Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2014"

Transkriptio

1 Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2014

2 Sisällys 1 Olennaiset tapahtumat Kiteen kaupungin toiminnassa ja taloudessa vuonna Kaupunginjohtajan katsaus Kiteen kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Yleinen kehitys Kiteen ja Keski-Karjalan seudun kehitys Kiteen kaupungin valtionosuuksien ja verotulojen kehitys Olennaiset muutokset Kiteen kaupungin toiminnassa ja taloudessa tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Kiteen kaupungin henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Ympäristötekijät Selonteko Kiteen kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja -menot Kuntakonsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Konserniyhteisöille asetettujen tavoitteiden toteutuminen Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet Tilikauden tuloksen käsittely Talouden tasapainottamistoimenpiteet Talousarvion toteutuminen Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Käyttötalouden toteutuminen Tarkastuslautakunta Tarkastustoimi Kaupunginhallitus Yleishallinto Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto (123)

3 Varhaiskasvatus Peruskoulutus Toisen asteen koulutus Kirjastopalvelut Vapaa-aikapalvelut Perusturvalautakunta Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Sosiaali- ja perhepalvelut Terveyspalvelut Ikäihmisten palvelut Ympäristölautakunta Rakentaminen ja ympäristön valvonta Tekninen lautakunta Hallinto, kaavoitus ja tukipalvelut Toimitilat Kuntatekniikka Käyttötalous yhteensä Tuloslaskelmaosan toteutuminen Toimintatulot ja menot toimielimittäin Toimintatulot ja menot tulosalueittain Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernilaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Allekirjoitus ja merkinnät Tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat (123)

4 1 Olennaiset tapahtumat Kiteen kaupungin toiminnassa ja taloudessa vuonna Kaupunginjohtajan katsaus Vuonna 2014 Kiteen kaupungin asukasluku pieneni 210 asukkaalla ollen vuoden lopussa Teollisia työpaikkoja oli vuoden 2014 lopussa 874 kpl, missä vähennystä on 53 eli 5,7 prosenttia edellisestä vuodesta. Työttömyysaste vuoden lopussa oli 20,6 prosenttia, missä kasvua edellisestä vuodesta on 3,2 prosenttiyksikköä. Yleinen taloudellinen taantuma ja Venäjän tilanne ovat vaikeuttaneet yritystoimintaa. Kaupungin ja Keti Oy:n yhteiset ponnistelut toiminnan löytämiseksi tyhjiin yritystiloihin eivät johtaneet myönteisiin tuloksiin. Kiteen kaupungin oma taloudellinen ja toiminnallinen tulos viime vuodelta oli erinomainen. Alkuvuodesta valmisteltiin aikaisempina vuosina kertyneiden alijäämien kattamiseksi talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille Ohjelma hyväksyttiin valtuustossa kesäkuussa. Viime vuonna ohjelma toteutui arvioitua paremmin. Tärkein itse tehty taloudellinen tulos on toimintakatteen kasvun pysäyttäminen ja kääntäminen laskuun. Kaupungin toimintakate parani eli pieneni 3,5 prosenttia (2,3 milj. euroa) edellisestä vuodesta. Toimintakatteen näin merkittävä aleneminen on historiallinen Kiteellä. Koko maassa kuntien toimintakate kasvoi ennakkotietojen mukaan 1,5 prosenttia. Toimintakate toteutui 1,8 milj. euroa arviota parempana. Henkilöstön määrä väheni tavoitteen mukaisesti. Henkilöstömenot, 31,4 milj. euroa, pienentyivät edellisestä vuodesta 0,5 prosenttia. Tämä tapahtui siitä huolimatta, että yöhoito ja Heinoniemi- Villala-Hummovaara alueen kotipalvelutoiminta otettiin ostopalveluista omaksi toiminnaksi. Edellisen kerran henkilöstömenot ovat pienentyneet vuonna Kaikilla toimialoilla toteutettiin pysyviä rakenteellisia muutoksia ja hallintoa kevennettiin. Maltillinen palkkaratkaisu auttoi henkilöstömenojen pienentämisessä. Palvelujen ostot, 36,2 milj. euroa, pienenivät edellisestä vuodesta 2,6 prosenttia. Henkilöstömenot ja ostopalvelut, yhteensä 67,6 milj. euroa (89,9 prosenttia toimintamenoista), pienenivät 1,1 milj. euroa. Maksetut avustukset pienenivät 0,8 milj. euroa, johon suurin selittäjä on se, että vuonna 2013 kaupunki maksoi kuntaliitossopimuksen mukaisesti yhdistymisavustuksesta Kesälahden Vuokratalot Oy:lle yhtiön talouden tasapainottamiseen euroa. Vuoden alussa valmisteltu ja valtuuston hyväksymä ja voimaan tullut hallintosääntö selkeytti johtamista ja vastuita. Kaupungin organisaatio jakautuu neljään palvelukeskukseen. Palvelukeskusten toimialajohtajat ovat kaupunginjohtajan suorassa alaisuudessa. Henkilöstöhallinto ja muut kaupunginjohtajan esikuntaan kuuluneet alueet siirrettiin hallintojohtajan alaisuuteen. Perusturvan hoito- ja hoivaketjun johtaminen uudistettiin perustamalla koko toiminnasta vastaava hoito- ja hoivatyön päällikön virka. Siihen liittyen tehtiin järjestelyjä ikäihmisten palveluissa ja terveyspalveluissa. Sivistystoimen johtamisjärjestelmää uudistettiin ja vastuuta jaettiin koulunjohtajille. Toimialat saavuttivat toiminnalliset tavoitteet hyvin. 16 tulosalueesta 13 saavutti myös taloudelliset tavoitteet. Valtuustoon nähden sitovat käyttötalouden nettomenojen ylitykset olivat yhteensä 0,9 milj. euroa (1,4 prosenttia). Verotulot, 36,8 milj. euroa, kasvoivat 7,5 prosenttia (2,6 milj. euroa). Kaupunki nosti tuloveroprosenttia yhdellä prosenttiyksiköllä 22,5 prosenttiin. Verotulojen kasvusta noin puolet johtuu veroprosentin nostosta. Kuntien jako-osuutta yhteisöveron tuotosta nostettiin vuoden 2014 alusta. Tuloverot (31,7 milj. euroa) kasvoivat 6,8 prosenttia, kiinteistövero (3 milj. euroa) 11 prosenttia ja 4 (123)

5 yhteisövero (2,1 milj. euroa) 13 prosenttia edellisestä vuodesta. Verotulot toteutuivat kaksi miljoonaa euroa talousarviota parempana. Valtionosuudet, 37,9 milj. euroa, kasvoivat 8,5 prosenttia (3 milj. euroa) edellisestä vuodesta. Kasvusta puolet, 1,47 miljoonaa euroa, on Kiteen saamaa harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta. Kitee haki ja sai myös lukiokoulutuksen harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta 0,2 miljoonaa euroa. Yhdistymisavustusta Kitee sai 0,6 milj. euroa (0,8 milj. euroa edellisenä vuonna). Valtionosuudet toteutuivat 2,3 miljoonaa talousarviota parempana. Rahoitustuotot ja -kulut toteutuivat 0,4 milj. euroa budjetoitua parempina. Tämä johtui siitä, että korkomenot olivat arvioitua huomattavasti pienemmät. Toimintakate, - 64 milj. euroa, pieneni eli parani 3,5 prosenttia ja oli 1,8 milj. euroa arviota parempi. Vuosikate oli 10,9 milj. euroa ja oli 6,4 milj. euroa arviota parempi. Poistot, 2,4 milj. euroa, kasvoivat 0,2 milj. eurolla. Tilikauden tulos oli 8,5 milj. euroa. Tilikauden ylijäämä oli 8,7 milj. euroa, mikä on 6,3 milj. euroa talousarviota parempi. Terveyskeskus valmistui elokuussa ja Arppen yhtenäiskoulun rakentaminen alkoi viime vuonna. Nettoinvestoinnit olivat yhteensä 6,4 milj. euroa. Kaupungin velkamäärä vuoden lopussa oli 21,8 milj. euroa, 1981 euroa/asukas. Velkamäärä väheni 2,7 milj. euroa. Kiteen kaupungin kertynyt alijäämä vuoden lopussa oli 2,4 milj. euroa eli 215 euroa/asukas. Tulos syntyy tekemällä, harvoin, jos koskaan, itsestään. Tavoitteellinen ja suunnitelmallinen toiminta, perustehtäviin keskittyminen, selvät vastuut, henkilöstön ajan tasalla pitäminen, henkilöstön sitoutuminen, säännöllinen toiminnan ja talouden seuranta ja tarvittaessa nopea reagointi olivat tuloksen takana. Viime vuosi osoitti, että kaupunki pystyy itse omin toimin vaikuttamaan taloutensa kehitykseen. Toimintakate pieneni 3,5 prosenttia. Myös verorahoitus (verotulot ja valtionosuudet) toteutui erinomaisesti kasvaen 7,9 prosenttia. Kaikki tilinpäätöksen tunnusluvut paranivat viime vuonna. Kuntaliitoksen tuomat mahdollisuudet talouden kohentamiseen pystyttiin käyttämään samalla kun kaupungin järjestämät palvelut säilyivät hyvällä tasolla. Vaikka tulos oli erinomainen, talouden haasteet jatkuvat. Suomen kansantalouden taantuma jatkuu ja julkisen talouden korjaustoimet jatkuvat. Sote- ja toisen asteen koulutuksen uudistukset jäivät ratkaistaviksi eduskuntavaalien jälkeen. Verorahoituksen määrä riippuu kansantalouden kehityksestä ja tulevasta lainsäädännöstä. Kiteen kaupungin suurin haaste on alueen vaikea työllisyystilanne. Kaupungin taloutta on edelleen parannettava valtuuston päätösten mukaisesti, jotta haasteista selvitään myös jatkossa. Kiitän henkilökuntaa ja luottamushenkilöitä yhteisestä tavoitteellisesta toiminnasta ja tavoitteissa onnistumisesta! Kiteellä Eeva-Liisa Auvinen, kaupunginjohtaja 5 (123)

6 1.2 Kiteen kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Ylintä päätösvaltaa kaupungissa käyttää kaupunginvaltuusto, jossa on 35 jäsentä. Kaupunginvaltuuston päätökset valmistelee ja toimeenpanee kaupunginhallitus, jossa on yhdeksän jäsentä. Kaupunginvaltuusto valitsee tilintarkastajan, jäsenet kaupunginhallitukseen sekä lauta- ja johtokuntiin. Kaupunginvaltuuston kokoonpano 2014 Kansallinen Kokoomus 6 Suomen Keskusta 13 Suomen Kristillisdemokraatit 2 Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 7 Perussuomalaiset KITEE - ryhmä 6* 1* YHTEENSÄ 35 *) saakka Perussuomalaisten valtuustoryhmässä oli seitsemän jäsentä. Erkki Arovainio erosi ryhmästä , minkä jälkeen Perussuomalaisten valtuustoryhmään jäi kuusi valtuutettua. Erkki Arovainio perusti KITEE-nimisen valtuustoryhmän. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana toimi Sinikka Musikka (KESK), ensimmäisenä varapuheenjohtajana Sami Palviainen (PS) ja toisena varapuheenjohtajana Kari Sutinen (KOK). Valtuusto kokoontui päätöskokoukseen 9 kertaa vuonna (123)

7 Kaupunginhallituksen kokoonpano Varsinainen jäsen Pj. Esa Lahtela (SDP) I varapj. Ari Asikainen (KESK) II varapj. Osmo Pirhonen (PS) Jäsenet: Kirsi Hirvonen (KESK) Birgitta Muukkonen (SDP) Seija Pajatie (PS) Timo Päivinen (KOK) Kaisa Saari (KOK) Unto Väkeväinen (KESK) Henkilökohtainen varajäsen Vesa Parviainen (SDP) Raimo Oksman (KESK) Marko Koskinen (PS) Liisa Ratilainen (KESK) Tuula Sarvi (SDP) Arja Havukainen (PS) Timo Rahunen (KOK) Susanna Wilén (KOK) Kari Pennanen (KESK) Kaupunginhallituksen esittelijänä toimi kaupunginjohtaja Eeva-Liisa Auvinen. Pöytäkirjanpitäjänä toimi saakka vs. talousjohtaja ja alkaen va. hallintojohtaja Jari Tuononen. Valtuuston valitsemat muut toimielimet: - Keskusvaalilautakunta - Tarkastuslautakunta - Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta - Perusturvalautakunta - Ympäristölautakunta - Tekninen lautakunta Lisäksi valtuusto on nimennyt valtuustokaudeksi: - Kiinteistötoimitusten uskotut miehet - Käräjäoikeuden lautamiehet Tilivelvolliset Kiteen kaupungissa v. 2014: Luottamushenkilöt: Kaupunginhallituksen jäsenet Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet Perusturvalautakunnan jäsenet Ympäristölautakunnan jäsenet Teknisen lautakunnan jäsenet 7 (123)

8 Viranhaltijat: Kaupunginjohtaja Eeva-Liisa Auvinen Vs. Talousjohtaja, va. hallintojohtaja Jari Tuononen saakka Va. hallintojohtaja Jari Tuononen alkaen Vs. kehitysjohtaja Tiina Eskelinen saakka Talousjohtaja Eija Hämäläinen alkaen Maaseutupäällikkö Katja Turtiainen Sivistysjohtaja, perusopetuksen rehtori Erkki Kontro Lukion rehtori Kyösti Värri Varhaiskasvatuksen päällikkö Eine Kettunen Kirjastotoimenjohtaja Sinikka Panttila Vapaa-aikapäällikkö Tapio Niskanen Perusturvajohtaja Markku Kipinä 1.5. alkaen Vs. perusturvajohtaja Mervi Paddar saakka Sosiaali- ja perhepalvelujen päällikkö Mervi Paddar Terveyspalvelujen päällikkö Sirpa Kojo saakka Ikäihmisten palvelupäällikkö Marja-Riitta Väistö-Honkanen saakka Tekninen johtaja Antti Asikainen Ympäristöpäällikkö Marketta Lintinen Kiinteistöpäällikkö Tapani Hirvonen Kuntatekniikan päällikkö Kauko Hirvonen Vuoden 2014 talousarviossa todettiin, että johtamisjärjestelmää tulee uudistaa ja hallintoa keventää. Tämän vuoksi hallintosääntö ja sen myötä viranhaltijaorganisaatiota uudistettiin viime vuonna. 8 (123)

9 9 (123)

10 1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Yleinen kehitys Kansainvälisen talouden kehittyminen on viime aikoina ollut kaksijakoista. Valtiovarainministeriön arvion mukaan Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa kasvunäkymät ovat hyvät ja vuonna 2015 molempien maiden kasvun ennustetaan olevan noin kolmen prosentin tuntumassa. Euroalueen tilanteen taas ennustetaan jatkuvan vaisuna. Vuonna 2014 kasvua kertyi hieman yli prosentin verran ja vuosi 2015 näyttää vain hiukan paremmalta. Saksan kasvunäkymät ovat heikentyneet ja seuraavien kahden vuoden aikana kasvu jää puoleentoista prosenttiin. Ruotsissa kasvu jatkuu euroaluetta nopeampana. Suomen talouden odotetaan kasvavan hieman muuta Eurooppaa hitaammin ja työllisyysnäkymien odotetaan pysyvän edelleen heikkoina. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Suomen bruttokansantuote väheni 0,1 prosenttia vuonna Vuoden 2014 talouskehitys oli bruttokansantuotteella mitattuna varsin tasaista. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä viennin ja investointien väheneminen laski bruttokansantuotetta 0,2 prosenttia. Viennin piristyminen toisella vuosineljänneksellä käänsi myös bruttokansantuotteen kasvuun hetkellisesti, mutta viimeisellä vuosineljänneksellä bruttokansantuote laski jälleen hieman yksityisen kulutuksen hiipumisen myötä. Koska bruttokansantuotetta kertyi ennakkotietojen mukaan hieman edellistä vuotta vähemmän ja koska työllisyystilanne heikkeni vuoden kuluessa, voidaan todeta viime vuoden olleen jo kolmas peräkkäinen taantumavuosi Suomen taloudessa. Suomen talouden kehitys oli vuonna 2014 hieman muuta EU-aluetta heikompaa. Kuntaliiton mukaan kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 yhteenlaskettu tulos oli lähes edellisvuoden tasolla, kun ei huomioida kunnallisten liikelaitosten yhtiöittämisen tuomia kertaluonteisia tuottoja. Heikko talouskehitys ja kasvava työttömyys ovat hidastaneet kuntien verotulojen kasvua sekä lisänneet kuntien menoja. Vaikka peräti 156 kuntaa nosti tuloveroprosenttiaan vuodelle 2014, kunnallisverotulot kasvoivat vain 1,3 %. Kiinteistö- ja yhteisöverot kasvoivat yli 10 %. Kiinteistöverouudistus selittää ison osan kiinteistöverojen kasvusta. Maltillinen palkkaratkaisu, kuntien toimintojen tehostaminen ja ammattikorkeakoulujen yhtiöittäminen vaikuttivat siihen, että toimintamenot kasvoivat erittäin maltillisesti, alle puoli prosenttia. Kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen tehtiin vuonna 2014 noin 360 miljoonan euron lisäleikkaus. Tällä vaalikaudella tehtyjen valtionosuusleikkausten yhteismäärä oli viime vuonna 1,2 miljardia euroa. Tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu tilikauden tulos oli 1,86 miljardia euroa. EU-direktiivistä johtuneen liikelaitosten yhtiöittämisen osuus tästä oli arviolta 1,4 mrd euroa, mikä on kirjanpidollista tuottoa eikä vaikuta kuntien rahoitusasemaan. Kuntaliiton mukaan kunnat tehostivat toimintaansa vuonna Henkilöstökuluja vähennettiin noin 400 miljoonalla eurolla ja veroprosenttien korotukset lisäsivät verotuloja noin 390 miljoonalla eurolla. Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta kasvoi seitsemän prosenttia edellisvuodesta. Kunnilla on nyt lainaa 2733 euroa jokaista asukasta kohti. Kuntakokoluokittain asukaskohtainen velka jakaantuu tasaisesti. Valtionosuusleikkauksista ja heikosta verotulokehityksestä johtuen kuntien tulorahoitus ei riittänyt kattamaan investointeja, mikä selittää lähes kokonaan kuntien velkaantumisen kasvun. Käyttötalousmenojen katteeksi velkaa ei juuri otettu. 10 (123)

11 1.3.2 Kiteen ja Keski-Karjalan seudun kehitys Kiteen asukasluku vuoden 2014 lopussa oli , eli 210 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Syntyneitä oli 80 ja kuolleita 185. Kiteelle muutti 303 asukasta ja Kiteeltä pois 448 asukasta. Maahanmuuttajia Kiteelle muutti 57 ja pois Kiteeltä 7 henkilöä. Kiteen kaupungin ja koko Keski-Karjalan alueen työllisyys on heikentynyt viime vuosina. Vuoden 2014 lopussa Keski-Karjalassa oli työttömänä henkilöä, mikä on 131 henkilöä (9,0 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Seutukunnan työttömyysaste oli 20,4 prosenttia. Työttömyys lisääntyi sekä Kiteellä, Tohmajärvellä että Rääkkylässä. Kiteen työttömyysaste oli vuoden 2014 lopussa 20,6 prosenttia, kun se vuotta aikaisemmin oli 17,4 prosenttia. Tohmajärven työttömyysaste kasvoi 19,9 prosentista 20,3 prosenttiin ja Rääkkylän 19,1 prosentista 19,9 prosenttiin. Kiteellä työttömiä työnhakijoita oli vuoden 2014 lopussa yhteensä 977 henkilöä, 132 henkilöä enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömien osuus työvoimasta vuoden 2014 lopussa oli Pohjois-Karjalassa 17,5 %. ELY-keskusalueista korkein työttömyysaste, 19,1%, oli Kainuussa. Keski-Suomen työttömyysaste oli 17,9 % ja Lapin 17,3 %. Vain Pohjanmaalla työttömien osuus työvoimasta oli alle 10 %. Koko maassa työnvälitystilastosta laskettu työttömien osuus työvoimasta oli 13,9 %. Pohjois-Karjalassa oli joulukuun lopussa työtöntä työnhakijaa, 525 henkilöä (4,2 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Marraskuun lopusta työttömien määrä lisääntyi runsaalla henkilöllä. Edellisen kerran työttömien määrä oli yhtä korkealla heinäkuussa 2009, jolloin työttömiä oli hieman yli Koko maassa työttömiä vuoden 2014 lopussa oli 10,1 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin Kiteen kaupungin valtionosuuksien ja verotulojen kehitys TP 2013 TA 2014 TP 2014 Verotulot yhteensä Kunnan tulovero Kiinteistövero Osuus yhteisöveron tuotosta Valtionosuudet yhteensä josta Harkinnanvarainen valt. os. korotus Valt.osuuksien vähenemisen korvaus Yhdistymisavustus Vuonna 2014 Kiteen kaupungin verotulot kasvoivat noin 2,6 miljoonaa euroa, eli 7,5 prosenttia edellisvuodesta. Noin puolet verotulojen kasvusta selittyy tuloveroprosentin nostamisella ja puolet verotulojen yleisellä kasvulla. Tuloverot kasvoivat 6,7 prosenttia edellisvuodesta. Kiinteistöveroja kertyi 11 prosenttia edellisvuotta enemmän ja yhteisöveron tuottoa 13 prosenttia enemmän. 11 (123)

12 Verotulojen kehitys vuosina Käyttötalouden valtionosuuksien kehitys vuosina Valtionosuudet kasvoivat edellisvuodesta lähes kolme miljoonaa euroa, 8,5 prosenttia. Kasvusta puolet, eli 1,47 miljoonaa euroa on harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta. Yhdistymisavustusta saatiin euroa ja kuntaliitoksesta johtuvaa valtionosuuksien vähenemisen korvausta euroa. 12 (123)

13 Olennaiset muutokset Kiteen kaupungin toiminnassa ja taloudessa tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen Käyttötalousosa toteutui jo leikattua talousarviotakin paremmin ja toimintakate (nettomenot) pieneni 3,5 % edellisestä vuodesta ollen 1,8 milj. euroa talousarviota parempi. Toiminnan tehostamista koskevia toimintatavan muutoksia tehtiin ja toimintoja järjesteltiin uudelleen yli toimialarajojen. Henkilöstöä vähennettiin. Toimintakatteen kehitys vuosina Kaupunki sai harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta 1,47 miljoonaa euroa. Huolimatta talouden taantumasta ja työttömyyden kasvusta tuloveroja kertyi yli arvion. Työttömyysturvalain muutos siirtää kunnille aikaisempaa suuremman vastuun työllisyyden hoidon menoista. Kiteellä sen on arvioitu tarkoittavan noin 0,5 miljoonan euron menojen lisäystä vuonna 2015 ellei työllistämistoimenpiteissä onnistuta. Kaupunginhallitus hyväksyi työllisyysohjelman Ohjelman toteutumista seurataan kuukausittain. Kiteen kaupunki on tehnyt sopimuksen Mehiläinen Oy:n kanssa Kiteen hoivakodin toiminnan siirtymisestä Kiteen kaupungin omaksi toiminnaksi liikkeen luovutuksella alkaen. Hoivakodin toiminta on tehostettua palveluasumista ja yksikössä on 43 paikkaa. Työntekijät siirtyivät liikkeen luovutuksessa kaupungin palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Kiinteistön omistaa Hemsö Samhällsfastigheter Finland Oy. Vuokrasopimus on siirretty Kiteen kaupungille. Työttömyysaste helmikuun lopussa 2015 oli Kiteellä 20,4 % (-0,2 %-yksikköä vuoden vaihteeseen) ja oli maakunnan kolmanneksi korkein. Sekä soteuudistuksen että toisen asteen koulutuksen rakenneuudistuksen valtakunnalliset ratkaisut siirtyivät ratkaistaviksi vasta eduskuntavaalien jälkeen. 13 (123)

14 Vuosikatteen kehitys vuosina , /asukas Vuosikate asukasta kohden on yleisesti käytetty tunnusluku tulorahoituksen riittävyyden arvioinnissa. Kuntakohtainen tavoitearvo tunnusluvulle saadaan jakamalla keskimääräinen vuotuinen investointitaso asukasmäärällä. Vuosikate %:a poistoista vuosina (123)

15 1.4 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Kiteen kaupungin, kuntakonsernin ja koko julkisen sektorin toiminnan kehittymiseen pidemmällä aikavälillä vaikuttaa Euroopan, Venäjän ja Suomen talouskasvun suunta. Suomessa erityisesti vientiteollisuuden kehittyminen ja menestyminen ovat avaintekijöitä koko kansantaloudelle. Tällä hetkellä kasvunäkymät ovat Euroopassa hyvin vaisut. Suomen talouden arvioidaan kehittyvän keskimääräistä hitaammin ja työllisyysnäkymät ovat heikot. Edellä mainitut tosiasiat ovat sellaisia, joihin kaupunki ei voi vaikuttaa. Kun tähän yhdistetään Kiteen ja koko Keski-Karjalan heikko työllisyystilanne näkymät ovat haastavat. Alueen työllisyystilanteeseen kaupunki voi jossain määrin vaikuttaa. Viime vuoden toimenpiteet ja tulos Kiteen kaupungin omassa organisaatiossa osoittavat, että paljon on mahdollista tehdä ja saada aikaan omilla päätöksillä. Viime vuonna aloitettiin kaupungin talouden kuntoon saattaminen toden teolla ja sitä työtä jatketaan. Vain taloudeltaan terve kunta on houkutteleva ja uskottava alue yrityksille sijoittua. Hyvinvoivalla kunnalla on myös paremmat mahdollisuudet osallistua aktiivisesti työllisyyden ja yritystoiminnan kehittämiseen. Talouden tervehdyttäminen lähti vuonna 2014 arvioitua paremmin käyntiin. Tämä on hyvä asia, sillä työllisyys heikkeni, asukasluku väheni ja yleinen taloudellinen tilanne pysyi heikkona. Kaupungin tavoitteena on huolehtia myös tulevina vuosina niistä perustehtävistä, jotka sillä on. Visiona on itsenäinen, taloudeltaan terve Keski-Karjalan keskus vuonna Kaupungin investointitaso on korkea. Keskimääräiset poistonalaisten investointien omahankintamenot vuosina ovat kaksinkertaiset verrattuna keskimääräisiin suunnitelman mukaisiin poistoihin vastaavana ajankohtana. Tämä merkitsee sitä, että tulevien vuosien tulorahoituksen (vuosikatteen) on oltava vuosittain keskimäärin lähes 3 miljoonaa euroa poistoja suuremmat, jottei kaupunki velkaannu lisää. Tämän ajanjakson suurimmat investoinnit on jo päätetty ja ne ovat Kiteen terveysasema, Arppen koulu ja Kesälahden peruspalveluinvestoinnit. 1.5 Kiteen kaupungin henkilöstö Henkilöstön määrä vuoden 2014 lopussa oli 696 henkilöä, joista vakinaisia 545. Vuoden 2013 lopussa henkilöstömäärä oli yhteensä 732 henkilöä. Viime vuonna kaupunki otti omaksi toiminnaksi ostopalveluista yöhoidon ja Heinoniemi-Villala-Hummovaara alueen kotipalvelutoiminnan. Näiden myötä uusia vakinaisia vakansseja tuli 13 kpl. Huolimatta tästä vakinaisen henkilöstön määrä väheni 4 henkilöllä. Ottaen huomioon ostopalvelujen siirron omaksi toiminnaksi vakinainen henkilöstö vähentyi 17 henkilöllä edellisestä vuodesta. Henkilöstömäärän vähentäminen toteutui tavoitteen mukaisesti. Henkilöstömenot, euroa, vähenivät edellisestä vuodesta euroa. Ottaen huomioon ostopalvelujen muuttamisen omaksi toiminnaksi muutos on erittäin merkittävä. Edellisen kerran henkilöstömenot vähenivät Kiteellä vuonna Kiteen kaupungin henkilöstöstä laaditaan vuosittain erillinen henkilöstökertomus. Se sisältää tarkempia henkilöstöä kuvailevia tunnuslukuja, jotka kertovat henkilöstön tilasta, toiminnasta, tuloksista ja kustannuksista. 15 (123)

16 1.6 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Kaupungin viime vuoden tulos paransi merkittävästi kaupungin taloudellista asemaa. Kertynyt alijäämä pieneni 11,1 milj. eurosta 2,4 milj. euroon. Myös korollisen velan määrä kääntyi laskuun. Edellisenä vuonna merkittävimmäksi arvioitu riski on siten pienentynyt. Tästä huolimatta kaupungin talous on edelleen alijäämäinen. Näköpiirissä ei ole ulkoisia asioita, jotka vahvistaisivat kaupungin taloutta. Kaupungin on siksi itse, omin toimin, jatkossakin hoidettava talouttaan määrätietoisesti ylijäämäiseksi. Omavaraisuusaste eli oman pääoman osuus taseen loppusummasta on 45,4 %. Tämä luku mittaa kaupungin vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Tavoitetasona pidetään 70 % omavaraisuutta. 50 %:n tai sitä alempi omavaraisuusaste merkitsee kuntataloudessa merkittävän suurta velkarasitetta. Korkoriskiä kasvattaa edelleen korkea lainamäärä, 21,8 milj. euroa. Korkotaso on erittäin alhainen, mutta tilanne voi muuttua. Kahden prosenttiyksikön nousu kaupungin lainojen korkokannassa merkitsee yli euron korkomenojen vuosittaista kasvua. Tavoitteena on vähentää lainamäärää tulevina vuosina. Omavaraisuusprosentin kehittyminen Henkilöstön keski-ikä on 51 vuotta, mikä on valtakunnallista keskiarvoa korkeampi. Kaupungin vakituisesta henkilökunnasta 66 % on yli 50-vuotiaita. Eläke-ennusteen mukaan kaupungin vakituisesta henkilöstöstä on eläköitymässä joka neljäs työntekijä vuoden 2018 loppuun. Henkilöstön ikärakenne toisaalta mahdollistaa henkilöstömäärän vähentämisen joustavasti toisaalta asettaa työnantajalle haasteita henkilökunnan työkyvyn ylläpitämisessä ja kokemustiedon siirtämisessä seuraajille. Kaupungilla on hyviä välineitä työhyvinvoinnin edistämiseen mm. Kaari-malli, joita on käytettävä tehokkaasti myös jatkossa. Kaupungin omistama kiinteistömassa on tarpeeseen nähden edelleen liian suuri. Siitä aiheutuu kaupungille tarpeettomia käyttökustannuksia. Talouden tasapainottamisen yhteydessä päätettiin palvelutuotannossa tarvittavat tilat. Lopuista tulee luopua myynnin. purkamisen tai vuokraamisen kautta. Viime vuonna myytiin kaksi tyhjilleen jäänyttä koulua. Sisäilmaongelmat tai niiden epäilyt ovat aiheuttaneet ja aiheuttavat kaupungille vuosittain merkittäviä kustannuksia. Tavanomaisiin kiinteistöihin kohdistuviin riskeihin on varauduttu vakuutuksin. Kaupunki suojautui riskeiltä vakuutuksin eurolla vuonna (123)

17 Kaupunkikonserniin kuuluvien molempien vuokrataloyhtiöiden käyttöasteet ovat huolestuttavan alhaiset. Valtuusto päätti omavelkaisen takausajan jatkamisesta Kiinteistö Oy Kesälahden Vuokratalojen kuudelle lainalle yhtiön talouden tervehdyttämisohjelman mukaisesti. Tämän yhtiön talouden tasapainottaminen tulee olemaan erittäin haasteellinen tehtävä. Heikko työllisyystilanne ja teollisten työpaikkojen menetykset ovat merkittävä riski kaupungin asukasluvun, valtionosuuksien ja verotulojen myönteiselle kehittymiselle. Lainsäädännölliset muutokset vaikuttavat luonnollisesti kaupungin toimintaympäristöön. 1.7 Ympäristötekijät Kiteen kaupungin ympäristöviranomaisena toimii ympäristölautakunta. Ympäristölautakunnan alaisuudessa toimii ympäristöpäällikkö, joka valvoo ympäristösuojelulain ja muiden toimintaa ohjaavien lakien noudattamista. Ympäristölautakunta on antanut toiminnastaan erillisen toimintakertomuksen. 2 Selonteko Kiteen kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä Kaupungin toiminnan ohjauksessa noudatetaan voimassa olevaa hallintosääntöä ja Kuntalakia sekä erityislainsäädäntöä ja kunnan omia ohjeita. Kaupunginhallitus vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä. Lisäksi kaikki ne kaupungin toimielimet ja viranhaltijat, joille on annettu toimivaltaa kunnan varojen käytössä ja jotka toimivat kunnan viranomaisina vastaavat sisäisen valvonnan toteuttamisesta. Kiteen kaupunginhallitus on hyväksynyt sisäisen valvonnan ohjeen. Toimialajohtajat ovat antaneet pyydetyt selonteot kaupunginjohtajalle toimialansa vuoden 2014 sisäisen valvonnan suunnitelmasta, toteutetusta sisäisestä valvonnasta, keskeisistä havainnoista ja tehdyistä toimenpiteistä. Toimialat ovat noudattaneet sisäisessä valvonnassa kaupungin sisäisen valvonnan ohjetta. Suoritetuissa valvontatoimenpiteissä, joilla varmistetaan sisäisiä menettely- ja toimintatapoja sekä varmistetaan toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus, on korjattu vähäiset virheelliset menettelyt heti kun ne on havaittu. Vesisopimusten tarkastuksen yhteydessä havaittiin, että Kesälahden vesihuoltolaitokseen liittyneistä kiinteistöistä osaa ei inhimillisen virheen vuoksi ollut laskutettu veden käytöstä pisimmillään 7 vuoteen. Kiinteistöjä tiedotettiin asiasta ja laskutus tehtiin takautuvasti vesimittarin lukeman perusteella. Jälkikäteislaskutuksen suuruus oli ,65 euroa, alv 0%. Saatavien seurantaa tehostettiin. Kuukausittain toimitettiin toimialajohtajille ja kaupunginjohtajalle raportit erääntyneistä saatavista. Ostolaskujen oikeellisuuden tarkastukseen on kiinnitetty huomiota. Laskujen kiertonopeudessa oli edelleen jonkin verran viivettä. Johtoryhmä on kehottanut toimialoja kiinnittämään huomiota laskujen kiertonopeuteen. Kirjanpito ja talouden seuranta oli ajan tasalla koko vuoden. Raportointia kehitettiin. Toteutumisraportteja käytiin läpi johtoryhmässä, esimiesten palavereissa, yksiköiden palavereissa ja henkilöstöinfoissa. Henkilöstömäärän seuraaminen liitettiin raportteihin. Kaupunginhallitukselle ja lautakunnille raportoitiin kuukausittain, valtuustolle kolman- 17 (123)

18 nesvuosittain. Talouden poikkeamiin reagoitiin. Valtuustoon nähden sitovan tason nettomenoylityksiä käyttötaloudessa oli 0,9 milj. euroa, 1,4 %. Ylitysten syyt on selvitetty talousarvion toteutumisvertailussa. Valtuuston hyväksymän talouden tasapainottamissuunnitelman ja toimenpideohjelman toteutumista seurattiin. Erilaisia toiminnan järjestämisvaihtoehtoja valittaessa on otettu huomioon taloudellinen näkökulma. Pitämättömiä vanhoja vuoden 2013 lomia (lomanmääräytymisvuonna ansaittuja, olisi tullut pitää mennessä) oli pitämättä tehdyn sisäisen tarkastuksen mukaan yli 130 henkilöllä. Esimiehiä kehotettiin huolehtimaan siitä, että vuosilomat pidetään ajallaan. Asia on korjaantunut. Investointeihin ja käyttötalouden hankkeisiin on haettu ulkopuolista rahoitusta, mikäli saamisen edellytykset ovat täyttyneet. Käytössä olevat esimiesten aamukahvitilaisuudet ovat osoittautuneet onnistuneeksi tavaksi tiedottaa ajankohtaisista asioista esimiehille sekä kuulla ja tukea heitä tehtävässään. Toimialoilla oli käytössä säännölliset palaverit. 18 (123)

19 3 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus 3.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen Tuloslaskelma kuvaa tilikaudelle jaksotettujen tulojen riittävyyttä tilikaudelle jaksotettujen menojen kattamiseen. TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Tilinpäätössiiirrot TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/kulut% 14,8 14,2 Vuosikate/Poistot% 455,4 133,2 Vuosikate, euroa/asukas Asukasmäärä (123)

20 3.2 Toiminnan rahoitus RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet inv Pysyvien vast hyödykk luov.tulot Toiminnan ja invest rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainojen muutokset Antolainasaamisten lisäys Antolainasaamisten vähennys 11 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen Vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset 237 Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, Investointien tulorahoitus % 161,7 59,7 Lainanhoitokate 2,0 0,6 Kassan rittävyys, pv 13 7 Asukasmäärä (123)

21 21 (123)

22 3.3 Rahoitusasema ja sen muutokset TASE JA SEN TUNNUSLUVUT VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 0 Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet 6 3 Ennakkomaksut ja keskener. hank Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset Liittymismaksut ja muut saamiset TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot 0 1 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ (123)

23 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Arvonkorotusrahasto Edellisten kausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET Poistoero PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot 0 1 Lahjoitusrahastojen pääomat 8 9 Muut toimeksiantojen pääomat VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä 0 0 Saadut ennakot Liittymämaksut ja muut velat Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä 0 21 Ostovelat Muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste % 45,4 33,8 Suhteellinen velkaantuneisuus % 36,8 44,1 Kertynyt alijäämä, Kertynyt alijäämä/asukas Lainakanta , Lainakanta , /asukas Lainasaamiset, Asukasmäärä (123)

24 3.4 Kokonaistulot ja menot Kokonaistulojen ja -menojen laskelma laaditaan tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta, jotka sisältävät vain ulkoiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat. KUNNAN KOKONAISTULOT JA - MENOT TULOT MENOT Toiminta Toiminta Toimintatuotot Toimintakulut Verotulot Korkokulut 395 Valtionosuudet Muut rahoituskulut 20 Korkotuotot 23 Satunnaiset kulut Muut rahoitustuotot 507 Tulorahoituksen korjauserät Satunnaiset tuotot Pakollisten varausten muutos Tulorahoituksen korjauserät Pakollisten varausten lis.(+), väh.(-) Investoinnit - Pysyvien vastaavien Rahoitusosuudet investointeihin hyödykkeiden luovutustappiot -105 Pysyvien vastaavien Investoinnit hyödykkeiden luovutustulot 302 Investointimenot Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennykset 11 Antolainasaamisten lisäykset 31 Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen lisäys Lyhytaikaisten lainojen vähennys Oman pääoman lisäykset 0 Oman pääoman vähennykset Kokonaistulot yhteensä Kokonaismenot yhteensä Kokonaistulot Kokonaismenot Muut maksuvalmiuden muutokset -228 Rahavarojen muutos (123)

25 4 Kuntakonsernin toiminta ja talous 4.1 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Yhdistely konsernitilinpäätökseen Yhdistelty (kpl) Ei yhdistelty (kpl) Tytäryhtiöt Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt 2 Muut yhtiöt 2 Osakkuusyhteisöt 1 4 Kuntayhtymät 5 Yhteensä Konsernin toiminnan ohjaus Kiteen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt konserniohjeen, jossa määritellään Kiteen kaupungin sekä sen omistamien tytäryhteisöjen johtamisen, ohjauksen ja seurannan toimintaperiaatteet. Konserniin kuuluvat yhteisöt toimivat valtuuston asettamien tavoitteiden toteuttajina ja noudattavat valtuuston ja hallituksen määrittelemää toimintalinjausta. Konserniohjeessa kaupunginvaltuusto päättää kaupunkikonsernin ohjauksen periaatteista. Kiteen kaupungin konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja. Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja vastaavat Kitee-konsernin ohjauksesta ja valvonnan järjestämisestä. 4.3 Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Konsernissa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia vuonna Konserniyhteisöille asetettujen tavoitteiden toteutuminen Kiteen lämpö Oy Toiminnallinen tavoite Mittari Mittarin tunnusluku Energia mahdollisimman e/mwh, (Valtakunnan Kaukolämmön edullisesti ja kilpailukykyisesti keskiar- energiahinta 64,50 asiakkaille vo 72,91 e/mwh e/mwh, sis alv Aktiivisuus nykyisen teollisen toiminnan edellytysten ylläpitämisessä ja uuden toiminnan sijoittumisen mahdollistamisessa Tuotto omistajan sijoittamalle pääomalle sis alv) Tapaamiset nykyisten ja toimialueen uusien asiakkaiden kanssa Suurimpia asiakkaita kontaktoidaan ja uusille annetaan tarjous kaukolämmöstä Toteutuma Koko 2014 vuoden hinta ollut 64,50 e/mwh, sis alv Suurimpia kontaktoitu, tarjouksia tehty 18 kpl, m3 osinko/v euroa toteutui 25 (123)

26 Kiteen kotitalot Oy Toiminnallinen tavoite Hyvät ja turvalliset asuinolot Kohtuullinen vuokrataso Asuntojen tehokas vuokraus Mittari Asiakaskysely (asteikko 1-5) Keskineliövuokra /jm3/kk Mittarin Toteutuma tunnusluku 3 Asiakastyytyväisyyskysely toteutettu 5/2014. Ka 4,51 (asteikko 1 6) Vuokrataso Keskineliövuokra alle Kelan 8,07 /jm²/kk (ei sisällä hyväksymän Rantapihaa) vuokran keskiarvon alittaa Kelan hyväksymän vuokran Käyttöaste,% 95 % 91,81 % Kiinteistö Oy Kesälahden Vuokratalot Toiminnallinen tavoite Mittari Mittarin tunnusluku Toteutuma Hyvät ja turvalliset asuinolot Asiakaskysely (asteikko 1-5) 3 Toteutettu 5/2014. Ka 4,46. Kohtuullinen vuokrataso Keskineliövuokra /jm3/kk Vuokrataso alle Kelan hyväksymän vuokran keskiarvon 9,45 /jm²/kk. Villalaa lukuun ottamatta ylittää vesimaksujen kanssa Kelan hyväksymän keskiarvon. Asuntojen tehokas vuokraus Käyttöaste,% 84 % 80,89 %. * Talouden tervehdyttämisohjelman laatiminen ja toimeenpano Ohjelma valmis Laadittu. ** *) Laskettu ARA-ohjeistuksen mukaan. Toteuma on käytössä olevien kiinteistöjen osalta. Kaikkien, myös tyhjennetyt kiinteistöt mukaan luettuna toteuma on 52,19 %. **) kaupunginvaltuusto päätti omavelkaisen takauksen takausajan jatkamisesta Kiinteistö Oy Kesälahden Vuokratalojen kuudelle lainalle yhtiön talouden tervehdyttämisohjelman mukaisesti. 26 (123)

27 Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy Toiminnallinen tavoite Uusien yritysten määrä Teollisten työpaikkojen lisääminen / Mittari Uudet perustetut yritykset Keski- Karjalassa * Uudet perustetut yritykset Kiteellä * Teollisten työpaikkojen määrän kasvu * Mittarin tunnusluku Toteutuma Keski-Karjalassa perustettu 43 (KETI), 63 (kaupparekisteri) lakannut 46 (kaupparekisteri). Kiteellä perustettu 27 (KETI), 35 (kaupparekisteri) lakannut 29 (kaupparekisteri). -38 Uudet työpaikat * Uudet työpaikat * Asiakkaiden tyytyväisyys yhtiön toimintaan Arvoasteikolla (1-5) 4 4,3 (tehtiin tammikuussa 2015) Talous Kumulatiivinen taloudellinen tulos positiivinen tai nolla * kumulatiivinen ylijäämä *) Tavoitteet asetettu KETI Oy:n toimitusjohtajan tuloskeskustelussa Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä Kesälahden Vuokratalot Oy ei tulle selviämään taloutensa kuntoon laittamisesta yhtiön voimassaolevalla talouden tervehdyttämisohjelmallaan. Vuokra-asuntojen kysyntä on huomattavasti asuntojen määrää pienempi. Näköpiirissä ei ole kysynnän merkittävää kasvua. Myös Kiteen Kotitalot Oy on vaikeuksissa, jollei asuntojen kysyntä kasva nykyisestä. Keski-Karjalan Keti Oy ja Kiteen Lämpö ovat taloudeltaan terveitä yrityksiä. Vuonna 2015 kaupungissa päivitetään konserniohjeet ja samassa yhteydessä analysoidaan tytäryhtiöiden taloutta. 4.6 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Kiteen kaupungin konserniohjeen mukaan konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja. Kaupunginhallituksen tehtävänä on muun muassa valvoa kaupungin etua, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa, antaa ohjeita kaupunkia edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisessa käsiteltäviin asioihin. Kaupunginhallitus on ohjeistanut yhtiökokouksiin osallistuvia Kiteen kaupungin edustajiksi nimettyjä henkilöitä. Ohjeistus on ollut riittävää, koska päätökset ovat olleet kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisia. Tiedonkulku konserniyhteisöjen ja konsernijohdon välillä on varmistettu esimerkiksi siten, että konserniyhteisöjen hallituksiin ja johtokuntiin on valittu kaupunginhallituksen jäseniä. Kaupunginjohtaja on käynyt säännöllisesti keskusteluja Keti Oy:n toimitusjohtajan kanssa yhtiön ajankohtaisista asioista ja taloudellisesta tilanteesta. 27 (123)

28 4.7 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut KONSERNITULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot Toimintakulut Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) 2 Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnnitelman mukaiset poistot Tilikauden yli- ja alipariarviot 0 0 Arvonalentumiset 0 0 Satunnaiset erät 1 5 Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Vähemmistöosuudet Tilikauden ylijäämä (alijäämä) KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % -36,1 34,7 Vuosikate/Poistot, % 322,9 140,5 Vuosikate, euroa/asukas Asukasmäärä (123)

29 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät 1 0 Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta yhteensä Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Investointien rahavirta yhteensä Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennys 11 0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakannan muutokset yhteensä Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääom. muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Rahavarojen muutos KONSERNIN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, Investointien tulorahoitus, % -155,4 84,1 Lainanhoitokate 2,1 1 Kassan riittävyys (123)

30 KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut 0 0 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskener. hankinnat Sijoitukset Osakkuusyhteisöosuudet Muut osakkeet ja osuudet Joukkovelkakirjalainasaamiset 0 0 Muut lainasaamiset Muut saamiset TOIMEKSIANTOJEN VARAT VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lyhtyaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ (123)

31 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) VÄHEMMISTÖOSUUDET POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero Vapaaehtoiset varaukset PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset Muut pakolliset varaukset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma Pitkäaikainen koroton vieras pääoma Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma Lyhytaikainen koroton vieras pääoma VASTATTAVAA YHTEENSÄ KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 36,0 26,9 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 48,4 55,0 Kertynyt ylimäämä (alijäämä), Kertynyt ylimäämä (alijäämä), /asukas Konsernin lainakanta Konsernin lainat, /asukas Konsernin lainasaamiset , Kunnan asukasmäärä (123)

32 5 Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet 5.1 Tilikauden tuloksen käsittely Kaupunginhallitus esittää tilikauden ,36 euron tuloksen käsittelystä seuraavaa: - Tuloutetaan tehtyä poistoeroa suunnitelman mukaan ,73 euroa - Tuloutetaan rahaston vähennystä 1 165,59 euroa - Siirretään tilikauden ylijäämä ,68 euroa edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille. 5.2 Talouden tasapainottamistoimenpiteet Kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä. Valtuuston päätöksen mukaisesti viime keväänä valmisteltiin Kiteellä talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille taseen mukaisen alijäämän 11,1 milj. euroa kattamiseksi. Kiteen kaupunginvaltuusto hyväksyi suunnitelman Sen mukaisesti kertyneet alijäämät on katettu vuoden 2018 loppuun mennessä. Ohjelma toteutui vuonna 2014 arvioitua paremmin. Ohjelman mukaan tilikauden tuloksen tuli olla 2,4 milj. euroa. Tilikauden 2014 ylijäämä on 8,7 miljoonaa euroa. Kattamaton alijäämä vuoden 2014 lopussa on 2,4 miljoonaa euroa. Valtuuston kesäkuussa hyväksymä ja voimassaoleva talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille on riittävä kaupungin taseessa olevan alijäämän kattamiseksi. Valtuuston hyväksymän vuoden 2015 talousarvion mukainen tulos on 2,2 miljoona euroa. Taloussuunnitelmavuosien tilikauden tulokset ovat yhteensä 8,8 miljoonaa euroa. 32 (123)

33 Tilikauden tulosten kehittyminen vuosina , /asukas Kertyneen yli- / alijäämän kehitys vuosina , /asukas 33 (123)

34 6 Talousarvion toteutuminen 6.1 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Käyttötalouden toteutuminen Tarkastuslautakunta Tarkastustoimi Tilivelvolliset: Tarkastuslautakunnan jäsenet Tulosyksiköt: Tarkastustoimi Toiminta-ajatus Tarkastuslautakunnan tehtävänä on toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestäminen. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunta huolehtii kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Kuntalaki ohjaa tarkastuslautakunnan toimintaa. Eduskunta hyväksyi uuden kuntalain ja siihen liittyvät lait. Uusi kuntalaki on tarkoitus vahvistaa tulemaan voimaan Suurta osaa lain säännöksistä sovelletaan kuitenkin vasta seuraavan valtuustokauden alusta lukien. Tarkastuslautakuntaa koskevat muutokset ovat vähäisiä. TALOUSARVIO 2014 Menoista pääosa kohdistui lautakunnan palkkoihin ja palkkioihin sekä tarjoukseen perustuvaan ostopalveluna hankittavaan tilintarkastukseen. Toimintatuloja ei ollut. Merkittävimmäksi riskiksi arvioitiin talousarviossa tilinpäätöksen valmistumisen viivästyminen ja ajantasaisen kirjanpidon toteutuminen. Kirjanpito toteutui ajantasaisena ja tilinpäätös valmistui aikataulun mukaisesti. Toiminnalliset tavoitteet Tulosalueen strateginen tavoite: Kuntalain mukainen arviointikertomus ja tilintarkastus Tulosyksikön tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteutuminen Kuntalaissa määrättyjen tehtävien suorittaminen oikea-aikaisesti. Arvioinnin kehittäminen mm. jäsenten koulutuksen ja itsearvioinnin avulla. Arviointikertomuksen laadinta kesäkuun loppuun mennessä ja tilintarkastuskertomuksen valmistuminen toukokuun loppuun mennessä. Laissa määrättyjen aikarajojen noudattaminen. Toteutui. 34 (123)

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Sisällys 1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 1.1 Kunnanjohtajan puheenvuoro... 2 1.2 Kangasalan kunnan hallinto vuonna 2013...

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Vuodelta 2013 KV 23.6.2014 38

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Vuodelta 2013 KV 23.6.2014 38 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Tilinpäätös Vuodelta 2013 KV 23.6.2014 38 2.3 Kaupunginvaltuusto 7 2.2 Kaupungin henkilöstöorganisaatio 6 2.1 Kaupungin hallinto-organisaatio 5 1.1. Kaupunginj ohtaj an katsaus 3 1 Toinjintakertomus.3

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI hall 05.03.2013 36 valt xx.xx.2013 1 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 1.2. Kuntayhtymän

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017 Kaarinan kaupungin talousarvio 215 ja taloussuunnitelma 215 217 Talousarvio 215 Sisällyss 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia 214 22... 5 3. Taloussuunnittelun tavoitteet

Lisätiedot

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Kunnanvaltuusto 11.11.2013 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 0 1. Yleisperustelut... 5 1.1 Talousarvion rakenne ja

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kv 15.12.2014 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 2 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION 2015 JA SUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT... 4 1.1. KUNTALAIN

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006

HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006 HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävä Tarkastuslautakunnan tehtävänä on Kuntalain 71 :n mukaan arvioida ovatko

Lisätiedot

Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (www.vn.fi/teas).

Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (www.vn.fi/teas). Antti Moisio Kuntatalouden vakauttaminen ja makro-ohjaus Tammikuuu 2015 Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2/2015 ISSN PDF 2342-6799 ISBN PDF 978-952-287-140-4 Tämä julkaisu on

Lisätiedot

Tutkimuskatsauksia HEIKKI HELIN. Kuntien talouden kehitys 1988 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS

Tutkimuskatsauksia HEIKKI HELIN. Kuntien talouden kehitys 1988 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tutkimuskatsauksia 2010 6 HEIKKI HELIN Aina on ollut vaikeaa Kuntien talouden kehitys 1988 2008 LISÄTIETOJA Heikki Helin puh. 040 516 5976 Sukunimi.etunimi@phnet.fi ISSN

Lisätiedot

Toisen asteen koulutuksen yhteistyövaihtoehtoja

Toisen asteen koulutuksen yhteistyövaihtoehtoja Tässä selvityksessä kuvataan Itäisen Uudenmaan toisen asteen koulutuksen järjestämisen vaihtoehtoja, vaihtoehtojen suhdetta opetus- ja kulttuuriministeriön antamiin ohjeisiin sekä vaihtoehtojen taloudellisia

Lisätiedot

Tulorahoitus ei riitä

Tulorahoitus ei riitä HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tutkimuskatsauksia 2007 4 HEIKKI HELIN Tulorahoitus ei riitä 10 suurimman kaupungin tilinpäätökset 2006 Painettu ISSN 1455-7266 Verkossa ISSN 1796-7236 ISBN 978-952-473-870-5

Lisätiedot

Julkisen talouden kestävyys ja kuntatalouden rahoitusvaje

Julkisen talouden kestävyys ja kuntatalouden rahoitusvaje Julkisen talouden kestävyys ja kuntatalouden rahoitusvaje 9.2.2011 Kannen kuva: Comma Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 PL 200 00101 Helsinki Puh. 09 7711 Faksi 09 771 2291 www.kunnat.net Sisältö Esipuhe

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Aluetalouskatsaus kevät 2015 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Maakuntaohjelmassa esitettyjen keskeisten tavoitteiden seuranta...

Lisätiedot

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Sisällysluettelo sivu 1. SEURAKUNNAN TOIMINNAN PERUSTA

Lisätiedot

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS VUOSIKERTOMUS 1996 TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO Tämä on Tamfelt 2 Konserni lyhyesti 2 Yhtiökokous 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan haastattelu 4 Verkatehtaan

Lisätiedot

Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008

Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008 Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008 Toukokuu 2008 Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntajakoselvitys SELVITYSOSA Kuusjoki Halikko Pertteli Salo Muurla

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2012 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2021 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2011-30.6.2012 Sisällys Sivu

Lisätiedot

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13)

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13) EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5. klo 16.30 1 (13) Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus Q1 lyhyesti - Liikevaihto oli 21,5 miljoonaa euroa, kasvua 20,7 prosenttia edellisvuodesta (Q1/: 17,8 miljoonaa

Lisätiedot

Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. Ekokem-konserni IFRS 2014 IFRS 2013 FAS 2012

Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. Ekokem-konserni IFRS 2014 IFRS 2013 FAS 2012 EKOKEM-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 Konsernin vuoden 2014 tulos Ekokem-konsernin liikevaihto oli 200,8 miljoonaa euroa (195,2 milj. e). Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 2,9 prosenttia. Liikevaihdon

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

Huhtamäki 2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus

Huhtamäki 2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2014 Sisällys Huhtamäki 2014 lukuina 1 Toimitusjohtajan katsaus 2014 2 2014 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 2014 10 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 10 Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

NURM1JA R V I. www.nurmijarvi. fi

NURM1JA R V I. www.nurmijarvi. fi NURM1JA R V I www.nurmijarvi. fi NURMIJA RV I Nurmijarven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2009 SISALLYS Arviointikertomus 2009 1 1. Tarkastuslautakunnan toiminta 3 2. Arviointikriteerit

Lisätiedot

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko Q1 2 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot

SATO OYJ 0201470-5 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

SATO OYJ 0201470-5 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 SATO OYJ 0201470-5 SATO OYJ TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 SATO OYJ SISÄLTö HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTOS Konsernituloslaskelma, IFRS Konsernltase, IFRS Rahavlrtalaskelma, IFRS Laskelma oman

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle Oikea-aikaisuus Tutkimusrahoitus Organisaatiorakenne Toimitilat ja teknologia Tehokkuus Laatu

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Lausunto 1 (7) Tarkastuslautakunnan lausunto kaupunginvaltuustolle vuoden 2014 elokuun tilanteesta

Kuopion kaupunki Lausunto 1 (7) Tarkastuslautakunnan lausunto kaupunginvaltuustolle vuoden 2014 elokuun tilanteesta Kuopion kaupunki Lausunto 1 (7) Tarkastuslautakunnan lausunto kaupunginvaltuustolle vuoden 2014 elokuun tilanteesta Tarkastuslautakunnan lausunto perustuu arviointikokouksiin ja toiminnan ja talouden seurantaraportteihin.

Lisätiedot