Suhde yksityisiin asiakkaisiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suhde yksityisiin asiakkaisiin"

Transkriptio

1 13 12 miinikauppojen johdosta lainan "kotimaisiin obligaatioihin kirjattuja velkakirjoja oli pankin hallussa vuoden päättyessä vain 10 milj. mar kan arvosta. Suhde yksityisiin asiakkaisiin Pankin tilisuhteet yksityisiin kehittyivät seuraavasti: asiakkaisiin Yksityisten tilit Muutos Markkamääräiset v ek selit... Shekkitilit... Ulkomaan rahan määräiset v ek selit... Muita saatavia... V astaavat Shekkitilit... Muita vaadittaessa maksettavia sitoumuksia.. Määräaikaisia kotimaisia sitoumuksia... Vastattavat... Nettoluotonanto yrityksille Pankin yksityisten asiakkaiden markkamääräi nen vekseliluotto kasvoi vuoden aikana Liikepankkien ja Osuuskassojen Keskus Oy:n välittämien uusvientiluottojen käytössä oleva määrä aleni 1.2 ja oli vuoden päättyessä Ulkomaan rahan määräiset vekseliluotot supistuivat kerto musvuonna Näihin vekseleihin sisältyvät Suomen Pankin välittämien Maail manpankin luottojen katevekselit, joita lyhen nettiin suunnitelman mukaisesti. Taseessa "mui hin saataviin kirjattujen luottojen määrä kasvoi vuoden aikana Tähän sisäl tyvä vuosien 1963 ja 1967 toimitusluottojärjestelyjen puitteissa annettujen luottojen netto lisäys oli Asetelmaan sisältyvät määräaikaiset kotimai set sitoumukset vähenivät vuoden aikana 27.0 milj. markasta 12.5 milj. markkaan. Tähän erään sisältyi vuoden alussa kaivosteollisuuden investointitalletuksia 4.0 ja meren kulun edistämiseksi myönnettävistä veronhuo jennuksista annetun lain mukaisia laivanvarustusliikkeiden talletuksia 0.4, mitkä kaikki nostettiin vuoden aikana. Samaan erään sisältyvien investointirahastoista annetun lain mukaisten investointitalletusten määrä oli vuo den alussa 18.4 ja vuoden lopussa Suomen Pankin koko nettoluotonanto yksi tyisille asiakkaille lisääntyi vuoden aikana 97.8 ja oli vuoden lopussa Suhde rahalaitoksiin Pankin asemaa rahalaitoksiin nähden kuvaa seuraava asetelma. Pankkien tilit Muutos Rediskontatut vekselit Indeksitasaustilit... Vastaavat Postisäästöpankin shekkitili... Yksityisten rahalaitosten shekkitilit... Kassavarantotalletukset... Mortgage Bank of Finland O y... Vastattavat... Pankkien nettovelka Rahalaitosten rediskonttaamien vekseleiden määrä väheni vuoden 1969 aikana 67.4 milj. mk eli milj. markkaan. Vakauttamissopi mukseen liittynyt rahalaitosten indeksitasausvelka Suomen Pankille väheni 20.6 ja sitä oli vuoden lopussa jäljellä Indeksitasausluotto sisältyy taseessa "muihin saataviin. Rahalaitosten kassavarantotalletuksia Suomen Pankissa oli vuoden päättyessä Vuoden aikana pankki palautti niitä rahalaitok sille sopimuksen mukaisesti Yksityisten rahalaitosten shekkitilit supistuivat 29.1, joten tileillä oli vuoden lopussa varoja Rahalaitosten nettovelka Suomen Pankille supistui vuoden aikana 12.7 päätyen milj. markkaan. Rahalaitosten asemaa tarkasteltaessa on nettovelan lisäksi otettava huomioon ne asetelmaan sisältymättömät vas tuut, jotka ovat syntyneet eri rahoitusjärjeste lyjen yhteydessä. Suomen Pankin ostamia vekseleitä, joiden maksamisesta rahalaitokset ovat vastuussa, ovat jo mainitut uusvientiluottovekselit ja vuoden 1963 toimitusluottojärjestelyyn liittyvät vekselit samoin kuin ulkomaan valuu tan määräiset vientivekselit. Näistä viimeksi mainitut muodostavat pääosan tase-erästä "ulkomaiset vekselit. Vastuisiin kuuluvat myös vuoden 1967 toimitusluottojärjestelyyn liittyvät vekselit, jotka on annettu ao. rahalaitosten ta kuuta vastaan, sekä rahalaitoksilta termiiniehdoin ostetut obligaatiot. Setelistä Taseen mukaan liikkeessä oleva setelistö oli vuoden lopussa Tämän lisäksi tase-erään muut vaadittaessa maksettavat sitou mukset sisältyy vanhan rahayksikön määräisiä seteleitä 9.8. Kun nämä vanhanmalli set setelit otetaan huomioon, oli koko liikkeessä olevan setelistön määrä vuoden lopussa Vuoden aikana setelistö kasvoi eli Setelinanto-oikeus ja sen käyttö Setelinanto-oikeus ja sen käyttö ovat nähtä vissä seuraavasta asetelmasta. Setelinantotase Setelinanto-oikeus Ensisijainen k a t e Toissijainen k a t e Yhteensä Setelinanto-oikeuden käyttö Liikkeessä olevat setelit Vaadittaessa maksettavat sitoumukset. Shekkiluotoista nostamatta.... Setelinantovara Yhteensä Ensisijainen setelinkate, johon luetaan kulta ja pankin ulkomaiset saatavat, väheni vuoden 1969 aikana 44.3 ja oli vuoden päät tyessä määrältään Ensisijai sen katteen ylittävä setelinanto-oikeus, jota vas taamassa tulee olla ns. toissijaista katetta, pa lautui Suomen Pankin ohjesäännön väliaikai sesta muuttamisesta marraskuun 18 päivänä 1966 annetun lain nojalla 700 milj. markasta 500 milj. markaksi vuoden 1969 alusta. Kun Muutos liikkeessä oleva setelistö ja pankin vaadittaessa maksettavat sitoumukset yhteensä kasvoivat 120.5, pieneni setelinantovara Sen suuruus oli vuoden lopussa Tilinpäätös Suoritettua tiliaseman tarkastelua täydentää seuraavassa esitetty pankin omaisuustase.

2 14 15 V astaava K u lta Kultaosuus Kansainvälisessä Valuuttarahastossa Ulkomaiset valuutat Ulkomaiset vekselit Ulkomaiset obligaatiot Ensisijainen setelinkate Diskontatut kotim. vekselit Ulkom. rahan määräiset Markkamääräiset Rediskontatut vekselit Toissijainen setelinkate Kotimaiset obligaatiot Shekkitilit Metalliraha Markkaosuus Kansainvälisessä Valuuttarahastossa Muut saatavat Muut varat Yhteensä Omaisuustase Vastattava Liikkeessä olevat setelit Ulkomaiset valuuttatilit Ulkomaiset markkatilit Shekkitilit Valtio Postisäästöpankki Yksit, rahalaitokset Muut Muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset Vaadittaessa maksettavat sitoumukset Ulkomaiset i n Kotimaiset Määräaikaiset sitoumukset Kansainvälisen Valuuttarahaston markkatilit Arvonjärjestelytilit Kantarahasto Vararahasto Tulostili Oma pääoma Yhteensä K u lu t Palkat ja palkkiot , ,71 Eläkkeet, perhe-eläkkeet ja avustukset , ,99 Työnantajan sosiaaliturvamaksut , ,61 Korot talletuksista , ,77 Korot ulkomaisista luotoista , ,11 Poistot , ,63 Setelien valmistus , ,10 Muut k u lu t , , Tilivuoden voitto , ,41 Yhteensä , ,33 Pankin kokonaistuotot lisääntyivät edellisestä vuodesta 0.2. Korot kotimaisesta lainausliikkeestä supistuivat 9.1 ja korot ulkomaisilta kirjeenvaihtajilta lisääntyivät Korot obligaatioista supistuivat 3.0. Pankin kokonaiskulut olivat 32.6 eli 9.6 pienemmät kuin edellisenä vuonna. Korot ulkomaisista luotoista vähenivät 4.9 ja korot talletuksista 3.7. Palkkojen ja palkkioiden lisäys oli 0.8 milj. mk. Poistot vähenivät 1.8 ja setelien valmistuskulut 0.3. Pankin voitto oli ,41 mk. Vuoden 1970 avaustaseessa on vararahastoon siirretty puolet voitosta eli ,70 mk ja toinen puoli on siirretty käyttämättömien voittovarojen tilille. Pankin ohjesäännön mukaan on pankin vuosivoitosta ainakin puolet käytettävä vararahaston kartuttamiseen, kunnes pankin kanta- ja vararahastot ovat yhteensä nousseet 500 milj. markkaan. Jos vuoden 1969 voitosta puolet siirretään vararahastoon, nousee kanta- ja vararahastojen yhteismäärä ,35 markaksi. Pankkivaltuusmiehet ehdottavat, että puolet voitosta eli ,71 mk siirrettäisiin valtiovarastoon. Pankin näkyvien omien varojen suuruus ilman tilivuoden voittoa oli tilinpäätöksen mukaan eli 22.7 suurempi kuin edellisen vuoden lopussa. Lisäys johtui siitä, että vararahastoon siirrettiin puolet vuoden 1968 voitosta. Näiden varojen lisäksi pankilla on sellaisia omaisuuseriä, jotka eivät näy pankin omaisuustaseessa. Niihin kuu- luvat arvonalennuksiin sisältyvien varausten li säksi pääkonttorin ja haarakonttorien toimitalot, setelipaino, eräät muut pankin toiminnan kannalta tarpeelliset kiinteistöt sekä osakkeet, lähinnä Tervakoski Oy:n osake-enemmistö. Suomen Pankin tulostase kertomusvuodelta ja sitä edeltäneeltä vuodelta esitetään seuraavassa asetelmassa. Tulostase mk T u o t o t Korot kotimaisesta lainausliikkeestä , ,82 Korot ulkomaisilta kirjeenvaihtajilta , ,50 Korot obligaatioista , ,58 Provisiot , ,88 A g io t , ,89 Muut tuotot , ,66 Yhteensä , ,33

3 16 17 Pankkivaltuusmiesten käsittelemiä asioita Tilintarkastus Längmanin ja Rosenbergin rahastot Vuoden 1968 valtiopäivillä valitut varsinaiset tilintarkastajat, kirjanpitäjä Sylvi Siltanen, kun nallisneuvos Yrjö Sinkkonen, taloudenhoitaja Erkki Kivimäki, varatuomari Jaakko Kemp painen ja toimistopäällikkö Heikki Hykkäälä, toimittivat viime vuoden helmikuun päivinä pankin vuoden 1968 tilintarkastuksen. Tilintarkastajain lausunnon mukaisesti pankki valtuusmiehet myönsivät johtokunnalle vastuu vapauden pankin hallinnosta vuodelta Pankkivaltuusmiehet ovat hyväksyneet Läng manin ja Rosenbergin rahastojen tilit vuodelta 1968 ja lähettäneet jäljennökset tileistä edus kunnan pankkivaliokunnalle. Kokouksessaan huhtikuun 15 päivänä pankki valtuusmiehet hyväksyivät Suomen Syöpäyhdis tyksen selonteon ja tilityksen vuonna 1966 E. J. Längmanin A-rahaston alarahastosta n:o 2 jaetun apurahan käytöstä sekä päättivät, että rahastosta kertomusvuonna jaettava apu raha, ,30 mk käytetään Suomen Syöpä yhdistyksen ehdottamalla tavalla syöpätautien varhaistoteamista edistävää työtä varten sekä naisten joukkotarkastuksessa tarpeellisen väli neistön hankintaan Oulun ja Lapin lääneissä, sekä kehottivat johtokuntaa maksattamaan apu rahan Suomen Syöpäyhdistykselle edellä sanot tuihin tarkoituksiin käytettäväksi. Samassa huhtikuun 15 päivänä pitämässään kokouksessa pankkivaltuusmiehet lisäksi hyväk syivät Oulun lääninhallituksen esittämän muu toksen E. J. Längmanin kunnallisrahastosta Kuusamon kunnalle vuonna 1967 myönnetyn avustuksen käyttötarkoituksiin. Kesäkuun 3 päivänä pidetyssä kokouksessa esiteltiin eduskunnan pankkivaliokunnan huhti kuun 11 päivänä 1969 pankkivaltuusmiehille lähettämä kirjelmä n:o 2, jossa pankkivaltuusmiehiä kehotettiin laatimaan valiokunnalle ehdotus ohjeiksi pankkivaliokunnan vuoden 1950 varsinaisilla valtiopäivillä Längmanin Arahastosta antamaan mietintöön n:o 2 liitetyn, E. J. Längmanin testamenttiin sisältyvän tau lukon mukaan joulukuun 31 päivänä 1968 alarahastoon n:o 3 siirretyn markan, alarahastoon n:o 4 siirretyn markan ja alarahastoon n:o 5 siirretyn markan käyttämisestä testamentissa määrättyihin tarkoi tuksiin. Samassa kirjelmässään pankkivaliokunta lisäksi kehotti pankkivaltuusmiehiä tekemään valiokunnalle ehdotuksen apurahojen jakoa var ten E. J. Längmanin kunnallisrahastosta annet Lainausliikkeen ja valuuttakaupan tarkastus Pankkivaltuusmiehet ovat vuoden aikana toi mittaneet johtosääntönsä määräämän pankin lainausliikkeen ja muiden sijoitusten sekä va luuttakaupan tarkastuksen seuraavina aikoina: helmikuun 25, huhtikuun 15, kesäkuun 3, elo kuun 12, marraskuun 21 ja joulukuun 12 päi vänä. Inventtaukset ja haarakonttorien tarkastukset a) Pääkonttorissa Johtosääntönsä 6 :n mukaisesti pankkival tuusmiehet ovat toimittaneet pääkonttorin kas sojen ja kassaholvien sekä laina- ja vakuuskirjojen ynnä panttien ja talletusten inventtauksen. Inventtauksessa ei havaittu aihetta muis tutuksiin. b) Haarakonttoreissa Pankkivaltuusmiehet ovat valvoneet, että konttorien valvojat ovat inventoineet haara konttorien käsikassat ja holvit kerran kuukau dessa sekä vekselit, velkakirjat ja pantit vähin tään kolmasti vuodessa. Kaikissa haarakonttoreissa on toimitettu pan kin johtosäännön 2 :ssä säädetty tarkastus. tujen ohjeiden 4 :n muuttamiseksi. Pankki korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten piirissä valtuusmiehet kehottivat johtokuntaa laaditut ilmenee riittävästi tietokonepalvelusten tarvetta, tamaan ehdotukset sanotuiksi ohjeiksi ja esittä Suomen Pankki hankkii sen tyydyttämiseksi eri mään ehdotukset aikanaan pankkivaltuusmie tyisesti vaativiin tieteellisiin tehtäviin soveltu van suurtietokoneen, joka tulisi olemaan hille. Huhtikuun 15 päivän kokouksessa pankki SITRAn hallinnassa ja jota käytettäisiin johto valtuusmiehille esiteltiin eduskunnan pankki kunnan edellä mainitussa kirjelmässä ehdote valiokunnan maaliskuun 28 päivänä 1969 lähet tulla tavalla. Tässä tarkoituksessa pankkival tämä kirjelmä n:o 1, jossa valiokunta pyysi tuusmiehet päättivät, että kertomusvuoden pankkivaltuusmiesten lausuntoa kirjelmän liit tilinpäätöksen yhteydessä varataan johtokunnan teenä olevasta luonnoksesta ohjeiksi apuraho esityksen mukaisesti koneen ostoon tarvittava jen jakoa varten E. J. Längmanin B-rahastosta. määräraha, 20. Pankkivaltuusmiehet ilmoittivat lausuntonaan pankkivaliokunnalle, että E. J. Längmanin BSuomen Vankin soveltamat korot rahaston apurahojen jaossa noudatettu käytäntö olisi tarkoituksenmukaista muuttaa Längmanin Joulukuun 12 päivänä pitämässään kokouk A-rahaston osalta vahvistettua jakomenettelyä sessa pankkivaltuusmiehet päättivät johtokun vastaavaksi eli sen mukaiseksi kuin pankkiva nan saman kuun 11 päivänä lähettämässä kir liokunnan kirjelmän liitteenä olevassa sääntö- jelmässä tekemän esityksen mukaisesti, että luonnoksessa oli ehdotettu. Eduskunta vahvisti Suomen Pankki soveltaa päätöksentekopäivästä kertomusvuoden toukokuun 6 päivänä pankki alkaen seuraavia korkoja: valiokunnan laatiman luonnoksen mukaiset oh myöntäessään diskontto- ja rediskonttoluotjeet apurahojen jakoa varten E. J. Längmanin testamenttirahastosta Litt. B. Ohjeet julkaistiin toa kotimaisille rahalaitoksille johtokunnan Asetuskokoelmassa heinäkuun 14 päivänä 1969 päättämien yleisten luotonanto-ohjeiden puit teissa 7 % vuodessa sekä (473/69). diskontatessaan muita kotimaisia vekseleitä ja myöntäessään muunkinlaista kotimaista luot Suomen itsenäisyyden juhlavuoden 1967 toa, luoton käyttötarkoituksesta ja -ajasta riip rahasto puen, johtokunnan harkinnan mukaan 6 9 % vuodessa, minkä ohessa luotollisesta shekkipankkivaltuusmiehet ovat hyväksyneet Suo tilistä veloitetaan provisiota enintään 2 % vuo men itsenäisyyden juhlavuoden 1967 rahaston dessa luoton myönnetystä määrästä. Samalla (SITRAn) tilit vuodelta 1968 ja lähettäneet pankkivaltuusmiehet päättivät johtokunnan esi jäljennökset toimintakertomuksesta, inventaa tyksen mukaisesti, että rediskonttausten lisä rista ja taseista eduskunnan pankkivaliokun korkoa koskevat valtuudet kumotaan (s. 5). nalle. Joulukuun 1 päivänä pankkivaltuusmiehille Muutos Suomen Vankin eläkesääntöön lähettämässään kirjelmässä johtokunta pyysi pankkivaltuusmiesten kannanottoa SITRAn ylipankkivaltuusmiehet päättivät kokouksessaan asiamiehen aloitteeseen, että Suomen Pankki syyskuun 24 päivänä johtokunnan esityksen ostaisi maamme tieteellisen ja teknisen tutki muksen tehostamiseksi erityisesti vaativiin tie mukaisesti pidentää edunsaajien valinta-aikaa vuosien 1964 ja 1966 eläkesääntöjen välillä teellisiin tehtäviin soveltuvan suuren tieto vuoden 1970 loppuun ja vahvistivat tätä kos koneen ympäryslaitteineen ja luovuttaisi sen kevan muutoksen joulukuun 13 päivänä 1966 SITRAn hallintaan, joka sopisi Valtion tieto vahvistamansa Suomen Pankin eläkesäännön konekeskuksen kanssa koneen käytön järjeste 26 :n 2 momenttiin. lyistä. Myös Suomen Pankki ja erityisesti sen taloustieteellinen tutkimuslaitos voisivat käyt tää konetta tutkimustyönsä tehostamiseen. Suomen Vankin uusi perhe-eläkesääntö Pankkivaltuusmiehet käsittelivät asian joulu Joulukuun 31 päivänä 1968 annetulla ja kuun 5 päivänä pitämässään kokouksessa ja ilmoittivat kantanaan, että mikäli suoritetta kertomusvuoden alusta voimaan tulleella lailla vissa tutkimuksissa osoittautuu, että maamme Suomen Pankin ohjesäännön muuttamisesta /70

4 19 18 (790/68) lisättiin ohjesäännön 24 :ään perheeläkkeitä koskevat määräykset sekä tehtiin asian vaatimat muutokset ohjesäännön 17 :n 1 mo mentin 20 ja 22 kohtaan. Voimassa olleisiin Suomen Pankin perhe-eläkemääräyksiin verrat tuna muutokset merkitsivät sitä, että myös yksityisoikeudellisessa työsuhteessa pankkiin olevat, ts. setelipainon henkilökunta, keittiö henkilökunta, siivoojat ja eräät talonmiehet, tulevat perhe-eläkesäännön piiriin, että pankin perhe-eläkkeet määräytyvät soveltuvin osin samojen säännösten mukaan kuin virka- tai työ suhteessa valtioon olevien perhe-eläkkeet, että pankin perhe-eläkkeet myöntää johtokunta, jonka päätöksestä saadaan hakea muutosta vali tuksella korkeimpaan hallinto-oikeuteen, että pankissa on eläkeasiamies, jolla on oikeus seu rata perhe-eläkkeiden käsittelyä johtokunnassa, sekä että tarkemmat määräykset perhe-eläkkeen maksamisesta ja eläketurvasta annetaan pankki valtuusmiesten vahvistamassa perhe-eläkesään nössä. Edellä olevasta johtuen johtokunta esitti kir jelmässään toukokuun 23 päivänä, että pankki valtuusmiehet vahvistaisivat Suomen Pankille kirjelmän liitteenä olevan uuden perhe-eläkesäännön. Pankkivaltuusmiehet käsittelivät johtokunnan ehdotuksen kesäkuun 3 päivänä ja vahvistivat sen mukaisen perhe-eläkesäännön Suomen Pan kille sekä määräsivät, että se on voimassa 1 päivästä tammikuuta 1969 lukien. Vuoden 1957 perhe-eläkesäännön 14 :n 1 momentin kumoaminen Johtokunta oli toukokuun 23 päivänä pankkivaltuusmiehille lähettämässään kirjel mässä ilmoittanut, että ne Suomen Pankin miespuoliset viran- ja toimenhaltijat, jotka ovat nimitetyt vakinaiseen virkaan tai toimeen ennen valtion viran tai toimen haltijain perhe-eläke vakuutuksesta annetun lain voi maantuloa ja ovat osakkaina Siviilivirkakunnan leski- ja orpokassassa sekä ovat säilyttäneet vakuutuksensa ehdot ennallaan, maksavat edel leenkin kuukausittain nykyiseen perhe-eläke rahastoon kassan sääntöjen mukaisen vakuutus maksun. Vuonna 1957 vahvistetun pankin perhe-eläkesäännön 14 :n 1 momentin mukaan näiden virkamiesten jälkeen maksettavasta pan kin perhe-eläkkeestä on vähennettävä mainitun kassan suorittaman eläkkeen määrä. Tämä mer kitsee sitä, että Suomen Pankki ottaa itselleen kassan myöntämän eläkkeen, jota virkamies on kuitenkin eläkeikäänsä saakka maksanut. Johto kunta katsoi, että olisi syytä korjata sanottu epäjohdonmukaisuus, sekä ehdotti, että vuonna 1957 vahvistetun perhe-eläkesäännön 14 :n 1 momentti kumottaisiin. Pankkivaltuusmiehet käsittelivät johtokunnan esityksen kesäkuun 3 päivänä pitämässään ko kouksessa ja määräsivät, ettei 13 päivänä kesä kuuta 1957 vahvistetun Suomen Pankin perheeläkesäännön 14 :n 1 momentin säännöksiä sovelleta Suomen Pankin uuden perhe-eläke säännön vahvistamispäivää eli kesäkuun 3 päi vää 1969 seuraavan kalenterikuukauden alusta lukien. Suostumus lainan ottamiseen Mortgage Bank of Finland Oy: Ile Johtokunta ilmoitti tammikuun 30 päivänä pankkivaltuusmiehille lähettämässään kirjel mässä, että Banque Lambert S.C.S., Bryssel, olisi valmis muodostamaan pankkikonsortion, joka ottaisi myydäkseen kansainvälisillä pää omamarkkinoilla Mortgage Bankin enintään 60 milj. DM:n suuruisen obligaatiolainan. Lai nan korko tulisi olemaan 6.75 %, emissiokurssi % ja laina-aika 15 vuotta, joista 2 3 ensimmäistä vuotta olisivat vapaavuosia. Lainan vakuudeksi tulisi Suomen valtion oma velkainen takaus. Koska pankkivaltuusmiesten 23 päivänä marraskuuta 1955 tekemän päätök sen mukaan Mortgage Bankin obligaatio- ja muiden kinojen ottamiseen on hankittava pankkivaltuusmiesten hyväksyminen, johtokunta pyysi kirjelmässään pankkivaltuusmiesten suos tumusta ko. ulkomaisen obligaatiolainan otta miseen Mortgage Bankille. Pankkivaltuusmiehet hyväksyivät esityksen helmikuun 25 päivänä. Suostumus Kansainvälisen Järjestelypankin osakkeiden merkintään sekä yhtiö järjestyksen muutokseen Kesäkuun 3 päivänä pitämässään kokouk sessa pankkivaltuusmiehet antoivat suostumuk sensa johtokunnan toukokuun 30 päivänä lähet tämässä kirjelmässä tekemään esitykseen, että Suomen Pankki merkitsee Kansainvälisen Jär jestelypankin (Bank for International Settlements) osakepääoman korotuksen yhteydessä ilman käteismaksua annettavat uutta osaketta, jotka kaikki oikeuttavat täyteen osin koon ja lisäävät Suomen Pankin käytettävissä olevan äänimäärän 8 000:een, sekä että Suomen Pankki hyväksyy johtokunnan kirjelmässä selos tetun Kansainvälisen Järjestelypankin yhtiöjär jestyksen voitonjakoa koskevan muutosehdo tuksen. Oulun konttorin toimitalon tontin vaihto Syyskuussa johtokunta esitti pankkivaltuus miesten päätettäväksi, että Suomen Pankin omistama Oulun konttorin toimitalon tontti n:o 31 Oulun kaupungin I kaupunginosan korttelissa n:o 7 luovutettaisiin rakennuksineen Oulun kaupungille sitä vastaan, että kaupunki puolestaan luovuttaa Suomen Pankille omistus oikeuden tonttiin n:o 1 Oulun kaupungin I kaupunginosan korttelissa n:o 14 ja suorittaa Suomen Pankille tontilla n:o 31 nyt olevista rakennuksista mk. Esitystään johtokunta perusteli sillä, että Oulun konttorin nykyinen, vuonna 1883 raken nettu toimitalo sijaitsee ns. vanhaksi kaupun giksi muodostettavan keskustan alueella, jossa olevat vanhat rakennukset pyritään suojelemaan purkamiselta ja säilyttämään mahdollisimman muuttamattomassa muodossa. Tämä seikka ja tontin maaperä ovat esteenä konttorin tarvitse mien maanalaisten väestönsuoja- ja holvitilojen rakentamiselle. Lisäksi konttorin toimitilat eivät vastaa nykyaikaisen pankkihuoneiston vaati muksia eivätkä ole sellaisiksi muodostettavissakaan. Oulun kaupunki puolestaan halusi omis tukseensa arkkitehti Th. Deckerin piirustusten mukaan rakennetun pankin toimitalon ja oli valmis luovuttamaan pankille historiallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokkaassa ympäristössä Franzenin puiston vierellä noin 150 m:n etäi syydellä nykyisestä toimitalosta olevan rakenta mattoman tontin, jonka pinta-ala on m2 ja rakennusoikeus yhteensä m2 ja jonka maaperä soveltuu myös maanalaisten tilojen ra kentamiseen. Kaupunki suostuisi myös siihen, että pankin nykyinen tontti jäisi ilman vuokravastiketta pankin hallintaan siihen saakka, kun nes uusi rakennus tontille n:o 1 on valmistu nut ja pankki muuttanut siihen. Tontin n:o 1 hallinta sen sijaan siirtyisi heti pankille, joten pankki voisi milloin tahansa ryhtyä rakentamis toimenpiteisiin. Pankkivaltuusmiehet käsittelivät johtokunnan esityksen syyskuun 24 päivänä pitämässään ko kouksessa ja hyväksyivät ehdotetun tonttien vaihdon. Vaihtokirja allekirjoitettiin kertomus vuoden lokakuun 2 päivänä. Maa-alueen osto setelipainoa varten Sen johdosta että Suomen Pankin setelipai non nykyiset kone-, varasto- ym. tilat ovat käy neet toiminnan laajentumisen vuoksi riittämät tömiksi, johtokunta pyysi ja sai pankkivaltuusmiehiltä helmikuun 25 päivänä valtuuden ryh tyä neuvottelemaan maa-alueen ostamisesta uutta setelipainoa varten Helsingin maalaiskun nalta, joka johtokunnan suorituttamien kysely jen tuloksena oli tarjonnut sopivimmalta näyt tävän kaupungin ulkopuolella sijaitsevan määrä alan tarkoitusta varten. Marraskuun 28 päivänä pankkivaltuusmiehil le lähettämässään kirjelmässä johtokunta ilmoit ti, että pankkivaltuusmiesten taholta esitetyn toivomuksen mukaisesti oli myös Helsingin kaupungin elimiltä tiedusteltu tonttia, mutta koska tarkoitukseen sopivaa aluetta kaupungin rajojen sisällä ei ollut voitu pankille osoittaa, johtokunta oli hankkinut Helsingin maalaiskun nalta sitovan myyntitarjouksen siitä kunnan omistamaan Stubbackan tikan RN:o 2n kuulu vasta maa-alueesta, jonka johtokunta jo helmi kuun 25 päivänä oli ilmoittanut mielestään tar koitukseen sopivaksi. Sanottu alue sijaitsee Helsingin maalaiskunnan Viinikkalan kylässä Voutilan teollisuusalueella ulomman kehätien varrella noin 1.5 km:n päässä Hämeenlinnan valtatien risteyksestä ja noin 20 km:n etäisyy dellä Helsingistä. Tarjouksessaan maalaiskunta esitti kaupan kohteeksi tulevan alueen suuruudeksi kolme vaihtoehtoa, noin 16 ha: sta noin 64 ha:iin, sekä ilmoitti sitoutuvansa suorittamaan vuoden 1970 loppuun mennessä aluetta palvelevan kunnallistekniikan, jolla tarkoitetaan kadun ra kentamista tontin rajalta Helsingin ohikulkutie -nimiselle maantielle sekä vesi- ja viemärijohto jen rakentamista tontin rajalle saakka. Teolli suusalueen kaavamääräysten mukaan alueella saa kerrosalan suhde rakennusalaan olla enin tään 1.00 ja rakentamiseen käytetty ala enin tään 60 % tontin pinta-alasta. Alueen tehdasja varastorakennuksiin saadaan sijoittaa niiden käyttöön liittyviä toimisto-, ruokailu- ja muita vastaavia tiloja ja alueelle saadaan rakentaa vain laitoksen käytön kannalta välttämättömät asun not. Tarjoukseen liitetyt maaperäntutkimuskar-

5 21 20 tat osoittivat, että pienin tarjottu alue muodos tui suurimmaksi osaksi kehätien varressa ole vasta peltoalasta, kun taas muu osa tarjottua aluetta sisälsi myös maanalaisten tilojen raken tamiseen sopivaa kalliota ja suurimpaan tarjot tuun alueeseen sisältyi lisäksi osittain suo peräistä jätealueeksi soveltuvaa maastoa. Teol lisuusalueiden suuren kysynnän vuoksi kunnan myyntitarjous oli voimassa vain kertomusvuo den loppuun. Kirjelmässään johtokunta ilmoitti, että ottaen huomioon tarjotun alueen maasto-olosuhteet samoin kuin rakentamismääräykset sekä nyt nähtävissä olevan rakennustarpeen, joka tulisi toteutettavaksi lähimpien 30 vuoden aikana, ynnä kaavamääräysten mukaan varattavat py säköintitilat, viheralueet yms., olisi suurin tar jottu alue, noin 64 ha, edullisin uuden setelipainon ja sen teknisten laitosten sijoituspai kaksi. Tällöin olisi myös järjestettävissä laitos ten jätekysymys ja muodostettavissa varsinaisen rakennusalan ympärille rajavyöhyke, jonka avul la alueen vartiointi ja turvallisuuskysymysten järjestely voitaisiin helposti hoitaa. Kun han kittavan alueen tulisi tyydyttää setelipainon ja siihen liittyvien ynnä eräiden muiden teknisten laitosten rakennusalan tarpeet kauaksi tulevai suuteen ja kun nyt on tarjottu sopivalla etäi syydellä kaupungista tarkoitukseen soveltuva alue, johtokunta esitti pankkivaltuusmiesten päätettäväksi, että tarjottu noin 64 ha:n suu ruinen määräala, joka kuuluu Helsingin maa laiskunnan omistamaan Stubbacka nimiseen ti laan RN:o 222 Helsingin pitäjän Viinikkalan kylässä, ostettaisiin Suomen Pankille setelipai non ja siihen liittyvien ynnä eräiden muiden teknisten laitosten sijoituspaikaksi 2.5 milj. markan kauppahinnasta sekä muilla johtokun nan sopimilla kauppaehdoilla ja että johtokunta oikeutettaisiin tekemään Helsingin maalaiskun nan kanssa sanottua määräalaa palvelevien kun nallisteknisten töiden suorittamisesta sopimus 1.5 mili. markan suuruista korvausta vastaan. Pankkivaltuusmiehet hyväksyivät johtokun nan esitykset joulukuun 5 päivänä, ja kauppa kirja sekä erillinen sopimus kunnallisteknisistä töistä allekirjoitettiin saman kuun 18 päivänä. Ulkomaisia asiamiespankkeja Kokouksessaan syyskuun 24 päivänä pankki valtuusmiehet päättivät, että Suomen Pankin kirjeenvaihtajapankeiksi otetaan seuraavat ulko maiset pankkilaitokset: Scandinavian Bank Ltd, Lontoo, Commerzbank AG, Diisseldorf, Detroit Bank and Trust Company, Detroit, sekä pank kilaitokset, joiden pääkonttorit jo ovat pankin asiamiehiä, nimittäin: Canadian Imperial Bank of Commerce, New York, First National City Bank, Lontoo, Deutsche Bank AG, Frankfurt a.m. ja Dresdner Bank AG, Diisseldorf. Vielä pankkivaltuusmiehet päättivät, että kaikki ne keskuspankit, joiden kanssa Suomen Pankilla on pankkiyhteyksiä, katsotaan Suomen Pankin ulkomaisiksi asiamiehiksi ja että pankin ulko maisiin asiamiehiin rinnastetaan Kansainvälinen Valuuttarahasto, Kansainvälinen Jälleenraken nuspankki, Kansainvälinen Rahoitusyhtiö, Kan sainvälinen Kehittämisjärjestö, Aasian Kehitys pankki ja Inter-American Development Bank. Suostumus Saariselkä Oy: n osakkeiden merkitsemiseen Johtokunnan esityksestä pankkivaltuusmiehet antoivat kesäkuun 3 päivänä pitämässään ko kouksessa suostumuksensa osakemerkintään, jolla pankki saa omistukseensa kymmenen markan suuruista osaketta Saariselkä Oy:ssä. Yhtiön lähimpänä tarkoituksena on rakentaa Suomen Pankin tunturimajan viereen Kaunispään rinteelle hiihtohissi, mikä tulee laajentamaan pankin majan käyttömahdollisuuk sia. Myönnetyt perhe-eläkkeet, avustukset ja hautausavut Pankkivaltuusmiehet myönsivät kertomus vuoden aikana yhden perhe-eläkkeen, yhden avustuksen ja kolme hautausapua. Haarakonttorien valvojat Pankin haarakonttorien valvojina ja heidän varamiehinään ovat vuonna 1970 pankkival tuusmiesten päätöksen nojalla seuraavat hen kilöt: Joensuun konttori: valvojat varatuomari Mauno Moilanen ja kauppias Aulis Erkki Tahvo Aho sekä varamiehet rehtori, filosofian maisteri Aulis Olavi Waldemar Koivusalo ja lääninkamreeri, varatuomari Otto Alvar Gustaf Sorasalmi; jyväskylän konttori: valvojat poliisitarkas taja, varatuomari Eino Ilmari Karpio ja oikeuspormestari Aaro Tapio Häkkinen sekä vara miehet johtaja, maanviljelysneuvos, maatalousja metsätieteiden kandidaatti Veikko Verner Varesmaa ja lääninkamreeri, varatuomari Uuno Osmo Volmari Aarnio; Kotkan konttori: valvojat tehtaanjohtaja, yli-insinööri Mauno Sopanen ja poliisimestari Eero Johannes Kettunen sekä varamiehet oi keusneuvosmies Heikki Pajari ja varatuomari Leif Gunnar Thuresson Häggblom; Kuopion konttori: valvojat pormestari Alvar Hjalmar Mikael Hurtta ja hovioikeudenneuvos Toimi Tulikoura sekä varamiehet agronomi Lauri Arvid Pekkarinen ja konttorinjohtaja, ekonomi Lauri Johannes Salmi; Lahden konttori: valvojat johtaja Esko Bruno Kunnas ja oikeusneuvosmies Timo Jo hannes Tuori sekä varamiehet rehtori Ilmari Johannes Vartiainen ja kaupunginvouti, lain opin kandidaatti Matti Sakari Rintala; Mikkelin konttori: valvojat rehtori Pauli Veli Vainio ja väestönsuojeluntarkastaja, vara tuomari Viljo Uolevi Lehtolainen sekä vara miehet oikeusneuvosmies Jorma Kalevi Peko nen ja kaupallinen johtaja, merkonomi Erkki Heikki Nevasaari; Oulun konttori: valvojat kaupungintaloustarkastaja, ekonomi Ville Kalevi Matturi ja lääninverotarkastaja, varatuomari Aulis Evert Virtanen sekä varamiehet kaupunginlakimies, varatuomari Erkki August Korhonen ja poliisi tarkastaja, varatuomari Yrjö Kalervo Liisto; Porin konttori: valvojat pormestari Väinö Wilhelm Hahta ja kunnallispormestari Olavi Einar Koivisto sekä varamiehet toimitusjohtaja Heimo Kalervo Kaitila ja johtaja, ekonomi Lasse Jukka Pollari; Rovaniemen konttori: valvojat konttoripääl likkö, ekonomi Juho Kalervo Lahtinen ja lää ninkamreeri, varatuomari Vilho Johannes Haa taja sekä varamiehet kaupunginsihteeri, vara tuomari Aarne Johannes Koponen ja lääninverotarkastaia, lainopin kandidaatti Erkki Emanuel Ollila; Tampereen konttori: valvojat oikeuspormestari Jyrki Jalo Unto Tuominen ja yliopistonsihteeri, varatuomari Aunis Kasperi Kantonen sekä varamiehet kaupunginsihteeri, varatuomari Matti Esaias Nahkola ja toimitusjohtaja, hal linto-opin kandidaatti Eero Einar Lindfors; Turun konttori: valvojat lääninneuvos Yrjö Hemminki Aliharmi ja maanviljelysneuvos Frans Einari Karvetti sekä varamiehet profes sori Auvo Armo Säntti ja kaupunginsihteeri, varatuomari Tauno Ilmari Maijala; Vaasan konttori: valvojat liikevaihtoverotoimiston johtaja, lainopin kandidaatti Äke Jo hannes Helanko ja tehtaanjohtaja Ralf-Erik Klockars sekä varamiehet lääninasessori, vara tuomari Henrik Matias Palomäki ja johtaja, ekonomi Esko Olavi Antero Kaikko. Pankkivaltuusmiehet Pankkivaltuusmiehinä toimivat vuonna 1969 eduskunnan valitsijamiesten sanottuun tehtä vään valitsemat seuraavat henkilöt: Kokkola, Veikko Johan, kaupunginjohtaja, Saarinen, Aarne Armas, puolueen puheen johtaja, Kaasalainen, Nestori Johannes, maanviljelijä, Junnila, Tuure Jaakko Kalervo, filosofian tohtori, pankinjohtaja, Paasio, Kustaa Rafael, puolueen puheen johtaja, Uusitalo, Eino Oskari, agrologi, Lehto, Oiva, jaostosihteeri, Melin, Ingvar Selimson, kauppatieteiden lisensiaatti, filosofian maisteri, johtaja, Salonen, Olavi Oskar, yhteiskuntatieteiden maisteri, varapääjohtaja. Edellä luetelluista kolme ensin mainittua muodostavat suppeamman valtuuston. Puheenjohtajana toimi koko vuoden pankkivaltuusmies Kokkola ja varapuheenjohtajana pankkivaltuusmies Saarinen. Tilintarkastajat Pankin tilintarkastajiksi vuoden 1969 tilejä tarkastamaan valitsijamiehet valitsivat seuraa vat henkilöt: Siltanen, Sylvi Cecilia, kirjanpitäjä, hänen varamiehensä Paasivuori, Tyyne Maria, sosio nomi; Sinkkonen, Yrjö, kunnallisneuvos, hänen va ramiehensä Pesola, Pekka Antero, varatuomari; Kivimäki, Erkki Antero, taloudenhoitaja, hä nen varamiehensä Aitamurto, Aarno Kari An tero, varatuomari;

6 22 Kemppainen, Jaakko Abram, varatuomari, Hykkäälä, Heikki Kalervo, toimistopäällikkö, hänen varamiehensä Nordström, Torsten Edvin, diplomi-insinööri; hänen varamiehensä Vilponiemi, Väinö Antero, piirisihteeri. Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta Aarne Saarinen T. Junnila Eino Uusitalo Ingvar S. Melin VEIKKO KOKKOLA Nestori Kaasalainen Rafael Paasio Oiva Lehto Olavi Salonen Pertti Tammivuori

7

Asetelmaan eivät sisälly pankkien Suomen Pankille termiiniehdoin myymät kassaobligaatiot, joita pankin omistuksessa oli vuoden

Asetelmaan eivät sisälly pankkien Suomen Pankille termiiniehdoin myymät kassaobligaatiot, joita pankin omistuksessa oli vuoden 10 11 Valtio lunasti maaliskuussa vuoden 1953 vakauttani islainan viimeisen 1250 milj. vmk:n obligaation, jolloin laina tuli koko naisuudessaan loppuun suoritetuksi. Suomen Pankki myönsi samassa kuussa

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (2)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (2) PÖRSSITIEDOTE 9.4.2003 klo 13.00 1 (2) :N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Olvi Oyj jakaa 1,25 euroa osinkoa vuodelta 2002. Yhtiökokous myönsi valtuutuksen hallitukselle omien osakkeiden luovuttamiseen

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1954 N:o 29-30 N :o 29. Kiertokirje kovan rahan lähettämisestä Suomen Pankin pää- ja haarakonttoreihin. Tiliohjesäännön 50 :n 2. kohdan määräysten mukaan

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo ( 2 )

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo ( 2 ) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.4.2000 klo 9.00 1 ( 2 ) OLVI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Olvi Oyj jakaa 0,90 euroa osinkoa vuodelta 1999. Nykyiset hallituksen jäsenet valittiin uudelleen hallitukseen.

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2013 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 17 969 052,99 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

1992 vp - HE 48 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1992 vp - HE 48 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1992 vp - HE 48 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi leimaverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan leimaverolaista kumottaviksi sähkölaitoskiinteistön rekisteröimisestä

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT 1993 vp - HE 284 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräille omaisuudenhoitoyhtiöille myönnettävistä veronhuojennuksista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtion

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2014 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: Paikka: Läsnä: Tiistaina 8.4.2014 klo 13.00 alkaen Satamakaari 24, 00980 Helsinki Pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 1 (5) DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 Hallituksen ehdotukset ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi varsinaiselle yhtiökokoukselle 2017 2 (5) Hallituksen

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Rovaniemen kaupunki (1978283 1) Hallituskatu 7, PL 8216 96101 Rovaniemi jäljempänä Kaupunki Redinor Oy (0919708 1) perustettavan

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (3)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (3) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 5.4.2005 klo 13.00 1 (3) OLVI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Olvi Oyj jakaa 0,65 euroa osinkoa vuodelta 2004. Yhtiökokous myönsi valtuutuksen hallitukselle omien A-osakkeiden

Lisätiedot

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa 1992 vp- HE 101 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kaupunginviskaa Iista ja nimismiehestä käräjäoikeuden syyttäjänä ja laiksi kaupunginviskaaleista annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2015

Asiakirjayhdistelmä 2015 88. Senaatti-kiinteistöt Talousesitys HE 131/ vp (15.9.) Momentille ei myönnetä määrärahaa. 1. Palvelu- ja muut toimintatavoitteet Senaatti-kiinteistöt on valtiovarainministeriön hallinnonalalla toimiva

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,22 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1955 N:o 88 N:o 88. Kiertokirje Eräiden valtion varoista suoritettavien eläkkeiden järjestelystä on annettu seuraavat säännökset ja määräykset: I. Laki

Lisätiedot

Suhde valtioon. Pankin ja valtion tilisuhteet esitetään seuraavassa asetelmassa. Valtion tilit. milj. mk. Vastaavat: IBRD-vekseli

Suhde valtioon. Pankin ja valtion tilisuhteet esitetään seuraavassa asetelmassa. Valtion tilit. milj. mk. Vastaavat: IBRD-vekseli 12 Suhde valtioon Pankin ja valtion tilisuhteet esitetään seuraavassa asetelmassa. Valtion tilit 31. 12. 1965 31. 12. 1966 Muutos Vastaavat: IBRD-vekseli......... 11.5 + 1 1.5 Shekkitili...... 1. 1 39.8

Lisätiedot

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja Virolahden kunnanhallitus 50 21.03.2016 Virolahden kunnanhallitus 64 25.04.2016 Kuntalaisaloite Asunto Oy Virolahden Sulkutie 1:n koko osakekannan ja rivitalojen tontin ostamiseksi, takauksen myöntämiseksi

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KOKO E LM A

KIERTO KIRJE KOKO E LM A POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KOKO E LM A 1953 N:o 42-43 N:o 42. Kiertokirje posti- ja lennätinlaitoksen virkailijain toimeen ottamista ja toimesta eroamista koskevien ohjeiden D-liitteen

Lisätiedot

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 12.4.2017 Copyright Bittium Corporation Bittium Corporation, Tutkijantie 8, FI-90590 Oulu, FINLAND, +358 40 344 2000, +358 8 343 032 Sisällysluettelo

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä St-1 Oy (Y-tunnus: 0201124-8)

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET 16.3.2016 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE OSINGONJAKOEHDOTUS Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2015 päivätyn taseen mukaan 34.214.777,30 euroa,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Eurajoen kunnan palkanmaksupäivät/lomarahan maksupäivä/eurajoen kunnan palkanmaksupäivät alkaen

Eurajoen kunnan palkanmaksupäivät/lomarahan maksupäivä/eurajoen kunnan palkanmaksupäivät alkaen Yhteistyötoimikunta 12 10.06.2010 Yhteistyötoimikunta 18 22.06.2010 Kunnanhallitus 178 29.06.2010 Yhteistyötoimikunta 3 03.03.2015 Kunnanhallitus 77 17.03.2015 Yhteistyötoimikunta 14 28.09.2016 Yhdistymishallitus

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-Oy Säästöpurje 19.03.2015 16:26:25 1(14) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 19.03.2015 Toiminimi: Asunto-Oy Säästöpurje Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2016 1 (5) 4 Sijoituksen tekeminen Stadion-säätiön perustamaan perusparannusrahastoon HEL 2016-013212 T 02 05 05 Päätösehdotus päättää esittää kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2015 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Valtiovarainministeriön määräys kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

Liite 6 Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2010 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 24 186 082,73 euroa, josta tilikauden

Lisätiedot

PSYKIATRIAN TUTKIMUSSÄÄTIÖ SR NIMISEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

PSYKIATRIAN TUTKIMUSSÄÄTIÖ SR NIMISEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT PSYKIATRIAN TUTKIMUSSÄÄTIÖ SR NIMISEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1. Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Psykiatrian Tutkimussäätiö sr, ruotsiksi Stiftelsen för Psykiatrisk Forskning sr, englanniksi Finnish

Lisätiedot

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU OUTOTEC OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Outotec Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 31.3.2014 kello 11.00 alkaen Finlandia-talolla, osoitteessa

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta EV 35/1997 vp - HE 248/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta sekä Euroopan talousalueen

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1956 N:o 51 N:o 51. Kiertokirje Eräiden valtion varoista suoritettavien eläkkeiden järjestelystä on annettu seuraavat säännökset: I. Laki Annettu Helsingissä

Lisätiedot

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta.

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta. 1 (7) V9.12.2008 PRH:n hyväksymät FINPRO RY:N SÄÄNNÖT Sääntöjen muutos rekisteröity 18.9.2009. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finpro ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 110/2009 vp Laki vakuutetun sairausvakuutusmaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun suuruudesta vuonna 2010 ja sairausvakuutuslain 7 luvun :n ja 18 luvun :n muuttamisesta Eduskunnalle ALOITTEEN

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Jokaisesta talletetusta Smk. 1,500: maksetaan. vana syistä, joiden yhtiö katsoo olevan hänen mää« Jokainen henkilö, joka on täyttänyt 21 vuotta

Jokaisesta talletetusta Smk. 1,500: maksetaan. vana syistä, joiden yhtiö katsoo olevan hänen mää« Jokainen henkilö, joka on täyttänyt 21 vuotta >Ai,i4éfow f Vaikka yhtiö koettaa estää petoksia, ei se pidä itseään vastuunalaisena, jos maksu tapahtuu henkilöille, jotka esittävät tämän sopimuksen, vaikka eivät olekaan valtuutettuja siihen, ellei

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.4.2006 klo 15.30 1 (4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.4.2006 klo 15.30 1 (4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.4.2006 klo 15.30 1 (4) OLVI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Olvi Oyj jakaa 0,85 euroa osinkoa vuodelta 2005. Yhtiökokous myönsi valtuutuksen hallitukselle omien A-osakkeiden

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2010 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 24 186 082,73 euroa, josta tilikauden voitto

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 SISÄLTÖ 1 ' Toiminta-ajatus... 3 2 ' Päävastuualueen toimielimet, tulosalueet ja jäsenmäärä... 3 3 ' Toimielimen ratkaisuvalta...

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous perjantaina 16. maaliskuuta 2012 klo Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous perjantaina 16. maaliskuuta 2012 klo Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki Varsinainen yhtiökokous perjantaina 16. maaliskuuta 2012 klo 13.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki Esityslista 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.2.2009 klo 16.15

TECHNOPOLIS OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.2.2009 klo 16.15 TECHNOPOLIS OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.2.2009 klo 16.15 YHTIÖKOKOUSKUTSU Technopolis Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 26.3.2009 klo 13.00 osoitteessa Elektroniikkatie

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset

Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset Kunnanhallitus 110 06.06.2016 Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset 406/220/2016 (367/220/2015) Kunnanhallitus 15.06.2015

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

MYYJÄ Kokkolan kaupunki 0179377-8 PL 43, 67101 Kokkola

MYYJÄ Kokkolan kaupunki 0179377-8 PL 43, 67101 Kokkola KH xx.xx.2014 Kvsto xx.xx.2014 KAUPPAKIRJA MYYJÄ Kokkolan kaupunki 0179377-8 PL 43, 67101 Kokkola OSTAJA Forsström Svante Peter Alexander perustettavien yhtiöiden lukuun Gamla Varvsvägen 55, 67300 Kokkola

Lisätiedot

Suomen Pankin tase ja tuloslaskelma

Suomen Pankin tase ja tuloslaskelma 15 jyn maailmanmarkkinahinnan lähes 50 prosentin laskun johdosta Suomen tuonnin arvo Neuvosto liitosta aleni noin kolmanneksen edellisvuotises ta. Vaikka tuonnin arvon aleneminen näkyi jo vuoden 1986 viennin

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 108 15.09.2016 KAUPUNGINHALLITUS 386 03.10.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 147 12.12.2016 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1327/10.1000.100001/2016

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

Messukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki. 1 043 edustettua osakasta Liite 1

Messukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki. 1 043 edustettua osakasta Liite 1 1 (7) KESKO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA NRO 1/2008 Paikka Messukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki Aika 31.3.2008 klo 13.00 14.50 Läsnä Osakkaat 1 043 edustettua osakasta

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa tilikaudelta 1.1.2015 31.12.2015 osinkoa 0,14 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle,

Lisätiedot

TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 1/2007

TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 1/2007 2007-03-22 1 (6) TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 1/2007 Aika Paikka Läsnä 22.3.2007, klo 17.00 alkaen TietoEnator Oyj, Kutojantie 6-8, Espoo Läsnä oli henkilökohtaisesti tai asiamiehen edustamina

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 89/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähkölain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkölain markkinavalvontaa koskevia säännöksiä. Esityksen

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen - Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen - Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen. YHTIÖKOKOUSKUTSU Norvestia Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina klo 11.00 Diana-auditoriossa, Erottajankatu 5, 00130 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

EDUSKUNNAN PANKKIVALTUUSMIESTEN KERTOMUS VUODELTA 1960 EDUSKUNNAN PANKKIVALIOKUNNALLE HELSINKI 1961

EDUSKUNNAN PANKKIVALTUUSMIESTEN KERTOMUS VUODELTA 1960 EDUSKUNNAN PANKKIVALIOKUNNALLE HELSINKI 1961 EDUSKUNNAN PANKKIVALTUUSMIESTEN KERTOMUS VUODELTA 1960 EDUSKUNNAN PANKKIVALIOKUNNALLE HELSINKI 1961 SISÄLTÖ Sivu Suomen Fankin toiminta... 3 Taloudellinen kehitys vuoden 1960 aikana.. 3 Suomen Pankin rahapolitiikka...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi, tarkoitus ja toiminta Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry:n SÄÄNNÖT

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki 06.08.2016 14:35:02 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 06.08.2016 Toiminimi: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki Yritys-

Lisätiedot