Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 29.05.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2015 1(42) Aika klo 17:00-18:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja Drake Mirja jäsen Haiko Leila jäsen Ijäs Seppo jäsen Kemppainen Ilkka jäsen Niskanen Anne varajäsen Rossi Risto jäsen Paananen Mervi valtuuston pj. Pulkkinen Eero valtuuston I vpj. Kunelius Jari valtuuston II vpj. Paunonen Janne KSVV; toim.joht klo Muut Kinnunen Janne kaupunginjohtaja, esittelijä Honkanen Tiina kaup.siht., pöytäkirjanpitäjä Poissa Kananen Jussi jäsen Kuusela Miia jäsen Savolainen Tapani teknisen toimen toimialajohtaja Asiat Allekirjoitukset Tiina Minkkinen Puheenjohtaja Tiina Honkanen Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Viitasaarella Risto Rossi Juhani Halonen Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella kaupungintalo, keskushallinnon osasto Pöytäkirjanpitäjä Tiina Honkanen

2 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 138 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Ulppaanmäen tuulivoimayleiskaava Kaavoituskatsaus 2015/ Viitasaari Pantinhaltijan suostumuksen myöntäminen tontin vuokrasopimuksen luovuttamiseksi rakennuksineen Opiskelijastipendin 2015 myöntäminen/ Hakonen Opiskelijastipendin 2015 myöntäminen/perkkiö Väliaikaisen lainarahoituksen myöntäminen Pasalan Viitakankaan kyläseura ry:lle Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvityspyyntö kuntalain mukaisen yhtiöittämisvelvollisuuden noudattamisesta 148 Valtuustoaloite Kymönkosken viemäriverkon liittymismaksun palauttamista tai muulla tavoin korvaamista koskevasta selvityksestä 149 Valtuustoaloite sosiaalisten kriteerien käytöstä Viitasaaren kaupungin julkisissa hankinnoissa Kuntalaisaloite katuvaloista ja roskakatoksesta/ Taimomäentie Kuntalaisaloite uimahallin/ kuntosalin kausikortista Ilmoitusasiat/ kaupunginhallitus 37

3 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kaupunginhallitus Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi Päätös Muutoksenhaku Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Muutoksenhakukielto Toimenpiteet -

4 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kaupunginhallitus Pöytäkirja on tarkastettavissa Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Risto Rossin ja Juhani Halosen. Päätös Muutoksenhaku Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Risto Rossi ja Juhani Halonen. Muutoksenhakukielto Toimenpiteet -

5 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ulppaanmäen tuulivoimayleiskaava 415/501/2014 Kaupunginhallitus Kahdeksan kunnan yhteisen tuulivoimayleiskaavoitushankkeen Kun ta joh taja ryh mäs sä valituista kohteista Kannonkosken Riikinvuoren alueen tuu livoi ma yleis kaa voi tus on jouduttu keskeyttämään alueen luontoarvojen takia. Si ten ympäristöministeriön tuulivoimayleiskaavoitukseen osoitettua avustus ra hoi tus ta on käytettävissä yhdelle uudelle kohteelle. Saarijärvellä ja Kars tu las sa on jo kaksi kohdealuetta, Viitasaarella on toistaiseksi vain yksi koh de alue mukana. Siten Viitasaarelle on osoitettavissa uudelle kohteelle ra hoi tus ta eli Viitasaaren ns. Ulppaanmäki on otettavissa mukaan 8 kunnan tuu li voi ma yleis kaa voi tus -hankkeeseen. Tuulivoimayleiskaavoituksen kuntakohtaiset maksuosuudet vuodelle 2014 Kuntajohtajaryhmä on käsitellyt kokouksessaan tuu li voi ma yleiskaa voi tuk sen kuntakohtaiset maksuosuudet. Vuodelle 2014 on kuntien talousarvioon varattu 8 kunnan tuu li voi ma yleis kaa voi tuk sen kaavoituskonsulttikustannuksiin Kohdealueita on yh dek sän eli yhden kohdealueen kustannus on n Valtion avustuspäätös kaavakohteisiin on saatu päiväyksellä. Avus tus kattaa 70 % kaavoituskustannuksista, jolloin kohdealueen hinnaksi jää 4000 ( / 9). Kuntien talousarvioissa on varattuna per kun ta vuodelle Kivijärven kunnan alueelta ei löytynyt kohteita ja sitä vas toin Saarijärven ja Karstulan alueella on kaksi kohdetta. Kannonkosken koh de alue on jouduttu keskeyttämään luontoselvitysten myötä. Vuoden 2014 kustannusjako muuttuu Kannonkosken ja Viitasaaren osalta, mi kä li Viitasaaren kaupunginhallitus päättää käynnistää tuu li voi ma yleis kaavoi tuk sen ns. Ulppaanmäen alueella. Kannonkosken maksuosuus poistuu ja Vii ta saa ren maksuosuus kattaa kaksi kohdetta: - Karstulan osuus on (8000, avustus huomioiden) - Kinnulan osuus on (4000, avustus huomioiden) - Kyyjärven osuus on (4000, avustus huomioiden) - Saarijärven osuus on (8000, avustus huomioiden) - Pihtiputaan osuus on (4000, avustus huomioiden) - Viitasaaren osuus on (8000, avustus huomioiden) Saarijärven kaupunki laskuttaa kohdealueiden täysimääräiset maksuosuudet kun nis ta konsulttilaskujen maksamista varten kevät-kesällä 2014, koska avus tus sum man voi hakea toteutuneita laskuja vastaan. Ylimääräinen maksu osuus palautetaan kunnittain loppuvuodesta avustusmäärärahan ha ke misen ja maksatuksen jälkeen.

6 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Maksuosuudet voivat edelleen muuttua mikäli kohdealueiden määrä muuttuu (esim. jokin hanke keskeytyy), mutta tällöin myös konsulttikustannuksia tar kis te taan. Liitejakelu: - Kaavakohdetta koskeva kaupungin ja hanketoimijan välinen so pi mus luonnos. Lisätiedot: Kaavoitus- ja aluearkkitehti Ulla-Maija Humppi, puh Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää 1. käynnistää ns. Ulppaanmäen tuulivoimayleiskaavoituksen so pi mus luonnok ses sa esitetyssä kohteessa. Kohdealueen kaavoituksessa käytetään ympä ris tö mi nis te riön avustusrahoitusta. Kaava-aluerajaus tarkentuu kaavatyön ku lues sa; 2. hyväksyä 8 kunnan tuulivoimayleiskaavoituksen kuntakohtaisen mak suosuu den vuodelle 2014, joka ympäristöministeriön avustus huomioiden on 8000 ( ilman avustusta). Maksuosuus kattaa kaksi kohdealuetta (Si ka mä ki ja Ulppaanmäki); sekä 3. hyväksyä kohdealuetta koskevan liitteenä olevan sopimusluonnoksen Päätös 1. Hyväksyttiin. 2. Hyväksyttiin. 3. Hyväksyttiin. Muutoksenhaku Toimenpiteet Oikaisuvaatimus Otteet kaavoitus- ja aluearkkitehti Ulla-Maija Humppi, kaavoituspäällikkö Kaupunginhallitus Viitasaaren kaupunginhallitus on päättänyt laittaa vireille Ulp paan mä en tuulivoimayleiskaavoituksen. Yleiskaavasta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa on ku-

7 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus vat tu yleiskaavan lähtökohdat, osallistumis- ja arviointimenettelyt sekä suun ni tel tu aikataulu. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on pidetty yleises ti nähtävillä ajalla teknisellä osastolla, kaupungin kir jas tos sa, kaupungin ilmoitustaululla, kaupungin kotisivuilla osoitteessa sekä Pihtiputaan kunnanvirastossa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevat muistutukset oli tehtävä kir jal li ses ti viimeistään mennessä kaupunginhallitukselle osoitet tu na. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan tulleet lausunnot ja muistutukset koh dis tui vat suurelta osin muuhun kuin nähtävillä olleeseen aineistoon. Saa dut muistutukset käsitellään luonnosvaiheen kuulemisen jälkeen ja yhdes sä luonnosvaiheen muistutusten kanssa, vastine toimitetaan kaikille muis tut ta jil le. Hankkeen osalta on pidetty aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Keski-Suo men ELY-keskuksessa Suunnittelualue sijaitsee noin 19 km Viitasaaren keskustasta luoteeseen, Kei te le poh jan kylän ja Korppisen välissä olevalla Ulppaanmäen alueella. Ulp paan mä en tuulipuistoon suunnitellaan enintään 8 tuulivoimalaitoksen ra ken ta mis ta. Osayleiskaava laaditaan siten, että sitä on mahdollista käyttää tuu li voi ma loi den rakennusluvan perusteena MRL 77 a :n mukaisesti. Tuulivoimalaitokset ovat teholtaan noin 3-3,3 MW, tuulivoimapuiston yhteen las ket tu teho tulisi olemaan enintään 26,4 MW. Voimaloista saatava säh kö johdetaan maakaapelointina Savon voimaverkon 110 kw:n linjaan. YVA-menettelyn tarpeesta on tehty harkintapyyntö Keski-Suomen ELY-kes kuk sel le Pohjoisen Keski-Suomen tuulivoimaloiden suunnittelijaksi on valittu FCG Suun nit te lu ja tekniikka Oy. Valitun suunnittelutoimiston suunnittelija Susan na Paananen esittelee hankkeen kaupunginhallitukselle kokouksessa. Ulppaanmäen luonnosvaiheessa nähtäville asetettava yleiskaava-aineisto: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ( ) Kaavaselostus/valmisteluvaihe ( ) Kaavakartta ( ) Arkeologinen inventointi ( ) Maisemaselvitys ( ) Melu- ja varjomallinnukset N131 x 6 x HH144 ( ) Havainnekuvat ja näkymäalueanalyysi ( ) Ulppaanmäen tuulivoimapuiston osayleiskaavaa koskeva materiaali avautuu seu raa vas ta linkistä :

8 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Lisätiedot: Teknisen toimen toimialajohtaja Tapani Savolainen, puh Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää asettaa Ulppaanmäen tuulivoimapuiston osayleis kaa va luon nok sen nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten MRL 62 ja MRA 30 :n tarkoittamalla tavalla. Valmisteluaineisto asetetaan näh tä vil le 30 päivän ajaksi. Osallisille ja muille kunnan jäsenille varataan ky sei se nä aikana tilaisuus mielipiteensä esittämiseen. Osa yleis kaa va ra jauksen sisälle osittain tai kokonaan sijoittuvien tilojen ulkopaikkakuntalaisille maan omis ta jil le tiedotetaan kuulutuksen lisäksi myös kirjeellä. Seppo Ijäs esitti, että Viitasaaren kaupunki keskeyttää kokonaan Ulppaanmäen alueen kaavoitustoimenpiteet. Nykytekniikalla tuotettu tuulivoima ei ole taloudellisesti kannattavaa ja pystyy toimimaan vain vahvan vation tuen varassa. Tuulivoiman lisärakentaminen aiheuttaa tulevaisuudessa koko yhteiskunnalle valtavat kustannukset ja kuluttajille sähkön hinnan rajun nousun. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa Seppo Ijäs on tehnyt kaupunginjohtajan päätösehdotuksesta poikkeavan esityksen, jota ei ole kuitenkaan kannatettu, joten se raukeaa. Päätös Hyväksyttiin. Merkitään, että tuulivoimayleiskaava esiteltiin hallitukselle valtuustosalissa klo Merkitään, että tämä pykälä käsiteltiin pykälän 292 jälkeen. Muutoksenhaku Toimenpiteet Muutoksenhakukielto Ote teknisen toimen toimialajohtaja, aluearkkitehti, Susanna Paananen, kuu lu tus, kirjeet, lausuntopyynnöt Kaupunginhallitus

9 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus kuulutti Ulppaanmäen tuulivoimapuiston osayleiskaavan asia kir jat nähtäville väliseksi ajaksi. Nähtävillä olivat o sallis tu mis- ja arviointisuunnitelma, kaavakartta ja kaavaselostus sekä lii teasia kir joi na arkeologinen inventointi, maisemaselvitys, melu- ja var jos tusmal lin nuk set, näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet. Luonnosvaiheessa saatiin viranomaislausuntoja 9 kpl, yhteismielipide 41 alle kir joit ta jal ta ja kolme muuta mielipidettä. Osa yksityisistä mielipiteistä tuli jo kaavan vireille kuuluttamisen ja osallistumis- ja ar vioin ti suun ni tel man näh tä vil le asettamisen jälkeen. Vireilletulovaiheessa jätettyihin mie li pi teisiin ei ole laadittu vastineita aiemmin, koska tarvittavat selvitykset puut tuivat. Siten vireilletulovaiheen palautteisiin annetaan vastineet kuulemisen täs sä vaiheessa. Saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin on laadittu vastineet. Lausunnon, tai mie li pi teen keskeinen sisältö on referoitu ja siihen on laadittu vastine. Ulppaanmäen aineisto on nähtävillä: https://projektit.fcg.fi/projektit/viitasaari_ulppaanmaki/ Uusimpina aineistoina ovat valmistuneet: Ulppaanmäen mui naisjään nös in ven toin ti, yhteisvaikutus Ilosjoki ja Ulppaanmäki (mai se ma vai kutus), Ilosjoen ja Ulppaanmäen yhteisvaikutus (maisemaselvitys), sekä soidin ra port ti. Viimeiset selvitykset on laadittu luonnosvaiheen lausuntoihin tulleiden li säsel vi tys pyyn tö jen perusteella. Liitejakelu: - Kaavan laatijan vastine saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin - Ulppaanmäki ehdotusvaihe/ kaavaselostus - Ulppaanmäki kaavakartta ehdotus - Ulppaanmäen tuulivoimapuiston osayleiskaava/ osallistumis- ja arviointisuunnitelma Muut liitteet osoitteessa: https://projektit.fcg.fi/projektit/viitasaari_ulppaanmaki/ Lisätiedot: Teknisen toimen toimialajohtaja Tapani Savolainen, puh Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä mielipiteisiin ja lausuntoihin laaditut vas ti neet ja vastineiden mukaisesti kaava-aineistoon laaditut muutokset sekä täydennykset. Vastineet saatetaan tiedoksi mielipiteensä kirjallisesti esittä neil le ja kaava-asiakirjat asetetaan nähtäville ehdotusvaiheen kuulemista

10 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus var ten. Kaupunginhallitus hyväksyy Ulppaanmäen tuu li voi ma yleis kaa va eh do tuk sen ja päättää asettaa sen MRL 65 :n ja MRA 19 :n mukaisesti julkisesti nähtä vil le vähintään 30 päivän ajaksi, sekä pyytää MRA 20 mukaisesti lausun not kaavaehdotuksesta. Lausunnot pyydetään Keski-Suomen liitolta, Kes ki-suo men ELY-keskukselta, Keski-Suomen museolta sekä Keiteleen ja Ve san non kunnilta. Osallisille ja muille kunnan jäsenille varataan kyseisenä aikana tilaisuus muis tu tuk sen esittämiseen. Osayleiskaavarajauksen sisälle osittain tai ko konaan sijoittuvien tilojen ulkopaikkakuntalaisille maanomistajille tiedotetaan kuu lu tuk sen lisäksi myös kirjeellä Todettiin, että lausunnot on tarkoitus pyytää Länsi-Suomen sotilasläänin esikunnalta, Liikennevirastolta, pääesikunnan logistiikkaosastolta, Keski-Suomen pelastuslaitokselta, Fingrid Oyj:ltä, MTK Viitasaarelta, Suomen luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piiriltä, Digita Oy:ltä, Finavia Oyj:ltä, Pihtiputaan kunnalta ja ympäristölautakunnalta. Lisäksi lausunnot otetaan vastaan kaikilta järjestöiltä, yhteisöiltä ja yksityisiltä, jotka katsovat olevansa asianosaisia. Kaupunginjohtaja esitti kokouksessa, että kaupunginhallitus päättää lisätä kaavamääräyksiin seuraavat määräykset : "Tuulivoimaloista tulee pyytää aina Pääesikunnan lausunto rakennuslupavaiheessa. Puolustusvoimien pääesikunnan tulee voida tarkistaa tuulivoimalahankkeet rakennuslupavaiheessa, jotta rakennushanke on kaavassa esitetyn mukainen. Jos toteutettavien tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus, määrä, sijoittelu tai muut perustiedot poikkeavat kaavoitusvaiheessa annetuista tiedoista, joilla Puolustusvoimat (Pääesikunnan operatiivinen osasto) on antanut lausunnon hankkeen hyväksyttävyydestä, tulee hankkeelle saada Pääesikunnalta uusi lausunto hyväksyttävyydestä ja selvitystarpeista. Rakennuslupa voidaan myöntää suoraan yleiskaavan perusteella voimalatyypille, joka on kaavoitusprosessin aikana tarkastelussa ollut voimalavaihtoehto tai vaikutuksiltaan kyseistä voimalatyyppiä vastaava tai vaikutukseltaan vähäisempi sekä tuulivoimalapuistokokonaisuudelle, jonka tuulivoimaloiden yhteisvaikutukset melun ja muiden vaikutusten osalta eivät ylitä kaavaratkaisun perusteena olevien mallinnusten ja selvitysten raja-arvoja. " Keskustelun kuluessa Seppo Ijäs esitti, että kaupunki keskeyttää kokonaan Ulppaanmäen alueen kaavoitustoimenpiteet. Nykytekniikalla tuotettu

11 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus tuulivoima ei ole taloudellisesti kannattavaa ja toimii vain valtion tuen varassa. Tuulivoiman lisärakentaminen aiheuttaa tulevaisuudessa koko yhteiskunnalle valtavat kustannukset ja kuluttajille sähkön hinnannousun. Lisäksi voimalat aiheuttavat runsaasti erilaisia ympäristöhaittoja ja mm. maa-alueiden arvon alenemista. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa Seppo Ijäs on tehnyt kaupunginjohtajan päätösehdotuksesta poikkeavan esityksen, jota ei ole kuitenkaan kannatettu, joten se raukeaa. Päätös Kaupunginhallitus päätti hyväksyä mielipiteisiin ja lausuntoihin laaditut vastineet ja vastineiden mukaisesti kaava-aineistoon laaditut muutokset sekä täydennykset. Vastineet saatetaan tiedoksi mielipiteensä kirjallisesti esittäneille ja kaava-asiakirjat asetetaan nähtäville ehdotusvaiheen kuulemista varten. Lisäksi kaupunginhallitus päätti lisätä kaavamääräyksiin seuraavat määräykset : "Tuulivoimaloista tulee pyytää aina Pääesikunnan lausunto rakennuslupavaiheessa. Puolustusvoimien pääesikunnan tulee voida tarkistaa tuulivoimalahankkeet rakennuslupavaiheessa, jotta rakennushanke on kaavassa esitetyn mukainen. Jos toteutettavien tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus, määrä, sijoittelu tai muut perustiedot poikkeavat kaavoitusvaiheessa annetuista tiedoista, joilla Puolustusvoimat (Pääesikunnan operatiivinen osasto) on antanut lausunnon hankkeen hyväksyttävyydestä, tulee hankkeelle saada Pääesikunnalta uusi lausunto hyväksyttävyydestä ja selvitystarpeista. Rakennuslupa voidaan myöntää suoraan yleiskaavan perusteella voimalatyypille, joka on kaavoitusprosessin aikana tarkastelussa ollut voimalavaihtoehto tai vaikutuksiltaan kyseistä voimalatyyppiä vastaava tai vaikutukseltaan vähäisempi sekä tuulivoimalapuistokokonaisuudelle, jonka tuulivoimaloiden yhteisvaikutukset melun ja muiden vaikutusten osalta eivät ylitä kaavaratkaisun perusteena olevien mallinnusten ja selvitysten raja-arvoja. " Kaupunginhallitus hyväksyi Ulppaanmäen tuulivoimayleiskaavaehdotuksen ja päätti asettaa sen MRL 65 :n ja MRA 19 :n mukaisesti julkisesti nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi, sekä pyytää MRA 20 mukaisesti lausunnot kaavaehdotuksesta. Osallisille ja muille kunnan jäsenille varataan kyseisenä aikana tilaisuus muistutuksen esittämiseen. Osayleiskaavarajauksen sisälle osittain tai kokonaan sijoittuvien tilojen ulkopaikkakuntalaisille maanomistajille tiedotetaan kuulutuksen lisäksi myös kirjeellä.

12 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Merkitään, että Seppo Ijäs ilmoitti jättävänsä päätökseen eriävän mielipiteen. Muutoksenhaku Toimenpiteet Muutoksenhakukielto Ote teknisen toimen toimialajohtaja, FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy, kuu lu tus, kirjeet, lausuntopyynnöt Keski-Suomen liitto, Keski-Suomen ELY-keskus, Keski-Suomen museo, Länsi-Suomen sotilasläänin esikunta, liikennevirasto, pääesikunta logistiikkaosasto, Keski-Suomen pelastuslaitos, Fingrid Oyj, MTK Viitasaari, Suomen luonnonsuojeluliitto/ Keski-Suomen piiri, Digita, Finavia, Pihtiputaan kunta, ympäristölautakunta

13 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kaavoituskatsaus 2015/ Viitasaari 548/503/2013 Kaupunginhallitus Maankäyttö- ja rakennuslaki, MRL 7, velvoittaa kuntaa laatimaan vä hintään kerran vuodessa kaavoituskatsauksen, kunnassa ja maakunnan liitossa vi reil lä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden kä sit te lyvai heet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaa voi tuk sen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaa voitus kat sauk ses ta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopivalla tavalla. Kaavoituskatsauksesta tiedottamisen yhteydessä voidaan ilmoittaa myös kaa voi tuk sen vireilletulosta (MRL 63 ). Tällöin ei tarvita muuta il moit tamis ta. Silloin, kun kaavoituskatsausta käytetään vireille tulosta il moit ta miseen, tämän tulee selvästi käydä ilmi katsauksesta tiedotettaessa. Myös kaavo jen esittelystä tulee ilmetä, onko kysymys vireilletulosta ilmoittamisesta vai ilmoitetaanko vireille tulosta myöhemmin erillisellä ilmoituksella. Kun vi reil le tu los ta ilmoitetaan ainoastaan kaavoituskatsauksessa, on kerrottava, mi ten kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua, ellei sitä ole julkaistu esittelyn yhteydessä. Kaavojen vireilletuloista ilmoitetaan erillisillä kuulutuksilla samalla, kun kaa vo jen osallistumis- ja arviointisuunnitelmat asetetaan nähtäville. Kaavoituskatsauksesta tiedotetaan kaupungin ilmoitustaululla, pai kal lis lehdes sä ja kaupungin www-sivuilla julkaistavalla ilmoituksella. Kaa voi tus katsaus asetetaan yleisesti nähtäville tekniselle osastolle 30 päivän ajaksi. Vuoden 2015 kaavoituskatsauksessa ei ilmoiteta kaavoituksen vi reil le tu losta. Liitejakelu: - Kaavoituskatsaus 2015 Lisätiedot: Teknisen toimen toimialajohtaja Tapani Savolainen, puh Teknisen toimen toimialajohtaja Tapani Savolainen esittelee kaa voi tus katsauk sen hallitukselle kokouksessa. Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä vuoden 2015 kaavoituskatsauksen ja aset taa sen yleisesti nähtäville 30 päivän ajaksi sekä saattaa sen tiedoksi

14 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus myös kaupunginvaltuustolle. Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet Hyväksyttiin. Muutoksenhakukielto Tiedoksi kaupunginvaltuusto, Kuulutus

15 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Pantinhaltijan suostumuksen myöntäminen tontin vuokrasopimuksen luovuttamiseksi rakennuksineen 650/221/2011 Kaupunginhallitus Kari Peltola perustettavan yhtiön lukuun on ollut kiinnostunut vuokraamaan tyh jil lään olevan Lasikulman hallin ja neuvotellut asiasta Realisointikeskus La si kul ma Oy/ Hannu Hovin sekä kaupungin kanssa oheisen vuok ra so pimus luon nok sen pohjalta. Vuokrasopimusluonnos koskee kahden teollisuus/liikerakennuksen vuokraa mis ta, joiden yhteispinta-ala on n m². Rakennukset on tarkoitus vuok ra ta siinä kunnossa, kun ne sopimuksentekohetkellä ovat niin, että vuok ra lai nen ottaa vastatakseen katselmuksessa havaituista puutteista aiheu tu vat korjauskustannukset. Vuokrauksessa olisi kysymys lyhyestä, toden nä köi ses ti muutaman kuukauden sopimuksesta ja kiinteistössä on korjat ta va ennen käyttöönottoa mm. lämmityksen jakelu. Rakennuksen korjaus kus tan nuk sien arvioidaan olevan vähintään vastaavan ajan vuokraa vastaa vat, eikä vuokraa tästä syystä vaadittaisi maksettavaksi. Vuokralainen ja vuokranantaja ovat suorittaneet kohteessa katselmuksen ja vuok ran an ta ja on tuonut vuokralaisen tietoon kaiken olennaisen kiinteistön kun toon ja ylläpitoon liittyvän. Katselmuksesta laadittu muistio oheistetaan so pi muk sen liitteeksi. Toimitilat vuokrataan käytettäväksi teolliseen ja varastotoimintaan sekä toimis to käyt töön. Vuokrasopimuksen irtisanomisaika on molemminpuolin 1 kk. Vuokrasopimusluonnoksessa pantinhaltijan suostumus esitetään myön net täväk si seuraavin ehdoin: "Todetaan, että Viitasaaren kaupungilla on kiinnitys tontilla oleviin ra kennuk siin ja vuokraoikeuteen. Viitasaaren kaupunki on antanut omavelkaisen ta kauk sen, joka on realisoitunut kaupungin maksettavaksi. Kaupungin saata van perintä on kesken. Mikäli kaupunki ei saa saataviaan, on mahdollista, et tä panttina olevat rakennukset vuokraoikeuksineen siirtyvät Viitasaaren kau pun gin omistukseen. Todetaan, että tässä vuokrauksessa on kysymys lyhyestä, todennäköisesti muu ta man kuukauden sopimuksesta ja kiinteistössä on korjattava ennen käyt töön ot toa mm. lämmityksen jakelu. Rakennuksen korjauskustannuksien ar vioi daan olevan vähintään vastaavan ajan vuokraa vastaavat, eikä vuokraa täs tä syystä vaadita maksettavaksi. Mikäli kiinteistö siirtyy kaupungin omistuk seen, sanotaan tämä sopimus irti ja kaupunki tekee se uuden so pi muksen.

16 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Edellä mainitun estämättä Viitasaaren kaupunki ilmoittaa, että tontin vuokra so pi mus rakennuksineen voidaan luovuttaa yllä mainitulle vuokralaiselle. Lu van antamisen ehtona on, että vuokrasopimus tehdään yhden kuukauden ir ti sa no mis ajal la ja tontin vuokraoikeus luovutetaan ilman siirto-oikeutta kol man nel le. Kaupunginhallitus hyväksyy pantinhaltijan suostumuksen ja se voi asettaa muitakin ehtoja, jotka tulee huomioida." Liitejakelu: - Vuokrasopimusluonnos/ Realisointikeskus Lasikulma Oy ja Kari Peltola pe rus tet ta van yhtiön lukuun Lisätiedot: Teknisen toimen toimialajohtaja Tapani Savolainen, puh Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä edellä olevan pantinhaltijan suos tumuk sen sekä harkitsee mahdollisia muita ehtoja, jotka suostumuksessa tu lisi huomioida. Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten. Oikaisuvaatimus Ote teknisen toimen toimialajohtaja, kehittämisjohtaja Kaupunginhallitus Espoon käräjäoikeus on asettanut Realisointikeskus Lasikulma Oy:n konkurs siin ja pesän omaisuus kiinteistöineen on nyt kon kurs si pesän pesänhoitajan hallussa. Kaupunginhallitus on ohjeistanut pesän hoi ta jaa laittamaan kiinteistön myyntiin. Ehdotus Kaupunginjohtaja: Todetaan, että asian käsittely on rauennut, koska pesän omaisuus kiin teistöi neen on nyt konkurssipesän pesänhoitajan hallussa. Päätös Hyväksyttiin.

17 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Muutoksenhaku Toimenpiteet Muutoksenhakukielto Ote teknisen toimen toimialajohtaja, kehittämisjohtaja

18 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Opiskelijastipendin 2015 myöntäminen/ Hakonen 891/216/2013 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto päätti , että valtuustokaudella myönnetään vuosittain viisi 1000 euron suuruista opis ke li ja stipen diä ensimmäiseen ammattiin pätevöittävän tutkinnon lopputyön vii tasaa re lai ses sa yrityksessä tai yhdistyksessä suorittaville opiskelijoille ja että sti pen diä voivat hakea tutkintoa ammattikorkeakoulussa tai yliopistoissa suo rit ta vat opiskelijat. Opiskelijastipendillä kannustetaan opiskelijoita tekemään lopputyönsä vii tasaa re lai sis sa yrityksissä tai yhdistyksissä. Vuosittain myönnetään enintään vii si stipendiä ja stipendit myönnetään hakujärjestyksen perusteella. Kaupun gin hal li tus päätti , että stipendin haku- sekä myön tä misme net te ly v on seuraava: - vapaamuotoinen stipendihakemus stipendirahan varaamiseksi osoitetaan vuo den 2015 aikana kaupunginhallitukselle - hakemukseen tulee liittää oppilaitoksen hyväksymä tutkimussuunnitelma ja yrityksen/ yhdistyksen kanssa tehty sopimus lopputyön suorittamisesta - kaupunginhallituksen myöntämä stipendi maksetaan, kun lopputyö on suo ri tet tu ja kopio siitä on hallitukselle toimitettu maksatusta varten - opiskelijastipendistä ilmoitetaan kaupungin kotisivuilla sekä muussa sähköi ses sä mediassa Opiskelija Mika Hakonen on toimittanut saapuneen sti pen di hake muk sen sekä tutkimussuunnitelman ja sopimuksen opinnäytetyön te ke mises tä. Hakija opiskelee auto- ja kuljetustekniikkaa Mikkelin am mat ti kor kea koulus sa ja pyrkii valmistumaan viimeistään mennessä. Tällä het kellä hän tekee opinnäytetyötä Autoliike Koskinen Oy:lle. Liitejakelu: - Stipendihakemus liitteineen Lisätiedot: Kaupunginsihteeri Tiina Honkanen, puh Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus perehtyy oppilaitoksen hyväksymään opinnäytetyön suun ni tel maan kokouksessa ja päättää opiskelijastipendin myöntämisestä. Päätös Hyväksyttiin.

19 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Merkitään tiedoksi, että tämä pykälä käsiteltiin pykälän 38 jälkeen. Muutoksenhaku Toimenpiteet Oikaisuvaatimus Ote Mika Hakonen, kaupunginsihteeri Kaupunginhallitus Mika Hakonen on toimittanut kaupunginhallitukselle Mikkelin am mat ti korkea kou lun auto- ja kuljetustekniikan koulutusohjelmassa val mistu neen opinnäytetyön aiheena Katsastustoiminnan suunnittelu merk ki korjaa mol le. Opinnäytetyöhön voi tutustua tarkemmin kokouksessa. Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää merkitä Mika Hakosen opinnäytetyön tiedoksi ja mak saa 1000 euron suuruisen opiskelijastipendin Mika Hakoselle Vii ta saaren kaupungin opiskelijastipendirahastosta. Päätös Hyväksyttiin. Muutoksenhaku Toimenpiteet Muutoksenhakukielto Ote Mika Hakonen, kirjanpito, kaupunginsihteeri

20 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Opiskelijastipendin 2015 myöntäminen/perkkiö 891/216/2013 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto päätti , että valtuustokaudella myönnetään vuosittain viisi 1000 euron suuruista opis ke li ja stipen diä ensimmäiseen ammattiin pätevöittävän tutkinnon lopputyön vii tasaa re lai ses sa yrityksessä tai yhdistyksessä suorittaville opiskelijoille ja että sti pen diä voivat hakea tutkintoa ammattikorkeakoulussa tai yliopistoissa suo rit ta vat opiskelijat. Opiskelijastipendillä kannustetaan opiskelijoita tekemään lopputyönsä vii tasaa re lai sis sa yrityksissä tai yhdistyksissä. Vuosittain myönnetään enintään vii si stipendiä ja stipendit myönnetään hakujärjestyksen perusteella. Kaupun gin hal li tus päätti , että stipendin haku- sekä myön tä misme net te ly v on seuraava: - vapaamuotoinen stipendihakemus stipendirahan varaamiseksi osoitetaan vuo den 2015 aikana kaupunginhallitukselle - hakemukseen tulee liittää oppilaitoksen hyväksymä tutkimussuunnitelma ja yrityksen/ yhdistyksen kanssa tehty sopimus lopputyön suorittamisesta - kaupunginhallituksen myöntämä stipendi maksetaan, kun lopputyö on suo ri tet tu ja kopio siitä on hallitukselle toimitettu maksatusta varten - opiskelijastipendistä ilmoitetaan kaupungin kotisivuilla sekä muussa sähköi ses sä mediassa Opiskelijastipendistä on alkuvuonna 2015 ilmoitettu aktiivisesti mm. kaupun gin kotisivuilla ja kuluvana vuonna on myönnetty jo kolme opis ke li jasti pen diä eli myöntövaltuutta on vielä kahdelle stipendille. Opiskelija Miska Perkkiö on toimittanut saapuneen sti pen di ha kemuk sen sekä tutkimussuunnitelman ja sopimuksen opinnäytetyön te ke mises tä. Hakija opiskelee paperi-, tekstiili- ja kemiantekniikan koulutusohjelmassa ke mian tek nii kan insinööriksi Tampereen ammattikorkeakoulussa ja tar koitus on valmistua jouluna Miska Perkkiö tekee opinnäytetyötä FA - Fo rest Oy:lle Viitasaarella koskien vedenpuhdistusta. Opinnäytetyön ta voittee na on tutkia annettujen raenäytteiden puhdistamiskyky eri olosuhteissa ja va li ta tulosten perusteella parhaat yksilöt jatkokehittelyyn. Liitejakelu: - Stipendihakemus ja opinnäytetyösuunnitelma Lisätiedot: Kaupunginsihteeri Tiina Honkanen, puh Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus perehtyy oppilaitoksen hyväksymään opin näy te työ suun-

21 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus ni tel maan kokouksessa ja päättää opiskelijastipendin myöntämisestä. Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet Kaupunginhallitus perehtyi oppilaitoksen hyväksymään opinnäytetyösuunnitelmaan ja päätti myöntää Miska Perkkiölle 1000 euron suuruisen opiskelijastipendin. Stipendi maksetaan, kun lopputyö on suoritettu ja kopio siitä on hallitukselle toimitettu maksatusta varten. Oikaisuvaatimus Ote Miska Perkkiö, kaupunginsihteeri

22 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Väliaikaisen lainarahoituksen myöntäminen Pasalan Viitakankaan kyläseura ry:lle 325/220/2015 Kaupunginhallitus Pasalan Viitakankaan Kyläseura ry:n kevätkokous on päättänyt hakea seurantalon katon kunnostukseen avustusta Leader-ohjelmasta Viisari ry:ltä ja valtuuttanut hallituksen valmistelemaan hankesuunnitelmaa esi tetyn korjaussuunnitelman mukaisesti luvulla perustetun Koliman maamies seu ran toiminta on herätetty kylällä uudelleen henkiin ja maa mies seuran nimi on muutettu Pasala - Viitakangas kyläseura ry:ksi, jonka toi mintaan entinen Pasalan - Viitakangas kylätoimikunta on sulautunut. Yhteiseen ky lä seu raan valmistelee liittymistään myös Viitakankaan maamiesseura. Pasalan Viitakankaan Kyläseura on hakemassa keväällä 2015 Lea der-hanke ra hoi tus ta siten, että katon uusiminen alkaa aikaisintaan vuoden 2016 aika na. Kyläseura on osoittanut Viitasaaren kaupungille ha ke muksen välirahoituksen järjestämiseksi korottoman lainan avulla seurantalon ve si ka ton uusimishankkeeseen, koska hankkeen maksatukset Viisarilta tu levat vasta sen jälkeen, kun yhdistys on ensin maksanut hankkeeseen liittyvät las kut. Katto uusitaan vanhojen rakenteiden päälle ja kustannusarvio on euroa, josta Viisari ry:ltä haettavan avustuksen osuus euroa, tal koo työn arvo euroa ja kyläseuran omarahoituksen osuus euroa. Hakemuksessa todetaan, että alunperin Koliman Nuorisoseuran nimellä toimi nut seura täyttää 100 vuotta v ja että seurantalon rakentamisesta tulee myös 100 vuotta täyteen tällä vuosikymmenellä. Seurantalo Hu vi ken näs on kyläseuran mukaan kaavassa merkitty SR-2 merkinnällä, joka osoit taa sen olevan rakennustaiteellisin, kulttuurihistoriallisin tai maisemallisin perus tein suojeltava rakennus. Liitejakelu: - Pasala Viitakankaan Kyläseuran hakemus välirahoituksesta liitteineen Viitasaaren kaupunginhallitus on aikanaan myöntänyt kyläseuroille vä li rahoi tus ta Viisarin tukemiin hankkeisiin korottomana lainana, mm. Huopanan ky lä seu ra ry:lle kylähistoria-hankkeeseen Samoin Löy tänän kyläseuralle on myönnetty laina 2 %:n korolla YTY-töi nä toteutettua kylätalon kattoremonttia varten. Viitasaaren kaupungin hallintosäännön 77 mukaan valtuusto päättää lainan ottamisesta sekä lainan antamista ja muuta sijoitustoimintaa koskevista pe ri aat teis ta. Talousarvion ja -suunnitelman hyväksymisen yhteydessä valtuus to päättää antolainojen ja vieraan pääoman muutoksista. Muista ra hoituk seen liittyvistä asioista päättää kaupunginhallitus. Kuntalain (410/2015) 129 mukaan kun nan myöntämä laina, takaus tai muu

23 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus va kuus ei saa vaarantaa kunnan ky kyä vastata sille laissa säädetyistä teh tävis tä. Kunta ei saa myöntää lainaa, ta kaus ta tai muuta vakuutta, jos siihen si säl tyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kat ta vil la vastavakuuksilla. Kunta voi myöntää takauksen tai muun va kuuden kilpailutilanteessa mark ki noil la toimivan yhteisön velasta tai muusta sitou muk ses ta ainoastaan, jos yhteisö kuuluu kuntakonserniin tai se on kuntien tai kuntien ja valtion yhteisessä määräysvallassa. Sen estämättä, mitä 2 mo men tis sa sää de tään, kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden, jo ka liittyy sen lii kun ta lain (390/2015), kuntien kulttuuritoiminnasta an netun lain (728/1992), museolain (729/1992), teatteri- ja orkesterilain (730/1992) tai nuorisolain mukaisen tehtävän edistämiseen. Takauksen ja muun vakuuden antamisen edellytyksistä on kuitenkin voimassa, mitä siitä erik seen säädetään. Lisäksi kunta voi myöntää takauksen tai muun va kuuden, jos se perustuu lain perusteella hyväksyttyyn tukiohjelmaan tai yk sit täiseen tukeen tai liittyy yhteisölle tai säätiölle annettuun pal ve lu vel voit teeseen. Kunnan on lisäksi otettava huomioon, mitä Euroopan unionin toi minnas ta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklassa sää de tään. Suomi sai Leaderin keinot ja rahoituksen käyttöönsä EU-jäsenyyden myötä vuon na EU:n ohjelmakaudella Leader sisältyy Manner-Suo men maaseudun kehittämisohjelmaan. Leaderiin on varattu runsas vii si prosenttia EU:n rahoitusosuudesta eli noin 300 miljoonaa euroa jul kisia varoja. Suomessa on 56 Leader-ryhmää, jotka tekevät omat ke hit tä misoh jel man sa ja valitsevat toteutettavat hankkeet. Leader-rahoituksella voidaan tukea mm. yritysten perustamista, kehittämistä ja investointeja, kylien elin voi mai suut ta, harrastusmahdollisuuksia ja kansainvälistä toimintaa. Näin lisätään maaseudun mahdollisuuksia ja vetovoimaa. Leaderin julkinen ra hoi tus muodostuu EU:n (42 %), valtion (38 %) ja kunnan (20 %) osuuksil la; tämä raha laskutetaan kunnilta vuosittain osaksi rahoituskehystä. Paikal li set yhdistykset toteuttavat pääasiallisesti asumisviihtyvyyteen ja yh teisöl li syy teen liittyviä hankkeita. Yhdistysten toiminta perustuu va paa eh toisuu teen ja niiden taloudelliset resurssit ovat hyvin niukat. Kuntalaista annetun hallituksen esityksen (268/2014vp) lain yk si tyis kohtais ten perusteluiden kohdan "kunnan toiminta markkinoilla" on s mu kaan sellaista toimintaa, joka ei lähtökohtaisesti tapahdu kil pai lu ti lantees sa markkinoilla (puhtaasti ei -taloudellista toimintaa tai taloudellista toimin taa, joka ei ole kilpailutilanteessa markkinoilla voitaisiin edelleen taata). Edel leen 129 :n 3 momentin perustelujen mukaan kunta voisi myöntää takauk sen tai muun vakuuden, jos se perustuu lain perusteella hyväksyttyyn tu ki oh jel maan tai yksittäiseen tukeen. Nyt puheena olevan toimen, kunnan lainarahoituksen myöntämisen ky lä yhdis tyk sel le, voidaan katsoa olevan kuntalain mukainen sillä perusteella, että ky sei nen kylätoimikunta ei toimi kilpailutilanteessa markkinoilla. Lisäksi ky sei seen kyläyhdistyksen toimenpiteeseen on mahdollista myös saada Leader rahoitusta, joka sisältyy Manner-Suomen maaseudun ke hit tä mis oh jelmaan. Tältä osin lainan myöntämistä voi perustella hankkeen kuulumisella Eu roo pan Unionin tukiohjelmaan.

24 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Talousjohtaja on antanut asiasta seuraavan lausunnon: "Kun kyseinen laina on tulossa nostoon ilmeisesti vasta ensi vuonna ja jos se myönnetään, se voidaan lisätä v talousarvion rahoitusosaan. Lainan takaisinmaksun osalta kyläseuran tulisi lyhentää lainaa välittömästi saatu aan tukirahat Viisarilta. Näin saadaan varmistettua takaisinmaksu ilman va kuuk sia." Lisätiedot: Kaupunginsihteeri Tiina Honkanen, puh Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se 1) myöntää Pasala Viitakankaan Kyläseuralle euron suuruisen lainan enin tään kolmen vuoden ajalle väliaikaisrahoituksen järjestämiseksi seu ranta lon vesikaton korjausta varten sillä ehdolla, että kyläseura saa Viisari ry:ltä myön tei sen rahoituspäätöksen hankkeelle; 2) päättää myöntää lainan korottomana ja edellyttää, että lainaa on ly hen nettä vä välittömästi sitä mukaa, kun kyläseura saa tukirahat Viisari ry:ltä; sekä 3) päättää, että takausmaksuna peritään vuosittain 0,5 %:n takausprovisio vuo den vaih teen lainasaldon mukaan. Päätös Hyväksyttiin. Muutoksenhaku Toimenpiteet Muutoksenhakukielto Ote Viisari ry, jatkokäsittelyyn kaupunginvaltuusto

25 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano 54/011/2015 Kaupunginhallitus Kuntalain 23 :n mukaan kaupunginhallituksen on huolehdittava kau pungin val tuus ton päätösten täytäntöönpanosta. Valtuuston päätöksen täy täntöön pa nos ta huolehtimiseen liittyy kaupunginhallituksen velvollisuus valvoa päätösten laillisuutta. Lisätiedot: Kaupunginsihteeri Tiina Honkanen, puh Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää todeta, että kaupunginvaltuuston päätök set eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, eivät mene kau pungin val tuus ton toimivaltaa ulommaksi eivätkä ole muutoin lainvastaisia, joten ne voidaan panna täytäntöön. Seppo Ijäs esitti, että 31 Laajakaista kaikille -hanketta ei panna täytäntöön, koska päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä ja osin lainvastaisena valtuuston kokouksessa Ilpo Mannisen pöydällepanoesityksessä ja omassa varsinaisessa vastaesityksessäni ilmenevillä tavoilla. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa Seppo Ijäs on tehnyt kaupunginjohtajan päätösehdotuksesta poikkeavan esityksen, jota ei ole kuitenkaan kannatettu, joten se raukeaa. Päätös Hyväksyttiin. Merkitään, että Seppo Ijäs ilmoitti jättävänsä päätökseen eriävän mielipiteen. Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto Toimenpiteet -

26 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvityspyyntö kuntalain mukaisen yhtiöittämisvelvollisuuden noudattamisesta 326/203/2015 Kaupunginhallitus Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (KKV) annettiin syyskuussa 2013 tehtäväksi val voa julkisen ja yksityisen elinkeinotoiminnan tasapuolisten toi min ta edelly tys ten eli kilpailuneutraliteetin toteutumista. Kunnan hoitaessa tehtävää kil pai lu ti lan tees sa markkinoilla sen tulee pääsääntöisesti antaa tehtävä osake yh tiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi. Tämän yhtiöit tä mis vel vol li suu den siirtymäaika päättyi vuoden 2014 lopussa. Oheisella kunnille osoitetulla selvityspyynnöllä kilpailu- ja kuluttajavirasto sel vit tää kuntalain mukaisen yhtiöittämisvelvollisuuden ja mark ki na pe rustei sen hinnoittelun noudattamista. Kysymyksiin tulee vastata ja liitteenä oleva taulukkopohja tulee täyttää mennessä. Vastaukset tulee toimittaa sähköisesti käsiteltävässä muo dos sa eli Word- ja/tai Excel-tiedostona, mikäli mahdollista. Vastaukset tu lee toimittaa sekä KKV:lle että sille aluehallintoviranomaiselle, jonka toimi alu ee seen kunta kuuluu. Vastauksiin tulee merkitä mahdolliset salassa pidet tä vät tiedot. Liitejakelu: - Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvityspyyntö - Viitasaaren kaupunginhallituksen selvitys Lisätiedot: Talousjohtaja Ari-Jukka Käsmä, puh Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä oheisen selvityksen kilpailu- ja ku lut taja vi ras tol le. Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet Hyväksyttiin. Muutoksenhakukielto Ote

27 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Valtuustoaloite Kymönkosken viemäriverkon liittymismaksun palauttamista tai muulla tavoin korvaamista koskevasta selvityksestä 204/003/2015 Kaupunginhallitus Perussuomalaisten valtuustoryhmä on jättänyt valtuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen: "Uuden jätevesilain tultua voimaan v. 2011, moni kiinteistönomistaja hankki välittömästi lain vaatimat puhdistuslaitteet. Näin tapahtui Kymönkosken taa ja mas sa, jonne rakennettiin myös kunnallinen viemäriverkko. Kaupunki pa kot ti kaikki alueen taloudet ja jopa kesämökit liittymään vie mä ri verkkoon, huolimatta siitä, että kiinteistöllä oli jo lain vaatimat laitteet. Tällä pakot ta mi sel la aiheutettiin monelle kohtuuttomat, moninkertaiset kus tan nukset. Pyydämme pikaisesti selvittämään, olisiko kaupungin tai energiayhtiön mah dol lis ta palauttaa perimänsä liittymismaksu tai muulla tavoin korvata näil le pakkotoimista kärsineille." Ympäristötoimen toimialajohtaja Seppo Lappalainen on pyydettynä lausuntona valtuustoaloitteeseen koskien Kymönkosken viemäriverkoston liit ty mis mak suis ta todennut seuraavaa: "Viitasaaren kaupunki haki vuonna 2009 valtion vesihuoltoavustusta Kymön kos ken kylätaajaman viemäröinnin järjestämiseksi ja viemärivesien joh ta mi sek si Mustaniemen jätevedenpuhdistamolle. Samassa yhteydessä haet tiin rahoitusta myös Kymönselän ylittävän varavesijohdon ra ken ta misek si. Hankkeen toteuttamiseksi Viitasaaren tekninen lautakunta määritteli kon sult ti toi mis ton suunnitelman pohjalta Kymönkosken kylätaajamaan viemä ri ver kos ton toiminta-alueen. Toiminta-alue hyväksyttiin Viitasaaren tekni ses sä lautakunnassa Viitasaaren kaupunginhallitus käsitteli toiminta-aluetta kokouksessaan Kaupunginhallitus hyväksyi toiminta-alueen lopullisesti saatuaan ELY-keskuksen ja ympäristölautakunnan lau sunnot. Toiminta-alueen vahvistamisesta ei tehty valituksia. Vesihuoltolain 2001/ mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella ole va kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Saman lain 11 :ssä on määritelty liittymisvelvollisuudesta vapauttamisen pe rus teet. Lain kohdassa todetaan, että kunnan ym pä ris tön suo je lu vi ranomai nen myöntää hakemuksesta kiinteistölle vapautuksen 10 :ssä tar koi tetus ta liittymisvelvollisuudesta tässä pykälässä säädetyin perustein. Ennen va pau tuk sen myöntämistä vesihuoltolaitokselle, kiinteistön omistajalle tai hal ti jal le ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle on varattava ti laisuus tulla kuulluksi. Lisäksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on pyy det tä vä vapauttamisesta kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunto.

