ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2010 1. PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta AIKA kello 17:00-18:20 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 114 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Talouden toteutuminen tammi-syyskuu Käyttösuunnitelman muutos vuoden 2010 talousarvioon koskien investointeja Määräalan myyminen tilasta Myllyrinne 6: Maanvaihto: Äänekosken kaupunki / Koskelan Setlementti ry Määräalan myyminen tilasta Metsä-Äänekoski 41: Äänejärven rantapuiston yleissuunnitelma Äänekosken keskustan kehittäminen Teknisen johtajan päätökset Telakkakadun koulun peruskorjauksen luonnospiirustukset 22 PUHEENJOHTAJA OLLI VERTAINEN

2 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Vertainen Olli 17:00-18:20 puheenjohtaja Ilves Mauri 17:00-18:20 varapuheenjohtaja Ahonen Kalevi 17:00-18:20 jäsen Ilomäki Olavi 17:00-18:20 jäsen Markkanen Matti 17:00-18:20 jäsen Niskanen Kalle 17:00-18:20 jäsen Nurmi Eila 17:00-18:20 jäsen Piispanen Liisa 17:00-18:20 jäsen Poikonen Raimo 17:00-18:20 jäsen Seppälä-Kupari Helena 17:00-18:20 jäsen Toffer Kalervo 17:00-18:20 jäsen Tuikka Minna 17:00-18:20 jäsen Vasko Ville 17:00-18:20 jäsen Lehtonen Tuula 17:00-18:20 varajäsen POISSA Nyrönen Riitta jäsen Penttinen Henna jäsen Nyholm Rolf kaup.hallituksen puheenjohtaja Javanainen Hannu kaupunginjohtaja MUU Kiiskinen Kari 17:00-18:20 kaupunginhallituksen edustaja Latvala Jarmo 17:00-18:20 tekninen johtaja Mäkikallio Mikko 17:00-18:20 hallintopäällikkö Moisio Marko 17:00-17:25 tilapalvelupäällikkö :n 124 käsittelyn aikana klo ALLEKIRJOITUKSET Olli Vertainen Puheenjohtaja Mikko Mäkikallio Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS kaupungintalo, tekninen hallinto, 3. kerros Minna Tuikka Kalevo Toffer PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ kaupungintalo, tekninen hallinto, 3. kerros

3 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2010 3

4 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus TELA 114 Ehdotus: Päätös: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Hyväksyttiin

5 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjantarkastajat TELA 115 Ehdotus: Päätös: Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Minna Tuikka ja Kaler vo Tof fer. Hyväksyttiin

6 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Talouden toteutuminen tammi-syyskuu 2010 TELA 116 Teknisen lautakunnan alainen talousarvio on toteutunut ajalla tam misyyskuu seuraavasti: Teknisen johtajan ehdotus: Käyttötalouden osalta tuloista on toteutunut 84,0 % (81,2 %, 2009), menoista 75,1 % (75,2 %, 2009), netto 68,5 % (70,8%, 2009). Eli toteutuma vastaa ajankohdan arvioitua toteutumaa kaikkien vastuualueiden osalta. Koko vuotta ajatellen toteutuma käyttötalouden osalta tulee olemaan lähellä hyväksyttyjä määrärahoja. Investointimäärärahoista on käytetty 55,7 %. Investointituloista on saatu 52,0 %. Koko vuoden osaltaa investointimäärärahat riittävät vaikkakin investointien osalla on tapahtunut paljon muutoksia ja tarvitaan määrärahasiirtoja. Investointeja käsitellään tarkemmin tässä kokouksessa käyttösuunnitelman muu tos py kälässä. Oheismateriaalina on käyttötalouden ja investointien toteutumara portit ajalta (valmistelija tekninen johtaja Jarmo Latvala, puh ) Tekninen lautakunta merkitsee tiedokseen talousarvion toteutumi sen ajalta tammi-syyskuu Päätös: Hyväksyttiin

7 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Käyttösuunnitelman muutos vuoden 2010 talousarvioon koskien investointeja TELA 117 Vuoden 2010 investointiohjelmaan sisältyvien eräiden investointikohteiden toimenpiteet ja kustannukset ovat tarkentuneet vaatien li särahoitusta. Lisäksi on jouduttu tekemään Ki sa katu 4 il mas tointi remontti. Li sä ra hoi tus esi te tään ka tet ta vak si in ves toin ti oh jel massa olevien mui den koh tei den määrä ra hoilla sekä saa tavilla tu loilla. Osan kohtei den työt/ra hoi tus jat kuu en si vuonna. Suolahden keskuskeittiön työt alkoivat syyskuussa ja jatkuvat ensi kesään. Tämän vuoden talousarviossa hankkeelle on varattu :n määräraha. Kustannukset tämän vuoden osalta tulevat ole maan n eli lisämäärärahaa tarvitaan Suolahden terveysaseman peruskorjaukseen oli varattu tänä vuon na menopuolelle ja tulopuolelle Menot ovat ylittyneet ja tulot eli nettoylitys on Kisakatu 4 ilmastointiremonttiin on käytetty , hankkeelle ei ole varattu määrärahaa tälle vuodelle. Telakkakadun koulun väistötilat pohja- ja liittymätöineen tulevat tä män vuo den osal ta mak sa maan noin Hankkeen osalta on varauduttu vain suun nit te lu kus tannuksiin. Hanke alkaa varsinai sesti ensi kevää nä. Lisä mää rä rahan tarve on noin Metsätähden suunnittelukustannuksiin tarvitaan :n määrä raha Hiskinmäen koulun remontistä säästyy tänä vuonna noin Metsäpirttiin varatusta määrärahasta säästyy tänä vuonna noin Perhetukikeskukseen varatusta määrärahasta säästyy tänä vuonna noin Suolahden vanhan vanhainkodin peruskorjaukseen varatusta määrärahasta säästyy tänä vuonna noin Rakennusten purkukustannuksista säästyy tämän vuoden osalta noin Muiden pienten talonrakennuskohteiden määrärahasta säästyy tänä vuonna noin Eli tilapalveluun esitetään lisämäärärahaa ja vastaavasti esi te tään vähennettävksi tämän vuoden talonrakennuk sen

8 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Teknisen johtajan ehdotus: investointimäärärahasta. Kunnallisteknisissä investoinneissa Tehtaankadun- Kotakennääntien ris teys alu een pe rus kor jauk seen on tälle vuodelle varattu :n mää rä raha. Työt maksoi vat noin Ylitys voidaan kat taa hankkee seen myönnetyllä :n avustuksella. Investointimäärärahat kokonaisuudessaan riittävät. Oheismateriaalina on investointien toteutumaraportti. (valmistelu tilpalvelupäällikkö Marko Moisio puh, ja tekninen johtaja Jarmo Latvala puh, ) Tekninen lautakunta päättää hyväksyä käyttösuunnitelman muutok sena vuoden 2010 talousarvioon ylläesitetyt muutokset investointi ohjelman määrärahoihin ja toteuttamiseen ja esittää yli :n yksittäiset muutokset talousarvioon kaupunginhallituksen hyväksyt tä väk si. Päätös: Hyväksyttiin

9 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Määräalan myyminen tilasta Myllyrinne 6: /023002/2010 TELA 118 Janne Parantainen omistaa tilan Myllylehto 6:112 Koiviston kylässä Kaakkolammentien varrella. Parantainen on lähettänyt ostotar jouk sen omistamansa tilan koilliskulmalla olevasta maa-alueesta tilasta Myllyrinne 6:193. Alueen pinta-ala on noin 0,3 ha. Tar jous alu ees ta on 6000 euroa. Teknisen johtajan ehdotus: Alueella ei ole asemakaavaa. Viereisen Myllyperän asuntoalueen lunastamattomien omakotitonttien hinta on 1,1-1.5 euroa/m2. Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti lunastamattomien oma kotitonttien hinta alkaen 3 euroa/m2. Tarjous ja sijaintikartta oheismateriaalina. Lisätietoa: tonttipäällikkö puh Tekninen lautakunta hyväksyy, että Janne Parantaiselle myydään noin 0,3 ha:n suuruinen määräala tilasta Myllyrinne 6:193 Koiviston ky lässä 6000 euron kauppahintaan. Päätös: Hyväksyttiin

10 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Maanvaihto: Äänekosken kaupunki / Koskelan Setlementti ry 211/023002/2010 TELA 119 Koskelan Setlementti ry (ent. Koskelan työkeskuksen kannatusyh dis tys ry) omis taa ton tin osoitteessa Rautatienkatu 25. Tontti ei ole voimassaolevan asemakaavan mukainen. Tontin käyttö tarkoitus on Y eli yleisten rakennusten kortelialuetta. Tontin saat ta mi seksi ra ken tamis kel poi seksi Ää ne kos ken kaupungin ja Kos kelan Set le mentti ry:n välil lä on suori tetta va maan vaih toja. Ää nekos ken kau punki vas taa kiinteis tön muo dosta miskus tan nuksis ta. Maanvaihtoa esitetään suoritettavaksi siten, että Koskelan Setle ment ti ry luovuttaa tontista Äänekosken kaupungille noin 80 m2:ä ja Äänekosken kaupunki luovuttaa Koskelan Setle mentti ry:lle 78 m2:ä tilasta Honkola 1:67 L. Äänekoski kylässä. Vaihdettavien maiden arvo on 15 euroa/m2. Koskelan Setlementti ry aloittaa tontilla sijaitsevan "Koskelan" rakennusken peruskorjauksen. Peruskorjauksen yhteydessä on todettu parkkipaikkojen riittämättömyys nykyisellä tontilla. Äänekosken kaupunki omistaa vie reisen 972 m2:n suuruisen omakotitontin Hank keen yh teydessä on esitetty, että em. tontille ra kennetaan parkki paikka Koske lan tarpeisiin. Parkkipai kan rakenta minen edellyttää poikkea misen ase makaavasta ja myö hemmän ase makaavamuutok sen. Li säksi tontti on joko myytävä tai vuokrattava Koske lan Setle mentti ry:lle. Tontin myyntihintana käytettäisiin 15 euroa /m2 eli valtuuston vahvistamaa omakotitonttien hinnoittelua alueella. Kartta jaetaan oheismateriaalina. Teknisen johtajan ehdotus: Lisätietoa: tonttipäällikkö puh Tekninen lautakunta hyväksyy vaihtokirjan: Koskelan Setlement ti ry luovuttaa tontista Äänekosken kaupungille noin 80 m2:ä ja Äänekosken kaupunki luovuttaa Koskelan Setlementti ry:lle 78 m2:ä tilasta Honkola 1:67 L. Äänekoski kylässä. Vaihdettavien maiden arvo on 15 euroa/m2. Tekninen lautakunta päättää, että tontti myydään Koskelan Setlementti ry:lle euron kauppahintaan. Koskelan Setlementti ry:llä on myös oikeus vuokrata tontti 5 prosentin vuosi vuokralla.

11 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Päätös: Hyväksyttiin Eila Nurmi poistui esteellisenä tämän asiana käsittelyn ajaksi

12 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Määräalan myyminen tilasta Metsä-Äänekoski 41:1 212/023002/2010 TELA 120 Mari ja Tero Siikaranta ovat tehneet päivätyllä kirjeellä ostotarjouksen erillisestä 2,5 hehtaarin metsäpalstasta joka kuuluu ti laan Metsä-Äänekoski 41:1 L. Äänekoski kylässä. Hinnaksi on esi tetty euroa. Teknisen johtajan ehdotus: Tarjoajat ovat ostamassa määräalaa viereisestä tilasta Lemettilä 21:10 ja yhdessä kaupungilta ostettavan alueen kanssa muodostuisi 5 hehtaarin tilakokonaisuus. Siikarannat ovat saaneet myönteisen suunnittelutarveratkaisun viereisen tilan alueella Tarjous ja sijaintikartta jaetaan oheismateriaalina. Myytävä alue on Mämmen osayleiskaavassa M -aluetta eli alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen sekä maaseutumaiseen rakentamiseen. Asutusta ei saa sijoittaa metriä lähemmäksi rantaviivaa. Pysyvän asutuksen talousrakennuk set on sijoitettava asunnon välittömään lähei syyteen. Maankäyttö- ja rakennuslain 72 :n 1 ja 2 momentissa tarkoitetun ranta-alueen rakennusoikeus on maanomistajakohtaisesti siirretty RA-, A- tai A/RA-alueille tai s-merkinnällä osoitettuihin kohtiin. Myytävää määräalaa rasittaa yksityistie ja ulkoilureitti. Lisätietoa: tonttipäällikkö puh Tekninen lautakunta päättää myydä Mari ja Tero Siikarannalle noin 2,5 ha:n suuruisen määräalan tilasta Metsä-Äänekoski 41:1 L. Ää nekoski kylässä euron kauppahintaan. Päätös: Hyväksyttiin

13 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Äänejärven rantapuiston yleissuunnitelma 169/101507/2010 TELA Luonnos Äänekosken ydinkeskustassa sijaitsevan Äänejärven ran to jen yleissuunnitelmaksi on valmistunut. Pidemmällä aikavälillä toteutettavaksi tarkoitettu suunnitelma kat taa jär ven molemmat puo let ja sen tar koi tuk se na on sel keyt tää aluetta se kä vi suaalisesti että toiminnal li sesti. Ran ta puis ton toi minto ja ja il met tä on tarkoitus monipuolistaa siten, että se jat kos sa entistä kiin teäm min liittyy kehitettävään kau pungin kes kus ta-alu ee seen. Tavoitetilan osoittavaa suunnitelmaa käytetään jatkossa talousarviopäätös ten pohjana. Suun ni telman laa ti mi ses ta on vas tan nut kau pun gin kaa voi tus toi men ja puisto toimen oh jauk ses sa mai se ma-arkki tehtiyo. Sanni Aal to. Suunnittelua on tehty osallistavan suunnittelun periaatteella ja se on herättänyt monipuolista keskustelua ja yhteydenottoja paikallisleh dissä ja kau pun gin ko ti si vuil la suoritetun uutisoinnin pohjalta. Asuk kaat ovat toivoneet alueelle mm. elämää, harvempaa puustoa, hoi detumpia nurmialueita, hyväkuntoista kevyen liikenteen reittiä, kahvi laa, suihkulähdettä sekä taidetta. Suunnitelmassa esitetään nykyisen ilmeeltään varsin samankaltai sen länsirannan rakennetun puistoalueen jakamista eri osiin: - kaupungintalon ja kirjaston alapuolelle tapahtuma-aukio, jos sa uu sia pinnotteita, maastonmuotoilua ja järvinäkymien avaamista, frisbeegolfia Äänekoskentien läheisyyteen - vierasvenelaiturin laajentaminen ja sen ympäristöön rantautumis luis ka pien ve neil le ja erillinen venevalkama (noin paikkaa) - Rauhankadun ja Nikkarinpuiston väliin kaupungin uusi valvottu uimaranta lasten leikkialueineen, eri-ikäisille tarkoitettuine kuntoilupaikkoineen ja pe li kent ti neen Keskustan puoleisen rantapuiston kehittämiseen kuuluu myös lukui sien uusien penkkien ja roskakorien järjestäminen, valaistuksen uu siminen, opastuksen ja alueen his to riasta kertovien opastaulujen to teut ta mi nen se kä huo mat ta va nä ky miä peit tä vän puus ton har ven ta mi nen. Kaupungin mu seo ja taidemuseo pyritään liittämään fyysisesti ranta puistoon esittä mällä museoiden ja puiston välille kevyen liiken teen väy lien rakentamista. Ääneniemen asuntoalueen rantaan esitetään kevyen liikenteen väy län pe rus teel lista kunnostamista ja viimeistelyä, rannan ja asutuksen vä lisen puiston puuston harventamista sekä venepaikkojen uudel leen järjestelyä.

14 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Teknisen johtajan ehdotus: Itärannalla vanhan rata-alueen kohdalla kulkee suosittu kulkuväylä, jolta avataan yhtenäistä näkymää järvelle ja keskustan suuntaan. Aluetta on suunniteltu maisemalaiduntamisalueeksi lampaille mah dollisesti jo ensi kesänä. Myös palo ase man ran taan esi te tään puus ton harvennusta ja kau pun gin omis ta man en ti sen höyry voima lan ym pä ristön kunnossapidon ko henta mis ta. Itä ran nan raittia on suun niteltu jatkettavaksi paloase man ala puo litse Ää nekos kentiel le ja sil lan alta Hiskinmökin vierestä Hiskin mäen kou lul le. Itärannan kevyen liikenteen väylä on tarkoitus valaista, jolloin keskustasta päin katsottuna näkymästä muodostuu jatkossa ve teen peilau tu va va lo nau ha. Järven ympärillä esitetään valaistavaksi myös yksittäisiä maisemapuita ja olemassa olevien siltojen rakenteita. Suunnitelma esitellään kokouksessa. Lautakunta hyväksyy, että Äänejärven rantapuiston yleissuunnitelma asetetaan yleisesti näh täville. Oikeu tetaan kaupunginpuutarhuri jättämään rantapuiston puuston harven tamista koskeva maisematyölupahakemus. Hake musta laadit taessa tulee järjestää kaupunkilaisten kuuleminen. Päätös: Hyväksyttiin TELA Suunnitelma on ollut yleisesti nähtävillä välisen ajan. Teknisen johtajan ehdotus: Suunnitelmasta on pyydetty lausunto mm. ympäristölautakunnalta se kä va paa-ajan lautakunnalta. Suunnitelmaa on esitelty monipuoli sesti lehdistössä sekä käyty keskustelua lähiasukkaiden kanssa. Suunnitelmasta on saatu runsaasti palautetta ja osa lausunnoista on saatu. Osa lausunnoista puuttuu vielä, joten asian esittely ja pää tösehdotus esitellään kokouksessa. Oheismateriaalina on suunnitelma sekä tähän mennessä saadut lausun not se kä pa lautteet. Lautakunta päättää siirtää asian seuraavaan kokoukseen. Päätös: Hyväksyttiin.

15 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ TELA 121 Suunnitelmasta on saatu lausunnot ympäristölautakunnalta, vapaa-aikalautakunnalta sekä yrittäjien EPO- ryhmältä. Palautetta saa tiin kirjallisena 7 kpl, 5 kpl yksityshenkilöiltä, 1 kpl taloyhtiön edus ta jil ta sekä 1 kpl asuntoalueen asukasryhmältä. Lausunnoissa on otettu kantaa tärkeisiin alueen toimintaan, ilmee seen ja nykytilan huomioimiseen liittyvään asiaan. Palautteista on saatu uusia ajatuksia viihtyvyyden parantamiseksi alueella. Ympäristölautakunnan lausunnossa on kiinnitetty huomiota alueen monimuotoisuusarvoihin ja niiden huomioonottamiseen. Laajaan kokonaisuuteen tulisi lautakunnan mielestä sisältyä vaihtelua pääosas sa olevan avoimen, rakennetun "viheraution" ja toisaalta monimuo toisen, sulkeutuneemman luontoympäristön välillä. Lisäksi tulisi tuo da esille eri vuodenaikojen parhaita puolia. Vapaa-aikalautakunta kiinnittää lausunnossaan huomiota lähinnä vapaa-aikaan liittyvien toimintojen sijoittumiseen alueelle todeten suunnitelmassa esitettyjen palvelujen sopivan alueelle. Lauta kunta kiinnitti huomiotaan myös kiinteän vesihuoltoverkostoon liitet tä vän uima koppi-, wc-tilan mahdolliseen sijoittamiseen alueelle sekä alu een his to riasta kertovien opas tau lu jen, penkkien ja roska-astioiden si joittami seen. Yrittäjien EPO- ryhmä kiinnittää lausunnossaan huomiota mahdolli sen kesäkahvilan sijoittumiseen alueelle, kuten myös mahdollisten muiden liiketoimintaan liittyvien palvelujen, kuten esim vä li ne vuok rauksen sijottumiseen esim. uimarannan yhtey teen. Matonpesupai kan ja uimarannan toimintaan liittyvään pysäköintiin sekä vie ras lai tu ril le tarvittavaan huoltoliikenteeseen/pysäköintiin kiinnitetään myös huomiota. Äänejärven itäpuolelle, asuntoalueen ja rannassa kulkevan kevyen liiken teen väy län väliin suunniteltuun uuteen kevyenliikenteen väy lään ottavat asuntoalueen asukkaat kielteisen kannan ja esittävät sen poistamista suunnitelmasta. Asukas Kirkkokadulta esittää, että asuntoalueen ja rannan välistä voisi puiden harvennusta suorittaa hiemaan reippaammin. Asukas Väinämönkadulta esittää, että pallokentän ympäriltä poistettaisiin pensaat kuten myös alueella olevat kaksi isoa koivua. Hän kiinnittää huomiota myös valaistukseen ja roska-astioihin. Hän kiinnittää huomiota myös suunnitellun leikkipuiston suojelemisesta ilkivallalta.

16 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Väinämönkatu 5 taloyhtiön edustajat esittävät, että kaadettavaksi merkittyjen puiden lisäksi myös taloyhtiön ja kaupungin rajalla olevat kaksi koivua kaadetaan. Asukas 2 Väinämönkadulta esittää mm., että puistossa tulisi lukuis ten puiden kaatamisen jälkeen harkita täydentäviä ja viihtyisyyttä li sää viä matalia istutuksia. Talviuintipaikan lähellä olevat 3-4 selvästi erottuvaa yli-ikäistä, harsuuntunutta ja jopa vaarallista koivua tulisi kaataa. Vesirajan puut tulisi säilyttää. Suunnitelman 3- alueen ranta ryteikössä tulisi suorittaa perusteellinen puhdistus yhteistyössä teolli suusyritysten kanssa. Hiskinmäelle vievää siltaa elävöittämään voisi harkita parin kolmen pitkänomaisen kukkalaatikon sijoittamista. Vie rasvenelaiturin yhteyteen tulisi tehdä ko. kohdan rakentamisvaiheen jälkeen kokonaisuutta palvelevia pensasistutuksia. Asukas 3 Väinämönkadulta esittää, että pelikenttä poistetaan. Lisäk si hän esittää yksityiskohtaisesti kiinteistön edustalla olevien puiden tulevan käsittelyn. Asukas Miilutien päästä esittää, että Miilu tien päähän tulisi saada salaojitus. Ääneniemen uimarannan molem min puolin tulisi saada kiviä Vastine Ympäristö- ja vapaa-aikalautakunnan lausunnot huomiodaan, kun toimenpiteitä alueella suoritetaan, suunnitelmaan sinänsä ne eivät aiheuta muutoksia. Yrittäjien EPO-ryhmän lausunnossaan viittaamiin rakennusoikeuk siin alu eelle ote taan tarkemmin kantaa alueelle myöhemmin laa dit ta van ase makaavamuutoksen yhteydessä. Rakennuoikeuksia alu eelle tullaan esittämään kun rakennusoikeutta vaativat toiminnat ja raken teet alu eella selviävät. Pai koi tus alu eet ja huol to yh tey det huo mioi daan alueen jaksottaisessa toteutuksessa. Äänejärven itäpuolelle osoitettu uusi kevyenliikenteen väylä voidaan pois taa suunnitelmasta. Korjataan nykyistä kevyenliikenteen yh teyttä. Yksityishenkilöiden esittämät palautteet eivät varsinaisesti esitä muutoksia suunnitelmaan vaan suunnitelman toteuttamisen yksityis kohtiin. Lautakunta ei ota kantaa yksittäisten puiden/pensaiden kaa ta miseen/säilyttämiseen, vaan valtuuttaa kaupunginpuutarhurin ar vioimaan toimenpiteitä niiden osalta. Pelikenttää alu eelta ei esi tetä poistettavaksi kun suunnitelmassa nimenomaan etsi tään alu eelle toimin taa, jotta asukkaat voisivat hyödyntää hienoa aluetta viih ty mällä puistossa Oheismateriaalina on edellisen kokouksen jälkeen saatu vapaa-aikalautakunnan lausunto, muut lausunnot ja palautteet on jaettu edel-

17 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Teknisen johtajan ehdotus: lisessä kokouksessa. Tekninen lautakunta päättää antaa yllä esitetyn vastineen lausuntoi hin ja palautteisiin sekä hyväksyä Ran ta puis ton yleis suun ni tel man kui tenkin si ten, et tä Ää ne järven itä puoli nen uusi ke vyenlii ken teen väylä poiste taan suun ni tel masta. Muiden kuin kaupungin alueella si jait sevien uusien kevyenliikenteen yhteyksien osalta neuvotellaan käyttöoikeussopimukset maanomistajan kanssa. Päätös: Hyväksyttiin

18 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus, julkinen Tekninen lautakunta Äänekosken keskustan kehittäminen /100001/2010 KHALL Äänekosken ydinkeskustaan on laadittu kehittämissuunnitelma, jon ka tarkoituksena on toimia 2000-luvun alkupuoliskolla kaavoituksen suuntaa antavana tausta ehtona. Kaupungin keskustaan sijoittu vat raken nus- ja kaavoitus hankkeet tarkastellaan jatkossa yhteenso pi viksi kokonaissuunnitel man kanssa, jolloin voidaan varmistaa alueen suunnitelmallinen ke hittäminen. Kehittämissuunnitelmaa ei laadita juridisen kaavan muo toon, toteutettavan muodon se saa asemakaavamuutosten ja raken nuslupapäätösten myötä. Suunnitelman on laatinut kaupungin kaavoitusyksikön ohjaamana Arkki teh tuu ri toimisto Jussi Partanen. Liikenteen ja pysäköinnin tutkimisessa on konsulttina toiminut Seppo Karppinen SITO Oy:stä, Länsiportin tornitalojen maankäytön suunnittelusta on vas tannut Ark kitehtipalvelu Oy. Suunnitelmassa on erikseen tutkittu tarkemmin kolmen osa-alueen kehit tä mis tä: Län si port ti, To rikorttelit ja Viiskulma. Kaupungin keskustaan esitetään merkittävää asu mi sen mää rän li säämis tä, ke vyen liikenteen olo suhteiden paranta mista ja lii ke-elä män tarpei den huo mioimista. Alu eel le si joit tui si noin asun toa noin 25:een uuteen ra kennuk seen siten, että tule vai suu den ka tutila jat kaa nykyisen Kaup pakadun mit takaa vaa. Asu kas poh jan li sää mi nen pi ristää kau pan käyntiä ja no peut taa kes kus tan kau punki kult tuurin ke hi tystä. Kevyen liikenteen yhteyksiä parannetaan erityisesti Karhunlähteen suuntaan: suunnitelmassa esitetään länsisuunnalta uutta sisääntulo väylää joh ta malla katuyhteys Koskelan kulmalta painotalon alapuo litse Torikadulle. Kevyen liikenteen, kaupunkikuvan ja pysäköinnin kannalta merkittävä uudistus on myös Kauppakadun ja Työs kin tien vä lisen tilan avaaminen Keskusaukion kohdalta: tavoitteena on lisä tä alueella viihtyisyyttä ja orientoitavuutta parantavia aukioita ja liit tää kes kus ta nykyis tä kiin teäm min Ran ta puis toon ja muihin virkistys reitteihin. Liike-elämän osalta Torikatu ja Kauppakatu muodostavat tulevaisuudessa uuden oma lei mai sen pää ka dun, jolla on hypermarketeja reu nusta va na merkittä vä kaupal linen asema. Torikadun ja Kauppaka dun varsil la varaudu taan erityi sesti erikoisliikkeiden ja kivijalkakaup pojen mää rän kas vuun ja tarjonnan monipuolistumiseen. Uusi to ri on suun ni tel tu si joit tu vaksi To ri ka dun var rel le Työs kin tien liittymän koh dalle. To rin paik ka on uu den länti sen si sääntulo väylän var rella ja se liittyy kes keises ti myös kehitettävään kevyen lii ken teen

19 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginjohtajan ehdotus: verkostoon. Si joitta malla ne li ker roksis ta asuin raken tamista ja ki vi jal kakauppo ja/suurem pia lii keti loja torin ym pärille luo daan tarvet ta pal ve luille ko ko keskus tan alueella. Länsiportiksi nimetylle alueelle uuden Torikadun alkupäähän esite tään rakennettavaksi Hämeentielle kiertoliittymä, jonka itäpuolelle sijoittuu kolme kuusikerroksista pistetaloa. Niiden viereen sijoittuva maidontarkastamona tun nettu ta lo esi te tään säi ly tet tä väksi oma leimais ta, his to rial lis ta kau punkiku vaa edus tava na. Uu sien liit ty mä jär jestely jen jäl keen To ri ka dun ja Ää ne kos ken tien vä li selle alu eelle on mahdol lis ta si joit taa myös esim. huol to ase ma Kos kelan kiertoliit ty män lähei syy teen. Torikortteleiden (Torikadun-Kalevankadun-Sammonkadun-Kauppakadun rajaama alue) koko rakennuskanta uusiutuu pääosin nelikerroksisilla hissillisillä asuintaloilla, joiden katutaso soveltuu liike-elämälle. Torikadun ja Kalevankadun kulmaukseen kaupunkikuvallisesti merkittävälle ja avarat nä ky mät tar joavalle paikalle on suun ni tel tu kuu siker rok si nen rakennus. Nykyisen torin paikalle rakentuu neliker roksinen kortteli, jossa rakennusten korkeus sitoutuu Kauppakadun itäpuolen rakennuksiin. Viiskulmaan rakennetaan kiertoliittymä ja vanhaa rakennuskantaa jää edustamaan ainoastaan vanha pankkirakennus, jonka mittakaa vaan alueen uudisrakennukset sidotaan. Näkymä Viiskulman por tista kaupungin keskustaan avataan suppilomaisen katutilan kautta. Liikenneratkaisu perustuu pitkälti nykyisen katuverkon muodosta maan runkoon: ainoa uusi merkittävä katuyhteys on läntinen sisään tuloväylä. Nykyistä katuverkkoa saneerataan: esimerkiksi Torikadun katutilaa kavennetaan ja siirtymällä viistopysäköintiin tehos te taan ka dun var sipaik ko jen käyttöä. Pysäköinnin osalta tavoitteena on keskustapalvelujen noutaminen yhden pysäköinnin periaatteella: merkittävät pysäköintialu eet si joi tetaan sisääntuloväylien ja kevyen liikenteen yhteyksien kannalta niin kes kei sil le alueil le, et tä auton siir tä mi nen keskustan sisäisillä ostosreissuilla koettaisiin tarpeettomaksi. Palvelujen hakijan kannalta keskeisiä pysäköintipaikkoja ovat sisääntuloväylien marketit, Kaup pakadun ja Työskintien välinen uusi yleinen pysäköintialue sekä lisättä vät kadunvarsipaikat. Asukaspysäköinti pystytään järjestämään Länsiportin ja itäisen torikorttelin alueilla maantasoratkaisuna autopaikkanormilla 1 ap/asun to. Läntisessä torikorttelissa ja Viiskulmassa osa autopaikoista sijoit tuu pihakannen alle. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh )

20 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus hyväksyy, että luonnos Äänekosken ydinkeskus tan kehittämiseksi asetetaan nähtäville. Pyydetään luonnoksesta lausunnot opetuslautakunnalta, perusturvalautakunnalta, tekniseltä lautakunnalta, vapaa-aikalautakunnalta ja ympäristölautakunnalta se kä Keski-Suomen ELY-keskukselta, Keski-Suomen liitolta, Keski-Suomen mu seol ta, Ää nekosken seurakunnalta, Ääneseudun Ke hitys Oy:ltä ja Ää ne kos ken Yrittäjät ry:ltä. Päätös: Hyväksyttiin TELA 122 Keskustan kehittämissuunnitelma sisältää useita teknisen ja ympäristötoimialan toimintaan liittyvää kehitysideaa. Suunnitelmassa on erikseen tutkittu tarkemmin kolmen osa-alueen kehittämistä: Länsiportti, Torikorttelit ja Viiskulma. Kaupungin keskustaan esitetään merkittävää asumisen määrän lisäämistä, kevyenliikenteen olosuhteiden parantamista ja liike-elä män tarpeiden huomioimista. Mahdollistaa kaupunkikulttuurin kehit tymisen. Kevyenliikenteen yhteyksiä parannetaan erityisesti Karhunlähteen suuntaan: suunnitelmassa esitetään länsisuunnalta uutta sisääntuloväylää johtamalla katuyhteys Koskelan kulmalta painotalon alapuo litse Torikadulle. Kevyenliikenteen, kaupunkikuvan ja pysäköinnin kannalta merkittävä uudistus on myös Kauppakadun ja Työskintien välisen tilan avaaminen Keskusaukion kohdalta: tavoitteena on lisä tä alueella viihtyisyyttä ja liittää keskusta nykyistä kiinteämmin Ran tapuistoon ja muihin virkistysreitteihin. Liike-elämän osalta Torikatu ja Kauppakatu muodostavat tulevaisuudessa uuden omaleimaisen pääkadun, joilla on hypermarketteja reunustavana merkittävä kaupallinen asema. Torikadun ja Kauppaka dun varsilla varaudutaan erityisesti erikoisliikeiden ja kivijalkakaup pojen määrän kasvuun ja tarjonnan monipuolistumiseen. Uusi tori on suunniteltu sijoittuvaksi Torikadun varrelle Työskintien liittymän kohdalle. Nykyisen torin kohdalle esitetään asuinrakenta mista. Länsiportiksi nimetylle alueelle uuden Torikadun alkupäähän esite tään rakennettavaksi Hämeentien kiertoliittymä. Viiskulmaan esitetään rakennettavaksi kiertoliittymä. Näkymä Viiskulman portista kaupungin keskustaan avataan suppilomaisen katutilan kautta. Liikenneratkaisu perustuu pitkälti nykyisen katuverkon muodosta maan runkoon: ainoa uusi merkittävä katuyhteys on läntinen sisään tuloväylä. Nykyista katuverkkoa saneerataan: esimerkiksi Torikadun katutilaa

21 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Teknisen johtajan ehdotus: kavennetaan ja siirtymällä viistopysäköintiin tehostetaan kadunvarsipaikkojen käyttöä. Pysäköinnin osalla tavoitteena on keskustapalvelujen noutaminen yhden pysäköinnin periaatteella: merkittävät pysäköintialueet sijoitetaan sisääntuloväylien ja kevyen liikenteen yhteyksien kannalta niin keskeisille alueille, että auton siirtäminen keskustan sisäisillä ostosreissuilla koettaisiin tarpeettomiksi. Oheismateriaalina on suunnitelmakartta. Tekninen lautakunta päättää esittää lausuntonaan, että ke hit tä mis suunni tel ma tarjoaa hyvän lähtökohdan keskustan kehittämiseen. Suunnitelmassa suositaan ke vyttä lii ken nettä ja lyhyitä asiointimat koja. Suunnitelma mahdollistaa asumisen, palvelujen se kä viih tyi sän kaupunki ym päris tön kehittymisen pit käl lä ai ka välillä. Päätös: Hyväksyttiin

22 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Teknisen johtajan päätökset TELA 123 Tekniselle lautakunnalle toimitetaan esityslistan mukana teknisen joh tajan pää tök set ajal ta jae- Luettelo teknisen johtajan päätöksistä ajalta taan ko kouk ses sa. Ehdotus: Päätös: Ei siirretä teknisen johtajan päätöksiä teknisen lautakunnan käsiteltäväksi. Hyväksyttiin

23 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Telakkakadun koulun peruskorjauksen luonnospiirustukset TELA 124 Telakkakadun koulun peruskorjauksesta on vuonna 2002 silloisen Suolahden kaupungin toimesta jo laadittu urakkalaskenta-asiakirjo jen tasoiset suunnitelmat. Hanke on siirtynyt ja peruskorjauksen to teutus on nyt esitetty kaupungin talousarvioon vuodelle Hankkeen toteutuksen siirryttyä näin pitkälle alkuperäisestä aikataulusta, on kohteen suunnittelutyö käynnistetty uudelleen aina uudesta suunnittelijavalinnasta lähtien. Kilpailutuksen jälkeen suunnittelijoik si valittiin pääsuunnitteluun Arkkitehti- ja rakennesuunnittelu Tarvai nen Oy, LVIA-suunnitteluun LVI-insinööritoimisto Koski-konsultit Oy, rakennesuunnitteluun Insinööritoimisto Mittatyö Suomi Oy ja sähkösuunnitteluun Granlund Tampere Oy. Kaupungin hallintosäännön mukaan rakennusten luonnos- ja pääpiirustukset hyväksyy tekninen lautakunta. Koska kyseessä on opetuslautakunnan toimialaan kuuluva rakennushanke, varataan opetuslautakunnalle mahdollisuus käsitellä asiaa ja esittää tekniselle lautakunnalle kantansa luonnoksista. Uudessa suunnittelussa on huomioitu päätökset kaupungin kouluverkkoratkaisuista sekä koulutoiminnalle asetetut uudet toiminnalli set vaatimukset ottaen myös huomioon koulutoiminnan turvallisuu teen liittyvät uudet ohjeistukset. Käyttäjät ovat olleet aktiivisesti suunnittelussa mukana ja tilasuunnittelussa on huomioitu myös iltakäytön vaatimat toiminnalliset tarpeet. Tekniseltä kannalta on vanha koulurakennus ja sen rakenteet tarkasti inventoitu ja uudet rakenneratkaisut suunnitellaan siten, että uudet tilat ovat nykytietämyksen mukaan rakenteellisesti turvallisia ja terveitä. Hankkeessa noudatetaan aina suunnitteluvaiheesta toteutuksen valmistumiseen saakka Terve talo -kriteeristön periaatteita. Terve talo -projektin tarkoituksena on kiinnittää suunnitteluvaiheessa mm. huomiota ratkaisuihin, joilla mahdollistetaan hyvän lopputuloksen saavuttaminen esimerkiksi oikeilla rakenneratkaisuilla ja materiaalivalinnoilla. Työmaa-aikana seurataan Terve talo-kriteeristön periaatteiden noudattamista esimerkiksi kosteudenhallinnan ja IV-laitteiden puhtaudenhallinnan osalta. Hankintamenettely on käynnistetty julkaisemalla Hilma-palvelussa ennakkoilmoitus hankinnasta. Varsinainen hankintamenettely ja urakkalaskentavaihe ajoittuu tammi-helmikuulle siten, että rakennus työt voidaan aloittaa maaliskuussa Kohteen valmistumisaika tavoite on siten, että keittiö-ruokalatilat sekä teknisen käsityön tilat ovat valmiit elokuussa 2011, liikuntasali oheistiloineen syys-loka kuussa 2011 ja muilta osin rakennustyöt kokonaisuudessaan valmiit heinäkuussa 2012.

24 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Teknisen johtajan ehdotus: Peruskorjauksen ajaksi koulun toiminta siirtyy koulun pallokentän alueelle sijoitettaviin vuokrattaviin väistötiloihin. Teknisen käsityön ja liikunnan tilojen osalta käytetään hyväksi Suojarinteen alueelta löyty viä tiloja. Hankkeesta on luonnosten pohjalta laadittu tavoitehinta-arvio, jonka mukaan kokonaiskustannukset n. 8,0-8,3 M. Väistötilojen vuokrakustannukset n , jonka lisäksi tulee kustannuksia väistötilojen perustamisesta ja LVIS-varausten tekemisestä. Koko hankkeen rahoitukseen kaupunki tulee saamaan ELY-keskuk sen myöntämää avustusta n. 2,9 M (avustuksen tarkka määrä ei vielä tiedossa) Kuntotutkimus ja päivätyt luonnospiirustukset esitellään kokouk ses sa. Opetuslautakunta on kokouksessaan käsitellyt asiaa ja esittää tekniselle lautakunnalle luonnospiirustusten hyväksymistä jatkosuunnittelun pohjaksi. (valmistelija tilapalvelupäällikkö Marko Moisio, puh ) Tekninen lautakunta päättää, että päi vätyt L2-ta son luonnospiirustukset hyväksytään jatkosuunnit telun pohjak si. Päätös: Hyväksyttiin Tilapalvelupäällikkö Marko Moisio selosti hanketta lautakunnalle ja poistui kokouksesta selostuksensa jälkeen ennen päätöksentekoa klo

25 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimus ta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöön panoa. Pykälät , Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1. mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: Hallintolainkäyttölain 5 :n/muun lainsäädännön mukaa seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Hankinta-asiat: Pöytäkirjan :ssä tehdyn päätöksen voi julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (han kintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa markkkinaoikeuden käsiteltäväk si, mi käli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. Oikaisuohje ja valitusosoitus liitteenä. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuviranomainen Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Äänekosken tekniselle lautakunnalle, osoite Hallintokatu 4, PL 24, ÄÄ NE KOS KI 14 päi vän ku luessa päätöksen tiedoksisaannista. Pykälät: Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Lisätietoja Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erillisen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postitoimipaikka Pykälät: Valitusasiakirjat on toimitettava ¹ ): nimi, osoite ja postitoimipaikka Pykälät: ¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle

26 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutos kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianomainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen Valitusviranomainen, käyntiosoite, postiosoite, puhelinnumero, telefaxnumero ja sähköpostiosoite: Hämeenlinnan hallinto-oikeus, Raatihuoneenkatu 1, HÄ- MEENLINNA, puh , telefax , 1) Kunnallisvalitus, pykälät Hallintovalitus, pykälät 121 Valitusaika päivää Valitusaika 30 päi vää Tavallinen tiedoksianto, Hallintolaki 59 Valituskirja Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Muu valitusviranomainen, osoite ja postitoimipaikka Pykälät: Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erillisen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Jos kunnallisvalitus tehdään kunnan jäsenen ominaisuudessa, valitusaika alkaa siitä, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi. Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät:

27 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Lisätietoja 1) Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 89 euroa Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen Tiedoksianto asianosaiselle Pvm () Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 ) Annettu postin kuljetettavaksi, pvm/tiedoksiantaja () Luovutettu asianosaiselle Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus () Muulla tavoin, miten Asianosainen Asianosainen Vastaanottajan allekirjoitus

28 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tarkistettu OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (yleinen) Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkai suun voidaan jul kisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaa timalla hankintayksiköltä oikai sua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli han kinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. 1 I Oikaisuohje Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain :n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia han kintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkai susta. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vas taanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lä hettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saa neen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katso taan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoit tamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistuk seen merkittynä aikana. Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oi kaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole han kintayksikön hallussa. Toimitusosoite Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: xxx oy/viranomainen PL 555, postinumero käyntiosoite sähköposti Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asian osainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeu teen. 1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on: (alv 0 %) tavarat ja palvelut terveydenhoito ja sosiaalipalvelut rakennus ja käyttöoikeusurakat

29 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ II Valitusosoitus markkinaoikeuteen Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markki naoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen. Julkisista hankinnoista annetun lain 86 :n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos: 1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai 2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy. Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankin tasopimuksen hankintalain 78 :n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa. Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä ta pauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksi neen ja hankintapäätös tai vali tusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vas taanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lä hettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saa neen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katso taan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoit tamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistuk seen merkittynä aikana. Valituksen sisältö Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perus teet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettä vä, minkä vuoksi käsittely lupa tulisi myöntää. Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hä nen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, vali tuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat il moitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, lail lisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava vali tuskirjelmä. Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, se kä todistus sii tä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkami sen ajankohdasta. Valituk seen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 :ssä säädetään. Valituksen toimittaminen Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä en nen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoimin nassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakir jat toimittaa

30 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arki päivänä. Valituskielto Hankintalain 102 :n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla. Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkina oikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 86 :n mukaisesti. Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle Hankintalain 88 :n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitet tava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markki naoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksi kön kohdassa I mainittuun osoitteeseen. Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot Markkinaoikeus PL 118, HELSINKI Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3 puh fax sähköposti:

31 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ OIKAISUVAATIMUSOHJE HANKINTALAIN 15 :N MUKAISISSA, KANSALLISET KYNNYSARVOT ALITTAVISSA HAN KIN- NOISSA (kunnat) 1 Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen (hankintayksikkö) päätök seen tai muuhun hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintayksikölle han kintalain 81 :ssä tarkoitetun vaati muksen hankintaoikaisusta tai kuntalain 89 :ssä tarkoitetun oikaisuvaa timuksen. Oikai sua koskevan vaatimuksen voi teh dä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumisha kemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen oikaisuvaati muksen voi lisäksi tehdä kun nan jäsen. Määräaika oikaisua koskevien vaatimusten tekemiselle: Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut tiedon hankintayk si kön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Asianosaisen katsotaan saaneen hankintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi sähköistä tiedoksiantoa käytet täessä sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytet tävissä tämän vastaanot tolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pide tään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esi tetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimatto muudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta säh köinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemän tenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoit ta mana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Hankintaoikaisun ja oikaisuvaatimuksen sisältö: Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Valitukseen on merkittävä oikaisua vaati van ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksi kön hallussa. Toimitusosoite: Hankintayksikön / kunnan toimielimen yhteystiedot: Hankintayksikkö/toimielin PL, postinumero ja postitoimipaikka käyntiosoite sähköpostiosoite 1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on: tavarat ja palvelut terveydenhoito ja sosiaalipalvelut rakennus ja käyttöoikeusurakat

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Perusturvalautakunta 25.02.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 Oikaisuohje ja valitusosoitus ( 39) Oikaisuohje ja valitusosoitus Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa)

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa) OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa) Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) VALITUSOSOITUS Valitusoikeus Kunnanvaltuuston päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen

Lisätiedot

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto Valitusosoitus Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: : 21-22,

Lisätiedot

Valituskirjassa on ilmoitettava

Valituskirjassa on ilmoitettava Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän valtuuston valitusosoitus VALITUSOSOITUS Valitusoikeus ja -perusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) MUUTOKSENHAKUOHJE Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon

Lisätiedot

22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31

22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Yhtymähallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pykälä 24.3.2017 22-31 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön Ohje 1 (1) Oikaisuohje Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen. Sosiaali- ja terveyslautakunta MUUTOKSENHAKU 1. OIKAISUVAATIMUS Muutosta :ssä tehtyihin päätöksiin voi hakea Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot

Pykälät: 23 27, 35, 36 ja 37. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34

Pykälät: 23 27, 35, 36 ja 37. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän hallituksen muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Muutoksenhakukielto Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Lisätiedot

:t 2, 4-5, 7 ja 9. :t 1 ja 8. :t 1 ja 8. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

:t 2, 4-5, 7 ja 9. :t 1 ja 8. :t 1 ja 8. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Tekninen lautakunta Kokouspäivämäärä 27.1.2016 Pöytäkirja yleisesti nähtävänä 2.2.2016 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 30.9.2014 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle.

Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 25.8.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Valituskieltojen perusteet: 89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Valituskieltojen perusteet: 89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokouspäivämäärä 19.12.2016 Pöytäkirja yleisesti nähtävänä 27.12.2016 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa.

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Ranuan kunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 10.6.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, katu- ja postiosoite:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, katu- ja postiosoite: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Liite 3. Oikaisuohje ja valitusosoitus

Liite 3. Oikaisuohje ja valitusosoitus Liite 3. Oikaisuohje ja valitusosoitus Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016,

Lisätiedot

Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallis

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Viranhaltijapäätös HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Sivistysjohtajan 12.5.2015 16 tekemä viranhaltijapäätös koskien jäänhoitokoneen hankintaa, kumotaan hankintamenettelyssä tapahtuneen

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 11.4.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Valitusosoitus. OIKAISUVAATIMUSOHJE (numero 1 A)

Valitusosoitus. OIKAISUVAATIMUSOHJE (numero 1 A) Valitusosoitus OIKAISUVAATIMUSOHJE (numero 1 A) Päätökseen tyytymätön, mikäli päätös ei ole luonteeltaan yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa, voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Riihimäen kaupungin

Lisätiedot

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha kea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha kea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet O I K A I S U V A A T I M U S O H J E E T Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta ei kä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä 10.5.2017. MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (364/1995) 91

Lisätiedot

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Kunnallishallinnossa voidaan päätöksenteon jälkeen tutkia päätökseen ja päätöksentekoon liittyviä erimielisyyksiä ja virheellisyyksiä monin tavoin. Yleensä päätökseen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Hallintolain käyttölain / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet.

Hallintolain käyttölain / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet. Kaupunginhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 7.12.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimus ta eikä perus

Lisätiedot

Päätöspöytäkirja 2/2017

Päätöspöytäkirja 2/2017 Päätöspöytäkirja 2/2017 Päätöspvm 22.8.2017 Hankinnat Porin kaupunki Tekninen toimiala Dnro PORI/1868/02.08.00/2017 Infrayksikön infran rakentaminen - toimintayksikön esimies Otsikko Länsiväylän - Tuorsniementien

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: Valitusosoitus OIKAISUVAATIMUSOHJE (nro 1) Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella. Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukiellot Päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, jos päätös koskee kuntalain 91 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa työ- tai virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Savonlinnan kaupunginhallituksen kokous 9.10.2017 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kuntalain 91 (365/1995), (kuntalaki 136, 410/2015, voimaantulo 1.6.2017), mukaan seuraavista päätöksistä ei

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA HANKINTAOIKAISUOHJEET SEKÄ VA LI TUS OSOI TUS

OIKAISUVAATIMUS- JA HANKINTAOIKAISUOHJEET SEKÄ VA LI TUS OSOI TUS LEMPÄÄLÄN KUNTA Yhdyskuntalautakunta MUUTOKSENHAKUKIELLOT OIKAISUVAATIMUS- JA HANKINTAOIKAISUOHJEET SEKÄ VA LI TUS OSOI TUS Kokouspäivämäärä 29.6.2017 Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN JA KONSERNIYHTIÖIDEN OIKAISUOHJE JA VALITUS- OSOITUS (Kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta)

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN JA KONSERNIYHTIÖIDEN OIKAISUOHJE JA VALITUS- OSOITUS (Kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 3 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN JA KONSERNIYHTIÖIDEN OIKAISUOHJE JA VALITUS- OSOITUS (Kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta) Julkista hankintaa koskevaan päätökseen

Lisätiedot

Muutoksenhakuosoitukset

Muutoksenhakuosoitukset Muutoksenhakuosoitukset Valitusosoitus OIKAISUVAATIMUSOHJE Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimusoikeus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä. Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä. Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet Toimielin OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusosoitus

Oikaisuvaatimusosoitus Oikaisuvaatimusosoitus Edellä pykälissä 76, 78, 83 ja 89 tehtyihin päätöksiin ei kunta lain mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallis valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytän

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Yhtymähallitus Kokouspvm Pykälä Sivu(t) 22.3.2017 65-81 114- MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Oikaisuvaatimusoikeus Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Oikaisuvaatimus, pykälät: Muutoksenhakukiellot / kieltojen perusteet Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

Pöytäkirjan 74 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oi kai su vaa ti muksen.

Pöytäkirjan 74 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oi kai su vaa ti muksen. MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan 74 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oi kai su vaa ti muksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA /2017 Äänekosken kaupunginhallitus

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA /2017 Äänekosken kaupunginhallitus Äänekosken kaupunginhallitus 22.5.2017 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET / KUNNALLISASIAT. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET / KUNNALLISASIAT. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: MUUTOKSENHAKUOHJEET/TELA MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa: :t 59,

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 15.6.2017 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja kunnan jäsen. Liikuntalautakunta MUUTOKSENHAKU 1. OIKAISUVAATIMUS Muutosta :issä 10 tehtyyn päätökseen voi hakea Nurmijärven liikuntalautakunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella, joka on toimitettava Nurmijärven

Lisätiedot

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA 26.1.2015 Kärsämäen kunta Keskuskatu 14 86710 KÄRSÄMÄKI S-posti: karsamaen.kunta@karsamaki.fi Attendo ryhmittymä (Attendo Oy & Attendo Terveyspalvelu Oy) Ilmoitettu virallinen sähköposti: satu.karvonen@attendo.fi

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Teknisen lautakunnan päätöksiin XX tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla).

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). MUUTOKSENHAKUOHJEET Pöytäkirja Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). Muutoksenhakukiellot ja kieltojen

Lisätiedot

HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet

HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet VALITUSOSOITUS Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 3.2.2015. MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ).

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ). MUUTOKSENHAKU Kirkkonummen perusturvalautakunnan 25.8.2016 pöytäkirjaan I OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKELPOISUUSKIELTO 92-95, 99, 101, 102, 103, 104, 105 ja 106 Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Tammelan kunnanhallitus. Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Tammelan kunnanhallitus. Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Kunnanhallituksen päätöksiin 118-122, 124-125, 127, 132, 133 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaati muksen. Pää tök seen ei saa ha kea

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Yhtymäkokous Kokouspvm Pykälä Sivu(t) 16.12.2015 1-7 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 3.11.2016 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTA MUUTOKSENHAKU Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (365/1995) 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muu tosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet.

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muu tosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet. Lieksan ja Nurmeksen kaupungit Tekninen lautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimus

Lisätiedot

Sivistysjohtaja 15.10.2015 7. Kankaanpään kirjaston peruskorjaus ja laajennushankkeen suunnittelijoiden valinta

Sivistysjohtaja 15.10.2015 7. Kankaanpään kirjaston peruskorjaus ja laajennushankkeen suunnittelijoiden valinta KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VIRANHALTIJAPÄÄTÖS Kankaanpään kirjaston peruskorjaus ja laajennushankkeen suunnittelijoiden valinta Hankintayksikkö Kankaanpään kaupunki, sivistyskeskus Hankinnan kohde Kankaanpään

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA KONSERNIJAOSTO Kokouspäivä 3.6.2015 Pykälät 37-41 Sivut 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 74, 86, 87 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖN HANKINTA TEKNISTEN IT- KONSULTOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELYN SISÄISELLÄ KEVENNETYLLÄ KILPAILUTUKSELLA

OIKEUSMINISTERIÖN HANKINTA TEKNISTEN IT- KONSULTOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELYN SISÄISELLÄ KEVENNETYLLÄ KILPAILUTUKSELLA HANKINTAPÄÄTÖS 1 (5) 18.12.2013 0 VA 1 /5 3-/3-010 OIKEUSMINISTERIÖN HANKINTA TEKNISTEN IT- KONSULTOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELYN SISÄISELLÄ KEVENNETYLLÄ KILPAILUTUKSELLA Oikeusministeriön demokratia-,

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Oikaisuvaatimusoikeus Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Oikaisuvaatimus, pykälät: Muutoksenhakukiellot / kieltojen perusteet Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Teknisen lautakunnan päätöksiin 31-35, 39-40 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oi kai su vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta

Lisätiedot

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (6) Tietohallintojohtaja

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (6) Tietohallintojohtaja Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (6) Intranetin ylläpitosopimus jatkuvasta palvelusta TRE:841/07.01.02/2017 Lisätietoja päätöksestä Tietohallintojohtaja Jarkko Oksala, puh. 050 5588958, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Tammelan kasvatus- ja koulutuslautakunta. Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Tammelan kasvatus- ja koulutuslautakunta. Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksiin 15, 17, 24 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta

Lisätiedot

Tiera Pöytäkirja 2/ (15) Aika , klo 12:40-12:43. Paikka Conference room 2. Käsitellyt asiat

Tiera Pöytäkirja 2/ (15) Aika , klo 12:40-12:43. Paikka Conference room 2. Käsitellyt asiat Tiera Pöytäkirja 2/2016 1 (15) Aika, klo 12:40-12:43 Paikka Conference room 2 Käsitellyt asiat 9 Legal validity of the meeting 10 Inspection of meeting minutes 11 Privilege to withdrawal section 12 1.05-128

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Laajennus J2 urakoitsijavalinnat / kiinto- ja rst-kalusteurakka

Laajennus J2 urakoitsijavalinnat / kiinto- ja rst-kalusteurakka Päätöspöytäkirja 1(5) Laajennus J2 urakoitsijavalinnat / kiinto- ja rst-kalusteurakka Selostus asiasta Tilapalvelut kilpailutti Laajennus J2:n urakoitsijat rajoitetulla menettelyllä. Kiinto- ja rst-kalusteurakan

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä 27.11.2017 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (410/2015) 136

Lisätiedot

Päätöspöytäkirja 69/2017

Päätöspöytäkirja 69/2017 Päätöspöytäkirja 69/2017 Pelastusjohtaja Päätöspvm 13.12.2017 Hankinnat Dnro SATPEL/2790/02.08.00/2017 Otsikko Kahden sammutusauton hankinta Asian esittely ja perustelut Pelastuslaitos on pyytänyt tarjoukset

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Tiera Pöytäkirja 6/ (10) vp testauslautakunta Aika , klo 13:45-13:59. Käsitellyt asiat. 27 Legal validity of the meeting

Tiera Pöytäkirja 6/ (10) vp testauslautakunta Aika , klo 13:45-13:59. Käsitellyt asiat. 27 Legal validity of the meeting Tiera Pöytäkirja 6/2016 1 (10) Aika 20.01.2016, klo 13:45-13:59 Paikka Burj Dubai Käsitellyt asiat 27 Legal validity of the meeting 28 Inspection of meeting minutes 29 Ei julkinen 30 Test team dp 2 31

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Liikelaitosten johtokunta. :t 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Liikelaitosten johtokunta. :t 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Liikelaitosten johtokunta :t 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Asianro 1160/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Asianro 1160/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 24 Asianro 1160/00.02.03/2013 KTL tiedonannot 2013 Toimitusjohtaja, henkilöstöasiat 4 Henkilökohtaisen lisän myöntäminen / Terhi Holländer 5 Teknisen henkilöstön

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS Edellä pykälissä 64-67 tehtyihin päätöksiin ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kun nal lis va litus ta, koska päätös koskee vain valmistelua tai

Lisätiedot

Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valitta malla: Pykälät ja va litus

Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valitta malla: Pykälät ja va litus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALI TUSOSOITUS Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnal lisvalitusta, koska pää tös koskee

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 54-60 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Äänejärven rantapuiston yleissuunnitelma

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Äänejärven rantapuiston yleissuunnitelma Tekninen lautakunta 96 01.09.2010 Tekninen lautakunta 106 06.10.2010 Tekninen lautakunta 121 03.11.2010 Äänejärven rantapuiston yleissuunnitelma 169/101507/2010 TELA 96 Luonnos Äänekosken ydinkeskustassa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Selostus asiasta. Määräaikaan ( klo 12.00) tarjouksia saapui yhteensä kaksi kappaletta.

Selostus asiasta. Määräaikaan ( klo 12.00) tarjouksia saapui yhteensä kaksi kappaletta. Pohjois-Ka rj a la n sosiaali - ja terveys- palvelujen kuntayhtymä 9702 Tilayksikkö Talous johtaja Päätöspöytäkirja Hankintapäätös Dnro: 188/10.03.02.00.03/2017 31.1.2017 1 Laaj ennus J2 urakoitsij avalinnat

Lisätiedot