2. Esiopetuksen oppimisympäristön kuvaus Esiopetuksessa noudatettavat täsmennetyt kasvatusja oppimistavoitteet 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2. Esiopetuksen oppimisympäristön kuvaus 5. 4. Esiopetuksessa noudatettavat täsmennetyt kasvatusja oppimistavoitteet 5"

Transkriptio

1

2 1 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 3 1. Esiopetuksen toiminta-ajatus 5 2. Esiopetuksen oppimisympäristön kuvaus 5 3. Esiopetuksen mahdolliset painotukset 5 4. Esiopetuksessa noudatettavat täsmennetyt kasvatusja oppimistavoitteet 5 5. Esiopetuksen pedagoginen toteuttaminen Kieli ja vuorovaikutus Matematiikka Ympäristö- ja luonnontieto Terveys Fyysinen ja motorinen kehitys Taide ja kulttuuri Musiikki Kuvataide Käsityö Etiikka ja katsomus Erityistä tukea tarvitsevien lasten esiopetuksen järjestäminen Erityinen tuki Erityistä tukea tarvitsevien lasten esiopetuksen yksilöllistäminen Eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvien lasten esiopetuksen järjestäminen Opetuskieli Eri kieli- ja kulttuuriryhmät Yhteistyö Yhteistyö kotien kanssa Yhteistyö muun varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa Yhteistyö muiden tahojen kanssa Esiopetuksen oppilashuollon suunnitelma ja siihen liittyvän yhteistyön järjestäminen 16

3 2 10. Esiopetuksen järjestäminen yhdistetyissä ryhmissä vuotiaat päivähoidossa Esiopetus yhdysluokassa perusopetuksen kanssa Lapsen esiopetuksen suunnitelman laatimisen periaatteet Lapsen kehittymisen ja opettamisen seuranta sekä arviointi Toiminnan jatkuva seuranta ja arviointi 18 LIITTEET: Liite 1 Liite 2 Erityistä tukea tarvitsevan lapsen esiopetuksen suunnitelma (liitetään opetussuunnitelmaan myöhemmin) 19 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma HOJKS 20 Liite 3 Koulutulokastiedote 24 Liite 4 Esiopetustodistus 25

4 3 JOHDANTO Ulvilan kaupungin esiopetussuunnitelma on päivitetty syksyn 2005 ja kevään 2006 aikana. Esiopetussuunnitelman pohjana on Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2000 sekä Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos (42/011/2003), mikä korvasi pykälät 8, 11, 19 ja 20. Tähän kaupungin esiopetussuunnitelmaan pohjautuen esiopetusta antavat yksiköt laativat yksikkökohtaisen esiopetussuunnitelman ja yhdessä huoltajien kanssa lapsen esiopetussuunnitelman. Esiopetussuunnitelman päivityksen taustalla on ollut paitsi edellä mainittu opetushallituksen muutos, myös Kullaan ja Ulvilan kuntaliitos. Sekä Kullaan kunnassa että Ulvilan kaupungissa on ollut oma esiopetussuunnitelma. Kuntaliitoksen myötä on ollut tarkoituksenmukaista, että Ulvilan kaupungissa on yksi esiopetussuunnitelma. Ulvilassa annetaan esiopetusta erilaisissa ympäristöissä, sekä päiväkodeissa että koulujen yhteydessä. Tässä esiopetussuunnitelmassa on pyritty ottamaan huomioon kaikkien esiopetusta antavien yksiköiden toimintakulttuuri. Sisällöt on esitetty siten, että kukin yksikkö voi valita itselleen sopivat toimintatavat. Ulvilassa esiopetusta toteutetaan sekä sosiaali- että koulutoimen hallinnoimana. Sosiaalitoimen alaisuudessa esiopetusta toteutetaan seuraavissa yksiköissä: - Päiväkoti Kuusipirtti - Päiväkoti Metsätähti - Päiväkoti Satumetsä - Päiväkoti Tuulenpesä - Päiväkoti Harjunpää, Harjunpään koulun tiloissa - Kaasmarkun koulussa pienten lasten koulu, jossa esikoulu ja 1-2 luokka toimivat samassa tilassa. Esiopetus on sosiaalitoimen hallinnoimaa ja alkuopetus koulutoimen. Koulutoimen alaisuudessa esiopetusta annetaan: - Koskin koulussa, jossa toimii erillinen esiopetusluokka. - Leineperin Antti Ahlströmin koulussa esikoulu ja 1-2 luokka toimivat yhdysluokkana. Tämän esiopetussuunnitelman toteutusta varten koulutoimenjohtaja on nimennyt työryhmän, jossa on ollut mukana mahdollisuuksien mukaan Kullaan ja Ulvilan aikaisempiin esiopetussuunnitelmiin osallistuneita henkilöitä, sekä esi- ja alkuopetuksen yhteistyöryhmän jäseniä. Tarkoitus on ollut antaa esiopetukselle viitekehys, jota eri esiopetusyksiköt voivat soveltaa itselleen sopivalla tavalla.

5 4 Työryhmän jäsenet ovat päivitystyön eri vaiheessa valmistelleet esiopetussuunnitelman sisältöä omissa yksiköissään. Esiopetusta antavien yksiköiden palaute on huomioitu työryhmän kokouksissa. Esiopetussuunnitelmasta on pyritty tekemään työväline kaikissa esiopetusyksiköissä toimiville henkilöille. Työryhmä on ollut Kalliomäki Anne, Leineperin Antti Ahlströmin koulu, puheenjohtaja Heikkilä Jonna, Harjunpään koulu Järvenpää Eija, Tuettu esiopetus Ketola Pia, Päiväkoti Satumetsä Laihomäki Eija, Päiväkoti Metsätähti Lammila Outi, Koskin koulun esiopetus Lehtovirta Eija, Päiväkoti Tuulenpesä Mäkelä Marja, Ulvilan seurakunta Sandberg Marja, Vanhankylän koulu Erkkola Kirsti, sihteeri

6 5 1. ESIOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS Esiopetuksen tehtävänä on edistää lapsen kasvua, opettaa toimimaan eettisesti oikein, noudattamaan sääntöjä ja arvostamaan toisia ihmisiä. Esiopetuksen keskeisenä tehtävänä on edistää lapsen suotuisia kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä. Lapsen fyysistä, psyykkistä, sosiaalista, kognitiivista ja emotionaalista kehitystä tuetaan ja seurataan. Mahdollisesti ilmeneviä vaikeuksia pyritään ennalta ehkäisemään. Lapsen kokemusmaailmaa rikastutetaan ja lapsen kiinnostus suunnataan uusiin kohteisiin. Esiopetuksessa luodaan lapsille tasavertaiset mahdollisuudet oppimiseen ja koulun aloittamiseen. Esiopetus, päivähoito ja perusopetus muodostavat yhdessä ehjän kokonaisuuden, joka tukee kasvua ja oppimista lapsen tarvitsemalla tavalla. 2. ESIOPETUKSEN OPPIMISYMPÄRISTÖN KUVAUS Oppimisympäristö on positiivinen, iloinen, avoin, turvallinen, rohkaiseva ja lapsen yksilölliset tarpeet huomioon ottava. Lapselle annetaan mahdollisuus havaitsemiseen, elämyksiin ja pohdintaan. Lasta ohjataan oppimaan leikin, vuorovaikutuksen ja tutkivan asenteen avulla. Fyysinen ympäristö on esteettisesti miellyttävä ja se tarjoaa mahdollisuuden sekä toiminnallisuuteen että omaan rauhaan. 3. ESIOPETUKSEN MAHDOLLISET PAINOTUKSET Esiopetusyksikkö voi oman arvopohjansa ja painotuksensa perusteella valita mahdollisen painotusalueensa. Tällaisia ovat esimerkiksi liikunta, ympäristö- ja luonnontieto tai montessoripedagogiikka. Näitä ratkaisuja käytettäessä on erityisen tärkeää, että lapsen huoltaja saa riittävästi tietoa käytettävästä toiminta-ajatuksesta ja opetuksen erityistavoitteista. 4. ESIOPETUKSESSA NOUDATETTAVAT TÄSMENNETYT KASVATUS- JA OPPIMISTAVOITTEET Esiopetus on tavoitteellista toimintaa, opetusta ja kasvatusta. Se yhdistää varhaiskasvatuksen ja koulun maailmat toisiinsa. Esiopetus ei kuitenkaan ole vain valmentautumista oppivelvollisuuskouluun, vaan sillä on erillinen, arvokas merkityksensä osana lapsen jatkuvaa kasvua ja oppimista. Esiopetuksen tavoitteena on, että - lapsen myönteinen minäkuva vahvistuu - lapsen oppimaan oppimisen taidot kehittyvät - lapsi omaksuu perustietoja, -taitoja ja -valmiuksia oppimiseen eri alueilta ikänsä ja edellytystensä mukaisesti - lapsi säilyttää oppimisen ilon ja innostuksen - lapsi pohtii oikeaa ja väärää

7 6 - lapsi toimii vastuuntuntoisena yhteisön jäsenenä: harjoittelee yhteiselämän pelisääntöjä, opettelee hyviä tapoja sekä ihmisten erilaisuuden hyväksymistä - lapsi harjoittelee arkipäivän tilanteissa selviytymistä - lapsi omaksuu terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä asioita ikävaiheensa mukaisesti - lapsi tutustuu paikalliseen ja kansalliseen kulttuuriin sekä myös muihin kulttuureihin - lapsi havainnoi ja jäsentää ympäristöään monipuolisesti. 5. ESIOPETUKSEN PEDAGOGINEN TOTEUTTAMINEN Esiopetus muotoutuu kokonaisuuksista, jotka liittyvät toisaalta lapsen omaan elämänpiiriin ja toisaalta lapsen maailmankuva laajentaviin ja jäsentäviin sisältöihin. Eheytetyt kokonaisuudet ja positiivisten oppimiskokemusten saaminen ovat yksittäisten sisältöjen ohella tärkeitä. Kokemusten ja tietojen käsittely vuorovaikutuksessa aikuisten ja lasten kanssa monin eri tavoin on oppimisen keskeinen osa. Seuraaviin sisältöihin tutustutaan esiopetuksen työtapojen avulla lapsen omien taitojen ja kehitystason mukaisesti: 5.1 KIELI JA VUOROVAIKUTUS Kieli on ajattelun ja ilmaisun väline. Lapsi jäsentää ympäristöään ja rakentaa maailmankuvaansa kokemustensa ja oppimiensa käsitteiden avulla. Lapsen tunne-elämää, luovuutta ja itsetuntoa vahvistetaan tukemalla lapsen ajattelua, sosiaalisuutta, tunteiden ja vuorovaikutuksen kehittymistä ja oppimisprosessia kielen avulla. Tavoitteita: Sisältöjä: - lapsen kasvaminen aktiiviseksi puhujaksi ja kuuntelijaksi - tunteista, toiveista, mielipiteistä ja ajatuksista keskusteleminen - havaintojen ja päätelmien ilmaiseminen suullisesti - keskusteluun osallistuminen ja vuoron odottaminen - kielellisen tietoisuuden sekä sana- ja käsitevaraston kehittyminen - lukemiseen ja kirjoittamiseen liittyvien taitojen oppiminen kiinnostuksen ja kehitystason mukaisesti - keskittymiskyvyn kehittyminen - lapsi saa tilaisuuden nauttia kuulemastaan - lapselle luetaan ja kerrotaan satuja, kertomuksia, kertovia tietotekstejä, runoja ja loruja, jolloin hän saa aineksia ajatteluunsa - mielenkiinnon herättäminen suullisen ja kirjoitetun kielen tutkimiseen ja havainnointiin. - roolileikit ja dramatisointi - omien kokemusten kertominen - äänne-, tavu- ja sanaleikit - äänenkäytön harjoitukset

8 7 - luku- ja kirjoitussuuntaharjoitukset - kuva- ja leikkilukeminen - hienomotoriikan ja liikeratojen harjoitukset - satujen, kertomusten, runojen ja lorujen kuunteleminen ja tuottaminen. 5.2 MATEMATIIKKA Lasta ohjataan kiinnittämään huomiota arkipäivän tilanteissa ilmeneviin matemaattisiin ilmiöihin. Oppimistilanteissa lapsella on aktiivinen rooli. Lapsen käsitystä matematiikasta avarretaan leikkien, laulujen, tarinoiden, liikunnan, pienten työtehtävien, keskusteluhetkien ja pelien avulla. Tavoitteita: Sisältöjä: - myönteisen asenteen synnyttäminen ja tukeminen - ongelmanratkaisun, keskittymisen, kuuntelemisen, kommunikoinnin ja ajattelun taitojen tukeminen - matemaattisten peruskäsitteiden ymmärtäminen ja selittäminen - ajantajun kehittyminen - lukujonotaitojen harjoitteleminen. 1. Lukukäsitteet - lukusanojen tunnistaminen, nimeäminen ja tuottaminen (1-10) - lukumäärän ymmärtäminen - järjestyslukusanat (1.-10.) - rahayksiköt - lukujen luettelu ylös- ja alaspäin - luvun seuraajan tai edeltäjän määritys, kahden luvun välissä olevan luvun määritys. 2. Vertailu ja sarjoittaminen - suuri - pieni, suurempi - pienempi, suurin - pienin - yhtä monta, enemmän, vähemmän - koon, muodon, värin ym. mukaan lajitteleminen - vähän paljon ei yhtään, tyhjä täynnä. 3. Avaruudelliset suhteet - oman kehon ja tilan hahmottaminen - sijainti: lähellä, kaukana, ulkona, sisällä, vieressä jne. - suunnat: vasen - oikea, eteenpäin, ylös ym. 4. Geometriset perusmuodot - ympyrä, kolmio, neliö, suorakulmio.

9 8 5. Aikakäsitteeseen tutustuminen - vuorokaudenajat, viikonpäivät, kuukaudet, vuodenajat - kalenteri - kellonajat (tunnit ja puolet tunnit) - eilen, tänään, huomenna - vähän aikaa - kauan, hidas nopea. 6. Mittaaminen - suuruus-, korkeus-, pituus- ja painojärjestys - koko, tilavuus, paino. 7. Rakentelu - hiekka- ja lumirakentelu - rakentelua eri välineillä. 5.3 YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETO Oppimisen lähtökohtana ympäristö- ja luonnontiedossa on lapsen monimuotoinen elinympäristö, jonka tunteminen luo pohjaa laajemmalle ymmärrykselle ympäröivästä maailmasta. Kokemukset ja tiedot auttavat lasta ymmärtämään paremmin ihmistä, ympäristöä ja niiden välistä vuorovaikutusta. Tämä taas lisää luontoon kohdistuvaa kunnioitusta ja kiinnostusta. Tavoitteita: Sisältöjä: - oman lähiympäristön viihtyisyydestä ja siisteydestä huolehtiminen esim. työvälineiden laittaminen paikoilleen - luonnonsuojelun tärkeyteen tutustuminen - elämyksellisyys ja kokemuksellisuus sekä luonnossa että rakennetussa ympäristössä liikkumisessa - lähiympäristön kasveihin ja eläimiin tutustuminen - ihmistä, luontoa ja muuta ympäristöä koskeviin käsitteisiin tutustuminen. - ympäristön ja luonnon tarkkailu ja niissä tapahtuvat muutokset - retket - liikennekasvatus - kasvun seuraaminen - elävä ja eloton luonto - tutkimus; sulaminen, jäätyminen ym. - luonnonsuojelu; kierrätys, siisteys, jokamiehenoikeudet ym. - koti- ja lemmikkieläimet, luonnonvaraiset eläimet - ihminen; keho, aistit ym.

10 9 5.4 TERVEYS Esiopetuksessa lapsen kasvua ja kehitystä tuetaan huolehtimalla työn, levon ja virkistyksen välisestä tasapainosta. Lasta autetaan tiedostamaan itsensä suhteessa muihin ja ympäristöön antamalla myönteisiä kokemuksia ja osallistumisen mahdollisuuksia. Luonnollisissa arkipäivän tilanteissa lasta opastetaan terveisiin elämäntapoihin ja henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimiseen. Lapsen terveellisiä ruokailutottumuksia tuetaan ja lasta ohjataan hyviin ruokailutapoihin. Lasta ohjataan liikkumaan turvallisesti lähiympäristössä. Toiminnalla ja tapakasvatuksella lasta ohjataan tulemaan toimeen muiden kanssa. Tavoitteita: Sisältöjä: - omasta terveydestä ja hygieniasta huolehtiminen ja niiden edistäminen - hyvät ruokailutavat. - terveellinen ja monipuolinen ravinto - käsien pesu, nenäliinan käyttö, wc-käyttäytyminen - kengännauhojen sitominen, vaatteiden sijoittaminen oikeille paikoilleen - sään ja tilanteen mukainen pukeutuminen - ulkoilu ja liikunta. 5.5 FYYSINEN JA MOTORINEN KEHITYS Päivittäinen ja monipuolinen liikunta on välttämätöntä lapsen tasapainoiselle kasvulle, kehitykselle ja terveydelle. Lapsen fyysistä ja motorista kuntoa, liikehallintaa ja motorisia perustaitoja harjaannutetaan liikkumisen ja leikin avulla. Lapsen hienomotoriikka, kädentaidot sekä käden ja silmän yhteistyö kehittyvät arkipäivän toiminnoissa. Esiopetuksen liikuntakasvatus on toiminnallista, monipuolista ja leikinomaista. Ohjatun liikunnan lisäksi lapselle annetaan mahdollisuuksia omaehtoiseen liikunnalliseen toimintaan ja leikkiin. Lasta tuetaan toimimaan omatoimisesti, aloitteellisesti ja yhteistoiminnallisesti ryhmässä sekä rohkeasti kaikissa liikuntatilanteissa. Lapsi oppii ottamaan toiset huomioon; auttamaan, tukemaan ja odottamaan vuoroaan. Liikunnassa lapsella on mahdollisuus purkaa energiaansa hyväksytyllä tavalla. Liikunta auttaa monien käsitteiden oppimista ja sen avulla voidaan tukea esim. kielellisten, musiikillisten, kuvallisten ja matemaattisten taitojen ja valmiuksien omaksumista. Tavoitteita: - liikunnan ilon kokeminen sekä myönteisen asenteen luominen liikuntaa kohtaan - persoonallisuuden, ajattelun ja myönteisen minäkuvan kehittyminen

11 10 - oman kehon tuntemuksen ja hallinnan lisääminen - fyysisen kunnon edistäminen - perusliikuntataitojen ja koordinaatiokyvyn kehittyminen - sääntöjen noudattaminen, ryhmässä toimiminen ja toisten huomioon ottaminen - erilaisiin liikuntamuotoihin tutustuminen. Sisältöjä: 1. Hienomotoriset harjoitukset - pukeutuminen - kynän ja saksien käyttö. 2. Perusliikuntamuotojen harjoittaminen - kävely, juoksu, erilaiset hypyt (suuntaa, tasoa, aikaa ja voimaa muunnellen) - heittäminen ja kiinniottaminen. 3. Voimistelu - hernepussit, pallot, hyppynarut, vanteet - kiipeily - tasapainoilu - pyöriminen ja ryömiminen - kuperkeikka. 4. Musiikkiliikunta - laululeikit - laulun ja lorun ym. rytmin mukaisesti liikkuminen - tanhu ja liikuntaleikit. 5. Muut liikuntalajit - yleisurheilu - hiihto - luistelu - suunnistuksen alkeet (kuvasuunnistus ym.) - jalkapallo - sähly - uinti/uimakoulu. 5.6 TAIDE JA KULTTUURI Lapsen omalla toiminnalla taito- ja taidekasvatuksessa tuetaan kykyä havainnoida esteettisyyttä sekä luovuuden, mielikuvituksen ja itseilmaisun kehittymistä. Lapsi harjoittelee motorisia taitojaan ilmaisun eri alueilla. Työskennellessään lapsi harjaantuu pitkäjänteisyyteen ja vastuuseen oman työnsä edistymisestä. Lasta ohjataan arvioimaan omaa työtään sen eri vaiheissa. Onnistumisen kokemukset esimerkiksi laulamisessa, soittamisessa, liikkumisessa ja maalaamisessa lisäävät lapsen itseluottamusta.

12 MUSIIKKI Musiikkikasvatuksessa on tavoitteena luoda lapselle oppimisympäristö, joka herkistää lasta kuunteluun ja rohkaisee häntä musiikilliseen itseilmaisuun. Lapsi voi osallistua omien taitojensa mukaisesti ja hänellä on mahdollisuus kokea onnistumisen elämyksiä. Tavoitteita: Sisältöjä: - musiikin perusasioihin tutustuminen (ääni, rytmi ja melodia) - monipuolisen musiikin kuunteleminen - erilaisiin soittimiin tutustuminen - musiikin tuottamisen ja ilon kokeminen - rytmitajun kehittäminen. - ääni (hiljainen - voimakas, korkea matala) - perusrytmi - laulaminen - kuunteleminen (hiljaisuus, elävä musiikki, äänitteet) - soittaminen (keho- ja rytmisoittimet yms.) - laululeikit - musiikkimaalaus KUVATAIDE Kuvataiteeseen esiopetuksessa tutustutaan piirtäen, maalaten, muovaillen, rakennellen ja liikkuen. Tavoitteita: Sisältöjä: - piirtämisen, maalaamisen, muovailun ja rakentelun työskentelytapoihin tutustuminen ja työvälineiden käyttö - havaintokyvyn harjaannuttaminen - välineiden ja työtilan siisteydestä huolehtiminen - omien ja muiden töiden arvostaminen - esteettisyyden kokeminen - taiteeseen tutustuminen. - liitu- hiili-, tussi- ja lyijykynäpiirrokset - vesi-, peite- ja sormivärityöt - muovailu- ja massatyöt - rakentelu eri materiaaleilla esim. hiekka ja lumi, sommittelutyöt.

13 KÄSITYÖ Käsitöissä lapsi tutustuu erilaisiin materiaaleihin, välineisiin ja tekniikoihin. Lapsi oppii arvostamaan kädentöitä arkielämän hyödyllisinä taitoina. Käsityö tyydyttää lapselle ominaista toiminnan tarvetta: tekemistä, kokemista ja keksimistä. Siinä yhdistyy luontevalla tavalla käsitteellinen ajattelu ja taitojen soveltaminen käytäntöön. Tärkeää käsitöissä on lapsen oma suunnittelu, luova tekeminen sekä oman työn arviointi sen eri vaiheissa. Esiopetuksessa käsityö sisältää askartelun, tekstiilityön ja teknisen työn. Tavoitteita: Sisältöjä: - erilaisiin materiaaleihin, välineisiin ja tekniikoihin tutustuminen - ohjeiden mukaan toimiminen - lapsen kannustaminen omaan suunnitteluun - silmän ja käden koordinaation sekä hienomotoriikan kehittäminen. 1. Askartelu - eri materiaalien leikkaaminen, liimaaminen ja repiminen - paperin rypistely - taittelutyöt - luonnonmateriaalityöt. 2. Tekstiilityö - kankaan leikkaaminen ja liimaaminen - helppojen töiden ompelu - kankaanpainanta - langan pujotus neulaan - pujottelutyöt - erilaiset lankatyöt (solmut ja tupsut). 3. Tekninen työ - maalaaminen - liimaaminen - naulaaminen - hiominen. 5.7 ETIIKKA JA KATSOMUS Esiopetuksen eettisessä ja uskontokasvatuksessa on tärkeää myönteinen ja turvallinen ilmapiiri, erilaisten vakaumusten kunnioittaminen ja yhteistyö kodin kanssa. Eettinen kasvatus perustuu siihen, että lasta kunnioitetaan yksilönä ja rohkaistaan häntä ilmaisemaan tunteitaan ja hallitsemaan niitä. Seurakunta ja esiopetus toimivat aktiivisesti yhteistyössä järjestämällä seurakuntahetkiä ja huomioimalla kirkolliset juhlapyhät.

14 13 Tavoitteita: Sisältöjä: - lapsen kokonaispersoonallisuuden kasvun ja myönteisen minäkuvan tukeminen - lapselle annetaan mahdollisuus saada vastauksia uskonnollisiin kysymyksiin - kirkkovuoden juhliin osallistuminen ja eläytyminen - hyvät tavat ja toisten huomioonottaminen - perusturvallisuuden, hiljentymisen ja hartauden kokeminen - suvaitsevaisuus erilaisia vakaumuksia ja elämänkatsomuksia kohtaan. - kirkolliset juhlapyhät, niihin liittyvät tavat ja kristillinen sanoma - perhepiirin tapahtumat (kaste, häät ym.) - hiljentyminen, rukous, hartauden ja rauhallisuuden kokeminen - hengellinen musiikki, lasten virret - oikea ja väärä - anteeksi pyytäminen ja -antaminen - omien oikeuksien puolustaminen toiset huomioon ottaen. 6. ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN ESIOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN 6.1 ERITYINEN TUKI Esiopetuksessa erityistä tukea tarvitsevat lapset, joiden kehityksen, kasvun ja oppimisen edellytykset ovat heikentyneet sairauden, vamman tai toimintavajavuuden vuoksi. Lisäksi erityistä tukea tarvitsevat psyykkisen tai sosiaalisen tuen piiriin kuuluvat lapset. Erityiseen tukeen ovat oikeutettuja myös lapset, joilla on opetuksen ja oppilashuollon asiantuntijoiden ja huoltajan mukaan kehityksessään oppimisvalmiuksiin liittyviä riskitekijöitä. Lasten, jotka ovat pidennetyn oppivelvollisuuden (11-vuotinen oppivelvollisuus) piirissä tai joiden perusopetuksen aloittamista on päätetty siirtää vuotta myöhemmäksi sekä lasten, jotka otetaan/siirretään erityisopetukseen esiopetuksen aikana, tulee saada erityistä tukea esiopetuksessa. Erityinen tuki sisältää oppimisvaikeuksien varhaisen tunnistamisen, ennaltaehkäisyn ja kuntouttamisen. Tärkeää on eri ammattiryhmien yhteistyö, mm. tehostettu perhetyö ja neuvolatoiminta, lapsipsykologi, perheterapeutti, puheterapeutti, toimintaterapeutti, erityislastentarhanopettaja, Tuettu esiopetus ja Olavin koulu. 6.2 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN LAPSEN ESIOPETUKSEN YKSILÖLLISTÄMINEN Lapsen esiopetuksen fyysinen ja sosiaalinen oppimisympäristö ja tarvittavat tukipalvelut tulee ensisijaisesti järjestää niin, että lapsi voi mahdollisimman täysipainoisesti osallistua ryhmän toimintaan. Lapsen esiopetus on leikinomaista, toiminnallista, lapsen kehitystasos-

15 14 ta lähtevää oppimista ryhmässä ja yksilönä. Työskentelyn perustana ovat yleisen esiopetussuunnitelman tavoitteet. Erityistä tukea tarvitsevalle lapselle laaditaan lapsen esiopetuksen suunnitelma yhdessä huoltajan ja tarvittavien asiantuntijoiden kanssa (LIITE 1). Suunnitelman tulee sisältää lapsen kasvulle ja kehitykselle asetettavat tavoitteet sekä arvio lapsen vahvuuksista ja oppimiseen liittyvistä riskitekijöistä ja vaikeuksista. Suunnitelmaan kirjataan oppimisympäristöön liittyvät muutostarpeet sekä opetukseen osallistumisen edellyttämät tuki- ja oppilashuoltopalvelut, niistä vastaavat tahot sekä edistymisen seuranta ja arviointi. Jos lapsi on otettu/siirretty erityisopetukseen, lapselle laaditaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) (LIITE 2). Erityisopetus esiopetuksen yhteydessä järjestetään pääasiassa muun opetuksen ohessa samanaikaisesti tai pienryhmä ja yksilötyöskentelynä. Erityistä tukea tarvitsevista lapsista voidaan muodostaa myös oma ryhmä (Tuettu esiopetus). Erityistä tukea tarvitseva lapsi voi aloittaa esikoulun myös Olavin erityiskoulun esiopetusryhmässä. Mikäli tuen tarpeessa oleva lapsi saa esiopetusta tavallisessa lapsiryhmässä, sekä henkilökunta että lapsi saa tukea ja ohjausta kiertävältä erityislastentarhanopettajalta. Opetusta järjestettäessä tulee huolehtia siitä, että erityistä tukea tarvitsevan lapsen siirtyminen perusopetukseen tapahtuu yhteistyössä perusopetuksesta ja esiopetuksesta vastaavan henkilöstön sekä huoltajan kanssa. 7. ERI KIELI- JA KULTTUURIRYHMIIN KUULUVIEN LASTEN ESIOPETUK- SEN JÄRJESTÄMINEN 7.1 OPETUSKIELI Esiopetuksen opetuskielestä on säädetty perusopetuslain 10 :ssä (1288/99). Lapsen äidinkielen taitojen kehittämiseen tähtäävää esiopetusta on annettava esiopetuksen yleiskielellä. Ulvilassa esiopetuskielenä on suomi. 7.2 ERI KIELI -JA KULTTUURIRYHMÄT Eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvien lasten esiopetus järjestetään Ulvilassa esiopetusta antavissa yksiköissä. Esiopetuksessa eri kieli- ja kulttuuriryhmiin (viittomakieliset, maahanmuuttajat, kaksikieliset) kuuluvan lapsen kulttuuritausta otetaan huomioon sekä tuetaan hänen kehitystään ja oppimistaan yksilöllisesti. On myös tärkeätä, että lapsi oppii kunnioittamaan omaa kulttuuriaan ja kieltään.

16 15 8. YHTEISTYÖ 8.1 YHTEISTYÖ KOTIEN KANSSA Esiopetuksen ja kotien yhteistyöllä, kasvatuskumppanuudella, mahdollistetaan lapsen kokonaisvaltaisen hyvän kasvun, kehityksen ja oppimisen tukeminen. Vanhemmilla on ensisijainen vastuu lapsen kasvatuksesta sekä oman lapsensa tuntemus. Esiopetuksen henkilöstön tehtävänä on tukea kotien kasvatustyötä sekä vastata osaltaan lapsen kasvatuksesta ja opetuksesta esiopetuksen aikana. Tietoja ja kokemuksia lapsesta vaihdetaan yhteisissä keskusteluissa. Muita yhteistyömuotoja ovat mm. vanhempainillat, juhlat, teematapahtumat, retket, erilaiset tiedotteet ja reissuvihko. Vanhemmat osallistuvat esiopetuksen toimivuuden suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen. Esiopetuksessa laaditaan lapsen esiopetuksen suunnitelma yhteistyössä vanhempien kanssa. Jos lapsella on entuudestaan lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen VASU, esiopetussuunnitelma liitetään siihen. 8.2 YHTEISTYÖ MUUN VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN KANSSA Esiopetuksen ja perusopetuksen yhteistyön keskeisenä sisältönä on yhteistyömuotojen ja rakenteiden luominen ja kehittäminen niin, että varmistetaan lapselle kehityksellinen ja opetuksellinen jatkumo. Lapsi siirtyy turvallisesti ja joustavasti esiopetuksesta perusopetukseen. Tarvittaessa kiertävät erityislastentarhanopettajat tai koulupsykologi järjestävät kouluvalmiuden ryhmätutkimuksen. Lapsi voidaan ohjata myös psykologin yksilötutkimuksiin. Yhteistyössä vanhempien sekä muiden yhteistyötahojen kanssa pyritään löytämään lapselle sopiva koulumuoto. Vuosittain laaditaan esi- ja alkuopetuksen yhteistyön toimintasuunnitelma ja sen toteutumista seurataan. Esioppilaan siirtyessä kouluun hänestä laaditaan yhdessä vanhempien kanssa koulutulokastiedote. Syksyllä laaditaan esiopetuksen työsuunnitelma, joka voidaan antaa lähikouluille. Esiopetus toimii siltana muun varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen välillä. Myös varhaiskasvatuksen sisäinen yhteistyö pyritään säilyttämään kiinteänä. Eri ammattiryhmien yhteistyöllä luodaan positiivinen oppimisympäristö ja ilmapiiri erityisosaamista hyväksikäyttäen.

17 YHTEISTYÖ MUIDEN TAHOJEN KANSSA Yhteistyötä tehdään koko laajan lasta ja perhettä palvelevan verkoston kanssa. Yhteistyötahoja ovat mm. sosiaali-, koulu-, terveys-, kulttuuri- ja liikuntatoimi sekä seurakunta ja eri järjestöt. 9. ESIOPETUKSEN OPPILASHUOLLON SUUNNITELMA JA SIIHEN LIITTYVÄN YHTEISTYÖN JÄRJESTÄMINEN Esiopetuksen oppilashuolto on lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Esiopetuksen oppilashuolto on osa muun varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuollollista jatkumoa. Oppilashuolto on tärkeässä osassa Ulvilan varhaisen puuttumisen toimintamallissa. Oppilashuollolla edistetään välittämisen, huolenpidon ja myönteisen vuorovaikutuksen toimintakulttuuria ja varmistetaan kaikille tasavertainen kasvamisen ja oppimisen mahdollisuus. Esiopetus vahvistaa lapsen oppimisedellytyksiä edistämällä, tukemalla ja seuraamalla lapsen oppimisen valmiuksien kehittymistä. On tärkeää, että jokaisen lapsen kohdalla havaitaan erityisen tuen tarve mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, puututaan siihen ja ohjataan lasta ja perhettä avun saamiseksi sekä saadaan tarvittavat lisäresurssit ohjaavaa ja kuntouttavaa työtä varten. Lapsen tervettä itsetuntoa vahvistetaan myönteisten oppimiskokemusten avulla. Esiopetuksen oppilashuolto kuuluu kaikille esiopetuksessa työskenteleville ja sitä toteutetaan yhteistyössä kotien kanssa. Sosiaalitoimen alaisuudessa oppilashuoltoryhmästä käytetään nimeä päivähoidon tukiryhmä. Päivähoidon tukiryhmään ja perusopetuksen oppilashuoltoryhmään kuuluvat sosiaalityöntekijä, psykologi, erityislastentarhanopettaja/erityisopettaja ja terveydenhoitaja, joiden tehtävänä on yhdessä henkilöstön kanssa lapsen kehityksen ja oppimisen esteiden varhainen tunnistaminen ja niihin puuttuminen. Ryhmän toiminta on luottamuksellista. Esiopetuksen kuljetuksissa noudatetaan yleiselle turvallisuudelle asetettuja tavoitteita ja ohjeita. Kuljetukset järjestetään lainsäädännön ja sosiaalilautakunnan vahvistamien päätösten mukaisesti. Sekä päiväkodeissa että kouluissa tulee olla toimintaohjeet, jotka koskevat lapsen hakemista päiväkodista, liikennekäyttäytymistä, pelastautumista ja eri kriisitilanteiden hoitoa hätätilanteissa. 10. ESIOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN YHDISTETYISSÄ RYHMISSÄ Esiopetusta voidaan järjestää myös erilaisissa yhdistetyissä ryhmissä sekä päiväkodeissa että kouluissa.

18 VUOTIAAT PÄIVÄHOIDOSSA Esioppilaiden päivä voi sisältää esiopetuksen lisäksi myös päivähoitoa 3-6 vuotiaiden ryhmässä. Osa toiminnasta voi olla koko lapsiryhmän yhteistä toimintaa ja osa esioppilaiden omaa toimintaa. Viikkotunteja on 19. Kellonajat ja esiopetuspäivät on määritelty päiväkodin esiopetuksen työsuunnitelmassa. Esiopetusaika sisältää päivittäin sisältö-alueitten mukaista toimintaa, leikkiä, ulkoilua ja ruokailua. Esiopetuksen pedagogiselle toteuttamiselle voidaan varata koko päiväkodin oppimisympäristön lisäksi oma tila ja välineet. Esiopetus ei ole paikkaan sidonnainen vaan sitä voidaan toteuttaa myös erilaisissa ympäristöissä kuten liikuntasali, luonto, teatterit, näyttelyt jne. Esioppilaan päivähoito-osuuden aikana korostuvat erityisesti eri-ikäisten ja erilaisten lasten huomioon ottaminen sekä sosiaaliset kontaktit leikkitilanteissa ja ulkoilussa ESIOPETUS YHDYSLUOKASSA PERUSOPETUKSEN KANSSA Esiopetus voi toimia yhdysluokassa 1-2 -luokan kanssa. Viikkotunteja esiopetusluokalla voi olla Esioppilaat toimivat koulutoimen alaisuudessa. Esiopetus järjestetään esiopetussuunnitelman mukaisesti, mutta esioppilaat ovat samassa luokassa ollessaan kiinteästi yhteydessä myös alkuopetuksen opetussuunnitelman kanssa. Esiopettajana toimii luokan opettaja. Luokalla voi olla käytössään myös koulunkäyntiavustaja. Perusopetuksen yhteydessä voi toimia myös esiopetus, jossa esioppilaat ja 1-2 -luokka toimivat samassa tilassa. Tilassa on erilaisia oppimista tukevia oppimisympäristöjä. Tavoitteena on vuosiluokkiin sitoutumaton esi- ja alkuopetus, joka yhdistää varhaiskasvatuksen ja koulun maailmat toisiinsa joustavasti ja lapsilähtöisesti. Opetuksellisesti työnjako perustuu koulutukseen; luokanopettaja vastaa perusopetuksesta, lastentarhanopettaja esiopetuksesta ja koulunkäyntiavustaja oppimaan ohjaamisesta. Tällaisessa esiopetuksessa tehdään erityisesti yhteistyötä sosiaali- ja koulutoimen välillä. 11. LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMAN LAATIMISEN PERIAATTEET Esiopetusvuoden alkaessa laaditaan yhdessä vanhempien kanssa lapsen esiopetuksen suunnitelma, jonka tarkoitus on turvata lapselle parhaat edellytykset kasvaa ja oppia. Suunnitelmassa kiinnitetään huomiota yksilön kehityksen kannalta olennaisimpiin tekijöihin. Vanhemmat arvioivat lapsensa kasvua ja kehitystä ja ilmaisevat omia toiveitaan ja mahdollisia huolenaiheita esiopetusvuotta silmälläpitäen. Suunnitelma voi sisältää myös lapsen käsitystä omista vahvuuksistaan ja toiveistaan omalle oppimiselle. Esiopetuksesta vastaava opettaja kokoaa näiden sekä oman ammatillisen näkemyksensä pohjalta esiopetusvuoden tärkeimmät tavoitteet, joiden toteutumista seurataan ja arvioidaan.

19 LAPSEN KEHITTYMISEN JA OPPIMISEN SEURANTA SEKÄ ARVIOINTI Arvioinnin tarkoituksena on löytää lapsen vahvuudet ja mielenkiinnon kohteet. Lisäksi arviointi auttaa tunnistamaan mahdollisia tuettavia alueita kehityksessä ja käyttäytymisessä sekä löytämään ratkaisuja näiden selvittelyyn ja tukemiseen. Arviointi perustuu esiopetuksen yleisten tavoitteiden ja lapsen henkilökohtaisten tavoitteiden toteutumiseen. Arviointiin ja uusien tavoitteiden asetteluun osallistuvat opettaja ja lapsen vanhemmat sekä lapsi omien edellytyksiensä mukaan. Lapselle annettava palaute on sanallista ja kannustavaa. Itsearviointi vahvistaa lapsen tietoisuutta omasta oppimisesta, edistää kasvua ja vahvistaa lapsen itsetuntemusta. Oman toiminnan arviointia harjoitellaan erilaisten keskustelujen avulla. Tärkeää on, että yhdessä arvioidaan myös lapsiryhmän toimintaa ja kehittymistä. Itsearvioinnin tukena voidaan käyttää erilaisia lomakkeita. Esiopetusvuoden lopulla laaditaan koulutulokastiedote. Tiedotteessa arvioidaan koulutulokkaan sosiaalisia taitoja, työskentelytaitoja, motoriikkaa ja hahmotusta sekä kielellisiä ja matemaattisia valmiuksia. Koulutulokastiedote siirtyy lapsen uudelle opettajalle esiopettajan ja alkuopettajan tavatessa kevätkeskustelussa. Alkuopettajat ja esiopettajat tapaavat palautteen merkeissä vielä seuraavana syksynä. Tässä opetussuunnitelmassa on liitteenä malli koulutulokastiedotteesta (LIITE 3). Esiopetuksen päätteeksi annetaan osallistumistodistus. Todistus ei sisällä henkilökohtaista arviointia (LIITE 4). 13. TOIMINNAN JATKUVA SEURANTA JA ARVIOINTI Esiopetuksessa toiminta on tavoitteellista ja suunniteltua, joten tavoitteiden toteutumista ja toimintaa arvioidaan koko ajan. Toiminnan aikana arvioidaan kulunutta vuotta ja tehdään mahdollisesti muutoksia seuraavaa vuotta varten. Esiopettajat arvioivat omaa toimintaansa itsearvioinnin ja henkilökohtaisten arviointien avulla. Vanhemmat arvioivat esiopetuksen toimintaa vastaamalla toimintaa arvioivaan kyselyyn. Ulvilassa on käytössä päivähoidon laatukäsikirja, johon sisältyy mm. esiopetussuunnitelma. Laatukäsikirja on sekä henkilöstön että vanhempien käytettävissä.

20 19 LIITE 1 Liite 1 Erityistä tukea tarvitsevan lapsen esiopetuksen suunnitelma (liitetään opetussuunnitelmaan myöhemmin)

21 20 LIITE 2 ULVILAN KAUPUNKI HOJKS- Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma Nimi lapsiryhmä Lähiosoite postinumero -toimipaikka Syntymäaika Huoltaja/huoltajat Diagnoosi / lausunto / pulma Kuntoutuspalvelut, lääkitys Muuta (sisarukset, neuvola, muut yhteistyötahot) HOJKS:n laadintapäivä Palaveriin osallistujat Huoltajan / huoltajien allekirjoitus ( allekirjoitus on tiedonsiirtolupa: henkilökunta saa luvallamme olla yhteydessä muihin lapsen kanssa tekemisissä oleviin tahoihin ) Seurantapalaveri ja siihen osallistujat

22 21 1. Lapsen vahvuudet ja voimavarat lapsi vanhemmat päivähoidon henkilökunta 2. Pulmat / kuntoutettavat alueet 3. Tavoitteet 4. Menetelmät

23 22 5. Seurantapalaverit pvm..20 Kokoonkutsuja Huoltajan/huoltajien allekirjoitus pvm..20 Kokoonkutsuja Huoltajan/huoltajien allekirjoitus pvm..20 Kokoonkutsuja Huoltajan/huoltajien allekirjoitus pvm..20 Muuta Kokoonkutsuja Huoltajan/huoltajien allekirjoitus

24 23 5. Seurantapalaverit pvm..20 Kokoonkutsuja Huoltajan/huoltajien allekirjoitus pvm..20 Kokoonkutsuja Huoltajan/huoltajien allekirjoitus pvm..20 Kokoonkutsuja pvm..20 Kokoonkutsuja Huoltajan/huoltajien allekirjoitus Huoltajan/huoltajien allekirjoitus Muuta Kokoonkutsuja Huoltajan/huoltajien allekirjoitus

25 24 KOULUTULOKASTIEDOTE pvm LIITE 3 Lapsen nimi synt.aika Päiväkoti / ryhmä Lastentarhanopettaja KIINNOSTUNEISUUS JA VAHVAT ALUEET 1. SOSIAALISET TAIDOT / TYÖSKENTELYTAIDOT Osaa Osaa vaihtelevasti Harjoittelee Lapsi ratkaisee erimielisyyksiä myönteisin keinoin Lapsen leikki onnistuu yhdessä muiden kanssa Lapsi uskaltaa osallistua, yrittää ja uskoo osaavansa Lapsi keskittyy toimintaan Lapsi noudattaa sääntöjä ja ohjeita Lapsi suorittaa annetut tehtävät loppuun Muuta 2. MOTORIIKKA JA HAHMOTUS Osaa Osaa vaihtelevasti Harjoittelee Lapsi tunnistaa ja nimeää kehonsa osat Lapsi tietää/tuntee suunnat Lapsi hyppii yhdellä jalalla Lapsi heittää ja ottaa kiinni pallon Lapsi hallitsee saksiotteen ja osaa leikata Lapsi hallitsee kynäotteen Kätisyys, oikeakätinen vasenkätinen vaihtaa kättä Muuta 3. KIELELLISET VALMIUDET Osaa Osaa vaihtelevasti Harjoittelee Lapsi kuuntelee satuja ryhmätilanteessa ja muistaa kuulemansa Lapsi kertoo ja kuvailee asioita ja tapahtumia Lapsi ymmärtää ohjeita ryhmätilanteissa ja toimii niiden mukaan Lapsi kirjoittaa etunimensä Lapsella on lukemisen valmiuksia (riimittelee, tunnistaa ja erottelee äänteitä) Lapsi osaa/ei osaa lukea Muuta 4. MATEMAATTISET VALMIUDET Osaa Osaa vaihtelevasti Harjoittelee Lapsi luettelee luvut 0-10 lukuloruna Lapsi tietää numeron ja määrän vastaavuuden Lapsi tunnistaa kolmion, neliön ja ympyrän Muuta Vanhempien allekirjoitus:

26 LIITE 4 25

27 26 1

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 1 Kurikka lapsen nimi Kansilehteen lapsen oma piirros Lapsen ajatuksia ja odotuksia esiopetuksesta (vanhemmat keskustelevat kotona lapsen kanssa ja kirjaavat) 2 Eskarissa

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetusiltaan!

Tervetuloa esiopetusiltaan! Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetus Järvenpäässä toimintakaudella 2010-2011 Esiopetuksen hakemusten palautus 19.2. mennessä Tiedot esiopetuspaikasta 31.5. mennessä Esiopetus alkaa 1.9.2010 ja päättyy

Lisätiedot

TAKAJÄRVEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015

TAKAJÄRVEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 TAKAJÄRVEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 SISÄLTÖ: ESIOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS ESIOPETUKSEN OPPIMISYMPÄRISTÖ ESIOPETUKSESSA NOUDATETTAVAT KASVATUS- JA OPPIMISTAVOITTEET

Lisätiedot

Posion esiopetuksen opetussuunnitelma

Posion esiopetuksen opetussuunnitelma Posion esiopetuksen opetussuunnitelma Hyväksytty 8.5.2001 Voimaantulo 1.8.2001 SISÄLLYSLUETTELO 1. Esiopetuksen järjestämisen toiminta-ajatus 2. Esiopetuksen toimintaympäristö 3. Esiopetuksen painotukset

Lisätiedot

Esiopetuksesta perusopetukseen. Anja Huurinainen-Kosunen 15.1.2014

Esiopetuksesta perusopetukseen. Anja Huurinainen-Kosunen 15.1.2014 Esiopetuksesta perusopetukseen 15.1.2014 Lapsen kasvun ja kehityksen polku varhaiskasvatus 0-6 v (=päivähoito ja esiopetus) -> esiopetus 6 v. -> perusopetus alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää 7 vuotta

Lisätiedot

MILLAINEN MINÄ OLEN?

MILLAINEN MINÄ OLEN? MILLAINEN MINÄ OLEN? hidas vilkas reipas voimakas tahtoinen keskitty mätön herkkä iloinen rohkea LAPSEN VALOKUVA tyytyväi nen sinnikäs utelias Toimintavuosi - omatoi minen ujo kärsiväl linen toiset huomioonott

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA

LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Kasv. 12.6.2014 Liite 1 LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Lapsen nimi Syntymäaika Osoite Vanhempien yhteystiedot Päiväkoti ja ryhmä (ryhmäkoko ja rakenne) Yhteystiedot Opettaja Hyvä lapsen huoltaja!

Lisätiedot

KÄRJEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA

KÄRJEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA KÄRJEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA MATEMATIIKKA Matematiikka on tapa hahmottaa ja jäsentää ympäröivää maailmaa ja tapa ajatella. Matemaattiset kokemukset ovat olennaisia lapsen ajattelun kehittymiselle.

Lisätiedot

PELASTUSARMEIJAN PORIN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA

PELASTUSARMEIJAN PORIN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA PELASTUSARMEIJAN PORIN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA Toiminta-ajatus ja tavoitteet: Esiopetusta suunniteltaessa otetaan huomioon, että toiminnan keskipisteenä ja toteuttajana on lapsi. Tavoitteena on

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Liite 1 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma HENKILÖSTÖN JA HUOLTAJAN YHDESSÄ LAATIMA ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Perustiedot Lapsen nimi: Syntymäaika: Osoite: Huoltajien yhteystiedot: Päiväkoti

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA. Lapsen hetu:

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA. Lapsen hetu: IISALMEN KAUPUNKI LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA on päivähoidon henkilöstön ja vanhempien yhteinen työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Edivan lomakkeen pohjalta muokattu) Salassa pidettävä, arkistoitava, kopio siirtyy lapsen mukana

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Edivan lomakkeen pohjalta muokattu) Salassa pidettävä, arkistoitava, kopio siirtyy lapsen mukana 1 F:\koti\_Varhaiskasvatus\Vasu\Lapsen-vasulomake-2015.doc Lapsen nimi: (kuva) Synt.aika: Tärkeimmät puh.nrot: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat:

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 1. YKSIKKÖ Aitohelmen päiväkoti Klaukkalantie 72, 01800 KLAUKKALA Piccolot ja Pillipiiparit kokopäiväesiopetusryhmät Vikkelät ja Nokkelat osapäiväesiopetusryhmät 2. TOIMINTA-AIKA

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen vasun tekeminen perustuu varhaiskasvatuslakiin. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

MÖLLÄRINRANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MÖLLÄRINRANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 MÖLLÄRINRANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 MÖLLÄRINRANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT...3 TOIMINTA-AJATUS....3 ARVOT............3 2 VARHAISKASVATUKSEN

Lisätiedot

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN KOULUTULOKKAAN TARJOTIN 11.1.2016 VUOSILUOKAT 1-2 KOULULAISEKSI KASVAMINEN ESIOPETUKSEN TAVOITTEET (ESIOPETUKSEN VALTAKUNNALLISET PERUSTEET 2014) Esiopetus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että lapsilla

Lisätiedot

LUVIAN KUNNAN ESIOPETUSSUUNNITELMA

LUVIAN KUNNAN ESIOPETUSSUUNNITELMA LUVIAN KUNNAN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2 Sisällysluettelo sivu Johdanto 3 Toiminta-ajatus 3 Oppimisympäristö 4 Yhteistyö 4 Oppilashuolto 4 Esiopetuksen sisältöalueet 5 Kieli ja vuorovaikutus 5 Matematiikka

Lisätiedot

Tasavertaisella ja toista kunnioittavalla tavalla luomme yhdessä luottamuksellisen ja lasta tukevan kasvatusilmapiirin.

Tasavertaisella ja toista kunnioittavalla tavalla luomme yhdessä luottamuksellisen ja lasta tukevan kasvatusilmapiirin. Hyvä huoltaja Jokaiselle esiopetuksessa olevalle lapselle laaditaan lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma yhdessä huoltajan kanssa. Suunnitelman toteutumista arvioidaan säännöllisesti. Kun lapsi vaihtaa

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (Lapsen vasu) on päivähoidon henkilöstön ja vanhempien yhteinen työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä

Lisätiedot

ESIOPETUSVUODEN HAVAINNOINTIja SUUNNITTELULOMAKE. Lapsen nimi:

ESIOPETUSVUODEN HAVAINNOINTIja SUUNNITTELULOMAKE. Lapsen nimi: ESIOPETUSVUODEN HAVAINNOINTIja SUUNNITTELULOMAKE Lapsen nimi: kevät 2016 1 PERUSTIEDOT Lapsen sukunimi, etunimi Henkilötunnus Lapsen äidinkieli Huoltaja 1 Huoltaja 2 Osoite Osoite Puhelin Puhelin Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Kurikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Edivan lomakkeen pohjalta muokattu) Salassa pidettävä, arkistoitava, kopio siirtyy lapsen mukana

Kurikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Edivan lomakkeen pohjalta muokattu) Salassa pidettävä, arkistoitava, kopio siirtyy lapsen mukana 1 Lapsen nimi: (kuva) Synt.aika: Tärkeimmät puh.nrot: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Ediva ) Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä

Lisätiedot

Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika

Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika esiopetusyksikkö ja ryhmä lastentarhanopettaja erityisopettaja/ kelto 1. Lapsen kasvun ja oppimisen tilanne Lapsen

Lisätiedot

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS 1. Siilin päiväkoti 2. Päiväkodin tärkeät asiat 3. Lapsilähtöisyys 4. Varhaiskasvatuksen suunnittelu 5. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen 6. Erityinen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU Honkajoen kunta Sivistystoimi Varhaiskasvatus KIS KIS KISSANPOIKA KISSA TANSSII JÄÄLLÄ SUKAT KENGÄT KAINALOSSA HIENO PAITA PÄÄLLÄ VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU 3-5 VUOTIAAT Lapsen nimi Syntymäaika Päivähoitopaikka

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA

LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA Kasvatuksen ja opetuksen toimiala LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA Lapsen esiopetuksen suunnitelma laaditaan yhdessä lapsen, huoltajan ja esiopetuksesta vastaavan lastentarhanopettajan kanssa. Suunnitelmaan

Lisätiedot

Esioppilaan oma sivu PIIRRÄ OMA KUVASI. Karstulan kunta/lapsen esiopetussuunnitelma. Missä asioissa olet hyvä/taitava? Mitä leikkejä leikit mieluiten?

Esioppilaan oma sivu PIIRRÄ OMA KUVASI. Karstulan kunta/lapsen esiopetussuunnitelma. Missä asioissa olet hyvä/taitava? Mitä leikkejä leikit mieluiten? Esioppilaan oma sivu NIMESI: Mitä leikkejä leikit mieluiten? PIIRRÄ OMA KUVASI Mikä saa sinut iloiseksi? Missä asioissa olet hyvä/taitava? Mitä haluaisit oppia eskarissa? Keskustelun teemat Vanhempien

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA

LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA 1 Myrskylän kunta LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Lapsen nimi: Syntymäaika: Esiopetuksessa havainnoitavia asioita: lapsen vahvuudet, opitut taidot ja mielenkiinnonkohteet syksy kevät työskentelytaidot

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Tämä on lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, joka sisältää esiopetuksen oppimissuunnitelman sekä mahdollisen tehostetun eli varhaisen tai

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistietoa varhaiskasvatussuunnitelmasta 2. Taustaa varhaiskasvatussuunnitelmalle 2.1 Varhaiskasvatuksen sisältöä ohjaavat

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011 1 Sisällysluettelo Metsolan päiväkoti......3 Toiminta-ajatus...4 Lapsikäsitys...4 Arvopohja...4 Toiminnan toteuttaminen..5 Ohjattu toiminta.6 Erityinen

Lisätiedot

Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi. Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo

Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi. Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo 1 Edistää lapsen kasvu-, kehitys ja oppimisedellytyksiä Vahvistaa lapsen

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: Lapsen esiopetussuunnitelma (esiops) on esiopetuksen henkilöstön työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Kopio vasusta siirtyy huoltajan mukana lapsen vaihtaessa varhaiskasvatuspaikkaa Sivu 1 / 14 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: / 20 Syntymäaika: Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20 HIRVENSALMEN KUNTA VARHAISKASVATUS 1 LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20 Lapsen nimi syntymäaika Kasvatuskumppanit: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön

Lisätiedot

Raahen kaupunki

Raahen kaupunki 1 Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut Salassa pidettävä LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Esiopetuspaikka/päiväkoti Lapsen nimi Toimintavuosi 1/12 Lapsen oma osio (täytetään kotona) PIIRRÄ TÄHÄN KOTONA OMA KUVASI 2/12 Nämä asiat osaan jo Erityisen taitava

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

Aamu- ja välipalat valmistetaan päiväkodissa, mutta lounasateria tuodaan Meri-Lapin Kuntapalvelun ravintokeskus Merestä.

Aamu- ja välipalat valmistetaan päiväkodissa, mutta lounasateria tuodaan Meri-Lapin Kuntapalvelun ravintokeskus Merestä. 1 MÖYLYNLEHDON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1. Möylynlehdon päiväkoti Möylynlehdon päiväkoti on perustettu vuonna 1977. Sen pinta-ala on 294 m 2 ja tiloissa toimii tällä hetkellä kaksi lapsiryhmää;

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (LAPSEN VASU)

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (LAPSEN VASU) Lapsen nimi: LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (LAPSEN VASU) Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan jokaiselle varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle yhdessä huoltajien kanssa. Se on henkilöstön ja

Lisätiedot

LINNAINMAAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA

LINNAINMAAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA LINNAINMAAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS JA OPPIMISYMPÄRISTÖN KUVAUS Esiopetuksemme tavoitteena on tutustuttaa lapsi koulumaailmaan vähitellen. Siksi esiopetusta annetaan

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Kopio siirtyy lapsen mukana Sivu 1 / 14 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: / 20 Ikä: Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Liitteet

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Liitteet Kopio siirtyy lapsen mukana Sivu 1 / 13 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20 Lapsen nimi: Ikä: Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lisätiedot

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Iso ja pieni on yhdessä kaksi. Kaksi voi yhdessä leikkiä. Ei tunne itseään vieraaksi. Hellyydellä voi täyttyä. Iso ylettyy helposti korkealle, pieni taas mahtuu

Lisätiedot

5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT

5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT 5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT Oppilasta autetaan oppimisvaikeuksissa eri tukimuodoin, jotka määräytyvät vaikeuksien laadun ja laajuuden mukaan. Keskeistä on varhainen

Lisätiedot

SAUVOSAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

SAUVOSAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SAUVOSAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1 SAUVOSAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT...3 1.1 Toiminta-ajatus...3 1.2 Arvot...3 2 VARHAISKASVATUKSEN TAVOITTEET...3

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: Lapsen esiopetussuunnitelma on esiopetuksen henkilöstön työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä,

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa luokilla

Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa luokilla Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa 1. 6. luokilla Sisällysluettelo Suomen kielen ja kirjallisuuden arviointi lukuvuositodistuksessa... 1 Ruotsin arviointi lukuvuositodistuksessa... 2 Englannin arviointi

Lisätiedot

ESIOPETUS YLÖJÄRVELLÄ Elämän eväitä matkalla kouluun

ESIOPETUS YLÖJÄRVELLÄ Elämän eväitä matkalla kouluun ESIOPETUS YLÖJÄRVELLÄ Elämän eväitä matkalla kouluun Hyvät esiopetusikäisen lapsen vanhemmat! Tämä tiedote kertoo esiopetuksen järjestämisen yleisistä periaatteista Ylöjärvellä. Jokaisella esiopetusta

Lisätiedot

Ilmaisun monet muodot

Ilmaisun monet muodot Työkirja monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin (ops 2014) Ilmaisun monet muodot Toiminnan lähtökohtana ovat lasten aistimukset, havainnot ja kokemukset. Lapsia kannustetaan kertomaan ideoistaan, työskentelystään

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

4-VUOTIAAN LAPSEN KEHITYKSEN SEURANTA

4-VUOTIAAN LAPSEN KEHITYKSEN SEURANTA 4-VUOTIAAN LAPSEN KEHITYKSEN SEURANTA LUOTTAMUKSELLINEN Lapsen nimi: Vanhemmat / huoltajat: Päivähoito-/kerhopaikka: Hoitaja: Syntymäaika: Terveydenhoitaja: 1. SOSIAALISET TAIDOT 1. Kuvaile millainen lapsi

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2015 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT (MUSIIKKILEIKKIKOULUN RYHMÄT), NIIDEN

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013

Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013 Nuppusten Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. NUPPUSTEN RYHMÄKUVAILU 2. NUPPUSTEN TOIMINTA-AJATUS 3. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ 4. KIELELLINEN KEHITYS JA KIELEN MERKITYS VARHAISKASVATUKSESSA

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä porrastaen, mikä mahdollistaa lapsen yksilöllisen kohtaamisen ja turvallisen vuorovaikutusilmapiirin. Pienryhmä

Lisätiedot

Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen.

Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Esiopetus ja 1.-3.lk Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Tutustu verkkosivuihin nuoriyrittajyys.fi Tutustu ohjelmavideoon nuoriyrittajyys.fi/ohjelmat/mina-sina-me

Lisätiedot

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa OPStuki 2016 TYÖPAJA 3 Rauma 23.9.2015 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luku 4.2. Arviointi opetuksen ja oppimisen tukena Opetushallituksen esiopetuksen

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Salassa pidettävä

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Salassa pidettävä 1 päivitetty 9/2012 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Salassa pidettävä LAPSEN TIEDOT Lapsen nimi Syntymäaika Lähiosoite Kutsumanimi Puhelin kotiin Lapsen allergiat, sairaudet

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 / 11 Lapsen nimi: JOENSUUN KAUPUNKI LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön työväline, jonka

Lisätiedot

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Opimme yhdessä ja jaamme oppimaamme, minkä pohjalta kehitämme toimintaamme ja toimintaympäristöjämme. Luomme avoimen ja kannustavan ilmapiirin,

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetuksen info-ilta 11.2.2014

Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetuksen info-ilta 11.2.2014 Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetuksen info-ilta 11.2.2014 TV/11.2.2014 Järvenpäässä annetaan maksutonta esiopetusta kunnallisissa ja ostopalveluna yksityisissä päiväkodeissa. (700 h/v) Esiopetukseen

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen omakuva (piirustus tai kuva) Lapsen nimi: Syntymäaika: Päivähoitopaikka: alkoi: päättyi: Tämä suunnitelma yhdessä hoitosopimuksen kanssa on varhaiskasvatuksen perusta

Lisätiedot

Maaselän päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma

Maaselän päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma Maaselän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMINEN 2.1 Leikkiminen 2.2 Liikkuminen 2.3 Tutkiminen 2.4 Taiteellinen kokeminen, ilmaiseminen ja

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA KOULUTUSPALVELUT Toimintakausi 20-20

LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA KOULUTUSPALVELUT Toimintakausi 20-20 VARHAISKASVATUSPALVELUT LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA KOULUTUSPALVELUT Toimintakausi 20-20 Huoltajat täyttävät tehostettu tuki Esiopetus täyttää Lapsen nimi Syntymäaika Kotiosoite Päiväkoti Lapsen

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva lainsäädäntö (lait 1136/2003, 1137/2003).

Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva lainsäädäntö (lait 1136/2003, 1137/2003). 1 1. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 1.1 Lainsäädäntö Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva lainsäädäntö (lait 1136/2003, 1137/2003). Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa säädetyn

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Pähkinätie 6 01710 Vantaa Puh. (09) 530 1100 muskari.musike@kolumbus.fi www.kolumbus.fi/muskari.musike Hämeenkylän musiikkileikkikoulun

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm. Keskusteluun osallistujat LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen Vasu) on vanhempien ja päivähoidon henkilöstön välinen työväline, jonka avulla luodaan

Lisätiedot

Lapsen perustiedot ja varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen perustiedot ja varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen perustiedot ja varhaiskasvatussuunnitelma Perustietolomake ja lapsen varhaiskasvatus on lasta hoitavan henkilökunnan (lapsiryhmän henkilökunta, kiertävä erityislastentarhanopettaja, päiväkodin johtaja/perhepäivähoidonohjaaja)

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN

SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010 Jyväskylän kaupungin esiopetussuunnitelma 2010 Oppilashuollon strategia Lapsen esiopetuksen

Lisätiedot

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI 12.12.2016 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä taitoja sekä ohjata

Lisätiedot

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä. Tavoitteenamme on kiireetön arki. Kirjaamme sovitut asiat ryhmävasuun. Päiväkotimme tilat ovat kaikkien

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2014-2015 JANAKKALAN KUNTA. Kettukallion päiväkoti

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2014-2015 JANAKKALAN KUNTA. Kettukallion päiväkoti ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2014-2015 JANAKKALAN KUNTA Kettukallion päiväkoti Työsuunnitelma 2014 2015 hyväksytty:. 2014 Marianna Kokko Päiväkodin johtaja Jere Lindroos Johtokunnan puheenjohtaja Työsuunnitelman

Lisätiedot

TIEDONSIIRTOLOMAKE LAPSEN SIIRTYESSÄ PÄIVÄHOIDOSTA ESIOPE- TUKSEEN

TIEDONSIIRTOLOMAKE LAPSEN SIIRTYESSÄ PÄIVÄHOIDOSTA ESIOPE- TUKSEEN Huoltajien lomake TIEDONSIIRTOLOMAKE LAPSEN SIIRTYESSÄ PÄIVÄHOIDOSTA ESIOPE- TUKSEEN Tiedonsiirron tarkoituksena on helpottaa yhteistyötä kodin, päivähoidon ja koulun kanssa. Tiedonsiirtolomakkeeseen kootaan

Lisätiedot

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodissa toimii 3-5-vuotiaiden ryhmä Peilivuori ja 1-4 vuotiaiden ryhmä Salasaari. Molemmissa ryhmissä toimitaan montessoripedagogiikan

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Salassa pidettävä, arkistoitava Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Esiopetuspaikka/päiväkoti Lapsen nimi Toimintavuosi 1 MINÄ ESIKOULULAINEN: KAAVAKE B (SIVUT 1-5) Lapsen oma osio (täytetään kotona)

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 Oppiaineen tehtävä Syventää ja laajentaa oppilaiden musiikillista osaamista. Luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA HARJULAN PÄIVÄKOTI 2010-2011 SISÄLLYS 1. YKSIKKÖ 2. TOIMINTA-AIKA 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 3.1 PSYYKKINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3.2 FYYSINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3.3 SOSIAALINEN

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintaympäristö 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Tavoitteet 4. Oppimisympäristö 5. Toiminnan perusta 6. Toiminta lapsen

Lisätiedot

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän Päiväkoti Alatalo Välitalo Ylätalo Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän päiväkodin VASU:n sisällysluettelo: Melukylän päiväkodin talot ja ryhmät Päiväjärjestys Arvot Visiot Toiminta-ajatus Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot