Loimaan kaupunki Koululautakunta / 101 LIITE 1. opetussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Loimaan kaupunki Koululautakunta 30.8.2005 / 101 LIITE 1. opetussuunnitelma"

Transkriptio

1 Loimaan kaupunki Koululautakunta / 101 LIITE 1 Loimaan perusopetus Opetussuunnitelma alkaen Loimaan perusopetuksen opetussuunnitelma Perustuu Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin 2004 (Opetushallituksen määräykset 1/011/2004, 2/011/2004, 3/011/2004) sekä Valtioneuvoston asetukseen perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta (1435/2001) Koululautakunta / LIITE alkaen

2 Loimaan kaupunki Koululautakunta / 101 LIITE 1 Loimaan perusopetus Opetussuunnitelma alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1. OPETUSSUUNNITELMA 1.1. Opetussuunnitelman laatiminen 1.2. Opetussuunnitelman sisältö 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.1. Perusopetuksen arvopohja 2.2. Perusopetuksen tehtävä 2.3. Perusopetuksen rakenne 3. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.1. Oppimiskäsitys 3.2. Oppimisympäristö 3.3. Toimintakulttuuri 3.4. Työtavat 4. OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1. Kodin ja koulun välinen yhteistyö 4.2. Oppimissuunnitelma 4.3. Ohjauksen järjestäminen 4.4. Tukiopetus 4.5. huolto 4.6. Kerhotoiminta 5. ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1. Eri tukimuodot 5.2. Osa-aikainen erityisopetus 5.3. Erityisopetukseen otettujen ja siirrettyjen opetus 5.4. Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 5.5. Opetuksen järjestäminen toiminta-alueittain 6. KIELI- JA KULTTUURIRYHMIEN OPETUS 6.1. Saamelaiset 6.2. Romanit 6.3. Viittomakieliset 6.4. Maahanmuuttajat 7. OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT 7.1. Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet 7.2. Äidinkielen ja toisen kotimaisen kielen opiskelu 7.3. Äidinkieli ja kirjallisuus 7.4. Toinen kotimainen kieli 7.5. Vieraat kielet 7.6. Matematiikka 7.7. Ympäristö- ja luonnontieto 7.8. Biologia ja maantieto 7.9. Fysiikka ja kemia Terveystieto Uskonto Elämänkatsomustieto Historia Yhteiskuntaoppi Musiikki

3 Loimaan kaupunki Koululautakunta / 101 LIITE 1 Loimaan perusopetus Opetussuunnitelma alkaen Kuvataide Käsityö Liikunta Kotitalous Valinnaiset aineet Oppilaanohjaus Tietotekniikka 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.2. Päättöarviointi 8.3. Todistukset 9. ERITYISEN KOULUTUSTEHTÄVÄN MUKAINEN JA ERITYISEEN PEDAGOGISEEN JÄRJESTELMÄÄN TAI PERIAATTEESEEN LIITTYVÄ OPETUS LIITE 1. Kirjainmallit, numerot ja välimerkit LIITE 2. Kielitaidon tasojen kuvausasteikko LIITE 3. Valtioneuvoston asetus 1435/2001 LIITE 4. Perusopetuksen tuntijako LIITE 5. Opetushallituksen suositus maahanmuuttajien äidinkielen opetuksen perusteiksi LIITE 6 Koulukohtaiset opetussuunnitelmat Keskuskoulun opetussuunnitelma Loimaan kyläkoulujen opetussuunnitelma /Kauhanoja, Kojonkulma, Metsämaa, Niinijoki, Peltoinen ja Vesikoski LIITE 7 Turvallisuussuunnitelmat Keskuskoulun turvallisuussuunnitelma LIITE 8 Tietostrategiat

4 Loimaan kaupunki Koululautakunta / 101 LIITE 1 Loimaan perusopetus Opetussuunnitelma alkaen 1. OPETUSSUUNNITELMA 1.1. OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN Perusopetuksen opetussuunnitelma on kirjattu siten, että Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet 2004 on kirjoitettu peruskirjaimin. Opetussuunnitelman yleinen osuus ja koulukohtaiset osuudet on kirjoitettu kursiivilla. Käytäntö on päinvastainen lukion opetussuunnitelman kanssa. Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet 2004 (OPH 1/011/2004, 2/011/2004, 3/011/2004) ovat valtakunnallinen normi, josta perusopetuksessa ei voi poiketa. Opetussuunnitelman perusteet 2004 on tietyissä määrittelyissään perusopetuksen opetussuunnitelmaa tarkempi. Loimaan perusopetuksen opetussuunnitelma on luonnollisesti kaikin osin alisteinen valtakunnalliselle normille, myös niiltä osin kun kaikkia sen asioita ei Loimaan perusopetuksen opetussuunnitelmassa toisteta. Johtavana ajatuksena Loimaan perusopetuksen opetussuunnitelman tekemisessä on ollut sen käyttökelpoisuus ja tuominen osaksi käytännön opetustyöskentelyä. On pyritty selkeään, lyhyeen ja yksitulkintaiseen tekstiin siten, että oppilaat, vanhemmat, opettajat ja koulun muu henkilökunta ymmärtävät mitä perusopetus on ja pystyvät käyttämään opetussuunnitelmaa oman opiskelunsa ja työnsä suunnittelussa. Osa tekstistä julkaistaan vuosittain oppilaille suunnatussa opinto-oppaassa sellaisenaan. Näin opetussuunnitelma ja arjen koulutyö pyritään nivomaan tiukasti yhteen. Uusi opetussuunnitelma ja sen sisältämä uusi tuntijako otetaan käyttöön usean vuoden aikana siten, että 1-2-luokkien opetussuunnitelmat on otettu käyttöön syksystä 2003 alkaen ja 3-4- luokkalaiset aloittavat uuden opetussuunnitelman mukaan syksystä 2005 alkaen. Loput luokat siirtyvät uuteen opetussuunnitelmaan syksystä 2006 alkaen OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ Loimaan perusopetuksen opetussuunnitelmassa on valtakunnallisten liitteiden lisäksi kolme oleellista liitettä. Laittamalla perusopetuksen tietostrategia, järjestyssäännöt ja koulukohtaiset osuudet liitteiksi on pyritty helpottamaan tulevaisuuden työskentelyä eli opetussuunnitelman jatkuvaa vuosittaista päivitystyötä. Opetussuunnitelman tulee elää ja kehittyä ajan mukana.

5 Loimaan kaupunki Koululautakunta / 101 LIITE 1 Loimaan perusopetus Opetussuunnitelma alkaen 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.1. PERUSOPETUKSEN ARVOPOHJA Perusopetuksen arvopohjana ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen sekä monikulttuurisuuden hyväksyminen. Perusopetus edistää yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta sekä yksilön oikeuksien ja vapauksien kunnioittamista. Loimaan perusopetuksen tärkeimmät arvot ovat Rehellisyys Toisen ihmisen kunnioittaminen Vastuuntunto Terve itsetunto Nämä arvot välittyvät niin opetuksen tavoitteisiin ja sisältöihin kuin jokapäiväiseen toimintaan. VUOSILUOKAT 1-2 Perusopetuksen arvot itsensä hyväksyminen elämän ja luonnon kunnioittaminen fyysisen koskemattomuuden kunnioittaminen suvaitsevaisuus ihmisoikeuksien kunnioittaminen koko elämän jatkuvan sivistymisen ja oppimisen edistämisen periaate monikulttuurisuuden ymmärtäminen ja kansainvälisyyteen kasvattaminen suomalaisen kulttuuri-identiteetin vahvistaminen kaikinpuolinen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi kiusaamisen ja väkivallan ehkäisy oman ja toisen työn arvostaminen Perusopetuksen yleiset kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet yhteistyö vanhempien kanssa oppiminen tutkien, havainnoiden ja kokeillen oppilas kasvaa vastuuntuntoiseksi yhteisön jäseneksi, joka ottaa toiset huomioon oppilas sisäistää hyviä tapoja ja käyttäytyy niiden mukaan jokapäiväisissä toiminnoissa 2.2. PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ 2.3. PERUSOPETUKSEN RAKENNE

6 Loimaan kaupunki Koululautakunta / 101 LIITE 1 Loimaan perusopetus Opetussuunnitelma alkaen 3. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.1. OPPIMISKÄSITYS 3.2. OPPIMISYMPÄRISTÖ Perusopetuksen vuosiluokkien 1-2 oppimisympäristössä on keskeistä opettajan ja oppilaan välinen sekä oppilaiden keskinäinen vuorovaikutus ja se että otetaan huomioon erilaiset oppimis-, työskentely- ja arviointitavat. Tällaisessa opetuksessa oppilaskeskeisyys tarkoittaa kasvatusta, jossa opettaja ohjaa ja kannustaa sekä asettaa oppilaalle rajoja ja kohdistaa häneen odotuksia. Uuden oppiminen pohjautuu oppilaan aiempiin kokemuksiin ja hänen tietoihinsa ja taitoihinsa. Tavoitteena on, että oppimisympäristössä vallitsee avoin, rohkaiseva, kiireetön ja myönteinen ilmapiiri. Oppimisympäristö tarjoaa tilaisuuksia monipuoliseen työskentelyyn sekä sisällä että ulkona. Hyvä oppimisympäristö on oppilaalle turvallinen TOIMINTAKULTTUURI 3.4. TYÖTAVAT

7 Loimaan kaupunki Koululautakunta / 101 LIITE 1 Loimaan perusopetus Opetussuunnitelma alkaen 4. OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ VUOSILUOKAT 1-2 Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta. Koulun tehtävä on tukea huoltajia kasvatustehtävässään. Oppilaan tasapainoisen kasvun, terveen kehittymisen ja oppimisen kannalta on tärkeää luoda luottamuksellinen yhteys opettajien ja huoltajien välille OPPIMISSUUNNITELMA Oppilaalle voidaan laatia oppimissuunnitelma OHJAUKSEN JÄRJESTÄMINEN Siirryttäessä esiopetuksesta ensimmäiselle luokalle ja toiselta luokalta kolmannelle luokalle yhteistyö opettajien kesken olisi tärkeää ja toivottavaa. Näin lapsen oppimisesta syntyy jatkumo. Keskeistä on oppimisvaikeuksien ja muiden ongelmien tunnistaminen, jotta niiden syvenemistä voidaan ehkäistä TUKIOPETUS Tilapäisesti opinnoissa jälkeenjääneelle oppilaalle tulee antaa tukiopetusta. Aloite oppilaan tukiopetuksen antamisesta on ensisijaisesti opettajalla. Tukiopetusta on pyrittävä järjestämään yhteisymmärryksessä oppilaan huoltajien kanssa ja heille tulee antaa tietoa tukiopetuksen järjestämisestä OPPILASHUOLTO huoltoon kuuluu oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen. huollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Tavoitteena on turvallisen ja terveen oppimis- ja työympäristön luominen sekä mielenterveyttä suojaavien tekijöiden edistäminen. huolto on ensisijaisesti ennalta ehkäisevää, mutta myös oppimisvaikeuksien ja muiden ongelmien varhaista tunnistamista ja niihin puuttumista. huoltotyötä voidaan tehdä moniammatillisessa oppilashuoltoryhmässä. Opetustyön ja oppilashuollon yhteistyön sujuvuus sekä luottamuksellinen yhteistyö kodin ja koulun muun ympäristön kanssa edistää välittämisen ja myönteisen vuorovaikutuksen kulttuuria, joka parhaimmillaan ehkäisee lasten riskiä syrjäytyä. Muita tukipalveluita ovat kouluruokailu, koulukuljetus- ja avustajapalvelut sekä kouluterveydenhoito. Yhdessä koulupsykologin, erityislastentarhanopettajien ja koulujen kanssa on valmisteltu menettelytapaohjeet oppilaan opetuksen järjestämiseksi koululykkäys-, tukitoimi- ja erityisopetukseen ottamis- ja siirtämistapauksissa.

8 Loimaan kaupunki Koululautakunta / 101 LIITE 1 Loimaan perusopetus Opetussuunnitelma alkaen OPPILASHUOLTO JA TUKIPALVELUT Koulussa syntyy huoli Huoliseula (varhainen puuttuminen) Opettajat/ luokanvalvojat tulevat kertomaan luokastaan Opettaja yhteydessä vanhempiin OPPILASHUOLTO (Yläasteilla 1 x viikossa, muissa vähintään 1 x lukukaudessa) Perhe Huoli esiin (yläasteet) Päätetään toiminta ja toimija (opettaja, rehtori, terveydenhoitaja, kuraattori, psykologi..) Toimija Tilanteen seuranta ja toimintakeinojen tarkistus oppilashuoltoryhmässä KURAATTORI PSYKOLOGI - poissaolot - oppimistutkimukset - kiusaaminen - kannanotot erityisopetussiirtoihin - näpistelyt - Koulukypsyystutkimukset (työllistävät maalis- - lastensuojeluilmoitukset huhtikuun, muut kevätlukukauden tutkimukset heti alkuvuodesta tai loppukeväästä) - nuorten keskusteluapu erityisesti - nuorten keskusteluapu harkinnanvaraisesti poissaolojen tai kiusaamistapausten yhteydessä - avun tarpeen kartoitus ja ohjaus psykologille tai muulle taholle - avun tarpeen kartoitus ja ohjaus eteenpäin hoitopolussa (esim. koulufobia, masennus jne.) - tarpeen mukaan HOJKS-palavereihin osallistuminen - vanhempien ja opettajien konsultointi koulunkäyntiin, kasvatukseen yms. liittyvissä kysymyksissä - tarpeen mukaan HOJKS-palavereihin osallistuminen - opettajien ja vanhempien konsultointi psyykkiseen kehitykseen, oppimisvaikeuksiin, käytöshäiriöihin yms. liittyvissä kysymyksissä Valtakunnallinen suositus on oppilasta koulukuraattoria kohden tai enimmillään 3 työyksikköä/kuraattori. Psykologiliiton suositus on maksimissaan 800 oppilasta koulupsykologia kohti. Loimaan kaupungin perusopetuksessa on hieman vajaa 1400 oppilasta lukuvuonna Lisäksi työkenttään kuuluvat lukion 400 oppilasta.

9 Loimaan kaupunki Koululautakunta / 101 LIITE 1 Loimaan perusopetus Opetussuunnitelma alkaen Oppilaan tukitoimien määrittelyssä käytetään seuraavaa lomakkeistoa. TOIMINTAOHJE E1 VARHAISKASVATUS Kouluvalmiustutkimukset Koulunkäynnin aloituksen lykkäys Erityisopetukseen ottaminen KOULU Erityisopetussiirto 1. TUTKIMUSTARPEEN HERÄÄMINEN *ERITYISLASTENTARHANOPETTAJA (Kelto) -arvioi esioppilaat heti alkuvuodesta, viikko 5 -kertoo tutkimustarpeesta vanhemmille -esittää valmiita psykologin tutkimusaikoja vanhemmille ja välittää valitun aikatiedon psykologille -lähettää ryhmätutkimuslomakkeen psykologille *OPETTAJA, LUOKANVALVOJA, REHTORI YM -tutkimustarpeen herättyä tunnilla, oppilashuoltoryhmässä jne -kertoo tutkimustarpeesta vanhemmille -pyytää vanhempia tilaamaan ajan psykologilta tutkimuksia varten -täyttää lähetteen (liite 1) psykologia varten 1B. ESITIETOJEN ANTAMINEN -ryhmätutkimusten valmistuttua keltot, psykologi ja sivistystoimenjohtaja kartoittavat tutkimustarpeet, oppilaat, opetusjärjestelyt 2. PSYKOLOGIN TUTKIMUKSET -lapsi käy tutkimuksissa -psykologi laatii lausunnon ja tekee tutkimuksen perusteella suosituksensa toimenpiteistä (oppimäärä, eriyttäminen, luokkamuoto, avustaja jne), joilla lapsen koulunkäyntiä pystytään tukemaan parhaalla mahdollisella tavalla -psykologi pitää palautekeskustelun vanhempien kanssa ja antaa lausunnon vanhemmille -lausunto lähetetään sivistystoimenjohtajalle ja erityislastentarhanopettajalle -oppilas käy tutkimuksissa -psykologi laatii lausunnon ja tekee tutkimuksen perusteella suosituksensa toimenpiteistä (oppimäärä, eriyttäminen, luokkamuoto, avustaja jne), joilla oppilaan koulunkäyntiä pystytään tukemaan parhaalla mahdollisella tavalla -psykologi pitää palautekeskustelun vanhempien kanssa ja antaa lausunnon vanhemmille -lausunto lähetetään stj:lle, lähetteen lähettäjälle ja koulun rehtorille 3. TILANNEKARTOITUS Oppilaan opetuspaikan määräytymisperiaatteet 1. Lähikouluperiaate -jos em. ei todennäköistä, kelto yhteydessä Oppilaan opetuspaikan määräytymisperiaatteet 1. Lähikouluperiaate -lausunnon valmistuttua lähetteen lähettäjän

10 Loimaan kaupunki Koululautakunta / 101 LIITE 1 Loimaan perusopetus Opetussuunnitelma alkaen stj:aan -> tehtävät toimenpiteet, koulu jne rehtori yhteydessä stj:aan -> kartoitetaan tehtävät toimenpiteet, koulu jne 4. SIIRTONEUVOTTELU -Kelto järjestää neuvottelun tehtävistä toimenpiteistä, mahdollisesta ottamisesta erityisopetukseen tai lykkäyksestä Neuvottelussa mukana (tilanteen mukaan) - vanhemmat - lähettävän tahon edustaja - vastaanottavan koulun rehtori - vastaanottavan luokan erityisluokanopettaja tai erityisopettaja tai luokanopettaja Psykologi läsnä vain erikseen harkittaessa -täytetään neuvottelulomake (liite 2), jossa määritellään tuen tarve, oppimäärä, eriyttämistarve yms -lomakkeeseen vanhempien suostumus siirtoon -lomake kahtena kappaleena, toinen vanhemmille, toinen stj:lle päätöksen tekoa varten -lähettäjäkoulun rehtori järjestää neuvottelun tehtävistä toimenpiteistä ja mahdollisesta erityisopetussiirrosta Neuvottelussa mukana (tilanteen mukaan) - vanhemmat - lähettävän tahon edustaja - vastaanottavan koulun rehtori - vastaanottavan luokan erityisluokanopettaja tai erityisopettaja tai muu opettaja Psykologi läsnä vain erikseen harkittaessa -täytetään neuvottelulomake (liite 2), jossa määritellään tuen tarve, oppimäärä, eriyttämistarve yms -lomakkeeseen vanhempien suostumus siirtoon -lomake kahtena kappaleena, toinen vanhemmille, toinen stj:lle päätöksen tekoa varten 5. PÄÄTÖKSEN TEKO Vanhempien suostuessa -stj tekee päätöksen erityisoppilaaksi ottamisesta oppimäärän eriyttämisestä, opetuksen järjestämispaikasta ja tarvittavista tukitoimista Vanhempien kieltäytyessä -koululautakunta tekee päätöksen erityisoppilaaksi ottamisesta -stj tekee päätöksen opetuksen järjestämispaikasta ja tarvittavista tukitoimista Vanhempien suostuessa -stj tekee päätöksen erityisopetussiirrosta, oppimäärän eriyttämisestä, opetuksen järjestämispaikasta ja tarvittavista tukitoimista Vanhempien kieltäytyessä -koululautakunta tekee päätöksen erityisoppilaaksi ottamisesta -stj tekee päätöksen opetuksen järjestämispaikasta ja tarvittavista tukitoimista

11 Loimaan kaupunki Koululautakunta / 101 LIITE 1 Loimaan perusopetus Opetussuunnitelma alkaen TOIMINTAOHJE E2 OPPILAAN TYÖSKENTELYN ARVIOINTI Lv OPPILAS Oppilaan nimi Henkilötunnus Osoite Kotipuhelin Koulu Luokka ko. lv OPETTAJA Nimi Virka HUOLTAJAT Äidin nimi Osoite, jos eri Isän nimi Osoite, jos eri KOULUNKÄYNTI- TIEDOT Vuosiluku, jos tiedossa Koulunkäynnin lykkääminen 11-vuotinen oppivelvollisuus Yleisopetuksen oppimäärä Mukautettu oppimäärä, missä aineissa: Erityisopetuspäätös Pienluokka / tukiluokka / eluokka Luokan kertaaminen: Dysfasiaopetus Harjaantumisopetus Muuta, mitä: AIKAISEMMAT TUTKIMUKSET Vuosiluku, jos tiedossa Psykologi Toimintaterapeutti Puheterapeutti Erikoissairaanhoito Muu, mikä: OSAAMINEN JA TYÖSKENTELY- TAIDOT Alueet, joissa oppilaalla on vaikeuksia tai hän tarvitse erityistä tukea (Rastita) KUVAA TARKEMMIN OPPILAAN VAIKEUTTA / VAIKEUKSIA Kognitiiviset oppimisedellytykset ja oppiminen Sosiaaliset taidot ja kaverisuhteet Tunne-elämä ja mieliala Käyttäytyminen ja sen säätely Tarkkaavaisuus, toiminnanohjaus ja valmiudet luokkatyöskentelyyn Koulunkäynnistä huolehtiminen ja motivaatio koulutyöhön Muu, mikä:

12 Loimaan kaupunki Koululautakunta / 101 LIITE 1 Loimaan perusopetus Opetussuunnitelma alkaen ONKO TILANNE MUUTTUNUT VIIMEISEN VUODEN AIKANA? MITEN? OPPILAAN VAHVUUDET MILLAISTA ON OPPILAAN TARKKAAVUUS JA KESKITTYMINEN Luokkatilanteessa Itsenäisessä työskentelyssä MITEN OPPILAS TOIMII MUISSA KOULUPÄIVÄN TILANTEISSA (siirtymät, välitunnit, ruokailu jne)? MITEN OPPILAS HUOLEHTII JA SUORIUTUU KOTITEHTÄVISTÄ? MILLAINEN ON OPPILAAN KIINNOSTUS JA MOTIVAATIO KOULUTYÖHÖN?

13 Loimaan kaupunki Koululautakunta / 101 LIITE 1 Loimaan perusopetus Opetussuunnitelma alkaen MILLAINEN ON OPPILAAN YLEINEN MIELIALA? ONKO SIINÄ TAPAHTUNUT MUUTOKSIA? MILLAISIA? MITEN OPPILASTA ON TÄHÄN MENNESSÄ TUETTU? Rastita Yhteistyö kodin kanssa Tukiopetus MITEN OPPILASTA ON TÄHÄN MENNESSÄ TUETTU? Rastita Yhteistyö kodin kanssa Tukiopetus Osa-aikainen erityisopetus Luokkamuotoinen erityisopetus Avustaja, missä tilanteissa: Muuten, miten: MIHIN ASIOIHIN ODOTATTE KOULU- PSYKOLOGIN ARVIOLTA VASTAUKSIA? MUUTA HUOMIOITAVAA

14 Loimaan kaupunki Koululautakunta / 101 LIITE 1 Loimaan perusopetus Opetussuunnitelma alkaen TOIMINTAOHJE E3 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPPILAAN OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN * KOULUNKÄYNNIN ALOITUKSEN LYKKÄYS * OTTAMINEN ERITYISOPETUKSEEN / ERITYISOPETUSSIIRTO Ilmoitus neuvottelusta päätöksentekoa varten. Täytetään kahtena kappaleena, toinen vanhemmille. OPPILAS Oppilaan nimi Henkilötunnus Osoite Kotipuhelin Koulu / päiväkoti Luokka ko. lv HUOLTAJAT Äidin nimi Osoite, jos eri Isän nimi Osoite, jos eri OPPILAAN / LAPSEN *ERITYINEN TUKITARVE Koulunkäynnin aloituksen lykkäys 11-vuotinen oppivelvollisuus ESY Yleisopetuksen oppimäärä, sovellettu tunne elämältään tai sopeutumisessaan erityistä tarvitseville * OTTAMINEN ERITYIS- OPETUKSEEN EHA1/2 Harjaantumisopetuksen oppimäärä EVY Yleisopetuksen oppimäärä, sovellettu vammautuneille tai kehityksessään viiväst *SIIRTÄMINEN ERITYIS- OPETUKSEEN EDY EMU Yleisopetuksen oppimäärä sovellettu dysfasiaoppilaalle Mukautettu oppimäärä EKU ENÄ Yleisopetuksen oppimäärä sovellettu kuulovammaiselle Yleisopetuksen oppimäärä sovellettu näköv Mukautettu oppimäärä seuraavissa aineissa: vapautetaan seuraavien aineiden o Avustajatarve, missä tilanteissa: Muuta: OPETUKSEN JÄRJESTÄMIS-PAIKKA Koulu Päiväkoti Pienluokka / tukiluokka / erityisluokka Yleisopetuksen luokka LAUSUNNOT Pvm Psykologi Lääkäri Muu: Perusopetuslaki 40, 37 : Koulun henkilöstö (rehtori, opettajat, koulunkäyntiavustajat ja muut) sekä kouluterveydenhuollosta ja muusta oppilashuollosta vastaavat henkilöt saavat antaa toisilleen sekä koulutuk vastaaville viranomaisille opetuksen asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välttämättömät tied VANHEMPIEN MIELIPIDE Suostun / suostumme Koulunkäynnin aloituksen lykkäykseen Ottamiseen erityisopetukseen En suostu / emme suostu Erityisopetussiirtoon Päivämäärä

15 Loimaan kaupunki Koululautakunta / 101 LIITE 1 Loimaan perusopetus Opetussuunnitelma alkaen Allekirjoitus Allekirjoitus NEUVOTTELUUN OSALLISTUNEET Neuvottelupäivämäärä Nimi Neuvottelupaikka Toimipaikka, tehtävä 4.6. KERHOTOIMINTA Koulun oppilaskerhoja järjestetään mahdollisuuksien mukaan.

16 Loimaan kaupunki Koululautakunta / 101 LIITE 1 Loimaan perusopetus Opetussuunnitelma alkaen 5. ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1. ERI TUKIMUODOT 5.2. OSA-AIKAINEN ERITYISOPETUS Oppilaalle annetaan luki-opetusta, jos hänellä on lukemisen ja/tai kirjoittamisen oppimisessa esiintyviä ongelmia. Puheopetusta annetaan erilaisten puhehäiriöiden korjaamiseksi ERITYISOPETUKSEEN OTETTUJEN JA SIIRRETTYJEN OPETUS 5.4. HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA 5.5. OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN TOIMINTA-ALUEITTAIN

17 Loimaan kaupunki Koululautakunta / 101 LIITE 1 Loimaan perusopetus Opetussuunnitelma alkaen 6. KIELI- JA KULTTUURIRYHMIEN OPETUS 6.1. SAAMELAISET 6.2. ROMANIT 6.3. VIITTOMAKIELISET 6.4. MAAHANMUUTTAJAT

18 Loimaan kaupunki Koululautakunta / 101 LIITE 1 Loimaan perusopetus Opetussuunnitelma alkaen 7. OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT 7.1. EHEYTTÄMINEN JA AIHEKOKONAISUUDET 7.2. ÄIDINKIELEN JA TOISEN KOTIMAISEN KIELEN OPISKELU 7.3. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Suomi äidinkielenä Äidinkieli on oppimisen perusta ja elämänhallinnan väline. Kieli on keskeinen ajattelun, itseilmaisun, sosiaalisen suhteiden muodostamisen, maailmankuvan jäsentämisen sekä kulttuurin siirtämisen ja kehittämisen kannalta. Äidinkielen opetuksen tavoitteena on kehittää oppilaasta hyvä lukija, kirjoittaja ja viestijä. Sekä suullisen että kirjallisen ilmaisun selkeyteen kiinnitetään erityistä huomiota. Oppilaan luovuutta ja ajattelukykyä kehitetään sekä pyritään kasvattamaan oppilasta myönteiseen ja luontevaan kanssakäymiseen. Äidinkielen perustaitojen oppiminen ja monipuolinen kielenhallinta ovat opetuksen keskeisiä tavoitteita. Päätavoitteena on toimivan ja vuosi vuodelta laajenevan ja syvenevän puhe-, luku- ja kirjoitustaidon saavuttaminen. Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tehtävänä on vahvistaa oppilaan ihmissuhdetaitoja. Tavoitteena on, että peruskoulun päättyessä oppilas on aktiivinen viestijä ja lukija, joka pääsee osalliseksi kulttuurista ja joka uskaltaa osallistua ja vaikuttaa yhteiskuntaan. Äidinkieli ja kirjallisuus on tieto-, taito- ja taideaine. Äidinkielen oppiminen on kokonaisvaltaista, sillä se kattaa kaikki kielen osa-alueet ja tehtävät. Oppiaineiden joukossa äidinkielellä on erityisasema: se on sekä oppimisen kohde että väline. Peruskoulun äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tehtävänä on suunnitelmallisesti kehittää kieleen pohjautuvia opiskelu- ja viestintätaitoja. Oppiaineen oppisisällöt kootaan kielitieteestä, kirjallisuustieteestä ja viestintätieteistä. Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa käytetään monipuolisia ja vaihtelevia opetusmenetelmiä ja työtapoja. Työtapana voidaan käyttää esimerkiksi esittävää opetusta, kyselevää opetusta, opetuskeskustelua, ryhmätyötä, yksilöllistä harjoittelua, yhteistoiminnallista oppimista, projektityöskentelyä, tietokoneavusteista opetusta ja dramatisointia. Opetusmenetelmän ja työtavan valintaan vaikuttavat olennaisesti mm. luokka-aste, opetusryhmän koko ja koostumus, opetettava aines sekä käytettävissä olevat opetusvälineet ja työtilat. AIHEKOKONAISUUDET ÄIDINKIELESSÄ JA KIRJALLISUUDESSA Aihekokonaisuudet voidaan ottaa monipuolisesti huomioon peruskoulun äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa. 1. Ihmisenä kasvaminen toteutuu erilaisten lasten- ja nuortenkirjojen lukemisessa ja tulkitsemisessa ilmaisuharjoituksissa omien tunteiden tunnistamisessa ja niiden ilmaisussa draamaharjoituksissa tulkitsemalla toisten tunteita ja harjoittamalla yhteistyötaitoja tunteiden ilmaisussa kirjoittamalla

19 Loimaan kaupunki Koululautakunta / 101 LIITE 1 Loimaan perusopetus Opetussuunnitelma alkaen 2. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys ilmenevät omaan kieleen ja kulttuuriin tutustumisessa (mm. kotimainen kirjallisuus ja teatteri) kotiseudun kulttuurissa (paikkakunnan kirjailijat, Loimaan Teatteri, kesäteatterit) aihekokonaisuuteen liittyvissä teemapäivissä ystävyyskuntatoiminnassa tapakulttuurissa meillä ja muualla eri kulttuureista kertovissa teksteissä 3. Viestintää ja mediataitoa harjoitellaan mm. sanomalehtiviikolla aikakauslehtipäivänä koulun omaa lehteä toimittamalla tekemällä ja päivittämällä koulun omia nettisivuja tutustumalla ja kirjoittamalla paikallislehteen tulkitsemalla ja suunnittelemalla mainoksia käyttämällä kriittisesti eri medioita 4. Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys voidaan toteuttaa esim. kirjoittamalla mielipidekirjoituksia ja vastineita tekemällä aloitteita kotikunnan päättäjille ja nuorisovaltuustolle osallistumalla Yritys hyvä -kirjoituskilpailuun 5. Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä kehityksestä ilmenee ko. aiheisiin liittyvissä sanoma- ja aikakauslehtien artikkeleissa ympäristön kuvauksissa kaunokirjallisissa teksteissä ja omissa kirjoitelmissa kirjoitelmien ja väittelyiden aiheissa esim. kierrätysoppaissa ja -ohjeissa, merkkien tulkinnassa 6. Turvallisuus ja liikenne tulevat käsitellyiksi esimerkiksi liikenneaiheisissa teksteissä ohjeiden, sääntöjen ja muiden ohjailevien tekstien tulkinnassa onnettomuusuutisissa aihekokonaisuuteen liittyvissä tilastoissa koulukiusaamista tai väkivaltaa kuvaavissa kirjoissa 7. Ihminen ja teknologia aihekokonaisuutta toteutetaan hyödyntämällä Internetin mahdollisuuksia käyttämällä uutta viestintätekniikkaa omien tekstien muokkauksessa ja välittämisessä harjoittelemalla tietotekniikan vastuullista käyttöä

20 Loimaan kaupunki Koululautakunta / 101 LIITE 1 Loimaan perusopetus Opetussuunnitelma alkaen VUOSILUOKAT 1-2 TAVOITTEET ÄIDINKIELESSÄ JA KIRJALLISUUDESSA haluaa, rohkenee ja osaa ilmaista itseään sekä suullisesti että kirjallisesti ja hänen kokonaisilmaisunsa kehittyy kuuntelee keskittyen ja eläytyen tilanteen mukaan osallistuu keskusteluun kysymällä, vastaamalla, kertomalla sekä ilmaisemalla omia tietojaan, kokemuksiaan, ajatuksiaan ja mielipiteitään oppii lukemisen ja kirjoittamisen perustekniikan sekä niihin liittyviä käsitteitä, kuten äänne, kirjain, tavu, sana, aakkoset ja aakkosjärjestys sekä alustavasti myös lause ja teksti hän oppii ymmärtämään myös harjoittelun ja säännöllisen lukemisen ja kirjoittamisen merkityksen näiden taitojen kehittymisessä oppii tarkkailemaan lukemistaan ja luetun ymmärtämistään saa mahdollisuuksia kehittää luku- ja kirjoitustaitoaan, myös medialukutaitoaan sekä kehittää viestintävalmiuksiaan myös tietoteknisessä oppimisympäristössä oppii vähitellen omaa tekstiä kirjoittaessaan ottamaan huomioon kirjoitetun kielen sopimuksia ja sääntöjä kuuntelee ja lukee kirjallisuutta niin, että hän sen avulla tutustuu kirjakieleen, hänen sana- ja ilmaisuvarastonsa ja mielikuvituksensa rikastuvat, hän saa aineksia ajatteluunsa ja ilmaisuunsa ja hänelle tarjoutuu mahdollisuus aikuisen lukemista kuunnellessaan löytää kirjallisuuden kiehtova maailma opettelee valitsemaan itseään kiinnostavaa luettavaa ja lukee lukutaitoaan vastaavia kirjoja 1. vuosiluokka haluaa, rohkenee ja osaa ilmaista itseään suullisesti kuuntelee keskittyen ja eläytyen tilanteen mukaan osallistuu keskusteluun kysymällä, vastaamalla, kertomalla sekä ilmaisemalla omia tietojaan, kokemuksiaan, ajatuksiaan ja mielipiteitään oppii lukemisen ja kirjoittamisen perustekniikan sekä niihin liittyviä käsitteitä, kuten äänne, kirjain, tavu, sana, aakkoset ja alustavasti myös lause ja teksti hän oppii ymmärtämään myös harjoittelun ja säännöllisen lukemisen ja kirjoittamisen merkityksen näiden taitojen kehittymisessä saa mahdollisuuksia kehittää luku- ja kirjoitustaitoaan kuuntelee ja lukee kirjallisuutta niin, että hän sen avulla tutustuu kirjakieleen, hänen sana- ja ilmaisuvarastonsa ja mielikuvituksensa rikastuvat, hän saa aineksia ajatteluunsa ja ilmaisuunsa ja hänelle tarjoutuu mahdollisuus aikuisen lukemista kuunnellessaan löytää kirjallisuuden kiehtova maailma opettelee valitsemaan itseään kiinnostavaa luettavaa ja lukee lukutaitoaan vastaavia kirjoja 2. vuosiluokka Ensimmäisen luokan tavoitteita syvennetään ja vahvistetaan. Lisäksi oppilas haluaa, rohkenee ja osaa ilmaista itseään sekä suullisesti että kirjallisesti ja hänen kokonaisilmaisunsa kehittyy oppii aakkosjärjestyksen oppii tarkkailemaan lukemistaan ja luetun ymmärtämistään saa mahdollisuuksia kehittää luku- ja kirjoitustaitoaan, myös medialukutaitoaan sekä kehittää viestintävalmiuksiaan myös tietoteknisessä oppimisympäristössä

21 Loimaan kaupunki Koululautakunta / 101 LIITE 1 Loimaan perusopetus Opetussuunnitelma alkaen oppii vähitellen omaa tekstiä kirjoittaessaan ottamaan huomioon kirjoitetun kielen sopimuksia ja sääntöjä KESKEISET SISÄLLÖT ÄIDINKIELESSÄ JA KIRJALLISUUDESSA Vuorovaikutustaidot 1. vuosiluokka suullista ilmaisua erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, osallistumista pari-, pienryhmä- ja luokkakeskusteluihin kuullun, nähdyn ja koetun työstämistä improvisoinnin, kerronnan, leikin ja draaman avulla keskittyvän ja tarkan kuuntelemisen harjoittelua kirjoitettuun kieleen ja yleispuhekieleen tutustumista opettajan luennan ja kerronnan avulla; runojen ja lorujen harjoittelemista myös ulkoa omien kokemusten, havaintojen ja tapahtumien selostamista ja tarinoiden kertomista aluksi omalle parille ja pienryhmälle esiintymistottumusten kartuttamista muihin taideaineisiin integroiden 2. vuosiluokka opittujen taitojen kertaamista ja syventämistä luetun työstämistä improvisoinnin, kerronnan, leikin ja draaman avulla päättelevän kuuntelemisen harjoittelua Lukeminen ja kirjoittaminen 1. vuosiluokka lukemisen ja kirjoittamisen monipuolista päivittäistä harjoittelua tekstien, niin painettujen kuin sähköistenkin, käsittelemistä keskustellen äänne-kirjain-vastaavuuden runsasta harjoittelua: äänteiden ja kirjainten yhdistämistä tavuiksi ja tavujen yhdistämistä sanoiksi, kokonaisten sanojen purkamista osiin; tavujen, sanojen ja lyhyiden tekstien lukemista; totuttautumista tekstin ymmärtämistä helpottaviin keinoihin luettavan liittäminen omiin kokemuksiin ympäröivästä maailmasta puheen purkamista sanoiksi, tavuiksi ja äänteiksi; sanojen kirjoittamisharjoittelua äännekirjainvastaavuudeltaan oikein kirjainmuotojen piirtämisen harjoittelua niin, että kirjoittamisen rytmi löytyy; isojen ja pienten tekstauskirjainten opettelua; (kirjainmallit, numerot ja matemaattiset merkit liitteenä) harjaantumista oikeaan kynäotteeseen, tarkoituksenmukaisen kirjoitusasennon löytäminen, silmän ja käden koordinaation vahvistamista 2. vuosiluokka varmistetaan ja syvennetään aiemmin opittuja taitoja vähitellen tapahtuvaa siirtymistä ääneen lukemisesta äänettömään lukemiseen tekstin ymmärtämistä parantaviin strategioihin tutustumista ja totuttautumista niiden käyttämiseen pysähtyminen ymmärtämisen kannalta järkevissä kohdissa (esim. välimerkit, koko lauseen lukeminen kerrallaan) keskeisten asioiden löytäminen tekstistä ja päätelmien tekeminen luetusta tottuminen tarkkailemaan, milloin ei ole ymmärtänyt yksittäisen sanan, lauseen tai jakson merkitystä ja hidastamaan tällöin lukemista sekä etsimään ratkaisua myös ympäröivästä tekstistä harjaantumista hiiren käyttöön ja tietokoneella piirtämiseen ja kirjoittamiseen

22 Loimaan kaupunki Koululautakunta / 101 LIITE 1 Loimaan perusopetus Opetussuunnitelma alkaen oikeinkirjoituksen harjoittelua nimenomaan sana- ja lausetasolla; sanavälit ja sanan jakaminen eri riveille, totuttautumista käyttämään isoja alkukirjaimia tutuissa nimissä ja lauseiden alussa, lauseiden lopetusmerkkeihin tutustumista ja niiden käytön alustavaa harjoittelua omissa teksteissä omiin arkikokemuksiin, havaintoihin, mielipiteisiin ja mielikuvitukseen perustuvien tekstien tuottamista niin, että päähuomio on sisällössä ja luomisen ilossa Kirjallisuus ja kieli 1. vuosiluokka monipuolista kirjallisuuteen tutustumista: opettajan luentaa kuunnellen, kuvia katsellen ja vähitellen itse lukien kirjojen lukemista ja käsittelyä niin, että keskeistä on elämyksellisyys ja lukukokemusten jakaminen; kirjallisuuden käyttämistä monin tavoin virikkeinä luovassa toiminnassa luokka- ja koulukirjaston käytön harjoittelua 2. vuosiluokka monipuolistetaan aiemmin opittua luetuista kirjoista keskustelua ja niistä muille kertomista yleisen kirjaston käytön harjoittelua KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 2. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ ÄIDINKIELESSÄ JA KIRJALLISUUDESSA Oppilaan vuorovaikutustaidot ovat kehittyneet niin, että hän on tottunut ilmaisemaan itseään suullisesti; hän osaa kertoa pienelle ryhmälle havainnoistaan ja kokemuksistaan niin, että kuulijat pystyvät seuraamaan kerrontaa osaa toimia tarkoituksenmukaisesti arkipäivän puhetilanteissa, seuraa opettajan ja muiden oppilaiden kerrontaa ja keskustelua ja pyrkii puhujana vastavuoroisuuteen; keskustelussa hän reagoi kuulemaansa omilla ajatuksillaan ja kysymyksillä osallistuu keskittyen ilmaisuharjoituksiin Oppilaan luku-ja kirjoitustaito on kehittynyt niin, että hän on edennyt alkavan lukemisen vaiheesta perustekniikan vahvistumisen vaiheeseen; hänen lukemisensa on niin sujuvaa, että hän selviää ikäkaudelleen tarkoitettujen tekstien lukemisesta on alkanut jo tarkkailla lukiessaan, ymmärtääkö hän lukemaansa; hän pystyy jo tekemään päätelmiä lukemastaan osaa ilmaista itseään myös kirjallisesti niin, että hän selviää oman arkensa kirjoittamistilanteista, hän osaa myös käyttää mielikuvitusta kirjoittaessaan osaa käsin kirjoittaessaan jo sitoa kirjaimia toisiinsa; hän osaa tuottaa omaa tekstiä myös tietokoneella osaa kirjoittaa helppoja ja tuttuja sanoja jo lähes virheettömästi ja on alkanut käyttää lauseissa lopetusmerkkejä ja lauseen alussa isoa kirjainta Oppilaan suhde kirjallisuuteen ja kieleen on rakentunut niin, että hän etsii itselleen sopivaa ja mieluisaa luettavaa; hän käyttää lukutaitoaan viihtymiseen ja myös löytääkseen tietoa on lukenut ainakin muutamia, lukutaitoaan vastaavia lastenkirjoja, ja hänen medialukutaitonsa riittää ikäkaudelle suunnattujen ohjelmien seuraamisen käyttämiseen pystyy tekemään ikäkaudelleen ominaisia havaintoja kielestä; hän rohkaistuu erittelemään sanojen tavu- ja äännerakennetta, nimittelemään ja pohtimaan sanojen

23 Loimaan kaupunki Koululautakunta / 101 LIITE 1 Loimaan perusopetus Opetussuunnitelma alkaen merkityksiä ja muotoja; hän osaa luetella kirjaimet aakkosjärjestyksessä ja osaa käyttää aakkosjärjestystä on tottunut kielestä ja teksteistä puhuessaan käyttämään opetettuja käsitteitä VUOSILUOKAT 3-5 TAVOITTEET ÄIDINKIELESSÄ JA KIRJALLISUUDESSA 3. vuosiluokka osaa lukea sujuvasti ja ymmärtää tekstin sisältöjä kartuttaa sanavarastoaan lukemalla erilaista kirjallisuutta oppii käyttämään koulukirjastoa osaa hakea ja varata luettavaa yleisestä kirjastosta oppii valitsemaan ikätasolleen sopivaa luettavaa lukee kokonaisteoksia ja osaa tulkita lukemaansa osaa tuottaa oikeinkirjoitukseltaan hyvää tekstiä (lause, loppuvälimerkit) varmentaa käsialaansa oppii tuottamaan tekstiä tekstinkäsittelyohjelmilla oppii sanojen luokittelua harjaantuu kuuntelijana osaa kertoa kokemastaan ja näkemästään oppii erilaisten viestimien käyttöä harjoittelee luontevaa esiintymistä KESKEISET SISÄLLÖT ÄIDINKIELESSÄ JA KIRJALLISUUDESSA 3. vuosiluokka (5 vvt) Vuorovaikutustaidot kuunnelmat, kasettikirjat, koulu-tv ohjelmat esiintymisharjoitukset Luku- ja kirjoitustaito sujuva lukeminen ääneen pienet kirjoitelmat käsialaharjoitukset Kielentuntemus aakkostaminen, vokaalit ja konsonantit lause, loppuvälimerkit, iso alkukirjain, yhdyssanat substantiivi, adjektiivi, verbi yleisnimet, erisnimet Kirjallisuus lastenkirjat runot, näytelmät, kertomukset, sadut TAVOITTEET ÄIDINKIELESSÄ JA KIRJALLISUUDESSA 4. vuosiluokka sujuvoittaa lukemistaan edelleen

24 Loimaan kaupunki Koululautakunta / 101 LIITE 1 Loimaan perusopetus Opetussuunnitelma alkaen tekee päätelmiä lukemistaan teksteistä laajentaa lukuharrastustaan oppii tulkitsemaan tekstejä ja osaa jakaa lukukokemuksiaan tutustuu sanoma-, aikakaus- ja sarjakuvalehtiin sekä elokuvaan ja teatteriin oppii käyttämään ajatuskarttaa kirjoittamisen tukena kirjoittaa selkeällä käsialalla osaa muokata tekstiään kiinnittää huomiota oikeinkirjoitukseen (iso ja pieni alkukirjain, isot välimerkit ja pilkun käytön alkeet) oppii sanaluokat, verbin persoonamuodot, päälausetyypit opettelee tiedon hankkimista sekä kirjoista että Internetistä pitää erilaisia suullisia esityksiä KESKEISET SISÄLLÖT ÄIDINKIELESSÄ JA KIRJALLISUUDESSA 4. vuosiluokka (5 vvt) Vuorovaikutustaidot suulliset esitykset keskittyneen kuuntelun harjoitukset palautteen antaminen ja vastaanottaminen Luku- ja kirjoitustaito sujuva lukutaito päättelevä lukeminen tekstin muokkaaminen selkeän käsialan varmistaminen Kielentuntemus sanaluokat verbin persoonamuodot pää- ja sivulauseet loppuvälimerkit Kirjallisuus lukuharrastuksen ylläpitäminen ja laajentaminen lasten tietokirjojen suuntaan lasten aikakauslehdet paikallisteatterin esitykset, elokuvat kirjallisuuden lajeihin tutustuminen TAVOITTEET ÄIDINKIELESSÄ JA KIRJALLISUUDESSA 5. vuosiluokka lukee lasten- ja nuortenkirjoja sekä erilaisia tietotekstejä nauttii lukukokemuksistaan osaa tulkita erilaisia tekstejä ja erottaa pääasiat yksityiskohdista oppii tulkitsemaan erilaisia median viestejä kirjoittaa monipuolisia tekstejä oppii jaksottelemaan tekstiään harjaannuttaa oikeinkirjoitustaan edelleen opettelee uusina välimerkkeinä vuorosanojen välimerkit (lainausmerkit, vuorosanaviiva) tutkii nominien taivutusta, oppii sijamuodoista nominatiivin, partitiivin ja genetiivin, verbistä aikamuodot

25 Loimaan kaupunki Koululautakunta / 101 LIITE 1 Loimaan perusopetus Opetussuunnitelma alkaen oppii vertailemaan yleis- ja puhekieltä harjaantuu ilmaisemaan mielipiteensä perustellusti oppii tuottamaan erilaisia tekstejä tekstinkäsittelyohjelmalla osaa käyttää harkiten viestintävälineitä harjaantuu suullisten esitysten pitäjänä KESKEISET SISÄLLÖT ÄIDINKIELESSÄ JA KIRJALLISUUDESSA 5. vuosiluokka (5 vvt) Vuorovaikutustaidot keskustelu- ja väittelyharjoitukset esitelmät erilaisten käsikirjoitusten työstäminen asioiden toimittaminen koulun käytännön tilanteissa viestintävälineiden käyttö Luku- ja kirjoitustaito sujuva kirjoitustaito luetunymmärtämisharjoituksia pääasioiden erottaminen yksityiskohdista erilaisten tekstien tulkinta jaksottelu monipuolisten tekstien kirjoittaminen (kertomukset, käsikirjoitukset, runot) vuorosanojen kirjoittaminen Kielentuntemus yleis- ja puhekielen vertaileminen verbin aikamuodot nominatiivi, genetiivi, partitiivi piste, kysymys- ja huutomerkki pilkku, kaksoispiste, lainausmerkit ja vuorosanaviiva lause, virke Kirjallisuus lasten- ja nuortenkirjat sarjakuvat kirjallisuuden käsitteisiin tutustuminen TAVOITTEET 6. vuosiluokka oppii lukemaan monipuolista kirjallisuutta ja saa siitä elämyksiä tutustuu suomalaiseen ja muiden maiden kansanperinteeseen ymmärtää lukemaansa ja osaa valita itselleen sopivaa luettavaa oppii suunnittelemaan tekstinsä käyttötarkoituksen mukaan osaa kirjoittaa kuvitteellisen tekstin lisäksi asiatekstiä kehittää lausetajuaan ja varmentaa oikeinkirjoitustaan kiinnittää huomiota käsialansa selvyyteen ja sujuvuuteen oppii tunnistamaan lauseenjäsenistä subjektin, predikaatin ja objektin osaa kuunnella ja keskustella empaattisesti ja kriittisesti harjoittelee vuorovaikutustaitoja sekä viestien lähettäjänä että vastaanottajana

26 Loimaan kaupunki Koululautakunta / 101 LIITE 1 Loimaan perusopetus Opetussuunnitelma alkaen KESKEISET SISÄLLÖT ÄIDINKIELESSÄ JA KIRJALLISUUDESSA 6. vuosiluokka (5 vvt) Vuorovaikutustaidot kuuntelu- ja keskusteluharjoitukset Luku- ja kirjoitustaito monipuolisten lukutapojen harjoitteleminen oikeinkirjoitustaidon vahvistaminen selkeän ja luettavan tekstin kirjoittamisen harjoittelu lyhennelmä tietotekstistä tekstin suunnittelu käyttötarkoituksen mukaan (pöytäkirja, kirje, raportti, selostus) Kielentuntemus subjekti, predikaatti, objekti paikallissijat verbin persoonamuoto, aikamuodot, pääluokat päälausetyypit, sivulausetyypit Kirjallisuus lasten- ja nuortenkirjojen analysointi ja arviointi (lukupäiväkirja) kotimaista kirjallisuuden lukeminen ja esitteleminen paikallinen kulttuuri (esim. Prättäkitti) ARVIONTI ÄIDINKIELESSÄ JA KIRJALLISUUDESSA Äidinkielen ja kirjallisuuden arviointi vuosiluokilla 3-6 perustuu tavoitteiden saavuttamiseen kohdistuu eri osa-alueiden vuosiluokittaisiin sisältöihin kohdistuu suullisiin ja kirjallisiin tuotoksiin ja jatkuvaan työskentelyn havainnointiin koostuu opettajan arvioinnista ja oppilaan itsearvioinnista KUVAUS OPPILAAN ÄIDINKIELEN JA KIRJALLISUUDEN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 5. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ (6?) Oppilaan vuorovaikutustaidot ovat kehittyneet niin, että hän rohkenee ilmaista itseään sekä suullisesti että kirjallisesti erilaisissa tilanteissa ja haluaa kehittää ilmaisu- ja vuorovaikutustaitojaan; hän osaa käyttää puheenvuoron keskustelutilanteessa kertoo ja kuvailee omia havaintojaan ja ajatuksiaan sekä vertailee niitä toisten havaintoihin; hän pystyy jo omassa viestinnässään jonkin verran ottamaan huomioon viestintätilanteen ja -välineen ja pyrkii siihen, että hänen oma viestinsä on ymmärrettävä ja saavuttaa vastaanottajan osaa kuunnella toisten ajatuksia ja osaa myös muodostaa omia mielipiteitä ja pyrkii perustelemaan niitä; hän on tottunut arvioimaan kuulemaansa ja lukemaansa osaa tehdä puhutussa ja kirjoitetussa tekstissä käytetyistä keinoista viestin sisältöä ja viestintätilannetta koskevia päätelmiä pystyy pitämään tutulle yleisölle pienimuotoisen, selkeän suullisen esityksen; hän osallistuu aktiivisesti ilmaisuharjoituksiin. Oppilaan taito tulkita ja hyödyntää erilaisia tekstejä on kehittynyt niin, että hän on saavuttanut sujuvan peruslukutaidon

27 Loimaan kaupunki Koululautakunta / 101 LIITE 1 Loimaan perusopetus Opetussuunnitelma alkaen osaa käyttää luetun ymmärtämistä parantavia strategioita tuntee tiedonhankinnan päävaiheet on tottunut käyttämään kirjastoa ja pystyy etsimään tarvitsemaansa tietoa painetuista ja sähköisistä lähteistä löytää pääasiat, myös teksteistä, joissa on sanoja, ääntä ja kuvia erottaa mielipiteen ikäisilleen sopivasta tekstistä ja pohtii tekstin luotettavuutta ja merkitystä itselleen käyttää lukutaitoaan sekä hyödykseen että huvikseen. Oppilaan taito tuottaa tekstejä ja hyödyntää niitä eri tarkoituksiin on kehittynyt niin, että hän osaa tuottaa kirjallisesti ja suullisesti erilaisia tekstejä kuten kertomuksen, kuvauksen ja ohjeen suunnittelee ja ideoi tekstinsä sisältöä ja pystyy rakentamaan tietoon, kokemukseen ja mielikuvitukseen Oppilaan suhde kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin on kehittynyt niin, että hän hyödyntää kielellisiä havaintojaan ja taitojaan omien ja muiden tekstien ymmärtämisessä ja tuottamisessa on tottunut tarkastelemaan tekstiä kokonaisuutena ja erottelemaan sen osia, osaa etsiä ja luokitella tekstien sanoja eri perustein ja ryhmitellä sanoja merkityksen ja taivutuksen perusteella sanaluokkiin tietää, että verbeillä voi ilmaista aikaa ja persoonaa hahmottaa yksinkertaisen tekstin lauseista subjektin ja predikaatin sekä hahmottaa lauseen tekstin osaksi tuntee puhutun ja kirjoitetun kielimuodon eroja ja hyödyntää niiden työnjakoa jo omassa ilmaisussaan on lukenut luokan yhteiset kokonaisteokset, runsaasti lyhyitä tekstejä ja erilaisia valinnaisia kirjoja ja työstänyt niitä eri menetelmin pystyy valitsemaan itselleen mieluista luettavaa ja osaa kuvailla itseään lukijana; hän laajentaa lukemalla tietämystään, saa elämyksiä ja kehittää mielikuvitustaan on tutustunut myös elokuvan, teatterin ja muun median keinoin rakennettuun fiktioon. VUOSILUOKAT 7-9 TAVOITTEET ÄIDINKIELESSÄ JA KIRJALLISUUDESSA Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tavoitteena peruskoulun yläluokilla on, että oppilas oppii arvostamaan ja käyttämään monipuolisesti omaa äidinkieltään ymmärtää kielen sekä oppimisen kohteeksi että oppimisen välineeksi tajuaa oman äidinkielen merkityksen oppimisessa ja minäkuvan rakentamisessa haluaa kehittää kieleen pohjautuvia opiskelu- ja viestintätaitojaan osaa käyttää kieltä tarkoituksenmukaisesti eri tilanteissa kiinnostuu tutkimaan kieltä ja sen ilmiöitä tuntee suomen kielen rakenteen ja sen ominaispiirteet osaa kirjoittaa tekstejä erilaisiin käyttötarkoituksiin hallitsee oikeinkirjoituksen ja oikeakielisyyskäytänteet kirjoittaa sujuvalla ja selkeällä käsialalla hallitsee monipuolisen tekstinkäsittelyn pystyy lukemaan erilaisia tekstejä sopivaa lukutekniikkaa käyttäen perehtyy kaunokirjallisuuden ja kansanperinteen lajeihin hahmottaa suomalaisen kirjallisuuden ja kulttuurin merkityksen haluaa mahdollisimman monipuolisesti lukea kirjallisuutta käyttää mielikuvitustaan ja eläytyy lukemaansa oppii käyttämään kirjastoa ja löytää sieltä mieluista luettavaa

28 Loimaan kaupunki Koululautakunta / 101 LIITE 1 Loimaan perusopetus Opetussuunnitelma alkaen hallitsee erilaiset tiedonhaun menetelmät osaa käyttää ja hyödyntää mediaa monipuolisesti ja kriittisesti rohkaistuu ilmaisemaan itseään puheviestinnän keinoin oppii hyvän, aktiivisen kuuntelijan taidot ja käyttää niitä eläytyy kulttuurikokemuksiin saaden aineksia tunne-elämänsä kehittämiseen KESKEISET SISÄLLÖT ÄIDINKIELESSÄ JA KIRJALLISUUDESSA 7. vuosiluokka (3 vvt) sanojen luokittelu ja taivutus lauseenjäsenistä subjekti, predikaatti ja objekti virke ja lause, pää- ja sivulausetyypit erilaisten tekstien tuottamista (kertomukset, tiivistelmät, esitelmät, runot) miellekartta kappalejako välimerkit kirjallisuuden päälajit nuortenkirjat, muut fiktiiviset tekstit, tietotekstit viestinnän peruskäsitteet erilaiset suulliset esitykset Vuorovaikutustaidot suullista ilmaisua harjoitellaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa tutustutaan luokkatovereihin erilaisten tutustumisleikkien avulla tehdään ilmaisuharjoituksia, joilla rohkaistaan ja innostetaan oppilaita toimimaan pari- ja ryhmätöissä uuteen kouluun tutustuminen: keskusteluja, haastatteluja ja esittelyjä Tekstin ymmärtäminen kirjallisuuden lajit tietotekstin lukeminen ja miellekartan tekeminen tietokirja lähdemateriaalina Internet ja tiedonhaku tiedonhankinnan menetelmät tiivistelmä kertomus uutinen kuvan lukeminen kirjoitetaan tekstien ja kuvien pohjalta Puhe-esitykset ja kirjoitelmat valmistetaan esitelmä, jonka valmistamisessa ja esittämisessä painotetaan vuorovaikutteisuutta ja kohderyhmän huomioonottamista (Millainen esitelmä herättää kuulijoiden kiinnostuksen ja välittää sisällön havainnollisesti ja selkeästi?) varmennetaan jäsentelytaitoja: aloitusta, ajatuksen kulkua, jaksotusta ja lopetusta niin, että teksteistä tulee johdonmukaisia ja kuulijat/lukijat huomioonottavia kehitetään taitoa olla toisen tekstin kuulijana ja lukijana opetellaan rakentavan palautteen antamista kirjoitetaan fiktiivisiä tekstejä, joissa kiinnitetään huomiota kertomuksen rakenteeseen ja suunnitteluun varmennetaan lause- ja virketajua sekä oikeinkirjoitusta Tiedonhallintataidot tiedonhankintaan, kokemuksiin ja havaintoihin perustuva pienoistutkimus, jota

29 Loimaan kaupunki Koululautakunta / 101 LIITE 1 Loimaan perusopetus Opetussuunnitelma alkaen laadittaessa painotetaan lähteiden luotettavuutta ja käyttökelpoisuutta haetun tiedon jäsentäminen ja esittäminen omin sanoin kirjasto yhä tutummaksi Kielentuntemus ja kielioppi sanaston luokittelua: nominit, verbi, partikkeli sanaluokkien taivutus: nomineista sijamuodot; verbistä pääluokka, aikamuoto ja persoona virke ja lauseet oikeinkirjoituksen vahvistamista isot ja pienet välimerkit Kirjallisuus luetaan paljon kirjallisuutta: runoja, novelleja, näytelmiä ja romaaneja harjoitellaan tekstien avaamista ja keskustellaan luetusta dramatisoidaan luettua kirjallisuutta 8. vuosiluokalla (4 vvt) verbitaivutuksen kertaus, uutena tapaluokat kaikki lauseenjäsenet erilaisten tekstien tuottamista (uutinen, mielipidekirjoitus, referaatti,fiktiiviset kirjoitelmat, asiatekstit) oikeinkirjoituksen ja välimerkkien käytön varmennusta prosessikirjoittaminen tekstinkäsittely tiedonhakuprosessin ja muistiinpanotekniikan harjoitukset monipuolisten kaunokirjallisten tekstien lukemista ja tulkintaa tietokirjallisuus joukkoviestintävälineet, niiden monipuolinen ja kriittinen käyttö ilmaisutaidon harjoitukset, näytelmät, esitykset kokoustaidon alkeet Vuorovaikutustaidot vahvistetaan vuorovaikutustaitoja, viestintärohkeutta ja varmuutta sekä tilannetajua esittämällä erilaisia, itse kirjoitetuilla sketsejä kehitetään ryhmäviestintätaitoja tehdään ilmaisuharjoituksia, joissa annetaan mahdollisuuksia eläytymiseen ja erilaisten tilanteiden käsittelyyn roolien kautta Tekstinymmärtäminen tunnistetaan, analysoidaan ja tuotetaan erilaisia tekstilajeja harjoitellaan referaatin tekemistä perehdytään eri mediateksteihin ja laaditaan niitä (selostus, uutinen, mainos) harjoitellaan aineistosta kirjoittamista Puhe-esitykset ja kirjoitelmat harjoitellaan mielipiteiden muodostamista ja niiden perustelemista sekä esittämistä suullisesti ja kirjallisesti harjoitellaan muiden ajatusten kuuntelua, kommentointia ja palautteenantoa harjoitellaan tekstien kohdentamista eri kohderyhmille ja eri viestintävälineisiin harjoitellaan yleispuhekieltä erilaisissa viestintätilanteissa (väittely, keskustelu, kokous) varmennetaan puhekielen ja kirjakielen välisen eron huomaamista ja kirjakielen normien hallintaa

30 Loimaan kaupunki Koululautakunta / 101 LIITE 1 Loimaan perusopetus Opetussuunnitelma alkaen kirjoitetaan fiktioita, joissa kiinnitetään erityistä huomiota kertomuksen rikastamiseen henkilökuvilla ja dialogilla Tiedonhallintataidot syvennetään tiedonhankintataitoja ja arvioidaan lähteiden luotettavuutta laaditaan esitelmä, jossa pyritään käyttämään eri lähteitä Kielentuntemus ja kielioppi opiskellaan verbin modukset kerrataan lauseenjäsenistä subjekti, predikaatti ja objekti opiskellaan lauseenjäsenistä adverbiaali, predikatiivi ja attribuutti vahvistetaan oikeinkirjoitusta Kirjallisuus käsitellään kirjallisuutta aihepiireittäin (mm. jännitys- ja dekkarikirjallisuus, fantasia-, scifija kauhukirjallisuus) esitellään omia mielikirjoja käydään elokuvissa tai teatterissa 9. vuosiluokka (3 vvt) suomi ja sukukielet suomen kielen kehitys sivistyskieleksi yleiskieli, puhekieli oman äidinkielen merkitys kielenhuolto ja sen tarkoitus oikeakielisyyskäytänteiden varmistamista välimerkkien käytön varmistamista asia-aineiden ja fiktiivisiä tekstien kirjoittamista asioimiskirjoittamista (raportti, hakemus) tiedonhakuprosessin varmentaminen Suomen kirjallisuuden synty ja kehittyminen kansanperinne, suomalainen kulttuuri, suomalaisuus kirja- ja kirjailijaesittelyt (tutkielma/työkansio) kokouksessa toimiminen, kokouksen asiakirjat tilannepuheet, väittelyt Vuorovaikutustaidot harjoitellaan vuorovaikutustaitoja mm. keskusteluissa, neuvotteluissa, väittelyissä ja kokouksissa harjoitellaan kohteliasta kielenkäyttöä ja toisten huomioonottamista erilaisissa tilanteissa (esim. TET-jaksoa varten) Tekstinymmärtäminen perehdytään kielen alueelliseen ja sosiaaliseen vaihteluun ja tehokeinoihin tarkastellaan asiatyylin piirteitä harjoitellaan pohtivan ja tietoa välittävän tekstin erottamista fiktiivisestä tekstistä Puhe-esitykset ja kirjoitelmat laaditaan opettajan ohjauksessa kirjailijatyö (tutkielma), jonka aiheena on oppilaan valitsema kotimaisen kirjallisuuden edustaja harjoitellaan aineistopohjaista kirjoittamista harjoitellaan palautteen saamista ja antamista

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 Oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet Lisäopetuksen

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA JÄRVENPÄÄNKAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINENOSA Koulutuslautakunta hyväksynyt 17.8.2004 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 19.6.2007 48 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 17.6.2008

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta koulu-yhteisön

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYS OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.0 Arvot, toiminta-ajatus ja kehittämisstrategiat OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.2 Turvallinen oppimisympäristö Kiusaamisen

Lisätiedot

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen Saatteeksi Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet 2004 ( http://www.oph.fi/info/ops/

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

1. Suomi toisena kielenä (S2) opetus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

1. Suomi toisena kielenä (S2) opetus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa Kuvaa käytetty Heli Pukin luvalla SUOMI TOISENA KIELENÄ OPETUSSUUNNITELMA LAPPEENRANNAN VARHAISKASVATUKSESSA JA ESIOPET TUKSESSA SEKÄ ESIOPETUKSESSA ANNETTAVASSA PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVASSA OPETUKSESSA

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa

Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa Opetushallitus on hyväksynyt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014 http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/perusopetus

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 LEMPÄÄLÄN KUNTA SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 15.12.2010 Kunnanhallitus 24.1.2011 Kunnanvaltuusto 25.1.2012 Sisältö Sisältö... 5 Esipuhe... 3 1. Oppimisen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisältö Alkusanat s. 3 Johdanto s. 4 Päiväkoti Pehtoorin ja lasten vanhempien yhteiset arvot s. 5 Toiminta-ajatuksemme s. 5 Yhteistyö s. 6 Arki Pehtoorissa

Lisätiedot

KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA

KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA Anne Heinonen KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA - katsaus kirjaston ja koulun yhteistyöhön Anne Heinonen KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA - katsaus kirjaston ja koulun yhteistyöhön Piirroskuvat:

Lisätiedot

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Varhaiskasvatus 2.1 Varhaiskasvatus Kankaanpäässä 2.2 Arvot 2.3 Tavoitteet 3. Toteuttaminen 3.1 Varhaiskasvatuksen oppimisympäristö 3.2 Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014

Lisätiedot

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä otetaan huomioon

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen OPETUSHALLITUS MONISTE 6/2001 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho Kuva: Elvi

Lisätiedot

HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla

HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla - miten toimimme arjen käytännöissä PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ Työryhmä: Kristiina Korpi Helena Laitila Kati Mäki Sari

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Jenni Helenius (toim.) REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Vantaan, Nurmijärven, Suomen Vanhempainliiton ja Turun yliopiston Tehostetun ja erityisen tuen kehittämisverkosto Toimittanut

Lisätiedot

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4.1 Oppilashuollon määritelmä Oppilashuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

Mediametkaa! Mediakasvattajan käsikirja kaikilla mausteilla. Hanna Niinistö (toim.) Anu Ruhala (toim.) Annika Henriksson Leena Pentikäinen

Mediametkaa! Mediakasvattajan käsikirja kaikilla mausteilla. Hanna Niinistö (toim.) Anu Ruhala (toim.) Annika Henriksson Leena Pentikäinen 1 Hanna Niinistö (toim.) Anu Ruhala (toim.) Annika Henriksson Leena Pentikäinen Mediametkaa! Mediakasvattajan käsikirja kaikilla mausteilla Mediakasvatuskeskus Metka ry Mediamuffinssi-hanke BTJ Kirjastopalvelu

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Hyvä koulukirjasto. Opetushallitus Suomen koulukirjastoyhdistys ry. Hannele Frantsi Kaarina Kolu Seija Salminen. Hyvä koululukirjasto

Hyvä koulukirjasto. Opetushallitus Suomen koulukirjastoyhdistys ry. Hannele Frantsi Kaarina Kolu Seija Salminen. Hyvä koululukirjasto Hyvä koulukirjasto Hannele Frantsi Kaarina Kolu Seija Salminen Opetushallitus Suomen koulukirjastoyhdistys ry Hyvä koululukirjasto 1 Hyvä koulukirjasto teksti: Hannele Frantsi Kaarina Kolu Seija Salminen

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot