Suomalainen viittomakieli

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomalainen viittomakieli"

Transkriptio

1 2 Suomalainen viittomakieli Tässä luvussa esitellään viittomakieltä, viittomakielistä kulttuuria ja viittomakielisen yhteisön merkitystä. Viittomakielen ohjaaja kohtaa työtehtävissään kuuroja henkilöitä, joille viittomakieli on tärkeä osa identiteettiä. Viittomakielen ohjaajalla on ammattitaitoa kohdata monenlaisia viittomakieliseen vähemmistöön kuuluvia ihmisiä. Luvussa kerrotaan myös viittomakielisten kaksikielisyyteen kasvamisesta ja selvitetään, mitä heidän kohdallaan tarkoittavat käsitteet ensikieli, äidinkieli, toinen kieli ja vieras kieli. Viittomakieli elävä kieli Mitä viittomakieli on? Viittomakieltä on usein sanottu käsien kieleksi. Kädet ovat kieltämättä viittomakielen näkyvin elementti, mutta kun asettuu katselemaan viittojaa, huomaa pian, miten hänen kasvojensa ilmeet vaihtelevat salamannopeasti, suu muodostaa sanojen tapaisia liikkeitä tai mutristelee, katse siirtyy paikasta toiseen, kuuluu ehkä hengähdyksiä, puhahduksia tai käsien läpsähtelyä toisiinsa, rintakehään jne. Keskustelukumppani puolestaan seuraa tiiviisti viittojan kasvoja, nyökkäilee aika ajoin, naurahtelee, tekee toisella kädellään pieniä liikkeitä myötäilee omilla ilmeillään viittojan ilmeitä tarinan edetessä. Jos keskustelukumppani väistää ohikulkijaa, kääntyy katsomaan huoneeseen tulevaa uutta ihmistä tai alkaa etsiä jotakin esinettä kesken kaiken, viittoja keskeyttää ja hänen kätensä jähmettyvät ilmaan. Juttu jatkuu vasta sitten, kun keskustelukumppani kääntää katseensa takaisin. Tämä pieni tilannekuvaus kertoo monta asiaa viittomakielen ominaisuuksista. Yksittäiset viittomat ovat viittomakielessä sanoja, ja niiden muodostaminen on käsien, kasvojen, suun liikkeiden eli huulion ja kehon liikkeiden yhteispeliä. Kulmakarvojen liikkeet (ylös, alas, ryppyyn), poskien pullistelu tai sisään imaiseminen ja erilaiset suun liikkeet yhtä aikaa tietyn viittoman tai viittomasarjan 18

2 Suomalainen viittomakieli 2 kanssa tuottavat kieliopillisia ja esimerkiksi tunteita ilmaisevia merkityksiä: kysyminen, kieltäminen, epäileminen, ihmetteleminen, ilo, myötätunto, halveksunta jne. näkyvät viittomakielisessä ilmaisussa samanaikaisesti keskustelun kohteena olevan asian kanssa. Esimerkiksi ihmettelevä kysymys Etkö ole vielä syönyt? voisi äidin ja lapsen viittomakielisessä keskustelussa toteutua näin: Ensin äiti koskettaa lasta käsivarteen ja lapsi kääntää katseensa äitiä kohti. Samalla kun äidin käsi alkaa kohota SYÖDÄ-viittomaan suun lähelle, hän ottaa tiiviin katsekontaktin lapseen, ja tällä hän korvaa viittoman SINÄ, jossa lapseen osoitettaisiin etusormella. Äiti saattaa samalla painaa päätään hieman alaspäin kysyvään asentoon. Samaan aikaan kulmakarvat nousevat ylös, pää tekee edestakaista liikettä (kuten ele EI) ja hän viittoo SYÖDÄ EI-VIELÄ. Viitottuaan EI-VIELÄ hänen päänliikkeensä lakkaavat ja kulmakarvat jäävät ylös sen merkiksi, että hän odottaa vastausta lapseltaan. Lauseessa viitotaan siis vain kaksi viittomaa, jotka tässä on merkitty suomen kielen sanoilla suuraakkosin (ns. glosseilla, jotka viittaavat kyseisen viittoman perusmerkitykseen). Jos äiti on huolissaan syömättömyydestä, se näkyy hänen ilmeessään samaten esimerkiksi kiukku, jos kyseessä on murrosikäinen nuori, joka ei ole syönyt, ja olisi jo kiire lähteä harrastusten pariin. Tilanne voisi jatkua niin, että paikalle tulee myös perheen isä valmiina viemään lapsen harrastuksiin. Tällöin äiti puolestaan toteaisi hänelle tilanteen viittomalla LÄHTEÄ EI-VOI / MATTI SYÖDÄ EI-VIELÄ (Ette te voi lähteä nyt, kun Matti ei ole vielä syönyt!). Viittomakielessä henkilöiden ja paikkojen nimet voidaan ilmaista sormiaakkosilla, esimerkiksi m-a-t-t-i. Viittomakieltä käyttävässä yhteisössä henkilöille ja paikoille on kuitenkin tyypillistä antaa oma viittomakielinen nimi, jotta keskustelu kävisi sujuvammin. Sormittamisen sijaan perheen äiti käyttäisi edellä kuvatussa lauseessa nimen sijasta Matin viittomanimeä. Viittomakieli ei ole käännös puhutusta kielestä Viittomakielellä ei ole vakiintunutta kirjoitettua muotoa. Esimerkiksi viittomakielen tutkimuksessa ja oppikirjoissa joudutaan käyttämään jonkin kirjoitetun kielen sanoja sekä sovittuja merkintöjä viittomien ja viitottujen lauseiden kuvaamisessa. Tällöin monet merkinnät jäävät hyvin puutteellisiksi, sillä toisen kielen yksittäinen sana ei kuvaa viittoman merkitystä riittävän tarkasti. Viittomakieltä on kuvattu sanakirjoissa vasta hyvin vähän. Ensimmäiset sanakirjat ilmestyivät jo 1900-luvun alussa, ja niissä valokuviin tai valokuvasarjoihin oli lisätty piirretyt nuolet kuvaamaan käsien liikkeitä. Jotkin sanakirjat ovat sisältäneet kirjoitettuja kuvauksia siitä, miten käsiä tulisi liikutella. Ensimmäinen liikkuvaa kuvaa sisältänyt sanakirja on suomalaisen viittomakielen verkkosanakirja Suvi. Sen julkaisi vuonna 2003 Kuurojen Liitto ja Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Suvi sisäl- 19

3 ryhmätyöskentely kyselevä opetus opetuskeskustelu aktivoiva kirjoittaminen yhteistoiminnallinen oppiminen ongelmaperustainen oppiminen projektityöskentely roolipeli oppimispelit esitelmöinti lukupiiri aivoriihi oppimistehtävät demonstraatio eli havaintoesitys pisteopetus tietokoneavusteinen opetus verkko-opetus tutustumiskäynti eli ekskursio. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksessa ja ohjauksessa käytetään usein myös erityisiä menetelmiä ja opetuksen/oppimisen tapoja, esimerkiksi seuraavia: Lovaasin varhaiskuntoutuksen menetelmä TEACCH-ohjelman mukainen kuntouttava menetelmä Brain Gym (aivojumppa erilaisten liikkeiden avulla) basaalistimulaatio (henkilön aistikokemuksia stimuloidaan) Halliwick-menetelmä (uintiin perustuva) KKK-harjoitusohjelma (kehontuntemus, kontakti ja kommunikaatio) Delacato (oman tietoisuuden aktivointi aisti- ja liikeharjoitusten avulla) Petö (henkilö, esimerkiksi liikuntavammainen, oppii auttamaan itse itseään) motorinen rata Sherborne (kokonaiskehitystä tukeva liikuntamenetelmä) PECS (vuorovaikutusta synnyttävä menetelmä) PRT-menetelmä (motivaation ja huomiokyvyn oppiminen ja ylläpito). Kuulovammaisten opetuksessa käytettäviä menetelmiä ovat muun muassa: auditiivis-verbaali-menetelmä (kuulonjäänteiden hyväksikäytön aktiivinen opettelu) oraalimenetelmä (huulioluvun harjoittelu korostuu) 62

4 Lasten ja nuorten ohjaus ja kasvatus viittomakieli- ja kommunikaatioalalla 3 totaalikommunikaatio (käytetään ääntä, huuliolukua, viittomista, eleitä, mimiikkaa ja kuulonjäänteitä) LVP (lukemaan viittomisen perusteella) CID-assosiaatiomenetelmä (kielellisten valmiuksien kehittäminen, lukeminen, kirjoittaminen ja ymmärtäminen) KPL (kokosanamenetelmä, käsite- ja sanavaraston kartuttaminen). Monet näistä erityisistä menetelmistä ovat käytössä myös varhaiskasvatuksessa. Yksittäisen lapsen tai nuoren kohdalla ohjaamisen taitoihin liittyvät esimerkiksi omatoimisuuden ja itsenäisyyden tukeminen, strukturoitu eli järjestelmällinen ja jäsennelty toiminta, onnistumisen kokemusten tarjoaminen, motivaation ylläpito ja vahvistaminen, palautteen antaminen, rajojen luominen, pitäminen kiinni säännöistä ja sopimuksista, ohjeiden noudattamisen varmistaminen, ristiriitatilanteiden ratkaisun taidot sekä päivittäisten taitojen ohjaaminen. Koulussa/oppilaitoksessa viittomakielen ohjaajan ohjaamisen taidot liittyvät vahvasti koulunkäyntiavustajan / koulunkäynnin ohjaajan tehtäviin. Niistä on tarkkoja kuvauksia alan kirjallisuudessa. 4 Tietoa ja taitoa käyttää erilaisia ohjaamiseen liittyviä välineitä ja materiaaleja eri toimintaympäristöissä Ohjattava oppii parhaiten käyttämällä kaikkia aistejaan. Hän oppii kuulemalla, näkemällä, puhumalla itse ja tekemällä itse. Mitä havainnollisempaa ohjaus on, sitä todennäköisemmin päästään tavoitteeseen. Lasten ja nuorten ohjaamiseen soveltuvat erityisesti sellaiset havainnollistamisen keinot, jotka liittyvät välittömään kokemukseen. Tällaisia keinoja ovat erilaisten materiaalien ja esineiden käyttö, tekeminen, toiminta, retket, dramatisointi, roolileikit, kokeilu ja harjoittelu. 63

5 tueksi puhetta tukevia kommunikaatiomenetelmiä, kuten kuvia ja tukiviittomia. Ilman tukitoimia lapsi voi turhautua ja tulla aggressiiviseksi, koska hän ei tule ymmärretyksi. Siksi on tärkeää, että lapsen kommunikaatiota toisten ihmisten kanssa tuetaan ja häntä kannustetaan ottamaan osaa keskusteluihin sekä ilmaisemaan omia ajatuksiaan. Vaikka lapsen kielen kehitys on häiriintynyt, hänen sanavarastonsa laajenee, jos hän pääsee osallistumaan esimerkiksi ryhmätöihin ja yleiseen keskusteluun. Esimerkiksi tukiviittomien avulla lapsen kanssaihmiset ymmärtävät, mitä hän tarkoittaa, ja toisaalta viittomien käyttö auttaa myös lasta itseään seuraamaan opetuksen kulkua. Jos lapsella on viivettä puheen ja kielen kehityksessä, on mahdollisimman varhaisessa vaiheessa aloitettava kommunikaation tukeminen kuvilla ja viittomilla. Vaikka lapsi yleensä oppiikin puhumaan kouluikään mennessä, ei tukitoimia silti saa lopettaa, vaan niitä on jatkettava riittävän kauan, jotta vältytään mahdollisilta kommunikointiongelmilta. Koulussa luokan kaikille oppilaille on hyödyllistä opettaa muutamia viittomia. Näin vahvistetaan puheen ja kielen kehityksen viiveestä kärsivän lapsen sosiaalisten suhteiden luomista. Myös erilaiset keskustelutuokiot tutuista aiheista, kuten harrastuksista, tukevat kielen kehittymistä ja ystävyyssuhteiden muodostumista. Tietolaatikko LAPSEN KEHITYKSELLISEN KIELIHÄIRIÖN OMINAISPIIRTEITÄ: Viivästynyt puhe ei kolmen sanan lyhyitä lauseita 3-vuotiaana Oppii puhumaan kouluikään mennessä vaikeuksia lukemisessa ja kirjoittamisessa Tarvitsee puhetta tukevia kommunikointimenetelmiä tukiviittomat, kuvat Tarvitsee tukea sosiaalisten suhteiden luomisessa keskustelut tutuista aiheista ryhmätyöt 74

6 Erityiset asiakasryhmät asiakkaina lapset ja nuoret 4 Lapsen kielellinen erityisvaikeus SLI (aikaisemmin dysfasia) Lapsen kielellinen erityisvaikeus SLI (Specific language impairment) muistuttaa paljon edellä kerrottua lapsen puheen ja kielen kehityksen viivästymistä. SLI on pysyvämpi ja vaikuttaa merkittävästi lapsen koulunkäyntiin sekä ystävyyssuhteisiin. Suurin osa lasten kehityksellisistä kielihäiriöistä aiheutuu perinnöllisistä syistä. SLI:tä esiintyy enemmän pojilla kuin tytöillä. Kielellinen erityisvaikeus ilmenee puheen tuottamisessa tai ymmärtämisessä tai molemmissa. Vaikeusaste vaihtelee lievästä vaikeaan. Lapsella voi olla runsaasti äännevirheitä, niin että hänen puheensa on vaikeasti ymmärrettävää. Hänellä voi olla myös hyvin niukka sanavarasto tai vaikeuksia löytää sanoja, niin että tavanomaisten esineiden nimeäminen tuottaa hankaluuksia. Lauseet voivat olla hyvin lyhyitä ja rakenteeltaan puutteellisia. Vaikeasta ongelmasta on kysymys, jos lapsi ei vielä kolmevuotiaana pysty ilmaisemaan itseään sanallisesti tai hänellä on huomattavia ymmärtämisvaikeuksia. Tällainen lapsi tarvitsee puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiokeinoja lähes kaikissa tilanteissa. Kouluiässä kielelliset erityisvaikeudet voivat ilmetä lisäksi erilaisina ja eriasteisina oppimisen ongelmina. Tyypillisiä ovat lukemisen, kirjoittamisen ja matematiikan vaikeudet sekä tiedon omaksumisen pulmat. Lapsi saattaa myös unohtaa jo oppimiaan asioita. Usein kielellisiin erityisvaikeuksiin liittyy myös suualueen tai laajempia motorisia ongelmia tai kömpelyyttä. Tärkein tukikeino lapselle, jolla on kielellinen erityisvaikeus, on säännöllinen puheterapia. Yksilöllisen puheterapian lisäksi myös musiikki- ja toimintaterapiasta on apua kielellisissä erityisvaikeuksissa. Musiikin käyttö auttaa SLI-lasta keskittymään kuuntelemiseen. Erilaiset rytmitys- ja taputusharjoitukset musiikin mukana auttavat lasta hahmottamaan paremmin kuulemaansa. Toimintaterapiassa lapsi leikkii ja puuhailee aktiivisesti omien kiinnostuksen kohteiden parissa. Samalla hän oppii erilaisia käsitteitä ja kielenkehitys edistyy. Päiväkodissa ja koulussa voidaan tukea SLI-lasta leikkimään toisten lasten kanssa. Vuorovaikutus ikäkavereiden kanssa edistää lapsen kielellisiä valmiuksia kuin huomaamatta. Oivallisia apuvälineitä SLI-lapsen kielen kehityksen tukemiseen päiväkodissa ja koulussa ovat erilaiset kuvat sekä tukiviittomat. Myös ympäristön kuvittaminen sekä aikuisen rauhallinen ja selkeä puhe auttavat SLI-lasta käsittämään, mitä hänen ympärillään puhutaan. Lapselle kannattaa myös piirtää konkreettisia ja yksinkertaisia kuvia, sillä kuvien kautta hän voi paremmin ymmärtää, mitä puhuja tarkoittaa. 75

7 Tietolaatikko Kuurouden jaottelu: 1. Varhaiskuuro lapsi on syntyessään kuuro lapsi menettää kuulonsa ennen kuin oppii puhumaan 2. Kuuroutunut lapsi, joka menettää kuulonsa puheen oppimisen jälkeen Kuulovamman vaikutus käytännössä ja kommunikoinnin tukeminen Lapsi, jolla on lievä kuulovamma, kuulee tavallisen puheen rauhallisessa ympäristössä. Hänen on vaikea kuulla hiljaista puhetta, kuten kuiskausta, edes tilanteessa, jossa ei ole taustahälyä. Liikenteen melu, pulpettien kolina koulussa ja vaatteiden kahina aiheuttavat sen, että kanssaihmisten tavallisesta puheesta on vaikea saada selvää. Lapsella, jolla on lievä kuulovamma, saattaa olla virheitä joidenkin äänteiden ääntämisessä. Ilman kuulokojetta keskivaikeasti ja vaikeasti kuulovammainen lapsi ei kuule läheskään kaikkea siitä, mitä hänen ympärillään puhutaan. Mitä vaikeampiasteinen kuulonalenema on, sitä vähemmän lapsi saa toisten puheesta selvää. Keskivaikeasti ja vaikeasti kuulovammaiset lapset hyötyvät yleensä paljon kuulokojeiden käytöstä. Käyttämällä säännöllisesti kuulokojeita he voivat kuulla toisten puhetta sekä ilmaista itseään puheen avulla. Tosin heidän puheessaan voi olla useita ääntämisvirheitä. Erittäin vaikeasti kuulovammainen lapsi ei kuule kanssaihmisten puhetta ollenkaan, minkä vuoksi hänen kielenkehityksessään voi olla hankaluuksia. Kuurot henkilöt käyttävät kommunikoinnissaan viittomakieltä. Se on heidän ensikielensä. Tämän lisäksi vanhemmille lapsille oivallinen kommunikointikeino on kirjoittaminen. Nykyisin vaikeasti kuulovammaisena tai kuurona syntyneelle lapselle voidaan myös asentaa leikkauksessa sisäkorvaistute. Sisäkorvaistutteita voidaan asentaa eri-ikäisille henkilöille, mutta paras hyöty saavutetaan, jos sisäkorvaistute asennetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, kun lapsi on 1 2-vuotias. 96

8 Erityiset asiakasryhmät asiakkaina lapset ja nuoret 4 KOMMUNIKOINNIN TUKIKEINOJA Tekniikan käyttö: Tilojen toimivuus: AACmenetelmien käyttö: Avustava henkilö: Kanssaihmiset: Kuulokojeet Akustointi akustiikkalevyt verhot, matot huopapalat Kuvat PCS-kuvat piktogrammit valokuvat Henkilökohtainen tai ryhmäkohtainen avustaja Viittomakielen tulkki Kiinnitä huomio esim. kosketa, ennen kuin puhut kuulovammaiselle henkilölle FM-laite Valaistus Viittomat sormiaakkoset tukiviittomat viitottu suomi Huulion lukumahdollisuus älä peitä suun seutua kädellä tai parralla Dokumenttikamera Häikäistymisen estäminen Kirjoittaminen paperille tietokoneelle Vältä turhaa meteliä lapsiryhmässä Älytaulu Pyörivä tuoli Kuulevat kuulosuojaimet Kuulovammaisilla lapsilla on haasteita kommunikoimisessa. Onkin tärkeää löytää yksilöllisesti jokaiselle kuulovammaiselle lapselle sopivia tukikeinoja. Erilaiset kuulokojeet sekä FM-laite ovat tärkeitä teknisiä apuvälineitä. Lisäksi koulussa dokumenttikameran ja älytaulun käyttö helpottaa opetuksen seuraamista, koska näitä käyttäessään opettajan ei tarvitse olla selin oppilaisiin, kuten liitutaululle kirjoitettaessa. Lapsen on tärkeää voida seurata puhuvan henkilön huuliota, joten esimerkiksi koulussa on kiinnitettävä erityistä huomiota lapsen istumapaikkaan, huoneen valaistukseen sekä mahdolliseen häikäisyyn. Kuulovammaisen lapsen kanssa työskentelevän henkilön kannattaa muistaa, ettei peitä huuliotaan nojaamalla kädellään poskeensa. Miehillä myös parta hankaloittaa huuliolukua. Päiväkodissa ja koulussa on hyödyllistä akustoida tilat akustiikkalevyillä, verhoilla ja matoilla. Myös tuoleihin ja pulpetteihin kannattaa liimata huopatarrat kolinaa vähentämään. Lapsella voi lisäksi olla pyörivä tuoli, jolloin hän voi kääntyä katsomaan sitä henkilöä, joka puhuu. Kuulovammaisen lapsen jäljellä olevaa kuuloa on suojeltava kaikin keinoin. Siksi teknisten käsitöiden tunneilla on hyvä, että lapsi pitää päässään niin sanottu- 97

9 Lapsen kiinnostuksen herättäminen Joskus käy niin, että lapsi ei olekaan kiinnostunut hänelle tarjotuista viestintäkeinoista. Usein kiinnostuksen puutteen syynä on, että viestintäkeinoja ei osata käyttää toiminnallisesti eikä perehdytä siihen, mikä lasta motivoi. Erilaisten keinojen käytön salaisuus on se, että lapsi hyötyy niistä: lapsi pystyy ilmaisemaan itseään, lapsi pystyy ymmärtämään muita ja ennen kaikkea lapsi pystyy osallistumaan. Toimiva viestintä tukee kertomista ja erityisesti lasten välistä keskustelua. Ryhmän lapset olivat kokoontuneet piiriin keskustellakseen viikonlopun tapahtumista. Ryhmän kaikkien lasten vanhemmat olivat sitoutuneet piirtämään yhdessä lasten kanssa kotona keskustelukuvat lapselle päiväkotiin. Yksi pojista kertoi omasta lappusestaan, että oli rakentanut lumiukon ja että he olivat käyneet hiihtämässä. Poika tehosti kertomustaan näyttämällä miten lujaa. Tyttö vieressä kysyi: No kaaduiksä sitten? Lähiyhteisö pohtii joskus, miksi viittomia ei ole tullut enempää. Viittomia, kuten puhettakaan, ei tule mistään. Vain vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa lapsi omaksuu puhetta ja erilaisia viestintäkeinoja. Jos hänelle mallitetaan päivästä toiseen samaa 50 viittomaa, ei hän voi omaksua niitä mistään enempää. Saatetaan myös uskoa, että lapsi ei katso viittovaa aikuista. Usein kuulee myös sanottavan: Ei me enää käytetä viittomia, kun sitä puhetta on alkanut tulla. Vertaan sitä usein siihen, että olisi kuin huononäköinen olisi käynyt optikolla, saanut silmälasit ja alkanut nähdä. Ja sitten joku ottaa silmälasit pois sanoen: sinähän näit jo. Eli kun selkeästi huomataan, että lapsi alkaa aktiivisemmin puhua, niin viittomien käyttöä jatketaan. Odottelemme kokkikerhossa, että kakku kypsyy uunissa. Piirtelen tauluun joulumaisemaa. Lapset saavat päättää mitä tauluun piirretään. Yksi pojista tuumaa a-a-a a-. Yritän epätoivon vimmalla saada selvää kyselemällä uudelleen ja uudelleen En ihan kuullut, Onpas hauska idea, mikäs se olikaan. Kunnes poika tarmokkaasti viittoo hepan ja aivastaa: siis aivastava heppa. Sekä ryhmän aikuiset että vanhemmat olivat aktiivisesti viittoneet, vaikka tuntuikin, että lasta ei kiinnosta. Kun viesti oli tärkeä, otti lapsi käyttöön omaksumansa viittoman. 122

10 Moniammatillinen yhteistyö asiakkaina lapset ja nuoret 5 Lapsen osallistumisen tukeminen Kun lapsi ei pysty viestimään tai hänen viestejään ei ymmärretä, hänen osallistumisensa lasten leikkeihin saattaa estyä. Jos lapsella on vaikeuksia sosiaalisessa kanssakäymisessä, yhteisön ohjauksen pitää huolehtia siitä, ettei lapsi jää sivustakatsojaksi tai vaikkapa avustajansa kanssa erikseen toimivaksi yksiköksi. Ville on 4-vuotias poika, jolla on kielellinen erityisvaikeus. Hän puhua pölpöttää ja hakeutuu jutustelemaan vain aikuisten kanssa. Oman toiminnan ohjaus on haasteellista ja esimerkiksi toimintoihin ryhtyminen on erityisen hankalaa. Lisäksi hänellä on toimintaa hankaloittavia tuntoon liittyviä ongelmia. Poika leikkii mielellään yksin rakentaen duploja tai ulkona hiekkalaatiokolla järjestellen pikkuautoja. Suunnittelemme toimintaterapeutin ja lastentarhanopettajan kanssa Kaveria ei jätetä -suunnistusleikin päiväkodin pihalle. Lapset kulkevat pareittain. Suorittavat erilaisia asioita: krokovirran ylitys, jäätelövuorelle kiipeäminen, dyndyndyddyd -ankkaratsastuksen, kakarakaraoken ja niin edelleen. Suunnistus on kuvitettu pihalle ja suorituskartta on jokaisella omansa. Kun rasti on suoritettu, lapsi saa laittaa tarrakuvan paikoilleen omaan korttiin. Suunnistus voidaan ottaa esille aika-ajoin. Hyvin suunniteltu materiaali toimii aina uudelleen ja uudelleen. Suunnistuksessa oli huomioitu pedagogiset, puheterapeuttiset ja toimintaterapeuttiset tavoitteet. Yhteistyö eri kuntoutusalan asiantuntijoiden kanssa Viestinnän vaikeuksien ohella voidaan joutua pohtimaan lapsen muutakin kehitystä. Kuntoutuminen tehostuu, kun tehdään mahdollisimman laaja-alaista yhteistyötä eri asiantuntijoiden kanssa. Haasteellinen käyttäytyminen on yksi yhteisöjä eniten puhuttavista asioista. Esimerkiksi siirtymätilanteet eli tilasta ja toiminnosta toiseen siirtyminen voivat saada aikaan vaikean tilanteen. Tilanteen vaikeus voi kuitenkin johtua jostain muustakin kuin siitä, että lapsella on vaikkapa ymmärtämisen ongelma. Tämä voidaan kuitenkin huomata vain tunnistamalla tilanteet ja tarkastelemalla niitä. 123

11 Avusteiset ja ei-avusteiset kommunikointikeinot: AVUSTEINEN ESINEET todellinen tai todellista vastaava esine osa esineestä abstrakti esine KUVAT valokuva piirretyt kuvat tunnusteltava muoto, pinta GRAAFISET MERKIT JA MERKKI- JÄRJESTELMÄT tyylitellyt symbolit, esim. PCS EI-AVUSTEINEN LUONNOLLISET REAKTIOT, TOIMINTOSARJAT, SIGNAALIT ääntely, jokeltelu liike, mimiikka, kehonviestit, eleilmaisu toiminta, pantomiimi TUKIVIITTOMAT VIITOTTU PUHE Siihen, mitä keinoa, menetelmää tai materiaalia kommunikoinnissa käytetään, vaikuttaa esimerkiksi ohjattavan kyky kommunikoida muiden kanssa. Hän saattaa tarvita tukea, jos hänen puheensa tai ilmaisunsa on niin epäselvää tai puutteellista, ettei viesti tule ymmärretyksi, tai hän tarvitsee tukea ymmärtääkseen muiden viestejä. Ohjattava tarvitsee kommunikointiinsa jonkin korvaavan keinon myös silloin, kun hän ei kykene käyttämään lainkaan esimerkiksi puhetta tai viittomakieltä. Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiokeinot 1. Viittomiseen perustuvia keinoja: tukiviittomat viitottu puhe sormiaakkoset. 2. Ele- ja olemuskieli 3. Graafisen kommunikoinnin keinoja: kuvat symbolit bliss. 4. Esinekommunikointi 5. Kirjoittaminen 146

12 KOMMUNIKAATIOKEINOT JA KOMMUNIKAATION TUKEMINEN 7 Viittomiseen perustuvat keinot Viittomakielen yksittäisiä viittomia voidaan käyttää kommunikaation tukena tuottamalla niitä yhtaikaisesti puheen kanssa. Keinoja on kaksi, ja ne eroavat toisistaan siinä, miten paljon puhetta tuetaan viittomilla. Viittomiseen perustuvissa keinoissa kommunikoinnin edellytyksenä on katsekontakti. Erisnimien ja vaikeiden sanojen puhumisen tukena voidaan käyttää niin ikään viittomakielestä lainattuja sormiaakkosia. Tukiviittomisella tarkoitetaan viittomakielestä lainattujen viittomien käyttöä puheviestin tukena. Viestin ymmärtämistä ja tuottamista tuetaan viittomien avulla siten, että viitotaan viestin merkityksen kannalta keskeiset sanat samanaikaisesti puheen kanssa puhekielen mukaisessa järjestyksessä. Puhe tuotetaan aina ääneen. Keskeisten sanojen valintaan vaikuttavat muun muassa tilanne, painottaminen, kommunikointikumppanin tarpeet ja edellytykset. Seuraavassa esimerkissä asian painottaminen vaikuttaa viittoman valintaan: Ota kaapista puhdas pusero. > OTA kaapista puhdas pusero. > Ota KAAPISTA puhdas pusero. > Ota kaapista PUHDAS pusero. > Ota kaapista puhdas PUSERO. Tukiviittomien käytön etu on erityisesti se, että ne ovat aina käsillä eli apuvälineitä ei tarvita. Monet viittomat ovat myös varsin kuvaavia (esimerkiksi viittomat KÄVELLÄ, PALLO, KISSA, SYÖDÄ, TULLA, KAKSI, HUOMENNA). Näin ne auttavat ja tukevat käsitteen muistamista ja sen ilmaisua. Tukiviittomien käyttäminen edellyttää, että ohjattava kykenee käyttämään käsiään viittomiseen. Aina eivät ohjattavan omat motoriset taidot riitä tuottamaan viittomia täysin oikein. On kuitenkin tärkeää, että hänelle näytetään mahdollisimman selkeä ja oikein tuotettu malli. Myös katsekontakti on edellytys tukiviittomien käyttämiseen. Viittominen siis vahvistaa vuorovaikutustilanteissa tärkeää katseyhteyttä toiseen ihmiseen. Tukiviittomisen etuna on myös se, että ymmärtämisen näkökulmasta viesti välittyy samanaikaisesti kahden eri aistikanavan kautta (näkö, kuulo), tarvittaessa kolmenkin (tunto), jos käytetään taktiilia viittomista. Ohjattavan oma viittominen taas aktivoi hänen lihas- ja kosketustuntoaan ja liikkeen syntymistä. Niistä jää helposti mieleen muistijälkiä, joiden avulla on helpompi palauttaa mieleen asioita ja ilmaisuja. Ohjattava voi käyttää viittomien rinnalla elekommunikaatiota (ks. myöhemmin tässä luvussa), erityisesti silloin, jos hänen oma kykynsä ei aina riitä viittomien muistamiseen. 147

13 Ohjaustilanteen perusrakenne Ohjaustilanne sisältää erilaisia vaiheita, ja siksi ohjaustilanteet täytyy suunnitella ja valmistella hyvin etukäteen. Tätä etukäteissuunnittelua varten ohjaaja tarvitsee paljon erilaista tietoa. Ohjaajalla täytyy olla taustatietoa ohjattavista, muun muassa ryhmän koosta, ikäjakaumasta ja lähtötaidoista. Lisäksi hänen pitää tietää ne kokonaistavoitteet, joihin jokainen yksittäinen toiminta perustuu. Varhaiskasvatuksessa tämä tarkoittaa varhaiskasvatussuunnitelman tuntemista, koulussa ryhmän opetussuunnitelman tuntemista ja aamu- ja iltapäivätoiminnassa kausi-, kuukausi- ja viikkosuunnitelmien tuntemista. Muissa vapaa-ajan ryhmissä ja eri hoitolaitoksissa on omat tavoitteensa, joihin toiminta perustuu. Nämä tavoitteet sekä mahdolliset kuntoutussuunnitelmat ja HOJKSit ovat perustana, kun määritellään kokonaissuunnitelmaa ja tavoitteita. Näiden pohjalta määritellään yksittäiset tavoitteet eri tuokioille sekä ne keinot ja menetelmät, joilla tavoitteisiin päästään. Ilmaisutaidossa työskennellään kokonaisvaltaisesti ja kehitetään ihmisen eri osaalueita. Ohjaajalla täytyy olla mielessään selkeä kokonaissuunnitelma siitä, mihin yksittäisen tuokion sekä tuokioista muodostuvien kokonaisuuksien aikana pyritään. Tavoitteena on harjoittaa kokonaisvaltaisesti ihmisen erilaisia ilmaisun taitoja. Kokonaissuunnitelman ja tuokiosuunnitelman lisäksi ohjaajan on hyvä ennakoida käytettävissä oleva aika, hankkia tarvikkeet ja välineet ja sopia työnjako niiden kanssa, jotka ovat mukana ohjaustilanteen toteuttamisessa. Ohjaajan täytyy tehdä ohjaussuunnitelma ja varasuunnitelma mahdollisia muutoksia varten ja ottaa huomioon turvallisuus. Ohjaustilanne sisältää seuraavat vaiheet: 1 Asetetaan tavoitteet Tässä vaiheessa mietitään, mitä ilmaisutaidon ohjauksen tuokiossa on tärkeä oppia tai kokea. Toiminnalle asetetaan tavoitteet ja mietitään, miksi toiminnot tehdään. Sen jälkeen mietitään keinot ja menetelmät tavoitteiden saavuttamiseksi. 2 Tehdään kirjallinen suunnitelma Mitä tehdään (kirjataan vaihe vaiheelta toiminnan eteneminen eli esimerkiksi itseni esittely, ryhmän jäsenten esittely, nimileikki, sadun tarinan kerronta, tarinasta piirtäminen, piirrosten esittely, loppuleikki)? Missä tehdään (otetaan huomioon tilan asettamat mahdollisuudet ja vaatimukset)? Kenelle tehdään (otetaan huomioon ryhmän tai yksilön tarpeet)? 228

14 Ilmaisutaitojen ohjaus 9 Koska tehdään (mietitään ajankohta, milloin tuokio on ja miten paljon siihen on käytettävissä aikaa)? 3 Hankitaan välineet ja materiaalit. Suunnitellaan, miten välineitä käytetään, miten niiden käyttö ohjeistetaan sekä missä vaiheessa ne jaetaan tuokioon osallistujille. 4 Suunnitellaan etukäteen tilanteen aloituksen eteneminen, ohjeiden anto ja siirtymävaiheet. 5 Ohjaustuokio toteutetaan. 6 Arvioidaan ohjaustuokion vahvuuden ja kehittämisen kohteet ja tehdään uusi ohjaussuunnitelma seuraavaa tilannetta varten. Hyvä etukäteissuunnittelu takaa levollisen toiminnan käynnistämisen. Ohjaajalla on selkeä kuva siitä, mitä tehdään nyt ja mihin toiminta johtaa sekä mikä on sen päämäärä ja tavoite. Selkeä rakenne auttaa ohjaajaa ja ryhmää silloin, kun tulee mahdollisia kaaos- ja konfliktitilanteita. Ilmaisullisessa toiminnassa on aina mukana vapautta, luovuutta ja itseohjautuvuutta, ja näiden asioiden hallinta ja ohjaaminen vaativat kohdistamista päämäärää kohti. Ohjaaja voi tehdä sen yksin tai yhdessä ryhmän kanssa. Yhteistyö antaa ryhmälle omistajuuden tunteen työskentelyyn ja voi toimia motivoivana tekijänä silloin, jos ryhmällä on työskentelyssään ongelmia. Ohjaajan hyvänä työvälineenä voi toimia esimerkiksi työpäiväkirja. Se voi olla purkautumiskanava erilaisten käytännön tilanteiden ilmaantuessa. Sinne voi kirjata huomioita onnistumisen tai epäonnistumisen tunteista ja erilaisia vinkkejä ohjaustilanteisiin. Se voi toimia muistin virkistäjänä ja ohjaajuuden peilinä. Sinne kannattaa kirjata sensuroimattomia ajatuksia, piirroksia, tuntemuksia, kokemuksia, tuntoja, ydinsanoja ja muuta vastaavaa. Usein vain lyhytkin etäännyttäminen ongelmallisesta tilanteesta antaa uutta näkökulmaa ohjaamiseen. Ilmaisun ohjauksen käsitteitä Ilmaisutaitojen ohjauksessa ollaan kokemusten ja tuntemusten äärellä. Harjoitteet voivat sisältää abstrakteja ja muita kuin selitettäviä elementtejä, joita voi olla vaikea sanallistaa. Harjoitteleminen ja tekeminen eivät ole pelkkää tekniikkaa, niiden sisällä kulkee koko ajan toinen, syvempi taso. Sitä kohti liikutaan etsimällä, kokeilemalla tai leikkimällä erityyppisten harjoitusten sisällä ja välillä. 229

15 ISÄNTÄMIES ALKUASUKAS MUNA 252 KISSA

16 Ilmaisutaitojen ohjaus 9 3 Kasvojen rentouttaminen Kasvolihasten jännityksen poistaminen ja niiden rentouttaminen on keskeinen osa puheilmaisua. Kasvojen lihaksia voidaan harjoittaa ilmeilyllä ja liikuttelemalla tiettyjä lihaksia. Leuan liikkuvuuden harjoittelua voi tehdä liikuttelemalla leukalihaksia eri suuntiin. Kasvojen hieronnan avulla rentoutetaan kasvolihaksia. Pään ravistelun aikana kasvolihakset pidetään rentoina ja niiden annetaan veltostua ja rentoutua ravistelun aikana. Pään ravistelun ja rennon heiluttelun aikana voidaan uloshengityksen aikana tuottaa niin sanottua alkuääntä eli ääntä, joka syntyy hengityksen yhteydessä ja joka puhalletaan ulos uloshengityksen aikana. Tietolaatikko Syvähengityksen tekniikkaa: Syvähengitys alkaa palleasta. Hengitä sisään, pallea vetäytyy alaspäin jättääkseen tilaa keuhkoille laajeta. Hengitä ulos, vatsalihakset työntävät palleaa ylöspäin kohti keuhkoja ja ilma pusertuu ulos keuhkoista. Tunteaksesi pallean vetäytymisen ja laajenemisen syvähengityksen aikana aseta kädet vyötärölle. Peukalot ovat selän puolella, sormet lepäävät vatsalla, hieman navan alapuolella. Hengitä sisään ja tunne kuinka vatsa pullistuu sormien alla. Varmista peilistä, etteivät olkapäät kohoa eikä rinta pullistu ulos. Uloshengityksen aikana vatsalihakset veltostuvat. Harjoitusta voi tehostaa ottamalla äänen mukaan uloshengitykseen. Ensin vedetään keuhkot täyteen ilmaa ja uloshengityksen aikana otetaan ääni mukaan ja puhalletaan ilma ulos huokaisuääntä tuottaen. 4 Kehon rentous Koko kehon rentous on tärkeätä harjoituksia tehtäessä. Keho voidaan saada rennoksi erilaisilla venyttelyillä ja ravisteluilla. Selän ja yläkehon rentoutusta voidaan vielä tehostaa kumartumalla alas vyötäröstä ja liikuttamalla kehoa rennosti puolelta toiselle. Rentoihin liikkeisiin voi ottaa myös äänen mukaan. 253

17 kana hyvä ottaa tavoitteekseen muodostaa joustava laaja-alainen ammatillinen identiteetti, jossa on kuitenkin vahva ydin. Viittomakielen ohjaajan ammatillisen identiteetin ytimessä ovat kieli ja kommunikaatio. Tämän ytimen ympärille viittomakielen ohjaaja kehittää ammatillisen identiteettinsä työelämän vaatimusten pohjalta sekä omien taitojensa, tietojensa, kokemustensa ja arvojensa avulla. Miten ammatillinen identiteetti kehittyy? Kuten ammatillisuuden ja ammattietiikan, myös ammatillisen identiteetin kehittyminen alkaa jo koulutuksessa, ja sen muovautuminen jatkuu läpi koko työelämän. Myös ammatillisen identiteetin kehittymiseen ja muovautumiseen voi itse vaikuttaa. On hyvä miettiä, kuka itse on, mitkä ovat omat arvot, osaaminen, tiedot sekä kokemukset ja kuinka nämä heijastuvat omaan työntekoon. Koulutuksen aikana suoritetuilla työssäoppimisjaksoilla ammatillinen identiteetti tarkentuu. Työssäoppimisjaksoilla huomaa, mitä itse jo osaa ja missä vielä kaipaa harjoitusta. Lisäksi työssäoppimisjaksolla voi huomata, millaisen ammattitaidon aukon viittomakielen ohjaajat täyttävät ammattikuntana. Viittomakielen ohjaajien ammattitaidolla mahdollistetaan muun muassa kuurosokeiden konkreettinen osallistuminen, tasa-arvo ja kansalaisuuden toteutuminen. Tämä on asia, joka ei tule yhtä vahvasti esiin muiden lähiammattien osaamisessa. Omaa ammatillista identiteettiään voikin tarkentaa myös peilaamalla sitä viittomakielen ohjaajan lähiammatteihin. Mitkä ovat viittomakielen ohjaajan lähiammattiryhmät? Viittomakielen ohjaajien lähiammattiryhmiä ovat lastenhoitajat, koulunkäynninohjaajat ja lähihoitajat. Hyvin usein viittomakielen ohjaajalla on työpaikalla samanlainen työnkuva kuin näillä lähiammattien edustajilla. Silti näkökulma työhön on jokaisella ammattiryhmällä hiukan erilainen. Viittomakielen ohjaajat suuntautuvat työhönsä kommunikaation näkökulmasta, kun taas esimerkiksi lähihoitajilla korostuu hoidollinen näkökulma. Myös viittomakielen ohjaajien ammattietiikka eroaa jonkin verran lähiammattien ammattietiikoista. Oma erityisosaaminen on hyvä oppia tunnistamaan myös suhteessa muihin ammattiryhmiin. Näin sitä on helpompi tarjota osaksi työpaikan moniammatillista osaamista. 288

18 Viittomakielen ohjaajan ammatillisuus 11 Nykyisille opiskelijoille haluaisin sanoa, että kannattaa suhtautua positiivisesti viittomakielen opetukseen. Kommunikaatioja vuorovaikutustaito on tärkeää, sillä tuolla lähihoitajapuolella se osaaminen puuttuu. Esimerkiksi viittomakielen taidosta ja kuvien käytön osaamisesta on paljon enemmän hyötyä. Jos välttämättä haluaa lääkehoidollista tai muuta hoivaamispuolen koulutusta, niin voi opiskella rinnakkain tai myöhemmässä vaiheessa. Töitä riittää, kunhan työnantajille informoimme, keitä me olemme. viittomakielen ohjaaja Usein viittomakielen ohjaajia verrataan viittomakielen tulkkeihin. Näitä kahta ammattia yhdistää kuitenkin vain viittomakielen taito. Ohjaajan ja tulkin työnkuvat eroavat merkittävästi toisistaan: Viittomakielen tulkki toimii tulkkina viittomakielisille ihmisille. Tulkki ei ohjaa eikä avusta, kuten viittomakielen ohjaaja tekee. Viittomakielen ohjaajalla on lisäksi valmius käyttää viittomakielen ohella myös muita kommunikaationkeinoja ja -menetelmiä. Viittomakielen ohjaajien onkin hyvä painottaa ohjausosaamistaan ja monipuolisia kommunikaatiotaitojaan ammattitaidostaan kertoessaan. Tulkki kääntää kieltä, ohjaaja tukee enemmän asiakasta vaikka kädentaidoissa tai liikunnassa. Tulkki on kielen kääntäjä, selkeästi. Kuurosokeiden leireillä tulkki kääntää vaikkapa ulkona jonkun jumppahetken. Jumppaohjaaja seisoo edessä ja tulkki on siinä vähän matkan päässä ja tulkkaa ohjeita. Viittomakielen ohjaaja on asiakkaan vieressä näyttämässä tai ohjaamassa, että nosta jalkaa tai vasenta kättä. Hän voi myös ensin tehdä vieressä ne liikkeet ja asiakas tekee perässä. Siinä on se ero. viittomakielen ohjaaja 289

19 TEHTÄVÄ 1. Pohdi, miten ammatillisuus näkyy kasvattamisessa ja hoivaamisessa. Mikä tekee siitä ammatillista verrattuna perheenjäsenten kasvattamiseen ja hoivaan? 2. Pohdi, mitä eroja on viittomakielen ohjaajan ja lähiammattiryhmien näkökulmissa työhön. 3. Tutustukaa erilaisiin eettisiin ohjeisiin ja eri alojen ammattietiikkaan. Millaiset ammattieettiset ohjeet tekisit viittomakielen ohjaajalle? Luo 5 ohjetta ja perustele ohjeesi. 4. Pohdi, miten viittomakielen ohjaajan ammattiin liittyvät arvot kytkeytyvät viittomakielen ohjaajan työn periaatteisiin. 5. Kirjoita itsellesi kirje 5 vuoden päähän. Kirjoita siitä, minkälainen viittomakielen ohjaaja haluaisit silloin olla. Kirjoittaja Maria-Elisa Salonsaari Luku on kirjoitettu Pohjois-Savon opiston, Rovala-Opiston ja Turun kristillisen opiston viittomakielen linjojen opettajien haastattelujen pohjalta. Linkkivinkki Viittomakielen Ohjaajat ry:n internetsivut: 292

20 Viittomakieli- ja kommunikaatioalan tulevaisuus Tämä luku sisältää tietoja Jyväskylässä sijaitsevasta Viittomakielen keskuksesta, jossa tehdään alan tutkimusta ja järjestetään koulutusta. Luvussa kerrotaan myös Suomen viittomakielen kielipoliittisesta ohjelmasta, joka sisältää monia suosituksia viittomakielen asemasta tulevaisuudessa. Luvussa käsitellään myös kuurojen maahanmuuttajien tilannetta Suomessa sekä yleisiä viittomakieli- ja kommunikaatioalan tulevaisuudennäkymiä. Luvun lopussa kuvataan, miten yhteiskunnan muutokset mahdollisesti vaikuttavat viittomakielen ohjaajan työhön. 12 Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma Mitä on kielipolitiikka? Kielipolitiikka kuulostaa maallikon korvaan juhlalliselta ja vakavalta asialta. Se on kuitenkin hyvin arkinen asia kaikissa monikielisissä yhteiskunnissa ja yhteisöissä täysin yksikielisiä yhteiskuntia ei käytännössä juurikaan ole. Kielipolitiikalla on perinteisesti tarkoitettu yhteiskunnan virallisia päätöksiä, jotka vaikuttavat siihen, miten jotakin tiettyä kieltä tulee tai saa käyttää. Päätökset voidaan tehdä lain tai asetuksen tasolla, ja niissä määritellään, kenen velvollisuuksista tai oikeuksista on kyse. Suomessa perustuslaki määrittelee kansalliskieliksemme suomen ja ruotsin. Kieliasiaa tarkennetaan erillisellä kielilailla (423/2003). Siksi valtion viranomaisten, kunnallisten viranomaisten ja esimerkiksi Kansaneläkelaitoksen tulee tietyissä tilanteissa olla valmiita palvelemaan molemmilla kielillä. Laissa määritellään tarkemmin myös viranomaisen velvollisuudesta käyttää tulkkia. Kielilaki ei ole ainoa 293

1. Suomi toisena kielenä (S2) opetus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

1. Suomi toisena kielenä (S2) opetus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa Kuvaa käytetty Heli Pukin luvalla SUOMI TOISENA KIELENÄ OPETUSSUUNNITELMA LAPPEENRANNAN VARHAISKASVATUKSESSA JA ESIOPET TUKSESSA SEKÄ ESIOPETUKSESSA ANNETTAVASSA PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVASSA OPETUKSESSA

Lisätiedot

AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista

AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista LUKIJALLE Olemme kolme sairaanhoitajaopiskelijaa Seinäjoen Ammattikorkeakoulusta Sosiaali- ja terveysalan yksiköstä. Valmistumme joulukuussa 2009 hoitotyön koulutusohjelmasta.

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

HAVAINNOINTI JA PEDAGOGINEN TUKI 3-5 VUOTIAIDEN LASTEN VARHAISKASVATUKSESSA

HAVAINNOINTI JA PEDAGOGINEN TUKI 3-5 VUOTIAIDEN LASTEN VARHAISKASVATUKSESSA HAVAINNOINTI JA PEDAGOGINEN TUKI 3-5 VUOTIAIDEN LASTEN VARHAISKASVATUKSESSA Lasten päivähoito Oppaita ja työkirjoja 2008:3 1 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTO HELSINGFORS STAD SOCIALVERKET CITY OF HELSINKI

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisältö Alkusanat s. 3 Johdanto s. 4 Päiväkoti Pehtoorin ja lasten vanhempien yhteiset arvot s. 5 Toiminta-ajatuksemme s. 5 Yhteistyö s. 6 Arki Pehtoorissa

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23 Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut?

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Opas läheisille sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa ja Laimio Anne 1 Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa, Laimio

Lisätiedot

Kirjan voi ladata maksutta osoitteesta www.nektaria.fi

Kirjan voi ladata maksutta osoitteesta www.nektaria.fi Mitä ihmettä? Opas ammattilaisille. Seksuaalikasvatusta 3-9 -vuotiaille. Katriina Bildjuschkin, Susanna Ruuhilahti Nektaria ry Kansi: Nina Cord Piirros, sivu 4, Mervi Lahkela Graafinen suunnittelu ja taitto:

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Oma suunta yksilökeskeisen suunnittelun kansio Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Sisällys 1. Mikä Oma suunta -kansio on ja miten sitä käytetään s. 4 2. Kommunikaatio

Lisätiedot

Mä tanssin kuin myrsky!

Mä tanssin kuin myrsky! Sanna Lepoaho Mä tanssin kuin myrsky! Tanssi-ilmaisu osana päiväkodin varhaiskasvatusta Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi Opinnäytetyö 07.04.2015

Lisätiedot

Oma kieli kullan kallis

Oma kieli kullan kallis Oma kieli kullan kallis Opas oman äidinkielen opetukseen Sirkku Latomaa (toim.) Opetushallitus ja tekijät Taitto: Innocorp Oy Elektroninen versio: Innocorp Oy ISBN 978-952-13-3234-0 (nid.) ISBN 978-952-13-3235-7

Lisätiedot

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen.

Lisätiedot

ARKI RAISION KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON ARKITOIMINTAPEDAGOGIIKKA

ARKI RAISION KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON ARKITOIMINTAPEDAGOGIIKKA ARKI RAISION KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON ARKITOIMINTAPEDAGOGIIKKA Raision Kaupunki 1/2008 JOHDANTO... 3 ARKITOIMINTAPEDAGOGIIKKA PIENTEN RYHMISSÄ... 4 JOHDANTO... 5 VARHAINEN VUOROVAIKUTUS... 6 KIELEN KEHITYS...

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Taide- ja kulttuurikasvatuksen menetelmäopas monikulttuuriseen nuorisotoimintaan

Taide- ja kulttuurikasvatuksen menetelmäopas monikulttuuriseen nuorisotoimintaan Taide- ja kulttuurikasvatuksen menetelmäopas monikulttuuriseen nuorisotoimintaan 1 Oppaasta Luovuutta! Taide- ja kulttuurikasvatuksen menetelmäopas monikulttuuriseen nuorisotoimintaan on kokoelma taide-

Lisätiedot

ENO - Ennakoiva ohjaus työelämässä TYÖELÄMÄN SOSIAALISET JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT

ENO - Ennakoiva ohjaus työelämässä TYÖELÄMÄN SOSIAALISET JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT ENO - Ennakoiva ohjaus työelämässä OHDANTO ENO - Ennakoiva ohjaus työelämässä on Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävään kuuluva valtakunnallinen verkostohanke, jonka kumppaneina toimivat 15 aikuiskoulutuskeskusta

Lisätiedot

OPAS LUKIVAIKEUDESTA LASTEN VANHEMMILLE

OPAS LUKIVAIKEUDESTA LASTEN VANHEMMILLE OPAS LUKIVAIKEUDESTA LASTEN VANHEMMILLE Elina Järviluoma - Mika Paananen - Suvi Kaila Marketta Mäntylä - Sira Määttä - Tuija Aro SISÄLLYSLUETTELO TIETOA LUKEMISEN JA KIRJOITTAMISEN VAIKEUDESTA... 4 MITEN

Lisätiedot

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Luokanopettajan koulutus Huhtikuu

Lisätiedot

Kun kulttuurit tulevat tiskille

Kun kulttuurit tulevat tiskille OPAS 4 2013 eila isotalus Kun kulttuurit tulevat tiskille Opas kulttuurienväliseen osaamiseen asiakaspalvelussa Opas kulttuurienväliseen osaamiseen asiakaspalvelussa Sisältö Miksi puhua kulttuurista?...

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

SE ON NYT MUN VUORO!

SE ON NYT MUN VUORO! SE ON NYT MUN VUORO! Aikuisen ja lapsen välinen vuorovaikutus puhetta tukevan ja korvaavan kommunikoinnin perustana päiväkodin ryhmätuokioissa Sirkku Hildén Hannele Merikoski Logopedian pro gradututkielma

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot