Ympäristölautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristölautakunta 19.09.2013"

Transkriptio

1 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/ Ympäristölautakunta Aika klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Karkkilan kaupungin arviointikertomus vuoden 2012 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta 86 Osavuosikatsaus Poikkeamishakemus rakennuksen laajentamiselle ja rakennuksen käyttötarkoituksen olennaiselle muutokselle tilalle Seppälä RN:o 7:65, os. Säynäislammintie 253, Karkkila 88 Poikkeamishakemus ilman rakennuslupaa rakennetun rakennuksen säilyttämiseksi ja muuttamiseksi se rakennusluvalla lomarakennukseksi tilalle Harjanne RN:o 5:19, os. Liukkaanranta, Karkkila 89 Oikaisuvaatimus vs. vastaavan rakennustarkastajan päätökseen koskien lomarakennuksen rakennuslupaa R vesikäymälän rakentamiskiellon osalta tilalle Kivinokka 8:16 90 Ympäristölautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöksiä Saapuneet kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset Ajankohtaiset asiat

2 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Salonen Rauno 18:43-20:38 puheenjohtaja Hellstén Eino 18:43-20:38 varapuheenjohtaja Ahjoniemi Markku 18:43-20:38 jäsen Pihlaja Kristiina 18:43-20:38 jäsen Salo Minna 18:43-20:38 jäsen Saukkola Ville 18:43-20:38 jäsen Takanen Tuula 18:43-20:38 jäsen Saari Jouni 18:43-20:38 varajäsen Vuorinen Tero 18:43-20:38 varajäsen Poissa Hjelm Jukka jäsen Laine Sini jäsen Majalahti Juha kaupunginjohtaja Lehtinen Erkki kh:n edustaja Sintonen Risto kh:n puheenjohtaja Muut osallistujat Setälä Kari 18:43-20:38 tekninen johtaja, esittelijä Levoniemi Jaana 18:43-20:38 asianhall.siht., ptk:npitäjä Kyyhkynen Pertti 18:43-19:30 kaavoituspäällikkö Sulander Minna 18:43-20:38 ympäristöpäällikkö Napari Matti 18:43-20:38 LVI-tarkastaja Luukkonen Jarkko 18:43-19:08 hallintopäällikkö Allekirjoitukset Rauno Salonen puheenjohtaja Jaana Levoniemi pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Karkkila klo Ville Saukkola Tuula Takanen Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Ympäristötoimiala klo Jaana Levoniemi asianhallintasihteeri

3 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/ Ympäristölautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ympäristölautakunta 82 Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille, varajäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Ympäristölautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet lautakunnan jäsenistä. Ehdotus: Päätös: Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltai seksi.

4 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/ Ympäristölautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta Ympäristölautakunta 83 Ympäristölautakunnan pöytäkirjan tarkastaa kullakin kerralla kaksi sitä varten valittua jäsentä. Teknisen johtajan ehdotus: Tarkastusvuorossa ovat Ville Saukkola ja Tuula Takanen. Pöytäkirja tarkastetaan teknisessä ja ympäristötoimessa klo Ympäristölautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ville Saukkola ja Tuula Takanen.

5 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/ Ympäristölautakunta Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Ympäristölautakunta 84 Teknisen johtajan ehdotus: Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyk sessä, jollei puheenjohtaja tai ympäristölautakunta toisin päätä. Toimielin voi ottaa kä si tel tä väk seen sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokous kut sussa. Ympäristölautakunta hyväksyy esityslistan asioiden käsittelyjärjes tyk seksi. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

6 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginvaltuusto Ympäristölautakunta Karkkilan kaupungin arviointikertomus vuoden 2012 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta 23/ /2013 Tark.ltk Tarkastuslautakunnan tehtävistä on säädetty kuntalaissa ja kunnan tarkastussäännössä. Keskeistä tarkastuslautakunnan työssä on arvioida, onko kaupunkia johdettu valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti tuloksellisesti ja tuleeko kaupungin tilintarkastus asianmukaisesti suoritetuksi. Tarkastuslautakunta on varainhoitovuoden aikana seurannut toimielinten ja johtavien viranhaltijoiden toimintaa. Toimintaa on seurattu tutustumalla toimielinten ja viranhaltijoiden päätöksiin, haastateltu johtavia viranhaltijoita ja vierailtu kunnan palvelupisteissä. Esityslistan liitteenä oli yhteenveto pöytäkirjan päätöksistä. Esitys Päätös Lautakunta keskustelee arviointikertomuksen laatimisesta sekä siihen otettavista asioista ja an taa sih tee rille oh jeita jat ko val mistelua varten. Lautakunta keskusteli arviointikertomuksen laatimisesta sekä siihen otettavista asioista ja antoi sihteerille ohjeita luonnoksen laatimista varten. Tark.ltk Tarkastuslautakunnan tehtävistä on säädetty kunta laissa ja kunnan tarkastussäännös sä. Keskeistä tarkastuslauta kunnan työssä on arvioida, onko kau punkia johdettu valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti tu loksellisesti ja tuleeko kau pungin tilintarkastus asianmukaisesti suoritetuksi. Tarkastuslautakunta on varainhoitovuoden aikana seurannut toimielinten ja johtavien viran haltijoiden toimintaa. Toimintaa on seurattu tutustumalla toimielin ten ja viranhaltijoiden päätöksiin, haastateltu johtavia viranhaltijoi ta ja vierailtu kunnan palvelupisteissä. Esityslistan liitteenä oli sihteerin laatima luonnos. Esitys Päätös Lautakunta keskustelee arviointikertomuksen laatimisesta, sihteerin laatiman luonnoksen täydentämisestä sekä muista kertomukseen otettavista asioista ja antaa sihteerille ohjeita jatkovalmistelua varten. Tarkastuslautakunta keskusteli ar viointikertomuk sen sisällöstä sihteerin laatiman luon noksen poh jalta. Tarkastus lautakunta antoi sihteerille näkemyk siä ja kohtia, jotka otetaan huomioon jatkoval-

7 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginvaltuusto Ympäristölautakunta mistelussa Tark.ltk Esitys Päätös Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen kä sittelyä. Esityslistan liitteenä on sihteerin laatima täydennetty luonnos vuo den 2012 arviointikertomukseksi. Lautakunta käsittelee, hyväksyy ja allekirjoittaa arviointikertomuksen vuoden 2012 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Lautakunta käsitteli, hyväksyi ja päätti allekirjoittaa arviointikertomuksen vuoden 2012 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle, että se edellyttäisi kaupunginhallitusta käsittelemään arviointikertomusta sekä hankkimaan siitä lautakuntien lausunnot ja toimittamaan näin saadun yhteenvedon valtuustolle. Kaupunginvaltuusto Tarkastuslautakunnan ehdotus: Esityslistan liite - Arviointikertomus 2012 Kaupunginvaltuusto - merkitsee liitteenä olevan arviointikertomuksen 2012 tietoonsa saatetuksi; ja - edellyttää kaupunginhallitusta käsittelemään arviointikertomusta sekä hankkimaan siitä lautakuntien lausunnot ja toimittamaan näin saadun yhteenvedon kaupunginvaltuustolle. Käsittely: Päätös: Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Erkki Nissinen selosti asiaa kokouksessa. Tarkastuslautakunan päätösehdotus hyväk syt tiin yk si mie li ses ti. Pöytäkirjan liite nro 24 - Arviointikertomus 2012 Ympäristölautakunta 85 Esittelijä: tekninen johtaja Kari Setälä Valmistelija / lisätietojen antaja: tekninen johtaja Kari Setälä, puh. (09) tai sähköposti

8 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginvaltuusto Ympäristölautakunta Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan ( 79) käsitellyt tarkastuslautakunnan valmisteleman arviointikertomuksen vuodelta Valtuusto on edellyttänyt toimielimiä käsittelemään arviointikertomusta ja toimittavan yhteenvedon valtuustolle. Tarkastuslautakunta on esittänyt kannanottonaan seuraavaa: Teknisen lautakunnan ulkoiset toimintakulut toteutuivat lähes talousarvion mukaisesti, mutta toimintatuottoja ei kertynyt talousarviossa odotettua määrää. Toimintakate ylitti talousarviomäärärahan Vastauksena kannanottoon on, että toimintakatteen ylittyminen aiheutui pääasiassa vedenmyyntituottojen alittumisesta ja talvikunnossapidon kustannusten arvioitua suuremmasta toteutumasta. Tarkastuslautakunta on esittänyt myös kannanottonaan seuraavaa: Ympäristölautakunnan toimintakulut ovat toteutuneet talousarviota pienempänä ja toimintatuotot ovat ylittyneet. Taloudelliset tavoitteet on saavutettu. Vastauksena kannanottoon on, että ympäristölautakunnan toimintakate alitti tarkistetun talousarviomäärärahan , eikä teknisellä ja ympäristötoimialalla ole lisättävää ympäristölautakunnan taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden suunnitelmien mukaiseen toteutumiseen. Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessaan myös kiinnittänyt huomiota: Kolmannen sektorin roolin vahvistumiseen, laskuttamattoman jäteveden osuuteen, laskuttamattoman veden määrään sekä vuotovesihankkeiden toteutumiseen. Vastauksena kannanottoihin on: Kolmannen sektorin kanssa on yhteistyö käynnistynyt. Yhteistyötä eri seurojen ja yhdistysten kanssa on tehty mm. seuraavissa kohteissa: Ahmoon kenttä, Huitin puisto, lemmikkieläinten hautausmaa ja Asemanranta. Yhteistyö jatkuu myös Laskuttamattoman jäteveden määrää tulee tarkastella pitkällä aikavälillä ja esim. sateinen kesä on aiheuttanut merkittävää jäteveden määrän lisäystä puhdistamolla. Suuri merkitys on myös viemäriverkoston merkittävällä korjausvelan määrällä. Tarkastuslautakunta on pitänyt erittäin tärkeänä, että viemäriverkostojen kunnostusta tehostetaan, jotta jäteveden puhdistuksen määrä saataisiin huomattavasti alenemaan. Tarkastuslautakunnan näkemykseen on helppo yhtyä. Vesihuoltolaitoksen osalta myydyn veden / pumpatun veden määrän suuri poikkeama on edelleen seurausta aikaisempien vuosien / vuosikymmenien suunnittelemattomuudesta ja määrä-

9 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginvaltuusto Ympäristölautakunta Teknisen johtajan ehdotus: rahojen kohdentamattomuudesta verkostosaneerauksen osalta. Verkoston korjausvelka on edelleen erittäin suuri, vaikka vuotovesihankkeiden toteuttaminen on nyt saatu suunnitelmalliseksi ja korjausinvestoinneille on kohdennettu määrärahoja. On hyvä, että laskuttamattoman veden määrä on laskenut 5,3 %, joka osoittaa, että kehitys on oikean suuntainen. Suunnitelmallinen toiminta jatkuu määrärahojen puitteissa myös tulevina vuosina. Teknisen ja ympäristötoimialan investointihankkeisiin oli vuonna 2012 varattu 4'342'420 euroa, ennakoimattomia valtionavustuksia hankkeisiin saatiin 163'670 euroa. Investointien toteutumaprosentiksi muodostui hyvä 94,8 %. Tuleville vuosille suunnitellut investoinnit tulevat muodostamaan ison haasteen hyvälle taloussuunnittelulle. Esityslistan oheismateriaali - Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2012 Ympäristölautakunta käy keskustelua arviointikertomuksesta ja an taa edellä olevat vastaukset arviointikertomukseen vuodelta Ympäristölautakunta päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa. Päätös: Täytäntöönpano: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. kaupunginhallitus/ -valtuusto

10 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/ Ympäristölautakunta Osavuosikatsaus /02.02/2013 Ympäristölautakunta 86 Esittelijä: tekninen johtaja Kari Setälä Valmistelija / lisätietojen antaja: tekninen johtaja Kari Setälä, puh. (09) tai sähköposti Teknisen johtajan ehdotus: Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan talousarvion seurantaraportti ja toteutumisennuste (osavuosikatsaus) laaditaan lautakunnille ja kaupunginvaltuustolle kolme kertaa vuodessa. Ensimmäinen raportti koskee ajanjaksoa ja se sisältää euromääräiset talouden toteutumat. Toinen raportti ajanjaksolta ja kolmas raportti ajanjaksolta sisältävät sekä euromääräiset talouden toteutumat että toiminnallisten tavoitteiden toteutumat. Kolmas raportti on samalla tilinpäätösennuste. Varsinainen tilinpäätös käsitellään valtuustossa talousarviovuotta seuraavan vuoden kesäkuun kokouksessa. Esityslistan oheismateriaali: - osavuosikatsaus 2/2013 Lautakunta merkitsee tiedoksi osavuosikatsauksen 2/2013. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntöönpano: -

11 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/ Ympäristölautakunta Poikkeamishakemus rakennuksen laajentamiselle ja rakennuksen käyttötarkoituksen olennaiselle muutokselle tilalle Seppälä RN:o 7:65, os. Säynäislammintie 253, Karkkila 317/ /2013 Ympäristölautakunta 87 Esittelijä: tekninen johtaja Kari Setälä Valmistelija / lisätietojen antaja: kaavoituspäällikkö Pertti Kyyhkynen, puh. (09) tai sähköposti Luvanhakija ja rakennuspaikan sijainti Hannu Säde hakee rakentamista koskevaa poikkeamispäätöstä. Rakennuspaikan muodostaa pinta-alaltaan m²:n suuruinen tila Seppälä RN:o 7:65 Vaskijärven kylässä. Rakennuspaikka sijaitsee osoitteessa Säynäislammintie 253, Karkkila. Rakennus, jota laajennetaan ja jolle haetaan käyttötarkoituksen muutosta, on hakijan tekemän ilmoituksen mukaan 1 ½ -kerroksinen lomarakennus (46,1 k-m2). Tilalla sijaitsee myös vanha asuinrakennus, jota ei käytetä asumiseen sekä 4 talousrakennusta. Rakennustoimenpide Hankkeen tavoitteena on rakentaa tilalla olevan tekolammen ranta-alueella sijaitsevaan 1 ½ -kerroksiseen loma-asuntoon (46,1 k-m2) 1-kerroksinen laajennus (44 k-m2) sekä muuttaa lomarakennus asuinrakennukseksi. Kaavoitustilanne Voimassa olevassa Uudenmaan maakuntakaavassa alueelle ei ole osoitettu käyttötarkoitusta. Alueen kaakkoispuolella kulkee ulkoilureitti. Karkkilan yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto hyväksynyt , oikeusvaikutukseton) alue on maa- ja metsätaloustoiminnoille varattua aluetta (Mm). Alueelle saa rakentaa maa- ja metsätaloustuotannolle tarpeellisia rakennuksia ja laitteita. Alueen käyttöä järjestettäessä tulee lähtökohtana olla maa- ja metsätalouden toimintaedellytysten turvaaminen. Milloin em. toiminnoilla ei aiheudu erityistä haittaa, tulee alueelle sallia yleisiä virkistystarkoituksia palvelevien rakennuksien ja laitteiden rakentaminen. Alue ei kuulu Karkkilan keskustan yleiskaavan 2015 (vahvistettu ) alueeseen eikä Karkkilan keskustaajaman ja kaakkoisosan osayleiskaavan (valtuusto hyväksynyt , ei vielä lainvoimainen) alueeseen. Alueella ei ole ranta-asemakaavaa.

12 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/ Ympäristölautakunta Teknisen johtajan ehdotus: Rakentamisrajoitus Hanke edellyttää poikkeamista maankäyttö- ja rakennuslain 72 :n 1 mom. mukaisesta rantarakentamisesta. Naapurien kuuleminen Hakija on kuullut naapurit (6 kpl), heillä ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta. Poikkeamispäätöksen lähtökohdat ja perustelut Rakennushanke edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain 72 :n mukaista poikkeamista rakennuksen laajentamiselle ja rakennuksen käyttötarkoituksen olennaiselle muutokselle ranta-alueella. Hakemuksen mukainen rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle ja alueiden käytön muulle järjestämiselle. Haettuun lupaan suostuminen ei vaaranna maanomistajien tasapuolisen kohtelun vaatimusta lupakäsittelyssä. Haetulle poikkeamiselle on hakemuksen tueksi esitetty erityisiä syitä. Myönteiselle poikkeamisratkaisulle on olemassa maankäyttö- ja rakennuslain 172 :n tarkoittamat edellytykset. Esityslistan liite - sijaintikartat ja asemapiirustukset Ympäristölautakunta toteaa, että Hannu Säteen hakemuksen mukainen rakennushanke edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain 72 :n mukaista poikkeamista rakennuksen laajentamiselle ja rakennuksen käyttötarkoituksen olennaiselle muutokselle ranta-alueella. Ympäristölautakunta hyväksyy poikkeamislupahakemuksen koskien poikkeamista maankäyttö- ja rakennuslain 72 :n 1 mom. mukaisesta rantarakentamisesta. Ympäristölautakunta katsoo, että poikkeaminen täyttää MRL 172 :n mukaiset edellytykset. Hakemuksen tueksi on esitetty erityisiä syitä ja haettu rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle ja alueiden käytön muulle järjestämiselle. Haettuun lupaan suostuminen ei vaaranna maanomistajien tasapuolisen kohtelun vaatimusta lupakäsittelyssä. Sovelletut oikeusohjeet Maankäyttö- ja rakennuslaki 171, 172, MRL 72 1.mom. ja Karkkilan kaupungin rakennusjärjestyksen luku 4.2 ja 5.2. Maksu 392 Karkkilan kaupungin Kaavoitustaksa : 5 Poikkeamispäätösten ja suunnittelutarvealueiden rakentamisen erityisten edellytysten ratkaisujen käsittely Ympäristölautakunta päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän py kälän

13 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/ Ympäristölautakunta osalta kokouksessa. Käsittely: Päätös: Kaavoituspäällikkö Pertti Kyyhkynen selosti asiaa kokouksessa. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjan liite nro 28 - sijaintikartat ja asemapiirustukset Täytäntöönpano: Hakija, Uudenmaan ELY-keskus, mittaustoimisto, alkuperäisiin asiakirjoihin

14 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/ Ympäristölautakunta Poikkeamishakemus ilman rakennuslupaa rakennetun rakennuksen säilyttämiseksi ja muuttamiseksi se rakennusluvalla lomarakennukseksi tilalle Harjanne RN:o 5:19, os. Liukkaanranta, Karkkila 248/ /2013 Ympäristölautakunta 88 Esittelijä: tekninen johtaja Kari Setälä Valmistelija / lisätietojen antaja: kaavoituspäällikkö Pertti Kyyhkynen, puh. (09) tai sähköposti Luvanhakija ja rakennuspaikan sijainti Pentti Jokela hakee rakentamista koskevaa poikkeamispäätöstä. Rakennuspaikan muodostaa pinta-alaltaan m²:n suuruinen tila Harjanne RN:o 5:19 Vattolan kylässä. Rakennuspaikka sijaitsee osoitteessa Liukkaanranta, Karkkila. Tilalla on hakijan ilmoituksen mukaan 1-kerroksinen, alueelle vuonna 1991 siirretty viipaleparakki (noin 30 k-m2), jolla ei ole rakennuslupaa. Kantatilatarkastelu Tila Harjanne RN:o 5:19 Vattolan kylässä on rekisteröity Tilan maapinta-ala on 15,9800 hehtaaria. Rakennuslain tullessa voimaan v.1959 emätilana on ollut Sanna RN:o 5:8x, jonka pinta-ala on ollut 146,9510 ha. Yhteensä emätilasta on muodostettu 45 uutta tilaa. Tiloista on rakennettu 28. Karkkilan kaupungin valtuustossa vuonna 2008 hyväksytyn Maapoliittisen ohjelman mukaan kyselyn kohteena olevan emätilan alueelle sallitaan laskennassa ranta-alueita ja rakennuspaikaksi soveltumattomia alueita vähentämättä enintään 11 rakennuspaikkaa. Niitä on käytetty 28. Tilan Harjanne RN:o 5:19 alueella ei ole enää käytettävissä kantatilaperiaatteen mukaista rakennusoikeutta. Rakennustoimenpide Hankkeen tavoitteena on säilyttää Tämäkohtun ranta-alueella sijaitseva ilman rakennuslupaa rakennettu 1-kerroksinen viipaleparakki (noin 30 k-m2) ja hakea se rakennusluvalla lomarakennukseksi. Kaavoitustilanne Voimassa olevassa Uudenmaan maakuntakaavassa alue on metsätalousvaltaista aluetta (MLY), joka on laaja, yhtenäinen ja ekologisen verkoston kannalta merkittävä. Alueen koillispuolella kulkee ulkoilureitti. Karkkilan yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto hyväksynyt , oikeusvaikutukseton) alue on maa- ja metsätalousval-

15 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/ Ympäristölautakunta taista aluetta, jolle voidaan sijoittaa virkistystoimintoja ja loma-asutusta (Mm1). Alueelle voidaan rakentaa maa- ja metsätaloustuotannolle tarpeellisia rakennuksia ja laitteita, elleivät nämä tuota haittaa oleville ja suunnitelluille virkistystoiminnoille. Alueelle voidaan rakentaa myös virkistys- ja vapaa-ajan toimintoja palvelevia rakennuksia ja laitteita sekä loma-asuntoja. Alueen luontaista kasvillisuutta on pyrittävä säilyttämään ja kehittämään. Alue ei kuulu Karkkilan keskustan yleiskaavan 2015 (vahvistettu ) alueeseen eikä Karkkilan keskustaajaman ja kaakkoisosan osayleiskaavan (valtuusto hyväksynyt , ei vielä lainvoimainen) alueeseen. Karkkilan rantayleiskaavassa (kaupunginvaltuusto hyväksynyt , oikeusvaikutukseton) alue on loma-asutusaluetta (RA-2). Alueelle voidaan rakentaa osayleiskaavassa esitetty määrä uusia loma-asuntoja (1). Rakentaminen tulee sijoittaa vähintään 30 metrin etäisyydelle rantaviivasta ellei ranta-alueen maasto tai kasvillisuus edellytä muunlaista sijoittamista. Alueella ei ole ranta-asemakaavaa. Rakentamisrajoitus Hanke edellyttää poikkeamista maankäyttö- ja rakennuslain 72 :n 1 mom. mukaisesta rantarakentamisesta. Hakijan perustelut Haemme lupaa säilyttää olemassa oleva rakennus, koska siihen on silloinen rakennustarkastaja antanut luvan rakentaa (valmistelija: lupaa ei löydy kaupungin arkistoista eikä hakijalta). Tontille kulkee yksityistie. Naapurien kuuleminen Hakija on kuullut naapurit (3 kpl), heillä ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta. Poikkeamispäätöksen lähtökohdat ja perustelut Rakennushanke edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain 171 :n mukaista poikkeamista ilman rakennuslupaa rakennetun rakennuksen säilyttämiseksi ja muuttamiseksi se rakennusluvalla lomarakennukseksi ranta-alueella. Päätösvalta poikkeamislupa-asiassa on Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella (ELY-keskus). Hakemuksen mukainen rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle ja alueiden käytön muulle järjestämiselle. Haettuun lupaan suostuminen ei vaaranna maanomistajien tasapuolisen kohtelun vaatimusta lupakäsittelyssä. Haetulle poikkeamiselle on hakemuksen tueksi esitetty erityisiä syitä. Myönteiselle poikkeamisratkaisulle on olemassa maankäyttö- ja rakennuslain 172 :n tarkoittamat edellytykset sekä on perusteltua puoltaa haettua poikkeamista Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus). Esityslistan liite

16 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/ Ympäristölautakunta Teknisen johtajan ehdotus: - sijaintikartat ja asemapiirustus Ympäristölautakunta toteaa, että Pentti Jokelan hakemuksen mukainen rakennushanke edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain 171 :n mukaista poikkeamista ilman rakennuslupaa rakennetun 1-kerroksisen viipaleparakin (noin 30 k-m2) säilyttämiseksi ja muuttamiseksi se rakennusluvalla lomarakennukseksi ranta-alueella. Päätösvalta maankäyttö- ja rakennuslain 171 :n mukaisessa poikkeamislupa-asiassa on Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella (ELY-keskus). Ympäristölautakunta puoltaa poikkeamislupahakemusta koskien poikkeamista maankäyttö- ja rakennuslain 72 :n 1 mom. mukaisesta rantarakentamisesta Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) sekä hyväksyy poikkeamisen. Ympäristölautakunta katsoo, että poikkeaminen täyttää MRL 172 :n mukaiset edellytykset. Hakemuksen tueksi on esitetty erityisiä syitä ja haettu rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle ja alueiden käytön muulle järjestämiselle. Haettuun lupaan suostuminen ei vaaranna maanomistajien tasapuolisen kohtelun vaatimusta lupakäsittelyssä. Sovelletut oikeusohjeet Maankäyttö- ja rakennuslaki 171, 172, MRL 72 1.mom. Maksu 196 Karkkilan kaupungin Kaavoitustaksa : 5 Poikkeamispäätösten ja suunnittelutarvealueiden rakentamisen erityisten edellytysten ratkaisujen käsittely Käsittely: Päätös: Kaavoituspäällikkö Pertti Kyyhkynen selosti asiaa kokouksessa ja hän poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjan liite nro 29 - sijaintikartat ja asemapiirustus Täytäntöönpano: Hakija, Uudenmaan ELY-keskus, mittaustoimisto, alkuperäisiin asiakirjoihin

17 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/ Ympäristölautakunta Oikaisuvaatimus vs. vastaavan rakennustarkastajan päätökseen koskien lomarakennuksen rakennuslupaa R vesikäymälän rakentamiskiellon osalta tilalle Kivinokka 8:16 333/ /2013 Ympäristölautakunta 89 Esittelijä: tekninen johtaja Kari Setälä Valmistelija/ lisätietojen antaja: vs. vastaava rakennustarkastaja Taina Saari, puh. (09) , tai sähköposti Ilpo ja Juha Salmela ovat jättäneet ympäristölautakunnalle oikaisuvaatimuksen klo vs. vastaavan rakennustarkastajan rakennuslupapäätöksestä R Oikaisuvaatimus koskee kyseistä lupaa siltä osin kuin siinä on kielletty vesikäymälän rakentaminen. Hakijat vaativat luvan myöntämistä siten, että vesikäymälän rakentamiskielto kumotaan. Li säksi he esittävät, että lupakäsittelyssä on tehty sopimusrikko mus ja vs. vastaavan rakennustarkastajan menettely on ollut hal lintolain vastaista. Heidän mielestään vesikäymälän kielto olisi tul lut käsitellä vähäisenä poikkeuksena rakennusluvan yhteydessä. Samoin he vetoavat kuntalaisten yhdenvertaiseen kohteluun. Ilpo Salmela on syksyllä 2012 hakenut poikkeamislupaa vesikäymälän rakentamiseksi lomarakennukseen tilalle Kivinokka osoitteessa Karhunsalmenraitti 24, Karkkila. Alueella on voimassa Onkimaanjärven ranta-asemakaava, jossa on kielletty vesikäymälän rakentaminen. Kaavoituspäällikkö on tehnyt asiassa päätöksen eikä ole myöntänyt haettua poikkeusta. Ilpo Salmela on tehnyt päätöksestä oikaisuvaatimuksen ympäristölautakuntaan. Ympäristölautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja ollut silloin samaa mieltä kaavoituspäällikön kanssa ja todennut, että kaavoituspäällikön päätöstä ei ole syytä muuttaa. Ympäristölautakunnan päätöksestä ei ole tehty valitusta Helsingin hallinto-oikeuteen, joten kaavoituspäällikön päätös on lainvoimainen. Ilpo ja Juha Salmela jättivät rakennuslupahakemuksen lomarakennuksen rakentamiseksi Hakemusasiakirjoissa oli useita puutteita/ristiriitaisuuksia. Mm. vesikäymäläasiaan liittyen lupahakemuksessa puhuttiin kuivakäymälästä kun taas piirustuksissa ja jätevesisuunnitelmalomakkeessa vesikäymälästä. Hakijaa pyydettiin täydentämään/korjaamaan hakemusasiakirjat kaikilta puutteellisilta/virheellisiltä osin. Korjauspyyntö lähetettiin samalla sekä hakijalle, että Heikki Saariselle, hankkeen pääsuunnit-

18 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/ Ympäristölautakunta telijalle, kuten rakennusvalvonnassa yleisenä toimintatapana on. Pääsuunnittelijallahan on MRL:n mukaan velvollisuus huolehtia siitä, että rakennuslupa-asiakirjat ovat asianmukaiset ja ristiriidattomat. Vs. vastaava rakennustarkastaja myönsi rakennusluvan Lupa-asiakirjojen vesikäymälää koskevat ristiriidat poistettiin viranhaltijan toimesta punakynällä, kun asiakas ei sitä pyynnöistä huolimatta hoitanut ja kiirehti kuitenkin päätöksen saantia. Päätöksen liitteenä olevissa lu pa-asiakirjoissa ei ole ristiriitaa; missään ei ole vesikäymälää. Lupapäätökseen tuli useita ehtoja ja määräyksiä ja yksi niistä koskee vesikäymälän rakenta miskieltoa. Rakennuslupa myönnettiin ehdolla, että rakennuk seen ei asenneta vesikäymälää. MRL 175 :n mukaan rakennustarkastaja voi myöntää rakennusluvan yhteydessä vähäisiä poikkeuksia selvissä ja merkitykseltään sekä vaikutukseltaan vä häisissä tapauksissa. Vähäisen poikkeuksen myöntäminen ra kennusluvan yhteydessä selvitetään aina etukäteen yhteistyössä kaavoituspäällikön kanssa. Tapauskohtaisesti katsotaan vaatiiko asia poikkeamislupakäsittelyn vai voidaanko asia käsitellä raken nusluvan yhteydessä vähäisenä poikkeuksena. Vähäinen poik keaminen rakennusluvan yhteydessä edellyttää aina kaavoituk sen myönteistä suhtautumista asiaan.tässä tapauksessa tämä asia on siis ratkaistu jo syksyllä 2012, kun on edellytetty poikkeus lupakäsittelyä. Karkkilassa poikkeamisluvat asemakaavamää räyksistä on delegoitu hallintosäännöllä kaavoituspäällikölle. Rakennustarkastajan toimivalta ei riitä vähäisen poikkeuksen käsittelyyn rakennuslupapää töksen yhteydessä sen jälkeen kun kaavoituspäällikkö on tehnyt kielteisen poikkeuslupapäätöksen vesikäymälän rakentamiskiel losta ja ympäristölautakunta on pitänyt päätöksen ennallaan. Muut asiat joista rakennuslupapäätöksessä on myönnetty vähäinen poikkeus ovat sen si jaan merkitykseltään ja vaikutukseltaan vähäisempiä, joten ne on voitu käsitellä rakennusluvan yhteydessä vähäisinä poikkeuksina yhteisymmärryksessä kaavoituksen kanssa. Karkkilan ympäristölautakunta on tehnyt periaatepäätöksen vesikäymälöiden rakentamisen kieltämisestä ranta-alueilla. Päätöstä on syste maattisesti noudatettu kaavoittamattomilla alueilla, eikä siitä ole myönnetty poikkeuksia. Edelleen uusiin rantakaavoihin tulee vesi käymäläkielto. Linjaukset ovat yhtenäisiä Uudenmaan ely-kes kuksen kanssa. Voidaan siis todeta, että Karkkilassa kuntalaisia on tältä osin kohdeltu johdonmukaisesti ja tasapuolisesti. Lupakäsittely on kokonaisuudessaan ollut hallintolain mukaista. Mitään sopimuksia ei käsit telyn yhteydessä ole rikottu. Vs. vas-

19 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/ Ympäristölautakunta taavan rakennustarkastajan rakennuslupapäätös perustuu vesikäymälän rakentamiskiellon osalta delegointipäätöksen perusteella tehtyyn kaavoituspäällikön kielteiseen poikkeamispäätökseen ja lautakunnan päätökseen oi kaisuvaatimuksen käsittelystä. Rakennuslupaa koskevassa oikai suvaatimuksessa ei ole tuotu esille mitään sellaisia MRL:n perus tuvia perusteita, että päätöstä tulisi vesikäymälän rakentamiskiel lon osalta muuttaa. MRL 192 :n mukaan valitusoikeus rakennusluvasta on mm. rakennuspaikan omistajalla. Valitusosoituksen mukaan oikaisuvaatimus tuli jättää klo 15 mennessä Karkkilan ympäristölautakunnan käsiteltäväksi. Oikaisuvaatimusta käsittelevä viranomainen käsittelee nimenomaan oikaisuvaatimuksen ei kä koko sitä asiaa, jota oikaisuvaatimus koskee. Oikaisuvaati musta käsittelevä viranomainen on sidottu niihin vaatimuksiin, joi ta siinä esitetään, eikä se voi käsitellä asiaa laajemmin. Rakennuslupa-asiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa. Esityslistan liitteet - Ilpo ja Juha Salmelan oikaisuvaatimus liitteineen (liite 1) - Rakennuslupapäätös R (liite 2) - Onkimaanjärven rantakaavaote ja kaavamääräykset (liite 3) - Kaavoituspäällikön poikkeamislupapäätös (liite 4) - Ympäristölautakunnan päätös (liite 5) - Ilpo Salmelan lisäys oikaisuvaatimukseen saap (liite 6, jaet tu kokouksessa) Teknisen johtajan ehdotus: Ympäristölautakunta on tutkinut Ilpo ja Juha Salmelan oikaisuvaatimuksen ja toteaa, että 1. Oikaisuvaatimus on jätetty säädetyssä ajassa. 2. Ilpo ja Juha Salmela ovat lain tarkoittamia asian osaisia ja 3. oikaisuvaatimus ei anna aihetta muuttaa vs. vastaa van rakennus tarkastajan rakennuslupapäätöstä vesikäymälän ra kentamiskiel lon osalta. Perustelut: Ranta-asemakaavassa on kielletty vesikäymälän rakentaminen. Kaavoituspäällikkö on tehnyt kielteisen päätöksen kaavamääräyksestä poikkeamiseen. Ympäristölautakunta on pitänyt em. päätöksen ennallaan. Rakennusluvasta tehdyssä oikaisuvaatimuksessa ei ole tuotu esille mitään sellaisia perus teita, että päätöstä tulisi muuttaa.

20 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/ Ympäristölautakunta Käsittely: Päätös: LVI-tarkastaja Matti Napari ja ympäristöpäällikkö Minna Sulander selostivat asiaa kokouksessa. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjan liitteet nro 30 - Ilpo ja Juha Salmelan oikaisuvaatimus liitteineen (liite 1/30) - Rakennuslupapäätös R (liite 2/30) - Onkimaanjärven rantakaavaote ja kaavamääräykset (liite 3/30) - Kaavoituspäällikön poikkeamislupapäätös (liite 4/30) - Ympäristölautakunnan päätös (liite 5/30) - Ilpo Salmelan lisäys oikaisuvaatimukseen saap (liite 6/30, jaettu kokouksessa) Täytäntöönpano: Ilpo ja Juha Salmela, vs. vastaava rakennustarkastaja, rakennustarkastaja, lupasihteeri

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani.

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani. OIKAISUVAATIMUS Kunnallisasiat Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, velvolli

Lisätiedot

-2, ALMAAS 25.2.2015 19:00

-2, ALMAAS 25.2.2015 19:00 -2, ALMAAS 25.2.2015 19:00 Kokousaika 25.2.2015 klo 19.00 Kokouspaikka Sievin kunnantalo KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) Sivistyslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 klo 18:08-19:12 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) Keurusselän ympäristölautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 14:00-15:10 PAIKKA Keuruun kaupungintalo, Haapamäen huone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(19)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(19) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(19) Sivistyslautakunta 14.04.2015 AIKA 14.04.2015 klo 17:50-18:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Aika 16.12.2014 klo 17.30-19.30 Paikka Osallistujat Ilkon kurssikeskus Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri Attila, Marja Haanpää,

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12. Ympäristöjaosto 23.04.2015. Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45. Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12. Ympäristöjaosto 23.04.2015. Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45. Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12 Ympäristöjaosto 23.04.2015 Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45 Paikka Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Pöytäkirjan tarkastustapa

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Seurakuntaneuvosto Kokous 12.2.2015

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Seurakuntaneuvosto Kokous 12.2.2015 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Aika 12.2.2015 klo 17.30 19.35 Paikka Aitolahden kirkko, Jenseninkatu 4 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Eskelinen Riina-Eveliina

Lisätiedot

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 KUOPION HALLINTO-OIKEUS Antopäivä 4.9.201 3 Diaarinumero ASIA Valittaja Kunnallisvalitus Jouko Kärnä, Joensuu Päätökset, joihin on haettu muutosta Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 Valtuusto

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Aika Paikka 29.10.2014 klo 17.00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Alaja, Riitta Eskelinen,

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 09:00-12:56 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 69 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot