Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 29.05.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2015 1(42) Aika klo 17:00-18:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja Drake Mirja jäsen Haiko Leila jäsen Ijäs Seppo jäsen Kemppainen Ilkka jäsen Niskanen Anne varajäsen Rossi Risto jäsen Paananen Mervi valtuuston pj. Pulkkinen Eero valtuuston I vpj. Kunelius Jari valtuuston II vpj. Paunonen Janne KSVV; toim.joht klo Muut Kinnunen Janne kaupunginjohtaja, esittelijä Honkanen Tiina kaup.siht., pöytäkirjanpitäjä Poissa Kananen Jussi jäsen Kuusela Miia jäsen Savolainen Tapani teknisen toimen toimialajohtaja Asiat Allekirjoitukset Tiina Minkkinen Puheenjohtaja Tiina Honkanen Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Viitasaarella Risto Rossi Juhani Halonen Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella kaupungintalo, keskushallinnon osasto Pöytäkirjanpitäjä Tiina Honkanen

2 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 138 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Ulppaanmäen tuulivoimayleiskaava Kaavoituskatsaus 2015/ Viitasaari Pantinhaltijan suostumuksen myöntäminen tontin vuokrasopimuksen luovuttamiseksi rakennuksineen Opiskelijastipendin 2015 myöntäminen/ Hakonen Opiskelijastipendin 2015 myöntäminen/perkkiö Väliaikaisen lainarahoituksen myöntäminen Pasalan Viitakankaan kyläseura ry:lle Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvityspyyntö kuntalain mukaisen yhtiöittämisvelvollisuuden noudattamisesta 148 Valtuustoaloite Kymönkosken viemäriverkon liittymismaksun palauttamista tai muulla tavoin korvaamista koskevasta selvityksestä 149 Valtuustoaloite sosiaalisten kriteerien käytöstä Viitasaaren kaupungin julkisissa hankinnoissa Kuntalaisaloite katuvaloista ja roskakatoksesta/ Taimomäentie Kuntalaisaloite uimahallin/ kuntosalin kausikortista Ilmoitusasiat/ kaupunginhallitus 37

3 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kaupunginhallitus Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi Päätös Muutoksenhaku Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Muutoksenhakukielto Toimenpiteet -

4 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kaupunginhallitus Pöytäkirja on tarkastettavissa Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Risto Rossin ja Juhani Halosen. Päätös Muutoksenhaku Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Risto Rossi ja Juhani Halonen. Muutoksenhakukielto Toimenpiteet -

5 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ulppaanmäen tuulivoimayleiskaava 415/501/2014 Kaupunginhallitus Kahdeksan kunnan yhteisen tuulivoimayleiskaavoitushankkeen Kun ta joh taja ryh mäs sä valituista kohteista Kannonkosken Riikinvuoren alueen tuu livoi ma yleis kaa voi tus on jouduttu keskeyttämään alueen luontoarvojen takia. Si ten ympäristöministeriön tuulivoimayleiskaavoitukseen osoitettua avustus ra hoi tus ta on käytettävissä yhdelle uudelle kohteelle. Saarijärvellä ja Kars tu las sa on jo kaksi kohdealuetta, Viitasaarella on toistaiseksi vain yksi koh de alue mukana. Siten Viitasaarelle on osoitettavissa uudelle kohteelle ra hoi tus ta eli Viitasaaren ns. Ulppaanmäki on otettavissa mukaan 8 kunnan tuu li voi ma yleis kaa voi tus -hankkeeseen. Tuulivoimayleiskaavoituksen kuntakohtaiset maksuosuudet vuodelle 2014 Kuntajohtajaryhmä on käsitellyt kokouksessaan tuu li voi ma yleiskaa voi tuk sen kuntakohtaiset maksuosuudet. Vuodelle 2014 on kuntien talousarvioon varattu 8 kunnan tuu li voi ma yleis kaa voi tuk sen kaavoituskonsulttikustannuksiin Kohdealueita on yh dek sän eli yhden kohdealueen kustannus on n Valtion avustuspäätös kaavakohteisiin on saatu päiväyksellä. Avus tus kattaa 70 % kaavoituskustannuksista, jolloin kohdealueen hinnaksi jää 4000 ( / 9). Kuntien talousarvioissa on varattuna per kun ta vuodelle Kivijärven kunnan alueelta ei löytynyt kohteita ja sitä vas toin Saarijärven ja Karstulan alueella on kaksi kohdetta. Kannonkosken koh de alue on jouduttu keskeyttämään luontoselvitysten myötä. Vuoden 2014 kustannusjako muuttuu Kannonkosken ja Viitasaaren osalta, mi kä li Viitasaaren kaupunginhallitus päättää käynnistää tuu li voi ma yleis kaavoi tuk sen ns. Ulppaanmäen alueella. Kannonkosken maksuosuus poistuu ja Vii ta saa ren maksuosuus kattaa kaksi kohdetta: - Karstulan osuus on (8000, avustus huomioiden) - Kinnulan osuus on (4000, avustus huomioiden) - Kyyjärven osuus on (4000, avustus huomioiden) - Saarijärven osuus on (8000, avustus huomioiden) - Pihtiputaan osuus on (4000, avustus huomioiden) - Viitasaaren osuus on (8000, avustus huomioiden) Saarijärven kaupunki laskuttaa kohdealueiden täysimääräiset maksuosuudet kun nis ta konsulttilaskujen maksamista varten kevät-kesällä 2014, koska avus tus sum man voi hakea toteutuneita laskuja vastaan. Ylimääräinen maksu osuus palautetaan kunnittain loppuvuodesta avustusmäärärahan ha ke misen ja maksatuksen jälkeen.

6 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Maksuosuudet voivat edelleen muuttua mikäli kohdealueiden määrä muuttuu (esim. jokin hanke keskeytyy), mutta tällöin myös konsulttikustannuksia tar kis te taan. Liitejakelu: - Kaavakohdetta koskeva kaupungin ja hanketoimijan välinen so pi mus luonnos. Lisätiedot: Kaavoitus- ja aluearkkitehti Ulla-Maija Humppi, puh Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää 1. käynnistää ns. Ulppaanmäen tuulivoimayleiskaavoituksen so pi mus luonnok ses sa esitetyssä kohteessa. Kohdealueen kaavoituksessa käytetään ympä ris tö mi nis te riön avustusrahoitusta. Kaava-aluerajaus tarkentuu kaavatyön ku lues sa; 2. hyväksyä 8 kunnan tuulivoimayleiskaavoituksen kuntakohtaisen mak suosuu den vuodelle 2014, joka ympäristöministeriön avustus huomioiden on 8000 ( ilman avustusta). Maksuosuus kattaa kaksi kohdealuetta (Si ka mä ki ja Ulppaanmäki); sekä 3. hyväksyä kohdealuetta koskevan liitteenä olevan sopimusluonnoksen Päätös 1. Hyväksyttiin. 2. Hyväksyttiin. 3. Hyväksyttiin. Muutoksenhaku Toimenpiteet Oikaisuvaatimus Otteet kaavoitus- ja aluearkkitehti Ulla-Maija Humppi, kaavoituspäällikkö Kaupunginhallitus Viitasaaren kaupunginhallitus on päättänyt laittaa vireille Ulp paan mä en tuulivoimayleiskaavoituksen. Yleiskaavasta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa on ku-

