K o ntek sti. S u u ri ker. tau s nu m e. ik ive n k atk uine n pääk irjoitus istit avautuvat Puh e e njoh taja äräh tää. Ym päristötie toisuutta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "K o ntek sti. S u u ri ker. tau s nu m e. ik ive n k atk uine n pääk irjoitus istit avautuvat Puh e e njoh taja äräh tää. Ym päristötie toisuutta"

Transkriptio

1 K o ntek sti 1/ L exican vira ine n ääne nk antaja ro tau s nu m e S u u ri ker Tu ik ive n k atk uine n pääk irjoitus Ang istit avautuvat Puh e e njoh taja äräh tää Norja aise t ja ta viurh e i u jne. Te rve isiä oik isopisk e ija ta H e singistä Ym päristötie toisuutta

2 Sisä m ys ue tte o: 1 Etusivu 2 Sisä m ys ue tte o 3 Pääk irjoitus 5 Ang istituutorin m ie tte itä 6 Le vyarvoste u sivuntäytte e k si 7 Puh e e njoh tajan m ie tte itä 9 SAS:n yh yt h istoria ja pitk ä tu e vaisuus. 10 St.Patrick 's day Norge - k je m pe fin! 15 Sam u Lassi a, Pyk ä ä ry: Juridiik k aa, k om isario Pa mu 17 H uittis aista sa ib andya tam pe re aise a tunte e a 20 Ek oajatuk sista te k oih in 21 Suuri W C-tutk im us 28 Tak asivu

3 3 Pääkirjoitus Kie te nopisk e ijoita pide tään passiivise na poruk ana, jotk a istuvat k irjan k anssa k otonaan, e ivätk ä o e vapaa-aja aan sosiaa isia, paitsi e h k ä om ie n vanh oje n k ave re ide nsa k e sk e n. Pidin tätä osatotuute na tai puo iva h e e na, k unne s tarpe e k si Le xican ak tivite e tte ih in osa istune e na jouduin e päi yk se n va taan: Voi e i, täm äh än on totta! Juuri te h dyssä jäse nk yse yssä, joh on tosin vastasi vain m urtoosa jäse nistä, tu ok se t o ivat jote nk in arvattavissa o e via. Ky ä niih in bi e isiin, te m pauk siin ja ask iaism äk iin äh de ttäisiin, jos k ave rik in äh tisi. Ym m ärrän täm än h yvin, e n itse k ään jak sa aina äh te ä yk sin m e stoi e, tuttuje n k e sk e ä on use in h ausk e m paa k uin yk sin. Pie ne ä ak tiivisuude a k ave rinsak in voisi suostute a äh te m ään m uk aan, ja onge m a onge m a o isi ratk aistu. Toisaa ta paik an pää ä voi o a tuttuja, joih in törm ääm istä e i o e tu ut e de s ajate e e k si. Uusie n tuttavuuk sie n so m im ine n voisi taase n o a h yvää vaih te ua jum iintune isiin k uvioih in. Kyse yssä m yös jotk ut jopa toivoivat Le xica ta e ne m m än tapah tum ia, m ik ä o i tava aan h ie m an y ättävää. M ie e e n tu i m yös, e ttä m istä niih in isätapah tum iin saadaan osa istujia? Enne stäänk in osa istujam äärät ovat o e e t väh äisiä ve rrattuna jäse nm äärään (e de e e n opisk e e vat). Joissak in te m pauk sissa on o ut viim e vuonna ja tänä k e väänä äh e s pe k ästään Le xican h a ituk se n jäse niä paik a a. Ei o e m ite nk ään tark oituk se nm uk aista, e ttä h a itus ik äänk uin järje stää toim intaa itse e e n. Toisaa ta h a ituk se n jäse ne t näk isivät vä i ä m ie e ään m uitak in k uin toiste nsa naam oja. Le xican h a itus e i o e m ik ään sisäänpäin äm piävä e iitti, jonk a e äm äntark oitus on te h dä aine k e rh oje n toim inta h ank a ak si ja pitää h ausk aa k e sk e nään (ih an k uin m e i ä o isi h ausk aa k e sk e nään, varm aan!). Bi e e t e ivät o e tässä e de s tärk e in asia, niitä e i o e pak k o e de s järje stää, jos niitä e i tarvita. Kou utuspo iittine n ja

4 sosiaa ipo iittine n toim inta, e i te idän e tuje nne va vonta on 4 pa jon tärk e äm pää. Niinpä on h am i, jos k opo-ti aisuus, josta voisi o a h yötyä k e e tah ansa Le xica aise e, k e rää vain tusinan ve rran osa istujia. Se on h arm i se k ä järje stäjän k anna ta e ttä m ah do ise n u k opuo ise n vie raan k anna ta. Viim e k si jouduim m e pe rum aan pa jon organisointia vaatine e n H e singintyöe äm äe k sk ursion, k osk a osa istujam äärä o i iian a h aine n, bussia e i k annata ti ata 15 ih m ise e. Siinä m e ni sivusuun m ah do isuus niinsanotusti k e k siä itse e e n vaih toe h toine n tu e vaisuus. Eri asia sitte n on, jos ti aisuus on väärään aik aan, si e on y e e nsä te h tävissä väh än, se n ve rran sum m ittaise sti ajank oh tia joutuu vä i ä va itse m aan. Josk us on k äynyt niink in h uonosti, e ttä pe i-i ta on osunut pää e k k äin jonk un aine k e rh on baarik ie rrok se n k anssa. Vik a e i vä ttäm ättä o e e de s o ut aine k e rh ossa vaan parannuk se n tarpe e ssa o e vasta k om m unik aatiosta Le xican ja aine k e rh oje n vä i ä. Ak tivoituk aa e xica aise t! Konte k stin päätoim ittaja & Le xica ry:n tie dotusvastaava Paavo Y öne n

5 5 Ang istituutorin m ie tte itä Ensim m äine n äh ik ontak ti y iopistom aai m aan saadaan y e e nsä om an tuutorin k autta opintoje n a k ae ssa ja täm än vuok si tuutorin työon h yvin tärk e ää. Y iopistoon tu e m ine n on k uin astuisi uute e n, e ri aise e n m aai m aan ja uusi a opisk e ijoi a on uonno ise sti pa jon k ysyttävää. Itse e n vie ä e de s toise n opisk e uvuote ni a k ae ssa tie nnyt pa joak aan tai si tä ainak in tuntui. O in siis tuutoroinnin a k ae ssa h yvin e pävarm a osaisink o vastata yh te e nk ään k ysym yk se e n tai osaisink o y ipäätään auttaa k e tään. Tuutorparinik in o i m inu e täysin vie ras;o im m e puh une e t e h k ä k ak si k e rtaa e nne n uusie n opisk e ijoide n tapaam ista. Kaik k i m e ni k uite nk in y ättävän h yvin. Kok osim m e ryh m äm m e yh te e n ja k ävim m e äpi e nsim m äise n päivän tärk e itä asioita, k ute n k urssiva intoja, i m oittautum isia, pe ruspa ve utunnuk sia, ja niin e de e e n. M yöh e m m in suunnitte im m e uk ujärje styk siä niide n k anssa, jotk a apua k aipasivat. M yöh e m m issä tapaam isissa tutustuim m e k am pusa ue e se e n ja sovim m e syk syn yh te ise stä oh je m asta. Jok aise e ryh m ä äise e m oniste ttu ista om an aine järje stöm m e ja m uide n tah oje n järje stäm istä tapah tum ista auttoi suunnitte ussa, m utta tie tysti järje stim m e m yös pe k ästään om a e ryh m ä e m m e tark oite ttuja tapaam isia. Kie rsim m e Tam pe re e a k aik k i o e nnaise t paik at (k ävim m e e sim e rk ik si k atsom assa m istä öytyvät pääk irjasto, Ke a, Tam pe re e n iik e nne aitos jne.) ja söim m e yh de ssä k aupungi a. Enne n Tam yn tutustum isbi e itä Yo-ta o a k ok oonnuim m e uok se ni ja tutustuim m e toisiim m e pare m m in. M uutam an tutustum is e ik in jä k e e n tunne m a o i h yvä;k aik k i suurin piirte in m uistivat toiste nsa nim e t ja poruk k a a k oi jak aantua pie ne m piin ryh m iin. M e i ä o i itse asiassa niin h ausk aa k e sk e näm m e, e ttä k un viim e in pääsim m e Yota o e, o i paik k a oppuunm yyty. Se e i oppuje n opuk si m e itä k ovink aan pa joa h aitannut, si ä päätim m e m e nnä yh de ssä D orik se e n vie ttäm ään i taa om a a poruk a a. Tuutorryh m äni te k i pa jon asioita yh de ssä. Se otti osaa H ugosuunnistuk se e n k am pusa ue e a, k yyk k äsi ja piti om iak in i anvie ttoja. Tam yn järje stäm ä k aupunk isuunnistus a k oi sange n ank e issa

6 tunne m issa, si ä i m a o i m yrsk yine n ja vain m uutam a 6 ryh m ä äisistäni saapui paik a e. I an k u ue ssa i m a ei parantunut, m utta poruk k a k asvoi jok a rasti a, k un m attim yöh äise tk in iittyivät jouk k oon ja tse m ppi o i k ova. Tu ostak in tu i: pärjäsim m e D D R:n naisvoim iste ijoide n rasti a h yvin ja saim m e Yo-ta o a pa k intoje njaossa pie niä sak sa aisia m ak k aroita. Kum m a ise n näk öisiä va k oisia pötk öjä, m utta h yvän m ak uisia. Ryh m ään sattui h yvin e ri aisia ja e ri-ik äisiä ih m isiä: yk si o i vasta päässyt uk iosta, k un taas toine n jo k irjoitti gradua ja tu i Tam pe re e e uk e m aan e ng antia ainoastaan sivuaine e na. Jostain k um m an syystä k aik k i k uite nk in viih tyivät yh de ssä. Tuutor e i k uite nk aan yk sin voi saada k aik k e a aik aan, vaan m yös itse ryh m än on o tava ak tiivine n. O nne k si k oh da e ni sattui m uk ava jouk k o uusia opisk e ijoita, joi a itse äänk in o i h a u o a m uk ana tapah tum issa ja k aik e n aise ssa toim innassa. Vuosi tuutorina sujui h yvin, suositte e n k aik i e tuutoroinnista k iinnostune i e :). Niina To k k i, tuutor -05 Le vyarvoste u sivuntäytte e k si O stin pari vuotta sitte n juh annuk se n aik oih in Sak sassa m atk ai e ssani Frank Z appan "Fi m ore East - Ju ne 19 71" ive e vyn Ch e m nitzin rautatie ase m a a sijainne e sta e vydivarista. Tuntuu aina h ie m an oudo ta k uunne a ta e nne tta e siintym ise stä, jonk a o e nnaine n osa on o ut spe k taak k e im aisuus ja suuri sh ow visuaa isine vitse ine e n, vie äpä aja ta e nne n om aa syntym ää, itse asiassa syntym äni e i tuo oin o ut varm aank aan e de s tode nnäk öistä. Le vyn k ipa e e t ovat m ainioita m uutam aa pitk äve te istä b ue spoh jaista trippai ua uk uunottam atta. O m aa uok k aansa e dustaa säve taite e n suurte os "Pe ach e s e n Re ga ia", jonk a tunnustaisi vie ä k oom assak in. Täm än e vyn k uunte e m ise sta tu e e h yvä o o, sik si se saa e ne m m än piste itä k uin itse o e n tänä k e väänä m i tään k urssi ta saanut: 4/5 -Erk k a Sak ari

7 7 Puheenjohtajan mietteitä Hyvät exicaaiset, täää puhiksenne Oen seuraiut Lexican toimintaa jo vuodesta 2001, ja sinä aikana ainejärjestömme on ehtinyt muuttua ainakin omasta mieestäni meko pajon. Kun aoitin aikoinani saaviaisen fioogian opinnot Pyynikiä, Lexica oi ähinnä angistien yäpitämä ja seaisena sitä on pidetty aika pitkään, mutta toivottavasti asenteet ovat pikkuhijaa muuttuneet, siä esimerkiksi viime vuonna haituksessa oivat edustettuna ihan kaikki pääainekieet ja vieäpä erittäin tasapuoisesti! Tänä vuonnakin kokouksissa on yeensä out edustusta kaikista kieistä. Oman isänsä kietenopiskeijoiden vapaaajantoimintaan ovat tuoneet kaikkien kieten ainekerhot, jotka ovat parin viime vuoden aikana aktivoituneet. Viimeisimpänä angistit saivat itseeen vihdoin ihan oman saaseuran perustettuaan SAS:in :) Ainekerhot ovat järjestäneet ihaitavan aktiivisesti tapahtumia oman kieensä opiskeijoie, jooin Lexican tehtäväksi on entistä sekeämmin muodostunut järjestää kaikkia kiinnostavia suuremman porukan tapahtumia. Osanotto on totta puhuen out väiä vähän nihkeää, ja mm. siitä syystä päätimme tehdä jäsenkyseyn ja painottaa toimintaamme tänä vuonna entistä enemmän kouutuspoiittiseen suuntaan. Jos joskus tuntuu, ettei Lexicassa tapahtu mitään, niin se saattaa johtua siitä, että kuissien takana tapahtuu aika pajon jatkuvasti. Ajamme teidän etuanne, vaikka se ei ehkä suoranaisesti jokapäiväisessä opiskeueämässä näykään - Lexica on edustettuna aitos- ja tiedekuntaneuvostoissa,

8 8 sekä myös epäviraisemmissa työryhmissä ja muissa foorumeissa. Se on erittäin tärkeä tehtävämme, ja tasapainoiemme jatkuvasti huvin ja hyödyn väiä. Edunvavonta toimii myös siten, että jos koette kokeneenne omassa oppiaineessanne vääryyttä tai joku asia on mieestänne huonosti, voitte ottaa Lexicaan yhteyttä. Minuun tai johonkin haitusaisista voi ottaa kaikissa asioissa rohkeasti yhteyttä. Yksi tämän kevään saavutus, johon me kaikki oemme erittäin tyytyväisiä, ovat Lexican uudistuneet nettisivut, joita pidetään nyt jatkuvasti ajan tasaa kiitokset kuuuvat tiedotusvastaavaemme Paavoe! Käykää katsomassa: Tänä keväänä on järjestetty työeämään ja sivuaineisiin iittyviä tapahtumia, ja niitä järjestetään varmasti myös syksyä, jooin on tiedossa enemmän Lexican järjestämiä bieitä sekä muuta monipuoista ohjemaa kuttuuria ja hyvinvointia unohtamatta. Toivottavasti näemme teitä sankoin joukoin kaikissa tapahtumissa oemmehan me täää juuri teitä varten! Kesää ja omaa odoteessa Minna Pj

9 9 SAS:n yh yt h istoria ja pitk ä tu e vaisuus. SAS, tai Soph isticate d Ang oph i e Socie ty, k ute n jotk ut sitä nim ittävät, on Le xican uusin aine k e rh o. Täm ä Laitok se m m e e ng anti aise n fi o ogian opisk e ijoide n ik iom a aine k e rh o pe ruste ttiin k e vää ä 2005, juuri ajoissa järje stäm ään pyh än Patrik in päivän juh a isuuk sia Nii ä jotk a paik a e pääsivät o i se n ve rran h ausk aa, e ttä siitä pääte ttiin te h dä pe rinne. Niin k ävik in, si ä tänä k e väänä juh ittiin m yös, m utta vääh än m yöh ässä, varsinaine n st. Patrick s day k un osui pe rioditauo e. SAS:n varsinaine n tu ik oe o i k uite nk in Kansa ise n e ng anninopisk e ijoide n tapaam ise n, NM ES:in järje stäm ine n si oin o i Tam pe re e n vuoro toim ia täm än m onik ym m e nvuotise n pe rinte e n vaa ijana ja tapaam ise n isäntänä. Vaik k a k o e goita Suom e n m uista y iopistoista tu ik in niuk an aise sti, o i tapah tum a k uite nk in k aik e n k aik k iaan m e ne stys. Tänä vuonna on Turun vuoro, ja SAS on m e nossa vastavie rai u e, pie ne ä, m utta te h ok k aa a isk uryh m ä ä. Syk sy on o ut SAS: e aik a h i jaista aik aa, m one t aik aise m m in ak tiivise t toim ijat ovat poistune e t k uvioista, e ik ä uusia innok k aita o e vie ä i m aantunut. Tästä h uo im atta o e m m e onnistune e t järje stäm ään tapah tum ia m yös syk syn aik ana. Näm ä tapah tum at o ivat PubCraw h e nk i ök unnan e dustajie n se urassa ja M onty Pyth on i ta M o e m m ista o isi tark oitus te h dä jok avuotine n i m iö. O m a ta osa taan SAS o i m yös m uk ana tutortoim innassa viim e vuonna. Nyt toivotaank in näitä uusia, innok k aita opisk e ijoita m uk aan m yös aine k e rh o- ja aine järje stötoim intaan. SAS tarvitse e uusia soih dunk antajia, jotta nyt a oite tut pe rinte e t saadaan säi yte ttyä vie ä vuosia e te e npäin. Em m e h än h a ua o a ainoa pääaine, jo a e i o e o e nk aan om aa toim intaa Toive ik k aana tu e vaisuude n suh te e n, M ik a Laine, SAS:n Puh e e njoh taja

10 St.patrick s d ay Tänä vuonna SAS juh i pyh än Patrick in päivää pe rinte isin m e noin, josk aan e i pe rinte ise e n aik aan. Pe rioditauon tak ia vira ine n päiväm äärä e i k äynyt, jote n juh inta tapah tui Paik k ana juh am e noi e o i viim e vuotise e n tapaan Kak sie n Kasvoje n a ak e rta, jok a on h yvä paik k a täm än k ok o uok an tapah tum i e. Tapah tum an pääasia ine n oh je m ah an o i juom a au uje n au am ine n yh te is au una ja tie te nk in tutustum ine n tuon ve h re än saariva tion panim otuotte isiin. Järje stäjät päättivätk in jo m uita juh ijoita odote e ssa h ie m an h arjoite a k um paak in y äm ainittua toim intaa ja y äk e rtaan saattoik in k antautua vaim e aa au antaa. I taa jatk e ttiin ih iste n h i ja e e n saapue ssa vapaan se uruste un m e rk e issä, aina vä i ä k uite nk in au aa uik aute ttiin m uutam a viisu. M uk aan m yöh e m m in iittyvät saattoi toivottaa te rve tu e e k si vaik k a rie m uk k aasti yh te e n ääne e n, e h k ä jopa sam a a säve e ä, au e ttu Irish Rove r tai W h isk e y in th e Jar I an opuk si osa äh ti suoraan k otiin, ne joi a vie ä o i e ne rgiaa jä je ä painuivat jatk oi e Kustaa III:e e n h a van juotavan pe rässä järje stäjie n jääde ssä vie ä paik a e fii iste e m ään ja järje ste e m ään paik at k untoon. I ta o i m e ne stys, osa istujam ääräk in o i e h k ä SAS:n h istorian suurin, paik a a k un k ävi noin 26 ih m istä. Positiivisia k om m e ntte ja k uu tiin ja e nsi vuode k si toivottiin aaje m paa au ure pe rtuaaria. Täm ä juh a ie ne e tu ut jäädäk se e n. M ik a Laine SAS-puh e e njoh taja

11 11 Norge kjempefin! Stjørd a, Nord-Trønde ag, Norja Ta viurh e i ua, vi apaitoja, ö jyä ja tursk aa. Siinä k ite yte ttynä se, m itä ih m isi e y e e nsä tu e e m ie e e n naapurim aastam m e Norjasta. Nyt k uite nk in vie te ttyäni re i un k uuk aude n tässä vuonoje n ja vuorie n k oristam assa m aassa voin sanoa, e ttä on tää ä pa jon m uutak in. Tosin, tuo a ussa m ainittu ne ik k ok in on k y ä tu ut tutuk si. Työrupe am ani tää ä Trondh e im in k upe e ssa a k oi juuri sopivasti ta vio ym pia aiste n aik aan ja niinpä pääsink in todistam aan Norja aiste n vak avaa suh tautum ista ta viurh e i uun h e ti a ussa. Urh e i ua, urh e i ua ja urh e i ua. Sitä tu i jok a äh te e stä. Le h de t k irjoittivat pääasiassa urh e i ijoista, Tv-oh je m ie n vie raat o ivat k aik k i jok o urh e i ijoita tai va m e ntajia jne. Täm äh än nyt tok i o i odote ttavissa, si ä o ym pia aise t ovat k uite nk in se n ve rran suuri tapah tum a, e ttä o isi vaik e am paa öytää m aa, m issä niitä e i se urattaisi. Eräs asia m inua k uite nk in pe rinte ise nä suom a aise na jääk ie k on ystävänä h äiritsi jääk ie k k o-otte ut k uitattiin tää ä äh innä o ank oh autuk se a. Norja a k un e i o ut om aa o ym piajouk k ue tta k yse ise ssä ajissa, sai jääk ie k k ootte uita e tsisk e ä äh innä Ruotsin k anavi ta. M uut ajit, k ute n k aik k i e ri h iih dot ja m äk ih yppy, o ivat k y ä varsin h yvin e si ä. Urh e i usta pitää vie ä m ainita se n ve rran, e ttä nyt o ym pia aiste n o e ssa jo k auk ana tak ana, odote taan tää ä inno a e rästä, e h k ä vuode n suurinta tapah tum aa: ja k apa ok aude n a k ua. Parin viim e viik on ajan ovat m e diat k oh isse e t jos joistak in pe aajista, ouk k aantum isista ja jouk k ue sk andaa e ista. Tää ä siis ja k apa o on sam assa, e ei jopa m e rk ittäväm m ässä ase m assa, k uin Suom e ssa jääk ie k k o. O e nk in ajate ut, e ttä nyt otan ti ante e sta vaarin ja tutustun äh e m m in k uningasja k apa oon k äym ä ä k atsom assa ainak in yh de n pe in. Pe riaatte e na m aassa m aan tava a. Ja sitte n m uih in aih e isiin. Käytyäni viim e ise n vuode n aik ana se k ä Tansk assa e ttä Norjassa, o en öytänyt yh de n asian, m ik ä

12 yh distää 12 Suom e a ja näitä k ah ta m uuta poh joism aata ruotsa aisvitsit. Niitä vi je ään tää ä ih an yh tä pa jon, e ei e ne m m än k uin Suom e ssa. Le h dissä on jopa ih an om ia pa stoja ruotsa aisvitse i e ja m one t niistä ovat sam oja, m itä o en k uu ut k e rrottavan k otopuo e ssak in. M itä on ruotsa aine n suo ah apossa? Ratk aistu onge m a tai M itä yh te istä on ruotsa aisi a ja tum m i a pi vi ä? Kun m o e m m at k atoavat näk yvistä on uvassa h ie no päivä. Tässä vain pari e sim e rk k iä m ainitak se ni. M utta ruotsa aise t e ivät suink aan o e ainoa poh joism aide n k ansa, joista tää ä k e h ite ään h uum oria, vaan saam m e m e suom a aise tk in osam m e. Eräässäk in varsin suositussa auantaii an sk e tsioh je m assa se ik k ai e e suom a aine n h ah m o Piirk a (äänne tään Pirk k a), jok a k iroi e e suom e k si, m utta puh uu m uute n k ank e aa suom e nruotsia. H än on työtön, vah vasti a k oh o isoitunut re h utuk k aine n m ie s, jok a pe otte ee naapure itaan ja h äirik öi y e ise sti ym päriinsä. M uute nk in suom a aisista k u k e e tää ä k aik e n aisia äh innä saunaan, viinaan ja tappe uun iittyviä vitse jä ja nyt M atti

13 un 13 Nyk äse n viim e isim m än k oh ua h e rättäne e n Norjanvie rai jä k e e n, e n k auh e asti jak sa ih m e te ä m istä m ate riaa i näih in vitse ih in öytyy. Suom a aise t iittävät norja aise e n ste re otyyppiin use in pak sun vi apaidan, ja näm ä k yse ise t norja aisvi apaidat saattavat o a josk us jopa pie ne n pi k ante on k oh te e na. Te h tyäni e m piiristä tutk im usta asiasta, on tä äk in ste re otypia a k uite nk in vah va poh ja. Ih m ise t tää ä k äyttävät ih an oik e asti pa jon vi apaitoja, m utta syystä. Tää ä, k ute n Brite issäk in, on ta oissa yk sink e rtaise t ik k unat, m ink ä vuok si niissä saattaa o a h urjan k y m ä näin ta ve a. A ussa suom a aisiin tup aik k unoih in tottune e na pa e in jatk uvasti ja m uodostin äm pim än suh te e n e rääse e n asuinta om m e äm pöpatte riin vie te ttyäni niin pa jon aik aa se n vie re ä. M utta nyt o e n i m e ise sti h ie m an k araistunut tai k e vät a k aa tosissaan te h dä tu oaan, si ä ruum iin äm pöni a k aa pa ata taas norm aa in taso e, vaik k a m inu a ei norja aisvi apaitaa o e k aan. Kie iä opisk e e vana m ie e nk iintoni on k oh distunut uonno ise sti m yös paik a ise e n k ie e e n. Norjassa puh utaan tava aan m ontaa e ri k ie tä, si ä e ri a ue ide n m urte e t saattavat poik e ta y ättävän pa jon toisistaan. Näm ä m urre rajat ovat aik a tark k oja ja voi jopa o a niin, e ttä ih m isi ä, jotk a asuvat m uutam an k ym m e ne n k i om e trin e täisyyde ä toisistaan on tode a vaik e uk sia ym m ärtää toiste nsa puh e tta. M urte ide n isäk si Norjassa on k ak si k irjak ie tä bok m åja nynorsk, joista nynorsk on tää ä ve rrattavissa m e idän pak k oruotsiim m e. E i se on e sim e rk ik si k ou uissa se aine n aine, jota k ovin m oni e i m ie e ään opisk e isi. M utta h yvä sitäk in on si ti osata, si ä i m e ise sti tasapuo isuude n vuok si osa tv-oh je m ista tää ä te k stite tään k äyttäe n nynorsk aa ja osassa te k stitys on bok m å i a. Pa jo tih an norjank ie i m uistuttaa ruotsia, m utta tää ä on varottava sam oja sude nk uoppia k uin Tansk assa. Esim e rk ik si sanan ro ig m e rk itys on täysin päinvastaine n Norjassa k uin Ruotsissa (no. rauh a ine n, ru. h ausk a, k iva). Pie niä

14 14 yh tä äisyyk siä e ng antiink in k ie e stä öytyy, si ä sanoi a ik e ja h ate on tää ä aivan sam a m e rk itys k uin e ng annissa. H e nk i ök oh taise sti ih m e tte e n e nite n joitak in ääntäm ise e n iittyviä se ik k oja. Kute n aie m m in k e rroin, ausutaan sk e tsioh je m an Piirk a-h ah m on nim i ih an sam a a tava a, k uin suom e n Pirk k a. Sam a i m iötoistuu m yös Tove Janssonin rak aste ttuje n m uum i-h ah m oje n k oh da a. Ne ausutaan tää ä k y ä sam a a tavoin k uin Suom e ssa, m utta k irjan k anne ssa uk e e M um m i. Eh dottom asti parasta Norjassa täh än asti ovat o e e t va tavan ystävä ise t ih m ise t ja upe at m aise m at. Jok a paik assa, o i k yse e ssä sitte n pie ne m pi tai isom pi k aupunk i, ovat ih m ise t o e e t h urjan ystävä isiä ja h e posti äh e styttäviä. O dottam ani k u ttuurish ok k i e i o ut o e nk aan niin suuri, k osk a ih m ise t tää ä ovat niin äm m insydäm isiä ja ym m ärtäväisiä. Ja m itä m aise m iin tu e e, e n m a ta odottaa k e sää k un uonto puh k e aa k uk oistuk se e nsa. Vuoria ja vuonoja, sitäh än Norja on. Ja ainak in näin turistinäk ök u m asta on aik a h ie noa, k un ik k unasta näk yy m one n e ri vuore n h uiput ja i ta e nk in voi te h dä äh e ise n vuonon rannassa. Vuoristoine n m aasto aih e uttaa m yös se n, e ttä sää tää ä vaih te e e varsin vi k k aase e n tah tiin. O n ih an jännittävää se urata, m ite n täysin k irk as aurink oine n ta vi-i tapäivä voi parissa tunnissa m uuttua sank ak si um im yrsk yk si ja siitä taas raik k aak si, juuri satane e n um e n su attavak si k e väti ak si. Varsin m ie e nk iintoista. Kosk aan e i tie dä m itä päivä tuo tu e ssaan sään tai m ink ä tah ansa m uun suh te e n. Päätänk in raporttini tää tä näih in i m aviin tunne m iin. H a de t bra! Le xican re portte ri Norjassa, Annik a H e in

15 15 Sam u Lassi a Juridiik k aa, k om isario Pa mu Pyk ä ä ja pyk ä ät Te rve isiä Pyk ä ästä! Pyk ä ä ry on H e singin y iopiston suom e nk ie iste n oik e ustie te i ijöide n aine järje stö, jok a pe ruste ttiin va vom aan opisk e ijoide n e tuja vuonna Pyk ä ä on järje stönä h arvinaise n m ono iittine n, toisin sanoe n se on 71 ik ävuode staan h uo im atta säi ynyt varsin yh te näise nä. Ke rh oja tok i toim ii Pyk ä än a aisuude ssa jok a äh töön ja toim inta on m onipuo ista. Nyk yisin Pyk ä ä e i e nää o e pe kkä e dunva vontajärje stövaan näyttäytyy use im m i e äh innä järje stäm ie nsä tapah tum ie n ja bi e ide n m uodossa. Pyysin taannoin vanh an ystäväni, Le xican jäse ne n, Paavo Y öse n k irjoittam aan jutun jäse n e h te e m m e Inte r Vivok se e n. Täm ä k irjoitus vastavuoroise sti on om a panok se ni te idän > jäse n e h te nne Konte k stin h yväk si. M one sti oik e ustie te e n opisk e u näh dään u k opuo iste n si m in yk sinäise nä puurtam ise na jossain pim e ässä k am m iossa k irjoje n ääre ssä. Totuus e i k uite nk aan o e aivan tä aine n. Tok i te nttie n äpäisy e de yttää use in sitä, e ttä a ue on ue ttu äpi ja tä öin e i y e e nsä puh uta aivan pie ne stä urak asta. Kirjastossa saa vie ttää aik aa runsaasti. Toisin k uin voisi k uvite a, e i täm ä tie de k untam m e k irjastossa vie te tty aik a o e yk sinäistä pänttäystä, vaan pik e m m ink in sosiaa ine n tapah tum a. Kirjastossa h e ngai e m a a tapaa päivän m ittaan k aik k i ystävänsä ja tauk oh uone e n soh vat ovat ah k e rassa k äytössä. Tutk intom m e on viim e syk syise stä uudistuk se sta h uo im atta h arvinaise n joustava. Läsnäo opak k oa e i y e ise sti tunne ta ja m uute nk in ue nnot on m ah do ista k äydä k uunte e m assa tai

16 jättää vä iin jos k ok e e voivansa k äyttää aik ansa te h ok k aam m in jo ain toise a tava a. Täm ä jättää h yvin aik aa m yös m ui e h arrastuk si e. K ansainvä isyys, k ie e t ja aintu k inta O ik e ustie te e ine n tutk into jak aantuu use isiin a ak ok onaisuuk siin, k ute n oik e uste oriaan, jok a puo e staan sisä tää oik e usve rtai una tunne tun a an. O ik e usve rtai un te h tävänä on tark aste a e ri m aide n oik e usjärje ste m ie n vä i ä o e via e roja ja sam ank a taisuuk sia. Toisin k uin voisi k uvite a, on m onissa oik e usjärje ste m issä runsaasti yh te isiä piirte itä. Läntise ssä m aai m assa on vain k ak si toisistaan radik aa isti poik k e avaa oik e usjärje stystä. Ensim m äine n on m e i e k in tuttu m anne re urooppa aine n oik e usjärje stys, jok a pe rustuu e dusk unnan säätäm iin ak e ih in. Toine n järje ste m ä on ang oam e rik k a aine n Com m on Law, jok a puo e staan pe rustuu siih e n, e ttä oik e usonge m at ratk aistaan vanh oih in sam ank a taisiin tapauk siin pe rustue n. Tästä jaotte usta h uo im atta m o e m m i a järje ste m i ä on yh te yk siä toisiinsa. Kansainvä istyvässä ja g oba isoituvassa m aai m assa m uodostuu use in onge m ia, jotk a vaativat e ri oik e usjärje styste n yh te e nsovittam ista. Tunne tuim pana ja varm aan m yös parh aana e sim e rk k inä voi k äyttää Euroopan Unionia. Täm ä yh te e nsovittam ine n vaatii y e e nsä m yös asiak irjoje n k ääntäm ise n väh intään yh te e n suuntaan, m utta use im m ite n varm asti k aik i e m uk ana o e vi e k ie i e. Eräs ystäväni ih m e tte i josk us, m ik si oik e ustie te e n opisk e ija h a uaisi äh te ä vaih toon u k om ai e. Lak ih an on k aik k ia a e ri aine n! Tästä h uo im atta e rittäin suuri osa, noin 50 prose nttia, k anssaopisk e ijoistani k äy jossain vaih e e ssa opintojaan vaih dossa. Suurim pana syynä ie ne e juuri k ie itaidon k artuttam ine n. Tässä usk oisin k uite nk in o e van runsaasti työsark aa tu e vaisuude ssa m yös Le xican opisk e ijoi e.

17 Lak ite k stin uk e m ine n e i aina o e a oitte ija e h e ppoa. Kirjoittam ine n on sitäk in h aastavam paa. Syynä täh än on se, e ttä y e isk ie e ssä jonk in m e rk ityk se n saava sana voi juridise ssa k ie e nk äytössä saada aivan toise n aise n m e rk ityk se n. Tava ise ta vaik uttava sana saattaa k ätk e ä sisä e e n juridise n k äsitte e n, jo a puo e staan voi o a m e rk ittäviä vaik utuk sia. Tästä syystä vie rask ie istä juridista te k stiä uk ie ssa tu e e o a e rityise n tark k aavaine n. Yh de ntyvässä Euroopassa e ri m aide n oik e usjärje ste m iä h arm onisoidaan. Täm ä on va tava proje k ti ja vaatii se k ä juriste ja, e ttä va tavat m äärät k ie itaitoa. Suositte en opisk e e m aan sivuaine e na juridiik k aa. Ainak in ju k isoik e utta on k uu e m m a m ah do ista opisk e a Tam pe re e n y iopistossa. Jok u te istä on nim ittäin e h k ä tu e vaisuude ssa äh in työtove rini! 17 M arianne Cas trén H uittisaista saib andya tam per eaisea tunteea M inna Uoti a, 22 vuotta, opisk e ee Tam pe re e n y iopistossa pääaine e naan poh joism aise t k ie e t. Tam pe re e e h än on aik oinaan tu ut Punk a aitum e ta. M inna k ävi uk ion H uittisissa, ja H uittisista öytyi m yös M inna e h yvin rak as h arrastus, sa ibandy. M inna pe aa nyk yäänk in sa ibandya H uittisissa, ja m inä k ävin h aastatte e m assa M innaa, ja h ie m an k yse e m ässä, k uink a opisk e ijae äm än ja urh e i un yh distäm ine n h äne tä onnistuu. M innan h uittis aine n jouk k ue on nim e tään SBS Rupu ja jouk k ue pe aa naiste n sa ibandy iigassa. Täm ä on k ork e in taso, jo a naise t voivat sa ibandya Suom e ssa pe ata. M inna on a oittanut pe aam ise n jo nuore na k o m as uok k a aise na, tuo oin k otik unnassaan Punk a aitum e a, se urassa nim e tä Kups e i

18 Ku junm aan pa ose ura. M inna a oitti pe aam ise n poik ie n 18 jouk k ue e ssa, k osk a tyttöje n jouk k ue tta e i tuo oin vie ä Punk a aitum e ta öytynyt. M uutam an vuode n päästä M inna pääsi k uite nk in pe ai e m aan jo tyttöje n k anssa sam assa jouk k ue e ssa. Y äaste ik äise nä M inna vaih toi jouk k ue tta, ja a k oi pe ata H uittisissa, k osk a Punk a aitum e n om a tyttöjouk k ue ope te ttiin. Ja k ute n M inna sanoi: ja si ä tie ä o aan e de e e nk in, e i H uittisissa. M inna piti jo pie ne nä k aik e n aise sta urh e i usta, ja tu i niin k ok e i e e k si m yös sa ibandya. Laji ve i M innan m e nne ssään vauh dik k uude n ja h ausk uude n tak ia. M yös se, e ttä k yse e ssä o i jouk k ue aji, o i M inna e tärk e ä juttu;k ave re ide n k anssa on h ausk a pe ata. Yh de ssä te k e m ine n on vie ä nyk yäänk in M inna e yk si tärk e im m istä asioista sa ibandyssa. H än sanoo, e tte i h än varm aank aan jak saisi tre e nata m itään yk si ö ajia. Ja täh än M inna vie ä isäsi: ajin vauh dik k uus k ie h too m yös, se k ä se fii is, jonk a saa onnistum ise sta. Kun k ysyin, k uink a suure n osan sa ibandy vie M innan ajasta, o i vastaus re h e ise sti: aik a suure n osan. M e nne e ä k aude a jouk k ue e a o i viik o a k ah de sti k ah de n tunnin yh te istre e nit ja m atk oih in M inna ta m e ni 1h /suunta. Se n isäk si tu e e vie ä k aik k i om atoim ise t e nk it ja m uut vastaavat tre e nit. Ja viik on oput ovat m e k o täynnä pe e jä ja jouk k ue e a o i m yös m uutam ia viik k ope e jä. Pe iviik on oppuisin o i y e e nsä e nne n pe iä aam utre e nit. M inna m yöntää itse k in vä i ä oik e in ih m e tte e vänsä m ite n h än onnistuu yh distäm ään k ou un, sa ibandyn ja m uun e äm än, m utta m yöntää sam a a e ttä ih an h yvin on m e nnyt. O n k y ä h e tk iä, jo oin ajatte e e, e ttä o isi pa jon h e pom paa, jos o isi väh e m m än rautoja tu e ssa. M inna k uite nk in tote aa, e ttä on osattava priorisoida oik e ita asioita oik e i a h e tk i ä ja suunnite a ajank äyttöä. Esim e rk k inä h än k e rtoo te ntte ih in uk e m ise sta: te ntte ih in uk e m ine n on juttu, jok a onnistuu pare m m in, k un e i o e iik aa aik aa. Kun aik a on rajoite ttu, on vaan pak ote ttava itse nsä uk e m aan si oin, k un aik aa on. Ja täh än m ie ipite e se e n voine m m e k aik k i m uutk in

19 19 k ok e m uk se sta yh tyä. M inna m yöntää, e ttä josk us h än k aipaisi om aa, sa ibandytonta aik aa e ne m m än, m utta tote aa sam a a: onne k si tyttöystäväni pe aa sa ibandya sam assa jouk k ue e ssa, jote n m e not ovat pitk ä ti yh te isiä. M inna asuu Tam pe re e a ja jouk k ue e n tre e nit on k uite nk in H uittisissa. O nk o se rank k aa? Ei e h k ä rank k aa, m utta h ie m an puuduttavaa vä i ä. Varsink in syk syisin, k un k e it on m itä on. O nne k si e n joudu yk sin m atk ustam aan, vaan m e itä aje e e tää tä Tam pe re e ta tä ä h e tk e ä k o m e tyttöä. Kysyin vie ä, o isik o jok in tam pe re aine n sa ibandyjouk k ue m ah do ise sti vaih toe h to, ja M inna tote si, e ttä varm asti jossain vaih e e ssa. M innan tavoitte ita sa ibandyn pe aajana k ysye ssäni, M inna tote si m inun k yse e vän vaik e ita. Tä ä h e tk e ä tavoitte e na on k e h ittyä pe aajana ja auttaa jouk k ue tta voittoih in. M itään se n pide m m ä e m e ne viä tavoitte ita e n o e k auh e asti poh tinut. Jos jok u nyt innostui sa ibandysta, ja h a uaisi itse k in päästä k ok e i e m aan tuota M inna e rak asta ajia, niin a oittam ine n e i ie ne k ovin vaik e aa. A oittam ise e n tarvitaan vain tava ine n sisäurh e i uvarustus, e i sh ortsit ja t-paita, sisäpe itossut ja sa ibandym ai a. M innan m uk aan aji on suh te e ise n e du ine n ja sarjatasoja öytyy jok a äh töön: se k ä sa ibandy iiton vira isia sarjoja e ttä m one n aisia e ri järje stöje n pyörittäm iä puu aak isarjoja. Kannattane e siis aivan e nsim m äise nä k äydä k urk k aam assa, m i tä Ata pan sa ibandym ah do isuude t näyttävät. M inna suositte e e m yös ottam aan yh te yttä joh onk in paik a ise e n sa ibandyse uraan ja k ysym ään m ink ä aisia vaih toe h toja sie ä on tarjo a. Kiitok se t M inna e h aastatte usta! M arianne Castrén, Le xican sih te e ri ja vara iik untavastaava

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK Ympäri stönsu o j e l u päi v ät 20 0 5 Kaupat ja kunnalliset määräy kset C a se j a k e l u a se ma t Juhani Ilmola y mpäristöpäällik k ö SO K S-ry h män rakenne S-ry h m ä Osuusk a up a t SOK -y h ty

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

Hyvät p u o lu e to v e r it

Hyvät p u o lu e to v e r it L y y li A a lto : A v io liitto la k ik o m ite a n m ie tin n ö s tä E t. H:n sos.dem. N a i s p i i r i n s y y s n e u v o tte lu p ä iv illä V iia la s s a 2 5.8.7 3 Hyvät p u o lu e to v e r it Kun

Lisätiedot

Työsuhteista työtä vai työtoimintaa?

Työsuhteista työtä vai työtoimintaa? Jaana Paanetoj a Työsuhteista työtä vai työtoimintaa? Tutkimus vajaakuntoisen tekemän työn oikeudellisesta luonteesta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a H elsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 M IT E N O S A A M IS T A V O I J O H T A A? jo ita k in a ja tu k s ia J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 E s ity

Lisätiedot

Korkein halinto -oikeus

Korkein halinto -oikeus .......................... 1. 1 1. 1. 1 1 1 1 1 1 Salon kaupunki Saapunut 18.5.2015 Konsernipalvelut salainen/4/00.04.02/2013 1 Korkein halinto -oikeus Saapunut o. zo Li(teitä...:2. h KORKEIMMALLE IIAI.LINT

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

M a INHIMILLISET TEKIJÄT OHJELMISTOTUOTANNOSSA a r i k a T o i v a n e n P r o g r a d u -t u t k i e l m T i e t o j e n k ä s i t t e l y t i e t e e n j a s o v e l l e t u n m a t e m a t i i k a n

Lisätiedot

8 9 Kopionti ehdottomasti kielletty.

8 9 Kopionti ehdottomasti kielletty. Nä-mä jo o-saam-me. Kir-joi-ta sa-nat so-pi-van ku-van al-le. Li-sää puut-tu-vat ta-vut. Piir-rä ju-tus-ta ku-va. Kek-si pen-nuil-le ni-met.... 8 9 Kirjoita ku-vaan: Piir-rä ku-vaan: Lu-mi-u-kol-le hat-tu

Lisätiedot

Viisi työn vuotta. N : o 4 1962

Viisi työn vuotta. N : o 4 1962 N : o 4 1962 P ä ä to im itta ja C h efred ak tö r: E rk k i V u o rii p u h. tel. 19 575 T o im itu ssih teeri R e d a k tio n sse k re te ra re : O sm o Jo k in en, p u h. tel. 29 594 T alo u d e n h

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä KUOPON KAUPUNK Maaoaisuuden hallintapalvelut Tarjousten Tarjousten perusteella perusteella yytävät yytävät oakotitontit oakotitontit Saaristokaupungin Pirttinieessä Tarjousten Tarjousten jättöaika jättöaika

Lisätiedot

w w w. a u d i a t o r. f i yhtymävaltuustolle

w w w. a u d i a t o r. f i yhtymävaltuustolle Keskus 09 7711 BDO Audiat or O y Fa ks i 0 20 74 3 2 93 5 V a t t u n i e m e n r a n t a 2 w w w. a u d i a t o r. f i T I L I N T A R K A S T U S K E R T O M U S 2 0 1 3 Lounais -Suomen koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland V IC: 106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XVIII Del XVIII

Lisätiedot

Vuonna 2018 yli 75-vuotiaita tullee olemaan 2413 henkilöä, kun lukumäärä vuonna 2013 oli 1965 henkilöä.

Vuonna 2018 yli 75-vuotiaita tullee olemaan 2413 henkilöä, kun lukumäärä vuonna 2013 oli 1965 henkilöä. Kaupunginvaltuusto 30 09.03.2015 Kaupunginhallitus 116 23.03.2015 Perusturvalautakunta 48 12.05.2015 Valtuustoaloite omaishoitajien vertaisryhmistä 139/01.015/2015 KAUPVALT 09.03.2015 30 "Ylöjärven vanhustyön

Lisätiedot

Kehittämistoimikunta 61 19.10.2015. Keskuspuhdistamohankkeen tilanne 686/08.082/2014 KEHTMK 19.10.2015 61

Kehittämistoimikunta 61 19.10.2015. Keskuspuhdistamohankkeen tilanne 686/08.082/2014 KEHTMK 19.10.2015 61 Kehittämistoimikunta 61 19.10.2015 Keskuspuhdistamohankkeen tilanne 686/08.082/2014 KEHTMK 19.10.2015 61 Ylöjärven Vesi liikelaitoksen toimitusjohtaja Jouni Vähäkyttä Pirkanmaan keskuspuhdistamohanketta

Lisätiedot

- tarvittavien apuval ineiden kuten lomakkeiden ja asiakirjojen keh-i t-

- tarvittavien apuval ineiden kuten lomakkeiden ja asiakirjojen keh-i t- Kristiina Miettinen yli hoi taja, Kaks 01.02.06.1983 SAIMI HENKI LUSTUHALLINTO Henkilöstöhallinnon kehittamistyön tavoitteena on ollut vaikuttaa seuraaviin tehtavakokonai suuksi i n: 1. Henkilöstön hankintaan

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Ehdotus: Yhtymähallitus 1. hyväksyy oheismateriaalin mukaisen suunnitelman tehtävien uu delleenjaosta,

Ehdotus: Yhtymähallitus 1. hyväksyy oheismateriaalin mukaisen suunnitelman tehtävien uu delleenjaosta, Yhtymähallitus 244 17.12.2014 Yhtymähallitus 33 25.02.2015 Yhtymähallitus 51 18.03.2015 Tehtävien uudelleen järjestely vuonna 2015 117/01.01.03/2014 Yhtymähallitus 17.12.2014 244 17.12.2014 Perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen Kaupunginhallitus 431 07.12.2015 Kaupunginhallitus 455 21.12.2015 Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen 723/01.02.00/2015 Kaupunginhallitus 07.12.2015 431 Rakennustarkastaja

Lisätiedot

l e m e n e i l l e j a u l o s e l e m e n e i l l e y h e i s e a r i b u u i a a s s a l a s s a o n k X W l j a o s l y h a r A r k s s a a r k o

l e m e n e i l l e j a u l o s e l e m e n e i l l e y h e i s e a r i b u u i a a s s a l a s s a o n k X W l j a o s l y h a r A r k s s a a r k o Sivu 1/13 T E K E S-p r o j e k i X M L -r a j a p in o j e n k e h i ä m in e n X R A K E K uo p io n y l io p is o T ie o j e n k ä s i e l y ie e e n j a s o ve l l e un m a e m a iik a n l a i o s

Lisätiedot

Rautatie on mahdollisuus

Rautatie on mahdollisuus Rautatie on mahdollisuus Pam flet ti Suo men rau ta teis tä ja liikennepolitiikasta Raideryhmä Suomes sa 22.5.2005 Olisi paljon helpompaa ministeriölle, jos RHK suostuisi ottamaan roiston roolin ja ehdottamaan,

Lisätiedot

+80.06 +80.25 +80.45 +80.75 +81.06 +81.43 +81.78 +82.14 +82.41 +82.72 +82.87 +83.02 +83.31 2.5 2.5 VARASTO 3 ATK 2K ATK 2 VR.NR.

+80.06 +80.25 +80.45 +80.75 +81.06 +81.43 +81.78 +82.14 +82.41 +82.72 +82.87 +83.02 +83.31 2.5 2.5 VARASTO 3 ATK 2K ATK 2 VR.NR. 0 OVINTU +0.0 +0. +0. +0. +.0 +. +. +. +. +. +. +.0 +. 00 +0. +0. +0. +0. +0. 00 TUVTEIT VUS SVNEOTUSIVO EI- UO + mm SIVUIE PPINTU yllä kulkusilta 00 0 0 00 EUNIVI J UOIE BONIIVEYS GN J SUISTV POISTUMISTIE-

Lisätiedot

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä Kunnanhallitus 344 15.09.2014 Kunnanhallitus 31 02.02.2015 Kunnanhallitus 439 21.12.2015 Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä 375/01.00.01/2014 KHALL 344 Hallintojohtaja

Lisätiedot

PENTTILÄN RANTA K AU P U N K IA SUMI SE N UUSI SUUNTA

PENTTILÄN RANTA K AU P U N K IA SUMI SE N UUSI SUUNTA P I E L I S JO E N R A N N A L L A JO E N S U US S A PR PENTTILÄN RANTA K AU P U N K IA SUMI SE N UUSI SUUNTA PR PENTTILÄNRANTA UUSI AIKA Upeat jokinäkymät yli Pielisjoen Kevyen liikenteen 134 metrinen

Lisätiedot

O Y F IS K A R S A B. Kertomus vuodelta 1978 yhtiön 95. toimintavuosi

O Y F IS K A R S A B. Kertomus vuodelta 1978 yhtiön 95. toimintavuosi O Y F IS K A R S A B Kertomus vuodelta 1978 yhtiön 95. toimintavuosi O Y F IS K A R S A B Kertomus vuodelta 1978 yhtiön 95. toimintavuosi SISÄLTÖ: Sivu Sisällysluettelo 1 Henkilöstöhallinto 22 Hallitus

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELURYHMÄ VÄLIRAPORTISTA

LAUSUNTOPYYNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELURYHMÄ VÄLIRAPORTISTA 9 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntopyyntö STM022:00/2013 1(3) Jakelussa mainitut 15.08.2013 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI kaupunginhallitus 6 -/ 2013 LAUSUNTOPYYNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KVARTXÄRIGEOLOGINEN TUTKTHUS. Leteensuo

KVARTXÄRIGEOLOGINEN TUTKTHUS. Leteensuo Outokumpu Oy l'-lalm:lnet sintä 010/2132/NKla/74 2132 04 KVARTXÄRIGEOLOGINEN TUTKTHUS Hattula~ Leteensuo Tutkimuskohteen sijainti Tutkimusalue sijaitsee Hattulan klulnassa Hämeenlinnan lfl{w-puolella rautatien

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

LIITE 5. Pisteet. YLIOPISTOVERTAILU - Yritysnäkökulma 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2. Vuosi. Pisteet 1,6 1,4. Oikeus tieteellinen 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2

LIITE 5. Pisteet. YLIOPISTOVERTAILU - Yritysnäkökulma 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2. Vuosi. Pisteet 1,6 1,4. Oikeus tieteellinen 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 LIITE 5,6,4,,8,6,4, HY Teologinen Humanis tinen Oikeus tieteellinen Y hteis kuntatieteellinen Ps y kologia Kas v atus tieteellinen Maatalous - mets ätieteellinen Lääketieteellinen Hammas lääketieteellinen

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XVI Del XVI Volume

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

O V F IS K A R S A B. Kertomus vuodelta 1979 yhtiön 96. toimintavuosi

O V F IS K A R S A B. Kertomus vuodelta 1979 yhtiön 96. toimintavuosi F= O V F IS K A R S A B Kertomus vuodelta 1979 yhtiön 96. toimintavuosi F= O Y F IS K A R S A B Kertomus vuodelta 1979 yhtiön 96. toimintavuosi I SISÄLTÖ : Sivu S isällysluettelo 1 H allitus tilintarka

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Jyväskylän koulutuskuntatyhtymän lausuntopyyntö / lukiokoulutuksen järjestämismallin kehittäminen

Jyväskylän koulutuskuntatyhtymän lausuntopyyntö / lukiokoulutuksen järjestämismallin kehittäminen Kaupunginhallitus 309 16.11.2015 Jyväskylän koulutuskuntatyhtymän lausuntopyyntö / lukiokoulutuksen järjestämismallin kehittäminen 2529/00.04.01/2015 Khall 16.11.2015 309 Valmistelija: yhteisvalmistelu

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

201 5 Oppimisympäristot RTF Report - luotu 04.06.201 5 1 3:24 Vastaaja Vastaa massa Vasta nneet. Rehtorit 7 7 7 Yhteensä 7 7 7. Vastausp rosentti 100

201 5 Oppimisympäristot RTF Report - luotu 04.06.201 5 1 3:24 Vastaaja Vastaa massa Vasta nneet. Rehtorit 7 7 7 Yhteensä 7 7 7. Vastausp rosentti 100 201 5 Oppimisympäristot RTF Report - luotu 04.06.201 5 1 3:24 Vastaaja Vastaa massa Vasta nneet Rehtorit 7 7 7 Yhteensä 7 7 7 Vastausp rosentti 100 1 opettaneet 100 Kes ken jätt äneet 0 Eivät osallistuneet

Lisätiedot

Lasse-Maijan etsivätoimisto. Uimahallin arvoitus TAMMI

Lasse-Maijan etsivätoimisto. Uimahallin arvoitus TAMMI e sse aijan is to ätoimio Lasse-aijan etsivätoimio Uimahallin arvoitus Uima ha ar vo llin itus ar t in Wi dmar k KU V Helen I T U S a Wi l lis TAI Uintimerkit Suomessa myöntää Suomen uimaopetus- ja hengenpelausliitto.

Lisätiedot

UUSI KIRKKOVUOSI UUSI LASTEN VIRSI UUSI ILO MESSUUN! Aineistoa 1. adventin perhemessuun

UUSI KIRKKOVUOSI UUSI LASTEN VIRSI UUSI ILO MESSUUN! Aineistoa 1. adventin perhemessuun UUSI KIRKKOVUOSI UUSI LSTN VIRSI UUSI ILO MSSUUN! ineistoa 1. adventin perhemessuun oosianna! uta meitä m # # # c # # # # # # m/ D/F oo si an na! Kan san jou kon kans sa käymme F 4 F Þ m / Þ huu ta maan.

Lisätiedot

Ammattiluokitus Classification of occupations

Ammattiluokitus Classification of occupations K äsikirjoja H andböcker H andbooks N ro 14 Uusittu laitos Revised edition Ammattiluokitus Classification of occupations 1987 HELSIN KI 1987 Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Päivähoidon henkilöstösuunnittelutyöryhmän esitys henkilöstöstä 1.8.2014

Päivähoidon henkilöstösuunnittelutyöryhmän esitys henkilöstöstä 1.8.2014 Kunnanhallitus 79 31.03.2014 Päivähoidon henkilöstösuunnittelutyöryhmän esitys henkilöstöstä 1.8.2014 Khall 79 31.3.2014 Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavasisätöinen suunnitelma päivähoidon henkilöstöstä:

Lisätiedot

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen Kunnanhallitus 144 27.05.2013 Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen 170/10/2013 Kunnanhallitus 144 Ranuan kunnan henkilökuljetuksista on järjestetty tarjouskilpailu. Ky sees sä on EU-kynnysarvot

Lisätiedot

osaamisen arvioinnin suunnitelmat 7202 Kylmälaitteiden asennus, käyttöönotto ja huolto osaamisen arviointi, ammattitaitovaatimukset ja kriteerit

osaamisen arvioinnin suunnitelmat 7202 Kylmälaitteiden asennus, käyttöönotto ja huolto osaamisen arviointi, ammattitaitovaatimukset ja kriteerit Ammattiosaamisen näyttöjen toimielin 2 23.02.2010 Näyttösuunnitelmien hyväksyminen AMMOSNÄY 2 Toimielimen kokoukseen tuodaan seuraavat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisen ja osaamisen arvioinnin suunnitelmat:

Lisätiedot

Kehitysvammahuollon ja vammaishuollon yhdistäminen vammaispalvelujen palvelualueeksi 1.8.2013 alkaen

Kehitysvammahuollon ja vammaishuollon yhdistäminen vammaispalvelujen palvelualueeksi 1.8.2013 alkaen Perusturvalautakunta 40 24.04.2013 Kehitysvammahuollon ja vammaishuollon yhdistäminen vammaispalvelujen palvelualueeksi 1.8.2013 alkaen 281/00.03.01/2013 PELA 40 Perusturvan toiminta- ja palveluorganisaatio

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen talouden tasapainottamisohjelman toteutuminen

Sosiaali- ja terveystoimen talouden tasapainottamisohjelman toteutuminen Sosiaali- ja terveyslautakunta 31 25.05.2016 Sosiaali- ja terveystoimen talouden tasapainottamisohjelman toteutuminen 222/02.02/2015 Sotelk 31 Hoivapalvelupäällikkö: Kokous 11.2.2016 Työryhmässä on sosiaali-

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale

Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale Kaupunginhallitus 258 20.10.2014 Kaupunginhallitus 294 07.12.2015 Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale 141/522/2013 Kaupunginhallitus 20.10.2014 258 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3

c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3 c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3 e n o n c, i n 28.10.2014 S Ä H K Ö N H A N K IN T A L O U N A IS -S U O M E N K O U L U T U S K U N T A Y H T Y M Ä Mukana ovat Lounais -Suomen Koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015 Perusturvalautakunta 15 21.01.2015 Perusturvalautakunta 68 27.05.2015 Perusturvalautakunta 96 23.09.2015 Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52. Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014 Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.521/2014 KAUPHALL 27.10.2014 397 Kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

FASTER -TYÖVENEET. MITTATILAUSTYÖNÄ.

FASTER -TYÖVENEET. MITTATILAUSTYÖNÄ. TYÖVENEET 1 FASTER -TYÖVENEET. MITTATILAUSTYÖNÄ. Vmiamme umiinisia työveneitä kokoluokassa 4-17m pela-, partiointi-, tavarajet- heilöjethtäviin. Pyymme jotavai uttamaan veneet e käyttötarkoituksiin. Veneet

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 380 09.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy 1068/61/616/2011 STLTK 380 Botnia Scan Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

Poikkeamislupa asemakaavan osoittamasta rakennusoikeudesta/isojämsä Markku MRL 137 ja 171-173 )

Poikkeamislupa asemakaavan osoittamasta rakennusoikeudesta/isojämsä Markku MRL 137 ja 171-173 ) Kunnanhallitus 178 02.06.2014 Poikkeamislupa asemakaavan osoittamasta rakennusoikeudesta/isojämsä Markku MRL 137 ja 171-173 ) 3453/11.111/2014 KHALL 178 Hakija Nimi Markku Isojämsä Osoite Haavikkotie 3

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen ja hoitotyön johtajan perustehtävä on vanhuspalvelujen johtaminen ja kehittäminen sekä muutosprosessien läpivieminen.

Vanhuspalvelujen ja hoitotyön johtajan perustehtävä on vanhuspalvelujen johtaminen ja kehittäminen sekä muutosprosessien läpivieminen. Perusturvalautakunta 88 22.10.2014 Perusturvalautakunta 75 03.09.2015 Perusturvalautakunta 110 21.10.2015 Perusturvalautakunta 143 16.12.2015 ASUMISPALVELUJEN- JA HOITOTYÖN ESIMIEHEN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

SISÄISTEN VUOKRIEN LASKUTUS Laskutuskuukaudel Vuokra-ajalta 1.1.-31 122014

SISÄISTEN VUOKRIEN LASKUTUS Laskutuskuukaudel Vuokra-ajalta 1.1.-31 122014 Hallinto 5320 _ SISÄISTEN VUOKRIEN LASKUTUS Laskutuskuukaudel -ajalta 1.1.-31 2014 20 14 KUNNANVIRASTO 5320 5309 3470-999 5320'. TA;n 2014 muk Jako-% Kust. Laskutus ajalta [kuukaudet 1.1-31..2014-111151

Lisätiedot

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin Ympäristölautakunta 36 28.09.2011 Ympäristölautakunta 44 02.11.2011 Ympäristölautakunta 49 30.11.2011 Ympäristölautakunta 39 09.10.2014 Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus,

Lisätiedot

Vanhustenhuollon organisointikokeilun raportointi ja organisointimallista päättäminen

Vanhustenhuollon organisointikokeilun raportointi ja organisointimallista päättäminen Kunnanhallitus 44 14.01.2013 Perusturvalautakunta 56 02.12.2015 Vanhustenhuollon organisointikokeilun raportointi ja organisointimallista päättäminen 56/01.010/2013 Sosltk 18.12.2012 67 Nakkilan kunnan

Lisätiedot

Gembird BTHS-001. Stereo Bluetooth kuulokemikrofoni

Gembird BTHS-001. Stereo Bluetooth kuulokemikrofoni Gembird BTHS-001 Stereo Bluetooth kuulokemikrofoni BTHS-001 Käyttöohje Ominaisuudet - Korkealaatuiset stereo kuulokkee t - Äänikom enno t - Viim eiseen numeroon soitto - Tulevaan puheluun vastaam inen

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Pihlan paikkamäärän katkaisuhoidon ja kuntoutuksen sekä palveluasumisen toteutumista seurataan edelleen kuukausittain.

Pihlan paikkamäärän katkaisuhoidon ja kuntoutuksen sekä palveluasumisen toteutumista seurataan edelleen kuukausittain. Sosiaali- ja terveyslautakunta 84 28.08.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 155 12.12.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 25 11.02.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 48 01.04.2015 Lapin aluehallintoviraston

Lisätiedot

Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT

Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT 114/01.00/2014 KHALL 30.06.2014 167 (Valmistelija kunnanjohtaja Kristiina Järvenpää,

Lisätiedot

VUODEN 2014 EUROPARLAMENTTIVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT

VUODEN 2014 EUROPARLAMENTTIVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT Kaupunginhallitus 366 18.11.2013 VUODEN 2014 EUROPARLAMENTTIVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT Kaupunginhallitus 366 Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 25.5.2014. Ennakkoäänestys toi mi te taan kotimaassa

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 139 21.04.2015

Tekninen lautakunta 139 21.04.2015 Tekninen lautakunta 139 21.04.2015 Itä-Suomen hallinto-oikeuden lausuntopyyntö Jorma Kajannon valituksesta 27.2.2015 koskien teknisen lautakunnan päätöstä 13.1.2015 16, Kerosärkän alueella sijaitsevien

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1. Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014 Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.2015 351/00.01.02/2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.09.2014 110

Lisätiedot

Piehingin osayleiskaava 27.10.2014 Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille

Piehingin osayleiskaava 27.10.2014 Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille Phingin osayliskaava 27.10.2014 Kysly alun asukkaill ja maanomistajill Arvoisa vastaanottaja, Raahn kaupunginhallitus on päättänyt aloittaa Phingin osayliskaavan ajaasaistamistyön. Phingin osayliskaava

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 343 02.09.2013 Kaupunginhallitus 310 25.08.2014

Kaupunginhallitus 343 02.09.2013 Kaupunginhallitus 310 25.08.2014 Kaupunginhallitus 343 02.09.2013 Kaupunginhallitus 310 25.08.2014 Kirkonseudun Haaviston alueelta ja Siivikkalan Vasamankaaren alueelta luovutettavat rivitalotontit sekä Kirkonseudun Ojapuiston alueelta

Lisätiedot

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk Ympäristölautakunta 193 27.10.2015 Ympäristölautakunta 233 15.12.2015 MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VALITUKSESTA

Lisätiedot

Varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen 1.8.2016 alkaen

Varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen 1.8.2016 alkaen Koulutuslautakunta 30 12.04.2016 Koulutuslautakunta 44 24.05.2016 Varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen 1.8.2016 alkaen 359/12.00.05/2015 Koulutuslautakunta 12.04.2016 30 Varhaiskasvatuksen johtaja Anne Järvinen

Lisätiedot