PC-KflVTTfiJO 6 KOULUTUSTILAISUUS SYKSYLLA PC-KBVTTBJBT r.y. Tietojenkasittelyliitto r.y.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PC-KflVTTfiJO 6 KOULUTUSTILAISUUS SYKSYLLA 1984. PC-KBVTTBJBT r.y. Tietojenkasittelyliitto r.y."

Transkriptio

1 PC-KflVTTfiJO 6 84 SYYSKUU KOULUTUSTILAISUUS SYKSYLLA Presidentti 1400, (1150. ) Itsenaiskayttajat Kehittamis-, sovellus- ja vastuuhenkilot TIETOTEKNIIKAN HYVAKSIKAYTTOPAIVAT Teema: Tietotekniikan itsenaiskavud Henkilokohtainen itsenaisesti tapahtuva tietotekniikan hyvaksikaytto. Kokemuksia itsenaiskaytosta sen ongelmista ratkaisuineen. Tutustuminen viimeisimpiin apuvalineisiin ja potentiaalisiin soveltamiskohteisiin. Nayttely PC-esittelyineen (PC = Personal Computer) Jarjestelyt yhteistyona PC-kayttajat ry:n kanssa. PC-KBVTTBJBT r.y. Tietojenkasittelyliitto r.y. Tilaisuuksien hintoihin sisaltyvat tarjoilut: lounaat, aamu- ja iltapaivakahvit seka virvokkect. Ilmoittautumiset: Tietojenkasittelyliitto r.y., Mikonkatu 19 A Helsinki Tiedustelut: puhelimitse /koulutussihteeri Suluissa jasenhinta. Paatoimittaja: Kari Kiravuo Puh. toihin kotiin PC-KAYTTAJAT r.y. PL ! HELSINKI 66

2 PC-KAYTTAJA SIVU 2 6/1984 PC KAYTTA*JAT F?.V. Puheer.iontaja: Sakari Ikonen puh IVapuheenjohtaja: Kari Kiravuo puh ? S:fteeri: Paula Miinalainen puh Taloudenhoi taja: OSJTIQ Jauri puh TYORYH-MA-Ts In-fo-tyiiryhma Puheenjohtaja: Paula Miinalainen, ATK-Instituutti, puh Kayttojarjestelmat, kielet ja tietokannat-tybryhma Puheenjohtaja: Martti Laiho, Oy Porasto Ab, puh IntegralntI-tyoryhma Puheenjohtaja: Martti Pitkanen, APL-comp ky, puh Tekstinkasittelv- ja taulukkolaskentaohjelmat-tyoryhma Puheenjohtaja: Paavo Voltti, Tietojenkasittelyneuvonta Oy, puh Tiedotustyoryhma Puheenjohtaja: Kari Kiravuo, Qy Yleisradio Ab, puh L_ E M ID E M I L_ M E S T Y M I M E M : Lehti ilmestyy talvikuukausina kuukausittain. Julkaistaviksi tarkoitetut kirjoitukset on kirjoitettava A4-kokoiselle paperille koneella ja vain yhdelle puolelle paperia siten, etta teksti voidaan sellaisenaan monistaa. Lehteen tarkoitettu materiaali on toimitettava ilmestymista edeltavan kuukauden loppuun mennessi paatoimittajan kanssa sovittavaan paikkaan. Kaikki k'irjoitukset on varustettaua kirjoi ttajan nimella ja osoi tteella tai puhel innumerol la, josta kir-joi ttajan voi tavoittaa. Nimimerkin kaytto on sallittua, mutta toimi tukselle on ilmoitettava oikea nimi. Mukaan liitetty varisiuu: (n. A4) 500 mk Koko siuu, mustavalkoinen, monistettu (280 x 180mm) 400 mk Puol i sivua:... (140mm x 180mm) 250 mk Nel iannessivu:... ( 70rrrri x?0mm) 160 mk 1/8 EIVU:... ( 35mm x 90mm) 100 mk SE W M X\KSLJT VLJOIDE KSI :=: 4 : Perusjasen 90 mk Muu jasen 45 mk Opiskel ijajasen 45 mk Perusjas-enena makeamasi summa menee sen Tietotekni ikan liiton jasenyhdistyksen hyvaksi, jonka haiuat ensisi jaisesti olla. Tarrian jasenyytesi perusteella lasketaan yhdistyksesi 1 i i ttokokousedustus. Muu jasen'' kuuluu useaan liiton jasenyhdistykseen, mutta vain yhteen perusjasenena. Muihin yhdistyksiin han maksaa muun jasenen' mak'sun. Tata jasenyytta ei huomioida 1 i i ttokokousedustusta laskettaessa. Liiton.iasenetuihin kuuluu Tietotekni ikka-lehti, ATK-yuosikirja seka muita jasenpalveluja. Jaseneksi li i ttxmislomakkeita saa yhdistyksemme sihteeril ta (henki lotiedot ylla) seka Tietotekni ikan 1 i tosta, MiKonJ'atu i?' A, puh Huista PC-kayttaj Jen yhdistyskoodi 19.

3 PC-KAYTTAJA SIVU 3 6/1984 Tata kirjoittaessani sataa rankasti isoja rakeita. On syksy, on syyskuun ensimmainen paiva. Taas yksi kesa on siirtynyt kohtuuttoman nopeasti muistojen joukkoon. Toivotanpa siis nyt tassa kaikille hyvaa, puuhakasta ja antoisaa loppuvuotta. Kesa'n aikanakin on sentaan tapahtunut yhta ja toista, kuten Paula Miinalaisen ja Sakari Ikosen 'matkakertomuksista' on todettavissa. Kevaan lopulla PC-KAYTTAJAT r.y. hyvaksyttiin Tietotekniikan Liitto r.y:n jasenjarjestoksi. Nain siis vahvistettiin muodollisestikin se tilanne, joka jo kaytannossa vallitsi. Yhdistyksen historian toinen koulutustilaisuus jarjestetaan yhteistyossa liiton kanssa, kuten seka kansilehdelta etta sisasivulta selviaa. Yhteistyotarjous osoittaa, etta yhdistysta arvostetaan jo korkealle. Toivottavasti voimme tayttaa meihin kohdistuvat odotukset. Parhaillaan ollaan valmistelemassa yhden uuden tyoryhman, OPETUSOHJELMATYORYHMAN, perustaraista. Kokouskutsu on sekin tassa numerossa. Syksyn kuluessa tehdaan jasenkysely, jota parhaillaan valmistellaan. Tarkoituksena on saada kasitys mm. siita, minkalaisia PC-laitteistoja ja mita ohjelmia jasenet kayttavat tyossaan ja kotonaan. Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, ehtii tama lehti postitukseen KT-nayttelyyn mennessa. Seuraava lehti ilmestynee n. kuukauden kuluttua. Kari Kiravuo SISALTO: Kansi 1 Yhdistys ja lehti 2 Paa'kirjoitus ja sisalto... 3 Koulutustilaisuus 4 Uusi tyoryhma 5 Mainos 6 Interaktiivinen video 7 Kesalla Englannissa 9 dbase/answer 12 KANSI: Tietotekniikan Liiton ja PC-kayttajat r.y:n kuuluu syksyn merkittaviin tapahtumiin. koulutustilaisuus

4 PC-KAYTTAJA SIVU 4 6/1984 TIETOTEKN1IKAN HYVAKSIKAYTTOPA I VAT Hotelli Presidentti, Helsinki IEEMA: TIETOTEKNIIKAN ITSENA ISKAYTT0 Tietotekniikan liitto ja PC-kayttajat ry. jarjestavat yhteistybna koulutusti1 aisuuden. Tapahtumassa kuvataan erilaisia itsenaiskayton muotoja: paateyhteys suurkoneeseen, henk i 1 b'koh t a inen tyb'skentely mikrotietokoneella ja mikron ja suurkoneen yhteiskayttb. Tarkasteltavana on myb's ulkoisten tiedon tuott a j ien yhteyksia. Kay t toper iaat teiden ja 1 in j an ve t oky symy s ten lisa'ksi esilla on kayttajien kokemuksia. Luentojen yhteydessa on laite- ja ohjelmistonayttelv. Nayttelyn sisaltb ja painotukset ovat kumpanakin P _^ - vana erilaiset kuvaten havainno11isesti saatavilla olevia eri itsenaiskayttbtapoja. Tarkka ohjelma julkaistaan syyskuun aikana Tietotekniikka- ja Tietoviikkolehdissa. Edustettuina ovat mm. Helsingin kaupunki, Osuuspankkien Keskuspankki, Paakaupunkiseudun Tietokeskus, Tietojenkasittelyneuvonta, Tietotehdas, VTKK. Luennoitsijat ovat alan pitkaaikaisia ammattilaisia seka atk-tehtavissa etta kay11ajayksikbissa. Aihepiirit on valittu ajankohtaisuuden ja yleisimpien ongelmati1 anteiden mukaan. Tapahtumaan on syyta osallistua erityisesti kaikkien niiden jasentemme, jotka ovat tekemisissa itsenaiskayton kanssa - suurkone- tai mikroymparisto - paatbksentekijbina, paatbsvalmistelijoina, systeemien suunn^ttelijoina ja j a'r j es t elmien rakentajina. Aiheet ovat a j ankoh t a i s ia myb's yrityksille, jotka harkitsevat mikrojen kayttba joko ensimmaisina tietokoneinaan, paatekaytbn laajen tarn ista tai suurkon ^n (oma tai palvelukeskus) kaytbn laajentamista toimisujja johtotehtaviin. Periaatteel1isesti tilaisuus on nuorelle PC-kayttajat ryrlle merkittava. Tuemme nain oman jasenistbmme lisa'ksi koko liiton toimintaa kesk uudes t amme loytyvalla asiantuntemukse11 a. Samalla teemme omaa toimintaamme tunnetuksi. Yhteistyb parantaa mybs yhdistyksen sisaista vireytta. Sakari Ikonen

5 PC-KAYTTAJA SIVU 5 6/1984 Helsingissa AVOIN FOORUMI TIETOKONEAVUSTEISEN OPETUKSEN PARISSA TOIMIVILLE Tietokoneavusteisen opetuksen parissa tyoskentelevat ja asiaa muuten harrastavat ihmiset tarvitsevat "puolueettoman" ja epavirallisen foorumin, jossa tutustua muihin samojen asioiden parissa toimiviin, keskustella alan tulevaisuudesta, saaduista kokemuksista, yhteistyomahdollisuuksista jne. Tietotekniikan Liiton jasenyhdistys PC-kayttajat r.y. haluaa toimia tallaisena; varsinkin kun Suuri osa TAOrsta tapahtuu PC:n avulla. Kerhon alaosastona toimivan OPETUSOHJELMA -RYHMAN ihmiset ideoivat/suunnittelevat ja/tai laativat pienia ja suuria ohjelmia yhdessa tai pienissa projektiryhmissa joko yksityisesti tai kukin oman organisaationsa puitteissa. Kokemusta jaetaan, jolloin jokainen saa oppia toinen toiseltaan. Tarpeen vaatiessa kutsutaan ulkopuolisia tietajia kokemusta jakamaan. Ryhman toimintamuodot tulevat vaihtelemaan varsin joustavasti jasenten tarpeiden mukaan. Jotta ryhma tuntisi ja tayttaisi sinunkin tarpeesi, tule OPETUSOHJELMA -ryhman (OOH-ryhma?) perustamis- ja suunnittelukokoukseen ja anna aanesi kuulua. Kokous piedetaan PERJANTAINA KLO KIRJAYHTYMA OY:N 3. kerroksen kokoustiloissa, Eerikinkatu 28. Ilmoittaudu Tuija Matikalle puh Mahdolliset jatkokeskustelut muussa sopivassa paikassa. Jotta sinulle olisi kokouksessa jotain mutusteltavaa, ilmoita tulostasi Tuija Matikalle pirauttamalla numeroon Tuijalle voit soittaa myos siina tapauksessa, etta et ehdi tahan kokoukseen, mutta haluat kutsun seuraavaan tapaamiseen tai muuten haluat lisatietoja porukasta ja sen tavoitteista. Ryhman toiminnasta raportoidaan PC-kayttaja -lehdessa. SIISPA OLLOS SYDAMELLISESTI TERVETULLUT SEKA ITSE ETTA ASIASTA KIINNOSTUNUT TYOTOVERI JA/TAI YSTAVA NYT TAI MYOHEMMIN!!

6 PC-KAYTTAJA SIVU 6 6/1984 PARAS OPETTAJA OMAN TTETOKONEESI KAYTOSSA ON OMA TTETOKONEESL Et tarvitse opaskirjaa etka kurssia. Vain omalle tietokoneellesi tehdyn opetusohjelman. Panet opetuslevyn tietokoneeseesi ja seuraat selkeita ohjeita. Omaan tahtiisi. Silloin kun sinulle parhaiten sopii. Oma tietokone on opettaja, jota ei tarvitse ujostella - vapautuneena, omissa oloissasi opit nopeasti ja tehokkaasti. Sen on kokemus osoittanut. Kaytanto on paras opettaja - tassakin tapauksessa. Saman ohjelman avulla voi vuorollaan opiskella kuinka moni hehkilo tahansa. Paketti sopii pienryhmaopiskeluunkin ja, mikali kaytossa on videoliitannalla varustettu laitteisto, myos luokkaopetukseen. Valitse DELTAK- tai ATl-paketeista itsellesi sopiva ja tilaa se oheisella kupongilla merkitsemdlld rasti vastaavaan ruucuun. Kaikkien ohjelmapakettien hinta on 850 mk. Postita kuponki osoitteella: Liisa Markkanen, Oy Dava Ab, Ahventie 4, Espoo 17. Ohjelmiin voit tutustua Dava-lnstituutissa, Ahventie 4 B, 3. krs. tai Dava-Centereissd, osoitteet: HEL- SINKI, City-kaytdva, puh TURKU, Martinkatu 5, puh: TAMPERE, Kuninkaankatu 30, puh OULU, Makelininkatu)} A, puh , S ka muissa hyvin varustetuissa mikromyym&loissa. Tilaan seuraavat opetuspaketit: (rasti ruutuun) DELTAK-paketit (vain IBM PC:lie ia yhteensopiville) D Teach Yourself the IBM PC D Teach Yourself PC-DOS, versio 1.x D Teach Yourself PC-DOS, versio 2.x D Teach Yourself D Base II on the IBM PC, alkeet D Teach Yourself D Base II on the IBM PC, jatko D Teach Yourself Multimate on the IBM-PC D Teach Yourself Wordstar on the IBM-PC D Teach Yourself Multiplan on the IBM-PC D Managing Your Business with Multiplan IBM-PC DTeach Yourself Lotus on the IBM-PC D Managing Your Business with Lotus IBM-PC D Teach Yourself TK! Solver on the IBM-PC D Teach Yourself BASIC on the IBM-PC ATl-paketit (American Training International) (PC-DOS ja MS-DOS-koneet) D A Teach Yourself Wordstar Q A Teach Yourself Multimate D A Teach Yourself MSWORD D A Teach Yourself dbase II, osat 1 ja 2 D A Teach Yourself Lotus D A Teach Yourself Supercalc 3 D A Teach Yourself TK! Solver D A Teach Yourself Multiplan D A How to use Your IBM-PC D A Teach Yourself MBASIC D A Teach Yourself PC DOS 2.0 D A Teach Yourself MS DOS 2.0 D Konemerkki Kayttojarjestelma D PC DOS, D MS DOS D Haluan esitteen D Haluan esitrelylevykkeen (& 100 mk, jalleenmyyjillc ilmamen) Tarkempia tietoja my6s puhelimitse: Liisa Markkanen Oy Dava Ab, puh D Postiennakolla D Laskutramalla Nimi Asema Yritys tai muuorganisaatio Lahiosoite Postino Postitoimipaikka BDAVA Ystiiviillistii tictotckniikkaa Vastauslahetys HKI 10Lupa3821 Oy DAVA Ab maksaa postimaksun Oy DAVA Ab PL HELSINKI 300

7 PC-KAYTTAJA SIVU 7 6/1984 INTERAKTIIVINEN VIDEO Paula Miinalainen PM-DATA Oy Terveisia Lahden kesayliopiston jarjestamalta kurssilta Interaktiivinen Video. Vietimme kolme mielenkiintoista paivaa amerikkalaisten Dr Diane Gayeskin ja Dr David Williamsin johdolla. Vuonna 1977 kirjoitti Nicholas Johnson USA:ssa kirjan "Talk Back to Your TV". Viela tuolloin kirjassa kuvattu tulevaisuus tuntui taysin epatodennakoiselta. Tana paivana tietokone- ja videotekniikka yhdessa mahdollistavat keskustelun kuvan kanssa. Paasovellutusalueet ovat erilaiset koulutusohjelmat. Ohjelmat voidaan laatia siten, etta ne sopivat oppilaiden yksilollisiin tarpeisiin. Oppilas voi ohjelman aikana tehda valintoja, hanen ei ole pakko kahlata koko ohjelmaa lapi. Tutut ja ikavystyttavat kohdat voi hypa'ta yli. Ta'ma asettaa ohjelman laatijalle suuren haasteen. Ohjelman suunnittelijan tulee hallita oppimistapahtuman psykologinen tausta voidakseen hyodyntaa tekniikan tarjoamat mahdollisuudet. Avainkysymys on: miten luoda hyvia monivalintakysymyksia. Diane Gayeski painotti useita kertoja, etta opetusohjelman hyvyys ei riipu kaytettavissa olevasta tekniikasta, vaan ohjelman ideasta. "Kallein ei valttamatta ole tehokkainta". Raskaiden erehdysten opettamana Diane Gayeski edelleen varoitti tulemasta "hardware - happyrksi". Dr Diane Gayeski ja Dr David Williams ovat jakaneet interaktiivisen video-opetuksen viiteen tasoon: 1. Puhuttelu Ohjelma aktivoi katsojan hanelle esitetyin kysymyksin. Esim. "katselemme myyntitapahtumaa. Laske myyja'n esittamien kysymysten maara" 2. Tauko Ohjelma pysaytetaan ja katsojaa pyydetaan tekemaan ohjelman mukana seuraavan harjoituskirjan tehtavat. Seuraavan ohjelmalohkon alussa voidaan nayttaa oikeat vastaukset.

8 PC-KAYTTAJA SIVU 9 6/1984 Sakari Ikonen MIKROTIETOKONENAYTTELYT LONTOOSSA JA ED INBURGH I SSA MirroTrade The Scottish Personal Computer World Show Vierailin Englannissa viettamani loman yhteydessa otsikossa mainituissa mikrotietokone-esittelyissa. Koneiden lisaksi olivat edustettuina oheislaitteet, ohjelmistot, tarvikkeet ja kirjal1isuus. Lontoon tilaisuus oli varsinaisesti tarkoitettu j a 1 - leenmyyjille ja nain esiteltavat asiat olivat suurelta osin uutuuksia, joille haettiin markkinointjkanavia. Edinburghin nayttelyn nimi on pahasti liioitteleva. Kyseessa oli yleismessu kaikenlaisille kayttajille ja kooltaan vaatimaton. Esiteltavia tuotteita oli kaiketi kaikilta mikroihin liittyvilta aloilta lasten opetusohjelmista alkaen. Seuraavassa kuvaan vain muutamia mielenkiintoisimpia tapauksia. Tekstin 1ukija Oberon International ttd esitteli Omni-Reader -tekstinluku1 ai11een. taite lukee konekirjoitetu11a arkilta tekstin optisesti mikron ohjelmalle, 0 h j r1m n v o i olla mika tahansa, esittelyssa oli kaytbssa Wordstar. Mikro ottaa kirjoituksen vastaan kuten nappaimistolta eli lukija valittaa tiedot ohjelmalle ja teksti tulostuu mm. kuvaruudulle tybskentelyn edetessa. Lukuvirheet voi korjata tai tekstia taydentaa valittbmasti nappaimistolta. Konekirjoitettu arkki asetetaan digitointialustaa muistuttavalle laitteelle, jonka optista lukupaata liikutellaan viivaimen avulla tekstirivi kerrallaan. tukunopeus on merkkia sekunnissa. Paperi voi olla tavallinen kirjoitus- tai kopiokonepaperi. Lukija tuntee valmiina 4 erilaista kirjasintyyppia. Dmat erikoiset tyypit on mahdollista "opettaa" ja tallettaa muistiin. Laite kiinnitetaan mikroon RS232-liitannalla. Kayttbj a r j es t elma'na on MS-DOS tai CP/M. Hintaa vempaimella on 399 puntaa, johon lisataan VAT. Taha'n k u u l u v a t seka lukija e 11 a mikrossa oleva sovitusohjelma. Tuote on aivan uusi - kaupallinen versio ilmestyi tannan vuoden huhtikuussa. Aluksi markkinointi suuntautuu Yhdysvaltoihin ja Englantiin. Eurooppa on vuorossa ensi vuoden puolella. Tallbin laaditaan koodisto eurooppalaisten kielien kummajaisille, kuten meikalaiset A,0 ja A. Laite vaikutti ohei ska'y t toon sopivalta. Se sopii

9 PC-KAYTTAJA SIVU 10 6/1984 myos sihteeritybskentelyyn ja oheis1 aitteeksi hallinnollista ja suunnittelutybta tekeville kuvauksia ja muistioita kirjoittavi1le henkilbille. Suurten arkkimaarien kasittelyyn kojetta ei ole tarkoitettu. Aani/t iedon - hallinta Derwent Data System Ltd:n tuote Retrieve on elektroninen arkistolaatikko, jota voi ohjata puhumalla a'aneen mikrofoniin. OhjeImistosta on kaksi versiota: Retrieve I ja II. Ensimmainen naista muistuttaa Infostaria, j a'lk imma inen on oleellisesti kehi11yneempi. Retrieve Ilrssa komennot voivat olla milla kielella tahansa, myos suomeksi. Ohjelmistoon kuuluu muuntomnduli, jolla voi helposti vaihtaa komentosanat. Tiedot tallentuvat kortis totyyppisesti. Haku tapahtuu nappaimistblta - tai a'anen avulla ja tulostus ohjautuu kuvaruudulle tai kirjoittimelle. Lasku- ja yhdi telysaannbt on mahdollista tallettaa tai antaa haun yhteydessa. Kuvaruudun kasittelyyn on tarjolla nayttbruutujen laadintaohjelma. menurakenne ja Raportteja varten on standard! malli. Kayttaja voi laatia omat mallinsa rapor11ieditori11 a. Poimintamaaritteiden avulla tiedoista saa esimerkiksi postitettavat esitaytetyt lomakkeet ja kirjeet. Retrieve II:ssa on oma ohjelmointikielensa, joka toteuttaa monimutkaiset yhdistelyt ja laskennat. Ohjelmistoon voi yhdistaa muita ohjelmia, myos itse koodattuja ja nain rakentaa laajoja yhteensopivia sovelluskantoj a. Teks t inka's i t tely y n loytyy teks t ied i t or i. Wordstaria varten on oma liittymansa suoraan. Retrieve on laadittu CP/M, MS-DOS ja PC-DOS -koneille. Ohjelmisto vaikuttaa monipuolisemmalta kuin esimerkiksi Infostar. Aanen kaytto on paras tahan asti tuti_ tumistani menetelmista ja on ilmeisen ka'y t tb'kelpoinen. dbase III Ashton Taten uusi dbase III laajentaa edeltajansa dbase II:n ominaisuuksia. Ousi versio on laadittu 16 bittisille mikroille. Kaskyja on tullut lisaa mm. tiedostojen kopiointiin, pikkurutiinei1le proseduureja, aritmeettisia funktioita, aikafunktioita paivien laskemiseksi. Tietokentat on mahdollista esittaa eri vareilla. Vanhemman version tiedostot siirtyvat erillisen konversio-ohjelman avulla, jelmistoon. dbase III:lle joka kuuluu oh- Toistaiseksi uusi versio toimii vain IBM PC:lla. MS- DOS -mahdol1isuus tulee mybhemmin, joskaan esittelija ei osannut arvioida ajankohtaa.

10 PC-KAYTTAJA SIVU 11 6/1984 Framework Ashton Tatelta on tullut myb's er i noma i sel t a vaikuttava K-miesta muistuttava ohjelmisto Framework. Tekstien, taulukkolaskennan, tietokannan ja graafien lisaksi kuvaruutukasittely on hyva. Ruutu jakautuu kayttajan toiveiden mukaisesti vierekkaisiin tai osin paa11ekkaisi in ikkunoihin, joiden valilla voi siirrella tietoja. Numeerisesta tiedosta syntyy kuvat nopeasti ja varillisina. Ainakin toistaiseksi ohjelma toimii vain IBM PC:lla. Kloner Kloner kopioi isoja ja pienia disketteja (8' ja 5'). Koneeseen voi samanaikaisesti sijoittaa kaksi isoa ja kolme pikkulevyketta. Kopiointi tapahtuu ison ja pienen valilla tai samanlaisten kesken. Laite on itse asiassa erikoistunut mikro, joka rajoittuu CP/M-levyille. Nopeus, tai hitaus, on mikron mukainen. T amank a 11 a i s t en koneiden ka'ytto rajoittunee mielekkaalla tavalla vain eri kokoisten levykkeiden valiseen siirtoon. Tarvikkeet K i r j a t Kodinkoneet Mikroja varten on erilaisia kantokasseja, staattista sahkoa poistavia suojahuppuja ja koteloita. Yleisimmille merkeille on saatavissa laitekohtaisia mittatoita. Useat kirjakauppiaat esittelivat va1ikoimiaan. Joukossa loytyi mikroja, ohjeimistoja, kayttojarjeste1- mia, mikrojen kayttb'a ja koulutusta kuvaavia kayttbkelpoisia teoksia. Pyrin julkaisemaan syksylla otteita luetteloista tai ainakin antamaan kauppiaiden osoitteita. Kotitietokoneista kiinnostunei11e voisi seka Lontoon etta Edinburghin ti1aisuuksien perusteella vihjaista, etta Commodore 64 on synnyttanyt valtaisan joskaan ei yleensa Suomessa myytavan - ohjelmistotuotannon. Ohjelmia on hupi- etta hybtykayttbbn alkaen vaikkapa 4-vuotiaiden opettamisesta karhuherra Paddingtonin johdolla laskentaan ja tiedostojen hallintaan saakka.

11 PC-KAYTTAJA SIVU 12 6/1984 Sakari Ikonen MIKRON JA SUURKONEEN YHTEY5 IBM:LLA Ashton-Tate on kehittanyt uuden yhteysohjelmiston henkiibkohtaisen tietokoneen tiedonhal1 intaa varten. Tuote on nimeltansa dbase/answer. Paketti mahdollistaa yhteyden useimpiin I BM-suurkoneisiin, joissa on OS, DOS, IMS/DC tai CICS. CMS-tuki valmistuu tiettavasti "pian". Haku voi kohdistua kaikkiin IBM:n tukemiin tietokantoihin, mm. IMS/DL1 ja VSAM, ADABAS, TOTAL ja IDMS. Kayttaja voi hakea tietoja paakoneen t ie t okannois t a muodossa, joka sopii suurimmalle osalle mikron yritysoh j elmis tois t a. Valmistajan mukaan va 1 i 11 a'ma'l la tiedot suoraan suurkoneelta mikrolle valtetaan kahdenkertainen nappaily. Yrityksen keskitetyihin tiedostoih voi tehda suoria kyselyja, luoda naista paikallisia tietokantoja ja laatia yleissovelluksia. Ohjelmisto sisaltaa kaksi osaa, dbase/answer mikrolla ja Answer/DB suurkoneella. Mikron osuudessa Ibytyvat tarvittavat valikot, kuvaruudulle kirjoittuvat viestit ja aputekstit. Nailla kayttaja muotoilee kyselynsa ja valitsee haluamansa t iedot, Answer/DB vastaanottaa mikrolta tulevan sanoman ja hakee ohjeiden mukaisesti ja maa'r i t el ty j en valtuuksien puitteissa kysytyt asiat. Vastauksena voi olla halutut yksikkb't iedot tai yhteenvetoja t ie t okannas t a. Valmistaja vaittaa, etta tulostuva tiedosto on yhteensopiva Aston-Taten tai muiden toimittajien ohjelmistojen kanssa! Aluksi mikro-ohjelmisto on vain IBM PC XT:lla vaatien 256 Kb:n muistin ja kaksi kaksipuolista tuplatiheydella toimivaa levykeasemaa. Hintaa moisella paketilla on $A Mukana on ta'j. loin Answer/DB yhdelle suurkoneelle ja dbase/answer 50:lle mikrolle. Rahat voi lahettaa osoitteella Ashton-Tate, Culver City, California ja Informatics General Corp., Woodland Hills, Calif. Hieman vaatimattomampi mikron versio on dbase/answer IBM PC:lle, joka toimii dbase II:n alaisena. Ta'ma'n englantilainen hinta on noin 650 puntaa. Tasta saa lisatietoja osoitteesta TradeSoft House, 62 Weir Road, Wimbledon, London SW198UG.

PC-KflVflfiJfl 3 85 IBM RULES THE OFFICE PERSONAL-COMPUTER MARKET TANDY HP 5.3% PAO 2.6% ZENITH 2.5% DEC 2.2%

PC-KflVflfiJfl 3 85 IBM RULES THE OFFICE PERSONAL-COMPUTER MARKET TANDY HP 5.3% PAO 2.6% ZENITH 2.5% DEC 2.2% PC-KflVflfiJfl 3 85 IBM RULES THE OFFICE PERSONAL-COMPUTER MARKET APPLE / 22.3% 1962 $2.7 BILLION 11.2%\TANDY P 3.9% ZENITH 3.2% SBORNE 2.5% ALTOS 1.6% TELEVIDEO 1.5% TANDY HP 5.3% PAO 2.6% ZENITH 2.5%

Lisätiedot

PC-KSyttfiJat ry:n J&senm3ar&n kasvu

PC-KSyttfiJat ry:n J&senm3ar&n kasvu pc-kfivmub 2 91 PC-Kayttajat ry:n jasenlehti PC-KSyttfiJat ry:n J&senm3ar&n kasvu 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1.6.-91 Postiosoite: PC-Kayttajat ry, PL 494, 00101 Helsinki SISALTO Sivu 3 Puheenjohtajan

Lisätiedot

PC-KffVITflJfl. PC-kayttajat ry:n jasenlehti. IBM Token Ring / TKP. Piirturi. Paatoimittaja: Tapio Hietamaki Puh. (t) 151 3253

PC-KffVITflJfl. PC-kayttajat ry:n jasenlehti. IBM Token Ring / TKP. Piirturi. Paatoimittaja: Tapio Hietamaki Puh. (t) 151 3253 PC-KffVITflJfl 3 88 PC-kayttajat ry:n jasenlehti Piirturi DW3 IBM-paateemul. 3.0 DW3 IBM-paate-emul. 3.0 IBM Token Ring / TKP Symphony IBM-paate-emul. 3.0 Symphony IBM-paate-emul, 3.0 Symphony IBM-paate-emul.

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA PERUSTETAAN LIPPUKUNTA SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. MITÄ PARTIO ON?... 4 3. LIPPUKUNNAN PERUSTAMINEN... 6 4. LIPPUKUNNAN SÄÄNNÖT...17 5. LIPPUKUNNAN TOIMINTA...19 6. TIEDOTETAAN TOIMINNASTA...29 7. EVÄITÄ

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ OPINNÄYTETYÖ Katariina Kinnunen Johanna Niemi 2011 SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU MATKAILU-,

Lisätiedot

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen.

Lisätiedot

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Ura- ja rekrytointipalvelut Helsingin yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut teksti Marina Misukka 2. uudistettu painos Yliopistopaino 2004 TYÖNHAUN OPAS MITEN

Lisätiedot

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 -lisenssillä. Kurssin sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Internet... 4 2.1 Internetin peruskäyttö... 4

Lisätiedot

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012 Soolibooli 1/12 27.1.2012 Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 Sisällys >>> 3 Tutkimuksesta potkua opettajankoulutukseen Pääkirjoitus. 4 Mennen tullen Ajankohtaisia

Lisätiedot

tullaan juttuun Sanomalehtitehtäviä alakouluille Kirsi Pehkonen Seppo Timonen

tullaan juttuun Sanomalehtitehtäviä alakouluille Kirsi Pehkonen Seppo Timonen tullaan juttuun Sanomalehtitehtäviä alakouluille Kirsi Pehkonen Seppo Timonen Sisällys 1. Luen sanomalehteä, joka on...?... 4 2. Etusivu on lehden näyteikkuna... 5 3. Kuva havainnollistaa tekstiä... 6

Lisätiedot

Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa. Senja Roivas

Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa. Senja Roivas Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa Senja Roivas Pro gradu -tutkielma Itä-Suomen yliopisto Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Fysiikan ja matematiikan laitos

Lisätiedot

Nuorten vaikuttamisopas

Nuorten vaikuttamisopas Nuorten vaikuttamisopas Me voimme vaikuttaa! Nuorten vaikuttamisopas Julkaissut Suomen Verkkodemokratiaseura ry Julkaistu Creative Commons Nimeä-Epäkaupallinen-Jaa samoin 1.0 Suomi -lisenssillä (CC BY-NC-SA

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

Palkataan kyvykäs vajaatyökykyinen

Palkataan kyvykäs vajaatyökykyinen 2 2011 Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista Eläkeläiskoira Yde opastaa Tiinaa Palkataan kyvykäs vajaatyökykyinen Pistelukutaito ei saa hävitä 34 38 16 tässä numerossa 3 4 8 16 19 20 22 26 28 29 32

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

Päihteiden käytön ehkäisyn toimintamateriaali AITOUS HUOLI TERVEYS KIPU EN KÄYTÄ. Suomen Punainen Risti Päihdetyö 2013

Päihteiden käytön ehkäisyn toimintamateriaali AITOUS HUOLI TERVEYS KIPU EN KÄYTÄ. Suomen Punainen Risti Päihdetyö 2013 RIIPPUVUUS ELÄMÄ HUOLI AITOUS KIPU TERVEYS EN KÄYTÄ Päihteiden käytön ehkäisyn toimintamateriaali Suomen Punainen Risti Päihdetyö 2013 Suomen Punainen Risti Päihdetyö 2013, sivu 1 Suomen Punaisen Ristin

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

KERAVALTA SAA KAIKEN JUHLIIN

KERAVALTA SAA KAIKEN JUHLIIN KERAVAN YRITTÄJIEN YRITTÄJÄLEHTI 2/2015 Yrityksen perustaminen Sara Kreander ja Design Cakes KERAVALTA SAA KAIKEN JUHLIIN Työllistä pitkäaikaistyötön palkkatuki ja kuntalisä avuksi 1 Juhlalehti 3.9. JAETAAN

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

Meillä on suunnaton onni

Meillä on suunnaton onni 2 2010 Tyttöjen leirillä oli tyttöjen juttuja Puuhaa ja peuhaa vauvan kanssa Meillä on suunnaton onni Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista tässä numerossa 3 4 7 16 21 22 25 26 27 Pääkirjoitus Kannustavia

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

PERHE ON YKKÖNEN Perheleiritoiminta vankilassa

PERHE ON YKKÖNEN Perheleiritoiminta vankilassa Rikosseuraamusalan käsikirjoja 2 / 2007 PERHE ON YKKÖNEN Perheleiritoiminta vankilassa SISÄLLYSLUETTELO 1. PERHELEIRIOPPAAN TARKOITUS 3 2. PERHELEIRIN JÄRJESTÄMINEN 4 3. VASTUULLINEN VANHEMMUUS PERHELEIRI

Lisätiedot

Se on se avain! Tutkimuksia ja selvityksiä 46. Tampereen yliopiston opintotoimisto

Se on se avain! Tutkimuksia ja selvityksiä 46. Tampereen yliopiston opintotoimisto Tampereen yliopiston opintotoimisto Tutkimuksia ja selvityksiä 46 2004 Se on se avain! Kasvatustieteiden tieteenalaohjelmasta valmistuneiden tarinoita opiskelusta ja työhön sijoittumisesta Kirsti Jokihaara

Lisätiedot

Naisjohtajan tulee sanoa tahdon ja myös tarkoittaa sitä. www.hrviesti.fi. Elina Piispanen: 1/2014 Menestyvä Johtaja 2013 Tue tiimiä, tähtää tuloksiin

Naisjohtajan tulee sanoa tahdon ja myös tarkoittaa sitä. www.hrviesti.fi. Elina Piispanen: 1/2014 Menestyvä Johtaja 2013 Tue tiimiä, tähtää tuloksiin 1/2014 Menestyvä Johtaja 2013 Tue tiimiä, tähtää tuloksiin Rekrytointi Rekrytointi siirtyy uuteen aikaan Työ ja hyvinvointi Stressistä eroon harjoittelemalla Elina Piispanen: www.hrviesti.fi HINTA 14,50

Lisätiedot