LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 85. Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B"

Transkriptio

1 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginvaltuusto AIKA klo 18:04-20:32 PAIKKA Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B LÄSNÄ Lobbas Mats puheenjohtaja Uutinen Taisto II varapuheenjohtaja Liljestrand Tom Lindfors Leena Paakkanen Petra Alm Agneta Karlsson Mikael Wahlroos Kim Gren Olof Ekebom-Jönsas Benita Björkman-Nystén Nina Kullberg Bengt Heijnsbroek-Wirén Mia Åminne Tuula Rosenberg Thomas Skogster Leif Vainio Nils Bäcklund Lars Hydén Pia Illman Lars Rikberg Jonatan Laukas Gunnel Grundström Maria Björkell Jan-Eric Karlsson Håkan Isotalo Arja Lappalainen Kalevi Eriksson Sari Grönberg Merja Lindfors Bo Lohenoja Pertti Kauppinen Eeva Tähtinen Keijo Laitinen Åke Heikkinen Sinikka Viklund Raija Rinne Jens Erämaja Elias Pere Nina Kokko Ismo Antas Camilla Karvonen Juha

2 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kopiloff Pauli Peltoluhta Vesa Nykänen Kimmo Fellman Atte Ilvetsalo-Koskinen Sonja Noroviita Timo Eloranta Kimmo Vilamaa Asko Lindell Armi Vuokko Marjo Weckström Marjatta Stoor Hans Haverinen Katri Keckman Kirsti Kouvo Katja Törnroos Jorma Hovi Tapani Hellnerin vara Hagforsin vara Heikkilän vara Väkevän vara Länsipuron vara Pekkolan vara MUUT Kaleva Olavi kaupunginjohtaja Masar Christoffer hallintojohtaja, sihteeri Kettunen Kirsi talousjohtaja Frondén Sten kehittämisjohtaja Grönholm Thomas sivistysjohtaja Blomberg Ulf tekninen johtaja Klawér Carola perusturvajohtaja Jansson Per-Mikael kielenkääntäjä POISSA Hagfors Kari I varapuheenjohtaja Hellner Hans Heikkilä Pekka Väkevä Antti Länsipuro Janne Pekkola Mirja

3 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Mats Lobbas KÄSITELLYT ASIAT Christoffer Masar PÖYTÄKIRJAN Loviisassa huhtikuuta TARKASTUS Hans Stoor Bo Lindfors PÖYTÄKIRJA YLEI- Loviisassa, kaupunginkansliassa 18. huhtikuuta SESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Loviisa

4 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginvaltuusto LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Äänestysaluejaotuksen muuttaminen Jätehuollon yhteislautakunnan perustaminen Asuntotonttien luovutushinnat Sopimus yhteisestä koulutoimesta, päivitys lähtien Lähipalvelupisteiden lakkauttaminen Henkilöstöraportti Kuntarakenneuudistus, lausunto Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä 48 Suojatien rakentaminen Israelinmetsän asuntoalueen liittymän kohdalle Koskenkylään, valtuustoaloite 49 Kauppahallin rakentaminen Länsiportille "Kuninkaanporttiin", sekä matkailu- ja infopisteen siirtäminen kauppahalliin, valtuustoaloite Kokouksen päättäminen 116

5 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KV 39 Todettiin.

6 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginvaltuusto Pöytäkirjantarkastajat KV 40 Valittiin valtuutetut Hans Stoor ja Bo Lindfors.

7 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Äänestysaluejaotuksen muuttaminen 266/ /2012 KH 91 Valmistelija: hallintojohtaja Christoffer Masar Vuoden 2010 eduskuntavaaleja varten kaupunginvaltuusto päätti äänestysaluejaosta ja äänestyspaikoista. Loviisan kaupungissa on tällä hetkellä 15 äänestysaluetta: Äänestysalue Äänestyspaikka Äänioikeutetut Loviisan keskusta Kirjasto-Mediateekki Antinkylä Antinkylän eläkeläistalot Valko Valkon monitoimitalo Länsiharju Myllyharjun koulu Määrlahti ent. päiväkoti Skinnarby Bygdegården Hardom Furuborg Pernajan kirkonkylä Kyrkoby skola Koskenkylä Agricolahalli Isnäs Palvelutalo Sarvisalo Byagård Ruotsinpyhtään pohjoinen Teutjärven koulu Ruotsinpyhtään kirkonkylä Kirjasto Ruotsinpyhtään eteläinen Tesjoen koulu Liljendal Biblioteket 911 Ne äänioikeutetut, joita ei ole merkitty minkään kiinteistön kohdalle (ns. 900-ryhmä), merkitään äänes tysalueeseen 001 Loviisan keskusta. Jokaisen vaalin yhteydessä asetetaan 15 vaalilautakuntaa. Jokaisessa vaali lautakunnassa on vaalilain mukaan oltava viisi tä ja viisi varatä. Jokaista vaalisunnuntaita varten tulee siis nimittää 150 luottamushenkilöä vaalilautakuntiin. Näiden 15 äänestysalueiden joukosta löytyy yksi ns. pieni äänestysalue. Vaalilain 82 koskee vaalisa laisuuden turvaamista pienillä äänestysalueil la. Jos äänestysalueella on vä hemmän kuin 50 hyväksyttyä ennakkoäänikir jekuorta tai jos voidaan perustellusti arvioida, että äänestysalueella äänestää vaalipäivänä vähemmän kuin 50 henkilöä, kunnan keskusvaalilautakunnan on määrättävä, että äänestys alueen ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet laske taan yhdessä.

8 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lähtökohtana äänestysaluejaotukselle pitäisi olla ainakin niin isot äänestys alueet, ettei ennakkoääniä ja vaalipäivän ääniä tarvita yhdistää vaalilain 82 :n edellyttämällä tavalla. Äänestysaluejakoa on mahdollista muuttaa tar koituksenmukaiseksi siten, et tä pienehköjä äänestysalueita yhdistetään isompiin äänestysalueisiin tai että pienehköjä äänestysalueita yhdistetään toisiinsa. Uudessa Loviisassa on kahden vaalin kokemus tämän hetkisestä äänestys aluejaosta ja sen toimivuudes ta. Vaalialueiden yhdistämisellä päästään eroon vaalilain 82 tarkoitetuista tilanteista jotka voivat vaarantaa vaalisa laisuuden ja saadaan tarkoituksen mukaisemman kokoiset äänestysalueet. Loviisalla on erityisesti suhteessa äänestysoikeutettujen määrään varsin laa ja valikoima ennakkoäänestys ja vaalipäivän äänestyspaikkoja. Huomioon on toki otettava Loviisan laaja maantieteellinen alue, jonka osalta vaalibus sin käyttöönotto helpottaa syr jäisempien alueiden äänestäjien äänestämistä. Väestörekisterikeskus on pyytänyt kuntia ilmoittamaan maistraatille vii meistään äänestys aluejaotuksen muuttamisesta koskien lähtien toimitettavia vaa leja. Ensimmäiset uudella äänestysalue jaotuksella toimitettavat vaalit olisivat vuoden 2012 kun nal lis vaalit. Vaalilain 8 :n mukaan valtuusto päättää äänestysalueista. Valtuuston päät tämä äänestysaluejako on voimassa toistaiseksi siitä lähtien, kun se on 15. lokakuuta tullut voimaan. Edellä kerrottuun äänestysaluejakoon esitetään seuraavaa muutosta: Äänestysalue 011 Sarvisalo yhdistetään äänestysalueeseen 010 Isnäs. Tämän esityksen perusteella Loviisan kaupungissa olisi 14 äänestys aluetta. Äänioikeutettuja on yhteensä Syksyn kunnallisvaaleissa on tarkoitus ottaa käyttöön kiertävä ennakkoää nestyspaikka, kirjastobussin muodossa. Päätöstä vaalibussin käyttöönotosta ja sen reiteistä ei tehdä äänestysaluejaotuksen muuttamisen yhteydessä vaan päätettäessä ennakkoää nestyspaikoista ennen syksyn vaaleja. Vaalibussin tarkoituksena on korvata Sarvisalon äänestysalue sekä kiertää muita sellai sia alueita, jotka etäisyyk sien ja julkisten kulkuyhteyksien heikkouden vuoksi sijaitsevat kaukana ennakkoäänestyksen tai vaalipäivän äänestyspai koista. Ennakkoäänestysbus sin reiteistä kunnallisvaaleissa 2012 päätetään

9 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto kaupunginhallituksessa syk syllä. Esitys äänestysalueiksi ja äänestyspaikoiksi sekä selvitys äänioikeutetuista ovat liitteessä. Liite no 30. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy äänestysalue jaon liitteen mukaisesti. Pykälä tarkastetaan välittömästi. Muutosesitys 1: Jäsen Petra Paakkanen esitti ilman kannatusta, että Sarvisalon äänestys aluetta ei yhdis tetä Isnäsin äänestysalueeseen. Päätös pohjaehdotuksen mukaisesti. Pykälä tarkastettiin välittömästi. KV 41 Liite no 16. Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, että kau punginvaltuusto hyväksyy äänestysaluejaon liitteen mukaisesti. Muutosesitys 1: Valtuutettu Petra Paakkanen esitti valtuutettu Kim Wahlroosin kannattama na, että Sarv salön äänestysaluetta ei lyödä yhteen Isnäsin äänestysalueen kanssa. Suoritetussa äänestyksessä vastaehdotus voitti äänin 26-33, kaupunginhalli tuksen esi tyksen ollessa Jaa ja vastaesityksen Ei. Päätös muilta osin ehdotuksen mukaisesti.

10 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Jätehuollon yhteislautakunnan perustaminen 28/ /2012 TL 37 Valmistelija: Yhdyskuntatekniikan päällikkö Markus Lindroos, puh Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n omistajakuntien ympäristönsuojelun ja tek nisen puolen viranhaltijoista sekä Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n edustajis ta koottu työryhmä on selvittänyt syksyn 2011 aikana muuttuvan lainsäädännön tuomia muutoksia jätehuoltoon. Työryhmä on valmistellut ehdotuksen tarvittavista muutoksista. Itä-Uuden maan Jätehuolto Oy:n halli tus on hyväksynyt työryhmän ehdotuksen ko kouksessaan Uuden jätelain 23 :n mukaan kuntien omistaman jätehuoltoyhtiön toimi alueen jätehuoltoviranomaisena toimii yhteistoimin ta-alueen kuntien yhtei nen toimielin, jätehuollon yhteislautakunta. Jätelautakunta on kuntalain mu kaan isäntäkunnan lautakunta, johon muut yhteistyökunnat valitsevat edus tajansa. Sopimuksen tarkoitus on, että allekirjoittaneet kunnat sopivat liittee nä ole valla so pi muk sel la sii tä, että kuntien yhtei senä jätehuoltoviranomaise na toi mii Por voon kau pun gin lautakunta, jota nimitetään Porvoon alueelli seksi jä telautakunnaksi. Jätelautakunta hoi taa sopijakuntien jä telain 23 :n mukai set vi ran omais teh tävät kun tien yhtei senä toimielimenä kuten sopi muk sessa määrätään. Sopimuksen tarkoituksena on tehostaa ja selkeyttää viranomaistehtävien hoitoa ja purkaa eri kunnissa olevia päällekkäisiä hallinnollisia ra kenteita. Lisäksi tavoitteena on varmistaa jätehuollon viranomaistehtävissä kuntalais ten kannalta yhdenmukainen ja toimiva päätöksenteko. Sopimuksen osa puolina ovat Askolan kunta, Lovii san kau punki, Por naisten kunta, Porvoon kaupunki ja Sipoon kunta. Sopijakunnat ovat Itä-Uuden maan Jätehuolto Oy:n osakaskuntia. Kunnan jätehuoltoviranomaisena lauta kunta vastaa ja päättää toimialueel laan muun ohella seuraavista asioista:

11 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto ) Jätehuoltomääräysten hyväksymi nen 2) Jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen 3) Jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen 4) Jätetaksan hyväksyminen 5) Jätemaksujen maksuunpano 6) Jätemaksumuistutusten käsittely 7) Jätemaksujen kohtuullistamispäätökset 8) Muut lainsäädännön vaatimat jätehuollon viranomaistehtävät Liite 25 sopimus yhteisestä jätelautakunnasta Porvoon alueellisen jätelautakunnan johtosääntö Esittelijä: Tekninen johtaja Ulf Blomberg Lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle/valtuustolle, et tä Loviisan kau pungissa perustetaan jätelain 23 :n tarkoittama jätelau ta kunta liitteenä olevan sopimuksen mukaisesti Lautakunnan päätös on ehdotuksen mukainen Jatkokäsittely: Kaupunginhallitus KH 66 Liite no 18. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että Loviisan kau pungissa perustetaan jätelain 23 :n tarkoittama jätelautakunta liitteenä ole van sopimuksen mukaisesti. Ehdotuksen mukainen.

12 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KV 42 Liite no 17. Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, että Lovii san kaupungissa perustetaan jätelain 23 :n tarkoittama jätelautakunta liit teenä olevan sopimuksen mukaisesti. Ehdotuksen mukainen.

13 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Asuntotonttien luovutushinnat 146/ /2012 TL 29 Valmistelija: Kaupungingeodeetti Mia Ylikangas, puh Loviisan kaupunki tarjoaa omakoti- ja muita asuintontteja usealla eri alueel la. Syksyllä 2012 myyntiin tulevat Harmaakallion ensimmäiset tontit. Har maakallion tonttihintoja ei vielä ole määritelty. Harmaakallion tonttien hintoja määritettäessä on tullut ajankohtaiseksi tar kistaa hintataso myös muilla alueilla Tonttien uudet luovutushinnat otettaisiin käyttöön alkaen tehtävis sä tonttien luovutuspäätöksissä. Uusia hintoja sovelletaan vain uusiin luo vutussopimuksiin mennessä tehdyissä varauksissa noudatetaan sillä hetkellä voimassa olleita hintoja. Kaupunginvaltuuston hyväksyttyä hinnat ja periaatteet kaupungingeodeetti päättää hallintosäännön 19 :n mukaisesti tonttien myymisestä. Liite 17 Esittelijä:Tekninen johtaja Ulf Blomberg Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle seuraavaa: 1) että kaupunginhallitus/-valtuusto hyväksyy tonttien luovutushinnat liit teen mukaisesti, 2) että uudet tonttien luovutushinnat otetaan käyttöön alkaen tehtä vissä tonttien luovutuspäätöksissä. Käsittely: Keskustelun kuluessa Tähtinen esitti, että liitteen 1.1. kohdan tonttien hinnaksi muutetaan 28 /m 2. Esitystä ei kannatettu. Esittelijä muutti esitystään kohdassa 1.1. siten, että Määrlahden tonttien hinnaksi tulee 16 /m 2. Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle, että ne hyväksy vät liitteen mukaisesti tonttien luovutushinnat ottaen

14 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto huomioon esittelijän tekemän Määrlahden tonttien hinnanmuutoksen 16 /m 2, se kä luo vu tus hin to jen käyttöönottoajan alkuperäisen ehdotuksen mukaisesti Jatkokäsittely: Kaupunginhallitus edelleen kaupunginvaltuusto KH 81 Liite no 23. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuus to hyväksyy liit teen mukaisesti tonttien luovutushinnat ottaen huomioon esit te lijän teke män Määrlahden tonttien hinnanmuutoksen 16 /m 2, sekä luovu tushin tojen käyttöönottoajan alkuperäisen ehdotuksen mukaisesti Muutosesitys 1: Jäsen Veikko Ekström esitti Tom Liljestrandin kannattamana, että - Harmaakallion alueen (1. alue) perushinnaksi muutetaan 28 /m 2 - muut tontit nykyisillä hinnoilla paitsi Määrlah den hinta kaupunginjohtajan esityksen mukaan - korotus astuu voimaan Suoritetussa äänestyksessä vastaehdotus voitti äänin 3-8 kaupunginjohtajan esityksen ol lessa Jaa ja vastaesityksen Ei. Jaa: Alm, Järvinen ja Erämaja Ei: Kullberg, Liljestrand, Paakkanen, Vilamaa, Ekström, Hakala, Heijns broek-wirén ja Isotalo.

15 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KH 97 Valmistelija: hallintojohtaja Christoffer Masar Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 15 mukaan käsittelyn pohjana (poh jaehdotuksena) on kaupun ginhallituksen ehdotus. Jos kaupunginhallitus on muuttanut esityslistalla olevaa ehdotustaan ennen kuin valtuusto on tehnyt päätöksen asiasta, pohjaehdotuksena on muutettu ehdotus. Kaupunginhallituksen päätös jätti epäselväksi mitä perushintaa kaupunginvaltuustolle esite tään esimerkiksi Rauhalalle, rivitalo- ja ryhmä rakennustonteille ja kerrostalotonteille. Tästä syystä olisi epäselvyyksien välttämiseksi tarkoituksenmu kaista tehdä asiassa uusi selkeä päätös, jota esitetään edelleen kaupunginval tuustolle. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy tonttien luovutushinnat seuraavasti: Asuntotonttien luovutushinnat 1. Omakotitontit Perushinta 1.1 Harmaakallio 28 /m Rauhala, Antinkylä, Koskenkylä ja Määr lahti 16 /m Ruotsinpyhtään Tavastankangas, Kuggom, Valko, Tesjoki, Pernajan kir konkylä ja Never kärr 10 /m Muut 7 /m 2 2. Rivitalo- ja ryhmärakennustontit 2.1 Rauhala, Antinkylä, Määrlahti, Har maa kallio ja Koskenkylä 70 /k-m Muut 60 /k-m 2 3. Kerrostalotontit 85 /k-m 2 Ehdotuksen mukainen.

16 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Pykälä tarkastettiin välittömästi. KV 43 Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, että kau punginvaltuusto hyväksyy tonttien luovutushinnat seuraavasti: Asuntotonttien luovutushinnat: 1. Omakotitontit Perushinta 1.1 Harmaakallio 28 /m Rauhala, Antinkylä, Koskenkylä ja Määrlahti 16 /m Ruotsinpyhtään Tavastankangas, Kuggom, Valko, Tesjoki, Pernajan kirkonkylä ja Neverkärr 10 /m Muut 7 /m 2 2. Rivitalo- ja ryhmärakennustontit 2.1 Rauhala, Antinkylä, Määrlahti, Harmaakallio ja Koskenkylä 70 /k-m Muut 60 /k-m 2 3. Kerrostalotontit 85 /k-m 2 Ehdotuksen mukainen.

17 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sopimus yhteisestä koulutoimesta, päivitys lähtien 173/ /2012 SL 25 Valmistelijat: sivistysjohtaja Thomas Grönholm, puh ja kou lutuspäällikkö Timo Tenhunen, puh Loviisan koulutuspäällikkö, taloussuunnittelija ja sivis tys johtaja ovat yh teistyössä Lapinjärven ja Myrskylän koulutoimen edustajien kanssa päi vittäneet voimassa olevaa koulusopimusta yhteisestä koulutoimes ta. So pi mus astui voi maan Suurimmat muutokset ja päivitykset sopimuksen sisällössä perustuvat mm.pe rusope tuk sen lain sää dän nön muutoksiin (Perusopetuslaki 628/1998, 14-17) ja ne on kir jat tu sopimukseen ensimmäiseen lukuun: Yhteisen kou lu toi men laa juus koh taan 2 Eri tyis ope tus. Sopimuksen kolmanteen lukuun: Kustannusten jako yhteisen koulutoimen osal ta on tarkennettu ja muutettu sopimustekstiä, siten että sijantikunnan (Lo vii sa) ja so pi ja kuntien (Lapinjärvi ja Myrskylä) välinen rahoitus ja sopi ja kun nilta perittävät korvausperiaatteet eri koulutusmuotojen sekä hallinnon koh dalla ovat selkeämmät. Uusina asioina edellä mainitun luvun alla ovat:luok ka muotoinen erityisopetus, vai keim min kehitysvammaisten ja muiden vam mais ten las ten ope tus, aamu- ja iltapäivätoiminta se kä loma-ai kojen hoito, oppi laan kuntoutus sekä oppi laan henkilökohtainen tuki. Sopimuspäivityksen yhteydessä lukuihin 2, 4 ja 5 on tehty pieniä muutok sia, jotka eivät varsinaisesti vaikuta sopimuksen sisältöön. Liite 5 Esittelijä: sivistysjohtaja Thomas Grönholm, puh Sivistyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kau punginvaltuustolle, että Loviisan kaupunki hyväksyy päivitetyn koulusopi muksen yhteisestä koulutoimesta siten, että se astuu voimaan takautuvasti lähtien. Sivistyslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kau punginvaltuustolle, että Loviisan kaupunki hyväksyy päivitetyn koulusopi muksen yhteisestä koulutoimesta siten, että se astuu voimaan takautuvasti lähtien.

18 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KH 70 Liite no 22. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Loviisan kau punki hy väk syy päivitetyn koulusopimuksen yhteisestä koulutoimesta siten, että se astuu voimaan takautuvasti lähtien. Ehdotuksen mukainen. KV 44 Liite no 18. Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, että Lovii san kaupunki hyväksyy päivitetyn koulusopimuksen yhteisestä koulutoi mesta siten, että se astuu voimaan takautuvasti lähtien. Ehdotuksen mukainen.

19 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kulttuurilautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lähipalvelupisteiden lakkauttaminen / /2012 KTL 8 Valmistelija: Kirjastotoimenpäällikkö Jenny Olsson-Korsu Esittelijä: V.s. kirjastotoimenpäällikkö Saara Salin, puh Loviisan kuntafuusion yhteydessä laadittu yhdistymissopimus on voimassa vielä vuonna 2012, jonka jälkeen kaupungin palveluverkkoon ja palveluiden järjestämisen periaatteisiin lienee odotettavissa muutoksia. Kaupungin johtoryhmä on keskustellut yhdistymissopimuksen sisällöstä ja jatkosta kokouksessaan ja pyytänyt virkamiehiä valmistelemaan mahdolliset muutosehdotukset toimialoittain lautakuntien käsiteltäviksi alkuvuonna Hallitus ja valtuusto käsittelevät johtoryhmän suunnitelman mukaan kokonaisuuden maaliskuun aikana. Yhdistymissopimuksen mukaisesti Loviisan alueella toimii tällä hetkellä kolme lähipalvelupistettä; yksi Pernajan lähikirjaston, toinen Ruotsinpyhtään lähikirjaston ja kolmas Liljendalin maaseututoimiston yhteydessä. Lähipalvelupisteiden perustamisen lähtökohtana oli taata tietyt kunnalliset palvelut lähipalveluna myös kuntien yhdistämisen ja hallinnon keskittämisen jälkeen. Ajatuksena oli myös tehdä yhteistyötä seurakunnan ja valtion viranomaisten kanssa. Nämä eivät kuitenkaan olleet kiinnostuneita yhteistyöstä, ja näin ollen lähipalvelupisteissa tarjotaan ainoastaan kunnallisia palveluja. Valitettavasti kunnallistenkin palveluiden tarjoaminen on jäänyt kovin vähäiseksi; palvelua on hankala ulkoistaa ja hajauttaa, kun virkamiehet ja asiantuntemus löytyvät toisaalta. Voidaan sanoa, että perustamisen takana ollut ajatus oli hyvä, mutta käytännössä lähipalvelupisteille ei ole löytynyt omaa, kuntalaisille lisäarvoa tuottavaa palvelukonseptia, ja käyttökin on jäänyt kovin vähäiseksi. Valtaosa niistä palveluista, joita pisteissä on tarjolla, eli m.m. kunnallisten pöytäkirjojen esilläpito, kopiointimahdollisuus, asiakaspäätteet ja yleinen neuvonta, kuuluvat kirjastojen normaaliin palveluvalikoimaan, joten tuntuu keinotekoiselta puhua erillisistä lähipalvelupisteistä ja ylläpitää niitä. Lautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle, että nykymuotoiset lähipalvelupisteet lakkautetaan yhdistymissopimuksen rauetessa alkaen. Nykyisten

20 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kulttuurilautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto lähipalvelupisteiden hoitajien kanssa sovitaan erikseen siitä, mitä palveluita yksikkö jatkossa tarjoaa asiakkailleen osana yksikön toimintaa, ilman "virallisen lähipalvelupisteen" statusta. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. KH 72 Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että nykymuotoiset lähi palvelupisteet lakkautetaan yhdistymissopimuksen rauetessa al kaen. Nykyisten lähipalvelupisteiden hoitajien kanssa sovitaan erikseen sii tä, mitä palveluita yksikkö jatkossa tarjoaa asiakkailleen osana yksikön toi mintaa, ilman "virallisen lähipalvelupisteen" statusta. Jäsen Agneta Alm ehdotti Tom Liljestrandin kannattamana, että ehdo tus muutetaan seuraavanlaiseksi: "Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että nykyisten lähipal velupisteiden hoitajien kans sa sovitaan erikseen siitä, mitä palveluita yksik kö jatkossa tar joaa asiakkail leen osana yksikön toimintaa." Hyväksyttiin yksimielisesti. KV 45 Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, että ny kyisten lähipalvelupisteiden hoitajien kanssa sovitaan erikseen siitä, mitä palveluita yksikkö jatkossa tarjoaa asiakkailleen osana yksikön toimintaa. Palautusehdotus: Valtuutettu Leena Lindfors esitti valtuutettu Camilla Antaksen kannattama na asian pa lauttamista uu delleen valmisteluun.

21 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kulttuurilautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Hyväksyttiin yksimielisesti.

22 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Yhteistoimintakomitea Henkilöstöjaosto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Henkilöstöraportti /01.00/2012 KTK 11 Valmistelija: henkilöstöpäällikkö Minna Uusitalo, puh: Liitteessä kolme on vuoden 2011 Loviisan henkilöstöraportti. Liite 3. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Keskustelun jälkeen asia merkitään tiedoksi ja lähetetään henkilöstöjaoston käsiteltäväksi. Yhteistoimintakomitea päätti merkitä henkilöstöraportin tiedoksi ja lähettää sen henkilöstöjaoston käsiteltäväksi. HKJ 18 Valmistelija ja esittelijä: vs. henkilöstöpäällikkö Siv Mårtens puh Liitteessä on Loviisan kaupungin vuoden 2011 henkilöstöraportti. Liite 4. Henkilöstöjaosto merkitsee raportin tiedoksi ja lähettää sen kaupunginhalli tuksen käsittelyyn. Käsittely: Henkilöstöraportin taulukkoon 25 lisättiin sarake jossa on vuoden 2010 avainluvut. Ehdotuksen mukaan.

23 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Yhteistoimintakomitea Henkilöstöjaosto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KH 87 Liite no 28. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus hyväksyy Loviisan vuoden 2011 henkilöstöraportin ja lä hettää sen edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Ehdotuksen mukainen. KV 46 Liite no 19. Kaupunginvaltuusto merkitsee Loviisan vuoden 2011 henkilöstöraportin tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

24 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kuntarakenneuudistus, lausunto Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä 269/ /2012 KH 92 Valmistelija ja esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kuntaministeri Henna Virkkuselle luovutettiin kuntarakennetyö ryhmän raportti jossa työryh mä esittää selvitettäväksi alueita joiden pohjalta voitaisiin muodostaa uusia kuntia. Kuntien viralliset vastaukset työryhmän esityksiin ja valtiovarainmi nisteriön esittämiin kysymyksiin tulee toimittaa valtiovarainministeriöön viimeistään Vastaukset toimitetaan sähköisen webropol - lo makkeen kautta. Raportissa ensimmäiseksi vaihtoehdoksi Loviisan osalta, esitetään selvitet täväksi fuusioaluetta johon kuuluisivat Porvoo, Askola, Myrskylä, Loviisa ja Lapinjärvi. Toiseksi vaih toehdoksi esitetään Loviisan ja Lapinjärven sel vitysalueen muodostamista. Raportissa todetaan, että Porvoon, Askolan, Myrskylän, Loviisan ja Lapin järven yhdistämistä voidaan pitää toiminnallisesti ja yhdyskuntarakenteen kannalta luontevana ratkaisu na. Lisäksi raportissa todetaan, että asioinnin osalta erityisesti Askola, Myrskylä ja Porvoo muodostavat toiminnallisen alueen. Loviisan näkökul masta tarkasteltuna entisen Itä-Uudenmaan alueel la on kaksi selkeästi eri laista seutua, Porvoon seutu ja Loviisan seutu. Porvoon kehittäminen ja kehitys suuntautuu selkeästi länteen. Loviisan osalta ei tällaista selkeää suun tautuneisuutta ole vaan kaupunkia kehitetään kokonaisuutena. Loviisan jul kinen ja yksityinen palvelurakenne on hyvä huomioiden kaupungin väestömäärä. Palvelurakenteen osalta muodostaa Loviisa selkeän oman alueensa joka pystyy tarjoamaan myös sangen katta vasti erikoiskaupan palveluita. Kaupungin sisäisen asioinnin lisäksi käyttä vät erityisesti lapinjärveläiset paljon Loviisan palveluita. Loviisasta suun tautuu asiointia niin itään Kot kaan kuin länteenkin Porvooseen ja Helsin kiin. Tästä huolimatta muodostaa Loviisa selkeästi oman alueensa eikä ole verrattavissa asioinnin osalta alueeseen joka muodostuu huomattavasti tii viimmin Porvoosta, Askolasta ja Myrskylästä. Loviisa ja Lapinjärvi muodostavat työpaikkaomavaraisuuden ja oman kun nan alueella työssäkäyvien osalta selkeästi oman alueensa. Loviisan ja La pinjärven yhteistyö on ollut vuosikymmenien saatossa tiivistä ja monipuo lista, lisäksi Loviisa - Lapin järvi muodostaa identiteetiltään oman alueen ei kä sillä ole selkeää yhteen kuuluvuuden tunnetta Porvoon suuntaan.

25 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Selvitysalue joka koostuisi kunnista Porvoo, Askola, Myrskylä, Loviisa ja Lapinjärvi olisi maantieteel lisesti laaja jossa etäisyydet keskuspaikka Por vooseen olisivat pitkät. Tämä puolestaan johtaisi vähitellen palvelujen alas ajoon ja keskittämiseen Por vooseen, sillä liitoksen tehokkuutta ja taloudelli suutta ei saavuteta eikä voi da mitenkään perustella mikäli nykyinen palvelu rakenne säilytettäisiin en nallaan. Valtiovarainministeriön kuntarakenneselvityksessä todetaan, että uudessa kunnassa joka muodostuisi Porvoosta, As kolasta, Myrskylästä, Lo viisasta ja Lapinjärvestä, olisi kohtuullisen suuri ruotsinkielisten asukkaiden määrä eli 31 % mikä mahdollistaisi nykyistä pa remmin ruotsinkielisten pal velujen turvaamisen. Tällainen toteamus on hy vin erikoinen, miten pienem mällä prosenttiosuudella voidaan perustella pa rempia palveluja vähemmis tökielelle, sillä nykyisessä Loviisassa on ruotsinkielisten osuus merkittäväs ti korkeampi ollen n. 43 %. Loviisan näkökul masta katsottuna olisi uusi kunta myös vähemmistökielen kannalta selkeä huononnus eikä parantaisi palvelutasoa. Loviisan huoltosuhde samoin kuin väestön mediaani-ikä on haasteellinen mutta näiden seikkojen va lossa ei voida perustella laajaa Porvoo keskeistä kuntafuusiota. Taloudelliset mittarit eivät myöskään anna tukea laajalle Porvoo keskeiselle fuusiolle. Rakennemuutos katsauksessa vuodelta 2011 on Loviisan seutu kunnan BTV - indikaattori ai kavälillä ollut maamme seutukun nista kolmanneksi paras. Omavaraisuusaste (2010) on myös ollut sangen hyvä 59,2 % kun se Por voon seutukunnan osalta on 44,6 %. Lainakanta per asukas (2010) oli Lo viisan seutukunnan osalta 1413 e kun Porvoon seutukunnassa oli lainamää rä per asukas kaksinkertainen eli 2869 euroa. Kuntarakenteen muutosten on tapahduttava alueilla joissa siihen on luon nolliset edellytykset ja missä se toiminnallisuuden kannalta on järkevää to teuttaa. Selvitysalue Porvoo, Askola, Myrskylä, Loviisa ja Lapinjärvi ei ole sellainen luonnollinen alue joka muodostaisi yhdyskuntarakenteeltaan yhte neväisen alueen tai jossa asiointi- ja pendelöinti olisi niin mittavaa että pu huttaisiin selkeästi omasta toiminnallisesta alueesta. Loviisa - Lapinjärvi on selkeästi oma alueensa, mitattiinpa sitä sitten työpaikkaomavaraisuudella tai asiointitilastoilla. Kuntafuusioissa ei välttämättä saavuteta niitä etuja joihin pyritään eli vah vistamaan kuntien taloudel lista pohjaa ja tehostamaan palvelutuotantoa. Tärkeämpää olisikin kiinnittää huomiota kuntien ja valtion tehtävä- ja kus tannusjakoon sekä ns. subjektii visiin

26 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto oikeuksiin ja kansalaisten omavastuu seen. Optimaalista kuntakokoa on miltei mahdotonta objektiivisesti määri tellä. Esimerkkejä on sekä pienis tä että suhteellisen suurista kunnista jotka toimivat tehokkaasti ja taloudelli sesti. Kuntakoon kasvattaminen ei saa eikä voi olla mikään itseisarvo vaan sen täytyy perustua luontaisiin edellytyksiin, paikalliseen tarpeeseen ja alu een ja asukkaiden kokemaan paikalliseen iden titeettiin. Jos väestö ei tunne riittävää yhteenkuuluvuuden tunnetta toiseen kuntaan, onnistuneelle kunta liitokselle ei ole riittäviä edellytyksiä. Kuntarakennetyöryhmän esityksissä ei nosteta esille ongelmia jotka liittyvät mahdollisiin fuusioihin kuten miten ylläpitää ja turvata palvelutuotanto maantieteellisesti laajalla alueella. Muita kysymyksiä ovat lähidemokratian toteutuminen ja kansalais ten vaikutusmahdollisuuksien kaventuminen byro kratian kasvaessa merkittävästi. Liite no 31. Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi liit teessä esi te tyt vas taukset valtiovarainministeriön lausuntopyyntöön. Keskustelun aikana esittelijä muutti pohjaehdotustaan seuraavasti: - Lausunnon Osa II 3. Osiosta koskien valtion ja kuntien tehtävänjakoa pois tetaan "Pelastustoiminta" - Lausunnon Osa I 6. Osioon lisätään jo olemassa olevan tekstin jälkeen kol me uutta kap paletta jotka kuuluvat seuraavasti: "Koska Loviisan kaupungin organisaatio on parhaillaan läpikäymässä jo suoritetun kun tafuusion seu rauksena syntynyttä muutosvaihetta, on sen toi minnallisten valmiuksien terävöittämiseksi, tehokkuuden osoittamiseksi ja kunnan selviytymiskyvyn arvioimiseksi syytä suoda riittävän pitkä sopeutumisaika en nen kuin uusia fuusiotarpeita kartoitetaan. Sen vuoksi Loviisan kaupungin tulee toistaiseksi voida jatkaa itsenäisenä kuntana ny kyisten ja mahdol lisesti syvennettävien yhteistyökuvioiden poh jalta. Mikäli SOTE - alueselvitykset, kuntalain muutokset sekä aluehallinto- ja ra kenneselvi tykset mahdolli sine ohjaavine valtionosuusmuutoksineen myö hemmin edel lyttävät Lovii san seudun alueellakin vielä laajempaa fuusiohar kintaa, selvitysalueeksi va likoituu kulttuurillisen omaleimaisuuden ja ole-

27 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto massa olevien yhteistyöku vioiden perustella luonnollisena vaihtoehtona Lo viisa-lapinjär vi selvitysalue; Loviisan kaupungin näkemyksen mukaan kui tenkin aikaisintaan vuonna 2017." - Lausunnon Osa I 4. Osioon 2 kohtaan siirretään rasti ruutuun Vuoden 2017 alusta lukien sekä sitä seuraavaan 3 kohtaan muutetaan perus telut seu raa viksi: "Koska on niin monta avointa kysymystä, jotka pitää ratkaista lainsäädäntö teitse (kunta lain kokonais uudistus, sosiaali- ja terveystoimen järjestäminen, valtion osuuslainsäädän tö), on perusteltua toteuttaa kuntaliitos vasta vuoden 2017 alusta". Päätös muutetun ehdotuksen mukainen. Pykälä tarkastettiin välittömästi. KV 47 Liite no 20. Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, että kau punginvaltuusto hyväksyy liitteessä esitetyt vastaukset valtiovarainministe riön lausuntopyyntöön. Muutosesitys 1: Valtuutettu Camilla Antas esitti valtuutettu Lars Bäcklundin kannattamana, että liitteen I 6. osiossa poistetaan viimeinen kappale ja korvataan se lau seella "Mikäli sosiaali- ja terveyshuollon järjestäminen ja rahoitus edellyttä vät tulevaisuudessa yli asukkaan väestöpohjaa on harkittava ensisi jaisena kuntarakennevaihtoehto na Itäisellä Uudellamaalla vahvan peruskun nan muodostamista nykyisen Porvoon sairaanhoitoalueen määrittelemästä alueesta lisättynä mahdollisesti Myrskylällä ja Pukkilalla (n ) asu kasta. Tämä selvitysalue täyttää myös kuntarakenneuudistukselle asetetut toimin nalliset, talou delliset, maan tieteelliset sekä kielelliset tavoitteet. Loviisan kaupungin nä kemyksen mu kaan kuitenkin aikaisintaan vuonna 2017." Suoritetussa äänestyksessä kaupunginhallituksen pohjaehdotus voitti äänin 54-4, 1 tyhjä, kaupungin hallituksen esityksen ollessa Jaa ja vastaesityksen Ei.

28 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Muutosesitys 2: Valtuutettu Jorma Törnroos esitti valtuutettu Sonja Ilvetsalo-Koskinen kan nattamana, että liitteen II 3 osiossa 1 korvataan Valtion ja kuntien tehtävän jako kohdan vastaus tekstillä "Erikoissairaanhoito ja vaativa sosiaalihuolto tulee siirtää valtion vastuul le". Suoritetussa äänestyksessä kaupunginhallituksen pohjaehdotus voitti äänin 39-19, 1 tyh jä, kaupungin hallituksen esityksen ollessa Jaa ja vastaesityksen Ei. Muutosesitys 3: Valtuutettu Armi Lindell esitti valtuutettu Kalevi Lappalainen kannattama na, että liit teen II 3 osiosta 1 Kuntien ja tehtävien mahdollinen vähentämi nen poiste taan lause "Subjektii visten oikeuksien kriittinen arviointi". Suoritetussa äänestyksessä kaupunginhallituksen pohjaehdotus voitti äänin 32-27, kau punginhallituk sen esityksen ollessa Jaa ja vastaesityksen Ei. Muutosesitys 4: Valtuutettu Kimmo Nykänen esitti valtuutettu Armi Lindellin kannattama na, että liitteen I 4 osiosta 1 Valtionosuusjärjestelmän muuttaminen uudis tuksiin kannusta vaksi poiste taan lause "verotulotasausjärjestelmän uudel leenarviointi siten, että tasaus poistetaan". Suoritetussa äänestyksessä vastaesitys voitti äänin 29-30, kaupunginhalli tuksen esityk sen ollessa Jaa ja vastaesityksen Ei. Päätös muilta osin ehdotuksen mukaisesti. Tauko klo pidettiin ennen äänestyksiä.

29 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Suojatien rakentaminen Israelinmetsän asuntoalueen liittymän kohdalle Koskenkylään, valtuustoaloite 1056/ /2011 KV 111 Puheenjohtaja ilmoitti, että allekirjoittaneet valtuutetut olivat ennen ko kousta ilmoittaneet haluavansa jättää seuraavan aloitteen: Liite no 61. Kun aloite oli jätetty, lähetettiin se kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 23 :n mukaisesti. TL 33 Valmistelija: Yhdyskuntatekniikan päällikkö Markus Lindroos, puh valtuutettua on jättänyt valtuustoaloitteen, jonka mukaan teknisen lautakunnan tulisi yh dessä Ely-keskukseen kanssa, ryhtyä selvittä määän mahdollisuutta toteuttaa turvallinen suojatie Israelinmetsän asunto alueen kohdalle, Israelintien ja tie nro 170 (Porvoontie) liittymässä. Samalla tulisi myös selvittää mahdolli suus toteuttaa asemakaavan mukai nen kävely tie Vanhalta Viipurintieltä tielle nro 170 (Porvoontie). Tie nro 170 (Por voontie) tieosuuden ollessa valtion tie, esittää lautakunta Uudenmaan ELY-keskuksel le aloitteen mukaisen turvallisuushankkeen käynnistämistä. Liite 21 aloite Esittelijä: Tekninen johtaja Ulf Blomberg Tiedoksi: Toimeksi Yllä mainittu selvitys annetaan vastauksena aloitteeseen kaupunginhalli tukselle ja edelleen valtuustolle. Lautakunnan päätös on ehdotuksen mukainen. Aloitteen tekijä Kaupunginhallitus

30 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KH 85 Liite no 27. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan vastauksen ja esittää, että kau pun ginvaltuusto merkitsee asian tiedoksi ja toteaa, että aloite on lop puun käsitelty. Ehdotuksen mukainen. KV 48 Liite no 21. Kaupunginvaltuusto merkitsee asian tiedoksi ja toteaa, että aloite on lop puun käsitelty. Ehdotuksen mukainen.

31 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginvaltuusto Kauppahallin rakentaminen Länsiportille "Kuninkaanporttiin", sekä matkailu- ja infopisteen siirtäminen kauppahalliin, valtuustoaloite 322/ /2012 KV 49 Puheenjohtaja ilmoitti, että allekirjoittaneet valtuutetut olivat ennen ko kousta ilmoittaneet haluavansa jättää seuraavan aloitteen: Liite no 22. Kun aloite oli jätetty, lähetettiin se kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 23 :n mukaisesti.

32 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen päättäminen KV 50 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2012 115. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2012 115. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2012 115 Kaupunginhallitus AIKA 19.03.2012 klo 17:03-19:38 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Alm Agneta I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Puheenjohtaja ilmoitti, että allekirjoittaneet valtuutetut olivat ennen kokousta ilmoittaneet haluavansa jättää seuraavan aloitteen:

Puheenjohtaja ilmoitti, että allekirjoittaneet valtuutetut olivat ennen kokousta ilmoittaneet haluavansa jättää seuraavan aloitteen: Kaupunginvaltuusto 21 08.02.2012 Työsuojelutoimikunta 16 31.05.2012 Henkilöstöjaosto 33 14.06.2012 Kaupunginhallitus 192 13.08.2012 Kaupunginvaltuusto 86 12.09.2012 Henkilöstöjaosto 15 18.04.2013 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön tarkistaminen 329/00.02.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön tarkistaminen 329/00.02. Kaupunginhallitus 103 06.05.2013 Kaupunginvaltuusto 63 15.05.2013 Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön tarkistaminen 329/00.02.00/2013 KH 103 Valmistelija: hallintojohtaja Christoffer Masar

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 10/2015 1

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 10/2015 1 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 10/2015 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 09.12.2015 klo 17:00 PAIKKA Harjurinteen koulu, Ratakatu 1 LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Liljestrand Tom I varapuheenjohtaja Erämaja Elias

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 32. Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 32. Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 32 Kaupunginvaltuusto AIKA 08.02.2012 klo 18:00-19:57 PAIKKA Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B LÄSNÄ Lobbas Mats puheenjohtaja Hagfors Kari I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Grundström Maria jäsen 83-85

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Grundström Maria jäsen 83-85 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 208 Kaupunginvaltuusto AIKA 28.09.2016 klo 17:30-17:46 PAIKKA Harjurinteen koulu, Ratakatu 1 LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Liljestrand Tom I varapuheenjohtaja Lepola

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2010 434. Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2010 434. Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2010 434 Kaupunginvaltuusto AIKA 30.06.2010 klo 18:00-19:35 PAIKKA Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B LÄSNÄ Lobbas Mats puheenjohtaja Hagfors Kari I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2011 436. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2011 436. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2011 436 Kaupunginhallitus AIKA 12.09.2011 klo 17:00-17:55 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Alm Agneta I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2014 1

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2014 1 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 12.11.2014 klo 17:00 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen jäsenille on toimitettu kaupunginjohtajan esitys talousarvioksi ja -suunnitelmaksi

Kaupunginhallituksen jäsenille on toimitettu kaupunginjohtajan esitys talousarvioksi ja -suunnitelmaksi Kaupunginhallitus 272 20.10.2014 Kaupunginhallitus 275 21.10.2014 Kaupunginvaltuusto 140 12.11.2014 Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 677/02.02.00/2014 KH 272 Valmistelija: talousjohtaja Kirsi Kettunen

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikalautakunta AIKA 23.05.2012 klo 17:15-18:00 PAIKKA Urheilupaviljonki, Urheilutie, Loviisa LÄSNÄ Lappalainen Kalevi puheenjohtaja Haverinen Katri varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 357. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 357. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 357 Kaupunginvaltuusto AIKA 12.11.2014 klo 17:10-22:34 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 170. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 170. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 170 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.06.2015 klo 18:00-20:50 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Liljestrand Tom I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 55 05.02.2013 Keskusvaalilautakunta 4 04.03.2013 Kunnanhallitus 101 12.03.2013 Kunnanvaltuusto 27 25.03.2013

Kunnanhallitus 55 05.02.2013 Keskusvaalilautakunta 4 04.03.2013 Kunnanhallitus 101 12.03.2013 Kunnanvaltuusto 27 25.03.2013 Kunnanhallitus 55 05.02.2013 4 04.03.2013 Kunnanhallitus 101 12.03.2013 Kunnanvaltuusto 27 25.03.2013 Äänestysaluejaon muuttaminen // KHALL 55 KESKV 54 sihteeri Seuraavat vaalit ovat Euroopan parlamentin

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Loviisan satama, Cargo Connexion Oy, 4Nature Oy:n toimitilat

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Loviisan satama, Cargo Connexion Oy, 4Nature Oy:n toimitilat LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2010 75 Elinkeino- ja kehittämisjaosto AIKA 22.06.2010 klo 17:00-20:10 PAIKKA Loviisan satama, Cargo Connexion Oy, 4Nature Oy:n toimitilat LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/2015 1

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/2015 1 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/2015 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.06.2015 klo 18:00 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Liljestrand Tom I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 245. Kaupunginhallituksen huone, Raatihuone II krs. Mannerheiminkatu 4

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 245. Kaupunginhallituksen huone, Raatihuone II krs. Mannerheiminkatu 4 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 245 Tekninen lautakunta AIKA 26.11.2013 klo 17:30-19:50 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone, Raatihuone II krs. Mannerheiminkatu 4 LÄSNÄ Kopiloff Pauli puheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Maaseutulautakunta AIKA 26.02.2014 klo 18:30-20:30 PAIKKA Maaseutuyksikkö, Bäckasinkuja 1A, Liljendal LÄSNÄ Björklöf Johan puheenjohtaja Björkman-Nystén Nina Lindell

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Äänestysalueiden vähentäminen

Äänestysalueiden vähentäminen Äänestysalueiden vähentäminen Kh 16 Kurikan kaupungissa on yhteensä kahdeksantoista äänestysaluetta. 25.1.2010 Vaalilain 8 :n mukaan äänestysalueena on kunta, jollei sitä ole tarpeen jakaa useampaan äänestysalueeseen.

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 42 Kaupunginvaltuusto AIKA 12.02.2014 klo 18:02-19:24 PAIKKA Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Hagfors Kari II varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1 AIKA 08.11.2010 klo 17:00-19:00 Laajennettu kaupunginhallitus 08.11.2010 PAIKKA OSANOTTAJAT Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Mölsä Tero pj. Koivunen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1. Sivistyskeskus, Karlskronabulevardi 8, Loviisa

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1. Sivistyskeskus, Karlskronabulevardi 8, Loviisa LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Sivistyslautakunta AIKA 25.03.2015 klo 18:00-20:23 PAIKKA Sivistyskeskus, Karlskronabulevardi 8, Loviisa LÄSNÄ Grundström Maria puheenjohtaja Melamies Päivi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/2015 642. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko jäsen 307-313 Malmivaara Jouni

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/2015 642. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko jäsen 307-313 Malmivaara Jouni LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/2015 642 Kaupunginhallitus AIKA 14.12.2015 klo 17:30-19:00 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Heijnsbroek-Wirén Mia puheenjohtaja Heikkilä Pekka I

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2011 66. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2011 66. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2011 66 Tarkastuslautakunta AIKA 28.09.2011 klo 17:00-20:15 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Lohenoja Pertti puheenjohtaja Laukas Gunnel varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 1. Sivistyskeskus, Karlskronabulevardi 8, Loviisa. Ilvetsalo-Koskinen Sonja Kalliola Marketta jäsen Läsnä 8-10

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 1. Sivistyskeskus, Karlskronabulevardi 8, Loviisa. Ilvetsalo-Koskinen Sonja Kalliola Marketta jäsen Läsnä 8-10 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 1 AIKA 20.04.2011 klo 17:00-19:30 PAIKKA Sivistyskeskus, Karlskronabulevardi 8, Loviisa LÄSNÄ Pere Nina puheenjohtaja Ekström Veikko Espo Heidi Heikkinen Kari Ilvetsalo-Koskinen

Lisätiedot

Edustajien valitseminen eri yhteisöihin, tytäryhteisöihin sekä kuntayhtymiin

Edustajien valitseminen eri yhteisöihin, tytäryhteisöihin sekä kuntayhtymiin Kaupunginhallitus 24 28.0.203 Kaupunginhallitus 32 05.02.203 Edustajien valitseminen eri yhteisöihin, tytäryhteisöihin sekä kuntayhtymiin 5/00.00.0/203 KH 24 Valmistelija: talousjohtaja Kirsi Kettunen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1. Sivistyskeskuksen kokoushuone, Karlskronabulevardi 8, Loviisa. varajäsen Törnroos Ingrid

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1. Sivistyskeskuksen kokoushuone, Karlskronabulevardi 8, Loviisa. varajäsen Törnroos Ingrid LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Vapaa-aikalautakunta AIKA 19.03.2013 klo 18:00-19:15 PAIKKA Sivistyskeskuksen kokoushuone, Karlskronabulevardi 8, Loviisa LÄSNÄ Lappalainen Kalevi puheenjohtaja Väkevä

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 167 13.04.2015 Kaupunginhallitus 176 20.04.2015. Äänestysaluejaon muuttaminen 284/00.04.00/2015 KH 167

Kaupunginhallitus 167 13.04.2015 Kaupunginhallitus 176 20.04.2015. Äänestysaluejaon muuttaminen 284/00.04.00/2015 KH 167 Kaupunginhallitus 167 13.04.2015 Kaupunginhallitus 176 20.04.2015 Äänestysaluejaon muuttaminen 284/00.04.00/2015 KH 167 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 II kaupunginsihteeri

Lisätiedot

Valmistelija: tekninen johtaja Ulf Blomberg ja tilapäällikkö Antti Kinnunen

Valmistelija: tekninen johtaja Ulf Blomberg ja tilapäällikkö Antti Kinnunen Kaupunginhallitus 95 30.03.2015 Kaupunginvaltuusto 52 15.04.2015 Kaupunginhallitus 151 01.06.2015 Kaupunginhallitus 163 15.06.2015 Talokiinteistöjen ja huoneistojen myyminen 188/02.07/2015 KH 95 Valmistelija:

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Sopimuksen osapuoliksi voi liittyä myös muita kuntia, jotka ovat ensin hyväksyneet tämän sopimuksen sekä liittyneet Rosk n Roll Oy Ab:n osakkaiksi.

Sopimuksen osapuoliksi voi liittyä myös muita kuntia, jotka ovat ensin hyväksyneet tämän sopimuksen sekä liittyneet Rosk n Roll Oy Ab:n osakkaiksi. SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTELAUTAKUNNASTA LUONNOS 19.5.2015 1. Sopimuksen tarkoitus Allekirjoittaneet kunnat sopivat tällä sopimuksella siitä, että Raaseporin kaupungin lautakunta, jota nimitetään Uudenmaan

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 73 20.04.2010 Kaupunginhallitus 277 28.06.2010. Oikaisuvaatimus koskien Valkon terveystalon vastaanottoaikoja

Perusturvalautakunta 73 20.04.2010 Kaupunginhallitus 277 28.06.2010. Oikaisuvaatimus koskien Valkon terveystalon vastaanottoaikoja Perusturvalautakunta 73 20.04.2010 Kaupunginhallitus 277 28.06.2010 Oikaisuvaatimus koskien Valkon terveystalon vastaanottoaikoja 357/00.01/2010, 358/00.01/2010 PL 20.04.2010 73 Valmistelija ja esittelijä:

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiop åasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåas dfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiop åasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåas dfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe 1 rtyuiasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiop åasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåas dfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh LOVIISAN JA LAPINJÄRVEN YHDISTYMISSELVITYS jklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklö

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (2) Kaupunginvaltuusto 23 10.03.2014. 23 Asianro 1156/00.00.00/2014. Kaupunginhallitus 17.2.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (2) Kaupunginvaltuusto 23 10.03.2014. 23 Asianro 1156/00.00.00/2014. Kaupunginhallitus 17.2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (2) Kaupunginvaltuusto 23 10.03.2014 23 Asianro 1156/00.00.00/2014 Muutoksia äänestysaluejakoon 15.10.2014 lukien Kaupunginhallitus 17.2.2014 69: Kaupunginlakimies

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 175

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 175 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 175 Kaupunginvaltuusto AIKA 23.06.2010 klo 18:00-21:05 PAIKKA Strömforsin Työväentalo, Forsellesintie 2 LÄSNÄ Lobbas Mats puheenjohtaja Hagfors Kari I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TL 39 Valmistelija ja esittelijä: Vt. tekninen johtaja Markus Lindroos, puh. 050 382 7550.

TL 39 Valmistelija ja esittelijä: Vt. tekninen johtaja Markus Lindroos, puh. 050 382 7550. Tekninen lautakunta 39 01.03.2011 Henkilöstöjaosto 14 17.03.2011 Kaupunginhallitus 79 28.03.2011 Kaupunginvaltuusto 38 13.04.2011 Teknisen johtajan viran täyttäminen 121/01.01.00/2011 TL 39 Valmistelija

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2016 113 Kaupunginvaltuusto AIKA 11.05.2016 klo 18:00-20:15 PAIKKA Harjurinteen koulu, Ratakatu 1 LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Lepola Janne IIvarapuheenjohtaja Heijnsbroek-Wirén

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2011 152. Perusturvakeskus, Degerbynkatu 21, Loviisa

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2011 152. Perusturvakeskus, Degerbynkatu 21, Loviisa LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2011 152 Perusturvalautakunta AIKA 18.10.2011 klo 17:30-18:35 PAIKKA Perusturvakeskus, Degerbynkatu 21, Loviisa LÄSNÄ Hellner Hans puheenjohtaja Tähtinen Keijo varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 245. Kaupunginhallituksen huone, Raatihuone II krs. Mannerheiminkatu 4. MUUT Isotalo Arja kh:n puheenjohtaja

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 245. Kaupunginhallituksen huone, Raatihuone II krs. Mannerheiminkatu 4. MUUT Isotalo Arja kh:n puheenjohtaja LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 245 Tekninen lautakunta AIKA 27.11.2012 klo 17:30-18:40 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone, Raatihuone II krs. Mannerheiminkatu 4 LÄSNÄ Kokko Ismo puheenjohtaja Skogster

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 330. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 330. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 330 Kaupunginvaltuusto AIKA 29.10.2014 klo 18:01-22:01 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Hagfors Kari II varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 127 20.11.2014 KAUPUNGINHALLITUS 471 01.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 157 08.12.2014 Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1836/10.1000.100002/2014 TELA 127

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014 Kunnanhallitus 263 11.11.2013 Valtuusto 89 18.11.2013 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014 267/02.03.01/2013 KHALL 263 11.11.2013 Kuntalain 66 :n

Lisätiedot

TL 39 Valmistelija ja esittelijä: Vt. tekninen johtaja Markus Lindroos, puh. 050 382 7550.

TL 39 Valmistelija ja esittelijä: Vt. tekninen johtaja Markus Lindroos, puh. 050 382 7550. Tekninen lautakunta 39 01.03.2011 Henkilöstöjaosto 14 17.03.2011 Kaupunginhallitus 79 28.03.2011 Teknisen johtajan viran täyttäminen 121/01.01.00/2011 TL 39 Valmistelija ja esittelijä: Vt. tekninen johtaja

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Aloite esityslistan liitteenä.

Aloite esityslistan liitteenä. Kaupunginhallitus 231 07.09.2015 Sivistys- ja 74 07.10.2015 vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus 312 30.11.2015 Kaupunginvaltuusto 109 14.12.2015 Valtuustoaloite lasten iltapäivävälipalojen palauttamiseksi

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 1. Maaseututoimi, Bäckasinkuja 1 A, Liljendal

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 1. Maaseututoimi, Bäckasinkuja 1 A, Liljendal LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 Maaseutulautakunta AIKA 07.03.2012 klo 18:30-20:30 PAIKKA Maaseututoimi, Bäckasinkuja 1 A, Liljendal LÄSNÄ Karlsson Mikael puheenjohtaja Hovi Tapani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokouskäytännöistä 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokousmenettelyt Tavoitteena yhdenmukaiset menettelyt toimielimissä Käsitellään toimielimen ensimmäisessä kokouksessa Päätetään

Lisätiedot

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 69 18.09.2014 Kaupunginhallitus 375 29.09.2014 Kaupunginhallitus 383 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 61 13.10.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 92 13.11.2014 Lausunnon antaminen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Sivistyskeskuksen kokoushuone, Karlskronabulevardi 8, Loviisa

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Sivistyskeskuksen kokoushuone, Karlskronabulevardi 8, Loviisa LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Vapaa-aikalautakunta AIKA 21.01.2014 klo 18:00-18:57 PAIKKA Sivistyskeskuksen kokoushuone, Karlskronabulevardi 8, Loviisa LÄSNÄ Lappalainen Kalevi puheenjohtaja Väkevä

Lisätiedot

Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: lautakunnat

Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: lautakunnat Kunnanhallitus 106 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 08.06.2015 Kunnanvaltuusto 19 17.06.2015 TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2016 KHALL 106 Valmistelija: controller Kari Jahnsson Johtoryhmässä on päätetty esittää

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Selvitys mahdollisuuksista tehostaa hallintoa Loviisan kaupungissa, valtuustoaloite

Selvitys mahdollisuuksista tehostaa hallintoa Loviisan kaupungissa, valtuustoaloite Kaupunginvaltuusto 88 12.09.2012 Kaupunginhallitus 197 14.10.2013 Kaupunginhallitus 26 03.02.2014 Selvitys mahdollisuuksista tehostaa hallintoa Loviisan kaupungissa, valtuustoaloite 822/00.01.01/2012 KV

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2012 325. Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2012 325. Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2012 325 Kaupunginvaltuusto AIKA 12.12.2012 klo 18:03-21:23 PAIKKA Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B LÄSNÄ Lobbas Mats puheenjohtaja Hagfors Kari I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja -1, TELA 18.11.2014 17:00 OSALLISTUJAT Hynninen Raimo puheenjohtaja Päätöksentekijät Qvarnström Rauno Eero Piispasen varajäsen Ahvenainen Petra jäsen Hanhela Seppo Hentunen Kari Kekkonen Olli Liljasto

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1. Temmes-Silvonen Eija. POISSA Björkman-Nystén Nina varapuheenjohtaja Cedervall Jouni Mikael

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1. Temmes-Silvonen Eija. POISSA Björkman-Nystén Nina varapuheenjohtaja Cedervall Jouni Mikael LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Valkon kansalaisopiston johtokunta AIKA 21.05.2013 klo 17:30-18:10 PAIKKA Myllyharjun koulu LÄSNÄ Haverinen Katri puheenjohtaja Lehto-Tähtinen Auli jäsen Peltoluhta

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1 Nuorisolautakunta AIKA 17.12.2015 klo 18:00 PAIKKA Flamingo Spa, Tasetie 8 Vantaa Käsiteltävät asiat Asia 47 48 49 50 51 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja Työsuojelu- ja 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 3 28.05.2015 yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus 10 21.09.2015 Työsuojelu- ja 3 26.11.2015

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Nousiaisten kunnan voimassa oleva hallintosääntö on vuodelta 2009.

Nousiaisten kunnan voimassa oleva hallintosääntö on vuodelta 2009. Kunnanhallitus 131 11.04.2011 Kunnanhallitus 159 02.05.2011 Kunnanhallitus 254 22.08.2011 Kunnanhallitus 276 05.09.2011 Kunnanvaltuusto 42 12.09.2011 Vapaa-aikalautakunta 14 08.05.2012 Hallintosääntö 1242/01/010/2011

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

LAITOSHUOLTAJIEN TOIMIEN TÄYTTÖLUPA / LISÄSELVITYS/HAASTATTELUUN KUTSUTTAVAT

LAITOSHUOLTAJIEN TOIMIEN TÄYTTÖLUPA / LISÄSELVITYS/HAASTATTELUUN KUTSUTTAVAT Teknisten palvelujen ltk 100 13.05.2015 Teknisten palvelujen ltk 108 24.06.2015 Kaupunginhallitus 180 29.06.2015 Teknisten palvelujen ltk 132 09.09.2015 LAITOSHUOLTAJIEN TOIMIEN TÄYTTÖLUPA / LISÄSELVITYS/HAASTATTELUUN

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 150. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 150. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 150 Kaupunginhallitus AIKA 02.04.2013 klo 17:31-19:19 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2012 1

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2012 1 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2012 1 Yksityistiejaosto AIKA 27.09.2012 klo 19:45-20:05 PAIKKA Maaseututoimi, Bäckasinkuja 1 A, Liljendal LÄSNÄ Wikström Gudrun puheenjohtaja Karlsson Mikael varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ POISSA Karlsson Mikael varapuheenjohtaja

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ POISSA Karlsson Mikael varapuheenjohtaja LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2010 1 Yksityistiejaosto AIKA 18.11.2010 klo 19:00-19:45 PAIKKA Maaseututoimi, Bäckasinkuja 1 A, Liljendal LÄSNÄ Wikström Gudrun puheenjohtaja Hovi Tapani jäsen Kurki Thomas

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat):

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat): Luonnos 16.03.2012 Yhteistoimintasopimus jätehuoltoviranomaisena toimimisesta 1. Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2012 226. Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2012 226. Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2012 226 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.10.2012 klo 18:01-19:09 PAIKKA Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B LÄSNÄ Lobbas Mats puheenjohtaja Hagfors Kari I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin

Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 32 10.03.2014 Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin 354/10.01.02/2013

Lisätiedot