PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta AIKA kello 15:00-19:25 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 16 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 17 Perusturvan toimialan vuoden 2012 toimintakertomus 5 18 Hyvinvointikertomuksen laatiminen 6 19 Vanhuspalveluiden kehittämisprojektin väliraportti Soveltamisohjeet alennettaessa asiakasmaksuja Kotihoidon palveluiden myöntämisen kriteerit Asumispalveluiden ja laitoshoidon kriteerit Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite lapsiperheiden 19 kodinhoitoavusta 24 Perusturvajohtajan viranhaltijapäätökset Ilmoitusasioita 23

2 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Tuominen Marke 15:00-19:25 puheenjohtaja Hakonen Eero 15:00-19:25 jäsen Holopainen Simo 15:00-19:25 jäsen Hänninen Seppo 15:00-19:25 jäsen Korhonen Jani 15:00-19:25 jäsen Tuikka Minna 15:00-19:25 jäsen Turunen Ann-Niina 15:00-19:25 jäsen Takala Tuomo 15:00-19:25 varajäsen Närhi Merja 15:00-19:25 kaupunginhallituksen edustaja Järvikallio Metti 15:00-19:15 vt.palvelujohtaja Markkanen Outi 15:00-17:15 sosiaalityön johtaja Hyvönen Anna-Kaisa 15:00-18:40 johtava hoitaja Lukkarinen Keijo 15:00-17:15 apulaisylilääkäri Heinonen Pirjo 15:00-15:50 perhepalvelujohtaja POISSA Hytönen Markku jäsen Lång Kyllikki varapuheenjohtaja Kiiskinen Kari kh:n puheenjohtaja Javanainen Hannu kaup.johtaja MUU Kolehmainen Raija 15:00-19:25 perusturvajohtaja Männistö Anja 15:00-19:25 talouspäällikkö, sihteeri ALLEKIRJOITUKSET Marke Tuominen Puheenjohtaja Anja Männistö Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Ann-Niina Turunen Eero Hakonen PÖYTÄKIRJA klo YLEISESTI Äänekosken kaupungin sosiaalitoimi NÄHTÄVILLÄ Hallintokatu 4

3 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PETUR 15 Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, perusturvalautakunnan päättä mäl lä ta val la. Tämä kokouskutsu on postitettu Hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus voi määrätä toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksissa. Ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta Pöytäkirjan tarkastaminen PETUR 16 Hallintosäännön 41 :n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Perusturvalautakunta on kokouksessaan päättänyt, et tä lau takunnan pöytäkirjan tarkastaa kaksi pöytäkirjantarkastajaa ko kousta seuraavan viikon maanantaihin klo mennessä. Ehdotus: Perusturvalautakunta valitsee tämän kokouksen pöytäkirjan tar kas tajiksi Ann-Niina Turusen ja Eero Hakosen.

5 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta Perusturvan toimialan vuoden 2012 toimintakertomus PETUR 17 Perusturvan toimialan vuoden 2012 toiminnasta on tehty toimintakertomus. Keskus hallinnon ohjeen mukaan kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle toi mitettavan kertomuksen tulee olla tiivis yhteenveto vuoden toiminnasta ja taloudesta. Perusturvajohtajan ehdotus: Perusturvan toimialueella on laadittu myös laajempi toimintakertomus, jo ka sisältää myös selvitykset tavoitteiden toteutumisesta. Tämän ker tomuksen on tarkoitus palvella ennen kaikkea toimialueen omaa toi minnan seurantaa ja johtamista. Perusturvalautakunnalle jaetaan esityslistan liitteenä em. laajempi toimintakertomus. Lisäksi lautakunnalle jaetaan oheismateriaalina Kriisikeskus Mobilen toimintakertomus ajalta Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi vuoden 2012 toimintakertomuksen. Merkittiin pöytäkirjaan, että perhepalvelujohtaja Pirjo Heinonen, sosiaalityön johtaja Outi Markkanen, apulaisylilääkäri Keijo Lukkarinen, vt. palvelujohtaja Metti Järvikallio ja johtava hoitaja Anna-Kaisa Hyvönen osallistuivat kokoukseen asiantuntijoina tämän asian osalta. Liite nro 1 Perusturvalautakunnan toimintakertomus vuodelta 2012

6 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Perusturvalautakunta Hyvinvointikertomuksen laatiminen PETUR voimaan astunut terveydenhuoltolaki (Luku 2 12) velvoittaa kunnat valmis tele maan hyvinvointikertomuksen kerran valtuustokaudessa. Kun tien on strategisessa suunnittelussaan asetettava paikallisiin olosuh teisiin ja tarpeisiin perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoit teet, määriteltävä niitä tukevat toimenpiteet ja käytettävä näi den pe rustana kuntakohtaisia hyvinvointi- ja terveysosoittimia. Laki edellyt tää kuntien nimeävän terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuu tahot. Kunnan eri toimialat velvoitetaan tekemään yhteistyötä tervey den ja hyvinvoinnin edistämisessä. Lisäksi kuntien on tehtävä yh teistyötä muiden kunnassa toimivien julkisten tahojen sekä yksi tyis ten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. Perusturvalautakunta hyväksyi pidetyssä kokouksessa Äänekosken kaupungin terveyden edistämisen kokonaissuunnitelman. Suunnitelman hyväk symisen yhteydessä lautakuntaa informoitiin velvoitteesta laatia hy vinvointikertomus valtuustokausittain. Samassa kokouksessa perus turvalautakunta nimesi johtava hoitaja Anna-Kaisa Hyvösen vastuu henkilöksi hyvinvointia kuvaavan raportin laatimisesta yhteistyössä ylilääkäri Tapio Tammelan kanssa. Keski-Suomen sosiaali- ja terveysjohto on kokouksissaan ( ja ) pohtinut mahdollisuutta maakunnallisen hyvinvointikertomuksen laatimiseen. Asiaa koskevissa kokouksissa on ollut paikalla myös Keski-Suomen sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön edustaja, tervey den edistämisen koordinaattori Nina Peränen. Yhteisen maakunnal lisen hyvinvointikertomuksen haasteena nähtiin alueiden väliset eroavaisuudet sekä kaikkia kuntia koskevien yhtenäisten strategis ten tavoitteiden löytäminen. Näiden seikkojen vuoksi pi detyssä kokouksessa päätettiin laatia kuntakohtaiset suunnitelmat. Keskinäisen vertailtavuuden turvaamiseksi päätettiin eri kunnissa käyttää pohjana valtakunnallista sähköistä hyvinvointikertomusta. Sähköisen hyvinvointikertomuksen pohja on kehitetty Kaste-ohjelmaan kuuluvien sairaanhoi topiirien Kanerva-KASTE-hankkeiden yhteistyönä Terveyden ja hy vinvoinnin laitoksen ja Kuntaliiton kanssa. Jatkokehittelyssä on ollut yhteistyössä mukana myös STM. Sähköiseen hyvinvointikertomukseen sisältyvät asiat: 1) Kunta, valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta ajanjaksosta sekä kertomuksenvastuutaho ja laatijat.

7 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Perusturvalautakunta Perusturvajohtajan ehdotus: 2) Hallintokuntien toimenpiteet kunnan vahvistetussa talous- ja toimintasuunnitelmassa (kirjataan vasta, kun ensimmäinen hyvinvointikertomus on hyväksytty osana kunnan talous ja toimintasuunnitelmaa). 3) Strategiat, ohjelmat ja tavoitteet (kunnan hyvinvointipolitiikan ja -johtamisen tavoitteet ja painopistealueet tällä hetkellä sekä keskeiset hyvinvointiin liittyvät asiakirjat ja ohjelmat, joita kunnassa on valmisteltu tai jotka muuten ohjaavat toimintaa). 4) Väestön hyvinvoinnin ja palvelujen kuvaus (mm. väestö- ja perherakenne, nuoriin, työikäisiin ja ikäihmisiin liittyviä indikaattoreita) 5) Yhteenveto kunnan hyvinvoinnista ja palvelujärjestelmästä. 6) Johtopäätökset yhteenvedosta ja konkreettiset toimenpiteet 7) Hyvinvointikertomuksen hyväksyminen osana kunnan talous- ja toimintasuunnitelman vahvistamista (valtuuston päättämät kehittämiskohteet, asettamat tavoit teet ja vahvistamat resurssit) Tavoitteena on, että valtuusto tekee päätöksen hyvinvointikertomuksen laatimisesta ja vas tuutahoista mahdollisimman pikaisesti. Mikäli kertomus saadaan val miiksi nopealla aikataululla, se voidaan hyväksyä osana kunnan ta lous- ja toimintasuunnitelmaa jo vuodelle Tarkennettuja, hy vinvointikertomukseen sidoksissa olevia tavoitteita voidaan siinäkin tapauksessa laatia vasta vuoden 2014 suunnitelmien yhteydessä. Ensi vuoden alusta lukien uudet toimielimet ovat käsittelemässä ja sitoutumassa ko. valtuustokautta koskeviin strategioihin, joten suunniteltu aikataulu sopii toimikauteen hyvin. Edellytyksenä hyvinvointikertomuksen nopealle laatimiselle on suhteellisen pieni työryhmä, jonka koollekutsuminen on vaivatonta. Pohjana hyvinvointikertomuk sen laatimisessa on tarkoituksenmukaista hyödyntää olemassa olevaa terveyden edistämisen kokonaissuunnitelmaa. (valmistelu johtava hoitaja Anna-Kaisa Hyvönen ) Esitetään kaupunginvaltuustolle, että kaupunki laatii hyvinvointikertomuksen kuluvan syksyn aikana. Hyvinvointikertomus laaditaan maakunnassa yhteisesti sovitulla tavalla ja käyttäen pohjana valtakun nal lis ta säh köistä hyvinvointikertomusta. Hyvinvointikertomuksen laadinnasta päävastuun kantaa johtava hoitaja Anna-Kaisa Hyvönen. Hänen tukenaan ns. toimituskuntana toimii perusturvan johtoryhmä, joka tarvittaessa kokoontuu erikseen ko. teemaa varten.

8 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Perusturvalautakunta Hyvinvointikertomus pyritään saamaan valmiiksi kuluvan vuo den loppuun mennessä. Valmistelun aikana esiin nousevia tee moja huomioidaan jo ensi vuoden tavoitteiden valmistelussa, mutta varsinaiset johtopää tökset ja nivoutuminen strategiatyö hön tapahtuu uusissa toimielimis sä v KH Kaupunginjohtajan ehdotus: Esitetään kaupunginvaltuustolle, että kaupunki laatii hyvinvointikertomuksen. Hyvinvointikertomus laaditaan maakunnassa yhteisesti sovitulla tavalla ja käyttäen pohjana valtakunnallista sähköistä hyvinvointikertomusta. Hyvinvointikertomuksen laadinnasta päävastuun kantaa johtava hoitaja Anna-Kaisa Hyvönen. Hänen tukenaan ns. toimituskuntana toimii perusturvan johtoryhmä, joka tarvittaessa kokoontuu erikseen ko. teemaa varten. Hyvinvointikertomus pyritään saamaan valmiiksi kuluvan vuoden loppuun mennessä. Valmistelun aikana esiin nousevia teemoja huomioidaan jo ensi vuoden tavoitteiden valmistelussa, mutta varsinaiset johtopäätökset ja nivoutuminen strategiatyöhön tapahtuu uusissa toimielimissä vuonna KVALT Kaupunginvaltuuston päätös: PETUR 18 Äänekosken kaupungin hyvinvointikertomuksen laa ti minen aloitet tiin syk syllä 2012 kaupun ginhallituksen päätöksen ( 305)

9 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvajohtajan ehdotus: pohjalta. Kertomuksen tiedoista valtaosa on vuo delta 2011, koska valtakunnalliset tilastot vuodelta 2012 eivät ole vielä käytettävis sä. Hyvinvointikertomus on laadittu sähköisenä valtakunnallista poh jaa käyt täen si ten, et tä kaik ki kertomukseen valmiiksi ehdotetut 44 indikaat toria on valittuina (mah dollistaa valtakunnalli sen vertailun). Lisäksi kerto mukseen on poimit tu ai emmin laaditun hyvin vointiker tomuksen ja tervey den edistämi sen kokonaissuun nitelman kymme nen erityi sesti Äänekos kelle so veltuvaa indikaattoria. Kertomukses sa Äänekoskea on vertailtu Kes ki-suomen sairaanhoitopiirin ja koko maan keskiarvojen lisäksi ver rokkikuntiin (Forssa, Jämsä, Laukaa, Valkeakoski ja Varkaus). Hyvinvointikertomusta on käsitelty Äänekos ken prevetiotyöryhmässä se kä pe rusturvan johtoryh mässä ja Li säksi eri sekto reiden vastuu hen kilöiltä on pyydetty kommentointia kerto muksen sisältöön. Vuoden 2013 talousarvio ja toimintasuunnitelma on laadittu erillisinä, mutta suunnitel mista on poimittu hyvinvointikertomukseen ne tavoitteet, jotka vastaa vat ker tomukses ta nousseisiin haasteisiin. Jatkossa hyvin vointikerto muk sen an tamia tietoja tulee hyö dyntää sekä kaupun gin toi minta suun nitelmissa, että vä hintään valtuustokausittain päi vitettävissä strategi sissa lin jauksissa hyvinvoin nin lisäämiseksi. Tavoitteena on lait taa hyvinvointikertomus valtuustokä sittelyn jälkeen Äänekosken verkko sivuille kaikkien kuntalaisten nähtäväk si. Hyvinvointikertomus jaetaan esityslistan liitteenä. (valmistelu johtava hoitaja Anna-Kaisa Hyvönen ) Perusturvalautakunta esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan hyvinvointikertomuksen ja huomio sen sisältämät hyvinvointitiedot ja kehittämiskohteet strategiatyössään ja tavoiteaset telussa. Merkittiin pöytäkirjaan, että johtava hoitaja Anna-Kaisa Hy vönen osallistui kokoukseen asiantuntijana tämän asian osalta. Liite nro 2 Äänekosken kaupungin hyvinvointikertomus

10 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Vanhuspalveluiden kehittämisprojektin väliraportti PETUR Vanhuspalveluissa toteutettiin vuoden 2011 aikana NHG:n konsultoima kehittämisprojekti, jonka tulosten pohjalta perusturvalautakunnalle esiteltiin kokouksessa ( 28) suunnitelma vanhuspal ve lui den ke hit tä mis toi men pi teiksi. Toimenpideohjelmassa oli aika taulu tettu suun ni tel mat, jotka pro jektin tu lok sista nos tettiin kes keisimmiksi ke hittä mis koh teiksi Ää ne kos kella. Näitä oli lai tosval tai suuden vähentäminen ja kotihoidon pal velui den tehos ta minen sekä siihen liitty vä en nal ta eh käisevän toi minnan roolin vah vistami nen. Kehittä mistyö on eden nyt pääasias sa suunni tellun aikataulun ja tavoitteiden mu kai sesti. Liit teenä päivitetty suunnitelmarunko ja selvi tys, mikä on kun kin ke hittämiskohdan tilanne tällä hetkellä. Perusturvajohtajan ehdotus: Vanhuspalvelujohtajan tarkempi suullinen raportointi kuullaan kokouk ses sa. Merkitään vanhuspalvelujen kehittämisohjelman väliraportointi tiedoksi. Merkittiin pöytäkirjaan, että vanhuspalvelujohtaja Metti Järvikallio osal lis tui ko kouk seen asian tun ti jana tä män asian osalta. PETUR 19 Vanhuspalveluiden kehittämisohjelman tavoitteita on viety eteenpäin. Näistä liitteenä selvitys. Perusturvajohtajan ehdotus: Vt. palvelujohtajan tarkempi suullinen raportointi kuullaan kokouksessa. Merkitään vanhuspalveluiden kehittämisohjelman väliraportti tiedoksi. Merkittiin pöytäkirjaan, että vt. palvelujohtaja Met ti Jär vi kallio osal listui ko kouk seen asiantuntijana tä män asian osal ta.

11 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Liite nro 3 Vanhuspalveluiden kehittämisohjelman väliraportti maaliskuu 2013

12 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta Soveltamisohjeet alennettaessa asiakasmaksuja PETUR 20 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) 11 :n mukaan sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin, kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista. Perusturvajohtajan ehdotus: Palvelun tuottava kunta tai kuntayhtymä voi päättää, että: 1) muitakin kuin 1 momentissa tarkoitettuja maksuja voidaan jättää perimättä tai alentaa 1 momentissa tarkoitetuilla perusteilla; tai 2) maksuja voidaan alentaa tai jättää perimättä, jos siihen on syytä huollolliset näkökohdat huomioon ottaen. Perusturvan toimialalla hallintosäännössä määrätyt viranhaltijat van hus-, vam mais- ja psy ko so si aa li sissa palveluissa sekä pitkäaikaisessa sairaa lahoi dossa te ke vät vä hin täänkin kerran vuo dessa asiakas kohtaiset mak su pää tök set. Mak supäätökset perustu vat lakiin sosi aali- ja ter vey den huollon asia kasmaksuista (asiakas maksulaki), ase tukseen sosi aali- ja ter vey denhuollon asiakasmak suista sekä perusturva lauta kunnan pää tök siin. Suurin osa pitempikestoisista palveluista perittävistä maksuista määritellään asiakkaan henkilökohtaisten tulojen perusteella. Vaikka maksupäätös tehdään vuosittain sen hetkisten tulojen perusteella, asiakkaat hakevat niihin alennuksia erilaisilla perusteilla. Alennuksia haetan myös ei-tulosidonnaisiin maksuihin. Jotta alennusten myöntämisperusteet olisivat eri toiminnoissa yhtenäiset ja sitä kautta myös asiakkaiden kohtelu tasavertaista, on perusturvalatukunnassa käsitelty ohjeistus hakemusten käsittelyyn. Kaupunginvaltuuston hyväksymässä hallintosäännössä on muutettu määräyksiä siitä, kenellä on oikeus päättää maksuista ja mak su alen nuk sis ta. Ohjeistusta on päivitetty hallintosäännön muutoksia vastaa vaksi sekä tarkennettu joitakin yksityiskohtia käytännön kokemuk sien perusteella. Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi toimialalla noudatetta van oh jeistuksen maksujen alentamishakemusten käsittelyyn.

13 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta Liite nro 4 Soveltamisohjeet alennettaessa asiakasmaksuja

14 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kotihoidon palveluiden myöntämisen kriteerit PETUR Vanhuspalveluiden vastuualueella toteutettiin vuonna 2011 NHG:n tukema kehittämisprojekti, jonka tulosten pohjalta laadittiin vanhuspal ve luil le kehittämistavoitteet. Yhtenä keskeisimpänä tavoitteena oli laa tia ko ti hoi don palveluihin ohjautumiselle yhtenäiset kriteerit sekä myös kri tee rit pal ve lui den pur kamiseen, kun palvelutarvetta ei enää ole. Perusturvajohtajan ehdotus: Palveluiden piiriin pää syä on välttämätöntä rajata, jotta voidaan selviy tyä kas va van asia kas kunnan haasteesta. Resursseja ei ole mahdol lista lisä tä sa massa suhteessa, joten toimintatapoja on muutettava. Kri teereiden tarkoituksena on selkiyttää palveluiden kohdentamista niitä tarvitseville kuntalaisille, ja samalla selkiyttää palvelujen sisältö jä ja sisältöjen yhdenmukaisuutta kunnan eri alueilla. Tällä het kellä koti hoidon asiakkaaksi tullaan monesta suunnasta, mm. lää kä rin lähetteellä (kotisairaanhoito), vuodeosastolta, omaisten toiveiden tai asiakkaan oman yhteydenoton perusteella, jne. Palve lu tar ve ar vioi daan, mut ta ei vie lä riit tävästi kiin ni tetä huo miota siihen, että pal velut voi daan myös palve lutar peen vä hen tyes sä / poistuessa lo pet taa. Jatkossa kaikkien koti hoi toon tu levien asiakkai den osalta palve lutar peen arvio tehdään van huspal veluista käsin, samoin myös pal velui den mahdol linen päättä minen. Ensisijai sena kaikille kuntalai sille on ns. normaalipalvelut. Kotihoidon palve lut tu lee ky seeseen siinä vai heessa, kun asiakkaan toimin takyky on sel västi heikentynyt eikä hän kykene asioimaan ko din ul kopuolella. Kaikki uudet kotihoitoon tulevat asiak kaat ovat alus sa ko tiutushoi tajan asiakkaina. Jos kahden viikon arviointivaiheen aikana toteutet tavassa tarkem massa tarvearvioinnissa nähdään, et tä pal ve lui den tarve on py sy väm pää, siir tyy asia kas sään nöl li sen ko ti hoi don piiriin. Hyväksytään kotihoidon kriteerit oheisen liitteen mukaan. Ne ote taan käyttöön ko ko Ää ne kosken alueen kotihoidossa asteittain, vii meistään elokuun lop puun mennessä. Merkittiin pöytäkirjaan, että vanhuspalvelujohtaja Metti Järvikallio osal listui kokoukseen asian tuntijana tämän asian osalta.

15 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta PETUR 21 Uusi arjen tuen organisaatiomalli otettiin käyttöön Sen myötä kotihoidon palveluiden myöntäminen keskitettiin kotihoidon palveluvastaavalle ja kotihoidon henkilöstöä johtaa yksi kotihoidon johtaja. Äänekosken koko kotihoito yhdistettiin yhdeksi tulosalueeksi, jossa joka alueella toimii kotihoidon alueelliset tiimit. Kotihoidon myöntämiskriteerit on päivitetty vastaamaan uuden organisaatiomallin mukaista toimintaa. Kriteereissä on myös otettu huomioon voimaan tuleva vanhuspalvelulaki (mm. palvelutarpeen arvioinnin ja palvelupäätösten tekeminen). Perusturvajohtajan ehdotus: Hyväksytään päivitetyt kotihoidon ja tukipalveluiden myöntämi senkriteerit ja otetaan ne käyttöön heti. Merkittiin pöytäkirjaan, että vt. palvelujohtaja Met ti Jär vi kallio osallistui ko kouk seen asian tuntijana tä män asian osal ta. Liite nro 5 Kotihoidon kriteerit

16 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta Asumispalveluiden ja laitoshoidon kriteerit PETUR 22 Sosiaalihuoltolain (1982/710) 17 toteaa, että kunnan on huolehdittava sosiaalipal veluiden järjestämisestä, joihin sisältyy asumispalveluiden järjestä misvastuu. Asumispalveluilla tarkoitetaan palvelu- ja tukiasumisen järjestämistä. Sosiaalihuoltolain 23 :n mukaan asumispalveluita an netaan henkilölle, joka erityisestä syystä tarvitsee apua tai tukea asunnon tai asumisensa järjestämisessä. Laitoshuollolla (sosiaalihuoltolaki 24) tarkoitetaan hoidon, ylläpi don ja kuntouttavan toiminnan järjestämistä jatkuvaa hoitoa antavas sa sosiaalihuollon toimintayksikössä. Lain mukaan laitoshuoltoa annetaan henkilölle, joka tarvitsee apua, hoitoa tai muuta huolenpitoa, jota ei voi tai ei ole tarkoituksenmukaista järjestää hänen omassa kodissaan muita sosi aalipalveluita hyväksi käyttäen. Perusturvajohtajan ehdotus: Sosiaalihuoltoasetuksen (1982 / 607) 10 :n mukaan asumispalveluja järjestetään palveluasunnossa tai tukiasunnossa. Toiminnan tulee tukea henkilön itsenäistä asumista. Sosiaalihuoltoasetuksen 11 määrittelee laitoshoidon sisällöstä, että henkilölle on järjestet tävä hänen ikänsä ja kuntonsa huomioiden tarpeellinen kuntoutus, hoito ja huolenpito. Hänelle on lisäksi pyrittävä järjestämään turvalli nen, kodinomainen ja virikkeitä antava elinympäristö sekä mahdollis taa yksityisyys ja edistää hänen kuntoutumistaan, omatoimisuuttaan ja toimintakykyään. Asumispalveluiden ja laitoshoidon palvelujen myöntämisen perustana on palvelutarvetta mää rit te le vät pal ve lui den myön tä misen kriteerit. Äänekosken vanhuspalveluihin on laadittu laitoshoidon ja asumispalvelujen kriteeristö- asiakirja, missä ku va taan myös palvelujen piiriin tulemisen prosessi ja toi min nan si sällöt asu mis pal ve lui den ja lai tos hoi don yk si köis sä. Kri tee reis sä on myös ku vattu pää asiassa ikä ihmi sel le tar koi tettu jen intervallihoitoyksiköiden, Kuntolan ja Niittywillan toiminta se kä asiak kai den oh jautumi nen Ko ti ran nan palvelutalon asukkaaksi (vammais- mie lenter veys ja päihde asiak kaat) se kä Tuki pilarin asukkaaksi (mielenterveysasiakkaat). Ostopalveluina hankittavien hoitopaikkojen osalta noudatetaan samoja palveluiden myöntämisen kriteereitä. Omien yksiköiden käyttäminen on aina ensisijaista. Yksityisiltä hoitopaikkoja ostetaan yksittäisinä, jos omissa yksiköissä ei ole tilaa. Liitteenä asumispalveluiden ja laitoshoidon myöntämisen kriteerit Hyväksytään asumispalveluiden ja laitoshoidon myöntämisen kriteerit ja otetaan ne käyttöön alkaen.

17 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta Merkittiin pöytäkirjaan, että vt. palvelujohtaja Met ti Jär vi kallio osallistui ko kouk seen asian tuntijana tä män asian osalta. Liite nro 6 Asumispalveluiden ja laitoshoidon kriteerit

18 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Perusturvalautakunta Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite lapsiperheiden kodinhoitoavusta 66/050500/2013 KVALT Kaupunginvaltuuston päätös: Merkittiin tiedoksi Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite lapsiperheiden kodinhoitoavusta ja lähetettiin se jatkovalmisteluun kaupunginhallitukselle. KH Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite on esityslistan liitteenä. Kaupunginjohtajan ehdotus: Merkitään aloite tiedoksi ja pyydetään siitä perusturvalautakunnan lausunto. PETUR 23 Lapsiperheiden kotipalvelu käynnistettiin maaliskuussa 2011 yhden perhetyöntekijän voimin osana perhepalveluja. Lapsiperheiden ko tipal ve lu on ly hyt ai kais ta, tilapäistä perheiden kotona tapahtuvaa tukea ja apua, joka on tarkoi tettu kunnan alueella asuville kaikille lapsiper heille. Tarkoi tuk sena on tukea perheiden omatoimista selviy tymistä arjes sa. Perusturvalautakunta on vahvistanut lapsiperheiden ko ti pal velun myöntämisperusteet, asiakasmaksut ja järjestämista van. Lapsiperheiden kotipalvelu tehtäviin kuuluvat päivittäiset kodinhoidol li set tehtävät ja lastenhoito, kasvatuksessa ohjaaminen sekä vanhem muuden tukeminen. Avun tarve arvioidaan ennen työskentelyn alka mista. Kotipalvelua on voinut saada esimerkiksi seuraavissa tilanteissa: raskaus ja synnytys monikkoperhe vauva- ja pikkulapsi vaiheessa

19 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Perusturvalautakunta perheessä on kriisi lapsen sairaus tai vamma vanhemman sairaus tai vamma vanhemman uupumus vanhemman masennus vanhemman asiointi Pelkkään siivoukseen, lapsen äkilliseen sairauteen, kotona tehtävään etätyöhön, opiskeluun, vanhempien harrastuksiin tai henkilökohtaisen avustajan tarpeeseen lapsiperheiden kotipalvelua ei ole voinut saada. Lapsiperheiden kotipalvelun toteutumista seuraa ohjausryhmä, jossa on perhepalvelujen, sosiaalityön ja toiminnan työntekijöiden edustus. Lapsiperheiden kotipalvelusta peritään asiakasmaksu. Maksua voidaan alentaa tai se voidaan jättää perimättä taloudelliset tai huollolliset näkökohdat huomioiden. Vuonna 2012 lapsiperheiden kotipalveluun tuli kaikkiaan 551 yhteydenottoa, tilauksista 86 ei pystytty vastaamaan. Palvelua käytti 48 per hettä. Kotikäyntejä tehtiin 396 ja työtunteja kertyi kaikkiaan 1078 h. Tavallisimmin perheet tilasivat kodinhoitoapua asiointiin (188 kertaa) ja arjessa auttamiseen (206 kertaa). Pääosa avusta oli lastenhoi toa tai lastenhoito/kodin hoitoa. Perusturvalautakunta päätti , että perhekeskus-toimintamalli otetaan käyttöön porrastetusti alkaen. Siirtymävaiheessa päätettiin lakkauttaa lastenkotitoiminta ja ensisijaisesti vahvis taa las ten suo je lun per he työn eri toimintamuotoja, lapsiperheiden ko ti palve lua se kä jäl ki huol toa. Vuoden 2013 alusta yksi perhetukikes kuk sen oh jaa jis ta siir tyi työskentelemään lapsiperheiden kotipalve lussa ja näin ol len vuo den 2013 alusta lapsiperheiden kotipalvelussa on kak si hoi tajan ni mikkeellä työskentelevää työntekijää. Työntekijät toi mivat kasvun ja oppimisen toimialalla osana perhepalveluja ja toi minnan periaat teet ovat ai em man mukaiset. Työntekijöiden kotipesänä toi mii Ka le vanka tu 7 si joi tet tu las ten suo je lun per hetyön yk sikkö ja työn tekijät saavat tar vit taessa konsultaatioapua ja tukea asiakastyöhön lastensuojelun per hetyön yksikön esimieheltä Hillevi Suutalalta. Tammikuussa 2013 kodinhoitoavun tilauksia on ollut 95 joista 12 ei pystytty vastaamaan. Yhteyttä ottaneita perheitä oli 32, joista uusia asiakasperheitä 10. Palvelua käytti 25 perhettä. Sisältö painottui edelleen lasten- ja kodinhoitoapuun.

20 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Perusturvalautakunta Lapsiperheiden kotipalvelussa työskentelevien hoitajien ja toiminnan ohjausryhmän näkemys on, et tä täl lä työ muo dolla on pystytty selkeästi aut ta maan per hei tä ar jen jak sami sessa jo avun tarpeen varhai sessa vai heessa. Lapsiperheiden kotipalvelu on jo lyhyenä toiminta-aikanaan osoittautunut tärkeäksi varhaisen tuen ja ehkäisevän työn toimintamuodoksi lap si per heil le. Pa laute toiminnasta on ollut hyvää. Työntekijäresurs si on myös lyhyen ajan sisällä voitu tuplata ja näin palvella yhä useampaa per hettä. Työnjako lastensuojelun perhetyön kanssa on selkeä ja toi minnallinen vuoropuhelu joustavaa, kun toimitaan sa moissa tilois sa. Vuoden 2013 aikana kootaan toiminnan toteutumista koskevat tilastotiedot aiemman mukaisesti. Koottujen tietojen ja ko ke mus ten pohjal ta voi daan arvioi da toi min nan nykyisen resurssin riit tävyyt tä jatkos sa. Perusturvajohtajan ehdotus: (sosiaalityön johtaja Outi Markkanen ja perhepalvelujoh taja Pirjo Hei nonen ) Perusturvalautakunta antaa kaupunginvaltuustolle edellä olevan selvi tyksensä koskien lapsiperheiden kodinhoitoapua. Perusturvalautakunta esittää, että lapsiperheiden kotipalvelun ny kyisen hoi ta ja re surs sin riit tä vyys ar vioidaan toiminnasta saa tavien tietojen ja ko ke mus ten poh jalta vuo den 2014 ta lous ar vion val mis te lun yh tey des sä. Liite nro 7 Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite lapsiperheiden kodinhoitoavusta

21 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta Perusturvajohtajan viranhaltijapäätökset PETUR 24 Perusturvajohtaja on aikavälillä tehnyt oheisen liit teen mu kai set vi ranhaltijapäätökset. Puheenjohtajan ehdotus: Ei siirretä perusturvajohtajan päätöksiä. Liite nro 8 Liite nro 9 Perusturvajohtajan päätösluettelo (Dynastia) Perusturvajohtajan päätösluettelo (Web-tallennus)

22 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta Ilmoitusasioita 191/050000/ /050000/2013 PETUR Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on ilmoittanut yksityisten ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen tuottajan Me hi läi nen Oy:n, osoi te Poh joi nen Hes perian katu 17 C, Hel sinki, toimintayksiköiden vastuuhenkilöi den vaihtumisesta. Vastuuhenkilöt ovat vaihtuneet seuraavissa toimintayksiköissä: Kiljavan Majakka, osoite Kiljavantie 539, F-talo, Kiljava, uusi vastuuhenkilö lukien sosionomi AMK Jaana Mäkinen; Kaarisilta Perhekuntoutus, osoite Vasunmäentie 198 C, Lapua, uusi vastuuhenkilö lukien sosionomi AMK Jani Viljanmaa; Tiinankoti, osoite Sumiaistentie 110, Suolahti, uusi vastuuhenkilö lukien sosionomi AMK Pasi Saarikoski; Kukkolan palvelukoti, osoite Keskustie 14, Oitti, uusi vastuuhenkilö lukien sosionomi AMK Päivi Herttuainen; Pihkalan palvelukoti, osoite Erkylänkatu 4, Hyvinkää, uusi vastuuhenkilö lukien terveydenhoitaja, hallintotieteiden maisteri Aki Heiskanen; Visamäen Palvelukoti, osoite Mansikkapolku 3, Hämeenlinna, uusi vastuuhenkilö lukien terveydenhoitaja YAMK Anneli Lappavirta; Olkkalan Palvelukoti, osoite Olkkalankuja 17, Vihti, uusi vastuuhenkilö lukien sosionomi AMK, sairaanhoitaja AMK Maria Jantunen; Uuraisten palvelukoti, osoite Virastotie 1, Uurainen, uusi vastuuhenkilö lukien sosiaalialan ohjaaja Jaana Ristolainen-Kuukkanen ja Osmonkoti, osoite Osmonkuja 11, Kajaani, uusi vastuuhenkilö lukien sairaanhoitaja AMK Anu Kuparinen. Perusturvajohtajan ehdotus: 2. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on ilmoittanut ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan Palvelukoti Lounatuuli Oy:n, osoite Häränvirrantie 6 A 4, Äänekoski, tukiasuntotoiminnan paikkojen lisäyksestä. Tukiasuntotoiminnan paikkoja on alkaen lisätty kymmenellä paikalla, si ten että mielenterveyskuntoutujille on 25 ja kehitysvammaisille 5 paikkaa. Toimintayksikön vastuuhenkilö on vastaava hoitaja Tuomo Tapio Takala. Merkitään tiedoksi.

23 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa. Pykälät: 15-19, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1. mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: Hallintolainkäyttölain 5 :n/muun lainsäädännön mukaa seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Hankinta-asiat: Pöytäkirjan :ssä tehdyn päätöksen voi julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (han kintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväk si, mi käli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. Oikaisuohje ja valitusosoitus liitteenä. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan Oikaisuviranomainen jäsen. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Äänekosken kaupungin perusturvalautakunta, Hallintokatu 4, PL 24, ÄÄ NE- KOS KI 14 päi vän ku luessa päätöksen tiedoksisaannista. Pykälät: Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Lisätietoja Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erillisen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: Äänekosken kaupungin perusturvalautakunta, Hallintokatu 4, PL 24, ÄÄNEKOSKI Pykälät: Valitusasiakirjat on toimitettava ¹ ): nimi, osoite ja postitoimipaikka Pykälät: ¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle

24 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutos kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianomainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen Valitusviranomainen, käyntiosoite, postiosoite, puhelinnumero, telefaxnumero ja sähköpostiosoite: Hämeenlinnan hallinto-oikeus, Raatihuoneenkatu 1, HÄ- MEENLINNA, puh , telefax , 1) Kunnallisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Valitusaika päivää Valituskirja Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Muu valitusviranomainen, osoite ja postitoimipaikka Pykälät: Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erillisen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Jos kunnallisvalitus tehdään kunnan jäsenen ominaisuudessa, valitusaika alkaa siitä, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi. Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: Äänekosken kaupungin perusturvalautakunta, Hallintokatu 4, PL 24, ÄÄNEKOSKI Pykälät: Lisätietoja 1) Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla

25 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 90 euroa Perusturvalautakunta Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen Tiedoksianto asianosaiselle Pvm klo Äänekosken kaupungin sosiaalitoimi () Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 ) Annettu postin kuljetettavaksi, pvm/tiedoksiantaja Asianosainen () Luovutettu asianosaiselle Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus () Muulla tavoin, miten Asianosainen Vastaanottajan allekirjoitus

26 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkistettu OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (yleinen) Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkai suun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaa timalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. 1 I Oikaisuohje Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain :n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia han kintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkai susta. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vas taanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saa neen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katso taan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistuk seen merkittynä aikana. Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole han kintayksikön hallussa. Toimitusosoite Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: xxx oy/viranomainen PL 555, postinumero käyntiosoite sähköposti Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeu teen. 1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on: (alv 0 %) tavarat ja palvelut terveydenhoito ja sosiaalipalvelut rakennus ja käyttöoikeusurakat

27 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ II Valitusosoitus markkinaoikeuteen Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen. Julkisista hankinnoista annetun lain 86 :n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos: 1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai 2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy. Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 78 :n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa. Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä ta pauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksi neen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vas taanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saa neen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katso taan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistuk seen merkittynä aikana. Valituksen sisältö Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettä vä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää. Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hä nen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, vali tuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, lail lisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, se kä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkami sen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 :ssä säädetään. Valituksen toimittaminen Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakir jat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä. Valituskielto Hankintalain 102 :n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla. Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkina oikeus myönnä

28 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ asiassa käsittelylupaa hankintalain 86 :n mukaisesti. Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle Hankintalain 88 :n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitet tava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markki naoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen. Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot Markkinaoikeus Radanrakentajantie 5, Helsinki puh fax sähköposti:

29 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ OIKAISUVAATIMUSOHJE HANKINTALAIN 15 :N MUKAISISSA, KANSALLISET KYNNYSARVOT ALITTAVISSA HAN- KIN NOISSA (kunnat) 1 Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen (hankintayksikkö) päätök seen tai muuhun hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintayksikölle han kintalain 81 :ssä tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisusta tai kuntalain 89 :ssä tarkoitetun oikaisuvaa timuksen. Oikai sua koskevan vaatimuksen voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumisha kemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen voi lisäksi tehdä kun nan jäsen. Määräaika oikaisua koskevien vaatimusten tekemiselle: Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut tiedon hankintayk si kön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Asianosaisen katsotaan saaneen hankintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi sähköistä tiedoksiantoa käytet täessä sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytet tävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pide tään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimatto muudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoit ta mana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Hankintaoikaisun ja oikaisuvaatimuksen sisältö: Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Valitukseen on merkittävä oikaisua vaati van ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksi kön hallussa. Toimitusosoite: Hankintayksikön / kunnan toimielimen yhteystiedot: Hankintayksikkö/toimielin PL, postinumero ja postitoimipaikka käyntiosoite sähköpostiosoite 1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on: tavarat ja palvelut terveydenhoito ja sosiaalipalvelut rakennus ja käyttöoikeusurakat

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Perusturvalautakunta 25.02.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Lisätiedot

Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle.

Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Viranhaltijapäätös HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Sivistysjohtajan 12.5.2015 16 tekemä viranhaltijapäätös koskien jäänhoitokoneen hankintaa, kumotaan hankintamenettelyssä tapahtuneen

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 25.8.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella. Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukiellot Päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, jos päätös koskee kuntalain 91 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa työ- tai virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Kunnallishallinnossa voidaan päätöksenteon jälkeen tutkia päätökseen ja päätöksentekoon liittyviä erimielisyyksiä ja virheellisyyksiä monin tavoin. Yleensä päätökseen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Oikaisuvaatimusoikeus Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Oikaisuvaatimus, pykälät: Muutoksenhakukiellot / kieltojen perusteet Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen

Lisätiedot

HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet

HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet VALITUSOSOITUS Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 3.2.2015. MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusosoitus

Oikaisuvaatimusosoitus Oikaisuvaatimusosoitus Edellä pykälissä 76, 78, 83 ja 89 tehtyihin päätöksiin ei kunta lain mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallis valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytän

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ).

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ). MUUTOKSENHAKU Kirkkonummen perusturvalautakunnan 25.8.2016 pöytäkirjaan I OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKELPOISUUSKIELTO 92-95, 99, 101, 102, 103, 104, 105 ja 106 Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA KONSERNIJAOSTO Kokouspäivä 3.6.2015 Pykälät 37-41 Sivut 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista

Lisätiedot

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA 26.1.2015 Kärsämäen kunta Keskuskatu 14 86710 KÄRSÄMÄKI S-posti: karsamaen.kunta@karsamaki.fi Attendo ryhmittymä (Attendo Oy & Attendo Terveyspalvelu Oy) Ilmoitettu virallinen sähköposti: satu.karvonen@attendo.fi

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Yhtymäkokous Kokouspvm Pykälä Sivu(t) 16.12.2015 1-7 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Sivistysjohtaja 15.10.2015 7. Kankaanpään kirjaston peruskorjaus ja laajennushankkeen suunnittelijoiden valinta

Sivistysjohtaja 15.10.2015 7. Kankaanpään kirjaston peruskorjaus ja laajennushankkeen suunnittelijoiden valinta KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VIRANHALTIJAPÄÄTÖS Kankaanpään kirjaston peruskorjaus ja laajennushankkeen suunnittelijoiden valinta Hankintayksikkö Kankaanpään kaupunki, sivistyskeskus Hankinnan kohde Kankaanpään

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Oikaisuvaatimusoikeus Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Oikaisuvaatimus, pykälät: Muutoksenhakukiellot / kieltojen perusteet Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muu tosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet.

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muu tosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet. Lieksan ja Nurmeksen kaupungit Tekninen lautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimus

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS SIIKALATVAN KUNTA Tekninen lautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Perusturvalautakunta. AIKA kello 15:30-17:45. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Perusturvalautakunta. AIKA kello 15:30-17:45. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Perusturvalautakunta AIKA 25.03.2015 kello 15:30-17:45 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 22.10.2014 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 21 Uimahallikuljetusten option käyttöönotto lv.2016-2017 HEL 2016-002046 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että suomen- ja ruotsinkielisten vuosiluokkien

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET, HANKINTAOIKAISUOHJEET, VALITUSOSOITUS JA VALITUSOSOITUS MARK KI- NA OI KEU TEEN

OIKAISUVAATIMUSOHJEET, HANKINTAOIKAISUOHJEET, VALITUSOSOITUS JA VALITUSOSOITUS MARK KI- NA OI KEU TEEN OIKAISUVAATIMUSOHJEET, HANKINTAOIKAISUOHJEET, VALITUSOSOITUS JA VALITUSOSOITUS MARK KI- NA OI KEU TEEN KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA KOKOUSPÄIVÄMÄÄRÄ PYKÄLÄT Joensuun seudullinen joukkoliikennejaosto 1.12.2016

Lisätiedot

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani.

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani. OIKAISUVAATIMUS Kunnallisasiat Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, velvolli

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI Viranhaltijapäätös 1. Kaupunkirakenneyksikkö Yhdyskuntasuunnittelu Muuntamontie Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI Viranhaltijapäätös 1. Kaupunkirakenneyksikkö Yhdyskuntasuunnittelu Muuntamontie Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI Viranhaltijapäätös 1 Hakija/asianosainen Joensuun kaupunki Yhdyskuntasuunnittelu Muuntamontie 5 80100 Joensuu 74/08.01.00/2013 Asia Päätöksen perustelut Joukkoliikenteen kesäaikataulujen

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 16.07.2014 AIKA 16.07.2014 klo 13:00-13:40 PAIKKA Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014

Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014 Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014 Uudenmaan matkailun teemoitetut markkinointivideot; tarjousten hylkääminen TouNet Tourism Development in co-opetition in

Lisätiedot

D/794/02.08.00.00.00/2015 Hankinta

D/794/02.08.00.00.00/2015 Hankinta L AHTI Lahden kaupunki Hankintapalvelut Hankintapäällikkö VIRANHALTIJAPÄÄTÖS 16.02.2015/6 fj L: 1 J M N Asianumero Päätöslaji Otsikko Päätösperustelut D/794/02.08.00.00.00/2015 Hankinta Lahden seudun tietoliikennepalveluiden

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 60 67 SIVISTYSLAUTAKUNTA 5/2012

SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 60 67 SIVISTYSLAUTAKUNTA 5/2012 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 60 67 SIVISTYSLAUTAKUNTA 5/2012 Aika Tiistai 7.8.2012 klo 18.00 19.10 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Valli Simo puheenjohtaja Kurtti Arja varapuheenjohtaja Dahl Pasi jäsen Nurminen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kaupunkisuunnitteluvirasto 2/2014 Hallinto-osasto/Ksv 29.04.2014 Hallintopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kaupunkisuunnitteluvirasto 2/2014 Hallinto-osasto/Ksv 29.04.2014 Hallintopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 2 Helsingin kaavoituskatsauksen 2014 postijakelun tilaaminen HEL 2014-005868 T 02 08 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti hallinto-osaston viestintäyksikön esityksestä

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 Asiat 15-20, 24-28, 31-35 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

-2, ALMAAS 25.2.2015 19:00

-2, ALMAAS 25.2.2015 19:00 -2, ALMAAS 25.2.2015 19:00 Kokousaika 25.2.2015 klo 19.00 Kokouspaikka Sievin kunnantalo KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani.

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani. OIKAISUVAATIMUS Kunnallisasiat Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, velvolli

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot