HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1"

Transkriptio

1 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus AIKA klo 13:15-14:33 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 3 Ilmoitusasiat 6 4 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 7 5 Kunnanvaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano 6 Kunnanvaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano 7 Valtuuston vaalilautakunnan vaali vuosille Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali 9 Kunnanhallituksen vaali vuosille Ympäristölautakunnan vaali vuosille Sivistyslautakunnan vaali vuosille Tarkastuslautakunnan vaali vuosille Keskusvaalilautakunnan vaali vuosille Kainuun alueellisen pelastuslaitoksen pelastuslautakunnan jäsenen vaali vuosille Käräjäoikeuden lautamiesten vaali vuosille Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten vaali vuosille Kainuun poliisilaitoksen yhteistoiminta-alueen neuvottelukunnan jäsenen ja varajäsenen nimeäminen 18 Kainuun liitto -kuntayhtymän yhtymävaltuuston (Kainuun maakuntavaltuusto) jäsenten ja varajäsenten vaali v Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenten ja varajäsenten vaali v Kuntaliiton kuntapäiväedustajien nimeäminen

2 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Jäsenen nimeäminen erikoissairaanhoidon kehittäminen - hankkeen ohjausryhmään valtuustokaudelle Valtuuston kokoontuminen Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuosina Asiointiliikenteen järjestäminen aj Kainuun liitto, Kainuun tuulivoimaselvityksen täydennyksen ohjausryhmän jäsenen nimeäminen 31 33

3 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ AIKA klo 13:15-14:33 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kemppainen Tapani 13:15-14:33 puheenjohtaja Toivanen Osmo 13:15-14:33 varapj. Hankkila Liisa 13:15-14:33 jäsen Heikkinen Aira 13:15-14:33 jäsen Heikkinen Pertti 13:15-14:33 jäsen Keränen Taisto 13:15-14:33 jäsen Luostarinen Pirjo 13:15-14:33 jäsen Mulari Reetta 13:15-14:33 jäsen Niskanen Markku 13:15-14:33 jäsen Pesola Leila 13:15-14:33 jäsen Keränen Heimo 13:15-14:33 kunnanjohtaja, esittelijä Heikkinen Tuula 13:15-14:33 pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUKSET Tapani Kemppainen Puheenjohtaja Tuula Heikkinen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 1-25 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Hyrynsalmi Pertti Heikkinen Tarkastanut etänä Taisto Keränen tarkastanut etänä PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja on nähtävänä kunnanviraston hallinto-osastolla viraston aukioloajan Tuula Heikkinen, hallintosihteeri

4 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KH 1 Kokouskutsu ja esityslista on postitettu kunnanhallituksen jäsenille Kunnanhallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kuusi jä sen tä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on saa pu vil la. Kunnanhallitus toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja pää tös val taisek si.

5 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta KH 2 Kunnanhallituksen pöytäkirja tarkastetaan etänä siten, että pöytäkirja lähetetään sähköpostin liitteenä niille henkilöille, joilla on sähköpostiosoite. Pöytäkirjan tarkastajat ilmoittavat sähköisesti joko hyväksyvänsä pöytäkirjan sellaisenaan tai esittävät korjauksensa pöytäkirjaan. Pöytäkirjan tarkastajien etähyväksymiset liitetään pöytäkirjaan. Pöytäkirjan tarkastajilta, joilla ei ole sähköpostia, otetaan tarkastusmerkintä paperiseen pöytäkirjaan. Kunnanhallitus valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitut toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Aakkosjärjestyksen mukaan tarkastusvuorossa ovat jäsenet Pertti Heik ki nen ja Taisto Keränen ja varalla Pirjo Luostarinen ja Reetta Mu la ri. Päätös: Kunnanhallitus valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Pertti Heik kisen ja Taisto Keräsen ja varalle Pirjo Luostarisen ja Reetta Mularin.

6 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat KH 3 Kunnanhallituksen saapunut posti ajalla liitteen 1 mukaan. Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tie toonsa saatetuksi.

7 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset KH 4 Hallintosäännön 7 :n mukaan viranomaisen tekemät päätökset on tie do tet ta va otto-oikeutta käyttävälle viranomaiselle neljän päivän ku lues sa pöytäkirjan tarkastamisesta tai päätöksen tekemisestä. Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään 14 päi vän kuluessa tiedoksisaannista. Tämä ei koske niitä henkilöstöasioi ta, joissa toimen- tai viranhaltijalla on ehdoton oikeus tai lain perus teella eivät ole julkisia tietoja. Kokouspöytäkirjat: - Sivistyslautakunta Ympäristölautakunta ja Viranhaltijapäätökset : Kunnanjohtaja Henkilöstöpäätökset: - palkkaus- ja poissaolopäätökset :t , , vuosilomapäätökset :t , , , Kielenkääntäjä Ylä-Kainuun Tarinakartasto -hankkee seen Yleiset päätökset: Etuosto-oikeuden käyttäminen tilasta Hakala, kiinteis tö tun nus Etuosto-oikeuden käyttäminen tilasta Lisä-Rintala, kiin teis tö tun nus Etuosto-oikeuden käyttäminen; määräala tilasta Ta pa ni la, kiinteistötunnus Etuosto-oikeuden käyttäminen; määräala tilasta Kemp paan leh to, kiinteistötunnus Etuosto-oikeuden käyttäminen tilasta Metsälä, kiin teis tö tun nus Etuosto-oikeuden käyttäminen; määräala tilasta Kel lo aho, kiinteistötunnus Kehityspäällikkö Henkilöstöpäätökset: - palkkaus- ja poissaolopäätökset :t: Asiakirjat ovat nähtävänä hallinto-osastolla ja kunnanhallituksen kokouksessa.

8 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi ja päättää, ettei pöytäkirjoi hin mer kit ty jä päätöksiä siirretä kunnanhallituksen käsiteltäväk si.

9 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano KH 5 Pöytäkirja kunnanvaltuuston pidetystä kokouksesta on pi det ty yleisesti nähtävänä Kunnanvaltuuston päätökset: 25 Hyrynsalmen kirkonkylän asemakaavan muutos, Istonniemi, kortte li Kiinteistöjen vaihtosopimus 27 Talousarvion toteutuminen Jäsenen valitseminen tarkastuslautakuntaan Matti Heikkisen tilalle 29 Nivan koulun peruskorjaus, määrärahan siirto 30 Ensihoidon tilantarve, ambulanssitallin rakentaminen 31 Lainan otto Oulun hallinto-oikeuden kirjaamosta saadun tiedon mukaan kunnanvaltuuston kokouksen päätöksistä ei ole vali tet tu. Lisätietoja asiasta antaa hallintosihteeri, p Kunnanhallitus päättää todeta, että kunnanvaltuuston pää tök set ovat syntyneet laillisessa jär jes tyk ses sä, eivätkä ole lain tai asetuksen vastaisia eikä kun nan val tuus to ole päätöksiä teh dessään ylittänyt toimivaltaansa sekä päät tää panna kunnanvaltuuston pää tök set täytäntöön kuntalain ja kun nan hal li tuk sen johtosäännön mää rää mäl lä tavalla.

10 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano KH 6 Pöytäkirja kunnanvaltuuston pidetystä kokouksesta on pi det ty yleisesti nähtävänä Kunnanvaltuuston päätökset: 34 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän pe rus so pimuk sen muuttaminen 35 Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2013 Oulun hallinto-oikeuden kirjaamosta saadun tiedon mukaan kunnanvaltuuston kokouksen päätöksistä ei ole vali tet tu. Lisätietoja asiasta antaa hallintosihteeri, p Kunnanhallitus päättää todeta, että kunnanvaltuuston pää tök set ovat syntyneet laillisessa jär jes tyk ses sä, eivätkä ole lain tai asetuksen vastaisia eikä kun nan val tuus to ole päätöksiä teh dessään ylittänyt toimivaltaansa sekä päät tää panna kunnanvaltuuston pää tök set täytäntöön kuntalain ja kun nan hal li tuk sen johtosäännön mää rää mäl lä tavalla.

11 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Valtuuston vaalilautakunnan vaali vuosille KH 7 Valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on kolme jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja yh den varapuheenjohtajan. Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, ellei valtuusto toisin päätä. Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Kunnallisten toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4 a, jon ka mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vas taa vis sa toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä nai sia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, joll ei erityisistä syistä muuta johdu. Sukupuolikiintiö koskee kaikkia kunnan ja kuntayhtymän toimielimiä lu kuun ottamatta valtuustoja, jotka valitaan yleisillä vaaleilla. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Lain mukaan kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenen olisi oltava samaa sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske. Lisätietoja asiasta antaa hallintosihteeri, p Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee toimikaudekseen suhteellisen vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, jo hon valitaan kolme jäsentä ja kullekin henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja va ra pu heen joh ta jan.

12 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali KH 8 Kuntalain 12 :n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Valtuuston työjärjestyksen mukaan valtuustossa on kaksi varapuheenjohtajaa. Tasa-arvolain 4 a :n vaatimus ei koske erikseen puheenjohtajistoa. Lisätietoja asiasta antaa hallintosihteeri, p Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee keskuudestaan kunnanvaltuuston puheenjohtajan, I varapuheenjohtajan ja II varapuheenjohtajan toimikaudekseen.

13 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallituksen vaali vuosille KH 9 Kunnanhallituksen johtosäännön mukaan valtuusto valitsee kah den vuo den toimikaudeksi kunnanhallitukseen kymmenen jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 1. kunnan keskushallinnossa kunnanhallituksen alaisena toimiva kun nan palveluksessa oleva henkilö; 2. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden val mis te lus ta; eikä 3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jä se ne nä taikka johtava ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos ky sy myk ses sä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olen nais ta hyötyä tai vahinkoa. Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheen johtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myös kään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muus sa vas taa vas sa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta. Enemmistö kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä. Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Kunnallisten toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4 a, jon ka mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vas taa vis sa toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä nai sia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, joll ei erityisistä syistä muuta johdu. Sukupuolikiintiö koskee kaikkia kunnan ja kuntayhtymän toimielimiä lu kuun ottamatta valtuustoja, jotka valitaan yleisillä vaaleilla. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Lain mukaan kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenen olisi oltava samaa suku-

14 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus puolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske. Lisätietoja asiasta antaa hallintosihteeri, p Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee kahden vuo den toimikaudeksi kunnanhallitukseen kymmenen jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.

15 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Ympäristölautakunnan vaali vuosille KH 10 Teknisen toimen päävastuualueen toimielimenä toimii ympäristölautakunta, johon valtuusto valitsee toimikaudekseen seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen (KV Hal lin to sään tö). Hallintosäännön mukaan lautakuntien puheenjohtajat ovat valtuutettuja. Vallikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuus toon, ei kui tenkaan: 1. asianosaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva hen ki lö; 2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palvelukses sa; eikä 3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jä se ne nä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rin nas tet ta vas sa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa ta van omai sesti kä si teltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuot ta maan olennais ta hyö tyä tai vahinkoa. Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Kunnallisten toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4 a, jon ka mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vas taa vis sa toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä nai sia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, joll ei erityisistä syistä muuta johdu. Sukupuolikiintiö koskee kaikkia kunnan ja kuntayhtymän toimielimiä lu kuun ottamatta valtuustoja, jotka valitaan yleisillä vaaleilla. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Lain mukaan kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenen olisi oltava samaa sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske. Lisätietoja asiasta antaa hallintosihteeri, p Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee toimikaudekseen ympäristölautakuntaan seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Valtuusto valitsee jäsenistä pu heen joh ta-

16 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus jan ja varapuheenjohtajan.

17 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Sivistyslautakunnan vaali vuosille KH 11 Sivistystoimen päävastuualueen toimielimenä toimii sivistyslautakunta, johon valtuusto valitsee toimikaudekseen seitsemän jäsentä ja kul le kin henkilökohtaisen varajäsenen (KV Hallintosääntö). Hallintosäännön mukaan lautakuntien puheenjohtajat ovat val tuu tet tu ja. Vallikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuus toon, ei kui tenkaan: 1. asianosaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva hen ki lö; 2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palvelukses sa; eikä 3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jä se ne nä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rin nas tet ta vas sa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa ta van omai sesti kä si teltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuot ta maan olennais ta hyö tyä tai vahinkoa. Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Kunnallisten toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4 a, jon ka mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vas taa vis sa toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä nai sia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, joll ei erityisistä syistä muuta johdu. Sukupuolikiintiö koskee kaikkia kunnan ja kuntayhtymän toimielimiä lu kuun ottamatta valtuustoja, jotka valitaan yleisillä vaaleilla. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Lain mukaan kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenen olisi oltava samaa sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske. Lisätietoja asiasta antaa hallintosihteeri, p Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee toimikaudekseen sivistyslautakuntaan seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Valtuusto valitsee jäsenistä puheenjohtajan

18 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus ja varapuheenjohtajan.

19 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Tarkastuslautakunnan vaali vuosille KH 12 Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan pu heenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee aina olla valtuu tet tuja. Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Kuntalain 71 :n 3 momentin mukaan vaalikelpoinen tarkastuslautakun taan ei ole: 1. kunnanhallituksen jäsen; 2. apulaispormestari; 3. henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsen, kunnanjohtajan, pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain 28 :n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen; 4. kuntaan tai kunnan määräämisvallassa olevaan yhteisöön tai säätiöön pysyväisluonteisessa palvelusuhteessa oleva henkilö; sekä 5. henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Kunnanvaltuuston ( 37) hyväksymän hallintosäännön mukaan kunnanhallituksen ja lautakuntien puheenjohtajat ovat valtuutettuja. Lisätietoja asiasta antaa hallintosihteeri, p Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee toimikaudekseen tarkastuslautakuntaan viisi jäsentä ja näille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä valitsee jäsenten keskuudesta tarkastuslautakuntaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

20 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Keskusvaalilautakunnan vaali vuosille KH 13 Vaalilain 13 :n mukaan valtuuston on asetettava kuntan kunnan kes kus vaa li lau ta kun ta, johon kuuluu viisi jäsentä ja tarpeellinen mää rä varajäseniä, kuitenkin vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Jäsenistä val tuus ton on määrättävä yksi puheenjohtajaksi ja toinen varapuheenjoh tajaksi. Sekä jäsenten, että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mu kaan edustaa kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa (vuo den 2012 vaalit) esiintyneitä äänestäjäryhmiä. Jotta kunnan keskusvaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet edustaisivat edellisissä kunnallisvaaleissa esiintyneitä äänestäjäryhmiä, se yleensä edellyttää, että kukin jäsen ja varajäsen edustaa eri äänestäjäryhmää. Niin kauan kuin yksikin huomioon otettava äänestäjäryhmä on vailla edustusta, keskusvaalilautakuntaan ei saa valita muus ta ryhmästä kahta edustajaa. Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Sukupuolikiintiö koskee kaikkia kunnan ja kuntayhtymän toimielimiä lukuun ottamatta kuntien valtuustoja, jotka valitaan yleisillä vaa leil la. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja va ra jä se niä. Lain mukaisen kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Lisätietoja asiasta antaa hallintosihteeri, puh Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle että valtuusto valitsee toimikaudekseen keskusvaalilautakuntaan viisi jäsentä, 2. määrää yhden lautakunnan jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden va ra pu heen joh ta jak si. 3. päättää keskusvaalilautakunnan varajäsenten lukumääräksi viisi, 4. valitsee toimikaudekseen keskusvaalilautakunnan varajäsenet, 5. asettaa varajäsenet siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsentensä sijaan.

21 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kainuun alueellisen pelastuslaitoksen pelastuslautakunnan jäsenen vaali vuosille KH 14 Kajaanin kaupungin pelastuslautakuntaan kuuluu 11 jäsentä, joista Kajaani nimeää kolme jäsentä sekä varajäsenet. Muut kahdeksan kuntaa nimeävät kukin yhden jäsenen sekä varajäsenen. Yksittäisten jäsenten valinta kuuluu valtuustoille, koska lautakunnan Kajaanin jäsenet valitsee Kajaanin kaupunginvaltuusto. Tasa-arvolain 4.2 :n mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä, joten kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Lisätietoja asiasta antaa hallintosihteeri, puh Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee Kainuun alueellisen pelastuslaitoksen pelastuslautakuntaan vuosille yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen vuosille.

22 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Käräjäoikeuden lautamiesten vaali vuosille /00.001/2013 KH 15 Oikeusministeriö on päättänyt (päätös (8/31/2012)) käräjäoikeuksien lautamiesten lukumäärästä kunkin käräjäoikeuden ja sii hen kuuluvien kuntien osalta. Oikeusministeriö on päättänyt Kainuun käräjäoikeuden lautamiesten lukumääräksi 22 ja Hyrynsal men kun nan osalta 2 henkilöä. Lautamiesten tulee olla kä rä jä oi keu den tuomiopiiriin kuuluvassa kun nas sa asuva Suomen kansalainen, jo ka ei ole konkurssissa, jonka toimikelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jo ta on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä. Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 63 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai rangaistuslaitoksessa taikka joka vi ras saan suorittaa ulosottotehtäviä, rikosten esitutkintaa taikka tullitai poliisivalvontaa, eikä myöskään virallinen syyttäjä, asianajaja taik ka muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö. Kunnasta valittavien lautamiesten tulee mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakaumaa. Lautamies ei ole poliittisella valtakirjalla toimiva kunnallinen luot ta mus hen ki lö, vaan hänen tulee olla riippumaton. Valtuusto valitsee lautamiehet valtuuston toimikautta vastaavaksi ajak si. Lisätietoja asiasta antaa hallintosihteeri, p Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee Kainuun kä rä jä oi keu teen kaksi edellä mainitut vaatimukset täyttävää lautamiestä valtuuston toimikaudeksi

23 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten vaali vuosille KH 16 Kiinteistömuodostamislain 6 :n mukaan valtuuston tulee valita kunnan kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi henkilöä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Uskottujen miesten tulee olla kiinteistöasioihin perehtynyt ja paikalliset olot tunteva henkilö. Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen toimeen on lisäksi voimassa, mitä käräjäoikeuden lautamiehistä säädetään. Kiinteistönmuodostusasetuksen mukaan kunnanvaltuuston puheenjohtajan on viipymättä annettava tieto uskottujen miesten vaalista lää nin hallitukselle, ja maanmittaustoimistolle. Lisätietoja asiasta antaa hallintosihteeri, p Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee toimikaudekseen tarpeellisen määrän, kuitenkin vähintään kuusi kiinteistötoimitusten uskottua miestä.

24 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kainuun poliisilaitoksen yhteistoiminta-alueen neuvottelukunnan jäsenen ja varajäsenen nimeäminen KH 17 Poliisin hallintorakenteen uudistuksessa säädettyjen uusien poliisilaitosten aloitettua toimintansa uudistettiin näiden yhteydessä toimivien poliisin neuvottelukuntien toiminta. Poliisin neuvottelukunnan tehtävänä on: 1. seurata poliisin toimintaan vaikuttavan ympäristön kehitystä sekä poliisin toimintaa 2. tehdä aloitteita poliisin toiminnan kehittämiseksi 3. antaa lausuntoja poliisia koskevista asioista 4. käsitellä ne muut asiat, jotka sen käsiteltäväksi toimitetaan Oulun lääninhallitus on vahvistanut poliisin neuvottelukuntaan kuntien nimettävien jäsenten määrät. Neuvottelukuntaan kuuluu 14 jäsentä eli yksi kustakin alueen kunnasta. Hyrynsalmen kunta valitsee neuvottelukuntaan yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Lisätietoja asiasta antaa hallintosihteeri, puh Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se nimeää poliisin yhteistoiminta-alueen neuvottelukuntaan yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi

25 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kainuun liitto -kuntayhtymän yhtymävaltuuston (Kainuun maakuntavaltuusto) jäsenten ja varajäsenten vaali v KH 18 Kainuun liitto -kuntayhtymän perussopimuksen 9 :n mukaan yh tymä val tuus ton edustajien lu ku mää rä on 2, 4 tai 15 /kunta jä sen kunnan asukasluvun suuruudesta riip puen. Kajaanin kaupungilla on yhty mä val tuus tos sa 15 edustajaa, Hy ryn sal mel la, Paltamolla, Puo langal la, Ristijärvellä ja Vaalalla kul la kin 2 edustajaa sekä Kuhmolla, Sot ka mol la ja Suomussalmella kul la kin 4 edustajaa. Yh ty mä val tuuston kokouksissa kullakin edus ta jal la on yksi ääni. Perussopimuksen mukaisesti yhtymävaltuuston jäsenet ja va ra jä senet valitaan kaupunginvaltuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Perus so pi muk sen ja kuntalain mukaisesti yhtymävaltuuston jä sen ten ja va ra jä sen ten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja. Yh ty mä ko koukses sa edustettuina olevien ryhmien ääniosuuksien tulee va lit taes sa vas ta ta jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryh mien kun nal lis vaa leis sa saamaa ääniosuutta vaalilain suh teel li suus pe riaat teen mukaisesti. Yhtymävaltuuston lopullisen ko koon pa non tulee nou dat taa tasa-arvolain määräyksiä sukupuolten välisestä paik kajaos ta. Vaalikelpoinen yhtymävaltuustoon ei ole 1. ao. kuntayhtymään pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa oleva henkilö, 2. valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koske via valvontatehtäviä Lisätietoja asiasta antaa hallintosihteeri, p Kunnanhallitus esittää kunnan val tuus tol le, että se valitsee Kainuun liit to -kun ta yh ty män yh ty mä val tuus toon (Kainuun maa kun ta val tuustoon) 2 jäsentä ja kul le kin jä se nel le henkilökohtaisen varajäsenen.

26 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenten ja varajäsenten vaali v KH 19 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän pe rus so pi muksen 5 :n mukaan yhtymävaltuuston edustajien lu ku mää rä on 2, 4 tai 15 /kunta jäsenkunnan asukasluvun suuruudesta riip puen. Ka jaanin kaupungilla on yhtymävaltuustossa 15 edustajaa, Hy ryn sal mel la, Pal ta mol la ja Ristijärvellä kullakin 2 edustajaa sekä Kuh mol la, Sotka mol la ja Suomussalmella kullakin 4 edustajaa. Puo lan gan kunnal la on oikeus nimetä 2 edustajaa, joilla on puhe- ja ää ni oi keus asiois sa, joissa Puolanka on osajäsen. Yh ty mä val tuus ton ko kouk sissa kullakin edustajalla on yksi ääni. Perussopimuksen mukaisesti yhtymävaltuuston jäsenet ja va ra jä senet valitaan kaupunginvaltuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Jäsen ten ja va ra jä sen ten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja tai va raval tuu tet tu ja. Yh ty mä val tuus ton lopullisen kokoonpanon tulee noudat taa ta sa-ar vo lain määräyksiä sukupuolten välisestä paikkajaosta. Vaalikelpoinen yhtymävaltuustoon ei ole 1. ao. kuntayhtymään pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa ole va henkilö, 2. valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koske via valvontatehtäviä. Lisätietoja asiasta antaa hallintosihteeri, p Kunnanhallitus esittää kunnan val tuus tol le, että se valitsee Kainuun so si aa li- ja terveydenhuollon kun ta yh ty män yhtymävaltuustoon 2 jäsen tä ja kullekin jäsenelle hen ki lö koh tai sen va ra jä se nen.

27 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kuntaliiton kuntapäiväedustajien nimeäminen 454/00.001/2012 KH 20 Kuntaliiton sääntöjen mukaan yhdistyksen varsinainen kokous, kuntapäivät pidetään joka neljäs vuosi kunnallisvaalien jälkeisenä vuonna, vuoden alkupuoliskolla. Valtuusto määrää kokouspaikan ja -ajan. Suomen Kuntaliiton valtuusto kutsuu kuntapäivät koolle Ouluun Kokouspaikkana on Oulun kaupunginteatteri, Kaarlenväylä 2. Kuntapäivien teemana on Osaava kunta Jäsenkunnat saavat valita liiton sääntöjen perusteella edustajia kuntapäiville kunnan asukasluvun mukaan. Kunnan asukasluvulla tarkoitetaan väestötietojärjestelmän kunnallisvaaleja edeltävän vuodenvaihteen asukaslukua. Hyrynsalmen kunta voi valita yhden edustajan sekä tarpeellisen määrän varaedustajia. Varaedustaja osallistuu kuntapäiville varsinaisen edustajan ollessa estyneenä. Lisätietoja asiasta antaa hallintosihteeri, puh Kunnanvaltuusto valitsee edustajan sekä tarpeellisen määrän varaedustajia Kuntaliiton kuntapäiville.

28 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Jäsenen nimeäminen erikoissairaanhoidon kehittäminen - hankkeen ohjausryhmään valtuustokaudelle /00.001/2013 KH 21 Kainuun erikoissairaanhoidon kehittäminen -hanke valmistelee inves toin te ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimintamallien ja Kainuun kes kus sai raa lan toimitilojen uudistamiseksi. Kainuun maa kun ta hal litus on päätöksellään ( 54) perustanut hankkeen oh jausryh män. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ja uuden valtuus to kau den alkaessa ohjausryhmän jäsenet valitaan uudestaan. Uu den ohjausryhmän nimeää sote-kuntayhtymän hallitus. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä pyytää ni meämään Erikoissairaanhoidon kehittäminen -hankkeen oh jaus ryh mään edus ta jak si yhden varsinaisen jäsenen ja hänelle va ra hen ki lön mennessä Nimeämisessä pyy de tään ot ta maan huomioon tasa-arvolaki eli jäsenen ja varajäsenen tu lee ol la eri sukupuolta ja heidän ensisijaisuusjärjestyksensä tulee ol la mää rät ty. Lisätietoja asiasta antaa hallintosihteeri, p Kunnanhallitus nimeää Erikoissairaanhoidon kehittäminen -hankkeen ohjausryhmään edustajansa ja hänelle varahenkilön. Päätös: Kunnanhallitus nimesi Erikoissairaanhoidon kehittäminen -hank keen ohjausryhmään varsinaiseksi jäseneksi Tapani Kemp paisen ja varajäseneksi Liisa Hankkilan.

29 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Valtuuston kokoontuminen KH 22 Kuntalain 54 :n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tar peel lisek si. Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään nel jäs osan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian kä sit telyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti. Valtuuston kutsuu koolle puheenjohtaja. Kokouskutsu valtuuston ensim mäi seen kokoukseen antaa kunnanhallituksen puheenjohtaja ja ko kouk sen avaa iältään vanhin läsnäoleva valtuutettu, joka johtaa pu het ta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on va lit tu. Kutsussa on ilmoitettava käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Sa mas sa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto siten kuin kun ta lain 64 :ssä säädetään. (Kuntalaki 54 ) Valtuuston työjärjestys antaa tarkempia ohjeita valtuuston kokousta kos ke viin määräyksiin. Valtuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu valtuuston ko koukseen lähetetään neljä päivää ennen kokousta. Valtuuston työjärjestyksen 10 :n mukaan valtuuston kokouksen ajas ta ja paikasta tiedotetaan ennen kokousta niissä tie do tus vä lineis sä, joissa valtuusto on päättänyt kokouksistaan ilmoittaa. Vuonna 2012 on valtuuston kokouksista ilmoitettu julkisten kuu lu tusten ilmoitustaululla, Ylä-Kainuu -lehdessä ja kunnan kotisivuilla in terne tis sä. Lisätietoja asiasta antaa hallintosihteeri, p Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuuston kokoukset saa te taan vuonna tiedoksi ilmoittamalla niistä julkisten kuu lu tus ten ilmoitustaululla, Ylä-Kainuu -lehdessä ja kunnan ko ti sivuil la internetissä.

30 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuosina KH 23 Kuntalain 64 :n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaa ties sa muulla kunnan päättämällä tavalla. Lisätietoja asiasta antaa hallintosihteeri, p Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää kunnan ilmoitusten julkaisemisesta vuosina seuraavaa: 1. Kunnalliset ilmoitukset julkaistaan Kuntalain 64 :n mukaisesti kun nan ilmoitustaululla; 2. Ilmoituslehdeksi määrätään Ylä-Kainuu -paikallislehti; 3. Viran- ja toimenhakuilmoitukset julkaistaan tarpeen mukaan sano ma leh dis sä, työhallinnon internet-sivustolla tai kunnan ko ti sivuil la. 4. Vaali-ilmoituksista ehdokaslistojen yhdistelmiä ja vaalien tulosta kos ke vat kuulutukset julkaistaan pelkästään kunnan il moi tus taulul la.

31 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Asiointiliikenteen järjestäminen aj KH 24 Asiointiliikenne järjestetään aj rei teil lä, missä ei ole muu ta jouk ko lii ken nettä. Asioin ti lii ken teen kul je tuksia ei pää sään töi ses ti liitetä tak sien koululaiskuljetuksiin, mutta mikäli taksissa on tilaa ja asiointiliikenteen matkustaja ei vaikuta koulukuljetusten ai katauluun, voidaan koulukuljetusreitillä kuljettaa myös asioin ti lii ken teen mat kustajia. Asiointiliikenteen lähtö kohtana on ajatus, et tä tak sit toi mivat osit tain kuten jouk kolii kenteen vuorot. Reiteillä, joilla linja-auto liikennöi koulun lukuvuoden aikaan, asiakkaat käyttävät aamulla linja-autoa ja paluukuljetukset järjeste tään asioin ti lii ken teen takseilla. On katsottu, ettei voida vaatia asiak kaita odot ta maan klo 15 saakka, jolloin koulut loppuvat ja linja-autot ajavat paluukuljetukset. Asiointiliikenteenä ajettavat paluukuljetukset yh dis te tään al la ole viin asioin ti lii ken teen reitteihin. Asiointiliikenteen tilaukset tehdään suoraan taksiasemalle aamulla klo 8.30 mennessä, minkä jälkeen taksit laativat tarkoituksenmukaiset ajoreitit. Perusreitit ja ajopäivät ovat seuraavat: Kirkonkylän taksit: 1. Kk - Koivikko - Hyttikylä - Paljakka - kk ti klo 8.30, paluu pe klo 8.30, paluu kk - Ressantie - Vääräläntie - kk ti klo 8.30, paluu pe klo 8.30, paluu Kk - Nieminen - Tolola - Lehtosärkkä - Hirvivaara - Hakokylä - kk - Hoikka - kk ma klo 8.30, paluu to klo 8.30, paluu Taksi Kemppaisen tai Risto Kaartisen taksi: 4. Ap - Tahvelantie - Kuhmontie - Petrontie - kk Ajetaan kerran viikossa asiakkaitten kanssa sovittavan aikataulun mukaan. 5. Ap - Pekankylä - Moisiovaara - kk Ajetaan kerran viikossa asiakkaitten kanssa sovittavan aikataulun mukaan. Kuljetuksissa käytettään alkaen voimassa ole vaa tarjous kilpailun mukaista hinnoittelua. Sopimukset ovat voimassa

32 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus saakka. Pääsääntönä reittien ajamiselle on vähintään kaksi maksavaa asia kas ta/reit ti. Si vu kylien asukasmäärän vähentymisestä johtuen on ti lan teita, jol loin reitille ei ole kahta maksavaa asiakasta ja toisaalta ti lanteissa, jos sa asiakas on aamulla tullut linja-autossa paluukulje tuk sessa on vain yksi asiakas. Asiak kaat mak sa vat matkasta taksille lin ja-au to tak san mu kai sen hinnan ja li säksi 2 euroa/suunta. Mikäli reitillä on vain yksi matkustaja lisä hin ta on 4 euroa/suunta. Kunnan kus tan nuk seksi jää asia kas maksu jen ja tak sien pe ri män hin nan (si vis tys lau takunnan päätös ) vä li nen ero tus. Sivistyspalvelut vastaa asiointiliikenteen käytännön järjestelyistä yhteistyössä taksien kanssa. Lisätietoja: sivistyspalvelujen kanslisti p Kunnanhallitus hyväksyy edellä esitetyt asiointiliikenteen reittijärjestelyt aj Lisäksi kunnanhallitus antaa sivistys pal ve luil le lu van tehdä asiointiliikenteen reit tei hin muu tok sia käytän nön tarpeiden ja tarkoituksenmukaisuu den pe rus teella. Lisäksi kunnanhallitus päättää, et tä asioin ti lii ken teen kul je tuk sis sa käy te tään sivistyslautakunnan päätöksen mukaista hinnoittelua. Tar jous on voimassa saakka. Asiakkaat maksa vat matkasta taksille lin ja-au to tak san mu kai sen hin nan ja li säksi 2 eu roa/suun ta. Mikäli reitillä on vain yksi matkustaja, lisähinta on 4 eu roa/suun ta. Kou lulais kuljetuksen yh teydessä tapahtuvasta asiointi lii ken tees tä kunta ei maksa taksiyrittä jälle.

33 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kainuun liitto, Kainuun tuulivoimaselvityksen täydennyksen ohjausryhmän jäsenen nimeäminen 23/00.001/2013 KH 25 Taustaa Kainuun tuulivoimaselvityksen täydennyksen laa dinnal le Valtioneuvoston hyväksymän pitkän aikavälin ilmasto- ja ener gia stra te gian tavoitteena on nostaa uusiutuvan energian osuus ener gian kokonaisloppukulutuksesta 38 prosenttiin vuonna Tuu li voi ma tuo tan non tavoitteeksi on asetettu nostaa tuulivoiman asen net tu kokonaisteho noin 2000 MW:iin vuoteen 2020 mennessä, jol loin vuotuinen sähköntuotanto olisi noin 6 TWh. Tuu li voi ma tuo tannon kehitystä vauhdittaa hallituksen hyväksymä uusiutuvan energian vel voi te pa ket ti ja siihen liittyvä tuulivoimalla tuotetun sähkön syöt töta rif fi, joka tuli voiman vuoden 2011 maaliskuussa. Suomessa parhaimmat olosuhteet tuulivoimatuotannolle sijaitsevat me ri- ja rannikkoalueilla sekä sisämaassa Lapin tunturialueella. Ilmas to- ja energiastrategiassa asetettujen tavoitteiden saa vut ta misek si on nähty tarpeelliseksi sijoittaa tuulivoimatuotantoa myös si sämaa han. Uudistetut maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) säädetyt val takun nal li set alueidenkäyttötavoitteet astuivat voimaan maaliskuussa Tavoitteiden mukaan maakuntakaavoituksessa on osoitettava tuu li voi man hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet rannikko-, me ri- ja tunturialueiden lisäksi myös kaikkialla sisämaassa. Tuu li voima lat on sijoitettava ensisijaisesti keskitetysti useamman voimalan yk si köi hin. Suuren kokoluokan tuulivoimaloiden toteutuksen tulee läh tö koh taises ti perustua maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen kaa voi tukseen, jossa määritellään tuulivoimarakentamiseen soveltuvat alueet. Tuu li voi ma loi den rakentaminen edellyttää aina rakennuslupaa tai toi men pi de lu paa. Tuulivoimatuotannon kokonaisuuteen kuuluvat säh kö ener gian siir toon tarvittavat voimajohdot kytkinasemineen sekä ra ken ta mi sen ja kunnossapidon tarvitsema liikenneverkko. Tuu li voima tuo tan non suunnittelussa keskeisiä huomioon otettavia asioita ym pä ris tön lisäksi ovat mm. asutus, liikenneverkko, lentoliikenne ja puo lus tus voi mien toimintaedellytysten turvaaminen. Kainuun maakunta oli mukana vuosina kuuden maa kunnan yhteisessä Sisä-Suomen potentiaaliset tuulivoima-alueet hankkees sa, jossa selvitettiin maakuntien alueilla sijaitsevia tuu li voi matuo tan toon soveltuvia alueita. Hankkeen yhteydessä ei ollut mahdol lis ta lahtia kaikille tuulivoimatuotantoon soveltuville alueille tek nis-

34 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus ta lou del li sia analyysejä ja mm. maisemaselvityksiä. Tästä syystä Kai nuun liitto on päättänyt laatia Kainuun maakuntakaavoitusta varten aiempaa selvitystä täydentävän konsulttityönä laadittavan tuu livoi ma sel vi tyk sen. Kainuun maakuntakaavan tuulivoimaselvityksen täydennyksen tavoit tee na on: - edistää tuulivoimatuotannon hallittua kehittämistä Kainuun alueel la tuuliolosuhteiltaan edullisille alueille ympäristövaikutukset ja -haitat huomioon ottaen - edistää tuulivoimatuotannolle soveltuvien alueiden kaa voit ta mista - tuottaa tietoa ja perusteita maakuntakaavoitukselle ja yleis kaavoi tuk sel le - edistää maakunnan energia- ja ilmastostrategian toteuttamista Konsulttityönä laadittavan selvityksen lopputuloksena on tarkoitus maa kun ta kaa va ta son vaikutustarkasteluihin perustuen esittää Kainuun maakuntakaavoitusta varten suositus maakuntakaavassa osoitet ta vis ta tuulivoimarakentamiseen soveltuvista alueista. Ohjausryhmän perustaminen ja jäsenyys: Kainuun liiton alueidenkäyttö -yksikkö perustaa Kainuun maa kun takaa van tuulivoimaselvityksen täydennystä varten eri tahojen asiantun ti jois ta koostuvan ohjausryhmän. Vaikka työryhmä ei ole kuntalain (365/1995) 81 :n tai naisten ja mies ten tasa-arvosta säädetyn lain (609/1986) 4a :n tarkoittama kun ta yh ty män julkista valtaa käyttävä kuntayhtymän toimielin, niin Kai nuun liiton tavoitteena on saada ohjausryhmän jäseneksi mo lempien sukupuolten edustajia. Ohjausryhmän tehtävänä on: - välittää eri tahojen asiantuntemus, tiedot ja kokemukset tuu li voima sel vi tyk sen käyttöön - tiedonvälitys sekä suunnittelutyön yleinen ohjaaminen ja seu ranta Ohjausryhmä kokoontuu selvitystyön aikana kolme kertaa. Oh jausryh män kokoukset pidetään työn alkuvaiheessa, työn puolivälissä ja en nen työn valmistumista. Selvitystyön tavoitteellinen val mis tu mis aika on Kainuun liitto pyytää Hyrynsalmen kuntaa nimeämään edustajan ja hä nen varajäsenen mennessä Kainuun maa kun ta kaavan tuulivoimaselvityksen täydennystä varten perustettavaan ohjaus ryh mään. Lisätietoja asiasta antaa kunnanjohtaja, puh

35 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus nimeää Kainuun maakuntakaavan tuu li voi ma sel vi tyksen täydennystä varten perustettavaan ohjausryhmään Hy ryn salmen kunnan varsinaiseksi edustajaksi rakennustarkastaja Raimo Ku va jan ja varaedustajaksi kehityspäällikkö Pekka Oikarisen.

36 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ OIKAISUVAATIMUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ): Pykälät 1-20 Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksistä voidaan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus (Kuntalaki 89 1 mom): Pykälät 21, Hallintolainkäyttölain 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomai nen ja -ai ka Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Pykälät 21, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Hyrynsalmen kunta Kunnanhallitus postiosoite: PL 5, HYRYNSALMI käyntiosoite: Laskutie 1, Hyrynsalmi puh. (08) faksi: (08) sähköposti: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

37 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja va litusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on teh nyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa pää tökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Oulun hallinto-oikeus postiosoite: PL 189, OULU käyntiosoite: Isokatu 4, 3 krs, Oulu puh faksi: sähköposti: Kunnallisvalitus, pykälät Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä vaaditaan muutettavaksi - perusteet, jolla muutosta vaaditaan. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta sekä yhteystiedot eli osoite ja pu he lin numero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan tai hä nen laillisen edustajansa on allekirjoitettava valitus. Valitukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat: 1. Päätös, johon haetaan muutosta valitusosoituksineen, alkuperäisenä tai jäljennöksenä. 2. Tieto siitä, milloin päätös on annettu tiedoksi, esimerkiksi kopio saantitodistuksesta tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. 3. Asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu päätöksen tehneelle viranomaiselle. 4. Asiamiehen valtakirja, ellei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja. Valitusasiakir jojen toimitta minen Lisätietoja Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasia kirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista an netun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oi keudessa.

LUOTTAMUSHENKILÖVAALIT TOIMIKAUDEKSI

LUOTTAMUSHENKILÖVAALIT TOIMIKAUDEKSI 1 Valtuusto LUOTTAMUSHENKILÖVAALIT TOIMIKAUDEKSI 2017-2020 Valtuuston on valittava henkilöt kunnallisiin ja eräisiin valtiollisiin luottamustoimiin. HALLITUS Valtuusto valitsee hallitukseen yhdeksän jäsentä

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 19.6.2017 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 39

Lisätiedot

(KuntaL 73 ) Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

(KuntaL 73 ) Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: Kunnanhallitus 179 06.06.2017 Valtuusto 63 14.06.2017 Toimielinten jäsenten vaali 2017-2021 KH 06.06.2017 179 Kuntalain 32 :n mukaan tulee valtuuston suorittaa kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan ja

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 Kunnanhallitus 91 22.05.2017 Valtuusto 29 12.06.2017 VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 KH 22.05.2017 91 (Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Savolainen) Valittaessa kunnan toimielimiä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 55 Asianro 6591/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta kunnallisiin luottamustoimiin Yleistä Valtioneuvosto on tehnyt 16. kesäkuuta 2016 päätöksen Kuopion ja Juankosken

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6591/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6591/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat 55 21.11.2016 40 Asianro 6591/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta kunnallisiin luottamustoimiin Päätöshistoria Kaupunginhallitus,

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

Toimielinten jäsenten vaali /Käräjäoikeuden lautamies ja kiinteistötoimitusten uskottu mies

Toimielinten jäsenten vaali /Käräjäoikeuden lautamies ja kiinteistötoimitusten uskottu mies Kaupunginhallitus 187 23.05.2017 Valtuusto 39 05.06.2017 Kaupunginhallitus 224 27.06.2017 Toimielinten jäsenten vaali 2017-2021/Käräjäoikeuden lautamies ja kiinteistötoimitusten uskottu mies 1323/01.45/2017

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3131/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3131/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2017 1 (1) 189 Asianro 3131/00.00.01.00/2017 Jäsenten valinta kunnallisiin luottamustoimiin Yleistä Kuntalain (410/2015) 32 :n mukaan toimielinten jäsenet valitaan valtuuston

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 41 21.01.2013 Kaupunginvaltuusto 23 28.01.2013 Kaupunginhallitus 151 22.04.2013 Kaupunginvaltuuston päätöksen 28.1.2013 23 Jäsenten valitseminen Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitukseen

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 10.04.2017 AIKA 10.04.2017 klo 16:00 PAIKKA Kunnanvirasto, Luotosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen avaus 3 59 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 3.2.2016 Pykälä 1-13 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 5.2.2016 Muutoksenhakukiellot :t 1-5, 8, 10-13 Valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p ,

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p , Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2017 1 (5) Kaupunginvaltuusto, 6, 23.01.2017 Kaupunginvaltuusto, 100, 19.12.2016 Kaupunginhallitus, 12, 09.01.2017 6 Yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaoston varajäsenen vaali

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanvaltuusto 14.01.2015 AIKA 19:00-19:12 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 11/2017 KOKOUSAIKA 28.6.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti:

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kunnanhallitus 113 22.05.2017 Kunnanvaltuusto 38 05.06.2017 Kunnanhallitus 214 09.10.2017 Keskusvaalilautakunnan vaali 96/00.00.01/2017 Kh 22.05.2017 113 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p. 0400

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä.

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä. Kunnanhallitus 18 14.01.2013 Valtuusto 13 24.01.2013 Kunnanhallitus 102 16.03.2015 Valtuusto 13 26.03.2015 Kunnanhallitus 6 18.01.2016 Valtuusto 8 17.03.2016 Kunnanhallitus 227 22.08.2016 Valtuusto 32

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 3131/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 3131/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (1) Kaupunginhallitus 189 29.5.2017 5 Asianro 3131/00.00.01.00/2017 Jäsenten valinta kunnallisiin luottamustoimiin Päätöshistoria Kaupunginhallitus 29.5.2017 189 Yleistä

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2016 19 Tarkastuslautakunta 25.05.2016 AIKA 25.05.2016 klo 08:00-10:00 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen järjestäytyminen 21 12 Arviointikertomus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanvaltuusto 22.01.2015 AIKA 22.01.2015 klo 19:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 2

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä,

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/2009 26 KOKOUSAIKA 13.5.2009 klo 19.00-20.42 KOKOUSPAIKKA hallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jari Koukka, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 192 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 35 19.06.2017 Teknisen lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 192 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten kokoon pa

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.09.2017 16:30-16:37 Paikka Ruoveden kunnantalon kahvihuone Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 193 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 36 19.06.2017 Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 193 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 198 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 40 19.06.2017 Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 198 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 54-60 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p ,

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p , Tampere Ote pöytäkirjasta 9/2017 1 (6) Kaupunginvaltuusto, 211, 14.08.2017 Kaupunginhallitus, 319, 29.05.2017 Kaupunginvaltuusto, 184, 19.06.2017 Kaupunginhallitus, 433, 26.06.2017 211 Kiinteistötoimitusten

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus Yhtymävaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano

SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus Yhtymävaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus 30.01.2018 1 Yhtymävaltuuston 18.12.2017 kokouksen päätösten täytäntöönpano Osallistujat, laillisuus ja päätösvaltaisuus/ yhtymähallitus... 1 1 Yhtymävaltuuston 18.12.2017

Lisätiedot

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015 Kaupunginhallitus 144 15.06.2015 Kaupunginvaltuusto 54 15.06.2015 Markku Ahjoniemen eronpyyntö Karkkilan kaupungin luottamustehtävistä 1/00.00.01/2013, 3/00.00.01/2013, 9/00.00.01/2013, 10/00.00.01/2013,

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2017 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2017 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2017 1 Kaupunginhallitus Aika 13.06.2017 klo 17:30-17:40 Paikka Kaupungintalo kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 206 Valtuuston puheenjohtajiston

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot