PUUMALAN ENSIHOITO OY:N SAIRAANKULJETUSTEHTÄVIEN ALKOHOLIN VAIKUTUKSEN ALAISET ASIAKKAAT VUOSINA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUUMALAN ENSIHOITO OY:N SAIRAANKULJETUSTEHTÄVIEN ALKOHOLIN VAIKUTUKSEN ALAISET ASIAKKAAT VUOSINA 2002-2006"

Transkriptio

1 Mikko Salmela PUUMALAN ENSIHOITO OY:N SAIRAANKULJETUSTEHTÄVIEN ALKOHOLIN VAIKUTUKSEN ALAISET ASIAKKAAT VUOSINA Opinnäytetyö Sairaanhoitaja Toukokuu 2008

2 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Mikko Salmela Koulutusohjelma ja suuntautuminen Hoitotyön koulutusohjelma, Sairaanhoitaja Amk Nimeke Puumalan Ensihoito Oy:n sairaankuljetustehtävien alkoholin vaikutuksen alaiset asiakkaat vuosina Tiivistelmä Alkoholi on suomalaisten pääasiallinen päihde ja päihdeongelmien aiheuttaja. Alkoholin kulutuksen kasvaessa ongelmakäyttäjien osuus kasvaa ja alkoholisairaudet lisääntyvät huomattavasti, mikä kuormittaa terveydenhuolto- ja ensihoitojärjestelmää. Selvitys on tehty yhteistyössä Puumalan Ensihoito Oy:n kanssa ja tarkoituksena oli selvittää Puumalan Ensihoito Oy:n alkoholin vaikutuksen alaisten asiakkaiden osuus vuosien kaikista sairaankuljetuskertomuksista. Selvityksen tutkimuskysymykset olivat: Mikä on sairaankuljetuksen alkoholin vaikutuksen alaisten asiakkaiden määrä ja määrän muutokset vuosittain?, Millainen on sairaankuljetuksen alkoholin vaikutuksen alaisten asiakkaiden rakenne ja rakenteen muutokset? ja Miten sairaankuljetuksen alkoholin vaikutuksen alaisten asiakkaiden rakenne eroaa sairaankuljetuksen asiakkaiden yleensä rakenteesta? Tuloksia on kuvattu numeeristen suureiden avulla sekä havainnollistettu taulukoilla ja kuvioilla. Tutkimusmenetelmä täyttää kvantitatiivisen tutkimuksen tunnusmerkit. Aikaisempaa tutkimustietoa sairaankuljetuksen alkoholin vaikutuksen alaisten asiakkaiden määristä on hyvin vähän. Aineisto sisälsi 2813 sairaankuljetustehtävää ja näistä 328:ssa (12 %) asiakas oli alkoholin vaikutuksen alainen. Vuosittaisten alkoholin vaikutuksen alaisten asiakkaiden suhteellisten prosenttiosuuksien vaihteluväli oli 9 % - 15 % kokonaistehtävämäärästä. Alkoholin vaikutuksen alaisista asiakkaista 80 % oli miehiä ja valtaosa vuotiaita. Vuosittaisessa alkoholin vaikutuksen alaisten asiakkaiden rakenteessa ei tapahdu muutoksia. Otoksella tehdyn selvityksen mukaan tarkastelujakson sairaankuljetustehtävistä yleensä sekä miesten että naisten osuudet menivät lähes tasan ja valtaosa asiakkaista oli >75 -vuotiaita. Tavallisin hälytys Puumalan Ensihoito Oy:n alkoholin vaikutuksen alaisten asiakkaiden sairaankuljetustehtävään tapahtui kello 18 ja sairaankuljetustehtävistä yleensä tavallisin hälytys tehtävään tapahtui kello 12. Kuukausista kesäkuussa oli alkoholin vaikutuksen alaisia sairaankuljetuksen asiakkaita eniten. Selvitys on toistettavissa ja tulokset vertailtavissa Puumalan kaltaisten noin 3000 asukkaan kuntien kesken. Selvityksen tulokset antavat ensiarvoista tietoa esimerkiksi Puumalan kunnan päihdetyöntekijöille, jotka voivat keskittää päihdetyötään niille kohderyhmille, joita tuloksissa ilmeni eniten. Selvityksen taustaosa antaa myös hyödyllistä tietoa sairaankuljettajille ja yleensäkin hoitotyöntekijöille päihtyneen oikeuksista ja tutkimisesta. Asiasanat (avainsanat) Alkoholi, Alkoholinkäyttö, Sairaankuljetus, Ensihoito Sivumäärä Kieli URN 59 s. + liitteet 2 s. Suomi URN:NBN:fi:mamkopinn2008A1777 Huomautus (huomautukset liitteistä) Ohjaavan opettajan nimi Rauni Väätämöinen Opinnäytetyön toimeksiantaja Puumalan Ensihoito Oy

3 DESCRIPTION Date of the bachelor's thesis Auhtor(s) Mikko Salmela Study Programme and Study Option Degree Programme in Nursing Title Clients under the influence of alcohol involved in the ambulance service in Puumala during Summary Alcohol is Finland s main intoxicating substance and cause of problems involving intoxicating substances. As alcohol consumption increases, the problem users'share increases and alcohol-induced illnesses considerably increase, which then further loads the public health service and paramedic systems. The purpose of this bachelor s thesis was to find out the portion clients under the influence of alcohol of all cases of the patients transfers during the years The study was made in cooperation with Puumalan Ensihoito Oy, a company in charge of ambulance transportation in Puumala. The study questions included the following: What is the number of the clients under the influence of alcohol who require ambulance transportation and how does this number vary from year to year? What is the client structure of these clients and have there been changes in this structure? How does the client structure under the influence of alcohol differ from the general structure of clients needing ambulance transportation? The results are shown numerically and illustrated in the form of arrays and graphs. The study method used meets the characteristics of a quantitative study. There is very little previous research data on the numbers of clients under the influence of alcohol needing ambulance transportation. The study material contained 2813 ambulance transfers with 328 (12%) involving a client under the influence of alcohol. The annual range of the relative percentage values of clients under the influence of alcohol was 9% - 15% of the total number of calls. Of those under the influence of alcohol, 80% were men and the majority were in the years age bracket. The annual figures of the clients under the influence of alcohol do not vary. According to the study based on random, the proportions of men and women were generally equal and the majority of the clients were 75+ years of age. The most typical alarm call for Puumalan Ensihoito Oy involving a person under the influence of alcohol took place at 6 pm while sick-calls in general were typically made at noon. June was the month when clients under the influence of alcohol were most prominent. This study can be repeated and the results can be compared with those of similar municipalities with about 3,000 inhabitants. The study results provide first-rate information; e.g. for the local social workers dealing with intoxicant abuse, enabling them to focus on those the target groups that were the most prominent in the study results. The theory part of the study also provides useful information to ambulance staff and to care workers in general regarding the rights of intoxicated people and how they should be examined. Keywords Alcohol, alcohol consumption, ambulance service, paramedic care Pages Language URN 59 p. + app 2 p. Finnish URN:NBN:fi:mamkopinn2008A1777 Remarks, notes on appendices Tutor Rauni Väätämöinen Bachelor s thesis assigned by Puumalan Ensihoito Oy

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO ALKOHOLIN KULUTUS JA KÄYTTÖTAVAT SUOMESSA ALKOHOLIHAITAT Alkoholista aiheuttamat akuutit ja krooniset haitat Alkoholikuolemat Alkoholin vaikutukset terveydenhuollossa ALKOHOLIOHJELMA Vanhempien alkoholinkäytön aiheuttamien haittojen ehkäisy Nuorten alkoholinkäytöstä aiheutuvien haittojen ehkäisy Alkoholin yksittäisistä käyttökerroista aiheutuvien haittojen ehkäisy Pitkäaikaisesta riskikäytöstä aiheutuvien haittojen ehkäisy ENSIHOITOPALVELU PÄIHTYNEET SAIRAANKULJETUKSEN HAASTEENA Päihtyneen kohtaaminen Päihtyneen oikeudet ja tutkiminen Puumalan Ensihoito Oy:n ja Juvan poliisin yhteistyö HÄTÄILMOITUKSEN TEKEMINEN Hätäpuhelun eteneminen Hätäpuhelun soittajan tiedettävä sijaintinsa Matkapuhelinpaikannus hätätilanteessa TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSKYSYMYKSET Tutkimuksen toteutus Aineiston keruu ja tutkimusmenetelmät Aineiston analysointi Tutkimuksen luotettavuus Tutkimuksen eettiset kysymykset TULOKSET Sairaankuljetustehtävät ja alkoholin vaikutuksen alaiset asiakkaat Sairaankuljetustehtävien ja alkoholin vaikutuksen alaisten asiakkaiden paikkakunnittainen jakautuminen Miehet ja naiset alkoholin vaikutuksen alaisten sairaankuljetustehtävistä... 37

5 9.4 Alkoholin vaikutuksen alaisten asiakkaiden ikä Alkoholin vaikutuksen alaiset asiakkaat eri vuorokauden aikana Alkoholin vaikutuksen alaisten asiakkaiden määrä kuukausittain Alkoholin vaikutuksen alaisten asiakkaiden tapaturmat TULOSTEN TARKASTELU POHDINTA LÄHTEET LIITTEET Liite 1. Tutkimuslupa-anomus Liite 2. Kansaneläkelaitoksen sairaankuljetuslomake SV 210

6 1 JOHDANTO Alkoholi on edelleen suomalaisten pääasiallinen päihde ja päihdeongelmien aiheuttaja. Suomalaisten alkoholin kokonaiskulutuksen nopea kasvu viimeisen 40 vuoden aikana kertoo juomatapojen muutoksesta. Kokonaiskulutus onkin avainosoitin moniin yksittäisiin juomatapojen muutoksiin. Alkoholin merkityksen lasku moraalikysymyksenä on tuonut mukanaan alkoholin arkistumisen, joka on vahvasti sidoksissa kulutuksen kasvuun väestötasolla. Alkoholinkulutuksen kasvu kasvattaa aina alkoholin ongelmakäyttäjien osuutta. (Koponen & Sillanpää 2005, 380; STM 2004, ) Suomessa arvioidaan olevan noin alkoholin suurkuluttajaa. Terveydenhuollon miespotilaista noin 20 % ja naispotilaista noin 10 % on alkoholin suurkuluttajia. Vuosittain Suomessa kuolee noin 3000 ihmistä alkoholin takia. Se on 6 prosenttia kaikista kuolemantapauksista. Alkoholi onkin nousut suomalaisten työikäisten miesten suurimmaksi ennenaikaisen kuolemansyyn aiheuttajaksi. (Iivanainen, Jauhiainen & Pikkarainen 2006, 59.) Alkoholisairaudet lisääntyvät huomattavasti kulutuksen kohotessa. Alkoholin vaikutuksen alaisten ja alkoholin suurkuluttajien onnettomuudet ja sairaustilat kuormittavat terveydenhuolto ja ensihoitojärjestelmää. Ensihoitoa tarvitsevista potilaista on alkoholin vaikutuksen alaisena noin 25 %. (Alaspää, Rekola & Sillanpää 2003, 468.) Alkoholin vaikutuksen alaisuudesta huolimatta on ihmistä kohdeltava ja palveltava asianmukaisesti terveydenhuollossa, eikä alkoholin vaikutuksen alaisuus saa olla esteenä ihmisen akuuttihoidon tarpeen arvioinnissa ja hoidon järjestämistä. (Potilaslaki 785/1992; STM 2006, 3.) Alkoholismista ja alkoholin vaikutuksen alaisena aiheutuneista tapaturmista voidaan sanoa, että ne ovat itse aiheutettuja. Tulee kuitenkin muistaa, että monien sairauksien taustalta löytyy asioita, joita ihminen omalla toiminnallaan itselleen aiheuttaa, kuten esimerkiksi ravinnon vaikutukset suomalaisten sydän- ja verisuonitautien ja diabeteksen lisääntymiseen. (Gylling 2004, 34.) Tämän selvityksen tarkoituksena on muodostaa sairaankuljetustehtäviä koskevan dokumenttiaineiston pohjalta käsitys Puumalan Ensihoito Oy:n alkoholin vaikutuksen alaisten asiakkaiden määrän ja rakenteen muutoksista vuosina Sairaankuljetuksen alkoholin vaikutuksen alaisista asiakkaista on vain vähän tutkittua tietoa

7 2 tai tehtyä tilastointia. Toistaiseksi ainoa tiedossa oleva selvitys sairaankuljetuksen alkoholin vaikutuksen alaisista asiakkaista on vuonna 2002 Hartikaisen tekemä opinnäytetyö. Selvitys koski Imatran alueen sairaankuljetuksen vuoden 2000 päihdeasiakkaita. Päihteistä alkoholia oli käytetty tutkimuksen kohteena ja tiedot oli kerätty sairaankuljetuksen dokumentointi välineenä käytettävältä Kelan sairaankuljetuslomake SV ALKOHOLIN KULUTUS JA KÄYTTÖTAVAT SUOMESSA Kokonaiskulutus kertoo sekä tilastoidun, että tilastoimattoman alkoholinkulutuksen ja on avainosoitin moniin yksittäisiin juomatapojen muutoksiin (STM 2004, 121). Tilastoitu kulutus koostuu Alkon myynnistä ja alkoholijuomien tukkumyynnin toimituksista. Alkoholin kotivalmistus, matkustaja tuonti, salakuljetus sekä suomalaisten kuluttama alkoholi ulkomailla sisältyy tilastoitumattomaan kulutukseen. (Hauhia, Kauppinen, Kuussaari & Nylander 2006, ) Tilastoimatonta kulutusta seurataan tarkastelemalla matkustuksen kehitystä ja alkoholi juomien vientiä sekä tekemällä haastattelu tutkimuksia. Viron valtion alkoholitulojen kehitystä seuraavia tilastoja käytetään myös hyväksi. (Panimoliitto 2005.) Suomalainen alkoholinkulutus on ollut pitkällä aikavälillä nousussa. Erityisen merkittävästi kulutus lisääntyi 1960 luvun lopussa, jolloin uusi alkoholilaki vapautti keskioluen vähittäismyynnin. (Kauhanen, Myllykangas, Nissinen & Salonen 1998, 178.) Kokonaiskulutus kasvoi yhden vuoden aikana 41 %, 4,4 litrasta 6,2 litraan puhdasta alkoholia yli 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohden. (Lehti & Siren 2006, 14.) luvun puolivälin jälkeen oli noin kymmenen vuoden tasainen kausi alkoholin kulutuksessa, kunnes luvun lopun taloudellinen nousukausi lisäsi kulutusta useiden vuosien ajan. Korkeimmillaan tilastoitu kulutus oli vuonna 1990, jolloin tilastoitu kulutus oli 7,7 litraa puhdasta alkoholi asukasta kohti ja tilastoimaton alkoholin kulutus 1,2 litraa asukasta kohden. (Kauhanen ym. 1998, 178.) Taloudellinen lama pysäytti kulutuksen kasvun luvulla. Samalla jatkui kehitys kohti miedompia alkoholijuomia. (Kauhanen ym. 1998, 179.) Peräti 71 % alkoholijuomista kulutettiin väkevinä luvulla ja vuonna 1990 juotiin jo puolet alkoholijuomista oluena. Viinien kulutus on nousut tasaisesti luvun puolivälin viidestä

8 3 prosentista 15 %:tiin vuoteen 2003 mennessä. (STM 2004, 127.) Vuoteen 1994 mennessä alkoholin kokonaiskulutus oli laskenut 6,6 litraan ja tilastoimaton alkoholin kulutus nousut 1,4 litraan asukasta kohden. Laman hellittäessä luvun puolessa välissä alkoi kulutus jälleen nousta. Tilastoitu kulutus oli vuonna 1996 kuitenkin vielä alhaisempaa kuin luvun huippuvuosien, eli 6,7 litraa asukasta kohden ja tilastoimaton kulutus 2,1 litraa asukasta kohden. (Kauhanen ym. 1998, 179.) Vuoteen 2003 mennessä alkoholin tilastoitu kulutus on nousut tasaisesti, ollen 7,7 litraa puhdasta alkoholia asukasta kohden. Valtaosa, 47 % oli olutta, 26 % väkeviä juomia ja 27 % viinejä, siideriä ja long drink -juomia. Tilastoimattoman alkoholin osuus oli noin 1,7 litraa asukasta kohden. (Hein, Wahlfors & Virtanen 2004, 15.) Kolme alkoholijuomien kulutukseen vaikuttanutta muutosta tapahtui Suomessa vuonna Muista EUmaista saapuvien alkoholijuomien verovapaata tuontia rajoittaneet kiintiöt poistettiin tammikuun alussa. Alkoholinvalmisteveroja alennettiin maaliskuun alusta keskimäärin 33 % ja myös Viron matkaajilta Viron liityttyä EU:n jäseneksi poistettiin tuontirajoitukset toukokuun alussa. Muutos johti alkoholin tilastoidun kulutuksen kuuden ja puolen prosentin kasvuun edellisvuodesta, ollen 8,2 litraa puhdasta alkoholia asukasta kohden. Tilastoimaton kulutus lisääntyi neljänneksen, olen 2,1 litraa asukasta kohden. Alkoholin kokonaiskulutuksen kasvu oli lähes kymmenen prosenttia edellisestä vuodesta, ollen 10,3 litraa puhdasta alkoholia asukasta kohden. (Lehti & Siren 2006, 1; Arajärvi, Hein & hämäläinen 2005, ) Vuonna 2005 alkoholin kokonaiskulutus nousi 2,5 % asukasta kohden, ollen 10,5 litraa puhdasta alkoholia asukasta kohden ja tilastoimaton kulutus nousi 2,3 litraan asukasta kohden. Matkustajatuonti kattoi tilastoimattomasta kulutuksesta noin 80 %. Vaikka merkittävä kulutuksen kasvu hidastui, näkyy hintojen aleneminen vaikutus kasvavana kulutuksena. Etenkin keskioluen yleistyminen tarjoustuotteena on lisännyt kulutusta. (Hauhia ym. 2006, ) Vuonna 2006 alkoholin kokonaiskulutus on edelliseen vuoteen nähden kääntynyt vajaan 2 % laskuun, ollen 10,3 litraa puhdasta alkoholia asukasta kohden. Määrä vastaa 0,5 litran Koskenkorva pulloina 54 kpl:ta tai 0,33 litran keskiolut pulloina 703 kpl:ta. Tilastoimaton kulutus on tippunut 1,9 litraan puhdasta alkoholi asukasta kohden. Alkoholin kulutuksen lasku ei ole kuitenkaan vaikuttanut alkoholisairauksien tai alkoholikuolemien määrien vähenemiseen, vaan määrät ovat edelleen veronalennusta seuranneella korkealla tasolla. (Taskumatti 2007, 4.)

9 4 Maakunnittain katsottuna Lapissa kulutettiin eniten puhdasta alkoholia vuonna Asukasta kohden puhdasta alkoholia kulutettiin 9,3 litraa. Seuraavaksi eniten hieman yli 8 litraa puhdasta alkoholia asukasta kohden kulutettiin Etelä - Savossa. Vähiten alkoholia kulutettiin asukasta kohden Ahvenanmaalla 5,2 litraa ja Pohjanmaalla 5 litraa. (Stakes 2004, 2.) Vuonna 2006 Lapissa kulutettiin edelleen eniten puhdasta alkoholia asukasta kohden, 11,7 litraa ja seuraavaksi eniten Etelä - Savossa 9,5 litraa asukasta kohden. Vähiten vuonna 2006 kulutettiin Ahvenanmaalla ja Pohjanmaalla, alle 6 litraa puhdasta alkoholia asukasta kohden. Lapin korkeisiin kulutuslukuihin on vaikuttavat sekä matkailijoiden suuri määrä että norjalaisten ja ruotsalaisten Suomesta tekemät alkoholiostot valmisteveron alentamisen jälkeen. (Taskumatti 2007, 6.) Suomalaisten alkoholin käyttötavat Suomalaisten alkoholin käyttötapoihin kuuluu edelleen alkoholin käytön painottuminen voimakkaasti viikonloppuihin. Lähes päivittäinen käyttö on edelleen harvinaista. Kuitenkin juominen useammin kuin kerran viikossa on paljon yleisempää kuin sukupolvi sitten vuotiaista miehistä 16 % käytti alkoholia kaksi kertaa viikossa vuonna Osuus on kaksinkertaistunut 34 prosenttiin vuoteen 2000 mennessä. Naisissa kasvu on ollut suurempaa kolmesta prosentista 15 prosenttiin. (STM 2004, 125.) Vuoden 2005 päihdetutkimuksen mukaan viimeisen vuoden aikana vuotiaista miehistä 92 % ja saman ikäisistä naisista 91 % olivat käyttäneet alkoholia. Eniten alkoholia käyttäviä oli nuorten aikuisten ja keski-ikäisten parissa. Sukupuolten välinen ero alkoholia käyttävissä on enää vähäinen. Kun vuoden 1968 juomatutkimuksessa miehistä 13 % ja naisista 43 % ilmoittivat olevan raittiita, niin vastaavat luvut vuonna 2005 miehissä oli 12 % ja naisissa 13 %. (Hauhia ym. 2006, 19.) Suomalaisten alkoholin kulutus on edelleen hyvin epätasaista, vaikka kulutus on merkittävästi kasvanut. Pieni osa ei juo yhtään, pieni osa juo vähän, suurin osa kohtuudella ja pieni osa todella paljon. Miesten eniten juova kymmenys kulutti 42 % kaikesta alkoholista vuonna 2000 ja vastaava luku naisissa oli 49 %. Kymmenesosa väestöstä juo siis lähes puolet kulutetusta alkoholista. (STM 2004, 124.) Naisten osuus kokonaiskulutuksesta on kasvanut. Vuoden 1968 runsaasta 10 %:sta, nykyiseen runsaaseen 25 %:tiin. Yli 15 - vuotta täyttäneiden naisten alkoholinkulutus oli vuonna ,1 litraa puhdasta alkoholia vuodessa. Vuonna 2000 alkoholinkulutus oli nousut 5,2 lit-

10 5 raan, siis lähes viisin kertaistunut. Miesten vastaavat luvut olivat 8,6 litraa vuonna 1968 ja lähes 17 litraa vuonna Miesten alkoholin kulutus on siis lähes kaksinkertaistunut. (STM 2004, 124.) Vuonna 2005 lähes 93 % aikuisväestöstä käyttää alkoholijuomia. Suurkuluttajien osuus arvioidaan olevan 6-12 %. (Hauhia ym. 2006, 17.) Alkoholin suurkuluttajaksi katsotaan henkilö, joka juo suuria alkoholimääriä niin pitkään, että juominen voidaan katsoa olevan jo terveysriski ja lisäävän sekä sairastavuutta että kuolleisuutta. Terveen keskipainoisen aikuisen miehen riskiraja on 24 ja naisilla 16 alkoholiannosta viikossa. (Käypähoito 2005; Koponen & Sillanpää 2005, 380.) Yksi alkoholiannos vastaa pulloa olutta, lasia viiniä (12 cl) tai 4 cl väkevää alkoholia. (Käypähoito 2005; Iivanainen ym. 2006, 58.) Sosiaali- ja terveysministeriön alkoholiohjelmassa (2004) todetaan, että hyvinvoinnin kasvu, elinkeinorakenteen muutos, kaupungistuminen, vapaa-ajan teollisuuden kasvu sekä tasa-arvon lisääntyminen sukupuolten, sosiaaliryhmien ja maantieteellisten alueiden välillä ovat vaikuttaneet lisääntyvästi alkoholinkulutukseen. Alkoholijuomia voi hankkia yhä helpommin, alkoholi kuuluu yhä useampaan sosiaaliseen tilanteeseen ja mainonta huolehtii alkoholin esillä pysymisestä katukuvassa, lehdissä ja sähköisissä medioissa. Alkoholi juomien mainostamisessa on useita rajoittavia ehtoja. Mainos ei saa korostaa alkoholipitoisuutta myönteisenä ominaisuutena, eikä se saa kohdistua alaikäisiin. Mainos ei myöskään saa uskotella juomisen lisäävän suorituskykyä tai edistää seksuaalista tai sosiaalista menestystä. Vallitsevaksi käsitykseksi onkin noussut, että alkoholijuomien tulee olla helposti saatavilla ja yksilöiden alkoholinkulutukseen ei tule puuttua. Suomalaisten juomatapojen vanha ydin, humalahakuinen juominen, elää edelleen vahvana. Vahva humaltuminen on säilynyt, ellei jopa vahvistunut suomalaisten juomatapojen päällimmäisenä piirteenä. Nykyisin myös tytöillä ja naisilla on toisenlainen oikeus humaltua kuin ennen. Alkoholin nauttiminen ruokajuomana on edelleen harvinaista, joka myös kertoo juomatapojen sitkeydestä. (STM 2004, , 147.) Stakesin TNS - Gallupilla tekemien kyselytutkimusten mukaan alkoholiasenteet ovat kuitenkin tiukentuneet, vaikka alkoholin kulutus on vuosi vuodelta kasvanut. Vuonna 2000 tehdyn kyselyn mukaan alkoholipoliittisia rajoituksia kannatti 54 % ja vastaavassa tutkimuksessa vuonna 2006 rajoituksia kannatti 61 %. Asenteiden tiukentumista kuvaa hyvin se, että alkoholipolitiikan lieventämisen kannalla oli 41 % vuonna 1994.

11 6 (Hauhia ym. 2006, 17.) Koponen, Peltovuoma & Varamäki (2006) tekivät suomalaisten alkoholiasenteita käsittävän tutkimuksen. Tutkittavia oli yli tuhat ja he olivat iältään vuotiaita. Tutkimuksen mukaan 66 % suomalaisista pitää nykyistä alkoholin kulutusta ongelmana. Nykyisten asenteiden tiukentumista toivoi 68 % ja 45 % haluaisi nostaa alkoholiveroa alkoholihaittojen vähentämiseksi. 3 ALKOHOLIHAITAT Runsas alkoholinkulutus tuo usein mukanaan sosiaalisia, taloudellisia ja terveydellisiä haittoja. Haitat voivat kohdentua yksilöön itseensä, hänen lähiympäristöönsä ja koko yhteiskuntaan. (STM 2004, 129.) Alkoholijuomien kulutuksen ja haittojen välillä on suora yhteys. Mitä suurempi alkoholijuomien kokonaiskulutus sitä suuremmat ovat alkoholihaitat. (Hein & Virtanen 2001, 25.) Vuonna 2005 alkoholista aiheutuneet välittömät kustannukset olivat miljoonaa euroa. Kulut koostuivat terveys- ja sosiaalikuluista, rikollisuuden valvonnasta ja omaisuusvahingoista. Alkoholista aiheutuneet välilliset kustannukset olivat miljoonaa euroa. Näistä kustannuksista menetetyn elämän arvo ennenaikaisen kuoleman johdosta aiheutti miljoonan euron kulut ja tuotantomenetykset olivat miljoonaa euroa. (Hauhia ym. 2006, 22.) Valtaosan haitoista saavat ne, jotka juovat vähemmän kuin se kymmenesosa, jonka katsotaan olevan riskikuluttajia. Usein kuvitellaan haittojen keskittyvän vain suurkuluttajille. Suurkuluttajat juovat paljon, mutta suuria käyttökertoja kertyy vähemmän juovalle enemmistöllekin. Monissa tutkimuksissa on aiemmin todettu viisi annosta naisilla ja seitsemän annosta miehillä alkoholin riskirajaksi vuorokaudessa. Määrä on sellainen, jota ei tarvitse juoda edes säännöllisesti. (Repo 2007.) Alkoholin aiheuttamat terveyshaitat voidaan jakaa kertakäyttöön eli akuutteihin haittoihin ja jatkuvaan käyttöön liittyviin eli kroonisiin haittoihin. Terveyshaitat, jotka liittyvät alkoholiin jakautuvat kuitenkin epätasaisesti sosiaaliryhmien välillä. Eroja esiintyy sekä alkoholisairauksiin ja humalaan että alkoholimyrkytyksiin liittyvissä kuolemissa. Tämä koskee kumpaakin sukupuolta luvun vaihteen molemmin puolin miesten elinajanodote oli kuusi vuotta alhaisempi työtekijöiden joukossa kuin

12 7 ylemmillä toimihenkilöillä. Erosta noin 25 % johtui alkoholiin liittyvistä kuolemista. Naisten vastaava ero oli kolme vuotta, josta noin 10 % oli alkoholikuolemien osuus. Erot vain kasvoivat luvun lopussa. Miesten ja naisten suurkulutus sekä humalajuominen olivat jonkin verran yleisempää alemmassa kuin ylemmissä sosiaaliryhmissä. (STM 2004, ) 3.1 Alkoholista aiheuttamat akuutit ja krooniset haitat Sosiaali- ja terveysministeriön alkoholiohjelmassa (2004) todetaan, että tapaturmat ovat tyypillisiä humalaan liittyviä akuutteja eli kertakäyttöön liittyviä haittoja. Vakavammillaan ne johtavat kuolemaan. Alle 40 -vuotiaiden keskuudessa alkoholiin liittyvät tapaturmat ja myrkytykset ovat tavallisin kuolinsyy. Tapaturmista aiheutuvat vammat johtavat lääkärikäynteihin, osastohoitoon ja pysyvään työkyvyttömyyteen. Alkoholin keskushermostovaikutukset ilmenevät suorituskyvyn, käyttäytymisen ja mielentila muutoksina eli humalana. Humalatilan voimakkuus riippuu ensisijaisesti veressä olevasta alkoholimäärästä, joka on suhteessa juotuun alkoholimäärään. Humalan voimakkuuteen vaikuttaa lisäksi tilannekohtainen vaihtelu alkoholin imeytymisessä ja yksilökohtainen toleranssi. Osa vammoista syntyykin itse aiheutetun humaltumisen seurauksena ja osa välillisesti humalatilanteisiin liittyvän väkivallan kautta. Humala voi myös käynnistää aivoverenvuodon tai aivoinfarktin. (STM 2004, ) Kohtuullinen, mutta säännöllinen alkoholin käyttö nostaa jo verenpainetta. Kohonnut verenpaine on tärkein sekä aivoinfarktin että aivoverenvuodon vaaratekijä. (Kiianmaa & Salaspuro 1993, 95.) Imatran sairaankuljetuksen vuoden :stä alkoholin vaikutuksen alaisesta asiakkaasta 30 %:lle oli sattunut tapaturma. Tapaturmaksi selvityksessä oli luettu kaatumiset, putoamiset ja haavat. (Hartikainen 2002, 21.) Kuusankosken aluesairaalassa tutkittiin vuosien aikana kaikki lonkkamurtumapotilaat, jotka epäiltiin olevan alkoholin vaikutuksen alaisia. Puhallustulosten mukaan 106 potilaasta 5 % oli alkoholin vaikutuksen alainen. Keski-ikä tutkimuksen potilailla oli 79 - vuotta. Sama tutkimus toteutettiin myös vuosien aikana, jolloin 103:sta lonkkamurtuma potilaasta 28 % oli alkoholin vaikutuksen alainen. Keski-ikä oli 77 - vuotta. (Nurmi-Lüthje 2006.) Suomessa kuoli vuonna 2006 kaatumisen tai putoamisen takia 1178 ihmistä, näistä 178 (15 %) oli päihtyneitä. Yhteensä vuonna 2006 tapaturmaisesti kuoli 3084 ihmistä ja näistä joka viides oli päihtynyt. (Tilastokeskus 2007.)

13 Alkoholin aiheuttamat krooniset haitat 8 Alkoholin aiheuttamia kroonisia haittoja ilmenee elimistön alistuessa pitkäaikaiselle alkoholin käytölle. Alkoholiriippuvuus on yleisesti kroonisten alkoholihaittojen taustalla. Vesiliukoisena aineena alkoholi vaikuttaa lähes kaikkiin elimiin. Elinvaurioiden riski kasvaa suhteessa kulutetun alkoholin määrään ja kuinka kauan käyttö kestää. Jatkuvan alkoholin käytön tyypillisiä haittoja ovat hermostovauriot, ravitsemushäiriöt, ruoansulatuskanavan sairaudet, sydän- ja verisuonisairaudet, maksa- ja haimasairaudet, ihosairaudet ja infektiot. Alkoholin runsas käyttö aiheuttaa unihäiriöitä, psyykkisiä oireita ja harha - aistimuksia. Kun päivittäinen käyttö ylittää riskikulutuksen rajat, riski sairastua maksakirroosiin kasvaa eksponentiaalisesti. (STM 2004, ; Koponen & Sillanpää 2005, 387.) 3.2 Alkoholikuolemat Alkoholisairauksiin ja myrkytyksiin kuolleiden määrä on kasvanut kolmanneksen 1990-luvun alusta. Vuonna 2003 alkoholisyyt olivat toiseksi yleisin työikäisten ( vuotiaiden) kuolinsyy ja kaikista kuolemantapauksista alkoholikuolemien osuus oli 6 % eli yli 3200 henkeä. Miesten osuus tästä oli noin 80 %. (Hein ym. 2004, 17.) Kulutuksen kasvu vuonna 2004 näkyy selvästi alkoholisairauksien- ja myrkytyskuolemien määrän kasvuna edelliseen vuoteen verrattuna. Miesten osalta kasvua 20 % ja naisilla 17 %. Ikävuosien 45 ja 64 välille osuu näistä kuolemista kaksi kolmesta. Maksasairauskuolemat kuolemat kasvoivat 30 %. Miehillä ja naisilla kasvuprosentti oli samaa luokkaa. Alkoholimyrkytyskuolemat kasvoivat 20 %. Miesten osuus oli näistä selkeänä enemmistönä. Samana vuonna päihtyneiden henkilöiden tapaturmaiset ja väkivaltaiset kuolemat lisääntyivät miehillä 3 % ja naisilla lähes 40 %. (Mäkelä & Österberg 2006.) Vuonna 2005 alkoholisyyt nousivat yleisimmäksi työikäisten miesten ja naisten kuolemansyyksi. Pitkäaikaisen alkoholin käyttöön liittyvät kuolemantapaukset, kuten maksasairauden aiheuttamat kuolemat lisääntyivät 17 % edellisestä vuodesta. Alkoholimyrkytyksiin kuoli 9 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. (Hauhia ym. 2006, 21.) Työikäisten miesten (1300) ja naisten (354) yleisin kuolinsyy on edelleen alkoholisyyt vuonna (Tilastokeskus 2007.)

14 3.3 Alkoholin vaikutukset terveydenhuollossa 9 Suomalaisten alkoholin kulutuksen kasvaessa ovat alkoholisairaudet sen myötä lisääntyneet. Ensihoitoa vaativista potilaista noin 25 % on alkoholin vaikutuksen alaisena. Ensihoitoa työllistää etenkin alkoholin vaikutuksen alaisten asiakkaiden tapaturmista aiheutuneet vammat, myrkytykset ja pitkäaikaisesta käytöstä johtuvien elinhäiriöiden paheneminen. (Alaspää ym. 2003, 468.) Imatran sairaankuljetuksella oli vuonna sairaankuljetustehtävää ja näistä 555 sairaankuljetustehtävässä asiakas oli ollut alkoholin vaikutuksen alainen. Osuus oli 15,8 prosenttia kaikista sairaankuljetustehtävistä. Valtaosa Imatran sairaankuljetuksen alkoholin vaikutuksen alaisista asiakkaista oli miehiä (80 %). Keskimääräinen ikä oli 46 - vuotta. Valtaosa eli 69 % alkoholin vaikutuksen alaisista sairaankuljetuksen asiakkaista oli ikävuosien välillä ja alle 10 % alle 29- ja yli 70 -vuotiaita. Alkoholin vaikutuksen alaisten sairaankuljetustehtävistä 30 % oli tapaturman aiheuttamia. (Hartikainen 2002, ) Vuonna 2005 tutkittiin Peijaksen sairaalan päivystyksessä käyneiden potilaiden alkoholin käyttöä. Tutkimus suoritettiin kahtena viikon jaksona. Tulohaastattelussa hoitaja suoritti arvion potilaan päihtymyksestä ja kirjasi lomakkeelle alkometrin arvon. Päivystyksessä kirjattiin yhteensä 1883 käyntiä ja lomake oli täytetty 1351 käynnistä. Näistä päihtyneiden osuus oli 19 % eli 256 kappaletta. (Kantonen 2005, 4.) Kuusankosken aluesairaalassa vuosien 2004 ja 2006 aikana suoritetussa tutkimuksessa selvitettiin tapaturmista johtuvien ensiapukäyntien määrää. Kahden vuoden aikana oli 5526 käyntiä, näistä miesten osuus oli 60 %. Ensimmäisenä vuonna alkoholin vaikutuksen alaisia tapaturmaasiakkaita oli 24 % ja toisena 28 %. Kaatumisia ja putoamisia oli tapaturmista 51 %. (Hinkkurinen, Kajander, Karjalainen, Lundell, Lüthje, Nurmi-Lüthje, Pelkonen, Salminen & Salmio 2007, ) Vuonna 1969 alkoholisairauksista johtuvia sairaalahoitojaksoja oli noin (STM 2004, 140). Vuonna 2005 sairaalahoitojaksojen määrä oli , joissa päädiagnoosina oli alkoholisairaus. Kasvua edelliseen vuoteen on noin prosentti ja vuoteen 2003 verrattuna alkoholisairauksien päädiagnoosit lisääntyivät hieman yli 10 %. Vuosien 2004 ja 2005 välisenä aikana maksasairauksien, aivo-oireyhtymän ja alkoholimyrkytysten lisääntyminen on ollut nopeaa. Maksasairaudet ovat lisääntyneet 17 %, aivooireyhtymän 8 % ja alkoholimyrkytykset 10 %. (Hauhia ym. 2006, 21.) Vuonna 2006 kirjattiin sairaalahoitojaksoa, joissa pää- tai sivudiagnoosina oli alkoholisaira-

15 10 us. Vuoteen 2003 verrattuna hoitojaksot ovat kasvaneet 12 %. Eniten sairaalahoitojaksoja kertyy vuotiaiden ikäryhmässä. Miesten osuus hoitojaksoista on 80 % ja naisten osuus 20. ( Stakes 2007.) 4 ALKOHOLIOHJELMA Lokakuussa 2003 valtioneuvosto määritteli alkoholipolitiikan linjauksia koskevassa periaatepäätöksessään keskeiset tavoitteet ja toimintalinjat alkoholihaittojen vähentämiseksi. Sosiaali- ja terveysministeriölle asetettiin tehtäväksi alkoholiohjelman valmistelu ja toimeenpano vuosina Alkoholiohjelma toteutetaan STM:n johdolla yhteistyössä eri hallinnonalojen, kirkkojen, kuntien, elinkeinoelämän ja järjestöjen kanssa. Tavoitteena on koota haittojen vähentämis- ja ehkäisytoimet yhdeksi kokonaisuudeksi, jossa yhteistyö edistää tavoitteiden saavuttamista. Yhteistyö perustuu kumppanuuteen, joka on vapaaehtoista. Kumppanuus vahvistetaan kirjallisella sopimuksella. STM pyrkii lujittamaan toiminnan rakenteita ja vakiinnuttamaan tavoitteenasettelun, tuloksellisuuden seurannan ja laadun jatkuvan parantamisen haittojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Alkoholipolitiikkaa ohjaa neljä periaatetta: tavoitteiden ja keinojen hyväksyttävyys, toiminnan paikallisuus, toiminnan vaikuttavuus ja kumppanuus yhteistyön kivijalkana. (STM 2004, 3.) Syyskuussa 2007 kumppaneita oli 200. Näistä 72 oli järjestöjä ja 101 oli kuntia. Muita kumppaneita olivat evankelis - luterilainenkirkko, ortodoksinen kirkko, Suomen vapaakristillinen neuvosto, työmarkkinoiden keskusjärjestöt, sosiaali- ja terveysalan ammatillisia järjestöjä ja alkoholielinkeinon ja alalla toimivien työntekijöiden järjestöjä. (STM 2007.) Alkoholiohjelmassa painotetaan toiminnan prosessiluonnetta. Ohjelmakauden aikana toimintasuunnitelmia tarkennetaan ja tuloksellisuutta arvioidaan. Ensisijaisena tehtävänä seurannalla ja arvioimisella on tiedon tuottaminen, joka palvelee toiminnan kehittämistä. Alkoholiohjelman kumppanit vastaavat oman toimintasuunnitelman laatimisesta ja arvioivat myös oman toiminnan tuloksellisuutta omiin tavoitteisiinsa nähden. Arviointi voidaan suorittaa myös ulkoisena arviointina. Keskeisimmän tiedon tuottamisesta ja kokoamisesta alkoholiolojen seurannassa vastaavat Kansanterveyslaitos, Stakes ja Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus. Kansanterveyslaitos seuraa alkoholin kulutusta muun muassa kyselytutkimuksin. Stakes kerää tietoja alko-

16 11 holin käytöstä ja kokeiluista, käyttöön liittyvistä haitoista, päihdehuollosta ja päihteiden aiheuttamista kustannuksista. Lisäksi Stakes tilastoi tietoja alkoholijuomien saatavuudesta, kaupasta, alkoholitaloudesta ja hinnoista. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvonta keskus julkaisee yhteenvedon kuukausittain alkoholijuomien myynnistä. Pohjan julkaisulle luo Alkon myymälöiden myyntitiedot sekä tutkumyyjien toimitustiedot muille vähittäismyymälöille ja ravintoloille. Tuotevalvonta keskus julkaisee myös Alkon toimipisteiden lukumäärät sekä anniskelu- ja vähittäismyymälöiden lukumäärät. (STM 2007.) Mitä vähemmän alkoholia kulutetaan, sitä vähäisemmäksi jäävät yksilöiden, perheiden ja yhteiskunnan kokemat haitat. Alkoholin käytön riskeihin ja siitä johtuvien haittoihin kohdennetut menettävät tehonsa, ellei koko väestön alkoholinkulutusta hillitä. Alkoholihaittojen vähentämiseksi alkoholiohjelmassa painotetaan seuraavia toimintalinjoja. 4.1 Vanhempien alkoholinkäytön aiheuttamien haittojen ehkäisy - vanhempana olemisen tukeminen - haitoista ja avunsaannin mahdollisuuksista tiedottaminen - lastensuojelun toimintaedellytysten varmistaminen - perheväkivallan ehkäisy 4.2 Nuorten alkoholinkäytöstä aiheutuvien haittojen ehkäisy - päihdekasvatus ja nuoria tukeva toiminta - vanhempien, nuorisotoimen, koulun, järjestöjen ja elinkeinon yhteistyö - alkoholin saatavuuden ja mainonnan rajoittaminen 4.3 Alkoholin yksittäisistä käyttökerroista aiheutuvien haittojen ehkäisy - yleisillä paikoilla häiriöiden ja väkivallan ehkäisy - myynnin ja rajoitusten noudattaminen päihtyneille - vastuullisuuden lisääminen alkoholin tarjoamisessa - rattijuopumuksen ehkäisy - työturvallisuuteen ja vapaa - aikaan liittyvien riskien vähentäminen

17 Pitkäaikaisesta riskikäytöstä aiheutuvien haittojen ehkäisy - alkoholinkäytön riskien arviointi osana terveydentilan arvioinnissa - varhainen puuttuminen ja neuvonta riskiryhmiin - päihdehoidon saatavuus, kattavuus ja laatu - riskikäyttöä, riskien arviointia ja alkoholinkäytön omaehtoista vähentämistä koskeva tiedotus. (STM 2007.) 5 ENSIHOITOPALVELU Alaspään ym. (2003, 24-26) määrittelee, että ensihoitopalvelu on terveydenhuollon päivystystoimintaa, jonka tehtävä on turvata onnettomuuden uhrin ja äkillisesti sairastuneen korkeatasoinen hoito tapahtumapaikalla, kuljetuksen aikana ja sairaalassa. Sairaalan ulkopuolinen ensihoito on lääkinnällistä pelastustoimintaa, jota yllätyksellisyytensä, toimintaympäristönsä ja arvojensa sekä luonteensa vuoksi voidaan verrata paloja pelastustoiminnan turvallisuuspalveluihin. Väkivalta- ja onnettomuustilanteissa poliisi on myös paikalla turvaamassa ammattiauttajien ja kansalaisten turvallisuutta. Sujuva yhteistyö onkin tarpeen ensihoidossa, jossa tehtäväkirjo on laaja ja vaihtelee vanhuksen kaatumisesta rajuun väkivaltaan, rintakivuista sydänpysähdykseen, alkoholipäihtymyksestä hengenvaaralliseen huumeiden yliannostukseen ja päivittäisonnettomuudesta suuronnettomuuteen. Toimiva ensihoitopalvelu ohjaa potilaat tarkoituksen mukaisiin perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon hoitopaikkoihin ja vähentää potilasruuhkaa. Potilaiden peruselintoimintojen häiriöiden hoito aloitetaan jo kotona ja potilaat jotka eivät tarvitse välitöntä hoitoa, pyritään jättämään kotiin ja kehotetaan hakeutumaan tarvittaessa omalle terveysasemalle. Päätös edellyttää hyvää harkintaa. Perustelut ja tilannetiedot on kirjattava sairaankuljetuskertomukseen ja asiakirja on jätettävä potilaalle. (Alaspää ym. 2003, ) Sairaankuljetus, ensihoito ja lääkinnällinen pelastustoiminta kuuluvat terveydenhuollon palveluihin. Ne ovat määritelty sairaankuljetusasetuksessa, kansanterveyslaissa, ja erikoissairaanhoidonlaissa. Sairaankuljetusasetuksen mukaan sairaankuljetustoiminnan tulee olla lääketieteellisesti asianmukaista, potilasturvallisuus tulee huomioida kuljetusmuotoa valittaessa, kaluston tulee olla asianmukaista ja hoidon jatkuvuus on varmistettava tekemällä asianmukaiset merkinnät hoidettavan tilasta ja toimenpiteistä.

18 13 Asetus määrittelee myös ensihoidon, sairaankuljetuksen, perus- ja hoitotason sairaankuljetuksen sekä terveyskeskuksen että sairaanhoitopiirin tehtävät. (Sairaankuljetusasetus 565/1994; Alaspää ym. 2003, ) Ensihoidon toiminnallinen sisältö sairaankuljetusasetuksessa on asianmukaisen koulutuksen saaneen henkilön tekemää tilanteen arviointia ja välittömästi antamaa hoitoa, jolla sairastuneen tai vammautuneen potilaan elintoiminnot pyritään käynnistämään, ylläpitämään ja turvaamaan tai terveydentilaa parantamaan lääkkeillä, perusvälineillä tai muilla hoitotoimenpiteillä. Perustasoinen ensihoito on hoitoa ja kuljetusta, jossa on riittävät valmiudet huolehtia ja valvoa potilasta, ettei hänen tilansa odottamatta huonone ja mahdollisuus aloittaa yksinkertaiset henkeä pelastavat toimenpiteet. Hoitotason ensihoidossa on valmius aloittaa potilaan hoito tehostetusti ja toteuttaa kuljetus, jossa potilaan elintoiminnot voidaan turvata. (Sairaankuljetusasetus 565/1994; Castren, Kinnunen, Paakkonen, Pousi, Seppälä & Väisänen 2002, ) Terveyskeskuksen tulee ohjata ja valvoa perustason sairaankuljetustoimintaa ja osaltaan myös hoitotason sairaankuljetusta, sekä tehdä sairaankuljetusajoneuvojen ja -varusteiden käyttöönottotarkastus. Sairaanhoitopiirin tehtävä on ohjata ja valvoa osaltaan hoitotason sairaankuljetusta. Asiaa valvoo sairaanhoitopiirissä nimetty ensihoidosta vastaava lääkäri. (Sairaankuljetusasetus 565/1994; Castren, Kurola, Lund & Silfvast 2004, 199.) Kansanterveyslain 14. mukaan kunnan tulee huolehtia sairaankuljetuksen järjestämisestä. Järjestää ja ylläpitää Lääkinnällinen pelastustoiminta ja ylläpitää paikallisiin olosuhteisiin nähden riittävä sairaankuljetusvalmius. (Kansanterveyslaki 66/1972; Castren ym. 2004, 198.) Kunta voi järjestää tehtävän itse, ostamalla palvelut ulkopuoliselta palvelun tuottajalta tai sopimuksin yhdessä muun kunnan kanssa. (Kansanterveyslaki 66/1972; Castren ym. 2002, 40.) Lääkinnällisellä pelastustoimella tarkoitetaan terveydenhuollon akuuttien tilanteiden hoitamiseksi tarvittavaa toiminnallista osaa, kuten ensihoitoa tapahtuma paikalla ja kuljetuksen aikana sekä välitöntä ensihoitoa sairaalassa. Terveyskeskusten ja sairaaloiden lääkintä- ja valmiusryhmät, sopimuksen mukaiset ensiapuryhmät ja sairaankuljetus, laitosten hätätilanteiden päivystystoiminta sekä näiden ohjaamiseen tarvittavat johtamis-, tietoliikenne-, asiantuntija- ja tukijärjestelmät ovat toimintaan tarvittavia

19 14 yksiköitä. (Castren ym. 2002, 43.) Erikoissairaanhoidolla tarkoitetaan muun muassa lääkinnälliseen pelastustoimeen kuuluvia terveydenhuollon tehtäviä. Sairaanhoitopiirien tulee antaa alueensa terveyskeskuksille niiden tarvitsemia erikoissairaanhoidon palveluja, sekä erikoissairaanhoidon tulee huolehtia alueellaan toimialojen tutkimus-, ohjaus-, koulutus- ja kehittämistoiminnasta. (Erikoissairaanhoidonlaki 1062/1989; Alaspää ym. 2003, 28.) Kiireellistä sairaanhoitoa tarvitsevalle henkilölle on annettava hoitoa hänen kotipaikastaan tai kotikunnastaan riippumatta (Erikoissairaanhoidonlaki 1062/1989; Koponen & Sillanpää 2005, 19). Myös muidenkin terveydenhuollon lakien ja asetusten, viranomaisohjeiden, periaatteiden ja arvojen voidaan olettaa koskevan koko toimialaa, terveydenhuoltohenkilöstöä ja ihmisiä, jotka virkatehtävissään käsittelevät potilasasiakirjoja ja osallistuvat potilaiden hoitoon ja tutkimiseen. (Alaspää ym. 2003, ) 6 PÄIHTYNEET SAIRAANKULJETUKSEN HAASTEENA Hätäkeskus on sisäministeriön alainen ja se toimii pelastus-, poliisi- sekä sosiaali- ja terveystoimen viestikeskuksena. Hätäkeskus avustaa ja tukee näitä viranomaistehtäviä hoitavia yksiköitä. Hätäkeskus vastaanottaa hätäilmoituksia, poliisin toimenpiteitä vaativia ilmoituksia ja ympäristön turvallisuuteen liittyviä ilmoituksia ja välittää tehtäviä niille yksiköille, joille tehtävä lainsäädännön mukaan kuuluu. (Hätäkeskuslaki 157/2000; Castren ym. 2004, 208.) Hoitoketjun ensimmäinen lenkki on avunpyytäjän yhteydenotto hätäkeskukseen ja ensihoidon toiminnallinen prosessi katsotaan käynnistyvän tästä. Hätäkeskuspäivystäjä on ensimmäinen, joka keskustelee hätäilmoituksen tekijän tai avuntarvitsijan kanssa. Sairaankuljetuspyynnön vastaan ottanut yksikkö tai yksiköt saavat perustiedot tehtävän laadusta ja kiireellisyydestä hätäkeskukselta. Hätäkeskuspäivystäjä saa tiedot useimmiten kouluttamattomilta maalikoilta, joten sairaankuljettajan on aina varauduttava kohtaamaan ilmoitettua vakavammin sairastunut tai vammautunut potilas. Lisätietoja tehtävästä ja tehtävän osoitteesta sairaankuljettajat voivat kysyä matkan aikana hätäkeskukselta tai soittamalla hätäilmoituksen tekijälle. (Castren ym. 2002, ) Hyvät ennakkotiedot antavat mahdollisuuden tarkkaan suunnitelmaan ja näin sairaankuljettajan oma henkinen valmistautuminen ja tilanteisiin varautuminen alkaa välittömästi (Alaspää ym. 2003, 454). Jos tehtävään liittyy

20 mahdollinen väkivaltarikos, ne ovat usein vaarallisia. Etukäteen tuleekin harkita poliisin odottamista ennen asuntoon menemistä. (Castren ym. 2002, 175.) 15 Castrenin ym. (2002, 18-20) mukaan sairaankuljetuksen ongelmatilanteiden tavallisin syy on alkoholi. Alkoholin vaikutuksen alaisen avuntarvitsijan käyttäytyminen saa usein sekä hätäkeskuspäivystäjät että sairaankuljettajat aiheetta kiihtymään ja tekemään helposti arviointivirheitä. Hätäkeskuksen työssä suurin ja haastavin osa on sairaankuljetuspyyntöjen käsittely. Alkoholin vaikutuksen alaisen tekemän avunpyynnön riskinarviointi on usein hankalaa, koska tiedot jäävät usein epäselviksi ja puutteellisiksi. (Castren ym. 2002, ) Koponen ja Sillanpään (2005) mukaan yhden promillen humalassa ihmisen sosiaalisuus lisääntyy ja ihminen kokee mielihyvän tunteita. Kun alkoholipitoisuus veressä nousee keskushermoston toiminnan lamaantuminen vaikuttaa ihmisen puheeseen, liikkeisiin ja reagointiin. Eri aistien ja toimintojen yhteensovittaminen ei ole yhtä johdonmukaista alkoholin vaikutuksen alaisena. Yli kahden promillen alkoholipitoisuus veressä alkaa muistuttaa nukutusaineen vaikutusta. Kolmen promillen humalassa ihminen voi sammua ja yli neljän promillen humalatilasta seuraa alkoholimyrkytys. Tosin alkoholiin tottuneilla lukemat voivat olla jopa 6-8 promillea. (Koponen & Sillanpään 2005, 386.) Puumalan Ensihoito Oy:n johtaja Jukka Kinnusen (2008) mukaan hätäkeskuksen esitiedoissa antamat tehtävään liittyvät päihtyneet saavat sairaankuljettajat varautumaan lähes kaikkeen vastaantulevaan. Esitiedot ovat usein sellaisia, että alkoholin vaikutuksen alainen on antanut vain epämääräisen osoitteen ja pyytänyt apua. Alkoholin vaikutuksen alaiseen ilmoittajaan ei usein saada enää yhteyttä hätäilmoituksen teon jälkeen. Asiakas on usein nukahtanut sammunut. Hätätilanteessa osoitetietojen antaminen on usein vaikeaa ilman alkoholin mukanaan tuomaa vaikutusta. Tämä aiheuttaa lisää viivettä, asiakkaan tavoittamiseen. (Kinnunen 2008.) Ohikulkijat, sivulliset tai naapurit voivat pyytää apua toiselle henkilölle soittamalla hätäkeskukseen. Joskus on kyse ilkivallasta. Sairaankuljettajien saapuessa kohteeseen, eikä asiakasta löydetä, osoitetiedot on varmistettava hätäkeskukselta, josta tarvittaessa otetaan yhteys ilmoittajaan tai kohteeseen. (Alaspää ym. 2003, 104.) Puumalan Ensihoito Oy:n johtaja Jukka Kinnusen (2008) mukaan tämän kaltaisia tilanteita on syntynyt Puumalan sairaankuljetukselle, kun alkoholin vaikutuksen alainen ihminen on ker-

21 16 tonut ohikulkijalle tarvitsevansa apua ja pyytänyt soittamaan hätäkeskukseen. Sairaankuljetuksen mentyä paikalle asiakas sekä hätäilmoituksen tekijäkin on usein poistunut paikalta. Tästä alkaa sairaankuljetuksessa osoitetietojen tarkistus ja ilmoittajan puhelinnumeron selvittäminen. Tämän jälkeen kysellään, onko kukaan mahdollisesti nähnyt asiakasta ja haravoidaan lähialuetta asiakkaan tavoittamiseksi. Samankaltainen tilanne syntyy, kun alkoholin vaikutuksen alainen tekee itse hätäilmoituksen kotoaan ja on poistunut paikalta ennen sairaankuljetuksen tuloa. Tässäkin tapauksessa osoitetiedot varmistetaan hätäkeskukselta ja yritetään tavoittaa asiakas numerosta, josta hälytys on tehty. Jos asiakas ei vastaa puhelimeen tai ei tule avaamaan ovea yritetään mahdollisia havaintoja tehdä lähialueelta tai kysellä mahdollisia silminnäkijöitä. (Kinnunen 2008.) Lopullinen päätös etsintöjen lopettamisesta perustuu hätäkeskuspäivystäjän ja sairaankuljettajien yhteiseen harkintaan ja johtopäätökseen (Alaspää ym. 2003, 104). Puumalan Ensihoito Oy:ssä on ollut myös tapauksia, joissa alkoholin vaikutuksen alainen ihminen soittaa hätäkeskukseen, koska hänen juopunut kaverinsa on eloton. Tilanteessa hätäkeskus hälyttää sairaankuljetuksen, pelastuslaitoksen ensivasteen ja pelastushelikopteri Ilmarin. Kohteessa hälytyksen tehnyt alkoholin vaikutuksen alainen ihminen ei ole tarkemmin tarkistanut kaverinsa kuntoa. Kaveri on vain todellisuudessa nukahtanut. Tämän kaltaisia tilanteita, jossa koko ensihoitojärjestelmä saadaan liikkeelle, on myös ohikulkijoiden tekemät ilmoitukset maassa makaavista ihmisistä. Kohteesta löytyy usein alkoholin vaikutuksen alainen ihminen, joka on vain halunnut hetken levätä ja jatkaa herätyksen jälkeen matkaa. Joskus tuntuukin, etteivät ihmiset enää kysy tämänlaisessa tilanteessa ihmisen vointia ja tarvitseeko hän ylipäätään apua. (Kinnunen 2008.) 6.1 Päihtyneen kohtaaminen Jokainen sairaankuljettaja joutuu työssään kohtaamaan asiakkaita, jotka suututtavat, ärsyttävät tai provosoivat. Omat tunteet ovat tunnistettava ajoissa ja pystyttävä toimimaan luottamusta herättävästi niistä riippumatta. Ammattimaista on pysyä neutraalina, vaikka aistii asiakkaan epäluottamuksen tai vihamielisyyden. Luottamuksen saavuttamiseksi on tärkeää korostaa omaa auttavaa roolia. Poliisin tehtävät tulee jättää poliisille, jos tilanne muuttuu uhkaavaksi. (Castren ym )

22 17 Kohteessa, jossa tiedetään olevan alkoholin vaikutuksen alainen asiakas, tulee sairaankuljettajien astua varoen asuntoon ja huomioida kaikki paikallaolijat. Työparin kanssa liikutaan yhdessä ja kannettava radio on pidettävä lähellä. Tilanteen käytyä vaaralliseksi on väistyttävä ajoissa. (Castren ym. 2002, 175.) Alkoholin vaikutuksen alaisen asiakkaan ympäristö tulisi rauhoittaa ja ylimääräiset paikallaolijat tulisi poistaa ennen tarkempien tutkimusten suorittamista. Ulkopuolisista on apua, jos he pystyvät kertomaan alkoholin vaikutuksen alaisen asiakkaan tilaan johtaneista syistä. (Alaspää ym. 2003, 452.) Alkoholin vaikutuksen alaisen asiakkaan kohtaamisessa rauhallinen ja asiallinen käyttäytyminen on hoitosuhteen luomisen perusta. Kärsivällinen ja johdonmukainen keskustelu, jossa asiakasta ei syyllistetä, antaa päihtyneelle kokemuksen siitä, että häntä kuunnellaan. Asiat tulee kertoa alkoholin vaikutuksen alaiselle asiakkaalle lyhyesti ja selkeästi, koska aivojen toimintahäiriöt estävät syvemmän ymmärtämisen. Alkoholin vaikutuksen alaisen asiakkaan kohtaamisessa kannattaa seisoa kulmittain, jolloin kehonasento ei aiheuta ns. väylän tukkimista, mikä helposti provosoi väkivaltaan. (Koponen & Sillanpää 2005, 383; Kemppinen 2007, 9.) Alkoholin vaikutuksen alaisen asiakkaan käyttäytyessä vastahakoisesti tulee muistaa, ettei sairaankuljettajilla ole valtuuksia pakottaa asiakasta vastaanottamaan ensihoitoa ja tutkimuksia. Mikäli asiakas yrityksistä huolimatta kieltäytyy hoidoista, on hänen tahtoaan yleensä noudatettava. Omaisille tai apua hälyttäneille tulee ilmaista käsitys hoidon tarpeesta, ensihoidolle lainsäädännön antamat rajoitukset ja korostaa potilaan olevan itse vastuussa tapahtumista. (Castren ym. 2002, 179.) 6.2 Päihtyneen oikeudet ja tutkiminen Terveydenhuoltoon hakeutunut henkilö on potilas ja hoitoon hakeutumisen tai tulon syystä riippumatta häneen sovelletaan potilaslakia. Potilaalla on oikeus terveydentilansa edellyttämään terveyden- ja sairaanhoitoon riippumatta siitä, onko hän päihtynyt vai ei. Potilaan asema ensihoitotilanteissa ei poikkea potilaan asemasta muussa terveydenhuollossa. Ensihoidossa potilaan kohtaaminen ja tilannearvion tekeminen tapahtuu pääsääntöisesti sairaalan ulkopuolella. Alkoholi, huumeet ja lääkkeet vaikeuttavat arviointia, mutta ne eivät saa vaikuttaa sairaankuljettajan päätöksentekoon niin, että potilaan terveydellistä ongelmaa väheksytään tai jätetään kokonaan huomioimatta. Sairaankuljettajalta edellytetään ammatillista suhtautumista potilaaseen ja muihin paikal-

23 18 laolijoihin. Toiminnan lähtökohtana on potilaan parhaaksi toimiminen. (Potilaslaki 785/1992; Castren ym. 2002, 52.) Kunnan on järjestettävä sairaanhoito mukaan lukien lääkärin suorittama tutkimus ja kiireellinen avosairaanhoito. Akuuttihoito on järjestettävä heti. Kiireellistä hoitoa vaativia tilanteita ovat esimerkiksi hengenvaaralliset kouristukset, päihdemyrkytyskuoleman vaara tai vieroitusdelirium. (Kansanterveyslaki 66/1972; STM 2006, ) Päihtyneen potilaan tutkimuksen tavoitteena on välitöntä hoitoa vaativien sairauksien toteaminen ja poissulku. Humalatila voi vaikeuttaa sekä samanaikaisten psyykkisten että somaattisten sairauksien toteamista. (Koponen & Sillanpää 2005, 130.) Potilaan ollessa humalassa, tulee miettiä, selittääkö humalatila koko oirekuvan vai onko siihen vaikuttamassa jokin lääkeaine, sairaustila tai vamma. Diabeettinen ketoasidoosi tai hypoglykemia, CP-vamma, kouristuskohtausten jälkitila, MS-tauti, keskushermostosairaus tai pään vamma voivat olla humalatilan kaltaisia. (Castren ym. 2002, 536.) Peruselintoimintojen lisäksi päihtyneeltä potilaalta arvioidaan käyttäytyminen, alkoholin haju uloshengityksestä ja alkometrilukema päihtymyksen/päihdemyrkytyksen selvittämiseksi. Potilaan tajuttomuutta ei yksin selitä korkea alkometrilukema. (Rasku, Sopanen & Toivola 1999, 118.) Alkoholi on todennäköinen syy, jos potilas on pinnallisesti tajuton ja reagoi kipuun. Hoidoksi riittää yleensä peruselintoimintojen tarkkailu ja kylkiasento kohonneen aspiraatioriskin vuoksi. (Koponen & Sillanpää 2005, 386.) Syvästi tajuttomalta potilaalta on varmistettava peruselintoiminnot, aloitettava hapenanto ja asettava tarvittaessa nieluputki sekä avattava laskimoreitti. Tajuton potilas tulee intuboida, jos peruselintoiminnot ovat häiriintyneet, kuten matala verenpaine tai hapetus, eikä niitä saada nopeasti korjatuksi. Omaisilta tai silminnäkijöiltä selvitetään tapahtumatietoja, aikaisemmat sairaudet ja lääkitys. Lääkeyliannostuksen merkkejä etsitään havainnoimalla mahdollisia lääkepurkkeja, verensokeripitoisuus tarkistetaan ja etsitään vammojen merkkejä. Potilaan tajunnan tajua seurataan toistetusti. Pupillojen koko, valoreaktiot ja symmetrisyys arvioidaan toistetusti ja ruumiinlämpö mitataan. Myös potilaan sydämenrytmiä ja happisaturaatiota monitoroidaan jatkuvasti ja verenpainetta mitataan toistuvasti. (Alaspää ym. 2003, ) Jos täysi-ikäinen potilas ei pysty päättämään hoidostaan päihtymyksen aiheuttaman sekavuuden tai tajuttomuuden vuoksi, edellyttää hoito ennen tärkeän hoitopäätöksen tekemistä hänen omaisensa, laillisen edustajansa tai muun läheisen suostumusta. Alaikäisen osalta tilanne riippuu henkilön kehitystasosta ja iästä. Potilaalle on kuitenkin velvollisuus an-

ALKOHOLIOHJELMA 2004-2007 LOPPUARVIOINTIRAPORTTI

ALKOHOLIOHJELMA 2004-2007 LOPPUARVIOINTIRAPORTTI ALKOHOLIOHJELMA 2004-2007 LOPPUARVIOINTIRAPORTTI 1 Johdanto...3 2 Ulkoinen arviointi...5 2.1 Ulkoisen arvioinnin tavoitteet...5 2.2 Ulkoisen arvioinnin arviointikysymykset ja arviointikriteerit...6 2.3

Lisätiedot

NUORTEN DIABEETIKKOJEN ALKOHOLIN KÄYTTÖ

NUORTEN DIABEETIKKOJEN ALKOHOLIN KÄYTTÖ NUORTEN DIABEETIKKOJEN ALKOHOLIN KÄYTTÖ Lätti Sinikka Väänänen Riikka Opinnäytetyö Kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

Alkoholi ja ihmisen elämänkaari

Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Johdanto Julkaisija: Alko Oy Tekstit: Alko sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Leena Sokolowski, Alko Oy Kuvitus: Kimi Issakainen

Lisätiedot

Enemmän ongelmien ehkäisyä, vähemmän korjailua?

Enemmän ongelmien ehkäisyä, vähemmän korjailua? Enemmän ongelmien ehkäisyä, vähemmän korjailua? Perheitä ja lapsia tukevien palvelujen tuloksellisuus ja kustannusvaikuttavuus 11/2013 Valtiovarainministeriön julkaisuja Enemmän ongelmien ehkäisyä, vähemmän

Lisätiedot

ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA - keskeyttämisen syyt huumekuntoutumisyhteisössä

ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA - keskeyttämisen syyt huumekuntoutumisyhteisössä ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA - keskeyttämisen syyt huumekuntoutumisyhteisössä Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Hämeenlinna 19.1.2007 Karita Snellman Laura Eerola OPINNÄYTETYÖ Sosiaalialan Koulutusohjelma

Lisätiedot

EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä

EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä Kyllikki Kemppainen Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Itä,

Lisätiedot

C 2 H 5 OH eli tiukkaa faktaa alkoholista

C 2 H 5 OH eli tiukkaa faktaa alkoholista C 2 H 5 OH eli tiukkaa faktaa alkoholista Tilastotietoa... 2 Alkoholi luonnossa... 2 Alkoholin valmistus... 3 Alkoholi elimistössä... 3 Alkoholin imeytyminen... 4 Veren alkoholipitoisuus... 4 Alkoholin

Lisätiedot

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE Riikka Loikkanen Opinnäytetyö, kevät 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

PÄIHDEONGELMAINEN ON ASIAKAS NIIN KUIN MUUTKIN Diakoniatyöntekijä kohtaa päihdeongelmaisen

PÄIHDEONGELMAINEN ON ASIAKAS NIIN KUIN MUUTKIN Diakoniatyöntekijä kohtaa päihdeongelmaisen PÄIHDEONGELMAINEN ON ASIAKAS NIIN KUIN MUUTKIN Diakoniatyöntekijä kohtaa päihdeongelmaisen Minna Kuusisto Elise Lehtola Päivi Vanhatalo Opinnäytetyö Kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin yksikkö

Lisätiedot

Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa

Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa Sanna Pylkkänen (toim.) Preventiimiverkoston työryhmä 2010

Lisätiedot

OLI NIINKU VAIKEA SANOA SANAA SEKSI

OLI NIINKU VAIKEA SANOA SANAA SEKSI OLI NIINKU VAIKEA SANOA SANAA SEKSI Ikääntyneiden miesten seksuaalisuus ja sen tukeminen kotisairaanhoitajien näkökulmasta Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Hämeenlinna

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen Päivi Skinnari Ida Ylönen Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä tullut sellaista edes ajatelleeksi Eron jälkeisen vainon uhrien läheisten tukeminen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Toukokuu 2014

Lisätiedot

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali Mitä on nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali 2. uudistettu painos Toimittajat:

Lisätiedot

Kuntoutuminen päihderiippuvuudesta

Kuntoutuminen päihderiippuvuudesta Miia Pikulinsky Satu Tammivuori Ei enää päihdeäiti? Kuntoutuminen päihderiippuvuudesta Metropolia Ammattikorkeakoulu YAMK Sosiaalialan koulutusohjelma Opinnäytetyö 19.04.2013 Tiivistelmä Tekijät Otsikko

Lisätiedot

Katri Niskala, Jari Tuukkanen

Katri Niskala, Jari Tuukkanen Katri Niskala, Jari Tuukkanen Selvitys asukkaiden toiveista ja ajatuksista asumisen sisältöpalvelujen kehittämiseksi Jyväskylän Nuoriso- ja Palveluasunnot JNP ry Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI

ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI Opinnäytetyö (AMK) Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaalipalvelutyö 2013 Anna-Mari Brask ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI tyytyväisyyskysely Avustajakeskuksen

Lisätiedot

Sijaishuollon ongelma

Sijaishuollon ongelma Sijaishuollon ongelma Teemu Vauhkonen BG- Tutkimus 2 Sijaishuollon ongelma Tiivistelmä Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten määrän kasvu on merkittävä huolen aihe suomalaisessa yhteiskunnassa.

Lisätiedot

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ VAMMAISPAL- VELUN SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJUUDESTA

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ VAMMAISPAL- VELUN SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJUUDESTA SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ VAMMAISPAL- VELUN SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJUUDESTA - esimerkkinä henkilökohtaisen avun päätöksentekoprosessi Minna Heikkinen Pro gradu tutkielma Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

OMAISTEN KOKEMUKSIA ETÄOMAISHOITAJANA TOIMIMISESSA

OMAISTEN KOKEMUKSIA ETÄOMAISHOITAJANA TOIMIMISESSA OMAISTEN KOKEMUKSIA ETÄOMAISHOITAJANA TOIMIMISESSA Hoivan ja huolenpidon ilmeneminen etäomaishoitajien toiminnassa Päivi Laitinen Opinnäytetyö Syksy 2010 Sosiaalialan koulutus Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhdistymisen raportointi ja arviointi

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhdistymisen raportointi ja arviointi Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhdistymisen raportointi ja arviointi Johanna Suihko Sisältö 1 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n perustaminen... 4 1.1 Yhdistymistä valmistelevat järjestöt... 4 1.1.1 Elämä On

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus SOLMUJA PARISUHTEESSA Ohjaajien kokemuksia Solmuja parisuhteessa ohjaajakoulutuksen antamista lisävalmiuksista kriisissä olevien pariskuntien auttamiseen Noora Silvennoinen - Taina Viherkari Opinnäytetyö,

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON VERKKOPALVELUN TARJOAMA TIETO JA SEN VAIKUTUKSET Asiakkaiden ja henkilökunnan näkökulmat

TERVEYDENHUOLLON VERKKOPALVELUN TARJOAMA TIETO JA SEN VAIKUTUKSET Asiakkaiden ja henkilökunnan näkökulmat TERVEYDENHUOLLON VERKKOPALVELUN TARJOAMA TIETO JA SEN VAIKUTUKSET Asiakkaiden ja henkilökunnan näkökulmat Virpi Jylhä Pro gradu tutkielma Kuopion yliopisto Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Terveyshallinnon

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys hoitotyössä, sen opettaminen ja kehittäminen

Asiakaslähtöisyys hoitotyössä, sen opettaminen ja kehittäminen Asiakaslähtöisyys hoitotyössä, sen opettaminen ja kehittäminen AMK-opettajien näkemyksiä Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Fysioterapeutti ylempi AMK Opinnäytetyö Joulukuu 2010 Hanna

Lisätiedot

Anna Jalonen Kaisu Karivainio Sanna Kuusisto Jamila Ruuskanen NOPEAN ALKUKARTOITUKSEN ASTA-LOMAKKEISTO Asumispalvelusäätiö ASPA:n ASTA TM

Anna Jalonen Kaisu Karivainio Sanna Kuusisto Jamila Ruuskanen NOPEAN ALKUKARTOITUKSEN ASTA-LOMAKKEISTO Asumispalvelusäätiö ASPA:n ASTA TM Anna Jalonen Kaisu Karivainio Sanna Kuusisto Jamila Ruuskanen NOPEAN ALKUKARTOITUKSEN ASTA-LOMAKKEISTO Asumispalvelusäätiö ASPA:n ASTA TM -lomakkeiston muokkaaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Sosionomi

Lisätiedot

Anu Alatalo & Laura Närhi-Paananen. Ne vaan mut tänne toi

Anu Alatalo & Laura Närhi-Paananen. Ne vaan mut tänne toi Anu Alatalo & Laura Närhi-Paananen Ne vaan mut tänne toi - asiantuntijana ikäihminen? Opinnäytetyö Syksy 2014 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Vanhustyön koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

JOS TÄSTÄ VIELÄ JOKU PÄIVÄ SELVIÄIS

JOS TÄSTÄ VIELÄ JOKU PÄIVÄ SELVIÄIS JOS TÄSTÄ VIELÄ JOKU PÄIVÄ SELVIÄIS Päiväkeskustoiminta tyyppisessä paikassa käytettävät työmenetelmät asiakastyössä Sari Pekkala Sosiaalialan opinnäytetyö Yhteisö ja perusturvatyö Sosionomi (AMK) KEMI

Lisätiedot

HOITOTYÖN EETTISIÄ ONGELMIA

HOITOTYÖN EETTISIÄ ONGELMIA HOITOTYÖN EETTISIÄ ONGELMIA Jaana Nissi-Lämsä Opinnäytetyö, syksy 2010 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Pohjoinen, Oulu Hoitotyönkoulutusohjelma Sairaanhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ Nissi-Lämsä, Jaana. Hoitotyön

Lisätiedot

Hän pitää mua käsikynkästä ja me kävellään Vapaaehtoista keikkaapua saaneiden ikäihmisten kokemuksia ja keikka-avun kehittämistä Espoossa

Hän pitää mua käsikynkästä ja me kävellään Vapaaehtoista keikkaapua saaneiden ikäihmisten kokemuksia ja keikka-avun kehittämistä Espoossa Hän pitää mua käsikynkästä ja me kävellään Vapaaehtoista keikkaapua saaneiden ikäihmisten kokemuksia ja keikka-avun kehittämistä Espoossa Koivula, Kirsi 2012 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää

Lisätiedot

Asiakaslähtöisen sähköpyörätuolien ja - mopojen käytön seurannan tekijät

Asiakaslähtöisen sähköpyörätuolien ja - mopojen käytön seurannan tekijät Pia Yli-Kankahila Asiakaslähtöisen sähköpyörätuolien ja - mopojen käytön seurannan tekijät Metropolia Ammattikorkeakoulu Fysioterapeutti YAMK Kuntoutuksen koulutusohjelma Opinnäytetyö 28.1.2013 Tiivistelmä

Lisätiedot