYYNÄRÄN ALUE RAKENNUSTAPHJEET NASTOLAN LÄHTEEN KYYNÄRÄN KORTTEL TONTTEN -8, 9, 0 SEKÄ KORTTELETA KOSKEVAT RAKENNUSTAPHJEET Ympäristölautakunta 007 8 Ympäristölautakunta 8008, muutos Korjaus osa-aluenumerointiin

Lisätiedot

LÄNSI-KOLSARI 1. VAIHE

LÄNSI-KOLSARI 1. VAIHE Rakentamistapaohje 1/2009 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 25.2.2009 LÄNSI-KOLSARI 1. VAIHE Kuva. Havainnepiirros 1. Rakentamistapaohjeen tarkoitus Rakentamistapaohjeet täydentävät asemakaavan määräyksiä

Lisätiedot

Voivalan rannan asemakaavan muutos (Voivalan rannan lisäalue)

Voivalan rannan asemakaavan muutos (Voivalan rannan lisäalue) .0.04 Rakennusvalvonta, p. 588 486 Voivalan rannan asemakaavan muutos (Voivalan rannan lisäalue) Erillispientalojen alueet () kortteli 6035 Korttelissa 6035 asemakaavan ja rakentamistapaohjeiden määräykset

Lisätiedot

Kyynäränkangas ja Niemelänniemi Asemakaava V092. Rakentamistapaohjeet 31.3.2014, tark. 17.5.2014. Arkkitehtitoimisto AJAK Oy Adalbert Aapola

Kyynäränkangas ja Niemelänniemi Asemakaava V092. Rakentamistapaohjeet 31.3.2014, tark. 17.5.2014. Arkkitehtitoimisto AJAK Oy Adalbert Aapola Kyynäränkangas ja Niemelänniemi Asemakaava V092 Rakentamistapaohjeet 31.3.2014, tark. 17.5.2014 Arkkitehtitoimisto AJAK Oy Adalbert Aapola SISÄLLYS 1. Yleistä... 3 1.1 Rakentaminen lähellä tontin rajaa...

Lisätiedot

P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS 17.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo ja Oulu

Lisätiedot

TÖRNÄVÄN SAIRAALAN ALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET RAKENTAMISTAPAOHJEET TÖRNÄVÄN SAIRAALA-ALUE SEINÄJOKI

TÖRNÄVÄN SAIRAALAN ALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET RAKENTAMISTAPAOHJEET TÖRNÄVÄN SAIRAALA-ALUE SEINÄJOKI TÖRNÄVÄN SAIRAALAN ALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET TÖRNÄVÄN SAIRAALAN ALUEEN RAKENTAMISTAPAOHJEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 1.1 Ohjeiden tarkoitus ja tavoitteet 1.2 Rakennusalueen sijainti 1.3 Alueen erityispiirteet

Lisätiedot

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13.

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 109 Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 1 Kulttuuriympäristön säilyttäminen ja suojelu asemakaavalla Rakennettu ympäristömme koostuu eri ikäisistä

Lisätiedot

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava Kaavaluonnoksen selostus ASIA: 254/713/2009 Kaavan laatija: Seppo Lamppu tmi s-posti seppo.lamppu@kaavoitus.fi puh. 040 8674 451 Kunnan

Lisätiedot

Tasavertaisuus, Oikeudenmukaisuus, Laillisuus Pispala Visio 2008 Rakennusoikeus -ryhmä

Tasavertaisuus, Oikeudenmukaisuus, Laillisuus Pispala Visio 2008 Rakennusoikeus -ryhmä Pispala Visio 2008 Rakennusoikeus -ryhmä Tasavertaisuus, Oikeudenmukaisuus, Laillisuus Pispala Visio 2008 Rakennusoikeus -ryhmä Näsijärveltä Ilmasta Pyhäjärveltä Julkaisun kokoajat: Antti Ivanoff, Aarne

Lisätiedot

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA VALKEAKOSKEN KAUPUNKI KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Alueen määrittely Alueen sijainti Asemakaavan muutos koskee

Lisätiedot

KIRKKOLAHDEN SYVÄSATAMAN RAKENNUSTAPAOHJE

KIRKKOLAHDEN SYVÄSATAMAN RAKENNUSTAPAOHJE KIRKKOLAHDEN SYVÄSATAMAN RAKENNUSTAPAOHJE YLEISTÄ Rakennustapaohjeella pyritään alueen toteutumiseen yhtenäisenä korkeatasoisena asuinalueena, joka soveltuu Heikinpohjan ympäristöön ja kaupunkikeskustaan.

Lisätiedot

Kaupunginosa 33 Korttelit 3554-3561 sekä katu-, pysäköinti-, erityis- ja puistoalueet

Kaupunginosa 33 Korttelit 3554-3561 sekä katu-, pysäköinti-, erityis- ja puistoalueet 1 Asemakaava 429 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot HAIKKOO, LASARETTI Kaupunginosa 33 Korttelit 3554-3561 sekä katu-, pysäköinti-, erityis- ja puistoalueet Asemakaavan

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Sisällys 1. Soveltamisala ja viranomaiset 1.1 Soveltamisala..1 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen..1 2. Lupajärjestelmät 2.1 Rakentamisen ja muiden toimenpiteiden luvanvaraisuus

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

RAKENTAMISOHJE KAIVOLAN 2. OSA-ALUE

RAKENTAMISOHJE KAIVOLAN 2. OSA-ALUE RAKENTAMISOHJE KAIVOLAN 2. OSA-ALUE HALLINTOKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO 29.8.2006 MUUTOS 30.11.2006, 30.11.2009 Rakennusten sijainti tontilla - 3 - Rakennukset sijoitetaan asemakaavan mukaiselle rakennusalalle

Lisätiedot

Pientalorakentajan perustieto

Pientalorakentajan perustieto Pientalorakentajan perustieto SISÄLLYS ALKUSANAT... 2 1.0 HANKKEEN VAIHEET... 3 2.0 SUUNNITTELU... 4 2.1 TARPEIDEN KARTOITTAMINEN... 4 2.2 TONTTI... 5 2.3 KUSTANNUKSET... 6 2.4 SUUNNITTELUN OHJAAMINEN...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Kaupunkisuunnittelulautakunta 23.01.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Kaupunkisuunnittelulautakunta 23.01.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 23.01.2013 Sivu 1 / 1 3353/10.02.03/2011 Kaupunkisuunnittelulautakunta 85 8.6.2011 Kaupunkisuunnittelulautakunta 76 9.5.2012 6 Järvenperä, Karvasmäki, Högnäs, ehdotus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 67080498.BBS2.SLU1 Kvalt. 16.11.2009.. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 SEINÄJOKI Kertunlaakson (54) kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus, alue III Korttelit 68 83 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015

ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015 ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..2015 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot