SUOfilen Valtakunnan Urheiluliitto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOfilen Valtakunnan Urheiluliitto"

Transkriptio

1 SUOfilen Valtakunnan Urheiluliitto TOIMINTAKERTOMUS 1989

2 SVUL:n avaintiedot SISÄLLYSLUETTELO Puheenjohtajan katsaus SVUL tulevaisuutta rakentamassa }asenliittoja }äsenpiirejä Urheiluseuroja... *)4081 Henkilöjäseniä... *) Palkattu toimihenkilöstö Keskushallinto }äsenpiirit }äsenliitot SVUL:n vuodelle 1989 budjetoitu valtionapu... 57,4 Mmk }äsenjärjestöille jaettava avustus... 48,6 Mmk Budjetin (-90) loppusumma... 94,6 Mmk *) Lisäksi piireihin kuulumattomia seuroja noin 300 sekä Suomen Metsästäjäliiton yhdistyksiä **) Lisäksi piireihin kuulumattomia seurojen henkilöjäseniä noin sekä metsästysyhdistysten jäseniä Puheenjohtajan katsaus 2. Urheiluseuralta henki betoniseen maailmaan 3. Eläkepolitiikan muutoksesta tehtäviä urheilulle 4. Liikunta- ja sosiaalitoimen yhteistyö 6. SVUL:n hallinto Liittovaltuusto 7. Liittohallitus 8. Jaostot 8. Henkilökunta 10. SVUL:n edustukset eri yhteisöissä 11. SVUL:n toiminta Järjestötoiminta 12. Kehittämistoiminta 15. Huippu-urheilu ja sen tukitoimenpiteet 18. Suurkisat ovat vuosien yhteinen matka 21. Nuorisotoiminta 22. Nuori Suomi 26. Kansainvälinen toiminta 28. Kansainvälinen osallistuminen 28. Liittojen edustukset lajien kansainvälisissä liitoissa 31. Kuntayhteistyö 31. Tiedotustoiminta 32. Edunvalvonta 32. SVUL:n kunniajäsenet 32. Ansiomerkit 34. Talous Rahoituslaskelma 35. Tuloslaskelma 36. Tase 38. Tilintarkastuskenomus 39. Jäsenjärjestöt Jäsenliittojen määrän kasvu 42. SVUL:n seuralukumäärän kehitys SVUL:n seurojen henkilöjäsenmäärän kehitys SVUL:n seurojen tilaisuudet Piirien jäsenmäärät Seurat jaoteltu tulobudjettinsa mukaan Seurat jaoteltu jäsenmäärän mukaan Jäsenliitot 46. Jerismaja 47. Suomen Urheilulehti 47. Töölön Urheilutalosäätiö SVUL on kokenut viime vuosina olevansa urheilun tulevaisuuden suunnan näyttäjä Suomessa. Voimakkaalta tuntuvan ilmaisun perusteena on järjestömme toiminnallisesti ja tuloksell isesti ylivoimainen osuus suomalaisessa liikuntaelämässä. Asema ja merkitys lisäävät myös svullilaisen päätöksenteon vastuuta ja sitä on painotettu viime vuodenkin toiminnassa. Vuosi 1989 oli vilkkaan urheilu toiminnan aikaa seuroissa, piireissä ja liitoissa. Keskusjärjestön kannalta pääpaino oli kuitenkin tulevaisuuden urheilun määrittelemisessä, miten ja minkälaisia Iii kuntapalveluja maamme asukkaille tarjotaan 90-lu vulla. Joulukuussa Mikkelissä pide ttyyn liittokokoukseen valmisteltiin useissa eri asiantuntijaryhmissä SVUL: n alkaneen ne livuotiskauden strategista suunnitelmaa. Emme tehneet suunnitelmia omana suppean sisäpiirin työnä, vaan keskusteluja käytiin useiden yhte iskunnan sektorien päätöksentekijöiden kanssa. Strategioiden laadinnassa käytettiin apuna myös useita tutkimuksia, joissa kansalaiset ilmaisivat liikuntaan ja urheilujärjestöihin kohdistuvia odotuksiaan. Laajan pohjat yön kautta päädyttiin Mikke lissä yksimielisesti hyväksyttyyn suunnitelmaan, joka korostaa huippu-urheilun, nuorisourheilun ja harrasteliikunnan päämääriä ja merkitystä. Suunnittelutyön yhteydessä korostui urheilun rooli yhteiskunnan eri osa-alueiden tulosten saavuttamisessa. Urheilulla on laajempi yhteiskunnallinen merkitys kuin aiemmin on ymmärretty. Esimerkiksi vapaakuntakoke i lun yhteydessä käyty pohdinta urheilun ja kuntien yhteistyön laajentamisesta on osoittautunut hyvin tu loksekkaaksi. Viime vuonna tehtiin jo eri puolilla Suomea mittavasti työtä tämän talven ja kesän Suurkisojen valmisteluissa. SVUL 90-projekti eteni hyvin ja koko 80-lu vun kattaneen kisajärjestelmän huipentumia - urheilun suurta juhlaa - on voitu lähestyä koko ajan kiihtyvän kisatunnelman vallitessa. Liittojen, piirien ja seurojen kautta saatu palaute sekä laaditut mittavat yleis- ja lajiohjelmat ovat osoittaneet, että Suurkisoilie asetetut laadulliset ja määrälliset tavoitteet tulevat täyttymään. Suurkisojen rooli uuden urheilun näyttöpaikkana on selvästi painottunut vuoden aikana. Kisat ovat aina olleet oman ai kansa urheilun peili, mutta vuonna 1990 on syytä uskoa niiden ennustavaan voimaan. Suurin osa kymmenistätuhansista osanot tajista ja merkittävä osuus lajiohj elmista edustaa eri tyisesti tulevaisuutta - sitä uutta, mitä suomalaisessa urhe ilussa on 90-luvulla. Jukka Uunila SUOMEN VALTAKUNNAN URHEILU Radiokatu 20, HELSINKI puh. (90) 1581, telekopio (90) , telex svul sf 1

3 Urheiluseuralta henki betoniseen maailmaan Eläkepolitiikan muutoksesta tehtäviä urheilulle Kuntien investoinneissa 1990-luku merkitsee todennäköisesti painopisteen siirtymistä peruspalveluista vapaa-aikaan, uskoo Kajaanin kaupunginjohtaja Pentti Hakulinen. - Julkishallinnolla on taipumus olla itseriittoi nen ja tietää kaikki. Olem me i1miömäisen ihastunei ta tekemään betonia, ra kennuksia. Päätöksen tehnyt hallitus tai sen läpiajanut virkamies voi tavallaan nimetä rakennuksen itselleen. Asiakkaalta ei useinkaan ole kysytty, mitä hän todella haluaa, pohtii Pentti Hakulinen. Asiakas on aina oikeassa on vanha fraasi eikä aina pidä paikkaansa. Periaatteeseen on kuitenkin Pentti Hakulisen mielestä syytä uskoa silloin, kun on kysymys asiakkaan vapaa-ajasta. Kukaan muu ei ole pätevä päättämään ihmisen puolesta, mitä tämä haluaa vapaa-aikanaan tehdä. - Urheiluseurat, jotka valikoivat johtoonsa aktiivisia ja osaavia ihmisiä, ovat käyttämätön voimavara. Ne auttavat kiteyttämään toiminta-ajatuksen, joka tu o be toniseinien sisälle oikean hengen. Seura kertoo jäsenistönsä puolesta, mikä on olennaista ja tärkeää. Silloin rakenne taan sitä, mitä tarvitaan. Eikä tällöin kaupan ole vääriä tuotteita. Rakentaminen on kova ja konkreettinen asia. Liikunnan ja vapaa-ajan sisältö on sen sijaan vaikeampi. Vapaa-aikatoimensa toiminta-ajatuksen kiteyttävät kunnat menestyvät pitkällä tähtäime llä, toisten kun tien liikuntarakentamista matkivat eivät. Tietokapitalistit tavoiteltu ryhmä Pentti Hakulinen tuo esiin termin tietokapitalisti. Rahakapitalisti menestyi rahoillaan, uuden ajan tietokapitalisti tietopääomallaan. Kuntien kannalta tietokapitalistit ovat tavoiteltava, mutta ongelmallinen kohderyhmä. - Tietokapitalistit ovat kranttuja ja vaativia. He voivat valita 460 kunnasta asuinpaikakseen heitä parhaiten tyydyttävän. Heille eivät riitä peruspalvelut, vaan myös herkut on katettava pöytään. Liikunta ja laadukas vapaa-aika lyö kunnan ja kaupungin kylkeen leiman, että tänne kannattaa tulla. Kunnan markkinointi on uskottavampaa, mikäli markinointiin liitetään tieto kunnan vapaa-aikapalveluista. Harrastajien ja urheiluseurojen vetäjien kertomana syntyy vapaa-ajan viettomahdollisuuksista luotettavampi kuva kuin kunnan- tai kaupunginjohtajien toimiessa myyntimiehenä. Kuvan aitous onkin tärkeä asia maassa, jossa on omien sanojensa mukaan 460 yrittäjäystävällistä kuntaa. Vapaa-aikapalvelujen suhteen tilanne on kehittymässä samaan suuntaan. Pentti Hakulisen olles sa ennen Kajaaniin siirtymistään Siilinjärven kunnanjohtajana kunta halusi muuttaa kuntakuvaansa. Siilinjärven kuva oli yks i puolinen. Se oli paikka, josta löytyi leipä, mutta ei juuri muuta. Kuvan m uuttamisen välineeksi otettiin urheilu. - Käytimme urheilua kolmella tavalla. Ostimme pesäpalloseuran asun mediaksemme. Lisäksi panostimme lasketteluun ja golfii n. Kuntakuvan kirkastu misen lisäksi urheilun hyväksikäytöllä oli toinenkin vaikutus. Kuntalaiset hahmottavat kunnan eri tavalla kuin aikaisemmin. He ovat ylpeitä vapaa-aikapuolen kehittymisestä. Kuitenkin kyse oli vain muutaman miljoonan markan investo inneista, joiden perusteeksi olisivat riittäneet jo niiden työpaikkavaikutuk- Kajaanin kaupunginjohtaja Pentti Hakulinen set. Hyvä imago tuli kylkiäisenä ja tavallaan ilmaiseksi. Uudet voimavarat esiin Kuntien kiristyvä talous pakottaa käyttämään niukkoja resursseja entistä te hokkaammin. Pentti Haku linen pitää nurinkurisena, että vasta talouden toimiessa keppinä urheiluväki ja kunnat löytävät toisensa. - Kuntien ja urheiluseurojen uuskohtaamisen edellytyksenä on, että kunta tunnustaa urheiluseurat tasaveroisiksi neuvottelukumppaneiksi. Urheiluseurat ovat kunnanjohtajan voimavara. Niiden avu lla voidaan lähestyä ihmisiä heidän vapaa-aikanaan. Vapaaku ntakokeilu ravistelee käsityksiä siitä, että kunnan täytyy tehdä kaikki itse. Vaihtoehtoiset palvelumallit tulevat esille ja ne ollaan myös entistä herkemmin valmiit hyväksymään. Strategisen työn merkityksen ymmärtämisen myötä ollaan lu opu massa p irstoutuneeseen ihmiskuvaan perustuvasta vapaa-aikakäsitteestä.. - Useissa tapauksissa samat ihmiset katsovat jääkiekkomatsin, p esäpalloottelu n ja istuvat vielä kohtuullisen eturivissä konserteissakin. Päämäärien pohtimisen yleistyminen on auttanut kuntia hahmottamaan vapaa-aikakokonaisuutta. Pentti Hakulisen kaupunginjo htajuus Kajaanissa alkoi Talvisuurkisojen aattona. Jälkikäteen hän on valmis pitämään kisoja kaikkien aikojen parhaana Kainuu-kampanjana. Talvisuurkisat toivat esiin ennen löytämättömiä voimavaroja. Kisojen tuloksena nuorta näki Kainuun. Tulos seuraväen ja kuntien yhteistyöstä korjataan myöhemmin uudelleen tulemisen kaipauksen syttyessä kisavieraisiin. - Kolmetuhatta ihmistä teki keskimäärin puolitoista viikkoa talkootyötä kisojen eteen. Tällaistä akti ivisuutta eivät saa liikkeelle kaupungit tai kunnat, vaan urheilu järjestöt. Jos kisojen järjestämismahdollisuutta olisi kysytty Kajaanin kaupungilta, olisi julkishallinto todennäköisesti nostanut kätensä pystyyn. Talvisuurkisat paljastivat, että Kajaani-niminen kaupunki ei itsekään tiennyt, mitä voimavaroja siltä löytyy. Onnistuminen loi pohjaa seuraaville onnistu misille. Kaupunki ja maakunta ovat sidosryhmiensä summa. Opetusministeriön kansliapäällikkö Jaakko Numminen katsoo urheilulla olevan tulevaisuudessa sen perinteisten toimintaalueiden lisäksi kansantaloudellisesti merkittävä tehtävä vanhenevan väestön vapaaajan viettotapana ja vireyden sekä aktiivisuuden ylläpitäjänä. - Olemme tulossa ti lanteeseen, jossa joudumme kääntämään eläkepolitiikan suunnan. Työvoimamme ei kestä tilannetta, jossa nykyisellä tavalla suositaan ihmiste n siirtymistä erilaisille ennenai - kaisille eläkkeille. Mahdollisimman nuorena eläkkeelle siirtymisestä on tullut suoranainen tavoite. Vain 12 prosenttia suomalaisista mie histä työskentelee kansaneläkelain mukaiseen vanhuuseläkeikään asti. Työkunnon ja aktiivisuuden ylläpitäminen on urheilujärjestöille tärkeä tulevaisuuden tehtävä kansantalouden kannalta keske isellä toimintaalueeila. Nuoriso on perinteisesti ollut urheilujärjestöjen merkittävin kohderyhmä. Nuorten kiinnostu s urheilua kohtaan on säilynyt muuhun järjestötoimintaan ko hdistuvan aktiivisuuden romahdusmaisesta laskusta huolimatta. - Vuonna 1979 noin seitsemän prosenttia nuorista toimi jossakin poliittisesti suuntautuneessa järjestössä, mutta 1980-luvun lopussa enää vain kaksi prosenttia. Ainoastaan urhe ilutoiminnassa nuorten määrä oli kasvanut. Urheilu on säilyttänyt hyvin asemansa, jopa parantanut sitä. Jaakko Numminen katsoo urheilujärjestöissä toimimisella olevan mo nen laisia positiivisia vaikutuksia. Järkevä ajankäyttö ehkäisee erilaisten sosiaalisten ongelmien syntymistä. Urheilu on myös terveyttä edistävää toim intaa. Yhdessäolo synnyttää uusia sosiaalisia suhte ita ja erilaiset taustat omaavien ihmisten kohtaaminen monipuolistaa kuvaa yhteiskunnasta. Nuori Suomi -ohjelman kaltainen uusia ryhmiä toiminnan pariin tuova toiminta on tätä taustaa vasten erittäin kannatettavaa. Tukea kansainvälistymiselle Kansainvälistymiseen liittyvät kysymykset ovat Suomen kaltaisessa maassa ongelmallisia. Jaakko Numminen luonnehtii Suomea lähes neitseelliseksi. Maassa on kaikkiaan vain noin ulkomaalaista, joista lähes kaikki sijoittuvat Helsinkiin ja muutamaan muuhun kaupunkiin. Ru otsissa ulkomaalaisten määrä on Suomalaisten peru sasenne vieraita kansallisuuksia kohtaan on pelokas ja kontaktien hankkimista vaike uttavat käytän nön kielitaidossa esiintyvät ongelmat. - Urheilu on aika hyvä johdattaja kansainvälisiin yhteyksii n. Suuri määrä suomalaisista on tehnyt ensimmäisen ulkomaan matkansa urheilu'joukkueen jäsenenä. Näitä kansainvä lisiä kontakte ja kannattaisi käyttää mahdollisimman monipuolisesti hyväksi. Kilpaurhe ilumatkojen yhteydessä voitaisiin nykyistä laajemmin ja suunnitelmallisemmin tu tustua kohdemaan oloihin. Vastaavasti tapahtumia tu lisi käyttää hyväksi Suomen ja suomalaisen kulttuurin esittelemisessä. Myös urheilun järjestötehtävissä toimiville voitaisiin työnsä ka utta tarjota mahdollisuu ksia kansain välistymiseen esimerkiksi Opetusministeriön kanslia päällikkö Jukka Numminen ulkomailla tapahtuvien koulutusjaksojen kautta. Jaakko Numminen toivoo liikuntajärj estöiltä aktiivista roolia myös Suomessa asuvien ulkomaalaisten integroimisessa yhteiskuntaamme. Kielimuurit ylittävä ja ihmisiä yhteenkokoava liikunta tarjoaa tälläiseen toimintaan hyvät edellytykset. Liikuntasuunnittelua kehitysapuna Mo ne t teollisista kehitysyhteistyöprojekteista ovat vaikeita, eikä tulos aina ole suhteessa niiden vaatimaan panostukseen. Opetusministeriössä C? ~ kin korostettu tarvetta SlJ[ tää ke hitysyhteistyön painopistettä ja kehitysyhteistyövaroja kasvatuksen ja opetuksen suuntaan auttamalla esimerkiksi kohdemaan opetu soloje n järjestämistä sekä tuottamalla oppi materiaa leja ja opetu s suunnite lmia. - Tä lläiseen toimintaan urheilu liittyy hyvin läheisesti. Urheilu järjestöjen osaamista voidaan hyödyntää ke hitysyhteistyövaltion li ikuntatoiminnan edistämisessä. Liikuntasuu nnitte lu, liikuntapaikkasuu nnitte lu ja kunto li i kuntatoiminnan organisointi ovat kaikki alueita, joiden järjestämisestä suomalaisilta löytyy sekä kokemusta että käytännön osaajia. Jaakko Numminen epäilee, voiko julkisen rahoituksen osuus liikuntatoiminnassa nousta enää oleellisesti nykytasoa korkeammalle. Myös tuen painopistealu eet on harkittava ajan vaatimusten mukaisesti. Ministeri Ilkka Kanervan vetämän liikuntakomitean mietintö kiinnittää huomiota erityisesti paikallistasoisen liikuntatoiminnan edellytysten turvaamiseen. - Julkisen vallan ja kuntien vastuulla on erityisesti liikuntapaikkaverkosto. Varsinainen liikuntatoiminta on kansalaistoimintaa. Tämä sisältää myös vastaisuudessa järjestöjen yhä pidemmälle menevän rahoituksellisen vastuun omasta toiminnastaan. Automaattisen rahoituksen sijaan tulevat entistä enemmän tapauskohtaiset investointipäätökset. Tällöin tarkastellaan sekä tulevan toiminnan suunnitelmia että näyttöjä saavutetuista tuloksista. Jaakko Numminen näkee 1990-luvusta muodostuvan liikuntajärjestöille haasteellisen vuosikymmenen. Nuorison ja yleensä kansalaisten huomiosta kilpailevat elämänalueet ovat monipuolistuneet. Sekä kaupallisten liikuntapalvelujen yleistyminen että osan ihmisten vapaaajasta osan lohkaiseva viestimien seuraaminen vaatii urheilu järjestöiltä aktiivista otetta ja omaa tuotekehitystä. 2 3

4 Liikunta- ja sosiaalitoimen yhteistyö Liikunnalla on oma roolinsa ongelmien ehkäisijänä ja terveyden ylläpitäjänä. Urheiluseurojen järjestämän liikunnan piirissä on valtaosa lapsista ja myös nuorista. Tällä on huomattava kasvatuksellinen merkitys, jota mm. Nuori Suomi -kampanja tuo hyvin esille. Vastaavasti päivähoito, jonka piirissä on yli puolet alle kouluikäisistä lapsista, tarjoaa hyvät puitteet liikuntakasvatukselle. Päivähoidossa liikunta voi tarjota myös myönteisiä purkautumiskanavia julkisessa keskustelussakin esiin tulleiden sotaleikkien sijaan niin pienille pojille kuin tytöillekin. Yhteistä alu etta liikunta- ja sosiaalitoimella on siis runsaasti. Liikunta- ja sosiaalitoimella on selvästi myös yhteisiä tavoitteita. Ne voisivat hyötyä nykyistä huomattavasti e nemmän toistensa asiantuntemuksesta ja palveluista. Esteenä mahdo llisesti olevia hallintorajoja ja budjettimomenttien rajoja on vapaakuntakokeilujen puitteissa entistä helpompi ylittää ja pyrkiä järjestämään liikunnan ja sosiaalitoimen yhteisiä palveluita kuntalaisten tarpeista käsin. Sitä, että liikunta- ja sosiaalitoimelle on verrattain helposti löydettävissä yhte isiä tavoitteita kuvaa hyvin, että Ru otsissa sosiaalitoimi on rahoittanut useilla sadoilla miljoonilla kruunuilla urheiluseurojen projekte ja. Ne on hyväksytty rahoituksen piiriin sillä perusteella, että ne toteuttavat sosiaalipalvelulaissa asetettuja tavoitteita. Tukea harrastustoimintaan Kuntatasolla käytännön sosiaalipalve luje n tu o ttamiseen liittyy myös piene hköjä liikuntaan suu n tautuvia taloude llisia panoksia. LastensuojelulIisin perustein myönnetään taloudellista tukea harrastustoimintaan ja tätä kautta myös liikuntavälineiden hankkimiseen ja muihin liikunnasta aiheutuneisiin kustannuksii n. Päiväkoteihin ja leikkikentille hankitaan liikuntaväli neitä ja osa henkilökunnan työpanoksesta menee tämän toiminnan toteuttamiseen. Vastaavasti eri laitoksii n muu n muassa lastensuojelun, kehitysvammaishuollon ja päihdehuollon piirissä hankitaan liikuntavä line i tä. Valtakunnallista ohjausta asiasta on vähän. Toiminta perustuu paljolti yksittäisten kuntien ja yksittäiste n työntekij öide n aktiivisuuteen. Yhteistyö sosiaa li- ja terveydenhuollon kanssa korostaa myös liikunnan ja urheilun yhteiskunnallista merkitystä ja tuo uusia ulottuvuuksia siihen erittäin laajaan vapaaehtoistyöhön, mitä liikunnan piirissä tehdään. Sosiaali- ja terveysmin isteri Tuulikki Hä m ä läinen Urheilu on antoisaa silloinkin, kun aktiivivuodet ovat ohi. 4 5

5 SVUL:n hallinto 1989 SVUL-ORGANISAA TIO SVUL:n liittovaltuusto 1989 SVUL:n liittohallitus 1989 Liittokokous 1 krt/4 v Pu heen johtaja Varapuheenjohtajat Jäsenliitoista Perui Tuomala Pirjo Iläggman Pelllti Pihlakoski PUHEENJOHTAJA Jukka Uunila VARAPUHEENJO HTAJAT Keijo K. Kulha Osmo Niemelä Paavo Pekkanen Jorma Räisänen 18 jäsenpiiriä 2 krt/v liittovaltuusto 54 jäsenliittoa AikidoliitlO Amerikkalaisen Jalkapallon liitto AmpujainliittO AmpumahiihtO liino AU lourheilijoiden liino Baseba ll- ja Softballliitto BiljardiliiLLO Golfliitto Kai Pemu la Ri slo Lu ostarinen Erkki Karmila Jorma Helen Kari Ollikainen Sakari Keskitalo RislO Arvola Seppo Soratie Käsipalloliino Kävelvurhei I uliitto Lentopallol i itlo HiihtOliitto Paavo M_ Petäjä LuisteluliittO Metsästäjäliilto Miekkailuliilto Moottoriliitto Moonori veneliitto Naisten Liikuntakasvatus- Toivo LehtOvuori liitto Lennart j ohansson Timo Pekkala Nykyaikaisen 5-ottelun HockeyliitlO Martti Heiskanen liitto j ousiampujainliitto Reino Lahtinen Nyrkkeilyl i itto Judoliitto Raimo I leino Painiliitto j ääkiekkol i itto Paul Blomqvist Painonn ostoliitto Pentti Katainen Pesäpalloliitto KanooniliitlO Matti Myllylä KarateliilLo Timo Wiiala Purjehtijaliino Kori pa lloliitto jukka Mäki Pyöräilyliitto KuntourheiluliitlO Erkki Isoniemi Pöytätennisliitto Anneli Kangas RatagolfliitlO Onni Kari -Koskinen Erkki Levy Pertti Tuoma la Ratsastajainliitto Ringetteliitto Henrik Vaenerberg Penni Tarkkanen Timo Santalainen Seppo Sa mmelvuo Olli Puntila Heikki S_ Heikkilä Heikki Saa rento Timo Katajamäki Viljo Härkönen PirjO- liisa Vilenius Lilian Vaarna Arto Norovirta Reino Björklund Aulis Lindell Pekka Kare Aimo Suorsa Raimo Rajala Rafael Wolontis PertLi Kokkonen Esa Ellonen Kai Wihlman ChristOpher Wegelius Antti Simola Rugby- ja Sa lamapallo- Iiino Soutuliino Squ ashiiilta Sulkapalloliino Suunnistllsliitto Tae kwon do liino TaitOluisteluliitto Tanssiurheilul i itto Tennisliino Uimaliitto Urheiluliitto Urheil usukeltaja i n liitto VesihiihlOliitto Voimisteluliino SVU L:n Nuoret Marjatta Arkela Leif Dege nh Martin Simberg Tuomo Tennilä Kalevi Tarva inen Matti Salmenkylä Jarmo Soila Urho Rouva li Esko Numm inen Martti Huhtamäki Ilkka Lantto Tellervo Haapaniemi -Koskinen Eila Mikola Uolevi Palola Eero Timonen Mauno Töllikkö Mauri Vallema Raimo Laaksonen juha Sipilä RaimoSalo MUUT JÄSE NET Aila Flöjt Panu Haapala Tapani Ilkka Klaus Ketola Timo Kivi-Koskinen Anna- Maija Kivimäki Tapio Koivula Arnevi Lassila Niilo Lehto Reino Mikkelä Tarja Palonen Matti Virtanen Luottamusorganisaatio " Liittohallitus Keskushallinto urheiluseuraa (2 500 metsästysseuraa), yli miljoona henkilöjäsentä Liittokokous Liittovaltuusto Jäsenpiireistä Liittohallitus Puheenjohtajisto Etelä-Karjala j aakko liillgen Kymenl aakso Timo Ruoppa Etelä-Pohjanmaa Ilmari Yl ä-autio Lahti Pirkko Lilja Yrjö Peräl ä Lappi Mani Lähdesmäki Helsinki Pauli Vyyryläinen Länsi-Pohja Ilkka Tuominen Pohjois- Karjala Olavi Lehti sa lo Anneli Vanamo Pohjois- Pohjanm aa Lasse Nordbl ad Häme Mikko Koski Pohjois-Savo Kalevi Talikka Pauli Koskinen Satakun ta Erkki Pajumäki Kainuu Uolevi Eskelinen Keski-Pohjan maa Antero Taanila Suu r-savo Erkki KoivistO Keski -Suomi Vilho Hirvi Uusimaa Pertti Peltola Seppo Nurminen Kalevi Siren 1 leino Avikainen Pentti Larjanne Raimo Räme Ensio Salomaa Seppo Pelttari Seppo Haapalainen Kalevi Eronen Eero Niku Sulo Lehto Lauri Reinikainen Leena Ilakanen Tapani Liski Nina Eriksson RistO Tuominen Leo Turunen AatlO Va lkokivi Pentti Räty Pi rkko Mantere Varsinais-Suomi Lisäjäscnct Osmo Suosilta Pentti Pihl akoski Timo Lehmuskosk i jukka Marttila j arm o Karjalainen Kai Hagelberg Hilkka Hakola Heikki Rusko Leenaj ääskeläinen Pirjo Häggman Mauri Mi etti nen Pertti Palohei mo Raimo Vanninen Magnus Ståh lberg Eino Uusitalo Kari Sjöholm Tuomo Tuominen Ot SO Vilhunen Pirkko Väänänen Toivo Ylöjärvi I TALOUS I Henkilöstö Tiedonhallinta - Jerismaja Jaostot t 1 URHEILU YLEISHALLINTO I Nuoriso Seura Huippu-urheilu I Tiedotus Ansiomerkit Säännöt Urheilulehti Tieteellinen KV-asiat 6 7

6 SVUL:n keskushallinnon toimihenkilöorganisaatio 1989 )aostot NUORISOJAOSTO Heikki Vilske (puheenjohtaja) Eero Lehti, Eija Kalin, Anu Mustakari, Markku Taivainen, Anu Uotila, Ahti Vilpas, Jani Winterhalter, Pekka Vähätaio (esittelijä) SEURAJAOSTO Tor Jungman (puheenjohtaja) Markku Tervo, Matti Anttila, Seppo Sammelvuo, Merja Maaninka, Erkki Helander, Aaro Järvelä (esittelijä) HUIPPU-U RHEILUJAOSTO Heikki Kantola (puheenjohtaja) Seppo Heino, Kyösti Lampinen, Jarmo Mäkelä, Eero Saarinen, Erkka Westerlund,Jukka Pekkala (esittelijä) TIETEELLINEN JAOSTO Jukka Viitasalo (puheenjohtaja) Laura Jaakkola, Laura Jansson, Olli-Pekka Kärkkäinen, Ossi Aura, Tero Viljanen, Jukka Pekkala (esittelijä) TIEDOTUSJAOSTO Juhani Wiio (puheenjohtaja) Risto Niku, Terttu Karhumaa, Eeva Kukko, Seppo Luode, Martti Soramäki, Ari J. Aalto (esittelijä) HENKI LÖSTÖJAOSTO Mauri Moren (puheenjohtaja) Hilkka Hakola, Matti Nummela, Matti Virtanen, Ritva Wright, Jouko Vähä-Ruona, Heikki Kahakorpi (esittelijä) TIEDONHALLINTAJAOSTO Heikki Tuomala (puheenjohtaja) Risto Ankio, Riku Joki, Martti Näveri, Anna Tuominen, Markku Torkkeli, Antero Svedström (esittelijä) JERISMAJAJAOSTO Mikko Leppänen (puheenjohtaja) Heikki Lahelma, Rolf Pircklen, Nina Sarvana, Hannu Suominen, Jussi Yrjölä, Teuvo Holopainen (esittelijä) SÄÄNTÖjAOSTO Ilmari Ylä-Autio (puheenjohtaja) Seppo Alkunen, Solveig Fredriksson, Eero Korpela, Rauno Muukkonen, Risto Sylvelin, Kalevi Suortti (esittelijä) ANSIOMERKKIJAOSTO Olavi Lehtisalo (puheenjohtaja) Antti 0 _ Arponen, Erkki Helenius, Pellervo Hyytiäinen, Impi Jokinen, Marja Saarinen, Ari J. Aalto (esittelijä) URHEILULEHTIJAOSTO Antti Mälkönen (puheenjohtaja) Matti Honni, Ilkka Kylmälä, Juha, Malmi, Reetta Meriläinen, Ulf Stambej, Teuvo Holopainen (esittelijä) KANSAINVÄLINEN JAOSTO Timo Kivi-Koskinen (puheenjohtaja) Aila Flöjt, Erkki Karmila, Mikko Kuntola,Jouko Purontakanen, Kosti Rasinperä, Kalevi Suortti (esittelijä) Taiousjohtaja (SVUL) Toimitusjohtaja (Suomen Urheilusäätiö ) Teuvo Holopainen Osastosihteeri Marita Kaartinen ATK-päällikkö Antero Svedström Sihteeri -Ritva Thusberg TALOUSOSASTO Talouspäällikkö Heikki Kahakorpi Pääsihteeri Mauri Oksanen Projektisihteeri Pirkko Lammi ATK < Kirjanpito Kassa Kielenkääntö Tekstinkäsittely Henkilökunta KESKUS HALLINTO Oksanen Mauri, pääsihteeri Thusberg Ritva, sihteeri ESIKUNTA Ekman Kerstin, yhteysjohtaja Aalto Ari J, tiedotuspää ll ikkö Savola Jorma, kehitysjohtaja Värri Kyösti, kehityspääll ikkö Palo Lassi, tiedottaja Turtiainen Niinamari, tiedottaja Lindahl Marga, osastosihteeri URHEILUOSASTO Järvelä Aaro, osastonjohtaja Vähätaio Pekka, nuorisopäällikkö Niemi-Nikkola Kari, koulutuspäällikkö Karvinen Jukka, nuorisosihteeri Lammi Pirkko, projektisihteeri Kareinen Pirjo, osastosihteeri Pekkala Jukka, valmennuspäällikkö Innanen Maija, järjestöpäällikkö Kaukiainen Päivi, toimistosihteeri Kalin Eija, koulutussihteeri Tamminen Maarit, si hteeriharjoittelija Koskinen Risto, konsu ltti SVUL 90 -PROJEKTI Vertainen Jorma, projektipäällikkö Turunen Ursula, projektisihteeri Karhu Tuula, projektisihteeri Salonen Sirkka, kisapäällikkö Hietaneva Tarja, suurkisasihteeri Karhu Marja-Leena, HSO-si hteeriharjoittelija TALOUS OSASTO Holopainen Teuvo, talousjohtaja Kahakorpi Heikki, talouspäällikkö Kaartinen Marita, osastosihteeri ATK Svedström Antero, ATK-päällikkö Helin Inkeri, ATK-suunnittelija Heiskanen Sinikka, ATK-suunnittelija Harjuoja Mika, mikrotuki Turunen Leila, mikrotuki KIRJANPITO Blomqvist Leena, pääkirjanpitäjä - Nuorisopäällikkö Pekka Vähätaio Nuorisosihteeri Jukka Karvinen Paino Yhtey sjohtaja -Kerstin Ekman Osastosihteeri Marga Lindahl Osastosihteeri Pirjo Kareinen Myynti.palvelu Kervinen Irja, palkkakirjanpitäjä Honkala Irma, kirjanpitäjä Klemi Toini, kirjanpitäjä Koljonen Kirsti, kirjan pitäjä Kukkonen Irja, kirjanpitäjä Luoto Aune, kirjanpitäjä Moilanen Kristiina, laskuttaja Pajuranta Aira, kirjanpitäjä Saarnio Eija, kirjanpitäjä Toropainen Raija, palkkakirjanpitäjä Viljamaa Paula, kirjanpitäjä KASSA Nio Helena, pääkassanhoitaja Örså Vuokko, kassanhoitaja Tiainen Tarja, kassanhoitaja KIELE NKÄÄNTÄjÄT Salmi Anna, kielenkääntäjä Martin Karin, kielenkääntäjä Salminen Riitta, kielenkääntäjä -89 Koulutuspäällikkö Kari Niemi-Nikkola :..$0'"... a KoulutusSihteeri Eija ~lin Postitus ESIKUNTA Tiedotuspäällikkö Ari J. Aalto Tiedottaja Lassi Palo URHEILU OSASTO 6sasto~johtaja Aaro Järvelä TEKSTINKÄSITTELY Österlund Raili, tekstinkäsittelijä PAINO Vähä-Ruona jouko, painon esimies Lindberg Roger, offsetpainaja Lukula jussi, offsetpainaja Ruokolainen Leena, offsetpainaja Paavilainen Nea, painoapulainen MYYNTIPALVELU Kormu Ismo, myyntipal velun esimies Ahonen Kaija, myyntipalvelun hoitaja Piippo Marita, myyntipalvelun hoitaja POSTITUS Räsänen Ni ina, postituksen hoitaja Eskelilä Terttu, postitusapulainen Wistrand Helkky, postitusapulainen -89 Valmennuspäällikkö Jukka Pekkala Puhelinkeskus Neuvonta Kokoustilat Vahtimestarit Kehltyspäällikkö Jorma Savola :Toimistosihteeri pihvi Xaukiainen Tiainen Mervi, postitusapulainen -89 Öhman Birgitta, postitusapulainen -89 Lötjönen Maire, postitusapu lainen -89 PUHELINVAIHDE/ NEUVONTA Ek Anu, puhelunvälittäjä Raita Sirpa, puhelunvälittäjä VAHTIMESTAR!/KOKOUSTILA VARAUKSET Hankimo Pekka, päävahtimestari Suomala Voitto, toimistoapulainen ILTAVAHTIMESTARIT Aurola Arto, kokous-/iltavahtimestari Ritvanenjari, kokous-/ iltavahtimestari Humaljoki Risto, iltavahtimestari SVUL 90-projekti Projektipäällikkö Jorma Vertainen Projektisihteeri Ursula Turunen Yhteyssihteeri Tuula Karhu Järjestöpäällikkö Maija Innanen Sisälähetti Paikoitus Kuljetukset Huolto PAIKOITUS, KULJETUKSET Vikki Aulis, ajomestari HUO LTO Huhta Reino, huoltomestari SUOMEN URHEILULEHTI Teronen Arto, päätoimittaja Karppinen Lauri, toimittaja Niskasaari Sari, toimittaja Nurminen Kimmo, toimittaja Reponen j ussi-pekka, toimittaja -89 Pajunen Pekka, myyntipäällikkö Castren Petri, markkinointipäällikkö Elo Tarja, ilmoitussihteeri -89 Linnonmaa Raili, toimistosihteeri Suomela Outi, toimistosihteeri 8 9

7 SVUL:n edustukset eri yhteisöissä 1989 SVUL:n toiminta 1989 järjestötoiminta ISOSYÖTE OY Paavo Pekkanen - hallituksen jäsen Teuvo Holopainen JÄÄKENTTÄSÄÄTI Ö - edustajiston jäsen Jukka Uunila - hallituksen jäsen Jane Erkko, Frank Moberg KANSALAISJÄRJESTÖJEN RAITTIUSTOIMIKUNNAN KESKUS - edustaja Pekka Vähätaio KANSALLINEN DOPING TOIMIKUNTA - jäsen Osmo Niemelä - varajäsen Jukka Pekkala KASURILA OY Paavo Pekkanen - hallituksen jäsen Teuvo Holopainen KIINTEISTÖ OY JERISJÄRVI Paavo Pekkanen - hallituksen jäsen Osmo Niemelä, Mikko Leppänen, Teuvo Holopainen KISAKALLIOSÄÄTIÖ - valtuuskunnan jäsen Hilkka Hakola, Antti Heinonen, Brita Ikävalko, Kirsti Ingervo, Onerva Kivelä, Tapio Koivula, Sinikka Koskinen, Doris Laine, Arnevi Lassila, Pirkko Luostarinen, Kyllikki Maaninen, Pirkko Näkki, Leila Rautalahti, Eine Rauttola, Helka Ristolainen, Aune Sastamala, Eila Stenbäck, Pertti Tuomala, Lilian Vaarna, Urpo Vihervaara, Marjatta Väänänen - johtokunnan jäsen Pirkko Björk, Anna-Liisa Kainulainen,]uha Sipilä, Osmo Niemelä KIVESVAARAN HIIHTO KESKUS OY - hallituksen jäsen Teuvo Holopainen ALFRED KORDELININ YLEISEN EDISTYS- JA SIVISTYSRAHASTON URHEILUN TUKI RAHASTO - hoitokunnan jäsen Osmo Niemelä, Mauri Oksanen LIIKUNNAN JA KANSAN TERVEYDEN EDISTÄMISKESKUS - valtuuskunnan jäsen Paavo Pekkanen M-TUONTI KY Mikko Leppänen - hallituksen jäsen Teuvo Holopainen, Pekka Vasala OY MULTIFAC AB Mikko Leppänen - hallituksen jäsen Teuvo Holopainen, Pekka Vasala OTANIEMEN URHEILUSÄÄTIÖ - valtuuskunnan jäsen Olavi Lehtisalo, varajäsen Eero Vettenranta, Leena Jääskeläinen, varajäsen Tellervo Haapaniemi-Koskinen, Aulis Potinkara, varajäsen Antti Lanamäki, Risto Salminen, varajäsen Eero Uotila, Heikki Kahakorpi, varajäsen Esko Eklund - hallituksen jäsen Paavo Pekkanen, varajäsen Olavi Lehtisalo, Pauli Vyyryläinen, varajäsen Jouko Purontakanen POHJOIS-SUOMEN URHEILUN KALOTTIKESKUS - SVUL:lIa ei ole varsinaista edustajaa, mutta oikeus olla läsnä kokouksissa ilman äänioikeutta, yhteyshenkilö Aaro Järvelä GRETA JA VIKTOR SMEDSIN RAHASTO SÄÄTI Ö Osmo Niemelä, varajäsen Mauri Oksanen - hallituksen varapuheenjohtaja Tarja Palonen, varajäsen Teuvo Holopainen STADION-SÄÄTIÖ - edustajiston jäsen Nils Hagman, Tapani Ilkka, Pentti Karvonen, Mauri Oksanen, Jukka Uunila - hallituksen jäsen Jouko Purontakanen SUOMEN BINGOHALLIEN OY Teuvo Holopainen - hallituksen jäsen Pekka Vasala, Jorma Pitkäjärvi SUOMEN NYRKKEILYSÄÄTIÖ - hallituksen jäsen Paavo Pekkanen SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS - valtuuskunnan jäsen Jukka Uunila, puheenjohtaja, Osmo Niemelä, Paavo Pekkanen, Mauri Oksanen, Aila Flöjt, Anna-Maija KiVimäki, Juha Mieto, Pemi Karppinen - hallituksen jäsen Mauri Oksanen, Juha Mieto SUOMEN RETKEILYMAJA JÄRJESTÖ - edustajiston jäsen Jaakko Holopainen, varajäsen Jouko Pihlanen - hallituksen jäsen Ari ]. Aalto SUOMEN TELESPORT OY Teuvo Holopainen - hallituksen jäsen Pekka Vasala SUOMEN UIMAOPETUS- JA HENGENPELASTUS - hallituksen jäsen Kai Hagelberg, varajäsen Aaro Järvelä SUOMEN URHEILUMED IA Paavo Pekkanen - hallituksen jäsen Teuvo Holopainen, Pekka Vasala SUOMEN URHEILUMUSEO SÄÄTIÖ - hallintoneuvoston puheenjohtaja Osmo Niemelä, varajäsen Kalevi Suomi Keijo K. Kulha - hallituksen jäsen Erkki Helenius - Suomen urheilun keskusarkiston johtokunnan jäsen Erkki Helenius ja Mami Noponen - Urheilun yleisarkiston toimikunnan puheenjohtaja Erkki Helenius, jäsen Esko Eklund SUOMEN URHEILUOPISTO - kannatusosakeyhtiön hallintoneuvoston puheenjohtaja Paavo Pekkanen - kannatusosakeyhtiön hallintoneuvoston jäsen Sampsa Ahokas, Heino Avikainen, Paul Blomqvist, Hilkka Hakola, Yrjö Kokko, Timo Santalainen Jukka Uunila - hallituksen jäsen Teemu Hiltu nen, Aimo Näräkkä, Mauri Oksanen, Kalevi Tuominen - opiston johtokunta = hallitus + opiston rehtori Tapani Ilkka SUOMEN URHEILUSÄÄTIÖ - valtuuskunta = SVUL:n liittohallitus Paavo Pekkanen - hallituksen jäsen Klaus Ketola, Paul Blomqvist, Mikko Leppänen, Jorma Varis, Kimmo Varjovaara, Teuvo Holopainen TAHKORINTEET OY Paavo Pekkanen - hallituksen jäsen Teuvo Holopainen TÖÖLÖN URHEILUTALOSÄÄTIÖ - valtuuskunta = SVUL:n liittohallitus Osmo Niemelä - hallituksen jäsen Esko Eklund, Erkki Helenius, Kai Hagelberg, Jaakko Holopainen, Lauri Kärävä, Mikko Leppänen, Kimmo Varjovaara - hallituksen vara lla Nils Hagman, Panu Haapala, Jaakko Holopainen - hallituksen sihteeri Heikki Kahakorpi URHEILULÄÄKETIETEEN SÄÄTIÖ Antti Ahlström, varajäsen Heikki Rusko - hallituksen jäsen Jukka Viitasalo, varajäsen Aaro Järvelä URHEILULÄÄKETIETEEN SÄÄTIÖN HELSINGIN URHEILU LÄÄKÄRIASEMA - johtokunnan jäsen Aaro Järvelä - johtokunnan varajäsen Jukka Pekkala VALTION LIIKUNTA TIETEELLINEN NEUVOSTO - jäsen Jorma Savola VALTION URHEILUNEUV05.TO - jäsen Mauri Oksanen VAPAAEHTOISEN PELASTUS PALVELUN KESKUSTOIMIKUNTA - yhdyshenkilö Kalevi Suomi VARALAN SÄÄTIÖ - hallituksen jäsen Orvo Anttila, Erkki Frick VUOKATINRINTEET OY Teuvo Holopainen VUOKATIN SÄÄTIÖ - edustajiston jäsen Jorma Helen, varajäsen Heikki Hovi, Aila Flöjt, varajäsen Erkki Hulkkonen, Pentti Pihlakoski, varajäsen Lauri Reinikainen, Eero Niku, varajäsen Paavo Poutiainen - hallituksen jäsen Paavo Pekkanen, Matti Virtanen Liittokokous SVUL:n liittokokous pidetään joka ne ljäs vuosi. Järjestön korkein päättävä elin kokoontui Mikkelissä päättämään seuraavan nelivuotiskauden linjoista. Pääasioina olivat SVUL:n strategisen suunnitelman vahvistaminen, päätös jäsenliittojen ja -piirien määrärahajaon periaatteista, liittovaltuuston nimeäminen sekä SVUL:n puheenjohtajan valinta. Liittokokous valitsi yksimielisesti SVUL:n puheenjohtajaksi edelleen kauppaneuvos Jukka Uunilan. Uunila on ollut puheenjohtajana vuodesta SVUL:n strategista suunnitelmaa oli valmisteltu jo kahden vuoden ajan lukuisissa ryhmissä, joissa oli erityisesti painotettu urheilun ulkopuolisten asiantuntijoiden kuulemista. Liittokokouksen päätettävänä oli strategian yleisesitys, mihin oli tiivistetty pääalueiden - huippu-urheilun, nuorisourheilun ja harrasteliikunnan - ja kehityshankkeiden avainkohdat. Kunkin alueen sisäisinä työvälineinä toimivat laajemmat strategiaversiot. Liittokokous hyväksyi SVUL:n strategisen suunnitelman vuosille Siinä korostetaan voimakkaasti uutta yhteistyökulttuuria - urheilun eri yhteiskunnan sektoreille tarjoamien palvelujen parempaa hyödyntämistä näiden tuloksenteon edistämiseksi. Uudet määrärahakriteerit ovat käytössä myös seu-. raavan nelivuotiskauden. Niiden mukaan SVUL jakaa valtiolta saamastaan määrärahasta vuosittain lähes 90 prosenttia edelleen jäsenjärjestöilleen. Uudet jakokriteerit ovat aikaisempia joustavammat, niiden perusteella liittojen ja piirien perusmäärärahoja arvioidaan joka toinen vuosi, välivuosina kaikki saavat yh- Liittokokouksen päätettävänä oli strategian yleisesitys, mihin oli tiivistetty pääalueiden - huippu-urheilun, nuorisourheilun ja harrasteliikunnan - ja kehityshankkeiden avainkohdat. täsuuret prosenttikorotukset. Osa määrärahasta jaetaan vuosittain ns. vauhditusrahana SVUL-strategian kannalta merkittävien hankkeiden tukemiseen. Liittokokouksessa keskusteltiin myös Suomen urheilun keskusjärjestöjen uudelleenorganisoinnista. Kokous muistutti jo Oulussa vuonna 1985 päätetystä SVUL:n liikuntapoliittisesta ohjelmasta, jossa esitetään tavoitteeksi yhden urheilun keskusjärjestön aikaan saaminen maahamme. Liittohallituksen edellytettiin ryhtyvän asiassa toimenpiteisiin. Puheenjohtaja Uunila käsitteli liittokokouksessa urheilujärjestelmän rationalisointia ja keskusjärjestöjen yhdistämistä. Perusteluina hän esitti mm. yhteiskunnassa tapahtuvan yhdentymiskehityksen sekä saavutettavat taloudelliset hyödyt, joiden avu lla resursseja voitaisiin suunnata entistä enemmän ur- heiluseuroja palvelemaan. Hän toivoi myös neuvottelun käynnistämistä TUL:n kanssa. Liittovaltuusto SVUL:n liittovaltuusto piti viime vuonna puheenjohtajansa Pertti Tuomalan johtamana kaksi sääntömääräistä kokousta. Kevätkokous pidettiin 5.6. SVUL-talossa Helsingissä. Sen pääasioina olivat vuoden 1989 jäsen järjestöjen määrärahajako ja edellisen vuoden tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistaminen. Syksyn kokous oli osana liittokokousvii - konloppua Mikkelissä Tässä valtuuston nelivuotiskauden viimeisessä kokouksessa asialistalla olivat mm. vuoden 1990 toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä henkilövalinnat. Erovuorossa oli kaksi varapuheenjohtajaa ja kuusi liittohallituksen jäsentä. Liittovaltuusto valitsi seuraavaksi neljäksi vuodeksi SVUL:n varapuheenjohtajiksi Arnevi Lassilan ja Osmo Niemelän tehtävässään jatkavien Paavo Pekkasen ja Jorma Räisäsen ohelle. Kuuden vapaana olleen liittohallituksen jäsenen paikalle valittiin Aila Flöjt, Panu Haapala, Tapani Ilkka, Keijo K. Kulha, Timo Santalainen ja Seija Toivonen. Liittohallitus SVUL:n liittohallitus piti viime vuonna viisi kokousta. Käytännön hallinnollisten ja taloudellisten kysymysten sekä liittovaltuuston ja liittokokouksen valmistelujen ohella liittohallitus paneutui SVULstrategian työstämiseen vuoden varrella useissa eri yhteyksissä

8 Kehittämistoiminta Kehittämistoiminnan painopiste vuonna 1989 oli strategia prosessissa ja siihen liittyvissä kehittämishankkeissa. Lisäksi tuotettiin tiettyjä kehittämisen peruspalveluja. Kehittämisen peruspalvelut Leimaa-antavana piirteenä JOTAVA-järjestelmälle on ollut sen muuttuminen koko 1980-luvulla luvun alkupuolen määrällisesti suurten JO TAVA-koulutustilaisuuksien sijaan on painopiste siirtynyt entistä voimakkaammin JOTAVA-prosessien laadullisiin, prosessinomaisiin tekijöihin. JO- TA VA-tyyppiset kehittämisseminaarit ovatkin muotoutuneet osaksi liikuntajärjestöjen normaalia vuosirutiinia ja samalla jäsenjärjestöjen sisäisiksi työvälineiksi. Vuonna 1989 toteutettiin kaikkiaan 35 JOTAVAprosessia, joista pääosa oli suunnattu jäsenliittojen johdolle tai liittojen kärkiseuroille. Lisäksi toteutettiin sekä piirijohdon että piirijaostojen JOTAVAtapahtumia. Vuonna 1989 otettiin käyttöön uusi JO TAVA + -materiaali, joka varmistaa kehittämispalvelujen työkaluvalikoiman laajenemisen. Kehittämis- Vuonna 1989 toteutettiin kaikkiaan 35 JOTA VA prosessia. palvelujen kohdalla onkin huomattava 15 oman toimen ohella toimivan JO TAVA-konsultin merkittävä osuus järjestön kehittämistyössä. Kehittämispalvelujen kohdalla toteutettiin myös yhdeksän SMI-markkinointikoulutustapahtumaa ja Liikuntahallinnon tutkinto X yhteistyössä pääasiassa Johtoinstituutin voimin. Muita kehittämisen peruspalvelujen toimialaan kuuluvia hankkeita vuonna 1989 oli mm. strategiaprosessiin kuuluva Liikunnan ja urheilun kehittämisseminaari II:n kolmen ensimmäisen jakson suorittaminen. SVUL:N LAADUKAS TOIMINTA JA KEHITT ÄMISTYÖ - liitot, piirit, keskushallinto YHTEISTYÖTAHOJEN TOIMINTA JA KEHITT ÄMISHANKKEET SVUL-strategiaprosessi Strategiat yö vuosille alkoi jo vuonna 1988, mutta se tiivistyi entisestään vuonna Strategiat yössä käytettiin paljon järjestön omia sisäisiä voimavaroja, mutta sen lisäksi strategiat yössä oli mukana runsaasti vaikuttajia yhteiskunnan muilta alueilta. Vuoden 1989 aikana järjestöön vakiintuikin yhteistyöhakuinen tapa toimia, jossa etsittiin liikunta- ja urheiluväen vastauksia muun yhteiskunnan kehittämishaasteisiin (ks. kuvio 1). Strategiaprosessi jättikin jälkeensä tulevaisuussuuntautuneen toimintatavan, minkä lisäksi strategiat yön voidaan sanoa jatkuvan koko ajan uudella tavalla. Strategian työstämisprosessia ohjasi pyrkimys koko suomalaisen liikunta- ja urheilukulttuurin kehittämiseen, tarve vuorovaikutuksen ja yhteistyön vahvistamiseen urheilun ja yhteiskunnan eri sektoreiden välillä sekä herkkyys yhteiskunnan muutoksille ja vahva usko kehitykseen. Strategian ydinviesti onkin arvostaa urheilun sisäistä tehokkuutta ja sen lisäksi etsiä toiminnalle yhteiskunnallisesti laajaa merkittävyyttä yhteistyössä tärkeiden sidosryhmien kanssa URHEILUN NYKY TOIMINNAN LISÄÄNTYNYT MERKITT ÄVYYS JA VISIOT RAKENTEELLISESTI UUSISTA MAHDOLLI SUUKSISTA Kuv~o 1.. K~vaus ty<;,tayasta, jolla. ~~heilu lisää. yhteiskunnallista me~kittävyyttään ; ur~ellu- ja lllkuntatolmmnan (1) Slsamen laatu ja palvelut ovat vahvoja sekä (2) toimmta on merkittävää ulkoisille_ Strategia työssä analysoitiin 1990-luvun Suomea urheilun toimintaympäristönä ja 1990-luvun arvoperustaa sekä haettiin muutosten viestejä urheilulle ja liikunnalle. HUIPPU URHEILU (ks. sivu 14: SVUL-strategiaa valmistelleet työryhmät). Strategiat yössä analysoitiin 1990-luvun Suomea urheilun toimintaympäristönä ja 1990-luvun arvoperustaa sekä haettiin muutosten viestejä urheilulle ja liikunnalle. Rakenteellisesti SVUL-strategia jakautuu kolmeen strategiseen toiminta-alueeseen huippu-urheiluun, nuorisourheiluun ja harrasteliikuntaan - jotka kaikki profiloituvat eri tavalla. Strategisten toiminta-alueiden lisäksi strategiat yö synnytti joukon strategisia kehittämishankkeita (ks. kuvio 2), joista kukin kytkeytyy STRATEGISET TOIMINTA- ALUEET NUORIso. URHEILU STRA TEGISET KEHITT ÄMISHANKKEET KUNTA YHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSSEKTORIYHTEISTYÖ TUOTEKEHITTELY LAA TUP AL VELUT KOULUYHTEISTYÖ MEDIA NAISET JA TYTÖT. KANSAINVÄLISTYMINEN kolmeen strategian toiminta-alueeseen. Näiden tärkeiden kehittämishankkeiden parissa työskennelleet työryhmät työstivät eteenpäin eri kehitysvaiheissa olevia hankkeita, jotka ovat luonteeltaan voimakkaasti yhteistyöhakuisia. Huippu-urheilustrategiassa suomalaisten huippu-urheilijoiden ja joukkueiden menestyminen kansainvälisissä arvokilpailuissa on tärkeää. Menestymisen lisäksi huippu-urheilustrategian keskeinen suunta on huippuurheilun merkityksen laajentaminen siten, että huippu-urheilun kasvavat HARRASTE LlIKUNrA HUIPPU NUORISO HARRASTE PÄÄMÄÄRÄT LAADUKAS KANSALLINEN JA KANSAINVÄLINEN URHEILU- JA LIIKUNTA TOIMINTA URHEILUSEUROISSA, SVUL:N JÄSENLIITOISSA JA -PIIREISSÄ viihde- ja julkisuusarvot ovat merkittäviä voimavaroja kehitettäessä koko liikuntakulttuuria, yksilöitä, yhteisöjä ja suomalaista yhteiskuntaa. Kolmas tärkeä seikka on huippuurheilun arvostus ja uskottava toiminta. SVUL:n nuorisourheilustrategiassa on kirjattu, että urheilu vahvistaa asemaansa lasten ja nuorten halutuimpana vapaa-ajan harrastuksena. Toisaalta nuorisourheilusta muodostuu myös yhteiskunnalle ohittamaton voimavara lasten ja nuorten persoonallisuuden kehittäjänä, kasvun tukijana ja terveyden edistäjänä. Nuorisourheilun avulla tarjotaan myös halukkaille nuorille eettisesti, asenteellisesti ja toiminnallisesti korkeatasoinen tie huippu-urheilijauralle. Kaiken kaikkiaan nuorisourheilunkin kohdalla SVULorganisaatio pyrkii kehittymään esimerkilliseksi yhteistoimintakulttuurin hallitsijaksi. Harrasteliikuntastrategiassa pyritään voimakkaaseen lajikohtaiseen tuotekehittelyyn, jossa urheiluseurojen perusosaamiseen perustuvia liikunnan ja urheilun palvelu tuotteita kehitetään yhteistyössä liittojen, seurojen ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Toisaalta urheiluseurat nähdään merkittäväksi vapaa-aikapalvelujen tuottajiksi ja kehittäjiksi kunnille. Seurojen vapaaehtoistyöhön perustuvien palvelujen lisäksi seuroissa on myös yrittäjätyyppistä liikuntapalvelujen tuotantoa. Tämän lisäksi urheiluseurojen palveluja markkinoidaan valtakunnallisesti ja alueellisesti vahvistaen näin seurapalvelujen kysyntää

9 I Huippu-urheilu ja sen tukitoimenpiteet I II SVUL-strategiaa valmistelleet työryhmät A) Strategian arvo- ja aatepohja sekä näkemys 90-luvusta toimintaympäristönä. 1. ryhmä: Urheilun tunnistamat yhteiskunnalliset kehitystrendit = 90-luku toimintaympäristönä Ari Valjakka, pj. Olavi Borg Tapani Ilkka Kaj Koskela Timo Kivi-Koskinen Tarja Palonen Matti Sipilä Jorma Savola 2. ryhmä: Urheilun sisäiset toimintaa kantavat arvot ja yhteiskunnan arvot Keijo K. Kulha, pj. Ilkka Vuori Paavo Seppänen Jyrki Haikonen Risto Telama Marja-Liisa Rauste-von Wright Mauri Oksanen Jorma Savola Pasi Koski B) Strategian toimintaalueet 3. ryhmä: Huippu-urheilu Heikki Kantola, pj. Seppo Heino Heino Lipsanen Jarmo Mäkelä Erkka Westerlund Kyösti Lampinen Eero Saarinen Jukka Pekkala 4. ryhmä: Nuorisourheilu Heikki Vilske, pj. Eero Lehti Eija Kalin Markku Taivainen Anu -Liisa Uotila Ahti Vilpas Pekka Vähätaio 5. ryhmä: Kunto- ja harrasteliikunta Pentti Kurunmäki, pj. Joel Juppi Satu Mikola Matti Nieminen Pekka Pekkonen Solveig Fredriksson Heikki Niininen Jorma Savola, esittelijä Pekka Jyrkiäinen, sihteeri Tiina Lampisjärvi, sihteeri C) Strategiset kehittämishankkeet 6. ryhmä: Koulujen ja järjestöjen yhteistyö Pekka Litmanen, pj. Pekka Kivimäki Martti Ostela Aune Sastamala Jorma Savola Hannu Mäkinen, sihteeri Pekka Jyrkiäinen, sihteeri 7. ryhmä: Sosiaali- ja terveyssektori Matti Mikkola, pj. Harri Vertio Martti Lähteinen Maija Innanen Jukka Karvinen Aaro Järvelä Jorma Savola Tiina Lampisjärvi, sihteeri 8. ryhmä: Vapaakuntakokeilu Vilho Hirvi, pj. Pentti Hakulinen Arto Laitinen Lasse Niemelä Aimo Ryynänen Kari Sjöholm Pirkko Vepsä Paavo Virkkunen Maija Innanen Mauri Oksanen Aaro Järvelä Jorma Savola 9. ryhmä: Yrittäjyys urheiluseurassa Jorma Kuoppala, pj..kalle Korhonen Tapani Frantsi Markku Pullinen Seppo Innanen Heikki Niininen Martti Laosmaa Pekka Vähätaio Jorma Savola 10. ryhmä: Asiakaslähtöinen tuotekehittely Antti Pellinen, pj. Rolf Mikkola Kirsi-Marja Mustakari Marja Mäkipeska Eero Kiuttu Anu-Liisa Uotila Kim Isaksson Jorma Savola 11. ryhmä: Markkinointitutkimus ja tietotaito Matti Urrila, pj. Tapani Frantsi Juha-Pekka Jussila Pirkko Vepsä Timo Hakala Rauno Muukkonen Jorma Savola 12. ryhmä: Media ja urheilu Risto Volanen, pj. Markku Vainikka Heikki Peltonen Mauri Oksanen Ari J. Aalto Jorma Savola 13. ryhmä: Kansainvälistymisen strategia Timo Santalainen, pj. Tero Kauppinen Timo Kivi-Koskinen Tero Kekki Mikko Kuntola Kosti Rasinperä Pirkko Vepsä Kerstin Ekman Jorma Savola 14. ryhmä: Naiset ja tytöt suomalaisessa urheilussa ja liikunnassa Tarja Palonen, pj. Pirjo Krouvila Maija Innanen Maaret Ilmarinen Erja Saraste Seija Toivonen Kerstin Ekman Arja Laitinen Anna-Maija Kivimäki Solveig Fredriksson Hilkka Hakola Hilla Blomberg Aila Flöjt Aune Sastamala Pirkko Vepsä Kirsi-Marja Mustakari Marjo Raivio Sirpa Vilhu Jorma Savola Valmentajakoulutus Valmentajakoulutuksen osalta ryhdyttiin rakentamaan uusia linjauksia 1990-luvun uudelle valmentajakoulutusjärjestelmälle. Huippu-urheilujaoston kanssa linjattiin periaate lasten valmentajien omasta koulutussisällöstä, nuoria valmentavien Piiri Etelä-Karjala Etelä-Pohjanmaa Helsinki Häme Kainuu Keski -Pohjanmaa Keski-Suomi Kymenlaakso Lahti Lappi Länsi -Pohja Pohjois-Karjala Pohjois-Pohjanmaa Pohjois-Savo Satakunta Suur-Savo Uusimaa Varsinais-Suomi Yhteensä A-tasolla materiaalin kehittäminen on saatu valmiiksi. A-seminaarien toteuttamisesta ovat vastanneet kiitettävästi eri urheiluopistot yhteistoiminnassa keskushallinnon kanssa. A-seminaarien perusosien yleis- ja erikoisosia on pidetty seuraavasti: Yleisosa 9 Kestävyys 2 Voima-nopeus 3 Palloilu 1 Taito 1 Kamppailu 1 Seminaarit suoritti hyväksytysti 316 valmentajaa: yleisosa erikoisosa 127 ja aikuisia valmentavien omista koulutussisällöistä. Käytännössä vanha järjestelmä toimii vielä 1-2 vuotta, jolloin uutta järjestelmää rakennetaan. B-seuravalmentajatutkinnon toteuttamisesta on vastannut SVUL:n piirit. Vuoden aikana on toteutunut B-seuravalmentajatutkinto (B-perusosa) seuraavasti eri piireissä: kurssien lukumäärä osanottajia yhteensä Yhdeksäs Kansallinen valmentaja tutkinto (KVT) käynnistyi syyskuussa. Se järjestetään Suomen Urheiluopistolla Vierumäellä yhteistyössä opiston ja SVUL:n kanssa. KVT:n johtajana on toiminut Timo Vuorimaa. SVUL:n oman valmentajakoulutuksen lisäksi SVUL:n urheiluosasto on osallistunut monen eri valmentajakoulutustapahtu - man suunnitteluun ja järjestelyihin. Yhteistyö tässä suhteessa on ollut hyvä eri urheilu opistojen kanssa. - KVT:n osallistujat: Juhani Aspengren Jyrki Hämäläinen Heikki Ikola Tuomo Järvinen Jermo Kinnunen Jari Malinen Aimo Miettinen Juhani Misikangas Erik Piispa Erkki Rintakoski Marja Räikkälä Kalevi Tikkanen Tea Toivanen-Broman Taisto Turkki Eeva-Liisa Uimonen Petri Vammelvuo Arto Virtanen Tutkimustoiminta (biotieteet ) SVUL:n tieteellisen jaoston myöntämiä apurahoja anoi yhteensä 23 tutkijaa tai tutkimusryhmää. Anomusten yhteissumma oli noin markkaa. Jaosto myönsi apurahaa yhteensä markkaa. Tämän lisäksi SVUL myönsi Heikki Ruskon johtaman suorituskykytutkimuksen ylikuntomittauksiin markkaa. Tutkimushankkeisiin myönnetyt apurahat: Minna Sinervo, Kyösti Lampinen mk. Squashin lajianalyysi sekä otteluiden ja harjoitusten vastaavuus. Suomen Squashliitto. Aki Salo 5215 mk. 110 metrin aitajuoksun väliaskelten suoritusmekaniikka. Suomen Urheiluliitto. Laura Jaakkola, Urho Kujala 6000 mk. Naisten polvivammat, kyselytutkimus. Mikko Tulppo mk. Energiantuottoprosessit ja suorituskykyä selvittävät tekijät 800 metrin ratajuoksussa huipputason juniorijuoksijoilla. Suomen ampumahiihto squash ampumahiihto yleisurheilu tennis urheiluhieroja hiihto yleisurheilu karate ammunta uinti pöytätennis taitoluistelu ammunta taitoluistelu miekkailu ammunta Urheiluliitto. Ulla Niemi ym mk. Nopeusvoimaharjoittelun vaikutukset vuotiaiden taitoluistelutyttöjen hermolihasjärjestelmään. Suomen Taitoluisteluliitto. Heikki Lyytinen ym mk. Laukaisua edeltävä psykofyysinen tila ja sen säätely ampumasuorituksen korrelaatteina. Suomen Ampujainliitto. Olli-Pekka Kärkkäinen, Eino Havas mk. Tärkeimpien juoksulihasten kuormittuminen ja hapenkulutus suunnistllsjuoksukyvyn selittäjänä. Suomen Suunnistusliitto. Jukka Lahtinen, Ari Pelander mk. Kolmiloikan lajisuorituksen ja harjoittelijoiden analyysi. Suomen Urheiluliitto. Antti Mero ym mk. Urheilulahjakkuuksien etsintä ja harjoittaminen/sovellutus nopeus- ja nopeusvoimalajeihin. Suomen Urheiluliitto. Esa Myllylä mk. Tehostetun nopeusvoimajakson vaikutus hiihtäjien ja ampumahiihtäjien voimantuotto- ja kestävyysominaisuuksiin. Suomen 14 15

10 judon EM-kilpailuissa Helsingissä 1989 suomalaiset menestyivät hienosti. Marjo Matikainen toi vuoden J 989 MM-hiihdoista peräti viisi mitalia. yksilöitä, erilaisia yhteisöjä ja suomalaista yhteiskuntaa 3 Huippu-urheilu on arvostettua ja uskottavaa toimintaa Valmennuskeskukset vän kokonaisuuden edistäminen on tapahtunut yhte istyössä erityisesti olympiakomitean ja lajiliittojen kanssa. Valmentajamääräraha vuosille Ampumahiihtoliitto. Juha Kuosa mk. Eri ikäisten juoksijoiden taloudellisuus radalla ja juoksumatolla. Suomen Urheiluliitto. Timo Vuorimaa mk. Suorituskykyisyys ja sen seuranta kestävyysjuoksussa. Suomen Urheiluliitto. Timo Mäkikallio mk. Voima- ja kestävyysharjoittelun yhdistäminen yhdistetyn hiihtäjillä. Suomen Hiihtoliitto. SVUL on julkaissut vuoden aikana kolme kertaa lyhennelmiä ulkomaisista urheilutieteellisistä ja valmennuksellisista aikakauslehdistä. Lyhenneimien tavoitteena on antaa valmentajille ja valmentajien kouluttajille ulkomaista tieteilistä tutkimustietoa sekä antaa tietoa käytännön sovellutuksista. Lyhennelmäsarjaa tekevät liikuntatieteiden tohtorit Keijo Häkkinen ja Antti Mero, jotka toimivat Jyväskylän yliopiston liikuntabiologian laitoksella. Jokaisessa lyhennelmäsarjassa on noin 40 valmennuksen biomekaanisia, fysiologisia sekä urheiluvalmennuksen lajikohtaisia periaatteita selvittäviä lyhennelmiä. Strategiatyö Vuoden 1989 aikana SVUL-konserni loi uuden strategisen suunnitelman vuosille Strategia sisältää kolme eri toiminta-aluetta, joista yksi on huippu-urheilu. Huippu-urheilun strategian valmistumiseksi perustettiin useita ryhmiä, joihin kuuluu eri alojen asiantuntijoita. Työn keskeinen tulos pelkistettiin kolmeen 90-luvun huippu-urheilun merkittävimpään visioon: 1 Suomalaiset huippuurheilijat ja joukkueet menestyvät kansainvälisissä arvokilpailuissa 2 Huippu-urheilun kasvavat viihde- ja julkisuusarvot ovat merkittäviä voimavaroja kehitettäessä koko urheilukulttuuria, Neljän valmennuskeskuksen toiminta sai tuntuvasti lisävoimaa rahoitukseen, kun opetusministeriö myönsi kahden miljoonan markan investointi- ja laitehankintarahan. Kuortaneen, Pajulahden, Vuokatin ja Suomen Urheiluopistojen yhteydessä toimivien valmennuskeskusten varsinainen toiminta lajiliittoyhteisöineen alkoi vuoden 1989 aikana. Lisäksi eri valmenl1uskeskukset ovat palkanneet toiminnan kehittämiseen päätoimista henkilökuntaa. Koko valmennuskeskusjärjestelmää on kehitetty yhteistyössä olympiakomitean, lajiliittojen ja urheilun eri keskusjärjestöjen kanssa. Urheilulukiot ja ammatilliset oppilaitokset Urheilijoiden koulutus urheilulukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa on käytännössä vakiintunutta toimintaa, vaikka virallista päätöstä vakiinnuttamisesta ei ole vielä tehty. Kokemukset sekä valmentautumisesta että opiskelusta ovat hyvin myönteisiä. Mo net oppilaitokset ovat pystyneet ja halunneet kehittää toimintojaan kiitettävällä tavalla. Opetusministeriö jatkoi urheilulukioiden kokeiluaikaa kahdella vuodella vuoteen 1994 asti. Tämän vuoksi urheilulukiotoimintaa pyrittiin laa jentamaan kehoittamalla eräitä keskeisiä kouluja hakemaan kokeilulupaa. Urheilun kannalta uusien koulujen mukaantulo olisi erittäin toivottavaa. Urheilijan uraa käsittä- Valmentaja määrärahan jako muuttui vuoden 1989 alusta, jolloin saatiin päätökseen edellisen vuoden aikana valmisteltu valmentajamäärärahan jakoprosessi. Seuraavat liitot saavat valmentaja määrärahaa: (1 = mk ja 1/2 = mk) Olympiavalmentajat Ampujainliitto Ampumahiihtoliitto Hiihtoliitto Jousiampujain liitto Judoliitto Jääkiekkoliitto Nyrkkeilyliitto Painiliitto Painonnostoliitto Purjehtijaliitto Soutu liitto Urheiluliitto Yhteensä / /2 Valmentajat (liittovaltuuston osoittama määräraha) Ampujainliitto 1/2 Ampumahiihtoliitto 1/2 Autourheilijoiden liitto 1 Hiihtoliitto 1 Kanoottiliitto 1/2 Karateliitto 1 Koripalloliitto 1 1/2 Käsipalloliitto 1/2 Lentopalloliitto 1 1/2 Luisteluliitto 1 Moottoriliitto 1 Naisten Liikuntakasvatusliitto 1 Nykyaikaisen 5-ottelun liitto 1/2 Pesäpalloliitto 1/2 Pyöräilyliitto 1 Pöytätennisliitto 1 Ratsastajainliitto 1/2 Squashliitto 1 Sulkapalloliitto 1/2 Suunnistusliitto 2 Taitoluisteluliitto 1/2 Tanssiurheiluliitto 1/2 Tennisliitto 1 Uimaliitto 1 Urheiluliitto 1 Voimisteluliitto 1/2 Yhteensä 22 1/

11 Suurkisat ovat vuosien yhteinen matka Suomen Suurkisat 1990 ovat viiden päivän huipennus vuosien valmistelulle. Suurkisat eivät ole päätös, vaan matka jatkuu kisamuistoina ja uusina ystävinä. Suurkisat ovat uuden ajan urheilua. Ne on tehty 1990 lukulaisille matkalla kohti uutta vuosituhatta. Kisojen täytyy muuttua, koska aika ja ihmisetkin muuttuvat. Kuka haluaisi sauvavoimistella vuonna 1990? Kuka enää valvoo, ovatko kisakulkueen ruo dut ojennuksessa ja askel tahdissa? Silti suurkisat elävät. Jokainen kisa ra kennetaan oman aikansa vaatimuksia vastaamaan. Jokainen kokee kisan omalla tavallaan. Kesä 1990 luo satatuhatta eri laista ja yhtä oikeaa kuvaa suurkisoista. Vaikka kisat ja aika muuttuvat, perusasiat pysy vät samoina. Matka kisoi hin, oman lajin kamppailut voittoineen ja tappioineen, leirikokemukset telttoi neen, kisakaupungin näh tävyydet ja ennenkaikkea yhdessäolo ovat aina olleet kisatunnelman elementte jä. Suurkisat ovat seurojen kisat. Kisat yhdistävät, tarjoavat yhteisen tavoitteen ja hyvän syyn tulla mukaan toimintaan ja kisatunnel maan. Kisat rikkovat rajaaitoja ja avaavat uusia yhteistyösuhteita. Kunta ja urheiluseura, urheilu ja kulttuuri, yritykset ja seurat, urheiluväki ja koulut, paikallislehti ja urheiluseura. Kisavalmistelujen aikana kerätään yhteistyöpääomaa, jonka arvo mitataan tulevina vuosina. Suurkisojen keskeiset tulokset pähkinänkuoressa Seurojen raju liikkeellelähtö Yli seuran kisapäällikköä lähti valmistelemaan Suurkisoja seuransa sisällä. Sitoutuminen Onnistunut sisäinen viestintä loi niin liittojen, piirien kuin seurojenkin kisapäällikköjoukkoon sitoutuneen tunnelman. Lajiohjelmien laatu Toiminta-ajatus alkoi elää! Liittojen lajiohjelmat täsmentyivät niin talven kuin kesänkin osalta monipuoliseksi tasokkaaksi kokonaisuudeksi. Suurkisojen tolmmta-ajatus yli vuoden kisamatkasta alkoi saada muotoa seurojen, liittojen ja piirien valmisteluissa. Kisaorganisaatioiden miehitys Molempien kisatapahtumien toteuttajavoimiin saatiin sekä vankkaa kokemusta, osaamista että rohkeaa luovuutta. Mitään niistä ei ole onnistuttu nitistämään! 18 19

12 Nuorisotoiminta Pohjoismainen yhteistyö Pohjoismainen nuorisokomitea Pohjoismaisen nuorisoko mitean työryhmä kokoontui Islannin isännöimänä kaksi kertaa ( ja ). Kokouksiin osallistui Suomen edustajina Heikki Vilske ja Jukka Karvinen. Pohjoismaisten urheilun keskusjärjestöjen yhteiselin Felles-komitea päätti lakkauttaa kaikki pysyvät alakomiteat ja työryhmät, joten myös pohjoismaisen nuorisokomitean virallinen työskente ly päättyi. Lokakuussa neuvoteltiin tulevista yhteistyömuodoista ja päätettiin jatkaa seminaari- ja kurssitoimintaa sekä käynnistää eri - laisia projektiluonteisia yhteishankkeita. Pohjoismainen nuorisojohtajakurssi Bosö, Ruotsi Nuorisojohtajakurssille osallistui Suomesta kahdeksan osanottajaa Pohjo is- Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan, Uudenmaan ja Varsinais-S uomen piireistä. Pohjoismainen nuorisourheilun teemaseminaari Grimstad, Norja Seminaarin teemana oli "Lapsi - ja nuorisourheilu kohti vuotta 2000". Suomesta osallistui seminaariin yhdeksän henkilöä, jotka edustivat seuraavia liittoja: SNLL, Uimaliitto, Luisteluliitto, Ampujainliitto, Urheiluliitto ja SVUL. Kansainvälinen toiminta AISEP:n kongressi Jyväskylässä Jyväskylän kansainväli - sessä liikuntapedagogii - kan kongressissa oli SVUL:n Nuori Suomi -ohjelmasta alustus. KOP-stipendit Suomen Urhe ilusäätiön KOP:n urhe ilurahasto jatkoi yhdeksännen ja viimeisen kerran stipendejä nuorille urheilijoille ja urheiluseuroi lle tai joukkue ille. Stipendijärjestelmä oli KOP:n lahja 80-vuotiaalle SVUL:lle. Stipendin sai 51 nuorta urheilijaa, neljä seuraa ja viisi nuo rten seurajo ukkuetta. Stipendeinä jaettiin yhteensä markkaa. «rj ~~ '~ HELS,,:l : 20 21

13 Nuori Suomi Nuorten urheiluohjelma 30 lajin lapsiurheilusisältö valmis Marraskuussa 1987 menestyksekkäästi alkanl!t lasten ja nuorten urheiluohjelma Nuori Suomi on edennyt huimin harppauksin. Vuoden päättyessä noin 1400 seuraan on koulutettu ohjaajia ja valmentajia, joilla on mahdollisuus toteuttaa alle 13-vuotiaiden lasten urheilu toimintaa laadukkaan ideologian ja korkeatasoisen oheismateriaalin pohjalta vuotiaiden nuorten toiminnan sisällön konkreettinen suunnittelu alkoi. Neljä lajia tuotti kokeiluluontoista materiaalia tälle ikäryhmälie. Samoin nuorten tavoitejärjestelmää, Tsempparitutkintoa, kokeiltiin. Nuori Suomi -ohjelman pääviestit - monipuolisuus, kasvatuksellisuus, urheilun välinearvo ja onnistumisen elämykset - ovat lyöneet itsensä läpi koko organisaatiossa. "Asiakaslähtöisyys" on nyt nuorisourheilun avainsana. Erityisen maininnan ansaitsee yhteistyöhenki, jolla liittojen, piirien ja keskushallinnon ihmiset ovat ohjelmaa toteuttaneet ja kehittäneet. Seuraihmisten innostuneisuus näkyy mm. koulutusluvuissa. Tavoitejärjestelmä ja materiaalit Ohjelman kahden ensimmäisen vuoden aikana on peräti 30 lajia valmistanut lajisisällöt tasoille 1 ja 2 (alle 10-vuotiaat ja vuotiaat). Näin seurojen ohjaajille ja valmentajille on antaa selkeät ohjeet eri ikäisten lasten toiminnan sisällöstä ja tavoitteista. Vuonna 1989 valmistui lapsi urheiluun (alle 13- vuotiaat) seuraavat lajikohtaiset materiaalit. Kahdeksan liittoa täydensi ohjaajille ja lapsille tarkoitettuja materiaalejaan ja 17 uutta liittoa sai materiaalin valmiiksi. Ammunta - Ampumakoulun peruskurssi (alle 13-vuotiaat) Urheiluampujan passi 1 (alle 10-vuotiaat) Urheiluampujan passi 2 (10-12-vuotiaat) Ampumahiihto - Ohjaajan opas 1 (alle 13-vuotiaat) - Ampumahiihtopassi 1 (alle 13-vuotiaat) Hiihto Hopeasompakoulun ohjaajan opas (alle 10-vuotiaat) Aku Ankan pujottelupassi 1 Judo - Ohjaajan opas (alle 13-vuotiaat) - Judo harjoituskirja 1 - Judo harjoituskirja 2 Jääkiekko Ohjaajan opas 2 (lo-12-vuotiaat) Pelimiehen passi 10 Pelimiehen passi 11 Pelimiehen passi 12 Lajikannustetarrat Karate Karatepassi 1 (alle 10- vuotiaat) - Karatepassi 2 (10-12-vuotiaat) Koripallo - Koripallokoulun ohjaajan opas (alle 13-vuotiaat) - Mikropassi (alle 10- vuotiaat) Kävely - Kävelykoulun passi 1 (alle 10-vuotiaat) Lentopallo - Tiikeripassi 2 ( vuotiaat) Moottoriurheilu - Moto-ohjaajanopas (alle 10-vuotiaat) - Motopassi 1 (alle 10- vuotiaat) Naisvoimistelu - Voimistelun ohjaajan opas (alle 10-vuotiaat) - Voimistelijan passi 1 (alle 10-vuotiaat) Nyrkkeily - Nyrkkeilyn ohjaajan opas (alle 13-vuotiaat) Nyrkkeilykoulun al ~e i spassi (alle 13-vuotlaat) Paini - Painikoulupassi 1 (alle 10-vuotiaat) Pyöräily - Ohjaajan opas (alle 13- vuotiaat) Pöytätennis - Pingiskoulun ohjaajan opas (alle 13-vuotiaat) - Pingiskoulun passi Ringette - Ringettepassi (alle 13- vuotiaat) Soutu - Ohjaajan opas (alle 13- vuotiaat) Squash - Ohjaajan opas 1 & 2 (alle 12-vuotiaat) - Junioritiimin passi 1 (alle 10-vuotiaat) - Junioritiimin passi 2 (10-12-vuotiaat) Suunnistus Suunnistusohjaajan opas 2 (10-12-vuotiaat) Hemminki suunnistaa -sarjakuvakirja Hemminki orienterar -sarjakuvakirja Nuori Suomi -postikortit (kuusi erilaista) Taitoluistelu Muodostelmaluistelun ohjaajan opas (alle 13- vuotiaat) Muodostelmaluistelijan passi (alle 13-vuotiaat) Urheilusukellus Norppa tiimin opas (alle 13-vuotiaat) Norppatiimin passi 2 (lo- 12-vuotiaat) Voimistelu - Voimistelukoulun passi 1 (alle 10-vuotiaat) Yleisurheilu Ohjaajan opas 2 (10-12-vuotiaat) - Stamipaketti (6-12-vuotiaat) Yleismateriaali Pelmuillen -leikkikirja (yhteistyössä SNLL:n kanssa) vuotiaiden sisältö ja materiaalit Nuorten urheilun sisällön suunnittelu käynnistyi. Vuoden aikana saatiin valmiiksi yleiset sisällöt (sekä valmennus- että harrasteryhmille yhteiset) ja nuorten tavoitejärjestelmän 22 23

14 (Tsempparitutkinnon) runko. Nuorten urheiluun materiaalia tuottivat seuraavat liitot: Golf - Golfohjaajan opas 2 (14-18-vuotiaat) Lentopallo Lentopallon ohjaajan opas 2 C13-15-vuotiaat) Tsemppitiikerin harjoituskirja C13-15-vuotiaat) Pesäpallo - Pesiksen tsemppipörssi C14-17-vuotiaat) Yleisurheilu Pam! Yleisurheilun käsikirja C13-15-vuotiaat) Valmentajien Kerhoilta -opas C13-15-vuotiaille) Tsempparin työkirja C15-18-vuotiaat) Koulutustoiminta NS-ohjaajakurssit Ohjaajien osaamisen kehittämisessä oleellista osaa näytteli NS -ohjaajakoulutus. Sekä liitot että varsinkin piirit kouluttivat ennätyksellisen runsaasti seuroihin ohjaajia yhdeksän tuntia kestäneillä kursseilla. Kaikkien koulutukseen osallistuneiden ohjaajien yhteinen va ltakunnallinen klubi aloitti toimintansa piirikohtaisilla tapahtumilla sekä yhteisellä Klubilainen -lehdellä. Seuraavassa vuoden 1989 koulutustoiminta lukuina Nuori Suomi seurat (lajeittain) Aikido 3 Amerikkalainen jalkapallo 8 Ammunta 30 Ampumahiihto 9 Autourheilu 35 Golf 13 Hiihto 194 ] ousiammunta 6 Judo 47 Jääkiekko Karate Koripallo Kävely 98 2 Lentopallo 175 Luistelu 12 Melonta 12 Moottoriurheilu 5 Moottoriveneily 1 Nyrkkeily 15 Paini 18 Painonnosto 6 Pesäpallo 87 Pu~ehdus 4 Pyöräily 10 Pöytätennis 11 Ratsastus 78 Ringette 14 SNLL 181 Soutu 11 Squash 9 Sulkapallo 14 Suunnistus 219 Taekwondo 9 Taitoluistelu 29 Tanssi 12 Tennis 57 Uinti 58 Urheilusukellus 17 Voimistelu 73 Yleisurheilu 310 Markkinointi Koska nuorisourheilumme laadun parantamisessa on suurelta osin kysymys vanhojen asenteiden horjuttamisesta on selvää, että tiedottamisella ja varsinkin markkinoinnilla on avainrooli. Valtakunnallinen markkinointi Syyskuussa toteutettiin edellisen vuoden kaltainen suuri valtakunnallinen markkinointi-isku tukemaan seurato iminnan alkamista paikallistasolla. Noin miljoonan markan budjetilla toimien medioina käytettiin MTV:tä sekä suuria aikakaus- ja sanomalehtiä. Mainonnan pääviestinä käytettiin edellisen vuoden tapaan lausetta "Lu paamme onnistumisen elämyksiä urheiluseurassa" Uutena elementtinä julkai tiin useassa le hdessä (mm. HS kokosivu) kaikkie n niiden seurojen nimet, jotka olivat kouluttaneet ohjaajiaan NS -kursseilla. Sisäinen tiedotus Seuroille viestittiin ohjelman tavoittei ta ja sen tarjoamista monista mahdollisuuksista yleis- ja lajiesittein, seurakäynnein, yhte istilaisuuksin ja kurssein. Liittojen lisäksi piirin rooli nousi merkittäväksi. Yhdistetyillä Nuori Suomiohj e lman ja Suomen Suurkisojen tiedotustilaisuuksilla ne kohtasivat lähes jokaisen aktiivisen seuraedustajan. Silja -seurajohtajaristeilyt jatkuivat. Yli 800 seurajohtajaa koki innostavan ja korkeatasoisen koulutusja ti edotusristeilyn Suurkisojen ja NS-ohjelman johdatuksella. Yhteistyö Silja Line Oy:n kanssa jatkuu myös vuonna 1990 Canon -seurakäynnit. Syksyllä 1989 allekirjoittivat yhteistyösopimukse n Oy Canon Ab sekä SHL, S]L, SKL, SLeL, SNLL, SSL ja SUL sekä SVUL. Sopimus mahdollisti Nuori Suomi -o hj elman lajikoh-, 1 I, taisen markkinoinnin tuntuvan aktivoinnin. ]okainen laji voi sopimuksen turvin suorittaa konsultointikäynnit yhteensä noin 350 tärkeimpään seuraan. Vastapalvelu na lajit ja keskushallinto edistävät Canonin tuote tie toutta ja kauppaa seuratasolle. Palstamillimetrit le h distössä (päivä- ja maakuntalehdet) yht Ohjelman taloudelliset resurssit Vuoden 1989 hyvinä yhteistyökumppaneina toimivat Kemira Oy o hjelman pääyhteistyöku m ppanina sekä VR, Lääkintöhallitus, Alko sekä Neste Oy ja Canon Oy. Kyseisten yritysten panoksella mahdollistettiin ohjelman edistämistä yli kolmen miljoonan markan edestä. NS -t-paitojen hankinnasta ja myynnistä vastasi Maxtex Marketing Oy. 1'llJ()I~1 SUOMI II Nuori Suomi -vuosi lukuina Materiaalia tuottaneet liitot Passit Oppaita Ohjaajat Nuori Suomi seurat Kouluttajat Ohjaajakurssit Myydyt passit Nuori Suomi kouluttajien määrä eri lajeissa Amerikkalainen jalkapallo 10 Ammunta 9 Autourheilu 5 Golf 8 Hiihto 44 Judo 8 Jääkiekko 6 Karate 2 Koripallo 29 Käsipallo 2 Lentopallo 14 Luistelu 3 Miekkailu 1 SNLL 26 Nyrkke ily 10 Paini 4 Painon nosto 1 Pesäpallo 8 Pöytätennis 5 Ratsastus 4 Ringette 2 Soutu 1 Squash 7 Sulkapallo 5 Suunnistus 18 Taitoluiste lu 2 Tennis 3 Uinti Yleisurhe ilu 9 40 Urheilusuke llus 7 Voimistelu 9 Yleiskouluttajat 105 Yhteensä yhteensä Klubilaisia piireittäin yhteensä Etelä-Karjala Etelä-Pohjanmaa Helsinki Häme Kainuu Keski-Pohjanmaa Keski-Suomi Kymenlaakso Lahti Lappi Länsi-Pohja Pohjois-Karjala Pohjois-Pohjanmaa Pohjois-Savo Satakunta Suur-Savo Uusimaa Varsinais-Suomi MuU[ Yhteensä Klubilaisia lajeittain Laji Aikido yhteensä 4 Amerikkalainen jalkapallo 11 Ammunta 82 Ampumahiihto 16 Autourheilu 68 Golf Hiihto 556 Jousiammunta 12 Judo 168 Jääkiekko Karate Koripallo Käsipallo 2 Kävely 2 Lajiton 724 Lentopallo Luistelu LUK 78 Miekkailu 1 Melonta 21 Moottoriurheilu 20 Moottoriveneily 1 Nyrkkeily Paini Painonnosto 10 Pesäpallo Purjehdus Pyöräily 20 Pöytätennis 40 Ratsastus Ringette 31 S LL 627 Soutu 38 Squash 21 Su lkapallo 22 Suunnistus Tae kwondo Taitoluistelu 109 Tanssi 31 Tennis 138 Uinti Urheilusukellus Voimistelu 287 Yleisurheilu 1369 Yleiskouluttajat 105 CVto S'~~\g 24 25

15 Kansainvälinen toiminta Yleistä Kansainvälinen toiminta otettiin kertomusvuonna yhdeksi strategiseksi kehittämisalueeksi, jonka keskeisenä teemana on vaikuttaminen. Tässä mielessä yhteyksiä solmittiin varsinkin Suomen virallisen ulkoasiainhallinnon suuntaan. Jäsenliitot pystyivät joissakin tapauksissa hyödyntämään uusia kontakteja. Yhä selvemmin on käynyt ilmi, että kansainvälinen toiminta edellyttää koordinointia keskusjärjestöjen kesken. Suomen kannanotot vaativat kansallista etukäteiskäsittelyä. Lisäksi eräiden projektien tuloksellinen hoitaminen edellyttää yhteistyötä. Tällaisia projekteja olivat kertomusvuoden aikana kehitysyhteistyö, Eurooppalainen urheilukonferenssi, apartheidkysymykset, urheilijoiden rauhantapaamisen valmistelu ja pohjoismainen yhteistyö. Itä-Euroopan maiden yhteiskunnalliset muutokset heijastuvat myös näiden maiden urheilun rakenteisiin ja asemaan. Muutokset eivät kuitenkaan vielä vaikuttaneet kanssakäymisen muotoihin kertomusvuoden aikana. Kahdenvälinen yhteistyö SVUL on jatkanut vuonna 1987 syntynyttä kahdenvälistä yhteistyömuotoa Itä-Euroopan maiden kanssa. Sopimukset toimivat hyvin ja toteutuivat pääosiltaan. Vuodelle 1990 tehtiin sopimuksia Neuvostoliiton, Unkarin ja Saksan Demokraattisen Tasavallan asianomaisten urheiluelinten kanssa. Uutena sopimus kumppanina tuli mukaan Eestin urheilukomitea, jonka kanssa tehtiin laaja kaikkia tasoja kattava vaihtosopimus. Tallinnassa vuonna 1993 pidettävien Itämeren maiden kisojen suunnittelutyö käynnistettiin. Tsekkoslovakian kanssa tehtävä sopimusyhteistyö siirtyi kuitenkin vuodelle Kahdenväliset sopimukset sisältävät pääosiltaan jäsenliittojen asianomaisen maan kanssa tekemää urheiluvaihtoa, valmennusvaihtoa sekä muuta asiantuntijavaihtoa. Eräät urheilu opistot käyttivät tätä sopimusvaihtoa oman yhteistyönsä edistämiseen. Merkittävä avaus olivat kahdenväliset anti-dopingsopimukset, joita tehtiin Felleskomitean suositusten mukaisesti ensin Unkarin kanssa ja myöhemmin periaatetasolla Saksan Demokraattisen Tasavallan ja Neuvostoliiton kanssa. Pohjoismainen yhteistyö Pohjoismaisen yhteistyön tavoitteellisuutta on pystytty lisäämään yhteisesti hyväksytyn toimintaohjelman avulla. Ohjelmaan on kirjattu toimintaperiaatteet, yhteistyön keskeiset kysymykset ja tulevien vuosien yhteiset projektit. Grönlannissa pidetyssä Felleskomitean kokouksessa vahvistettiin komitealle uudet toimintasäännöt, joissa painotetaan komitean liikuntapoliittista roolia. Pysyvät työryhmät lakkautettiin ja tilalle päätettiin perustaa kaksivuotisia työryhmiä, joilla on raportointivelvoite komitealle. Nuorisotoiminta, tasa-arvokysymykset ja dopingasiat ovat edelleen keskeisiä yhteistyökysymyksiä. Pohjoismaiden mlllisterineuvoston rahoituksen turvin on ollut mahdollista suunnitella ja toteuttaa yhteisiä pohjoismaisia seminaareja. Monenkeskinen yhteistyö NGO-klubin eli läntisen Euroopan urheilun keskusjärjestöjen virkamieskokoukset pidettiin säännönmukaisella tavalla. NGO-klubista kehittyy tärkeä informaationvaihtoväline, jossa on mahdollista pohtia yhteisiä toimintastrategioita. Euroopan yhdentyminen, keskusjärjestöjen suhde kansallisiin olympiakomiteoihin sekä Itä- Euroopan uusi tilanne ovat muodostaneet keskeisimmät keskustelunaiheet. Eurooppalainen urheilukonferenssi pidettiin Bulgariassa toistaiseksi valtion urheiluneuvoston koordinoimana. Suomi ilmoittautui naiset ja urheilu-työryhmään, joka valmistelee asiaa Oslossa 1991 pidettävään konferenssiin. Toimintavuoden aikana avattiin keskustelu konferenssi valmis tel u jen kansallisen vastuun siirtämisestä urheilujärjestöille. SVUL on osallistunut Euroopan Neuvoston urheilukomitean (CDDS) työhön opetusministeriön kutsumana. CDDS:stä tu lee entistä selkeämmin hallitusten välinen yhteistyöelin, varsinkin sen jälkeen, kun Itä-Euroopan maiden järjestelmät muuttuvat ja nämä maat liittyvät Euroopan Neuvoston jäseniksi. Kehi tysyhteistyö Yhteistyöprojekti Tansanian urheiluviranomaisten kanssa käynnistyi kertomusvuonna, kun projektin vetäjä Taisto Kuoppala pääsi aloittamaan työnsä paikan päällä. Mtwaran lääni on Tansanian eteläisin ja ehkä vähiten kehittynyt lääni, jonka yhteydet pääkaupunkiin ovat heikot. Ulkoiset olosuhteet leimaavat projektia. Ulkoasiainministeriön tuella toimivaa projektia hoidetaan kotimaassa vapaaehtoisvoimin, mikä on taloudellisessa mielessä edullista, mutta toiminnallisessa mielessä poukkoilevaa. Toimintavuoden aikana kerättiin noin 50 m 3 erilaisia urheiluvälineitä - polkupyöriä, palloja, pyörätuoleja ja moottoripyöräkino Keräykseen ovat kii tettävästi osallistuneet urheilun keskusjärjestöt ja eräät piirit, SVUL:n liitot, Invalidien Urheiluliitto ja Opiskelijoiden Liikuntaliitto. Kerätyt varat ja välineet on voitu käyttää Tansanian liikuntakulttuurin kehittämiseen kurssien, kilpailujen, esiintymisien ja tiedotuksen muodossa. Di plomaattikunta ja SVUL Suomessa olevien suurlähetystöjen ja ulkoasiainministeriön kanssa jatkettiin yhteistyötä. Suomen Urheiluopisto tarjosi taas ulkoiset puitteet yhteiselle virkistyspäivälle. Keväällä oli mahdollisuus informoida ja keskustella yhteisistä asioista SVUL:ssa järjestetyn vastaanoton merkeissä. Yleisistä tapaamisista on kehittynyt yhteistyöverkosto, johon kuuluvat ensisijaisesti Itä-Euroopan maiden yhdyshenkilöt. Tästä on ollut SVUL:lle suuri apu sopimusten tekemisen ja erilaisten vierailujen yhteydessä.. aidan Yhteistyöprojektt Tans urheilu viraston kanssa on' käynnistyi kertomu.svttjön na. Ulkoasiainmims tet. tuella toimivaa proje'd~ _ hoidetaan kotimaass~ jlltapaaehtoisvoimin. Tottn. tty vuoden aikana on..k.era.tii kuerilaisia urheiluvaltne~aja ten polku pyöriä, pallo} moottoripyöriäkin

16 Kansainvälinen osallistuminen EUROPEAN SHOOTING CONFEDERATION ESC UN ION INTERNATIONALE DE PENTATHLON MODERNE ET BIATHLON UIMPB kiväärijaosto Matti Seppänen lehdistöjaosto Malli Erkkilä haulikkojaosto Risto Peltonen hallitus Jorma Helen tekninen komitea Heikki Hovi materiaalikomitea Heikki Hovi tilintarkasta ja Erkki]. Toivanen Ulkomaiset vierailut 1989 SVUL:n edustajien osanotto kansainvälisiin kokouksiin ja tapahtumiin: Suomen ja Neuvostoliiton urheilualan yhteistyöseminaari Moskovassa ; Suomen valtuuskunta 20 henkilöä, osallistujat SVUL:sta : Jorma Räisänen, Anna-Maija Kivimäki, Arnevi Lassila, Jukka Rauhala ja Ari J. Aalto. Pohjoismainen pääsihteerikokous ja Fär-saarten urheiluliiton (Idrottasamband Faeroya) 50-vuotisjuhla Osallistujat: Jorma Räisänen ja Kerstin Ekman. NGO-klubin (Nongovernmental Organisations of Western Europe) kokous Sveitsissä Osallistujat Mauri Oksanen ja Kerstin Ekman. VUN:n valtuuskunta Leningradin aluekomitean vieraana , Mauri Oksanen. Euroopan Neuvoston urheiluministerikonferenssi Islannissa 30.5., Jorma Savola. 6th Conference of European Ministers Responsible for Sport Reykjavikissa Islannissa , Jorma Savola. Trim and Fitnes kongressi Torontossa Kanadassa Jorma Savola. Spartakiadit Berliinissä DDR:ssä. Osmo Niemelä, Jorma Vertainen ja Sirkka Salonen. Felleskomitean (pohjoismainen yhteistyöelin) kokous Grönlannissa SVUL:n osallistujat: Jukka Uunila, Mauri Oksanen ja Kerstin Ekman. Taisto Pääkkönen, TUL ja Stig Jahnsson, CIF. SVUL:n piirien koulutuspäälliköiden opintomatka Italiaan toukokuussa. Kanada Mauri Oksanen. Pohjoismainen pääsihteerikokous Oslossa Norjassa. Kerstin Ekman. Sveriges Riksidrottsförbund RF:n vuosikokous Osmo Niemelä. Sopimusvaihtoneuvot - telut Budapestissa Unkarissa. Mauri Oksanen ja Kerstin Ekman. NGO-klubin kokous Wienissä Itävallassa. Mauri Oksanen ja Kerstin Ekman. CDDS, Sports Council/Economics-seminaari Lilleshall, UK. Kerstin Ekman. Ulkomaiset delegaatiot Suomeen Huw Jones 31.1., The Sport Council, UK. Ruotsista 12 henkilöä 9.4. tutustumassa suomalaiseen urheilujärjestelmään, SVUL:oon ja erityisesti antidopingtoimintaan, isäntänä Jukka Pekkala. Diplomaattivastaanotto SVUL-talossa Unkarilaisen dopingasiantuntijaryhmän vierailu 5.6. SVUL-talossa Dr. Istvan Hajdu ja Dr. György Bakanek (tulkki Ilkka Firon). Valtiosihteeri ja rouva Gönther Erbachin vierailu Suomeen , SVUL:n osuus Unkarilainen delegaa- tio Huippu-urheiluosaston päällikkö Tibor Kovacs, hu ippu-urhe ilu osaston jaoston päällikkö Gyoergy Kunya ja Matrahaza harjoittelu keskuksen toimitusjohtaja Csaba Cseteneyi. Unkarilainen delegaatio Lakiosaston päällikkö Istvan Hajdu, urheiluosaston avustaja Miklos Berenyi ja talousosaston avustaja Lagos Nagy. Suomessa olevan diplomaattikunnan liikuntapäivä Suomen urheiluopistossa Vierumäellä, lähetystöjen johtoa perheineen, yhteensä noin 220 henkilöä. Vuoden 1990 urheiluvaihdon sopimusneuvottelut sekä sopimuksen allekirjoittaminen ; DTSB:n delegaatio DDR: stä. Osastonjohtaja Jörgen Hiller ja avustaja Ernst Kerl Vuoden 1990 urheiluvaihdon sopimusneuvottelut sekä sopimuksen allekirjoittaminen ; SNTL:n de legaatio. Kan sainvälisen osaston päällikkö Nikolai Malyshev ja avustaja Marina Rogovskaya. FEDERATION INTERNATIO ALE DE I'AUTOMOBILE FISA/ FIA AKK/ SAU L Kv. Rallicrossliitto ERA EUROPEAN GOLF ASSOCIATION WORLD GOLF ASSOCIATION INTERNATIONAL SKI FEDERATION FIS INTERNATIONAL ICE HOCKEY FEDERATION IIHF EUROPEANJUDO UNION EJU FISA:n kalenterivaliokunta Antti Syvä lahti FISA:n offroadvaliokunta Boris Rung FISA:n teknillinen valiokullla Jaakko Markula 1986 hallitlis Erkki Leppävuori 1990 hallitus Erkki Leppävuori hallitus Matti Autio hiihtokomitea Paavo M. Petäjä hiihdon maailmacup komitea Paavo M. Petäjä naisten hiihtokomitea Leenajääskeläinen mäkikomitea Matti Pulli mäkihypyn valmennusja välinekomitea Matti Pulli mäkihyppykomitean asialllulllijajäsen Pentti Värälä mäkituomari ja TA - komitea Kalevi Männys mäkihypyn säälllökomitea Kal evi Männys yhdistetyn kilpailun komitea Esa Klinga alppilajien edustaja Tor-Björn Stenfors alppilajien kalelllerikomitea UIllO Silvennoinen lääkäri komitea Tapio Videman kuntohi ihtokomitea Väinö Eskelinen freestylehiihtokomitea Erkki Katajamäki erotuomarikomitea Raimo Sepponen urheilukomitea Kalervo Kummola naisten jääkiekko- Jukka- Pekka komitea Vuorinen 1990 hallitus Kaj Lindberg (1986 ) Liittojen edustukset lajien kansainvälisissä liitoissa INTERNATIONALJ 00 FEDERATION IJF FEDERATION I TERNATIO NALE DE BASKETBALL tilintarkastaja Kaj Lindberg (1986-) Comission for Bye-laws and Regu lations Oiva Virtanen KANSAINVÄLINEN EUROPEAN AIKIDO FEDERATION EAF EUROPEAN AMATEUR BOXING ASSOCIATION EUROPEAN FOOTBALL LEAGUE EFL NORDIC SHOOTING REG ION NSR INTERNATIONAL SHOOTING U 10 UIT TOIMIELIN hallitus juridinen komissio nuorisovaliokunta valmennusvaliokunta lääketieteellinen valio kunta talousvai iokunta hallitus lääkärikomitea sääntö- ja erotuomarijaosto nuorisojaosto puheenjohtaja pääsihteeri pistoolijaosto kiväärijaosto HENKILÖ Kai Perttula Kai Perttu la Tauno Salminen Esko Pallaspuro Pertti Kivi Olavi Backström Risto Luostarinen Jarmo Karpakka Juha Mikko Hämäläinen Risto Lu ostarinen Matti Haapalinna Juha Tikkanen Markku öyränen Matti Seppänen TOIMIKAUSI ( ) ( ) INTERNATIONAL HANDBALL FEDERATION LÄNSI EUROOPAN KÄSIPAL LO (epävirallinen yhteenliittymä) FEDERATION INTERNATIO NALE DE VOLLEYBALL FEDERATION INTERNATIO NA LE MOTOCYCLISTE FIM INTERNATIONALARM BRUST UN ION IAU tilintarkastaja Henrik Vaenerberg Geschäfsfuerende Kommission Henrik Vaenerberg toistaiseksi pelisääntövaliokunta Kainu Mikkola ( ) talousvaliokunta (finance) Rune j ylander tilintarkastaja Rune 1 ylander Promotion Com ission Timo Santalainen urheilukomitea CTE Timo Katajamäki urheilukomitea CCP Juhani Halme tekninen komitea CT Alexander Sorento urhei lukomitea CCR kunniajäse n Eino Louhio elinikäinen tekninen komitea Raimo Leivo offshore 3-komitea Enzio Raninen offshore -komitea Enzio Raninen tekninen komitea Kaj G. Hagman urheilukomitea Jorma Salomaa

17 FEDERATION INTERNATIO NAL DE LUTTEAMATEUR FILA lääkärikomitea urheilijakomitea Kauko Huikari Jukka Rauhala ) ) Kuntayhteistyö EUROPEANWEIGHTLI FTING FEDERATION EWF NO RDI SKA TYNGDLYFTNINGS FÖ RBUNDET NTF INTERNATIONAL YACHT RACING UNIO IYRU OFFSHORE RACING COUNC IL ORC FEDERATION INTERNATIO NALEAMATEURDE CYC LI SME FIAC INTERNATIO NAL TABLE TENNIS FEDERATION ITTF NORDISK BORDTENN IS UNIONNBTU FEDERATION EQ UESTRE INTERNATIO NALE FEI FEDERATION INTERNATIO NALE DES SOCIETES d'aviron FISA NORDISKA RODDFÖR BUNDETNOR INTERNATIONAL RI NGETTE FEDERATIO N THE INTERNATIO NAL BADMINTON FEDERATION INTERNATIONAL ORIEN TEERI NG FEDERATION IOF WORLD TAEKWONDO FEDERATIONWTF EU ROPEAN TE NN IS ASSOCIATION ETA FEDERATION INTERNA TIO NALE DE NATIO N AMATEUR FINA NORDISKA SIMFÖRB UN DET INTERNATIONALEAMATEUR ATHLETI C FEDERATION IAAF EUROPEAN ATHLETI C ASSOC IATION EAA CONFEDERATION MO NDIALE DES ACTIVITES SUBA QUATIQ UES varapuheenjohtaja hallitus puheenjohtaja Rac ing Rules Committee International Measuremem Committee; puheenjohtaja Youth Sailing Committee Permanent Committee Council Member Administrati ve Committee Level Rating Committee Special Regulations Committee Committee of Honour hallitus säämövaliokuma välinekomitea sääntövaliokuma puheeiljohtaja Finances et Administration hallitus retkisoutukomission puheenjohtaja tekninen komitea hallitus, puheenjohtaja hallitus hallitus hallituksen varapuheenjohtaja hiihtosuunnistusvali o- kunta karttavaliokuma, World Cup-työryhmä Advisor Council ofwtf veteraani komitea uimahyppykomitea hallitus kunniapuheenjohtaja hallitus tekninen valiokunta lääketieteellinen valiokunta kävelyvaliokuma sovittelulautakuma hallituksen puheenjohtaja kuluttajakolleegio Mikko Kuntola Pekka Kare Peter Tallberg Fred Ehrstörm Sven Hultin Gustav Dahlberg Rafael Wolomis Ernst Kindberg Ernst Kindberg Eivind Still Antti Wahlström Sven Hultin Simo Klimscheffskij Matti Kolppanen Asko Kilpi Torkel Grefberg Jonas Borup Bo Gammals Bo Gammals Krister Österman Antti Simola Alpo Lindström Tuomo Tennilä Kalevi Tarvainen Matti Salmenkylä Lasse Niemelä Peter Tallberg Erik Berner Birger Kivelä Kurt Mikkola Jarllvars Carl -Olaf Homen Tapani Ilkka Pekka Peltokallio Vä inö Kangaspuma Lauri Taraste Ca rl -Olaf Homen Risto T. Martikainen ) ) ) ) ) (985) 1985 asti ; nyttemmin kunniajäsen Kuntayhteistyö Julkista hallintoa uudistetaan voimakkaasti. Uu distaminen koskee sekä valtionhallintoa, väliportaanhallintoa että kuntia. Vuosina toteutettavan vapaakuntakokeilun myötä valtion ohjaus kunnista vähenee ja näin kunnan vastuu omasta kehittymisestään ja kuntalaistensa hyvinvoinnista kasvaa entisestäänkin. SVUL:n strategiat yön aikana nousivat esiin uudet Tiedotustoiminta SVUL:n tiedotustoiminnassa painottui voimakkaasti valmistautuminen tuleviin vuosiin. Ajankohtaisten kysymysten ohella olivat tärkeimpinä tiedottamisen kohte ina vuoden 1990 Suurkisat ja SVUL:n strateginen suunnitelma seuraavaksi nelivuotiskaudeksi, mikä liittyi olennaisesti Mikkelissä joulukuussa pidettyyn liittokokoukseen. SVUL:n keskushallinnon tiedotusyksikkö on yhteistyössä SVUL 90-projektin kanssa pyrkinyt lisäämään tietoisuutta kisoista, niiden tavoitteista ja laajuudesta SVUL-organisaati on sisällä ja erityisesti tiedotusvälineiden keskuudessa. Saavutettu mittava julkisuus on tukenut kisavalmisteluja ja ollut osaltaan edistämässä tapahtumien tunnetuksitekemistä. Samanaikaisesti on tiivistetty yhteistyötä tiedottamisessa erikoisliittojen ja niiden tiedottajien kanssa. Kevään Seurajohtajaseminaareja hyödynnettiin myös tiedotuksen kannalta. Arvovaltaisten alustalaajat yhteistyömahdollisuudet urheilujärjestöjen ja kuntien välillä. Vuoden 1989 aikana perustettiin kuntayhteistyöryhmä, joka kokoontui kolme kertaa luotaamaan kuntaympäristöä, siinä tapahtuvia muutoksia ja mahdollisuuksia. Kuntayhteistyöryhmän työn tuloksena hahmottuivat etenemisen strategiset suuntaviivat, joiden pohjalta mietitään konkreettisia hankkeita. Vapaakuntakokeilun etenemisestä tiedotettiin jien ja satojen seurojen puheenjohtajien viestit ja tunnelmat välittyivät mukana olleiden toimittajien avulla tiedotusvälineisiin. Pitkäaikainen SVULstrategian kehittämistyö konkretisoitui liittokokouksen yhteydessä, jolloin vahvistettiin toimintalinjat tuleville vuosille. SVUL-strategian viestejä hiottiin vuoden aikana. Ne tllvlstettiin ytimekkäiksi pääsisällöiksi kultakin osa-alueelta: huippuurheilusta, nuorisourheilusta ja harrasteliikunnasta. Monikymmensivuisista eri alueiden ja kehittämishankkeiden strateglolsta muokattiin koko strategian kattava esitys. Mediakysymys on myös kehityshankkeena osana SVUL:n strategista suunnitelmaa. Tavoitteena on mm. urheilun tiedonvälityksen monipuolistaminen, toimittajien urheilutietouden ja urheiluväen tiedottamisvalmiuksien kehittäminen sekä muiden kuin urheilutoimitusten aktivoiminen liikuntaa käsittelevien aiheiden työstämiseen. ja urheiluseurojen mahdollisuuksia tuottaa kunnan tarvitsemia palveluja ideoitiin piirien ja liittojen yhteisissä palavereissa. Samoin hakeuduttiin mukaan niihin tilanteisiin, JOissa asiaa pohtivat kuntien ja urheilujärjestöjen edustajat yhdessä. Vapaakuntakokeiluun liittyvää materiaalia tuotettiin piirien ja liittojen käyttöön. Järjestötoiminta Seurojen toimintatilas- Urheilun keskusjärjestöjen ja Oy Yleisradio Ab:n välinen puitesopimus oli voimassa vuoden ppuun ja sen uusimiseen valmistauduttiin eri muodoin vuoden aikana. Osapuolten yhteisessä seminaarissa toukokuussa todettiin, että sopimus oli selkiyttänyt ohjelmaneuvotteluja, mutta ei ollut tot koostettiin piireittäin ja liitoittain ja niistä laadittiin tarvittavat yhteenvedot. Urheiluseuroja yms. autettiin heidän asioidessaan Yhdistysrekisterin suuntaan. Uusi Yhdistyslaki astui voimaan Muutokset ennakoitiin muokkaamalla malli urheiluseuran toimintasaannöiksi sekä kouluttamalla liittojen ja piirien vastuuhenkilöitä. merkittävästi vielä monipuolistanut tv:n urheiluohjelmistoa. Osapuolten välillä vallitsi kuitenkin periaatteellinen yksimielisyys sopimuksen tarpeellisuudesta ja jatkumisesta. Uusi, vuoden 1994 loppuun voimassa oleva puitesopimus allekirjoitettiin joulukuussa

18 Edunvalvonta Yhteiskunnan hallinnon muutokset, valtionosuus- ja valtionapujärjestelmän uudistukset aiheuttavat muutoksia kansalaisjärjestöjenkin toimintatavoissa. VUL on aktiivisesti osallistunut uuteen kulttuuripoliittiseen keskusteluun, jossa kontakteja on haettu kansalaistoimintaa edistävien ja edustavien tahojen kanssa. Järjestötoiminnan edellytyksiä on ollut pakko puolustaa erilaisissa yhteyksissä, keskeisimmät niistä ovat olleet avustus- ja maksupolitiikan sekä verotuspolitiikan soveltamiset. Valtion tulo- ja menoarvio on tärkeä liikunnan edellytyksiä säätelevä väli ne, minkä johdosta SVUL panostaa sen sisällön muotoilemiseen. Sidonnaisuutta veikkausvoittovaroihin pidetään edelleen lähtökohtana. Kunnat ovat varsinaiset liikunnan rahoittajat. Ns. seura markan avu lla on pystytty vaikuttamaan kuntien varaamien seura-avustusten määrään. Valtionosuuden perusteena oleva markkamäärä on siksi tärkeä kuntien omaa budjetointia ajatellen. Seuraavustusten korottaminen on jatkuva painopistealue. SVUL on kerto musvuoden aikana ollut edustettuna valtion urheiluneuvostossa, va ltion liikuntatieteeilisessä ja liikuntapoliittisessa komiteassa sekä muissa liikunta-alan asiantuntijaelimissä. SVUL voi näin olla mukana vaikuttamassa keskeisiin liikuntapoliittisiin ratkaisuihin. Viranomaisista opetusministeriö on tähän saakka ollut tärkeimpiä yhteistyökumppaneita. SVUL:n toiminnan laajentuessa tulevat kuvaan mukaan mm. sosiaali- ja terveysministeriö, ulkoasiainministeriö ja ympäristöministeriö. SVUL:n kunniajäsenet Kunniapuheenjohtajat IvarWilskman ( ) Jukka Rangell ( ) Erkki Kivelä ( ) Kunniajäsenet Orvo Anttila, Bore Bergman, Harri Eljanko, Lempi Hartikka, Erkki Helenius, Paavo Honkajuuri, Arvi Jantunen, Impi Jokinen, Risto Kalajo, Irja Kleemola, Elna Kopponen, Hannu Koskivuori, Ukko Könni, Ai no Manninen, Liisa Mattila-Oukari, Osmo Niemelä, Paavo Oinaala, Erkki Palolampi, Paavo Pekkanen, Pentti Pihlakoski, Reino Piirto, Lauri Reinikainen, He lka Ristolainen, Tauno Salonen, Esko Sarvikas, Heikki Savolainen, Jukka Uunila, Armas Valste. Edesmenneet kunniajäsenet Karl G. R. Ahlbäck, Bruno Arjanko, Toivo Aro, ].G. Blomqvist, Ernst Bredberg, Viktor Damm, Aksel Ek, Viktor Heikel, Seppo Hieta, Arvo Himberg, Rolf Hohenthal, Mikko Hämäläinen, Eemeli Juureva, Yrjö Kaloniemi, Kaarina Kari, V.A.M. Karikoski, Akseli Kaskela, Urho Kekkonen, Aarne Kiira, Erkki Ki velä, Kauno Kleemola, Ali Koskimaa, Kallio Kotkas, Myönnetyt SVUL:n ansiomerkit Kunniajäsenmerkki 10 8 SVUL- kul1l1iakilpi SVUL-ki lpi Kultaine n ansiomerkki Hopeinen ansiomerkki TUl1l1ustllsmerkki Ku ltaine n plaketti Hopeine n plaketti Tunnustllsplaketti Kultaviiri Hopeaviiri Tunnustusviiri Yhteensä Kalle Käkönen, Väinö Lahtinen, Aaro Laine, He ikki Lehmusto, Jukka Lehtinen, K.E. Levälahti, Harry Lind blad, John Lindstedt, Edvard Lundström, K. H. Majantie, Une Melkko, Erkki Merinen, V.]. Niiniluoto, Liisa Orko, Aarno Pajunen, Lauri Pihkala, Väinö Pynni nen, Valle Resko, Oskari Rikkilä, Urho Saariaho, Veli Saarinen, Yrjö Salmela, Anton Salmenkylä, Lauri Rantala, Viktor Smeds, Erkki Sorakuru, Lauri Tanner, Väinö Teivaala, Toimi Tulikoura, Aaro Tynell, Yrjö Valkama, Arvo Vartia, Gösta Wasenius, Ivar Wilskman, Aatos Vuolle-Apiala

19 I 1! Talous 1989 Tuloslaskelma VARSINAINEN TO IMINTA SVUL:n keskushallinnon talous toteutui oman varsinaisen toiminnan osalta toiminta- ja taloussunnitelman mukaisesti. Oman varsinaisen toiminnan kulujäämä oli markkaa, mikä ylittää budjetoidun kulujäämän markalla. Toteutuma oli näin ollen 104,0 prosenttia. Urheiluosaston osalta toteutuma oli 87,6 prosenttia, esikuntatoimintojen osalta 107,1 prosenttia ja hallinnon (yleishallinto ja palveluyksiköt) osalta 113,2 prosenttia. Rahoitustoiminnassa sijoitustoiminnan nettotuotot markkaa ylittivät budjettitavoitteen toteutuman ollessa 106,7 prosenttia. Varainhankintatoiminnan ja liiketoimintayksiköiden rahoituksellinen nettotulos, Suomen Urheilusäätiöltä saatu keskinäinen avustus sekä liikeyksiköiden poistot ja oikaisuerät huomioiden yhteissummaltaan markkaa jäi budjettitavoitteesta toteutuman ollessa 72,6 prosenttia. Vajauksen aiheutti pääasiassa Urheilulehden levikkimarkkinoinnissa alkuvuodesta 1989 tapahtunut selvä lasku, joka kuitenkin alkaneen vuoden aikana on kääntynyt taas nousuun, sekä osaltaan Hotelli J eriksen tuloksen jääminen tavoitteestaan. Kokonaisuutena sijoitus- ja liiketoiminnan toteutuma oli edellä mainitut oikaisut huomioiden 84,3 prosenttia. Korkokuluja maksettiin markkaa budjettitoteutuman ollessa 130 prosenttia. Koko rahoitustoiminnan yhteenlaskettu kirjanpidollinen tulos oli markkaa. SVUL:n valtionavustus vuonna 1989 oli yhteensä markkaa, josta jäsen järjestöille jaettiin markkaa ja keskushallinnon käyttöön jäi markkaa (13,9 prosenttia). Kiinteistömaaliikenne Oy:n osakkeiden myynnistä saadut varat palautuivat SVUL:lle Suomen Urheilusäätiöltä ja Töölön Urheilutalosäätiöltä saatuina keskinäisinä avustuksina. Näiden avustusten myötä sekä poistojen ja rahastosiirron jälkeen tilinpäätös osoittaa markan ylijäämää. URHEILUOSASTO Koulutustoiminta Yleistoiminta Koulutus Tuotot Huippu-urheilu Seuratoiminta Tuotot Kehittämistoiminta Tuotot Koulutustoiminta yhteensä Nuorisotoiminta Yleistoiminta Tuotot Nuorten Urheiluohjelma Tuotot ,00-2 ~6 474,66 583, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,28 Nuorisotoiminta yhteensä , ,31 Biotutkimus ja tieteellinen toiminta , ,03 Rahoituslaskelma Tutkimustoiminta Tuotot Ku lut , , , , ,27 VUOSITUOTOT Rahoitustulos VAIHTO OMAISUUS Varaston muutos KÄYfTÖOMAISUUS JA MUUT PITKAVAIKUTTEISET MENOT J erismajan kiinteistö Koneet ja kalusto ATK-ohjelmat Osakkeet ja osuudet Muut pitkävaikutteiset menot SALDO VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikaisen lisäys Pitkäaikaisen lisäys VARAUKSET Varausten muutos SALDO RAHOITUSOMAISUUDEN MUUTOS ~ 2~ ~ URHEILUOSASTO YHTEENSÄ ESIKUNTATOIMINNOT Liikuntapoliittinen toiminta Tiedotustoiminta Tuotot Julkaisutoiminta Tuotot Kansainvälinen toiminta ESIKUNTATOIMINNOT YHTEENSÄ HALLINTO Yleishallinto Palveluyksiköt Tuotot 80794, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , RAHOITUSOMAISUUS VUODEN ALUSSA RAHOITUSOMAISUUS VUODEN LOPUSSA HALLINTOKULUT YHTEENSÄ OMAN VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTTO/KULUJÄÄMÄ , , , ,41 RAHOITUSOMAISUUDEN MUUTOS J 7212 a2q KESKINÄISET AVUSTUKSET SVUL:n avustukset liitoille ja piireille , , , ,

20 MUIDEN YHTEISÖJEN AVUSTUKSET Tuotot , , ,65 -, , ,00 0,00 VASTATTAVAA VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTIO/KULUJÄÄMÄ SIJOITUKSET Tuotot VARAINHANKINTA Tuotot , , , , , , ~ ~ , , , , , , ,87-16 ~17 267, ,37 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat Velat jäsenliitoille Velat Iiikeyksiköille Suomen Urheilusäätiö Ennakkomaksut Siirtovelat Muut lyhytaikaiset velat , , , , , , ~,71 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , , , , , , ~0 10~, ,06 KORKOKULUT , , , ,04 Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Eläkelainat , ~ 60~,1~ , ~54,77 OMATOIMINEN TUOTIO/KULUJÄÄMÄ YLEISAVUSTUKSET Tuotot Toimintamäärärahat Muut valtionavustukset Toimintamääräraha liitoille Toimintamääräraha piireille Valmentajamääräraha liitoille Muut avustukset Palautetut avustukset YLEISAVUSTUKSET YHTEENSÄ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,66 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä ,13 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ VARAUKSET OMA PÄÄOMA Sijoitusrahasto lisäykset tilikaudella Sijoitusrahasto Edellisten tilikausien alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ VASTA TIAV AA YHTEENSÄ , , , , , , , , , , , , , , , , ,42 POISTOT , ,50 SIIRRETÄÄN SIJOITUSRAHASTOON ,00 0,00 YLI-/ ALIJÄÄMÄ , r- TASE VASTAAVAA RAHOITUSOMAISUUS Rahat ja pankkisaamiset Myyntisaamiset Saamiset jäsenliitoilta Saamiset liikeyksiköiltä Töölön Urheilutalosäätiö Suomen Urheilusäätiö Lainasaamiset Ennakkomaksut Siinosaamiset Muut rahoitusvarat RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ VAIHTO-OMAISUUS Tavaravarastot VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ KÄYTTÖOMAISUUSJA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT Maa-alueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Osakkeet ja osuudet Muut pitkävaikutteiset menot KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSÄ I , , , , , , , ,44 ~2 000, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,42 Vastuut: Velan vakuudeksi annetut kiinnitykset omista sitoumuksista muiden sitoumuksista Annetut pantit omista sitoumuksista Takaukset muiden sitoumuksista Alkaneet eläkevastuut Helsingissä 29. maaliskuuta 1990 jukka Uunila Paul Blomqvist AilaFlöjt Keijo K Kulha Seppo Pelttari Seija Toivonen Osmo Niemelä Arnevi Lassila Klaus Ketola Niilo Lehto Timo Santalainen Tapani Ilkka Mauri Oksanen , , , , ,00 Edellä o leva tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Helsingissä 30. maaliskuuta 1990 Kari Miettinen, KHT Anneli Lindroos, KHT 36 37

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V Tulokset / El Pilkit Kuusamo 08.04.2016 N Alle 70 V 1. Heiskanen Aila Pohj Pohjanmaa 4164 G 2. Nuora Maila Pohj Pohjanmaa 4060 G 3. Aalto Eila Pirkanmaa 3608 G 4. Kurvinen Vuokko Pohj Pohjanmaa 3214 G

Lisätiedot

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu)

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu) Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten 1. asetettaviin äänestysalueiden vaalilautakuntiin viisi varajäsentä 2. asettaa kaksi vaalitoimikuntaa ja niihin nimetään kolme

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT. Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015

LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT. Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015 LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015 VASTANNEET LAJILIITOT KESÄLAJIT TALVILAJIT PALLOILULAJIT Ampumaurheiluliitto (Kivääri,

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 1948 Heiskanen Veijo Pohjois-Pohjanmaan piiri alle 70 2 1881 Lindberg Kari Keski-Suomen piiri alle 70 3 1786 Neuvonen Mikko Etelä-Savon piiri alle 70 4 1374 Myyry Pertti

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA M30 4 x 100 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 47,81 SE Mikko Kiuru Henri Heikkinen Jukka Mertanen Krister Laine M30 4 x

Lisätiedot

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat 1. Niemi-Aro Antti 2. Saari Aapo 3. Kinnari Sirpa 4. Koskinen Eila 5. Lähdesmäki Liisa 6. Niemi Anne 7. Palojoki Ulla 8. Hyvönen Juhani 9. Peltola Asko 10. Saunamäki Raimo 11.

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset Lista 1 ( 6 ) Oulu toimitukset 2012-10-19 1) K1 Alatalo Pertti Antero 2) K2 Alatalo Pertti Antero Alatalo Arto Tapio 3) K3 Teerinkoski Ritva Leena Teerinkoski Raimo Ilmari Ahonen Minna Maria Ahonen Marko

Lisätiedot

Hirvenjuoksun ISM-kisa

Hirvenjuoksun ISM-kisa Hirvenjuoksun ISM-kisa Juuka, 04.07.2015 Yksilökilpailut Kävelijät Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Piiri Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 164 PS 548 (+9m/+3m/+8m/+6m)

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

EL Pm 2017 ei rekisteröidyt

EL Pm 2017 ei rekisteröidyt EL Pm 2017 ei rekisteröidyt Naiset kilpailija yhdistys tulos Kaadot viim.srj 1. Helena Saarimaa Lapua 676 2. Eila A Rajamäki Kauhava 668 3. Kaarina Tuuri Lapua 642 4. Pirkko Rissa Lapua 617 5. Sirkka Kangas

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta Altian Rajamäen Seniorit 28.9.2007 alk ent. Alkon Rajamäen Eläkeläiset/Historiatiedot keränneet Hilkka Rajala/Pentti Lehtovaara 1 Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi-

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139.

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan 24.3.2013. Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. NU12 NU15 NU18 1. Issakainen Iida PKUK 656 g 2. Lintunen Riku PP 246 g 1. Väistö Jalmari

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja 50 Osanottajia yhteensä 49 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Thure Seppo Suur-Savon SB 50 191 94 97 2 9 9 2 Riihiluoma Tapio

Lisätiedot

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2001

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2001 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2001 I VARSINAISET LIIKUNTAJÄRJESTÖT 1. LAJILIITOT (71) MK Autourheilun Kansallinen Keskusliitto ry 1 215 000 Suomen Aikidoliitto ry 160 000 Suomen Amerikkalaisen

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 39 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Suominen Hannu Kankaanpään Seudun RT Y 192 94 98 6 6 8 2 Meurasalo

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten Kh 39 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 - - - - - Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Kansallinen tikkaa Järjestäjä Jämsän Seudun Tikka ry

Kansallinen tikkaa Järjestäjä Jämsän Seudun Tikka ry Kansallinen 25 + 125 tikkaa 27.1.2018 Järjestäjä Jämsän Seudun Tikka ry päivitetty 28.1.2018 klo 17 25 tikkaa MM 1. Järvinen Tarmo JST 42 41 40 40 40 203 2. Vaarala Simo PaavT 38 43 36 39 45 201 (4x10,

Lisätiedot

Kouvolan Pallonlyöjät per

Kouvolan Pallonlyöjät per Kouvolan Pallonlyöjät per. 2.10.1931 KPL naiset naiset miehet miehet miehet kontiot A-pojat B-pojat Cup Halli -kilp (1931-54) -sarja Suursarja (1931-44) -sarja Välisarja (1938-41) B-sarja (1931-35) Valtakunnansarja

Lisätiedot

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 21.3.2012 Turun Osuuskaupan Edustajistovaali 2012 05.03.12 14.03.12 VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 Lista N 1 316 Lehikoinen Jouni 269 3,049.00 Valittu 2 330 Virtanen Leena 214 1,524.50 Valittu

Lisätiedot

Yleinen lopputulokset Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot 1 Tiainen Samuli Siniset Riihimäki Rahkonen Martti Ensokeila

Yleinen lopputulokset Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot 1 Tiainen Samuli Siniset Riihimäki Rahkonen Martti Ensokeila Yleinen lopputulokset 1.11.2015 Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot 1 Tiainen Samuli Siniset Riihimäki 1532 0 53 2 Rahkonen Martti Ensokeila Imatra 1334 138 30 3 Kuuva Ari Pate Heinola 1320 102 32

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Meurasalo Antti Pohjois-Savon RT Y 193 98 95 4 10 5 2 Tiihonen Tommi

Lisätiedot

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9. Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.2014 Nimi Helanterä Antero Laine Jukka Nuuttila Marja-Leena

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 36 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT Y 187 94 93 3 6 9 2 Palo Timo Porvoon

Lisätiedot

SM-RAUTUPILKKI 2011 TUULISPÄÄJÄRVI 16.04.2011 Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S

SM-RAUTUPILKKI 2011 TUULISPÄÄJÄRVI 16.04.2011 Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S MIEHET SIJA NIMI TULOS(g) 1 Tuovinen Aki 3178 2 Karppinen Eino 2705 3 Känsälä Heikki 2303 4 Olkkola Elmo 2250 5 Heinonen Jaakko 1407 6 Heikkinen Jari 1317 7 Marjanen

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

Pilkki 1 / 8 AKT Pilkkikilpailut : :00 Joukkue saalis Sukunimi Etunimi Osasto Sarja Joukkue Saalis paino paino

Pilkki 1 / 8 AKT Pilkkikilpailut : :00 Joukkue saalis Sukunimi Etunimi Osasto Sarja Joukkue Saalis paino paino Pilkki 1 / 8 Härkönen Kyösti 002 Imatran Autoalantyöntekijät Miehet yli 55 v 002 / 1 Ohvo Yrjö 002 Imatran Autoalantyöntekijät Miehet yli 55 v 002 / 1 Peltonen Seppo 002 Imatran Autoalantyöntekijät Miehet

Lisätiedot

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot

LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo

LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo Yrityksen nimi LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Yhtiömuoto Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus 01395577 Osoite Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo n tyyppi aloitettu

Lisätiedot

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa Suunta-Jurva 1(5) E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa 17.2.2013 Lopputulokset H21 (2+2+2+2+2+2) 1) Pohjankyrön Rasti 1 52:47 (Saari Petri 8:18/2., Heiska Samu 9:25/1., Saari Petri 8:59/2., Heiska

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Leppiniemi Jarmo 3 Sitoutumattomat - 2757 4601,00 valittu 2 Akaan-Penttilä Eero 8 Kokoomus 794 3793,00 valittu 3 Hakala Lotta 4 Sitoutumattomat - 557

Lisätiedot

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS Poliittisen ohjausryhmän jäsenet Poliittisen ohjausryhmän jäsenet kategorioittain (3) 1. Ohjausryhmän jäsenet kunnittain Harjavalta, Kokemäki, Lavia, Luvia, Merikarvia,

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15)

URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15) URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15) 1991 Siilinjärvi/Tarinaharju Hcp, 36 reikää 1. Seppo Jolkkonen Porvoo 2. Mikko Juntunen Kuopio 3. Arto Teronen Helsinki 1992 Nokia River Golf 1. Mikko

Lisätiedot

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2002

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2002 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2002 I VARSINAISET LIIKUNTAJÄRJESTÖT 1. LAJILIITOT (71) AKK-Motorsport ry 207 000 Suomen Aikidoliitto ry 27 000 Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry 30 000

Lisätiedot

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg 1. Marko Pollari YKK Miehet yleinen YKK yleinen 2. 10723 2. Esko Naukkarinen IPK Miehet yleinen IPK yleinen 1. 10089 3. Pekka Korhonen YKK Miehet yleinen YKK yleinen

Lisätiedot

Kunnallisvaalissa 2017 Kajaanin kaupunginvaltuustoon toimikaudeksi valitut. Suomen Keskusta yhteensä 14 valtuutettua ja 14 varavaltuutettua

Kunnallisvaalissa 2017 Kajaanin kaupunginvaltuustoon toimikaudeksi valitut. Suomen Keskusta yhteensä 14 valtuutettua ja 14 varavaltuutettua Kajaanin kaupunginvaltuusto 2017-2021 Kunnallisvaalissa 2017 Kajaanin kaupunginvaltuustoon toimikaudeksi 2017-2021 valitut. Nimi Ääniä Suomen Keskusta yhteensä 14 valtuutettua ja 14 varavaltuutettua Hatva

Lisätiedot

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 Miehet Yleinen: 1. 55 Jouni Kokkonen Merilapin urheilukalastajat 3361 2. 51 Mika Jaako Merilapin urheilukalastajat 2935 3. 76 Mika Nampajärvi Koillisen kilpakalastajat 2914 4.

Lisätiedot

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset 1 ( 6 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) K1 Ahonen Anna Liisa Oikeudenomistajat K2 Alakiuttu Erkki Juhani K3 Alakiuttu Kalle Johannes K4 Aalto Jorma

Lisätiedot

ESITYS LIITTOVALTUUSTON / TYÖTTÖMYYSKASSAN VALTUUSTON JÄSENIKSI

ESITYS LIITTOVALTUUSTON / TYÖTTÖMYYSKASSAN VALTUUSTON JÄSENIKSI ESITYS LIITTOVALTUUSTON / TYÖTTÖMYYSKASSAN VALTUUSTON JÄSENIKSI / 1. Teemu Honkanen Tuomo Heinonen os. 390 os. 390 2. Helmut Jurgensson Martin Adorf maa- ja vesirakennusalan työntekijä 3. Esko Karhu Matti

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M 1 Vesa Saviahde M PH 96 98 194 2 Sami Heikkilä M PH 95 98 193 3 Mikko Autio M Po 92 96 188 4 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 91 96 187 5 Kari Koskinen M PH 95 90

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011 sijoitus Miehet Tulos Tulos Tulos Tulos Tulos osakisat tulos g osakilpailun sijoitus 1. Heikki Matikainen PKUK 9 2900 8 1710 4 325 2,5 565 9 3014 32,5 8514 30 1. 2. Juuso Piiroinen PKUK 7 2820 10 2262

Lisätiedot

TAHKO 2009 JOUKKUETULOKSET, PISTEBOGEY-KILPAILU

TAHKO 2009 JOUKKUETULOKSET, PISTEBOGEY-KILPAILU Joukkuetulokset, sivu 1 (7) TAHKO 29 JOUKKUETULOKSET, PISTEBOGEY-KILPAILU Sij. Seura Nimi Slope 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 Yht. J-tulos 1 TGS Anu Puustinen 15,5 4 5 7 4 3 4 4 4 7 5 5 4

Lisätiedot

EL Valtakunnalliset Keilakilpailut 2016 Jyväskylä osanottajat

EL Valtakunnalliset Keilakilpailut 2016 Jyväskylä osanottajat EL Valtakunnalliset Keilakilpailut 2016 Jyväskylä osanottajat Joukkuekisassa naiset lisäpisteitä 8 p/srj # Nimi Syntymävuosi Yhdistys Hyvitys/srj Hyvitys 6 srjjoukkue Torstai 9.00 1 Tamminen Matti 1928

Lisätiedot

Veikon toimituskunnat 1935-1975

Veikon toimituskunnat 1935-1975 Veikon toimituskunnat 1935-1975 1935-1936 Esko R. Joki Opettajamatrikkeli Veikko Itkonen 3330 Harri Wendelin 3319 Erkki Kario 3530 Eino Salmi 3283 Ola Österholm 3557 Kauko Pennanen 3347 Ukko Saraste 3473

Lisätiedot

VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN

VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN Sivu 1 OSUUSKAUPPA MAAKUNNAN EDUSTAJISTON VAALIT 1.3. - 16.3.2012 VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN JÄSENALUE 1: KAJAANI, PALTAMO, RISTIJÄRVI VALITUIKSI

Lisätiedot

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset Etunimi Sukunimi Yhdistys kilometrit Hannu Lahti Tampere 3360 Sakari Ukonmaanaho Oulu 3120 Martti Pulkkinen Pohjois-Kymi 2755 Arto Virtanen Turku 2400 Ari

Lisätiedot

M AK+LK SIJA NIMI PIIRI SARJA

M AK+LK SIJA NIMI PIIRI SARJA ISM 1.7.2017 Juuka LUODIKKO M uusinta 1 Pauli Markkanen PS M 49 42 91 85 176 186 2 Pertti Miettinen PS M 48 41 89 87 176 184 3 Marko Sikanen PS M 47 40 87 86 173 4 Aki Hännikäinen SS M 45 40 85 79 164

Lisätiedot

RHY:n hirvenhiihtokisa

RHY:n hirvenhiihtokisa RHY:n hirvenhiihtokisa Juuka, 05.03.2016 Yksilökilpailut Kilpasarja Miehet alle Nimi Nro Seura Hiihto Arviointi Ammunta Pisteet 1. Nousiainen Jarno 102 Petrovaaran Metsästysseura 2. Hirvonen Jarkko 101

Lisätiedot

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009 Sivu 1 Joukkue Liitto Yhteensä O V T H KA Paras Ero Tilanne 1 6. 8164 15 7 1 7 544.27 610 2 12. 8151 15 11 0 4 543.40 658-13 3 1. 8151 15 10 1 4 543.40 623-13 4 4. 8091 15 7 1 7 539.40 629-73 5 3. 8087

Lisätiedot

Lupaa anoivat Kenttäyhdistyksen puolesta 31.7.1972 Erkki Kytönen puheenjohtaja. ja Antti Köykkäneva sihteeri.

Lupaa anoivat Kenttäyhdistyksen puolesta 31.7.1972 Erkki Kytönen puheenjohtaja. ja Antti Köykkäneva sihteeri. Huvitoiminta Isonkyrön Piirin Nimismiehelle. Allekirjoittanut rekisteröity yhdistys anoi ja sai luvan toimeenpanna 12 päivänä elokuuta 1972 klo 20.00 01.00 Vähänkyrön Huvikeskuksessa tanssit kestoltaan

Lisätiedot

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Pohjanmaa 164, 4) Veijo Pakkanen Kymenlaakso 154, 5) Ari Hämäläinen Kymenlaakso 152, 6) Jouko

Lisätiedot

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN TOIMINTA AVUSTUKSET 2015 Verksamhetsunderstöd för idrottsorganisationerna 2015

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN TOIMINTA AVUSTUKSET 2015 Verksamhetsunderstöd för idrottsorganisationerna 2015 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN TOIMINTA AVUSTUKSET 2015 Verksamhetsunderstöd för idrottsorganisationerna 2015 LAJILIITOT Grenförbund (70) AKK-Motorsport ry 240 000 Sukeltajaliitto ry 160 000 Suomen Aikidoliitto ry

Lisätiedot

EKL MIKKELIN PIIRIN MESTARUUSPILKKI RANTASALMELLA

EKL MIKKELIN PIIRIN MESTARUUSPILKKI RANTASALMELLA EKL MIKKELIN PIIRIN MESTARUUSPILKKI 7.3.2017 RANTASALMELLA NAISET ALLE 70 V Sija Nimi Seura Kaloja 1. Sirpa Repo Rantasalmen Eläkeensaajat ry 1,588 2. Tullinen Sinikka Mikkelin Eläkkeensaajat 1,52 3. Raita

Lisätiedot

Veteraani CUP 25-29 v. 2010

Veteraani CUP 25-29 v. 2010 Veteraani CUP 25-29 v. 2010 1 Toni Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 240 1 2 3 2 Jori Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 210 2 4 2 3 Tuomas Karavirta Kouvolan Hiihtoseura 200 1 1 4 Antti Joutjärvi Kouvolan Hiihtoseura

Lisätiedot

72 osallistujaa, yhteissaalis g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y.

72 osallistujaa, yhteissaalis g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y. 72 osallistujaa, yhteissaalis 150355 g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y. 2 Eino Karppinen 6465 Puuliitto Kuhmon os. 752 ry 3 Mikko Kuusimaa

Lisätiedot

Artur Erik LINDELL. s. 26.12.1922 Porvoo k. 2.10.2010 Porvoo. Porvoon siunauskappeli, 19.10.2010

Artur Erik LINDELL. s. 26.12.1922 Porvoo k. 2.10.2010 Porvoo. Porvoon siunauskappeli, 19.10.2010 Artur Erik LINDELL s. 26.12.1922 Porvoo k. 2.10.2010 Porvoo Porvoon siunauskappeli, 19.10.2010 Antero, Äiti, Aulikki Oliver, Antero, Helena Aulikki, Lefa Anna-Maija, Jorma Arja, Jorma Ilkka, Kaisa,

Lisätiedot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot METSÄSTYSHIRVI Erä 1 klo 1030 Sarja M60/50 1. Vahala Matti M50 Kymenlaakso 2. Väistö Martti Pohjois-Karjala 3. Havukainen Pekka Pohjois-Karjala 4. Hollmen Ilkka

Lisätiedot

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Työntekijän nimi Nykyinen virka- tai toiminimike 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 1.1.2011 Virka- tai toiminimike 1.1.2011

Lisätiedot

Ikäluokka Painoluokka Vaaka Nimi / Synt 1. nosto 2. nosto 3. nosto Tulos Paikkakunta N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8.

Ikäluokka Painoluokka Vaaka Nimi / Synt 1. nosto 2. nosto 3. nosto Tulos Paikkakunta N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8. MAKSIMIRANKING 2017 N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8.2017 N 52 50,2 Johanna Forsström / 88 65,0 70,0 72,5 72,5 Rauma 15.4.2017 N 63 61,70 Anne Heikkilä / 78 65,0 72,5 80,0 72,5

Lisätiedot

Tulokset LAITURIPILKKI Rapasaari

Tulokset LAITURIPILKKI Rapasaari Tulokset 6.12.2008 LAITURIPILKKI Rapasaari 1 Marketta Mustonen 1425gr 2 Salli Härkönen 1415gr 3 Aili Jäppinen 1400gr 4 Edith Teräväinen 1385gr 5 Varpu Korhonen 1335gr 6 Lahja Salmi 1280gr 7 Arja Villanen

Lisätiedot

Poliisien sm-hiihdot sprintti

Poliisien sm-hiihdot sprintti Page 1 / 5 Poliisien sm-hiihdot sprintti T U L O K S E T Oulun Hiihtoseura M60; M55; M50; M45; M40; M35; NYL; MYL; M60_F1; M55_F1; M50_F1; M45_F1; M40_F1; M35_F1; NYL_F1; MYL_F1; M60 Miehet 60 vuotta 1.1

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M 1 Sami Heikkilä M PH 96 98 194 10 2 Lauri Seppälä M Po 96 98 194 5 3 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 97 94 191 4 Vesa Saviahde M PH 96 94 190 5 Kari Äikäs M KS

Lisätiedot

Piirin rannaltaonginta 2015

Piirin rannaltaonginta 2015 Piirin rannaltaonginta 2015 30.6.2015 30.6. 2015 Saimaan kanava Naiset yli 80 1 Huuskonen, Martta 153 gr Ruokolahden Eläkkeensaajat 2 Rui, Helka 7 gr Lauritsalan Eläkkeensaajat Naiset yli 70 v. 1 Peltola,

Lisätiedot

Kansallinen 25 tikkaa Saarijärvellä järjestäjä Paavon Tikka ry

Kansallinen 25 tikkaa Saarijärvellä järjestäjä Paavon Tikka ry Kansallinen 25 tikkaa 27.6.2015 Saarijärvellä järjestäjä Paavon Tikka ry päivitetty 27.6.2015 klo 20.10 MM 1. Lehtonen Seppo JST 42 42 40 41 44 209 2. Järvinen Tarmo JST 38 43 40 44 43 208 3x10 3. Reijonen

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Bussiin nousulista ==============

Bussiin nousulista ============== 1/6 Bussiin nousulista ============== Grp. Metallin ao. 148 r.y. Päivitetty lista 28.1.2009 Virkistysviikonloppumatka Kuusamoon 31.1. - 1.2.2009 (la-su/2 pv) "Holiday Club Kuusamon tropiikki" Bussi nro

Lisätiedot

Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta

Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta Nimi Yhdistys Tulos 10:t napa 9:t 1. Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT 191 12 2 7 2. Pöllänen Janne Sastamalan RT 188

Lisätiedot

Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka

Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka 19.02.2017 päivitetty 20.2.2017 klo 16.30 25 tikkaa MM 1. Hyyrynen Juha KLT 42 42 43 43 42 212 2. Järvinen Tarmo JST 39 44 42 43 40

Lisätiedot

SVA mestaruuskilpailu 2013

SVA mestaruuskilpailu 2013 Säkylä 14. - 16.06.2013 18:05:40 50m Pistooli, sarja Y45 1. Petri Viljanen K-64 84 86 90 85 345 2. Kimmo Loponen K-UAS 80 86 85 83 334 3. Markku Kumin LovAS 82 85 78 81 326 4. Petri Leppänen HlAS 74 66

Lisätiedot

EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015

EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015 1 EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015 Saimaan kanava Naiset yli 80 1 Huuskonen, Martta 153 gr Ruokolahden Eläkkeensaajat 2 Rui, Helka 7 gr Lauritsalan Eläkkeensaajat Naiset yli 70 v. 1 Peltola, Kaarina

Lisätiedot

Orimattilan kaupungin voimaan tulleen hallintosäännön 3 lu vun 4 :n mukaan kau pun gil la on

Orimattilan kaupungin voimaan tulleen hallintosäännön 3 lu vun 4 :n mukaan kau pun gil la on Kaupunginhallitus 220 29.05.2017 Kaupunginvaltuusto 48 05.06.2017 Valiokuntien sekä eräiden muiden toimielinten vaali 208/00.00.01/2017 Kaupunginhallitus 29.05.2017 220 Orimattilan kaupungin 1.6.2017 voimaan

Lisätiedot

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29 Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Kirkkovene miehet 10 km Joukkue ================================== 1. Kuopion Soutajat

Lisätiedot

1 ( 7 ) TENAN TUOPPI 2014 TULOKSET. Lyöntipeli HCP

1 ( 7 ) TENAN TUOPPI 2014 TULOKSET. Lyöntipeli HCP 1 ( 7 ) TENAN TUOPPI 2014 TULOKSET 17.9.2014 Lyöntipeli HCP # Pelaaja Seura OUT IN TOT Slope Tulos CBA +/- 1 Laahanen Reino VG 49 45 94 23 71-0.8 2 Aalto Timo VG 48 39 87 15 72-0.9 3 Martin Tuomo VG 45

Lisätiedot

Rata 1 ylätaulu 88 Toiva Jarmo P-HA M Rata 1 ylätaulu 38 Korkeela Jarkko K-64 M alataulu 28 Ylikojola Reijo IlmA M alataulu 76 Lindstedt Ari NoSA M

Rata 1 ylätaulu 88 Toiva Jarmo P-HA M Rata 1 ylätaulu 38 Korkeela Jarkko K-64 M alataulu 28 Ylikojola Reijo IlmA M alataulu 76 Lindstedt Ari NoSA M Eräluettelo sarjat N, M, M20, M18 klo 09.00 Erä 1 (nopeat klo 10.20) klo 09.20 Erä 2 (nopeat klo 10.40) Rata 1 88 Toiva Jarmo P-HA M Rata 1 38 Korkeela Jarkko K-64 M 28 Ylikojola Reijo IlmA M 76 Lindstedt

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

Venekuntakilpailu Vanniemi

Venekuntakilpailu Vanniemi Venekuntakilpailu Vanniemi 13.8.2011 tulos tulos 1 Matti Hiltunen 16 199 gr 9 Pekka Petriläinen 4 348 gr Hannu Pöntinen Keijo Petriläinen 2 Kari Liukko 9 298 gr 10 Jukka Kokkonen 4 030 gr Markku Talonpoika

Lisätiedot

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A)

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 (129) 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 3:12,46 0:24,17 2 2:48,29 0:00,00 1 2:38,80 2 2:40,66 0:00,00 3 2:45,05 0:04,39 4 8:44,45 6:03,79 1 2:36,81 2 2:42,99 0:02,31 3 2:41,95 0:01,27 4 2:42,56 0:01,88 5

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

Hj-katsastus, Pohjois-Savo

Hj-katsastus, Pohjois-Savo Hj-katsastus, Pohjois-Savo Heinjoki, Kuopio, 11.06.2017 Yksilökilpailut Hirvikävely Hirvikävely (sarjassa on 4 arviota, ei aikapisteitä) Nimi Nro Seura Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Teemu 80 Haapamäen

Lisätiedot

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30 HÄMEENLINNA, LAMMI 31.1.2016 25 tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty 31.1.2016 klo 19.30 MM 1. Hyyrynen Juha KLT 41 42 39 41 45 208 2. Rantanen Asko MU 39 44 42 40 42 207 3. Vaarala Simo PaavT 46 35 40

Lisätiedot

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2006

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2006 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2006 I VARSINAISET LIIKUNTAJÄRJESTÖT 1. LAJILIITOT AKK-Motorsport ry 195 000 Sukeltajaliitto ry 104 000 Suomen Aikidoliitto ry 31 000 Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon

Lisätiedot

SVA mestaruuskilpailu 2013

SVA mestaruuskilpailu 2013 Säkylä 14. - 16.06.2013 17:39:43 50m Pistooli, sarja Y45 1. Petri Viljanen K-64 84 86 90 85 345 2. Kimmo Loponen K-UAS 80 86 85 83 334 3. Markku Kumin LovAS 82 85 78 81 326 4. Petri Leppänen HlAS 74 66

Lisätiedot

SIJA NIMI NRO SEURA JOUKKUE PISTEET

SIJA NIMI NRO SEURA JOUKKUE PISTEET Miehet 1 Etelä-Aho Teemu 265 Lakeuden Urheilukalastajat 3265 2 Niittymaa Ari 52 Viialan perhokalastajat x 3030 3 Ollikainen Juha-Pekka 35 Mikkelin Kalamiehet Mi1 2970 4 Kervinen Esa 169 Iisalmen pilkkijät

Lisätiedot

Nu Homin Joonas OKY 890 g. Nu Kärkkäinen Jussi-Pekka NKM 450 g 2. Tertsunen Aki NKM 8 g. Nu18

Nu Homin Joonas OKY 890 g. Nu Kärkkäinen Jussi-Pekka NKM 450 g 2. Tertsunen Aki NKM 8 g. Nu18 1 Bomba-pilkki, joka oli samalla piirinmestaruuskilpailu, pilkittiin aurinkoisessa säässä 6.3.2011. Suurimman saaliin kiertopalkinto meni PKUK:n Matti Jyrkiselle. Osallistujia 141 kilpailijaa. Nu12 Nu15

Lisätiedot

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 päivitetty 8.3.2015 klo 23.30 MM 1. Lehtonen Seppo JST 39 44 43 42 38 206 2. Mäkinen Mauno VaaTi 44 39 45 40 36 204 3. Ylönen Niilo JST 40 35 45 43 39

Lisätiedot

Henkilökohtaiset SM-mitalit ajanjaksolla 1921 2010 (mukana myös joukkuemitalit)

Henkilökohtaiset SM-mitalit ajanjaksolla 1921 2010 (mukana myös joukkuemitalit) Henkilökohtaiset SM-mitalit ajanjaksolla 1921 2010 (mukana myös joukkuemitalit) Nimi Kulta Hopea Pronssi Yhteensä Aila Virkberg 15 17 9 41 Teija Virkberg 21 7 8 36 Petri Keskitalo 25 4 3 32 Arto Peltoniemi

Lisätiedot

Hirvenhiihdon ISM-kilpailut 2016

Hirvenhiihdon ISM-kilpailut 2016 Hirvenhiihdon ISM-kilpailut 2016 Ilomantsi, 14.02.2016 Yksilökilpailut M 1. Lemmetty Timo 6 PS 275 (29:07) 296 (0m/-2m) 528 (88) 1099 2. Varis Jukka 8 PK 266 (30:35) 276 (+7m/+5m) 546 (91) 1088 3. Seppä

Lisätiedot

Hämeen Aluemestaruuskilpailut ruutiaseilla (p, pk)

Hämeen Aluemestaruuskilpailut ruutiaseilla (p, pk) TUA:n Ruskeekiven Ampumarata, Akaa 02. - 25m Pienoispistooli 60 ls, sarja M50 1. Petri Viljanen K-64 92 97 96 285 95 91 91 277 562 2. Raine Järvinen K-64 81 85 84 250 91 90 90 271 521 3. Petri Sorsa LAS

Lisätiedot

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi Kauno Kyhälä Sakari Ukonmaanaho Kari Kuoppamaa Reijo Puurunen Jorma Halonen Petri Pitkänen Ari Grönstrand Risto Ruostetsaari Risto Pekkala

Lisätiedot

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TKEK = Työväen Kala- ja Eräkerho Kirkkonummi = Kirkkonummen Kala- ja Metsämiehet H-linna = Hämeenlinnan Kala ja Erä ry TEM = Tesoman Erämiehet ry TULOKSET

Lisätiedot