Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 13/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 13/2014 116"

Transkriptio

1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta Aika klo 18:00-18:35 Paikka Klubi Lautturi Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 94 Aloite linja-autopysäkkien katosten rakentamiseksi Valtuustoaloite Pappilanlammen lasku-uoman kunnostamisesta Lausunto Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnoksesta Ilmoitusasiat Jäsenien esitykset 125

2 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta Kokousaika klo 18:00-18:35 Kokouspaikka Klubi Lautturi Läsnä Saari Sirkka puheenjohtaja 18:00-18:35 Haapanen Hannu varapuheenjohtaja 18:00-18:35 Jyrkönen Satu jäsen 18:00-18:35 Kallioinen Mika jäsen 18:00-18:35 Mäkinen Elina jäsen 18:00-18:35 Naukkarinen Santtu jäsen 18:00-18:35 Rostedt Mika jäsen 18:00-18:35 Suonsyrjä Mia jäsen 18:00-18:35 Salomäki Anna-Liisa varajäsen 18:00-18:35 Muu Eräpuro Janne kaupunginhallituksen 18:00-18:35 edustaja Hjulgren Juha tekn.johtaja/esittelijä 18:00-18:35 Laine Päivi pöytäkirjanpitäjä 18:00-18:35 Poissa Mäntylä Anne jäsen Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin lautakunnan jäsenet Hannu Haapanen ja Satu Jyrkönen. Tarkastus suoritetaan kaupungintalolla Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Sirkka Saari Aika ja paikka Kaupungintalo, Allekirjoitukset Päivi Laine Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Hannu Haapanen Aika ja paikka Kaupungintalo, Virka-asema Satu Jyrkönen Allekirjoitus Todistaa toimistosihteeri Päivi Laine

3 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta Aloite linja-autopysäkkien katosten rakentamiseksi 9/ /2015 Tekninen lautakunta 94 Harjunpään vasemmistoliitto ry on tehnyt aloitteen kahden lin ja-auto py säk ki ka tok sen rakentamiseksi Harjunpäähän. Liite 1 Tekninen osasto on selvittänyt Harjunpäässä linja-autoon nousevien mat kus ta jien määriä, rakentamis- ja maanomistusolosuhteita py säkkien kohdalla, pysäkkikatoksen mallia ym. muita asioita katoksien ra ken ta mi sek si, Liite 2 Pysäkkikatos Alamäentielle: Alamäentie on valtion yleinen tie (maantie 2554). Tekninen osasto on ky sy nyt Varsinais-Suomen ELY- keskukselta onko valtiolla mahdol li suus rakentaa ko. kohteeseen pysäkkikatos tai saako Ulvilan kaupunki ELY- keskukselta luvan rakentaa pysäkkikatos ko. kohteeseen. On myös kysytty pysäkkikatoksen ylläpitovelvollisuudesta. Koska mahdollinen pysäkkikatos ei mahdu yleiselle tiealueelle, on tek ni nen osasto kysynyt myös yksityiseltä maanomistajalta mahdollisuutta käyt tää kiinteistön aluetta pysäkkikatoksen rakentamiseksi. Asunto Oy Ulvilan Alamäki omistajan, Tiina Ilveskoski, kanssa on pidet ty palaveri ja maastokatselmus Kaupungilta palaverissa oli vat mukana tekninen johtaja Juha Hjulgren ja työnjohtaja Jani Lah ti nen. Tiina Ilveskoski antoi suullisen luvan rakentaa pysäkkikatos omis ta mal leen Asunto Oy Ulvilan Alamäki kiinteistön alueelle seuraavin eh doin: - pysäkkikatos sijoittuu noin 2 m syvyydeltä kiinteistön puolelle - pysäkkikatoksen kohdalta poistetaan pensasaitaa noin 5 m matkalta ja kuusien oksat poistetaan noin 3 m korkeudelta katoksen kohdalta - pysäkin kohdalle yleiselle tielle rakennetaan sivuojaojarumpu - vastavuoroisesti kaupunki poistaa Asunto Oy Ulvilan Alamäki kiinteis tön takapihalta kaksi koivua. Tekninen osasto on korjannut muutamaa vanhaa pysäkkikatosta mah dol li seen käyttöön joissain kohteissa. Korjatut katokset ovat kaupungin va ras tol la. Korjatut katokset ovat samanlaisia kuin on käytössä Kaas mar kun ti en linja-autopysäkillä, kuva pysäkkikatoksesta on esitetty liit tees sä 2.

4 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta Pysäkkikatos Kullaantielle: Kullaantielle Harjunpään koulun ja neuvolan läheisyyteen ei py säk kika tos ta voi rakentaa tien ja kevyen liikenteen väylän väliin, koska ka tok sen osat olisivat liian lähellä tietä tai kevyen liikenteen väylää ja katos myös peittäisi näkemäalueita pysäkin läheisyydessä. Myöskään ke vyen liikenteen väylän taakse pysäkkikatosta ei voi rakentaa. Mikäli pysäkkikatos rakennetaan Alamäentielle (maantielle 2554), laa di taan pysäkkikatoksen rakentamisesta ja ylläpidosta sopimus Var si nais-suo men ELY- keskuksen kanssa. Pysäkkikatoksen rakentamiseksi osittain Asunto Oy Ulvilan Alamäki kiin teis töl le pyydetään kiinteistön omistajalta allekirjoitus tähän lauta kun nan päätökseen. Valmistelija: Tekninen johtaja Tekninen johtaja Lautakunta päättää, että kaupunki rakentaa liitteen 2 mukaisen pysäk ki ka tok sen vuoden 2015 aikana Alamäentielle (maantie 2554) ja osit tain Asunto Oy Ulvilan Alamäki kiinteistön alueelle kiinteistön omis ta jan, Tiina Ilveskoski, antamin ehdoin. Pysäkkikatoksen rakentamiseksi osittain Asunto Oy Ulvilan Alamäki kiin teis töl le pyydetään kiinteistön omistajalta allekirjoitus tähän lauta kun nan päätökseen. Pysäkkikatoksen rakentamisesta ja ylläpidosta tehdään sopimus Var si nais-suo men ELY- keskuksen kanssa. Mikäli ELY-keskus edellyttää täyden pysäkkilevikkeen rakentamista, tällöin hankkeesta voidaan luopua. Päätös: Täytäntöönpano: Lisätietoja: Liitteet Ehdotus hyväksyttiin. Tekninen osasto Tekninen johtaja Juha Hjulgren tai työnjohtaja Jani Lahtinen. Aloite linja-autopysäkkien katosten rakentamiseksi Aloite linja-autopysäkkien katosten rakentamiseksi, selvitykset

5 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta Valtuustoaloite Pappilanlammen lasku-uoman kunnostamisesta 331/ /2014 Tekninen lautakunta 95 Vasemmistoliiton valtuustoryhmä on tehnyt val tuus toaloit teen Pappilanlammen lasku-uoman kunnostamisesta. Liite 3 Pappilanlammen lasku-uoman kunnostamisesta on laadittu suun nitel ma jo vuonna Suunnitelma on hyväksytty teknisessä lau takun nas sa ja vahvistettu Lasku-uoman kun nos ta mi nen oli aikanaan kaupungin investointisuunnitelmassa esi tet ty vuodelle Suunnitelmassa esitettiin kolme erilaista vaihtoehtoa lasku-uoman kun nos ta mi sek si. Lautakunta päätyi kunnostamisessa vaihtoehtoon 1, joka tar koit ti lasku-uoman puuston hienovaraista raivaamista ja kapean (1,5 m) hakepintaisen polun rakentamisen viereiseltä sorapintaiselta polulta uo man alaosaan. Suunnitelmaselostus ja -piirustus ovat liitteenä Liite 4 Lasku-uoman kunnostamista ei kuitenkaan ole toteutettu. Kaupungilla toimii tällä hetkellä ns. kuntouttavan työtoiminnan vi herra ken ta mis ryh mä, joka mm. siistii rehevöityneitä metsä- ja puistoalueita eri puolilla kaupunkia. Tämän ryhmän työtä ohjaa maankäyttöosasto. Olisi huomattavasti kaupungin keskusta-alueen ympäristökuvaa paran ta va, todella laajasti toivottu ja viherrakentamistyöryhmälle mielekästä työ sar kaa antava tehtävä toteuttaa lasku-uoman kunnostamista laa di tun suunnitelman vaihtoehdon 1 mukaan ainakin välillä Pap pi lan tie-sil ta tie. Kunnostamistyötä voitaisiin mahdollisuuksien mukaan ulottaa myös välille Pappilantie-Torpparinpolku. Hakepintaista ulkoilupolun ra ken ta mis ta toteutettaisiin mikäli se on mahdollista. Myös teknisen osas ton puistotyöntekijät voisivat mahdollisuuksien mukaan osallistua tä hän työhön. Tämä hienovarainen lasku-uoman kunnostaminen ei ole ase makaa van vastaista. Myös kaavoistupäällikkö on päätösesityksen takana.

6 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta Valmistelija: Tekninen johtaja ja kaavoituspäällikkö Tekninen johtaja Päätös: Täytäntöönpano: Lautakunta päättää, että kuntouttavan työtoiminnan vi her ra ken tamis ryh mä toteuttaa tulevina vuosina lasku-uoman kunnostamista vuonna 2007 laaditun suunnitelman vaihtoehdon 1 mukaisesti ainakin välillä Pap pi lan tie-sil ta tie. Kunnostamistyötä toteutetaan mahdollisuuksien mu kaan myös välillä Pappilantie-Torpparinpolku. Hakepintaisen ul koi lu po lun rakentaminen toteutetaan, mikäli se on mahdollista. Myös tek ni sen osaston puistotyöntekijät osallistuvat mahdollisuuksien mukaan tä hän työhön. Ehdotus hyväksyttiin. Asia kaupunginhallitukseen Lisätietoja: kaavoituspäällikkö Tekninen johtaja Juha Hjulgren p tai Mikko Nurminen p Liitteet Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite Pappilanlammen lasku-uoman kunnostamisesta Valtuustoaloite Pappilanlammen lasku-uoman kunnostamisesta, suunnitelmaselostus ja piirustus

7 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta Lausunto Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnoksesta 339/08.00/2014 Tekninen lautakunta 96 Satakunnan liikennestrategian suunnitelmaluonnos, Liite 5 Lausunto suunnitelmaluonnoksesta: Satakunnan liikennestrategiaksi nimetty maakunnan lii ken ne jär jestel mä suun ni tel ma toimii tärkeänä asiakirjana sekä edunvalvonnassa val tion suuntaan että seudullisen kehittämistyön työkaluna. Siihen on kir jat tu maakunnan tärkeimmän liikennejärjestelmän kehittämistarpeet ja nii den pohjalta määritellyt toimenpiteet. Seudullisesti liikennejärjestelmän toimivuuden kannalta tärkeimpiä ky sy myk siä ovat elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaaminen. Eri tyi sen tärkeäksi tavoitteeksi nousee tavarakuljetusten sujuvuus ja te hok kuus mutta myös henkilökuljetusten toimivuus on elinkeinoelämälle tär keäs sä asemassa. Samoin alempiasteisen tieverkon kunnosta huo leh ti mi nen seudullisesti on tärkeää. Liikennestrategian kärkiteemat on valittu oikein. Ne helpottavat hahmot ta maan seudullisia tavoitteita. Sujuvat yhteydet kotimaahan ja ulkomaille - kärkiteemassa, kappale 4.2, esille nousee valtatien 2 turvallisuuden ja toimivuuden var mis tami nen Porin keskustassa, Ulvilan ja Harjavallan välillä sekä Porin sa ta ma yh teyk sis sä. Ulvilassa akuutein ja merkittävin ongelmapiste on valtatien 2 ja Frii ta la-nak ki la maantien tasoliittymä Haistilassa Ket tu met sän yrityspuiston kohdalla. Tasoliittymän parantamiseksi on kin Varsinais-Suomen ELY-keskus laatinut tiesuunnitelman vuon na Laadittu tiesuunnitelma tulisikin saattaa vah vis tet ta vak si vuoden 2015 alussa. Toimiva perusverkko ja liikennepalvelut kärkiteemassa seudulle tär keim piä asioita ovat rahoituksen turvaaminen erityisesti vä hä liiken tei sen tieverkon kuntotason laskun pysäyttämiseksi, pienten kus tan nus te hok kai den liikenneturvallisuustoimenpiteiden toteuttaminen sekä jouk ko lii ken teen lipunhintojen säilyttäminen kilpailukykyisenä. Liikenneturvallisuustoimenpiteiden toteuttamiseksi myös kuntien osal lis tu mi nen rahoitukseen on perusteltua. Valtion rahoituksen leikkaukset se kä perusväylänpidosta että joukkoliikenteen

8 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta rahoituksesta ovat erit täin suuri huoli kunnille. Ilman valtion rahoituksen pitkäjänteisyyttä lii ken ne jär jes tel män kehittämisellä ei ole pohjaa. Rahoituksen li sää mis tar peen nostaminen esille maakunnan lii ken ne jär jes tel mä suun ni tel mas sa on perusteltua. Turvalliset matkat ja kuljetukset -kärkiteemassa tärkeäksi nousee jo nyt aktiivisen liikenneturvallisuustyön ja -yhteistyön jatkaminen Porin seu dul la. Selvityksessä on erittäin hyvin ja selkeästi todettu, sivulla 64, että Ul vi lan ja Harjavallan välillä on tarpeen laatia valtatien 2 ja radan suun tai sen liikenteen ja maankäytön kehittämisselvitys. Mainittakoon, että val ta tien 2 yleissuunnitelmat välillä Pori-Ulvila ja välillä Friitala-Harjavallan kau pun gin raja ovat jo vuodelta Kaikkiaan raportti on hyvin asiantunteva mutta liian pitkä. Tekstin tiivis tä mi nen ja napakoittaminen edunvalvonnan kannalta olisi tarpeen. Pitäisi myös selkeästi määritellä 5-10 seudullista kärkihanketta, joita yhteisesti viedään eteenpäin. Valmistelija: Tekninen johtaja Päätös: Tekninen johtaja Lautakunta antaa Satakunnan lii ken ne jär jes tel mä suun ni tel ma luonnok ses ta em. lausunnon. Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano: Asia kaupunginhallitukseen Lisätietoja: Tekninen johtaja Juha Hjulgren Liitteet Lausunto Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnoksesta

9 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta Ilmoitusasiat Tekninen lautakunta 97 Tekniselle lautakunnalle lähetetään esityslistan mukana luettelo tekni sen lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöksistä ajalla Li säk si ko kouk ses sa ovat nähtävinä seuraavat asiakirjat: Vastaanottotarkastus, pöytäkirja , Päällystystyöt 2014 Lautakunnalle esitettiin varaston tarkastuspöytäkirja Tekninen johtaja: Päätös: Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi sekä hyväksyy täytäntöönpantaviksi teknisen johtajan päätökset, joihin sillä on kuntalain mukainen otto-oikeus. Ehdotus hyväksyttiin.

10 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta Jäsenien esitykset Tekninen lautakunta 98 Mikäli lautakunnan jäsenillä on asioita, jotka heidän mielestään tulee kirjata pöytäkirjaan, tulee heidän toimittaa esityksensä kirjallisina pöytä kirjanpitäjälle viimeistään kokouksessa. Päätös: Anna-Liisa Salomäki jätti aloitteen Puukoulun välikaton korjaamiseksi. Liitteet Aloite Puukoulun välikaton korjaamiseksi

11 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 13/ Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus Muutoksenhakukiellot Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. perusteet Pykälät 95, 96, 97, 98 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät HLainkäyttöL:n 6 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet. Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaati- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. musviran- omainen ja Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite -aika Ulvilan tekninen lautakunta PL ULVILA Pykälät 94 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimuksen sisältö Hankintaoikeisuvaatimusohjeet Oikaisuvaati- Seuraaviin julkista hankintaa koskeviin päätöksiin voi juklkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan asianosainen hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). musviran- omainen ja Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite -aika Ulvilan ---lautakunta PL ULVILA Pykälät Oikaisuvaatimuksen sisältö Kirjallinen hankintaoikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

12 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 13/ Valitusosoitus Valitusviranomainen ja saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen joh- Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen dosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. valitusaika Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Turun hallinto-oikeus PL Turku Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää päivää Markkinaoikeus Postiosoite: Radanrakentajantie 5, Helsinki Puh: Fax: sähköposti: Valitusaika Valitusosoitus hankinta-asioissa Pykälät 14 päivää Valituskirja Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä josta valitusaika on luettava. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja hallintolainkäyttölain 21 :ssä säädetyssä järjestyksessä. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1) : nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) Keurusselän ympäristölautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 14:00-15:10 PAIKKA Keuruun kaupungintalo, Haapamäen huone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 19/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 8 / 2014 120 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 27.11.2014 klo 10.00 11.30 Kokouspaikka Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Saapuvilla

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Aika 16.12.2014 klo 17.30-19.30 Paikka Osallistujat Ilkon kurssikeskus Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri Attila, Marja Haanpää,

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Aika: 13.6.2012 klo 17.00-17.55 Paikka Läsnä Kunnanhallituksen kokoushuone Pia Komppa, puheenjohtaja Jaana Kuitunen Riikka Lång Juha Manninen Petri Ollikainen Vesa Pöyry

Lisätiedot

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä)

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 KOKOUSAIKA: Maanantai 26.3.2007 Kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaupungintalo

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 147 KH 148 Kokouksen järjestäytyminen Lausunto Vihdin Veden jätevesihuollon vaihtoehdot -hankkeen YVA-selostuksesta KH 149 Osavuosikatsaus 2/2014 KH 150 KH 151 KH 152 KH

Lisätiedot

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU Inarin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään, jos Jumala niin suo, 15. toukokuuta 2014 klo 18.00 Ivalon kirkon seurakuntasalissa. ASIALUETTELO

Lisätiedot

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani.

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani. OIKAISUVAATIMUS Kunnallisasiat Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, velvolli

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: 54 Kokouksen avaaminen 55 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Lautakunta keskustelee Haapajärven keskustan osayleis kaavan uudistamisesta ja laajentamisesta tehdyn tarjouksen pohjalta ja päättää jatkotoimista.

Lautakunta keskustelee Haapajärven keskustan osayleis kaavan uudistamisesta ja laajentamisesta tehdyn tarjouksen pohjalta ja päättää jatkotoimista. Tekninen lautakunta 5 20.01.2011 Tekninen lautakunta 74 16.06.2011 Tekninen lautakunta 123 24.11.2011 Tekninen lautakunta 18 15.03.2012 Tekninen lautakunta 28 12.04.2012 Tekninen lautakunta 58 06.09.2012

Lisätiedot