7 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus vat tu yleiskaavan lähtökohdat, osallistumis- ja arviointimenettelyt sekä suun ni tel tu aikataulu. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on pidetty yleises ti nähtävillä ajalla teknisellä osastolla, kaupungin kir jas tos sa, kaupungin ilmoitustaululla, kaupungin kotisivuilla osoitteessa sekä Pihtiputaan kunnanvirastossa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevat muistutukset oli tehtävä kir jal li ses ti viimeistään mennessä kaupunginhallitukselle osoitet tu na. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan tulleet lausunnot ja muistutukset koh dis tui vat suurelta osin muuhun kuin nähtävillä olleeseen aineistoon. Saa dut muistutukset käsitellään luonnosvaiheen kuulemisen jälkeen ja yhdes sä luonnosvaiheen muistutusten kanssa, vastine toimitetaan kaikille muis tut ta jil le. Hankkeen osalta on pidetty aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Keski-Suo men ELY-keskuksessa Suunnittelualue sijaitsee noin 19 km Viitasaaren keskustasta luoteeseen, Kei te le poh jan kylän ja Korppisen välissä olevalla Ulppaanmäen alueella. Ulp paan mä en tuulipuistoon suunnitellaan enintään 8 tuulivoimalaitoksen ra ken ta mis ta. Osayleiskaava laaditaan siten, että sitä on mahdollista käyttää tuu li voi ma loi den rakennusluvan perusteena MRL 77 a :n mukaisesti. Tuulivoimalaitokset ovat teholtaan noin 3-3,3 MW, tuulivoimapuiston yhteen las ket tu teho tulisi olemaan enintään 26,4 MW. Voimaloista saatava säh kö johdetaan maakaapelointina Savon voimaverkon 110 kw:n linjaan. YVA-menettelyn tarpeesta on tehty harkintapyyntö Keski-Suomen ELY-kes kuk sel le Pohjoisen Keski-Suomen tuulivoimaloiden suunnittelijaksi on valittu FCG Suun nit te lu ja tekniikka Oy. Valitun suunnittelutoimiston suunnittelija Susan na Paananen esittelee hankkeen kaupunginhallitukselle kokouksessa. Ulppaanmäen luonnosvaiheessa nähtäville asetettava yleiskaava-aineisto: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ( ) Kaavaselostus/valmisteluvaihe ( ) Kaavakartta ( ) Arkeologinen inventointi ( ) Maisemaselvitys ( ) Melu- ja varjomallinnukset N131 x 6 x HH144 ( ) Havainnekuvat ja näkymäalueanalyysi ( ) Ulppaanmäen tuulivoimapuiston osayleiskaavaa koskeva materiaali avautuu seu raa vas ta linkistä :

8 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Lisätiedot: Teknisen toimen toimialajohtaja Tapani Savolainen, puh Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää asettaa Ulppaanmäen tuulivoimapuiston osayleis kaa va luon nok sen nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten MRL 62 ja MRA 30 :n tarkoittamalla tavalla. Valmisteluaineisto asetetaan näh tä vil le 30 päivän ajaksi. Osallisille ja muille kunnan jäsenille varataan ky sei se nä aikana tilaisuus mielipiteensä esittämiseen. Osa yleis kaa va ra jauksen sisälle osittain tai kokonaan sijoittuvien tilojen ulkopaikkakuntalaisille maan omis ta jil le tiedotetaan kuulutuksen lisäksi myös kirjeellä. Seppo Ijäs esitti, että Viitasaaren kaupunki keskeyttää kokonaan Ulppaanmäen alueen kaavoitustoimenpiteet. Nykytekniikalla tuotettu tuulivoima ei ole taloudellisesti kannattavaa ja pystyy toimimaan vain vahvan vation tuen varassa. Tuulivoiman lisärakentaminen aiheuttaa tulevaisuudessa koko yhteiskunnalle valtavat kustannukset ja kuluttajille sähkön hinnan rajun nousun. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa Seppo Ijäs on tehnyt kaupunginjohtajan päätösehdotuksesta poikkeavan esityksen, jota ei ole kuitenkaan kannatettu, joten se raukeaa. Päätös Hyväksyttiin. Merkitään, että tuulivoimayleiskaava esiteltiin hallitukselle valtuustosalissa klo Merkitään, että tämä pykälä käsiteltiin pykälän 292 jälkeen. Muutoksenhaku Toimenpiteet Muutoksenhakukielto Ote teknisen toimen toimialajohtaja, aluearkkitehti, Susanna Paananen, kuu lu tus, kirjeet, lausuntopyynnöt Kaupunginhallitus

9 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus kuulutti Ulppaanmäen tuulivoimapuiston osayleiskaavan asia kir jat nähtäville väliseksi ajaksi. Nähtävillä olivat o sallis tu mis- ja arviointisuunnitelma, kaavakartta ja kaavaselostus sekä lii teasia kir joi na arkeologinen inventointi, maisemaselvitys, melu- ja var jos tusmal lin nuk set, näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet. Luonnosvaiheessa saatiin viranomaislausuntoja 9 kpl, yhteismielipide 41 alle kir joit ta jal ta ja kolme muuta mielipidettä. Osa yksityisistä mielipiteistä tuli jo kaavan vireille kuuluttamisen ja osallistumis- ja ar vioin ti suun ni tel man näh tä vil le asettamisen jälkeen. Vireilletulovaiheessa jätettyihin mie li pi teisiin ei ole laadittu vastineita aiemmin, koska tarvittavat selvitykset puut tuivat. Siten vireilletulovaiheen palautteisiin annetaan vastineet kuulemisen täs sä vaiheessa. Saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin on laadittu vastineet. Lausunnon, tai mie li pi teen keskeinen sisältö on referoitu ja siihen on laadittu vastine. Ulppaanmäen aineisto on nähtävillä: https://projektit.fcg.fi/projektit/viitasaari_ulppaanmaki/ Uusimpina aineistoina ovat valmistuneet: Ulppaanmäen mui naisjään nös in ven toin ti, yhteisvaikutus Ilosjoki ja Ulppaanmäki (mai se ma vai kutus), Ilosjoen ja Ulppaanmäen yhteisvaikutus (maisemaselvitys), sekä soidin ra port ti. Viimeiset selvitykset on laadittu luonnosvaiheen lausuntoihin tulleiden li säsel vi tys pyyn tö jen perusteella. Liitejakelu: - Kaavan laatijan vastine saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin - Ulppaanmäki ehdotusvaihe/ kaavaselostus - Ulppaanmäki kaavakartta ehdotus - Ulppaanmäen tuulivoimapuiston osayleiskaava/ osallistumis- ja arviointisuunnitelma Muut liitteet osoitteessa: https://projektit.fcg.fi/projektit/viitasaari_ulppaanmaki/ Lisätiedot: Teknisen toimen toimialajohtaja Tapani Savolainen, puh Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä mielipiteisiin ja lausuntoihin laaditut vas ti neet ja vastineiden mukaisesti kaava-aineistoon laaditut muutokset sekä täydennykset. Vastineet saatetaan tiedoksi mielipiteensä kirjallisesti esittä neil le ja kaava-asiakirjat asetetaan nähtäville ehdotusvaiheen kuulemista

