Kouvolan ratapiha: vaarallisten aineiden kuljetuksista (VAK) aiheutuvien suuronnettomuusriskien arvioinnin päivitys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kouvolan ratapiha: vaarallisten aineiden kuljetuksista (VAK) aiheutuvien suuronnettomuusriskien arvioinnin päivitys"

Transkriptio

1 Kouvolan ratapiha: vaarallisten aineiden kuljetuksista (VAK) aiheutuvien suuronnettomuusriskien arvioinnin päivitys Erkka Ryynänen ja Tuomas Raivio, Gaia Consulting Oy Johdanto Hankkeen tavoitteena oli päivittää vuonna 2011 toteutetussa Kouvolan ratapiha: VAKsuuronnettomuusriskien arviointi -hankkeessa 1 esitetyt suuronnettomuusriskien leviämisalueet ja todennäköisyydet sekä arvioida samassa hankkeessa esitettyjen turvallisuustoimien vaikutuksia riskeihin. Tulokset Päivitetyt onnettomuustodennäköisyydet 2 on esitetty taulukossa 1. Suuronnettomuusskenaarioiden todennäköisyydet ovat muuttuneet ja pääasiassa pienentyneet merkittävästi vuoden 2011 arviointiin verrattuna. Tämä johtuu ensisijaisesti laskentamenetelmän kehittymisestä. Todennäköisyydet eivät enää kuvaa onnettomuuden todennäköisyyttä, vaan todennäköisyyttä, jolla onnettomuus vaikuttaa satunnaiseen kohteeseen vaara-alueella. Keskeiset muutokset laskentamenetelmissä vuoden 2011 laskentaan verrattuna on kuvattu liitteessä I. Päivitetyissä laskelmissa onnettomuusskenaarioista ainoastaan BLEVE 3 nousee kohonneeseen todennäköisyysluokkaan, muiden skenaarioiden ollessa todennäköisyyksiltään pieniä. Tulokset pätevät vuoden 2012 kuljetusmäärille. Koska kuljetusmäärät muuttuvat jatkuvasti, on todennäköisyydet hyvä tarkastaa muutaman vuoden välein. Taulukko 1. Todennäköisyydet, joilla suuronnettomuusskenaariot vaikuttavat vaara-alueella olevaan kohteeseen Suuronnettomuusskenaario Ratapiha Ratapiha Ratapiha (vaihtotyö) (junana) yhteensä Ammoniakin pieni vuoto 0,00E+00 1,14E-07 1,14E-07 Ammoniakin suuri vuoto 0,00E+00 5,17E-08 5,17E-08 Rikkidioksidin pieni vuoto 1,09E-08 3,02E-08 4,11E-08 Rikkidioksidin suuri vuoto 1,21E-09 3,36E-09 4,57E-09 Lammikkopalo (1 vaunu) 1,92E-07 5,20E-07 7,12E-07 Lammikkopalo (15 vaunua) 3,20E-08 8,66E-08 1,19E-07 Pieni vuoto ja jälkisyttymä 7,09E-09 1,92E-08 2,63E-08 Suuri vuoto ja jälkisyttymä 3,77E-09 1,02E-08 1,40E-08 BLEVE 3,76E-07 1,07E-06 1,44E-06 pieni todennäköisyys: kohonnut todennäköisyys: korkea todennäköisyys: 1 Hankkeen loppuraportti: Gilbert, Ylva et al. (2011) Kouvolan ratapiha: VAK-suuronnettomuusriskien arviointi. Gaia Consulting 2 Tulokset on laskettu samoilla menetelmillä kuin Tampereen vastaavat tulokset keväällä 2013 toteutetussa riskienarvioinnissa 3 Lyhenne sanoista Boiling liquid expanding vapour explosion. Kyseessä on paineellisen nestekaasusäiliön räjähdys. BLEVE:ssä säiliön paine nousee voimakkaasti nesteen alkaessa kiehua suljetussa tilassa. Lopulta säiliö repeää, sisältö syttyy ja palaa korkealle nousevana tulipallona.

2 Vaarallisten aineiden leviämisalueiden osalta todettiin, että tulokset ovat säilyneet samoina kuin vuoden 2011 raportissa. Riskienhallintatoimenpiteiden kuvaukset sekä näihin liittyvät arviot vaikuttavuuksista ja relevanssista on esitetty liitteessä II. Tulosten tulkinta ja hyödyntäminen Vaaraa aiheuttavien kohteiden ympäristön maankäytössä huomioon otettavista suojaetäisyyksistä säädetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 4 57 :ssä seuraavasti: Harkittaessa rakennushankkeen sijoittamista ja rakennuspaikan soveltuvuutta on huolehdittava vaarallisista aineista aiheutuvan suuronnettomuusvaaran torjumiseksi riittävistä suojaetäisyyksistä. Täsmällisempää kuvausta tarvittavista suojaetäisyyksistä ei ole laissa kuitenkaan annettu. Tarkemmin vaarallisten aineiden kuljetusten aiheuttamia riskejä ja näihin liittyviä suojaetäisyyksiä pohdittiin Liikenne- ja viestintäministeriön Kerttu-hankkeessa 5. Tämän selvityksen tuloksissa esiteltyä lähestymistapaa suositellaan myös Ympäristöministeriö ohjeistuksessa VAK-ratapihat ja kaavoitus 6. Näiden ohjeistusten mukaiset suositukset kaavoitukselle Kouvolan ratapihan läheisyydessä on esitetty liitteessä III Tässä raportissa (liitteessä III) esitettyjä suosituksia voidaan käyttää tukena kaavoitus- ja lupapäätöksiä tehtäessä, mutta niillä ei ole virallista statusta. Onnettomuusskenaarioista ainoastaan BLEVE nousi kohonneeseen todennäköisyysluokkaan. Tämä tarkoittaa sitä, että BLEVE:n aiheuttaman vahingon todennäköisyys on riskialueella kulkevalle henkilölle samassa suuruusluokassa joskin pienempi kuin esimerkiksi liikenneonnettomuuden 7. Kuten liitteessä III on esitetty, ei tälle riskialueelle suositella sijoitettavan toimintoja, joihin liittyy asutusta tai muuten vilkkaita ihmisvirtoja. Vaihtoehtoisesti BLEVE:n todennäköisyyttä voidaan yrittää pienentää. Varautumistoimenpiteiden toteuttaminen ja vaikutukset Onnettomuusskenaario kuuluu luokkaan pieni todennäköisyys, kun sen todennäköisyys on harvemmin kuin kerran miljoonassa vuodessa. BLEVE:n todennäköisyys Kouvolan ratapihalla on arvion mukaan 1,44 kertaa miljoonassa vuodessa. Siten riskienhallintatoimenpide, joka pienentäisi BLEVE:n todennäköisyyden esimerkiksi puoleen, laskisi BLEVE:n riskitason luokkaan pieni todennäköisyys. BLEVE:n todennäköisyyttä voidaan pyrkiä pienentämään sopivilla riskienhallintatoimenpiteillä. BLEVE tapahtuu tyypillisesti tilanteessa, jossa tulipalo tai pistoliekki kuumentaa läheisyydessä olevaa palavaa nestettä tai nesteytettyä kaasua sisältävää säiliövaunua. BLEVE:n estämiseksi tehokkaita riskienhallintatoimenpiteitä ovat sellaiset, jotka joko i) mahdollistavat tulipalon tehokkaan sammutuksen, ii) tehostavat pelastustoimintaa onnettomuustilanteessa tai iii) pienentävät tulipalojen todennäköisyyttä ratapihalla. Liitteessä II esitetyistä riskienhallintatoimenpiteistä monet vaikuttavat BLEVE:n todennäköisyyteen. Osa niistä tehostaa pelastuslaitoksen toimintaa onnettomuustilanteessa. Tällaisia toimia ovat esimerkiksi VAK /895 5 Gilbert, Ylva; Kumpulainen, Annan; Lunabba, Johan & Raivio, Tuomas (2009) VAK-kuljetuskeskittymät osana turvallista yhteiskuntaa maankäytön suunnittelu ja yhteinen riskienhallinta. KERTTU-hankkeen loppuraportti. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 24/ Gilbert, Ylva ja Aho, Jatta (2012) VAK-ratapihat ja kaavoitus - Vaarallisten aineiden kuljetus ja suuronnettomuuden mahdollisuuden huomiointi. Ympäristöministeriön Raportteja 5/ Odotusarvo, jolla BLEVE vaikuttaa riskialueella sijaitsevaan kohteeseen on noin 1,44 miljoonasta. Liikenteessä kuoli vuonna 2011 Suomessa 292 ihmistä, mikä tarkoittaa liikennekuoleman todennäköisyyden olevan luokkaa 54 miljoonasta, kun asukkaita Suomessa oli (Tilastokeskus, 2012).

3 ratapihan osoitteistaminen 8 ja suuronnettomuuksien torjunnan säännöllinen harjoittelu 9. Pelastuslaitos on parhaillaan laatimassa ratapihalle ulkoista pelastussuunnitelmaa, jonka puitteissa näitä asioita voitaisiin pohtia. Pelastussuunnitelmassa voitaisiin tunnistaa myös mahdolliset muut torjuntatoimia tehostavat keinot ja arvioida niiden tarvetta ja toteutettavuutta 10. Tulipalojen sammutusvalmiuteen voidaan vaikuttaa lisäksi esimerkiksi sammutusjärjestelmää kehittämällä. 11 Ylipäänsä onnettomuuksien riskejä ratapihalla voidaan pienentää VAK-junien nopeutta rajoittamalla 12 sekä kaluston kuntoa ja telien jäykkyyttä mittaavia laitteita asentamalla 13. Onnettomuuksien vaikutusaluetta voidaan rajoittaa jonkin verran rajoittamalla VAKvaunujen liikkumista ja sijoittamista ratapihan sisäosiin ja etäälle haavoittuvista kohteista 14. Riskienhallintatoimenpiteiden vaikutusten arvioiminen onnettomuustodennäköisyyksiin on haastavaa ja kvantitatiivisia arvioita ei voida tämän hankkeen puitteissa toteuttaa. Tässä esitettyjen riskienhallintatoimenpiteiden toteuttamista kannattaa kuitenkin harkita, jotta erityisesti BLEVE:n todennäköisyyttä saataisiin laskettua. Riskienhallintatoimenpiteiden arvioimiselle hyvät puitteet voi tarjota esimerkiksi valmisteilla oleva ulkoinen pelastussuunnitelma. Kaavoituspäätöksiä tehtäessä on muistettava rautatiekuljetusten sisällön vaihtelu. Jo muutamassa vuodessa on tapahtunut merkittäviä muutoksia, kun esimerkiksi raakaöljyn kuljetus on loppunut ja rikkidioksidin kuljetus alkanut. Tämän vuoksi olisi joka tapauksessa hyvä pidättäytyä kaavoittamasta haavoittuvia toimintoja ratapihan tuntumaan. Kuvassa 1 on esitetty vuotuisten kuljetusmäärien muutoksia Kouvolan ratapihalla joidenkin tärkeimpien kemikaalien osalta RAAKAÖLJY ÖLJYSEOS N.O.S. METANOLI PENTAANIT AMMONIAKKI, VEDETÖN BUTAANI STYREENIMONOM EERI, STABILOITU Kuva 1. Joidenkin tärkeimpien kemikaalien kuljetusmääriä Kouvolan ratapihalla vuosina Kuljetusmäärät on kuvattu tonneina. 8 liite II, riskienhallintatoimenpide v 9 liite II, riskienhallintatoimenpide vi 10 liite II, riskienhallintatoimenpide iii 11 Kiinteän sammutusjärjestelmän asentamista on pohdittu Liikenneviraston julkaisussa: Hannukari, Jussi (2011) Selvitys kiinteän sammutusjärjestelmän valintaan vaikuttavista tekijöistä vaarallisten aineiden ratapihalla Esimerkkinä Kouvolan VAK-ratapiha. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 45/ liite II, riskienhallintatoimenpide i 13 liite II, riskienhallintatoimenpide ii 14 liite II, riskienhallintatoimenpide viii

4 Liite I: Kouvolan ratapiha: vaarallisten aineiden kuljetuksista (VAK) aiheutuvien suuronnettomuusriskien arviointi todennäköisyyslaskelmien päivityksen kuvaus Johdanto Tässä liitteessä kuvataan syyt tulosten muuttumiseen verrattuna edelliseen arviointiin, joka tehtiin vuonna Pääsyyt muutoksiin ovat A) Laskentamenetelmien kehittyminen ja B) Muuttuneet laskennassa käytetyt kuljetusmäärät. Vastaavaa laskentamenetelmää on käytetty Tampereen VAK-ratapihan suuronnettomuusriskien arvioinnissa keväällä A) Todennäköisyyksien laskentamenetelmän kehittyminen Ratapihalla tapahtuvan onnettomuuden todennäköisyyden laskenta tapahtuu edelleen samoilla periaatteilla kuin aiemminkin. Nämä periaatteet on kuvattu pääpiirteissään Kouvolan ratapiha: VAKsuuronnettomuusriskien arviointi -raportin luvussa 3.4. Keskeiset laskentamenetelmät erot johtuvat seuraavasta kahdesta kehitysaskelesta: 1. Todennäköisyys ei kuvaa enää onnettomuuden tapahtumisen todennäköisyyttä jossain päin ratapihaa, vaan todennäköisyyttä, jolla onnettomuus vaikuttaa ratapihan ulkopuolella olevaan kohteeseen Aiemmin lasketut todennäköisyydet tarkoittavat todennäköisyyttä, jolla onnettomuus sattuu missä tahansa ratapihalla. Edellisen Kouvolan arvioinnin ohjausryhmän päätöksellä raportoinnissa käytettiin tätä lähestymistapaa. Tampereelle tehdyn vastaavan selvityksen yhteydessä todettiin kuitenkin, että pitkällä ratapihalla yksittäisen onnettomuuden vaikutusalue ei peitä koko ratapihaa. Jos onnettomuus esimerkiksi tapahtuu ratapihan toisessa päässä, sillä ei välttämättä ole mitään vaikutuksia ratapihan toisessa päässä. Tarkasteltaessa tiettyä aluetta kuten maankäytön suunnittelussa usein tehdään - kiinnostavia onnettomuuksia ovat vain ne ratapihalla tapahtuvat onnettomuudet, joilla on vaikutuksia tälle alueelle. Todennäköisyys, että onnettomuus tapahtuu sillä ratapihan alueella, josta tulee vaikutuksia tarkasteltavalle alueelle, on luonnollisesti pienempi kuin todennäköisyys, että onnettomuus tapahtuu jossain päin ratapihaa. Pienissä kohteissa ero on pieni. Esimerkiksi Kouvolan ratapihalla ero kuitenkin korostuu ja on syytä huomioida, koska ratapiha on tulo-, henkilö- ja järjestelyratapihat huomioiden noin 3 km pitkä ja pienimmät vaikutusalueet (lammikkopalot) ovat halkaisijaltaan vain kymmeniä metrejä. Todennäköisyys, että satunnaisesti valittu kohde ratapihan reunalla joutuu onnettomuuteen, on suuronnettomuusskenaarion todennäköisyys kerrottuna kohteeseen vaikutuksia lähettävien onnettomuuksien lukumäärän ja kaikkien mahdollisten onnettomuuksien lukumäärän suhteella. Kun vaikutukset leviävät joka suuntaan, ratapihan tyyppisellä pitkulaisella alueella ko. suhdetta voidaan arvioida 15 Hankkeen loppuraportti: Gilbert, Ylva et al. (2011) Kouvolan ratapiha: VAK-suuronnettomuusriskien arviointi. Gaia Consulting

5 vaikutusalueen halkaisijan ja ratapihan pituuden suhteella (ks. kuva 2). Raportoiduissa skenaarioiden todennäköisyyslaskelmissa tätä todennäköisyyttä on arvioitu yllä kuvatulla tavalla. O* D x LRP Kuva 2. Hahmotelma onnettomuuksien vaikutusalueista. Kohteeseen x lähettävät vaikutuksia ne onnettomuudet, jotka tapahtuvat ratapihan pätkällä O*. Todennäköisyys, että onnettomuus tapahtuu tällä välillä, on O*/LRP, missä LRP on ratapihan pituus. O*:n pituutta voidaan arvioida karkeasti O*=D, jossa D on onnettomuusvaikutuksen halkaisija. O* riippuu todellisuudessa kohteen etäisyydestä ratapihaan sekä onnettomuusraiteesta ja on päissä erilainen. Yo. arvio on konservatiivinen. 2. Vaarallisen kaasun tapauksessa huomioidaan se, että kaasu leviää vain tuulen alapuolelle Kaasuonnettomuuksissa (myrkyllinen kaasu ja kaasun jälkisyttymä) päästö kulkeutuu vain tuulen alapuolelle; kaasupilven sivulla pitoisuudet eivät kohoa. Vaarallisen kaasun skenaarioiden laskettujen pilvimuotojen perusteella ne peittävät korkeintaan noin kuudes-kahdeksasosan ympyrän sektorista. Kaasuonnettomuuden tapauksessa todennäköisyydet on normeerattava tällä ehdollisella todennäköisyydellä. Raportoiduissa todennäköisyyksissä on käytetty arvoa 1/6. B. Laskennassa käytettyjen kuljetusmäärien muuttuminen VR:ltä saatujen tietojen mukaan vaarallisten aineiden kuljetusmäärät ovat muuttuneet; esimerkiksi raakaöljyn kuljetus on loppunut. Lisäksi VR:ltä on saatu edellistä arviointia kattavammat tiedot Kouvolassa kuljetettavista aineista. Kuljetusmäärät vaikuttavat suoraan myös onnettomuuksien todennäköisyyksiin ja kuljetettavat aineet onnettomuusskenaarioihin. Sen vuoksi myös skenaariot ovat muuttuneet vuoden 2011 tuloksista. Ammoniakin lisäksi laskelmiin on otettu vaarallisista kaasuista rikkidioksidi. Lammikkopalossa on huomioitu aiemmasta poiketen kaikki palavat nesteet (VAK-luokka 3) 16. Jälkisyttymässä ja BLEVE:ssä ovat nyt mukana kaikki palavat kaasut 17. Muut tekijät Todennäköisyyksien muutoksiin vaikuttavat lisäksi onnettomuustodennäköisyyksien laskennan lähtödataan liittyvät täydennykset ja pienet korjaukset. 16 vuoden 2011 laskelmassa huomioitiin vain metanoli sekä raakaöljy ja öljyseokset 17 vuoden 2011 laskelmassa huomioitiin vain butaani ja pentaani

6 Vaikutukset todennäköisyyksiin Kouvolassa Kouvolan ratapihaa koskevat päivitetyt onnettomuustodennäköisyydet, joissa kohtien 1 ja 2 korjauskertoimia ei ole huomioitu, on kuvattu taulukossa 1 vertailun vuoksi. Verrattuna vuoden 2011 raporttiin todennäköisyyksien jaottelu on hieman erilainen. Junana tapahtuvien onnettomuuksien todennäköisyydet on yhdistetty yhdeksi luvuksi (Ratapiha (junana)) ja ne koskevat koko ratapiha-aluetta. Onnettomuuden todennäköisyydet vaihtotöissä on kuvattu erikseen (Ratapiha (vaihtotyö)) ja ne koskevat vain järjestelyratapihaa, jossa kaikki vaihtotyöt tehdään (vrt. kuva 3). Taulukko 1. Kouvolan ratapihan VAK -suuronnettomuuksien todennäköisyydet. Junana todennäköisyydet kuvaavat todennäköisyyttä, jolla onnettomuus sattuu jossain ratapiha-alueella ja vaihtotyö todennäköisyydet kuvaavat todennäköisyyttä, jolla onnettomuus sattuu järjestelyratapihalla. Suuronnettomuusskenaario Ratapiha Ratapiha Ratapiha (vaihtotyö) (junana) yhteensä Ammoniakin pieni vuoto 0,00E+00 2,94E-06 2,94E-06 Ammoniakin suuri vuoto 0,00E+00 3,27E-07 3,27E-07 Rikkidioksidin pieni vuoto 6,52E-08 1,81E-07 2,47E-07 Rikkidioksidin suuri vuoto 7,25E-09 2,02E-08 2,74E-08 Lammikkopalo (1 vaunu) 1,44E-05 3,90E-05 5,34E-05 Lammikkopalo (15 vaunua) 1,60E-06 4,33E-06 5,93E-06 Pieni vuoto ja jälkisyttymä 7,09E-07 1,92E-06 2,63E-06 Suuri vuoto ja jälkisyttymä 7,88E-08 2,13E-07 2,92E-07 BLEVE 1,24E-06 3,51E-06 4,75E-06 Taulukossa 2 olevat arvot on johdettu taulukossa 1 olevista onnettomuuksien todennäköisyyksistä edellä esitettyjen laskentamenetelmiä käsittelevien kohtien 1 ja 2 mukaisesti. Taulukko 2. Suuronnettomuusskenaarioiden vaikutusten todennäköisyydet vaara-alueella olevissa kohteissa. 18 Suuronnettomuusskenaario Ratapiha Ratapiha Ratapiha (vaihtotyö) (junana) yhteensä Ammoniakin pieni vuoto 0,00E+00 1,14E-07 1,14E-07 Ammoniakin suuri vuoto 0,00E+00 5,17E-08 5,17E-08 Rikkidioksidin pieni vuoto 1,09E-08 3,02E-08 4,11E-08 Rikkidioksidin suuri vuoto 1,21E-09 3,36E-09 4,57E-09 Lammikkopalo (1 vaunu) 1,92E-07 5,20E-07 7,12E-07 Lammikkopalo (15 vaunua) 3,20E-08 8,66E-08 1,19E-07 Pieni vuoto ja jälkisyttymä 7,09E-09 1,92E-08 2,63E-08 Suuri vuoto ja jälkisyttymä 3,77E-09 1,02E-08 1,40E-08 BLEVE 3,76E-07 1,07E-06 1,44E-06 pieni todennäköisyys: kohonnut todennäköisyys: korkea todennäköisyys: 18 Taulukko on sama kuin leipätekstin taulukko 1, mutta esitetty tässä toistamiseen selvyyden vuoksi.

7 3 2 1 Kuva 3. Kouvolan ratapiha-alueet ja tarkastelun rajaus: 1 tuloratapiha, 2: järjestelyratapiha, ja 3: henkilöratapiha. Päivitettyjen laskelmien perusteella vain BLEVE junana todennäköisyys nousee kohonneeseen todennäköisyysluokkaan. Verrattuna vuoden 2011 laskentaan ero tuloksissa on merkittävä. Tässä on kuvattu esimerkkinä muutamia keskeisiä syitä muutoksiin: - Pieni ammoniakkivuoto on siirtynyt kohonneesta todennäköisyysluokasta pieneen. Tämä johtuu siitä, että uudessa laskelmassa on huomioitu, että kaasuvuoto leviää vain yhteen tuulensuuntaan (pienentää todennäköisyyttä 1/6:lla). Lisäksi etenkin pienen ammoniakkivuodon vaikutusalueet ovat verraten pieniä suhteessa koko ratapihan pituuteen (n. 3 km), mikä pienentää todennäköisyyttä noin viidennekseen, kun huomioidaan todennäköisyys ratapihan ulkopuolella olevan kohteen näkökulmasta. - Pienet lammikkopalot ovat siirtyneet korkeasta todennäköisyysluokasta pieneen. Tämä johtuu siitä, että yhden vaunun lammikkopalo on vaikutusalueeltaan hyvin pieni verrattuna ratapihan kokoon. Tämä pienentää tietylle alueelle kohdentuvan onnettomuuden todennäköisyyttä lähes sadasosaan (2*20m / 3000m = 1/75). Tämäkin on konservatiivinen arvio, sillä laskentamenetelmässä ei huomioida ratapihan leveyttä. - BLEVE on noussut pienestä kohonneeseen todennäköisyysluokkaan. Syynä ovat päivitykset kuljetusmäärissä, jossa on huomioitu nyt laajemmin BLEVE:lle alttiit aineet. Lisäksi laskentaoletuksissa tapahtuneet pienet muutokset ovat saattaneet vaikuttaa tilanteeseen.

8 Liite II: Riskienhallintatoimenpiteiden arvioidut vaikutukset i) VAK-vaunujen nopeuden rajoittaminen enintään 20 km/h ratapiha-alueella - Tällä hetkellä VAK-vaunut kulkevat km/h. Vaihteissa maksiminopeus on 35 km/h. Mikään juna ei mene suoraan ohi vaan kaikki VAK-junat pysähtyvät asemalla. - Nopeuden rajoittaminen ratapihalla voi periaatteessa pienentää onnettomuuden todennäköisyyttä. Nopeus ei nykyisillä rajoituksilla kuitenkaan tavallisesti suoraan aiheuta onnettomuutta, vaan törmäys tai suistuminen edellyttää teknistä vikaa sekä virhetoimintoja, joihin nopeus ei vaikuta. Junille turvataan aina kulkutiet teknisesti asetinlaitteella, joka poistaa törmäämisen mahdollisuuden sekä suistumisen vaihteissa. Lisäksi junissa on käytössä JKV, mikä estää seisopastetta näyttävän opastimen ohittamisen. Jos asetinlaitteessa on tekninen vika niin silloin periaatteessa tilanne voi mahdollisesti esiintyä, silloinkin tapahtuma edellyttää useampaa samanaikaista virhetoimintaa. - Nopeuden rajoittaminen pienentää tavallisesti onnettomuuden yhteydessä syntyviä vaurioita. - VR:n arvion mukaan nopeuden alentamisella ei kutienkaan saavuteta riittävää hyötyä, jotta se kompensoisi muiden junien kulkuun aiheutuvien hidastusten haitat ja kustannukset. ii) Kaluston kuntoa mittaavat laitteet, mukaan lukien telien jäykkyyttä mittaava laite otetaan käyttöön - Tämän tyyppiset hankintapäätökset tehdään tavallisesti kansallisella tasolla. Hankintaa ei siksi voida pohtia yksin Kouvolan ratapihan näkökulmasta. Jäykkyyttä mittavien laitteiden hankinta itärajalle on tällä hetkellä harkinnassa. - OTKES:n asiantuntija arvioi sitoumuksetta ja alustavasti, että suistumiset voisivat vähentyä Suomessa noin 20 %. Tämä tarkoittaisi Kouvolan ratapihalla onnettomuuksien todennäköisyyksien pienenemistä noin 15 % 19. iii) Pelastussuunnitelman yhteydessä tunnistetaan mahdolliset torjuntatoimia tehostavat keinot ja arvioidaan niiden tarve ja toteutettavuus: - Ratapihan sisäisessä pelastussuunnitelmassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vuoden 2011 jälkeen. Sen sijaan parhaillaan työn alla oleva ulkoinen pelastussuunnitelma laaditaan vuonna 2011 päivitetyn pelastuslain nojalla ensimmäistä kertaa Kouvolan ratapihalle. Ulkoinen pelastussuunnitelma vahvistaa pelastuslaitoksen valmiuksia ratapihaan liittyvissä pelastustoimenpiteissä sekä tehostaa yhteistoimintaa ratapihahenkilöstön, pelastuslaitoksen ja muiden olennaisten toimijoiden välillä onnettomuustilanteissa. - Määrällistä vaikutusta todennäköisyyksiin ja seurauksiin ei pystytä arvioimaan. Suurimmat vaikutukset ovat onnettomuuksien kehittymisen estämiseen nopeamman toiminnan ansiosta (BLEVEn ja usean vaunun palon todennäköisyydet pienenevät) sekä vaikutusten rajaamiseen. iv) Sammutusvesien hallintasuunnitelma tehdään välittömästi yhteistyössä Kaakkois-Suomen ELYkeskuksen kanssa - Vaikuttaa vain vesistöihin, viemäreihin ja pohjavesiin kohdistuviin riskeihin, ei niinkään maankäyttöön. Ei tutkittu tässä hankkeessa. 19 Noin ¾ onnettomuuksista aiheutuu suistumisesta ja noin ¼ törmäyksistä

9 v) Ratapiha osoitteistetaan ja osoitteet merkitään pelastuslaitoksen ja toimijoiden karttoihin - Yhteistyöstä eri toimijoiden kesken on sovittu sisäisessä ja ulkoisessa pelastussuunnitelmassa. Vaikutukset kuten kohdassa iii). vi) VAK-suuronnettomuuksien torjuntaa harjoitellaan alueella säännöllisesti - Harjoitukset pidetään syyskuussa ja jatkossa harjoitukset on tarkoitus pitää vuosittain. Harjoitukset parantavat valmiuksia toimia onnettomuustilanteessa. Vaikutukset kuten kohdassa iii). vii) Skenaarioiden vaikutusalueiden sisällä oleville asukkaille ja toimijoille tiedotetaan säännöllisesti miten toimia vaaratilanteessa - Seveso-vaaratiedote on laadittu 2005 ja Seuraava laaditaan Käytännöissä ei ole tapahtunut muutoksia. Tiedotteet vähentänevät jossain määrin ympäristön haavoittuvuutta. Käytännössä vaikutukset ovat kuitenkin kyseenalaisia. viii) VAK-vaunuja ei ohjata välittömästi asemarakennuksen tai muun haavoittuvan kohteen vierestä. Liikenteen ohjauksella voidaan varmistaa, että VAK-vaunut eivät kulje lähempänä kuin 30 metrin etäisyydellä haavoittuvista kohteista. Palavia kaasuja sisältävien vaunujen etäisyyden haavoittuviin kohteisiin voisi rajata vähintään 50 m:iin. - Ei vaikuta onnettomuuden todennäköisyyteen, mutta pienentää vaikutusalueita ratapihan ulkopuolella. Esimerkiksi pieni lammikkopalo ei tämän turvatoimen jälkeen periaatteessa voi enää vaikuttaa ratapihan ulkopuoliseen kohteeseen. Vaikutus vaarallisille kaasuille vähäisempi, mutta pitoisuudet kuitenkin pienenevät merkittävästikin välittömästi ratapihan vieressä. Käytännössä vaihtotöissä VAK-vaunut vaihdetaan ja säilytetään useimmiten ratapihan keskiosissa, jolloin turvallisuustoimi jo toteutuu. Henkilö- ja tuloratapihoilla näin ei voida kuitenkaan toimia. Esimerkiksi henkilöratapihalla vaunut kulkevat ratapihan laidassa eteläistä raidetta. - Jos toimet voitaisiin toteuttaa henkilö- ja tuloratapihoillakin, vaikutusalueet kutistuisivat ratapihojen leveyden puolikkaan verran eli noin 50 m. ix) Pienien vuotojen havainnointimenettelyjen tarkistaminen ja kehittäminen. Pienten vuotojen torjuntatoimista tulisi keskustella pelastussuunnittelun yhteydessä sekä pelastuslaitoksen että ELYkeskuksen kanssa - Ei juurikaan merkitystä VAK-suuronnettomuusskenaarioiden näkökulmasta. Yhteenvetona voidaan arvioida, että vaikka pelastussuunnitelmien, osoitteistamisen ja harjoittelun kvantitatiivista vaikutusta ei voida arvioida, vaikuttavat ne kaikki suotuisasti mahdollisuuksiin rajata BLEVE:n syntyä. Tulipalossa olevan vaunun jäähdyttämiseen tarvitaan kuitenkin niin paljon vettä ja niin nopeasti, että jonkinlainen kiinteä sammutusjärjestelmä todennäköisesti tarvittaisiin lisäksi. Haastatellut tai sähköpostitse tavoitetut henkilöt: - Ilpo Tolonen, Kympe - Arto Taskinen, Arto Ojala, Markku Saha, Pekka Ylenius ja Nina Mähönen, VR - Mikko Pelho, Trafi - Esko Värttiö, OTKES

10 Liite III: Riskien huomiointi kaavoituksessa Alla olevassa kuvassa 4 on esitetty, miten vaarallisten aineiden kuljetukset voitaisiin huomioida Kouvolan ratapihan ympäristössä tehtävissä kaavoituspäätöksissä ympäristöministeriön ohjeessa "VAK-ratapihat ja kaavoitus 20 " esitetyn mukaisesti. Kohdetyyppien haavoitusluokitukset on esitetty alla taulukossa 3. Tulokset pätevät vuoden 2012 kuljetusmäärille. Taulukko 3. Toimintojenluokitteluehdotus eri riskitasoluokkien alueille Haavoittuvuusluokat A B C D E Tiheään rakennetut asuinalueet, sairaalat, koulut, vanhainkodit, päiväkodit, kauppakeskukset, yleisötilaisuudet Harvemmin rakennetut asuinalueet, julkiset palvelut, yliopistot, rautatieasemat ja vastaavat keskittymät Harvaan asutut alueet, toimistot, loma-asutus, kohteet joissa epäsäännöllinen ihmisvirta (virkistysalueet, hautausmaat), logistiikka Haja-asutusta, maataloutta, teollista tuotantoa Teollista tuotantoa, jossa ei asiakasvirtoja, VAK-keskittymät Suositusten perusteella alle 370 m etäisyydelle ratapihan reunasta ei tulisi kaavoittaa haavoittuvuusluokkiin A C kuuluvia toimintoja. Vastaavasti alle 470 m etäisyydelle ei tulisi sijoittaa haavoittuvuusluokkiin A tai B kuuluvia toimintoja. Tässä hyödynnetty lähestymistavan perusajatus on, että aluekohtaisesti hyväksyttävä riskitaso 21 riippuu alueelle sijoitetuista toiminnoista. Toiminnot, joihin liittyy vilkkaita ihmisvirtoja tai tiivistä asutusta, eivät saa lähtökohtaisesti altistua kohtuuttomalle riskille. Toisaalta esimerkiksi teollisen tuotannon alueelle vaarallisten aineiden kuljetusten aiheuttamat riskit kuuluvat luontevasti, sillä teollinen tuotanto aiheuttaa samoja riskejä. Tässä esitetty luokittelu on vain yksi näkökulma asiaan ja sillä ei ole virallista asemaa esimerkiksi kaavoituspäätöksen teossa, vaan niitä voidaan käyttää tukena kaavoitus- ja lupapäätöksiä tehtäessä. Muita näkökulmia ovat mm. haavoittuvuuden suhteellinen lisääntyminen sekä kaavoituksen muut näkökulmat, esim. viihtyisyysvaatimukset normaalitoiminnan vaikutukset huomioiden. 20 Gilbert, Ylva ja Aho, Jatta (2012) VAK-ratapihat ja kaavoitus - Vaarallisten aineiden kuljetus ja suuronnettomuuden mahdollisuuden huomiointi. Ympäristöministeriön Raportteja 5/ Riskitaso huomioi onnettomuuden todennäköisyyden ja potentiaalisten vaikutusten vakavuuden

11 Kuva 4. Kouvolan ratapiha ja vaarallisten aineiden kuljetusten kaavoituksessa huomioitavat vaikutusalueet. Vaikutusalueet vastaavat BLEVE:n 8 kw ja 5 kw vaikutusalueita. Haavoittuvuusluokkien kuvaukset on esitetty taulukossa 3.

Tampereen ratapiha ja radanvarsi: vaarallisten aineiden kuljetuksista (VAK) aiheutuvien suuronnettomuusriskien arviointi TIIVISTELMÄ

Tampereen ratapiha ja radanvarsi: vaarallisten aineiden kuljetuksista (VAK) aiheutuvien suuronnettomuusriskien arviointi TIIVISTELMÄ Tampereen ratapiha ja radanvarsi: vaarallisten aineiden kuljetuksista (VAK) aiheutuvien suuronnettomuusriskien arviointi TIIVISTELMÄ 23.01.2013 Ylva Gilbert, Anu Vaahtera, Erkka Ryynänen ja Tuomas Raivio

Lisätiedot

VAK-ARVIO ASEMAKAAVAN MUUTOS , PORIN PORTTI

VAK-ARVIO ASEMAKAAVAN MUUTOS , PORIN PORTTI Vastaanottaja NCC Suomi Oy Asiakirjatyyppi Muistio Päivämäärä 14.2.2017 VAK-ARVIO ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1683, PORIN PORTTI VAK-ARVIO, AK MUUTOS 609 1683, PORIN PORTTI Päivämäärä 14.2.2017 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote MERI-PORIN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Meri-Porin voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto Turvallisuustiedote Neste Oyj, Nokian varasto LAKIPERUSTA & TEHDYT SELVITYKSET Pelastuslaitoksen ja laajamittaista kemikaalien käsittelyä ja varastointia harjoittavien toimijoiden tulee pelastuslain mukaan

Lisätiedot

VAK-ratapihat ja kaavoitus

VAK-ratapihat ja kaavoitus Ympäristöministeriön raportteja 5 2012 VAK-ratapihat ja kaavoitus Vaarallisten aineiden kuljetus ja suuronnettomuuden mahdollisuuden huomiointi Ylva Gilbert Jatta Aho YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ympäristöministeriön

Lisätiedot

Kaavoitus ja erityistä vaaraa aiheuttavat laitokset - säädöstausta, Tukesin ohje

Kaavoitus ja erityistä vaaraa aiheuttavat laitokset - säädöstausta, Tukesin ohje Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Leena Ahonen Kaavoitus ja erityistä vaaraa aiheuttavat laitokset - säädöstausta, Tukesin ohje Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Espoo, Dipoli 13-14.2.2013 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos,

Lisätiedot

Kaupunkirakenteen tiivistäminen turvallisuusriskit huomioiden case Turku

Kaupunkirakenteen tiivistäminen turvallisuusriskit huomioiden case Turku Kaupunkirakenteen tiivistäminen turvallisuusriskit huomioiden case Turku Kaavoituspäällikkö Christina Hovi 1.6.2015 3. 1. 2. Vaaralliset aineet Turussa 1. Seveso-laitokset Turun länsiosissa 2. VAK Turun

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit Tukesin valvontakohteet, muut kohteet Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta

Lisätiedot

Kouvolan laskumäen käyttöohje

Kouvolan laskumäen käyttöohje OHJE 1 (5) Korvaa/muuttaa Järjestelyopastimien käyttö laskumäessä Dnro 2338/741/2008 Kouvolan laskumäen käyttöohje 0400 109 E 111 LIVI/1685/06.04.01/2015 (soveltuvin osin) Kohdistuvuus Asiasanat Voimassa

Lisätiedot

Kymenlaakson pelastuslaitos. www.kympe.fi

Kymenlaakson pelastuslaitos. www.kympe.fi Kymenlaakson pelastuslaitos www.kympe.fi ULKOISEN PELASTUSSUUNNITELMAN MUKAINEN HARJOITTELU -SUUNNITTELU TARKOITUS Ulkoisen pelastussuunnitelman ja kohteen sisäisen pelastussuunnitelman toimivuuden varmistaminen

Lisätiedot

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin Sivu 1/5 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM-1999-00636/Tu-311 Annettu 13.10.1999 Voimassa 15.9.1999 alkaen toistaiseksi Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/1999 31 ja 88 Kumoaa Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote

Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote JOENSUUN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Joensuun voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

Turvallisuus ennen kaikkea!

Turvallisuus ennen kaikkea! Turvallisuustiedote Turvallisuus ennen kaikkea! Uudessakaupungissa sijaitseva käsittelee vaaralliseksi luokiteltuja kemikaaleja. Tämä ohje on laadittu lähiseudun asukkaiden toiminnan opastukseen mahdollisessa

Lisätiedot

Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki

Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki 27.8.2014 1 Taustatiedot Suonenjoen kaupungin keskustassa on käynnissä asemakaavatyö, jonka

Lisätiedot

Onnettomuudet ja vaaratilanteet vaarallisten aineiden kuljetuksissa rautateillä. Liikenteen analyysit Suppea analyysi Ville Vainiomäki

Onnettomuudet ja vaaratilanteet vaarallisten aineiden kuljetuksissa rautateillä. Liikenteen analyysit Suppea analyysi Ville Vainiomäki Onnettomuudet ja vaaratilanteet vaarallisten aineiden kuljetuksissa rautateillä Liikenteen analyysit Suppea analyysi Ville Vainiomäki Trafin julkaisuja Trafis publikationer Trafi Publications 2/2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 9 päivänä toukokuuta /2011 Sisäasiainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 9 päivänä toukokuuta /2011 Sisäasiainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä toukokuuta 2011 406/2011 Sisäasiainministeriön asetus erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden ulkoisesta pelastussuunnitelmasta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, 10600 Tammisaari IDO Kylpyhuone Oy:n yleisötiedote 2016 Yrityksen yhteystiedot ja vastuuhenkilö: IDO Kylpyhuone Oy Wärtsilänkatu

Lisätiedot

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote VERMON VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Vermon lämpökeskuksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä. Tiedotteessa

Lisätiedot

Tulosyksikköohje

Tulosyksikköohje Vahvistus pvm 16.01.2014 Sivu 1(6) Tämä ohje kumoaa aikaisemmat sammutusjätevesien talteenotosta annetut ohjeet ja astuu voimaan välittömästi. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen toimialue: Vantaa, Nurmijärvi,

Lisätiedot

Huom. Kansainvälisten ADR/RID-määräysten mukaan toimivaltaisen viranomaisen on poistettava tämä kansilehti ennen raportin lähettämistä eteenpäin.

Huom. Kansainvälisten ADR/RID-määräysten mukaan toimivaltaisen viranomaisen on poistettava tämä kansilehti ennen raportin lähettämistä eteenpäin. 1 (5) ONNETTOMUUSILMOITUS / VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUS Vaarallisten aineiden kuljetuksessa vaaraa aiheuttaneesta tapahtumasta liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen vaarallisten aineiden kuljetuksesta

Lisätiedot

KERTTU-työkalun käyttöohje 1.6.2009

KERTTU-työkalun käyttöohje 1.6.2009 KERTTU-työkalun käyttöohje 1.6.2009 Sisällysluettelo 1 Johdanto...2 1.1 Riskienhallintakeinojen kustannushyöty KERTTU-työkalussa...2 2 Työkalun käyttöönotto...3 3 Työkalun käyttö...4 3.1 ALOITUS...4 3.2

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet 1.9.2015 Nykytilan selvitys - liikenneonnettomuudet Taipalsaarella vuosina 2009 2013 poliisin tietoon tulleista

Lisätiedot

Hämeenlinnan Engelinrannan alueen energiakaavan valmistelu. Julkinen tiivistelmä loppuraportista, 2.4.2013

Hämeenlinnan Engelinrannan alueen energiakaavan valmistelu. Julkinen tiivistelmä loppuraportista, 2.4.2013 Hämeenlinnan Engelinrannan alueen energiakaavan valmistelu Julkinen tiivistelmä loppuraportista, 2.4.2013 Tavoitteena löytää energiakaavan avaintekijät Työssä pyrittiin tunnistamaan alueen kokonaisenergiankulutuksen

Lisätiedot

Raideliikennemeluselvitys korttelille 55042

Raideliikennemeluselvitys korttelille 55042 Jarno Kokkonen Siru Parviainen 18.10.2013 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Espoon kaupungin Koivuhovinlaakson asemakaava-alueen kortteliin (kuva 1) raideliikenteen aiheuttamia melutasoja.

Lisätiedot

Suuronnettomuuksien turvallisuusriskikartoitus maankäytön suunnittelua varten

Suuronnettomuuksien turvallisuusriskikartoitus maankäytön suunnittelua varten Suuronnettomuuksien turvallisuusriskikartoitus maankäytön suunnittelua varten Loppuraportti 21.1.2011 Jatta Aho ja Tuomas Raivio Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1 Työn kuvaus...3

Lisätiedot

Hirvionnettomuuksien kehitys

Hirvionnettomuuksien kehitys Hirvionnettomuuksien kehitys Vuonna 2013 sekä hirvi- että peuraonnettomuuksien määrä kasvoi. Hirvionnettomuuksissa kuoli kolme ihmistä vuonna 2013. Vuonna 2012 hirvionnettomuuksissa kuolleita ei ollut.

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Moduuli 1: Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Turvallisuus mahdollisten

Lisätiedot

Onnettomuuksien ehkäisy 2013

Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Kimmo Markkanen riskienhallintapäällikkö Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Västra Nylands räddningsverk Länsi-Uusimaa Department for Rescue Services

Lisätiedot

S. Jokinen 13.8.2012 2 (5) LIITE 2. Rautatieliikenteen aiheuttamat yömelualueet (klo 22-7) Siuntion aseman pohjoispuolella

S. Jokinen 13.8.2012 2 (5) LIITE 2. Rautatieliikenteen aiheuttamat yömelualueet (klo 22-7) Siuntion aseman pohjoispuolella Siuntion aseman pohjoispuolen meluselvitys päivitetty 13.8.2012 S. Jokinen 13.8.2012 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 Esipuhe... 3 2 Menetelmät ja lähtötiedot... 3 3 Ohjearvot... 3 4 Raideliikennemelun leviäminen...

Lisätiedot

VAK- suuronnettomuusselvitys maankäytön suunnittelun näkökulmasta: Nikkilän rataosuus ja tasoristeykset

VAK- suuronnettomuusselvitys maankäytön suunnittelun näkökulmasta: Nikkilän rataosuus ja tasoristeykset VAK- suuronnettomuusselvitys maankäytön suunnittelun näkökulmasta: Nikkilän rataosuus ja tasoristeykset 2.6.2010 Ylva Gilbert, Jatta Aho, Riikka Lehti ja Tuomas Raivio Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo

Lisätiedot

Industrial Fire Protection Handbook

Industrial Fire Protection Handbook Industrial Fire Protection Handbook Second Edition R. Craig Schroll T-110.5690 Yritysturvallisuuden seminaari 2. esitys Antti Nilsson 23.11.2005 Industrial Fire Protection Handbook kirjoittanut R. Craig

Lisätiedot

1 Yleistä... 3. Turvallisuustarkastelu. 3 Tarkastelun toteuttaminen... 4. 4 Kysymyssarjat... 5. 5 Tarkastelun tulos... 6

1 Yleistä... 3. Turvallisuustarkastelu. 3 Tarkastelun toteuttaminen... 4. 4 Kysymyssarjat... 5. 5 Tarkastelun tulos... 6 LIIKENNEVIRASTO Ohje 2(8) Sisältö 1 Yleistä... 3 2 Turvallisuustarkastelu... 4 3 Tarkastelun toteuttaminen... 4 4 Kysymyssarjat... 5 5 Tarkastelun tulos... 6 6 Turvallisuusselvityksen laatiminen... 7 7

Lisätiedot

Turun Matkakeskus -hanke

Turun Matkakeskus -hanke Turun Matkakeskus -hanke 14.5.2014 Paula Keskikastari, kaavoitusarkkitehti 15.5.2014 pohjautuu esitykseen, jonka ovat laatineet 1 Kiinteistöliikelaitos, Mika Rajala ja Ympäristö- ja kaavoitusvirasto, Christina

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Painelaitteet

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Painelaitteet Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2016 Painelaitteet Painelaitteet Tukes edistää painelaitteiden turvallisuutta valvomalla painelaitesäädösten noudattamista esim. valvontakäynneillä,

Lisätiedot

ONNETTOMUUKSIEN UHKA-ARVIO SUOMENLAHDEN MERIPELASTUSLOHKOLLA LIITE 6 6.12.2013 1 (2) Onnettomuuksien uhka-arvio Suomenlahden meripelastuslohkolla

ONNETTOMUUKSIEN UHKA-ARVIO SUOMENLAHDEN MERIPELASTUSLOHKOLLA LIITE 6 6.12.2013 1 (2) Onnettomuuksien uhka-arvio Suomenlahden meripelastuslohkolla 1 (2) Onnettomuuksien uhka-arvio Suomenlahden meripelastuslohkolla Yleisellä tasolla uhka-arviota on käsitelty Monialaisiin Merionnettomuuksiin Varautumisen yhteistoimintasuunnitelmassa. Suomenlahden meripelastuslohkolla

Lisätiedot

Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala

Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala Maantie 13783 eli Sorkkalantie Ominaisuustiedot Pituus yhteensä 4,2 km (mt 3022 / Anian rantatie - mt 308 / Lentoasemantie) Kevyen liikenteen väylä

Lisätiedot

7. Vaaratilanteet, niiden vaikutukset ja toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi VAARATILANNE

7. Vaaratilanteet, niiden vaikutukset ja toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi VAARATILANNE 7. Vaaratilanteet, niiden vaikutukset ja toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi versio 2a j.m. Sivu 1/6 2.2.04 versio 2a j.m. Sivu 2/6 2.2.04 Esimerkit Päivittäiset onnettomuudet Huoneistopalo Välitön

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Onnettomuudet ja vaaratilanteet

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Onnettomuudet ja vaaratilanteet Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 016 Onnettomuudet ja vaaratilanteet VARO-rekisteriin kirjattavien onnettomuuksien toimialat vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 3 Onnettomuudet ja vaaratilanteet

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 3 Onnettomuudet ja vaaratilanteet Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2012 Osa 3 Onnettomuudet ja vaaratilanteet VARO-rekisteriin kirjattavien onnettomuuksien toimialat vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely

Lisätiedot

Palvelutasopäätös ja onnettomuuksien ehkäisy

Palvelutasopäätös ja onnettomuuksien ehkäisy Palvelutasopäätös ja onnettomuuksien ehkäisy Anssi Kuhlman Taustaa Pelastuslaki 379/2011 27 Alueen pelastustoimen ja pelastuslaitoksen tehtävät Alueen pelastustoimi vastaa pelastustoimen palvelutasosta,

Lisätiedot

Sara Lax Onnettomuusskenaariot turvallisuusselvityksessä ja ulkoisessa pelastussuunnitelmassa

Sara Lax Onnettomuusskenaariot turvallisuusselvityksessä ja ulkoisessa pelastussuunnitelmassa Sara Lax 31.1.2017 Onnettomuusskenaariot turvallisuusselvityksessä ja ulkoisessa pelastussuunnitelmassa Tukesin organisaatio 31.1.2017 SM:n UPS-seminaari, Sara Lax 2 Tukesin valvontakohteet Turvallisuusselvityslaitokset

Lisätiedot

Luettelo tunnusnumeroista 1801 (1) Huom. (2)

Luettelo tunnusnumeroista 1801 (1) Huom. (2) 3300 N:o 899 OSA III Lisäykset Lisäys VIII MÄÄRÄYKSET TUNNUSMERKINNÖISTÄ SEKÄ VAARALLISTEN AINEIDEN LUETTELO Säiliövaunujen, monisäiliövaunujen, irrotettavilla säiliöillä varustettujen vaunujen ja säiliökonttien,

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA

PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA Liite 16 PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA VT 7 MELUALUEEN LEVEYS 6.10.2005 SUUNNITTELUKESKUS OY RAPORTTI Turku / M. Sairanen VT 7, melualueen leveys 6.10.2005 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. LASKENNAN

Lisätiedot

KAIVOSTOIMINNAN TALOUDELLISTEN HYÖTYJEN JA YMPÄRISTÖHAITTOJEN RAHAMÄÄRÄINEN ARVOTTAMINEN. Pellervon taloustutkimus PTT Suomen ympäristökeskus

KAIVOSTOIMINNAN TALOUDELLISTEN HYÖTYJEN JA YMPÄRISTÖHAITTOJEN RAHAMÄÄRÄINEN ARVOTTAMINEN. Pellervon taloustutkimus PTT Suomen ympäristökeskus KAIVOSTOIMINNAN TALOUDELLISTEN HYÖTYJEN JA YMPÄRISTÖHAITTOJEN RAHAMÄÄRÄINEN ARVOTTAMINEN Pellervon taloustutkimus PTT Suomen ympäristökeskus Työn tavoitteena tarkastella mahdollisimman kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Vaaralliset kemikaalit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Vaaralliset kemikaalit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2016 Vaaralliset kemikaalit Tukesin valvontakohteet / muut kohteet Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta

Lisätiedot

Kaupunkirakenteen tiivistäminen suuronnettomuusriskit huomioiden (ChemCity II) - edellytykset alueiden turvalliselle kehittämiselle

Kaupunkirakenteen tiivistäminen suuronnettomuusriskit huomioiden (ChemCity II) - edellytykset alueiden turvalliselle kehittämiselle Kaupunkirakenteen tiivistäminen suuronnettomuusriskit huomioiden (ChemCity II) - edellytykset alueiden turvalliselle kehittämiselle Opastava aineisto viranomaisille 25.5.2016 Gaia Consulting Oy Sisältö

Lisätiedot

Vastaanottaja Joensuun kaupunki. Asiakirjatyyppi Muistio. Päivämäärä PELTOLAN VAK-ARVIO

Vastaanottaja Joensuun kaupunki. Asiakirjatyyppi Muistio. Päivämäärä PELTOLAN VAK-ARVIO Vastaanottaja Joensuun kaupunki Asiakirjatyyppi Muistio Päivämäärä 1.11.2016 PELTOLAN VAK-ARVIO Päivämäärä 1.11.2016 Laatija Tarkastaja Kuvaus Emma-Liisa Tanska, Minna Lehtonen Antti Lepola Muistio Ramboll

Lisätiedot

21.5.2015. Maija-Riitta Kontio

21.5.2015. Maija-Riitta Kontio 21.5.2015 Maija-Riitta Kontio Porvoon Kilpilahti Maija-Riitta kontio 1.6.2015 Konsultointivyöhyke Neste Oyj 2 km Borealis Polymers Oy 2 km StyroChem Finland Oy 1,5 km Innogas Oy AB Kulloo 1,5 km Oy Aga

Lisätiedot

TURVALLISUUSTIEDOTE 2013

TURVALLISUUSTIEDOTE 2013 RÄJÄHDEKESKUS TEKNINEN OSASTO HAAPAJÄRVEN TOIMIPISTE POHJOIS-SUOMEN HUOLTORYKMENTTI VARASTO-OSASTO HAAPAJÄRVEN VARASTO TURVALLISUUSTIEDOTE 2013 Puolustusvoimien räjähdetuotannosta ja -varastoinnista aiheutuvista

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS 13/X/2005

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS 13/X/2005 FI FI FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 13//2005 K(2005) 3103 lopull. EI JULKAISTAVAKSI KOMISSION PÄÄTÖS 13//2005 vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta annettuun

Lisätiedot

Säilytä tämä tiedote! Turvallisuustiedote

Säilytä tämä tiedote! Turvallisuustiedote Säilytä tämä tiedote! Turvallisuus tiedote Mietoisten seudun asukkaille Turvallisuustiedote 1 Turvallisuustiedote Vaaratilanteiden ennaltaehkäiseminen Mietoisten tehtaalla Tämän Mietoisten seudun asukkaille

Lisätiedot

Hirvionnettomuuksien kehitys

Hirvionnettomuuksien kehitys Hirvionnettomuuksien kehitys Vuonna 2011 hirvionnettomuuksien määrä väheni. Peuraonnettomuuksien määrä kasvoi verrattuna vuoteen 2010. Hirvikolareissa kuoli kolme ihmistä vuonna 2011. Vuonna 2010 kuolleita

Lisätiedot

VIESTINTÄ RAUTATIEJÄRJESTELMÄSSÄ

VIESTINTÄ RAUTATIEJÄRJESTELMÄSSÄ 1(6) MÄÄRÄYS Antopäivä Diaaritunniste 28.12.2009. RVI/1090/412/2009 Voimassaoloaika 31.12.2009 alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti. Kumoaa Rautatieviraston rautatiejärjestelmän

Lisätiedot

AKM 224 YRITYSPERÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Tärinäselvitys RAKENNUSLIIKE S.OJALA & POJAT. Snellmaninkatu 10 53100 Lappeenranta

AKM 224 YRITYSPERÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Tärinäselvitys RAKENNUSLIIKE S.OJALA & POJAT. Snellmaninkatu 10 53100 Lappeenranta S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A Snellmaninkatu 10 53100 Lappeenranta RAKENNUSLIIKE S.OJALA & POJAT AKM 224 YRITYSPERÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS Tärinäselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19860 Raportti

Lisätiedot

Mietoisten seudun asukkaille

Mietoisten seudun asukkaille Säilytä tämä tiedote! Turvallisuustiedote Mietoisten seudun asukkaille Turvallisuustiedote 1 Turvallisuustiedote Tämän Mietoisten seudun asukkaille jaettavan turvallisuustiedotteen toimittaminen perustuu

Lisätiedot

JOENSUUN ASEMANSEUDUN YLEISSUUNNITELMA VAK-ARVIO

JOENSUUN ASEMANSEUDUN YLEISSUUNNITELMA VAK-ARVIO Vastaanottaja Joensuun kaupunki Asiakirjatyyppi Muistio Päivämäärä 12.8.2016 JOENSUUN ASEMANSEUDUN YLEISSUUNNITELMA Päivämäärä 12.8.2016 Laatija Tarkastaja Kuvaus Antti Lepola Eeva Rantanen Muistio Ramboll

Lisätiedot

ASEMANSEUDUN YLEIS- SUUNNITELMA

ASEMANSEUDUN YLEIS- SUUNNITELMA Vastaanottaja Joensuun kaupunki Asiakirjatyyppi Muistio Päivämäärä 11.11.2016 Viite 1510022623-014 ASEMANSEUDUN YLEIS- SUUNNITELMA VAK-ARVION TÄYDENNYS ASEMANSEUDUN YLEISSUUNNITELMA VAK-ARVION TÄYDENNYS

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2009

Toimialan onnettomuudet 2009 Toimialan onnettomuudet 2009 Osa 1 Johdanto PL 66 (Opastinsilta 12 B) 00521 HELSINKI WWW.TUKES.FI PUHELIN 010 6052 000 ETUNIMI.SUKUNIMI@TUKES.FI Kalvosarja Tämä kalvosarja on yhteenveto Tukesin (Turvatekniikan

Lisätiedot

Kiviniemen seudun asukkaille

Kiviniemen seudun asukkaille Säilytä tämä tiedote! Kiviniemen seudun asukkaille 1 Tämän Kiviniemen teollisuusalueen lähiseudun asukkaille jaettavan turvallisuustiedotteen toimittaminen perustuu Valtioneuvoston asetukseen vaarallisten

Lisätiedot

Meriliikennevirrat Suomenlahdella 2007 & 2015. Jenni Kuronen

Meriliikennevirrat Suomenlahdella 2007 & 2015. Jenni Kuronen Meriliikennevirrat Suomenlahdella 2007 & 2015 Jenni Kuronen 0 Suomenlahden meriliikennevirrat WP1 Tavoitteet: Selvittää Suomenlahden meriliikennevirrat v. 2007 Tuottaa tulevaisuusskenaarioita Suomenlahden

Lisätiedot

Tavarajunan kahden vaunun suistuminen Riihimäen tavararatapihalla 28.1.2016

Tavarajunan kahden vaunun suistuminen Riihimäen tavararatapihalla 28.1.2016 Tavarajunan kahden vaunun suistuminen Riihimäen tavararatapihalla 28.1.2016 Raportti alustavasta tutkinnasta: R2016-E1 ALKUSANAT Raportissa on kuvattu lyhyesti onnettomuuteen johtaneet tapahtumat sekä

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNKI KIRMANSEUDUN LIIKENNEMELUSELVITYS

IISALMEN KAUPUNKI KIRMANSEUDUN LIIKENNEMELUSELVITYS Vastaanottaja Iisalmen kaupunki Tekninen keskus/kaupunkisuunnittelu Jukka Virtanen PL 10 74101 Iisalmi Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 17.6.2014 Viite 15110012046 IISALMEN KAUPUNKI KIRMANSEUDUN LIIKENNEMELUSELVITYS

Lisätiedot

Säiliövaunujen suistuminen kiskoilta Akonniemen satamaraiteella Varkaudessa 29.10.1996

Säiliövaunujen suistuminen kiskoilta Akonniemen satamaraiteella Varkaudessa 29.10.1996 Tutkintaselostus C 14/1996 R Säiliövaunujen suistuminen kiskoilta Akonniemen satamaraiteella Varkaudessa 29.10.1996 Tämä tutkintaselostus on tehty turvallisuuden parantamiseksi ja uusien onnettomuuksien

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri koostuu...

Turvallisuuskulttuuri koostuu... Turvallisuuskulttuuri koostuu... Oikeat arvot, asenne Riittävästi tietoa ja taitoa Käytännön teot ja toimet motivaatio X osaaminen X mahdollisuudet= tulos Professori Veikko Teikari / Aalto- yliopisto 1

Lisätiedot

Vaarallisten aineiden kuljetukset tietunneleissa. Riskianalyysit ja kuljetusrajoitukset

Vaarallisten aineiden kuljetukset tietunneleissa. Riskianalyysit ja kuljetusrajoitukset Vaarallisten aineiden kuljetukset tietunneleissa Riskianalyysit ja kuljetusrajoitukset Vaarallisten aineiden kuljetukset tietunneleissa Riskianalyysit ja kuljetusrajoitukset 15.2.2008 Suunnitteluvaiheen

Lisätiedot

Yhteistyö pelastusviranomaisten kanssa. Tuulivoima seminaari Hankekehityksestä tuotantoon

Yhteistyö pelastusviranomaisten kanssa. Tuulivoima seminaari Hankekehityksestä tuotantoon Yhteistyö pelastusviranomaisten kanssa Tuulivoima seminaari Hankekehityksestä tuotantoon Pelastuslaitoksen näkökohta Tuulivoima on yleisesti hyväksytty tapa tuottaa sähköenergiaa ja tuulivoiman lisäämiseen

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Viking Grace 22.5.2014. Urho Säkkinen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Viking Grace 22.5.2014. Urho Säkkinen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Viking Grace 22.5.2014 Urho Säkkinen Valvontahavaintoja Valvonta satunnaisotokseen perustuvaa tai kentältä saatuun palautteeseen Pienehköt asiat jääneet hoitamatta

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Kalvosarja Tämä kalvosarja on yhteenveto Tukesin tietoon tulleista, toimialalla vuonna 2015 sattuneista onnettomuuksista. 1.1.2011

Lisätiedot

Muut kaivoksissa sattuneet onnettomuudet Muut kuin työtapaturmat (esim. tulipalot). Luvussa mukana myös kuolemaan johtaneet onnettomuudet.

Muut kaivoksissa sattuneet onnettomuudet Muut kuin työtapaturmat (esim. tulipalot). Luvussa mukana myös kuolemaan johtaneet onnettomuudet. 1 2 3 4 Kaivoksissa sattuneet tapaturmat Tapaturmasta on aiheutunut yli kolme työkyvyttömyyspäivää, kuolemaan johtaneet onnettomuudet eivät ole mukana näissä lukumäärissä Muut kaivoksissa sattuneet onnettomuudet

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2013

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2013 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2013 Kalvosarja Tämä kalvosarja on yhteenveto Tukesin tietoon tulleista, toimialalla vuonna 2013 sattuneista onnettomuuksista. 1.1.2011

Lisätiedot

Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset. Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen

Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset. Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Pelastuslain 379 / 2011velvoitteet 1. Yleiset velvollisuudet 4 Jokaisen on

Lisätiedot

Onnettomuustutkintaraportti

Onnettomuustutkintaraportti Onnettomuustutkintaraportti Dnro 6342/06/2002 Asuntovaunun tulipalo 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä 1 Onnettomuuden kuvaus 2 Onnettomuuden tutkinta 3 Tutkinnan tulokset 4 Säädösten ja määräysten noudattaminen

Lisätiedot

Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014

Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014 Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014 Kaupungit kasvaneet ja kehittyneet ratapihojen ympärille Asuminen ja muun maankäyttö sijaitsee ratapihojen

Lisätiedot

ASUINKIINTEISTÖN OMAVALVONTA

ASUINKIINTEISTÖN OMAVALVONTA Omavalvonnan lakitausta Omavalvonta on pelastuslain 379/2011 78 mukaista valvontaa. Tämän omavalvontalomakkeen täyttäminen ja palauttaminen annettujen ohjden mukaisesti on velvoittavaa. Vastaajan tulee

Lisätiedot

turvallisuus Onnettomuustutkinnan näkökulmasta Matti Katajala Safety Advisor Oy

turvallisuus Onnettomuustutkinnan näkökulmasta Matti Katajala Safety Advisor Oy Liikenteenohjausjärjestelmän turvallisuus Onnettomuustutkinnan näkökulmasta Matti Katajala www.safetyadvisor.fi fi matti.katajala@safetyadvisor.fi +358 44 5301230 Liikenteenohjaus ja onnettomuustutkinta

Lisätiedot

Metrojunien törmääminen Helsingin Itäkeskuksessa Tutkintaselostuksen R julkistaminen TERVETULOA!

Metrojunien törmääminen Helsingin Itäkeskuksessa Tutkintaselostuksen R julkistaminen TERVETULOA! Metrojunien törmääminen Helsingin Itäkeskuksessa 27.7.2016 Tutkintaselostuksen R2016-04 julkistaminen TERVETULOA! Turvallisuustutkintalaki (525/2011) 1 luku Yleiset säännökset 1 Turvallisuustutkinnan tarkoitus

Lisätiedot

TURVALLISUUSTIEDOTE. Lahti Energian Kymijärven voimalaitoksen lähiympäristön asukkaille

TURVALLISUUSTIEDOTE. Lahti Energian Kymijärven voimalaitoksen lähiympäristön asukkaille TURVALLISUUSTIEDOTE Lahti Energian Kymijärven voimalaitoksen lähiympäristön asukkaille Sisällysluettelo 1. Turvallisuuteen kiinnitetään huomiota s. 3 2. Yleistä s. 3 3. Kymijärven voimalaitoksen kuvaus

Lisätiedot

Autojen turvatekniikka ja liikenneturvallisuus

Autojen turvatekniikka ja liikenneturvallisuus Autojen turvatekniikka ja liikenneturvallisuus Vaikuttajien Autoiluakatemia 11.-12.9.2012 Premier Parkissa Vakuutuskeskus, Vahingontorjuntayksikkö Pieni teollisuuskatu 7, FIN-02920 ESPOO Puh: +358 9 680401,

Lisätiedot

Onnettomuustutkinta turvallisuuden kehittäjänä

Onnettomuustutkinta turvallisuuden kehittäjänä ONNETTOMUUSTUTKINTAKESKUS CENTRALEN FÖR UNDERSÖKNING AV OLYCKOR ACCIDENT INVESTIGATION BOARD FINLAND Sörnäisten rantatie 33 C, 00580 Helsinki, Finland www.onnettomuustutkinta.fi Onnettomuustutkinta turvallisuuden

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden turvallisuus

Yleisötilaisuuden turvallisuus 2014 Yleisötilaisuuden turvallisuus Tuliesityksen turvallisuusjärjestelyt Päijät-Hämeen pelastuslaitos RH/2014/12/TAa 15.9.2014 Sisältö 1 Tuliesityksen turvallisuusjärjestelyt... 2 2 Tuliesityksessä tulee

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI TOIMINTAOHJE 1/7 LIIKENNELIIKELAITOS Yhteiset Palvelut / Turvallisuuspalvelut K. Kalmari / Y. Judström 18.9.

HELSINGIN KAUPUNKI TOIMINTAOHJE 1/7 LIIKENNELIIKELAITOS Yhteiset Palvelut / Turvallisuuspalvelut K. Kalmari / Y. Judström 18.9. 1/7 Avainsanat: riskienhallinta, vaarojen tunnistaminen, riskien estimointi, vaararekisteri HKL:n metro ja raitiotieliikenteen riskienhallinnan toimintaohje 1 Riskienhallinta Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksessa.

Lisätiedot

Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaehdotus, vaikutusten arvioinnit. Selvitys liikennemelusta osayleiskaava-alueella 16

Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaehdotus, vaikutusten arvioinnit. Selvitys liikennemelusta osayleiskaava-alueella 16 Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaehdotus, vaikutusten arvioinnit Selvitys liikennemelusta osayleiskaava-alueella 16 KSV/L HHä 21.8.2007 SÖRNÄISTENRANTA-HERMANNINRANTA OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

Lisätiedot

Ympäristönsuojelun valvontaohjelma 2017

Ympäristönsuojelun valvontaohjelma 2017 Ympäristönsuojelun valvontaohjelma 2017 Hyväksytty Joroisten kunnan ympäristölautakunnassa 10.11.2016 29 2 Yleistä Ympäristönsuojelulain (527/2014) 168 :ssä ja ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 30

Lisätiedot

Onnettomuuksien ehkäisy 2013

Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Kimmo Markkanen riskienhallintapäällikkö Onnettomuuksien ehkäisy 2013 14.2.2013 25.11.2011 3 Palvelualueiden keskinäinen toiminta Onnettomuuksien ehkäisy Ensihoito Pelastustoiminta

Lisätiedot

Vaaratilanteiden hallintaa ja pelastusalan erikoisosaamista Uusi, monipuolinen pelastusharjoituskeskus nousee Poriin

Vaaratilanteiden hallintaa ja pelastusalan erikoisosaamista Uusi, monipuolinen pelastusharjoituskeskus nousee Poriin Vaaratilanteiden hallintaa ja p Uusi, monip pelastusharj nousee Pori elastusalan erikoisosaamista uolinen oituskeskus in Laajat käyttömahdollisuudet Porin lentokentän välittömään läheisyyteen rakennetaan

Lisätiedot

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi Suomen Turvallisuusneuvonantajat Laatu ja turvallisuus auditointi Yritys: Tarkastelun kohde: Auditoija: Päiväys: 1.1 Vastuuhenkilöt 1.1.1 Onko kemikaalien maakuljetuksille nimetty turvallisuusneuvonantaja?

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh 22.09.2016 Sivu 1 / 1 3883/2016 02.05.00 37 Taksat ja maksut Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh. 09 816 26840 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Johtokunta

Lisätiedot

KANSALLINEN LIITE (LVM) SFS-EN RAKENTEIDEN KUORMAT Onnettomuuskuormat LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ

KANSALLINEN LIITE (LVM) SFS-EN RAKENTEIDEN KUORMAT Onnettomuuskuormat LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ KANSALLINEN LIITE (LVM) SFS-EN 1991-1-7 RAKENTEIDEN KUORMAT Onnettomuuskuormat LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ 9.1.2015 Kansallinen liite (LVM), 9.1.2015 1/9 Alkusanat KANSALLINEN LIITE (LVM) STANDARDIIN

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu: 1/5 Etiketti 2.1: Palavat kaasut F+: Erittäin helposti syttyvää 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

Puutavaran rautatiekuljetusten kehittäminen

Puutavaran rautatiekuljetusten kehittäminen Puutavaran rautatiekuljetusten kehittäminen Logistiikkajohtaja Hannu Alarautalahti 17.4.2007 Metsäteho Oy Sisältö 1.Yleistä, syksy 2006 kevät 2007 2.Teollisuuden tarpeet 1. Operatiivinen toiminta ja sen

Lisätiedot

Järvitesti Ympäristöteknologia T571SA 7.5.2013

Järvitesti Ympäristöteknologia T571SA 7.5.2013 Hans Laihia Mika Tuukkanen 1 LASKENNALLISET JA TILASTOLLISET MENETELMÄT Järvitesti Ympäristöteknologia T571SA 7.5.2013 Sarkola Eino JÄRVITESTI Johdanto Järvien kuntoa tutkitaan monenlaisilla eri menetelmillä.

Lisätiedot

LIITE C KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ

LIITE C KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ 300 000 LIITE C 2453 KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ Soveltamisala 300 001 (1) Vaarallisten aineiden kuljetus henkilöitä kuljettavissa ajoneuvoissa,

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Käsiteltävät kemikaalit 3. Tuotantomäärät 4. Olemassa

Lisätiedot

31.1.2011. 7.2.2011 alkaen toistaiseksi

31.1.2011. 7.2.2011 alkaen toistaiseksi Ohje 1 (7) 31.1.2011 Dnro 1538/043/2008 Liikenteen hallinta Vastaanottaja Liikenteenohjaus, käyttökeskus, tunnelipäivystäjä, alueisännöitsijä Säädösperusta Korvaa/muuttaa Pelastussuunnitelma Työohjeen

Lisätiedot

Tampereen poliisitaloon kohdistuva ympäristömelu Tampereen kannen ja areenan rakentamisen jälkeen

Tampereen poliisitaloon kohdistuva ympäristömelu Tampereen kannen ja areenan rakentamisen jälkeen 1 (5) Helsinki 17.03.2011 Tampereen poliisitaloon kohdistuva ympäristömelu Tampereen kannen ja areenan rakentamisen jälkeen Tiivistelmä Tampereelle suunnitellun monitoimiareenan ja kannen suunnitelmat

Lisätiedot

2

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Liesien aiheuttamat kuolemantapaukset ovat lisääntyneet. Sähkölieden päälle jättäminen valvomattomana, ajoittain yhdistettynä päihteiden käyttöön ovat suurin syy liesipaloihin. Nykyajan

Lisätiedot

Tulitöitä koskeva lainsäädäntö, määräykset ja ohjeet. Mikko Ahtola

Tulitöitä koskeva lainsäädäntö, määräykset ja ohjeet. Mikko Ahtola Tulitöitä koskeva lainsäädäntö, määräykset ja ohjeet Mikko Ahtola Laki velvoittaa, ohjeet ohjaavat 1. Pelastuslaki, työturvallisuuslaki ja asetus, rikoslaki, vahingonkorvauslaki 1. Velvoittavaa lainsäädäntöä

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Työntekijöiden altistuminen väkeville hajukaasuille Stora Enso Oyj:n Veitsiluodon tehtailla 7.11.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Työntekijöiden altistuminen väkeville hajukaasuille Stora Enso Oyj:n Veitsiluodon tehtailla 7.11. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Työntekijöiden altistuminen väkeville hajukaasuille Stora Enso Oyj:n Veitsiluodon tehtailla 7.11.2016 Tapahtumien kulku Hajukaasujärjestelmän häiriöt vuonna 2016

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Johdanto

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Johdanto Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2016 Johdanto Kalvosarja Tämä kalvosarja on yhteenveto Tukesin tietoon tulleista, toimialalla vuonna 2016 sattuneista onnettomuuksista.

Lisätiedot