Kooste kouluverkkoselvityksestä annetuista kirjallisista mielipiteistä (15 kpl)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kooste kouluverkkoselvityksestä annetuista kirjallisista mielipiteistä (15 kpl). 21.11.2013"

Transkriptio

1 1 Nousiaisten kunta sivistysjohtaja Kooste kouluverkkoselvityksestä annetuista kirjallisista mielipiteistä (15 kpl) Yhteenvedon ei ole tarkoitus olla kaikenkattava aukoton kooste, vaan mielipiteiden käsittelyn apuväline, jota on hyvä lukea rinnakkain annettujen kirjallisten mielipiteiden kanssa. Mielipiteissä oli osin hyvin samansuuntaisia tai samoja argumentteja, josta syystä kaikkia ei ole kirjoitettu auki tähän koosteeseen, vaan voidaan myös viitata tässä asiakirjassa jo aiemmin esiteltyihin mielipiteisiin. Koosteessa mielipiteen antajat ovat satunnaisessa järjestyksessä. Mielipiteen antaja Keskeiset näkökulmat / havainnot Sivistysjohtajan vastine Useammissa mielipiteissä toistuvia asioita (ei toisteta kaikissa alla olevissa mielipidekohtaisissa erittelyissä erikseen): 1) Vastustetaan viides- ja kuudesluokkalaisten siirtymistä Henrikin koulun tiloihin, perusteina lapsuuden lyheneminen, alttius ympäristön vaikutteille, lasten kasvu- ja kehityspsykologinen ikäkausi/-vaihe, isompien alakoululaisten roolin muutos pienempien leikittäjästä isompien oppilaiden vaikutuspiiriin joutujiksi 2) Vastustetaan viides- ja kuudesluokkalaisten siirtymistä Henrikin kouluun koulun pihaalueen ominaisuuksien sekä yläkoulun välituntikäytäntöjen vuoksi 3) Vastustetaan viides- ja kuudesluokkalaisten siirtymistä Henrikin kouluun, koska pienemmässä koulussa kiusaamistapaukset on helpompi huomata 4) Muutoksista aiheutuvat ongelmat koulukuljetuksien järjestämisessä, kuljetusten määrän sekä kustannusten kasvu, oppilaiden kuljetusmatkojen piteneminen 1) Ks. sivistyslautakunnan esittelyteksti, luku Vaihe 1: luokkalaisten mahdollinen siirto Henrikin kouluun, 5. ja 7. kappaleet, sekä lautakunnan antaman lausunnon kohta 11. 2) Ks. sivistyslautakunnan esittelyteksti, luku Vaihe 1: luokkalaisten mahdollinen siirto Henrikin kouluun, 8. kappale. Tehdyn piha-alueen kehittämissuunnitelman (valmistelusta vastannut vapaaaikatoimen päällikkö) toteuttamista voidaan jatkaa eteenpäin ja luoda pihasta nykyistä parempi. 3) Henrikin koulussa noudatetaan myös KiVa Koulu periaatteita (www.kivakoulu.fi), lisäksi ks. sivistyslautakunnan esittelyteksti luku Vaihe 1: luokkalaisten mahdollinen siirto Henrikin kouluun, 9. kappale 4) Ks. sivistyslautakunnan esittelyteksti, luku Koulukuljetukset

2 2 Elina ja Jukka Heinonen 5) Kouluverkkoselvitys on tehty täysin väärin perustein. 6) Oppilaiden siirto muihin kouluihin kasvattaa luokkakokoja, ja kunnalla ei ole mahdollisuuksia saada valtion myöntämää ryhmäkoon pienentämisrahaa 7) Valpperin koulussa on monipuolisimmat mahdollisuudet hyödyntää ympäröivää luontoa ja esim. liikuntamahdollisuuksia 8) Koulu houkuttaa uusia asukkaita kuntaan, Valpperi sijaitsee erinomaisella paikalla ja Turkuun on lyhyt matka. Seuraavaksi herää 5) Valtuustoaloite sisältää sekä toteamuksen valtionrahoituksen saamiseksi tarvittavasta selvityksestä että toteamuksen "Sen perusteella on helpompi päättää kohteesta, johon seuraava laajennus tehdään." Sivistyslautakunnan käsittelyssä todetaan myös muita perusteita kouluverkkoselvityksen laadinnan tarpeellisuudelle. Kun huomioidaan koko selvitystyön käynnistäneen valtuustoaloitteen peruslähtökohta se että tulee laatia kouluverkkoselvitys, jotta voidaan anoa sen perusteella valtionavustusta koulurakentamiseen on ymmärrettävää, että selvitys ei lähtökohtaisesti voi perustua siihen, että joku koulu vain pitää rakentaa. Silloin laadittu selvitys ei perustele valtion suuntaan ko. koulurakentamisen välttämättömyyttä eikä anna perustetta valtionavustuksen anomiseen. 6) Koulutuslautakunnassa määriteltyjä opetusryhmäkokojen enimmäismääriä ei ole tarkoitus kasvattaa. Oppilaiden siirto koulusta toiseen ei aiheuta väitettyä vaikutusta valtionavustuksen saamiseen, asia on Opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Ks. Sivistyslautakunnan ) Kannanotto nojautuu kunnan strategisiin arvoihin, joissa on mainittu luonto ja läheisyys, ja siten huomionarvoinen. Luonto on Valpperissa lähellä. Fyysinen oppimisympäristö pihan ja ympäristön osalta on muutakin. Sivistyslautakunnan hyväksymien laatukriteerien mukaisessa koulujen pihan ja ympäristön arvioinnissa saadut tulokset (SIVLTK ) eivät täysin tue esitettyä väitettä, kun Valpperin koulun osalta arviointitulos oli viidestä koulusta heikoin. Arviointitulos on tyydyttävän ja hyvän välillä. Valpperissa (ja Paijulassa) koulun lähiympäristö antaa erittäin hyvät mahdollisuudet ulkoliikuntaan sekä luonnon hyödyntämiseen opetuksessa muutenkin. 8) Samansuuntaisia argumentteja on muissakin kunnissa käytetty kyläkouluja puolustettaessa. Varmuutta kyläkoulun vetovoimaisuudesta uusien asukkaiden houkuttajana sekä todellisista vaikutuksista muuttoliikkeeseen

3 3 Seija Nurminen varmasti kiinnostus tontteja kohtaan Valpperissa. 9) Jos koulu lakkautettaisiin, tietäisi se kylälle kuolemaa. 10) Nykyinen koulu on vuonna 1975 tehty muutamaksi vuodeksi, kun lapset tulevat loppumaan Valpperista, mutta näin ei ole käynyt. 11) Vuoden 2009 LANU-selvityksessä on todettu, että Henrikin koulussa tilat eivät tulisi riittämään lk oppilaille 12) Valpperiin tarvitaan koulu koska koulumatkat kävisivät liian pitkiksi. 13) Miksi on painotettu sitä, että Nummen ja Kirkonpiirin kouluista loppuu tila? 14) Miksei pyydetty toista selvitystä, jossa olisi huomioitu Valpperin uusi koulu rakennettuna? kenelläkään ei ole. 9) Koulun lakkauttamisen vaikutukset Valpperin alueelle voisivat oletettavasti olla esitetyn suuntaisia. 10) Valpperin koulun oppilasmäärät viimeisten noin 30 vuoden ajalta osoittavat, että oppilasmäärä on koko ajan ollut karkeasti noin oppilaan välillä. 11) Mainittu selvitys on vuonna 2009 tehty silloisten Tilastokeskuksen antamien väestöennusteiden perusteella. Ne ovat kuluneiden neljän vuoden aikana osoittautuneet ylioptimistisiksi, ja todellinen oppilasmäärä tuolloin arvioitua pienemmäksi. Ks. mm. kunnan vuoden 2013 talousarvio s. 5 / luku 3.2. Mahdollinen luokan oppilaiden siirto Henrikin kouluun kasvattaisi koulun oppilasmäärän noin 350 oppilaaseen. Sen verran Henrikin koulussa on ollut oppilaita myös 2000-luvun puolivälissä. Ks. myös kunnan verkkosivuilla julkaistut kysymykset ja vastaukset kouluverkkoasiassa / V16 sekä sivistyslautakunnan esittelyteksti, luku Väestöennusteet ja oppilasmäärät 12) Koulumatkoille ei ole määritelty enimmäispituutta. 13) Kaikkia oppilaita ei ole tilanpuutteen vuoksi voitu sijoittaa huoltajien toiveiden mukaisesti ko. kouluihin 1. luokalle; ks. SIVLTK sekä päätöksestä aiheutuneet muutoksenhaut , ja Tilanne aiheuttaa epävarmuutta ja ennakoimattomuutta, mihin kouluun voidaan sijoittaa oppilaita erityisesti Nummen ja Kirkonpiirin koulujen välisiltä asemakaava-alueilta. Saman perheen sisaruksia on mm. jouduttu sijoittamaan eri kouluihin. 14) Selvityksen tehneen konsultin mukaan koko kunnan kattava kouluverkkoselvitys ei olisi ollut tarkoituksenmukainen, jos siinä olisi jo lähtökohtaisesti jotkut vaihtoehdot suljettu pois. Ks. myös kunnan

4 4 Paijulan koulun oppilaskunta 15) Kunta voisi mainostaa kyläkoulua ja suunnitella tontteja uuden koulun läheisyyteen. 16) Alku voisi järjestää enemmän hiihtokilpailuja, koulua käyttää majoitustilana ja saada vuokratuloja. 17) Sama kuin kohta 9) Oppilaskunta on esittänyt plussia ja miinuksia vaihtoehdoista Paijulan koulun lakkauttaminen sekä 5-6 luokan siirtäminen Henrikin kouluun. Miinuksina: 18) Pienemmillä vaikeuksia sopeutua isoon taloon. 19) Rautaportit 20) Kolmesta unohduksesta kasvatuksellinen tukiopetus 21) Ei pystytä puuttumaan kiusaamiseen yhtä hyvin kuin pienessä koulussa. 22) Opettajat saattavat menettää työnsä. 23) Opettajat pystyvät opettamaan enemmän yksilöitä pienemmässä koulussa. verkkosivuilla julkaistut kysymykset ja vastaukset kouluverkkoasiassa / V3 ja V8. 15) Ks. kohta 8). Maankäytön suunnittelu Valpperin alueella kuuluu kunnanhallituksen toimialaan ja markkinointiasioista kunnanjohtaja. 16) Koulutilojen vuokraamisesta ulkopuolisille tahoille on viime ajoilta huonoja kokemuksia. Rehtorikokouksessa asiasta on keskusteltu rehtorien aloitteesta muusta syystä kuin tämän kannanoton pohjalta; asia ei ole ongelmaton. 17) Ks. kohta 9) 18) Huoli on ymmärrettävä. 19) Viitannee Nummen koulun piha-alueeseen, jonka aitaaminen ja portit voivat tuntua epäkäytännöllisiltä. Kysymys on kuitenkin turvallisuustekijöistä; säädöksistä johtuvista päivähoitoesiopetusryhmän tarpeista koulun pihaalueella. 20) Viitannee Nummen koulun toimintakulttuuriin, joka voi poiketa toimintatavoista Paijulassa. Kussakin koulussa on omat säännöt, jotka luodaan yhteistyössä ja joiden mukaan toimitaan. 21) Ks. kohta 3) 22) Tällä hetkellä huoli on aiheeton. Opettajista osalla työn tekemisen paikka voi kuitenkin vaihtua. 23) Yhdysluokkiin on määritelty kolme oppilasta pienemmät enimmäisryhmäkoot, eli sikäli näkemys on oikea. Isommissa kouluissa joissa ei ole yhdysluokkia, luokalla voi olla enemmän oppilaita.

5 5 24) Keskustassa ei ole mahdollisuutta päästä metsäretkelle. 24) Metsäretkelle voi päästä, mutta se vaatii siirtymistä koululta esim. Rästäsmäen pururadan alueelle tai Vuorenpään viereisille metsäalueille. Paijulassa luonto on lähellä. 25) Hyväkuntoinen liikuntasali 25) Viitannee miinuksena siihen, että Paijulassa olisi liikuntasali, joka jäisi hyödyntämättä, mikäli koulu lakkautettaisiin. Havainto on huomionarvoinen; liikuntasalitiloja on käytettävissä niukalti keskustan kouluissa. 26) 5-6-luokkalaiset liian nuoria yläkouluun 27) Kuljetuksissa ei säästettäisi 28) Pyöräilykypärän käyttämisestä voi joutua kiusatuksi 29) Yläkoulussa eksyy helposti eikä uskalla kysyä apua 26) Ks. kohta 1) 27) Ks. kohta 4) 28) Asiaan pitää puuttua, mikäli tieliikennelain noudattamisesta joutuu kiusatuksi. Ks. kohta 3) 29) Koulun toimintakulttuuri varmasti muuttuisi, jos kouluun tulisi myös nykyistä nuorempia oppilaita. Sekä isommilta oppilailta että koulun työntekijöiltä voi kysyä apua tarvittaessa. Ks. kohta 1) 30) Piha-alueella pitää olla virikkeitä 31) Henrikin koulussa on jo liian paljon oppilaita 30) Ks. kohta 2) 31) Kouluun mahtuisi nykyistä enemmän oppilaita. Lukuvuonna koulussa on oppilaita vain 187 koulun historian (vuodesta 1969 alkaen) aikana pienin oppilasmäärä, joka on vähemmän kuin esim. Nummen koulussa. 32) Kun opetusryhmät suurenevat, opetustaso 32) Pitää paikkansa. laskee sillä opettajat eivät ehdi auttamaan kaikkia Plussina: 33) Keskustan kouluissa pääsee kauppaan 33) Koulujen läheisyydessä sijaitsee kaksi kauppaa. Mahdollinen kaupassa käynti tapahtuu koulupäivien ulkopuolella. 34) 5-6-luokkalaiset oppivat tuntemaan ison koulun alkeet 34) Tämä näkemys tukee mm. kouluverkkoselvityksen pedagogisen täydennyksen 5. kappaleessa esitettyjä ajatuksia. Nummen koulun henkilöstö 35) Vapaiden tilojen määrässä on epäselvyyttä 35) Ks. FCG:n selvitys s. 21 ja 34. Opetusluokkatiloiksi on laskettu 16 luokkatilaa, pienryhmien 2 luokkatilaa, ja muita opetustiloja 7 (musiikki, tekninen työ (mahtuu tarvittaessa kaksi ryhmää samanaikaisesti), tekstiilityö, kotitalousluokat (2), liikuntasali sekä kellarikerroksen pienempi

6 6 36) Sopivatko tilat kotiluokiksi ilman remonttia? 37) Siirron koskettava kaikkia 5.-6.lk oppilaita 38) 5.-6.lk:n toiminta irrallista yläkoulun kurssimuotoisesta käytänteestä 39) Hallinnon järjestelyt, Henrikin koulun rehtorin alaista toimintaa 40) Henkilöstön valinta/määräys siirtymiseen, haasteellista hoitaa tasapuolisesti 41) Saadaanko säilytettyä käsityöt, liikunnat jne. alakoulujen opettajilla (muuten tunnit vähenee) vai pyritäänkö osa tunneista siirtämään yläkoulun aineenopettajille? 42) Kotiluokka on välttämätön oppilaille, joilla koulukäynti on haasteellista. 43) Lukujärjestysten yhteensovittaminen ongelmallista 44) 5-6 lk:set tarvitsevat yläkouluun oman erityisluokanopettajan, koulunkäynnin ohjaajan sekä laaja-alaisen resursseja tila liikunnan opetukseen). Luvuissa ei ole mukana ns. kirjastotila eikä auditorio. Henrikin koulussa perusopetusryhmiä on 3-4/vuosiluokka luokilla sekä kaksi pienryhmää. Ks. myös sivistyslautakunnan esittelyteksti, luku Vaihe 1: luokkalaisten mahdollinen siirto Henrikin kouluun, 3. ja 4. kappaleet 36) Tästä syystä johtuvaa merkittävää remontointitarvetta ei ole, luokkatilat ovat normaalissa opetuskäytössä olleet tähänkin asti. Kirjastotilan osalta jotakin muutostyökustannuksia voi mahdollisesti tulla. 37) Ks. sivistyslautakunnan lausunto kohta 16 38) Ks. sivistyslautakunnan lausunto kohta 11 39) Asia ratkaistaan myöhemmin. Ks. sivistyslautakunnan esittelyteksti, luku Vaihe 1: luokkalaisten mahdollinen siirto Henrikin kouluun, 5. kappale, sekä lautakunnan antaman lausunnon kohta ) Voidaan harkita erilaisia vaihtoehtoja, esim. työn kiertoa. Asia ratkaistaan myöhemmin. 41) Erityistä pyrkimystä ei ole suuntaan tai toiseen. Työn jakamisessa rehtorit vastaavat tarkoituksenmukaisimpien ratkaisujen etsimisestä ja työjärjestysten laadinnasta kussakin koulussa lukuvuosittain kuten tähänkin asti. 42) lk erityisen tuen oppilaiden pienryhmille voidaan osoittaa kotiluokka. 43) Järjestelykysymys. Nykyiselläänkään viikkolukujärjestys vaihtelee ja erityisen tuen oppilaiden integroinnista sekä mahdollisista osittaisista siirroista yleisen, tehostetun ja erityisen tuen välillä eri oppiaineissa aiheutuu muutoksia lukuvuoden aikana opetusryhmiin. 44) Resurssit kohdennetaan lukuvuosittain mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Todennäköistä on että lk siirrossa Henrikin kouluun siirtyy myös yksi erityisluokanopettaja sekä koulunkäynninohjaaja, mikäli henkilöstöresursseja ei leikata muista syistä. Laaja-alaisen resurssit

7 7 45) Ryhmäkoot suurenevat ja menetetään mahdollisuus hakea ryhmäkokojen pienentämiseen tukea 46) Vuosikymmeniä kehitetyn ja erittäin hyvin toimivan kouluverkon karsinta ei ole pedagogisesti järkevää 47) Toiminnasta vastaava rehtori oltava läsnä, vastaavien henkilöiden palkkiot voivat nostaa kustannuksia. 48) Määräaikaisten toimien ketjutus on säädösten vastaista, mikäli toiminnan voidaan osoittaa olevan toistaiseksi jatkuvaa 49) Epävarmuuden lisääntyessä työntekijöiden motivaatio ja sitoutuminen laskee, pitkäaikaisen suunnitelmallisuuden mahdollisuus heikkenee 50) Osalle oppilaista kuljetusmatkat pitenisivät ja erityisen tuen oppilaille pitkät kuljetusajat ovat haastavia 51) Odotustunteja kuljetuksissa tulisi välttää. 52) Kuljetukset eivät saa kahlita opetusta tai mietitään vuosittain, ja Henrikin koulun erityisopettajan resurssi on myös käytettävissä. 45) Ks. kohta 6) 46) Ks. sivistyslautakunnan lausunto kohdat 1 ja 4 47) Ks. sivistyslautakunnan esittelyteksti, luku Henkilöstöjärjestelyt, sekä lausunto kohta 17 48) Vapautuvia virkoja ei ole pakko täyttää vakituisena. Ketjuttamisesta ei ole kyse, jos vapautuva virka päätetään täyttää määräajaksi perustellusta syystä. (Laki kunnallisesta viranhaltijasta 3 ) Selvityksessä ei esitetä perusteettomia määräaikaisuuksien ketjutuksia. Ks. myös sivistyslautakunnan esittelyteksti, luku Henkilöstöjärjestelyt, viimeinen kappale. 49) Ks. sivistyslautakunnan lausunto kohta 5 50) Osalta oppilaista kuljetusoikeus voisi myös päättyä, kun lähikoulu olisikin alle 5 km päässä (erit. Laaleisten Asemanseudun alue), eikä selvityksessä esitetä muutosta erityisen tuen opetusjärjestelyihin, joissa nykyisinkin kuljetetaan oppilaita kaukaakin Nummen kouluun. 51) Kuljetukset järjestetään annettujen taloudellisten resurssien puitteissa mahdollisimman kustannustehokkaasti, mutta perusopetuslain 32 2 mom aikarajoja noudattaen. Isommassa kouluyksikössä todennäköisyys on pienempi siihen, että odotustunteja joudutaan käyttämään. 52) Nykyisinkin oppilaskuljetuksia on jouduttu muuttelemaan mm. Nummen

8 8 Nummen koulun vanhempainyhdistys ry asettaa oppilaita eriarvoiseen asemaan (osallistuminen tukiopetukseen, kerhoihin, jälki-istuntoon tai muuhun erityiseen ) 53) Muutoksilla on vaikutuksia opetuksen laatuun, muutosten suunnittelu vaatii aikaa ja rahaa, ja ratkaisujen tulisi olla pitkäaikaisia. 54) Erityisen tuen integrointi ja toimintatapojen joustavuus Nummen koulussa 55) Luokkatilojen määrä Henrikin koulussa, erityisryhmien tarvitsema luokkatarve sekä se, että ala-asteikäiset tarvitsevat kotiluokan 56) Henrikin koulun piha-alueen rajaamattomuus ja liikenteellinen sekavuus 57) Ala-asteen ja yläasteen toimintamallit ovat erilaisia 58) Välituntikäytännöt ja piha-alueen kehittäminen koulun oppilaiden osalta, kun koulusta on ilmoitettu lukujärjestysmuutoksista. Kerhotoiminnan järjestäminen ja siihen osallistuminen on vapaaehtoista eikä velvoitetta kuljetusten järjestämiseen ole. Rehtori on halutessaan tähänkin asti voinut käyttää kerhotoiminnan rahoja tarvittaessa myös niihin liittyviin kuljetuksiin. 53) Ks. sivistyslautakunnan lausunto kohdat 4, 5 ja 11 54) Ks. kohdat 42) ja 44) 55) Ks. kohdat 35) ja 42) 56) Ks. kohta 2). Piha-alueen liikennejärjestelyt vaativat jatkokehittämistä joka tapauksessa riippumatta kouluverkon mahdollisista uudelleenjärjestelyistä. Bussi- ja taksiliikennettä pyritään ohjaamaan Moisiontien varteen rakennetuille pysäkkikatoksille, jotta liikenne piha-alueella vähenisi. Muiden kuin kunnan hankkimien bussireittien määrätyt pysäkit, ajoreitit sekä aikataulut ovat rajoittaneet mahdollisuuksia, mutta tämä ongelma tullee väistymään julkisten bussivuorojen vähentyessä. Liikennejärjestelyt ovat hankalat myös Nummen koulun ympäristössä. 57) Jakoa ala- ja yläasteisiin ei nykyisin enää ole. Ks. sivistyslautakunnan lausunto kohta 11 58) Ks. kohta 2). Mikäli Henrikin kouluun siirtyy myös luokan oppilaat, on toivottavaa, että kuntalaiset tukisivat myös Henrikin koulunkin toimintaa perustamalla oman vanhempainyhdistyksen ko. koululle. Vanhempainyhdistysten tuki on tärkeätä kaikille kouluille ja kiitoksen arvoinen yhteistyömuoto kotien ja koulun välillä. Henrikin koulun pihaalueesta on olemassa laajempi kehittämissuunnitelma, jota ei kaikilta osin

9 9 Paijulan koulun vanhempainyhdistys Paijula Pysyy ja Paranee ry 59) Paijulan erinomaisesti toimivan yksikön Iakkauttamista vastustetaan; strategiset arvot toteutuvat Paijulassa hyvin 60) Paijulassa toiminta on kaikin puolin laadukasta, piha viihtyisä ja yhteistyö toimivaa sekä vanhempainyhdistystoiminta aktiivista. 61) Lasten määrän ennustaminen on täysin teoreettista, kyläkoulu on monelle houkutin muuttaa kuntaan, sekä kunnalle markkinointivaltti. 62) Yhdysluokkapedagogiikan edut ja tarpeellisuus 63) Pienten ryhmäkokojen merkitys 64) Viittaus kyläkoulututkija Risto Kilpeläisen näkemyksiin 65) Kotiluokan puuttuminen Henrikin koulussa 66) Lisääntyvät kuljetuskustannukset sekä koulutien vaarallisuus Nesteen ympäristössä ole vielä toteutettu taloudellisten syiden vuoksi. Suunnitelmaa voidaan tarkastella ja myös muokata paremmin myös vuotiaiden tarpeita vastaavaksi, mikäli kouluun siirtyy myös luokan oppilaita. 59) Ks. sivistyslautakunnan lausunto kohta 1, sekä ks. yllä tämän yhteenvedon kohta 7) 60) Näkemyksiin voi yhtyä. Ks. sivistyslautakunnan lausunto kohta 1. Vanhempainyhdistysten tuki on tärkeätä kaikille kouluille ja kiitoksen arvoinen yhteistyömuoto kotien ja koulun välillä. 61) Ks. kohta 8), 11) ja 15) sekä selvityksen s Kouluverkkoratkaisuissa tulisi katsoa ennakoiden pitkälle tulevaisuuteen, ja parasta mahdollista käytettävissä olevaa perusteltua ennakointitietoa käytetään. Voi käydä niinkin, että ennusteet ovat ylioptimistisia ja oppilasmäärä todellisuudessa pienenee jopa enemmän kuin konsulttityönä tehdyssä selvityksessä arvioidaan. Ks. myös kunnan verkkosivuilla julkaistut kysymykset ja vastaukset kouluverkkoasiassa K/V5 sekä K/V11. 62) Ks. sivistyslautakunnan esittelyteksti, luku Perusopetuksen järjestäminen sekä sivistyslautakunnan lausunto kohta 1, sekä sivistyslautakunnan esittelyteksti, sivistysjohtajan näkemysten 3. kohta. 63) Ks. kohdat 6) ja 32) 64) Ks. kohdat 59) ja 60) 65) Ks. kohdat 35), 42), 29) ja 34) 66) Ks. kohta 4). Koulutien vaarallisuus arvioidaan lautakunnan päätöksellä Koululiitu-ohjelman mukaisesti, ja tien vaarallisuuden arvioinnista ja sen periaatteista päättää lautakunta. Nykyisinkin ko. suunnalta tulee oppilaita Nesteen liittymän ohi kouluun, eikä ko. kohtaa ole katsottu vaaralliseksi, eikä myöskään kuljetusta ole ko. perusteella ko. paikkaan anottu

10 10 Nutturlan seudun kyläyhdistys ry 67) Paijulan rakennuksen myyminen olisi haastavaa 68) Paijulan koulukiinteistö ei ole elinkaarensa päässä kuten pedagogisessa täydennyksessä todetaan. 69) Pehmeät arvot eivät saa jäädä sivuseikaksi 70) Veroprosentin tilapäinen korotus ja hallintorakenteen tarkastelu ja uudelleenjärjestelyt 71) Pehmeät arvot ja pienkoulupedagogiikka sekä yhdysluokkajärjestelmän myönteiset vaikutukset on unohdettu 72) sama kuin kohta 68) 73) Paijulan koulu on ainoa kunnan tarjoama lähipalvelu 8-tien länsipuolella 74) pääosin sama kuin kohta 60) 75) lähinnä sama kuin kohta 1) 76) sama kuin kohta 65) 77) lähinnä vastaava kuin kohdat 8) ja 61) 78) lähinnä vastaava kuin kohdat 64) ja 69) 67) Kiinteistökaupan ennakointi on aina vaikeaa ja nykyisessä taloustilanteessa vaikeus kasvaa. 68) Vuonna 2011 ulkopuolisen arvioijan tekemän kuntoarvion mukainen määritelmä Paijulan koulukiinteistön osalta on kouluverkkoselvityksen sivulla 18. Pedagogisen täydennysosan sanamuoto antaa virheellisen kuvan tilanteesta. Ks. myös sivistyslautakunnan lausunto kohta 9 69) Ks. sivistyslautakunnan esittelytekstin luku Yhteenveto sekä lausunto kohdat 1, 3, 4 ja 9 70) Ks. valtuuston päätös tuloveroprosentin korottamisesta , kunnanhallituksen päätös talousarvion valmistelusta ja henkilöstöä koskevien YT-neuvottelujen käynnistämisestä, sekä valtuuston hyväksymä talouden toimenpideohjelma, kohta ja 9. alakohta 3. 71) Ks. kohdat 69) ja 62) 72) Ks. kohta 68) 73) Näkemyksessä ei huomioida ainakaan alueella toimivia kunnan perhepäivähoitajia, Nummen ja Henrikin koulun oppilaiden koulukuljetuksia, kunnan kudontapiiritoimintaa varten vuokraamia tiloja Vanhalla Asemalla ja kansalaisopistotoimintaa, matonpesupaikkaa, kunnan maksamia ja Akselin järjestämiä ikäihmisten kotipalveluita, sekä infrapalveluja (mm. kiinteistöjen vesihuolto). 74) Ks. kohta 60) 75) Ks. kohta 1) 76) Ks. kohta 65) 77) Ks. kohdat 8) ja 61) 78) Ks. kohdat 64) ja 69)

11 11 Jenni Kajala-Jokinen ja Mika Jokinen Outi Sirola Henna ja Teemu Isotalo Jenniina ja Tuomo Isotalo Mervi ja Tapani Isotalo Tiina ja Juha Lehtola Päivi ja Reijo Alho Veera ja Juha Vyyryläinen Leena Jussila Heli ja Tapio Marttila Anna-Kaisa ja Juha Saarinen Tatu Isotalo Mielipide on sisällöltään pääosin samat asiat sisältävä kuin kaksi edellistä mielipidettä, Paijulan koulun vanhempainyhdistyksen sekä Nutturlan seudun kyläyhdistyksen kannanotot. 79) Tärkeää on, että lapset saavat opiskella pienessä kyläkoulussa. 80) Prosessiin sisältyy asioita joiden mittaaminen rahassa on mahdotonta. Näiden tekijöiden merkitystä ei saa unohtaa. 81) Tyytyväisiä Kirkonpiirin kouluun 82) Ihmetellään joidenkin santamalalaisten pompottamista koulusta toiseen; tulisi toimia suunnitelmallisesti 83) Kuljetuksista on tingitty, 5 km liian pitkä matka ekaluokkalaisille 84) Kyläkouluihin tulisi panostaa, ne ovat iso asia asuinkuntaa valittaessa 85) sama kuin kohta 1) 86) Selvitys on suppea yhden näkökulman esittely ja siitä puuttuu nykyisen kouluverkon laadukkuuden arviointi. 87) Pedagogisten toimintaympäristöjen vertailu puuttuu, samoin kuin kriittinen pohdiskelu kouluverkkoselvityksen suositteleman mallin pedagogisista vaikutuksista 88) Vastaava kuin kohta 68) 79) Subjektiivinen mielipide parhaasta koulumuodosta. 80) Ks. sivistyslautakunnan esittelytekstin luku Yhteenveto 81) Kiitos positiivisesta palautteesta. 82) Ks. kohta 13). Tavoite on ymmärrettävä ja pyrkimys olisi saada kunnan kouluverkosta sellainen kokonaisuus, jossa voidaan toimia suunnitelmallisesti ja ennakoiden, mutta nykyisillä kouluratkaisuilla tämä on kehnosti mahdollista. Ks. myös sivistyslautakunnan lausunto kohta 5 83) Nykyiset koulukuljetusten km-rajat ovat olleet voimassa syksystä 2009 ja ne noudattava perusopetuslain 32 määräyksiä. 84) Ks. kohta 8) ja 15) 85) Ks. kohta 1) 86) Ks. sivistyslautakunnan esittelyteksti, luku Kouluverkon kehittämisvaihtoehtoja selvityksen ulkopuolelta, sekä lautakunnan antaman lausunnon kohta 1. Ks. myös kunnan verkkosivuilla julkaistut kysymykset ja vastaukset kouluverkkoasiassa K/ V8 ja K/V3 87) päivätty FCG:n antama pedagoginen näkökulma täydentää selvitystä. 88) Ks. kohta 68). Ks. myös kunnan verkkosivuilla julkaistut kysymykset ja vastaukset kouluverkkoasiassa K/V6

12 12 Topi Isotalo Kirsi Aaltonen ja Tero Marjoniemi Marika ja Juha Helenius Johanna ja Ilpo Repo Tiina ja Tapani Suvinen Jan-Miikkael Rytsälä Ossi Alho 89) Aikaansaatavat säästöt jäävät hyvin pieniksi. Mihin perustuu näkemys, että kouluverkkoa on tiivistettävä? Nykyinen kouluverkko on toimiva ja laadukas eikä kustannuksiltaan poikkea valtakunnallisista keskiarvoista. 90) Selvityksessä on esitetty todella vähän konkreettisia säästöjä, joiden toteutumisesta voitaisiin olla varmoja. 91) Koulukiinteistöjen tuoma säästö perustuu niiden myymiseen, joka tulee olemaan haastavaa. 92) Ehdotettu malli johtaisi jollain aikavälillä Nummen ja Kirkonpiirin koulujen laajentamiseen sekä Henrikin koulun remontointiin 93) Kritisoidaan esityksiä Paijulan koulun lakkauttamisesta (vrt. kohdat 59) ja 69)) 94) Paijulan rakennuksen kunnosta ei ole tarkkaa selvyyttä. 95) Kyläkoulun yhteisöllisyys, arvo ym. edut vai raha; vanhempainyhdistystoiminta huomioitava myös 89) Säästölaskelmissa on huomioitava paitsi käyttötalouden säästöt, joiden arviointi on haastavaa mm. kiinteistöjen ylläpitokustannusten sekä kilpailutettuna hankittavien oppilaskuljetusten kehityksen osalta, myös investointikustannusten ja niiden rahoittamisen osuus kunnan käyttötalouteen (lainanhoitokustannukset). Tiiviimmässä kouluverkossa ylläpidettäviä kiinteistöjä on vähemmän ja suuremmassa kouluyksikössä mahdollisuudet oppilasmäärien tasaamiseen antavat paremmat mahdollisuudet säästöihin opetuksen henkilöstömenoissa sekä muissa kuluissa. Näkemys ei kustannusten osalta ole myöskään yhtenevä verrattaessa selvityksessä esitettyä säästöpotentiaalilaskelmaa, selvityksen luku Pitkän tähtäimen taloudenpidossa on huomioitava myös selvityksen esiin nostamat huoltosuhteen heikkeneminen sekä erittäin merkittävä vanhuspalveluiden tarpeen kasvu tulevien n. 15 vuoden aikana. 90) Mikäli muutoksia ei kouluverkkoon tehdä, voitanee olla myös melko varmoja, että merkittäviä konkreettisia säästöjä ei perusopetuksen tehtäväalueella voida saada aikaan. 91) Ks. kohta 67) 92) Laajennuksia ei selvityksessä esitetä. Henrikin koulun remontointi, ks. sivistyslautakunnan esittelyteksti, luku Kustannukset ja säästöt, viimeinen kappale. 93) Ks. kohdat 59) ja 60) 94) Ks. sivistyslautakunnan lausunto kohta 9 95) Ks. kohdat 60) ja 69)

13 13 96) 5.-6.lk oppilaiden siirto on mahdotonta, tilaa ei ole tarpeeksi. Kotiluokkia ei kaikille 5-6 lk oppilaille 97) Kritiikkiä piha-alueesta 98) Paijulan oppilaiden siirto Nummelle ei onnistu tiloja siirtämättä. 99) Tilojen käyttömahdollisuus pitäisi todentaa, laskennallinen selvitys ei riitä. 100) Ryhmäkokojen kasvattaminen johtanee erityisopetuksen kulujen kasvuun. 101) Yhdysluokkaopetuksesta tulisi siirtyä vuosiluokkaopetukseen, mutta selvityksessä ei viitata mihinkään tutkimukseen tms. joka tukisi tätä näkemystä. 102) Selvityksessä ei lainkaan käsitellä pienkoulupedagogiikan ja yhdysluokkaopetuksen positiivisia puolia 103) Onko olosuhteiden huonontaminen suunta, johon palveluja halutaan kehittää? 104) Koulukuljetuskustannukset lisääntyvät 96) 2000-luvun puolivälissä Henrikin koulussa on ollut yli 350 oppilasta. Tilaa pitäisi olla riittävästi, mutta olosuhteet eivät ole parhaat mahdolliset. Mahdotonta siirto ei ole. Ks. kohdat 35) ja 42) 97) Ks. kohdat 2), 30), 56) ja 58) 98) Jos lk oppilaat siirtyvät Henrikiin, Paijulan ja Nummen lk oppilaat mahtuvat Nummen kouluun 99) Henrikin koulun rehtori on suunnitellut tilankäyttöä lukujärjestysteknisesti. Tarkkoja lukujärjestyksiä ei ole mielekästä laatia, koska mm. yläkoululaisten valinnaisainevalinnat vaikuttavat asiaan, ja koulun 5- jaksojärjestelmästä johtuen lukujärjestyksiä tulisi laadittavaksi paljon. 100) Mielipiteen esittäjien näkemystä ei pysty todentamaan, että näin varmasti olisi, tai mitkä olisivat kustannukset. Nousiaisissa opetusryhmäkokojen enimmäiskoot ovat maltilliset, eikä niitä ole tarkoitus kasvattaa. 101) Vallitseva yleinen käytäntö, johon nykyinen opettajankoulutuskin tulevia opettajia yliopistoissa kasvattaa, pitäisi olla pedagogisesti yleisesti perusteltu ja hyväksytty tapa opetuksen järjestämiseen ilman, että asiaa on kouluverkkoselvityksessä tarpeen perustellaan erikseen tutkimustuloksilla. Ks. sivistyslautakunnan esittelyteksti, luku Perusopetuksen järjestäminen 102) Ks. kohta 62) 103) Mikäli taloudellinen tilanne ei asettaisi painetta, ei tietenkään. Toiminta tulee sopeuttaa talouden raameihin ja niiden puitteissa järjestää palvelut mahdollisimman korkealaatuisina. Ks. sivistyslautakunnan esittelytekstin luku Yhteenveto, kaksi viimeistä kappaletta, sekä lausunnon kohdat 1, 3 ja ) Ks. kohta 4). Reititysten logistiikka voidaan suunnitella tarvittaessa kokonaan uudestaan syksystä 2014 alkaen

14 14 Valpperin koulun vanhempainyhdistys ry 105) Koulutien vaarallisuus 106) Esiopetusta ei tule siirtää päiväkoteihin 107) vastaava kuin kohdat 8), 15) ja 61) 108) Otetaan kantaa siihen, että esitetyt mallit ovat toteuttamiskelvottomia, ja esitetään että olemassa oleva kouluverkko säilytetään. 109) Valpperin toimivan koulun lakkauttamista vastustetaan, perusteena mm. paikalliset olosuhteet (koulumatka ja matkaan kuluva aika) sekä lapsinäkökulman huomioiminen. 110) Reitityksistä ei ole apua, sekä viittaukset odotustunteihin ja kuljetusaikoihin 111) Reititykset kellotettu niin, että kuljettajien on pakko ajaa ylinopeutta vaarantaen lasten terveyden. 105) Ks. kohta 66) sekä kunnan koulukuljetusperusteet. Tasoristeystä ei ole Nousiaisten alueella katsottu asiaksi, jonka perusteella olisi oikeus saada maksuton kuljetus. Koululiitu huomioi vaarallisuuden eri ikäisille oppilaille Lemuntiellä. 106) Ks. sivistyslautakunnan lausunnon kohta 12 ja esittelytekstin kohta VE4. 107) Ks. kohdat 8), 15) ja 61) 108) Esitetyt mallit ovat mahdollisia toteuttaa. Ei kommentoitavaa mielipiteen esittäjien näkemykseen. 109) Valpperissa olosuhteet ovat erilaiset. Lasten oikeuksien näkökulmasta kannanotto on merkityksellinen: lasten näkökulma tulee kaikessa päätöksenteossa huomioida. Kuitenkin lasten oikeuksiin kuuluu myös tasa-arvoinen perusopetus ja olosuhteet kouluissa, joten asia ei ole täysin mustavalkoinen niin, että vain matkan ja matkaan kuluvan ajan perusteella voidaan perustella koulun olemassaolo. Ks. myös sivistyslautakunnan lausunnon kohta ) Reitityksistä voi olla apua, jos otetaan käyttöön esim. yhden 16- paikkaisen auton sijasta kaksi 9-paikkaista taksia. Tai jos kuljetusoppilaiden määrä kasvaa, ajetaan kahdella autolla: toinen esim. Saksalasta Kytöistentien ja Vahdontien kautta Kirkonpiiriin/Nummelle/Henrikiin, ja toinen Valpperista Takkulan ja Sunin kautta Valpperintietä.. Myös ns. syöttöliikennereititys sekä bussivuorojen uudelleenjärjestelyt ovat mahdollisia. Ks kohta 104). Lisäksi ks. kohta 51) ja perusopetuslaki 32 4 mom. 111) Koulukuljettajien velvollisuus on noudattaa liikennesääntöjä ja huolehtia, ettei kenenkään terveyttä vaaranneta. Reititysten aikatauluja muutetaan tarvittaessa talviaikana. Palaute sekä tarkemmat väitteet kuljettajien liikennerikkomuksista sekä tarvittavista muutoksista esitettävä

15 15 112) Säästölaskelmissa saattaa olla vakavia virheitä. 113) Ehdotuksia säästökohteista sekä esitys kylien kehittämistyön käynnistämisestä 114) Koulun rooli kylän asukkaille 115) Lasten sivistykselliset perusoikeudet sekä tasa-arvoiset mahdollisuudet saada osallistua lähikoulun palveluihin voivat olla uhattuna. 116) Yhteisöllisyys, kylän pysyminen elämänä ja sen lukuisat myönteiset vaikutukset 117) Yhtenäiskoulu Nousiaisissa ei ole järkevä, koska kunnon puitteet puuttuvat. 118) sama kuin kohta 1) 119) Kylä- ja vanhempainyhdistystoiminta ovat merkittäviä tahoja. 120) vastaava kuin kohta 15) 121) Mahdollinen lahjoitus kunnalle koulun rehtorille tai koulutoimistoon. 112).Ks. kohta 89). Tarkkoja kustannuslaskelmia tuskin kukaan pystyy tekemään niin, että ne olisivat täysin virheettömiä ja varmuudella paikkansa pitäviä. Tahallisia virheitä laskelmissa ei ole. 113) Ehdotukset ovat vastaavia näkemyksiä, joita kunnan luottamushenkilöistä jotkut ovat jo esittäneet aiemminkin. Toteuttamiskelpoisuuden arviointi on pääosin kunnanhallituksen, kunnanjohtajan sekä teknisen osaston vastuulla. 114) Näkemys ymmärrettävä, tosin ks. myös vastaus kohtaan 73) 115) Kunnalla on velvollisuus osoittaa oppilaalle lähikoulu, järjestää maksuton opetus, ateria sekä oppilashuolto ja kuljettaa oppilas kodin ja koulun välisillä matkoilla tarvittaessa, tai mikäli kuljettaminen ei aikarajojen puitteissa ole mahdollista, järjestettävä maksuton majoitus ja täysihoito. Ks. perusopetuslaki 6 2 mom, 31, 31 a, 32 ja 33. Nämä oppilaan oikeudet eivät Nousiaisissa ole millään tavalla uhattuna. 116) Näkemyksiin voi yhtyä muuten, mutta varmat lupaukset tulevien sukupolvien pysymisestä Valpperissa ovat oletuksia. Ks. myös kohdat 8), 9) ja 10). 117) Yhtenäiskoulu vuosiluokille (esi)-1-9 nykyisessä kouluverkossa toteutettuna Henrikin kouluun on vaihtoehto, jota ei ole vielä harkittu. Paijulan ja Valpperin koulujen oppilasmäärä yhteensä olisi samaa suuruusluokkaa kuin lk koko ikäluokat, joten oppilasmäärän sekä opetustilojen näkökulmasta vaihtoehto voisi olla periaatteessa toteuttamiskelpoinen. 118) Ks. kohta 1) 119) Pitää paikkansa. Ks. kohta 60) 120) Ks. kohta 15) 121) Puheet lahjoituksista eivät voi vaikuttaa päätöksentekoon ennen kuin lahjoituksesta on olemassa lahjakirja, jossa asia todennetaan.

16 16 122) Tulevaisuuteen katsominen toisi tänään sijoitetut eurot moninkertaisena takaisin tulevaisuudessa. Kimmo Vuorela 123) Jos Paijula lakkautettaisiin, oppilaalta jäisi koulukuljetus pois ja talvella koulumatka voi nietostua puoliksi umpeen. 124) vastaava kuin kohta 62) 125) vastaava kuin 64), 89), 90) ja 112) 126) vastaava kuin 122) 127) vastaava kuin kohdat 59) ja 60) Aliskulman kyläyhdistys ry 128) Selvitys on riittämätön, aineisto sekä lausunto jalostamaton, teoreettinen ja sekava ajatustenvirta, jossa ei ole todellisia faktatietoja ja eri vaihtoehtojen euromääriä. 129) Aineistosta löytyy virheitä, olettamuksia, subjektiivisia käsityksiä, ristiriitaisuuksia ja kuntalaisten edun vastaista tarkoitushakuisuutta, sekä listataan monia yksityiskohtia lausunnosta, joissa kohdissa sisältöön ollaan tyytymättömiä. Selvitys ja lausunto eivät pysty osoittamaan tasa-arvoisuutta, 122) En ota kantaa. Väitettä myös vaikea todentaa varmuudella paikkansa pitäväksi. 123) Ks. kohta 66) 124) Ks. kohta 62) 125) Ks. kohdat 64), 89), 90) ja 112) 126) Ks. kohta 122) 127) Ks. kohdat 59) ja 60) 128) Ei ole poikkeuksellista, että kouluverkon mahdollista muutosta koskevissa tilanteissa vastustetaan asiaa mm. vetoamalla selvityksen riittämättömyyteen. Sivistyslautakunnan lausunto on käsittelyn perusteella jäsennelty 19 kohtaa sisältäväksi kannanotoksi, jota edeltää poikkeuksellisen laaja ja mahdollisimman monista näkökulmista asiaa tarkasteleva valmistelu. Ennen kuin esittelyssä otetaan kantaa selvityksen sisältöön, esittelyteksti on jaoteltu 13 alalukuun. FCG:n selvityksen esittämien toimenpiteiden käsittelyn jälkeen esittelytekstissä nostetaan esiin10 erilaista vaihtoehtoa, koska FCG:n selvityksessä erilaisia toimenpidelinjoja ei ole tarkasteltu. Tämän sekä yhteenvedon jälkeen lautakunta on ja käsittelyjen mukaisesti antanut yhteensä 20 kohtaa sisältävän jäsennellyn kannanoton. 129) Viitteinä kannanoton yhteydessä listattuihin asioihin: - ks. vastaus 68) - Paijulasta on laadittu kuntoarvio aivan kuten selvityksessä todetaan. Rakenteita rikkovasta tutkimuksesta käytetään nimitystä kuntotutkimus, jollaista ei ole tehty. Ks. myös sivistyslautakunnan lausunto kohta 9 - Paijulan koulun on todettu kuntoarviossa olevan teknisen käyttöikänsä viimeisellä kolmanneksella. Määrittely on epätarkka, mutta tarkoittanee,

17 17 todellisia säästöjä, eivätkä edes opetustiloja saati käyttöönotto-, korjaus ja muutoskustannuksia ehdottamilleen ratkaisuille. ettei 100-vuotiaan rakennuksen käyttöikä todennäköisesti ole enää kovin pitkä. Tästä syystä kuntoarvion jatkoksi tulisikin laatia kuntoarviossa suositeltu kuntotutkimus ja selvittää mm. rakennuksen hirsirungon todellinen kunto. - Paijulan osalta koulunpidon vaatimuksiin nähden ongelmallisia ovat mm. puutteet keittiötiloissa ja ongelmat ruokahuollossa (ks. esim. kunnanhallitus / Damicon selvitys s. 12 ja s. 20), terveydenhoitajan tila, rehtorilta puuttuva oma työtila sekä teknisen työn tilat, joita ei voi pitää 2010-luvun hyvän tavoitetason mukaisina. Lisäksi koulussa ei ole koneellista ilmanvaihtoa. Koulussa on myös todettu kosteusongelmia erityisesti kellaritiloissa. - Koulukuljetuksista esitetyt kustannusarviot perustuvat tämänhetkiseen kustannustasoon. Se, kallistuvatko kuljetukset jatkossa ja jos, kuinka paljon, ei ole tietoa. Arviot on tehty varovaisuuden periaatteella. - Oppilasmääräennusteiden perusteet on kaikkien koulujen osalta laskettu samoin perustein, oppilasmääriin sekä sitä nuorempien ikäluokkien todellisiin asukasmääriin, sekä Tilastokeskuksen väestöennusteisiin. Tällä hetkellä on perusteltua arvioida, että Paijulan koulun oppilasmääräennuste on laskeva. - Viittaus sivun 35 kohtaan: kyse on konsultin viittauksesta selvityksessä sivulla 26 jo aiemmin todettuun konsultin omaan tekstiin. - Nummen koulun peruskorjaustarve ks. sivistyslautakunnan esittelyteksti, luku Kustannukset ja säästöt viimeinen kappale. Asia nostettu tietoisesti esiin lautakuntakäsittelyssä, jotta asia ei jäisi päätöksenteossa huomiotta: kunnan tulee varautua myös Nummen koulun ja Henrikin koulun peruskorjauksiin riippumatta siitä, tapahtuuko kouluverkossa muutoksia vai ei. - Tontti tarkoittaa lähtökohtaisesti sitovan tonttijaon mukaista kiinteistöä, joka on tonttina kiinteistörekisterissä (Kiinteistönmuodostamislaki 2 ). Muut kiinteistöt, rakennuspaikat ja määräalat asemakaava-alueiden

18 18 ulkopuolella on jätetty tarkastelun ulkopuolelle, koska kunnalla ei ole tietoa yksityisten suunnitelmista myydä omistamiaan maa-alueita, eikä kunnassa ole tehty päätöksiä kunnan omistamien muiden maa-alueiden myynnistä asumiskäyttöön asemakaava-alueiden ulkopuolelta. - Paijulan alueen v syntyneiden/syntyvien ikäluokka (5) on tarkistettu äitiysneuvolasta, jossa pitäisi olla paras tieto syntyneistä ja vielä todennäköisesti loppuvuoden aikana syntyvistä. - Yhdysluokkapedagogiikasta ks. vastaus 62) - Kouluverkkoselvitys on päätetty hankkia ulkopuoliselta taholta mm. siksi, että tekemiseen ei yhden viranhaltijan työaika olisi riittänyt, eikä kunnassa myöskään ole mm. paikkatietojärjestelmien asiantuntemusta sekä kustannusvertailu- ym. tietoja siinä määrin kuin FCG:llä, jolla on selvitystyössä ollut useita henkilöitä asioita valmistelemassa. Sivistysjohtajan virkavelvollisuuksiin kuuluu laaja selvittäminen kussakin käsiteltävässä asiassa, sekä myös päätösehdotuksen tekeminen käsiteltävästä asiasta. Koska saatu palveluverkkoselvitys on monen tahon palautteessa nähty osin puutteelliseksi, asian jatkovalmistelussa on pyritty mahdollisimman laajaan tarkasteluun eri näkökulmista, kun lautakunnalta on pyydetty selvitystä koskevaa lausuntoa. Katson toimineeni oikein ja totean saaneeni myös kiitosta asian laajasta ja perusteellisesta valmistelusta sivistyslautakunnalle. - Mahdolliset muutokset pohjautuvat kunnan monijäsenisten toimielinten päätöksiin, ei yksittäisten virkamiesten näkemyksiin. Kouluverkkoa koskevat asiat päättää valtuusto, jolle asiat valmistelee kunnanhallitus, jolle asian esittelee kunnanjohtaja. Juuri tästäkin syystä kouluverkkoselvitys katsottiin perustelluksi teettää ulkopuolisella taholla, jonka tulee sopimusehtojen KSE 1995 / mukaan asiantuntijana suorittaa saamansa tehtävä objektiivisesti ja hyvää teknistä tapaa noudattaen. Mikäli selvitys olisi tehty omana virkamiestyönä, syytökset yksittäisen virkamiehen subjektiivisista näkemyksistä olisivat kenties jopa vielä suuremmat kuin nyt.

19 19 Sivistysjohtajan oma näkemys on pyritty tuomaan esiin sivistyslautakunnan lausuntoehdotuksen eri alakohdissa. - Konsulttien CV:t on toimitettu kuntaan FCG:n tarjouksen yhteydessä, jossa ne on mainittu luottamuksellisiksi (liikesalaisuus). Konsulttien kelpoisuudesta on tarjouksessa lyhyt kirjallinen selvitys, ja kunnanhallitus on päättänyt kunnanjohtajan esittelystä ko. selvityksen laadinnan hankkimisesta ko. lähtötietojen pohjalta. Riitta Ekuri on koulutukseltaan kauppatieteen maisteri, ja toinen päävastuussa ollut johtava konsultti Raila Oksanen on KM (luokanopettaja) sekä filosofian tohtori; väitöskirjasta (2003) löytyy lisätietoja internetistä. Muiden selvitystyötä tehneiden henkilöiden osalta noudatetaan konsulttityön sopimusehtojen KSE 1995 kohtaa 3.1.4: Konsultin tulee huolehtia siitä, että tehtävän suorittamiseen käytetään pätevyydeltään sopivaa henkilökuntaa. - Valpperin koulun hinnaksi ei ole määritelty 1,4 1,5 miljoonaa, vaan se on alustavien suunnitelmien pohjalta tehty kustannusarvio. 1,68 M on konsulttien arvio sen kokonaisneliömäärän perusteella, joka oli käytettävissä selvitystä tehtäessä. Uudisrakentamisen kustannusarvio tarkentuu parhaillaan, kun valtuuston hyväksymien luonnossuunnitelmien pohjalta tehdään kustannuslaskentaa. - Ks. vastaus 6) - Väistötilojen osalta ks. sivistyslautakunta Asialla ei ole vaikutusta kouluverkkoon. Putkiremontit voidaan tehdä myös osissa ilman tarvetta väistötiloihin. - Henrikin koulun rehtorin lausunnossa todetaan, että pienillä tilajärjestelyillä ja muutostöillä tarvittavat opiskelutilat pystytään järjestämään. Kirjastoa Henrikin koulussa ei käytännössä ole ollut, kun kunnankirjasto on tien toisella puolella. Ko. tilan muuntamista toisenlaiseen käyttöön on pohdittu ilman kouluverkkoselvitystäkin. Pöytätenniksen peluu ei ole ensisijaisena turvattava toiminto koulussa, ja ko. aulatilaa ei nyt ole edes esitetty edes muutettavaksi muuhun käyttöön.

20 20 - Esiopetuksen järjestämistahosta ei ole tehty poukkoilevia päätöksiä. Esiopetus on aiempien vuosien aikana siirtynyt kokonaisuudessaan sivistystoimen järjestettäväksi ja esiopetusta on järjestetty koulun yhteydessä jo yli 40 vuotta. Mahdollinen esiopetuksen siirto hallinnollisesti osaksi varhaiskasvatusta on harkinnassa esiopettajiin sovellettavan virkaehtosopimuksen yhteydessä, mutta päätöksiä asiasta ei ole tehty vielä. - Tasa-arvo tulee tarkastella ensisijaisesti opetuksen sisältöjen kannalta, koska asuinpaikan saa Suomessa valita vapaasti (perustuslaki 9 ). Tasaarvoista on se, että kaikilla lapsilla olisi koulussa tasa-arvoiset mahdollisuudet itsensä kehittämiseen riippumatta sosioekonomisesta asemasta, asuinpaikasta tms., ja kunta toteuttaa tasa-arvoa koulujen saavutettavuuden osalta järjestämällä tarvittaessa kuljetukset yhtenäisten kriteerien pohjalta kaikille niille, joille ko. oikeus em. sääntöjen sekä lainsäädännön perusteella muodostuu. Lautakunta on mm. päättänyt edistää tasa-arvoa kunnan perusopetuksessa siten, että nimenomaan tasaarvoa edistäviin toimenpiteisiin kunta on saamaansa erillistä valtionavustusta kohdentanut käynnistämään valinnaisen C-kielen opetus Henrikin koulussa poikkeuksellisen pienelle oppilasmäärälle. - Perusopetusasetuksen 1 ei ota kantaa opetustiloihin vaan opetuksen antajiin. Ks. myös asetus 986/ Luokanopettajalta vaaditaan monialaiset opinnot, aineenopettajilta opetettavien aineiden laajemmat opinnot. Luokanopetusta voidaan antaa myös vaihtuvissa luokkatiloissa luokanopettajan antamana. - Säästöjä on arvioitu parhaan käytettävissä olevan tiedon mukaan selvityksen kohdassa 4.5. Toisen vaiheen kustannusvaikutusta ei ole FCG:n selvityksessä oletettavasti arvioitu siksi, kun selvityksessä on esitetty luvun 4.2 lopussa, että voisi olla mahdollista pitää 5-6 luokka Paijulassa niin kauan kuin siellä on toimintaa. Ks. myös sivistyslautakunnan esittelyteksti, luku Kustannukset ja säästöt.

21 21 130) Koulukuljetukset vain olettamaa. Ristiriitaa siinä, että toisaalla todetaan, että on edullisempaa että oppilaat tulevat ja lähtevät koulusta samaan aikaan, toisaalla taas esitetään että oppilaat tulisivat eri aikaan kouluun. Opetustilojen riittävyys on osoitettu laskennallisesti. Tässä vaiheessa ei ole lähdetty tekemään konkreettisia lukujärjestyksiä, koska 5- jaksolukujärjestyksen laadinta yläkoulun, lukion sekä mahdollisten 5-6- luokkalaisten osalta on katsottu valmistelun tässä vaiheessa niin isotöiseksi asiaksi Henrikin koulun rehtorille, että asiaan ryhdytään tarkemmin mallintamaan vasta, mikäli poliittisessa päätöksenteossa tätä kehitysvaihtoehtoa katsotaan olevan tarve tarkastella vieläkin yksityiskohtaisemmin. Koska Henrikin koulussa on oppilasmäärä ollut 2000-luvun puolivälissä noin 350, nykyisiin tiloihin pitäisi esitetty oppilasmäärä mahtua, ja alustavia lukujärjestyksiä Henrikin koulun rehtori on jo tehnyt. - Ks. vastaus 2) 130) Ks. vastaus 4). Nyt (19.11.) on tiedossa, että kunta voi harkita tarvittaessa kaikki koulukuljetusreititykset uusiksi, kun julkinen bussireittiliikenne ei nykymuodossaan jatku. Toisekseen joka vuosi reitityksiä joudutaan tarkistamaan ja hieman muuttamaan. Siksi olettamia esitetään, kun faktaa ei ole. Kun kuljetusoppilaita on samalta suunnalta enemmän, kuljetuskustannus per oppilas jäävät pienemmäksi. Kun lukujärjestykset laaditaan siten, että kuljetusoppilaiden aikatauluja yhtenäistetään mahdollisimman paljon, ja ne oppilaat jotka eivät tule kuljetuksilla, voivat tulla eri aikaan kouluun, voidaan saada nykyistä enemmän joustoa sekä käyttöön isompaa ajoneuvokalustoa. Mikäli samassa koulussa on useampi rinnakkaisluokka, voidaan kuljetusoppilaita sijoittaa myös esim. sopivasti rinnakkaisluokille ja saada siten sekä jakotuntien avulla keskitettyä kuljetuksia tiettyihin aikoihin paremmin kuin pikkukouluissa, joissa lukujärjestysten tekemiseen vaihtoehtoisia ratkaisuja on paljon vähemmän. Henrikin koulun oppilaista suuri osa tulee alle 5 km:n etäisyydeltä, joten osalla oppilaista (tai lukiolaisilla) voisi olla opetusta myös nykyjärjestelmästä poiketen jo klo 8-9 välillä tai klo 15 jälkeen. - Sivistyslautakunnan esittelyteksti, luku

22 22 131) Pedagogiikan asiantuntijoita ei ole kuultu. Rehtorit, opettajat ja koulujen muu henkilökunta ovat myös asiantuntijoita. 132) Kyläyhdistys näkee, että käyttämällä nyt tehtyä selvitystä ym. aineistoa muutosten pohjana, kunnalla on edessään paljon kipeämmät kulut, mittava ja kallis Nummen koulun laajennus ja ehkä kokonaan uuden koulun suunnittelu keskustaan. 133) Selvitys on irti nykytodellisuudesta eikä edes sivuta lamaa, eikä ole perehdytty osayleiskaavaan. Koulukuljetukset, ensimmäinen kappale, antaa vastauksia kuljetusten euromääriin. Ks. myös sivistyslautakunta , ja Koulumatkan turvallisuus, ks. kohta 66) 131) Näkemyksiä ko. alueelta on valikoidusti tuotu esiin kuntalaisten mielipiteissä. Kasvatustieteen asiantuntijoita voisi asiaan pyytää eri näkökulmista, myös ei-yhdysluokkamuotoisen opetuksen puolestapuhujiksi. Toisaalta miksi yhtä vuosiluokkaa sisältävien opetusryhmien opetus olisi pääasiallinen opetuksen järjestämistapa Suomessa, ellei silläkin asialla olisi vankka pedagoginen perustansa kasvatustieteen kentällä ja opettajankoulutuksessa? Yhdysluokka- vs. ei-yhdysluokkamuotoisen opetuksen paremmuudesta on tarpeetonta lähteä kiistelemään sinänsä. Rehtoreiden lausunnot saatetaan edelleen kunnanhallituksen käsittelyyn, lisäksi yhden koulun henkilöstö on ottanut asiaan kantaan, joten asiantuntijanäkemyksiä eri näkökulmista on asiassa jo nyt esillä runsaasti. Myös toinen konsulteista on väitellyt kasvatustieteilijä ja koulutukseltaan myös luokanopettaja, joten tiedeyhteisössä todennettua pedagogista ja opetuksen laatuun liittyvää asiantuntijuutta löytyy selvityksen tekijöistäkin. 132) Ks. sivistyslautakunnan lausunto kohdat 1 ja 4. Nummen koulun laajennuksessa mahdollista on käytännössä noin neljän opetustilan lisälaajennus; ko. tontin rakennusoikeus sekä tila asettavat rajoituksensa sille, ettei laajennus voi enää olla kovin mittava. 133) Selvityksen pedagogisen täydennyksen kolme viimeistä kappaletta tiivistävät olennaisen. Lamassa ja kunnan talouden tiukassa tilanteessa uudisrakentamisinvestointi voi näivettää opetustarjontaa. Tulisikin tehdä ylikunnallista yhteistyötä, johon kuntarakenneuudistuskin kuntia patistaa. Osayleiskaava on konsultin tiedossa ollut ja siihen on viitattu selvityksen

23 23 134) Strategia ja arvot tulisi tarkistaa. 135) Paijula on kunnan helmi eikä sitä tule lakkauttaa. 136) Aliskulman oppilaiden osalta kunta ei välttämättä pääse koulukuljetusvelvoitteestaan. Koulumatka Lemuntien suunnalta on vaarallinen. Liisa Äijälä 137) Kouluverkkoselvitys vaikuttaa tarkoitushakuiselta tilaustyöltä. 138) Kunnan muodosta johtuen koulumatka muodostuisi kohtuuttoman pitkäksi. luvun kahdessa viimeisessä kappaleessa. Mielipiteen esittäjät eivät perustele, millä tavalla osayleiskaava vaikuttaisi kouluverkkoon. 134) Ne tulisi tarkistaa valtuustokausittain. 135) Ks. vastaukset 59) ja 60) 136) Ks. vastaus 4). Koulukuljetukset myönnetään lautakunnan päättämien koulukuljetussääntöjen mukaan ja vaarallisuuden arvioinnissa on päätetty käyttää Koululiidun karttatietoja. Nuorimmille oppilaille koulutien vaarallisuus voi jatkossakin olla peruste kuljetusetuuden myöntämiseen, vaikka matka olisi alle 5 km. Verrattuna nykytilanteeseen vanhimpien oppilaiden osalta kuljetusetuus poistuisi, kun matka jäisi alle 5 km:n Nummen kouluun, eikä kuljetusoikeutta vaarallisuuden perusteella olisi. Koska lähellä ent. Lemun rajaa sekä Nutturlan suunnalla jatkossakin on oppilaita, joilla koulumatka varmuudella ylittää 5 km, jonkinlaisia kuljetusreittejä tarvitaan jatkossakin. 137) Selvitys on päätetty tilata, mutta lopputulosta ei ole tilattu vaan se on konsulttien omien johtopäätösten ja kokonaisarvioinnin tulos. Kouluverkkoselvitys on päätetty tilata ja teettää ulkopuolisella asiantuntijataholla, jonka tulee konsulttityön sopimusehtojen KSE 1995 / mukaan asiantuntijana suorittaa saamansa tehtävä objektiivisesti ja hyvää teknistä tapaa noudattaen. Ks. myös vastaus 129). Selvityksen laadinnan määräaika oli kunnan omasta poliittisesta päätöksenteosta johtuen lähtökohtaisesti turhan tiukka, josta syystä johtuen havaittuja virheitä ja puutteita on korjattu ja täydennetty em. sopimusehtojen kohdan mukaan. 138) Ks. vastaukset 4) ja 12). Perusopetuslain 6 1 mom nojalla mielipiteen esittäjän näkemykseen voi yhtyä sikäli, että ajatus on oikeansuuntainen; matka olisi toki nykyistä pidempi ja tämä on oppilaiden kannalta sinänsä negatiivinen kehityssuunta. Kohtuuttomana matkaa ei voi pitää, kun nykyisinkin voidaan oppilaita kuljettaa mm. Valpperin alueelta

NOUSIAISTEN KUNTA. Kouluverkkoselvitys. Lausunto

NOUSIAISTEN KUNTA. Kouluverkkoselvitys. Lausunto NOUSIAISTEN KUNTA Kouluverkkoselvitys Lausunto FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY P19874P001 Lausunto 1 (6) Oksanen Raila Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Vaihtoehto 1. Valpperin koulun toiminta jatkaa korjaamattomassa

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen 1 2 KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET 1.8.2011 alkaen Perusopetuslain 6 :n mukaan opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden koulumatkat ovat

Lisätiedot

päivitetty YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET

päivitetty YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET päivitetty 30.11.2015 YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET 2 1. JOHDANTO Perusopetuslain mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta

Lisätiedot

Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET

Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET Sivistyslautakunta 6.8.2012 Sisällys 1. JOHDANTO...3 2. PERUSOPETUS...3 2.1 OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN...3 2.2 OPPILAAT...3 2.3 OPPILASKULJETUKSET...4

Lisätiedot

Koulumatka mitataan kotipihalta koulun tai päiväkodin pihalle lyhintä mahdollista kulkukelpoista reittiä (pyörä- ja kävelytiet mukaan lukien) pitkin.

Koulumatka mitataan kotipihalta koulun tai päiväkodin pihalle lyhintä mahdollista kulkukelpoista reittiä (pyörä- ja kävelytiet mukaan lukien) pitkin. 1 ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUSPERIAATTEET (KULJETUSSÄÄNTÖ) 1.8.2011 ALKAEN YLEISET PERIAATTEET Perusopetuslain 32 :n mukaan koulumatkoilla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, mikäli - perusopetusta

Lisätiedot

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa 12.10.2011 Pyhäntä 18.10.2011 Kestilä 3.11.2011 Rantsila Erityisluokanopettaja Pia Kvist Ohjaava opettaja Raisa Sieppi

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI Kasvun ja oppimisen palvelualue 4.2.2016

KUOPION KAUPUNKI Kasvun ja oppimisen palvelualue 4.2.2016 1 KUOPION KAUPUNKI Kasvun ja oppimisen palvelualue 4.2.2016 Perusopetuksen rehtorit ja koulusihteerit, päiväkodinjohtajat KOULUKULJETUSTEN HOITO LUKUVUONNA 2016-2017 Koulun rehtori ja päiväkodinjohtaja

Lisätiedot

Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä

Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä Palveluverkkomuutosten taustalla I Toiminnan laatu Kaiken palvelutuotannon ja toiminnan lähtökohtana pitää olla kuntalainen (tuotantolähtöisyys

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSPERIAATTEET

PARAISTEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1 PARAISTEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSPERIAATTEET Paraisten kaupungin sivistyslautakunta vahvisti 14.11.2012 ( 56) seuraavat periaatteet koskien esiopetuksen ja perusopetuksen koulukuljetuksia. Päivitetty

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT 1 OPETUS- JA VARHAISKASVASTUSPALVELUT YHTEENSÄ 2 3 Päävastuualueen johtajan katsaus Laskennallisella tasaisella kertymällä tammi-huhtikuun

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko kuntalaisilta 3.3.2015

Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko kuntalaisilta 3.3.2015 Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko kuntalaisilta 3.3.2015 Kouluverkkotyöryhmän työskentelyn lähtökohdat: Kaikissa alakouluissa investointitarve Oppilasmäärien kasvu Opetussuunnitelmauudistus Prosessi

Lisätiedot

Uudenkaupungin koulukuljetus- ohjeistus

Uudenkaupungin koulukuljetus- ohjeistus Uudenkaupungin koulukuljetus- ohjeistus Perusopetuslaissa ja Uudenkaupungin kaupungin koulutoimen periaatepäätöksissä määritellään ne ehdot joiden mukaan kunta järjestää oppilaalle koulukuljetuksen. Muiden

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Sorkkisten koulun lakkauttaminen

Sorkkisten koulun lakkauttaminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 67 26.10.2015 Kunnanhallitus 192 02.11.2015 Valtuusto 53 09.11.2015 Sorkkisten koulun lakkauttaminen 250/12.00.00/2015 Kasvope 26.10.2015 67 Euran kunnan kouluverkkosuunnitelmaa

Lisätiedot

KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT

KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT SYLVÄÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KIIKAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS MARTTILAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS TYRVÄÄNKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS

Lisätiedot

VAIKUTUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN

VAIKUTUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN VAIHTOEHTOJEN VERTAILU Vaihtoehto KUSTANNUKSET investointi ylläpito/kk VAIKUTUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN TOIMINNALLISET HYÖDYT/EDUT TOIMINNALLISET HAITAT/HAASTEET Vaihtoehto 1 Opintien (suppea vaihtoehto) 2

Lisätiedot

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne.

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne. YLEINEN TUKI Aloitetaan HETI tuen tarpeen ilmetessä. Ei vaadi testausta tai päätöstä. On yksittäinen pedagoginen ratkaisu sekä ohjaus- ja tukitoimi, jota toteutetaan joustavasti. Tuki järjestetään opettajien

Lisätiedot

Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen

Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Koulutuslautakunta 25 06.03.2012 Kunnanhallitus 75 19.03.2012 Koulutuslautakunta 42 12.04.2012 Määräaikaisen luokanopettajan palkkaaminen 41/31/311/2012 KOULTK 25 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu Opetussuunnitelma Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu 1 Hyväksytty opetuslautakunnassa 12.4.2011 Johdanto Perusopetuslaki on muuttunut osittain 24.6.2010 (PoL 642/2010). Tästä johtuen myös perusopetuksen

Lisätiedot

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Perusopetuksen arviointi Koulun turvallisuus 2010 oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010 Tietotuotanto ja laadunarviointi Tampere Kyselyn taustaa Zef kysely tehtiin tuotannon toimeksiannosta vuosiluokkien

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 4/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 27. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 4/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 27. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 4/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 27 KOKOUSAIKA 16.5.2013 klo 18- KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Timo Manninen, pj Henri Hedman, vpj Jussi

Lisätiedot

Valitse kyllä tai ei sen mukaan miten ollaan viime lukuvuonna toimittu. Mikäli vastaat ei, perustele halutessasi lyhyesti, miksi näin ei ole tehty.

Valitse kyllä tai ei sen mukaan miten ollaan viime lukuvuonna toimittu. Mikäli vastaat ei, perustele halutessasi lyhyesti, miksi näin ei ole tehty. Laatukortti 13 Koulun kerhotoiminta 1. Suunnittelu Rehtori täyttää Valitse kyllä tai ei sen mukaan miten ollaan viime lukuvuonna toimittu. Mikäli vastaat ei, perustele halutessasi lyhyesti, miksi näin

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA KULJETUSSÄÄNTÖ

TAIPALSAAREN KUNTA KULJETUSSÄÄNTÖ TAIPALSAAREN KUNTA KULJETUSSÄÄNTÖ VOIMAANTULO 1.8.2016 Taipalsaaren kunnan kuljetussääntö Taipalsaaren sivistyslautakunta 14.3.2016 23, hyv. 11.4.2016 32 Kuljetussääntö on voimassa 1.8.2016 alkaen. Sääntö

Lisätiedot

No 3/2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 23. Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo

No 3/2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 23. Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 3/2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 23 KOKOUSAIKA 28.5.2015 klo 18-18.43 KOKOUSPAIKKA MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Sivistyslautakunta Sivu 19 KOKOUSAIKA

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Sivistyslautakunta Sivu 19 KOKOUSAIKA ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Sivu 19 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Torstaina 20.3.2014 kello 18.30 20.58 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

6,322123(78672,0(1. Suomenkielisen koulutusjaoston lausunto. Jari Alasmäki opetusjohtaja

6,322123(78672,0(1. Suomenkielisen koulutusjaoston lausunto. Jari Alasmäki opetusjohtaja 6,322123(78672,0(1 3$/9(/89(5..2 Suomenkielisen koulutusjaoston lausunto Jari Alasmäki opetusjohtaja $/8.6, tehtävänantona /$$-$6,322123(78672,0(1 3$/9(/89(5..26(/9,7

Lisätiedot

TVA LOMAKKEET SELITYKSINEEN 2015

TVA LOMAKKEET SELITYKSINEEN 2015 TVA LOMAKKEET SELITYKSINEEN 2015 TVA-LOMAKKEET JA NIIDEN KÄYTTÖ 2015 Tämän vuoden TVA-lomakkeissa on vain pieniä muutoksia. Lomakkeiden lisäksi niistä on kirjoitettu tarkennukset erilliselle lomakkeelle.

Lisätiedot

VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT

VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT Tutkitut vaihtoehdot Nykyverkko, parannettuna VE 0 + Kahden koulun malli VE 1 Kolmen koulun malli VE 2 Neljän koulun malli VE 3 Huom! Molemmat eivät

Lisätiedot

Keskiviikko 20.1.2016 klo 16.00-16.58

Keskiviikko 20.1.2016 klo 16.00-16.58 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1/ 2016 Sivistyslautakunta Sivu 1 (19) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 20.1.2016 klo 16.00-16.58 Rautalammin lukio Anu Hotti Panu Nyyssönen

Lisätiedot

Rantasalmen kouluverkkosuunnitelma vuosille

Rantasalmen kouluverkkosuunnitelma vuosille Rantasalmen kouluverkkosuunnitelma vuosille 2010-2015 Sivistystoimen yhteislautakunta 2.11.2010 Rantasalmen kunnanhallitus 1.11.2010 Rantasalmen kunnanvaltuusto xx.xx.xxxx Sisältö NYKYTILA JA OPPILASENNUSTEET...

Lisätiedot

VUORENMAAN KOULUN LAKKAUTTAMINEN ALKAEN

VUORENMAAN KOULUN LAKKAUTTAMINEN ALKAEN Sivistyslautakunta 30 03.11.2015 Sivistyslautakunta 34 22.12.2015 Sivistyslautakunta 7 09.02.2016 VUORENMAAN KOULUN LAKKAUTTAMINEN 1.8.2016 ALKAEN 257/12.00/2015, 249/12.00/2014 SIVLTK 30 (Asian valmistelija

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ

YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ Vaikutus Vaihtoehto 2+ (7,4 milj.+0,8 milj. = 8,2 milj.) Vaihtoehto UUSI (9,8 milj.+0,6 milj. = 10,4 milj.) Perusopetuksen vl.

Lisätiedot

KOULUKULJETUS- OPAS 2011

KOULUKULJETUS- OPAS 2011 KOULUKULJETUS- OPAS 2011 Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksessa 28.6.2011 RAUMAN KAUPUNGISSA NOUDATETTAVAT KOULUKULJETUSTEN YLEISET PERIAATTEET KOULUMATKOJA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ Perusopetuslaki

Lisätiedot

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Viitekehyksenä perusopetuksen laatukriteerit ja varhaiskasvatuksessa viitekehyksenä on käytetty Valtakunnallisia varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko

Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko Kouluverkkotyöryhmän työskentelyn lähtökohdat: Kaikissa alakouluissa investointitarve Oppilasmäärien kasvu Opetussuunnitelmauudistus LUONNOS Strategia ja opetussuunnitelma

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 71 Kokousaika 25.8.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Merihelmi, Laitakari Käsiteltävät asiat 61 62 63 64 65 66 67 68 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KOULUKULJETUSOPAS 2015

KOULUKULJETUSOPAS 2015 KOULUKULJETUSOPAS 2015 Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 13.10.2015 RAUMAN KAUPUNGISSA NOUDATETTAVAT KOULUKULJETUSTEN YLEISET PERIAATTEET KOULUMATKOJA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ Perusopetuslaki 6 Oppilaan

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

JOROISTEN YHTENÄISKOULU - HANKEPROSESSI

JOROISTEN YHTENÄISKOULU - HANKEPROSESSI 7.4.2014 JOROISTEN YHTENÄISKOULU - HANKEPROSESSI PVM LOPULLINEN MÄÄRÄAIKA PÄÄMÄÄRÄ SAAVUTETTU Joroisten sivistystoimi/ Perusopetus Joroisten perusopetus kokonaan yhtenäiskoulussa lukuvuoden 2015-2016 alussa

Lisätiedot

Kenelle kerho on suunnattu, miten oppilaat ilmoittautuvat ja miten osallistujat valitaan, mikäli halukkaita on enemmän kuin tilaa?

Kenelle kerho on suunnattu, miten oppilaat ilmoittautuvat ja miten osallistujat valitaan, mikäli halukkaita on enemmän kuin tilaa? KERHOSUUNNITELMAN TEKEMINEN (Tiedoston voi ladata koulun nettisivun linkeistä) Luettuasi Liite 1 ja 2, vastaa seuraaviin kysymyksiin ja toimita vastaus, eli kerhosuunnitelma, rehtorille Mikä on oppilaskerhon

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 8.8.2007 LIITE

Sivistyslautakunta 8.8.2007 LIITE 1 (8) KIRKKONUMMEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET Hyväksytty sivistyslautakunnassa 8.8.2007 71 Voimassa 1.8.2007 alkaen 2 (8) Koulumatkoja koskeva lainsäädäntö...3 Koulumatkan

Lisätiedot

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 20 29.04.2014 Kunnanhallitus 105 12.05.2014 Kunnanhallitus 124 26.05.2014 TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 29.04.2014

Lisätiedot

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä otetaan huomioon

Lisätiedot

Vs. stj:n esitys: Lautakunta käy lähetekeskustelun Sivistystoimen strategian toimeenpanon suunnittelua varten.

Vs. stj:n esitys: Lautakunta käy lähetekeskustelun Sivistystoimen strategian toimeenpanon suunnittelua varten. Sivistyslautakunta 22 26.02.2015 Sivistyslautakunta 52 28.04.2015 Sivistyslautakunta 66 28.05.2015 Sivistyslautakunta 78 27.08.2015 Sivistystoimen strategian toimeenpano 3356/01.017/2014 SIVLK 22 Siikajoen

Lisätiedot

Perusopetuksen kouluverkko ja varhaiskasvatuksen toimipaikkaverkko Kirkonkylällä, Ämmänsaaressa ja Pitämällä

Perusopetuksen kouluverkko ja varhaiskasvatuksen toimipaikkaverkko Kirkonkylällä, Ämmänsaaressa ja Pitämällä Sivistyslautakunta 85 27.08.2014 Sivistyslautakunta 106 30.09.2014 Perusopetuksen kouluverkko ja varhaiskasvatuksen toimipaikkaverkko Kirkonkylällä, Ämmänsaaressa ja Pitämällä SIVLTK 85 Sivistyslautakunta

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen

Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Koulutuslautakunta 116 07.08.2012 Koulutuslautakunta 141 02.10.2012 Koulukuljetusten optimointi 193/04/046/2012 152/04/041/2012 KOULTK 116 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Vuoden 2012

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 15.3 Vuosiluokkien 7-9 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 15.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on Yleisellä tuella tarkoitetaan jokaiselle suunnattua Yleinen tukea tuki muoto. erityisen Tehostamalla yleisen tuen tukimuotoja pyritään ennalta ja se on ehkäisemään ensisijainen tuen tehostetun järjestämisen

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkko. Ideariihi klo 18 Meilahden ala-asteen koulu

Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkko. Ideariihi klo 18 Meilahden ala-asteen koulu Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkko Ideariihi 30.9. klo 18 Meilahden ala-asteen koulu Miksi? Hyvän oppiminen ja kasvu Laadukas oppimisympäristö, hyvät toimintaedellytykset ja monipuolinen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016...

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... i SISÄLLYSLUETTELO KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... 4 40, KASKO 19.5.2015 17:30 Sivu 2 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 92 1/6 OPETUSVIRASTO Perusopetuslinja Linjanjohtaja

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 92 1/6 OPETUSVIRASTO Perusopetuslinja Linjanjohtaja HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 92 1/6 Siltamäen en koulun johtokunta Suutarilan en koulun johtokunta Töyrynummen en koulun johtokunta Suutarilan yläasteen koulun johtokunta Maatullin en koulun johtokunta

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia lukuvuoden 2011 2012 alusta toteutettavasta koulupiiriuudistuksesta

Kysymyksiä ja vastauksia lukuvuoden 2011 2012 alusta toteutettavasta koulupiiriuudistuksesta Kysymyksiä ja vastauksia lukuvuoden 2011 2012 alusta toteutettavasta koulupiiriuudistuksesta MUUTOKSEN TAUSTA 1. Miksi uudistus tehdään? 2. Millä perusteella koulupaikka 3. Mitkä ovat lähikoulun osoittamisen

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU... 2 SIVISTYSTOIMEN YLEISET TOIMINTAPERUSTEET... 2 1 Toiminta-ajatus... 2 2 LUKU... 2 ORGANISAATIO... 2 2 Lautakunnat... 2 3 Lautakuntien

Lisätiedot

KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELUN JATKAMINEN

KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELUN JATKAMINEN Sivistyslautakunta 52 27.09.2007 Joutsan kunnanhallitus 4 08.10.2007 Kunnanvaltuusto 57 22.10.2007 Sivistyslautakunta 5 19.02.2008 Joutsan kunnanhallitus 62 04.03.2008 Kunnanvaltuusto 18 10.03.2008 Joutsan

Lisätiedot

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 5/2008. Sivistyslautakunta 11.08.2008

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 5/2008. Sivistyslautakunta 11.08.2008 ASIALISTA 5/2008 Sivistyslautakunta 11.08.2008 **************************************************************************************** Kokousaika Ma 11.08.2008 klo 16:30 Kokouspaikka Paloaseman johtokeskus

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN TILA-ASIAT TAUSTASELVITYSTÄ KH 20.04.2015

VARHAISKASVATUKSEN TILA-ASIAT TAUSTASELVITYSTÄ KH 20.04.2015 VARHAISKASVATUKSEN TILA-ASIAT TAUSTASELVITYSTÄ KH 20.04.2015 KOKONAISTILANNE PÄIVÄHOITO Lasten määrän ennustetaan kasvavan 0-6 -vuotiaita + 282 = 5,5 % vuoteen 2017/2018 mennessä!! Jos 60 % tulee palvelun

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan selvitys talouden sopeuttamisen mahdollisuuksista vuonna 2013

Sivistyslautakunnan selvitys talouden sopeuttamisen mahdollisuuksista vuonna 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 276/02.02.00/2012 45 Sivistyslautakunnan selvitys talouden sopeuttamisen mahdollisuuksista vuonna 2013 Raision kaupungin alustavan vuoden 2012 tilinpäätöksen mukaan

Lisätiedot

Ajankohtaista koulukuljetuksista

Ajankohtaista koulukuljetuksista Ajankohtaista koulukuljetuksista Karhukuntien liikenneturvallisuusja koulukuljetusseminaari 4. 5.10.2012 Kai Leppimäki, Porin kaupungin koulutusvirasto Porin koulutoimen kuljetusoppilaat Tilastopäivän

Lisätiedot

Olarin ja Suurpelto-Henttaan koulupalvelut. Juha Nurmi Kehittämispäällikkö

Olarin ja Suurpelto-Henttaan koulupalvelut. Juha Nurmi Kehittämispäällikkö Olarin ja Suurpelto-Henttaan koulupalvelut Juha Nurmi Kehittämispäällikkö Tehdyt päätökset Päivänkehrän koulun rehtori johtaa myös Komeetan koulua lukuvuoden 2016-17 loppuun Päivänkehrän koulun peruskorjaus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 Ilpo Tervonen, 18.8.2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Hillatien koulussa on turvallinen ja kaikkia kannustava työskentely-ympäristö,

Lisätiedot

Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea

Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Tavoitteena - vahvistaa esi- ja perusopetuksessa oppilaan oikeutta saada tukea riittävän varhain ja joustavasti

Lisätiedot

Säästötoimet ja niiden seuraukset

Säästötoimet ja niiden seuraukset Ohjelma: Osallistujien esittely Säästötoimet ja niiden seuraukset Kahvitauko Ajatustenvaihtoa Rahkoilan koulu Perustettu 1894 Oma rakennus 1902 Keittola ja sauna 1946 1950-luvulla kaksivuoro Peruskouluksi

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa 1.4 (s 15) Painotettu opetus kuvataan painotetun opetuksen tuntijako

Lisätiedot

KOULUKULJETUSTEN YLEISET PERIAATTEET MYNÄMÄEN KUNNASSA

KOULUKULJETUSTEN YLEISET PERIAATTEET MYNÄMÄEN KUNNASSA KOULUKULJETUSTEN YLEISET PERIAATTEET MYNÄMÄEN KUNNASSA Hyväksytty: 6.9.2011 85 Täydennetty: 12.9.2012 87 Delegointipäätös: 14.5.2013 54 Muutettu: 10.9.2013 93 Perusopetuslaki (21.8.1998/628) 32 : Jos perusopetusta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 153. 153 Lukuvuoden 2016-2017 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja 153. 153 Lukuvuoden 2016-2017 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 23.09.2015 Sivu 1 / 1 3991/12.01.00/2015 153 Lukuvuoden 2016-2017 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

Perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman luvut 1-5, 7-9 ja 12

Perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman luvut 1-5, 7-9 ja 12 Opetus- ja kasvatuslautakunta 42 26.04.2016 Perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman luvut 1-5, 7-9 ja 12 129/12.00.01/2016 OPEKAS 42 valmistelijat; sivistysjohtaja Peter Johnson puh. 044 780 9254,

Lisätiedot

OINOLAN KOULU JA KOULUVERKKOSELVITYS. Oinolan vanhempaintoimikunnan kannanotto asiaan

OINOLAN KOULU JA KOULUVERKKOSELVITYS. Oinolan vanhempaintoimikunnan kannanotto asiaan OINOLAN KOULU JA KOULUVERKKOSELVITYS Oinolan vanhempaintoimikunnan kannanotto asiaan Johdanto Lohjan palveluverkkoa ml. kouluverkkoa ollaan uudistamassa. Kasvatus- ja opetuslautakunnalle on esitelty muistio,

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Sivistyspalvelut

Kajaanin kaupunki Sivistyspalvelut Kajaanin kaupunki Sivistyspalvelut 14.2.2013 KAJAANIN KAUPUNGIN PERUSKOULUJEN OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET JA OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN 1.8.2013 ALKAEN Hyväksytty Kajaanin sivistyslautakunnan kokouksessa

Lisätiedot

Maanantai 20.5.2013 klo 19.00. Kunnanvirasto, kokoushuone 2

Maanantai 20.5.2013 klo 19.00. Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Koululautakunta Maanantai 20.5.2013 klo 19.00 Kunnanvirasto, kokoushuone 2 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

Kampus. tulevaisuuden ajatuksia. rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio

Kampus. tulevaisuuden ajatuksia. rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio Kampus tulevaisuuden ajatuksia rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio 1 Uudistuksen aika 2 3 4 Opetussuunnitelma 2016- Laaja-alaiset kokonaisuudet - jatkuva kokonaisuus Monialaiset

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatu ja tulevaisuuden oppimisympäristöt

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatu ja tulevaisuuden oppimisympäristöt Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatu ja tulevaisuuden oppimisympäristöt Perheiden odotukset päivähoitopaikalle ja peruskoululle Helposti ja turvallisesti saavutettavissa Lapsella on hyvä olla aikuisten

Lisätiedot

Valmistelija sivistystoimenjohtaja Tarja Puro

Valmistelija sivistystoimenjohtaja Tarja Puro Sivistyslautakunta 22 10.04.2014 Kunnanhallitus 64 14.04.2014 Sivistyslautakunta 57 04.09.2014 Aamupäivätoiminta Lappajärven kunnassa Sivltk 10.04.2014 22 Valmistelija sivistystoimenjohtaja Tarja Puro

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 12 22.01.2015 Sivistyslautakunta 64 24.03.2015 Kaupunginhallitus 154 25.03.2015. Särkilahden koulun lakkauttaminen 1.8.

Sivistyslautakunta 12 22.01.2015 Sivistyslautakunta 64 24.03.2015 Kaupunginhallitus 154 25.03.2015. Särkilahden koulun lakkauttaminen 1.8. Sivistyslautakunta 12 22.01.2015 Sivistyslautakunta 64 24.03.2015 Kaupunginhallitus 154 25.03.2015 Särkilahden koulun lakkauttaminen 1.8.2015 lukien 39/40/400/2015 SL 12 Selostus: Särkilahden koulussa

Lisätiedot

Opettajien tehtäväkohtaisen palkan TVA-perusteet 1.8.2011 lukien

Opettajien tehtäväkohtaisen palkan TVA-perusteet 1.8.2011 lukien Ylöjärven kaupunki Opettajien tehtäväkohtaisen palkan TVA-perusteet 1.8.2011 lukien 1. Laaja-alainen pedagoginen ja/tai muu kunnallinen kehittämistehtävä 1.1. Erityisopetuksen ja/tai oppilashuollon kunnallinen

Lisätiedot

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013 2014

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013 2014 SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013 2014 KOULU: Koivuhaan koulu KEHITTÄMISSUUNNITELMA KEHITTÄMISKERTOMUS 1. JOHTAJUUS Työn kehittämistä tukevat käytänteet Koulun verkostoituminen ja yhteistyö 2. HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

Päiväkoti- ja Kouluverkko. Toinen luonnos

Päiväkoti- ja Kouluverkko. Toinen luonnos Päiväkoti- ja Kouluverkko Toinen luonnos 6.11.2009 Sipoon kunnan kasvustrategiassa varaudutaan 35 000 uuteen asukkaaseen vuoteen 2025 mennessä. Kaavoitusohjelman mukaiset asukasmäärälisäykset ja palveluiden

Lisätiedot

5.5 Erityinen tuki. Erityinen tuki Oulun esiopetuksessa

5.5 Erityinen tuki. Erityinen tuki Oulun esiopetuksessa 5.5 Erityinen tuki Erityistä tukea annetaan niille lapsille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muuten. Lapsen edellytykset ovat voineet heikentyä

Lisätiedot

KOULUMATKOJEN JÄRJESTÄMISPERIAATTEET KOUVOLAN KAUPUNGISSA

KOULUMATKOJEN JÄRJESTÄMISPERIAATTEET KOUVOLAN KAUPUNGISSA LIITE. Koulukuljetusperiaatteet KULJETUSOIKEUDEN MUODOSTUMINEN Perusopetuslain 32 :n mukaan esi-, perus- ja lisäopetusta saavalle oppilaalle on järjestettävä kuljetus tai maksettava riittävä korvaus, mikäli

Lisätiedot

Koulukuljetusten tila kunnissa vuonna 2013

Koulukuljetusten tila kunnissa vuonna 2013 Koulukuljetusten tila kunnissa vuonna 2013 Kuntaliiton kyselyn tulokset kehittämispäällikkö Juha Karvonen Koulukuljetusten tila kunnissa 2013 Kuntaliiton kyselyn tulokset Kysely toteutettiin tammikuussa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) Kaupunginhallitus Sj/3 07.03.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) Kaupunginhallitus Sj/3 07.03.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) 213 Eräiden opetusviraston virkojen perustaminen, lakkauttaminen ja nimikkeiden muuttaminen HEL 2016-000596 T 01 01 00 Päätös päätti 1 perustaa opetusvirastoon

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.8.2015 ALKAEN

LEMPÄÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.8.2015 ALKAEN LEMPÄÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.8.2015 ALKAEN YLEISET PERIAATTEET Perusopetuslain 32 :n mukaisesti perusopetusta, esiopetusta tai lisäopetusta saavalla oppilaalla on oikeus saada maksuton koulukuljetus,

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015. Sepänmäen koulu

TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015. Sepänmäen koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 Sepänmäen koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Sepänmäen erityisopetusyksikkö toteuttaa oppilaan yksilöllisistä tarpeista lähtevää kasvatusta tavoitteena

Lisätiedot

Matti Lohen koulu, Rautalampi 30.10.2009

Matti Lohen koulu, Rautalampi 30.10.2009 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2009 Sivistyslautakunta Sivu 1 (11) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 21.10.2009 klo 17.00-19.53 Matti Lohen koulu Emma Ilomäki Seija

Lisätiedot

- 1 - Varhaiskasvatuksen ja sosiaalitoimen tiivistä moniammatillista yhteistyötä jatketaan.

- 1 - Varhaiskasvatuksen ja sosiaalitoimen tiivistä moniammatillista yhteistyötä jatketaan. - 1-1.1 Koululautakunta 1.1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

Orimattilan kaupungin opetuspalvelut

Orimattilan kaupungin opetuspalvelut Orimattilan kaupungin opetuspalvelut Opas kouluun ilmoittautumisesta Orimattilan sivistyspalvelukeskus 15.1.2016 Tervetuloa Orimattilan perusopetuksen oppilaaksi! Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat

Lisätiedot