10 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus var ten. Kaupunginhallitus hyväksyy Ulppaanmäen tuu li voi ma yleis kaa va eh do tuk sen ja päättää asettaa sen MRL 65 :n ja MRA 19 :n mukaisesti julkisesti nähtä vil le vähintään 30 päivän ajaksi, sekä pyytää MRA 20 mukaisesti lausun not kaavaehdotuksesta. Lausunnot pyydetään Keski-Suomen liitolta, Kes ki-suo men ELY-keskukselta, Keski-Suomen museolta sekä Keiteleen ja Ve san non kunnilta. Osallisille ja muille kunnan jäsenille varataan kyseisenä aikana tilaisuus muis tu tuk sen esittämiseen. Osayleiskaavarajauksen sisälle osittain tai ko konaan sijoittuvien tilojen ulkopaikkakuntalaisille maanomistajille tiedotetaan kuu lu tuk sen lisäksi myös kirjeellä Todettiin, että lausunnot on tarkoitus pyytää Länsi-Suomen sotilasläänin esikunnalta, Liikennevirastolta, pääesikunnan logistiikkaosastolta, Keski-Suomen pelastuslaitokselta, Fingrid Oyj:ltä, MTK Viitasaarelta, Suomen luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piiriltä, Digita Oy:ltä, Finavia Oyj:ltä, Pihtiputaan kunnalta ja ympäristölautakunnalta. Lisäksi lausunnot otetaan vastaan kaikilta järjestöiltä, yhteisöiltä ja yksityisiltä, jotka katsovat olevansa asianosaisia. Kaupunginjohtaja esitti kokouksessa, että kaupunginhallitus päättää lisätä kaavamääräyksiin seuraavat määräykset : "Tuulivoimaloista tulee pyytää aina Pääesikunnan lausunto rakennuslupavaiheessa. Puolustusvoimien pääesikunnan tulee voida tarkistaa tuulivoimalahankkeet rakennuslupavaiheessa, jotta rakennushanke on kaavassa esitetyn mukainen. Jos toteutettavien tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus, määrä, sijoittelu tai muut perustiedot poikkeavat kaavoitusvaiheessa annetuista tiedoista, joilla Puolustusvoimat (Pääesikunnan operatiivinen osasto) on antanut lausunnon hankkeen hyväksyttävyydestä, tulee hankkeelle saada Pääesikunnalta uusi lausunto hyväksyttävyydestä ja selvitystarpeista. Rakennuslupa voidaan myöntää suoraan yleiskaavan perusteella voimalatyypille, joka on kaavoitusprosessin aikana tarkastelussa ollut voimalavaihtoehto tai vaikutuksiltaan kyseistä voimalatyyppiä vastaava tai vaikutukseltaan vähäisempi sekä tuulivoimalapuistokokonaisuudelle, jonka tuulivoimaloiden yhteisvaikutukset melun ja muiden vaikutusten osalta eivät ylitä kaavaratkaisun perusteena olevien mallinnusten ja selvitysten raja-arvoja. " Keskustelun kuluessa Seppo Ijäs esitti, että kaupunki keskeyttää kokonaan Ulppaanmäen alueen kaavoitustoimenpiteet. Nykytekniikalla tuotettu

11 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus tuulivoima ei ole taloudellisesti kannattavaa ja toimii vain valtion tuen varassa. Tuulivoiman lisärakentaminen aiheuttaa tulevaisuudessa koko yhteiskunnalle valtavat kustannukset ja kuluttajille sähkön hinnannousun. Lisäksi voimalat aiheuttavat runsaasti erilaisia ympäristöhaittoja ja mm. maa-alueiden arvon alenemista. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa Seppo Ijäs on tehnyt kaupunginjohtajan päätösehdotuksesta poikkeavan esityksen, jota ei ole kuitenkaan kannatettu, joten se raukeaa. Päätös Kaupunginhallitus päätti hyväksyä mielipiteisiin ja lausuntoihin laaditut vastineet ja vastineiden mukaisesti kaava-aineistoon laaditut muutokset sekä täydennykset. Vastineet saatetaan tiedoksi mielipiteensä kirjallisesti esittäneille ja kaava-asiakirjat asetetaan nähtäville ehdotusvaiheen kuulemista varten. Lisäksi kaupunginhallitus päätti lisätä kaavamääräyksiin seuraavat määräykset : "Tuulivoimaloista tulee pyytää aina Pääesikunnan lausunto rakennuslupavaiheessa. Puolustusvoimien pääesikunnan tulee voida tarkistaa tuulivoimalahankkeet rakennuslupavaiheessa, jotta rakennushanke on kaavassa esitetyn mukainen. Jos toteutettavien tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus, määrä, sijoittelu tai muut perustiedot poikkeavat kaavoitusvaiheessa annetuista tiedoista, joilla Puolustusvoimat (Pääesikunnan operatiivinen osasto) on antanut lausunnon hankkeen hyväksyttävyydestä, tulee hankkeelle saada Pääesikunnalta uusi lausunto hyväksyttävyydestä ja selvitystarpeista. Rakennuslupa voidaan myöntää suoraan yleiskaavan perusteella voimalatyypille, joka on kaavoitusprosessin aikana tarkastelussa ollut voimalavaihtoehto tai vaikutuksiltaan kyseistä voimalatyyppiä vastaava tai vaikutukseltaan vähäisempi sekä tuulivoimalapuistokokonaisuudelle, jonka tuulivoimaloiden yhteisvaikutukset melun ja muiden vaikutusten osalta eivät ylitä kaavaratkaisun perusteena olevien mallinnusten ja selvitysten raja-arvoja. " Kaupunginhallitus hyväksyi Ulppaanmäen tuulivoimayleiskaavaehdotuksen ja päätti asettaa sen MRL 65 :n ja MRA 19 :n mukaisesti julkisesti nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi, sekä pyytää MRA 20 mukaisesti lausunnot kaavaehdotuksesta. Osallisille ja muille kunnan jäsenille varataan kyseisenä aikana tilaisuus muistutuksen esittämiseen. Osayleiskaavarajauksen sisälle osittain tai kokonaan sijoittuvien tilojen ulkopaikkakuntalaisille maanomistajille tiedotetaan kuulutuksen lisäksi myös kirjeellä.

12 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Merkitään, että Seppo Ijäs ilmoitti jättävänsä päätökseen eriävän mielipiteen. Muutoksenhaku Toimenpiteet Muutoksenhakukielto Ote teknisen toimen toimialajohtaja, FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy, kuu lu tus, kirjeet, lausuntopyynnöt Keski-Suomen liitto, Keski-Suomen ELY-keskus, Keski-Suomen museo, Länsi-Suomen sotilasläänin esikunta, liikennevirasto, pääesikunta logistiikkaosasto, Keski-Suomen pelastuslaitos, Fingrid Oyj, MTK Viitasaari, Suomen luonnonsuojeluliitto/ Keski-Suomen piiri, Digita, Finavia, Pihtiputaan kunta, ympäristölautakunta

13 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kaavoituskatsaus 2015/ Viitasaari 548/503/2013 Kaupunginhallitus Maankäyttö- ja rakennuslaki, MRL 7, velvoittaa kuntaa laatimaan vä hintään kerran vuodessa kaavoituskatsauksen, kunnassa ja maakunnan liitossa vi reil lä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden kä sit te lyvai heet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaa voi tuk sen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaa voitus kat sauk ses ta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopivalla tavalla. Kaavoituskatsauksesta tiedottamisen yhteydessä voidaan ilmoittaa myös kaa voi tuk sen vireilletulosta (MRL 63 ). Tällöin ei tarvita muuta il moit tamis ta. Silloin, kun kaavoituskatsausta käytetään vireille tulosta il moit ta miseen, tämän tulee selvästi käydä ilmi katsauksesta tiedotettaessa. Myös kaavo jen esittelystä tulee ilmetä, onko kysymys vireilletulosta ilmoittamisesta vai ilmoitetaanko vireille tulosta myöhemmin erillisellä ilmoituksella. Kun vi reil le tu los ta ilmoitetaan ainoastaan kaavoituskatsauksessa, on kerrottava, mi ten kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua, ellei sitä ole julkaistu esittelyn yhteydessä. Kaavojen vireilletuloista ilmoitetaan erillisillä kuulutuksilla samalla, kun kaa vo jen osallistumis- ja arviointisuunnitelmat asetetaan nähtäville. Kaavoituskatsauksesta tiedotetaan kaupungin ilmoitustaululla, pai kal lis lehdes sä ja kaupungin www-sivuilla julkaistavalla ilmoituksella. Kaa voi tus katsaus asetetaan yleisesti nähtäville tekniselle osastolle 30 päivän ajaksi. Vuoden 2015 kaavoituskatsauksessa ei ilmoiteta kaavoituksen vi reil le tu losta. Liitejakelu: - Kaavoituskatsaus 2015 Lisätiedot: Teknisen toimen toimialajohtaja Tapani Savolainen, puh Teknisen toimen toimialajohtaja Tapani Savolainen esittelee kaa voi tus katsauk sen hallitukselle kokouksessa. Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä vuoden 2015 kaavoituskatsauksen ja aset taa sen yleisesti nähtäville 30 päivän ajaksi sekä saattaa sen tiedoksi

14 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus myös kaupunginvaltuustolle. Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet Hyväksyttiin. Muutoksenhakukielto Tiedoksi kaupunginvaltuusto, Kuulutus

15 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Pantinhaltijan suostumuksen myöntäminen tontin vuokrasopimuksen luovuttamiseksi rakennuksineen 650/221/2011 Kaupunginhallitus Kari Peltola perustettavan yhtiön lukuun on ollut kiinnostunut vuokraamaan tyh jil lään olevan Lasikulman hallin ja neuvotellut asiasta Realisointikeskus La si kul ma Oy/ Hannu Hovin sekä kaupungin kanssa oheisen vuok ra so pimus luon nok sen pohjalta. Vuokrasopimusluonnos koskee kahden teollisuus/liikerakennuksen vuokraa mis ta, joiden yhteispinta-ala on n m². Rakennukset on tarkoitus vuok ra ta siinä kunnossa, kun ne sopimuksentekohetkellä ovat niin, että vuok ra lai nen ottaa vastatakseen katselmuksessa havaituista puutteista aiheu tu vat korjauskustannukset. Vuokrauksessa olisi kysymys lyhyestä, toden nä köi ses ti muutaman kuukauden sopimuksesta ja kiinteistössä on korjat ta va ennen käyttöönottoa mm. lämmityksen jakelu. Rakennuksen korjaus kus tan nuk sien arvioidaan olevan vähintään vastaavan ajan vuokraa vastaa vat, eikä vuokraa tästä syystä vaadittaisi maksettavaksi. Vuokralainen ja vuokranantaja ovat suorittaneet kohteessa katselmuksen ja vuok ran an ta ja on tuonut vuokralaisen tietoon kaiken olennaisen kiinteistön kun toon ja ylläpitoon liittyvän. Katselmuksesta laadittu muistio oheistetaan so pi muk sen liitteeksi. Toimitilat vuokrataan käytettäväksi teolliseen ja varastotoimintaan sekä toimis to käyt töön. Vuokrasopimuksen irtisanomisaika on molemminpuolin 1 kk. Vuokrasopimusluonnoksessa pantinhaltijan suostumus esitetään myön net täväk si seuraavin ehdoin: "Todetaan, että Viitasaaren kaupungilla on kiinnitys tontilla oleviin ra kennuk siin ja vuokraoikeuteen. Viitasaaren kaupunki on antanut omavelkaisen ta kauk sen, joka on realisoitunut kaupungin maksettavaksi. Kaupungin saata van perintä on kesken. Mikäli kaupunki ei saa saataviaan, on mahdollista, et tä panttina olevat rakennukset vuokraoikeuksineen siirtyvät Viitasaaren kau pun gin omistukseen. Todetaan, että tässä vuokrauksessa on kysymys lyhyestä, todennäköisesti muu ta man kuukauden sopimuksesta ja kiinteistössä on korjattava ennen käyt töön ot toa mm. lämmityksen jakelu. Rakennuksen korjauskustannuksien ar vioi daan olevan vähintään vastaavan ajan vuokraa vastaavat, eikä vuokraa täs tä syystä vaadita maksettavaksi. Mikäli kiinteistö siirtyy kaupungin omistuk seen, sanotaan tämä sopimus irti ja kaupunki tekee se uuden so pi muksen.

16 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Edellä mainitun estämättä Viitasaaren kaupunki ilmoittaa, että tontin vuokra so pi mus rakennuksineen voidaan luovuttaa yllä mainitulle vuokralaiselle. Lu van antamisen ehtona on, että vuokrasopimus tehdään yhden kuukauden ir ti sa no mis ajal la ja tontin vuokraoikeus luovutetaan ilman siirto-oikeutta kol man nel le. Kaupunginhallitus hyväksyy pantinhaltijan suostumuksen ja se voi asettaa muitakin ehtoja, jotka tulee huomioida." Liitejakelu: - Vuokrasopimusluonnos/ Realisointikeskus Lasikulma Oy ja Kari Peltola pe rus tet ta van yhtiön lukuun Lisätiedot: Teknisen toimen toimialajohtaja Tapani Savolainen, puh Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä edellä olevan pantinhaltijan suos tumuk sen sekä harkitsee mahdollisia muita ehtoja, jotka suostumuksessa tu lisi huomioida. Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten. Oikaisuvaatimus Ote teknisen toimen toimialajohtaja, kehittämisjohtaja Kaupunginhallitus Espoon käräjäoikeus on asettanut Realisointikeskus Lasikulma Oy:n konkurs siin ja pesän omaisuus kiinteistöineen on nyt kon kurs si pesän pesänhoitajan hallussa. Kaupunginhallitus on ohjeistanut pesän hoi ta jaa laittamaan kiinteistön myyntiin. Ehdotus Kaupunginjohtaja: Todetaan, että asian käsittely on rauennut, koska pesän omaisuus kiin teistöi neen on nyt konkurssipesän pesänhoitajan hallussa. Päätös Hyväksyttiin.

17 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Muutoksenhaku Toimenpiteet Muutoksenhakukielto Ote teknisen toimen toimialajohtaja, kehittämisjohtaja

18 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Opiskelijastipendin 2015 myöntäminen/ Hakonen 891/216/2013 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto päätti , että valtuustokaudella myönnetään vuosittain viisi 1000 euron suuruista opis ke li ja stipen diä ensimmäiseen ammattiin pätevöittävän tutkinnon lopputyön vii tasaa re lai ses sa yrityksessä tai yhdistyksessä suorittaville opiskelijoille ja että sti pen diä voivat hakea tutkintoa ammattikorkeakoulussa tai yliopistoissa suo rit ta vat opiskelijat. Opiskelijastipendillä kannustetaan opiskelijoita tekemään lopputyönsä vii tasaa re lai sis sa yrityksissä tai yhdistyksissä. Vuosittain myönnetään enintään vii si stipendiä ja stipendit myönnetään hakujärjestyksen perusteella. Kaupun gin hal li tus päätti , että stipendin haku- sekä myön tä misme net te ly v on seuraava: - vapaamuotoinen stipendihakemus stipendirahan varaamiseksi osoitetaan vuo den 2015 aikana kaupunginhallitukselle - hakemukseen tulee liittää oppilaitoksen hyväksymä tutkimussuunnitelma ja yrityksen/ yhdistyksen kanssa tehty sopimus lopputyön suorittamisesta - kaupunginhallituksen myöntämä stipendi maksetaan, kun lopputyö on suo ri tet tu ja kopio siitä on hallitukselle toimitettu maksatusta varten - opiskelijastipendistä ilmoitetaan kaupungin kotisivuilla sekä muussa sähköi ses sä mediassa Opiskelija Mika Hakonen on toimittanut saapuneen sti pen di hake muk sen sekä tutkimussuunnitelman ja sopimuksen opinnäytetyön te ke mises tä. Hakija opiskelee auto- ja kuljetustekniikkaa Mikkelin am mat ti kor kea koulus sa ja pyrkii valmistumaan viimeistään mennessä. Tällä het kellä hän tekee opinnäytetyötä Autoliike Koskinen Oy:lle. Liitejakelu: - Stipendihakemus liitteineen Lisätiedot: Kaupunginsihteeri Tiina Honkanen, puh Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus perehtyy oppilaitoksen hyväksymään opinnäytetyön suun ni tel maan kokouksessa ja päättää opiskelijastipendin myöntämisestä. Päätös Hyväksyttiin.

19 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Merkitään tiedoksi, että tämä pykälä käsiteltiin pykälän 38 jälkeen. Muutoksenhaku Toimenpiteet Oikaisuvaatimus Ote Mika Hakonen, kaupunginsihteeri Kaupunginhallitus Mika Hakonen on toimittanut kaupunginhallitukselle Mikkelin am mat ti korkea kou lun auto- ja kuljetustekniikan koulutusohjelmassa val mistu neen opinnäytetyön aiheena Katsastustoiminnan suunnittelu merk ki korjaa mol le. Opinnäytetyöhön voi tutustua tarkemmin kokouksessa. Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää merkitä Mika Hakosen opinnäytetyön tiedoksi ja mak saa 1000 euron suuruisen opiskelijastipendin Mika Hakoselle Vii ta saaren kaupungin opiskelijastipendirahastosta. Päätös Hyväksyttiin. Muutoksenhaku Toimenpiteet Muutoksenhakukielto Ote Mika Hakonen, kirjanpito, kaupunginsihteeri

20 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Opiskelijastipendin 2015 myöntäminen/perkkiö 891/216/2013 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto päätti , että valtuustokaudella myönnetään vuosittain viisi 1000 euron suuruista opis ke li ja stipen diä ensimmäiseen ammattiin pätevöittävän tutkinnon lopputyön vii tasaa re lai ses sa yrityksessä tai yhdistyksessä suorittaville opiskelijoille ja että sti pen diä voivat hakea tutkintoa ammattikorkeakoulussa tai yliopistoissa suo rit ta vat opiskelijat. Opiskelijastipendillä kannustetaan opiskelijoita tekemään lopputyönsä vii tasaa re lai sis sa yrityksissä tai yhdistyksissä. Vuosittain myönnetään enintään vii si stipendiä ja stipendit myönnetään hakujärjestyksen perusteella. Kaupun gin hal li tus päätti , että stipendin haku- sekä myön tä misme net te ly v on seuraava: - vapaamuotoinen stipendihakemus stipendirahan varaamiseksi osoitetaan vuo den 2015 aikana kaupunginhallitukselle - hakemukseen tulee liittää oppilaitoksen hyväksymä tutkimussuunnitelma ja yrityksen/ yhdistyksen kanssa tehty sopimus lopputyön suorittamisesta - kaupunginhallituksen myöntämä stipendi maksetaan, kun lopputyö on suo ri tet tu ja kopio siitä on hallitukselle toimitettu maksatusta varten - opiskelijastipendistä ilmoitetaan kaupungin kotisivuilla sekä muussa sähköi ses sä mediassa Opiskelijastipendistä on alkuvuonna 2015 ilmoitettu aktiivisesti mm. kaupun gin kotisivuilla ja kuluvana vuonna on myönnetty jo kolme opis ke li jasti pen diä eli myöntövaltuutta on vielä kahdelle stipendille. Opiskelija Miska Perkkiö on toimittanut saapuneen sti pen di ha kemuk sen sekä tutkimussuunnitelman ja sopimuksen opinnäytetyön te ke mises tä. Hakija opiskelee paperi-, tekstiili- ja kemiantekniikan koulutusohjelmassa ke mian tek nii kan insinööriksi Tampereen ammattikorkeakoulussa ja tar koitus on valmistua jouluna Miska Perkkiö tekee opinnäytetyötä FA - Fo rest Oy:lle Viitasaarella koskien vedenpuhdistusta. Opinnäytetyön ta voittee na on tutkia annettujen raenäytteiden puhdistamiskyky eri olosuhteissa ja va li ta tulosten perusteella parhaat yksilöt jatkokehittelyyn. Liitejakelu: - Stipendihakemus ja opinnäytetyösuunnitelma Lisätiedot: Kaupunginsihteeri Tiina Honkanen, puh Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus perehtyy oppilaitoksen hyväksymään opin näy te työ suun-

21 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus ni tel maan kokouksessa ja päättää opiskelijastipendin myöntämisestä. Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet Kaupunginhallitus perehtyi oppilaitoksen hyväksymään opinnäytetyösuunnitelmaan ja päätti myöntää Miska Perkkiölle 1000 euron suuruisen opiskelijastipendin. Stipendi maksetaan, kun lopputyö on suoritettu ja kopio siitä on hallitukselle toimitettu maksatusta varten. Oikaisuvaatimus Ote Miska Perkkiö, kaupunginsihteeri

22 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Väliaikaisen lainarahoituksen myöntäminen Pasalan Viitakankaan kyläseura ry:lle 325/220/2015 Kaupunginhallitus Pasalan Viitakankaan Kyläseura ry:n kevätkokous on päättänyt hakea seurantalon katon kunnostukseen avustusta Leader-ohjelmasta Viisari ry:ltä ja valtuuttanut hallituksen valmistelemaan hankesuunnitelmaa esi tetyn korjaussuunnitelman mukaisesti luvulla perustetun Koliman maamies seu ran toiminta on herätetty kylällä uudelleen henkiin ja maa mies seuran nimi on muutettu Pasala - Viitakangas kyläseura ry:ksi, jonka toi mintaan entinen Pasalan - Viitakangas kylätoimikunta on sulautunut. Yhteiseen ky lä seu raan valmistelee liittymistään myös Viitakankaan maamiesseura. Pasalan Viitakankaan Kyläseura on hakemassa keväällä 2015 Lea der-hanke ra hoi tus ta siten, että katon uusiminen alkaa aikaisintaan vuoden 2016 aika na. Kyläseura on osoittanut Viitasaaren kaupungille ha ke muksen välirahoituksen järjestämiseksi korottoman lainan avulla seurantalon ve si ka ton uusimishankkeeseen, koska hankkeen maksatukset Viisarilta tu levat vasta sen jälkeen, kun yhdistys on ensin maksanut hankkeeseen liittyvät las kut. Katto uusitaan vanhojen rakenteiden päälle ja kustannusarvio on euroa, josta Viisari ry:ltä haettavan avustuksen osuus euroa, tal koo työn arvo euroa ja kyläseuran omarahoituksen osuus euroa. Hakemuksessa todetaan, että alunperin Koliman Nuorisoseuran nimellä toimi nut seura täyttää 100 vuotta v ja että seurantalon rakentamisesta tulee myös 100 vuotta täyteen tällä vuosikymmenellä. Seurantalo Hu vi ken näs on kyläseuran mukaan kaavassa merkitty SR-2 merkinnällä, joka osoit taa sen olevan rakennustaiteellisin, kulttuurihistoriallisin tai maisemallisin perus tein suojeltava rakennus. Liitejakelu: - Pasala Viitakankaan Kyläseuran hakemus välirahoituksesta liitteineen Viitasaaren kaupunginhallitus on aikanaan myöntänyt kyläseuroille vä li rahoi tus ta Viisarin tukemiin hankkeisiin korottomana lainana, mm. Huopanan ky lä seu ra ry:lle kylähistoria-hankkeeseen Samoin Löy tänän kyläseuralle on myönnetty laina 2 %:n korolla YTY-töi nä toteutettua kylätalon kattoremonttia varten. Viitasaaren kaupungin hallintosäännön 77 mukaan valtuusto päättää lainan ottamisesta sekä lainan antamista ja muuta sijoitustoimintaa koskevista pe ri aat teis ta. Talousarvion ja -suunnitelman hyväksymisen yhteydessä valtuus to päättää antolainojen ja vieraan pääoman muutoksista. Muista ra hoituk seen liittyvistä asioista päättää kaupunginhallitus. Kuntalain (410/2015) 129 mukaan kun nan myöntämä laina, takaus tai muu

23 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus va kuus ei saa vaarantaa kunnan ky kyä vastata sille laissa säädetyistä teh tävis tä. Kunta ei saa myöntää lainaa, ta kaus ta tai muuta vakuutta, jos siihen si säl tyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kat ta vil la vastavakuuksilla. Kunta voi myöntää takauksen tai muun va kuuden kilpailutilanteessa mark ki noil la toimivan yhteisön velasta tai muusta sitou muk ses ta ainoastaan, jos yhteisö kuuluu kuntakonserniin tai se on kuntien tai kuntien ja valtion yhteisessä määräysvallassa. Sen estämättä, mitä 2 mo men tis sa sää de tään, kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden, jo ka liittyy sen lii kun ta lain (390/2015), kuntien kulttuuritoiminnasta an netun lain (728/1992), museolain (729/1992), teatteri- ja orkesterilain (730/1992) tai nuorisolain mukaisen tehtävän edistämiseen. Takauksen ja muun vakuuden antamisen edellytyksistä on kuitenkin voimassa, mitä siitä erik seen säädetään. Lisäksi kunta voi myöntää takauksen tai muun va kuuden, jos se perustuu lain perusteella hyväksyttyyn tukiohjelmaan tai yk sit täiseen tukeen tai liittyy yhteisölle tai säätiölle annettuun pal ve lu vel voit teeseen. Kunnan on lisäksi otettava huomioon, mitä Euroopan unionin toi minnas ta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklassa sää de tään. Suomi sai Leaderin keinot ja rahoituksen käyttöönsä EU-jäsenyyden myötä vuon na EU:n ohjelmakaudella Leader sisältyy Manner-Suo men maaseudun kehittämisohjelmaan. Leaderiin on varattu runsas vii si prosenttia EU:n rahoitusosuudesta eli noin 300 miljoonaa euroa jul kisia varoja. Suomessa on 56 Leader-ryhmää, jotka tekevät omat ke hit tä misoh jel man sa ja valitsevat toteutettavat hankkeet. Leader-rahoituksella voidaan tukea mm. yritysten perustamista, kehittämistä ja investointeja, kylien elin voi mai suut ta, harrastusmahdollisuuksia ja kansainvälistä toimintaa. Näin lisätään maaseudun mahdollisuuksia ja vetovoimaa. Leaderin julkinen ra hoi tus muodostuu EU:n (42 %), valtion (38 %) ja kunnan (20 %) osuuksil la; tämä raha laskutetaan kunnilta vuosittain osaksi rahoituskehystä. Paikal li set yhdistykset toteuttavat pääasiallisesti asumisviihtyvyyteen ja yh teisöl li syy teen liittyviä hankkeita. Yhdistysten toiminta perustuu va paa eh toisuu teen ja niiden taloudelliset resurssit ovat hyvin niukat. Kuntalaista annetun hallituksen esityksen (268/2014vp) lain yk si tyis kohtais ten perusteluiden kohdan "kunnan toiminta markkinoilla" on s mu kaan sellaista toimintaa, joka ei lähtökohtaisesti tapahdu kil pai lu ti lantees sa markkinoilla (puhtaasti ei -taloudellista toimintaa tai taloudellista toimin taa, joka ei ole kilpailutilanteessa markkinoilla voitaisiin edelleen taata). Edel leen 129 :n 3 momentin perustelujen mukaan kunta voisi myöntää takauk sen tai muun vakuuden, jos se perustuu lain perusteella hyväksyttyyn tu ki oh jel maan tai yksittäiseen tukeen. Nyt puheena olevan toimen, kunnan lainarahoituksen myöntämisen ky lä yhdis tyk sel le, voidaan katsoa olevan kuntalain mukainen sillä perusteella, että ky sei nen kylätoimikunta ei toimi kilpailutilanteessa markkinoilla. Lisäksi ky sei seen kyläyhdistyksen toimenpiteeseen on mahdollista myös saada Leader rahoitusta, joka sisältyy Manner-Suomen maaseudun ke hit tä mis oh jelmaan. Tältä osin lainan myöntämistä voi perustella hankkeen kuulumisella Eu roo pan Unionin tukiohjelmaan.

24 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Talousjohtaja on antanut asiasta seuraavan lausunnon: "Kun kyseinen laina on tulossa nostoon ilmeisesti vasta ensi vuonna ja jos se myönnetään, se voidaan lisätä v talousarvion rahoitusosaan. Lainan takaisinmaksun osalta kyläseuran tulisi lyhentää lainaa välittömästi saatu aan tukirahat Viisarilta. Näin saadaan varmistettua takaisinmaksu ilman va kuuk sia." Lisätiedot: Kaupunginsihteeri Tiina Honkanen, puh Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se 1) myöntää Pasala Viitakankaan Kyläseuralle euron suuruisen lainan enin tään kolmen vuoden ajalle väliaikaisrahoituksen järjestämiseksi seu ranta lon vesikaton korjausta varten sillä ehdolla, että kyläseura saa Viisari ry:ltä myön tei sen rahoituspäätöksen hankkeelle; 2) päättää myöntää lainan korottomana ja edellyttää, että lainaa on ly hen nettä vä välittömästi sitä mukaa, kun kyläseura saa tukirahat Viisari ry:ltä; sekä 3) päättää, että takausmaksuna peritään vuosittain 0,5 %:n takausprovisio vuo den vaih teen lainasaldon mukaan. Päätös Hyväksyttiin. Muutoksenhaku Toimenpiteet Muutoksenhakukielto Ote Viisari ry, jatkokäsittelyyn kaupunginvaltuusto

25 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano 54/011/2015 Kaupunginhallitus Kuntalain 23 :n mukaan kaupunginhallituksen on huolehdittava kau pungin val tuus ton päätösten täytäntöönpanosta. Valtuuston päätöksen täy täntöön pa nos ta huolehtimiseen liittyy kaupunginhallituksen velvollisuus valvoa päätösten laillisuutta. Lisätiedot: Kaupunginsihteeri Tiina Honkanen, puh Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää todeta, että kaupunginvaltuuston päätök set eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, eivät mene kau pungin val tuus ton toimivaltaa ulommaksi eivätkä ole muutoin lainvastaisia, joten ne voidaan panna täytäntöön. Seppo Ijäs esitti, että 31 Laajakaista kaikille -hanketta ei panna täytäntöön, koska päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä ja osin lainvastaisena valtuuston kokouksessa Ilpo Mannisen pöydällepanoesityksessä ja omassa varsinaisessa vastaesityksessäni ilmenevillä tavoilla. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa Seppo Ijäs on tehnyt kaupunginjohtajan päätösehdotuksesta poikkeavan esityksen, jota ei ole kuitenkaan kannatettu, joten se raukeaa. Päätös Hyväksyttiin. Merkitään, että Seppo Ijäs ilmoitti jättävänsä päätökseen eriävän mielipiteen. Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto Toimenpiteet -

26 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvityspyyntö kuntalain mukaisen yhtiöittämisvelvollisuuden noudattamisesta 326/203/2015 Kaupunginhallitus Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (KKV) annettiin syyskuussa 2013 tehtäväksi val voa julkisen ja yksityisen elinkeinotoiminnan tasapuolisten toi min ta edelly tys ten eli kilpailuneutraliteetin toteutumista. Kunnan hoitaessa tehtävää kil pai lu ti lan tees sa markkinoilla sen tulee pääsääntöisesti antaa tehtävä osake yh tiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi. Tämän yhtiöit tä mis vel vol li suu den siirtymäaika päättyi vuoden 2014 lopussa. Oheisella kunnille osoitetulla selvityspyynnöllä kilpailu- ja kuluttajavirasto sel vit tää kuntalain mukaisen yhtiöittämisvelvollisuuden ja mark ki na pe rustei sen hinnoittelun noudattamista. Kysymyksiin tulee vastata ja liitteenä oleva taulukkopohja tulee täyttää mennessä. Vastaukset tulee toimittaa sähköisesti käsiteltävässä muo dos sa eli Word- ja/tai Excel-tiedostona, mikäli mahdollista. Vastaukset tu lee toimittaa sekä KKV:lle että sille aluehallintoviranomaiselle, jonka toimi alu ee seen kunta kuuluu. Vastauksiin tulee merkitä mahdolliset salassa pidet tä vät tiedot. Liitejakelu: - Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvityspyyntö - Viitasaaren kaupunginhallituksen selvitys Lisätiedot: Talousjohtaja Ari-Jukka Käsmä, puh Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä oheisen selvityksen kilpailu- ja ku lut taja vi ras tol le. Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet Hyväksyttiin. Muutoksenhakukielto Ote

27 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Valtuustoaloite Kymönkosken viemäriverkon liittymismaksun palauttamista tai muulla tavoin korvaamista koskevasta selvityksestä 204/003/2015 Kaupunginhallitus Perussuomalaisten valtuustoryhmä on jättänyt valtuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen: "Uuden jätevesilain tultua voimaan v. 2011, moni kiinteistönomistaja hankki välittömästi lain vaatimat puhdistuslaitteet. Näin tapahtui Kymönkosken taa ja mas sa, jonne rakennettiin myös kunnallinen viemäriverkko. Kaupunki pa kot ti kaikki alueen taloudet ja jopa kesämökit liittymään vie mä ri verkkoon, huolimatta siitä, että kiinteistöllä oli jo lain vaatimat laitteet. Tällä pakot ta mi sel la aiheutettiin monelle kohtuuttomat, moninkertaiset kus tan nukset. Pyydämme pikaisesti selvittämään, olisiko kaupungin tai energiayhtiön mah dol lis ta palauttaa perimänsä liittymismaksu tai muulla tavoin korvata näil le pakkotoimista kärsineille." Ympäristötoimen toimialajohtaja Seppo Lappalainen on pyydettynä lausuntona valtuustoaloitteeseen koskien Kymönkosken viemäriverkoston liit ty mis mak suis ta todennut seuraavaa: "Viitasaaren kaupunki haki vuonna 2009 valtion vesihuoltoavustusta Kymön kos ken kylätaajaman viemäröinnin järjestämiseksi ja viemärivesien joh ta mi sek si Mustaniemen jätevedenpuhdistamolle. Samassa yhteydessä haet tiin rahoitusta myös Kymönselän ylittävän varavesijohdon ra ken ta misek si. Hankkeen toteuttamiseksi Viitasaaren tekninen lautakunta määritteli kon sult ti toi mis ton suunnitelman pohjalta Kymönkosken kylätaajamaan viemä ri ver kos ton toiminta-alueen. Toiminta-alue hyväksyttiin Viitasaaren tekni ses sä lautakunnassa Viitasaaren kaupunginhallitus käsitteli toiminta-aluetta kokouksessaan Kaupunginhallitus hyväksyi toiminta-alueen lopullisesti saatuaan ELY-keskuksen ja ympäristölautakunnan lau sunnot. Toiminta-alueen vahvistamisesta ei tehty valituksia. Vesihuoltolain 2001/ mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella ole va kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Saman lain 11 :ssä on määritelty liittymisvelvollisuudesta vapauttamisen pe rus teet. Lain kohdassa todetaan, että kunnan ym pä ris tön suo je lu vi ranomai nen myöntää hakemuksesta kiinteistölle vapautuksen 10 :ssä tar koi tetus ta liittymisvelvollisuudesta tässä pykälässä säädetyin perustein. Ennen va pau tuk sen myöntämistä vesihuoltolaitokselle, kiinteistön omistajalle tai hal ti jal le ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle on varattava ti laisuus tulla kuulluksi. Lisäksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on pyy det tä vä vapauttamisesta kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunto.

28 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Vapautus liittymisvelvollisuudesta on myönnettävä, jos 1. liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle koh tuut to mak si, kun otetaan huomioon liittämisestä aiheutuvat kus tan nukset, vesihuoltolaitoksen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy; 2. vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoi ta mis ta vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella; 3. sekä lisäksi; a) vesijohtoon liittämisestä vapautettavalla kiinteistöllä on käytettävissä riittä väs ti vaatimukset täyttävää talousvettä; tai b) jätevesiviemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön jätevesien kokoa mi nen ja käsittely voidaan järjestää niin, ettei niistä aiheudu ter veys haittaa tai ympäristön pilaantumista; taikka c) huleveden ja perustusten kuivatusveden poisjohtamista varten tar koi tettuun viemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön hulevesi ja pe rus tusten kuivatusvesi voidaan poistaa muutoin asianmukaisesti. Vapautushakemuksia tuli kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle yh teensä 35 kiinteistön osalta. Hakemuksista pyydettiin lausunnot Keski-Suomen ELY-keskukselta, ve sihuol to lai tok sel ta ja kunnan terveydensuojeluviranomaiselta. Lisäksi kuultiin kiinteistön omistajaa tai haltijaa. Vapautusta hakeneiden kiinteistöjen viemäröintijärjestelmien tarkastukset ja arvioinnit tekivät Jyväskylän ammattikorkeakoulun koulutetut jä te ve siasian tun ti jat kaupungin toimeksiannosta. Saatujen lausuntojen ja pai kanpääl lä suoritettujen tarkastusten perusteella myönnettiin 23 kiinteistölle vapau tus viemäriin liittymisestä, joko pysyvästi tai määräajaksi. Hakemuksista tehtiin 12 kielteistä päätöstä, joista 3 valitti Hämeenlinnan hal lin to-oi keu teen. Kaikki 3 valitusta tuli hylättynä hallinto-oikeudesta. Yhdes tä hallinto-oikeuden päätöksestä on valitettu korkeimpaan hal lin to-oikeu teen. Päätöstä ei ole vielä tullut. Yhteenvetona valtuustoaloitteeseen voi todeta, että jokainen vesihuoltolain mu kai set vapautusperusteet täyttävä kiinteistö on saanut vapautuksen, mikä li vapautusta on hakenut. Joten liittymismaksujen palauttamisvaatimus on pe rus tee ton." Lisätiedot: Ympäristötoimen toimialajohtaja Seppo Lappalainen, puh Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi ympäristötoimen toi mi ala joh tajan asiasta antaman yksityiskohtaisen lausunnon ja toteaa annetun sel vi tyksen perusteella, ettei liittymismaksujen palauttamiseen ole aihetta.

29 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus saattaa asian edelleen valtuustolle tiedoksi. Päätös Hyväksyttiin. Merkitään, että Mervi Paananen, Leila Haiko, Ilkka Kemppainen ja Jari Kunelius poistuivat kokouksesta esteellisinä tämän pykälän osalta. Muutoksenhaku Toimenpiteet Muutoksenhakukielto Jatkokäsittelyyn kaupunginvaltuusto

30 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Valtuustoaloite sosiaalisten kriteerien käytöstä Viitasaaren kaupungin julkisissa hankinnoissa 646/003/2014 Kaupunginhallitus SDP:n valtuustoryhmä on jättänyt valtuuston kokouksessa seuraa van valtuustoaloitteen: "SDP:n valtuustoryhmä on huolissaan Viitasaaren työttömyysasteen ke hityk ses tä verrattuna edellisiin vuosiin ja valtion kunnille tuomien uusien velvoit tei den rahoitusvastuista. Kunnilla on mahdollisuus tukea työllisyyttä ottamalla hankinnoissaan kritee reik si sosiaalisia näkökulmia, niin että niillä luodaan työl lis ty mis mah dolli suuk sia paikkakunnan nuorille, pitkäaikaistyöttömille, osatyökykyisille ja vam mai sil le. Sosiaalisten kriteereiden huomioiminen hankinnoissa on Suomessa vielä mel ko uutta, mutta esim. Espoo ja Tampere ovat ottaneet ne hankinnoissaan käy tän töön. Sosiaalisia kriteereitä voidaan soveltaa antamalla tuotteelle/palvelulle jokin pai no-tai pistearvo tai sosiaaliset kriteerit voidaan asettaa siten, että kil pailun voittanut toimittaja sitoutuu kilpailussa määriteltyyn seikkaan kuten esim. työllistämään tietyn määrän pitkäaikaistyöttömiä hankinnan to teut tami sek si. Laki julkisista hankinnoista mahdollistaa myös kilpailutuksen koh dis ta misen työkeskuksille tai vastaaville yksiköille. SDP:n valtuustoryhmä esittää valtuustoaloitteena, että kaupunginhallitus ryh tyy toimenpiteisiin sosiaalisten kriteereiden käyttöön ottamiseksi Vii tasaa ren kaupungin julkisissa hankinnoissa, nimeää sosiaalisten kriteereiden käy tön ja valvonnan periaatteet sekä esittää tarvittavat muutokset kaupungin han kin ta oh jei siin." Pihtiputaan kunnalla ja Viitasaaren kaupungilla on kuntapariyhteistyön ja yh teis ten lautakuntien johdosta yhteiset Wiitaunionin hankintaohjeet, joissa käy tet tä vät hankintakriteerit tulee huomioida. Uudet julkisia hankintoja koskevat direktiivit julkaistiin EU:n virallisessa leh des sä Direktiivit tulivat voimaan Direktiivien voimaan tu lon jälkeen on alkanut niiden kansallinen voimaansaattamistyö viimeis tään mennessä, joka käytännössä tarkoittaa hankintalakien ko ko nais uu dis tus ta. Hankintalainsäädännön kokonaisuudistuksen ta voit teena on muun muassa yksinkertaistaa hankintamenettelyjä. Uudistuksessa kehi te tään sitä, että esimerkiksi työllisyyteen, terveyteen ja sosiaalisiin nä kökoh tiin liittyvät tekijät otetaan paremmin hankinnoissa huomioon. Lisäksi

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Lautakunta keskustelee Haapajärven keskustan osayleis kaavan uudistamisesta ja laajentamisesta tehdyn tarjouksen pohjalta ja päättää jatkotoimista.

Lautakunta keskustelee Haapajärven keskustan osayleis kaavan uudistamisesta ja laajentamisesta tehdyn tarjouksen pohjalta ja päättää jatkotoimista. Tekninen lautakunta 5 20.01.2011 Tekninen lautakunta 74 16.06.2011 Tekninen lautakunta 123 24.11.2011 Tekninen lautakunta 18 15.03.2012 Tekninen lautakunta 28 12.04.2012 Tekninen lautakunta 58 06.09.2012

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju)

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) Tekninen lautakunta 97 28.04.2015 Tekninen lautakunta 105 12.05.2015 Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) 3972/02.01.00/2014 Tela

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat Ympäristölautakunta 180 09.12.2014 Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat 546/54.540/2014 YMPLTK 180 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh.

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. Kunnanhallitus 138 18.05.2015 Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanvaltuusto on 28.9.2009 tekemällään

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22 Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015 Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Maankäyttölautakunta 22 Uudenmaan liitto on pyytänyt mm. kunnilta lausuntoa Uudenmaan 4. vai hemaa kun ta kaa van

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rymla 35 Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon val

Lisätiedot

29 05.03.2014. Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos

29 05.03.2014. Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos Rakennus- ja ympäristölautakunta 29 05.03.2014 Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos 3284/11.00.01/2014 Rymla 29

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) Keurusselän ympäristölautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 14:00-15:10 PAIKKA Keuruun kaupungintalo, Haapamäen huone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

Sonkajärven keskustaajaman osayleiskaava

Sonkajärven keskustaajaman osayleiskaava Kaavoitustoimikunta 2 30.08.2012 Kaavoitustoimikunta 6 10.12.2012 Kunnanhallitus 241 18.12.2012 Kaavoitustoimikunta 1 26.03.2013 Kunnanhallitus 291 02.12.2013 Kaavoitustoimikunta 1 17.04.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Kaupunginhallitus 204 05.05.2014 Uus-Lavolan esiopetustilat, otto-oikeuden käyttäminen 454/10.03.02.04/2014 KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta

Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta Tekninen lautakunta 399 27.11.2013 Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta 1326/02.05.00.00/2013 TEKLA 399 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4.1 Yleisiä periaatteita Seuraavissa luvuissa käsittelemme kokonaisvaltaisesti ja kaikilta osin heit to voi maan ja sen harjoittamiseen liittyviä tekijöitä. Tämä on varsin

Lisätiedot

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kannanotto kuntajakoselvittäjien esittämistä Turun selvitysalueen kuntarakennevaihtoehdoista 26/00.01.00/2013 Kunnanhallitus 26.05.2014 190 Valmistelija

Lisätiedot

LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAHVISTAMISTA KOSKEVASTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN PÄÄTÖKSESTÄ 16.12.2009 TEHDYSTÄ VALITUKSESTA

LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAHVISTAMISTA KOSKEVASTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN PÄÄTÖKSESTÄ 16.12.2009 TEHDYSTÄ VALITUKSESTA Päiväys Datum Dnro Dnr 16.2.2010 YM1/5223/2010 Korkein hallinto-oikeus PL 180 00131 Helsinki Viite Lausuntopyyntö 18.1.2010 (KHO:n diaarinro 0203/1/10) Hänvisning Asia Ärende LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN

Lisätiedot

Aika. Kutsutut. Varalla Petri Kajander x Ingrid Träskman. Raasepori. Inkooo. Eva Roos vpj. Hanko Sara Moilanen x Lahja Stenberg. x Bjarne Roth.

Aika. Kutsutut. Varalla Petri Kajander x Ingrid Träskman. Raasepori. Inkooo. Eva Roos vpj. Hanko Sara Moilanen x Lahja Stenberg. x Bjarne Roth. Aika ja paikka: 4.9.2014 klo 17.00-18.00, Munkkaanmäkii 51, Lohja Kutsutut x Seija Kannelsuo-Mäntynen pj. Raasepori Eva Roos vpj. Vihti x Bjarne Roth Hanko Sara Moilanen Inkoo x Lahja Stenberg Karkkila

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: 54 Kokouksen avaaminen 55 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

2. Jos yksi rekisteröijä tai jatkokäyttäjä suorittaa testin muiden puo lesta, kaikkien osapuolten on jaettava kustannukset tasan.

2. Jos yksi rekisteröijä tai jatkokäyttäjä suorittaa testin muiden puo lesta, kaikkien osapuolten on jaettava kustannukset tasan. 2006R1907 FI 01.01.2015 020.001 78 2. Jos yksi rekisteröijä tai jatkokäyttäjä suorittaa testin muiden puo lesta, kaikkien osapuolten on jaettava kustannukset tasan. 3. Edellä 1 kohdan tapauksessa testin

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 Kaupunginhallitus 102 09.03.2015 Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 KHALL 09.03.2015 102 Hakemusnumerolla 101353 on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, lii ken ne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja.

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja. MITÄ KAAVOITUS ON? KAAVOJEN TARKOITUS Kaavoituksen tarkoitus on suunnitella maankäyttöä siten, että syntyy tasapainoinen kokonaisuus, joka riittävässä määrin täyttää hyvin ristiriitaisetkin tarpeet. Yhteiskunnan

Lisätiedot

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA UUDENKAARLEPYYN KAUPUNKI STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25489-P19943P001 FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot