EKOKYMPPI SEKAJÄTTEEN KÄSIT- TELY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EKOKYMPPI SEKAJÄTTEEN KÄSIT- TELY"

Transkriptio

1 Vastaanottaja Ekokymppi Asiakirjatyyppi Käsittelypaikkaselvitys Päivämäärä EKOKYMPPI SEKAJÄTTEEN KÄSIT- TELY

2 EKOKYMPPI SEKAJÄTTEEN KÄSITTELY Päivämäärä Laatija Joonas Hokkanen, Eero Parkkola Kuvaus Selvityksen sisältö Viite Ramboll Ylistönmäentie JYVÄSKYLÄ T F

3 SEKAJÄTTEEN KÄSITTELY SISÄLTÖ 1. TAUSTA JA TYÖN TAVOITE 1 2. TARKASTELTAVAT KRITEERIT 2 3. SEKAJÄTTEEN TOIMITTAMINEN OULUUN Sopimuskumppani ja sen nykytilanne Sopimustavat, liittymisen kustannus ja vastaanottomaksu Kuljetusten järjestäminen Päätöksenteko Hallinnolliset kustannukset ja riskit Ekokympille 4 4. SEKAJÄTTEEN TOIMITTAMINEN LEPPÄVIRRALLE Sopimuskumppani ja sen nykytilanne Sopimustavat, liittymisen kustannus ja vastaanottomaksu Kuljetusten järjestäminen Päätöksenteko Hallinnolliset kustannukset ja riskit Ekokympille 5 5. VAIHTOEHTOJEN vertailu 6 6. ESITYS TOIMENPITEIKSI 7

4 SEKAJÄTTEEN KÄSITTELY 1 1. TAUSTA JA TYÖN TAVOITE Kainuussa syntyy vuosittain yhteensä noin tonnia seka- ja energiajätettä. Kainuun alueella syntyvä seka- ja energia jäte on käsitelty Majasaaren jätekeskuksessa REF-polttoaineeksi kesästä 2012 saakka. Sekajätettä käsitellään Majasaaren käsittelykeskuksessa noin tonnia ja energiajätettä noin tonnia. Käsittelyn tuloksena REF-polttoainetta valmistuu näistä jakeista n tonnia. Lisäksi käsittelyssä saadaan talteen metalleja ja kompostoitavaa bioalitetta. Jätteen käsittely on kilpailutettu ja voimassa oleva käsittelysopimus optioineen kestää vuoden 2016 loppuun. Loppusijoitettavaksi menee ainoastaan tonnia energia- ja muuhun hyödyntämiseen soveltumatonta jätettä vuodessa. Valmistettu polttoaine on toimitettu energiana hyödynnettäväksi Kainuun Voiman voimalaan. Osa polttoaineesta on toimitettu myös Oulun Energialle ja Ekokemille (Jepua). Nämä laitokset eivät ole voineet ottaa vastaan kaikkea valmistuvaa polttoainetta. Polttoainetta on varastossa tällä hetkellä noin 6500 tonnia. Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista sekä asetus jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta astuivat voimaan kesäkuussa Asetuksilla rajoitetaan biohajoavan ja muun orgaanisen yhdyskuntajätteen, rakennus- ja purkujätteen ja muun jätteen sijoittamista kaatopaikalle. Käytännössä tämä rajoitus kieltää orgaanisen jätteen loppusijoittamisen lähes kokonaan. Näitä rajoituksia sovelletaan 1. tammikuuta 2016 alkaen. Paikallinen REF-polttoaineen hyödyntäminen Kainuun Voimalla päättynee myös kokonaisuudessaan vuoden 2016 aikana. Voimassaolevien sopimusten puitteissa saadaan REF-polttoainetta toimitetuksi vuositasolla noin 3300 tonnia Jepualle ja ehkä noin 2000 tonnia Ouluun. Uusia hyödyntämispaikkoja etsitään koko ajan ylijäävälle polttoaineelle. Seka- ja energiajätteen käsittelylle / sijoittamiselle tuleekin löytää uusi pysyvä ratkaisu vuoden 2016 jälkeiselle ajalle. Paikallinen hyödyntäminen ei näillä näkymin ole enää mahdollista, jolloin vaihtoehdoksi jää maakunnan ulkopuolinen hyödyntämispaikka. Myös omana toimintana tehtävää kaiken jätteen käsittelyä REF-materiaaliksi ei näillä tiedoilla ole järkevää jatkaa. Ainoastaan erilliskerätty energiajae ja osa sekajätteestä saadaan määrällisesti toimitettua hyödyntämiseen ja kannattaa siten käsitellä vielä Majasaaressa. Pääosalle sekajätettä käsittelyn ainoaksi vaihtoehdoksi on jäämässä toimittaminen jätevoimalaan. Sekajätteen käsittelypaikkojen vaihtoehtoja tarkastellessa lähimmät jätevoimalat löytyvät Oulusta (toiminnassa) ja Leppävirralta (valmistuu 2016). Oulun ekovoimalaitos on Oulun Energian omistama ja Leppävirran tulevan jätevoimalan omistaa seitsemän Keski-Suomen aluejätelaitosta ja Varkauden aluelämpö Oy. Tyypiltään Oulun voimala on arinakattila ja Leppävirran kiertopetikattila. Leppävirralla sijaitsevaan Riikinvoima Oy:öön on vielä mahdollista liittyä osakkaaksi. Tämän työn tavoitteena on vertailla sekajätteen käsittelyä Oulussa ja Leppävirralla. Vertailun perusteella annetaan esitys, miten Ekokympin olisi tarkastelun perusteella tarkoituksenmukaisinta menetellä.

