Loimaan kaupunki Koululautakunta / 101 LIITE 1. opetussuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Loimaan kaupunki Koululautakunta 30.8.2005 / 101 LIITE 1. opetussuunnitelma"

Transkriptio

1 Loimaan kaupunki Koululautakunta / 101 LIITE 1 Loimaan perusopetus Opetussuunnitelma alkaen Loimaan perusopetuksen opetussuunnitelma Perustuu Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin 2004 (Opetushallituksen määräykset 1/011/2004, 2/011/2004, 3/011/2004) sekä Valtioneuvoston asetukseen perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta (1435/2001) Koululautakunta / LIITE alkaen

2 Loimaan kaupunki Koululautakunta / 101 LIITE 1 Loimaan perusopetus Opetussuunnitelma alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1. OPETUSSUUNNITELMA 1.1. Opetussuunnitelman laatiminen 1.2. Opetussuunnitelman sisältö 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.1. Perusopetuksen arvopohja 2.2. Perusopetuksen tehtävä 2.3. Perusopetuksen rakenne 3. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.1. Oppimiskäsitys 3.2. Oppimisympäristö 3.3. Toimintakulttuuri 3.4. Työtavat 4. OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1. Kodin ja koulun välinen yhteistyö 4.2. Oppimissuunnitelma 4.3. Ohjauksen järjestäminen 4.4. Tukiopetus 4.5. huolto 4.6. Kerhotoiminta 5. ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1. Eri tukimuodot 5.2. Osa-aikainen erityisopetus 5.3. Erityisopetukseen otettujen ja siirrettyjen opetus 5.4. Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 5.5. Opetuksen järjestäminen toiminta-alueittain 6. KIELI- JA KULTTUURIRYHMIEN OPETUS 6.1. Saamelaiset 6.2. Romanit 6.3. Viittomakieliset 6.4. Maahanmuuttajat 7. OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT 7.1. Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet 7.2. Äidinkielen ja toisen kotimaisen kielen opiskelu 7.3. Äidinkieli ja kirjallisuus 7.4. Toinen kotimainen kieli 7.5. Vieraat kielet 7.6. Matematiikka 7.7. Ympäristö- ja luonnontieto 7.8. Biologia ja maantieto 7.9. Fysiikka ja kemia Terveystieto Uskonto Elämänkatsomustieto Historia Yhteiskuntaoppi Musiikki

3 Loimaan kaupunki Koululautakunta / 101 LIITE 1 Loimaan perusopetus Opetussuunnitelma alkaen Kuvataide Käsityö Liikunta Kotitalous Valinnaiset aineet Oppilaanohjaus Tietotekniikka 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.2. Päättöarviointi 8.3. Todistukset 9. ERITYISEN KOULUTUSTEHTÄVÄN MUKAINEN JA ERITYISEEN PEDAGOGISEEN JÄRJESTELMÄÄN TAI PERIAATTEESEEN LIITTYVÄ OPETUS LIITE 1. Kirjainmallit, numerot ja välimerkit LIITE 2. Kielitaidon tasojen kuvausasteikko LIITE 3. Valtioneuvoston asetus 1435/2001 LIITE 4. Perusopetuksen tuntijako LIITE 5. Opetushallituksen suositus maahanmuuttajien äidinkielen opetuksen perusteiksi LIITE 6 Koulukohtaiset opetussuunnitelmat Keskuskoulun opetussuunnitelma Loimaan kyläkoulujen opetussuunnitelma /Kauhanoja, Kojonkulma, Metsämaa, Niinijoki, Peltoinen ja Vesikoski LIITE 7 Turvallisuussuunnitelmat Keskuskoulun turvallisuussuunnitelma LIITE 8 Tietostrategiat

4 Loimaan kaupunki Koululautakunta / 101 LIITE 1 Loimaan perusopetus Opetussuunnitelma alkaen 1. OPETUSSUUNNITELMA 1.1. OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN Perusopetuksen opetussuunnitelma on kirjattu siten, että Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet 2004 on kirjoitettu peruskirjaimin. Opetussuunnitelman yleinen osuus ja koulukohtaiset osuudet on kirjoitettu kursiivilla. Käytäntö on päinvastainen lukion opetussuunnitelman kanssa. Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet 2004 (OPH 1/011/2004, 2/011/2004, 3/011/2004) ovat valtakunnallinen normi, josta perusopetuksessa ei voi poiketa. Opetussuunnitelman perusteet 2004 on tietyissä määrittelyissään perusopetuksen opetussuunnitelmaa tarkempi. Loimaan perusopetuksen opetussuunnitelma on luonnollisesti kaikin osin alisteinen valtakunnalliselle normille, myös niiltä osin kun kaikkia sen asioita ei Loimaan perusopetuksen opetussuunnitelmassa toisteta. Johtavana ajatuksena Loimaan perusopetuksen opetussuunnitelman tekemisessä on ollut sen käyttökelpoisuus ja tuominen osaksi käytännön opetustyöskentelyä. On pyritty selkeään, lyhyeen ja yksitulkintaiseen tekstiin siten, että oppilaat, vanhemmat, opettajat ja koulun muu henkilökunta ymmärtävät mitä perusopetus on ja pystyvät käyttämään opetussuunnitelmaa oman opiskelunsa ja työnsä suunnittelussa. Osa tekstistä julkaistaan vuosittain oppilaille suunnatussa opinto-oppaassa sellaisenaan. Näin opetussuunnitelma ja arjen koulutyö pyritään nivomaan tiukasti yhteen. Uusi opetussuunnitelma ja sen sisältämä uusi tuntijako otetaan käyttöön usean vuoden aikana siten, että 1-2-luokkien opetussuunnitelmat on otettu käyttöön syksystä 2003 alkaen ja 3-4- luokkalaiset aloittavat uuden opetussuunnitelman mukaan syksystä 2005 alkaen. Loput luokat siirtyvät uuteen opetussuunnitelmaan syksystä 2006 alkaen OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ Loimaan perusopetuksen opetussuunnitelmassa on valtakunnallisten liitteiden lisäksi kolme oleellista liitettä. Laittamalla perusopetuksen tietostrategia, järjestyssäännöt ja koulukohtaiset osuudet liitteiksi on pyritty helpottamaan tulevaisuuden työskentelyä eli opetussuunnitelman jatkuvaa vuosittaista päivitystyötä. Opetussuunnitelman tulee elää ja kehittyä ajan mukana.

5 Loimaan kaupunki Koululautakunta / 101 LIITE 1 Loimaan perusopetus Opetussuunnitelma alkaen 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.1. PERUSOPETUKSEN ARVOPOHJA Perusopetuksen arvopohjana ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen sekä monikulttuurisuuden hyväksyminen. Perusopetus edistää yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta sekä yksilön oikeuksien ja vapauksien kunnioittamista. Loimaan perusopetuksen tärkeimmät arvot ovat Rehellisyys Toisen ihmisen kunnioittaminen Vastuuntunto Terve itsetunto Nämä arvot välittyvät niin opetuksen tavoitteisiin ja sisältöihin kuin jokapäiväiseen toimintaan. VUOSILUOKAT 1-2 Perusopetuksen arvot itsensä hyväksyminen elämän ja luonnon kunnioittaminen fyysisen koskemattomuuden kunnioittaminen suvaitsevaisuus ihmisoikeuksien kunnioittaminen koko elämän jatkuvan sivistymisen ja oppimisen edistämisen periaate monikulttuurisuuden ymmärtäminen ja kansainvälisyyteen kasvattaminen suomalaisen kulttuuri-identiteetin vahvistaminen kaikinpuolinen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi kiusaamisen ja väkivallan ehkäisy oman ja toisen työn arvostaminen Perusopetuksen yleiset kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet yhteistyö vanhempien kanssa oppiminen tutkien, havainnoiden ja kokeillen oppilas kasvaa vastuuntuntoiseksi yhteisön jäseneksi, joka ottaa toiset huomioon oppilas sisäistää hyviä tapoja ja käyttäytyy niiden mukaan jokapäiväisissä toiminnoissa 2.2. PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ 2.3. PERUSOPETUKSEN RAKENNE

6 Loimaan kaupunki Koululautakunta / 101 LIITE 1 Loimaan perusopetus Opetussuunnitelma alkaen 3. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.1. OPPIMISKÄSITYS 3.2. OPPIMISYMPÄRISTÖ Perusopetuksen vuosiluokkien 1-2 oppimisympäristössä on keskeistä opettajan ja oppilaan välinen sekä oppilaiden keskinäinen vuorovaikutus ja se että otetaan huomioon erilaiset oppimis-, työskentely- ja arviointitavat. Tällaisessa opetuksessa oppilaskeskeisyys tarkoittaa kasvatusta, jossa opettaja ohjaa ja kannustaa sekä asettaa oppilaalle rajoja ja kohdistaa häneen odotuksia. Uuden oppiminen pohjautuu oppilaan aiempiin kokemuksiin ja hänen tietoihinsa ja taitoihinsa. Tavoitteena on, että oppimisympäristössä vallitsee avoin, rohkaiseva, kiireetön ja myönteinen ilmapiiri. Oppimisympäristö tarjoaa tilaisuuksia monipuoliseen työskentelyyn sekä sisällä että ulkona. Hyvä oppimisympäristö on oppilaalle turvallinen TOIMINTAKULTTUURI 3.4. TYÖTAVAT

7 Loimaan kaupunki Koululautakunta / 101 LIITE 1 Loimaan perusopetus Opetussuunnitelma alkaen 4. OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ VUOSILUOKAT 1-2 Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta. Koulun tehtävä on tukea huoltajia kasvatustehtävässään. Oppilaan tasapainoisen kasvun, terveen kehittymisen ja oppimisen kannalta on tärkeää luoda luottamuksellinen yhteys opettajien ja huoltajien välille OPPIMISSUUNNITELMA Oppilaalle voidaan laatia oppimissuunnitelma OHJAUKSEN JÄRJESTÄMINEN Siirryttäessä esiopetuksesta ensimmäiselle luokalle ja toiselta luokalta kolmannelle luokalle yhteistyö opettajien kesken olisi tärkeää ja toivottavaa. Näin lapsen oppimisesta syntyy jatkumo. Keskeistä on oppimisvaikeuksien ja muiden ongelmien tunnistaminen, jotta niiden syvenemistä voidaan ehkäistä TUKIOPETUS Tilapäisesti opinnoissa jälkeenjääneelle oppilaalle tulee antaa tukiopetusta. Aloite oppilaan tukiopetuksen antamisesta on ensisijaisesti opettajalla. Tukiopetusta on pyrittävä järjestämään yhteisymmärryksessä oppilaan huoltajien kanssa ja heille tulee antaa tietoa tukiopetuksen järjestämisestä OPPILASHUOLTO huoltoon kuuluu oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen. huollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Tavoitteena on turvallisen ja terveen oppimis- ja työympäristön luominen sekä mielenterveyttä suojaavien tekijöiden edistäminen. huolto on ensisijaisesti ennalta ehkäisevää, mutta myös oppimisvaikeuksien ja muiden ongelmien varhaista tunnistamista ja niihin puuttumista. huoltotyötä voidaan tehdä moniammatillisessa oppilashuoltoryhmässä. Opetustyön ja oppilashuollon yhteistyön sujuvuus sekä luottamuksellinen yhteistyö kodin ja koulun muun ympäristön kanssa edistää välittämisen ja myönteisen vuorovaikutuksen kulttuuria, joka parhaimmillaan ehkäisee lasten riskiä syrjäytyä. Muita tukipalveluita ovat kouluruokailu, koulukuljetus- ja avustajapalvelut sekä kouluterveydenhoito. Yhdessä koulupsykologin, erityislastentarhanopettajien ja koulujen kanssa on valmisteltu menettelytapaohjeet oppilaan opetuksen järjestämiseksi koululykkäys-, tukitoimi- ja erityisopetukseen ottamis- ja siirtämistapauksissa.

8 Loimaan kaupunki Koululautakunta / 101 LIITE 1 Loimaan perusopetus Opetussuunnitelma alkaen OPPILASHUOLTO JA TUKIPALVELUT Koulussa syntyy huoli Huoliseula (varhainen puuttuminen) Opettajat/ luokanvalvojat tulevat kertomaan luokastaan Opettaja yhteydessä vanhempiin OPPILASHUOLTO (Yläasteilla 1 x viikossa, muissa vähintään 1 x lukukaudessa) Perhe Huoli esiin (yläasteet) Päätetään toiminta ja toimija (opettaja, rehtori, terveydenhoitaja, kuraattori, psykologi..) Toimija Tilanteen seuranta ja toimintakeinojen tarkistus oppilashuoltoryhmässä KURAATTORI PSYKOLOGI - poissaolot - oppimistutkimukset - kiusaaminen - kannanotot erityisopetussiirtoihin - näpistelyt - Koulukypsyystutkimukset (työllistävät maalis- - lastensuojeluilmoitukset huhtikuun, muut kevätlukukauden tutkimukset heti alkuvuodesta tai loppukeväästä) - nuorten keskusteluapu erityisesti - nuorten keskusteluapu harkinnanvaraisesti poissaolojen tai kiusaamistapausten yhteydessä - avun tarpeen kartoitus ja ohjaus psykologille tai muulle taholle - avun tarpeen kartoitus ja ohjaus eteenpäin hoitopolussa (esim. koulufobia, masennus jne.) - tarpeen mukaan HOJKS-palavereihin osallistuminen - vanhempien ja opettajien konsultointi koulunkäyntiin, kasvatukseen yms. liittyvissä kysymyksissä - tarpeen mukaan HOJKS-palavereihin osallistuminen - opettajien ja vanhempien konsultointi psyykkiseen kehitykseen, oppimisvaikeuksiin, käytöshäiriöihin yms. liittyvissä kysymyksissä Valtakunnallinen suositus on oppilasta koulukuraattoria kohden tai enimmillään 3 työyksikköä/kuraattori. Psykologiliiton suositus on maksimissaan 800 oppilasta koulupsykologia kohti. Loimaan kaupungin perusopetuksessa on hieman vajaa 1400 oppilasta lukuvuonna Lisäksi työkenttään kuuluvat lukion 400 oppilasta.

9 Loimaan kaupunki Koululautakunta / 101 LIITE 1 Loimaan perusopetus Opetussuunnitelma alkaen Oppilaan tukitoimien määrittelyssä käytetään seuraavaa lomakkeistoa. TOIMINTAOHJE E1 VARHAISKASVATUS Kouluvalmiustutkimukset Koulunkäynnin aloituksen lykkäys Erityisopetukseen ottaminen KOULU Erityisopetussiirto 1. TUTKIMUSTARPEEN HERÄÄMINEN *ERITYISLASTENTARHANOPETTAJA (Kelto) -arvioi esioppilaat heti alkuvuodesta, viikko 5 -kertoo tutkimustarpeesta vanhemmille -esittää valmiita psykologin tutkimusaikoja vanhemmille ja välittää valitun aikatiedon psykologille -lähettää ryhmätutkimuslomakkeen psykologille *OPETTAJA, LUOKANVALVOJA, REHTORI YM -tutkimustarpeen herättyä tunnilla, oppilashuoltoryhmässä jne -kertoo tutkimustarpeesta vanhemmille -pyytää vanhempia tilaamaan ajan psykologilta tutkimuksia varten -täyttää lähetteen (liite 1) psykologia varten 1B. ESITIETOJEN ANTAMINEN -ryhmätutkimusten valmistuttua keltot, psykologi ja sivistystoimenjohtaja kartoittavat tutkimustarpeet, oppilaat, opetusjärjestelyt 2. PSYKOLOGIN TUTKIMUKSET -lapsi käy tutkimuksissa -psykologi laatii lausunnon ja tekee tutkimuksen perusteella suosituksensa toimenpiteistä (oppimäärä, eriyttäminen, luokkamuoto, avustaja jne), joilla lapsen koulunkäyntiä pystytään tukemaan parhaalla mahdollisella tavalla -psykologi pitää palautekeskustelun vanhempien kanssa ja antaa lausunnon vanhemmille -lausunto lähetetään sivistystoimenjohtajalle ja erityislastentarhanopettajalle -oppilas käy tutkimuksissa -psykologi laatii lausunnon ja tekee tutkimuksen perusteella suosituksensa toimenpiteistä (oppimäärä, eriyttäminen, luokkamuoto, avustaja jne), joilla oppilaan koulunkäyntiä pystytään tukemaan parhaalla mahdollisella tavalla -psykologi pitää palautekeskustelun vanhempien kanssa ja antaa lausunnon vanhemmille -lausunto lähetetään stj:lle, lähetteen lähettäjälle ja koulun rehtorille 3. TILANNEKARTOITUS Oppilaan opetuspaikan määräytymisperiaatteet 1. Lähikouluperiaate -jos em. ei todennäköistä, kelto yhteydessä Oppilaan opetuspaikan määräytymisperiaatteet 1. Lähikouluperiaate -lausunnon valmistuttua lähetteen lähettäjän

10 Loimaan kaupunki Koululautakunta / 101 LIITE 1 Loimaan perusopetus Opetussuunnitelma alkaen stj:aan -> tehtävät toimenpiteet, koulu jne rehtori yhteydessä stj:aan -> kartoitetaan tehtävät toimenpiteet, koulu jne 4. SIIRTONEUVOTTELU -Kelto järjestää neuvottelun tehtävistä toimenpiteistä, mahdollisesta ottamisesta erityisopetukseen tai lykkäyksestä Neuvottelussa mukana (tilanteen mukaan) - vanhemmat - lähettävän tahon edustaja - vastaanottavan koulun rehtori - vastaanottavan luokan erityisluokanopettaja tai erityisopettaja tai luokanopettaja Psykologi läsnä vain erikseen harkittaessa -täytetään neuvottelulomake (liite 2), jossa määritellään tuen tarve, oppimäärä, eriyttämistarve yms -lomakkeeseen vanhempien suostumus siirtoon -lomake kahtena kappaleena, toinen vanhemmille, toinen stj:lle päätöksen tekoa varten -lähettäjäkoulun rehtori järjestää neuvottelun tehtävistä toimenpiteistä ja mahdollisesta erityisopetussiirrosta Neuvottelussa mukana (tilanteen mukaan) - vanhemmat - lähettävän tahon edustaja - vastaanottavan koulun rehtori - vastaanottavan luokan erityisluokanopettaja tai erityisopettaja tai muu opettaja Psykologi läsnä vain erikseen harkittaessa -täytetään neuvottelulomake (liite 2), jossa määritellään tuen tarve, oppimäärä, eriyttämistarve yms -lomakkeeseen vanhempien suostumus siirtoon -lomake kahtena kappaleena, toinen vanhemmille, toinen stj:lle päätöksen tekoa varten 5. PÄÄTÖKSEN TEKO Vanhempien suostuessa -stj tekee päätöksen erityisoppilaaksi ottamisesta oppimäärän eriyttämisestä, opetuksen järjestämispaikasta ja tarvittavista tukitoimista Vanhempien kieltäytyessä -koululautakunta tekee päätöksen erityisoppilaaksi ottamisesta -stj tekee päätöksen opetuksen järjestämispaikasta ja tarvittavista tukitoimista Vanhempien suostuessa -stj tekee päätöksen erityisopetussiirrosta, oppimäärän eriyttämisestä, opetuksen järjestämispaikasta ja tarvittavista tukitoimista Vanhempien kieltäytyessä -koululautakunta tekee päätöksen erityisoppilaaksi ottamisesta -stj tekee päätöksen opetuksen järjestämispaikasta ja tarvittavista tukitoimista

11 Loimaan kaupunki Koululautakunta / 101 LIITE 1 Loimaan perusopetus Opetussuunnitelma alkaen TOIMINTAOHJE E2 OPPILAAN TYÖSKENTELYN ARVIOINTI Lv OPPILAS Oppilaan nimi Henkilötunnus Osoite Kotipuhelin Koulu Luokka ko. lv OPETTAJA Nimi Virka HUOLTAJAT Äidin nimi Osoite, jos eri Isän nimi Osoite, jos eri KOULUNKÄYNTI- TIEDOT Vuosiluku, jos tiedossa Koulunkäynnin lykkääminen 11-vuotinen oppivelvollisuus Yleisopetuksen oppimäärä Mukautettu oppimäärä, missä aineissa: Erityisopetuspäätös Pienluokka / tukiluokka / eluokka Luokan kertaaminen: Dysfasiaopetus Harjaantumisopetus Muuta, mitä: AIKAISEMMAT TUTKIMUKSET Vuosiluku, jos tiedossa Psykologi Toimintaterapeutti Puheterapeutti Erikoissairaanhoito Muu, mikä: OSAAMINEN JA TYÖSKENTELY- TAIDOT Alueet, joissa oppilaalla on vaikeuksia tai hän tarvitse erityistä tukea (Rastita) KUVAA TARKEMMIN OPPILAAN VAIKEUTTA / VAIKEUKSIA Kognitiiviset oppimisedellytykset ja oppiminen Sosiaaliset taidot ja kaverisuhteet Tunne-elämä ja mieliala Käyttäytyminen ja sen säätely Tarkkaavaisuus, toiminnanohjaus ja valmiudet luokkatyöskentelyyn Koulunkäynnistä huolehtiminen ja motivaatio koulutyöhön Muu, mikä:

12 Loimaan kaupunki Koululautakunta / 101 LIITE 1 Loimaan perusopetus Opetussuunnitelma alkaen ONKO TILANNE MUUTTUNUT VIIMEISEN VUODEN AIKANA? MITEN? OPPILAAN VAHVUUDET MILLAISTA ON OPPILAAN TARKKAAVUUS JA KESKITTYMINEN Luokkatilanteessa Itsenäisessä työskentelyssä MITEN OPPILAS TOIMII MUISSA KOULUPÄIVÄN TILANTEISSA (siirtymät, välitunnit, ruokailu jne)? MITEN OPPILAS HUOLEHTII JA SUORIUTUU KOTITEHTÄVISTÄ? MILLAINEN ON OPPILAAN KIINNOSTUS JA MOTIVAATIO KOULUTYÖHÖN?

13 Loimaan kaupunki Koululautakunta / 101 LIITE 1 Loimaan perusopetus Opetussuunnitelma alkaen MILLAINEN ON OPPILAAN YLEINEN MIELIALA? ONKO SIINÄ TAPAHTUNUT MUUTOKSIA? MILLAISIA? MITEN OPPILASTA ON TÄHÄN MENNESSÄ TUETTU? Rastita Yhteistyö kodin kanssa Tukiopetus MITEN OPPILASTA ON TÄHÄN MENNESSÄ TUETTU? Rastita Yhteistyö kodin kanssa Tukiopetus Osa-aikainen erityisopetus Luokkamuotoinen erityisopetus Avustaja, missä tilanteissa: Muuten, miten: MIHIN ASIOIHIN ODOTATTE KOULU- PSYKOLOGIN ARVIOLTA VASTAUKSIA? MUUTA HUOMIOITAVAA

14 Loimaan kaupunki Koululautakunta / 101 LIITE 1 Loimaan perusopetus Opetussuunnitelma alkaen TOIMINTAOHJE E3 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPPILAAN OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN * KOULUNKÄYNNIN ALOITUKSEN LYKKÄYS * OTTAMINEN ERITYISOPETUKSEEN / ERITYISOPETUSSIIRTO Ilmoitus neuvottelusta päätöksentekoa varten. Täytetään kahtena kappaleena, toinen vanhemmille. OPPILAS Oppilaan nimi Henkilötunnus Osoite Kotipuhelin Koulu / päiväkoti Luokka ko. lv HUOLTAJAT Äidin nimi Osoite, jos eri Isän nimi Osoite, jos eri OPPILAAN / LAPSEN *ERITYINEN TUKITARVE Koulunkäynnin aloituksen lykkäys 11-vuotinen oppivelvollisuus ESY Yleisopetuksen oppimäärä, sovellettu tunne elämältään tai sopeutumisessaan erityistä tarvitseville * OTTAMINEN ERITYIS- OPETUKSEEN EHA1/2 Harjaantumisopetuksen oppimäärä EVY Yleisopetuksen oppimäärä, sovellettu vammautuneille tai kehityksessään viiväst *SIIRTÄMINEN ERITYIS- OPETUKSEEN EDY EMU Yleisopetuksen oppimäärä sovellettu dysfasiaoppilaalle Mukautettu oppimäärä EKU ENÄ Yleisopetuksen oppimäärä sovellettu kuulovammaiselle Yleisopetuksen oppimäärä sovellettu näköv Mukautettu oppimäärä seuraavissa aineissa: vapautetaan seuraavien aineiden o Avustajatarve, missä tilanteissa: Muuta: OPETUKSEN JÄRJESTÄMIS-PAIKKA Koulu Päiväkoti Pienluokka / tukiluokka / erityisluokka Yleisopetuksen luokka LAUSUNNOT Pvm Psykologi Lääkäri Muu: Perusopetuslaki 40, 37 : Koulun henkilöstö (rehtori, opettajat, koulunkäyntiavustajat ja muut) sekä kouluterveydenhuollosta ja muusta oppilashuollosta vastaavat henkilöt saavat antaa toisilleen sekä koulutuk vastaaville viranomaisille opetuksen asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välttämättömät tied VANHEMPIEN MIELIPIDE Suostun / suostumme Koulunkäynnin aloituksen lykkäykseen Ottamiseen erityisopetukseen En suostu / emme suostu Erityisopetussiirtoon Päivämäärä

15 Loimaan kaupunki Koululautakunta / 101 LIITE 1 Loimaan perusopetus Opetussuunnitelma alkaen Allekirjoitus Allekirjoitus NEUVOTTELUUN OSALLISTUNEET Neuvottelupäivämäärä Nimi Neuvottelupaikka Toimipaikka, tehtävä 4.6. KERHOTOIMINTA Koulun oppilaskerhoja järjestetään mahdollisuuksien mukaan.

16 Loimaan kaupunki Koululautakunta / 101 LIITE 1 Loimaan perusopetus Opetussuunnitelma alkaen 5. ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1. ERI TUKIMUODOT 5.2. OSA-AIKAINEN ERITYISOPETUS Oppilaalle annetaan luki-opetusta, jos hänellä on lukemisen ja/tai kirjoittamisen oppimisessa esiintyviä ongelmia. Puheopetusta annetaan erilaisten puhehäiriöiden korjaamiseksi ERITYISOPETUKSEEN OTETTUJEN JA SIIRRETTYJEN OPETUS 5.4. HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA 5.5. OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN TOIMINTA-ALUEITTAIN

17 Loimaan kaupunki Koululautakunta / 101 LIITE 1 Loimaan perusopetus Opetussuunnitelma alkaen 6. KIELI- JA KULTTUURIRYHMIEN OPETUS 6.1. SAAMELAISET 6.2. ROMANIT 6.3. VIITTOMAKIELISET 6.4. MAAHANMUUTTAJAT

18 Loimaan kaupunki Koululautakunta / 101 LIITE 1 Loimaan perusopetus Opetussuunnitelma alkaen 7. OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT 7.1. EHEYTTÄMINEN JA AIHEKOKONAISUUDET 7.2. ÄIDINKIELEN JA TOISEN KOTIMAISEN KIELEN OPISKELU 7.3. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Suomi äidinkielenä Äidinkieli on oppimisen perusta ja elämänhallinnan väline. Kieli on keskeinen ajattelun, itseilmaisun, sosiaalisen suhteiden muodostamisen, maailmankuvan jäsentämisen sekä kulttuurin siirtämisen ja kehittämisen kannalta. Äidinkielen opetuksen tavoitteena on kehittää oppilaasta hyvä lukija, kirjoittaja ja viestijä. Sekä suullisen että kirjallisen ilmaisun selkeyteen kiinnitetään erityistä huomiota. Oppilaan luovuutta ja ajattelukykyä kehitetään sekä pyritään kasvattamaan oppilasta myönteiseen ja luontevaan kanssakäymiseen. Äidinkielen perustaitojen oppiminen ja monipuolinen kielenhallinta ovat opetuksen keskeisiä tavoitteita. Päätavoitteena on toimivan ja vuosi vuodelta laajenevan ja syvenevän puhe-, luku- ja kirjoitustaidon saavuttaminen. Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tehtävänä on vahvistaa oppilaan ihmissuhdetaitoja. Tavoitteena on, että peruskoulun päättyessä oppilas on aktiivinen viestijä ja lukija, joka pääsee osalliseksi kulttuurista ja joka uskaltaa osallistua ja vaikuttaa yhteiskuntaan. Äidinkieli ja kirjallisuus on tieto-, taito- ja taideaine. Äidinkielen oppiminen on kokonaisvaltaista, sillä se kattaa kaikki kielen osa-alueet ja tehtävät. Oppiaineiden joukossa äidinkielellä on erityisasema: se on sekä oppimisen kohde että väline. Peruskoulun äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tehtävänä on suunnitelmallisesti kehittää kieleen pohjautuvia opiskelu- ja viestintätaitoja. Oppiaineen oppisisällöt kootaan kielitieteestä, kirjallisuustieteestä ja viestintätieteistä. Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa käytetään monipuolisia ja vaihtelevia opetusmenetelmiä ja työtapoja. Työtapana voidaan käyttää esimerkiksi esittävää opetusta, kyselevää opetusta, opetuskeskustelua, ryhmätyötä, yksilöllistä harjoittelua, yhteistoiminnallista oppimista, projektityöskentelyä, tietokoneavusteista opetusta ja dramatisointia. Opetusmenetelmän ja työtavan valintaan vaikuttavat olennaisesti mm. luokka-aste, opetusryhmän koko ja koostumus, opetettava aines sekä käytettävissä olevat opetusvälineet ja työtilat. AIHEKOKONAISUUDET ÄIDINKIELESSÄ JA KIRJALLISUUDESSA Aihekokonaisuudet voidaan ottaa monipuolisesti huomioon peruskoulun äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa. 1. Ihmisenä kasvaminen toteutuu erilaisten lasten- ja nuortenkirjojen lukemisessa ja tulkitsemisessa ilmaisuharjoituksissa omien tunteiden tunnistamisessa ja niiden ilmaisussa draamaharjoituksissa tulkitsemalla toisten tunteita ja harjoittamalla yhteistyötaitoja tunteiden ilmaisussa kirjoittamalla

19 Loimaan kaupunki Koululautakunta / 101 LIITE 1 Loimaan perusopetus Opetussuunnitelma alkaen 2. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys ilmenevät omaan kieleen ja kulttuuriin tutustumisessa (mm. kotimainen kirjallisuus ja teatteri) kotiseudun kulttuurissa (paikkakunnan kirjailijat, Loimaan Teatteri, kesäteatterit) aihekokonaisuuteen liittyvissä teemapäivissä ystävyyskuntatoiminnassa tapakulttuurissa meillä ja muualla eri kulttuureista kertovissa teksteissä 3. Viestintää ja mediataitoa harjoitellaan mm. sanomalehtiviikolla aikakauslehtipäivänä koulun omaa lehteä toimittamalla tekemällä ja päivittämällä koulun omia nettisivuja tutustumalla ja kirjoittamalla paikallislehteen tulkitsemalla ja suunnittelemalla mainoksia käyttämällä kriittisesti eri medioita 4. Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys voidaan toteuttaa esim. kirjoittamalla mielipidekirjoituksia ja vastineita tekemällä aloitteita kotikunnan päättäjille ja nuorisovaltuustolle osallistumalla Yritys hyvä -kirjoituskilpailuun 5. Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä kehityksestä ilmenee ko. aiheisiin liittyvissä sanoma- ja aikakauslehtien artikkeleissa ympäristön kuvauksissa kaunokirjallisissa teksteissä ja omissa kirjoitelmissa kirjoitelmien ja väittelyiden aiheissa esim. kierrätysoppaissa ja -ohjeissa, merkkien tulkinnassa 6. Turvallisuus ja liikenne tulevat käsitellyiksi esimerkiksi liikenneaiheisissa teksteissä ohjeiden, sääntöjen ja muiden ohjailevien tekstien tulkinnassa onnettomuusuutisissa aihekokonaisuuteen liittyvissä tilastoissa koulukiusaamista tai väkivaltaa kuvaavissa kirjoissa 7. Ihminen ja teknologia aihekokonaisuutta toteutetaan hyödyntämällä Internetin mahdollisuuksia käyttämällä uutta viestintätekniikkaa omien tekstien muokkauksessa ja välittämisessä harjoittelemalla tietotekniikan vastuullista käyttöä

20 Loimaan kaupunki Koululautakunta / 101 LIITE 1 Loimaan perusopetus Opetussuunnitelma alkaen VUOSILUOKAT 1-2 TAVOITTEET ÄIDINKIELESSÄ JA KIRJALLISUUDESSA haluaa, rohkenee ja osaa ilmaista itseään sekä suullisesti että kirjallisesti ja hänen kokonaisilmaisunsa kehittyy kuuntelee keskittyen ja eläytyen tilanteen mukaan osallistuu keskusteluun kysymällä, vastaamalla, kertomalla sekä ilmaisemalla omia tietojaan, kokemuksiaan, ajatuksiaan ja mielipiteitään oppii lukemisen ja kirjoittamisen perustekniikan sekä niihin liittyviä käsitteitä, kuten äänne, kirjain, tavu, sana, aakkoset ja aakkosjärjestys sekä alustavasti myös lause ja teksti hän oppii ymmärtämään myös harjoittelun ja säännöllisen lukemisen ja kirjoittamisen merkityksen näiden taitojen kehittymisessä oppii tarkkailemaan lukemistaan ja luetun ymmärtämistään saa mahdollisuuksia kehittää luku- ja kirjoitustaitoaan, myös medialukutaitoaan sekä kehittää viestintävalmiuksiaan myös tietoteknisessä oppimisympäristössä oppii vähitellen omaa tekstiä kirjoittaessaan ottamaan huomioon kirjoitetun kielen sopimuksia ja sääntöjä kuuntelee ja lukee kirjallisuutta niin, että hän sen avulla tutustuu kirjakieleen, hänen sana- ja ilmaisuvarastonsa ja mielikuvituksensa rikastuvat, hän saa aineksia ajatteluunsa ja ilmaisuunsa ja hänelle tarjoutuu mahdollisuus aikuisen lukemista kuunnellessaan löytää kirjallisuuden kiehtova maailma opettelee valitsemaan itseään kiinnostavaa luettavaa ja lukee lukutaitoaan vastaavia kirjoja 1. vuosiluokka haluaa, rohkenee ja osaa ilmaista itseään suullisesti kuuntelee keskittyen ja eläytyen tilanteen mukaan osallistuu keskusteluun kysymällä, vastaamalla, kertomalla sekä ilmaisemalla omia tietojaan, kokemuksiaan, ajatuksiaan ja mielipiteitään oppii lukemisen ja kirjoittamisen perustekniikan sekä niihin liittyviä käsitteitä, kuten äänne, kirjain, tavu, sana, aakkoset ja alustavasti myös lause ja teksti hän oppii ymmärtämään myös harjoittelun ja säännöllisen lukemisen ja kirjoittamisen merkityksen näiden taitojen kehittymisessä saa mahdollisuuksia kehittää luku- ja kirjoitustaitoaan kuuntelee ja lukee kirjallisuutta niin, että hän sen avulla tutustuu kirjakieleen, hänen sana- ja ilmaisuvarastonsa ja mielikuvituksensa rikastuvat, hän saa aineksia ajatteluunsa ja ilmaisuunsa ja hänelle tarjoutuu mahdollisuus aikuisen lukemista kuunnellessaan löytää kirjallisuuden kiehtova maailma opettelee valitsemaan itseään kiinnostavaa luettavaa ja lukee lukutaitoaan vastaavia kirjoja 2. vuosiluokka Ensimmäisen luokan tavoitteita syvennetään ja vahvistetaan. Lisäksi oppilas haluaa, rohkenee ja osaa ilmaista itseään sekä suullisesti että kirjallisesti ja hänen kokonaisilmaisunsa kehittyy oppii aakkosjärjestyksen oppii tarkkailemaan lukemistaan ja luetun ymmärtämistään saa mahdollisuuksia kehittää luku- ja kirjoitustaitoaan, myös medialukutaitoaan sekä kehittää viestintävalmiuksiaan myös tietoteknisessä oppimisympäristössä

21 Loimaan kaupunki Koululautakunta / 101 LIITE 1 Loimaan perusopetus Opetussuunnitelma alkaen oppii vähitellen omaa tekstiä kirjoittaessaan ottamaan huomioon kirjoitetun kielen sopimuksia ja sääntöjä KESKEISET SISÄLLÖT ÄIDINKIELESSÄ JA KIRJALLISUUDESSA Vuorovaikutustaidot 1. vuosiluokka suullista ilmaisua erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, osallistumista pari-, pienryhmä- ja luokkakeskusteluihin kuullun, nähdyn ja koetun työstämistä improvisoinnin, kerronnan, leikin ja draaman avulla keskittyvän ja tarkan kuuntelemisen harjoittelua kirjoitettuun kieleen ja yleispuhekieleen tutustumista opettajan luennan ja kerronnan avulla; runojen ja lorujen harjoittelemista myös ulkoa omien kokemusten, havaintojen ja tapahtumien selostamista ja tarinoiden kertomista aluksi omalle parille ja pienryhmälle esiintymistottumusten kartuttamista muihin taideaineisiin integroiden 2. vuosiluokka opittujen taitojen kertaamista ja syventämistä luetun työstämistä improvisoinnin, kerronnan, leikin ja draaman avulla päättelevän kuuntelemisen harjoittelua Lukeminen ja kirjoittaminen 1. vuosiluokka lukemisen ja kirjoittamisen monipuolista päivittäistä harjoittelua tekstien, niin painettujen kuin sähköistenkin, käsittelemistä keskustellen äänne-kirjain-vastaavuuden runsasta harjoittelua: äänteiden ja kirjainten yhdistämistä tavuiksi ja tavujen yhdistämistä sanoiksi, kokonaisten sanojen purkamista osiin; tavujen, sanojen ja lyhyiden tekstien lukemista; totuttautumista tekstin ymmärtämistä helpottaviin keinoihin luettavan liittäminen omiin kokemuksiin ympäröivästä maailmasta puheen purkamista sanoiksi, tavuiksi ja äänteiksi; sanojen kirjoittamisharjoittelua äännekirjainvastaavuudeltaan oikein kirjainmuotojen piirtämisen harjoittelua niin, että kirjoittamisen rytmi löytyy; isojen ja pienten tekstauskirjainten opettelua; (kirjainmallit, numerot ja matemaattiset merkit liitteenä) harjaantumista oikeaan kynäotteeseen, tarkoituksenmukaisen kirjoitusasennon löytäminen, silmän ja käden koordinaation vahvistamista 2. vuosiluokka varmistetaan ja syvennetään aiemmin opittuja taitoja vähitellen tapahtuvaa siirtymistä ääneen lukemisesta äänettömään lukemiseen tekstin ymmärtämistä parantaviin strategioihin tutustumista ja totuttautumista niiden käyttämiseen pysähtyminen ymmärtämisen kannalta järkevissä kohdissa (esim. välimerkit, koko lauseen lukeminen kerrallaan) keskeisten asioiden löytäminen tekstistä ja päätelmien tekeminen luetusta tottuminen tarkkailemaan, milloin ei ole ymmärtänyt yksittäisen sanan, lauseen tai jakson merkitystä ja hidastamaan tällöin lukemista sekä etsimään ratkaisua myös ympäröivästä tekstistä harjaantumista hiiren käyttöön ja tietokoneella piirtämiseen ja kirjoittamiseen

22 Loimaan kaupunki Koululautakunta / 101 LIITE 1 Loimaan perusopetus Opetussuunnitelma alkaen oikeinkirjoituksen harjoittelua nimenomaan sana- ja lausetasolla; sanavälit ja sanan jakaminen eri riveille, totuttautumista käyttämään isoja alkukirjaimia tutuissa nimissä ja lauseiden alussa, lauseiden lopetusmerkkeihin tutustumista ja niiden käytön alustavaa harjoittelua omissa teksteissä omiin arkikokemuksiin, havaintoihin, mielipiteisiin ja mielikuvitukseen perustuvien tekstien tuottamista niin, että päähuomio on sisällössä ja luomisen ilossa Kirjallisuus ja kieli 1. vuosiluokka monipuolista kirjallisuuteen tutustumista: opettajan luentaa kuunnellen, kuvia katsellen ja vähitellen itse lukien kirjojen lukemista ja käsittelyä niin, että keskeistä on elämyksellisyys ja lukukokemusten jakaminen; kirjallisuuden käyttämistä monin tavoin virikkeinä luovassa toiminnassa luokka- ja koulukirjaston käytön harjoittelua 2. vuosiluokka monipuolistetaan aiemmin opittua luetuista kirjoista keskustelua ja niistä muille kertomista yleisen kirjaston käytön harjoittelua KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 2. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ ÄIDINKIELESSÄ JA KIRJALLISUUDESSA Oppilaan vuorovaikutustaidot ovat kehittyneet niin, että hän on tottunut ilmaisemaan itseään suullisesti; hän osaa kertoa pienelle ryhmälle havainnoistaan ja kokemuksistaan niin, että kuulijat pystyvät seuraamaan kerrontaa osaa toimia tarkoituksenmukaisesti arkipäivän puhetilanteissa, seuraa opettajan ja muiden oppilaiden kerrontaa ja keskustelua ja pyrkii puhujana vastavuoroisuuteen; keskustelussa hän reagoi kuulemaansa omilla ajatuksillaan ja kysymyksillä osallistuu keskittyen ilmaisuharjoituksiin Oppilaan luku-ja kirjoitustaito on kehittynyt niin, että hän on edennyt alkavan lukemisen vaiheesta perustekniikan vahvistumisen vaiheeseen; hänen lukemisensa on niin sujuvaa, että hän selviää ikäkaudelleen tarkoitettujen tekstien lukemisesta on alkanut jo tarkkailla lukiessaan, ymmärtääkö hän lukemaansa; hän pystyy jo tekemään päätelmiä lukemastaan osaa ilmaista itseään myös kirjallisesti niin, että hän selviää oman arkensa kirjoittamistilanteista, hän osaa myös käyttää mielikuvitusta kirjoittaessaan osaa käsin kirjoittaessaan jo sitoa kirjaimia toisiinsa; hän osaa tuottaa omaa tekstiä myös tietokoneella osaa kirjoittaa helppoja ja tuttuja sanoja jo lähes virheettömästi ja on alkanut käyttää lauseissa lopetusmerkkejä ja lauseen alussa isoa kirjainta Oppilaan suhde kirjallisuuteen ja kieleen on rakentunut niin, että hän etsii itselleen sopivaa ja mieluisaa luettavaa; hän käyttää lukutaitoaan viihtymiseen ja myös löytääkseen tietoa on lukenut ainakin muutamia, lukutaitoaan vastaavia lastenkirjoja, ja hänen medialukutaitonsa riittää ikäkaudelle suunnattujen ohjelmien seuraamisen käyttämiseen pystyy tekemään ikäkaudelleen ominaisia havaintoja kielestä; hän rohkaistuu erittelemään sanojen tavu- ja äännerakennetta, nimittelemään ja pohtimaan sanojen

23 Loimaan kaupunki Koululautakunta / 101 LIITE 1 Loimaan perusopetus Opetussuunnitelma alkaen merkityksiä ja muotoja; hän osaa luetella kirjaimet aakkosjärjestyksessä ja osaa käyttää aakkosjärjestystä on tottunut kielestä ja teksteistä puhuessaan käyttämään opetettuja käsitteitä VUOSILUOKAT 3-5 TAVOITTEET ÄIDINKIELESSÄ JA KIRJALLISUUDESSA 3. vuosiluokka osaa lukea sujuvasti ja ymmärtää tekstin sisältöjä kartuttaa sanavarastoaan lukemalla erilaista kirjallisuutta oppii käyttämään koulukirjastoa osaa hakea ja varata luettavaa yleisestä kirjastosta oppii valitsemaan ikätasolleen sopivaa luettavaa lukee kokonaisteoksia ja osaa tulkita lukemaansa osaa tuottaa oikeinkirjoitukseltaan hyvää tekstiä (lause, loppuvälimerkit) varmentaa käsialaansa oppii tuottamaan tekstiä tekstinkäsittelyohjelmilla oppii sanojen luokittelua harjaantuu kuuntelijana osaa kertoa kokemastaan ja näkemästään oppii erilaisten viestimien käyttöä harjoittelee luontevaa esiintymistä KESKEISET SISÄLLÖT ÄIDINKIELESSÄ JA KIRJALLISUUDESSA 3. vuosiluokka (5 vvt) Vuorovaikutustaidot kuunnelmat, kasettikirjat, koulu-tv ohjelmat esiintymisharjoitukset Luku- ja kirjoitustaito sujuva lukeminen ääneen pienet kirjoitelmat käsialaharjoitukset Kielentuntemus aakkostaminen, vokaalit ja konsonantit lause, loppuvälimerkit, iso alkukirjain, yhdyssanat substantiivi, adjektiivi, verbi yleisnimet, erisnimet Kirjallisuus lastenkirjat runot, näytelmät, kertomukset, sadut TAVOITTEET ÄIDINKIELESSÄ JA KIRJALLISUUDESSA 4. vuosiluokka sujuvoittaa lukemistaan edelleen

24 Loimaan kaupunki Koululautakunta / 101 LIITE 1 Loimaan perusopetus Opetussuunnitelma alkaen tekee päätelmiä lukemistaan teksteistä laajentaa lukuharrastustaan oppii tulkitsemaan tekstejä ja osaa jakaa lukukokemuksiaan tutustuu sanoma-, aikakaus- ja sarjakuvalehtiin sekä elokuvaan ja teatteriin oppii käyttämään ajatuskarttaa kirjoittamisen tukena kirjoittaa selkeällä käsialalla osaa muokata tekstiään kiinnittää huomiota oikeinkirjoitukseen (iso ja pieni alkukirjain, isot välimerkit ja pilkun käytön alkeet) oppii sanaluokat, verbin persoonamuodot, päälausetyypit opettelee tiedon hankkimista sekä kirjoista että Internetistä pitää erilaisia suullisia esityksiä KESKEISET SISÄLLÖT ÄIDINKIELESSÄ JA KIRJALLISUUDESSA 4. vuosiluokka (5 vvt) Vuorovaikutustaidot suulliset esitykset keskittyneen kuuntelun harjoitukset palautteen antaminen ja vastaanottaminen Luku- ja kirjoitustaito sujuva lukutaito päättelevä lukeminen tekstin muokkaaminen selkeän käsialan varmistaminen Kielentuntemus sanaluokat verbin persoonamuodot pää- ja sivulauseet loppuvälimerkit Kirjallisuus lukuharrastuksen ylläpitäminen ja laajentaminen lasten tietokirjojen suuntaan lasten aikakauslehdet paikallisteatterin esitykset, elokuvat kirjallisuuden lajeihin tutustuminen TAVOITTEET ÄIDINKIELESSÄ JA KIRJALLISUUDESSA 5. vuosiluokka lukee lasten- ja nuortenkirjoja sekä erilaisia tietotekstejä nauttii lukukokemuksistaan osaa tulkita erilaisia tekstejä ja erottaa pääasiat yksityiskohdista oppii tulkitsemaan erilaisia median viestejä kirjoittaa monipuolisia tekstejä oppii jaksottelemaan tekstiään harjaannuttaa oikeinkirjoitustaan edelleen opettelee uusina välimerkkeinä vuorosanojen välimerkit (lainausmerkit, vuorosanaviiva) tutkii nominien taivutusta, oppii sijamuodoista nominatiivin, partitiivin ja genetiivin, verbistä aikamuodot

25 Loimaan kaupunki Koululautakunta / 101 LIITE 1 Loimaan perusopetus Opetussuunnitelma alkaen oppii vertailemaan yleis- ja puhekieltä harjaantuu ilmaisemaan mielipiteensä perustellusti oppii tuottamaan erilaisia tekstejä tekstinkäsittelyohjelmalla osaa käyttää harkiten viestintävälineitä harjaantuu suullisten esitysten pitäjänä KESKEISET SISÄLLÖT ÄIDINKIELESSÄ JA KIRJALLISUUDESSA 5. vuosiluokka (5 vvt) Vuorovaikutustaidot keskustelu- ja väittelyharjoitukset esitelmät erilaisten käsikirjoitusten työstäminen asioiden toimittaminen koulun käytännön tilanteissa viestintävälineiden käyttö Luku- ja kirjoitustaito sujuva kirjoitustaito luetunymmärtämisharjoituksia pääasioiden erottaminen yksityiskohdista erilaisten tekstien tulkinta jaksottelu monipuolisten tekstien kirjoittaminen (kertomukset, käsikirjoitukset, runot) vuorosanojen kirjoittaminen Kielentuntemus yleis- ja puhekielen vertaileminen verbin aikamuodot nominatiivi, genetiivi, partitiivi piste, kysymys- ja huutomerkki pilkku, kaksoispiste, lainausmerkit ja vuorosanaviiva lause, virke Kirjallisuus lasten- ja nuortenkirjat sarjakuvat kirjallisuuden käsitteisiin tutustuminen TAVOITTEET 6. vuosiluokka oppii lukemaan monipuolista kirjallisuutta ja saa siitä elämyksiä tutustuu suomalaiseen ja muiden maiden kansanperinteeseen ymmärtää lukemaansa ja osaa valita itselleen sopivaa luettavaa oppii suunnittelemaan tekstinsä käyttötarkoituksen mukaan osaa kirjoittaa kuvitteellisen tekstin lisäksi asiatekstiä kehittää lausetajuaan ja varmentaa oikeinkirjoitustaan kiinnittää huomiota käsialansa selvyyteen ja sujuvuuteen oppii tunnistamaan lauseenjäsenistä subjektin, predikaatin ja objektin osaa kuunnella ja keskustella empaattisesti ja kriittisesti harjoittelee vuorovaikutustaitoja sekä viestien lähettäjänä että vastaanottajana

26 Loimaan kaupunki Koululautakunta / 101 LIITE 1 Loimaan perusopetus Opetussuunnitelma alkaen KESKEISET SISÄLLÖT ÄIDINKIELESSÄ JA KIRJALLISUUDESSA 6. vuosiluokka (5 vvt) Vuorovaikutustaidot kuuntelu- ja keskusteluharjoitukset Luku- ja kirjoitustaito monipuolisten lukutapojen harjoitteleminen oikeinkirjoitustaidon vahvistaminen selkeän ja luettavan tekstin kirjoittamisen harjoittelu lyhennelmä tietotekstistä tekstin suunnittelu käyttötarkoituksen mukaan (pöytäkirja, kirje, raportti, selostus) Kielentuntemus subjekti, predikaatti, objekti paikallissijat verbin persoonamuoto, aikamuodot, pääluokat päälausetyypit, sivulausetyypit Kirjallisuus lasten- ja nuortenkirjojen analysointi ja arviointi (lukupäiväkirja) kotimaista kirjallisuuden lukeminen ja esitteleminen paikallinen kulttuuri (esim. Prättäkitti) ARVIONTI ÄIDINKIELESSÄ JA KIRJALLISUUDESSA Äidinkielen ja kirjallisuuden arviointi vuosiluokilla 3-6 perustuu tavoitteiden saavuttamiseen kohdistuu eri osa-alueiden vuosiluokittaisiin sisältöihin kohdistuu suullisiin ja kirjallisiin tuotoksiin ja jatkuvaan työskentelyn havainnointiin koostuu opettajan arvioinnista ja oppilaan itsearvioinnista KUVAUS OPPILAAN ÄIDINKIELEN JA KIRJALLISUUDEN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 5. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ (6?) Oppilaan vuorovaikutustaidot ovat kehittyneet niin, että hän rohkenee ilmaista itseään sekä suullisesti että kirjallisesti erilaisissa tilanteissa ja haluaa kehittää ilmaisu- ja vuorovaikutustaitojaan; hän osaa käyttää puheenvuoron keskustelutilanteessa kertoo ja kuvailee omia havaintojaan ja ajatuksiaan sekä vertailee niitä toisten havaintoihin; hän pystyy jo omassa viestinnässään jonkin verran ottamaan huomioon viestintätilanteen ja -välineen ja pyrkii siihen, että hänen oma viestinsä on ymmärrettävä ja saavuttaa vastaanottajan osaa kuunnella toisten ajatuksia ja osaa myös muodostaa omia mielipiteitä ja pyrkii perustelemaan niitä; hän on tottunut arvioimaan kuulemaansa ja lukemaansa osaa tehdä puhutussa ja kirjoitetussa tekstissä käytetyistä keinoista viestin sisältöä ja viestintätilannetta koskevia päätelmiä pystyy pitämään tutulle yleisölle pienimuotoisen, selkeän suullisen esityksen; hän osallistuu aktiivisesti ilmaisuharjoituksiin. Oppilaan taito tulkita ja hyödyntää erilaisia tekstejä on kehittynyt niin, että hän on saavuttanut sujuvan peruslukutaidon

27 Loimaan kaupunki Koululautakunta / 101 LIITE 1 Loimaan perusopetus Opetussuunnitelma alkaen osaa käyttää luetun ymmärtämistä parantavia strategioita tuntee tiedonhankinnan päävaiheet on tottunut käyttämään kirjastoa ja pystyy etsimään tarvitsemaansa tietoa painetuista ja sähköisistä lähteistä löytää pääasiat, myös teksteistä, joissa on sanoja, ääntä ja kuvia erottaa mielipiteen ikäisilleen sopivasta tekstistä ja pohtii tekstin luotettavuutta ja merkitystä itselleen käyttää lukutaitoaan sekä hyödykseen että huvikseen. Oppilaan taito tuottaa tekstejä ja hyödyntää niitä eri tarkoituksiin on kehittynyt niin, että hän osaa tuottaa kirjallisesti ja suullisesti erilaisia tekstejä kuten kertomuksen, kuvauksen ja ohjeen suunnittelee ja ideoi tekstinsä sisältöä ja pystyy rakentamaan tietoon, kokemukseen ja mielikuvitukseen Oppilaan suhde kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin on kehittynyt niin, että hän hyödyntää kielellisiä havaintojaan ja taitojaan omien ja muiden tekstien ymmärtämisessä ja tuottamisessa on tottunut tarkastelemaan tekstiä kokonaisuutena ja erottelemaan sen osia, osaa etsiä ja luokitella tekstien sanoja eri perustein ja ryhmitellä sanoja merkityksen ja taivutuksen perusteella sanaluokkiin tietää, että verbeillä voi ilmaista aikaa ja persoonaa hahmottaa yksinkertaisen tekstin lauseista subjektin ja predikaatin sekä hahmottaa lauseen tekstin osaksi tuntee puhutun ja kirjoitetun kielimuodon eroja ja hyödyntää niiden työnjakoa jo omassa ilmaisussaan on lukenut luokan yhteiset kokonaisteokset, runsaasti lyhyitä tekstejä ja erilaisia valinnaisia kirjoja ja työstänyt niitä eri menetelmin pystyy valitsemaan itselleen mieluista luettavaa ja osaa kuvailla itseään lukijana; hän laajentaa lukemalla tietämystään, saa elämyksiä ja kehittää mielikuvitustaan on tutustunut myös elokuvan, teatterin ja muun median keinoin rakennettuun fiktioon. VUOSILUOKAT 7-9 TAVOITTEET ÄIDINKIELESSÄ JA KIRJALLISUUDESSA Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tavoitteena peruskoulun yläluokilla on, että oppilas oppii arvostamaan ja käyttämään monipuolisesti omaa äidinkieltään ymmärtää kielen sekä oppimisen kohteeksi että oppimisen välineeksi tajuaa oman äidinkielen merkityksen oppimisessa ja minäkuvan rakentamisessa haluaa kehittää kieleen pohjautuvia opiskelu- ja viestintätaitojaan osaa käyttää kieltä tarkoituksenmukaisesti eri tilanteissa kiinnostuu tutkimaan kieltä ja sen ilmiöitä tuntee suomen kielen rakenteen ja sen ominaispiirteet osaa kirjoittaa tekstejä erilaisiin käyttötarkoituksiin hallitsee oikeinkirjoituksen ja oikeakielisyyskäytänteet kirjoittaa sujuvalla ja selkeällä käsialalla hallitsee monipuolisen tekstinkäsittelyn pystyy lukemaan erilaisia tekstejä sopivaa lukutekniikkaa käyttäen perehtyy kaunokirjallisuuden ja kansanperinteen lajeihin hahmottaa suomalaisen kirjallisuuden ja kulttuurin merkityksen haluaa mahdollisimman monipuolisesti lukea kirjallisuutta käyttää mielikuvitustaan ja eläytyy lukemaansa oppii käyttämään kirjastoa ja löytää sieltä mieluista luettavaa

28 Loimaan kaupunki Koululautakunta / 101 LIITE 1 Loimaan perusopetus Opetussuunnitelma alkaen hallitsee erilaiset tiedonhaun menetelmät osaa käyttää ja hyödyntää mediaa monipuolisesti ja kriittisesti rohkaistuu ilmaisemaan itseään puheviestinnän keinoin oppii hyvän, aktiivisen kuuntelijan taidot ja käyttää niitä eläytyy kulttuurikokemuksiin saaden aineksia tunne-elämänsä kehittämiseen KESKEISET SISÄLLÖT ÄIDINKIELESSÄ JA KIRJALLISUUDESSA 7. vuosiluokka (3 vvt) sanojen luokittelu ja taivutus lauseenjäsenistä subjekti, predikaatti ja objekti virke ja lause, pää- ja sivulausetyypit erilaisten tekstien tuottamista (kertomukset, tiivistelmät, esitelmät, runot) miellekartta kappalejako välimerkit kirjallisuuden päälajit nuortenkirjat, muut fiktiiviset tekstit, tietotekstit viestinnän peruskäsitteet erilaiset suulliset esitykset Vuorovaikutustaidot suullista ilmaisua harjoitellaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa tutustutaan luokkatovereihin erilaisten tutustumisleikkien avulla tehdään ilmaisuharjoituksia, joilla rohkaistaan ja innostetaan oppilaita toimimaan pari- ja ryhmätöissä uuteen kouluun tutustuminen: keskusteluja, haastatteluja ja esittelyjä Tekstin ymmärtäminen kirjallisuuden lajit tietotekstin lukeminen ja miellekartan tekeminen tietokirja lähdemateriaalina Internet ja tiedonhaku tiedonhankinnan menetelmät tiivistelmä kertomus uutinen kuvan lukeminen kirjoitetaan tekstien ja kuvien pohjalta Puhe-esitykset ja kirjoitelmat valmistetaan esitelmä, jonka valmistamisessa ja esittämisessä painotetaan vuorovaikutteisuutta ja kohderyhmän huomioonottamista (Millainen esitelmä herättää kuulijoiden kiinnostuksen ja välittää sisällön havainnollisesti ja selkeästi?) varmennetaan jäsentelytaitoja: aloitusta, ajatuksen kulkua, jaksotusta ja lopetusta niin, että teksteistä tulee johdonmukaisia ja kuulijat/lukijat huomioonottavia kehitetään taitoa olla toisen tekstin kuulijana ja lukijana opetellaan rakentavan palautteen antamista kirjoitetaan fiktiivisiä tekstejä, joissa kiinnitetään huomiota kertomuksen rakenteeseen ja suunnitteluun varmennetaan lause- ja virketajua sekä oikeinkirjoitusta Tiedonhallintataidot tiedonhankintaan, kokemuksiin ja havaintoihin perustuva pienoistutkimus, jota

29 Loimaan kaupunki Koululautakunta / 101 LIITE 1 Loimaan perusopetus Opetussuunnitelma alkaen laadittaessa painotetaan lähteiden luotettavuutta ja käyttökelpoisuutta haetun tiedon jäsentäminen ja esittäminen omin sanoin kirjasto yhä tutummaksi Kielentuntemus ja kielioppi sanaston luokittelua: nominit, verbi, partikkeli sanaluokkien taivutus: nomineista sijamuodot; verbistä pääluokka, aikamuoto ja persoona virke ja lauseet oikeinkirjoituksen vahvistamista isot ja pienet välimerkit Kirjallisuus luetaan paljon kirjallisuutta: runoja, novelleja, näytelmiä ja romaaneja harjoitellaan tekstien avaamista ja keskustellaan luetusta dramatisoidaan luettua kirjallisuutta 8. vuosiluokalla (4 vvt) verbitaivutuksen kertaus, uutena tapaluokat kaikki lauseenjäsenet erilaisten tekstien tuottamista (uutinen, mielipidekirjoitus, referaatti,fiktiiviset kirjoitelmat, asiatekstit) oikeinkirjoituksen ja välimerkkien käytön varmennusta prosessikirjoittaminen tekstinkäsittely tiedonhakuprosessin ja muistiinpanotekniikan harjoitukset monipuolisten kaunokirjallisten tekstien lukemista ja tulkintaa tietokirjallisuus joukkoviestintävälineet, niiden monipuolinen ja kriittinen käyttö ilmaisutaidon harjoitukset, näytelmät, esitykset kokoustaidon alkeet Vuorovaikutustaidot vahvistetaan vuorovaikutustaitoja, viestintärohkeutta ja varmuutta sekä tilannetajua esittämällä erilaisia, itse kirjoitetuilla sketsejä kehitetään ryhmäviestintätaitoja tehdään ilmaisuharjoituksia, joissa annetaan mahdollisuuksia eläytymiseen ja erilaisten tilanteiden käsittelyyn roolien kautta Tekstinymmärtäminen tunnistetaan, analysoidaan ja tuotetaan erilaisia tekstilajeja harjoitellaan referaatin tekemistä perehdytään eri mediateksteihin ja laaditaan niitä (selostus, uutinen, mainos) harjoitellaan aineistosta kirjoittamista Puhe-esitykset ja kirjoitelmat harjoitellaan mielipiteiden muodostamista ja niiden perustelemista sekä esittämistä suullisesti ja kirjallisesti harjoitellaan muiden ajatusten kuuntelua, kommentointia ja palautteenantoa harjoitellaan tekstien kohdentamista eri kohderyhmille ja eri viestintävälineisiin harjoitellaan yleispuhekieltä erilaisissa viestintätilanteissa (väittely, keskustelu, kokous) varmennetaan puhekielen ja kirjakielen välisen eron huomaamista ja kirjakielen normien hallintaa

30 Loimaan kaupunki Koululautakunta / 101 LIITE 1 Loimaan perusopetus Opetussuunnitelma alkaen kirjoitetaan fiktioita, joissa kiinnitetään erityistä huomiota kertomuksen rikastamiseen henkilökuvilla ja dialogilla Tiedonhallintataidot syvennetään tiedonhankintataitoja ja arvioidaan lähteiden luotettavuutta laaditaan esitelmä, jossa pyritään käyttämään eri lähteitä Kielentuntemus ja kielioppi opiskellaan verbin modukset kerrataan lauseenjäsenistä subjekti, predikaatti ja objekti opiskellaan lauseenjäsenistä adverbiaali, predikatiivi ja attribuutti vahvistetaan oikeinkirjoitusta Kirjallisuus käsitellään kirjallisuutta aihepiireittäin (mm. jännitys- ja dekkarikirjallisuus, fantasia-, scifija kauhukirjallisuus) esitellään omia mielikirjoja käydään elokuvissa tai teatterissa 9. vuosiluokka (3 vvt) suomi ja sukukielet suomen kielen kehitys sivistyskieleksi yleiskieli, puhekieli oman äidinkielen merkitys kielenhuolto ja sen tarkoitus oikeakielisyyskäytänteiden varmistamista välimerkkien käytön varmistamista asia-aineiden ja fiktiivisiä tekstien kirjoittamista asioimiskirjoittamista (raportti, hakemus) tiedonhakuprosessin varmentaminen Suomen kirjallisuuden synty ja kehittyminen kansanperinne, suomalainen kulttuuri, suomalaisuus kirja- ja kirjailijaesittelyt (tutkielma/työkansio) kokouksessa toimiminen, kokouksen asiakirjat tilannepuheet, väittelyt Vuorovaikutustaidot harjoitellaan vuorovaikutustaitoja mm. keskusteluissa, neuvotteluissa, väittelyissä ja kokouksissa harjoitellaan kohteliasta kielenkäyttöä ja toisten huomioonottamista erilaisissa tilanteissa (esim. TET-jaksoa varten) Tekstinymmärtäminen perehdytään kielen alueelliseen ja sosiaaliseen vaihteluun ja tehokeinoihin tarkastellaan asiatyylin piirteitä harjoitellaan pohtivan ja tietoa välittävän tekstin erottamista fiktiivisestä tekstistä Puhe-esitykset ja kirjoitelmat laaditaan opettajan ohjauksessa kirjailijatyö (tutkielma), jonka aiheena on oppilaan valitsema kotimaisen kirjallisuuden edustaja harjoitellaan aineistopohjaista kirjoittamista harjoitellaan palautteen saamista ja antamista

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 2. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 2. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ Äidinkieli ja kirjallisuus SUOMI ÄIDINKIELENÄ PUHUMINEN JA KUUNTELEMINEN Tavoitteet 1. lk ja 2. lk Oppilas oppii kuuntelemaan keskittyen ja eläytyen. Oppilaan vuorovaikutustaidot kehittyvät. Hän osallistuu

Lisätiedot

Oppilas keskustelee ryhmässä ja tuo esille mielipiteitään. Oppilas osallistuu luokan ja koulun ilmaisuesityksiin. Oppilas harjoittelee

Oppilas keskustelee ryhmässä ja tuo esille mielipiteitään. Oppilas osallistuu luokan ja koulun ilmaisuesityksiin. Oppilas harjoittelee AI 6. lk Arvioitavat tavoitteet Vuorovaikutustilanteissa toimiminen (T1, T2, T3, T4) Tekstien tulkitseminen (T5, T6, T7, T8) Hyväksytty (5) Välttävä (6-7) Oppilas saa arvosanan 6, Oppilas saa arvosanan

Lisätiedot

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus vuosiluokat 1-2

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus vuosiluokat 1-2 Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus vuosiluokat 1-2 Vuosiluokat Opetuksen tavoite Vuorovaikutustilanteissa toimiminen Laaja-alainen osaaminen 1 T1 Rohkaista oppilasta harjoittamaan vuorovaikutus- ja

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KURDIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2005

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KURDIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2005 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KURDIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2005 Kurdin kielen opetuksen suunnitelma 2005 KURDIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden vuosiluokaton opetussuunnitelma

Äidinkielen ja kirjallisuuden vuosiluokaton opetussuunnitelma Äidinkielen ja kirjallisuuden vuosiluokaton opetussuunnitelma YLEISTÄ Äidinkielen ja kirjallisuuden vuosiluokaton opetussuunnitelma koostuu 18 kurssista. Kurssien järjestys on vapaa, mutta koska oppiaineen

Lisätiedot

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Oppilaan äidinkieli on oppimisen perusta: kieli on oppilaalle sekä oppimisen kohde että väline. Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tehtävä on suunnitelmallisesti kehittää

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KHMERIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KHMERIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KHMERIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 KHMERIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen,

Lisätiedot

Oppilas esittää ajatuksiaan ja ilmaisee mielipiteensä parille tai ryhmälle. Oppilas osaa kuunnella toisia.

Oppilas esittää ajatuksiaan ja ilmaisee mielipiteensä parille tai ryhmälle. Oppilas osaa kuunnella toisia. Tekstien tulkitseminen Tekstinymmärtämisen perus-strategioiden hallinta Toiminta vuorovaikutustilanteissa Vuorovaikutustaitojen kehittyminen Vuorovaikutustilanteissa toimiminen Ilmaisukeinojen käyttö Puheviestintäti

Lisätiedot

9.2. Oppiaineiden ja aineryhmien / kurssien tavoitteet, sisällöt, työtavat ja arviointi

9.2. Oppiaineiden ja aineryhmien / kurssien tavoitteet, sisällöt, työtavat ja arviointi 9.2. Oppiaineiden ja aineryhmien / kurssien tavoitteet, sisällöt, työtavat ja arviointi Kaiken opetuksen perustana on oppilaiden sosiaalisten taitojen ja ryhmäkykyisyyden rakentaminen ja kehittäminen.

Lisätiedot

Työskentelyohjeita: Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1 2. Laaja alainen osaaminen

Työskentelyohjeita: Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1 2. Laaja alainen osaaminen Työskentelyohjeita: Tiedostoa voi muokata useampi ihminen samanaikaisesti. Jakakaa tavoitteet eri vuosiluokille kopioimalla ja liittämällä sinisten otsikoiden alle, jotka löytyvät taulukoiden alta. Kopioi

Lisätiedot

harjoitellaan keskittyvää kuuntelemista opetellaan ulkoa runoja ja loruja luetaan ääneen harjoitellaan oikeinkirjoitusta

harjoitellaan keskittyvää kuuntelemista opetellaan ulkoa runoja ja loruja luetaan ääneen harjoitellaan oikeinkirjoitusta 1. luokka Tavoitteet Sisällöt Vuorovaikutustaid Oppilas osaa kertoa omista asioistaan ja kokemuksistaan toisille ja vastavuoroisesti kuunnella toisia. harjoitellaan suullista ilmaisua luontevissa puhetilanteissa

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI PUOLAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI PUOLAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI PUOLAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA Kopla 16.6.2005 1 Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen, itseilmaisun

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI THAIKIELEN OPETUSSUUNNITELMA

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI THAIKIELEN OPETUSSUUNNITELMA MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI THAIKIELEN OPETUSSUUNNITELMA Kopla 16.6.2005 Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen, itseilmaisun

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI THAIKIELEN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI THAIKIELEN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI THAIKIELEN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 THAIKIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen,

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

Työskentelyohjeita: Suomen kieli ja kirjallisuus oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1 2. Laaja alainen osaaminen. liittyvät sisältöalueet

Työskentelyohjeita: Suomen kieli ja kirjallisuus oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1 2. Laaja alainen osaaminen. liittyvät sisältöalueet Työskentelyohjeita: Tiedostoa voi muokata useampi ihminen samanaikaisesti. Jakakaa tavoitteet eri vuosiluokille kopioimalla ja liittämällä sinisten otsikoiden alle, jotka löytyvät taulukoiden alta. Kopioi

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNTA Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä

SUOMUSSALMEN KUNTA Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä Liite 4 koskeva suunnitelma (HOJKS) Perustiedot: Koulu: lukuvuosi päiväys luokka Suunnitelman laatiminen ja käytetyt asiakirjat : Oppilaan nimi ja osoite: Syntymäaika Huoltaja(t) laatimisesta vastaavat

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KURDIN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KURDIN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KURDIN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA Kopla 16.6.2005 Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen, itseilmaisun

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet VIITTOMAKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen tehtävä, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet, ohjaus, eriyttäminen ja tuki sekä oppimisen arviointi koskevat myös

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KREIKAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KREIKAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KREIKAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen, itseilmaisun ja viestinnän

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen. Oppilas osaa ilmaista itseään ja mielipiteitään tutuissa vuorovaikutustilanteissa.

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen. Oppilas osaa ilmaista itseään ja mielipiteitään tutuissa vuorovaikutustilanteissa. 1 SAAMEN KIELI JA KIRJALLISUUS -OPPIMÄÄRÄ Saamen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Sisältöalueet Vuorovaikutustilanteissa

Lisätiedot

Horisontti

Horisontti Horisontti 19.11.2015 Vuosiluokkaistaminen. Mitä tehdään ennen sitä? Oppimiskäsitys Eriyttäminen ja oppimisen tuki Oppiaine Laaja-alainen osaaminen Oppimisen arvioinnin periaatteet Oppimisympäristöt Tärkeää

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

Kempeleen kunta Liite 1

Kempeleen kunta Liite 1 Kempeleen kunta Liite 1 Wilmassa KODIN KAAVAKE (1.-9. LK) LAPSEN NIMI 1. Miten lapsenne suhtautuu koulunkäyntiin? 2. Onko lapsellanne kavereita koulussa ja miten hän tulee toimeen kavereiden kanssa? 3.

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Tuettu oppimispolku Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Turvallinen ja yhtenäinen oppimispolku Porvoossa halutaan turvata lapsen

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Perusopetuslaki ja opetussuunnitelman perusteet uudistuivat Koulun toimintakulttuurin muutos Uudistuksessa keskeistä

Lisätiedot

T1 ohjata oppilasta vahvistamaan taitoaan toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa

T1 ohjata oppilasta vahvistamaan taitoaan toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa SUOMEN KIELI JA KIRJALLISUUS JOENSUUN SEUDUN OPETUSSUUNNITELMASSA Suomen kielen ja kirjallisuuden osuus Joensuun seudun opetussuunnitelmassa pohjautuu valtakunnalliseen Perusopetuksen opetussuunnitelman

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI BULGARIAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI BULGARIAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI BULGARIAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA Kopla 16.6.2005 Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen, itseilmaisun

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

9.2. Oppiaineiden ja aineryhmien / kurssien tavoitteet, sisällöt, työtavat ja arviointi

9.2. Oppiaineiden ja aineryhmien / kurssien tavoitteet, sisällöt, työtavat ja arviointi 9.2. Oppiaineiden ja aineryhmien / kurssien tavoitteet, sisällöt, työtavat ja arviointi Kaiken opetuksen perustana on oppilaiden sosiaalisten taitojen ja ryhmäkykyisyyden rakentaminen ja kehittäminen.

Lisätiedot

Arkistot ja kouluopetus

Arkistot ja kouluopetus Arkistot ja kouluopetus Arkistopedagoginen seminaari 4.5.2015 Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Opetushallitus Koulun toimintakulttuuri on kokonaisuus, jonka osia ovat Lait, asetukset, opetussuunnitelman

Lisätiedot

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT KAUHAJOEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT TOIMINTAOHJE Sivistyslautakunta 9.6.2010, 92 Päivitys: Sivistyslautakunta 25.5.2011 70 1 Lähtökohta Suomessa vakinaisesti asuvat lapset

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2005

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2005 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2005 ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI PILIPINON KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI PILIPINON KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI PILIPINON KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 PILIPINON KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun

Lisätiedot

7.2. PÄÄOPPIAINEET 7.2.1. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

7.2. PÄÄOPPIAINEET 7.2.1. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 7.2. PÄÄOPPIAINEET 7.2.1. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 41 Luokkien 1-2 äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen keskeinen tehtävä on jatkaa jo kotona, varhaiskasvatuksessa, erityisesti esiopetuksessa, alkanutta

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI VENÄJÄN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI VENÄJÄN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI VENÄJÄN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2005 1 VENÄJÄN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI VENÄJÄN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI VENÄJÄN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI VENÄJÄN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 VENÄJÄN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen,

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI BENGALIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI BENGALIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI BENGALIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2005 1 BENGALIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun

Lisätiedot

(HOJKS) Koulu/päiväkoti: Oppilas:

(HOJKS) Koulu/päiväkoti: Oppilas: Mikkelin kaupunki Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma () () Koulu/päiväkoti: Henkilötiedot Päiväys / Oppilas Sukunimi Etunimi Syntymäaika Osoite Puhelin/sähköposti Koulun/päiväkodin

Lisätiedot

7.LUOKKA. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Laaja-alainen osaaminen. Opetuksen tavoitteet

7.LUOKKA. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Laaja-alainen osaaminen. Opetuksen tavoitteet 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 edistää oppilaan taitoa pohtia englannin asemaan ja variantteihin liittyviä ilmiöitä ja arvoja antaa oppilaalle

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen, itseilmaisun ja viestinnän

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE

KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE luokka-asteille 1-6 Oppilaan nimi: _ Luokka: Koulun yhteystiedot: Osoite _ Puhelin Luokanopettaja/luokanvalvoja: Nimi: Puhelin: Sähköposti: _ Kuinka kauan

Lisätiedot

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2014 Juho Helminen Ajattelu ja oppimaan oppiminen Itsestä huolehtiminen

Lisätiedot

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK Esi- ja peruskouluikäisille maahanmuuttajataustaisille lapsille voidaan järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta perusopetuslain (628/1998) mukaisesti. Sitä voidaan

Lisätiedot

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA YLEINEN TUKI (jokaiselle oppilaalle tilapäisesti annettava tuki) Oppilas on jäänyt jälkeen opetuksesta tai on muuten tilapäisesti tuen tarpeessa TAI

Lisätiedot

Uudet kielten opetussuunnitelmat käytäntöön : https://oph.etapahtuma.fi/

Uudet kielten opetussuunnitelmat käytäntöön : https://oph.etapahtuma.fi/ Uudet kielten opetussuunnitelmat käytäntöön 25.9.2015: https://oph.etapahtuma.fi/ Ryhmätyö, vuosiluokkakokonaisuus 7-9 Kieli englanti Oppimäärä: A1/A2/B1/B2/ÄKO(ympyröi) Laaja-alainen osaaminen Tavoitteet

Lisätiedot

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio)

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Kaustisen kunta Perusopetus Vuosi 201 LOMAKE B LUOTTAMUKSELLINEN kirjaa tiedot laatikoiden alle, älä laatikkoon ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Tämä selvitys

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 1 Kurikka lapsen nimi Kansilehteen lapsen oma piirros Lapsen ajatuksia ja odotuksia esiopetuksesta (vanhemmat keskustelevat kotona lapsen kanssa ja kirjaavat) 2 Eskarissa

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen.

Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Esiopetus ja 1.-3.lk Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Tutustu verkkosivuihin nuoriyrittajyys.fi Tutustu ohjelmavideoon nuoriyrittajyys.fi/ohjelmat/mina-sina-me

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ITALIAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ITALIAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ITALIAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 ITALIAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen,

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ARABIAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ARABIAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ARABIAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA Kopla 16.6.2005 Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen, itseilmaisun

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI THAIKIELEN OPETUSSUUNNITELMA. 1. Kielen kuvaus

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI THAIKIELEN OPETUSSUUNNITELMA. 1. Kielen kuvaus MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI THAIKIELEN OPETUSSUUNNITELMA 1. Kielen kuvaus Thaikieli on yksi Kaakkois-Aasian valtakielistä ja kuuluu thailaisiin kieliin. Maailmassa thaikieltä äidinkielenään puhuu noin

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa luokilla

Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa luokilla Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa 1. 6. luokilla Sisällysluettelo Suomen kielen ja kirjallisuuden arviointi lukuvuositodistuksessa... 1 Ruotsin arviointi lukuvuositodistuksessa... 2 Englannin arviointi

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA KOPLA 17.8.2006, 57

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA KOPLA 17.8.2006, 57 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA KOPLA 17.8.2006, 57 1 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen OPSISSA JA OPSISTA Opetussuunnitelma 2016 Uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen kaikissa kouluissa vuosiluokilla 1 6. Perusopetuksen ylemmät vuosiluokat ottavat opetussuunnitelmat

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KREIKAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KREIKAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KREIKAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 KREIKAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen,

Lisätiedot

Yleissivistävä koulutus uudistuu Ritva Järvinen

Yleissivistävä koulutus uudistuu Ritva Järvinen Yleissivistävä koulutus uudistuu 12.2.2010 Ritva Järvinen Opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen/ yksikön päällikkö Yleissivistävä koulutus uudistuu; tavoitteet ja tuntijako 2009-2010 Opetusministeri

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

Kankaan kouluun? LUOTTAMUKSELLINEN. Kankaan koulu Koulurinteentie 7b 15870 Hollola 03-8803 241 044-7801 222 1. LAPSEN/NUOREN TIEDOT. Nimi.

Kankaan kouluun? LUOTTAMUKSELLINEN. Kankaan koulu Koulurinteentie 7b 15870 Hollola 03-8803 241 044-7801 222 1. LAPSEN/NUOREN TIEDOT. Nimi. 1 Kankaan kouluun? LUOTTAMUKSELLINEN Kankaan koulu Koulurinteentie 7b 15870 Hollola 03-8803 241 044-7801 222 1. LAPSEN/NUOREN TIEDOT Nimi Syntymäaika Osoite diagnoosi 2. HUOLTAJIEN TIEDOT Äiti Isä Muu

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA Kopla 16.6.2005 1 Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen,

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI BOSNIAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI BOSNIAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI BOSNIAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA Kopla 16.6.2005 Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen, itseilmaisun

Lisätiedot

KERHOPAKETIN OHJELMA JA TAVOITTEET ( ARABIAN KIELI )

KERHOPAKETIN OHJELMA JA TAVOITTEET ( ARABIAN KIELI ) KERHOPAKETIN OHJELMA JA TAVOITTEET ( ARABIAN KIELI ) OPETTAJA : FARID BEZZI OULU 2013 1/5 Ohjelman lähtökohdat Arabian kieli kuuluu seemiläisiin kieliin, joita ovat myös heprea ja amhara. Äidinkielenä

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 B2 RANSKA VUOSILUOKKA: 8 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 Tavoitteet ymmärtämään erittäin selkeästi puhuttuja tai kirjoitettuja lyhyitä viestejä viestintää tavallisimmissa arkielämän

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ARABIAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ARABIAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ARABIAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 ARABIAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen,

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA RANSKAN KIELI B2 Opetuksen tavoitteena on totuttaa oppilas viestimään ranskan kielellä suppeasti konkreettisissa arkipäivän tilanteissa erityisesti suullisesti. Opetuksessa korostetaan oikeiden ääntämistottumusten

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria 9.2.2. Toinen kotimainen kieli: ruotsi B1 Ruotsin kielen opetuksessa oppilas saa valmiuksia vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön ruotsinkielisten kanssa. Opetuksen tavoitteena on kannustaa ja rohkaista oppilasta

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus LIITE 3 Valtioneuvoston asetus N:o 1435 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT

5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT 5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT Oppilasta autetaan oppimisvaikeuksissa eri tukimuodoin, jotka määräytyvät vaikeuksien laadun ja laajuuden mukaan. Keskeistä on varhainen

Lisätiedot

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011 KÄYTTÄYTYMISEN JA TYÖSKENTELYN ARVIOINTI Oppilaan nimi syntymäaika 1. vuosiluokka 18.12.2010 Oppilaan itsearviointi: Kiitettävästi Hyvin Tyydyttävästi Heikosti Käyttäytyminen oppilas Noudatan hyviä tapoja.

Lisätiedot

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6 B1- RUOTSI VL.6-9 6.LUOKKA T1 auttaa oppilasta jäsentämään käsitystään kaikkien osaamiensa kielten keskinäisestä suhteesta T2 auttaa oppilasta hahmottamaan opiskeltavan kielen asemaa maailmassa ja sen

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat Kauniaisissa 2. Toimintakulttuuri 3. Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt

Lisätiedot

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011 KÄYTTÄYTYMISEN JA TYÖSKENTELYN ARVIOINTI Oppilaan nimi 1. vuosiluokka syntymäaika 04.06.2011 Oppilaan itsearviointi: Kiitettävästi Hyvin Tyydyttävästi Heikosti Käyttäytyminen oppilas Noudatan hyviä tapoja.

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN KOULUTULOKKAAN TARJOTIN 11.1.2016 VUOSILUOKAT 1-2 KOULULAISEKSI KASVAMINEN ESIOPETUKSEN TAVOITTEET (ESIOPETUKSEN VALTAKUNNALLISET PERUSTEET 2014) Esiopetus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että lapsilla

Lisätiedot

Espoon kaksikielisen opetuksen opetussuunnitelma. Jalavapuiston koulu

Espoon kaksikielisen opetuksen opetussuunnitelma. Jalavapuiston koulu Espoon kaksikielisen opetuksen opetussuunnitelma Jalavapuiston koulu Espoon kaksikielisen opetuksen opetussuunnitelma Jalavapuisto, Kilonpuisto, Tähtiniitty (Kuitinmäki) 24.11.04 1. Kielijako ja politiikka

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke 2008-2010 TeknoDida 5.2.2010 Eija Kauppinen Opetushallitus Eija.kauppinen@oph.fi Otteita opetussuunnitelmien perusteista 1 Oppimiskäsitys

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Tavoitteena - jokainen oppilas oppii mahdollisimman hyvin oman potentiaalinsa mukaan - oppilaan saama tuki

Lisätiedot

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE)

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) Tuki jaetaan kolmeen portaaseen: 1. Yleinen tuki Tuki on tilapäistä ja ennaltaehkäisevää. 2. Tehostettu tuki Oppilaalla oppimissuunnitelma, tuki on jatkuvaa/säännöllistä.

Lisätiedot

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI Valtioneuvoston vuonna 2012 antaman asetuksen pohjalta käynnistynyt koulun opetussuunnitelman uudistamistyö jatkuu. 15.4.-15.5.2014 on

Lisätiedot