Kooste kouluverkkoselvityksestä annetuista kirjallisista mielipiteistä (15 kpl)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kooste kouluverkkoselvityksestä annetuista kirjallisista mielipiteistä (15 kpl). 21.11.2013"

Transkriptio

1 1 Nousiaisten kunta sivistysjohtaja Kooste kouluverkkoselvityksestä annetuista kirjallisista mielipiteistä (15 kpl) Yhteenvedon ei ole tarkoitus olla kaikenkattava aukoton kooste, vaan mielipiteiden käsittelyn apuväline, jota on hyvä lukea rinnakkain annettujen kirjallisten mielipiteiden kanssa. Mielipiteissä oli osin hyvin samansuuntaisia tai samoja argumentteja, josta syystä kaikkia ei ole kirjoitettu auki tähän koosteeseen, vaan voidaan myös viitata tässä asiakirjassa jo aiemmin esiteltyihin mielipiteisiin. Koosteessa mielipiteen antajat ovat satunnaisessa järjestyksessä. Mielipiteen antaja Keskeiset näkökulmat / havainnot Sivistysjohtajan vastine Useammissa mielipiteissä toistuvia asioita (ei toisteta kaikissa alla olevissa mielipidekohtaisissa erittelyissä erikseen): 1) Vastustetaan viides- ja kuudesluokkalaisten siirtymistä Henrikin koulun tiloihin, perusteina lapsuuden lyheneminen, alttius ympäristön vaikutteille, lasten kasvu- ja kehityspsykologinen ikäkausi/-vaihe, isompien alakoululaisten roolin muutos pienempien leikittäjästä isompien oppilaiden vaikutuspiiriin joutujiksi 2) Vastustetaan viides- ja kuudesluokkalaisten siirtymistä Henrikin kouluun koulun pihaalueen ominaisuuksien sekä yläkoulun välituntikäytäntöjen vuoksi 3) Vastustetaan viides- ja kuudesluokkalaisten siirtymistä Henrikin kouluun, koska pienemmässä koulussa kiusaamistapaukset on helpompi huomata 4) Muutoksista aiheutuvat ongelmat koulukuljetuksien järjestämisessä, kuljetusten määrän sekä kustannusten kasvu, oppilaiden kuljetusmatkojen piteneminen 1) Ks. sivistyslautakunnan esittelyteksti, luku Vaihe 1: luokkalaisten mahdollinen siirto Henrikin kouluun, 5. ja 7. kappaleet, sekä lautakunnan antaman lausunnon kohta 11. 2) Ks. sivistyslautakunnan esittelyteksti, luku Vaihe 1: luokkalaisten mahdollinen siirto Henrikin kouluun, 8. kappale. Tehdyn piha-alueen kehittämissuunnitelman (valmistelusta vastannut vapaaaikatoimen päällikkö) toteuttamista voidaan jatkaa eteenpäin ja luoda pihasta nykyistä parempi. 3) Henrikin koulussa noudatetaan myös KiVa Koulu periaatteita (www.kivakoulu.fi), lisäksi ks. sivistyslautakunnan esittelyteksti luku Vaihe 1: luokkalaisten mahdollinen siirto Henrikin kouluun, 9. kappale 4) Ks. sivistyslautakunnan esittelyteksti, luku Koulukuljetukset

2 2 Elina ja Jukka Heinonen 5) Kouluverkkoselvitys on tehty täysin väärin perustein. 6) Oppilaiden siirto muihin kouluihin kasvattaa luokkakokoja, ja kunnalla ei ole mahdollisuuksia saada valtion myöntämää ryhmäkoon pienentämisrahaa 7) Valpperin koulussa on monipuolisimmat mahdollisuudet hyödyntää ympäröivää luontoa ja esim. liikuntamahdollisuuksia 8) Koulu houkuttaa uusia asukkaita kuntaan, Valpperi sijaitsee erinomaisella paikalla ja Turkuun on lyhyt matka. Seuraavaksi herää 5) Valtuustoaloite sisältää sekä toteamuksen valtionrahoituksen saamiseksi tarvittavasta selvityksestä että toteamuksen "Sen perusteella on helpompi päättää kohteesta, johon seuraava laajennus tehdään." Sivistyslautakunnan käsittelyssä todetaan myös muita perusteita kouluverkkoselvityksen laadinnan tarpeellisuudelle. Kun huomioidaan koko selvitystyön käynnistäneen valtuustoaloitteen peruslähtökohta se että tulee laatia kouluverkkoselvitys, jotta voidaan anoa sen perusteella valtionavustusta koulurakentamiseen on ymmärrettävää, että selvitys ei lähtökohtaisesti voi perustua siihen, että joku koulu vain pitää rakentaa. Silloin laadittu selvitys ei perustele valtion suuntaan ko. koulurakentamisen välttämättömyyttä eikä anna perustetta valtionavustuksen anomiseen. 6) Koulutuslautakunnassa määriteltyjä opetusryhmäkokojen enimmäismääriä ei ole tarkoitus kasvattaa. Oppilaiden siirto koulusta toiseen ei aiheuta väitettyä vaikutusta valtionavustuksen saamiseen, asia on Opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Ks. Sivistyslautakunnan ) Kannanotto nojautuu kunnan strategisiin arvoihin, joissa on mainittu luonto ja läheisyys, ja siten huomionarvoinen. Luonto on Valpperissa lähellä. Fyysinen oppimisympäristö pihan ja ympäristön osalta on muutakin. Sivistyslautakunnan hyväksymien laatukriteerien mukaisessa koulujen pihan ja ympäristön arvioinnissa saadut tulokset (SIVLTK ) eivät täysin tue esitettyä väitettä, kun Valpperin koulun osalta arviointitulos oli viidestä koulusta heikoin. Arviointitulos on tyydyttävän ja hyvän välillä. Valpperissa (ja Paijulassa) koulun lähiympäristö antaa erittäin hyvät mahdollisuudet ulkoliikuntaan sekä luonnon hyödyntämiseen opetuksessa muutenkin. 8) Samansuuntaisia argumentteja on muissakin kunnissa käytetty kyläkouluja puolustettaessa. Varmuutta kyläkoulun vetovoimaisuudesta uusien asukkaiden houkuttajana sekä todellisista vaikutuksista muuttoliikkeeseen

3 3 Seija Nurminen varmasti kiinnostus tontteja kohtaan Valpperissa. 9) Jos koulu lakkautettaisiin, tietäisi se kylälle kuolemaa. 10) Nykyinen koulu on vuonna 1975 tehty muutamaksi vuodeksi, kun lapset tulevat loppumaan Valpperista, mutta näin ei ole käynyt. 11) Vuoden 2009 LANU-selvityksessä on todettu, että Henrikin koulussa tilat eivät tulisi riittämään lk oppilaille 12) Valpperiin tarvitaan koulu koska koulumatkat kävisivät liian pitkiksi. 13) Miksi on painotettu sitä, että Nummen ja Kirkonpiirin kouluista loppuu tila? 14) Miksei pyydetty toista selvitystä, jossa olisi huomioitu Valpperin uusi koulu rakennettuna? kenelläkään ei ole. 9) Koulun lakkauttamisen vaikutukset Valpperin alueelle voisivat oletettavasti olla esitetyn suuntaisia. 10) Valpperin koulun oppilasmäärät viimeisten noin 30 vuoden ajalta osoittavat, että oppilasmäärä on koko ajan ollut karkeasti noin oppilaan välillä. 11) Mainittu selvitys on vuonna 2009 tehty silloisten Tilastokeskuksen antamien väestöennusteiden perusteella. Ne ovat kuluneiden neljän vuoden aikana osoittautuneet ylioptimistisiksi, ja todellinen oppilasmäärä tuolloin arvioitua pienemmäksi. Ks. mm. kunnan vuoden 2013 talousarvio s. 5 / luku 3.2. Mahdollinen luokan oppilaiden siirto Henrikin kouluun kasvattaisi koulun oppilasmäärän noin 350 oppilaaseen. Sen verran Henrikin koulussa on ollut oppilaita myös 2000-luvun puolivälissä. Ks. myös kunnan verkkosivuilla julkaistut kysymykset ja vastaukset kouluverkkoasiassa / V16 sekä sivistyslautakunnan esittelyteksti, luku Väestöennusteet ja oppilasmäärät 12) Koulumatkoille ei ole määritelty enimmäispituutta. 13) Kaikkia oppilaita ei ole tilanpuutteen vuoksi voitu sijoittaa huoltajien toiveiden mukaisesti ko. kouluihin 1. luokalle; ks. SIVLTK sekä päätöksestä aiheutuneet muutoksenhaut , ja Tilanne aiheuttaa epävarmuutta ja ennakoimattomuutta, mihin kouluun voidaan sijoittaa oppilaita erityisesti Nummen ja Kirkonpiirin koulujen välisiltä asemakaava-alueilta. Saman perheen sisaruksia on mm. jouduttu sijoittamaan eri kouluihin. 14) Selvityksen tehneen konsultin mukaan koko kunnan kattava kouluverkkoselvitys ei olisi ollut tarkoituksenmukainen, jos siinä olisi jo lähtökohtaisesti jotkut vaihtoehdot suljettu pois. Ks. myös kunnan

4 4 Paijulan koulun oppilaskunta 15) Kunta voisi mainostaa kyläkoulua ja suunnitella tontteja uuden koulun läheisyyteen. 16) Alku voisi järjestää enemmän hiihtokilpailuja, koulua käyttää majoitustilana ja saada vuokratuloja. 17) Sama kuin kohta 9) Oppilaskunta on esittänyt plussia ja miinuksia vaihtoehdoista Paijulan koulun lakkauttaminen sekä 5-6 luokan siirtäminen Henrikin kouluun. Miinuksina: 18) Pienemmillä vaikeuksia sopeutua isoon taloon. 19) Rautaportit 20) Kolmesta unohduksesta kasvatuksellinen tukiopetus 21) Ei pystytä puuttumaan kiusaamiseen yhtä hyvin kuin pienessä koulussa. 22) Opettajat saattavat menettää työnsä. 23) Opettajat pystyvät opettamaan enemmän yksilöitä pienemmässä koulussa. verkkosivuilla julkaistut kysymykset ja vastaukset kouluverkkoasiassa / V3 ja V8. 15) Ks. kohta 8). Maankäytön suunnittelu Valpperin alueella kuuluu kunnanhallituksen toimialaan ja markkinointiasioista kunnanjohtaja. 16) Koulutilojen vuokraamisesta ulkopuolisille tahoille on viime ajoilta huonoja kokemuksia. Rehtorikokouksessa asiasta on keskusteltu rehtorien aloitteesta muusta syystä kuin tämän kannanoton pohjalta; asia ei ole ongelmaton. 17) Ks. kohta 9) 18) Huoli on ymmärrettävä. 19) Viitannee Nummen koulun piha-alueeseen, jonka aitaaminen ja portit voivat tuntua epäkäytännöllisiltä. Kysymys on kuitenkin turvallisuustekijöistä; säädöksistä johtuvista päivähoitoesiopetusryhmän tarpeista koulun pihaalueella. 20) Viitannee Nummen koulun toimintakulttuuriin, joka voi poiketa toimintatavoista Paijulassa. Kussakin koulussa on omat säännöt, jotka luodaan yhteistyössä ja joiden mukaan toimitaan. 21) Ks. kohta 3) 22) Tällä hetkellä huoli on aiheeton. Opettajista osalla työn tekemisen paikka voi kuitenkin vaihtua. 23) Yhdysluokkiin on määritelty kolme oppilasta pienemmät enimmäisryhmäkoot, eli sikäli näkemys on oikea. Isommissa kouluissa joissa ei ole yhdysluokkia, luokalla voi olla enemmän oppilaita.

5 5 24) Keskustassa ei ole mahdollisuutta päästä metsäretkelle. 24) Metsäretkelle voi päästä, mutta se vaatii siirtymistä koululta esim. Rästäsmäen pururadan alueelle tai Vuorenpään viereisille metsäalueille. Paijulassa luonto on lähellä. 25) Hyväkuntoinen liikuntasali 25) Viitannee miinuksena siihen, että Paijulassa olisi liikuntasali, joka jäisi hyödyntämättä, mikäli koulu lakkautettaisiin. Havainto on huomionarvoinen; liikuntasalitiloja on käytettävissä niukalti keskustan kouluissa. 26) 5-6-luokkalaiset liian nuoria yläkouluun 27) Kuljetuksissa ei säästettäisi 28) Pyöräilykypärän käyttämisestä voi joutua kiusatuksi 29) Yläkoulussa eksyy helposti eikä uskalla kysyä apua 26) Ks. kohta 1) 27) Ks. kohta 4) 28) Asiaan pitää puuttua, mikäli tieliikennelain noudattamisesta joutuu kiusatuksi. Ks. kohta 3) 29) Koulun toimintakulttuuri varmasti muuttuisi, jos kouluun tulisi myös nykyistä nuorempia oppilaita. Sekä isommilta oppilailta että koulun työntekijöiltä voi kysyä apua tarvittaessa. Ks. kohta 1) 30) Piha-alueella pitää olla virikkeitä 31) Henrikin koulussa on jo liian paljon oppilaita 30) Ks. kohta 2) 31) Kouluun mahtuisi nykyistä enemmän oppilaita. Lukuvuonna koulussa on oppilaita vain 187 koulun historian (vuodesta 1969 alkaen) aikana pienin oppilasmäärä, joka on vähemmän kuin esim. Nummen koulussa. 32) Kun opetusryhmät suurenevat, opetustaso 32) Pitää paikkansa. laskee sillä opettajat eivät ehdi auttamaan kaikkia Plussina: 33) Keskustan kouluissa pääsee kauppaan 33) Koulujen läheisyydessä sijaitsee kaksi kauppaa. Mahdollinen kaupassa käynti tapahtuu koulupäivien ulkopuolella. 34) 5-6-luokkalaiset oppivat tuntemaan ison koulun alkeet 34) Tämä näkemys tukee mm. kouluverkkoselvityksen pedagogisen täydennyksen 5. kappaleessa esitettyjä ajatuksia. Nummen koulun henkilöstö 35) Vapaiden tilojen määrässä on epäselvyyttä 35) Ks. FCG:n selvitys s. 21 ja 34. Opetusluokkatiloiksi on laskettu 16 luokkatilaa, pienryhmien 2 luokkatilaa, ja muita opetustiloja 7 (musiikki, tekninen työ (mahtuu tarvittaessa kaksi ryhmää samanaikaisesti), tekstiilityö, kotitalousluokat (2), liikuntasali sekä kellarikerroksen pienempi

6 6 36) Sopivatko tilat kotiluokiksi ilman remonttia? 37) Siirron koskettava kaikkia 5.-6.lk oppilaita 38) 5.-6.lk:n toiminta irrallista yläkoulun kurssimuotoisesta käytänteestä 39) Hallinnon järjestelyt, Henrikin koulun rehtorin alaista toimintaa 40) Henkilöstön valinta/määräys siirtymiseen, haasteellista hoitaa tasapuolisesti 41) Saadaanko säilytettyä käsityöt, liikunnat jne. alakoulujen opettajilla (muuten tunnit vähenee) vai pyritäänkö osa tunneista siirtämään yläkoulun aineenopettajille? 42) Kotiluokka on välttämätön oppilaille, joilla koulukäynti on haasteellista. 43) Lukujärjestysten yhteensovittaminen ongelmallista 44) 5-6 lk:set tarvitsevat yläkouluun oman erityisluokanopettajan, koulunkäynnin ohjaajan sekä laaja-alaisen resursseja tila liikunnan opetukseen). Luvuissa ei ole mukana ns. kirjastotila eikä auditorio. Henrikin koulussa perusopetusryhmiä on 3-4/vuosiluokka luokilla sekä kaksi pienryhmää. Ks. myös sivistyslautakunnan esittelyteksti, luku Vaihe 1: luokkalaisten mahdollinen siirto Henrikin kouluun, 3. ja 4. kappaleet 36) Tästä syystä johtuvaa merkittävää remontointitarvetta ei ole, luokkatilat ovat normaalissa opetuskäytössä olleet tähänkin asti. Kirjastotilan osalta jotakin muutostyökustannuksia voi mahdollisesti tulla. 37) Ks. sivistyslautakunnan lausunto kohta 16 38) Ks. sivistyslautakunnan lausunto kohta 11 39) Asia ratkaistaan myöhemmin. Ks. sivistyslautakunnan esittelyteksti, luku Vaihe 1: luokkalaisten mahdollinen siirto Henrikin kouluun, 5. kappale, sekä lautakunnan antaman lausunnon kohta ) Voidaan harkita erilaisia vaihtoehtoja, esim. työn kiertoa. Asia ratkaistaan myöhemmin. 41) Erityistä pyrkimystä ei ole suuntaan tai toiseen. Työn jakamisessa rehtorit vastaavat tarkoituksenmukaisimpien ratkaisujen etsimisestä ja työjärjestysten laadinnasta kussakin koulussa lukuvuosittain kuten tähänkin asti. 42) lk erityisen tuen oppilaiden pienryhmille voidaan osoittaa kotiluokka. 43) Järjestelykysymys. Nykyiselläänkään viikkolukujärjestys vaihtelee ja erityisen tuen oppilaiden integroinnista sekä mahdollisista osittaisista siirroista yleisen, tehostetun ja erityisen tuen välillä eri oppiaineissa aiheutuu muutoksia lukuvuoden aikana opetusryhmiin. 44) Resurssit kohdennetaan lukuvuosittain mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Todennäköistä on että lk siirrossa Henrikin kouluun siirtyy myös yksi erityisluokanopettaja sekä koulunkäynninohjaaja, mikäli henkilöstöresursseja ei leikata muista syistä. Laaja-alaisen resurssit

7 7 45) Ryhmäkoot suurenevat ja menetetään mahdollisuus hakea ryhmäkokojen pienentämiseen tukea 46) Vuosikymmeniä kehitetyn ja erittäin hyvin toimivan kouluverkon karsinta ei ole pedagogisesti järkevää 47) Toiminnasta vastaava rehtori oltava läsnä, vastaavien henkilöiden palkkiot voivat nostaa kustannuksia. 48) Määräaikaisten toimien ketjutus on säädösten vastaista, mikäli toiminnan voidaan osoittaa olevan toistaiseksi jatkuvaa 49) Epävarmuuden lisääntyessä työntekijöiden motivaatio ja sitoutuminen laskee, pitkäaikaisen suunnitelmallisuuden mahdollisuus heikkenee 50) Osalle oppilaista kuljetusmatkat pitenisivät ja erityisen tuen oppilaille pitkät kuljetusajat ovat haastavia 51) Odotustunteja kuljetuksissa tulisi välttää. 52) Kuljetukset eivät saa kahlita opetusta tai mietitään vuosittain, ja Henrikin koulun erityisopettajan resurssi on myös käytettävissä. 45) Ks. kohta 6) 46) Ks. sivistyslautakunnan lausunto kohdat 1 ja 4 47) Ks. sivistyslautakunnan esittelyteksti, luku Henkilöstöjärjestelyt, sekä lausunto kohta 17 48) Vapautuvia virkoja ei ole pakko täyttää vakituisena. Ketjuttamisesta ei ole kyse, jos vapautuva virka päätetään täyttää määräajaksi perustellusta syystä. (Laki kunnallisesta viranhaltijasta 3 ) Selvityksessä ei esitetä perusteettomia määräaikaisuuksien ketjutuksia. Ks. myös sivistyslautakunnan esittelyteksti, luku Henkilöstöjärjestelyt, viimeinen kappale. 49) Ks. sivistyslautakunnan lausunto kohta 5 50) Osalta oppilaista kuljetusoikeus voisi myös päättyä, kun lähikoulu olisikin alle 5 km päässä (erit. Laaleisten Asemanseudun alue), eikä selvityksessä esitetä muutosta erityisen tuen opetusjärjestelyihin, joissa nykyisinkin kuljetetaan oppilaita kaukaakin Nummen kouluun. 51) Kuljetukset järjestetään annettujen taloudellisten resurssien puitteissa mahdollisimman kustannustehokkaasti, mutta perusopetuslain 32 2 mom aikarajoja noudattaen. Isommassa kouluyksikössä todennäköisyys on pienempi siihen, että odotustunteja joudutaan käyttämään. 52) Nykyisinkin oppilaskuljetuksia on jouduttu muuttelemaan mm. Nummen

8 8 Nummen koulun vanhempainyhdistys ry asettaa oppilaita eriarvoiseen asemaan (osallistuminen tukiopetukseen, kerhoihin, jälki-istuntoon tai muuhun erityiseen ) 53) Muutoksilla on vaikutuksia opetuksen laatuun, muutosten suunnittelu vaatii aikaa ja rahaa, ja ratkaisujen tulisi olla pitkäaikaisia. 54) Erityisen tuen integrointi ja toimintatapojen joustavuus Nummen koulussa 55) Luokkatilojen määrä Henrikin koulussa, erityisryhmien tarvitsema luokkatarve sekä se, että ala-asteikäiset tarvitsevat kotiluokan 56) Henrikin koulun piha-alueen rajaamattomuus ja liikenteellinen sekavuus 57) Ala-asteen ja yläasteen toimintamallit ovat erilaisia 58) Välituntikäytännöt ja piha-alueen kehittäminen koulun oppilaiden osalta, kun koulusta on ilmoitettu lukujärjestysmuutoksista. Kerhotoiminnan järjestäminen ja siihen osallistuminen on vapaaehtoista eikä velvoitetta kuljetusten järjestämiseen ole. Rehtori on halutessaan tähänkin asti voinut käyttää kerhotoiminnan rahoja tarvittaessa myös niihin liittyviin kuljetuksiin. 53) Ks. sivistyslautakunnan lausunto kohdat 4, 5 ja 11 54) Ks. kohdat 42) ja 44) 55) Ks. kohdat 35) ja 42) 56) Ks. kohta 2). Piha-alueen liikennejärjestelyt vaativat jatkokehittämistä joka tapauksessa riippumatta kouluverkon mahdollisista uudelleenjärjestelyistä. Bussi- ja taksiliikennettä pyritään ohjaamaan Moisiontien varteen rakennetuille pysäkkikatoksille, jotta liikenne piha-alueella vähenisi. Muiden kuin kunnan hankkimien bussireittien määrätyt pysäkit, ajoreitit sekä aikataulut ovat rajoittaneet mahdollisuuksia, mutta tämä ongelma tullee väistymään julkisten bussivuorojen vähentyessä. Liikennejärjestelyt ovat hankalat myös Nummen koulun ympäristössä. 57) Jakoa ala- ja yläasteisiin ei nykyisin enää ole. Ks. sivistyslautakunnan lausunto kohta 11 58) Ks. kohta 2). Mikäli Henrikin kouluun siirtyy myös luokan oppilaat, on toivottavaa, että kuntalaiset tukisivat myös Henrikin koulunkin toimintaa perustamalla oman vanhempainyhdistyksen ko. koululle. Vanhempainyhdistysten tuki on tärkeätä kaikille kouluille ja kiitoksen arvoinen yhteistyömuoto kotien ja koulun välillä. Henrikin koulun pihaalueesta on olemassa laajempi kehittämissuunnitelma, jota ei kaikilta osin

9 9 Paijulan koulun vanhempainyhdistys Paijula Pysyy ja Paranee ry 59) Paijulan erinomaisesti toimivan yksikön Iakkauttamista vastustetaan; strategiset arvot toteutuvat Paijulassa hyvin 60) Paijulassa toiminta on kaikin puolin laadukasta, piha viihtyisä ja yhteistyö toimivaa sekä vanhempainyhdistystoiminta aktiivista. 61) Lasten määrän ennustaminen on täysin teoreettista, kyläkoulu on monelle houkutin muuttaa kuntaan, sekä kunnalle markkinointivaltti. 62) Yhdysluokkapedagogiikan edut ja tarpeellisuus 63) Pienten ryhmäkokojen merkitys 64) Viittaus kyläkoulututkija Risto Kilpeläisen näkemyksiin 65) Kotiluokan puuttuminen Henrikin koulussa 66) Lisääntyvät kuljetuskustannukset sekä koulutien vaarallisuus Nesteen ympäristössä ole vielä toteutettu taloudellisten syiden vuoksi. Suunnitelmaa voidaan tarkastella ja myös muokata paremmin myös vuotiaiden tarpeita vastaavaksi, mikäli kouluun siirtyy myös luokan oppilaita. 59) Ks. sivistyslautakunnan lausunto kohta 1, sekä ks. yllä tämän yhteenvedon kohta 7) 60) Näkemyksiin voi yhtyä. Ks. sivistyslautakunnan lausunto kohta 1. Vanhempainyhdistysten tuki on tärkeätä kaikille kouluille ja kiitoksen arvoinen yhteistyömuoto kotien ja koulun välillä. 61) Ks. kohta 8), 11) ja 15) sekä selvityksen s Kouluverkkoratkaisuissa tulisi katsoa ennakoiden pitkälle tulevaisuuteen, ja parasta mahdollista käytettävissä olevaa perusteltua ennakointitietoa käytetään. Voi käydä niinkin, että ennusteet ovat ylioptimistisia ja oppilasmäärä todellisuudessa pienenee jopa enemmän kuin konsulttityönä tehdyssä selvityksessä arvioidaan. Ks. myös kunnan verkkosivuilla julkaistut kysymykset ja vastaukset kouluverkkoasiassa K/V5 sekä K/V11. 62) Ks. sivistyslautakunnan esittelyteksti, luku Perusopetuksen järjestäminen sekä sivistyslautakunnan lausunto kohta 1, sekä sivistyslautakunnan esittelyteksti, sivistysjohtajan näkemysten 3. kohta. 63) Ks. kohdat 6) ja 32) 64) Ks. kohdat 59) ja 60) 65) Ks. kohdat 35), 42), 29) ja 34) 66) Ks. kohta 4). Koulutien vaarallisuus arvioidaan lautakunnan päätöksellä Koululiitu-ohjelman mukaisesti, ja tien vaarallisuuden arvioinnista ja sen periaatteista päättää lautakunta. Nykyisinkin ko. suunnalta tulee oppilaita Nesteen liittymän ohi kouluun, eikä ko. kohtaa ole katsottu vaaralliseksi, eikä myöskään kuljetusta ole ko. perusteella ko. paikkaan anottu

10 10 Nutturlan seudun kyläyhdistys ry 67) Paijulan rakennuksen myyminen olisi haastavaa 68) Paijulan koulukiinteistö ei ole elinkaarensa päässä kuten pedagogisessa täydennyksessä todetaan. 69) Pehmeät arvot eivät saa jäädä sivuseikaksi 70) Veroprosentin tilapäinen korotus ja hallintorakenteen tarkastelu ja uudelleenjärjestelyt 71) Pehmeät arvot ja pienkoulupedagogiikka sekä yhdysluokkajärjestelmän myönteiset vaikutukset on unohdettu 72) sama kuin kohta 68) 73) Paijulan koulu on ainoa kunnan tarjoama lähipalvelu 8-tien länsipuolella 74) pääosin sama kuin kohta 60) 75) lähinnä sama kuin kohta 1) 76) sama kuin kohta 65) 77) lähinnä vastaava kuin kohdat 8) ja 61) 78) lähinnä vastaava kuin kohdat 64) ja 69) 67) Kiinteistökaupan ennakointi on aina vaikeaa ja nykyisessä taloustilanteessa vaikeus kasvaa. 68) Vuonna 2011 ulkopuolisen arvioijan tekemän kuntoarvion mukainen määritelmä Paijulan koulukiinteistön osalta on kouluverkkoselvityksen sivulla 18. Pedagogisen täydennysosan sanamuoto antaa virheellisen kuvan tilanteesta. Ks. myös sivistyslautakunnan lausunto kohta 9 69) Ks. sivistyslautakunnan esittelytekstin luku Yhteenveto sekä lausunto kohdat 1, 3, 4 ja 9 70) Ks. valtuuston päätös tuloveroprosentin korottamisesta , kunnanhallituksen päätös talousarvion valmistelusta ja henkilöstöä koskevien YT-neuvottelujen käynnistämisestä, sekä valtuuston hyväksymä talouden toimenpideohjelma, kohta ja 9. alakohta 3. 71) Ks. kohdat 69) ja 62) 72) Ks. kohta 68) 73) Näkemyksessä ei huomioida ainakaan alueella toimivia kunnan perhepäivähoitajia, Nummen ja Henrikin koulun oppilaiden koulukuljetuksia, kunnan kudontapiiritoimintaa varten vuokraamia tiloja Vanhalla Asemalla ja kansalaisopistotoimintaa, matonpesupaikkaa, kunnan maksamia ja Akselin järjestämiä ikäihmisten kotipalveluita, sekä infrapalveluja (mm. kiinteistöjen vesihuolto). 74) Ks. kohta 60) 75) Ks. kohta 1) 76) Ks. kohta 65) 77) Ks. kohdat 8) ja 61) 78) Ks. kohdat 64) ja 69)

11 11 Jenni Kajala-Jokinen ja Mika Jokinen Outi Sirola Henna ja Teemu Isotalo Jenniina ja Tuomo Isotalo Mervi ja Tapani Isotalo Tiina ja Juha Lehtola Päivi ja Reijo Alho Veera ja Juha Vyyryläinen Leena Jussila Heli ja Tapio Marttila Anna-Kaisa ja Juha Saarinen Tatu Isotalo Mielipide on sisällöltään pääosin samat asiat sisältävä kuin kaksi edellistä mielipidettä, Paijulan koulun vanhempainyhdistyksen sekä Nutturlan seudun kyläyhdistyksen kannanotot. 79) Tärkeää on, että lapset saavat opiskella pienessä kyläkoulussa. 80) Prosessiin sisältyy asioita joiden mittaaminen rahassa on mahdotonta. Näiden tekijöiden merkitystä ei saa unohtaa. 81) Tyytyväisiä Kirkonpiirin kouluun 82) Ihmetellään joidenkin santamalalaisten pompottamista koulusta toiseen; tulisi toimia suunnitelmallisesti 83) Kuljetuksista on tingitty, 5 km liian pitkä matka ekaluokkalaisille 84) Kyläkouluihin tulisi panostaa, ne ovat iso asia asuinkuntaa valittaessa 85) sama kuin kohta 1) 86) Selvitys on suppea yhden näkökulman esittely ja siitä puuttuu nykyisen kouluverkon laadukkuuden arviointi. 87) Pedagogisten toimintaympäristöjen vertailu puuttuu, samoin kuin kriittinen pohdiskelu kouluverkkoselvityksen suositteleman mallin pedagogisista vaikutuksista 88) Vastaava kuin kohta 68) 79) Subjektiivinen mielipide parhaasta koulumuodosta. 80) Ks. sivistyslautakunnan esittelytekstin luku Yhteenveto 81) Kiitos positiivisesta palautteesta. 82) Ks. kohta 13). Tavoite on ymmärrettävä ja pyrkimys olisi saada kunnan kouluverkosta sellainen kokonaisuus, jossa voidaan toimia suunnitelmallisesti ja ennakoiden, mutta nykyisillä kouluratkaisuilla tämä on kehnosti mahdollista. Ks. myös sivistyslautakunnan lausunto kohta 5 83) Nykyiset koulukuljetusten km-rajat ovat olleet voimassa syksystä 2009 ja ne noudattava perusopetuslain 32 määräyksiä. 84) Ks. kohta 8) ja 15) 85) Ks. kohta 1) 86) Ks. sivistyslautakunnan esittelyteksti, luku Kouluverkon kehittämisvaihtoehtoja selvityksen ulkopuolelta, sekä lautakunnan antaman lausunnon kohta 1. Ks. myös kunnan verkkosivuilla julkaistut kysymykset ja vastaukset kouluverkkoasiassa K/ V8 ja K/V3 87) päivätty FCG:n antama pedagoginen näkökulma täydentää selvitystä. 88) Ks. kohta 68). Ks. myös kunnan verkkosivuilla julkaistut kysymykset ja vastaukset kouluverkkoasiassa K/V6

12 12 Topi Isotalo Kirsi Aaltonen ja Tero Marjoniemi Marika ja Juha Helenius Johanna ja Ilpo Repo Tiina ja Tapani Suvinen Jan-Miikkael Rytsälä Ossi Alho 89) Aikaansaatavat säästöt jäävät hyvin pieniksi. Mihin perustuu näkemys, että kouluverkkoa on tiivistettävä? Nykyinen kouluverkko on toimiva ja laadukas eikä kustannuksiltaan poikkea valtakunnallisista keskiarvoista. 90) Selvityksessä on esitetty todella vähän konkreettisia säästöjä, joiden toteutumisesta voitaisiin olla varmoja. 91) Koulukiinteistöjen tuoma säästö perustuu niiden myymiseen, joka tulee olemaan haastavaa. 92) Ehdotettu malli johtaisi jollain aikavälillä Nummen ja Kirkonpiirin koulujen laajentamiseen sekä Henrikin koulun remontointiin 93) Kritisoidaan esityksiä Paijulan koulun lakkauttamisesta (vrt. kohdat 59) ja 69)) 94) Paijulan rakennuksen kunnosta ei ole tarkkaa selvyyttä. 95) Kyläkoulun yhteisöllisyys, arvo ym. edut vai raha; vanhempainyhdistystoiminta huomioitava myös 89) Säästölaskelmissa on huomioitava paitsi käyttötalouden säästöt, joiden arviointi on haastavaa mm. kiinteistöjen ylläpitokustannusten sekä kilpailutettuna hankittavien oppilaskuljetusten kehityksen osalta, myös investointikustannusten ja niiden rahoittamisen osuus kunnan käyttötalouteen (lainanhoitokustannukset). Tiiviimmässä kouluverkossa ylläpidettäviä kiinteistöjä on vähemmän ja suuremmassa kouluyksikössä mahdollisuudet oppilasmäärien tasaamiseen antavat paremmat mahdollisuudet säästöihin opetuksen henkilöstömenoissa sekä muissa kuluissa. Näkemys ei kustannusten osalta ole myöskään yhtenevä verrattaessa selvityksessä esitettyä säästöpotentiaalilaskelmaa, selvityksen luku Pitkän tähtäimen taloudenpidossa on huomioitava myös selvityksen esiin nostamat huoltosuhteen heikkeneminen sekä erittäin merkittävä vanhuspalveluiden tarpeen kasvu tulevien n. 15 vuoden aikana. 90) Mikäli muutoksia ei kouluverkkoon tehdä, voitanee olla myös melko varmoja, että merkittäviä konkreettisia säästöjä ei perusopetuksen tehtäväalueella voida saada aikaan. 91) Ks. kohta 67) 92) Laajennuksia ei selvityksessä esitetä. Henrikin koulun remontointi, ks. sivistyslautakunnan esittelyteksti, luku Kustannukset ja säästöt, viimeinen kappale. 93) Ks. kohdat 59) ja 60) 94) Ks. sivistyslautakunnan lausunto kohta 9 95) Ks. kohdat 60) ja 69)

13 13 96) 5.-6.lk oppilaiden siirto on mahdotonta, tilaa ei ole tarpeeksi. Kotiluokkia ei kaikille 5-6 lk oppilaille 97) Kritiikkiä piha-alueesta 98) Paijulan oppilaiden siirto Nummelle ei onnistu tiloja siirtämättä. 99) Tilojen käyttömahdollisuus pitäisi todentaa, laskennallinen selvitys ei riitä. 100) Ryhmäkokojen kasvattaminen johtanee erityisopetuksen kulujen kasvuun. 101) Yhdysluokkaopetuksesta tulisi siirtyä vuosiluokkaopetukseen, mutta selvityksessä ei viitata mihinkään tutkimukseen tms. joka tukisi tätä näkemystä. 102) Selvityksessä ei lainkaan käsitellä pienkoulupedagogiikan ja yhdysluokkaopetuksen positiivisia puolia 103) Onko olosuhteiden huonontaminen suunta, johon palveluja halutaan kehittää? 104) Koulukuljetuskustannukset lisääntyvät 96) 2000-luvun puolivälissä Henrikin koulussa on ollut yli 350 oppilasta. Tilaa pitäisi olla riittävästi, mutta olosuhteet eivät ole parhaat mahdolliset. Mahdotonta siirto ei ole. Ks. kohdat 35) ja 42) 97) Ks. kohdat 2), 30), 56) ja 58) 98) Jos lk oppilaat siirtyvät Henrikiin, Paijulan ja Nummen lk oppilaat mahtuvat Nummen kouluun 99) Henrikin koulun rehtori on suunnitellut tilankäyttöä lukujärjestysteknisesti. Tarkkoja lukujärjestyksiä ei ole mielekästä laatia, koska mm. yläkoululaisten valinnaisainevalinnat vaikuttavat asiaan, ja koulun 5- jaksojärjestelmästä johtuen lukujärjestyksiä tulisi laadittavaksi paljon. 100) Mielipiteen esittäjien näkemystä ei pysty todentamaan, että näin varmasti olisi, tai mitkä olisivat kustannukset. Nousiaisissa opetusryhmäkokojen enimmäiskoot ovat maltilliset, eikä niitä ole tarkoitus kasvattaa. 101) Vallitseva yleinen käytäntö, johon nykyinen opettajankoulutuskin tulevia opettajia yliopistoissa kasvattaa, pitäisi olla pedagogisesti yleisesti perusteltu ja hyväksytty tapa opetuksen järjestämiseen ilman, että asiaa on kouluverkkoselvityksessä tarpeen perustellaan erikseen tutkimustuloksilla. Ks. sivistyslautakunnan esittelyteksti, luku Perusopetuksen järjestäminen 102) Ks. kohta 62) 103) Mikäli taloudellinen tilanne ei asettaisi painetta, ei tietenkään. Toiminta tulee sopeuttaa talouden raameihin ja niiden puitteissa järjestää palvelut mahdollisimman korkealaatuisina. Ks. sivistyslautakunnan esittelytekstin luku Yhteenveto, kaksi viimeistä kappaletta, sekä lausunnon kohdat 1, 3 ja ) Ks. kohta 4). Reititysten logistiikka voidaan suunnitella tarvittaessa kokonaan uudestaan syksystä 2014 alkaen

14 14 Valpperin koulun vanhempainyhdistys ry 105) Koulutien vaarallisuus 106) Esiopetusta ei tule siirtää päiväkoteihin 107) vastaava kuin kohdat 8), 15) ja 61) 108) Otetaan kantaa siihen, että esitetyt mallit ovat toteuttamiskelvottomia, ja esitetään että olemassa oleva kouluverkko säilytetään. 109) Valpperin toimivan koulun lakkauttamista vastustetaan, perusteena mm. paikalliset olosuhteet (koulumatka ja matkaan kuluva aika) sekä lapsinäkökulman huomioiminen. 110) Reitityksistä ei ole apua, sekä viittaukset odotustunteihin ja kuljetusaikoihin 111) Reititykset kellotettu niin, että kuljettajien on pakko ajaa ylinopeutta vaarantaen lasten terveyden. 105) Ks. kohta 66) sekä kunnan koulukuljetusperusteet. Tasoristeystä ei ole Nousiaisten alueella katsottu asiaksi, jonka perusteella olisi oikeus saada maksuton kuljetus. Koululiitu huomioi vaarallisuuden eri ikäisille oppilaille Lemuntiellä. 106) Ks. sivistyslautakunnan lausunnon kohta 12 ja esittelytekstin kohta VE4. 107) Ks. kohdat 8), 15) ja 61) 108) Esitetyt mallit ovat mahdollisia toteuttaa. Ei kommentoitavaa mielipiteen esittäjien näkemykseen. 109) Valpperissa olosuhteet ovat erilaiset. Lasten oikeuksien näkökulmasta kannanotto on merkityksellinen: lasten näkökulma tulee kaikessa päätöksenteossa huomioida. Kuitenkin lasten oikeuksiin kuuluu myös tasa-arvoinen perusopetus ja olosuhteet kouluissa, joten asia ei ole täysin mustavalkoinen niin, että vain matkan ja matkaan kuluvan ajan perusteella voidaan perustella koulun olemassaolo. Ks. myös sivistyslautakunnan lausunnon kohta ) Reitityksistä voi olla apua, jos otetaan käyttöön esim. yhden 16- paikkaisen auton sijasta kaksi 9-paikkaista taksia. Tai jos kuljetusoppilaiden määrä kasvaa, ajetaan kahdella autolla: toinen esim. Saksalasta Kytöistentien ja Vahdontien kautta Kirkonpiiriin/Nummelle/Henrikiin, ja toinen Valpperista Takkulan ja Sunin kautta Valpperintietä.. Myös ns. syöttöliikennereititys sekä bussivuorojen uudelleenjärjestelyt ovat mahdollisia. Ks kohta 104). Lisäksi ks. kohta 51) ja perusopetuslaki 32 4 mom. 111) Koulukuljettajien velvollisuus on noudattaa liikennesääntöjä ja huolehtia, ettei kenenkään terveyttä vaaranneta. Reititysten aikatauluja muutetaan tarvittaessa talviaikana. Palaute sekä tarkemmat väitteet kuljettajien liikennerikkomuksista sekä tarvittavista muutoksista esitettävä

15 15 112) Säästölaskelmissa saattaa olla vakavia virheitä. 113) Ehdotuksia säästökohteista sekä esitys kylien kehittämistyön käynnistämisestä 114) Koulun rooli kylän asukkaille 115) Lasten sivistykselliset perusoikeudet sekä tasa-arvoiset mahdollisuudet saada osallistua lähikoulun palveluihin voivat olla uhattuna. 116) Yhteisöllisyys, kylän pysyminen elämänä ja sen lukuisat myönteiset vaikutukset 117) Yhtenäiskoulu Nousiaisissa ei ole järkevä, koska kunnon puitteet puuttuvat. 118) sama kuin kohta 1) 119) Kylä- ja vanhempainyhdistystoiminta ovat merkittäviä tahoja. 120) vastaava kuin kohta 15) 121) Mahdollinen lahjoitus kunnalle koulun rehtorille tai koulutoimistoon. 112).Ks. kohta 89). Tarkkoja kustannuslaskelmia tuskin kukaan pystyy tekemään niin, että ne olisivat täysin virheettömiä ja varmuudella paikkansa pitäviä. Tahallisia virheitä laskelmissa ei ole. 113) Ehdotukset ovat vastaavia näkemyksiä, joita kunnan luottamushenkilöistä jotkut ovat jo esittäneet aiemminkin. Toteuttamiskelpoisuuden arviointi on pääosin kunnanhallituksen, kunnanjohtajan sekä teknisen osaston vastuulla. 114) Näkemys ymmärrettävä, tosin ks. myös vastaus kohtaan 73) 115) Kunnalla on velvollisuus osoittaa oppilaalle lähikoulu, järjestää maksuton opetus, ateria sekä oppilashuolto ja kuljettaa oppilas kodin ja koulun välisillä matkoilla tarvittaessa, tai mikäli kuljettaminen ei aikarajojen puitteissa ole mahdollista, järjestettävä maksuton majoitus ja täysihoito. Ks. perusopetuslaki 6 2 mom, 31, 31 a, 32 ja 33. Nämä oppilaan oikeudet eivät Nousiaisissa ole millään tavalla uhattuna. 116) Näkemyksiin voi yhtyä muuten, mutta varmat lupaukset tulevien sukupolvien pysymisestä Valpperissa ovat oletuksia. Ks. myös kohdat 8), 9) ja 10). 117) Yhtenäiskoulu vuosiluokille (esi)-1-9 nykyisessä kouluverkossa toteutettuna Henrikin kouluun on vaihtoehto, jota ei ole vielä harkittu. Paijulan ja Valpperin koulujen oppilasmäärä yhteensä olisi samaa suuruusluokkaa kuin lk koko ikäluokat, joten oppilasmäärän sekä opetustilojen näkökulmasta vaihtoehto voisi olla periaatteessa toteuttamiskelpoinen. 118) Ks. kohta 1) 119) Pitää paikkansa. Ks. kohta 60) 120) Ks. kohta 15) 121) Puheet lahjoituksista eivät voi vaikuttaa päätöksentekoon ennen kuin lahjoituksesta on olemassa lahjakirja, jossa asia todennetaan.

16 16 122) Tulevaisuuteen katsominen toisi tänään sijoitetut eurot moninkertaisena takaisin tulevaisuudessa. Kimmo Vuorela 123) Jos Paijula lakkautettaisiin, oppilaalta jäisi koulukuljetus pois ja talvella koulumatka voi nietostua puoliksi umpeen. 124) vastaava kuin kohta 62) 125) vastaava kuin 64), 89), 90) ja 112) 126) vastaava kuin 122) 127) vastaava kuin kohdat 59) ja 60) Aliskulman kyläyhdistys ry 128) Selvitys on riittämätön, aineisto sekä lausunto jalostamaton, teoreettinen ja sekava ajatustenvirta, jossa ei ole todellisia faktatietoja ja eri vaihtoehtojen euromääriä. 129) Aineistosta löytyy virheitä, olettamuksia, subjektiivisia käsityksiä, ristiriitaisuuksia ja kuntalaisten edun vastaista tarkoitushakuisuutta, sekä listataan monia yksityiskohtia lausunnosta, joissa kohdissa sisältöön ollaan tyytymättömiä. Selvitys ja lausunto eivät pysty osoittamaan tasa-arvoisuutta, 122) En ota kantaa. Väitettä myös vaikea todentaa varmuudella paikkansa pitäväksi. 123) Ks. kohta 66) 124) Ks. kohta 62) 125) Ks. kohdat 64), 89), 90) ja 112) 126) Ks. kohta 122) 127) Ks. kohdat 59) ja 60) 128) Ei ole poikkeuksellista, että kouluverkon mahdollista muutosta koskevissa tilanteissa vastustetaan asiaa mm. vetoamalla selvityksen riittämättömyyteen. Sivistyslautakunnan lausunto on käsittelyn perusteella jäsennelty 19 kohtaa sisältäväksi kannanotoksi, jota edeltää poikkeuksellisen laaja ja mahdollisimman monista näkökulmista asiaa tarkasteleva valmistelu. Ennen kuin esittelyssä otetaan kantaa selvityksen sisältöön, esittelyteksti on jaoteltu 13 alalukuun. FCG:n selvityksen esittämien toimenpiteiden käsittelyn jälkeen esittelytekstissä nostetaan esiin10 erilaista vaihtoehtoa, koska FCG:n selvityksessä erilaisia toimenpidelinjoja ei ole tarkasteltu. Tämän sekä yhteenvedon jälkeen lautakunta on ja käsittelyjen mukaisesti antanut yhteensä 20 kohtaa sisältävän jäsennellyn kannanoton. 129) Viitteinä kannanoton yhteydessä listattuihin asioihin: - ks. vastaus 68) - Paijulasta on laadittu kuntoarvio aivan kuten selvityksessä todetaan. Rakenteita rikkovasta tutkimuksesta käytetään nimitystä kuntotutkimus, jollaista ei ole tehty. Ks. myös sivistyslautakunnan lausunto kohta 9 - Paijulan koulun on todettu kuntoarviossa olevan teknisen käyttöikänsä viimeisellä kolmanneksella. Määrittely on epätarkka, mutta tarkoittanee,

17 17 todellisia säästöjä, eivätkä edes opetustiloja saati käyttöönotto-, korjaus ja muutoskustannuksia ehdottamilleen ratkaisuille. ettei 100-vuotiaan rakennuksen käyttöikä todennäköisesti ole enää kovin pitkä. Tästä syystä kuntoarvion jatkoksi tulisikin laatia kuntoarviossa suositeltu kuntotutkimus ja selvittää mm. rakennuksen hirsirungon todellinen kunto. - Paijulan osalta koulunpidon vaatimuksiin nähden ongelmallisia ovat mm. puutteet keittiötiloissa ja ongelmat ruokahuollossa (ks. esim. kunnanhallitus / Damicon selvitys s. 12 ja s. 20), terveydenhoitajan tila, rehtorilta puuttuva oma työtila sekä teknisen työn tilat, joita ei voi pitää 2010-luvun hyvän tavoitetason mukaisina. Lisäksi koulussa ei ole koneellista ilmanvaihtoa. Koulussa on myös todettu kosteusongelmia erityisesti kellaritiloissa. - Koulukuljetuksista esitetyt kustannusarviot perustuvat tämänhetkiseen kustannustasoon. Se, kallistuvatko kuljetukset jatkossa ja jos, kuinka paljon, ei ole tietoa. Arviot on tehty varovaisuuden periaatteella. - Oppilasmääräennusteiden perusteet on kaikkien koulujen osalta laskettu samoin perustein, oppilasmääriin sekä sitä nuorempien ikäluokkien todellisiin asukasmääriin, sekä Tilastokeskuksen väestöennusteisiin. Tällä hetkellä on perusteltua arvioida, että Paijulan koulun oppilasmääräennuste on laskeva. - Viittaus sivun 35 kohtaan: kyse on konsultin viittauksesta selvityksessä sivulla 26 jo aiemmin todettuun konsultin omaan tekstiin. - Nummen koulun peruskorjaustarve ks. sivistyslautakunnan esittelyteksti, luku Kustannukset ja säästöt viimeinen kappale. Asia nostettu tietoisesti esiin lautakuntakäsittelyssä, jotta asia ei jäisi päätöksenteossa huomiotta: kunnan tulee varautua myös Nummen koulun ja Henrikin koulun peruskorjauksiin riippumatta siitä, tapahtuuko kouluverkossa muutoksia vai ei. - Tontti tarkoittaa lähtökohtaisesti sitovan tonttijaon mukaista kiinteistöä, joka on tonttina kiinteistörekisterissä (Kiinteistönmuodostamislaki 2 ). Muut kiinteistöt, rakennuspaikat ja määräalat asemakaava-alueiden

18 18 ulkopuolella on jätetty tarkastelun ulkopuolelle, koska kunnalla ei ole tietoa yksityisten suunnitelmista myydä omistamiaan maa-alueita, eikä kunnassa ole tehty päätöksiä kunnan omistamien muiden maa-alueiden myynnistä asumiskäyttöön asemakaava-alueiden ulkopuolelta. - Paijulan alueen v syntyneiden/syntyvien ikäluokka (5) on tarkistettu äitiysneuvolasta, jossa pitäisi olla paras tieto syntyneistä ja vielä todennäköisesti loppuvuoden aikana syntyvistä. - Yhdysluokkapedagogiikasta ks. vastaus 62) - Kouluverkkoselvitys on päätetty hankkia ulkopuoliselta taholta mm. siksi, että tekemiseen ei yhden viranhaltijan työaika olisi riittänyt, eikä kunnassa myöskään ole mm. paikkatietojärjestelmien asiantuntemusta sekä kustannusvertailu- ym. tietoja siinä määrin kuin FCG:llä, jolla on selvitystyössä ollut useita henkilöitä asioita valmistelemassa. Sivistysjohtajan virkavelvollisuuksiin kuuluu laaja selvittäminen kussakin käsiteltävässä asiassa, sekä myös päätösehdotuksen tekeminen käsiteltävästä asiasta. Koska saatu palveluverkkoselvitys on monen tahon palautteessa nähty osin puutteelliseksi, asian jatkovalmistelussa on pyritty mahdollisimman laajaan tarkasteluun eri näkökulmista, kun lautakunnalta on pyydetty selvitystä koskevaa lausuntoa. Katson toimineeni oikein ja totean saaneeni myös kiitosta asian laajasta ja perusteellisesta valmistelusta sivistyslautakunnalle. - Mahdolliset muutokset pohjautuvat kunnan monijäsenisten toimielinten päätöksiin, ei yksittäisten virkamiesten näkemyksiin. Kouluverkkoa koskevat asiat päättää valtuusto, jolle asiat valmistelee kunnanhallitus, jolle asian esittelee kunnanjohtaja. Juuri tästäkin syystä kouluverkkoselvitys katsottiin perustelluksi teettää ulkopuolisella taholla, jonka tulee sopimusehtojen KSE 1995 / mukaan asiantuntijana suorittaa saamansa tehtävä objektiivisesti ja hyvää teknistä tapaa noudattaen. Mikäli selvitys olisi tehty omana virkamiestyönä, syytökset yksittäisen virkamiehen subjektiivisista näkemyksistä olisivat kenties jopa vielä suuremmat kuin nyt.

19 19 Sivistysjohtajan oma näkemys on pyritty tuomaan esiin sivistyslautakunnan lausuntoehdotuksen eri alakohdissa. - Konsulttien CV:t on toimitettu kuntaan FCG:n tarjouksen yhteydessä, jossa ne on mainittu luottamuksellisiksi (liikesalaisuus). Konsulttien kelpoisuudesta on tarjouksessa lyhyt kirjallinen selvitys, ja kunnanhallitus on päättänyt kunnanjohtajan esittelystä ko. selvityksen laadinnan hankkimisesta ko. lähtötietojen pohjalta. Riitta Ekuri on koulutukseltaan kauppatieteen maisteri, ja toinen päävastuussa ollut johtava konsultti Raila Oksanen on KM (luokanopettaja) sekä filosofian tohtori; väitöskirjasta (2003) löytyy lisätietoja internetistä. Muiden selvitystyötä tehneiden henkilöiden osalta noudatetaan konsulttityön sopimusehtojen KSE 1995 kohtaa 3.1.4: Konsultin tulee huolehtia siitä, että tehtävän suorittamiseen käytetään pätevyydeltään sopivaa henkilökuntaa. - Valpperin koulun hinnaksi ei ole määritelty 1,4 1,5 miljoonaa, vaan se on alustavien suunnitelmien pohjalta tehty kustannusarvio. 1,68 M on konsulttien arvio sen kokonaisneliömäärän perusteella, joka oli käytettävissä selvitystä tehtäessä. Uudisrakentamisen kustannusarvio tarkentuu parhaillaan, kun valtuuston hyväksymien luonnossuunnitelmien pohjalta tehdään kustannuslaskentaa. - Ks. vastaus 6) - Väistötilojen osalta ks. sivistyslautakunta Asialla ei ole vaikutusta kouluverkkoon. Putkiremontit voidaan tehdä myös osissa ilman tarvetta väistötiloihin. - Henrikin koulun rehtorin lausunnossa todetaan, että pienillä tilajärjestelyillä ja muutostöillä tarvittavat opiskelutilat pystytään järjestämään. Kirjastoa Henrikin koulussa ei käytännössä ole ollut, kun kunnankirjasto on tien toisella puolella. Ko. tilan muuntamista toisenlaiseen käyttöön on pohdittu ilman kouluverkkoselvitystäkin. Pöytätenniksen peluu ei ole ensisijaisena turvattava toiminto koulussa, ja ko. aulatilaa ei nyt ole edes esitetty edes muutettavaksi muuhun käyttöön.

20 20 - Esiopetuksen järjestämistahosta ei ole tehty poukkoilevia päätöksiä. Esiopetus on aiempien vuosien aikana siirtynyt kokonaisuudessaan sivistystoimen järjestettäväksi ja esiopetusta on järjestetty koulun yhteydessä jo yli 40 vuotta. Mahdollinen esiopetuksen siirto hallinnollisesti osaksi varhaiskasvatusta on harkinnassa esiopettajiin sovellettavan virkaehtosopimuksen yhteydessä, mutta päätöksiä asiasta ei ole tehty vielä. - Tasa-arvo tulee tarkastella ensisijaisesti opetuksen sisältöjen kannalta, koska asuinpaikan saa Suomessa valita vapaasti (perustuslaki 9 ). Tasaarvoista on se, että kaikilla lapsilla olisi koulussa tasa-arvoiset mahdollisuudet itsensä kehittämiseen riippumatta sosioekonomisesta asemasta, asuinpaikasta tms., ja kunta toteuttaa tasa-arvoa koulujen saavutettavuuden osalta järjestämällä tarvittaessa kuljetukset yhtenäisten kriteerien pohjalta kaikille niille, joille ko. oikeus em. sääntöjen sekä lainsäädännön perusteella muodostuu. Lautakunta on mm. päättänyt edistää tasa-arvoa kunnan perusopetuksessa siten, että nimenomaan tasaarvoa edistäviin toimenpiteisiin kunta on saamaansa erillistä valtionavustusta kohdentanut käynnistämään valinnaisen C-kielen opetus Henrikin koulussa poikkeuksellisen pienelle oppilasmäärälle. - Perusopetusasetuksen 1 ei ota kantaa opetustiloihin vaan opetuksen antajiin. Ks. myös asetus 986/ Luokanopettajalta vaaditaan monialaiset opinnot, aineenopettajilta opetettavien aineiden laajemmat opinnot. Luokanopetusta voidaan antaa myös vaihtuvissa luokkatiloissa luokanopettajan antamana. - Säästöjä on arvioitu parhaan käytettävissä olevan tiedon mukaan selvityksen kohdassa 4.5. Toisen vaiheen kustannusvaikutusta ei ole FCG:n selvityksessä oletettavasti arvioitu siksi, kun selvityksessä on esitetty luvun 4.2 lopussa, että voisi olla mahdollista pitää 5-6 luokka Paijulassa niin kauan kuin siellä on toimintaa. Ks. myös sivistyslautakunnan esittelyteksti, luku Kustannukset ja säästöt.

21 21 130) Koulukuljetukset vain olettamaa. Ristiriitaa siinä, että toisaalla todetaan, että on edullisempaa että oppilaat tulevat ja lähtevät koulusta samaan aikaan, toisaalla taas esitetään että oppilaat tulisivat eri aikaan kouluun. Opetustilojen riittävyys on osoitettu laskennallisesti. Tässä vaiheessa ei ole lähdetty tekemään konkreettisia lukujärjestyksiä, koska 5- jaksolukujärjestyksen laadinta yläkoulun, lukion sekä mahdollisten 5-6- luokkalaisten osalta on katsottu valmistelun tässä vaiheessa niin isotöiseksi asiaksi Henrikin koulun rehtorille, että asiaan ryhdytään tarkemmin mallintamaan vasta, mikäli poliittisessa päätöksenteossa tätä kehitysvaihtoehtoa katsotaan olevan tarve tarkastella vieläkin yksityiskohtaisemmin. Koska Henrikin koulussa on oppilasmäärä ollut 2000-luvun puolivälissä noin 350, nykyisiin tiloihin pitäisi esitetty oppilasmäärä mahtua, ja alustavia lukujärjestyksiä Henrikin koulun rehtori on jo tehnyt. - Ks. vastaus 2) 130) Ks. vastaus 4). Nyt (19.11.) on tiedossa, että kunta voi harkita tarvittaessa kaikki koulukuljetusreititykset uusiksi, kun julkinen bussireittiliikenne ei nykymuodossaan jatku. Toisekseen joka vuosi reitityksiä joudutaan tarkistamaan ja hieman muuttamaan. Siksi olettamia esitetään, kun faktaa ei ole. Kun kuljetusoppilaita on samalta suunnalta enemmän, kuljetuskustannus per oppilas jäävät pienemmäksi. Kun lukujärjestykset laaditaan siten, että kuljetusoppilaiden aikatauluja yhtenäistetään mahdollisimman paljon, ja ne oppilaat jotka eivät tule kuljetuksilla, voivat tulla eri aikaan kouluun, voidaan saada nykyistä enemmän joustoa sekä käyttöön isompaa ajoneuvokalustoa. Mikäli samassa koulussa on useampi rinnakkaisluokka, voidaan kuljetusoppilaita sijoittaa myös esim. sopivasti rinnakkaisluokille ja saada siten sekä jakotuntien avulla keskitettyä kuljetuksia tiettyihin aikoihin paremmin kuin pikkukouluissa, joissa lukujärjestysten tekemiseen vaihtoehtoisia ratkaisuja on paljon vähemmän. Henrikin koulun oppilaista suuri osa tulee alle 5 km:n etäisyydeltä, joten osalla oppilaista (tai lukiolaisilla) voisi olla opetusta myös nykyjärjestelmästä poiketen jo klo 8-9 välillä tai klo 15 jälkeen. - Sivistyslautakunnan esittelyteksti, luku

22 22 131) Pedagogiikan asiantuntijoita ei ole kuultu. Rehtorit, opettajat ja koulujen muu henkilökunta ovat myös asiantuntijoita. 132) Kyläyhdistys näkee, että käyttämällä nyt tehtyä selvitystä ym. aineistoa muutosten pohjana, kunnalla on edessään paljon kipeämmät kulut, mittava ja kallis Nummen koulun laajennus ja ehkä kokonaan uuden koulun suunnittelu keskustaan. 133) Selvitys on irti nykytodellisuudesta eikä edes sivuta lamaa, eikä ole perehdytty osayleiskaavaan. Koulukuljetukset, ensimmäinen kappale, antaa vastauksia kuljetusten euromääriin. Ks. myös sivistyslautakunta , ja Koulumatkan turvallisuus, ks. kohta 66) 131) Näkemyksiä ko. alueelta on valikoidusti tuotu esiin kuntalaisten mielipiteissä. Kasvatustieteen asiantuntijoita voisi asiaan pyytää eri näkökulmista, myös ei-yhdysluokkamuotoisen opetuksen puolestapuhujiksi. Toisaalta miksi yhtä vuosiluokkaa sisältävien opetusryhmien opetus olisi pääasiallinen opetuksen järjestämistapa Suomessa, ellei silläkin asialla olisi vankka pedagoginen perustansa kasvatustieteen kentällä ja opettajankoulutuksessa? Yhdysluokka- vs. ei-yhdysluokkamuotoisen opetuksen paremmuudesta on tarpeetonta lähteä kiistelemään sinänsä. Rehtoreiden lausunnot saatetaan edelleen kunnanhallituksen käsittelyyn, lisäksi yhden koulun henkilöstö on ottanut asiaan kantaan, joten asiantuntijanäkemyksiä eri näkökulmista on asiassa jo nyt esillä runsaasti. Myös toinen konsulteista on väitellyt kasvatustieteilijä ja koulutukseltaan myös luokanopettaja, joten tiedeyhteisössä todennettua pedagogista ja opetuksen laatuun liittyvää asiantuntijuutta löytyy selvityksen tekijöistäkin. 132) Ks. sivistyslautakunnan lausunto kohdat 1 ja 4. Nummen koulun laajennuksessa mahdollista on käytännössä noin neljän opetustilan lisälaajennus; ko. tontin rakennusoikeus sekä tila asettavat rajoituksensa sille, ettei laajennus voi enää olla kovin mittava. 133) Selvityksen pedagogisen täydennyksen kolme viimeistä kappaletta tiivistävät olennaisen. Lamassa ja kunnan talouden tiukassa tilanteessa uudisrakentamisinvestointi voi näivettää opetustarjontaa. Tulisikin tehdä ylikunnallista yhteistyötä, johon kuntarakenneuudistuskin kuntia patistaa. Osayleiskaava on konsultin tiedossa ollut ja siihen on viitattu selvityksen

23 23 134) Strategia ja arvot tulisi tarkistaa. 135) Paijula on kunnan helmi eikä sitä tule lakkauttaa. 136) Aliskulman oppilaiden osalta kunta ei välttämättä pääse koulukuljetusvelvoitteestaan. Koulumatka Lemuntien suunnalta on vaarallinen. Liisa Äijälä 137) Kouluverkkoselvitys vaikuttaa tarkoitushakuiselta tilaustyöltä. 138) Kunnan muodosta johtuen koulumatka muodostuisi kohtuuttoman pitkäksi. luvun kahdessa viimeisessä kappaleessa. Mielipiteen esittäjät eivät perustele, millä tavalla osayleiskaava vaikuttaisi kouluverkkoon. 134) Ne tulisi tarkistaa valtuustokausittain. 135) Ks. vastaukset 59) ja 60) 136) Ks. vastaus 4). Koulukuljetukset myönnetään lautakunnan päättämien koulukuljetussääntöjen mukaan ja vaarallisuuden arvioinnissa on päätetty käyttää Koululiidun karttatietoja. Nuorimmille oppilaille koulutien vaarallisuus voi jatkossakin olla peruste kuljetusetuuden myöntämiseen, vaikka matka olisi alle 5 km. Verrattuna nykytilanteeseen vanhimpien oppilaiden osalta kuljetusetuus poistuisi, kun matka jäisi alle 5 km:n Nummen kouluun, eikä kuljetusoikeutta vaarallisuuden perusteella olisi. Koska lähellä ent. Lemun rajaa sekä Nutturlan suunnalla jatkossakin on oppilaita, joilla koulumatka varmuudella ylittää 5 km, jonkinlaisia kuljetusreittejä tarvitaan jatkossakin. 137) Selvitys on päätetty tilata, mutta lopputulosta ei ole tilattu vaan se on konsulttien omien johtopäätösten ja kokonaisarvioinnin tulos. Kouluverkkoselvitys on päätetty tilata ja teettää ulkopuolisella asiantuntijataholla, jonka tulee konsulttityön sopimusehtojen KSE 1995 / mukaan asiantuntijana suorittaa saamansa tehtävä objektiivisesti ja hyvää teknistä tapaa noudattaen. Ks. myös vastaus 129). Selvityksen laadinnan määräaika oli kunnan omasta poliittisesta päätöksenteosta johtuen lähtökohtaisesti turhan tiukka, josta syystä johtuen havaittuja virheitä ja puutteita on korjattu ja täydennetty em. sopimusehtojen kohdan mukaan. 138) Ks. vastaukset 4) ja 12). Perusopetuslain 6 1 mom nojalla mielipiteen esittäjän näkemykseen voi yhtyä sikäli, että ajatus on oikeansuuntainen; matka olisi toki nykyistä pidempi ja tämä on oppilaiden kannalta sinänsä negatiivinen kehityssuunta. Kohtuuttomana matkaa ei voi pitää, kun nykyisinkin voidaan oppilaita kuljettaa mm. Valpperin alueelta

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 LEMPÄÄLÄN KUNTA SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 15.12.2010 Kunnanhallitus 24.1.2011 Kunnanvaltuusto 25.1.2012 Sisältö Sisältö... 5 Esipuhe... 3 1. Oppimisen

Lisätiedot

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA MULLA ON ASIAA OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA 1 OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA Sisältö Aluksi...5 Miksi hyvinvointitietoa kerätään?...6 Lasten hyvinvoinnin tietolähteitä...8

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Jenni Helenius (toim.) REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Vantaan, Nurmijärven, Suomen Vanhempainliiton ja Turun yliopiston Tehostetun ja erityisen tuen kehittämisverkosto Toimittanut

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA JÄRVENPÄÄNKAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINENOSA Koulutuslautakunta hyväksynyt 17.8.2004 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 19.6.2007 48 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 17.6.2008

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012 Soolibooli 1/12 27.1.2012 Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 Sisällys >>> 3 Tutkimuksesta potkua opettajankoulutukseen Pääkirjoitus. 4 Mennen tullen Ajankohtaisia

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Pro gradu -tutkielma Emmi Jurvelin Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Eero Ojanen Hyvä päätös? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Hyvä päätös? Eero Ojanen Hyvä päätös? Filosofisia näkökulmia päätöksentekoon kaks kunnallisalan kehittämissäätiö HYVÄ PÄÄTÖS? Kieliasun

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

Parempihan se on että sovitellaan ku että ei sovitella. Vertaissovittelu, konfliktit ja koulukulttuuri

Parempihan se on että sovitellaan ku että ei sovitella. Vertaissovittelu, konfliktit ja koulukulttuuri Parempihan se on että sovitellaan ku että ei sovitella. Vertaissovittelu, konfliktit ja koulukulttuuri Vertaissovittelun ulkopuolinen arviointiraportti Tomi Kiilakoski Nuorisotutkimusverkosto Verkkojulkaisuja

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 5.4 Oppilashuolto Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI KOULUN KONSTIT II Oppijan polku Eskarista eteenpäin VARKAUDEN KAUPUNKI Oppilashuollon strategia ja toimintatavat Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Koulun Konstit II - 6 / 2011 Sivu 1 (101) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa

Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa Sisältö Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! - eli mihin

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 36 Sinikka Soini, TuATTL Jussi Vahtera,TuATTL Marjut Joki, TuATTL Jukka Aaltonen, Tutsp Liisa Bifeldt, Tutsp Seija Lähteenmäki, Tutsp Antero Utriainen, Tutsp Psykososiaalisen

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali Mitä on nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali 2. uudistettu painos Toimittajat:

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA

LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA Valtiovarainministeriö pyytää tällä lausuntomenettelyllä kuntanne lausuntoa kahdesta

Lisätiedot