Suomalaisen miehen keskimääräinen elämä on

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomalaisen miehen keskimääräinen elämä on"

Transkriptio

1 KATSAUS Suomalaisen lapsen ja nuoren terveys Jaakko Perheentupa Lastemme kuolleisuus on maailman pienin 0 4 vuoden iässä, mutta sitten erityisesti tapaturmat ja itsemurhat heikentävät sijoitustamme. Lasten ja nuorten terveys ei ole tyydyttävä. Yksi viidestä lapsesta kokee vähintään kuusi kuukautta kestävän sairauden, joka voi jättää pysyviä ongelmia. Yhdellä kahdestakymmenestä aikuistuvasta on pysyvä sairaus tai vamma. Erityistä huolestumista aiheuttaa epäterveiden elämäntapojen sekä psyykkisten ja sosiaalisten ongelmien yleisyys. Nuorten tupakointi ja alkoholinkäyttö on kansainvälisessä vertailussa runsasta ja liikunta vähäistä. Huumeiden käyttö on lisääntymässä. Hoitoa vaativat psyyken häiriöt yleistyvät iän myötä noin 10 %:sta %:iin. Perheiden ja kouluyhteisöjen toimivuuden parantaminen tulisi asettaa kansanterveystyön painoalueeksi; neuvolatyö ja kouluterveydenhoito olisivat tähän hyviä välineitä, joita tulisi alasajon sijasta voimakkaasti kehittää. Suomalaisen miehen keskimääräinen elämä on OECD-maiden lyhimpiä (NOMESCO 1995). Tämän huonon sijamme aiheuttavat miehet syntyivät keskimäärin 70 vuotta sitten kovin toisenlaiseen elämään ja terveyteen kuin lapsemme nyt syntyvät. Maamme nykyisten imeväisten ja pikkulasten poikienkin kuolleisuus on nyt maailman pienin (UNICEF 1996). Tulevatkohan he sijoittumaan kansainvälisessä vertailussa yhtä hyvin myös elämän pituuden osalta, vai ilmaantuuko heille varhaisiän jälkeen terveyttä ja elinikää vähentäviä rasitteita? Kuolleisuus Lasten kuolleisuus on vähentynyt jatkuvasti. Silti vuonna 1995 kuoli vuotiasta lasta ja vuotiasta nuorta (taulukko 1). Yli puolet imeväiskuolleisuudesta ajoittuu ensimmäiseen elinviikkoon ja 70 % ensimmäiseen kuukauteen. Tärkeimmät kuolinsyyt ovat vastasyntyneisyyskaudella syntymän ennenaikaisuus ja siihen liittyvät hapenpuutetilat sekä rakenneviat, myöhemmällä imeväisiällä kätkytkuolema ja rakenneviat ja leikki-iässä tapaturmat, rakenneviat ja syöpä. Tapaturmat aiheuttavat yli neljänneksen 1 14-vuotiaiden ja yli 40 % vuotiaiden kuolemista; kolmannes jälkimmäisistä johtuu itsemurhista. Muuhun kuin tapaturmiin ja väkivaltaan kuolee 1 14-vuotiaita vuosittain vain 1.2 kymmenestätuhannesta. Alle 20-vuotiaiden kaikista kuolemista aiheuttavat perinataalisyyt, rakenneviat ja tapaturmat kukin noin 20 %, väkivalta ja itsemurhat 13 %, kasvaintaudit 7 %, kätkytkuolema 5 % ja muut sairaudet 12 %. Kehitys on ollut väkivaltaa lukuun ottamatta suotuisa. Poikien kuolemanvaara on suurempi kuin tyttöjen (taulukko 1): vuotiaana kaksinkertainen ja vuotiaana nelinkertainen. Eron selittävät vain osaksi nuorisoikäisten poikien tapaturmaiset ja väkivaltaiset kuolemat; tapaturmakuolleisuus on pojilla kaksi kertaa suurempi kuin tytöillä. Alueellisia eroja ei kuolleisuudessa juuri ole, vain Lapin läänin imeväiskuolleisuus on maan keskiarvoa suurempi (vuosina vs 5.5/1 000). Vuosina imeväiskuolleisuus vaihteli hieman äidin koulutuksen keston Duodecim 113: ,

2 T a u l u k k o 1. Kuolleiden määrä ja kuolleisuus (ikäryhmän tuhatta lasta tai nuorta kohti) iän mukaan vuonna 1995 (Tilastokeskus, ennakkotieto 1996). Ikä, v < Yhteensä Kuolleiden määrä sairaudet tapaturmat ja väkivalta kaikki syyt Kuolleisuus pojat tytöt pojat/tytöt Yhdeksässä tapauksessa kuolinsyy oli epäselvä mukaan (alle yhdeksän vuotta 7.0, v 5.7, vähintään 13 vuotta 5.8) ja ammatin mukaan (ylempi toimihenkilö 5.2, alempi toimihenkilö 5.7, työntekijä 6.5 ja maanviljelijä 6.9) (Notkola ja Savela 1992). Kansainvälisessä vertailussa kätkytkuolemia tilastoidaan Suomessa vähiten 13 teollisuusmaasta, 44 % keskimäärästä. Olemme kärjessä vain alle viisivuotiaiden kuolleisuudessa, 5 14-vuotiaiden sijaluku oli pojilla kahdeksas ja tytöillä 28. (WHO 1995). Väkivaltaiset kuolemat heikentävät poikien sijoitusta: pojan todennäköisyys kuolla jossakin elämänvaiheessa väkivaltaisesti on suurempi Suomessa (9.5 %) kuin muualla Euroopassa lukuun ottamatta kahdeksaa entistä itäblokin maata. Todennäköisyys on esimerkiksi Ruotsissa 5.4 % ja Isossa-Britanniassa 3.4 % (Kuolemansyyt 1994). Neljän Pohjoismaan vuotiaiden vertailussa vuosilta Suomen itsemurhainsidenssi oli pojilla 178 % ja tytöillä 126 % keskiarvosta ja tapaturmakuolemat 128 % ja 109 % (NOMESCO 1996). Pitkäaikaissairastavuus Vastasyntyneitten merkittävimmät sairauden syyt ovat keskosuus, hapenpuute ja rakenneviat. Alle g:n painoisina syntyneiden osuus kaikista vastasyntyneistä on pysynyt noin 4 %:ssa, mutta alle g:n painoisten osuus on suurentunut (vuonna %). Alkionsiirron avulla saatujen lasten osuus on vähitellen kasvanut 1.4 %:iin kaikista (1995, Syntymärekisterin ennakkotieto). Monisikiöisyyden esiintyvyys on näissä raskauksissa edelleen noin 17-kertainen muihw0 raskauksiin verrattuna, ja siitä syystä em. painorajat alittavien lasten osuudet ovat 24 % ja 3.0 %. Rakennevika todetaan 2 3 %:lla kaikista vastasyntyneistä. Tavallisin on sydänvika; vuosittain syntyy noin 430 sydänleikkauksen tarvitsevaa lasta (ks. Sairanen ym. tässä numerossa). Rakennevikaisista lapsista osa menehtyy. Useimpien vika korjataan haitattomaksi, mutta monille jää pysyvä haitta. Niinpä tähän mennessä sydänleikkauksella hoidetuista yli lapsesta suuri osa tarvitsee jatkuvaa asiantuntevaa seurantaa ja joka neljäs uuden leikkauksen. Myöhemmästä pitkäaikaissairastavuudesta täsmällisin tieto saadaan Kansaneläkelaitoksen rekistereistä. Hoitotukea maksetaan alle 16-vuotiaasta, joka on vähintään kuusi kuukautta hoidon tarpeessa niin, että siitä aiheutuu taloudellista tai muuta rasitusta. Hoitotuen saajia oli vuoden 1995 lopussa 4.1 % ikäluokasta. Suurin ryhmä ovat allergikot (taulukko 2). Pitkäaikaisesta lääkehoidosta erityiskorvausta sai 3.1 % ikäluokasta. Suurimpien diagnoosiryhmien osuudet ikäluokasta olivat: astma 20.3 (/1 000), epilepsia 4.6, diabetes mellitus 2.6, nivelreuma 1.2, sydämen vajaatoiminta 1.0, kilpirauhasen vajaatoiminta 0.6, suolentulehdus 0.2, sydämen rytmihäiriö 0.1 ja verenpainetauti 0.1. Erityiskorvausta ravintovalmisteesta sai lisäksi 4.0 % (Kansaneläkelaitos 1996). Rekisterit kattavat kuitenkin vain osan pitkäaikaissairastavuudesta. Kansaneläkelaitos on kar- 564 Suomalaisen lapsen ja nuoren terveys

3 T a u l u k k o 2. Vuoden 1995 lopussa hoitotukea saaneet diagnoosin mukaan, promilleosuus kaikista (alle 16-vuotiaista) lapsista (Kansaneläkelaitoksen tilastollinen vuosikirja 1995). Astma Atooppinen ihottuma 4.20 Kehitysvammaisuus 4.05 Mielenterveyden häiriö 3.55 Diabetes mellitus 2.59 Muut hermoston ja aistimien sairaudet 2.32 Muut synnynnäiset epämuodostumat 2.15 Aivohalvaus 1.54 Kromosomianomaliat 1.31 Epilepsia 0.92 Muut hengityselinsairaudet 0.81 Muut ihotaudit 0.80 Nivelreuma 0.69 Muut umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet 0.53 Muut sairaudet 3.95 toittanut vähintään kuusi kuukautta kestävää sairastamista vanhempien haastattelututkimuksella alueellisin otoksin vuosina 1967, 1987 ja Esiintyvyys on lisääntynyt taulukon 3 osoittamalla tavalla. Nuorten terveystapatutkimuksissa yksi kymmenestä vuotiaista ilmoitti jonkin pitkäaikaisen sairauden, vian tai vamman haittaavan jokapäiväistä toimintaansa (Rimpelä ym. 1996). Arviot eri sairauksien esiintyvyydestä ovat epätarkkoja (taulukko 4). Yksi sadasta lapsesta on henkisesti kehitysvammainen. Allergia on jatkuvasti yleistynyt; yksi kymmenestä lapsesta ja yksi viidestä nuoresta kärsii siitä, ja neljäsosalla tästä joukosta on astma. Lapsen astma vie harvoin sairaalahoitoon eikä juuri koskaan kuolemaan. Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten palvelujen tarve on lisääntynyt uusien tutkimus- ja leikkaushoitomahdollisuuksien myötä. Hahmottamis- ja oppimishäiriöistä kärsivät ovat suuri ongelmaryhmä, jonka hoito ja kuntoutus on vasta muotoutumassa. Tutkimusta ja hoitoa vaativia psyyken häiriöitä esiintyy lähes 10 %:lla alle 12-vuotiaista, %:lla yli 12-vuotiaista ja %:lla nuorisoikäisistä (Rajantie ym. 1993). Turkulaisista perheistä 10 %:ssa vanhemmilla oli lastenneuvolan arvion mukaan puutteelliset edellytykset antaa lastensa psykososiaaliselle kehitykselle suotuisa T a u l u k k o 3. Vähintään kuuden kuukauden pituisen sairauden esiintyvyys lapsilla kolmena eri ajankohtana (Klaukka ym ja Klaukka ym. julkaisematon havainto). Ikä, v Vähintään 6 kk:n sairauden kokeneita, % Tytöt Pojat pohja (P. Terho, julkaisematon havainto). Nuorilla ilmenee usein kouluun, syömiseen ja seksuaalisuuteen liittyviä ongelmia, psykososiaalista levottomuutta, epävarmuutta ja erityisesti psykosomaattista oireilua. Neljännes vuotiaista ilmoittaa kärsivänsä ainakin yhdestä oireesta päivittäin ja ainakin kolmesta oireesta viikoittain tai useammin (Rimpelä ym. 1996). Insuliininpuutosdiabeteksen ilmaantuvuus on Suomessa maailman suurin ja on jatkuvasti suurentunut erityisesti 0 4-vuotiailla (vuonna / /v), vähemmän 5 9-vuotiailla (50.1) ja vähiten tai ei lainkaan vuotiailla (43.6) (A. Reunanen, henkilökohtainen tiedonanto). Se on suurempi tytöillä kuin pojilla; ikävakioidut arvot olivat 0 14-vuotiailla 46.8 ja Vallitsevuus edellä mainituissa ikäryhmissä oli vuoden 1995 lopussa 66, 273 ja 427/ Keskimäärin yksi 160 lapsestamme sairastuu diabetekseen ennen 15 vuoden ikää. Muu umpierityssairaus ilmenee noin 200 lapsella joka vuosiluokassa. Noin vuotiasta lasta sairastuu vuosittain syöpään; kolme neljäsosaa heistä paranee pitkän ja raskaan hoidon avulla. Kuusi sadasta kouluikäisestä kärsii pitkäaikaisista selkäkivuista. Yli 10 %:lla todetaan selkärangan rakenne- tai muotopoikkeavuuksia. Vuosittain yksi tuhannesta lapsesta sairastaa niveltulehduksen. Lisäksi Suomessa on viitisenkymmentä alle 500:n pysyvästi sairaan tai vammaisen ryhmää, joihin kuuluu kaikkiaan noin alle 20-vuotiasta. Ongelmien vaikeusaste vaihtelee eteneväs- J. Perheentupa 565

4 T a u l u k k o 4. Julkaistuihin tutkimuksiin perustuva arvio tavallisimpien pitkäaikaissairauksien esiintyvyydestä (%) suomalaisilla lapsilla (Rajantie ym. 1993). Sairaus Esiintyvyys, % Mielenterveyden häiriö 7 15 Allerginen nuha 6 15 Erityinen oppimis- tai keskittymishäiriö 4 7 Astma 3 Synnynnäinen rakennevika 1.2 Älyllinen kehitysvammaisuus 1 Epilepsia 0.7 Vaikea skolioosi 0.4 Liikuntavammaisuus 0.3 Vaikea kuulovika 0.3 Diabetes 0.3 Vaikea näkövika 0.15 Tapaturman jälkitila 0.1 tä ja vaikeasti invalidisoivasta hoidolla lähes haitattomina pidettäviin. Tärkeän osan muodostaa»suomalainen tautiperintö», kolmisenkymmentä muualla harvinaista sairautta (Markkanen ym. 1987). Erityistason sairaanhoidon kehitys on muuttanut monen aikaisemmin kuolemaan johtaneen sairauden ja rakennevian ennusteen. Samalla on syntynyt uusia kasvavia kroonikkoryhmiä: erittäin epäkypsänä syntymisen vuoksi vammautuneet, lapset joilla on osittain korjattu rakennevika (tavallisimmin sydänvika), tapaturman vammauttamat, syövän hoidon tai elimensiirron saaneet ja munuaissairauden vuoksi dialyysihoitoa tarvitsevat lapset. Hoitotukien jakauma kuvastaa laitoshoidon ulkopuolella elävien pitkäaikaispotilaiden sairauden vaikeusastetta: vuonna % sai perusosaa, 34 % korotettua hoitotukea ja 7 % jatkuvan avun ja valvonnan tarpeen vuoksi erityishoitotukea. Ongelman pysyvyyttä ja vaikeutta heijastaa se, että vuoden 1995 lopussa oli työkyvyttömyyseläkettä saavien osuus kaikista vuotiaista 0.8 % ja vammaistukea saavien osuus vuotiaista 0.23 % (Kansaneläkelaitoksen tilastollinen vuosikirja 1995). Kutsunnoissa käy ikäluokan miehistä noin 98 %. Vuosina heistä keskimäärin 4.8 %:lla todettiin pysyvä ja lisäksi 3.0 %:lla ainakin tilapäinen palveluseste. Pysyvistä esteistä tavallisimpia ovat mielenterveyden häiriöt (1.0 % tarkastetuista), älyllinen kehitysvammaisuus (0.4 %) ja astma (0.2 %) (Pääesikunnan lääkintäosaston tieto). Vuonna 1993 palveluksen aloittaneista joutui lisäksi 6.0 % keskeyttämään terveyssyistä, 3.6 % mielenterveyshäiriön vuoksi. Lyhyet sairaudet ja sairaanhoitotapahtumat Hengitystieinfektioepisodeja lapset sairastavat keskimäärin 5 10 ensimmäisenä elinvuotenaan ja muutamana seuraavana vielä 2 3. Allergia ja vanhempien tupakointi lisäävät niitä. Rimpelän ym. (1996) tutkimuksen mukaan nuorilla esiintyy infektioita vähemmän kuin lapsilla, mutta yksi kymmenestä nuoresta ilmoitti sairastaneensa hengitystieinfektion ainakin kolmasti edeltäneen puolen vuoden aikana. Tapaturman takia käy ensiapuasemilla vuosittain noin 10 % kasvuikäisistä. Palovammojen, myrkytysten ja vierasesinevammojen taajuus on suurimmillaan ensimmäisinä ikävuosina. Putoamiset ja liikennevammat kattavat yli puolet yli nelivuotiaiden vammoista (Rajantie ym. 1993). Alle 15-vuotiailla on keskimäärin 8 10 sairauspäivää vuosittain (Kalimo ym. 1989). Infektiot ja tapaturmat aiheuttavat yli 80 % lasten sairaanhoitokontakteista ja sairauspäivistä. Terveyskeskusten päivävastaanottokäynneistä noin 12 % on alle 15-vuotiaiden käyntejä, ja päivystysvastaanotolla heidän osuutensa on kaksinkertainen (Takala 1977). Sairaalahoidossa oli 0 14-vuotiaista 8.2 % vuonna 1993 (eri alueilla %) ja hoitopäiviä oli sataa lasta kohti keskimäärin 49 (Pelanteri ja Lounamaa 1995). Hoitojaksoista 35 %:iin liittyi toimenpide. Hoitopäiviä aiheuttivat eniten mielenterveyshäiriöt (19 % kaikista), rakenneviat (9.1 %), keskosuus (7.7 %), ylähengitysteiden infektiot (7.7 %), ruoansulatuskanavan sairaudet (6.5 %), tapaturmat (5.1 %), hermoston sairaudet (4.9 %), kasvaintaudit ja astma (3.8 %) sekä korvasairaudet (3.0 %). Suurimmat ryhmät otettiin sairaalaan ylähengitystieinfektioiden (18/ lasta), ruoansulatuskanavan sairauksien (12), tapaturmien (7.3), korvasairauksien (6.8), rakennevikojen (5.7), astman (4.4) ja mielenterveyshäiriöiden (2.7) vuoksi. Tapaturmien vuosi- 566 Suomalaisen lapsen ja nuoren terveys

5 na aiheuttamia sairaalahoitojaksoja oli pojilla 0 14-vuotiaana 89 % ja tytöillä 85 % neljän Pohjoismaan keskimäärästä; vuotiailla vastaavat luvut olivat 146 % ja 119 % (NOMES- CO 1996). Elämäntavat ja sosiaaliset suhteet Lapsuudessa ja nuoruudessa omaksutaan aikuiskauden terveyttä määrääviä elämäntapoja ja asenteita. Tällaisia ovat ravitsemus-, liikunta-, virkistäytymis- ja lepotottumukset, psyykkinen toimintamalli, sosiaalinen osallistuvuus ja kyky kohdata sosiaalisia rasituksia sekä suhde piristeisiin, tupakkaan ja huumeisiin. Nuorten ravitsemus on 15 viime vuoden kuluessa korjaantunut ilahduttavasti (kuva 1). Mutta liikuntaharrastus oli 15- vuotiailla suomalaisilla WHO:n koululaistutkimuksen heikoimmassa päässä. Vain 35 % pojista ja 25 % tytöistä harrasti vapaa-aikanaan liikuntaa ainakin neljä tuntia viikossa (Kannas 1995). Nuorten levon ja virkistäytymisen tavat ovat niin ikään puutteellisia. Kansainvälisessä vertailussa nuorisomme on heikoimpien joukossa yöunen riittämättömyydessä: kymmenen maan koululaistutkimuksessa suomalaiset ja norjalaiset tunsivat muita useammin päiväväsymystä, vuotiaat useimpina viikonpäivinä (Tynjälä ym. 1993). Vaikka aikuisten tupakointi on vähentynyt niin, että tupakan kulutus on Suomessa Pohjoismaiden pienin, altistuu 10 % suomalaislapsista jatkuvasti tupakansavulle. Nuorten oma tupakointi on hälyttävän runsasta, päivittäin tupakoivien osuus 15-vuotiaista oli 13 maan vertailussa suurin, poikien 29 % ja tyttöjen 25 % (Kannas ja Kontula 1993). Alkoholia ainakin joka kuukausi nauttivia on tästä ikäryhmästä puolet, ja Suomi johtaa sekä tyttöjen että poikien toistuvan tosi humalan kokemuksissa. Tupakan ja alkoholin käyttö ovat yhteydessä nuorten sosiaaliseen asemaan: mitä heikompi koulumenestys ja mitä lyhyempi koulutusura, sitä yleisempiä ovat tupakointi ja humalajuominen. Myös huumeiden käytön lisääntyminen aiheuttaa huolta: yli 10 %:lle vuotiaista nuoristamme on viimeksi kuluneen vuoden aikana tarjottu huumetta. Tampereella 15-vuotiaista 5 % ilmoitti käyttäneensä huumeita yli viisi kertaa (Rimpelä ym. 1996). % K u v a 1. Tupakoinnin sekä alkoholin, kulutusmaidon ja voin käytön yleisyys vuotiaiden keskuudessa vuosina Aromaan ym. (1996) nuorten terveystapatutkimuksen mukaan. Vaikka sukupuolielämä on varhaistunut, ovat tyttöjen synnytys- ja raskaudenkeskeytysluvut teollisuusmaiden pienimpiä. Sukupuolitaudit eivät ole harvinaisia; yleisintä niistä, klamydiaa, todettiin vuonna vuotiailla tytöillä noin ja pojilla 250 tapausta (Aromaa ym. 1996). Erityisen hälyttäviä ovat tiedot kouluviihtyvyyden ja sosiaalisten suhteiden ongelmista (Brunell ym. 1996, Rimpelä ja Liinamo 1996, Rimpelä ym. 1996). Puolet yläasteen oppilaista ei viihdy koulussa, ja joissakin kouluissa osuus on jopa kolme neljästä. Enemmistö oppilaista pitää opettajia epäoikeudenmukaisina, eivätkä keskusteluyhteydet vanhempiin ole parempia. Viidennes murrosikäisistä pojista kokee olevansa vailla keskustelukumppania. Pohdinta ja päätelmät Käyttää voita leivällä Juo kulutusmaitoa Tupakoi päivittäin Juo alkoholia viikottain Suomalaisten miesten heikko sijoitus kansainvälisessä elinikävertailussa perustuu sepelvaltimotaudin, itsemurhien ja tapaturmien aiheuttamaan suureen kuolleisuuteen. Ylikuolleisuus tapaturmiin ja itsemurhiin ilmenee jo vuotiaiden ikäryhmästä alkaen. Viiden Pohjoismaan elinikävertailussa suomalaisten asema on kuitenkin jatkuvasti parantunut, ja olemme 15 viime vuoden aikana nousseet viidenneltä neljännelle sijalle. Sekä miehet että naiset ovat ohittaneet tanskalai- J. Perheentupa 567

6 set. Kuitenkin tiedot nuorisomme liikunnan vähäisyydestä sekä tupakka- ja alkoholiriippuvuuden ja psykososiaalisten ongelmien lisääntymisestä viittaavat kehityksen kääntymiseen epäsuotuisaksi. Vaikka imeväisten ja pikkulasten kuolleisuus on vähentynyt maailman pienimmäksi ja kuolleisuus on verraten pieni 15 vuoden ikään saakka, ei lasten ja nuorten terveys ole tyydyttävä. Kutsuntatietojen perusteella noin 6 %:lla aikuistuvista pojista on pysyvä sairaus tai vamma. Yksi viidestä lapsesta kokee vähintään kuusi kuukautta kestävän sairauden, joka voi jättää pysyviä ongelmia. Vain pieni osa sairastavuudesta on seurausta kehittyneestä hoidosta eli siitä, että moni sellainen lapsi, joka aikaisemmin olisi kuollut varhain, jää nyt elämään sairaana tai vammaisena. Erityisesti psyykkisen ja sosiaalisen terveyden osalta kehitysnäkymä on huolestuttava. Perheiden ja kouluyhteisöjen toimivuus tulisi asettaa kansanterveystyön painoalueeksi ja lopettaa neuvolatyön ja kouluterveydenhoidon alasajo. Kirjallisuutta Aromaa A, Koskinen S, Huttunen J (toim.): Suomalaisten terveys Ennakkopainos, Kansanterveyslaitos ja Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki 1996 Brunell V, Kannas L, Levälahti E, ym: Livskvalitet i skolan. Jyväskylän yliopisto, Terveystieteen laitoksen julkaisuja 5, 1996 Kalimo E, Häkkinen U, Klaukka T, ym.: Tietoja suomalaisten terveysturvasta. Kansaneläkelaitoksen julkaisuja M:67, 1992 Kannas L: Suomalainen koululainen Euroopan liikuntakilvoittelussa. Terveyskasvatus 1: 12 17, 1995 Kannas L, Kontula O: Tupakka, alkoholi ja huumeet koululaisten arjessa. Koulutus-sarja 7: , 1993 Kansaneläkelaitos; Kansaneläkelaitoksen tilastollinen vuosikirja Kansaneläkelaitoksen julkaisuja T1:31, Vammala 1996 Klaukka T: Väestön terveydentila. Raportissa: Suomalaisten terveysturva ja sen kehitystarpeet: Terveysturvan väestöntutkimuksen 1987 päätulokset, s Toim. E Kalimo, T Klaukka, R Lehtonen, K Nyman. Kansaneläkelaitoksen julkaisuja M:81, Helsinki 1992 Kuolemansyyt Terveys 1996: 1, Tilastokeskus, Helsinki 1996 Markkanen M, Isaksson R, Norio R: Erikoista suvussamme suomalainen tautiperintö. Duodecim 103: , 1987 NOMESCO: Health statistics in the nordic countries Nordic Medico-Statistical Committee: 44. Kööpenhamina 1995 NOMESCO: Health statistics in the nordic countries Nordic Medico-Statistical Committee: 47. Kööpenhamina 1996 Notkola V, Savela S: Imeväiskuolleisuus ja kuolleena syntyneisyys. Kirjassa: Sosioekonomiset kuolleisuuserot , s Toim. T Valkonen, T Martelin, A Rimpelä, V Notkola, S Savela. Tilastokeskus, Helsinki Pelanteri S, Lounamaa A: Vuodeosastoilla hoidetut lapsipotilaat STAKES tilastotiedote 1995:15 Rajantie J, S Sihvola, R Lappi, J Perheentupa: Lasten ja nuorten terveydentila 1990-luvun Suomessa. Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Helsinki 1993 Rimpelä M, Liinamo A: Kouluterveys 1996, tutkimus Keski- Suomesta. Keski-Suomen lääninhallitus, julkaisuja 1, Jyväskylä 1996 Rimpelä M, Jokela J, Luopa P, ym: Kouluterveys tutkimus. Kouluviihtyvyys, terveys ja tottumukset Perustulokset yläasteilta ja kaupunkien väliset erot. Stakes, Aiheita 40/1996 Takala J, Rintanen H, Linnakylä M, ym.: Kunnanlääkärissäkäynnit sairausryhmittäin I. Suom Lääkäril 32: 21 26, 1977 Tynjälä J, Kannas L, Välimaa R: How young Europeans sleep. Health Educ Res: Theory and Practice 8: 69 80, 1993 UNICEF: The state of the world s children Oxford University Press, Oxford 1996 WHO: World health statistics annual World Health Organization, Geneve 1995 JAAKKO PERHEENTUPA, professori, ylilääkäri HYKS Lasten ja nuorten sairaala Helsinki 568

Kuolleisuuden alue-erot ja niiden historia. Kari Pitkänen, Seppo Koskinen ja Tuija Martelin

Kuolleisuuden alue-erot ja niiden historia. Kari Pitkänen, Seppo Koskinen ja Tuija Martelin Alkuperäistutkimus Kuolleisuuden alue-erot ja niiden historia Kari Pitkänen, Seppo Koskinen ja Tuija Martelin Usean vuosikymmenen ajan Suomen alueellisten kuolleisuuserojen tärkein piirre on ollut kuolleisuuden

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointi Kansallinen syntymäkohortti 1987 -tutkimusaineiston valossa

Lasten ja nuorten hyvinvointi Kansallinen syntymäkohortti 1987 -tutkimusaineiston valossa Reija Paananen Tiina Ristikari Marko Merikukka Antti Rämö Mika Gissler Lasten ja nuorten hyvinvointi Kansallinen syntymäkohortti 1987 -tutkimusaineiston valossa RAPORTTI 52 2012 RAPORTTI 52/2012 Reija

Lisätiedot

TERVEYS 2000 -TUTKIMUS TUOTTI MYÖS YLLÄTYKSIÄ

TERVEYS 2000 -TUTKIMUS TUOTTI MYÖS YLLÄTYKSIÄ TOUKO KESÄKUU 5 6/2002 MAJ JUNI Pääkirjoitus: Terveys 2000 -tutkimus tuotti myös yllätyksiä Sivu 1 Suomalaisen terveysseurannan uusi peruskivi Sivu 2 Toimintakyky parantunut Sivu 2 Verenkiertoelinten sairaudet

Lisätiedot

Nuorista Suomessa. Tietoa nuorista, heidän asemastaan, elinoloistaan ja nuorisotyöstä 2012. Nuorista Suomessa 2012 1

Nuorista Suomessa. Tietoa nuorista, heidän asemastaan, elinoloistaan ja nuorisotyöstä 2012. Nuorista Suomessa 2012 1 Nuorista Suomessa Tietoa nuorista, heidän asemastaan, elinoloistaan ja nuorisotyöstä 2012 Nuorista Suomessa 2012 1 2 Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Nuorista Suomessa

Lisätiedot

KOULUKOKEMUSTEN KANSAINVÄLISTÄ VERTAILUA 2010 SEKÄ MUUTOKSET SUOMESSA JA POHJOISMAISSA 1994 2010 WHO-KOULULAISTUTKIMUS (HBSC-STUDY)

KOULUKOKEMUSTEN KANSAINVÄLISTÄ VERTAILUA 2010 SEKÄ MUUTOKSET SUOMESSA JA POHJOISMAISSA 1994 2010 WHO-KOULULAISTUTKIMUS (HBSC-STUDY) Katariina Kämppi, Raili Välimaa, Kristiina Ojala, Jorma Tynjälä, Ilona Haapasalo, Jari Villberg & Lasse Kannas KOULUKOKEMUSTEN KANSAINVÄLISTÄ VERTAILUA 2010 SEKÄ MUUTOKSET SUOMESSA JA POHJOISMAISSA 1994

Lisätiedot

Dialogi terveydestä: Miten Suomi voi?

Dialogi terveydestä: Miten Suomi voi? Dialogi terveydestä: Miten voi? Toukokuu 2014 Dialogi terveydestä on Terveystalon uusi, kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä asiantuntijajulkaisu. Tavoitteena on lisätä terveydenhuollon läpinäkyvyyttä jakamalla

Lisätiedot

Sisältö I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ II LÄÄKKEET JA TYÖKYKY ERI SAIRAUKSISSA III KEHITYS TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN SILMIN

Sisältö I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ II LÄÄKKEET JA TYÖKYKY ERI SAIRAUKSISSA III KEHITYS TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN SILMIN LÄÄKKEET JA TYÖKYKY Sisältö Johdanto: Jussi Merikallio... 4 I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ Hyvä työkyky tehdään yhdessä: Arto Laine... 8 Työterveyshuolto terveyden ja työkyvyn tukijalkana: Mauri Jussila...

Lisätiedot

Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa

Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa Ensi- ja turvakotien liitto ry Tanja Henttonen Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa Tanja Henttonen Pro gradu

Lisätiedot

FYYSISEN AKTIIVISUUDEN, KOETUN FYYSISEN PÄTEVYYDEN JA TAVOI- TEORIENTAATION MUUTOKSET PERUSKOULUN JA LUKION AIKANA

FYYSISEN AKTIIVISUUDEN, KOETUN FYYSISEN PÄTEVYYDEN JA TAVOI- TEORIENTAATION MUUTOKSET PERUSKOULUN JA LUKION AIKANA FYYSISEN AKTIIVISUUDEN, KOETUN FYYSISEN PÄTEVYYDEN JA TAVOI- TEORIENTAATION MUUTOKSET PERUSKOULUN JA LUKION AIKANA Jarkko Mäkinen ja Sami Piironen Liikuntapedagogiikan pro gradu tutkielma Kevät 2014 Liikuntakasvatuksen

Lisätiedot

HUKASSA. Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? Pekka Myrskylä

HUKASSA. Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? Pekka Myrskylä Pekka Myrskylä HUKASSA Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? YHTEENVETO Vuonna 2010 syrjäytyneitä 15 29 -vuotiaita nuoria oli yhteensä noin 51 300. Tämä on noin 5 % kaikista tämänikäisistä nuorista. Syrjäytyneistä

Lisätiedot

Terveyden tasa-arvoa koskevassa tutkimuksessa

Terveyden tasa-arvoa koskevassa tutkimuksessa Sosiaaliryhmien väliset erot elinajanodotteessa kasvoivat 1990-luvun loppuvuosina Tapani Valkonen, Hilkka Ahonen, Pekka Martikainen Elinajanodote nousi selvästi 1990-luvun lopulla, mutta hitaammin kuin

Lisätiedot

Pohjanmaan väestö, sen hyvinvointi ja terveys sekä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän

Pohjanmaan väestö, sen hyvinvointi ja terveys sekä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän MINNA TURUNEN n väestö, sen hyvinvointi ja terveys sekä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän toimivuus Kansalliseen vertailuun perustuvaa trenditietoa vuosilta 25 211 VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ

Lisätiedot

Koulusurmat. Yhteiskunnalliset ja psykologiset taustat ja ehkäisy. Raija-Leena Punamäki - Kirsi Tirri - Petri Nokelainen - Mauri Marttunen

Koulusurmat. Yhteiskunnalliset ja psykologiset taustat ja ehkäisy. Raija-Leena Punamäki - Kirsi Tirri - Petri Nokelainen - Mauri Marttunen Koulusurmat Yhteiskunnalliset ja psykologiset taustat ja ehkäisy Raija-Leena Punamäki - Kirsi Tirri - Petri Nokelainen - Mauri Marttunen SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN KANNANOTTOJA 2 2011 Suomalaisen Tiedeakatemian

Lisätiedot

10 faktaa lukemisesta

10 faktaa lukemisesta 1. Suomalaiset ovat lukukansaa vielä 2. Lasten lukeminen sujuu, muttei maistu 3. Nuorten asenne lukemiseen käy kielteisemmäksi 4. Kymmenen tuhatta erinomaista, viisi tuhatta heikkoa lukijaa 5. Lukutaito

Lisätiedot

Lasten ylipaino ja sen määrittämisen ongelmat

Lasten ylipaino ja sen määrittämisen ongelmat Julkaistu 9.2.2012 www.laakarilehti.fi ALKUPERÄISTUTKIMUS VERKOSSA ENSIN tieteessä Päivi Mäki TtM, asiantuntija THL, Kansantautien ehkäisyn osasto paivi.maki@thl.fi Risto Sippola FM, tilastotieteilijä

Lisätiedot

4 2012 syyskuu 41. vuosikerta Suomen Diabetesliitto. Diabetes ja lääkäri. Kuva: Janne Viinanen. diabetes.fi

4 2012 syyskuu 41. vuosikerta Suomen Diabetesliitto. Diabetes ja lääkäri. Kuva: Janne Viinanen. diabetes.fi 4 2012 syyskuu 41. vuosikerta Suomen Diabetesliitto Diabetes ja lääkäri diabetes.fi Kuva: Janne Viinanen Tämä tapa teki diabeteksesta oppimisen hauskaksi. Millaisia aiheita keskustelukartoissa käsitellään?

Lisätiedot

Syövän ilmaantuvuus, syöpäpotilaiden ennuste ja syöpäkuolleisuus

Syövän ilmaantuvuus, syöpäpotilaiden ennuste ja syöpäkuolleisuus Syövän ilmaantuvuus, syöpäpotilaiden ennuste ja syöpäkuolleisuus Eero Pukkala, Tadeusz Dyba, Timo Hakulinen ja Risto Sankila Syöpä nyt Syöpä on yleinen sairaus. Suomessa elää yli 2 ihmistä, joilta on elämän

Lisätiedot

Särkyä ja alakuloa tuki- ja liikuntaelinten kivun ja masentuneisuuden yhteisesiintyvyys Suomessa. Helena Miranda, Leena Kaila-Kangas, Kirsi Ahola

Särkyä ja alakuloa tuki- ja liikuntaelinten kivun ja masentuneisuuden yhteisesiintyvyys Suomessa. Helena Miranda, Leena Kaila-Kangas, Kirsi Ahola Särkyä ja alakuloa tuki- ja liikuntaelinten kivun ja masentuneisuuden yhteisesiintyvyys Suomessa Helena Miranda, Leena Kaila-Kangas, Kirsi Ahola Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A 00250 Helsinki puh.

Lisätiedot

Enemmän ongelmien ehkäisyä, vähemmän korjailua?

Enemmän ongelmien ehkäisyä, vähemmän korjailua? Enemmän ongelmien ehkäisyä, vähemmän korjailua? Perheitä ja lapsia tukevien palvelujen tuloksellisuus ja kustannusvaikuttavuus 11/2013 Valtiovarainministeriön julkaisuja Enemmän ongelmien ehkäisyä, vähemmän

Lisätiedot

Alkoholi ja ihmisen elämänkaari

Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Johdanto Julkaisija: Alko Oy Tekstit: Alko sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Leena Sokolowski, Alko Oy Kuvitus: Kimi Issakainen

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÖ JA SEN VÄESTÖRYHMITTÄISET EROT

TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÖ JA SEN VÄESTÖRYHMITTÄISET EROT Kansanterveyslaitos Folkhälsoinstitutet National Public Health Institute Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B10 / 2006 Publications of the National Public Health Institute TERVEYS HÄLSA HEALTH TERVEYSPALVELUJEN

Lisätiedot

Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella

Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 12/2011 pekka myrskylä Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa. LIITU-tutkimuksen tuloksia 2014. Sami Kokko & Riikka Hämylä (toim.)

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa. LIITU-tutkimuksen tuloksia 2014. Sami Kokko & Riikka Hämylä (toim.) Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa LIITU-tutkimuksen tuloksia 2014 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2015:2 Sami Kokko & Riikka Hämylä (toim.) Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen

Lisätiedot

MIKSI MURROSIKÄINEN LUOPUU LIIKUNNASTA?

MIKSI MURROSIKÄINEN LUOPUU LIIKUNNASTA? MIKSI MURROSIKÄINEN LUOPUU LIIKUNNASTA? Liikunta-aktiivisuuden väheneminen murrosiässä Tuula Aira, Lasse Kannas, Jorma Tynjälä, Jari Villberg ja Sami Kokko Miksi lapset ja nuoret katoavat liikuntaja urheiluseuroista

Lisätiedot

FinDM II. Diabeteksen ja sen lisäsairauksien esiintyvyyden ja ilmaantuvuuden rekisteriperusteinen mittaaminen. Tekninen raportti

FinDM II. Diabeteksen ja sen lisäsairauksien esiintyvyyden ja ilmaantuvuuden rekisteriperusteinen mittaaminen. Tekninen raportti FinDM II Diabeteksen ja sen lisäsairauksien esiintyvyyden ja ilmaantuvuuden rekisteriperusteinen mittaaminen Tekninen raportti Sund Reijo, Koski Sari FinDM II Diabeteksen ja sen lisäsairauksien esiintyvyyden

Lisätiedot

Sijaishuollon ongelma

Sijaishuollon ongelma Sijaishuollon ongelma Teemu Vauhkonen BG- Tutkimus 2 Sijaishuollon ongelma Tiivistelmä Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten määrän kasvu on merkittävä huolen aihe suomalaisessa yhteiskunnassa.

Lisätiedot

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Lisätiedot