Vilho Karjalainen KUSTANNUSTEHOKKUUDEN PARANTAMINEN Esimerkkinä Teijo-Talot Pohjanmaa Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vilho Karjalainen KUSTANNUSTEHOKKUUDEN PARANTAMINEN Esimerkkinä Teijo-Talot Pohjanmaa Oy"

Transkriptio

1 Vilho Karjalainen KUSTANNUSTEHOKKUUDEN PARANTAMINEN Esimerkkinä Teijo-Talot Pohjanmaa Oy Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Maaliskuu 2008

2 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Tekniikka, Ylivieska Koulutusohjelma Puutekniikka Työn nimi Kustannustehokkuuden parantaminen Esimerkkinä Teijo-Talot Pohjanmaa Oy Työn ohjaaja Lehtori, Heikki Salmela Työelämäohjaaja Tuotantopäällikkö, Hannu Virkkala Tekijä/tekijät Vilho Karjalainen Sivumäärä 63 Opinnäytetyön tavoitteena oli parantaa Teijo-Talot Pohjanmaa Oy:n kustannustehokkuutta. Työn avulla etsittiin menetelmiä, joilla talomalli Kävyn valmistusaika saataisiin laskettua 950 tunnista 700 tuntiin. Työn teoriaosassa käydään läpi pientaloteollisuuden nykytila ja ennusteet. Lisäksi perehdytään erilaisiin teollisiin rakennusjärjestelmiin ja vertaillaan niiden etuja ja haittoja. Työssä tarkastellaan myös alihankinnan käyttöä rakennusalalla ja mitä siihen kuuluu. Ratkaisuvaihtoehdoissa tarkastellaan elementtiseinien käyttömahdollisuutta, työmenetelmien muunneltavuutta ja kuistin ja muiden komponenttien rakennuksessa mahdollisuutta käyttää alihankintaa. Lisäksi tutkitaan ratkaisuvaihtoehtojen soveltuvuutta yritykseen ja millaisia hyötyjä niistä seuraisi. Yhteenvedossa tultiin siihen tulokseen, että yritykselle paras järjestelmä olisi työmenetelmissä käsitelty tiimijako, jolla tarkoitetaan talon rakennusvaiheiden jakamista kuuteen osaan. Tiimijaon etuja ovat se, että sillä saavutettaisiin vaadittava valmistusaika ja siihen pystyttäisiin liittämään muitakin menetelmiä, jolloin valmistusaika laskisi huomattavasti alle vaaditun. Asiasanat pientalorakentaminen, kustannustehokkuus, teolliset rakennusjärjestelmät, alihankinta

3 ABSTRACT CENTRAL OSTROBOTHNIA UNI- VERSITY OF APPLIED SCIENCES Degree programme Wood Technology Name of thesis Improving the cost effeciency Case Teijo-Talot Pohjanmaa Oy Instructor Senior Lecturer, Heikki Salmela Supervisor Production Manager, Hannu Virkkala Date Author Vilho Karjalainen Pages 63 The aim of this thesis was to improve the cost efficiency of Teijo-Talot Pohjanmaa Oy. The purpose of the study was to find construction methods that would decrease the construction time of the Käpy house model from 950 hours to 700 hours. The theoretical part of the thesis concentrates on the current situation of small house construction industry and its future prospects. It also looks into different industrial construction methods and compares their strengths and weaknesses. The thesis also researches the use of subcontracting within construction industry, and all that it includes. In considering the alternative solutions the possibility of using element walls, the adaptability of each working method, and the possibility of using subcontracting in the construction of porches and other components are examined. Furthermore, the usability of the different alternative solutions for the firm and their benefits was researched. The conclusion was that the best method from the company s perspective is the team division method that was presented as one of the working methods. The team division refers to dividing the construction phase into six parts. One of the strengths of the team division method is that the designated construction time can be reached by using it. One can also use other methods simultaneously with the team division method, thereby reducing the construction time considerably below the designated amount. Key words small house construction industry, cost efficiency, industrial construction methods, subcontracting

4 TIIVISTELMÄ ABSTRACT SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 YRITYS Tuotteet Asiakkaat 6 3 TALOTEOLLISUUDEN TUOTANTOVAIHEET Pientaloteollisuus Seinärakenteet Pre-cut-järjestelmä Platform-järjestelmä Pienelementtijärjestelmä Suurelementtijärjestelmä Tilaelementti-järjestelmä Alihankinta rakennusalalla 18 4 YRITYKSEN NYKYISET TYÖMENETELMÄT Työvaiheet Runko Kattotuolien asennus Sisäseinät Rungon lämpöeristys Ulkovuori Väliseinien viimeistely Vesikatto Ulkovuoren viimeistely Sisätilojen kalustaminen Kuisti Työstökoneet Työvoiman käyttö 43 5 ONGELMA JA SEN RATKAISUEHDOTUKSET Teijo-Talot Pohjanmaa Oy:n kustannustehokkuuden parantaminen Ratkaisuehdotukset Elementtiseinät Avoin elementtijärjestelmä Avoimen elementtijärjestelmän yleisperiaate Järjestelmän soveltamisalat ja soveltuvuus yritykseen Työstömenetelmät Seinärakenteiden soveltaminen Työmenetelmät Tuotannonohjaus Alihankinta 54

5 6 TULOKSET JA POHDINTA Elementtiseinien tulokset Työstömenetelmien tulokset Pre-cut Tiimijako JOT-ajattelu Alihankinta Yhteenveto 61 LÄHTEET

6 1 1 JOHDANTO Teijo-Talot Pohjanmaa Oy on täysin valmiita taloja valmistava talotehdas, jonka toimipaikkana on Halsua. Tehdas on perustettu vuonna 2006, joten kyseessä on aika nuori yritys. Teijo-Talot Pohjanmaa Oy valmistaa noin 50 taloa vuodessa ja sen erikoisuutena on se, että talot valmistetaan täysin valmiiksi tuotantohallissa kuivissa olosuhteissa, josta ne toimitetaan lavetilla uudelle omistajalle. Tämän mahdollistaa pohjan sisälle asennettu patentoitu nostomenetelmä. Yrityksen mottona onkin se, että toimituspäivä on myös muuttopäivä. Tällä tarkoitetaan sitä, että talo toimitetaan aamulla ja se on muuttovalmis iltapäivällä. Teijo-Talot konserni koostuu viidestä eri toimipaikassa olevasta yrityksestä, jonka yhtenä yrityksenä on Teijo-Talot Pohjanmaa Oy. Konserni on ainoa talotehdasverkosto, joka käyttää tällaista rakennustapaa. Tästä johtuen konserni joutuu itse tekemään tuotekehitystyötä tuotannon ja rakenteiden kehittämiseksi. Tällä hetkellä rakennukset valmistetaan pitkästä tavarasta pohjan päällä alusta loppuun, joka on vähemmän teollista talonvalmistusta. Yrityksen tavoitteena on löytää uusia keinoja ja ratkaisuja tuotannon kehittämiseen. Opinnäytetyön hankintaprosessi sai alkunsa heinäkuussa 2007, jolloin aloin tiedustella silloisesta kesätyöpaikastani Teijo-Talot Pohjanmaa Oy:stä löytyisikö yrityksestä kehitystarpeita. Kehitystarpeita oli kaksi, joista valitsin toisen eli kustannustehokkuuden parantamisen. Kustannustehokkuuden parantamisen tavoitteena oli saada laskettua valmistusaikaa esimerkki talomalli Kävyssä 950 työtunnista 700 työtuntiin. Opinnäytetyön teon aloitin lokakuussa 2007, jolloin määriteltiin opinnäytetyön sisältö ja sen rajaus. Sisältö koostuu kolmesta pääseikasta, jotka ovat mahdollisuus käyttää ulkoseinäelementtejä, työmenetelmien kehittäminen ja alihankintakohteet. Opinnäytetyö on rajattu sisältämään talomalli Kävyn rakennusvaiheet ja kuistin valmistus, mutta työstä on jätetty pois pohjan valmistus, koska sen kehittämiseen ei nähty tarvetta.

7 2 Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia ja analysoida erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja, joita voidaan soveltaa yrityksen tuotantoon. Ratkaisuvaihtoehdoista käsitellään edut, haitat ja niistä koostuvat kustannukset, joiden perusteella arvioidaan niiden kannattavuus. Yrityksen tuotantotapa pienentää ratkaisuvaihtoehdoiksi soveltuvien järjestelmien määrää, koska tuloksissa joudutaan huomioimaan tuotantokapasiteetti ja valmistustapa. Yrityksen toivomuksena olisi opinnäytetyöni avulla löytää menetelmä tai menetelmät, jotka soveltuisivat helposti nykyiseen tuotantojärjestelmään ja antaisivat toivotun tuloksen.

8 3 2 YRITYS Teijo-Talot Pohjanmaa Oy kuuluu Teijo-Talot konserniin, jonka historia alkaa vuonna Teijo-Talot Oy:n päätoimialana on erilaisten pienrakennusten valmistaminen. Tuotanto alkoi Perniössä, jossa rakennettiin ensimmäiset prototyyppirakennukset sekä kymmenkunta ensimmäistä rakennusta. Perniön Kankkonummella rakennettiin ensimmäinen tehdashalli vuonna 2002 ja se otettiin käyttöön Vuonna 2005 tuotantotiloja kasvatettiin rakentamalla uusi 3000 neliömetrin tuotantohalli (Kuvio 1). Tuotantokapasiteetti Perniössä on n. 100 rakennusta vuosittain. Teijo-Talot on ainoa talotehdas Suomessa, joka valmistaa täysin valmiita ja kalustettuja taloja. (Teijo-Talot 2008.) KUVIO 1. Teijo-Talojen Perniön tuotantohallit (Teijo-Talot Pohjanmaa 2008.) Talojen tasaisen kysynnän kasvun vuoksi Teijo-Talojen tuotantokapasiteettiä lisättiin perustamalla uusia tehtaita muualle Suomeen. Ensimmäinen tehdas oli Teijo- Talot Pohjanmaa Oy, joka aloitti lokakuussa 2006 Halsualla. Seuraava oli Teijo- Talot Häme keväällä 2007 Tuuloksessa. Viimeisimpänä on Sodakylään perustettu Teijo-Talot Lappi Oy Lisäksi 2008 vuoden aikana valmistuu kaksi tehdasta

9 4 lisää Teijo-Talot Uusimaa Sipooseen ja Akso-Haus Ou Viroon. Kaikissa näissä tehtaissa voidaan valmistaa n rakennusta vuosittain. (Teijo-Talot 2008.) Teijo-Talot Oy:n palveluksessa Perniössä työskentelee tällä hetkellä 13 työntekijää, joista osa toimii rakennussuunnittelussa sekä toimistotehtävissä ja osa tuotannon ja kuljetuksen eri työtehtävissä. Tehtaalla työskentelee lisäksi useita aliurakoitsijoita suorittaen mm. lvi- ja sähkötöitä sekä muita rakennustöitä. Teijo-Talot Pohjanmaa Oy:n palveluksessa Halsualla työskentelee tällä hetkellä n. 13 työntekijää sekä aliurakoitsijoita erityisalojen töissä. Teijo-Talot Häme Oy työllistää tällä hetkellä noin 10 työntekijää sekä useita aliurakoitsijoita. (Teijo-Talot 2008.) 2.1 Tuotteet Teijo-Talot Pohjanmaa Oy valmistaa omakotitalojen lisäksi majoituskyliä, taukopaikkoja, kioskeja, kahviloita, kouluja, päiväkoteja ja vuokralle tarkoitettuja asuntokokonaisuuksia. Yrityksen tuotantohalliin mahtuu yhtä aikaa valmistettavaksi seitsemän taloa ja tuotantohallia on tarkoitus suurentaa neljällä talopaikalla. Yrityksen tuotemallisto koostuu kuudesta omakotimallista joiden neliömäärä vaihtelee 63,5-130 neliömetriin, neljästä vapaa-ajanmallista, joiden koot vaihtelevat neliömetriin, kolmesta autotalli- ja varastomallista, joiden koot vaihtelevat 28,5-54 neliömetriin ja lisäksi tehdään sopimusten mukaan erikoistilauksia. (Teijo-Talot Pohjanmaa 2008.) Rajoituksena kohteissa on, että yksittäisen rakennuksen pohjanala saa olla maksimissaan 6x13,5 metriä, johtuen kuljetusteknisistä syistä. Suuremmat kohteet valmistetaan useammasta eri osasta, jotka kasataan yhteen asennuspaikalla. Talomallistoissa on kaksi toimitustapaa: avaimet käteen tai pintavalmis. Taloja on mahdollista saada 1- tai 1,5 -kerroksisena. Neliöhinta talomalleissa ja vapaa-ajan kohteissa vaihtelee varusteista, materiaaleista ja valmiusasteesta riippuen euroon. Autotallin ja varaston neliöhinnat alkavat 700 eurosta varusteista riippuen. Hinnat sisältävät kuljetuksen ja asennuksen. (Teijo-Talot Pohjanmaa 2008.)

10 5 Avaimet käteen -toimituksessa hintaan sisältyvät kodinkoneet, keittiönkalusteet, säilytyskaapistot, ilmanvaihtokone, vesivaraaja ja jne. Avaimet käteen -toimituksen erikoisuutena on se, että asiakas voi muuttaa uuteen kotiinsa asumaan samana päivänä kuin talo on toimitettu perille. Lisäksi yrityksen valmistamien talojen etuna on myös se, että ne rakennetaan täysin valmiiksi hallissa kuivissa olosuhteissa, jolloin rakenteet eivät pääse missään rakennusvaiheessa kastumaan. (Teijo-Talot Pohjanmaa 2008.) Teijo-Talot Pohjanmaa Oy:n tuotteiden päärakennusmateriaali on massiivipuu. Rakennusten pohjat valmistetaan betonista ja raudoitusvaiheessa ennen valua pohjaan kiinnitetään patentoitu nostomenetelmä, joka mahdollistaa talon nostamisen kuljetuslavetille ja pois siitä (Kuvio 2). Lisäksi yritys tekee pohjatyöt valmiiksi tarvittaessa, jolloin asiakkaan ei tarvitse huolehtia kuin kunnallistekniikasta. Talot ovat muuten täysin valmiita lukuun ottamatta nosto- ja liitoskohtia, jotka viimeistellään asennuspaikalla. Lisäksi rakennusten etuna on myös niiden siirtomahdollisuus tarvittaessa. Tämä lisää rakennusten käyttöikää ja arvoa. Teijo-Talot - konserni on Suomen ainut talotehdas, joka valmistaa taloja tällä rakennustavalla. (Teijo-Talot Pohjanmaa 2008.) KUVIO 2. Nosto- ja kuljetusmenetelmä (Teijo-Talot Pohjanmaa 2008.)

11 6 2.2 Asiakkaat Teijo-Talot Pohjanmaa Oy:n asiakaskunta koostuu pääasiassa eläkeläisistä, keskiikäisistä pariskunnista, pienistä lapsiperheistä ja nuorista pariskunnista. Eniten edellä mainituista ryhmistä asiakkaina on eläkeläisiä, jotka haluavat muuttaa pienempään taloon vanhuudenpäivikseen. Seuraava ryhmä ovat keski-ikäiset pariskunnat, joiden lapset ovat muuttaneet pois ja nykyinen koti on liian iso kahdelle tai se annetaan lapsille. Pienimmän ryhmän muodostavat pienet lapsiperheet ja nuoret pariskunnat, jotka ovat hankkimassa ensimmäistä omakotitaloa. Asiakkaiden yleisimmät syyt siihen, miksi he valitsevat Teijo-Talot Pohjanmaa Oy:n, ovat kilpailukykyinen hinta, laatu, toimitusnopeus ja toimitustapa. Suurin osa asiakkaista on painottanut valintaperusteiksi myös sitä, että itse eivät osanneet tai kyenneet rakentamaan taloa. Valintaan vaikutti myös se, että talo on heti muuttovalmis asennuksen jälkeen ja talo rakennetaan kuivissa olosuhteissa. Teijo-Talojen tavoitteena on lisätä kiinnostusta nuorten ensirakentajien keskuudessa ja kasvattaa sitä kautta markkinaosuutta. Nykyinen rakentamisen kehitys tukee yrityksen toimialaa siten, että talojen koko pienenee ja ihmisten kiinnostus valmistaloja kohtaan kasvaa. Tämä on näkynyt yrityksessä kysynnän lisääntymisenä ja tilausmäärien kasvuna. Lisäksi asiakaskuntaan ovat tulleet kunnat ja kaupungit, jotka ovat tilanneet yritykseltä vuokra-asuntoja, päiväkoteja ja kouluja. Siirrettävyys on laajentanut asiakaskuntaa. Nyt esimerkiksi koulut voidaan siirtää sinne, missä oppilaat ovat tai rakennukset voidaan muuttaa myöhemmin muuhun tarkoitukseen. Tätä ominaisuutta muut kilpailevat yritykset eivät voi tarjota. Teijo-Talojen näkemys asiakaskunnan kasvuun on se, että nykyisin ihmiset muuttavat työn perässä paljon ja tämän takia on helpompi siirtää koko asunto kuin ostaa tai rakentaa uusi. Lisäksi kaupungeilla ja kunnilla on vaatimuksena jo se, että yleiset rakennukset pitää olla siirrettäviä ja uudelleen käytettäviä. Lisäksi kilpailuetuna on myös se, että rakennukset ovat täysin valmiita, joten ostajan ei tarvitse huolehtia mistään ylimääräisistä asennustöistä kuten perustus-, sähkö-, lvi- tai keittiökalusteiden asentamisesta.

12 7 3 TALOTEOLLISUUDEN TUOTANTOVAIHEET Taloteollisuuden tuotantovaiheet voidaan jakaa kolmeen pääkohtaan: pientaloteollisuus, seinärakenteet ja alihankinta rakennusalalla. Pientaloteollisuudessa käydään läpi eri talotehdasmallit ja niiden tuotantomäärät. Lisäksi tutkitaan pientaloteollisuuden suhdannelukuja ja näkymiä. Seinärakenteissa perehdytään tarkemmin seinärakenteisiin ja ratkaisuihin ja niiden soveltamiseen talon rakentamisessa. Alihankinnassa tutustutaan taloteollisuuteen kuuluviin alihankintakohtiin. 3.1 Pientaloteollisuus Pientaloteollisuus käsittää omakoti-, rivi- ja pienkerrostalorakentamisen. Tässä tapauksessa perehdytään enemmän erilaisiin puisiin talonrakennustapoihin ja niiden välillä oleviin eroihin. Lisäksi vertaillaan eri rakennustapojen jakautumista Suomessa. Pientaloteollisuus voidaan jakaa viiteen eri rakennustapaan, jotka ovat pre-cut, platform, pien-, suur- ja tilaelementti. Näistä jokainen edustaa omaa, erilaista rakennustyyliä ja niitä tuotetaan erillä tavalla. Rakennustapojen jakautumista Suomessa voidaan esitellä kuvion 3 avulla. Kuten kuviosta 3 voidaan tulkita, suosituimpia ovat suurelementit (29%), seuraavana pienelementit (24%) ja niiden jälkeen pre-cut (21%) ja tilaelementit (5%). Muut tuotteet ja palvelut kategoria (4%) sisältää platformin. Yhteensä nämä muodostavat 83%:a koko rakennusteollisuuden tuotanto-osuudesta. Huomioitavaa on se, että kuvaaja koskee vain puutalojen rakennusosuutta, joka taas on 77% koko maan talopakettien osuudesta vuonna 2007.

13 8 KUVIO 3. Rakennusjärjestelmien jakautuminen Suomessa (Metla 2008.) Tutkittaessa puutalojen alueellista jakaumaa, huomataan yritysten selvä keskittyminen tietyille alueille (Taulukko 1). Pohjois-Pohjanmaa on selvästi suurin puutaloja valmistava-alue, jonka 29 yrityksen liikevaihto on yhteensä euroa ja yritykset työllistävät 910 henkilöä. Nämä luvut ovat aika huimia verrattaessa koko maan lukuihin, koska Pohjois-Pohjanmaan liikevaihdon osuus koko maan osuudesta on 26% ja viiden ensimmäisen alueen on 76%. Huomion arvoista on myös se, että suurimmat rakennuskeskittymät ovat Etelä-Suomessa, jonne talopaketteja kuljetetaan kuorma-autolla Pohjois-Pohjanmaalta asti. (Vallin 2007.)

14 9 Taulukko 1. Puutalojen valmistuksen jakauma alueitta (Vallin 2007.) Markkinoiden kehityksessä rakentaminen ei Suomessa lähivuosina kasva. Sama vaikutus on myös muualla Euroopassa. Ainoa poikkeus on Keskinen Itä-Eurooppa, jossa rakentaminen on vielä kasvussa. Korjausrakentaminen kasvaa uudistuotantoa nopeammin koko Euroopan alueella. Kotimaassa rakentaminen keskittyy suurimmaksi osaksi puisten pientalojen ja pienkerrostalojen rakentamiseen. Asiakkaat haluavat yhä valmiimpia ratkaisuja rakentamiseen ja siksi rakentaminen on siirtynyt lähemmäksi avaimet käteen -tuotantoa. (Vallin 2007.) Rakennuksen puuosia ollaan standardoimassa enemmän teollisuuden valmistettaviksi. Ongelmana on puisen kerrostalorakentamisen vähentyminen ja tämän vuoksi kotimaan matalat puukerrostalot ole tarpeeksi suuri sektori, jotta teollisuuden kannattaa kehittää siihen pitkälle vietyjä ratkaisuja. Kuten kuviossa 4 voidaan nähdä, puutalojen suhdanneluku on ollut laskussa viime vuoden, mutta sen odotetaan lähtevän nousuun vuonna Nousua voisi lisätä laajentamalla markkinoita. Tämän takia on tähdättävä kansainvälisille markkinoille. Puuelementtien valmistajilla on mahdollisuuksia lisätä vientitoimintaa. Tuotteet ovat hyviä ja yrityksissä on valmistusosaamista, mutta tuotteiden soveltuvuuteen ja markkinointiin pitää panostaa. Lisäksi yritysten pieni koko on suuri rajoite vientituotannolle. (Vallin 2007.)

15 10 KUVIO 4. Rakennuspuusepänteollisuuden suhdanneodotukset (Vallin 2007.) 3.2 Seinärakenteet Seinärakenteissa käydään läpi tämän hetken teollisesti valmistettavien talopakettien seinäratkaisut. Seinäratkaisut voidaan jakaa viiteen eri järjestelmään, jotka ovat pre-cut, platform, pienelementti, suurelementti ja tilaelementti. Järjestelmissä käydään läpi niiden rakenteet, sovelluskohteet, edut ja haitat Pre-cut-järjestelmä Pre-cut-järjestelmällä tarkoitetaan teollisesti esivalmistettua puutavaraa, joka toimitetaan määrämittaisena rakennustyömaalle. Järjestelmä perustuu suurimmaksi osaksi standardoituihin rakenteisiin ja niiden hyväksikäyttöön. Standardijärjestelmän avulla voidaan laatia rakennuspiirustukset, jotka kattavat määrälaskennan, kappalemerkinnän, pakkaus-, järjestely- ja asennusohjeen. Järjestelmä ei oleellisesti eroa normaalista pitkäntavaran rakentamisesta, vaan se on siitä kehit-

16 11 tyneempi versio. Pre-cut-järjestelmä on markkinoiden muunneltavin rakennusjärjestelmä. Tämän takia sitä käytetään paljon pientalorakentamisessa, joka tapahtuu yleensä paikan päällä (Kuvio 5). Lisäksi järjestelmää käytetään yleisesti muussakin rakentamisessa, ei pelkästään pientalorakentamisessa. (Laitinen 1995, ) KUVIO 5. Pre-cut-järjestelmällä rakennettu runko (Decor 2008.) Pre-cut-järjestelmän käyttökohteita ovat rungon osat, ulkoverhouslaudat, koristelistat, räystään aluslaudat, vesikaton ruodelaudat, ulkoverhouspaneelit ja koolauslaudat. Osaan näistä tuotteista joudutaan jättämään tasausvara, jotka lyhennetään oikeaan mittaan vasta rakennuspaikalla. Järjestelmän tarkoitus näillä tuotteilla on nopeuttaa rakentamista ja vähentää materiaalihukkaa. Standardisoimalla kappaleet ja niiden katkonta optimointisahalla, voidaan laskea materiaalihukka 25%:sta 3%:tiin. Esimerkkinä voisi käyttää runkotolppien mitallistamista ja loveamista (Kuvio 6). Rakentamisajassa järjestelmä ei häviä paljoa elementtirakentamiselle ja sen etuna voi pitää muunneltavuutta rakennusvaiheessa. Järjestelmää voidaan myös yhdistää muihin rakenteisiin, kuten betonivälipohjiin ja betoniseiniin. (Laitinen 1995, )

17 12 KUVIO 6. Runkotolpan loveaminen (Laitinen 1995, 59.) Pre-cut-järjestelmän etuihin voidaan laskea kustannustehokkuus, materiaalihukan vähäisyys, rakenteiden muunneltavuus, JOT-ajattelun hyödyntäminen tavaran toimituksissa ja standardimittojen käyttö. Asiakas voi myös itse rakentaa talon valmiiksi annettujen ohjeiden avulla. Järjestelmä on ennen ollut erittäin suosittu omakotirakentamisessa, kun rakentaminen on tehty itse, mutta nykyään sitä hyödyntävät enemmän rakennusliikkeet. Järjestelmän haittoja ovat esisuunnittelun ja materiaalivalikoiman yhteensovittamisen työteliäisyys, teollisen esivalmistelun vähäisyys, rakenteiden herkkyys säävaihtelulle rakennusvaiheessa ja materiaalivirran organisointi. (Laitinen 1995, ) Platform-järjestelmä Platform-järjestelmä eli tasorakennejärjestelmä on kantavaseinäinen puurankarakenne. Platform-järjestelmä ei juurikaan eroa pre-cut-järjestelmästä muuten kuin rakennustavassa, koska tässäkin järjestelmässä käytetään määrämittaisia materiaaleja. Platform-järjestelmässä talo rakennetaan kerroksittain siten, että ala- ja välipohjat ovat työalustoja, joiden päällä kerroksen seinät kootaan vaakatasossa ja nostetaan pystyyn (Kuvio 7). Järjestelmä sopii hyvin pientalorakentamiseen, mutta

18 13 se soveltuu myös rivi- ja kerrostalorakentamiseen. Järjestelmää käyttävät sekä ammattimaiset että omatoimiset rakentajat sen helppouden ja vähäisen työkalumäärän takia. (Viljakainen 1999.) KUVIO 7. Alapohja vasemmalla ja välipohja oikealla (Laitinen 1995, 62.) Järjestelmän pääidea on se, että rungon perusosat ja niiden liitokset ovat standardoidut. Standardoinnin avulla niistä voidaan muodostaa lukematon määrä erilaisia asuntoratkaisuja. Tämän mahdollistaa se, että standardiosat ovat määrämittaisia ja mitoiltaan yhteensopivia. Liitokset voidaan tehdä pelkästään naulaamalla, eikä puutavaran loveuksia tarvita, siksi esivalmisteisten rungon osien työstötarve on vähäistä. (Viljakainen 1999.) Platform-järjestelmän etuja ovat yksinkertaisuus, edullisuus, nopeus, käsiteltävyys sekä se, että siinä ei tarvita erikoistyökaluja. Lisäksi tähänkin järjestelmään voi soveltaa JOT-ajattelutapaa tavaran käsittelyssä ja niiden toimitusten ajoittamisessa. Haittoja ovat rakenteiden sääherkkyys rakennusvaiheessa, esisuunnittelun ja materiaalivalikoiman yhteensovittamisen työteliäisyys ja teollisen esivalmistelun vähäisyys. Järjestelmä on erittäin suosittu Amerikassa ja se on vähitellen siirtynyt

19 14 myös Suomeen. Eniten tätä järjestelmää käytetään rakennuksiin, jotka sisältävät useampia kerroksia. (Viljakainen 1999.) Pienelementtijärjestelmä Pienelementtijärjestelmällä tarkoitetaan järjestelmää, jossa ulkoseinät valmistetaan valmiiksi tehtaalla ja ne toimitetaan sieltä rakennuspaikalle pystytettäväksi. Pienelementit ovat kooltaan 0,3 1,8 metriä leveitä ja yleensä täyskorkeita (1- kerroksissa taloissa), jolloin niiden pystyttäminen voidaan suorittaa käsin. Pienelementit tehdään tehdastuotantona ja elementit ovat kooltaan ja rakenteeltaan standardoituja. Standardisointi mahdollistaa suhteellisen pienen elementtivalikoiman, jonka ansiosta tehdas voi tuottaa jatkuvasti vakioelementtejä varastoon. (Laitinen 1995, ) Pienelementtijärjestelmässä tuotanto ei ole asiakasjohteista vaan siinä pystytään tuottamaan vakioelementtejä varastoon ympäri vuoden, tilauksista riippumattomasti. Pienelementeistä koottavien talojen etuna on se, että niitä pystytään toimittamaan noin kolme kertaa enemmän kuin suurelementeistä valmistettavia (Kuvio 8). Varastosta kootaan taloon tarvittavat elementit ja ne toimitetaan rakennuspaikalle. Lisäksi elementtien koko edesauttaa sitä, että talomallisto voi olla erittäin laaja, kunhan vain suunnittelussa on huomioitu elementtien rajoitukset. (Laitinen 1995, ) KUVIO 8. Pienelementtitalo kuorma-autoon lastattuna (Ainasoja 2008.)

20 15 Tuotantotapa asettaa tiettyjä rajoituksia, kuten esimerkiksi sen, että vaakaverhousta ei pystytä toimittamaan, koska seinä koostuu pienistä osista. Samasta syystä 2,4 metriä leveisiin ikkunakokonaisuuksiin tulee keskelle leveämpi väli, kun elementin vaihtuminen edellyttää niiden väliin kahta runkotolppaa. Sähköputkituksia ei voida asentaa tehtaalla valmiiksi johtuen siitä, että seinä koostuu useasta eri osasta. (Laitinen 1995, ) Pienelementtijärjestelmän etuja ovat elementtien pieni koko, nopea asennettavuus sekä se, että pystytyksessä ei tarvita nosturia tai mitään erikoistyökaluja (Kuvio 9), talomallien monipuolisuus, lyhyt toimitusaika, vakioelementtejä voidaan valmistaa varastoon ja rakenteiden standardisointi. Haittoja ovat pystysaumojen määrä, rakenteelliset rajoitukset, teollisen esivalmistelun asteen vähäisyys 7 10%, huono soveltuvuus 2-kerroksisiin rakennuksiin ja esisuunnittelun laajuus. Pienelementtejä käytetään pääsääntöisesti vain talojen ja tallien rakentamiseen. (Laitinen 1995, 67.) KUVIO 9. Pienelementin pystytys (Jukka-Talo 2008.)

21 Suurelementtijärjestelmä Suurelementtijärjestelmä on samanlainen kuin pienelementtijärjestelmä. Erona on vain elementtien suurempi koko ja parempi valmiusaste (Kuvio 10). Suurelementit ovat kooltaan 0,3 14 metriä leveitä ja korkeus 0,3 3,5 metriä, jolloin talon ulkoseinät voidaan toteuttaa neljällä elementillä. Suurelementit ovat myös standardoituja rakenteen ja mitoitusten suhteen, kuten pienelementitkin. Muutenkin suurelementtien käyttötavat ovat samanlaisia kuin pienelementtien. (Laitinen 1995, 68.) KUVIO 10. Talo pienelementteinä 57 osaa ja suurelementteinä 7 osaa (Laitinen 1995, 69.) Suurelementtijärjestelmä on helposti muunneltava, koska seinä koostuu yleensä vain muutamasta elementistä. Suurelementtijärjestelmä poikkeaa pienelementtijärjestelmästä siinä mielessä, että siinä valmistus on täysin asiakasjohteista ja elementtejä ei voida tämän takia valmistaa varastoon etukäteen. Tämä näkyy parhaiten talotehtaissa keskitalven lomautuksina, kun ei pystytä valmistamaan enää lisää elementtejä, koska varastot ovat jo täynnä. Muina rakenteiden eroavaisuuksina on se, että sähköputkien ja -rasioiden reiät ovat valmiiksi asennettuja ja ulkoseinä pystytään tehdä täysin valmiiksi. Kuljetukset ovat suurelementeissä paljon haastavampia kuin pienelementeissä johtuen elementtien koosta. (Laitinen 1995, )

22 17 Suurelementtijärjestelmän etuja ovat tasalaatuisuus, standardoidut rakenteet, muunneltavuus, teollinen esivalmisteluaste 20 50%, asennuksen nopeus ja pitkittäissaumojen vähyys. Haittoja ovat elementtien käsiteltävyys (Kuvio 11), talviseisokit ja se, että pystytys vaatii ammattilaisten käyttöä. Suurelementtejä käytetään taloihin, talleihin ja suurempien rakennusten rakentamiseen. (Laitinen 1995, ) KUVIO 11. Suurelementin pystytys (City-Talo 2008.) Tilaelementti-järjestelmä Tilaelementtijärjestelmällä käsitetään se rakennuksen osa, joka sisältää seinät, katon ja lattian, joka on useimmiten teknisiltä asennuksilta viimeisteltyinä. Talo tuodaan tontille tyypillisesti yhtenäisenä talona tai kahtena kappaleena riippuen kohteen koosta. Valmistus voidaan jakaa osavalmistukseen tai täysin valmiin talon valmistukseen. Molemmat ratkaisut sisältävät täysin valmiit sisä- ja ulkoseinät ja lisäksi lvi- ja sähköasennukset. Tilaelementit valmistetaan tehtaassa valmiiksi kuivissa olosuhteissa (Kuvio 12), josta ne toimitetaan rakennuspaikalle. Elementin maksimikoko on noin 5,5x14,5x4,0 m ja talon koko on noin 6,0x14,5x7,0 m, johtuen tieliikennesääntöjen määräyksistä (Kuvio 12). (Laitinen 1995, )

23 18 KUVIO 12. Tilaelementin valmistaminen vasemmalla ja kuljetus oikealla (Laitinen 1995, 74, 76.) Tilaelementtejä tehdään usealla eri tyylillä; niitä voidaan valmistaa suurelementteinä tai pre-cut-järjestelmänä, nämä kaksi mainittua ovat yleisimmin käytettyjä. Tilaelementit ovat pisimmälle kehitettyjä tehdasvalmisteisia talonrakennusmenetelmiä. Elementtien asennus valmiiksi asti rakennuspaikalla kestään yleensä 1 päivästä 4 viikkoon riippuen valmistajasta ja kohteesta. Tilaelementteihin liitetään käsite avaimet käteen, jolla tarkoitetaan täysin valmiiksi valmistettua taloa. Tilaelementtien suosio on ollut koko ajan kasvussa. Tilaelementtien yleisempiä käyttökohteita ovat päiväkodit, koulut, toimistot, omakoti-, rivi- ja pienkerrostalot. (Laitinen 1995, ) Tilaelementtijärjestelmän etuja ovat kuivat rakennusolosuhteet, suuri teollinen esivalmisteluaste, pystytyksen nopeus, rakenteiden standardisointi, pystysaumojen vähyys, materiaalien keskittäminen tehtaaseen, vähäinen materiaalihukka, talvitoimituksen mahdollisuus ja parhaimmassa tapauksessa kertatoimitus yhtenäiselle talolle. Haittoja ovat kuljetusrajoitukset, suunnittelun suuri osuus ja aliurakoitsijoiden suuri määrä (sähkö ja lvi). (Laitinen 1995, 76.) 3.3 Alihankinta rakennusalalla Alihankinnalla rakennusalalla tarkoitetaan ulkopuolisten valmistajien tekemiä töitä tai rakennusten osia. Yleensä talotehtailla rakentamisessa on tiettyjä komponent-

24 19 teja tai osia, joita yritys ei pysty tai ei ole kannattavaa valmistaa itse. Lisäksi alihankinta voi käsittää rakennusalalla ostettavaa työvoimaa, kuten vuokrattavat työmiehet, palvelut tai urakat. Nykyään taloteollisuus pyrkii parantamaan omaan tuotantokapasiteettiaan hankkimalla osan tuotantoonsa tarvittavista materiaaleista tai komponenteista valmiina tarvikkeina. Yleisimmät alihankintatarvikkeet ovat standardimitoilla tuotettaviin tuotteisiin liittyviä lisärakenteita. Talotehtaiden käyttämät alihankintatuotteet ovat yleensä yksinkertaisia ja aikaa vieviä osia, jotka ovat käytännössä aina samoilla mitoilla tehtäviä. Yleisimmät alihankintatarvikkeet ovat räystäselementit (Kuvio 13), ikkunoiden ja ovien vuorilaudat, erillisrakenteet (kuistit, ulkosaunat ja varastot) ja koristelistat ja elementit. Räystäselementtejä käyttävät eniten pien- ja suurelementtiteollisuus, näiden suosio perustuu niiden nopeaan asentamiseen ja standardimitoitukseen. Ikkunoidenja ovien vuorilautojen alihankinta perustuu myös standardimitoitukseen, jonka ansiosta alihankkijat pystyvät helposti valmistamaan suuren valikoiman erilaisia vuorilautavaihtoehtoja. KUVIO 13. Räystäselementin asennus (City-Talo 2008.)

25 20 Erillisrakenteissa yrityksillä ei ole kapasiteettia valmistaa erikseen omissa tiloissa asiakkaan haluamia tuotteita, vaan he ratkaisevat ongelman ostamalla kyseiset tuotteet toiselta yritykseltä. Näin molemmat yritykset hyötyvät toisistaan yhdistämällä tietotaitonsa siten, että molemmat pystyvät keskittymään pelkästään tiettyihin tuotteisiin menettämättä kilpailuasemaansa. Koristelistoilla ja elementeillä yritykset pyrkivät erottumaan muista yrityksistä lisäämällä esteettisyyttä tuotteisiinsa. Yleisin toimintatapa tällä alueella on se, että yritys tekee sopimuksen valmistajan kanssa valmistettavasta kappaleesta. Sopimuksessa on maininta siitä, että valmistava yritys sopeutuu valmistamaan vain tälle yritykselle kyseistä tuotetta. Työvoima-alihankinta keskittyy suurimmaksi osaksi yrityksiin, jotka vuokraavat työvoimaa toisille yrityksille vain määräajaksi yleensä kesäisin lomien tuuraajiksi. Urakka- ja palvelualihankinta taas perustuu enemmän yrityksen tekemään työhön toiselle yritykselle eli aliurakointiin. Aliurakointi voi sisältää rakentamista, sähköjen ja lvi-tekniikan asentamista. Yleensä aliurakointi yritys tarjoaa vain tietynlaista erikoisosaamista, mitä normaalilla yrityksellä ei ole.

26 21 4 YRITYKSEN NYKYISET TYÖMENETELMÄT Yrityksen nykytilan selityksessä lähdettiin liikkeelle jaottelemalla työmenetelmät kolmeen eri osioon. Osiot koostuvat työvaiheista, työstökoneista ja työvoiman käytöstä. Osioissa käydään läpi Teijo-Talot Pohjanmaa Oy:n tämän hetkiset toimintatavat, laitteet ja henkilöresurssit. 4.1 Työvaiheet Seuraavassa kappaleessa käydään läpi talon rakentamiseen liittyvät työvaiheet. Työvaiheet eivät ole täysin samassa järjestyksessä kuin ne oikeasti tehdään, vaan ne on jaoteltu alaotsikoihin sisällön mukaan. Talon rakentaminen voidaan aloittaa heti, kun pohja on kuivunut pintakuivaksi. Työt aloitetaan puhdistamalla alajuoksun alle tuleva pinta ja valusta nousevat kiinnityskierretangot valamisjätteestä (kivet, betoni ja muu epäpuhtaus). Työvaiheissa ei tarkastella pohjan tekoprosessia Runko Alajuoksun alla olevalla pinnalla tarkoitetaan valetun pohjan ulkoreunoja, jotka määrittelevät talon ulkoseinän paikat. Kun pinta ja kiinnityskierretangot ovat puhdistettu, niin alajuoksun paikalle asetetaan solumuovi tiivistämään pohjan ja alajuoksun välistä liitosta. Tämän jälkeen katkaistaan alajuoksun lankut (koko 120*45 mm) määrämittaiseksi. Lankut asetetaan solumuovin viereen ja merkitään kiinnityskierretankojen paikat. Merkittyihin kohtiin porataan kierretangon kokoiset reiät. Lankut asetetaan solumuovin päälle niin, että kiinnityskierretangot tulevat poratuista reistä läpi. Aluslaatat asetetaan kiinnityskierretangoille ja sen jälkeen mutterit kierretään paikoilleen ja kiristetään. Kuitenkin on huomioitava, että alajuoksun ja routaeristeen väliin ei jää tyhjää tilaa, vaan alajuoksu tulee tiukasti eristettä vasten

27 22 Seuraavaksi alajuoksuun merkitään runkotolppien paikat. Runkotolppien jaoksi pyritään saamaan 600 millimetriä keskeltä keskelle, koska runkovillat ja seinälevyt ovat standardisoituja tälle jaolle. Runkotolpat (koko 120*45mm) katkaistaan määrämittaiseksi, mutta noin 2-5 senttimetriä pitemmäksi kuin valmiin seinän oikea mitta, koska pohja saattaa olla kiero. Lisäksi runkotolppien yläpäähän ajetaan rakennussirkkelillä 45 millimetriä leveä lovi yläjuoksuun tukipalkkia varten. Jokainen runkotolppa asetetaan ennalta merkittyihin paikkoihin ja kiinnitetään alajuoksuun runkonaulaimella. Runkotolpat suoristetaan katsomalla tolpan kylkisuoraan vatupassilla ja kiinnittämällä tolppaan alajuoksusta viistosti nouseva tukilauta. Tukilaudan toinen pää on kiinni alajuoksussa ja se kulkee alajuoksun suuntaisesti. Nurkissa runkotolpat ammutaan toisiinsa kiinni. Tämän jälkeen runkotolppien päät katkaistaan pistosahalla samanpituisiksi. Jotta runkotolppien pituus olisi sama, tolppiin merkitään korkomerkki vaa ituskojeen avulla. Korkomerkistä mitataan annettu mitta runkotolpan päähän ja merkitään katkaisukohta. Runko sidotaan yhteen yläjuoksulla, joka kiinnitetään runkotolppien päihin kiinni runkonaulaimella. Rungon sisäpuolelta leikataan tolpan yläosasta 120 millimetriä pitkä pala pois. Hahloon paikalle asetetaan tukipalkki, jonka koko on 120*45 millimetriä. Tukipalkki kiinnitetään hahloon runkonaulaimella. Seuraavaksi rungot tuetaan ja suoristetaan tukilautojen avulla, sillä pyritään estämään rakenteiden liikkuminen. Tämän jälkeen asennetaan ikkunoille ja oville kiinnityspuut. Kiinnityspuiden muodostamat aukot ovat ikkunoita ja ovia pari senttimetriä leveämpiä, koska karmien ja kiinnityspuiden väliin täytyy saada tiivisteeksi uretaanivaahtoa. Ikkunoiden ala- ja yläkiinnityspuiden alle ja päälle asennetaan välin mittainen runkotolppa, silloin kun ikkunan väli on suurempi kuin 600 millimetriä (Kuvio 14).

28 23 KUVIO 14. Runko Kattotuolien asennus Kattotuolien asennus aloitetaan merkitsemällä kattotuolien paikat yläjuoksuun 900 millimetrin jaolla keskeltä keskelle. Ensimmäisen kattotuolin paikalle toisen puolen kohdalle kiinnitetään kulmalevyt ankkurinauloilla. Kattotuoli nostetaan trukilla yläjuoksun päälle ja siirretään liu uttamalla kulmalevyä vasten ja naulataan kiinni ankkurinauloilla. Tämän jälkeen kiinnitetään kattotuolin toiselle puolelle kulmalevyt. Näin edetään läpi yläjuoksun kiinnittämällä kaikki tarvittavat kattotuolit. Kattotuolien kiinnityksen jälkeen asennetaan vaaka- ja nyrjähdystuet tuolien jokaiseen pystytukeen, mutta liukutukiin ei saa kiinnittää mitään, koska ne toimivat kattotuolien joustovarana. Vaaka- ja nyrjähdystuet voivat sijaita pystytuen samalla tai vastakkaisilla puolilla. Vaakatuilla suoristetaan kattotuolien jaot yläosasta saman levyisiksi kuin alhaalta eli 900 millimetriä. Vaakatukien lisäksi asennetaan nyrjähdystuet. Nyrjähdystuella sidotaan aina kolme kattotuolia yhteen niin, että tuki kulkee ensimmäisen tuolin yläreunasta viistosti kolmannen tuolin alareunaan. Seuraava nyrjähdystuki lähtee kolmannen tuolin alareunasta jatkuen viidennen tuolin yläreunaan, muodostaen jatkuvan siksak-kuvion matkallaan läpi kattotuolien (Kuvio 15).

29 24 KUVIO 15. Kattotuolien nyrjähdystuenta Sisäseinät Ulkoseinien sisäpuolelle ensimmäiseksi asennetaan höyrysulku, jonka tehtävänä on estää kosteuden siirtymisen runkoon. Höyrysulkuna käytetään rakennusmuovia, jolla peitetään ulkoseinien sisäpuoli ja sisäkatto. Muovi asennetaan kiinni seiniin ja kattoon ampumalla hakasnaulaimella muovi runkotolppiin ja kattotuolei- hin kiinni. Höyrysulun asentaminen aloitetaan rakennuksen keskeltä kattotuolien suuntaisesti edeten reunoihin. Muovin saumojen tulee olla päällekkäin niin, että alempi muovi tulee kiinni seuraavaan kattotuolissa. Kun sisäpuoli on kauttaaltaan muovitettu, saumakohdat tiivistetään kangasteipillä. Tämän jälkeen ovien kohdilta leikataan muovi pois, jotta rakennukseen päästään kulkemaan. Kun höyrysulku on valmis, on seuraava vaihe sisäkaton harvalaudoituksen teko. Harvalaudoitus aloitetaan kiinnittämällä ensimmäinen yhtenäinen lautajono (lauta kerrallaan) kattotuoliin painamalla laudat ulkoseinän sisäseinää vasten. Harvalaudoituksen suunta on päinvastainen kattotuoliin nähden ja lautojen kiinnitykseen käytetään runkonaulainta. Seuraavan lautajonon etäisyys ensimmäisestä on yleensä millimetriä ja siitä seuraavien lautajonojen jako keskeltä keskelle on 300 millimetriä sisäverhoilupaneelista riippuen. Näin edetään molemmista reu- jossa viimeiset laudat asetetaan kylki kylkeä vas- noista kattotuolien keskelle asti, ten (Kuvio 16).

30 25 KUVIO 16. Sisäkaton höyrysulku ja harvalaudoitus Seuraava työvaihe on ulkoseinien sisäpuolen levyttäminen. Seinien levyttämiseen käytetään 13 millimetriä paksua ja 1200 millimetriä leveää kipsilevyä, jonka pituus vaihtelee millimetriin. Levytys aloitetaan aina siitä nurkasta, josta runkotolppien jako on aloitettu. Ensimmäisestä levystä leikataan 50 millimetrin levyinen suikale pois, jotta levy sopisi runkotolppien jaolle, koska nurkissa runkotolpat ovat puoleen väliin asti limittäin. Levy kiinnitetään kipsinaulaimella ampumalla. Seuraavat levyt ovat ehjiä, koska runkotolppien jako on 600 millimetriä keskeltä keskelle. Seinän viimeinen levy kavennetaan oikean mittaiseksi. Ikkunoiden ja ovien kohdilla aukon kohdat leikataan auki pistosahalla tai mattoveitsellä, mutta on muistettava, ettei levyjen sauma saa olla samalla kohdalla kuin ikkunan tai oven pieli. Näin edetään läpi kaikkien seinien. Seuraava työvaihe on väliseinien runkojen asennus. Asennus tapahtuu samalla tavalla kuin ulkoseinien runkojen kasaus. Runkotolppien vahvuus on 45 millimetriä ja leveys vaihtelee millimetriin riippuen käyttökohteesta. Väliseinien alajuoksut asennetaan piirustusten määräämille paikoille ja niiden alle solumuovi. Alajuoksujen läpi porataan lattiaan sisälle asti noin 120 millimetriä syviä reikiä ja niihin lyödään vasaralla 100 millimetriä pitkä pikanaula, joka lukitsee alajuoksun

31 26 lattiaan kiinni. Tämän jälkeen alajuoksuihin asennetaan runkotolpat normaalisti 600 millimetrin jaolla. Runkotolpat oikaistaan vatupassilla ja ammutaan runkonaulaimella yläjuoksuun kiinni. Väliseinistä toinen puoli levytetään vain, koska putki- ja sähkömiesten pitää tehdä tarvittavat asennukset. Levytyksen jälkeen asennetaan kaapeille, lavuaareille ja muille seiniin kiinnitettäville kohteille tuet. Tuet ovat millimetriä leveää ja 25 millimetriä vahvaa lautaa ja ne asennetaan runkotolppien väliin niille määrätyille paikoille joko ruuveilla tai naulaamalla. Seuraavaksi putki- ja sähkömiehet aloittavat omat asennustyönsä rakennuksen sisällä Rungon lämpöeristys Villoitus aloitetaan välikatosta, johon laitetaan kattotuolien alapuiden väliin tiiviisti 100 millimetriä vahva Paroc-vuorivilla. Lisäksi vuorivillan päälle tulee myöhemmin vähintään 300 millimetriä puhallusvillaa, jotta saavutetaan rakennusmääräysten vaatima 400 millimetrin vähimmäisvaatimus. Ulkoseinien pystyvilloitukseen käytetään 125 millimetriä vahvaa vuorivillaa. Vuorivilla asetetaan runkotolppien väliin tiiviisti noin millimetriä leveämpänä. Runkotolppien väli on keskeltä keskelle 600 millimetriä eli tolppien väli on 550 millimetriä ja vuorivilla on 565 millimetriä leveää. Seuraavaksi asennetaan vaakakoolaus, joka on 45 millimetriä vahvaa ja 75 millimetriä leveää lankkua. Vaakakoolaus aloitetaan laittamalla uretaanivaahtoa 80 millimetriä leveän routaeristeen päälle ja vaahdon päälle tiukasti lankku. Lankku kiinnitetään runkotolppaan joko 5 tuuman rautanaulalla tai 120 millimetriä pitkillä ruuveilla. Kun ensimmäinen koolausrivi on talon ympäri asti asennettu, niin seuraavat rivit tulevat 600 millimetrin jaolla keskeltä keskelle (Kuvio 17). Viimeinen rivi tulee noin 3000 millimetriin riippuen tuulensuojalevyjen korkeudesta ja päädyissä harjalle asti. Ikkuna ja ovi aukot kierretään myös koolauksella, jotta ne olisivat samalla korkeudella ja estäisivät kylmän pääsyn runkorakenteisiin.

32 27 KUVIO 17. Vaakakoolaus Vaakakoolauksen väliin asennetaan tiukasti 75 millimetriä vahva vuorivilla. Missään vaiheessa villoitusta ei saa jäädä vuorivillan ja puiden väliin reikiä, koska se aiheuttaisi talvella ulkoseinien sisäpuolen kuurautumista. Kun villoitus on suoritettu, ulkoseiniin asennetaan tuulensuojalevyt. Levytys aloitetaan nurkasta ja levyt kiinnitetään huopakattonaulaimella vaakakoolaukseen. Sivuseinillä levyn alareuna tulee routaeristeen päälle ja yläpuolelta leikataan tarvittaessa palat pois kattotuolien kohdilta, jotta levy mahtuu paikalleen ja päädyissä levy tulee harjalle asti. Ikkuna- ja oviaukkojen kohdista levyt leikataan pois, mutta kuitenkin niin ettei levyn sauma ole samalla kohdalla kuin ikkunan tai oven pieli. Tuulensuojalevyjen asennuksen jälkeen laitetaan kattotuolien väliin tuuliohjaimet, jotka edesauttavat ilman vaihtumista ja estävät puhallusvillan putoamista pois välikatosta. Tuuliohjaimet lähtevät tuulensuojalevyn yläreunasta ja nousevat kattotuolin suuntaisesti noin millimetrin matkan. Tuuliohjain on noin millimetriä kattotuolin yläreunan alapuolella, jotta katon ja tuuliohjaimen väliin muodostuu tuuletuskanava. Tuuliohjaimien asennuksen jälkeen välikattoon laitetaan puhallusvilla, tämän tekevät alan ammattilaiset.

33 Ulkovuori Tuulensuojalevyn päälle tehdään koolaus ulkovuorta varten. Ulkovuorityylejä on kolmea erilaista pystyvuori, vaakavuori ja pysty- ja vaakavuori. Yleisin käytetty ulkovuori on pysty- ja vaakavuori, jossa ikkunan alapuolella oleva vuori on pystyssä, ikkunan välissä vaakana ja ikkunan päällä pystyssä. Pysty- ja vaakavuori erotetaan toisistaan tippapellillä, jotta ulkovuoren paneeleihin ja seinän väliin ei pääsisi valumaan vettä. Ennen koolauksen alkua tuulensuojan alareunaan kiinnitetään nauloilla hiiripelti estämään hiirien pääsy rakennukseen. Hiiripellin päälle asennetaan runkonaulaimella naulaamalla vaakakoolauslauta, joka on 25 millimetriä vahva ja millimetriä leveä. Laudan alaosa tulee samalle tasolle kuin hiiripellin ulospäin käännetty ritilä. Seuraavaksi tulee kaksi lautaa päällekkäin, joista toinen on ikkunoiden alapuolelle ja ylempi ikkunoiden välissä, johon tippapelti kiinnitetään. Vaakakoolauslaudan päältä lähtee pystykoolaus 600 millimetrin jaolla ja ylettyy ikkunan yläreunan päälle noin 200 millimetriä. Pystykoolauksen päältä lähtee kaksi vaakakoolauslautaa päällekkäin, jonka alimmaiseen lautaan tulee tippapelti ja ylimmäiseen lautaan tulee pystyvuori. Viimeisen vaakakoolauslaudan yläreuna tulee kattotuolin yläpuun alareunan tasalle. Ulkovuoren laitto aloitetaan alhaalla olevasta pystyvuoresta. Pystypaneelit sahataan 15 asteen kulmaan niin, että alapäähän tulee tippareuna ja yläpäähän viiste tippapeltiä varten. Pystypaneelin alapää tulee alimmaisen vaakakoolauslaudan alapuolelle noin millimetriä ja se kiinnitetään rumpunaulaimella. Yläpuoli tulee ikkunan alla olevan vaakakoolauslaudan yläreunan kanssa tasoille. Pystyvuoren päälle naulataan tippapelti niin, että pellin kiinnitysosa tulee pystyvuoren kärjen päälle ja tippapeltiosa viisteen päälle, joka on noin asteen kulmassa. Tippapelti tulee vain ikkunoiden ja seinien väliin, ei ikkunoiden alle, koska ikkunoiden alle tulevat ikkunapellit. Tippapellin kanttauksesta noin 10 millimetriä ylöspäin, kiinnitysosan päälle kiinnitetään ensimmäinen vaakapaneeli. Paneelit ammutaan jokaiseen koolauslautaan kiinni, koska se vähentää paneelien kosteuselämistä. Vaakavuori nousee kokonai-

34 29 suudessaan kahden paneelikerroksen verran ikkunoiden yläosan yläpuolelle, jotta siihen mahtuisivat ikkunoiden yläpuolella olevat koristevuorilaudat. Vaakapaneelin päälle kiinnitetään tippapelti samalla tavalla kuin pystyvuoren päälle. Pystyvuori lähtee myös noin 10 millimetriä kanttauksen päältä ja nousee ylimmäisen vaakakoolauslaudan yläreunan kanssa tasalle. Päädyissä pystyvuori nousee harjankärjen tasalle. Myös ylempi pystyvuori sahataan samalla tavalla kuin alempi pystyvuori Väliseinien viimeistely Sähkö- ja putkimiehien asennusten jälkeen aloitetaan väliseinien villoitus. Kaikki väliseinät villoitetaan, mutta tähän ei ole syynä lämpöeristys vaan äänieristys. Villoituksen jälkeen seinät levytetään loppuun ja levyihin porataan tarvittaviin kohtiin reiät esimerkiksi pistorasioille, vesipisteille ja yms. Levytyksen valmistuttua jos on mahdollista, niin asennetaan savupiippu. Tämä tarkoittaa sitä, että jos maalari on ehtinyt tehdä tarvittavat pintakäsittelyt takan takana olevalle seinälle ja takanasentaja on asentanut takan, on savupiipun asentaminen mahdollista. Savupiippu on malliltaan pyöreä ja väriltään asiakkaan valitsema, se koostuu eri mittaisista elementeistä. Piippu on tehty kahdesta metalliputkesta, joiden välissä on palovilla. Piipun asennuksessa ensimmäiseksi leikataan takan päälle, hormin kohdalle välikattoon piipun ja piipun ympärille tulevan suojavillan kokoinen reikä. Tämän jälkeen piippu kasataan viimeistä elementtiä vaille valmiiksi ja villoitetaan välikatosta puhallusvillan tasalle, jonka jälkeen piippu suoristetaan ja tuetaan. Piipun viimeinen elementti asennetaan vasta tontilla. Seuraavaksi maalarit viimeistelevät ja maalavat seinät ja tekevät vesieristykset ja laatoitukset.

35 Vesikatto Ensimmäinen vaihe vesikaton tekemisessä on aluskatteen asennus. Aluskate tulee talon sivun suuntaisesti ja sen asennus aloitetaan alhaalta ylöspäin. Aluskatteen leveys on 1500 millimetriä ja rullassa on noin 40 metriä, materiaalina on käytetty muovia. Ensimmäinen leveys aluskatetta laitetaan noin millimetriä talon ulkoseinän ulkopuolelle ja molemmista päistä noin millimetriä yli päätyseinien, jotta vesi ei pääsisi valumaan välikattoon (Kuvio 18). Aluskate kiinnitetään kattotuolien yläpuun yläpinnan päälle joko hakasnaulaimella tai nitojalla. KUVIO 28. Aluskatteen kiinnitys (Ruukki 2008.) Seuraava leveys laitetaan noin millimetriä edellisen leveyden päälle saman pituisena kuin edellinen, näin edetään harjalle asti, jossa aluskate menee harjan yli toiselle puolelle noin millimetriä. Savupiipun ja tuuletuskanavien kohdalla tehdään aluskatteeseen hieman pienempi reikä, jotta liitokset olisivat tiiviitä. Liitosten tiiviys varmistetaan teippaamalla liitokset. Toinen puoli tehdään samalla tavalla ja harjalla aluskatteet tulevat toistensa päälle. Aluskatteen päälle ammutaan tuuletusrimat runkonaulaimella kattotuolien yläpuun päälle tuolien suuntaisesti. Rimat valmistetaan ajamalla 125 millimetriä leveä ja 25 millimetriä paksu lauta kahtia. Tuuletusriman päälle asennetaan runkonaulaimella naulaamalla ruodelaudat, jotka ovat 125 millimetriä leveää ja 25 millimetriä paksua

36 31 lautaa. Ensimmäinen ruodelauta tulee kattotuolien päähän kiinni talon sivuseinän suuntaisesti ja vähintään 600 millimetriä päätyseinien ulkopuolelle. Seuraava ruodelauta tulee 270 millimetriä kattotuolin päästä ruodelaudan keskelle ja siitä seuraavat ruodelaudat 350 millimetrin keskeltä keskelle jaolla. Harjalle tulee kaksi ruodelautaa päällekkäin, jotta harjalla pellit kestäisivät päällä kävelyn rasitukset ja harjapelti olisi helpompi kiinnittää. Samat toimenpiteet tehdään myös toiselle puolelle. Päätyseinien yli tulevien ruodelautojen alapintaan kiinnitetään poikaset, jotta päätyräystäät olisivat samalla tasolla kuin sivuräystäät. Kiinnityksessä käytetään joko nauloja tai ruuveja. Poikasia tulee päätyräystääseen vähintään kahdeksan kappaletta ja niiden pituus on noin millimetriä riippuen räystäslautojen leveydestä. Ensimmäinen poikanen tulee kiinni toiseksi alimpaan ruodelautaan alhaalta ylöspäin katsottuna ja viimeinen toiseksi ylimpään, muut poikaset tulevat tasaisesti jaettuna näiden kahden välille. Samalla tavalla tehdään kolme muuta lapetta. Tämän jälkeen ruodelaudat lyhennetään tulevan ulomman otsalaudan sisäreunan pituisiksi. Seuraava vaihe on otsalautojen asennus. Asennus aloitetaan päätyseinien alalaidoista niin, että otsalaudat tulevat reilusti yli sivuseinän räystään ja lautojen alareunat ovat noin millimetriä alempana kuin poikasten alapinnat. Kiinnityksessä käytetään rumpunaulainta. Jatkon kohdat tulevat aina poikasten kohdalle, jotta niiden molemmat päät saadaan kiinnitettyä. Harjalla otsalautojen päät katkaistaan jiiriin niin, että liitossauma muodostuu kohtisuoraan ylöspäin. Sivuseinien otsalaudat asetetaan päätyseinien otsalautoja vasten samalle korkeudelle. Päätyseinien otsalaitojen alaosa leikataan sivuseinien otsalautojen ulkoreunan tasalle. Seuraavaksi asennetaan toinen otsalauta päätyräystäisiin niin, että lautojen sisäpinta tulee edellisten otsalautojen ulkopintoja vasten ja lautojen yläreuna on ruodelautojen yläreunan tasalla. Tämän jälkeen suoritetaan pääty- ja sivuseiniin edellä mainitut operaatiot. Otsalautojen jälkeen laitetaan räystäslaudat. Räystäslautojen asentaminen aloitetaan päädyistä laittamalla ensimmäisen räystäslaudan kylki otsalaudan sisäosaa vasten ja laudan alapää sivuseinän otsalaudan sisäosaan vasten. Räystäslauta

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASA 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu TIIVISTELMÄ 3 ABSTRACT

Lisätiedot

SITÄ SAA MITÄ TILAA. hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen. Oksanen, Marja-Leena. 2011 Leppävaara

SITÄ SAA MITÄ TILAA. hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen. Oksanen, Marja-Leena. 2011 Leppävaara SITÄ SAA MITÄ TILAA hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen Oksanen, Marja-Leena 2011 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Sitä saa mitä tilaa hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen

Lisätiedot

Talon rakentaminen on kuin elokuvan teko

Talon rakentaminen on kuin elokuvan teko 1/2000 Talon rakentaminen on kuin elokuvan teko Rakennutan hyvän ja taloudellisen talon Ruotsin eko-kylästä tuli energiatuhlari MotiVoittaja -kilpailu alkanut Muovia vai paperia tiivistykseen? 1 Asiantuntijana

Lisätiedot

Betonisandwich seinäelementtien lämpö- ja kosteustekninen toiminta

Betonisandwich seinäelementtien lämpö- ja kosteustekninen toiminta Betonisandwich seinäelementtien lämpö- ja kosteustekninen toiminta Mika Pälve Opinnäytetyö Toukokuu 13 Rakennustekniikan koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t)

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Logistiikan koulutusohjelma / Merikuljetukset ja satamaoperaatiot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Logistiikan koulutusohjelma / Merikuljetukset ja satamaoperaatiot KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Logistiikan koulutusohjelma / Merikuljetukset ja satamaoperaatiot Mika Pitkä SATAMAN TEHOKKUUDEN OSATEKIJÄT TARKASTELUSSA LASTAUKSEN JA PURUN AUTOMATISOINTI Opinnäytetyö

Lisätiedot

Johdin. Asiakaslehti 2 2011. musiikkitalo vaatii luovuutta myös sähköurakointiin. lahden rengasverkko vahvistuu

Johdin. Asiakaslehti 2 2011. musiikkitalo vaatii luovuutta myös sähköurakointiin. lahden rengasverkko vahvistuu Asiakaslehti 2 2011 musiikkitalo vaatii luovuutta myös sähköurakointiin lahden rengasverkko vahvistuu flextube taipuu äärimmäiseen rasitukseen Johdin joulukuu 2011 24 Prysmian-konserni vahvempi kuin koskaan

Lisätiedot

SANDWICH-PANEELIT EUROOPPALAISET SANDWICH-PANEELIT TUOTTEIDEN JA LISÄTARVIKKEIDEN KÄYTÄNNÖN OHJEKIRJA

SANDWICH-PANEELIT EUROOPPALAISET SANDWICH-PANEELIT TUOTTEIDEN JA LISÄTARVIKKEIDEN KÄYTÄNNÖN OHJEKIRJA www.termopanels.fi SANDWICH-PANEELIT EUROOPPALAISET SANDWICH-PANEELIT TUOTTEIDEN JA LISÄTARVIKKEIDEN KÄYTÄNNÖN OHJEKIRJA Sisällysluettelo Johdanto 3 Seinäelementit PUR/PIR PolTherma DS PolTherma PS PolTherma

Lisätiedot

Sisällys LOIVAT KATOT 7. Toimivat Katot... 5 Vesikatto on tärkeä asia... 6

Sisällys LOIVAT KATOT 7. Toimivat Katot... 5 Vesikatto on tärkeä asia... 6 Toimivat katot 2013 Toimivat katot 2013 Kattoliitto ry ISBN 978-952-269-091-3 ISBN 978-952-269-092-0 (pdf) Taiton suunnittelu ja taitto: Tmi Airos Paino: Vammalan Kirjapaino Oy, Sastamala 2013 Sisällys

Lisätiedot

ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN. Diplomityö

ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN. Diplomityö ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN Diplomityö Tarkastajat: professori Markku Heinisuo ja professori Reijo Kouhia Tarkastajat ja aihe hyväksytty Teknisten

Lisätiedot

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii?

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii? Sisältö Lukijalle 3 Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4 Energiatehokkaan kodin rakentamisen ei tarvitse maksaa enempää kuin tavallisen talon rakentamisen. Kysymys on viisaiden ja pitkäjänteisten valintojen

Lisätiedot

Pienrakentajan BETONIOPAS

Pienrakentajan BETONIOPAS Pienrakentajan BETONIOPAS Pienrakentajan betoniopas Tekijät: Ohjaajat: Julkaisija: Kustantaja: Tuomas Palolahti, Mittaviiva Oy Seppo Petrow, Rakennustuoteteollisuus RTT ry Petri Mannonen, Rakennustuoteteollisuus

Lisätiedot

Pekka Wikström. Vaihtuvan tiedon käyttöönotto ja soveltaminen pieneen graafisen alan yritykseen

Pekka Wikström. Vaihtuvan tiedon käyttöönotto ja soveltaminen pieneen graafisen alan yritykseen Metropolia Ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma Pekka Wikström Vaihtuvan tiedon käyttöönotto ja soveltaminen pieneen graafisen alan yritykseen Insinöörityö 13.4.2010 Ohjaaja: yrittäjä Pertti

Lisätiedot

Hyvä tästä vielä tulee. Perinnerakennusmestarin parhaat vinkit

Hyvä tästä vielä tulee. Perinnerakennusmestarin parhaat vinkit Hyvä tästä vielä tulee Perinnerakennusmestarin parhaat vinkit Kuva: Eija Haapalainen, Pirkanmaan maakuntamuseo Hyvä tästä vielä tulee Perinnerakennusmestarin parhaat vinkit Tapani Koiranen Mari Imppola

Lisätiedot

Betonivalmisosarakentamisen kosteudenhallinta

Betonivalmisosarakentamisen kosteudenhallinta TAMPERE 2003 Suomen Betonitieto Oy Betonivalmisosarakentamisen kosteudenhallinta Olli Teriö VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA 1 Betonivalmisosarakentamisen kosteudenhallinta Olli Teriö TAMPERE 2003

Lisätiedot

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Julkaistu vuonna 2005 osana HIMA Hinnoittelumallit asiakassuhteessa projektia Sisältö Lukijalle...3 Oppaan keskeisiä käsitteitä... 5 Miksi

Lisätiedot

VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko?

VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko? VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko? Tuija Riukulehto Suomen Seutuverkot ry Maaseudun verkkorakenteet hanke 2007 SISÄLLYSLUETTELO: 1

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS TUTKINTOTYÖRAPORTTI NEKALAN STARKIN PALVELUN LAATU Kohderyhmänä alueelliset rakennusliikeasiakkaat Mia Pietiläinen Liiketalouden koulutusohjelma joulukuu 2005

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU LUONNONTIETEIDEN ALA Tietojenkäsittely Opinnäytetyö FACEBOOK

Lisätiedot

Nostaen & Taittaen. Logistiikkakeskus toimii vuorokauden ympäri. Hörmann tähtää huipulle yhä laajemmalla tuotevalikoimalla

Nostaen & Taittaen. Logistiikkakeskus toimii vuorokauden ympäri. Hörmann tähtää huipulle yhä laajemmalla tuotevalikoimalla Nostaen & Taittaen 1 2003 Nostaen & Taittaen on Mesvac Oy:n asiakaslehti 2 Mesvac purjehtii menestyksen 4 myötätuulessa. Autotalo Laakkonen Espoon ovissa kevätruuhkaa 5 Logistiikkakeskus toimii vuorokauden

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

Jarin Romu ja Rauta Oy. Etelä-Pohjanmaa heinäkuu 2/2010. Ostetaan käytöstä poistettuja koneita metalliromua kuorma-autoja

Jarin Romu ja Rauta Oy. Etelä-Pohjanmaa heinäkuu 2/2010. Ostetaan käytöstä poistettuja koneita metalliromua kuorma-autoja Yritys- maailma Etelä-Pohjanmaa heinäkuu 2/2010 Haluaisitko, että tämä on näkymä tulevasta olohuoneestasi? Asetu mukavasti Kuortaneelle! www.kuortane.fi Me huolehdimme, hoivaamme ja hoidamme suurella sydämellä!

Lisätiedot

PIENAS. Opinnäytetyöö Toukokuu 2011. rkeakoulu

PIENAS. Opinnäytetyöö Toukokuu 2011. rkeakoulu TARVEKARTOITUKSEN MERKITYS PIENAS SUINRAKENNUKSEN SÄHKÖSUUNNITTELUPROJEKTISSA Vladimir Lankinenn Opinnäytetyöö Toukokuu 2011 Sähkötekniikan koulutusohjelma Talotekniikann suuntautumisvaihtoehto Tampereen

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ OPINNÄYTETYÖ Katariina Kinnunen Johanna Niemi 2011 SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU MATKAILU-,

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN

417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN Adriaan Perrels Elina Kangas Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Lisätiedot

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden MAB2: Geometrian lähtökohdat 2 Aluksi Aloitetaan lyhyellä katsauksella geometrian historiaan. Jatketaan sen jälkeen kuvailemalla geometrian atomeja, jotka ovat piste ja kulma. Johdetaan näistä lähtien

Lisätiedot

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset 7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset JOONA LUOSTARINEN & TIMO HYVÄRI Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 7 turmiollista ajatteluvirhettä...8 #1

Lisätiedot

Uudelleensijoittumisprosessi ja tulevien toimitilojen ominaisuuksien tavoitteet toimistokäyttäjän näkökulmasta

Uudelleensijoittumisprosessi ja tulevien toimitilojen ominaisuuksien tavoitteet toimistokäyttäjän näkökulmasta Uudelleensijoittumisprosessi ja tulevien toimitilojen ominaisuuksien tavoitteet toimistokäyttäjän näkökulmasta Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun maankäyttötieteiden laitoksella tehty diplomityö

Lisätiedot

ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS. Tie osakesäästämisen maailmaan

ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS. Tie osakesäästämisen maailmaan ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS Tie osakesäästämisen maailmaan Ville Aho Opinnäytetyö Toukokuu 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ 2 Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot