LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 85. Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B"

Transkriptio

1 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginvaltuusto AIKA klo 18:04-20:32 PAIKKA Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B LÄSNÄ Lobbas Mats puheenjohtaja Uutinen Taisto II varapuheenjohtaja Liljestrand Tom Lindfors Leena Paakkanen Petra Alm Agneta Karlsson Mikael Wahlroos Kim Gren Olof Ekebom-Jönsas Benita Björkman-Nystén Nina Kullberg Bengt Heijnsbroek-Wirén Mia Åminne Tuula Rosenberg Thomas Skogster Leif Vainio Nils Bäcklund Lars Hydén Pia Illman Lars Rikberg Jonatan Laukas Gunnel Grundström Maria Björkell Jan-Eric Karlsson Håkan Isotalo Arja Lappalainen Kalevi Eriksson Sari Grönberg Merja Lindfors Bo Lohenoja Pertti Kauppinen Eeva Tähtinen Keijo Laitinen Åke Heikkinen Sinikka Viklund Raija Rinne Jens Erämaja Elias Pere Nina Kokko Ismo Antas Camilla Karvonen Juha

2 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kopiloff Pauli Peltoluhta Vesa Nykänen Kimmo Fellman Atte Ilvetsalo-Koskinen Sonja Noroviita Timo Eloranta Kimmo Vilamaa Asko Lindell Armi Vuokko Marjo Weckström Marjatta Stoor Hans Haverinen Katri Keckman Kirsti Kouvo Katja Törnroos Jorma Hovi Tapani Hellnerin vara Hagforsin vara Heikkilän vara Väkevän vara Länsipuron vara Pekkolan vara MUUT Kaleva Olavi kaupunginjohtaja Masar Christoffer hallintojohtaja, sihteeri Kettunen Kirsi talousjohtaja Frondén Sten kehittämisjohtaja Grönholm Thomas sivistysjohtaja Blomberg Ulf tekninen johtaja Klawér Carola perusturvajohtaja Jansson Per-Mikael kielenkääntäjä POISSA Hagfors Kari I varapuheenjohtaja Hellner Hans Heikkilä Pekka Väkevä Antti Länsipuro Janne Pekkola Mirja

3 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Mats Lobbas KÄSITELLYT ASIAT Christoffer Masar PÖYTÄKIRJAN Loviisassa huhtikuuta TARKASTUS Hans Stoor Bo Lindfors PÖYTÄKIRJA YLEI- Loviisassa, kaupunginkansliassa 18. huhtikuuta SESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Loviisa

4 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginvaltuusto LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Äänestysaluejaotuksen muuttaminen Jätehuollon yhteislautakunnan perustaminen Asuntotonttien luovutushinnat Sopimus yhteisestä koulutoimesta, päivitys lähtien Lähipalvelupisteiden lakkauttaminen Henkilöstöraportti Kuntarakenneuudistus, lausunto Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä 48 Suojatien rakentaminen Israelinmetsän asuntoalueen liittymän kohdalle Koskenkylään, valtuustoaloite 49 Kauppahallin rakentaminen Länsiportille "Kuninkaanporttiin", sekä matkailu- ja infopisteen siirtäminen kauppahalliin, valtuustoaloite Kokouksen päättäminen 116

5 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KV 39 Todettiin.

6 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginvaltuusto Pöytäkirjantarkastajat KV 40 Valittiin valtuutetut Hans Stoor ja Bo Lindfors.

7 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Äänestysaluejaotuksen muuttaminen 266/ /2012 KH 91 Valmistelija: hallintojohtaja Christoffer Masar Vuoden 2010 eduskuntavaaleja varten kaupunginvaltuusto päätti äänestysaluejaosta ja äänestyspaikoista. Loviisan kaupungissa on tällä hetkellä 15 äänestysaluetta: Äänestysalue Äänestyspaikka Äänioikeutetut Loviisan keskusta Kirjasto-Mediateekki Antinkylä Antinkylän eläkeläistalot Valko Valkon monitoimitalo Länsiharju Myllyharjun koulu Määrlahti ent. päiväkoti Skinnarby Bygdegården Hardom Furuborg Pernajan kirkonkylä Kyrkoby skola Koskenkylä Agricolahalli Isnäs Palvelutalo Sarvisalo Byagård Ruotsinpyhtään pohjoinen Teutjärven koulu Ruotsinpyhtään kirkonkylä Kirjasto Ruotsinpyhtään eteläinen Tesjoen koulu Liljendal Biblioteket 911 Ne äänioikeutetut, joita ei ole merkitty minkään kiinteistön kohdalle (ns. 900-ryhmä), merkitään äänes tysalueeseen 001 Loviisan keskusta. Jokaisen vaalin yhteydessä asetetaan 15 vaalilautakuntaa. Jokaisessa vaali lautakunnassa on vaalilain mukaan oltava viisi tä ja viisi varatä. Jokaista vaalisunnuntaita varten tulee siis nimittää 150 luottamushenkilöä vaalilautakuntiin. Näiden 15 äänestysalueiden joukosta löytyy yksi ns. pieni äänestysalue. Vaalilain 82 koskee vaalisa laisuuden turvaamista pienillä äänestysalueil la. Jos äänestysalueella on vä hemmän kuin 50 hyväksyttyä ennakkoäänikir jekuorta tai jos voidaan perustellusti arvioida, että äänestysalueella äänestää vaalipäivänä vähemmän kuin 50 henkilöä, kunnan keskusvaalilautakunnan on määrättävä, että äänestys alueen ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet laske taan yhdessä.

8 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lähtökohtana äänestysaluejaotukselle pitäisi olla ainakin niin isot äänestys alueet, ettei ennakkoääniä ja vaalipäivän ääniä tarvita yhdistää vaalilain 82 :n edellyttämällä tavalla. Äänestysaluejakoa on mahdollista muuttaa tar koituksenmukaiseksi siten, et tä pienehköjä äänestysalueita yhdistetään isompiin äänestysalueisiin tai että pienehköjä äänestysalueita yhdistetään toisiinsa. Uudessa Loviisassa on kahden vaalin kokemus tämän hetkisestä äänestys aluejaosta ja sen toimivuudes ta. Vaalialueiden yhdistämisellä päästään eroon vaalilain 82 tarkoitetuista tilanteista jotka voivat vaarantaa vaalisa laisuuden ja saadaan tarkoituksen mukaisemman kokoiset äänestysalueet. Loviisalla on erityisesti suhteessa äänestysoikeutettujen määrään varsin laa ja valikoima ennakkoäänestys ja vaalipäivän äänestyspaikkoja. Huomioon on toki otettava Loviisan laaja maantieteellinen alue, jonka osalta vaalibus sin käyttöönotto helpottaa syr jäisempien alueiden äänestäjien äänestämistä. Väestörekisterikeskus on pyytänyt kuntia ilmoittamaan maistraatille vii meistään äänestys aluejaotuksen muuttamisesta koskien lähtien toimitettavia vaa leja. Ensimmäiset uudella äänestysalue jaotuksella toimitettavat vaalit olisivat vuoden 2012 kun nal lis vaalit. Vaalilain 8 :n mukaan valtuusto päättää äänestysalueista. Valtuuston päät tämä äänestysaluejako on voimassa toistaiseksi siitä lähtien, kun se on 15. lokakuuta tullut voimaan. Edellä kerrottuun äänestysaluejakoon esitetään seuraavaa muutosta: Äänestysalue 011 Sarvisalo yhdistetään äänestysalueeseen 010 Isnäs. Tämän esityksen perusteella Loviisan kaupungissa olisi 14 äänestys aluetta. Äänioikeutettuja on yhteensä Syksyn kunnallisvaaleissa on tarkoitus ottaa käyttöön kiertävä ennakkoää nestyspaikka, kirjastobussin muodossa. Päätöstä vaalibussin käyttöönotosta ja sen reiteistä ei tehdä äänestysaluejaotuksen muuttamisen yhteydessä vaan päätettäessä ennakkoää nestyspaikoista ennen syksyn vaaleja. Vaalibussin tarkoituksena on korvata Sarvisalon äänestysalue sekä kiertää muita sellai sia alueita, jotka etäisyyk sien ja julkisten kulkuyhteyksien heikkouden vuoksi sijaitsevat kaukana ennakkoäänestyksen tai vaalipäivän äänestyspai koista. Ennakkoäänestysbus sin reiteistä kunnallisvaaleissa 2012 päätetään

9 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto kaupunginhallituksessa syk syllä. Esitys äänestysalueiksi ja äänestyspaikoiksi sekä selvitys äänioikeutetuista ovat liitteessä. Liite no 30. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy äänestysalue jaon liitteen mukaisesti. Pykälä tarkastetaan välittömästi. Muutosesitys 1: Jäsen Petra Paakkanen esitti ilman kannatusta, että Sarvisalon äänestys aluetta ei yhdis tetä Isnäsin äänestysalueeseen. Päätös pohjaehdotuksen mukaisesti. Pykälä tarkastettiin välittömästi. KV 41 Liite no 16. Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, että kau punginvaltuusto hyväksyy äänestysaluejaon liitteen mukaisesti. Muutosesitys 1: Valtuutettu Petra Paakkanen esitti valtuutettu Kim Wahlroosin kannattama na, että Sarv salön äänestysaluetta ei lyödä yhteen Isnäsin äänestysalueen kanssa. Suoritetussa äänestyksessä vastaehdotus voitti äänin 26-33, kaupunginhalli tuksen esi tyksen ollessa Jaa ja vastaesityksen Ei. Päätös muilta osin ehdotuksen mukaisesti.

10 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Jätehuollon yhteislautakunnan perustaminen 28/ /2012 TL 37 Valmistelija: Yhdyskuntatekniikan päällikkö Markus Lindroos, puh Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n omistajakuntien ympäristönsuojelun ja tek nisen puolen viranhaltijoista sekä Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n edustajis ta koottu työryhmä on selvittänyt syksyn 2011 aikana muuttuvan lainsäädännön tuomia muutoksia jätehuoltoon. Työryhmä on valmistellut ehdotuksen tarvittavista muutoksista. Itä-Uuden maan Jätehuolto Oy:n halli tus on hyväksynyt työryhmän ehdotuksen ko kouksessaan Uuden jätelain 23 :n mukaan kuntien omistaman jätehuoltoyhtiön toimi alueen jätehuoltoviranomaisena toimii yhteistoimin ta-alueen kuntien yhtei nen toimielin, jätehuollon yhteislautakunta. Jätelautakunta on kuntalain mu kaan isäntäkunnan lautakunta, johon muut yhteistyökunnat valitsevat edus tajansa. Sopimuksen tarkoitus on, että allekirjoittaneet kunnat sopivat liittee nä ole valla so pi muk sel la sii tä, että kuntien yhtei senä jätehuoltoviranomaise na toi mii Por voon kau pun gin lautakunta, jota nimitetään Porvoon alueelli seksi jä telautakunnaksi. Jätelautakunta hoi taa sopijakuntien jä telain 23 :n mukai set vi ran omais teh tävät kun tien yhtei senä toimielimenä kuten sopi muk sessa määrätään. Sopimuksen tarkoituksena on tehostaa ja selkeyttää viranomaistehtävien hoitoa ja purkaa eri kunnissa olevia päällekkäisiä hallinnollisia ra kenteita. Lisäksi tavoitteena on varmistaa jätehuollon viranomaistehtävissä kuntalais ten kannalta yhdenmukainen ja toimiva päätöksenteko. Sopimuksen osa puolina ovat Askolan kunta, Lovii san kau punki, Por naisten kunta, Porvoon kaupunki ja Sipoon kunta. Sopijakunnat ovat Itä-Uuden maan Jätehuolto Oy:n osakaskuntia. Kunnan jätehuoltoviranomaisena lauta kunta vastaa ja päättää toimialueel laan muun ohella seuraavista asioista:

11 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto ) Jätehuoltomääräysten hyväksymi nen 2) Jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen 3) Jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen 4) Jätetaksan hyväksyminen 5) Jätemaksujen maksuunpano 6) Jätemaksumuistutusten käsittely 7) Jätemaksujen kohtuullistamispäätökset 8) Muut lainsäädännön vaatimat jätehuollon viranomaistehtävät Liite 25 sopimus yhteisestä jätelautakunnasta Porvoon alueellisen jätelautakunnan johtosääntö Esittelijä: Tekninen johtaja Ulf Blomberg Lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle/valtuustolle, et tä Loviisan kau pungissa perustetaan jätelain 23 :n tarkoittama jätelau ta kunta liitteenä olevan sopimuksen mukaisesti Lautakunnan päätös on ehdotuksen mukainen Jatkokäsittely: Kaupunginhallitus KH 66 Liite no 18. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että Loviisan kau pungissa perustetaan jätelain 23 :n tarkoittama jätelautakunta liitteenä ole van sopimuksen mukaisesti. Ehdotuksen mukainen.

12 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KV 42 Liite no 17. Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, että Lovii san kaupungissa perustetaan jätelain 23 :n tarkoittama jätelautakunta liit teenä olevan sopimuksen mukaisesti. Ehdotuksen mukainen.

13 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Asuntotonttien luovutushinnat 146/ /2012 TL 29 Valmistelija: Kaupungingeodeetti Mia Ylikangas, puh Loviisan kaupunki tarjoaa omakoti- ja muita asuintontteja usealla eri alueel la. Syksyllä 2012 myyntiin tulevat Harmaakallion ensimmäiset tontit. Har maakallion tonttihintoja ei vielä ole määritelty. Harmaakallion tonttien hintoja määritettäessä on tullut ajankohtaiseksi tar kistaa hintataso myös muilla alueilla Tonttien uudet luovutushinnat otettaisiin käyttöön alkaen tehtävis sä tonttien luovutuspäätöksissä. Uusia hintoja sovelletaan vain uusiin luo vutussopimuksiin mennessä tehdyissä varauksissa noudatetaan sillä hetkellä voimassa olleita hintoja. Kaupunginvaltuuston hyväksyttyä hinnat ja periaatteet kaupungingeodeetti päättää hallintosäännön 19 :n mukaisesti tonttien myymisestä. Liite 17 Esittelijä:Tekninen johtaja Ulf Blomberg Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle seuraavaa: 1) että kaupunginhallitus/-valtuusto hyväksyy tonttien luovutushinnat liit teen mukaisesti, 2) että uudet tonttien luovutushinnat otetaan käyttöön alkaen tehtä vissä tonttien luovutuspäätöksissä. Käsittely: Keskustelun kuluessa Tähtinen esitti, että liitteen 1.1. kohdan tonttien hinnaksi muutetaan 28 /m 2. Esitystä ei kannatettu. Esittelijä muutti esitystään kohdassa 1.1. siten, että Määrlahden tonttien hinnaksi tulee 16 /m 2. Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle, että ne hyväksy vät liitteen mukaisesti tonttien luovutushinnat ottaen

14 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto huomioon esittelijän tekemän Määrlahden tonttien hinnanmuutoksen 16 /m 2, se kä luo vu tus hin to jen käyttöönottoajan alkuperäisen ehdotuksen mukaisesti Jatkokäsittely: Kaupunginhallitus edelleen kaupunginvaltuusto KH 81 Liite no 23. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuus to hyväksyy liit teen mukaisesti tonttien luovutushinnat ottaen huomioon esit te lijän teke män Määrlahden tonttien hinnanmuutoksen 16 /m 2, sekä luovu tushin tojen käyttöönottoajan alkuperäisen ehdotuksen mukaisesti Muutosesitys 1: Jäsen Veikko Ekström esitti Tom Liljestrandin kannattamana, että - Harmaakallion alueen (1. alue) perushinnaksi muutetaan 28 /m 2 - muut tontit nykyisillä hinnoilla paitsi Määrlah den hinta kaupunginjohtajan esityksen mukaan - korotus astuu voimaan Suoritetussa äänestyksessä vastaehdotus voitti äänin 3-8 kaupunginjohtajan esityksen ol lessa Jaa ja vastaesityksen Ei. Jaa: Alm, Järvinen ja Erämaja Ei: Kullberg, Liljestrand, Paakkanen, Vilamaa, Ekström, Hakala, Heijns broek-wirén ja Isotalo.

15 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KH 97 Valmistelija: hallintojohtaja Christoffer Masar Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 15 mukaan käsittelyn pohjana (poh jaehdotuksena) on kaupun ginhallituksen ehdotus. Jos kaupunginhallitus on muuttanut esityslistalla olevaa ehdotustaan ennen kuin valtuusto on tehnyt päätöksen asiasta, pohjaehdotuksena on muutettu ehdotus. Kaupunginhallituksen päätös jätti epäselväksi mitä perushintaa kaupunginvaltuustolle esite tään esimerkiksi Rauhalalle, rivitalo- ja ryhmä rakennustonteille ja kerrostalotonteille. Tästä syystä olisi epäselvyyksien välttämiseksi tarkoituksenmu kaista tehdä asiassa uusi selkeä päätös, jota esitetään edelleen kaupunginval tuustolle. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy tonttien luovutushinnat seuraavasti: Asuntotonttien luovutushinnat 1. Omakotitontit Perushinta 1.1 Harmaakallio 28 /m Rauhala, Antinkylä, Koskenkylä ja Määr lahti 16 /m Ruotsinpyhtään Tavastankangas, Kuggom, Valko, Tesjoki, Pernajan kir konkylä ja Never kärr 10 /m Muut 7 /m 2 2. Rivitalo- ja ryhmärakennustontit 2.1 Rauhala, Antinkylä, Määrlahti, Har maa kallio ja Koskenkylä 70 /k-m Muut 60 /k-m 2 3. Kerrostalotontit 85 /k-m 2 Ehdotuksen mukainen.

16 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Pykälä tarkastettiin välittömästi. KV 43 Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, että kau punginvaltuusto hyväksyy tonttien luovutushinnat seuraavasti: Asuntotonttien luovutushinnat: 1. Omakotitontit Perushinta 1.1 Harmaakallio 28 /m Rauhala, Antinkylä, Koskenkylä ja Määrlahti 16 /m Ruotsinpyhtään Tavastankangas, Kuggom, Valko, Tesjoki, Pernajan kirkonkylä ja Neverkärr 10 /m Muut 7 /m 2 2. Rivitalo- ja ryhmärakennustontit 2.1 Rauhala, Antinkylä, Määrlahti, Harmaakallio ja Koskenkylä 70 /k-m Muut 60 /k-m 2 3. Kerrostalotontit 85 /k-m 2 Ehdotuksen mukainen.

17 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sopimus yhteisestä koulutoimesta, päivitys lähtien 173/ /2012 SL 25 Valmistelijat: sivistysjohtaja Thomas Grönholm, puh ja kou lutuspäällikkö Timo Tenhunen, puh Loviisan koulutuspäällikkö, taloussuunnittelija ja sivis tys johtaja ovat yh teistyössä Lapinjärven ja Myrskylän koulutoimen edustajien kanssa päi vittäneet voimassa olevaa koulusopimusta yhteisestä koulutoimes ta. So pi mus astui voi maan Suurimmat muutokset ja päivitykset sopimuksen sisällössä perustuvat mm.pe rusope tuk sen lain sää dän nön muutoksiin (Perusopetuslaki 628/1998, 14-17) ja ne on kir jat tu sopimukseen ensimmäiseen lukuun: Yhteisen kou lu toi men laa juus koh taan 2 Eri tyis ope tus. Sopimuksen kolmanteen lukuun: Kustannusten jako yhteisen koulutoimen osal ta on tarkennettu ja muutettu sopimustekstiä, siten että sijantikunnan (Lo vii sa) ja so pi ja kuntien (Lapinjärvi ja Myrskylä) välinen rahoitus ja sopi ja kun nilta perittävät korvausperiaatteet eri koulutusmuotojen sekä hallinnon koh dalla ovat selkeämmät. Uusina asioina edellä mainitun luvun alla ovat:luok ka muotoinen erityisopetus, vai keim min kehitysvammaisten ja muiden vam mais ten las ten ope tus, aamu- ja iltapäivätoiminta se kä loma-ai kojen hoito, oppi laan kuntoutus sekä oppi laan henkilökohtainen tuki. Sopimuspäivityksen yhteydessä lukuihin 2, 4 ja 5 on tehty pieniä muutok sia, jotka eivät varsinaisesti vaikuta sopimuksen sisältöön. Liite 5 Esittelijä: sivistysjohtaja Thomas Grönholm, puh Sivistyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kau punginvaltuustolle, että Loviisan kaupunki hyväksyy päivitetyn koulusopi muksen yhteisestä koulutoimesta siten, että se astuu voimaan takautuvasti lähtien. Sivistyslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kau punginvaltuustolle, että Loviisan kaupunki hyväksyy päivitetyn koulusopi muksen yhteisestä koulutoimesta siten, että se astuu voimaan takautuvasti lähtien.

18 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KH 70 Liite no 22. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Loviisan kau punki hy väk syy päivitetyn koulusopimuksen yhteisestä koulutoimesta siten, että se astuu voimaan takautuvasti lähtien. Ehdotuksen mukainen. KV 44 Liite no 18. Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, että Lovii san kaupunki hyväksyy päivitetyn koulusopimuksen yhteisestä koulutoi mesta siten, että se astuu voimaan takautuvasti lähtien. Ehdotuksen mukainen.

19 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kulttuurilautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lähipalvelupisteiden lakkauttaminen / /2012 KTL 8 Valmistelija: Kirjastotoimenpäällikkö Jenny Olsson-Korsu Esittelijä: V.s. kirjastotoimenpäällikkö Saara Salin, puh Loviisan kuntafuusion yhteydessä laadittu yhdistymissopimus on voimassa vielä vuonna 2012, jonka jälkeen kaupungin palveluverkkoon ja palveluiden järjestämisen periaatteisiin lienee odotettavissa muutoksia. Kaupungin johtoryhmä on keskustellut yhdistymissopimuksen sisällöstä ja jatkosta kokouksessaan ja pyytänyt virkamiehiä valmistelemaan mahdolliset muutosehdotukset toimialoittain lautakuntien käsiteltäviksi alkuvuonna Hallitus ja valtuusto käsittelevät johtoryhmän suunnitelman mukaan kokonaisuuden maaliskuun aikana. Yhdistymissopimuksen mukaisesti Loviisan alueella toimii tällä hetkellä kolme lähipalvelupistettä; yksi Pernajan lähikirjaston, toinen Ruotsinpyhtään lähikirjaston ja kolmas Liljendalin maaseututoimiston yhteydessä. Lähipalvelupisteiden perustamisen lähtökohtana oli taata tietyt kunnalliset palvelut lähipalveluna myös kuntien yhdistämisen ja hallinnon keskittämisen jälkeen. Ajatuksena oli myös tehdä yhteistyötä seurakunnan ja valtion viranomaisten kanssa. Nämä eivät kuitenkaan olleet kiinnostuneita yhteistyöstä, ja näin ollen lähipalvelupisteissa tarjotaan ainoastaan kunnallisia palveluja. Valitettavasti kunnallistenkin palveluiden tarjoaminen on jäänyt kovin vähäiseksi; palvelua on hankala ulkoistaa ja hajauttaa, kun virkamiehet ja asiantuntemus löytyvät toisaalta. Voidaan sanoa, että perustamisen takana ollut ajatus oli hyvä, mutta käytännössä lähipalvelupisteille ei ole löytynyt omaa, kuntalaisille lisäarvoa tuottavaa palvelukonseptia, ja käyttökin on jäänyt kovin vähäiseksi. Valtaosa niistä palveluista, joita pisteissä on tarjolla, eli m.m. kunnallisten pöytäkirjojen esilläpito, kopiointimahdollisuus, asiakaspäätteet ja yleinen neuvonta, kuuluvat kirjastojen normaaliin palveluvalikoimaan, joten tuntuu keinotekoiselta puhua erillisistä lähipalvelupisteistä ja ylläpitää niitä. Lautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle, että nykymuotoiset lähipalvelupisteet lakkautetaan yhdistymissopimuksen rauetessa alkaen. Nykyisten

20 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kulttuurilautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto lähipalvelupisteiden hoitajien kanssa sovitaan erikseen siitä, mitä palveluita yksikkö jatkossa tarjoaa asiakkailleen osana yksikön toimintaa, ilman "virallisen lähipalvelupisteen" statusta. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. KH 72 Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että nykymuotoiset lähi palvelupisteet lakkautetaan yhdistymissopimuksen rauetessa al kaen. Nykyisten lähipalvelupisteiden hoitajien kanssa sovitaan erikseen sii tä, mitä palveluita yksikkö jatkossa tarjoaa asiakkailleen osana yksikön toi mintaa, ilman "virallisen lähipalvelupisteen" statusta. Jäsen Agneta Alm ehdotti Tom Liljestrandin kannattamana, että ehdo tus muutetaan seuraavanlaiseksi: "Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että nykyisten lähipal velupisteiden hoitajien kans sa sovitaan erikseen siitä, mitä palveluita yksik kö jatkossa tar joaa asiakkail leen osana yksikön toimintaa." Hyväksyttiin yksimielisesti. KV 45 Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, että ny kyisten lähipalvelupisteiden hoitajien kanssa sovitaan erikseen siitä, mitä palveluita yksikkö jatkossa tarjoaa asiakkailleen osana yksikön toimintaa. Palautusehdotus: Valtuutettu Leena Lindfors esitti valtuutettu Camilla Antaksen kannattama na asian pa lauttamista uu delleen valmisteluun.

21 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kulttuurilautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Hyväksyttiin yksimielisesti.

22 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Yhteistoimintakomitea Henkilöstöjaosto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Henkilöstöraportti /01.00/2012 KTK 11 Valmistelija: henkilöstöpäällikkö Minna Uusitalo, puh: Liitteessä kolme on vuoden 2011 Loviisan henkilöstöraportti. Liite 3. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Keskustelun jälkeen asia merkitään tiedoksi ja lähetetään henkilöstöjaoston käsiteltäväksi. Yhteistoimintakomitea päätti merkitä henkilöstöraportin tiedoksi ja lähettää sen henkilöstöjaoston käsiteltäväksi. HKJ 18 Valmistelija ja esittelijä: vs. henkilöstöpäällikkö Siv Mårtens puh Liitteessä on Loviisan kaupungin vuoden 2011 henkilöstöraportti. Liite 4. Henkilöstöjaosto merkitsee raportin tiedoksi ja lähettää sen kaupunginhalli tuksen käsittelyyn. Käsittely: Henkilöstöraportin taulukkoon 25 lisättiin sarake jossa on vuoden 2010 avainluvut. Ehdotuksen mukaan.

23 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Yhteistoimintakomitea Henkilöstöjaosto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KH 87 Liite no 28. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus hyväksyy Loviisan vuoden 2011 henkilöstöraportin ja lä hettää sen edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Ehdotuksen mukainen. KV 46 Liite no 19. Kaupunginvaltuusto merkitsee Loviisan vuoden 2011 henkilöstöraportin tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

24 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kuntarakenneuudistus, lausunto Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä 269/ /2012 KH 92 Valmistelija ja esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kuntaministeri Henna Virkkuselle luovutettiin kuntarakennetyö ryhmän raportti jossa työryh mä esittää selvitettäväksi alueita joiden pohjalta voitaisiin muodostaa uusia kuntia. Kuntien viralliset vastaukset työryhmän esityksiin ja valtiovarainmi nisteriön esittämiin kysymyksiin tulee toimittaa valtiovarainministeriöön viimeistään Vastaukset toimitetaan sähköisen webropol - lo makkeen kautta. Raportissa ensimmäiseksi vaihtoehdoksi Loviisan osalta, esitetään selvitet täväksi fuusioaluetta johon kuuluisivat Porvoo, Askola, Myrskylä, Loviisa ja Lapinjärvi. Toiseksi vaih toehdoksi esitetään Loviisan ja Lapinjärven sel vitysalueen muodostamista. Raportissa todetaan, että Porvoon, Askolan, Myrskylän, Loviisan ja Lapin järven yhdistämistä voidaan pitää toiminnallisesti ja yhdyskuntarakenteen kannalta luontevana ratkaisu na. Lisäksi raportissa todetaan, että asioinnin osalta erityisesti Askola, Myrskylä ja Porvoo muodostavat toiminnallisen alueen. Loviisan näkökul masta tarkasteltuna entisen Itä-Uudenmaan alueel la on kaksi selkeästi eri laista seutua, Porvoon seutu ja Loviisan seutu. Porvoon kehittäminen ja kehitys suuntautuu selkeästi länteen. Loviisan osalta ei tällaista selkeää suun tautuneisuutta ole vaan kaupunkia kehitetään kokonaisuutena. Loviisan jul kinen ja yksityinen palvelurakenne on hyvä huomioiden kaupungin väestömäärä. Palvelurakenteen osalta muodostaa Loviisa selkeän oman alueensa joka pystyy tarjoamaan myös sangen katta vasti erikoiskaupan palveluita. Kaupungin sisäisen asioinnin lisäksi käyttä vät erityisesti lapinjärveläiset paljon Loviisan palveluita. Loviisasta suun tautuu asiointia niin itään Kot kaan kuin länteenkin Porvooseen ja Helsin kiin. Tästä huolimatta muodostaa Loviisa selkeästi oman alueensa eikä ole verrattavissa asioinnin osalta alueeseen joka muodostuu huomattavasti tii viimmin Porvoosta, Askolasta ja Myrskylästä. Loviisa ja Lapinjärvi muodostavat työpaikkaomavaraisuuden ja oman kun nan alueella työssäkäyvien osalta selkeästi oman alueensa. Loviisan ja La pinjärven yhteistyö on ollut vuosikymmenien saatossa tiivistä ja monipuo lista, lisäksi Loviisa - Lapin järvi muodostaa identiteetiltään oman alueen ei kä sillä ole selkeää yhteen kuuluvuuden tunnetta Porvoon suuntaan.

25 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Selvitysalue joka koostuisi kunnista Porvoo, Askola, Myrskylä, Loviisa ja Lapinjärvi olisi maantieteel lisesti laaja jossa etäisyydet keskuspaikka Por vooseen olisivat pitkät. Tämä puolestaan johtaisi vähitellen palvelujen alas ajoon ja keskittämiseen Por vooseen, sillä liitoksen tehokkuutta ja taloudelli suutta ei saavuteta eikä voi da mitenkään perustella mikäli nykyinen palvelu rakenne säilytettäisiin en nallaan. Valtiovarainministeriön kuntarakenneselvityksessä todetaan, että uudessa kunnassa joka muodostuisi Porvoosta, As kolasta, Myrskylästä, Lo viisasta ja Lapinjärvestä, olisi kohtuullisen suuri ruotsinkielisten asukkaiden määrä eli 31 % mikä mahdollistaisi nykyistä pa remmin ruotsinkielisten pal velujen turvaamisen. Tällainen toteamus on hy vin erikoinen, miten pienem mällä prosenttiosuudella voidaan perustella pa rempia palveluja vähemmis tökielelle, sillä nykyisessä Loviisassa on ruotsinkielisten osuus merkittäväs ti korkeampi ollen n. 43 %. Loviisan näkökul masta katsottuna olisi uusi kunta myös vähemmistökielen kannalta selkeä huononnus eikä parantaisi palvelutasoa. Loviisan huoltosuhde samoin kuin väestön mediaani-ikä on haasteellinen mutta näiden seikkojen va lossa ei voida perustella laajaa Porvoo keskeistä kuntafuusiota. Taloudelliset mittarit eivät myöskään anna tukea laajalle Porvoo keskeiselle fuusiolle. Rakennemuutos katsauksessa vuodelta 2011 on Loviisan seutu kunnan BTV - indikaattori ai kavälillä ollut maamme seutukun nista kolmanneksi paras. Omavaraisuusaste (2010) on myös ollut sangen hyvä 59,2 % kun se Por voon seutukunnan osalta on 44,6 %. Lainakanta per asukas (2010) oli Lo viisan seutukunnan osalta 1413 e kun Porvoon seutukunnassa oli lainamää rä per asukas kaksinkertainen eli 2869 euroa. Kuntarakenteen muutosten on tapahduttava alueilla joissa siihen on luon nolliset edellytykset ja missä se toiminnallisuuden kannalta on järkevää to teuttaa. Selvitysalue Porvoo, Askola, Myrskylä, Loviisa ja Lapinjärvi ei ole sellainen luonnollinen alue joka muodostaisi yhdyskuntarakenteeltaan yhte neväisen alueen tai jossa asiointi- ja pendelöinti olisi niin mittavaa että pu huttaisiin selkeästi omasta toiminnallisesta alueesta. Loviisa - Lapinjärvi on selkeästi oma alueensa, mitattiinpa sitä sitten työpaikkaomavaraisuudella tai asiointitilastoilla. Kuntafuusioissa ei välttämättä saavuteta niitä etuja joihin pyritään eli vah vistamaan kuntien taloudel lista pohjaa ja tehostamaan palvelutuotantoa. Tärkeämpää olisikin kiinnittää huomiota kuntien ja valtion tehtävä- ja kus tannusjakoon sekä ns. subjektii visiin

26 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto oikeuksiin ja kansalaisten omavastuu seen. Optimaalista kuntakokoa on miltei mahdotonta objektiivisesti määri tellä. Esimerkkejä on sekä pienis tä että suhteellisen suurista kunnista jotka toimivat tehokkaasti ja taloudelli sesti. Kuntakoon kasvattaminen ei saa eikä voi olla mikään itseisarvo vaan sen täytyy perustua luontaisiin edellytyksiin, paikalliseen tarpeeseen ja alu een ja asukkaiden kokemaan paikalliseen iden titeettiin. Jos väestö ei tunne riittävää yhteenkuuluvuuden tunnetta toiseen kuntaan, onnistuneelle kunta liitokselle ei ole riittäviä edellytyksiä. Kuntarakennetyöryhmän esityksissä ei nosteta esille ongelmia jotka liittyvät mahdollisiin fuusioihin kuten miten ylläpitää ja turvata palvelutuotanto maantieteellisesti laajalla alueella. Muita kysymyksiä ovat lähidemokratian toteutuminen ja kansalais ten vaikutusmahdollisuuksien kaventuminen byro kratian kasvaessa merkittävästi. Liite no 31. Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi liit teessä esi te tyt vas taukset valtiovarainministeriön lausuntopyyntöön. Keskustelun aikana esittelijä muutti pohjaehdotustaan seuraavasti: - Lausunnon Osa II 3. Osiosta koskien valtion ja kuntien tehtävänjakoa pois tetaan "Pelastustoiminta" - Lausunnon Osa I 6. Osioon lisätään jo olemassa olevan tekstin jälkeen kol me uutta kap paletta jotka kuuluvat seuraavasti: "Koska Loviisan kaupungin organisaatio on parhaillaan läpikäymässä jo suoritetun kun tafuusion seu rauksena syntynyttä muutosvaihetta, on sen toi minnallisten valmiuksien terävöittämiseksi, tehokkuuden osoittamiseksi ja kunnan selviytymiskyvyn arvioimiseksi syytä suoda riittävän pitkä sopeutumisaika en nen kuin uusia fuusiotarpeita kartoitetaan. Sen vuoksi Loviisan kaupungin tulee toistaiseksi voida jatkaa itsenäisenä kuntana ny kyisten ja mahdol lisesti syvennettävien yhteistyökuvioiden poh jalta. Mikäli SOTE - alueselvitykset, kuntalain muutokset sekä aluehallinto- ja ra kenneselvi tykset mahdolli sine ohjaavine valtionosuusmuutoksineen myö hemmin edel lyttävät Lovii san seudun alueellakin vielä laajempaa fuusiohar kintaa, selvitysalueeksi va likoituu kulttuurillisen omaleimaisuuden ja ole-

27 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto massa olevien yhteistyöku vioiden perustella luonnollisena vaihtoehtona Lo viisa-lapinjär vi selvitysalue; Loviisan kaupungin näkemyksen mukaan kui tenkin aikaisintaan vuonna 2017." - Lausunnon Osa I 4. Osioon 2 kohtaan siirretään rasti ruutuun Vuoden 2017 alusta lukien sekä sitä seuraavaan 3 kohtaan muutetaan perus telut seu raa viksi: "Koska on niin monta avointa kysymystä, jotka pitää ratkaista lainsäädäntö teitse (kunta lain kokonais uudistus, sosiaali- ja terveystoimen järjestäminen, valtion osuuslainsäädän tö), on perusteltua toteuttaa kuntaliitos vasta vuoden 2017 alusta". Päätös muutetun ehdotuksen mukainen. Pykälä tarkastettiin välittömästi. KV 47 Liite no 20. Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, että kau punginvaltuusto hyväksyy liitteessä esitetyt vastaukset valtiovarainministe riön lausuntopyyntöön. Muutosesitys 1: Valtuutettu Camilla Antas esitti valtuutettu Lars Bäcklundin kannattamana, että liitteen I 6. osiossa poistetaan viimeinen kappale ja korvataan se lau seella "Mikäli sosiaali- ja terveyshuollon järjestäminen ja rahoitus edellyttä vät tulevaisuudessa yli asukkaan väestöpohjaa on harkittava ensisi jaisena kuntarakennevaihtoehto na Itäisellä Uudellamaalla vahvan peruskun nan muodostamista nykyisen Porvoon sairaanhoitoalueen määrittelemästä alueesta lisättynä mahdollisesti Myrskylällä ja Pukkilalla (n ) asu kasta. Tämä selvitysalue täyttää myös kuntarakenneuudistukselle asetetut toimin nalliset, talou delliset, maan tieteelliset sekä kielelliset tavoitteet. Loviisan kaupungin nä kemyksen mu kaan kuitenkin aikaisintaan vuonna 2017." Suoritetussa äänestyksessä kaupunginhallituksen pohjaehdotus voitti äänin 54-4, 1 tyhjä, kaupungin hallituksen esityksen ollessa Jaa ja vastaesityksen Ei.

28 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Muutosesitys 2: Valtuutettu Jorma Törnroos esitti valtuutettu Sonja Ilvetsalo-Koskinen kan nattamana, että liitteen II 3 osiossa 1 korvataan Valtion ja kuntien tehtävän jako kohdan vastaus tekstillä "Erikoissairaanhoito ja vaativa sosiaalihuolto tulee siirtää valtion vastuul le". Suoritetussa äänestyksessä kaupunginhallituksen pohjaehdotus voitti äänin 39-19, 1 tyh jä, kaupungin hallituksen esityksen ollessa Jaa ja vastaesityksen Ei. Muutosesitys 3: Valtuutettu Armi Lindell esitti valtuutettu Kalevi Lappalainen kannattama na, että liit teen II 3 osiosta 1 Kuntien ja tehtävien mahdollinen vähentämi nen poiste taan lause "Subjektii visten oikeuksien kriittinen arviointi". Suoritetussa äänestyksessä kaupunginhallituksen pohjaehdotus voitti äänin 32-27, kau punginhallituk sen esityksen ollessa Jaa ja vastaesityksen Ei. Muutosesitys 4: Valtuutettu Kimmo Nykänen esitti valtuutettu Armi Lindellin kannattama na, että liitteen I 4 osiosta 1 Valtionosuusjärjestelmän muuttaminen uudis tuksiin kannusta vaksi poiste taan lause "verotulotasausjärjestelmän uudel leenarviointi siten, että tasaus poistetaan". Suoritetussa äänestyksessä vastaesitys voitti äänin 29-30, kaupunginhalli tuksen esityk sen ollessa Jaa ja vastaesityksen Ei. Päätös muilta osin ehdotuksen mukaisesti. Tauko klo pidettiin ennen äänestyksiä.

29 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Suojatien rakentaminen Israelinmetsän asuntoalueen liittymän kohdalle Koskenkylään, valtuustoaloite 1056/ /2011 KV 111 Puheenjohtaja ilmoitti, että allekirjoittaneet valtuutetut olivat ennen ko kousta ilmoittaneet haluavansa jättää seuraavan aloitteen: Liite no 61. Kun aloite oli jätetty, lähetettiin se kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 23 :n mukaisesti. TL 33 Valmistelija: Yhdyskuntatekniikan päällikkö Markus Lindroos, puh valtuutettua on jättänyt valtuustoaloitteen, jonka mukaan teknisen lautakunnan tulisi yh dessä Ely-keskukseen kanssa, ryhtyä selvittä määän mahdollisuutta toteuttaa turvallinen suojatie Israelinmetsän asunto alueen kohdalle, Israelintien ja tie nro 170 (Porvoontie) liittymässä. Samalla tulisi myös selvittää mahdolli suus toteuttaa asemakaavan mukai nen kävely tie Vanhalta Viipurintieltä tielle nro 170 (Porvoontie). Tie nro 170 (Por voontie) tieosuuden ollessa valtion tie, esittää lautakunta Uudenmaan ELY-keskuksel le aloitteen mukaisen turvallisuushankkeen käynnistämistä. Liite 21 aloite Esittelijä: Tekninen johtaja Ulf Blomberg Tiedoksi: Toimeksi Yllä mainittu selvitys annetaan vastauksena aloitteeseen kaupunginhalli tukselle ja edelleen valtuustolle. Lautakunnan päätös on ehdotuksen mukainen. Aloitteen tekijä Kaupunginhallitus

30 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KH 85 Liite no 27. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan vastauksen ja esittää, että kau pun ginvaltuusto merkitsee asian tiedoksi ja toteaa, että aloite on lop puun käsitelty. Ehdotuksen mukainen. KV 48 Liite no 21. Kaupunginvaltuusto merkitsee asian tiedoksi ja toteaa, että aloite on lop puun käsitelty. Ehdotuksen mukainen.

31 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginvaltuusto Kauppahallin rakentaminen Länsiportille "Kuninkaanporttiin", sekä matkailu- ja infopisteen siirtäminen kauppahalliin, valtuustoaloite 322/ /2012 KV 49 Puheenjohtaja ilmoitti, että allekirjoittaneet valtuutetut olivat ennen ko kousta ilmoittaneet haluavansa jättää seuraavan aloitteen: Liite no 22. Kun aloite oli jätetty, lähetettiin se kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 23 :n mukaisesti.

32 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen päättäminen KV 50 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kannanotto kuntajakoselvittäjien esittämistä Turun selvitysalueen kuntarakennevaihtoehdoista 26/00.01.00/2013 Kunnanhallitus 26.05.2014 190 Valmistelija

Lisätiedot

o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per

o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle lastensuojelulaiksi o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per he- ja yksilökohtaisen lastensuojelun keskei 16&2013613 seksi, että sen

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

Aika. Kutsutut. Varalla Petri Kajander x Ingrid Träskman. Raasepori. Inkooo. Eva Roos vpj. Hanko Sara Moilanen x Lahja Stenberg. x Bjarne Roth.

Aika. Kutsutut. Varalla Petri Kajander x Ingrid Träskman. Raasepori. Inkooo. Eva Roos vpj. Hanko Sara Moilanen x Lahja Stenberg. x Bjarne Roth. Aika ja paikka: 4.9.2014 klo 17.00-18.00, Munkkaanmäkii 51, Lohja Kutsutut x Seija Kannelsuo-Mäntynen pj. Raasepori Eva Roos vpj. Vihti x Bjarne Roth Hanko Sara Moilanen Inkoo x Lahja Stenberg Karkkila

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: 54 Kokouksen avaaminen 55 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Kaupunginhallitus 204 05.05.2014 Uus-Lavolan esiopetustilat, otto-oikeuden käyttäminen 454/10.03.02.04/2014 KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

Timo Reina. Kahden tulen välissä. aluehallinnon tila ja tulevaisuus? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Timo Reina. Kahden tulen välissä. aluehallinnon tila ja tulevaisuus? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Timo Reina Kahden tulen välissä aluehallinnon tila ja tulevaisuus? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kahden tulen välissä aluehallinnon tila ja tulevaisuus? Timo Reina Kahden tulen välissä aluehallinnon

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) Keurusselän ympäristölautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 14:00-15:10 PAIKKA Keuruun kaupungintalo, Haapamäen huone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008

Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008 Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008 Toukokuu 2008 Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntajakoselvitys SELVITYSOSA Kuusjoki Halikko Pertteli Salo Muurla

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

Lautakunta keskustelee Haapajärven keskustan osayleis kaavan uudistamisesta ja laajentamisesta tehdyn tarjouksen pohjalta ja päättää jatkotoimista.

Lautakunta keskustelee Haapajärven keskustan osayleis kaavan uudistamisesta ja laajentamisesta tehdyn tarjouksen pohjalta ja päättää jatkotoimista. Tekninen lautakunta 5 20.01.2011 Tekninen lautakunta 74 16.06.2011 Tekninen lautakunta 123 24.11.2011 Tekninen lautakunta 18 15.03.2012 Tekninen lautakunta 28 12.04.2012 Tekninen lautakunta 58 06.09.2012

Lisätiedot

Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa

Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa Muistio 1 (6) Ympäristölakimies Leena Eränkö 20.6.2011 Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa 1 Johdanto Uusi jätelaki (646/2011) tulee voimaan 1.5.2012. Lakiin liittyy useissa asioissa

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA

LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA Valtiovarainministeriö pyytää tällä lausuntomenettelyllä kuntanne lausuntoa kahdesta

Lisätiedot

Selvitys Turun ja Satakunnan ammattikorkeakoulujen pysyvästä strategisesta integraatiosta

Selvitys Turun ja Satakunnan ammattikorkeakoulujen pysyvästä strategisesta integraatiosta Selvitys Turun ja Satakunnan ammattikorkeakoulujen pysyvästä strategisesta integraatiosta Pentti Rauhala 2013 1 SELVITYS TURUN JA SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUJEN PYSYVÄSTÄ STRATEGISESTA INTEGRAATIOSTA

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju)

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) Tekninen lautakunta 97 28.04.2015 Tekninen lautakunta 105 12.05.2015 Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) 3972/02.01.00/2014 Tela

Lisätiedot

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyden- ja sairaanhoidon, vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tilaaminen yhteistoimintaalueella

Lisätiedot

Siitä nyt niin hirveen suurta etua ollu, mut ei myöskään haittaa.

Siitä nyt niin hirveen suurta etua ollu, mut ei myöskään haittaa. Siitä nyt niin hirveen suurta etua ollu, mut ei myöskään haittaa. - Vuoden 1967 Kuntauudistuslain tavoitteiden toteutuminen Sauvon ja Karunan kuntaliitoksessa vuosina 1969 1988. Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAHVISTAMISTA KOSKEVASTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN PÄÄTÖKSESTÄ 16.12.2009 TEHDYSTÄ VALITUKSESTA

LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAHVISTAMISTA KOSKEVASTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN PÄÄTÖKSESTÄ 16.12.2009 TEHDYSTÄ VALITUKSESTA Päiväys Datum Dnro Dnr 16.2.2010 YM1/5223/2010 Korkein hallinto-oikeus PL 180 00131 Helsinki Viite Lausuntopyyntö 18.1.2010 (KHO:n diaarinro 0203/1/10) Hänvisning Asia Ärende LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN

Lisätiedot

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh.

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. Kunnanhallitus 138 18.05.2015 Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanvaltuusto on 28.9.2009 tekemällään

Lisätiedot

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.5.1997 28 Voimaantulo: 1.7. 1997 Muutos: Kaupunginvaltuusto 26.3.2009 14 Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot