Sastamalan kaupunki Aarnontie 2 A, PL SASTAMALA Puh (03)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sastamalan kaupunki Aarnontie 2 A, PL 23 38201 SASTAMALA Puh (03) 52 131"

Transkriptio

1 1 (5) Sastamalan kaupunki Aarnontie 2 A, PL SASTAMALA Puh (03) HAKEMUS Alueellinen jätehuoltojaosto Tampereen kaupunki Kirjaamo, PL TAMPERE Hakemus sako- ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetusjärjestelmästä Jätehuoltoviranomaisena Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n alueella toimiva Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaosto teki seuraavan päätöksen: Jätehuoltojaosto päätti - määrätä kiinteistön haltijan järjestämän sako- ja umpikaivolietteen jätteenkuljetuksen päättymään , - että sako- ja umpikaivolietteen kiinteistöittäinen kuljetus toteutetaan alkaen kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena, - että sako- ja umpikaivolietteen vastaanottopaikat määritellään uusissa jätehuoltomääräyksissä ja - että tämä päätös on yksittäisen kunnan hakemuksesta mahdollista ottaa uudelleen käsiteltäväksi jätehuoltojaostossa. Kunnan on tehtävä hakemus kunnalliselle jätehuoltojaostolle mennessä. Hakemuksessaan kunnan on jätelain 37.1 :n mukaisesti perustellusti osoitettava, että kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus kunnan alueella täyttää jätelain (646/2011) vaatimukset liitteen 9 mukaisesti. Sastamalan kaupunki hakee alueelliselta jätehuoltojaostolta, että Sastamalan kaupungin alueella Mouhijärvellä ja Suodenniemellä voisi jatkua sako- ja umpikaivolietteiden tyhjennyksessä nykyinen kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Järjestelmä on toiminut alueella hyvin ja asiakkaat ovat olleet palveluun tyytyväisiä. Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus täyttää Sastamalan kaupungin alueella jätelain (646/2011) 37 :n mukaiset edellytykset. Jätelain vaatimusten täyttymisen tarkastelu Sastamalan kaupungin alueella voimaan tulleen jätelain 646/ asettaa vaatimukset sille, mitä seikkoja tulee tarkastella silloin, kun kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta halutaan alueella jatkaa. Jätelaissa on mainittu asiasta seuraavasti: "Kunta voi päättää, että kiinteistöittäinen jätteenkuljetus järjestetään kunnassa tai sen osassa siten, että kiinteistön haltija sopii siitä jätteen kuljettajan kanssa (kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus), jos:

2 2 (5) Jätelaissa luetellaan kolme kohtaa tarkastelun perusteena, jotka ovat seuraavat: Jätelain 646/ , kohta 1 1) näin järjestetty jätteenkuljetus täyttää 35 :n 2 momentissa säädetyt edellytykset [Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus on järjestämistavasta riippumatta järjestettävä niin, että tarjolla on jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin]; Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksessa Sastamalan kaupungin alueella Mouhijärvellä ja Suodenniemellä tarjoavat palveluita ainakin seuraavat yritykset: Hämeen kuljetus Oy, Jalkavalan Kone/ T:mi Peltonen Jukka, Kaivuu- ja Konepalvelu Joni Järvensivu, Kankaanpään Jätehuolto Jussila Oy, Kuljetus Henri Mäkitalo, Kuljetusliike Finska Oy, Kuljetusliike U. Salomäki Oy, Lassila & Tikanoja Oyj, Lokapalvelu Häme Oy, Läänin Kuljetus Oy, Pertti Musakka Ky, Pirkan Kuljetus Oy, Pitkänen A. traktorityö, Savia Pasi, Siuvon Tila/ Janne Siuvo, Tuomilaakso Markku, Vehkalahti Juha ja Äetsän Jätehuolto Oy. Näiden lisäksi sako- ja umpikaivolietteiden tyhjennyksissä toimii alueella pienempiä toimijoita. Joka puolella Sastamalan kaupunkia on alan toimijoita tarjolla useita, joten toimintaa on saatavissa kattavasti ja luotettavasti. Jos jokin toimija ei jostain syystä kerkiä kiireellistä hälytystehtävää hoitamaan, niin siihen on vaihtoehtona tarjolla usea yritys tilalle. Yritysten hinnoittelu ei ole mitään aluetta syrjivää. Jos asiakas on tyytymätön jonkin yrityksen hinnoitteluun, palveluun tai tarjontaan, niin vaihtoehtoisia toimijoita löytyy tilalle useita. Toiminta täyttää myös jätelain 85 :n mukaiset edellytykset. Yritysten tarjonta on alueella erittäin runsasta ja niiden välinen kilpailu on kovaa, mikä pitää asiakkaiden hinnat kohtuullisina. Tarjonta on tällä hetkellä kattavaa ja luotettavaa. Jätteen kuljetuspalveluita on tarjolla kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin. Jätehuoltoyhtiön kilpailutus vaikuttaisi tarjonnan vähentymiseen alueella, jolloin kattavuus ja luotettavuus kärsivät. Kilpailun katoaminen alueelta myös nostaa hintoja jatkossa. Jätelain 646/ , kohta 2 2) jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tukee jätehuollon alueellista kehittämistä eikä aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle Kiinteistön haltijan järjestelmässä jätteenkuljetuksessa ei tule kerralla isoja asiakkaiden vaihdoksia, joista aina seuraa suuria ongelma kuljetusten toimivuudelle. Tutut lähiseudun toimijat tietävät paikalliset olosuhteet parhaiten. Alueellinen yhteistyö tehostuu, kun sako- ja umpikaivolietteet voidaan viedä lähimmälle jätevedenpuhdistamolle, kuten nyt on toimittu. Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa käytetään eniten lähiseudun palveluntarjoajia, jolloin turhaa siirtoajoa ei tule. Paikkakunnan asukkaat huolehtivat jo oman asumisviihtyvyyden takia oikeasta lietteiden tyhjennysaikataulusta. Viranomaiset voivat valvoa tämän toteumista jätteenkuljetusrekisterin avulla. Lisäksi valvonnan apuna ovat käytettävissä jätelain mukaiset siirtoasiakirjat.

3 3 (5) Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa samaan kuormaan yhdyskuntajätteen kanssa voidaan ottaa myös vastaavanlaista yritysten ja teollisuuden jätettä, mikä tehostaa kuljetuksia. Sako- ja umpikaivoja tyhjennetään kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa tilausten ja täyttöasteen mukaan. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa ja jätehuoltoyhtiön kilpailutuksessa ne tyhjennetään ennakolta suunnitellun aikataulun mukaan, jotta toiminta voitaisiin jotenkin organisoida. Se vaikuttaa siihen, että esim. umpisäiliöiden osalta optimaalista tyhjennysaikaa ei voida saavuttaa. Tämän johdosta tulee ylimääräisiä tyhjennyskäyntejä, kun kaivoja joudutaan tyhjäämään liika usein, jotta ne eivät ylitäyttyisi. Sako- ja umpikaivojen tyhjennys saattaa jäteyhtiön kilpailutuksessa tulla epäsopivana aikana, esimerkiksi talvella, kun tie ei ole auki. Kovilla pakkasilla tyhjätty säiliö saattaa jäätyä lämmittävän massan poistuttua ja se menettää toimintakuntonsa. Jätehuoltoyhtiön kilpailutus hävittää ylimääräisen kuljetuskapasiteetin alueelta. Se tuottaa ongelmia kriisitilanteiden hoidossa, kuten esimerkiksi jätevedenpuhdistamon ja jätevesiputkiston ongelmatilanteissa, tulvissa sekä suurten tapahtumien yhteydessä. Jätehuoltoyhtiön kilpailutuksen seurauksena näihin ongelmatilanteisiin ei saa enää nopeasti kuljetuskalustoa, joka johtaa suuriin päästöihin luontoon esim. pumppuvaurioissa jätevedenpuhdistamolla tai jätevesiputkiston repeydyttyä. Näitä ongelmatilanteita tapahtuu kohtalaisen usein ja äkkiarvaamatta. Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa ei aiheudu enempää haittaa ja vaaraa ympäristölle ja terveydelle kuin kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa, koska lakisääteiset ympäristövaatimukset eri toiminnoille täytyy olla samat kuljetusjärjestelmästä riippumatta. Umpikaivojen tyhjennys tulee tapahtua hyvin nopeasti säiliön hälytysjärjestelmän hälytyksen jälkeen. Jos tyhjennystä ei saada nopeasti, tukkeutuu järjestelmä ja jätettä purkautuu huoneistoon tai pahimmassa tapauksessa valuu ympäristöön. Nopea tyhjennys voidaan turvata vain yritysten nykyisellä ympärivuorokautisella hälytyspalvelulla. Yritykset ovat noudattaneet lakia kuljettaessaan lietteitä, eikä ilmoituksia litteiden toimittamisesta vääriin paikkoihin ole saatu. Tällaiseen yksittäiseen ympäristörikokseen antaa laki ympäristöviranomaiselle mahdollisuuden puuttua välittömästi. Jätelain 646/ , kohta 3 3) päätöksen vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena myönteisiksi ottaen erityisesti huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toimintaan." Kotitalouksilla on mahdollisuus valita mieleisensä kuljetusyritys, joka on positiivinen asian kotitalouksien kannalta. Jos palvelu ei jollain yrityksellä toimi halutulla tavalla, asiakas voi vaihtaa toiseen yritykseen. Tämän johdosta asiakkaan oikeusturva on parempi kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa. Kuntien itsehallintoon kuuluu oikeus päättää jätevesiputken kautta tulevan jätevesilietteen käsittelytaksoista. Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa voidaan turvata kuntakohtaisella hinnoittelulla paikkakunnan

4 4 (5) asukkaille tasapuolinen taksa sako- ja umpikaivojärjestelmän haltijoille verrattuna jätevesiputken päässä asuviin kuntalaisiin nähden. Alueellisesti kattava sama käsittelymaksu sako- ja umpikaivolietteille kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa useimmiten eriarvoistaa paikkakunnan sisällä eri jätejärjestelmiä käyttäviä asukkaita. Täten yhdenvertaisuus toteutuu paremmin kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa. Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa toimi päivystys 24 tuntia/vrk. Tämä on tärkeä asia erityisesti lietteiden kuljetuksessa. Jätehuoltoyhtiön kilpailuttamassa kuljetuksessa toimii yleensä vain jätehuoltoyhtiön normaali asiakaspalvelu, joka Pirkanmaan Jätehuolto Oy:llä on ma-pe klo Palvelun saatavuus kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa on paljon parempi ja joustavampi kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen verrattuna. Lietteiden tyhjennyksessä maksetaan vain todellisesta tilauksesta kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa. Jos asiakas ei jätehuoltoyhtiön kilpailuttamassa kuljetuksessa voi ottaa vastaan tyhjennystä esitettynä aikana ja unohtaa perua ennalta tietylle viikolle määrätyn tyhjennyksen tai unohtaa mökin portin vahingossa silloin kiinni tai tien auraamatta, asiakas on joutunut maksamaan hukkanoutomaksun. Hukkanoutomaksuna on yleensä käytetty puolet tyhjennyshinnasta kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueilla. Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus kehittää elinkeinotoimintaa alueella ja mahdollistaa uudet innovaatiot alalle. Jätehuoltoyhtiön kilpailutuksessa markkinat keskittyvät voimakkaasti, ja paljon kuljetusyrityksiä on joutunut lopettamaan toimintansa. Urakka-alueiden pilkkominen pieniksi ei estä tätä kehitystä. Uusilla yrityksillä on kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa helppo ja jatkuva mahdollisuus päästä markkinoille markkinoimalla palvelua suoraan asiakkaille, kuten toimitaan muussakin yritystoiminnassa. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa yrityksillä on mahdollisuus osallistua vain usean vuoden välein tapahtuviin kilpailutuksiin. Mikään yritys ei voi odottaa 2-5 vuotta seuraavaa kilpailutusta lietekalusto toimettomana odottaen. Kunnallinen kilpailutus on varsin tuhoisa jätteenkuljetusalan yritystoiminnalle. Jos jokin yritys häviää kilpailutuksessa, se menettää mahdollisuuden yritystoiminnan harjoittamiseen. Keskitetty kilpailutus johtaa alan keskittymiseen, koska ensimmäisten kilpailutuskertojen alihinnoittelulla voidaan tietoisesti raivata markkinoilta osa yrityksistä. Seuraavalla kerralla tarjoajia on vähemmän, ja hinnat lähtevät nousuun. Julkiseen kilpailutukseen osallistuminen on monelle pienemmälle yritykselle hyvin haastavaa. Osalle yrityksistä 30-sivuinen tarjouspyyntöasiakirja vaikeaselkoisine velvoitteineen ja vaatimuksineen on aiheuttanut sen, jottei yrittäjä halua edes tehdä tarjousta kilpailutukseen. Yrityksen kapasiteetti ei saata myös riittää hoitamaan koko kilpailutusaluetta. Jätehuoltoyhtiön kilpailutuksessa paikkakunnan kuljettajat menettävät usein työpaikkansa, sillä jos urakan voittaa jokin alueen ulkopuolinen yritys, autot tulevat silloin isolta keskusvarikolta, ei omalta paikkakunnalta. Kuljettajien työsuhteet muuttuvat jätehuoltoyhtiön kilpailutuksessa pätkätöiksi, mikä vaikeuttaa ammattitaitoisen työvoiman saatavuutta. Yritysten ja työntekijöiden verotulot vahvistavat paikkakunnan taloutta kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa.

5 5 (5) Uuden jätelain mukainen jätteenkuljetusrekisteri turvaa viranomaisille tasavertaisen valvonnan molemmissa kuljetusjärjestelmissä. Jätteenkuljetusrekisteriä koskevat tiedot tulee antaa viranomaiselle myös kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa. Jätteenkuljetusrekisterin hoitaminen ja ylläpito ovat tärkeitä jätehuoltoviranomaisen tehtäviä. Jätehuoltoviranomaisen tehtävänä on valvoa jätteenkuljetusrekisterin avulla kiinteistöjen mukanaoloa jätehuollossa. Jos jokin yksittäinen yritys ei tietoja rekisteriin toimita, niin laki antaa viranomaiselle mahdollisuuden sanktioita tällaista yritystä mm. uhkasakolla ja jätehuoltorekisterin luvan epäämisellä. Uuden jätelain mukaan sako- ja umpikaivolietteitä kuljetettaessa tulee täyttää myös siirtoasiakirja. Jätteenkuljetusrekisteriin ei jätelaki oikeuta kilpailuneutraliteetin takia kerätä säännöllisesti yritysten hintatietoja. Jos epäilyksiä hinnoittelun väärinkäytöksistä tulee, niin tällöin viranomaisella on mahdollisuus saada yksittäisiä hintatietoja yrityksiltä tarvittaessa sanktioiden uhalla. Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa sako- ja umpikaivolietteen kuljettajalta pystyy kiinteistön omistaja saamaan myös asiantuntijaneuvoja, kun asiakas pystyy sopimaan itselle sopivan noutoajan ja olemaan ko. ajankohtana myös paikalla. Uuden jätelain mukaan jätteenkuljetusyritysten tulee hakea toiminnalleen lupaa ELYkeskukselta jätehuoltorekisteriin liittymisellä. Tähän liittyvät mahdolliset vakuusmaksuvelvoitteet. Vanhassa laissa toimintaan riitti ilmoitus ELY-keskukseen. Uudet velvoitteet koskevat molempia kuljetusjärjestelmiä. Myös ympäristöluvat ja ympäristövalvonnan velvoitteet koskevat samalla tavalla molempia kuljetusjärjestelmiä. Asukkaiden tasapuolisen kohtelun, kaupungin kehittämisen ja yritysten palveluntarjonnan kannalta on välttämätöntä, että koko Sastamalan alueella jatkuisi sako- ja umpikaivolietteissä kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Sastamalan Mouhijärvellä ja Suodenniemellä asuu noin asukasta ja koko Sastamalassa lähes asukasta. Yhteenveto Sastamalan kaupunki hakee alueelliselta jätehuoltojaostolta, että Sastamalan kaupungin alueella Mouhijärvellä ja Suodenniemellä voisi jatkua sako- ja umpikaivolietteiden tyhjennyksessä nykyinen kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Sastamalan kaupunki toteaa, että koko kaupungin alueella täyttyvät kaikki jätelain (646/2011) 37 :n mukaiset edellytykset jatkaa Sastamalan Mouhijärvellä ja Suodenniemellä kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta. Sastamalassa..2014

Jätelautakunta Ylivieskan kaupunki jatelautakunta@ylivieska.fi Jätelautakunnan alueen kunnan- ja kaupunginhallitukset 25.03.2013

Jätelautakunta Ylivieskan kaupunki jatelautakunta@ylivieska.fi Jätelautakunnan alueen kunnan- ja kaupunginhallitukset 25.03.2013 Jätelautakunta Ylivieskan kaupunki jatelautakunta@ylivieska.fi Jätelautakunnan alueen kunnan- ja kaupunginhallitukset 25.03.2013 Keski-Pohjanmaan Yrittäjien Jätealan Yrittäjien valiokunta yhtyy Ympäristöyritysten

Lisätiedot

Jätteenkuljetus kunnan, kuntalaisen ja yrittäjän kannalta. Pekka Loukola Ympäristöyritysten Liitto Loppi 18.9.2013

Jätteenkuljetus kunnan, kuntalaisen ja yrittäjän kannalta. Pekka Loukola Ympäristöyritysten Liitto Loppi 18.9.2013 Jätteenkuljetus kunnan, kuntalaisen ja yrittäjän kannalta Pekka Loukola Ympäristöyritysten Liitto Loppi 18.9.2013 1 Ympäristöyritysten Liitto edistää jäsenyritystensä mahdollisuuksia toteuttaa kestävään

Lisätiedot

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄSTÄ LIETTEENKULJETUKSESTA

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄSTÄ LIETTEENKULJETUKSESTA POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄSTÄ LIETTEENKULJETUKSESTA 1. JOHDANTO 1.1 YLEISTÄ Uusi tarkistettu jätelaki (646/2011) astui voimaan 1.5.2012. Uuden jätelain siirtymäsäännöksessä

Lisätiedot

Aika. Kutsutut. Varalla Petri Kajander x Ingrid Träskman. Raasepori. Inkooo. Eva Roos vpj. Hanko Sara Moilanen x Lahja Stenberg. x Bjarne Roth.

Aika. Kutsutut. Varalla Petri Kajander x Ingrid Träskman. Raasepori. Inkooo. Eva Roos vpj. Hanko Sara Moilanen x Lahja Stenberg. x Bjarne Roth. Aika ja paikka: 4.9.2014 klo 17.00-18.00, Munkkaanmäkii 51, Lohja Kutsutut x Seija Kannelsuo-Mäntynen pj. Raasepori Eva Roos vpj. Vihti x Bjarne Roth Hanko Sara Moilanen Inkoo x Lahja Stenberg Karkkila

Lisätiedot

Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa

Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa Muistio 1 (6) Ympäristölakimies Leena Eränkö 20.6.2011 Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa 1 Johdanto Uusi jätelaki (646/2011) tulee voimaan 1.5.2012. Lakiin liittyy useissa asioissa

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Ulriika Leponiemi Pentti Siitonen Ari-Veikko Anttiroiko Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Tampere 2010 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Julkinen

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA Liite 5 / Jätela 17.12.2014 62 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Riihimäki, Tuusula, Valkeakoski JÄTELAUTAKUNTA

Lisätiedot

1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan

1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan Nurmijärven kunnan yleiset jätehuoltomääräykset: Yleinen osa 1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan Tämä luku ei sellaisenaan sisällä sitovia jätehuoltomääräyksiä, vaan siinä kerrotaan

Lisätiedot

Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy. Mika Jyrkönen, Valio. Jakeluauto testaa bioetanolia

Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy. Mika Jyrkönen, Valio. Jakeluauto testaa bioetanolia Yritys & ympäristö 1 2011 Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy Teema Logistiikka ja päästöjen vähentäminen Mika Jyrkönen, Valio Jakeluauto testaa bioetanolia TÄSSÄ NUMEROSSA: 4 8 Mika Jyrkönen,

Lisätiedot

Määräykset on hyväksytty. Hangossa, Siuntiossa. ja Vihdissä.

Määräykset on hyväksytty. Hangossa, Siuntiossa. ja Vihdissä. JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 91 :n no- jalla. Määräykset on hyväksytty nassa 5.2. 2015, 3. Länsi-Uudenmaann jätelautakun- Jätehuoltomääräykset ovat voimassa a 1.3.2015

Lisätiedot

Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE

Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE Tekniikka ja liikenne 2011 2 Vaasan ammattikorkeakoulu Ympäristöteknologian koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Nina Kangasniemi Opinnäytetyön

Lisätiedot

1 Asia. 2 Osapuolet. 3 Ratkaisu. 4 Asian vireilletulo. Päätös 1 (9) Dnrot 1335/14.00.00/2009 ja 588/KKV14.00.40/2013 15.12.2014

1 Asia. 2 Osapuolet. 3 Ratkaisu. 4 Asian vireilletulo. Päätös 1 (9) Dnrot 1335/14.00.00/2009 ja 588/KKV14.00.40/2013 15.12.2014 Päätös 1 (9) 1 Asia Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n menettely elinkeinotoiminnan yhdyskuntajätteen käsittelypalvelujen hinnoittelussa 2 Osapuolet Pirkanmaan Jätehuolto Oy, Tampere Toimenpidepyynnön tekijä SITA

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

ISÄNNÖINTI 2015. Huoneiston muutostyöt ja valvonta taloyhtiössä

ISÄNNÖINTI 2015. Huoneiston muutostyöt ja valvonta taloyhtiössä ISÄNNÖINTI SAARINEN ISÄNNÖINTI SAARINEN - Laatua ja luotettavuutta - www.isannointisaarinen.fi Huoneiston muutostyöt ja valvonta taloyhtiössä Tässä lehdessä: Talonmies, huoltoliike, huoltoyhtiö Mikä on

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa VALVONTAOHJELMIA 2:2012 Dnro 8247/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu)

Lisätiedot

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT PALVELUSETELIopas Palvelusetelitoiminnan kehittäminen Jyväskylässä Copyright Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö JYKES Oy Tämän teoksen tekstin ja kuvien jäljentäminen painamalla, monistamalla, skannaamalla

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi joukkoliikennelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi joukkoliikennelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta 1 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi joukkoliikennelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi joukkoliikennelakia sekä

Lisätiedot

KAUPPIAAN ABC - OPAS

KAUPPIAAN ABC - OPAS Torit - Markkinat - Messut - Festit KAUPPIAAN ABC - OPAS kaikille tori- ja tapahtumaelinkeinossa työskenteleville selkeästi osa-alueittain esitettynä sekä kattavasti huomioiden elintarvikkeiden ulkomyynnin

Lisätiedot

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä Etelä-Savon Tarjousasiamies - Projekti Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä SISÄLLYSLUETTELO 1. Taustaa... 3

Lisätiedot

Palveluseteli tuetun työllistämisen palveluissa Esiselvitys perusturva- ja terveyslautakunnalle 28.8.2012

Palveluseteli tuetun työllistämisen palveluissa Esiselvitys perusturva- ja terveyslautakunnalle 28.8.2012 Palveluseteli tuetun työllistämisen palveluissa Esiselvitys perusturva- ja terveyslautakunnalle 28.8.2012 Tuetun työllistämisen palvelusetelihanke Erno Säisänen Yleistä... 1 Tarkasteltavat työllistymisen

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko?

VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko? VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko? Tuija Riukulehto Suomen Seutuverkot ry Maaseudun verkkorakenteet hanke 2007 SISÄLLYSLUETTELO: 1

Lisätiedot

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu 1. Esille tuodut ongelmat Käydyissä keskusteluissa ja toimitetun materiaalin perusteella kivitoimialalla

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Omat vai ulkoistetut palvelut?

Omat vai ulkoistetut palvelut? Omat vai ulkoistetut palvelut? Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL 11/2010 Toimittanut Jorma Peussa JHL Omat vai ulkoistetut palvelut? 3 Hyvä kuntapäättäjä, JHL on tuottanut tämän aineiston kuntapäättäjien

Lisätiedot

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 32/2010 satu aaltonen jarna heinonen jaana hildén anne kovalainen

Lisätiedot

Tule merkitsemään talletustodistuksia Oyj Ahola Transport Abp:n listautumisannissa AktieTorgetmarkkinapaikalle. Merkintäjakso: 7 22.

Tule merkitsemään talletustodistuksia Oyj Ahola Transport Abp:n listautumisannissa AktieTorgetmarkkinapaikalle. Merkintäjakso: 7 22. Tule merkitsemään talletustodistuksia Oyj Ahola Transport Abp:n listautumisannissa AktieTorgetmarkkinapaikalle Merkintäjakso: 7 22. toukokuuta 2015 Tärkeää tietoa HUOM! Tämä esite on epävirallinen käännös,

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Urakoitsijalla on oikeus virheensä korjaamiseen. Tässä numerossa: Asianajotoimisto Heikkilä & Co:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2014

Urakoitsijalla on oikeus virheensä korjaamiseen. Tässä numerossa: Asianajotoimisto Heikkilä & Co:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2014 Asianajotoimisto Heikkilä & Co:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2014 Tässä numerossa: Urakoitsijalla on oikeus virheensä korjaamiseen Sukupolvenvaihdos - haaste ja mahdollisuus Yrityksen oikeusturvavakuutus

Lisätiedot