5 SEKAJÄTTEEN KÄSITTELY 2 2. TARKASTELTAVAT KRITEERIT Seka- ja energiajätteen käsittelyä koskevalla päätöksellä on ratkaiseva merkitys siitä, kuka ja miten tätä toimintaa voi ylläpitää Ekokympin toiminta-alueen kannalta samanaikaisesti kannattavasti ja vastuullisesti. Päätöksenteossa on otettava huomioon myös kaikki muu jätehuollon järjestämiseen vaikuttava lainsäädäntö ja jo tehdyt sopimukset eri osapuolten välillä. Ekokymppi tekee ratkaisun tutkittujen vaihtoehtojen perusteella. Näin merkittävässä liiketoiminnassa ja lakisääteisessä palvelutehtävässä ratkaisun täytyy olla hyvin perusteltu siten, että mahdollisia vaihtoehtoja on vertailtu päätökseen keskeisesti vaikuttavien kriteerien/asioiden kannalta. Vertailu edellyttää tarkasteltavien kriteerien valintaa ja kunkin vaihtoehdon osalta selvitystä siitä, miten kyseinen kriteeri/asia kunkin vaihtoehdon osalta toteutuu. Keskeiset päätöksenteon kriteerit liittyvät toiminnan sopimiseen, välittömiin ja välillisiin kustannuksiin ja ylipäätään toiminnan kannattavuuteen, vastuisiin, valvonnan määrään ja ympäristövaikutuksiin. Tarkasteltavat kriteerit ovat seuraavat: Esikäsittelyn tarve Kustannukset: käyttö, investoinnit ja kuljetukset Ekokympin resurssitarve Palvelun laatu Osallistuminen päätöksentekoon Ympäristö Riskit Kriteerikohtaisen arvioinnin jälkeen vertaillaan eri vaihtoehtoja kunkin kriteerintoteuman suhteen. Vertailun perusteella tehdään johtopäätöksiä, millä edellytyksillä jokin vaihtoehto voidaan esittää toteutettavaksi. Kaiken tarkastelun jälkeen selvityksen tekijät yhdessä työtä ohjaavan ohjausryhmän antavat esityksen sekajätteen jätehuollon järjestämiseksi Ekokympin alueella. 3. SEKAJÄTTEEN TOIMITTAMINEN OULUUN 3.1 Sopimuskumppani ja sen nykytilanne Sopimuskumppanina on Oulun Energia. Oulun Energia -konserni muodostaa energia-alan kokonaisuuden, jonka toiminnan painopiste on Oulun alueella ja muualla Pohjois-Suomessa. Sen toiminta tukeutuu pohjoisen luonnonvaroihin ja sen toimintaan sisältyy energia-alan koko arvoketju. Sen toiminta kattaa raaka-aineiden hankinnan ja energian tuotannon, sähkön ja lämmön myynnin ja jakelun sekä alan eri palvelut kuten verkonhallinnan ja urakoinnin. Konsernin emoyhteisö on Oulun kaupungin omistama kunnallinen Oulun Energia -liikelaitos. Lisäksi konserniin kuuluu kuusi tytäryhtiötä. Liikelaitos omistaa tytäryhtiönsä kokonaan lukuun ottamatta Oulun Sähkönmyynti Oy:tä, josta sen osuus on 60,4 prosenttia. Oulun Sähkönmyynnin muita osakkaita ovat useat pohjoisen alueelliset energiayhtiöt. Oulun Energia -konserniin kuuluvat: Oulun Energia liikelaitos (emoyhteisö) Oulun Sähkönmyynti Oy Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy Oulun Energia Urakointi Oy Turveruukki Oy Haukiputaan Energia Oy Yli-Iin Sähkö Oy

6 SEKAJÄTTEEN KÄSITTELY 3 Oulun energia konsernin liikevaihto vuonna 2013 oli noin 240 miljoonaa euroa. Oulun energia liikelaitoksen osuus tästä oli 183 miljoonaa euroa. Koko konsernin palveluksessa vuonna 2013 oli 355 henkilöä. Oulun Energialla on tuotantokäytössä sen täysin omistama ekovoimalaitos. Se on yhdyskuntajätteestä energiaa jalostava voimalaitos, joka aloitti kaupallisen toimintansa elokuussa 2012 Oulun Laanilassa. Laitoksessa jätteestä tuotetaan höyryä, jota käytetään Kemiran teollisissa prosesseissa sekä sähkön ja kaukolämmön tuotannossa. Voimalaitos on mitoitettu tonnin vuotuiselle jätemäärälle ja se on teholtaan noin 50 megawattia. Ekovoimalaitoksessa käytetään polttoaineena kotitalouksien ja yritysten syntypaikkalajiteltua polttokelpoista sekajätettä. Noin puolet jätteestä tulee Oulun Jätehuollon toiminta-alueelta ja loput sen alueen ulkopuolelta mm. perämeren alueelta (Tornion seutu), Yläsavosta, Koillismaalta ja Pohjanmaalta. Ekovoimalaitoksen toiminnan kannalta lajittelun tarkentaminen on kuitenkin tärkeää. Ekovoimalaitokseen ei saisi mennä palamattomia jätteitä kuten lasia tai metallia eikä vaarallisia jätteitä. Pienet määrät eivät kuitenkaan haittaa (esim. hehkulamput). Oulun Jätehuollon toimialueella jätehuoltoyritykset toimittavat asiakkailta kerätyn polttokelpoisen jätteen suoraan jäteautoissa ekovoimalaitokseen. Muut kuormat ajetaan jätekeskukseen, jossa jätteet lajitellaan edelleen materiaalina kierrätettäväksi, energiakäyttöön tai kaatopaikalle. Rakennusjätekuormat tulevat Ruskon jätekeskukseen. Oivapiste jätekeskuksessa jatkaa entisellään. Isot muovit kuten muovituolit ovat maksullista sekajätettä, ja ne palautetaan Ruskon jätekeskuksen lajitteluareena Larelle. Muualta kuin Oulun Jätehuollon alueelta tulevat polttokelpoisen jätteen kuormat tuodaan suoraan ekovoimalaitokselle joko paaleina tai irtojätteenä konteilla sekä perästä purkavilla rekoilla. 3.2 Sopimustavat, liittymisen kustannus ja vastaanottomaksu Oulun Energian jätteen hankinta on normaalia polttoaineen hankintaa, kuten muidenkin polttoaineiden hankinta. Asiakkaina ovat mm. kunnalliset jätelaitokset. Oulun Energia pyrkii ensisijaisesti pitkiin toimitussopimuksiin. Tavoitteena on vähintäänkin viiden vuoden sopimusajanjaksot. Sinä aikana tulee sovittu määrä sovitun laatuista jätettä toimittaa Laanilan ekovoimalaitokselle. Sopimusrikkomusten mahdollisista seurauksista ei tässä vaiheessa ole tietoa. Polttoaineen hinta on negatiivinen, eli toimittaja maksaa sovitun maksun sovitun laatuisen jätteen vastaanotosta. Vuonna 2014 tämä nk. porttimaksu on ollut /tonni. Hinta määräytyy vallitsevan markkinatilanteen ja sopimusehtojen mukaan. Vuonna 2016 Suomessa aloittaa toimintansa uusia jätevoimalaitoksia, mikä voi vaikuttaa maksettaviin porttimaksuihin. Tällä hetkellä jätepolttoaineen tarjonta Oulussa ylittää laitoksen kapasiteetin. Laitos on arinakattila. Poltettava jäte on syntypaikkalajiteltua jätettä., Polttokelpoinen jäte ei saa sisältää ongelmajätteitä ja siitä on eroteltava materiaalikierrätykseen soveltuva pahvi, paperi, keräyskartonki, lasi, metalli, puhdas puu ja elektroniikkajäte. Palakokorajoite on 0,8m * 0,8 m * 0,8 m. 3.3 Kuljetusten järjestäminen Kuljetukset Oulun Laanilan ekovoimalaitokselle toteutettaisiin Majasaarenkankaan kautta. Majasaarenkankaalla on siirtokuormauksen vaatima infra. Lastauskontteja tarvitaan kolme lisää. Siirtokuljetusmatka Laanilan voimalaitokselle on 195 km. Siirtokuljetuskustannus on vuoden 2014 hintatasolla 23 euroa/tonni. Tarvittaessa Ekokympin toiminta-alueelle voidaan perustaa satelliittiasemia Puolangalle, Vaalaan ja Suomussalmelle. Tämä edellyttäisi uusia siirtokuormauksen vaatimia investointeja ja käyttökuluja; asfalttikentät, vastaanottosiilot, kuljetuskontit, valvonta/seurantalaitteet ja ympäristöluvat. 3.4 Päätöksenteko Oulun Energian toiminnasta ja kannattavuudesta vastaa Oulun kaupunginhallituksen alainen johtokunta kaupunginvaltuuston määrittämien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä tuottovaatimusten mukaisesti.

7 SEKAJÄTTEEN KÄSITTELY Hallinnolliset kustannukset ja riskit Ekokympille Ekokymppi hoitaa Kainuussa kuntien puolesta lakisääteiset ja jätehuoltoviranomaisen tehtävät perussopimuksen mukaisesti. Omana toimintana tapahtuva jätteiden hyödyntäminen ei tulevaisuudessa ole mahdollista toiminta-alueen sisällä Ekokympin strategian mukaan. Energiahyödyntämisen toteuttaminen muun yrityksen toimesta toteuttaa kuitenkin jätelain mukaisten hyötykäyttötavoitteiden täyttymistä. Hallinnolliset kustannukset ja muut perussopimuksen mukaiset toiminnot eivät Ekokympissä käytännössä muutu nykyisestä. Palvelun laatuun Ekokymppi ei voi vaikuttaa. Keskeisiä riskejä on sovittujen jätemäärien toimittaminen. Mahdollisista sanktioista Oulun Energian suunnalta ei ole tietoa. Sopimuksiin liittyvistä muista sitoumuksista ei tässä vaiheessa myöskään tietoa. 4. SEKAJÄTTEEN TOIMITTAMINEN LEPPÄVIRRALLE 4.1 Sopimuskumppani ja sen nykytilanne Sopimuskumppanina olisi Riikinvoima Oy. Yhtiö on perustettu vuonna 2012 ja sen toimialana on Leppävirran kuntaan rakennutettavan jätepolttoainepohjaisen lämmön ja sähkön tuotantolaitoksen, ekovoimalaitoksen, omistaminen ja hallinnointi, jätteen energiana hyödyntämispalveluiden tuottaminen ja myyminen sekä lämmön ja sähkön tuottaminen ja myyminen. Yhtiö voi liiketoimintaansa varten omistaa, hallita ja vuokrata kiinteistöjä sekä vuokrata edelleen hallitsemiaan tiloja. Yhtiö on vastikään perustettu ja sen tavoitteena on voimalaitoksen rakennuttaminen ja sen toiminnan aloitus mahdollisimman pikaisesti. Yhtiön liikevaihto ja henkilöstömäärä ovat tässä vaiheessa vielä pieniä. Liikevaihto vuonna 2013 oli noin euroa ja henkilöstömäärä yksi. Riikinvoima Oy tulee rakennuttamaan Leppävirralle Ekovoimalaitoksen, joka on materiaalihyötykäyttöön kelpaamatonta syntypaikkalajiteltua yhdyskuntajätettä hyödyntävä lämmön- ja sähköntuotantolaitos. Lisäksi laitoksessa voidaan hyödyntää muitakin jätejakeita. Laitoksessa polttoaineena hyödynnettävät jätteet kerätään pääosin Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Keski-Suomen ja Pohjois-Karjalan maakuntien alueilta. Ekovoimalaitoshanke on seitsemän kunnallisen jäteyhtiön sekä Varkauden Aluelämpö Oy:n yhteinen hanke. Hankkeen ensisijaisina tavoitteina on lisätä Itä- ja Keski-Suomen alueella toimivien jätehuoltoyhtiöiden syntypaikkalajitellun yhdyskuntajätteen hyödyntämistä sekä turvata Varkauden kaupungin tarvitseman kaukolämmön tuotanto. Hanke käynnistyi syksyllä 2010, ja hankkeen esiselvitys leijukattilalle valmistui keväällä 2011 (Rambol Finland Oy). Toinen tarkentava esiselvitys tehtiin vielä keväällä 2012 (ÅF-Consult Oy), ja samana kesänä valmistui alustava leijukattilan mitoitus- ja toteutustapaselvitys. Laitoksen esisuunnittelu alkoi syksyllä 2012, ja keväällä 2013 jätettiin ympäristölupahakemus sekä pyydettiin laitetoimittajilta tarjoukset. Voimalaitoksen hankinnan kilpailutus on parhaillaan meneillään. Tarjousprosessi on käynnistetty maaliskuussa Hankintasopimuksen allekirjoitus on aikataulutettu elo-syyskuulle Laitos käynnistyy alustavan aikataulun mukaisesti vuoden 2016 puolivälissä. Investoinnin hinnaksi arvioidaan 123,6 M. Aluehallintovirasto on myöntänyt Riikinvoima Oy:lle ympäristöluvan jätteenpolttolaitoksen toimintaan Luvan mukaan laitoksella poltettava jäte on pääasiassa syntypaikkalajiteltua yhdyskuntajätettä enintään tonnia vuodessa. Lisäksi laitoksella voidaan hyödyntää kyllästettyä puuta ja eräitä muita vaarallisiksi jätteiksi luokiteltavia jätejakeita. Laitoksen leijukerroskattilan polttoaineteho on enintään 65 megawattia. Laitos tuottaa kaukolämpöä Varkauden kaupungin tarpeisiin ja sähköä sähköverkkoon.

8 SEKAJÄTTEEN KÄSITTELY 5 Päätöksessä on annettu määräyksiä jätevesistä, savupiipun korkeudesta, ilmapäästöistä, melusta, jätteistä, varastoinnista, häiriötilanteista sekä toiminnan, päästöjen ja vaikutusten tarkkailusta. Määräykset on annettu valtioneuvoston asetuksen jätteen polttamisesta (VNA 151/2013) ja parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimusten mukaisesti. Ympäristölupa on voimassa toistaiseksi. Lupamääräysten tarkistamista koskeva hakemus on jätettävä Itä-Suomen aluehallintovirastolle mennessä. 4.2 Sopimustavat, liittymisen kustannus ja vastaanottomaksu Ekokymppi liittyy Riikinvoima Oy:n osakkaaksi ja sitoutuu jätepolttoaineen toimittamiseen Leppävirran jätevoimalaitokselle osakassopimuksen ja sen liitteiden mukaisesti. Liittymiskustannukset muodostuvat rakentamisen aikaisesta pääomaehtoisesta rahoituksesta , josta kiinteän pääoman osuus on Pääomanlainaksi jää Lisäksi kustannuksia muodostuu kiinteistä kustannuksista (laitoksen ylläpito) /vuosi, josta vähennetään muuttuvat kustannukset (sähkön ja metallin myynti) /vuosi. Kustannukset katetaan jätteen porttimaksulla eli vastaanoton yksikköhinnalla 47,13 /jätetonni. Liittymisen kustannukset ja jätteen käsittelystä muodostuvat kustannukset on esitetty osakassopimuksessa ja sen liitteissä. Laatuvaatimuksena on syntypaikkalajiteltu sekajäte ja esikäsittelyvaatimusta ei ole Ekokympille, eli jäte esikäsitellään Riikinnevalla kiertopetikattilatekniikan vaatimusten mukaisesti. Polttoaineen hinta on negatiivinen, eli toimittaja maksaa sovitun maksun sovitun laatuisen polttoaineen toimittamisesta. Voimalaitoksen käyttöönottovaiheessa porttimaksu on 47 /tonni. Vuodesta 2016 ja siitä eteenpäin muodostuva hinta on riippuvainen pääomakustannusten pienenemisestä. Laitos tehdään Mankala periaatteella, jolloin voidaan ennustaa, että porttimaksu ei merkittävästi nousisi ja hyvin hoidettuna porttimaksu voi jopa alentua. Mankala-periaate on energiayhtiöiden toimintatapa, jossa useampi pienempi palveluntarvitsija yhdessä perustaa voittoa tuottamattoman osakeyhtiön voimalan rakentamista ja operointia varten. Osakkaat rahoittavat laitoksen rakentamisen ja ylläpidon, vastavuoroisesti osakkaat saavat rakennetusta laitoksesta palveluita omakustannushintaan. Laitoksen polttotekniikka perustuu kiertopetiteknologiaan, jolloin laatuvaatimuksena on syntypaikkalajiteltu kotitalousjäte. Kattilalaitoksen lisäksi Ekovoimalaitos sisältää jätteen varastointitilat sekä jätteen esikäsittelylaitoksen, jossa syntypaikkalajitellusta yhdyskuntajätteestä valmistetaan kiertoleijupetikattilalle sopivaa jätepolttoainetta. Jätteen esikäsittely sisältää jätteen murskauksen sekä magneettisten ja ei-magneettisten metallien erottelun. 4.3 Kuljetusten järjestäminen Kuljetukset Leppävirran voimalaitokselle toteutettaisiin Majasaarenkankaan kautta. Majasaarenkankaalla on jo olemassa siirtokuormauksen vaatimat rakenteet. Kuljetuskontteja tarvitaan kuusi lisää. Siirtokuljetusmatka Leppävirran voimalaitokselle on 236 km. Siirtokuljetuskustannus on vuoden 2014 hintatasolla 28 euroa/tonni. Leppävirran vaihtoehdossa Ekokympin toiminta-alueella ei tarvita satelliittiasemia. 4.4 Päätöksenteko Ekokymppi voi liittyä osakkaaksi Riikinvoima Oy:n. Riikinvoima Oy on toimittanut luonnoksen osakassopimuksesta liitteineen Ekokympille. Jos Ekokymppi liittyy osakkaaksi se saa hallituspaikan ja voi näin osallistua suoraan yhtiön operatiiviseen ohjaukseen. Yhtiökokouksessa päätöksentekoon Ekokymppi osallistuu omistusprosentin mukaisella vaikutusmahdollisuudella. 4.5 Hallinnolliset kustannukset ja riskit Ekokympille Ekokymppi hoitaa Kainuussa kuntien puolesta lakisääteiset ja jätehuoltoviranomaisen tehtävät perussopimuksen mukaisesti. Omana toimintana tapahtuva jätteiden hyödyntäminen ei tulevaisuudessa ole mahdollista toiminta-alueen sisällä Ekokympin strategian mukaan. Energiahyödyntämisen toteuttaminen osakkaana ekovoimalaitoksessa toteuttaa kuitenkin jätelain mukaisten hyötykäyttötavoitteiden täyttymistä. Liittyminen Riikinvoima Oy:n osakkaaksi mahdollistaa toiminnan ja päätöksen teon yhdessä vastaavien jätelaitosten kanssa, jolloin hallinnolliset vaikutusmahdollisuudet ovat hyvät. Mikäli tilaaja ei kykene toimittamaan Ekovoimalaitokseen kuukausittain ja/tai vuotuisesti tämän sopimuksen mukaista määrää Jätepolttoainetta, on Ekokymppi velvollinen toimittamaan energiasisällöltään saman suuruisena määränä muuta polttoainetta ( Korvaava Polttoaine ). Ekokymppi

9 SEKAJÄTTEEN KÄSITTELY 6 ei sitoudu toimittamaan kuitenkaan jätepolttoainetta koko Kainuussa syntyvän määrän suhteessa vaan noin 60 % määrällä, joten riski on hallittavissa puskurissa olevalla jätemäärällä. Riikinvoima Oy:n voimalaitoksen ympäristöluvasta on valitettu ja laitoksen rakentaminen jouduttaneen aloittamaan muutoksen hausta huolimatta. Vastaaviin hankkeisiin ja tilanteisiin verrattuna tätä voidaan pitää pienenä riskinä. Riikinvoima Oy vaatii toimitettavalta jätepolttoaineelta lämpöarvorajoja 8 13 MJ/kg ja tällä hetkellä normaalin sekajätteen lämpöarvo sijoittuu hyvin vaihteluvälille. Jätehuollon lainsäädäntö on uusiutunut voimakkaasti viime vuosina ja edelleen lajitteluvaatimuksia ja tavoitteita on tiukennettu. Tämä tarkoittaa myös entistä tarkempaa lajittelua sekajätteelle, joka toimitetaan energiahyötykäyttöön ja tätä kautta sekajätteen lämpöarvo voi tulevaisuudessa laskea. Osakassopimuksessa on esitetty myös lajitteluvelvoitteet biojätteen, metallin ja lasin osalta vähintään ekopisteillä ja suositellaan kiinteistökohtaista lajittelua. Ekokympin toiminta-alueella on kiinteistökohtainen biojätteen lajitteluvelvoite ja ekopisteverkosto, joten tätä kautta ei arvioida tulevan uusia lajitteluvelvoitteita. Kiertopetikattilan käyttö syntypaikkalajitellun sekajätteen energiahyödyntämiseen on uutta Suomessa. Tekniikkaa on käytetty vastaavalla tavalla ulkomailla, mutta käyttöönottoon voi liittyä epävarmuuksia ja laitoksen käyttöönottovaiheessa voi olla jätteenhyödyntämiseen liittyviä katkoksia. Toiminnan vakiintuessa tekniikkaan liittyvät riskit arvioidaan pieniksi. 5. VAIHTOEHTOJEN VERTAILU Tarkasteltuja yhteistyövaihtoehtoja on vertailu taulukossa 5-1. Vuotuiset kustannukset ovat Riikinvoima Oy vaihtoehdossa noin euroa edullisemmat kuin Oulun Energia vaihtoehdossa. Lähtötilanteessa tonniperusteinen hinta on Oulun vaihtoehdossa 88 euroa tonnia kohden ja Riikinvoima Oy:n vaihtoehdossa 78 euroa tonnia kohden. Tässä vaiheessa, kun ennustetaan vuoden 2016 jälkeen tapahtuvia muutoksia hinnoissa, niin osakassopimus hinnan ero Mankala sopimustyyppiseen hintaan on kuvailtu kuvassa 1. Tämän perustella voitaisiin ennustaa, että osakkuus Riikinvoima Oy:ssä tarjoaisi edullisemman vaihtoehdon myös pitkällä aikavälillä. Oulun Energian porttimaksuun (tonnihintaan) vaikuttaa jätteen polton markkinatilanne. Suomeen tulee toimintaan 8 jätevoimalaitosta, ja kun nämä kaikki ovat toiminnassa, on mahdollista, että jätepolttoaineesta tulee pulaa mikä voi johtaa negatiivisen porttimaksun alenemiseen. Tästäkin huolimatta voidaan ennustaa, että Riikinvoima Oy:n tarjoama palvelu olisi edullisempaa kuin Oulun Energian tarjoama palvelu. Ekokympin henkilöstöresurssitarve ei muutu kummassakaan vaihtoehdossa. Jo nykyisellään energiajätettä käsitellään ja siihen liittyvä seuranta ja laskutus hoidetaan Ekokympissä. Pitkällä tähtäimellä voidaan nähdä toiminnan vain tehostuvan, eikä se ole sidonnainen tehdäänkö yhteistyötä Oulun Energia tai Riikinvoima Oy:n kanssa. Palvelun laatu Oulun Energia on hyvällä tasolla. Yhtiöllä on pitkät perinteet ja laatujärjestelmät vaikkakin jätteen polttoon liittyvä toiminta on uutta. Riikinvoima Oy on kunnallisten laitosten omistama yhtiö, jolloin palvelutason määritys tulee myös suoraan omistajilta. Palvelun voidaan olettaa täyttävän jätelain vaatimukset molemmissa vaihtoehdoissa. Liittyminen toimintaan yhdessä muiden jätelaitosten kanssa on kuitenkin Ekokympille luontevampaa kuin toimittaminen suoraan energiayhtiölle. Toiminta yhdessä muiden jätelaitosten kanssa mahdollistaa jätehuollon koko toimintakentän ohjauksen, johon yhtenä osana kuulu ekovoimalaitos. Kunnallisissa laitoksissa peruskunnilla on tahtotilana osallistua jollain tapaa toiminnan päätöksentekoon. Riikinvoima Oy:ssä Ekokymppi voi olla mukana hallituksen työskentelyssä. Yhtiökokouksessa päätösvalta perustuu jätemäärien suhteessa jaettuun osakkuuteen. Oulun Energiassa Ekokymppi ei osallistu millään muotoa päätöksentekoon.

10 SEKAJÄTTEEN KÄSITTELY 7 Taulukko 5-1 Tarkasteltujen yhteistyövaihtoehtojen vertailu Oulun Energia Riikinvoima Vuotuiset kustannukset Ekokympin resurssitarve Ei lisäystä Ei lisäystä Palvelun laatu Hyvä Hyvä Osallistuminen päätöksentekoon Ekokymppi ei voi suoraan vaikuttaa Voi vaikuttaa hallituksessa suoraan operatiiviseen ohjaukseen ja yhtiökokouksessa omistusprosentin mukaisella osuudella. Jätehuollon ohjaus Jätteen energiahyödyntämisen ohjaus on vaikeampaa. Jätteen energiahyödyntämisen ohjaus osana jätehuollon kokonaispalveluja mahdollista Ympäristö Ei muutosta Ei muutosta Riskit Vähäiset Polttotekniikkaan liittyvät Kuva 5-1 Arvio porttimaksun kehityksestä erillisessä sopimus ja Mankala tyyppisessä sopimustilanteessa. 6. ESITYS TOIMENPITEIKSI Suoritetun arvioinnin perusteella esitetään, että Ekokymppi varmistaa liittymisen Riikinvoima Oy:n. Tarkasteltujen vaihtoehtojen ero kustannuksissa on vuositasolla noin euroa Riikinvoima Oy:n hyväksi. Osakkaana Riikinvoima Oy:ssä Ekokymppi pystyy myös osallistumaan päätöksentekoon ja näin voi myös itse vaikuttaa kainuulaisten jätteiden käsittelyn kustannuksiin ja

11 SEKAJÄTTEEN KÄSITTELY 8 ympäristövaatimusten toteutumiseen. Riikinvoima Oy on pääosin kunnallisten jätehuoltoyhtiöiden toimintaa, joka on ekokympille tuttua toiminta- ja henkilötasolla. Riikinvoima Oy:n osakassopimukset sekä lopullinen investointipäätös menee osakkaiden käsiteltäväksi elokuun 2014 aikana. Aikataulullisesti lopullinen investointipäätös hankkeesta tulee tehdä syyskuun aikana. Tämän jälkeen allekirjoitetaan uudet osakassopimukset. Riikinvoima Oy:n riskit ovat suuremmat kuin Oulun Energian vaihtoehdossa, mutta riskit ovat hallittavissa. Aikataulumielessä ihanteellisinta olisi, jos Ekokymppi ehtisi mukaan syyskuun aikana, jolloin uusissa allekirjoitettavissa sopimuksissa Ekokymppi voitaisiin jo huomioida. Mahdotonta liittyminen ei toki ole syyskuun jälkeenkään. Osakassopimukseen tällaiseen on tehty varaus. Ekokymppi hallitus pyytää lausunnot peruskunnilta elokuun aikana. Yhtymäkokouksen tulisi tehdä päätös syyskuussa RAMBOLL FINLAND OY Janne Huttunen Yksikön päällikkö Joonas Hokkanen Johtava asiantuntija

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011.

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011. LAUSUNTO UUDELY/59/07.04/2010 26.10.2011 Vantaan Energia Oy PL 95 01301 Vantaa LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA 1.

Lisätiedot

JÄTEHUOLTORAPORTTI 2010

JÄTEHUOLTORAPORTTI 2010 JÄTEHUOLTORAPORTTI 2010 Alkusanat Jätehuollon yhteistyösopimuksen mukaan jätehuollon johtoryhmä antaa maaliskuun loppuun mennessä raportin edellisen vuoden toiminnasta. Jätehuollosta muodostettiin Varkauden

Lisätiedot

V u o s i k e r t o m u s 2011

V u o s i k e r t o m u s 2011 V u o s i k e r t o m u s 2011 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy on kuntien omistama osakeyhtiö, joka hoitaa kuntien vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät. Jätehuolto hoidetaan asiakaslähtöisesti, kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy. Mika Jyrkönen, Valio. Jakeluauto testaa bioetanolia

Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy. Mika Jyrkönen, Valio. Jakeluauto testaa bioetanolia Yritys & ympäristö 1 2011 Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy Teema Logistiikka ja päästöjen vähentäminen Mika Jyrkönen, Valio Jakeluauto testaa bioetanolia TÄSSÄ NUMEROSSA: 4 8 Mika Jyrkönen,

Lisätiedot

JÄTEHUOLTO ON AKTIIVISTA KUMPPANUUTTA USEAN ROBOTIN JÄRJESTELMÄ VIIKKIIN SUOMI KIERRÄTYKSEN KESKITASOA PALVELEVA LAHDEN YKSIKKÖ

JÄTEHUOLTO ON AKTIIVISTA KUMPPANUUTTA USEAN ROBOTIN JÄRJESTELMÄ VIIKKIIN SUOMI KIERRÄTYKSEN KESKITASOA PALVELEVA LAHDEN YKSIKKÖ NRO 1 TOUKOKUU 2013 SITA SUOMEN ASIAKASLEHTI USEAN ROBOTIN JÄRJESTELMÄ VIIKKIIN SUOMI KIERRÄTYKSEN KESKITASOA PALVELEVA LAHDEN YKSIKKÖ KIRSI-MARJA LEPO JA SINIKKA LIEHO, ONNINEN JÄTEHUOLTO ON AKTIIVISTA

Lisätiedot

Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE

Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE Tekniikka ja liikenne 2011 2 Vaasan ammattikorkeakoulu Ympäristöteknologian koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Nina Kangasniemi Opinnäytetyön

Lisätiedot

Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020

Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020 Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020 Markku Kyöstilä Kestävän kehityksen toimikunta 9.9.2010 Riihimäen kaupunki Ympäristölautakunta 2010 Markku Kyöstilä

Lisätiedot

lajittelu kannattaa rakentamisen teemanumero Jätelaki ohjaa rakentamisen materiaalitehokkuutta Työmailta jätteet laitokselle Nro 2

lajittelu kannattaa rakentamisen teemanumero Jätelaki ohjaa rakentamisen materiaalitehokkuutta Työmailta jätteet laitokselle Nro 2 Nro 2 MARRASkuu 2012 SITA FINLANDIN ASIAKASLEHTI rakentamisen teemanumero Jätelaki ohjaa rakentamisen materiaalitehokkuutta Työmailta jätteet Orivon laitokselle Pekka Kaven, SRV Rakennusjätteen lajittelu

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 OULUN KAUPUNGIN, POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JA OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAYHTEISTYÖN KEHITTÄMISTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 Sisällys 1. Työryhmän

Lisätiedot

OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET

OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET 129 10. VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA TOTEUTTAMISKELPOISUUS 10.1 Vaihtoehtojen vertailu Ympäristövaikutuksia tässä arvioinnissa on tarkasteltu muutoksena

Lisätiedot

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa LISTALLEOTTOESITE 27.2.2006 Osakkeiden lopullisesta merkintä- ja myyntihinnasta, Osakkeiden kokonaislukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille myytävien Osakkeiden lukumäärästä päätetään lopullisesti institutionaalisille

Lisätiedot

Päätös. Valtioneuvoston päätös Talvivaara Sotkamo Oy:n hakemukseen saada ydinenergialain 21 :ssä tarkoitettu lupa kaivos- ja rikastustoimintaan

Päätös. Valtioneuvoston päätös Talvivaara Sotkamo Oy:n hakemukseen saada ydinenergialain 21 :ssä tarkoitettu lupa kaivos- ja rikastustoimintaan Päätös Valtioneuvoston päätös Talvivaara Sotkamo Oy:n hakemukseen saada ydinenergialain 21 :ssä tarkoitettu lupa kaivos- ja rikastustoimintaan Annettu Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 2012 Hakemus Talvivaara

Lisätiedot

Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa

Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa Muistio 1 (6) Ympäristölakimies Leena Eränkö 20.6.2011 Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa 1 Johdanto Uusi jätelaki (646/2011) tulee voimaan 1.5.2012. Lakiin liittyy useissa asioissa

Lisätiedot

Helsinki 30.12.2009. No YS 1696

Helsinki 30.12.2009. No YS 1696 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 30.12.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2009-Y-207-111 No YS 1696 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Vantaan Långmossebergeniin

Lisätiedot

Helsinki 21.10.2009. No YS 1292

Helsinki 21.10.2009. No YS 1292 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 21.10.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-289-111 No YS 1292 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Edita Prima Oy:n Hakuninmaan

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Ulriika Leponiemi Pentti Siitonen Ari-Veikko Anttiroiko Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Tampere 2010 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Julkinen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Energiainvestointien alue- ja kansantaloudellinen kannattavuustarkastelu

Energiainvestointien alue- ja kansantaloudellinen kannattavuustarkastelu Sitran selvityksiä 73 Energiainvestointien alue- ja kansantaloudellinen kannattavuustarkastelu Toukokuu 2014 Ville Karttunen, Juha Vanhanen, Iivo Vehviläinen, Aki Pesola, Laura Oja Gaia Consulting Oy 2.

Lisätiedot

Toisen asteen koulutuksen yhteistyövaihtoehtoja

Toisen asteen koulutuksen yhteistyövaihtoehtoja Tässä selvityksessä kuvataan Itäisen Uudenmaan toisen asteen koulutuksen järjestämisen vaihtoehtoja, vaihtoehtojen suhdetta opetus- ja kulttuuriministeriön antamiin ohjeisiin sekä vaihtoehtojen taloudellisia

Lisätiedot

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄSTÄ LIETTEENKULJETUKSESTA

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄSTÄ LIETTEENKULJETUKSESTA POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄSTÄ LIETTEENKULJETUKSESTA 1. JOHDANTO 1.1 YLEISTÄ Uusi tarkistettu jätelaki (646/2011) astui voimaan 1.5.2012. Uuden jätelain siirtymäsäännöksessä

Lisätiedot

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2011 ASIA Päätös Suomen Hyötykeskus Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta,

Lisätiedot

Hankkeen yva-menettelyn tarve

Hankkeen yva-menettelyn tarve Helsinki Helsingfors Dnro Dnr 21.3.2006 UUS-2005-R-7-53 YTV Jätehuoltolaitos Opastinsilta 6 00520 Helsinki Viite / Hänvisning Arviointiselostus 9.11.2005 Asia / Ärende Lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta,

Lisätiedot

Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittely Suomessa

Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittely Suomessa SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 20 2009 Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittely Suomessa Sonja-Maria Ignatius, Tuuli Myllymaa ja Helena Dahlbo Suomen ympäristökeskus SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro UUDELY/0003/05.02.09/2014 UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS Mäntsälän kunta Projekti nro H04560.P012 Viimeisin muutos Laadittu Laatija AJT,

Lisätiedot

Poliisi-kirjailija Marko Kilpi kompostoi sekä biojätteet että kirjojensa tarinat

Poliisi-kirjailija Marko Kilpi kompostoi sekä biojätteet että kirjojensa tarinat Jätekukon asiakaslehti joka kotiin 2014 IK - ITELLA POSTI OY JULKINEN TIEDOTE JAETAAN KAIKKIIN KOTITALOUKSIIN Poliisi-kirjailija Marko Kilpi kompostoi sekä biojätteet että kirjojensa tarinat SIVU 7 Ota

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Jouko Kallio, puh. 09 27 467 540 ja Kaarina Venho, puh. 09 467 510 s-posti: etunimi.sukunimi@uudenmaansairaalapesula.

Yhteyshenkilö: Jouko Kallio, puh. 09 27 467 540 ja Kaarina Venho, puh. 09 467 510 s-posti: etunimi.sukunimi@uudenmaansairaalapesula. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 8.6.2010 49 Dno KYK:29 /2010 50 UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY / YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN TEKSTIILIEN VESIPESUA, HUOLTOA JA VUOKRAUSTA ALIKERAVAN KAUPUNGINOSASSA KERAVAN

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

Kivikko-seura ry:n lausunto YTV:n jätevoimalan YVA-selostuksesta sivu 1/15

Kivikko-seura ry:n lausunto YTV:n jätevoimalan YVA-selostuksesta sivu 1/15 Kivikko-seura ry:n lausunto YTV:n jätevoimalan YVA-selostuksesta sivu 1/15 Tiivistelmä Kivikko-seura katsoo, että YTV:n jätevoimalan YVA-selostus on olennaisin osin virheellisesti ja puutteellisesti tehty.

Lisätiedot

Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala

Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala 2011 Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala Kannen kuva: Kuvasovite Parikkala, Tarvaspohja. Etäisyys voimaloihin 1,4-4,9 km. Valokuvat/Kuvasovitteet:

Lisätiedot

Tule merkitsemään talletustodistuksia Oyj Ahola Transport Abp:n listautumisannissa AktieTorgetmarkkinapaikalle. Merkintäjakso: 7 22.

Tule merkitsemään talletustodistuksia Oyj Ahola Transport Abp:n listautumisannissa AktieTorgetmarkkinapaikalle. Merkintäjakso: 7 22. Tule merkitsemään talletustodistuksia Oyj Ahola Transport Abp:n listautumisannissa AktieTorgetmarkkinapaikalle Merkintäjakso: 7 22. toukokuuta 2015 Tärkeää tietoa HUOM! Tämä esite on epävirallinen käännös,

Lisätiedot