28 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Vapautus liittymisvelvollisuudesta on myönnettävä, jos 1. liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle koh tuut to mak si, kun otetaan huomioon liittämisestä aiheutuvat kus tan nukset, vesihuoltolaitoksen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy; 2. vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoi ta mis ta vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella; 3. sekä lisäksi; a) vesijohtoon liittämisestä vapautettavalla kiinteistöllä on käytettävissä riittä väs ti vaatimukset täyttävää talousvettä; tai b) jätevesiviemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön jätevesien kokoa mi nen ja käsittely voidaan järjestää niin, ettei niistä aiheudu ter veys haittaa tai ympäristön pilaantumista; taikka c) huleveden ja perustusten kuivatusveden poisjohtamista varten tar koi tettuun viemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön hulevesi ja pe rus tusten kuivatusvesi voidaan poistaa muutoin asianmukaisesti. Vapautushakemuksia tuli kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle yh teensä 35 kiinteistön osalta. Hakemuksista pyydettiin lausunnot Keski-Suomen ELY-keskukselta, ve sihuol to lai tok sel ta ja kunnan terveydensuojeluviranomaiselta. Lisäksi kuultiin kiinteistön omistajaa tai haltijaa. Vapautusta hakeneiden kiinteistöjen viemäröintijärjestelmien tarkastukset ja arvioinnit tekivät Jyväskylän ammattikorkeakoulun koulutetut jä te ve siasian tun ti jat kaupungin toimeksiannosta. Saatujen lausuntojen ja pai kanpääl lä suoritettujen tarkastusten perusteella myönnettiin 23 kiinteistölle vapau tus viemäriin liittymisestä, joko pysyvästi tai määräajaksi. Hakemuksista tehtiin 12 kielteistä päätöstä, joista 3 valitti Hämeenlinnan hal lin to-oi keu teen. Kaikki 3 valitusta tuli hylättynä hallinto-oikeudesta. Yhdes tä hallinto-oikeuden päätöksestä on valitettu korkeimpaan hal lin to-oikeu teen. Päätöstä ei ole vielä tullut. Yhteenvetona valtuustoaloitteeseen voi todeta, että jokainen vesihuoltolain mu kai set vapautusperusteet täyttävä kiinteistö on saanut vapautuksen, mikä li vapautusta on hakenut. Joten liittymismaksujen palauttamisvaatimus on pe rus tee ton." Lisätiedot: Ympäristötoimen toimialajohtaja Seppo Lappalainen, puh Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi ympäristötoimen toi mi ala joh tajan asiasta antaman yksityiskohtaisen lausunnon ja toteaa annetun sel vi tyksen perusteella, ettei liittymismaksujen palauttamiseen ole aihetta.

29 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus saattaa asian edelleen valtuustolle tiedoksi. Päätös Hyväksyttiin. Merkitään, että Mervi Paananen, Leila Haiko, Ilkka Kemppainen ja Jari Kunelius poistuivat kokouksesta esteellisinä tämän pykälän osalta. Muutoksenhaku Toimenpiteet Muutoksenhakukielto Jatkokäsittelyyn kaupunginvaltuusto

30 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Valtuustoaloite sosiaalisten kriteerien käytöstä Viitasaaren kaupungin julkisissa hankinnoissa 646/003/2014 Kaupunginhallitus SDP:n valtuustoryhmä on jättänyt valtuuston kokouksessa seuraa van valtuustoaloitteen: "SDP:n valtuustoryhmä on huolissaan Viitasaaren työttömyysasteen ke hityk ses tä verrattuna edellisiin vuosiin ja valtion kunnille tuomien uusien velvoit tei den rahoitusvastuista. Kunnilla on mahdollisuus tukea työllisyyttä ottamalla hankinnoissaan kritee reik si sosiaalisia näkökulmia, niin että niillä luodaan työl lis ty mis mah dolli suuk sia paikkakunnan nuorille, pitkäaikaistyöttömille, osatyökykyisille ja vam mai sil le. Sosiaalisten kriteereiden huomioiminen hankinnoissa on Suomessa vielä mel ko uutta, mutta esim. Espoo ja Tampere ovat ottaneet ne hankinnoissaan käy tän töön. Sosiaalisia kriteereitä voidaan soveltaa antamalla tuotteelle/palvelulle jokin pai no-tai pistearvo tai sosiaaliset kriteerit voidaan asettaa siten, että kil pailun voittanut toimittaja sitoutuu kilpailussa määriteltyyn seikkaan kuten esim. työllistämään tietyn määrän pitkäaikaistyöttömiä hankinnan to teut tami sek si. Laki julkisista hankinnoista mahdollistaa myös kilpailutuksen koh dis ta misen työkeskuksille tai vastaaville yksiköille. SDP:n valtuustoryhmä esittää valtuustoaloitteena, että kaupunginhallitus ryh tyy toimenpiteisiin sosiaalisten kriteereiden käyttöön ottamiseksi Vii tasaa ren kaupungin julkisissa hankinnoissa, nimeää sosiaalisten kriteereiden käy tön ja valvonnan periaatteet sekä esittää tarvittavat muutokset kaupungin han kin ta oh jei siin." Pihtiputaan kunnalla ja Viitasaaren kaupungilla on kuntapariyhteistyön ja yh teis ten lautakuntien johdosta yhteiset Wiitaunionin hankintaohjeet, joissa käy tet tä vät hankintakriteerit tulee huomioida. Uudet julkisia hankintoja koskevat direktiivit julkaistiin EU:n virallisessa leh des sä Direktiivit tulivat voimaan Direktiivien voimaan tu lon jälkeen on alkanut niiden kansallinen voimaansaattamistyö viimeis tään mennessä, joka käytännössä tarkoittaa hankintalakien ko ko nais uu dis tus ta. Hankintalainsäädännön kokonaisuudistuksen ta voit teena on muun muassa yksinkertaistaa hankintamenettelyjä. Uudistuksessa kehi te tään sitä, että esimerkiksi työllisyyteen, terveyteen ja sosiaalisiin nä kökoh tiin liittyvät tekijät otetaan paremmin hankinnoissa huomioon. Lisäksi

Väliaikaisen lainarahoituksen myöntäminen Pasalan Viitakankaan kyläseura ry:lle

Väliaikaisen lainarahoituksen myöntäminen Pasalan Viitakankaan kyläseura ry:lle Kaupunginhallitus 145 25.05.2015 Kaupunginhallitus 157 01.06.2015 Kaupunginvaltuusto 42 15.06.2015 Väliaikaisen lainarahoituksen myöntäminen Pasalan Viitakankaan kyläseura ry:lle 325/220/2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Kymönkosken vesi- ja jätevesiverkoston talojohtojen sekä pumppaamojen hankinta kaupungin omistukseen

Kymönkosken vesi- ja jätevesiverkoston talojohtojen sekä pumppaamojen hankinta kaupungin omistukseen Kaupunginhallitus 21 19.01.2015 Kaupunginhallitus 31 26.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kaupunginhallitus 239 19.10.2015 Kymönkosken vesi- ja jätevesiverkoston talojohtojen sekä pumppaamojen hankinta

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi.

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi. Tekninen lautakunta 271 30.09.2014 Tekninen lautakunta 101 26.04.2016 Tekninen lautakunta 107 27.06.2017 Kaupunginhallitus 385 14.08.2017 Kaupunginhallitus 402 28.08.2017 Kaupunginvaltuusto 109 18.09.2017

Lisätiedot

Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 73 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖILLE HIEKKALA RN:0 9:46, PAAVONMÄKI RN:O 9:33 JA ANTTILA RN:O 9:49 37/60.602/2013

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta / 560-407-4-102

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta / 560-407-4-102 Ympäristölautakunta 170 03.12.2014 Ympäristölautakunta 23 04.03.2015 Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta / 560-407-4-102 318/11.01.05/2014 YMPLTK 03.12.2014 170 Asia

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 161 06.10.2015 Ympäristölautakunta 222 26.11.2015 MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE LANKIA RN:O 10:81

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE LANKIA RN:O 10:81 Ympäristölautakunta 71 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE LANKIA RN:O 10:81 36/60.602/2013 Ympäristölautakunta 71 Asia Hakija

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/2017 130 Tarkastuslautakunta 13.12.2017 Aika 13.12.2017 klo 16:03-19:05 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS Tekninen lautakunta 106 10.12.2014 Ympäristölautakunta 7 03.02.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS 188/59/2014 Tekninen lautakunta 10.12.2014 106 Vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Kaavatoimikunta AIKA 08.03.2016 kello 16:00-16:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Ympäristölautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Ympäristölautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 25.10.2011, kello 17.30 20.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Nuorisotalo Hahtola Aulis, puheenjohtaja Haapala Jussi,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk Ympäristölautakunta 193 27.10.2015 Ympäristölautakunta 233 15.12.2015 MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VALITUKSESTA

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Välirahoituksen myöntäminen Viitasaaren Hevosystäväinseura ry:n Visiittiteema-hankkeelle

Välirahoituksen myöntäminen Viitasaaren Hevosystäväinseura ry:n Visiittiteema-hankkeelle Viitasaaren kaupunginhallitus 93 18.04.2017 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 31 24.04.2017 Välirahoituksen myöntäminen Viitasaaren Hevosystäväinseura ry:n Visiittiteema-hankkeelle 214/220/2017 Viitasaaren

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Pykälän tarkastaminen / Kannuksen kaupungin Kuuronkallion

Pykälän tarkastaminen / Kannuksen kaupungin Kuuronkallion Teknisten palveluiden 34 29.05.2013 Teknisten palveluiden 47 27.08.2014 Teknisten palveluiden 66 11.12.2014 Teknisten palveluiden 3 05.02.2015 Teknisten palveluiden 30 27.04.2015 Kaupunginhallitus 69 04.05.2015

Lisätiedot

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi Hallitus 87 16.06.2017 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN RAJOJEN MUUTTAMINEN Hallitus 87 Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen Valmistelija Johtava lakimies Sari Forsström, p. 050 463 1667 Ehdotuksen perustelut

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 19 astuslautakunta 2013-2016 AIKA 18.05.2017 klo 14:33-15:33 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 12 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Huleveden viemäröinnin järjestäminen

Huleveden viemäröinnin järjestäminen Tekninen lautakunta 69 24.08.2016 Kaupunginhallitus 283 12.09.2016 Kaupunginvaltuusto 77 17.10.2016 Huleveden viemäröinnin järjestäminen 598/10.05.04.00/2016 Tekninen lautakunta 24.08.2016 69 Vesihuoltopäällikkö

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen Kunnanhallitus 528 14.12.2015 Kunnanhallitus 149 11.04.2016 Kunnanhallitus 332 05.09.2016 Kunnanhallitus 7 16.01.2017 Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2012 Kunnanhallitus Äkäsjoen vesiosuuskunnan hakemus korkotukilainan takaamisesta

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2012 Kunnanhallitus Äkäsjoen vesiosuuskunnan hakemus korkotukilainan takaamisesta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2012 Kunnanhallitus 15.6.2012 Aika Tiistai 19.6.2012 klo 16.00 Paikka Kunnanhallituksen huone Käsiteltävät asiat nro Liite nro Asia 219 150 Äkäsjoen vesiosuuskunnan hakemus

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o , Kinttala Esko

Päätös osuuskunnan vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o , Kinttala Esko Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 88 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-506-2-21, Kinttala Esko 859/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 24.09.2015

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale

Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale Kaupunginhallitus 258 20.10.2014 Kaupunginhallitus 294 07.12.2015 Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale 141/522/2013 Kaupunginhallitus 20.10.2014 258 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.10.2017 Sisällysluettelo Sivu 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 2021 investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 Tarkastuslautakunta 11.05.2017 Aika 11.05.2017 klo 13:00-15:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 15:00-16:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 19 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus 86 18.04.2017 Kaupunginhallitus 121 15.05.2017 Kaupunginhallitus 157 05.06.2017 KAUPUNGINJOHTAJAN VIRAN VAALI 171/00.02.022/2017 Kh 18.04.2017 86 Kaupunginjohtajan virka jää avoimeksi

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Haja-asutusalueiden vesihuoltohankkeiden avustusperiaatteiden tarkistaminen

Haja-asutusalueiden vesihuoltohankkeiden avustusperiaatteiden tarkistaminen Kaavoitus- ja tekninen lautakunta 118 05.11.2014 Kaavoitus- ja tekninen lautakunta 126 03.12.2014 Haja-asutusalueiden vesihuoltohankkeiden avustusperiaatteiden tarkistaminen 365/14.05.00/2012 Kate 05.11.2014

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISESTÄ VAPAUTTAMINEN / RINNEPELTO , TIMONEN

ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISESTÄ VAPAUTTAMINEN / RINNEPELTO , TIMONEN Rakennus- ja ympäristölautakunta 135 01.11.2012 Rakennus- ja ympäristölautakunta 47 22.09.2016 ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISESTÄ VAPAUTTAMINEN

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että Maaseutulautakunta 7 25.01.2012 Maaseutulautakunta 25 09.05.2012 Maaseutulautakunta 30 03.10.2012 Maaseutulautakunta 41 14.12.2012 Kylätoimikuntien avustukset vuonna 2012 Maaseutulautakunta 25.01.2012

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 Aluejohtokunta Aika 15.12.2016 klo 17:35-17:55 Paikka Kesälahti-talo, Puruvesi-sali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Lipsanen Pentti 17:35-17:55 varapuheenjohtaja

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Asialle edellytetään takaajan suostumus.

Asialle edellytetään takaajan suostumus. Kunnanhallitus 218 07.10.2013 Kunnanhallitus 189 27.10.2014 Kunnanhallitus 217 08.12.2014 Valtuusto 44 15.12.2014 Kunnanhallitus 179 21.09.2015 Valtuusto 46 28.09.2015 46 KOJEX OY:N JAKAUTUMISILMOITUS

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 04. huhtikuuta 2016 klo 18.00 Kokouspaikka Kuntala, Valtuustosali Asiat 12 Takauksen myöntäminen Padasjoen Asuntotalot Oy:lle / Koivutie 5:n

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Esityslista 8/ (6) Tekninen lautakunta. Aika klo 18:00. Kunnantalon valtuustosali.

Punkalaitumen kunta Esityslista 8/ (6) Tekninen lautakunta. Aika klo 18:00. Kunnantalon valtuustosali. Punkalaitumen kunta Esityslista 8/2017 1 (6) Tekninen lautakunta Aika 21.11.2017 klo 18:00 Paikka Kunnantalon valtuustosali Käsiteltävät asia Asia Otsikko Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 1 Laatimispvm Tarkastuslautakunta 5.12.2017 Aika 14.12.2017 klo 09:00 Paikka Osanottajat Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot