Työelämän yksityisyyden suoja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työelämän yksityisyyden suoja"

Transkriptio

1

2 Taina Kuokkanen Ahti Laitinen Martti Kairinen Työelämän yksityisyyden suoja Tutkimus päihteiden käyttötietojen ja kameravalvontatietojen sekä sähköpostiviestien suojasta Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 10/2008 Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

3 Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Aleksanterinkatu 4 PL 32 Puhelin HELSINKI VALTIONEUVOSTO Telekopio (09) Työ ja yrittäjyys 10/2008 Tekijät (toimielimestä: nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Taina Kuokkanen, Ahti Laitinen, Martti Kairinen Julkaisuaika Maaliskuu 2008 Toimeksiantaja(t) Työ- ja elinkeinoministeriö Toimielimen asettamispäivä Julkaisun nimi Työelämän yksityisyyden suoja Tiivistelmä Tämä tutkimus koskee työntekijöiden tietosuojaan liittyviä kysymyksiä, jotka liittyvät huumausainetestauksiin/alkoholinkäytön kontrolliin, kameravalvontaan ja sähköpostin/internetin valvontaan. Uusittu laki yksityisyyden suojasta työelämässä (YksitL 759/2004) tuli voimaan Tutkimuksen keskeiset teemat ovat: päihdeaineiden käyttö, kameravalvonta ja sähköposti. Ensiksi selvitetään, mitä näitä asioita koskevat säännökset edellyttävät työelämän osapuolilta, erityisesti työnantajalta. Ongelmia on tutkittu sekä sosiologisten että oikeustieteellisten menetelmien avulla. Empiirinen materiaali koottiin yksityisen ja julkisen sektorin toimipaikoille suunnatulla kyselyllä. Kyselyn palautusprosentti oli 35. Onnettomuuksia pidettiin suurimpana riskinä työpaikoilla. Yksityisyyden suojan loukkaamiseen liittyvät uhat nähtiin merkittävinä, samoin työpaikkakiusaaminen. Vastaajat tunsivat hyvin tietosuojalainsäädännön. Kameravalvontaa käytettiin useammassa kuin kahdessa kolmasosassa toimipaikoista. Vähemmän kuin puolet kunnantoimistoista käytti sitä. Noin 10 prosenttia vastaajista sanoi, että asiasta ei oltu käyty yt-neuvotteluja. Noin 19 % toimipaikoista käytti huumetestausta. Noin 6 % vastaajista ei tiennyt käytetäänkö testejä. Mitä suurempi toimipaikka sitä useammin testejä. Yli 90 % toimipaikoista käytti sähköpostia ja/tai internetiä. Valtaosa vastaajista ei nähnyt asiassa ongelmia. Perustuslain vaatimuksista johtuen yksityisyyden suojaa koskeva lainsäädäntö tullut varsin yksityiskohtaiseksi ja vaikeaselkoiseksi käytännön soveltajille. Asiaryhmän valvonnassakin on hankaluuksia. Se, että lainsäädäntöä ei aina noudateta, voi johtua myös epätietoisuudesta. TEM:n yhdyshenkilö: Työelämä- ja markkinaosasto/pirkko Jukka, puh Asiasanat työntekijöiden tietosuoja, huumausainetestaus, kameravalvonta, sähköposti ISSN Kokonaissivumäärä 148 Julkaisija Työ- ja elinkeinoministeriö Kieli Suomi ISBN Hinta 27 Kustantaja Edita Publishing Oy

4 Esipuhe Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja-sarjan niteenä 10 julkaistaan ministeriön rahoittama Taina Kuokkasen, Ahti Laitisen ja Martti Kairisen tekemä tutkimus Työelämän yksityisyyden suoja Tutkimus päihteiden käyttötietojen ja kameravalvonnan sekä sähköpostiviestien suojasta Uudistettu laki yksityisyyden suojasta työelämässä tuli voimaan Uudistuksen tarkoituksena oli lisätä lakiin työntekijöiden huumausaineiden käyttöä koskevien tietojen käsittelyä, kameravalvontaa ja sähköpostin suojaa koskevat säännökset. Eduskunnan työelämä ja tasa-arvovaliokunta piti tärkeänä lakiesityksestä antamassaan mietinnössä, että työpaikoille luodaan ja vakiinnutetaan käytännöt, jotka turvaavat henkilötietoja sisältävien asiakirjojen huolellisen käsittelyn. Lisäksi se katsoi, että erityistä huomiota on kiinnitettävä luottamuksellisuuden turvaamiseen käsiteltäessä huumausainetestauksesta ja terveydentilaa sekä henkilöarviointeja ja sähköpostiviestejä koskevia tietoja. Tutkimuksessa selvitetään edellä mainitun lainsäädännön vaikutuksia sekä julkisella että yksityisellä sektorilla ja, miten työnantajan työntekijöistään ja työnhakijoistaan keräämien henkilötietojen käsittely käytännössä toteutetaan mukaan lukien yhteistoimintalainsäädäntö. Tutkimuksessa on kiinnitetty ensisijaisesti huomiota siihen, toteutuuko työntekijöiden tietosuoja lain tarkoittamalla tavalla erityisesti keskeisten uusien säännösten osalta. Tutkimuksen ohjausryhmän puheenjohtajana on ollut hallitusneuvos Raila Kangasperko työ- ja elinkeinoministeriöstä. Sen jäseninä ovat toimineet työmarkkinaneuvos Päivi Järviniemi työ- ja elinkeinoministeriöstä, hallitussihteeri Antti Janas sosiaali- ja terveysministeriöstä, päälakimies Timo Koskinen Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:stä, lakimies Paula Ilveskivi Akava ry:stä ja asiantuntija Mikko Nyyssölä Elinkeinoelämän keskusliitto EK:sta sekä sihteerinä erikoissuunnittelija Pirkko Jukka työ- ja elinkeinoministeriöstä. Helsingissä helmikuussa 2008 Raila Kangasperko Hallitusneuvos

5 Sisällysluettelo Esipuhe... 5 Sisällysluettelo Johdanto Tutkimuksen tausta Tutkimuksen kohde ja kysymyksenasettelu Tutkimusongelmat Tutkimusaineisto ja tutkimusmetodi Tutkimuksen rakenne Yleistä turvallisuudesta Turvallisuus ja turvattomuus yhteiskunnallisena ongelmana Testaukset, tietosuoja ja rikollisuuden taso turvallisuuden osoittajina Tutkimustietojen kokoaminen Tutkimuksen toteutus ja menetelmät Yleisiä havaintoja Taustatietoa vastaajista Vastaajien kokemat turvallisuusuhat Yksityisyyden suojaa työelämässä koskevien menettelytapojen sääntely Sääntelyn tarkoitus ja lähtökohdat Asioiden käsittelyvelvoite yhteistoimintamenettelyssä Valvonta- ja turvallisuustoimenpiteiden käsittely toimipaikoilla Kameravalvonta Huumausainetestaukset Sähköistä viestintää koskevat toimenpiteet Alkoholin käytön valvonta Käsittelemättä jättämisen syitä ja johtopäätöksiä... 43

6 5 Huumausainetestaukset Huumausaineiden käyttöä koskevien tietojen käsittelyn sääntely Huumausainetestin toimittaminen työhön otettaessa Huumausainetestin toimittaminen työsuhteen aikana Huumausainetestaukset toimipaikoilla Päihdeohjelmat toimipaikoilla Alkoholin käyttö ja sen valvonta Alkoholin käyttötietoja koskeva sääntely Alkoholinkäytön valvonta toimipaikoilla Kameravalvontaa koskeva sääntely Lähtökohtia Kameravalvonnan toteuttamisen edellytykset Avoimuus kameravalvontaa toteutettaessa Kameravalvonnalla saatujen tietojen käyttö ja suoja Kameravalvonnan käyttö toimipaikoilla Muut turvallisuustoimenpiteet Sähköposti Sähköpostiviestien suojaa koskeva sääntely Työnantajalle kuuluvien sähköpostiviestien hakeminen ja avaaminen Työnantajan huolellisuusvelvollisuus poissaolon varalta Työnantajalle kuuluvien sähköisten viestien esille hakeminen Työnantajalle kuuluvien sähköisten viestien avaaminen Sähköpostin käyttö toimipaikoilla Turvallisuusasioita koskevista asenteista Johtopäätöksiä Lähteet Liite 1 Kyselyvastausten frekvenssijakautumat Liite 2 Saatekirjeet ja tietojenkeruulomake Liite 3 Teemahaastattelurunko

7 9 1 Johdanto 1.1 Tutkimuksen tausta Työministeriö esitti tarjouspyynnön tutkimuksesta, jossa selvitettäisiin yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain ja siihen liittyvien yhteistoimintaa työelämässä koskevien ja muiden lakien vaikutuksia sekä yksityisellä että julkisella sektorilla mukaan lukien eri kokoiset työpaikat. Tutkimuksessa tuli selvittää ensisijaisesti miten huumausaineiden käyttötietoja koskevia säännöksiä toteutetaan käytännössä ja näiden säännösten toimivuutta. Samoin tuli selvittää kameravalvontaa ja sähköpostin suojaa koskevien säännösten soveltamista. Yleisenä tehtävänä oli selvittää, toteutuuko työpaikoilla luottamuksellinen työntekijöiden henkilötietojen käsittely. Tutkimus annettiin Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan tehtäväksi siten, että sen toteutuksesta vastaavat oikeussosiologian ja työoikeuden oppiaineet. Tutkimuksen vastuullisena johtajana toimi professori Ahti Laitinen. Tutkimusryhmän muut jäsenet olivat työoikeuden professori Martti Kairinen, päätoimisena tutkijana toimiva VTM Taina Kuokkanen. Huumausainestausta, alkoholinkäyttöä ja sen valvontaa, kameravalvontaa ja sähköpostia koskevien juridisten osien kirjoittamiseen ovat osallistuneet lisäksi oikeustieteen ylioppilaat Anna-Reetta Friipyöli, Taija Kautto ja Jenni Yli-Mäenpää. Tutkimuksessa tarkasteltavien ongelmien taustalla on muun muassa seuraavia asioita, ilmiöitä ja yhteiskunnallisia muutostrendejä. Yhtäältä kansalaisten perusoikeuksiin kuuluu tiedollisen yksityisyyden ja luottamuksellisten viestien suoja. Näiden suojaa on pyritty toteuttamaan uusilla tieto- ja yksityisyyden suojaa koskevilla laeilla. Uusittu laki yksityisyyden suojasta työelämässä (YksitL 759/2004), eli työelämän tietosuojalaki tuli voimaan Tätä asiapiiriä koskevia säännöksiä on myös etenkin henkilötietolaissa, sähköisen viestinnän tietosuojalaissa, työterveyshuoltolaissa ja laissa yhteistoiminnasta yrityksissä. Toisaalta nykyisessä yhteiskunnassa, jossa tietotekniikka ja -teknologia on kehittynyttä ja tarpeet tietojen hankkimiseen ovat lisääntyneet, kysymys yksityisyyden ja tietojen suojasta tullut entistä konkreettisemmaksi ja tärkeämmäksi. Paineet kansalaisten tarkkailuun ovat yleensäkin lisääntyneet kansainvälisen terrorismin muodostaman uhan kautta sekä globaalistumisen seurauksena. Tämä ei voi olla heijastumatta myös työpaikoilla tapahtuvaan valvontaan. Samalla monet työtehtävät ovat tulleet aikaisempaa vaativimmiksi ja tietotaidon hallinta on niissä keskeistä. Nämä yleiset ja työelämän erityiset kehityspiirteet ovat suoraan yhteydessä viestien ja arkaluonteisten henkilötietojen käsittelyyn. Esimerkiksi henkilötietojen kerääminen, kameravalvonta, huumausainetestit ja sähköpostin seuraaminen

8 10 voivat olla yhteydessä moneenkin asiaan kuten omaisuuden, asiakkaiden, työntekijöiden ja yrityksen turvallisuuteen. Työnantajan toimintaan kuuluu tarve kerätä ja käsitellä työntekijöiden henkilötietoja. Yksityisyyden suojaan taas kuuluu työnhakijan, työntekijän ja virkamiehen oikeus tietää ja päättää omien henkilötietojensa käsittelystä ja sisällöstä.sääntelyn lähtökohtana on, että työnantaja saa kerätä vain välittömästi työsuhteen kannalta tarpeellisia henkilötietoja, jotka liittyvät oikeuksien ja velvollisuuksien hoitamiseen, etuuksien antamiseen tai johtuvat työtehtävien erityisluonteesta (YksitL 3 ). Arkaluonteisten tietojen, kuten terveydentilaan ja huumausaineiden käyttöön liittyvien tietojen, osalta on säädetty erityisiä säännöksiä.myös kameravalvonnan ja sähköpostiviestien osalta on olemassa yksityiskohtaista sääntelyä. Kun nämä ovat suhteellisen uutta normistoa, on tärkeätä tietää, miten yksityisyyden suojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyviä kysymyksiä hoidetaan ja ratkaistaan nimenomaan työpaikoilla. Aikaisempaa tutkimusta nimenomaisesti tässä tutkimuksessa tarkasteltavista asioista ei ainakaan Suomessa ole. Muuten tietosuojaa, huumetestausta ja sähköpostin seurantaa koskevaa koti- ja varsinkin ulkomaista tutkimusta on runsaasti. Aihetta ovat oikeussosiologian ja kriminologian näkökulmasta tutkineet esim. Suomessakin tunnetut Peter Grabosky, Russell G. Smith ja Gillain Dempsey 1. Aiheesta on luvulla Suomessa kirjoitettu joitakin juridisia kirjoja ja asiasta on myös erilaisia esitteitä, työryhmämuistioita ja artikkeleita. Tässä tutkimuksessa käsiteltävät ongelmat liittyvät yleisemminkin nyky-yhteiskunnassa esiintyviin tietosuojaongelmiin. Asiassa on uuden lainsäädännön ja juridisten ongelmien lisäksi edellä mainittuja uuden teknologian hyödyntämiseen, globalisaation ym. liittyviä kytkentöjä. Myösoikeuskanslerijapoliitikot ovatvastikään olleet huolissaan eräistä viestisalaisuutta koskevista hankkeista. Rikollisen toiminnan mahdollisuuttakaan ei voi sulkea pois. Onhan huumausaineiden käyttö jo sinänsä rikos ja uusi teknologia mahdollistaa esimerkiksi sähköisen viestinnät kautta ja avulla tehtävät erilaiset laittomuudet. 1.2 Tutkimuksen kohde ja kysymyksenasettelu Tutkimusongelmia lähestytään erityisesti yksityisyyden suojaa koskevien säännösten näkökulmasta. Tutkimuksen keskeiset teemat ovat: huumausaineiden käytön valvonta, kameravalvonta ja sähköpostin käytön valvonta. Lainopillisin metodein selvitetään ensiksi lyhyesti, mitä näitä asioita koskevat säännökset edellyttä- 1 Grabosky & Smith & Dempsey 2001.

9 vät työelämän osapuolilta, erityisesti työnantajalta. Toiseksi oikeussosiologisin menetelmin tutkitaan 1) miten huumausaineiden käyttöä koskevien tietoja hankitaan ja miten näitä tietoja käsitellään yrityksissä ja työpaikoilla; samalla selvitetään myös alkoholin käytön kontrollia 2) miten kameravalvontaa suoritetaan ja miten kuva-aineistoja käsitellään 3) miten työntekijän käytössä olevien sähköpostiviestien osalta toimitaan käytännössä ja onko luottamuksellisten viestien suoja säännösten mukainen sekä 4) miten näitä asioita koskevia suunnitelmia ja ohjelmia on laadittu ja neuvoteltu yhteistoimintamenettelyssä. 11 Myös muista tutkimuksista kootaan tutkimuskohdetta koskevia tietoja. Saatujen tulosten perusteella arvioidaan muun ohessa sitä, miten eduskunnan säätämien lakien asettamat edellytykset toteutuvat työpaikoilla. Tutkimuksen kysymyksenasettelu on tieteiden rajat ylittävä siten, että mukana on sekä työoikeudellista aineista että sosiologista ainesta. 1.3 Tutkimusongelmat Yleisenä tutkimuskohteena on yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain ja siihen liittyvien yhteistoimintaa työelämässä koskevien ja muiden lakien vaikutusten ja toimivuuden selvittäminen sekä kokemukset tästä lainsäädännöstä eri kokoisilla julkisen ja yksityisen sektorin työpaikoilla. Tiedot näitä asioita koskevista käytännöistä ja kokemuksista kerättiin tuonnempana yksityiskohtaisemmin selostettavalla postikyselyllä, joka kohdistettiin erikseen työnantajille ja työntekijöille julkisella ja yksityisellä sektorilla. Kysymyslomake on tämän raportin liitteenä. Huumausaineiden osalta tutkittiin mm. seuraavia seikkoja: Kuinka paljon huumausaineita käytetään, ketkä ovat käyttäjiä, mitä haittoja käytöstä aiheutuu ja miten tilanne on viime vuosina muuttunut; huomioon otetaan myös huumausainerikollisuutta koskevat tiedot. Mitä huumausaineiden käyttöä työelämässä koskevat lakien säännökset edellyttävät. Miten ja millaisissa työpaikoissa testejä tehdään. Ketkä ovat testaajina. Miten asiaa koskevaa todistusta käsitellään työpaikoilla. Miten muiden päihdyttävien aineiden käyttöä kontrolloidaan.

10 Millaisia päihdeohjelmia on laadittu. Mitkä ovat osapuolten kokemukset ja mielipiteet asiasta. Kameravalvonnan käytön osalta tutkittiin seuraavia asioita: Edellytykset ja olosuhteet, joiden vallitessa kameravalvontaa voidaan säännösten mukaan ryhtyä. Miten kameravalvonta-asiaa käsitellään yt- menettelyssä. Miten käytännössä toimitaan ja lakeja sovelletaan. Osapuolten kokemukset ja mielipiteet asiasta. Esille tulleet mahdolliset ongelmat ja riidat. Sähköpostin valvonnan osalta keskityttiin alla lueteltuihin ongelmiin: Sähköpostiviestien hakemista ja avaamista koskevien säännösten sisältö Sähköpostin käytön yleisyys ja intensiivisyys kokonaisuutena (eri ammattiryhmät käyttävät sähköpostia eri tavoin). Miten asiaa käsitellään yt- menettelyssä. Millaisia suunnitelmia ja käytäntöjä on sähköpostiviestien suhteen työpaikoilla. Miten valvonta-asiat on työpaikoilla hoidettu. Osapuolten kokemukset ja mielipiteet. Esille tulleet mahdolliset ongelmat ja riidat Tutkimusaineisto ja tutkimusmetodi Metodiltaan tutkimus kuuluu laborologian piiriin eli siinä sovelletaan samoihin oikeudellisesti säänneltyihin tutkimuskohteisiin ja -ongelmiin sekä työlainoppia että sosiologiaa. Aineisto koostuu ensinnäkin normatiivisesta lainopillisesta aineistosta, kuten tutkimuskohteita koskevasta sääntelystä ja sääntelyn esitöistä. Myös lakien soveltamista tutkitaan. Lainopillisesti analysoidaan säännöksiä, jotka koskevat tutkimuksen kohteita. Tällöin lähteet ovat tyypillisiä oikeustieteellisessä tutkimuksessa käytettäviä aineistoja, joita tarkastellaan myös oikeussosiologian näkökulmasta. Toiseksi aineisto koostuu jäljempänä selostettavan kyselyn avulla kootuista tiedoista. Kyselylomake esitetään tämän raportin liitteenä. Kyselytietojen analysoinnissa sovelletaan vakiintuneita yhteiskuntatieteiden tutkimustekniikoita. Näitä selostetaan tuloksia esiteltäessä tarpeen mukaan erikseen. Tutkimuksessa on käytetty sekä metodologista että tieteidenvälistä triangulaatiota; lähestymistapa on sekä sosiologinen että oikeustieteellinen. Tulosten analysoinnissa vastauksista on tuotettu frekvenssi- ja ristiintaulukoita, joilta osin tu-

11 13 lokset on esitetään kokonaisuudessaan liitteessä 1. Tutkimusongelman ymmärtämiseksi ja syventämiseksi käytettiin lisäksi kvalitatiivisia teemahaastatteluja. Vertailemalla työntekijöiden ja työnantajien vastauksia toisiinsa pystytään päättelemään, miten näitä asioita koskevat kysymykset on työpaikoilla hoidettu ja miten siis lainsäädännöstä ja hallituksen esityksistä ilmenevät tarkoitukset toteutuvat. Kyselyn toteuttaminen ja laadullisen tiedon kerääminen kuvataan yksityiskohtaisesti luvussa Tutkimuksen rakenne Tutkimus on jaoteltu siten, että taustaksi luodaan katsaus turvallisuuteen ja sen kokemiseen. Näkökulmaa tarkennetaan sen jälkeen niin, että pääasiassa rikollisuuden tason kuvaamisilla havainnollistetaan niintä ongelmia, jotka liittyvät tietosuojaan. Erityisesti on tarkoitus selvittää sitä, onko rikollisuuden tason muutoksilla perusteltavissa oikeudellisen sääntelyn muutoksia ja kiristymistä. Mikäli olennaista rikollisuuden tason alenemista ei ole havaittavissa, muutokset ovat tästäkin lähtökohdasta perusteltuja. Seuraavaksi kuvataan empiirisen tietojen hankintaa varten kerätty aineisto, kyselyn käytännön toteutus ja vastausten palauttaminen sekä kato. Asiasisällön raportointi tapahtuu niin, että jokaisen käsiteltävän asiakokonaisuuden osalta kuvataan ensin lyhyesti se lainsääntö, joka säätelee kyseistä asiaa eli huumausainetestauksia, alkoholin käyttöä ja valvontaa, kameravalvontaan ja sähköpostia. Jokaisessa luvussa esitetään sen jälkeen kyselyn tulokset. Ennen näitä lukuja selostetaan kuitenkin niitä menettelyjä, joita erilaisilla toimipaikoilla lain mukaan tulisi tutkittavien asiaryhmien osalta noudattaa. Tämänjälkeen kuvataan, miten näitä menettelyjä ja velvoitteita käytännössä noudatetaan. Tavoitteena on vastata siihen mitä laki edellyttää sekä miten sitä käytännössä noudatetaan ja tulkitaan. Lopuksi yritetään vastata niihin kysymyksiin, joita luvussa 1.3 asetettiin ja näiden taustalla olevassa eduskunnan lausumassa on edellytetty.

12 2 Yleistä turvallisuudesta Turvallisuus ja turvattomuus yhteiskunnallisena ongelma Perinteisesti on ajateltu, että kulloinkin vallitseva rikollisuuden taso määrää paljon myös subjektiivisesti koetun turvallisuuden tasoa. Tämä pitää kuitenkin vain osin paikkansa. On paljon muita tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen, miten turvalliseksi tai turvattomaksi kansalaiset olonsa kokevat. Yleinen subjektiivisesti koettu turvallisuuden taso heijastuu myös toimipaikoille. Toisaalta yksityisyyden suoja on suomalaisten mielestä yksi tärkeimmistä perusoikeuksista ja arvoista 2. Kokonaisturvallisuus koostuu esimerkiksi sellaisista tekijöistä kuin sosiaalipalvelujen koettu oikea taso, työllisyystilanteen varmuus ja epävarmuus sekä työttömyys, maahanmuuttajien mukanaan tuomat uudet kulttuuriset tavat ja niiden aiheuttamat uhkakuvat, syrjäytyminen ja erilaiset globaalit uhkiksi koetut tekijät (esim. kansainvälinen rikollisuus ja terrorismi) 3. Kaikki tämä vaikuttaa turvallisuusuhkiin varautumiseen. Rikollisuuden pelko ja rikoksiin varautuminen on laajojen tutkimusten 4 mukaan lisääntynyt kansalaisten keskuudessa vuodesta 1980 aina viime vuosiin. Tätä taustaa vasten ei ole lainkaan yllättävää, jos käsillä olevan aineiston tutkitut toimipaikat ovat myös kokeneet erilaisia turvallisuusuhkia ja siitä syytä varautuneet turvallisuuden tason nostamiseen. Asia koskee suoraan myös erilaisia tietosuojaan liittyviä ongelmia sekä huumeiden ja alkoholinkäytön testauksia. 2.2 Testaukset, tietosuoja ja rikollisuuden taso turvallisuuden osoittajina Huumausaine- ja alkoholitesteihin sekä tietosuojaan liittyvien ongelmien laajuutta voidaan valaista yhdestä näkökulmasta esittämällä näitä asioita koskevia rikostietoja poliisin tietoon tulleen rikollisuuden pohjalta. Tässä tiedot esitetään tavanomaiseen tapaan poliisin tietoon tulleiden rikosten määriä esittämällä, joita saatavissa vuodesta 1975 alkaen. 2 Yle Uutiset 3 Niemelä & Lahikainen (toim) 2000.; Rikollisuustilanne 2006; Heiskanen & Sirén & Aromaa Heiskanen et.al 2000; Heiskanen & Sirén & Aromaa 2004.

13 Kuva 1. Poliisin tietoon tulleet huumausainerikokset vuosina Yleisesti on arveltu, että poliisin tietoon tulisi vain noin 10 prosenttia kaikista huumausainerikoksista. Näin ollen rikosten todellinen määrä olisi vuositasolla reilusti yli satatuhatta. Määrä on viime vuosiin asti lisääntynyt jyrkästi, mutta kääntynyt muutama vuosi sitten laskuun. Näiden tietojen perusteella työpaikoilla tehtäviin huumausaihetesteihin on perusteita. Alkoholin kulutus on myös lisääntynyt ja on huumeidenkäyttöä paljon suurempi ongelma työpaikoilla. Kun se vuonna 2000 oli 7 litraa 100 prosenttista alkoholia henkeä kohti, vuonna 2006 luku oli 8,4 litraa. Eli perusteita myös alkoholin käytön seurantaan tietyillä työpaikoilla ja tietyissä työtehtävissä on olemassa, eikä tarve ole vähentynyt. Nykyisenkaltaiset tietosuojaan liittyvät ongelmat ovat alkaneet ilmetä tietotekniikan kehittymisen ja yleistymisen myötä. Ilmiö on suhteellisen uusi, sillä esimerkiksi rikoslaissa asiasta säädettiin vasta vuonna Tieto- ja viestintärikosten määrän kehitystä voidaan osittain pitää myös erilaisilla toimipaikoilla koetettujen ja havaittujen tietosuojaongelmien mittarina. Näitä kuvataan seuraavassa poliisin tietoon tulleiden rikosten määrillä niin pitkältä ajalta kuin ao. rikokset kriminalisoiva laki tuli voimaan.

14 16 Tieto- ja viestintärikokset on kriminalisoitu rikoslain 38 luvussa, joka säädettiin 1995 (578/95) ja on sen jälkeen pariin kertaan muuteltu (3, Viestintäsalaisuuden loukkaus, 532/00; 8a, Suojauksen purkujärjestelmärikos, 1118/01). Poliisin tietoon tulleiden tieto- ja viestintärikosten määrä on ollut kasvusuunnassa. Näitä rikoksia koskevia tietoja ei ole esitetty missään tilastoissa, vaan ne on hankittu erikseen Tilastokeskuksella olevista tilastojen perustiedoista. Taulukko 1. Poliisin tietoon tulleet tieto- ja viestintärikokset vuosina RL : 1 1/ : : 3 1/ : : 4 1/ : : : 6 1/ : : : : 8a : 9 1/ Yhteensä Rikoslain 38 luku: 1 1/1-2 Salassapitorikos Salassapitorikkomus 3 1/1-2 Viestintäsalaisuudenloukkaus 3 2 Viestintäsalaisuuden loukkauksen yritys 4 1/1-3 Törkeäviestintäsalaisuuden loukkaus 4 2 Törkeän viestintäsalaisuuden loukkauksen yritys 5 Tietoliikenteen häirintä 6 1/1-2 Törkeätietoliikenteen häirintä 7 Lievätietoliikenteen häirintä Tietomurto 8 3 Tietomurron yritys 8a Suojauksen purkujärjestelmärikos 9 1/1-3 Henkilörekisteririkos

15 17 Rikosten kokonaismäärän muutosta voi vielä havainnollistaa seuraavan kuvion avulla. Rikosten kokonaismäärän nousu vuonna 1998 ja välitön lasku seuraavana vuonna johtuu tietomurtojen yritysten määrän muutoksesta. Jyrkkä nousu selittyy sillä, että vuoden 1998 marraskuussa yhdellä rikosilmoituksella ilmoitettiin Kaarinassa 326 tietomurron yritystä. Ilman tätä yhtä tapausta mainittujen rikosten määrä on 11, mikä sopii hyvin kokonaistrendiin. Muutoin RL 38 luvun mukaiset poliisin tietoon tulleet rikokset ovat olleet viimeiset kymmenen vuotta lievässä kasvussa Poliisin tietoon tulleet rikokset Ilman Kaarinan tapausta Tuomioistuimessa tuomitut Kuva 2. Poliisin tietoon tulleet tieto- ja viestintärikokset vuosina Kuten kuviosta nähdään, vain pieni osa rikoksista on päätynyt tuomioistuimiin. Tilanne johtunee siitä, että pykälissä 3, 4 ja 8 luetellut rikokset ovat tietyin edellytyksin asianomistajarikoksia, ts. syytteen nostaminen riippuu asianomistajan päätöksestä. Valtaosa poliisin tietoon tulleista tieto- ja viestintärikoksista on juuri asianomistajarikoksia. Lisäksi on otettava huomioon se, että pelkkä poliisille ilmoittaminen ei aina johda esitutkintaan. Esitutkinnan jälkeen seuraa syyteharkinta,joka ei aina johda syytteeseen ja vaikka syyte nostettaisiinkin, tuloksena voi olla syytteen raukeaminen.

16 Salakuuntelu (RL 24: 5 1/1-2) Salakatselu (RL 24: 6 1/1-2) Yhteensä Kuva 3. Poliisin tietoon tulleet RL 24: 5-7 mukaiset rikokset vuosina Myös RL 24 luku, joka sisältää mm. salakatselu- ja salakuuntelurikokset, niiden valmistelun ja yritykset, antaa viitteitä tässä käsiteltävien lakien ja toimenpiteiden tarpeellisuudesta. Vuosien 2001 ja 2002 lukuihin sisältyy kumpanakin vuonna kaksi salakuuntelun valmistelurikosta. Kokonaisuutena näidenkin rikosten poliisille ilmoitetut määrät ovat olleet jatkuvassa kasvussa. Kasvu selittyy salakatselun lisääntymisellä. Nämäkin rikokset ovat asianomistajarikoksia, joten asian päätyminen tuomioistuimeen on epätodennäköisempää kuin virallisen syytteen alaisissa rikoksissa. Niinpä esimerkiksi vuonna 2005 näistä rikoksista annettiin vain neljä sakkotuomiota. Myös laissa yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) mainitaan sakkoihin johtavia lainrikkomisia (1 12 ). Näitä on kuitenkin ilmoitettu viranomaisille vuoteen 2006 asti vain viisi kappaletta. Kaiken kaikkiaan on todettava, että erityisesti se, miten ja missä tilanteissa RL 38 luvussa mainittuja tekoja on pidettävä rikoksina, on ongelmallista. Tähän asiaan on kiinnittänyt kirjoituksissaan huomiota esimerkiksi Asko Lehtonen 5.Tämä näkyy Lehtosen mielestä muun ohessa siinä, että suurissakin organisaatioissa on saa- 5 Lehtonen 2005.

17 19 tettu yleisesti tutkia pääkäyttäjän oikeuksien avulla työntekijöiden sähköposteja. Lehtonen päättelee, että rikoslain säädökset ovat joiltakin osin epäselviä ja tulkinnanvaraisia. Yhteenvetona edellisestä voi sanoa, että myösrikollista toimintaakoskevien tietojen perusteella toimipaikoilla on perusteltuja syitä kiinnittää huomiota yrityksiin kohdistuviin ulkoisiin ja sisäisiin uhkiin. Niinpä varsinkin globaalit yritykset ovat laatineet omaa toimintaansa koskevia ohjeistuksia. Tällainen corporate governance -toiminta ei sinänsä ole mitään erityisen uutta. Jo vuonna 1932 julkaistiin teos 6,joka vaikuttaa tälläkin hetkellä aiheesta käytävään keskusteluun. Suositukset ja ohjeistot ovat koskeneet yrityksen suhteita ulkopuolisiin, yritysten liiketoiminnan periaatteita ja muita tällaisia kysymyksiä. Varsinkin 2000-luvulla on kiinnitetty entistä enemmän huomiota sellaisiin yritysten toiminnan sisäisten tekijöiden, kuten Internetin käytön periaatteisiin. 6 Berle, Adolphe A, Jr & Means, Gardiner C.

18 3 Tutkimustietojen kokoaminen Tutkimuksen toteutus ja menetelmät Edellä kuvattuihin tutkimusongelmiin haettiin empiirisiltä osiltaan vastauksia suuntaamalla laaja postikysely sekä julkisille että yksityisille toimipaikoille eri puolilla maata. Vastaajiksi pyrittiin saamaan sellaisia molempia osapuolia edustavia henkilöitä, joilla on tietoa ja tuntemusta tutkimuksen kohteena olevista asioista. Lomakkeita lähetettiin toukokuun 2007 alussa 1296 toimipaikkaan sekä työnantajan että henkilöstön edustajalle. Yksityissektorin toimipaikkatiedot saatiin Tilastokeskuksen toimipaikkarekisteristä. Kyselylomakkeita lähetettiin toimipaikkojen henkilöstökoon perusteella 2 5 kpl/toimipaikka. Kunnille poiminta tehtiin kunnan asukasluvun perusteella siten, että otokseen valittiin yhteensä kaksisataa kuntaa asukasmäärän mukaan seuraavasti luokiteltuna: alle 1000 asukkaan kuntia 11 kpl asukkaan kuntia 93 kpl asukkaan kuntia 53 kpl asukkaan kuntia 23 kpl yli asukkaan kuntia 19 kpl Näiden lisäksi Helsinki on omana luokkanaan. Jokaisesta kokoluokasta mukaan otokseen tuli noin joka toinen kunta. Poiminta tehtiin Suomen kunnat kuntarekisteristä systemaattisella otannalla siten, että kustakin ryhmästä otettiin mukaan joka toinen kunta. Valtion toimipaikat valittiin mukaan niin ikään satunnaisotannalla julkishallinnon organisaatioiden, virastojen ja toimipaikkojen luettelosta (www.suomi.fi). Lomake pyydettiin palauttamaan toukokuun loppuun mennessä. Otokseen valittiin valtion, kuntien ja yksityisten toimialasektoreiden toimipaikkoja seuraavasti: Kunta 200 toimipaikkaa Valtio 100 toimipaikkaa Yksityinen 996 toimipaikkaa eli yhteensä toimipaikkaa. Toimialoittain otokseen poimittiin teollisuuden; energia- ja vesihuollon; majoitus- ja ravitsemustoiminnan; rahoitustoiminnan; rakentamisen; kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalveluiden; kuljetuksen, varastoinnin ja liikenteen sekä yksityisten terveys- ja sosiaalipalveluiden toimialat. Yksi-

19 21 tyissektorilta pyrittiin saamaan mukaan otokseen kolmesataa paikkaa kultakin toimialalta. Tilastokeskuksen toimipaikkarekisterissä näitä vähintään viidensadan hengen toimipaikkoja oli kuitenkin vain 128 kpl, jotka kaikki otettiin mukaan hengen toimipaikkoja saatiin mukaan 261 kappaletta suunnitellun kolmensadan sijaan. 7 Alle kahdenkymmenen hengen toimipaikoista valittiin yhteensä kolmesataa yritystä tukku- ja vähittäiskaupan, majoitus- ja ravitsemusalan, kuljetusalan sekä kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelujen toimialoilta. Vastaajat sijoittivat oman toimipaikkansa myös muille kuin annetuille toimipaikkavaihtoehdoille. Myös nämä on otettu mukaan luokitukseen. Kuljetusalan luokista poimittiin toimipaikkoja tarkemman luokituksen mukaan seuraavasti: Luokat 60, 61 ja 62 (maaliikenne, vesiliikenne ja liikennettä palveleva toiminta). Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelutoimialoilta toimipaikkoja poimittiin tarkennetun luokituksen mukaan luokista (teknisen palveluluokituksen tarkin taso). 8 Yksityisen toimialasektorin kaikkiin alle 100 hengen toimipaikkoihin lähetettiin kuhunkin kaksi lomaketta eli yhteensä 572 lomaketta, hengen toimipaikkoihin kolme lomaketta eli yhteensä 105 lomaketta, hengen toimipaikkoihin viisi lomaketta eli yhteensä 1315 lomaketta sekä viidensadan hengen ja sitä suurempiin toimipaikkoihin lähetettiin kuhunkin viisi lomaketta. Kaikkiin kuntiin lähetettiin kuhunkin neljä lomaketta eli yhteensä 800 lomaketta ja kuhunkin valtion toimipaikkaan niin ikään neljä lomaketta eli yhteensä 400 lomaketta. Lomakkeet pyydettiin palauttamaan toukokuun loppuun mennessä. Kaikkiin pienimpiin, alle 249 hengen toimipaikkoihin lähetettiin vielä kesäkuun alussa uusintakysely otoksen edustavuuden varmistamiseksi. Vastauksia pyydettiin kesäkuun loppuun mennessä. Haastattelut tehtiin loka- ja marraskuun aikana Kyselylomakkeessa tiedusteltiin vastaajien halukkuutta osallistua myöhemmintoteutettaviin teemahaastatteluihin, joiden avulla kyselytietoja oli tarkoitus täsmentää ja syventää. Haastateltavaksi valittiin yhteystietonsa luovuttaneiden joukosta seitsemän asiantuntijaa: kolme luottamusmiestä sekä kunta-, valtio- että yksityissektorilta. Työnantajan edustajina haastateltavaksi pyydettiin sekä turvallisuusettä työsuojelupäälliköitä niin ikään edellä mainituilta sektoreilta. Lisäksi mukaan pyydettiin luottamusmies, jonka toimipaikassa suoritetaan huumetestauksia. Teemahaastatteluilla kyselylomakkeen avulla saatuja vastauksia voidaan täsmentää ja saada mahdollisesti lisäinformaatiota tutkimuksessa mukana olleilta asian- 7 Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteri huhtikuussa Näitä luokitukseen tuli 307 kpl. Mukana on 7 yritystä, joiden henkilöstömäärä ei vielä ollut tiedossa.

20 22 tuntijoilta ja avainhenkilöiltä. Teemahaastattelu jättää vastaukset avoimiksi eikä kysymyksiin ole valmiita vastauksia, joten haastattelu muistuttaa keskustelua. Teemahaastattelu lisää myös tutkimusongelman ymmärtämistä ja tuo esiin hiljaista tietoa. Haastateltaville soitettiin etukäteen ja sovittiin haastattelun ajankohta. Kaikki ennakkoon valitut informantit suostuivat haastateltavaksi. Haastattelut tallennettiin digitaalisesti ja tallennukseen kysyttiin jokaisen haastattelun alussa lupa. Haastatteluiden kesto vaihteli kymmenen ja neljänkymmenen minuutin välillä. Haastattelujen kesto vaihtelee paljon siitä syystä, että joillakin informanteilla on paljon kokemusta ja kerrottavaa tutkimusongelmaan liittyvistä asioista, kun taas jotkut eivät pysty tuomaan teemoihin enää mitään lisävalaistusta. Haastattelussa käytettiin teemarunkoa (ks. Liite 3.), joka toimi johdatuksena tutkimuksen teemoihin. Tarvittaessa käsiteltävänä olevaa asiaa tarkennettiin jatkokysymysten avulla. Haastattelujen purku suoritettiin siten, että saadusta materiaalista poimittiin vain tutkimusongelmaan liittyvät keskeiset asiat. 3.2 Yleisiä havaintoja Suurin vastausaktiivisuus oli kuntasektorilla. Yksityiseltä sektorilta ei sen sijaan liiennyt yhtä paljon kiinnostusta tai mahdollisuuksia kyselyyn vastaamiseen. Vähiten vastauksia tuli pieniltä, alle kahdenkymmenen hengen yrityksiltä. Tyhjiä tai puutteellisesti täytettyjä lomakkeita tuli 29 kappaletta 21 eri toimipaikasta. Pienistä toimipaikoista lähetettiin usein tyhjiä lomakkeita, tai pelkkä maininta tai sähköpostiviesti, jossa todettiin esimerkiksi yrityksen olevan niin pieni ja/tai toimialaltaan sellainen, ettei mikään kyselyssä mainittu turvallisuusasia koske ko. yritystä.myös kahden vastaajan suomen kielen puutteellinen taito ilmoitettiin parissa tapauksessa vastaamattomuuden syyksi. Muina syinä mainittiin muun muassa ajan puute. Jotkut kysymykset koettiin hieman vaikeaselkoisiksi. Lomakkeen lopussa esitetyt asenneväittämät antoivat mahdollisuuden mielipiteen esittämiselle, joten niihin vastaaminen oli mahdollisesti koettu mielekkääksi, vaikka lomakkeen täyttö olisi ollut muuten jäänyt vajaaksi. Kyselylomake on yhteensä kymmensivuinen ja vaati runsaasti aikaa ja syventymistä, joten on ymmärrettävää, että vastaajien kärsivällisyys on saattanut loppua kesken. Muutama vastaaja oli myös sitä mieltä, että kysely on lain noudattamisen kontrolloimiskeino muutama vastaaja olikin peittänyt kyselylomakkeen numeron. Toisaalta suuri osa varsinkin kuntien ja valtion vastaajista piti kyselyä tarpeellisena ja se on herättänyt keskustelua toimipaikassa yksityisyyden suojasta ja säännösten noudattamisesta ja niistä tiedottamisesta. Pari vastaajaa toivoi kyselyltä valistuksellista funktiota. Kaksi haastateltavaa ilmoitti, että turvallisuusasioista oli neuvoteltu kyselylomakkeen täyttämisen jälkeen, vaikka näin ei ollut vielä kyselyn toteuttamisen aikaan tehty. Vastaajista 19 prosenttia ilmoitti yhteystietonsa keskustellakseen enemmänkin toimipaikkansa turvallisuus- ja yksityisyyden suojaa koskevista säännöksistä.pu-

21 23 helin- ja sähköpostitiedusteluja tuli yhteensä muutamia kymmeniä. Niissä pyydettiin yleensä lisäaikaa vastaamiseen ja tiedusteltiin tarkemmin tutkimuksen tarkoituksesta ja toteuttamisesta. Yhteenvetona otoksesta ja kadosta voi sanoa, että lomakkeita lähetettiin kaikkiaan 1296 toimipaikkaan ja lomake palautettiin 447:stä toimipaikasta. Palautusprosentiksi tulee 34,5. Sektoreittain tarkasteltuna tulos on seuraava: Sektori Otos Palautetut Palautusprosentti Kunta ,5 Valtio ,0 Yksityinen ,8 Ei tietoa 15 Koko aineisto ,5 Yksityisen sektorin 996:sta toimipaikasta vastauksia saatiin vaihtelevasti. Mitä pienemmästä toimipaikasta oli kyse, sitä alhaisempi oli lomakkeiden palautusaste: Yrityskoko (henk.) Otos Palautetut Palautusprosentti Alle , , ,5 500 tai yli ,1 Valtion ja kuntien osalta saatu näyte on kiistatta edustava, koska lomakkeiden palautusprosentit ovat yli 50. Myös yksityisten toimipaikkojen palautusmäärät ovat tilastolliseen käsittelyyn riittävät ja antavat vähintään suuntaa antavan kuvan tutkittavista asioista. Palautusprosentit jäivät erityisesti pienimpien yritysten osalta alhaisiksi, mutta ovat suurten osalta riittävän korkeita. Jos palautusprosentti lasketaan lähetettyjen lomakkeiden perusteella, senousee yli viidenkymmenen prosentin (52,4 %). Tämä johtuu siitä, että pieniin toimipaikkoihin lähetettiin vähemmän lomakkeita kuin suuriin, joista vastattiin pieniä aktiivisemmin. Kuhunkin pieneen toimipaikkaa lähetettiin vain yksi lomake, kun taas suuret toimipaikat saivat koosta riippuen 2 5 lomaketta. Se, että pienet toimipaikat osallistuvat tämän kaltaisiin kyselyihin passiivisemmin, on todettu myös aikaisempia tutkimuksia toteutettaessa. Useimmissa pienissä toimipaikoissa ei ole sellaista henkilöstöä, jolla olisi aikaa lomakkeen täyttämiseen, tutkimuksen teemat eivät kosketa näissä toimipaikoissa toimivia henkilöitä tai niitä ei koeta tärkeiksi oman toiminnan kannalta. Näin ollen motivaatiotakaan tutkimukseen osallistumiseen ei ole.

22 Taustatietoa vastaajista Seuraavissa taulukoissa on esitetty muutamia taulukoita vastaajien taustatiedoista. Taulukko 2. Vastaajien jakauma toimialasektoreittain Toimialasektori % f Kunta Valtio Yksityinen Yhteensä 875 Taulukko 3. Vastaajan edustama osapuoli toimipaikalla Toimialasektori Työnantaja % Henkilöstö % f Kunta Valtio Yksityinen Yhteensä 826 Vastaajista 6 prosenttia ei ilmoittanut, kumpaa osapuolta kyselyssä edustaa tai ilmoitti edustavansa kyselyssä sekä työnantajaa että henkilöstöä. Vastaajista 18 prosenttia ilmoitti edustavansa ylempää toimihenkilöstöä, 24 prosenttia toimihenkilöstöä, 28 prosenttia työntekijöitä. Loput vastaajista edustavat useampia henkilöstöryhmiä tai koko henkilökuntaa. Vastaajien keski-ikä on 51 vuotta. Naisia vastaajista on 38 prosenttia ja miehiä 59 prosenttia. Sukupuolen ja toimialasektorin välillä on voimakas riippuvuus kunta- ja yksityissektorilla (ero tilastollisesti erittäin merkitsevä). Miehet olivat vastaajina enemmistönä yksityissektorilla (71 % vastaajista) ja naiset kuntasektorilla (41 %). Valtion toimipaikoissa ei sukupuolen ja toimialasektorin välillä ole riippuvuutta.

23 nainen mies 30,8 % 38,9 % ,6 % 29 v tai nuorempi 13,9 % 12,0 % v v v 60 tai vanhempi Kuva 4. Kyselyyn vastanneiden ikä- ja sukupuolijakauma Taulukko 4. Yksityissektorin vastaajien toimipaikat henkilöstömäärä-luokituksen mukaan Henkilöstön lukumäärä % N Alle 20 henkeä henkeä henkeä Yli 500 henkeä Yhteensä 523 Taulukko 5. Yksityissektorin toimialajakauma Toimiala % N Teollisuus Palvelut Puuttuva tieto 2 11 Yhteensä Teollisuustoimiala käsittää tässä myös energia- ja vesihuollon sekä rakentamisen. Palvelutoimialaan luokitellaan majoitus- ja ravitsemustoiminta, rahoitustoiminta, kiinteistö- vuokraus- ja tutkimuspalvelut, yksityiset terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut, kuljetus-, varastointi- ja tietoliikenneala sekä tukku- ja vähittäiskauppa. Kunta- ja valtiosektorin vastaajat ilmoittivat edustavansa joko koko kunnan tai valtion organisaatioiden henkilöstöä tai vaihtoehtoisesti vain oman yksikkönsä tai osastonsa henkilökuntaa, joten heidän ilmoittamaansa toimipaikkakokoa ei ole

24 26 tässä tutkimuksessa otettu analyysivaiheessa huomioon. Kuntasektorin vastaajat ilmoittivat vastaavansa joko yksikkönsä (kunnallishallinto-, sosiaali- ja terveyspalvelut; tai opetus-, ja sivistys- ja kirjastotoimi) tai koko kunnan henkilöstön puolesta. Alueittain vastaukset jakaantuivat siten, että kuntien vastauksia saapui tasaisesti eri puolilta maata, eniten kuitenkin Pohjois-Suomesta, Keski-Suomesta ja Pohjanmaalta sekä Lounais-Suomesta kustakin noin kaksi viidesosaa, Uudeltamaalta tai koko Etelä-Suomesta sekä Itä-Suomesta yli joka kymmenes, Kaakkois-Suomesta niin ikään alle kymmenesosa ja muilta alueilta edellisiä vähemmän. Valtion toimipaikoista odotetusti eniten saapui vastauksia Uudeltamaalta eli tasan joka toinen vastaus. Keski-Suomesta tai Pohjanmaalta saapui yli kymmenesosa, Itä-Suomesta ja Pohjois-Suomesta kummastakin myös noin joka kymmenes vastauksista. Yksityisten toimipaikkojen vastauksista saapui Etelä-Suomesta tai Uudeltamaalta noin kolmannes, Lounais-Suomesta toiseksi eniten eli kaksi viidesosaa ja joka kymmenes oli Keski-Suomesta tai Pohjanmaalta. Alle kymmenesosa saapuneista yksityisten yritysten vastauksista palautettiin Itä- tai Kaakkois- tai Pohjois-Suomesta. Yksi vastaus saapui Ahvenanmaalta ja kolme prosenttia vastaajista ilmoitti, että yritystoiminta on koko maanlaajuista. 3.4 Vastaajien kokemat turvallisuusuhat Uhkien merkittävyys. Aluksi lomakkeessa tiedusteltiin vastaajan toimipaikkaa ja henkilöstä koskevien uhkien merkittävyyttä. Taulukossa 6 ja 7 on lueteltu kyseiset turvallisuusuhat merkittävyysjärjestyksessä. Taulukoissa on ilmoitettu vain merkittäväksi ilmoitettujen uhkien frekvenssit. Kun taustamuuttujana käytetään työnantajan ja henkilöstön edustajia, on otettava huomioon, että vastaajat eivätvälttämättä edusta samaa toimipaikkaa.

25 27 Taulukko 6. mukaan Merkittävät turvallisuusuhat työnantajaa edustavien vastaajien Kunta % Valtio % Yksityinen f % Onnettomuudet ja tapaturmat Työpaikkakiusaaminen Arkaluontoisten asioiden väärinkäyttö Tietovuoto Yksityisyyden loukkaaminen Väkivalta Ilkivalta Sähköpostisalaisuuden loukkaaminen Omaisuusrikokset Huumausainerikokset Identiteettivarkaudet Terrorismi Onnettomuudet ja tapaturmat koetaan työnantajaa edustavien vastaajien mukaan kaikkein merkittävimpinä turvallisuusuhkina kaikilla toimialasektoreilla. Yksityisen sektorin vastaajat pitävät onnettomuuksia ja tapaturmia merkittävimpinä uhkina kuin valtion tai kuntasektorin vastaajat. Työpaikkakiusaaminen koetaan yhtä merkittäväksi kaikilla sektoreilla. Myös arkaluonteisten asioiden väärinkäyttö, tietovuoto ja yksityisyyden loukkaamiset on koettu melko merkittävinä turvallisuusuhkina. Ilkivallan ja väkivallan uhan merkittävyydessä on eri toimialasektoreiden välillä tilastollisesti merkitsevä ero; valtion toimipaikkojen vastaajista ilkivaltaa pitää merkittävänä uhkana alle kymmenesosa vastaajista, kun taas yksityisellä sektorilla joka viides vastaaja. Valtion toimipaikoissa sen sijaan koetaan väkivalta merkittävämmäksi uhaksi kuin muilla sektoreilla.

26 28 Merkittävät turvallisuusuhat henkilöstöä edustavien vastaajien mu- Taulukko 7. kaan Kunta % Valtio % Yksityinen f % Onnettomuudet ja tapaturmat Työpaikkakiusaaminen Arkaluontoisten asioiden väärinkäyttö Tietovuoto Yksityisyyden loukkaaminen Väkivalta Ilkivalta Sähköpostisalaisuuden loukkaaminen Omaisuusrikokset Huumausainerikokset Identiteettivarkaudet Terrorismi Henkilöstön edustajien kokemat merkittävien turvallisuusuhkien jakaumat noudattelevat työnantajan edustajien jakaumia. Työpaikkakiusaaminen on kuitenkin henkilöstön edustajien mukaan merkittävästi suurempi turvallisuusuhka kuin työnantajan edustajien mukaan. Näin koetaan erityisesti kuntasektorilla. Arkaluonteisten asioiden väärinkäyttö, tietovuodot ja yksityisyyden loukkaukset ovat niin ikään merkittäviä uhkia. Ilkivalta koetaan samoin suuremmaksi uhkaksi henkilöstön edustajan mukaan. Toimialasektoreittain tarkasteltuna koettujen uhkien prosenttijakaumissa ei ole niin suuria keskinäisiä eroja kuin työntekijäosapuolen jakaumissa. Merkittävimmiksi koetut uhat. Seuraavassa tarkastellaan merkittävimmiksi koettuja uhkia eli onnettomuuksia ja tapaturmia, työpaikkakiusaamista, arkaluontoisten asioiden väärinkäyttöä, tietovuotoa, yksityisyyden loukkaamista, väkivaltaa sekä ilkivaltaa tarkemman toimialaluokituksen mukaan. Nämä toimialat jaetaan seuraavasti: teollisuus, energia- ja vesihuolto, majoitus- ja ravitsemustoiminta, rahoitustoiminta, rakentaminen, kiinteistö- vuokraus- ja tutkimuspalvelut, kuljetus-, varastointi ja tietoliikennetoimiala sekä yksityiset terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut ja tukku- ja vähittäiskauppa. Muita ilmoitettuja toimialoja olivat edellisten yhdistelmät sekä kustannustoiminta. On muistettava, että toimialoittain vastaajien määrä vaihtelee hyvin paljon, eikä alhaisten solufrekvenssien vuoksi uhkien merkittävyyttä voida kaikilta osin pitää tilastollisesti merkitsevänä ja tuloksia yleistettävinä. On huomioitavaa myös, että tukku- ja vähittäiskaupan toimialalta tutkimuksessa on mukana vain kolme vastaajaa. (Ks. Liite 1. Kyselyvastausten frekvenssijakautumat.)

27 29 Onnettomuuksia ja tapaturmia pidetään merkittävinä uhkina kaikilla muilla toimialoilla paitsi tukku- ja vähittäiskaupan ( 0 %) ja rahoitustoiminnan ( 16% ) aloilla. Työpaikkakiusaamista vähiten merkittävänä pitävät tukku- ja vähittäiskaupan vastaajat, merkittäväksi uhan kokevat koulutus- ja asiantuntijapalvelujen vastaajat, teollisuuden, majoitus- ja ravitsemusalan vastaajat sekä kiinteistö, vuokraus- ja tutkimustoimialan vastaajat. Arkaluontoisten asioiden väärinkäyttö koetaan vähiten merkittävänä rakentamisen (kymmenesosa vastaajista) ja teollisuuden toimialoilla. Lähes puolet sosiaali- ja terveyspalvelujen, rahoituksen ja koulutus- ja asiantuntijapalvelujen toimialojen vastaajista kokee uhan merkittäväksi ja tukku- ja vähittäiskaupan vastaajista yli puolet. Tietovuotoa merkittävänä uhkana pitää yli puolet tukku- ja vähittäiskaupan ja koulutus- ja asiantuntijapalvelujen vastaajista. Puolet tai lähes puolet kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelujen vastaajista pitää niin ikään tietovuotoa merkittävänä uhkana. Hotelli- ja majoitusalan vastaajien mukaan tietovuoto ei ole lainkaan merkittävä uhka. Yksityisyyden loukkaamista pidetään eniten uhkana rahoitusalalla, kiinteistövuokraus- ja tutkimusalalla; lähes puolet vastaajista on tätä mieltä. Vähiten uhka koskettaa rakentamisen ja vesi- ja energiahuoltotoimialoilla; alle viidesosa vastaajista pitää uhkaa merkittävänä. Ilkivalta on merkittävä uhka koulutus- ja asiantuntijapalvelutoimialalla, tukku ja vähittäiskaupan, hotelli- ja ravitsemusalalla sekä energia- ja vesihuoltoalalla joka kolmas vastaajista pitää ilkivaltaa merkittävänä). Vähiten ilkivalta koetaan uhkana rahoitus- ja teollisuusalalla, joiden vastaajista noin kymmenesosa ilmoitti, että uhka on merkittävä omalla toimipaikalla. Kuljetus- varastointi- ja tietoliikennealan, rahoitusalan sekä yksityisten sosiaalija terveyspalvelujen ja majoitus- ja ravitsemusalan vastaajat pitävät väkivaltaa merkittävänä uhkana. Se koetaan vähiten merkittäväksi uhaksi tukku- ja vähittäiskaupan (vastaajia vain kolme), rakentamisen, teollisuuden (N = 308) ja koulutusja asiantuntijapalvelujen toimialoilla (vastaajia 4). Yksityisyyden loukkaamista merkittävänä pitävät kiinteistö- vuokraus- ja tutkimuspalvelutoimialojen vastaajat; kuljetus-, varastointi- ja tietoliikennetoimialojen vastaajat; yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen vastaajat sekä tukku ja vähittäiskaupan vastaajat.rakentamisen ja hotelli- ja ravitsemusaloilla yksityisyyden loukkaaminen on alle kuudenneksen ilmoituksen mukaan merkittävä uhka. Uhat taustaryhmittäin. Seuraavassa tarkastellaan vastaajien merkittävinä kokemia uhkia käyttäen taustamuuttujana henkilöstöryhmää.tässä henkilöstö on jaet-

28 30 tu työntekijöiden, ylempien toimihenkilöiden ja toimihenkilöiden ryhmiin. Lisäksi kyselyyn osallistui vastaajia, jotka edustavat koko henkilökuntaa tai useampia henkilöstöryhmiä. Seuraavassa on huomioitu lähinnä työntekijät, toimihenkilöt ja ylemmät toimihenkilöt. 9 Toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden edustajien välillä ei vastauksissa ole eroa, vähemmän kuin yksi viidestä pitää lueteltuja uhkia merkittävänä.työntekijöillä osuus on hieman suurempi, yli viidennes kokee mainitut uhat merkittävinä. Väkivaltaa merkittävänä uhkana pitää niin ikään yli viidennes työntekijöiden edustajista, kun molempien muiden henkilöstöryhmien edustajien mukaan uhka on merkittävä yli joka kymmenennen työntekijäpuolen vastaajan mukaan. Ero on tilastollisesti melkein merkitsevä. Työpaikkakiusaamista merkittävänä uhkana pitävien suurin ero on työtekijöiden ja ylempien toimihenkilöiden edustajien välillä.työntekijöiden edustajat pitävät väkivaltaa merkittävämpänä uhkana kuin toimihenkiöiden ja ylempien toimihenkilöiden vastaajat. Huumerikoksia merkittävänä uhkana pitävät eniten toimihenkilöiden edustajat eli yli joka kymmenes. Omaisuusrikoksia yhtä merkittävänä uhkana pitää työntekijöiden ja ylempien toimihenkilöiden edustajista niin ikään yli kymmenesosa. Onnettomuudet ja tapaturmat ovat merkittävin uhka työntekijöiden edustajille, sillä yli puolet pitää uhkaa merkittävänä. Toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden edustajista alle puolet on ilmoittanut uhkan olevan merkittävä. Yksityisyyden loukkaamisen merkittävyydestä kaikkien henkilöstöryhmien edustajat ovat hyvin samaa mieltä. Hieman yli neljännes kaikista vastaajista pitää uhkaa merkittävänä, mukaan luettuna myös koko henkilöstön edustajat sekä useamman henkilöstöryhmän edustajat. Sähköpostisalaisuuden loukkaaminen on merkittävin turvallisuusuhka toimihenkilöiden edustajien mukaan, hieman yli viidennes pitää uhkaa merkittävänä, muiden henkilöstöryhmien näkemyksen mukaan uhka on merkittävä alle viidennekselle vastaajista. Arkaluontoisten asioiden väärinkäyttö on kaikkien henkilöstöryhmien edustajien mukaan merkittävä uhka, yli neljännes vastaajista on tätä mieltä. Tietovuotoa merkittävimpänä uhkana pitivät ylempien toimihenkilöiden edustajat; joka kolmas heistä piti tietovuotoa merkittävimpänä uhkana, kun työntekijöiden luottamusmiehistä vain viidennes piti uhkaa merkittävänä. Ero on tilastollisesti erittäin merkitsevä. Terrorismia ja identiteettivarkauksia pidettiin vähäisimpinä uhkina, eikä näihin suhtautumisessa ollut eroja eri henkilöstöryhmien välillä. Vain alle kymmenesosa vastaajista pitää uhkia merkittävinä. Kun tarkastellaan niitä vastaajia, 9 Jos tilastollisesti merkitseviä eroja on havaittu, on myös viimeksi mainitut ryhmät otettu mukaan tarkasteluun. Jos merkitsevyyttä ei mainita, Khin neliötesti ei sovellu riippuvuuksien tarkasteluun tai ero ei ole tilastollisesti merkitsevä. (Ks. Liite 1. Kyselyvastausten frekvenssijakautumat).

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TyVM 3/2001 vp). Nyt koolla oleva eduskunta on hyväksynyt seuraavat

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TyVM 3/2001 vp). Nyt koolla oleva eduskunta on hyväksynyt seuraavat Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi yksityisyyden suojasta työelämässä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 75/2000 vp). Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta

Lisätiedot

Yksityisyyden suoja työsuhteessa

Yksityisyyden suoja työsuhteessa Yksityisyyden suoja työsuhteessa Yksityisyyden suoja työsuhteessa Talentum Media Oy Helsinki 7., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Toimitus: Heidi Antinkari Taitto: Marja-Leena Saari

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE PAIKANTAMISTA JA HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN PERIAATTEITA JA KÄYTÄNTÖJÄ KOSKEVASTA YHTEISTOIMINTA- MENETTELYSTÄ

YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE PAIKANTAMISTA JA HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN PERIAATTEITA JA KÄYTÄNTÖJÄ KOSKEVASTA YHTEISTOIMINTA- MENETTELYSTÄ 1 (8) 5.1.2012 YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE PAIKANTAMISTA JA HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN PERIAATTEITA JA KÄYTÄNTÖJÄ KOSKEVASTA YHTEISTOIMINTA- MENETTELYSTÄ Yhteistoiminta-asiamiehelle tehdyn pyynnön keskeinen

Lisätiedot

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Tutkija Jouni Puumalainen 20.01.2015 27.1.2015 1 Selvityksen toteuttaminen - Sähköinen kysely - Neljässä maassa: Suomi, Norja, Ruotsi, Islanti

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

Varmaa ja vaivatonta

Varmaa ja vaivatonta Varmaa ja vaivatonta viestintää kaikille Suomessa Tekninen valvonta sähköisissä palveluissa Päällikkö Jarkko Saarimäki Tähän joku aloituskuva, esim. ilmapallopoika jarkko.saarimaki@ficora.fi Ennakkokysymys

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien huhtikuussa 2008 tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä

Lisätiedot

Kyselytutkimus työajan käytöstä

Kyselytutkimus työajan käytöstä Kyselytutkimus työajan käytöstä Omien asioiden hoitaminen ja Internetin käyttö työajalla Markkina- ja mielipidetutkimusyritys Q-Tutkimus toteutti kesäkuussa 2013 (3.6. 17.6.2013) kyselytutkimuksen, joka

Lisätiedot

SORA-SÄÄNNÖKSET JA NÄYTTÖTUTKINNOT

SORA-SÄÄNNÖKSET JA NÄYTTÖTUTKINNOT SORA-SÄÄNNÖKSET JA NÄYTTÖTUTKINNOT Sora-säännösten toimeenpano ammatillisessa koulutuksessa seminaari, Helsinki 25.10.2012 Hallitusneuvos Merja Leinonen merja.leinonen@minedu.fi Muutokset lyhyesti opiskelijaksi

Lisätiedot

Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta: Tutkimus paikallisesta sopimisesta

Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta: Tutkimus paikallisesta sopimisesta 1.2.28 Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta: Tutkimus paikallisesta sopimisesta Tutkimus Turun yliopiston työoikeuden tutkijaryhmä on professori Martti Kairisen johdolla selvittänyt vuosien 25

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 4 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 73,0 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

YRITTÄJIEN LOMAT 2007 1

YRITTÄJIEN LOMAT 2007 1 YRITTÄJIEN LOMAT 2007 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien kesäkuussa 2007 tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista sekä kesätyöntekijöiden palkkaamisesta.

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Huumausainetestien käyttö ja tulkinta työterveysja opiskeluterveydenhuollossa

Hyvinvointia työstä. Huumausainetestien käyttö ja tulkinta työterveysja opiskeluterveydenhuollossa Hyvinvointia työstä Huumausainetestien käyttö ja tulkinta työterveysja opiskeluterveydenhuollossa Markku Sainio, neurologian erikoislääkäri ja dosentti Koulutuksen avaus ja huumausainetestauksen taustat

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 14 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Työllisten määrä kääntyi Helsingissä nousuun yli vuoden kestäneen laskukauden jälkeen. Työllisiä oli vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Tallamaria Maunu, erikoissuunnittelija työ- ja elinkeinoministeriö puh. 050 433 1011 Liittyy: HE 51/2015 vp

Tallamaria Maunu, erikoissuunnittelija työ- ja elinkeinoministeriö puh. 050 433 1011 Liittyy: HE 51/2015 vp Eduskunnan työelämä- ja tasaarvovaliokunnan kuuleminen 19.11.2015 klo 12.15 Tallamaria Maunu, erikoissuunnittelija työ- ja elinkeinoministeriö puh. 050 433 1011 Liittyy: HE 51/2015 vp Vuorotteluvapaasijaisena

Lisätiedot

Case: Työnantaja hakee esille tai avaa työntekijän sähköpostin JASMINA HEINONEN

Case: Työnantaja hakee esille tai avaa työntekijän sähköpostin JASMINA HEINONEN Case: Työnantaja hakee esille tai avaa työntekijän sähköpostin 1 Esityksen sisältö Mistä on kysymys? Sovellettava lainsäädäntökehikko Vastakkaiset intressit ja niiden punninta? Työelämän tietosuojalain

Lisätiedot

SYRJINNÄN UHRIN OIKEUSTURVA. Milla Aaltonen

SYRJINNÄN UHRIN OIKEUSTURVA. Milla Aaltonen SYRJINNÄN UHRIN OIKEUSTURVA Milla Aaltonen Riiteleminen on pienelle ihmiselle raskasta tutkittua tietoa oikeusturvasta Rakenne: yleinen osa, empiirinen osa, kommentaari ja suositukset Empiirisen osan tarkoituksena

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNKI KIINTEISTÖJEN KAMERAVALVONTA 19.2.2016 1. Matti Rönkkö tekninen isännöitsijä Iisalmen kaupunki / tilapalvelu

IISALMEN KAUPUNKI KIINTEISTÖJEN KAMERAVALVONTA 19.2.2016 1. Matti Rönkkö tekninen isännöitsijä Iisalmen kaupunki / tilapalvelu IISALMEN KAUPUNKI KIINTEISTÖJEN KAMERAVALVONTA Matti Rönkkö tekninen isännöitsijä Iisalmen kaupunki / tilapalvelu 19.2.2016 1 Iisalmen kaupungin tekninen keskus / tilapalvelu on asentanut tallentavan kameravalvonnan

Lisätiedot

Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä. Opettajan tukimateriaali

Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä. Opettajan tukimateriaali Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä Opettajan tukimateriaali Tasa-arvo -materiaalia Diasarjaan on koottu linkkejä ja Lapin Letkan laatimaa tasa-arvomateriaalia, joita opettaja voi hyödyntää tasa- arvoa

Lisätiedot

PÄIHTEET TYÖELÄMÄSSÄ -TUTKIMUS. HENRY ry sekä Ehkäisevän Päihdetyön EHYT ry:n HUUGO-työ Syksy 2013

PÄIHTEET TYÖELÄMÄSSÄ -TUTKIMUS. HENRY ry sekä Ehkäisevän Päihdetyön EHYT ry:n HUUGO-työ Syksy 2013 PÄIHTEET TYÖELÄMÄSSÄ -TUTKIMUS HENRY ry sekä Ehkäisevän Päihdetyön EHYT ry:n HUUGO-työ Syksy 2013 TAUSTATIEDOT TUTKIMUKSEN TOTEUTUS & TIETOA VASTAAJISTA! Sähköpostikutsu Päihteet työelämässä - tutkimukseen

Lisätiedot

Sähköinen kulunvalvonta toimenpiteet yrityksissä. Paavo Mattila Talonrakennusteollisuus ry

Sähköinen kulunvalvonta toimenpiteet yrityksissä. Paavo Mattila Talonrakennusteollisuus ry Sähköinen kulunvalvonta toimenpiteet yrityksissä Paavo Mattila Talonrakennusteollisuus ry Sähköinen kulunvalvonta ja YT-laki YT-laki edellyttää sähköisen kulunvalvonnan käsittelemistä YTneuvotteluissa

Lisätiedot

KYSELY OPISKELIJOILLE, OPETTAJILLE/ OPETUKSEN TUKIHENKILÖILLE JA TYÖELÄMÄKUMPPANEILLE SYKSY 2016 YHTEENVETO

KYSELY OPISKELIJOILLE, OPETTAJILLE/ OPETUKSEN TUKIHENKILÖILLE JA TYÖELÄMÄKUMPPANEILLE SYKSY 2016 YHTEENVETO KYSELY OPISKELIJOILLE, OPETTAJILLE/ OPETUKSEN TUKIHENKILÖILLE JA TYÖELÄMÄKUMPPANEILLE SYKSY 2016 YHTEENVETO Shake-projektin Innosessio, Manu Rantanen 9.2.2017 Manu Rantanen/ Ruralia-instituutti 23.1.2017

Lisätiedot

YKSITYISYYDEN SUOJASTA TYÖELÄMÄSSÄ Susanne Homén Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy

YKSITYISYYDEN SUOJASTA TYÖELÄMÄSSÄ Susanne Homén Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy YKSITYISYYDEN SUOJASTA TYÖELÄMÄSSÄ Susanne Homén Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy Nykytilan arviointi Sähköpostin yleistyminen työelämässä on merkinnyt suurta muutosta työpaikkojen perinteiseen

Lisätiedot

Yrityskyselyn toteutus

Yrityskyselyn toteutus Yrityskyselyn toteutus Kyselyn perusjoukon muodosti 6480 EK:n jäsenyritystä (kokonaismäärä on n. 16 000), jotka edustavat kaikkia jäsenliittoja ja työllistävät 738792 työntekijää ja toimihenkilöä. Perusjoukon

Lisätiedot

Selkokielen tarve kunnissa ja valtionhallinnossa 2015

Selkokielen tarve kunnissa ja valtionhallinnossa 2015 1 Selkokielen tarve kunnissa ja valtionhallinnossa 2015 Ari Sainio/Selkokeskus 2015 Selkokeskus teki keväällä 2015 yhteistyössä Suomen Kuntaliiton kanssa kunnille kyselyn selkokielen tarpeesta. Kyselyllä

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta TNS 0 Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin TNS Gallup Foruminternetpaneelissa. Yhteensä tehtiin

Lisätiedot

Miina-projektin ohjausryhmän kokous Ensi- ja turvakotien liitto, 10.2.2011 Päivi Vilkki, varatuomari

Miina-projektin ohjausryhmän kokous Ensi- ja turvakotien liitto, 10.2.2011 Päivi Vilkki, varatuomari Miina-projektin ohjausryhmän kokous Ensi- ja turvakotien liitto, 10.2.2011 Päivi Vilkki, varatuomari Vaikeuksia ymmärtää, että ovat rikoksen uhreja. Vaikeuksia saada asioihin selvyyttä hajallaan olevan

Lisätiedot

III RIKOLLISUUSKONTROLLI

III RIKOLLISUUSKONTROLLI III RIKOLLISUUSKONTROLLI Tässä jaksossa käsitellään virallisen kontrollijärjestelmän toimintaa kuvailemalla muun muassa rikosten ilmituloa, ilmi tulleiden rikosten selvittämistä, rikoksentekijöiden syytteeseen

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

PÄIHDEOHJELMAT SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA SAK:N LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI HELMIKUU 2014 N= 1070

PÄIHDEOHJELMAT SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA SAK:N LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI HELMIKUU 2014 N= 1070 PÄIHDEOHJELMAT SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA SAK:N LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI HELMIKUU 2014 N= 1070 YHTEENVETOA SAK:laisilla työpaikoilla on paljon päihdeongelmia. Päihdeohjelmat/toimintamallit sekä puuttuminen

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksiä matkailusta

Suomalaisten näkemyksiä matkailusta Matkailun ja elämystuotannon OSKE Taloustutkimus Oy / Christel Nummela.11.2013 T-10244///CN.11.2013 2 Johdanto Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Matkailun ja elämystuotannon OSKEn toimeksiannosta.

Lisätiedot

50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari

50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari 50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari 22.4.2015 Vantaa Kirsi Rasinaho koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija SAK ry 22.4.2015 SAK 1 IKÄÄNTYNEIDEN JAKSAMINEN SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA 22.4.2015

Lisätiedot

Työvoiman hankintakanavat palveluyrityksissä Kesäkuu 2000 Mikko Martikainen 1 Taustaa kyselylle Tämän selvityksen tulokset ovat osa Palvelutyönantajien jäsenyrityksille marraskuussa 1999 lähetettyä kyselyä,

Lisätiedot

11. Jäsenistön ansiotaso

11. Jäsenistön ansiotaso 24 Kuvio 19. 11. Jäsenistön ansiotaso Tutkimuksessa selvitettiin jäsenistön palkkaukseen liittyviä asioita. Vastaajilta kysyttiin heidän kokonaiskuukausiansioitaan (kuukausibruttotulot). Vastaajia pyydettiin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 239/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusoikeuslain 11 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan vakuutusoikeuslain sivutoimisten jäsenten määräämistä

Lisätiedot

SASTAMALAN TURVALLISUUSKYSELY Yhteenveto

SASTAMALAN TURVALLISUUSKYSELY Yhteenveto SASTAMALAN TURVALLISUUSKYSELY 5. - 23.10.2015 Yhteenveto 2.11.2015 Turvallisuuskyselyn tarkoituksena oli saada kaupungin asukkaiden kokemuksia ja näkemyksiä asuinalueensa turvallisuudesta ja kehittämistarpeista.

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 441/2011 Laki. rikoslain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 441/2011 Laki. rikoslain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 2011 441/2011 Laki rikoslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rikoslain

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

ETÄTYÖN EDISTÄMINEN. Agronomiliitto ry:n jäsenten kokemuksia etätyöstä. Mari Raininko

ETÄTYÖN EDISTÄMINEN. Agronomiliitto ry:n jäsenten kokemuksia etätyöstä. Mari Raininko ETÄTYÖN EDISTÄMINEN Agronomiliitto ry:n jäsenten kokemuksia etätyöstä Mari Raininko Tutkimuksen taustaa Etätyöstä ja sen hyödyistä puhuttu paljon, mutta hyödyntäminen ei ole toteutunut odotetulla tavalla

Lisätiedot

Yhteistoiminta Helsingin yliopistossa

Yhteistoiminta Helsingin yliopistossa Yhteistoiminta Helsingin yliopistossa 13.2.2012 Henkilöstö- ja lakiasiat Jaana Sirkiä 13.2.2012 1 Helsingin yliopiston yhteistoimintasopimus Yhteistoiminnan tavoitteena on edistää ja tiivistää työnantajan

Lisätiedot

Palvelualojen taskutilasto

Palvelualojen taskutilasto Palvelualojen taskutilasto 2009 Sisältö PAMin jäsenet... 3 Palkansaajien määriä... 4 Yritysten lukumääriä palvelutoimialoilla... 9 Ansiot...10 Työsuhdemuodot...11 Lisätietoja...14 PAMIN taskutilasto 2009

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2010

Tilastokatsaus 12:2010 Tilastokatsaus 12:2010 15.11.2010 Tietopalvelu B15:2010 Pendelöinti Vantaalle ja Vantaalta vuosina 2001-2008 Vantaalaisten työssäkäyntikunta Vantaalaisista työskenteli vuonna 2008 kotikunnassaan 44,9 prosenttia.

Lisätiedot

Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä

Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 TIIVISTELMÄ... 2 1 JOHDANTO... 4 2 YRITTÄJIEN LOMAT... 6 3 KESÄTYÖNTEKIJÄT... 9 Tämän raportin ovat

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Työpaikkaväkivallan yleisyys kyselytutkimusten valossa

Työpaikkaväkivallan yleisyys kyselytutkimusten valossa Työpaikkaväkivallan yleisyys kyselytutkimusten valossa Väkivalta työpaikalla - entä sen jälkeen? 20.11.2013 Reino Sirén Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Tietolähteitä väkivallan kokemisesta, myös työpaikkaväkivallasta:

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 564/2015 Laki. rikoslain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 564/2015 Laki. rikoslain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2015 564/2015 Laki rikoslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rikoslain

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 510. Laki. korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 14 :n muuttamisesta. Annettu Naantalissa 18 päivänä heinäkuuta 2008

SISÄLLYS. N:o 510. Laki. korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 14 :n muuttamisesta. Annettu Naantalissa 18 päivänä heinäkuuta 2008 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2008 N:o 510 515 SISÄLLYS N:o Sivu 510 Laki korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 14 :n muuttamisesta... 1473 511 Laki yksityisyyden

Lisätiedot

Työpaikat Vaasassa

Työpaikat Vaasassa Työpaikat Vaasassa 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasassa vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa 2017.

Lisätiedot

Markkinakartoitus Matias Mattila Miia Nevalainen Ville-Oskari Pirhonen Ville Tammelin Annina Tuominen Liiketalous,P2P Syksy, 2013

Markkinakartoitus Matias Mattila Miia Nevalainen Ville-Oskari Pirhonen Ville Tammelin Annina Tuominen Liiketalous,P2P Syksy, 2013 Markkinakartoitus Matias Mattila Miia Nevalainen Ville-Oskari Pirhonen Ville Tammelin Annina Tuominen Liiketalous,PP Syksy, 13 Markkinakartoitus suomalaisten yritysten EDI valmiuksista Laurea Tikkurilan

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2015. 368/2015 Laki. rikoslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015

Julkaistu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2015. 368/2015 Laki. rikoslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2015 368/2015 Laki rikoslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan rikoslain

Lisätiedot

2/2002. Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä Tutkimus tieto SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ

2/2002. Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä Tutkimus tieto SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ Tutkimus tieto 2/2002 Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä 2002 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN USJÄRJESTÖ Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä 2002 Suomen Gallup tutki

Lisätiedot

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TYÖPAIKOILLA SAK:N LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI LOKAKUU 2014 N=953

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TYÖPAIKOILLA SAK:N LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI LOKAKUU 2014 N=953 OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TYÖPAIKOILLA SAK:N LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI LOKAKUU 2014 N=953 YHTEENVETOA Vuoden 2014 lakimuutosten jälkeen vain vajaalla kolmanneksella työpaikoista ( %) on aloitettu henkilöstö-

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 1 28.6.2010 Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen

Lisätiedot

Viidennes yrityssektorin liikevaihdosta Helsingistä

Viidennes yrityssektorin liikevaihdosta Helsingistä HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 36 Viidennes yrityssektorin liikevaihdosta Helsingistä Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-386-2 Painettuna ISSN 1455-7231 LISÄTIETOJA Juha

Lisätiedot

Kuinka tasa-arvoinen ruotsinsuomalainen nainen/mies on kotona?

Kuinka tasa-arvoinen ruotsinsuomalainen nainen/mies on kotona? Kuinka tasa-arvoinen ruotsinsuomalainen nainen/mies on kotona? Kyselyä koskevia ohjeita Lähettäjä. Tämän kyselyn tekevät Ruotsinsuomalaisten Keskusliitto ja Ruotsinsuomalaisten Naisten Foorumi. Rahoittajana

Lisätiedot

Kaikilla mausteilla. Artikkeleita työolotutkimuksesta. Julkistamisseminaari 2.6.2006

Kaikilla mausteilla. Artikkeleita työolotutkimuksesta. Julkistamisseminaari 2.6.2006 Kaikilla mausteilla Artikkeleita työolotutkimuksesta Julkistamisseminaari 2.6.2006 Esityksen rakenne! Mitä työolotutkimukset ovat?! Artikkelijulkaisun syntyhistoria! Sisältöalueet! Seminaarista puuttuvat

Lisätiedot

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS Lähes kaikki äänestäjät haluavat nostaa tärkeimmiksi kuntavaaliteemoiksi vanhusten huollon ( %), kotikunnan talouden ja velkaantumisen

Lisätiedot

Made by Finland selvitys suomalaisen työelämän vahvuuksista ja heikkouksista

Made by Finland selvitys suomalaisen työelämän vahvuuksista ja heikkouksista Made by Finland selvitys suomalaisen työelämän vahvuuksista ja heikkouksista 19.6.2017 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti selvityksen Suomessa tehtävään työhön liitettävistä mielikuvista Selvityksen

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 34 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä 73,3 prosenttia. Työllisyysaste on ollut laskussa vuoden 2012 alusta

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2011

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2011 1 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen taustalla olevien syiden kehittyminen s. 2 3.2 Nuorten velkaantumisen taustalla

Lisätiedot

KUOPION TYÖPAIKAT

KUOPION TYÖPAIKAT KUOPION TYÖPAIKAT 2011-2015 Muutokset 5 vuodessa: Työpaikkojen määrä kasvoi viidessä vuodessa noin 200 työpaikalla, 2,5 % - naisilla +600 työpaikkaa / miehillä -400 työpaikkaa Koulutuksen mukaan työpaikkamäärät

Lisätiedot

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%)

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%) 1 Johdanto Tämän tutkimusyhteenvedon tehtävänä on antaa tietoja kansalaisten liikunnan ja kuntoilun harrastamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin kansalaiset harrastavat liikuntaa

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuuskysely. Erikoissuunnittelija Markus Alanko, Oikeusministeriö, rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö

Paikallinen turvallisuuskysely. Erikoissuunnittelija Markus Alanko, Oikeusministeriö, rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö Paikallinen turvallisuuskysely Erikoissuunnittelija Markus Alanko, Oikeusministeriö, rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö "Yhteistyön jäsentämisen ja turvallisuustyön onnistumisen kannalta työn tärkeimmäksi

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Petteri Suominen VAPAAEHTOISPALOKUNTIEN ARVOSTUS KUNNALLISTEN PÄÄTTÄJIEN JA KANSALAISTEN KESKUUDESSA

Petteri Suominen VAPAAEHTOISPALOKUNTIEN ARVOSTUS KUNNALLISTEN PÄÄTTÄJIEN JA KANSALAISTEN KESKUUDESSA Petteri Suominen VAPAAEHTOISPALOKUNTIEN ARVOSTUS KUNNALLISTEN PÄÄTTÄJIEN JA KANSALAISTEN KESKUUDESSA 1. Johdanto Marraskuussa 2002 julkistetussa tutkimuksessa Arvon mekin ansaitsemme yhtenä tutkimuskohteena

Lisätiedot

Tilastokeskuksen yritysrekisterin hyödyntämismahdollisuudet. Aluepäällikkö Leila Kaunisharju

Tilastokeskuksen yritysrekisterin hyödyntämismahdollisuudet. Aluepäällikkö Leila Kaunisharju Tilastokeskuksen yritysrekisterin hyödyntämismahdollisuudet Aluepäällikkö Leila Kaunisharju Tilastokeskuksen yritysrekisterin tarjoamat mahdollisuudet 1. Yritysrekisteri 1.1 Tietojärjestelmä -> vuositilastoja

Lisätiedot

YHTEISET TYÖPAIKAT TUTKIMUS-, VALVONTA- JA VIESTINTÄHANKKEEN TUTKIMUSOSIO YHTEISET TYÖPAIKAT KOKOUS 4/2016, PÄIVI KEKKONEN, SUUNNITTELIJA

YHTEISET TYÖPAIKAT TUTKIMUS-, VALVONTA- JA VIESTINTÄHANKKEEN TUTKIMUSOSIO YHTEISET TYÖPAIKAT KOKOUS 4/2016, PÄIVI KEKKONEN, SUUNNITTELIJA YHTEISET TYÖPAIKAT TUTKIMUS-, VALVONTA- JA VIESTINTÄHANKKEEN TUTKIMUSOSIO YHTEISET TYÖPAIKAT KOKOUS 4/2016, 6.9.2016 PÄIVI KEKKONEN, SUUNNITTELIJA TUTKIMUSOSION TOTEUTUS Ajoittuu aikavälille heinäkuu-joulukuu

Lisätiedot

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus OHJE 1 (5) VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET Kyselyn sisältö ja tarkoitus Valmeri-kysely on työntekijöille suunnattu tiivis työolosuhdekysely, jolla saadaan yleiskuva henkilöstön käsityksistä työoloistaan kyselyn

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 15 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä 72,6 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta prosenttiyksikön

Lisätiedot

Kohti sisäisen turvallisuuden strategiaa

Kohti sisäisen turvallisuuden strategiaa Kohti sisäisen turvallisuuden strategiaa Ratkaisujen Suomi - Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen ohjelma 29.5.2015 Suomi on maailman turvallisin maa asua, yrittää ja tehdä työtä. Hallitus

Lisätiedot

Uusi toimialaluokitus TOL 2008

Uusi toimialaluokitus TOL 2008 Uusi toimialaluokitus TOL 2008 - Uudistuksen lähtökohdat - Käyttöönotto - Mikä muuttuu - Tilastokeskuksen palvelut Luokitusuudistuksen yleiset lähtökohdat Kv-toimialaluokituksen (ISIC) rakenne tarkistetaan

Lisätiedot

Työpaikat Vaasan seudulla

Työpaikat Vaasan seudulla Työpaikat Vaasan seudulla 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasan seudulla vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa

Lisätiedot

Kansalaiset: Säädöksiä ja määräyksiä on liikaa ja sääntely liian pikkutarkkaa.

Kansalaiset: Säädöksiä ja määräyksiä on liikaa ja sääntely liian pikkutarkkaa. Kansalaiset: Säädöksiä ja määräyksiä on liikaa ja sääntely liian pikkutarkkaa. Pitkällä aikavälillä vuosittaisen sääntelyn määrä on lisääntynyt voimakkaasti. Suuntaus on sama myös muissa kehittyvissä maissa.

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

Työajat ja poissaolot EK:n työaikatiedustelu vuodelta 2013 02.12.2014

Työajat ja poissaolot EK:n työaikatiedustelu vuodelta 2013 02.12.2014 Työajat ja poissaolot EK:n työaikatiedustelu vuodelta 2013 02.12.2014 EK:n työaikatiedustelu vuodelta 2013 Tiedustelussa kysyttiin yrityksiltä vuoden 2013 aikana toteutuneiden työaikojen ja poissaolojen

Lisätiedot

T Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Ilkka Kouri Henkilöstöturvallisuus 28.1.2004: Henkilöstöturvallisuus yleisesti Henkilöstöturvallisuus Henkilöstöturvallisuus on osa yritysturvallisuutta

Lisätiedot

Mielipiteet ydinvoimasta Maaliskuu 2015. Mielipiteet ydinvoimasta maaliskuu 2015

Mielipiteet ydinvoimasta Maaliskuu 2015. Mielipiteet ydinvoimasta maaliskuu 2015 Mielipiteet ydinvoimasta 2015 Sisältö sivu 1. Aineiston rakenne 3 2. Tutkimustulokset Yleissuhtautuminen ydinvoimaan energianlähteenä 5 Ydinvoiman hyväksyminen ilmastomuutoksen torjuntakeinona 11 3. Liitteet

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Kysely vuonna 2010 Leena Pöysti Sisältö Johdanto... 3 Kokemuksia mopoilusta osana muuta liikennettä... 3 Mikä olisi mopolle sopiva huippunopeus liikenteessä... 3

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2013

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2013 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT 1 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT 2 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT SISÄLLYS TIIVISTELMÄ... 3 1. JOHDANTO... 5 2. YRITTÄJIEN LOMAT... 7 3. KESÄTYÖNTEKIJÄT... 10 Suomen Yrittäjät: KESÄTYÖNTEKIJÄT

Lisätiedot

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Erityisrikostorjuntasektorin johtaja, rikosylikomisario Antero Aulakoski 1 Turvallisuus on osa hyvinvointia

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 14 2014 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä 71,8 prosenttia. Naisilla työllisyysaste oli 72,2 prosenttia

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

Paikallinen sopiminen työaika-asioissa

Paikallinen sopiminen työaika-asioissa TIEDOTE 3.5.2007 Paikallinen sopiminen työaika-asioissa Turun yliopiston työoikeuden tutkimusryhmän kyselytutkimuksen osatuloksia Työaika joustaa työpaikoilla Yksityisen sektorin työpaikoilla on käytössä

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2010

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2010 3 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 010 Työllisten määrä jäi Helsingissä vuoden 010 viimeisellä neljänneksellä runsaan prosentin pienemmäksi kuin vuosi sitten. Pääkaupunkiseudun,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009 EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009 1 KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 2 MITKÄ ASIAT HUOLESTUTTAVAT,

Lisätiedot

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle Pärnänen Anna Erikoistutkija Väestö- ja elinolotilastot Muistio 29.3.2016 1 (1) Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle Asiantuntijakuuleminen nollatuntisopimuksista Tilastokeskus selvitti vuonna 2014 työvoimatutkimuksen

Lisätiedot

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa.

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. LISÄÄ NAISIA KAUPPAKAMAREIDEN LUOTTAMUSTEHTÄVIIN 12.11.7 Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. Tutkimuksen avulla selvitetään

Lisätiedot

Kun työpaikalla kiusataan ja vainotaan

Kun työpaikalla kiusataan ja vainotaan Teksti Martti Herman Pisto Kuvat Paula Koskivirta, Martti Herman Pisto ja Eduhouse Yritysturvallisuus Häirintää, piinaamista, henkistä väkivaltaa, epäasiallista kohtelua Kun työpaikalla kiusataan ja vainotaan

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 3 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä 73,6 prosenttia, eli samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Työllisten

Lisätiedot

Työmarkkinoiden kehityskuvia

Työmarkkinoiden kehityskuvia Työmarkkinoiden kehityskuvia Heikki Räisänen, tutkimusjohtaja, dosentti Työ- ja elinkeinoministeriö Pirkanmaan liiton tulevaisuusfoorumi 7.11.2011, Tampere Sisältö 1. Lähtökohtia työmarkkinoiden toimintaan

Lisätiedot

Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista

Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista 1 S Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista Suomen Yrittäjät, maaliskuu 2016 2 Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista SISÄLLYS KYSELY ERILAISISTA TYÖSOPIMUKSISTA JA TYÖNTEKOMUODOISTA...

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot