HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1"

Transkriptio

1 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus AIKA klo 13:15-14:33 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 3 Ilmoitusasiat 6 4 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 7 5 Kunnanvaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano 6 Kunnanvaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano 7 Valtuuston vaalilautakunnan vaali vuosille Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali 9 Kunnanhallituksen vaali vuosille Ympäristölautakunnan vaali vuosille Sivistyslautakunnan vaali vuosille Tarkastuslautakunnan vaali vuosille Keskusvaalilautakunnan vaali vuosille Kainuun alueellisen pelastuslaitoksen pelastuslautakunnan jäsenen vaali vuosille Käräjäoikeuden lautamiesten vaali vuosille Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten vaali vuosille Kainuun poliisilaitoksen yhteistoiminta-alueen neuvottelukunnan jäsenen ja varajäsenen nimeäminen 18 Kainuun liitto -kuntayhtymän yhtymävaltuuston (Kainuun maakuntavaltuusto) jäsenten ja varajäsenten vaali v Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenten ja varajäsenten vaali v Kuntaliiton kuntapäiväedustajien nimeäminen

2 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Jäsenen nimeäminen erikoissairaanhoidon kehittäminen - hankkeen ohjausryhmään valtuustokaudelle Valtuuston kokoontuminen Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuosina Asiointiliikenteen järjestäminen aj Kainuun liitto, Kainuun tuulivoimaselvityksen täydennyksen ohjausryhmän jäsenen nimeäminen 31 33

3 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ AIKA klo 13:15-14:33 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kemppainen Tapani 13:15-14:33 puheenjohtaja Toivanen Osmo 13:15-14:33 varapj. Hankkila Liisa 13:15-14:33 jäsen Heikkinen Aira 13:15-14:33 jäsen Heikkinen Pertti 13:15-14:33 jäsen Keränen Taisto 13:15-14:33 jäsen Luostarinen Pirjo 13:15-14:33 jäsen Mulari Reetta 13:15-14:33 jäsen Niskanen Markku 13:15-14:33 jäsen Pesola Leila 13:15-14:33 jäsen Keränen Heimo 13:15-14:33 kunnanjohtaja, esittelijä Heikkinen Tuula 13:15-14:33 pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUKSET Tapani Kemppainen Puheenjohtaja Tuula Heikkinen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 1-25 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Hyrynsalmi Pertti Heikkinen Tarkastanut etänä Taisto Keränen tarkastanut etänä PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja on nähtävänä kunnanviraston hallinto-osastolla viraston aukioloajan Tuula Heikkinen, hallintosihteeri

4 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KH 1 Kokouskutsu ja esityslista on postitettu kunnanhallituksen jäsenille Kunnanhallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kuusi jä sen tä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on saa pu vil la. Kunnanhallitus toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja pää tös val taisek si.

5 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta KH 2 Kunnanhallituksen pöytäkirja tarkastetaan etänä siten, että pöytäkirja lähetetään sähköpostin liitteenä niille henkilöille, joilla on sähköpostiosoite. Pöytäkirjan tarkastajat ilmoittavat sähköisesti joko hyväksyvänsä pöytäkirjan sellaisenaan tai esittävät korjauksensa pöytäkirjaan. Pöytäkirjan tarkastajien etähyväksymiset liitetään pöytäkirjaan. Pöytäkirjan tarkastajilta, joilla ei ole sähköpostia, otetaan tarkastusmerkintä paperiseen pöytäkirjaan. Kunnanhallitus valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitut toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Aakkosjärjestyksen mukaan tarkastusvuorossa ovat jäsenet Pertti Heik ki nen ja Taisto Keränen ja varalla Pirjo Luostarinen ja Reetta Mu la ri. Päätös: Kunnanhallitus valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Pertti Heik kisen ja Taisto Keräsen ja varalle Pirjo Luostarisen ja Reetta Mularin.

6 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat KH 3 Kunnanhallituksen saapunut posti ajalla liitteen 1 mukaan. Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tie toonsa saatetuksi.

7 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset KH 4 Hallintosäännön 7 :n mukaan viranomaisen tekemät päätökset on tie do tet ta va otto-oikeutta käyttävälle viranomaiselle neljän päivän ku lues sa pöytäkirjan tarkastamisesta tai päätöksen tekemisestä. Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään 14 päi vän kuluessa tiedoksisaannista. Tämä ei koske niitä henkilöstöasioi ta, joissa toimen- tai viranhaltijalla on ehdoton oikeus tai lain perus teella eivät ole julkisia tietoja. Kokouspöytäkirjat: - Sivistyslautakunta Ympäristölautakunta ja Viranhaltijapäätökset : Kunnanjohtaja Henkilöstöpäätökset: - palkkaus- ja poissaolopäätökset :t , , vuosilomapäätökset :t , , , Kielenkääntäjä Ylä-Kainuun Tarinakartasto -hankkee seen Yleiset päätökset: Etuosto-oikeuden käyttäminen tilasta Hakala, kiinteis tö tun nus Etuosto-oikeuden käyttäminen tilasta Lisä-Rintala, kiin teis tö tun nus Etuosto-oikeuden käyttäminen; määräala tilasta Ta pa ni la, kiinteistötunnus Etuosto-oikeuden käyttäminen; määräala tilasta Kemp paan leh to, kiinteistötunnus Etuosto-oikeuden käyttäminen tilasta Metsälä, kiin teis tö tun nus Etuosto-oikeuden käyttäminen; määräala tilasta Kel lo aho, kiinteistötunnus Kehityspäällikkö Henkilöstöpäätökset: - palkkaus- ja poissaolopäätökset :t: Asiakirjat ovat nähtävänä hallinto-osastolla ja kunnanhallituksen kokouksessa.

8 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi ja päättää, ettei pöytäkirjoi hin mer kit ty jä päätöksiä siirretä kunnanhallituksen käsiteltäväk si.

9 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano KH 5 Pöytäkirja kunnanvaltuuston pidetystä kokouksesta on pi det ty yleisesti nähtävänä Kunnanvaltuuston päätökset: 25 Hyrynsalmen kirkonkylän asemakaavan muutos, Istonniemi, kortte li Kiinteistöjen vaihtosopimus 27 Talousarvion toteutuminen Jäsenen valitseminen tarkastuslautakuntaan Matti Heikkisen tilalle 29 Nivan koulun peruskorjaus, määrärahan siirto 30 Ensihoidon tilantarve, ambulanssitallin rakentaminen 31 Lainan otto Oulun hallinto-oikeuden kirjaamosta saadun tiedon mukaan kunnanvaltuuston kokouksen päätöksistä ei ole vali tet tu. Lisätietoja asiasta antaa hallintosihteeri, p Kunnanhallitus päättää todeta, että kunnanvaltuuston pää tök set ovat syntyneet laillisessa jär jes tyk ses sä, eivätkä ole lain tai asetuksen vastaisia eikä kun nan val tuus to ole päätöksiä teh dessään ylittänyt toimivaltaansa sekä päät tää panna kunnanvaltuuston pää tök set täytäntöön kuntalain ja kun nan hal li tuk sen johtosäännön mää rää mäl lä tavalla.

10 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano KH 6 Pöytäkirja kunnanvaltuuston pidetystä kokouksesta on pi det ty yleisesti nähtävänä Kunnanvaltuuston päätökset: 34 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän pe rus so pimuk sen muuttaminen 35 Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2013 Oulun hallinto-oikeuden kirjaamosta saadun tiedon mukaan kunnanvaltuuston kokouksen päätöksistä ei ole vali tet tu. Lisätietoja asiasta antaa hallintosihteeri, p Kunnanhallitus päättää todeta, että kunnanvaltuuston pää tök set ovat syntyneet laillisessa jär jes tyk ses sä, eivätkä ole lain tai asetuksen vastaisia eikä kun nan val tuus to ole päätöksiä teh dessään ylittänyt toimivaltaansa sekä päät tää panna kunnanvaltuuston pää tök set täytäntöön kuntalain ja kun nan hal li tuk sen johtosäännön mää rää mäl lä tavalla.

11 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Valtuuston vaalilautakunnan vaali vuosille KH 7 Valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on kolme jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja yh den varapuheenjohtajan. Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, ellei valtuusto toisin päätä. Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Kunnallisten toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4 a, jon ka mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vas taa vis sa toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä nai sia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, joll ei erityisistä syistä muuta johdu. Sukupuolikiintiö koskee kaikkia kunnan ja kuntayhtymän toimielimiä lu kuun ottamatta valtuustoja, jotka valitaan yleisillä vaaleilla. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Lain mukaan kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenen olisi oltava samaa sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske. Lisätietoja asiasta antaa hallintosihteeri, p Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee toimikaudekseen suhteellisen vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, jo hon valitaan kolme jäsentä ja kullekin henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja va ra pu heen joh ta jan.

12 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali KH 8 Kuntalain 12 :n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Valtuuston työjärjestyksen mukaan valtuustossa on kaksi varapuheenjohtajaa. Tasa-arvolain 4 a :n vaatimus ei koske erikseen puheenjohtajistoa. Lisätietoja asiasta antaa hallintosihteeri, p Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee keskuudestaan kunnanvaltuuston puheenjohtajan, I varapuheenjohtajan ja II varapuheenjohtajan toimikaudekseen.

13 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallituksen vaali vuosille KH 9 Kunnanhallituksen johtosäännön mukaan valtuusto valitsee kah den vuo den toimikaudeksi kunnanhallitukseen kymmenen jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 1. kunnan keskushallinnossa kunnanhallituksen alaisena toimiva kun nan palveluksessa oleva henkilö; 2. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden val mis te lus ta; eikä 3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jä se ne nä taikka johtava ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos ky sy myk ses sä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olen nais ta hyötyä tai vahinkoa. Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheen johtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myös kään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muus sa vas taa vas sa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta. Enemmistö kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä. Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Kunnallisten toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4 a, jon ka mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vas taa vis sa toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä nai sia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, joll ei erityisistä syistä muuta johdu. Sukupuolikiintiö koskee kaikkia kunnan ja kuntayhtymän toimielimiä lu kuun ottamatta valtuustoja, jotka valitaan yleisillä vaaleilla. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Lain mukaan kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenen olisi oltava samaa suku-

14 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus puolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske. Lisätietoja asiasta antaa hallintosihteeri, p Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee kahden vuo den toimikaudeksi kunnanhallitukseen kymmenen jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.

15 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Ympäristölautakunnan vaali vuosille KH 10 Teknisen toimen päävastuualueen toimielimenä toimii ympäristölautakunta, johon valtuusto valitsee toimikaudekseen seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen (KV Hal lin to sään tö). Hallintosäännön mukaan lautakuntien puheenjohtajat ovat valtuutettuja. Vallikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuus toon, ei kui tenkaan: 1. asianosaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva hen ki lö; 2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palvelukses sa; eikä 3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jä se ne nä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rin nas tet ta vas sa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa ta van omai sesti kä si teltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuot ta maan olennais ta hyö tyä tai vahinkoa. Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Kunnallisten toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4 a, jon ka mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vas taa vis sa toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä nai sia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, joll ei erityisistä syistä muuta johdu. Sukupuolikiintiö koskee kaikkia kunnan ja kuntayhtymän toimielimiä lu kuun ottamatta valtuustoja, jotka valitaan yleisillä vaaleilla. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Lain mukaan kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenen olisi oltava samaa sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske. Lisätietoja asiasta antaa hallintosihteeri, p Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee toimikaudekseen ympäristölautakuntaan seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Valtuusto valitsee jäsenistä pu heen joh ta-

16 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus jan ja varapuheenjohtajan.

17 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Sivistyslautakunnan vaali vuosille KH 11 Sivistystoimen päävastuualueen toimielimenä toimii sivistyslautakunta, johon valtuusto valitsee toimikaudekseen seitsemän jäsentä ja kul le kin henkilökohtaisen varajäsenen (KV Hallintosääntö). Hallintosäännön mukaan lautakuntien puheenjohtajat ovat val tuu tet tu ja. Vallikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuus toon, ei kui tenkaan: 1. asianosaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva hen ki lö; 2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palvelukses sa; eikä 3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jä se ne nä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rin nas tet ta vas sa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa ta van omai sesti kä si teltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuot ta maan olennais ta hyö tyä tai vahinkoa. Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Kunnallisten toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4 a, jon ka mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vas taa vis sa toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä nai sia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, joll ei erityisistä syistä muuta johdu. Sukupuolikiintiö koskee kaikkia kunnan ja kuntayhtymän toimielimiä lu kuun ottamatta valtuustoja, jotka valitaan yleisillä vaaleilla. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Lain mukaan kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenen olisi oltava samaa sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske. Lisätietoja asiasta antaa hallintosihteeri, p Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee toimikaudekseen sivistyslautakuntaan seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Valtuusto valitsee jäsenistä puheenjohtajan

18 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus ja varapuheenjohtajan.

19 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Tarkastuslautakunnan vaali vuosille KH 12 Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan pu heenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee aina olla valtuu tet tuja. Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Kuntalain 71 :n 3 momentin mukaan vaalikelpoinen tarkastuslautakun taan ei ole: 1. kunnanhallituksen jäsen; 2. apulaispormestari; 3. henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsen, kunnanjohtajan, pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain 28 :n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen; 4. kuntaan tai kunnan määräämisvallassa olevaan yhteisöön tai säätiöön pysyväisluonteisessa palvelusuhteessa oleva henkilö; sekä 5. henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Kunnanvaltuuston ( 37) hyväksymän hallintosäännön mukaan kunnanhallituksen ja lautakuntien puheenjohtajat ovat valtuutettuja. Lisätietoja asiasta antaa hallintosihteeri, p Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee toimikaudekseen tarkastuslautakuntaan viisi jäsentä ja näille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä valitsee jäsenten keskuudesta tarkastuslautakuntaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

20 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Keskusvaalilautakunnan vaali vuosille KH 13 Vaalilain 13 :n mukaan valtuuston on asetettava kuntan kunnan kes kus vaa li lau ta kun ta, johon kuuluu viisi jäsentä ja tarpeellinen mää rä varajäseniä, kuitenkin vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Jäsenistä val tuus ton on määrättävä yksi puheenjohtajaksi ja toinen varapuheenjoh tajaksi. Sekä jäsenten, että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mu kaan edustaa kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa (vuo den 2012 vaalit) esiintyneitä äänestäjäryhmiä. Jotta kunnan keskusvaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet edustaisivat edellisissä kunnallisvaaleissa esiintyneitä äänestäjäryhmiä, se yleensä edellyttää, että kukin jäsen ja varajäsen edustaa eri äänestäjäryhmää. Niin kauan kuin yksikin huomioon otettava äänestäjäryhmä on vailla edustusta, keskusvaalilautakuntaan ei saa valita muus ta ryhmästä kahta edustajaa. Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Sukupuolikiintiö koskee kaikkia kunnan ja kuntayhtymän toimielimiä lukuun ottamatta kuntien valtuustoja, jotka valitaan yleisillä vaa leil la. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja va ra jä se niä. Lain mukaisen kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Lisätietoja asiasta antaa hallintosihteeri, puh Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle että valtuusto valitsee toimikaudekseen keskusvaalilautakuntaan viisi jäsentä, 2. määrää yhden lautakunnan jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden va ra pu heen joh ta jak si. 3. päättää keskusvaalilautakunnan varajäsenten lukumääräksi viisi, 4. valitsee toimikaudekseen keskusvaalilautakunnan varajäsenet, 5. asettaa varajäsenet siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsentensä sijaan.

21 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kainuun alueellisen pelastuslaitoksen pelastuslautakunnan jäsenen vaali vuosille KH 14 Kajaanin kaupungin pelastuslautakuntaan kuuluu 11 jäsentä, joista Kajaani nimeää kolme jäsentä sekä varajäsenet. Muut kahdeksan kuntaa nimeävät kukin yhden jäsenen sekä varajäsenen. Yksittäisten jäsenten valinta kuuluu valtuustoille, koska lautakunnan Kajaanin jäsenet valitsee Kajaanin kaupunginvaltuusto. Tasa-arvolain 4.2 :n mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä, joten kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Lisätietoja asiasta antaa hallintosihteeri, puh Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee Kainuun alueellisen pelastuslaitoksen pelastuslautakuntaan vuosille yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen vuosille.

22 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Käräjäoikeuden lautamiesten vaali vuosille /00.001/2013 KH 15 Oikeusministeriö on päättänyt (päätös (8/31/2012)) käräjäoikeuksien lautamiesten lukumäärästä kunkin käräjäoikeuden ja sii hen kuuluvien kuntien osalta. Oikeusministeriö on päättänyt Kainuun käräjäoikeuden lautamiesten lukumääräksi 22 ja Hyrynsal men kun nan osalta 2 henkilöä. Lautamiesten tulee olla kä rä jä oi keu den tuomiopiiriin kuuluvassa kun nas sa asuva Suomen kansalainen, jo ka ei ole konkurssissa, jonka toimikelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jo ta on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä. Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 63 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai rangaistuslaitoksessa taikka joka vi ras saan suorittaa ulosottotehtäviä, rikosten esitutkintaa taikka tullitai poliisivalvontaa, eikä myöskään virallinen syyttäjä, asianajaja taik ka muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö. Kunnasta valittavien lautamiesten tulee mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakaumaa. Lautamies ei ole poliittisella valtakirjalla toimiva kunnallinen luot ta mus hen ki lö, vaan hänen tulee olla riippumaton. Valtuusto valitsee lautamiehet valtuuston toimikautta vastaavaksi ajak si. Lisätietoja asiasta antaa hallintosihteeri, p Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee Kainuun kä rä jä oi keu teen kaksi edellä mainitut vaatimukset täyttävää lautamiestä valtuuston toimikaudeksi

23 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten vaali vuosille KH 16 Kiinteistömuodostamislain 6 :n mukaan valtuuston tulee valita kunnan kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi henkilöä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Uskottujen miesten tulee olla kiinteistöasioihin perehtynyt ja paikalliset olot tunteva henkilö. Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen toimeen on lisäksi voimassa, mitä käräjäoikeuden lautamiehistä säädetään. Kiinteistönmuodostusasetuksen mukaan kunnanvaltuuston puheenjohtajan on viipymättä annettava tieto uskottujen miesten vaalista lää nin hallitukselle, ja maanmittaustoimistolle. Lisätietoja asiasta antaa hallintosihteeri, p Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee toimikaudekseen tarpeellisen määrän, kuitenkin vähintään kuusi kiinteistötoimitusten uskottua miestä.

24 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kainuun poliisilaitoksen yhteistoiminta-alueen neuvottelukunnan jäsenen ja varajäsenen nimeäminen KH 17 Poliisin hallintorakenteen uudistuksessa säädettyjen uusien poliisilaitosten aloitettua toimintansa uudistettiin näiden yhteydessä toimivien poliisin neuvottelukuntien toiminta. Poliisin neuvottelukunnan tehtävänä on: 1. seurata poliisin toimintaan vaikuttavan ympäristön kehitystä sekä poliisin toimintaa 2. tehdä aloitteita poliisin toiminnan kehittämiseksi 3. antaa lausuntoja poliisia koskevista asioista 4. käsitellä ne muut asiat, jotka sen käsiteltäväksi toimitetaan Oulun lääninhallitus on vahvistanut poliisin neuvottelukuntaan kuntien nimettävien jäsenten määrät. Neuvottelukuntaan kuuluu 14 jäsentä eli yksi kustakin alueen kunnasta. Hyrynsalmen kunta valitsee neuvottelukuntaan yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Lisätietoja asiasta antaa hallintosihteeri, puh Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se nimeää poliisin yhteistoiminta-alueen neuvottelukuntaan yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi

25 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kainuun liitto -kuntayhtymän yhtymävaltuuston (Kainuun maakuntavaltuusto) jäsenten ja varajäsenten vaali v KH 18 Kainuun liitto -kuntayhtymän perussopimuksen 9 :n mukaan yh tymä val tuus ton edustajien lu ku mää rä on 2, 4 tai 15 /kunta jä sen kunnan asukasluvun suuruudesta riip puen. Kajaanin kaupungilla on yhty mä val tuus tos sa 15 edustajaa, Hy ryn sal mel la, Paltamolla, Puo langal la, Ristijärvellä ja Vaalalla kul la kin 2 edustajaa sekä Kuhmolla, Sot ka mol la ja Suomussalmella kul la kin 4 edustajaa. Yh ty mä val tuuston kokouksissa kullakin edus ta jal la on yksi ääni. Perussopimuksen mukaisesti yhtymävaltuuston jäsenet ja va ra jä senet valitaan kaupunginvaltuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Perus so pi muk sen ja kuntalain mukaisesti yhtymävaltuuston jä sen ten ja va ra jä sen ten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja. Yh ty mä ko koukses sa edustettuina olevien ryhmien ääniosuuksien tulee va lit taes sa vas ta ta jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryh mien kun nal lis vaa leis sa saamaa ääniosuutta vaalilain suh teel li suus pe riaat teen mukaisesti. Yhtymävaltuuston lopullisen ko koon pa non tulee nou dat taa tasa-arvolain määräyksiä sukupuolten välisestä paik kajaos ta. Vaalikelpoinen yhtymävaltuustoon ei ole 1. ao. kuntayhtymään pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa oleva henkilö, 2. valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koske via valvontatehtäviä Lisätietoja asiasta antaa hallintosihteeri, p Kunnanhallitus esittää kunnan val tuus tol le, että se valitsee Kainuun liit to -kun ta yh ty män yh ty mä val tuus toon (Kainuun maa kun ta val tuustoon) 2 jäsentä ja kul le kin jä se nel le henkilökohtaisen varajäsenen.

26 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenten ja varajäsenten vaali v KH 19 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän pe rus so pi muksen 5 :n mukaan yhtymävaltuuston edustajien lu ku mää rä on 2, 4 tai 15 /kunta jäsenkunnan asukasluvun suuruudesta riip puen. Ka jaanin kaupungilla on yhtymävaltuustossa 15 edustajaa, Hy ryn sal mel la, Pal ta mol la ja Ristijärvellä kullakin 2 edustajaa sekä Kuh mol la, Sotka mol la ja Suomussalmella kullakin 4 edustajaa. Puo lan gan kunnal la on oikeus nimetä 2 edustajaa, joilla on puhe- ja ää ni oi keus asiois sa, joissa Puolanka on osajäsen. Yh ty mä val tuus ton ko kouk sissa kullakin edustajalla on yksi ääni. Perussopimuksen mukaisesti yhtymävaltuuston jäsenet ja va ra jä senet valitaan kaupunginvaltuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Jäsen ten ja va ra jä sen ten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja tai va raval tuu tet tu ja. Yh ty mä val tuus ton lopullisen kokoonpanon tulee noudat taa ta sa-ar vo lain määräyksiä sukupuolten välisestä paikkajaosta. Vaalikelpoinen yhtymävaltuustoon ei ole 1. ao. kuntayhtymään pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa ole va henkilö, 2. valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koske via valvontatehtäviä. Lisätietoja asiasta antaa hallintosihteeri, p Kunnanhallitus esittää kunnan val tuus tol le, että se valitsee Kainuun so si aa li- ja terveydenhuollon kun ta yh ty män yhtymävaltuustoon 2 jäsen tä ja kullekin jäsenelle hen ki lö koh tai sen va ra jä se nen.

27 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kuntaliiton kuntapäiväedustajien nimeäminen 454/00.001/2012 KH 20 Kuntaliiton sääntöjen mukaan yhdistyksen varsinainen kokous, kuntapäivät pidetään joka neljäs vuosi kunnallisvaalien jälkeisenä vuonna, vuoden alkupuoliskolla. Valtuusto määrää kokouspaikan ja -ajan. Suomen Kuntaliiton valtuusto kutsuu kuntapäivät koolle Ouluun Kokouspaikkana on Oulun kaupunginteatteri, Kaarlenväylä 2. Kuntapäivien teemana on Osaava kunta Jäsenkunnat saavat valita liiton sääntöjen perusteella edustajia kuntapäiville kunnan asukasluvun mukaan. Kunnan asukasluvulla tarkoitetaan väestötietojärjestelmän kunnallisvaaleja edeltävän vuodenvaihteen asukaslukua. Hyrynsalmen kunta voi valita yhden edustajan sekä tarpeellisen määrän varaedustajia. Varaedustaja osallistuu kuntapäiville varsinaisen edustajan ollessa estyneenä. Lisätietoja asiasta antaa hallintosihteeri, puh Kunnanvaltuusto valitsee edustajan sekä tarpeellisen määrän varaedustajia Kuntaliiton kuntapäiville.

28 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Jäsenen nimeäminen erikoissairaanhoidon kehittäminen - hankkeen ohjausryhmään valtuustokaudelle /00.001/2013 KH 21 Kainuun erikoissairaanhoidon kehittäminen -hanke valmistelee inves toin te ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimintamallien ja Kainuun kes kus sai raa lan toimitilojen uudistamiseksi. Kainuun maa kun ta hal litus on päätöksellään ( 54) perustanut hankkeen oh jausryh män. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ja uuden valtuus to kau den alkaessa ohjausryhmän jäsenet valitaan uudestaan. Uu den ohjausryhmän nimeää sote-kuntayhtymän hallitus. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä pyytää ni meämään Erikoissairaanhoidon kehittäminen -hankkeen oh jaus ryh mään edus ta jak si yhden varsinaisen jäsenen ja hänelle va ra hen ki lön mennessä Nimeämisessä pyy de tään ot ta maan huomioon tasa-arvolaki eli jäsenen ja varajäsenen tu lee ol la eri sukupuolta ja heidän ensisijaisuusjärjestyksensä tulee ol la mää rät ty. Lisätietoja asiasta antaa hallintosihteeri, p Kunnanhallitus nimeää Erikoissairaanhoidon kehittäminen -hankkeen ohjausryhmään edustajansa ja hänelle varahenkilön. Päätös: Kunnanhallitus nimesi Erikoissairaanhoidon kehittäminen -hank keen ohjausryhmään varsinaiseksi jäseneksi Tapani Kemp paisen ja varajäseneksi Liisa Hankkilan.

29 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Valtuuston kokoontuminen KH 22 Kuntalain 54 :n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tar peel lisek si. Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään nel jäs osan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian kä sit telyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti. Valtuuston kutsuu koolle puheenjohtaja. Kokouskutsu valtuuston ensim mäi seen kokoukseen antaa kunnanhallituksen puheenjohtaja ja ko kouk sen avaa iältään vanhin läsnäoleva valtuutettu, joka johtaa pu het ta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on va lit tu. Kutsussa on ilmoitettava käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Sa mas sa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto siten kuin kun ta lain 64 :ssä säädetään. (Kuntalaki 54 ) Valtuuston työjärjestys antaa tarkempia ohjeita valtuuston kokousta kos ke viin määräyksiin. Valtuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu valtuuston ko koukseen lähetetään neljä päivää ennen kokousta. Valtuuston työjärjestyksen 10 :n mukaan valtuuston kokouksen ajas ta ja paikasta tiedotetaan ennen kokousta niissä tie do tus vä lineis sä, joissa valtuusto on päättänyt kokouksistaan ilmoittaa. Vuonna 2012 on valtuuston kokouksista ilmoitettu julkisten kuu lu tusten ilmoitustaululla, Ylä-Kainuu -lehdessä ja kunnan kotisivuilla in terne tis sä. Lisätietoja asiasta antaa hallintosihteeri, p Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuuston kokoukset saa te taan vuonna tiedoksi ilmoittamalla niistä julkisten kuu lu tus ten ilmoitustaululla, Ylä-Kainuu -lehdessä ja kunnan ko ti sivuil la internetissä.

30 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuosina KH 23 Kuntalain 64 :n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaa ties sa muulla kunnan päättämällä tavalla. Lisätietoja asiasta antaa hallintosihteeri, p Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää kunnan ilmoitusten julkaisemisesta vuosina seuraavaa: 1. Kunnalliset ilmoitukset julkaistaan Kuntalain 64 :n mukaisesti kun nan ilmoitustaululla; 2. Ilmoituslehdeksi määrätään Ylä-Kainuu -paikallislehti; 3. Viran- ja toimenhakuilmoitukset julkaistaan tarpeen mukaan sano ma leh dis sä, työhallinnon internet-sivustolla tai kunnan ko ti sivuil la. 4. Vaali-ilmoituksista ehdokaslistojen yhdistelmiä ja vaalien tulosta kos ke vat kuulutukset julkaistaan pelkästään kunnan il moi tus taulul la.

31 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Asiointiliikenteen järjestäminen aj KH 24 Asiointiliikenne järjestetään aj rei teil lä, missä ei ole muu ta jouk ko lii ken nettä. Asioin ti lii ken teen kul je tuksia ei pää sään töi ses ti liitetä tak sien koululaiskuljetuksiin, mutta mikäli taksissa on tilaa ja asiointiliikenteen matkustaja ei vaikuta koulukuljetusten ai katauluun, voidaan koulukuljetusreitillä kuljettaa myös asioin ti lii ken teen mat kustajia. Asiointiliikenteen lähtö kohtana on ajatus, et tä tak sit toi mivat osit tain kuten jouk kolii kenteen vuorot. Reiteillä, joilla linja-auto liikennöi koulun lukuvuoden aikaan, asiakkaat käyttävät aamulla linja-autoa ja paluukuljetukset järjeste tään asioin ti lii ken teen takseilla. On katsottu, ettei voida vaatia asiak kaita odot ta maan klo 15 saakka, jolloin koulut loppuvat ja linja-autot ajavat paluukuljetukset. Asiointiliikenteenä ajettavat paluukuljetukset yh dis te tään al la ole viin asioin ti lii ken teen reitteihin. Asiointiliikenteen tilaukset tehdään suoraan taksiasemalle aamulla klo 8.30 mennessä, minkä jälkeen taksit laativat tarkoituksenmukaiset ajoreitit. Perusreitit ja ajopäivät ovat seuraavat: Kirkonkylän taksit: 1. Kk - Koivikko - Hyttikylä - Paljakka - kk ti klo 8.30, paluu pe klo 8.30, paluu kk - Ressantie - Vääräläntie - kk ti klo 8.30, paluu pe klo 8.30, paluu Kk - Nieminen - Tolola - Lehtosärkkä - Hirvivaara - Hakokylä - kk - Hoikka - kk ma klo 8.30, paluu to klo 8.30, paluu Taksi Kemppaisen tai Risto Kaartisen taksi: 4. Ap - Tahvelantie - Kuhmontie - Petrontie - kk Ajetaan kerran viikossa asiakkaitten kanssa sovittavan aikataulun mukaan. 5. Ap - Pekankylä - Moisiovaara - kk Ajetaan kerran viikossa asiakkaitten kanssa sovittavan aikataulun mukaan. Kuljetuksissa käytettään alkaen voimassa ole vaa tarjous kilpailun mukaista hinnoittelua. Sopimukset ovat voimassa

32 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus saakka. Pääsääntönä reittien ajamiselle on vähintään kaksi maksavaa asia kas ta/reit ti. Si vu kylien asukasmäärän vähentymisestä johtuen on ti lan teita, jol loin reitille ei ole kahta maksavaa asiakasta ja toisaalta ti lanteissa, jos sa asiakas on aamulla tullut linja-autossa paluukulje tuk sessa on vain yksi asiakas. Asiak kaat mak sa vat matkasta taksille lin ja-au to tak san mu kai sen hinnan ja li säksi 2 euroa/suunta. Mikäli reitillä on vain yksi matkustaja lisä hin ta on 4 euroa/suunta. Kunnan kus tan nuk seksi jää asia kas maksu jen ja tak sien pe ri män hin nan (si vis tys lau takunnan päätös ) vä li nen ero tus. Sivistyspalvelut vastaa asiointiliikenteen käytännön järjestelyistä yhteistyössä taksien kanssa. Lisätietoja: sivistyspalvelujen kanslisti p Kunnanhallitus hyväksyy edellä esitetyt asiointiliikenteen reittijärjestelyt aj Lisäksi kunnanhallitus antaa sivistys pal ve luil le lu van tehdä asiointiliikenteen reit tei hin muu tok sia käytän nön tarpeiden ja tarkoituksenmukaisuu den pe rus teella. Lisäksi kunnanhallitus päättää, et tä asioin ti lii ken teen kul je tuk sis sa käy te tään sivistyslautakunnan päätöksen mukaista hinnoittelua. Tar jous on voimassa saakka. Asiakkaat maksa vat matkasta taksille lin ja-au to tak san mu kai sen hin nan ja li säksi 2 eu roa/suun ta. Mikäli reitillä on vain yksi matkustaja, lisähinta on 4 eu roa/suun ta. Kou lulais kuljetuksen yh teydessä tapahtuvasta asiointi lii ken tees tä kunta ei maksa taksiyrittä jälle.

33 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kainuun liitto, Kainuun tuulivoimaselvityksen täydennyksen ohjausryhmän jäsenen nimeäminen 23/00.001/2013 KH 25 Taustaa Kainuun tuulivoimaselvityksen täydennyksen laa dinnal le Valtioneuvoston hyväksymän pitkän aikavälin ilmasto- ja ener gia stra te gian tavoitteena on nostaa uusiutuvan energian osuus ener gian kokonaisloppukulutuksesta 38 prosenttiin vuonna Tuu li voi ma tuo tan non tavoitteeksi on asetettu nostaa tuulivoiman asen net tu kokonaisteho noin 2000 MW:iin vuoteen 2020 mennessä, jol loin vuotuinen sähköntuotanto olisi noin 6 TWh. Tuu li voi ma tuo tannon kehitystä vauhdittaa hallituksen hyväksymä uusiutuvan energian vel voi te pa ket ti ja siihen liittyvä tuulivoimalla tuotetun sähkön syöt töta rif fi, joka tuli voiman vuoden 2011 maaliskuussa. Suomessa parhaimmat olosuhteet tuulivoimatuotannolle sijaitsevat me ri- ja rannikkoalueilla sekä sisämaassa Lapin tunturialueella. Ilmas to- ja energiastrategiassa asetettujen tavoitteiden saa vut ta misek si on nähty tarpeelliseksi sijoittaa tuulivoimatuotantoa myös si sämaa han. Uudistetut maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) säädetyt val takun nal li set alueidenkäyttötavoitteet astuivat voimaan maaliskuussa Tavoitteiden mukaan maakuntakaavoituksessa on osoitettava tuu li voi man hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet rannikko-, me ri- ja tunturialueiden lisäksi myös kaikkialla sisämaassa. Tuu li voima lat on sijoitettava ensisijaisesti keskitetysti useamman voimalan yk si köi hin. Suuren kokoluokan tuulivoimaloiden toteutuksen tulee läh tö koh taises ti perustua maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen kaa voi tukseen, jossa määritellään tuulivoimarakentamiseen soveltuvat alueet. Tuu li voi ma loi den rakentaminen edellyttää aina rakennuslupaa tai toi men pi de lu paa. Tuulivoimatuotannon kokonaisuuteen kuuluvat säh kö ener gian siir toon tarvittavat voimajohdot kytkinasemineen sekä ra ken ta mi sen ja kunnossapidon tarvitsema liikenneverkko. Tuu li voima tuo tan non suunnittelussa keskeisiä huomioon otettavia asioita ym pä ris tön lisäksi ovat mm. asutus, liikenneverkko, lentoliikenne ja puo lus tus voi mien toimintaedellytysten turvaaminen. Kainuun maakunta oli mukana vuosina kuuden maa kunnan yhteisessä Sisä-Suomen potentiaaliset tuulivoima-alueet hankkees sa, jossa selvitettiin maakuntien alueilla sijaitsevia tuu li voi matuo tan toon soveltuvia alueita. Hankkeen yhteydessä ei ollut mahdol lis ta lahtia kaikille tuulivoimatuotantoon soveltuville alueille tek nis-

34 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus ta lou del li sia analyysejä ja mm. maisemaselvityksiä. Tästä syystä Kai nuun liitto on päättänyt laatia Kainuun maakuntakaavoitusta varten aiempaa selvitystä täydentävän konsulttityönä laadittavan tuu livoi ma sel vi tyk sen. Kainuun maakuntakaavan tuulivoimaselvityksen täydennyksen tavoit tee na on: - edistää tuulivoimatuotannon hallittua kehittämistä Kainuun alueel la tuuliolosuhteiltaan edullisille alueille ympäristövaikutukset ja -haitat huomioon ottaen - edistää tuulivoimatuotannolle soveltuvien alueiden kaa voit ta mista - tuottaa tietoa ja perusteita maakuntakaavoitukselle ja yleis kaavoi tuk sel le - edistää maakunnan energia- ja ilmastostrategian toteuttamista Konsulttityönä laadittavan selvityksen lopputuloksena on tarkoitus maa kun ta kaa va ta son vaikutustarkasteluihin perustuen esittää Kainuun maakuntakaavoitusta varten suositus maakuntakaavassa osoitet ta vis ta tuulivoimarakentamiseen soveltuvista alueista. Ohjausryhmän perustaminen ja jäsenyys: Kainuun liiton alueidenkäyttö -yksikkö perustaa Kainuun maa kun takaa van tuulivoimaselvityksen täydennystä varten eri tahojen asiantun ti jois ta koostuvan ohjausryhmän. Vaikka työryhmä ei ole kuntalain (365/1995) 81 :n tai naisten ja mies ten tasa-arvosta säädetyn lain (609/1986) 4a :n tarkoittama kun ta yh ty män julkista valtaa käyttävä kuntayhtymän toimielin, niin Kai nuun liiton tavoitteena on saada ohjausryhmän jäseneksi mo lempien sukupuolten edustajia. Ohjausryhmän tehtävänä on: - välittää eri tahojen asiantuntemus, tiedot ja kokemukset tuu li voima sel vi tyk sen käyttöön - tiedonvälitys sekä suunnittelutyön yleinen ohjaaminen ja seu ranta Ohjausryhmä kokoontuu selvitystyön aikana kolme kertaa. Oh jausryh män kokoukset pidetään työn alkuvaiheessa, työn puolivälissä ja en nen työn valmistumista. Selvitystyön tavoitteellinen val mis tu mis aika on Kainuun liitto pyytää Hyrynsalmen kuntaa nimeämään edustajan ja hä nen varajäsenen mennessä Kainuun maa kun ta kaavan tuulivoimaselvityksen täydennystä varten perustettavaan ohjaus ryh mään. Lisätietoja asiasta antaa kunnanjohtaja, puh

35 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus nimeää Kainuun maakuntakaavan tuu li voi ma sel vi tyksen täydennystä varten perustettavaan ohjausryhmään Hy ryn salmen kunnan varsinaiseksi edustajaksi rakennustarkastaja Raimo Ku va jan ja varaedustajaksi kehityspäällikkö Pekka Oikarisen.

36 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ OIKAISUVAATIMUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ): Pykälät 1-20 Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksistä voidaan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus (Kuntalaki 89 1 mom): Pykälät 21, Hallintolainkäyttölain 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomai nen ja -ai ka Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Pykälät 21, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Hyrynsalmen kunta Kunnanhallitus postiosoite: PL 5, HYRYNSALMI käyntiosoite: Laskutie 1, Hyrynsalmi puh. (08) faksi: (08) sähköposti: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

37 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja va litusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on teh nyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa pää tökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Oulun hallinto-oikeus postiosoite: PL 189, OULU käyntiosoite: Isokatu 4, 3 krs, Oulu puh faksi: sähköposti: Kunnallisvalitus, pykälät Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä vaaditaan muutettavaksi - perusteet, jolla muutosta vaaditaan. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta sekä yhteystiedot eli osoite ja pu he lin numero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan tai hä nen laillisen edustajansa on allekirjoitettava valitus. Valitukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat: 1. Päätös, johon haetaan muutosta valitusosoituksineen, alkuperäisenä tai jäljennöksenä. 2. Tieto siitä, milloin päätös on annettu tiedoksi, esimerkiksi kopio saantitodistuksesta tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. 3. Asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu päätöksen tehneelle viranomaiselle. 4. Asiamiehen valtakirja, ellei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja. Valitusasiakir jojen toimitta minen Lisätietoja Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasia kirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista an netun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oi keudessa.

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaupungintalo

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) Keurusselän ympäristölautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 14:00-15:10 PAIKKA Keuruun kaupungintalo, Haapamäen huone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU Inarin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään, jos Jumala niin suo, 15. toukokuuta 2014 klo 18.00 Ivalon kirkon seurakuntasalissa. ASIALUETTELO

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.5.1997 28 Voimaantulo: 1.7. 1997 Muutos: Kaupunginvaltuusto 26.3.2009 14 Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2 Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Sisällysluettelo Yleiset määräykset... 2 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 2 2 Valtuustoryhmän muodostaminen... 2 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: 54 Kokouksen avaaminen 55 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä)

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 KOKOUSAIKA: Maanantai 26.3.2007 Kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 19/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen.

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen. 1(16) OSUUSKAUPPA KPO:N SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskauppa KPO, rinnakkaistoiminimi Handelslaget KPO ja sen kotipaikka Kokkola. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 8 / 2014 120 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 27.11.2014 klo 10.00 11.30 Kokouspaikka Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Saapuvilla

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 147 KH 148 Kokouksen järjestäytyminen Lausunto Vihdin Veden jätevesihuollon vaihtoehdot -hankkeen YVA-selostuksesta KH 149 Osavuosikatsaus 2/2014 KH 150 KH 151 KH 152 KH

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Aika 16.12.2014 klo 17.30-19.30 Paikka Osallistujat Ilkon kurssikeskus Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri Attila, Marja Haanpää,

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot