Sosiaalihuollon asiakasasiakirjasanasto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaalihuollon asiakasasiakirjasanasto"

Transkriptio

1 Sosiaalihuollon asiakasasiakirjasanasto Versio 2.0 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL Helsinki

2 SOSIAALIHUOLLON ASIAKASASIAKIRJASANASTO Versio

3 Esipuhe Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kehittää kansallisesti sosiaalihuollon tiedonhallintaa niin, että asiakasta koskevat tiedot ovat nykyistä paremmin hyödynnettävissä asiakastyössä. Sosiaalihuollon asiakastyön kirjaamisen tueksi on määritelty yhteisesti käytettäviä asiakirjarakenteita. Nämä rakenteet ovat määrämuodossa, eli niiden tietosisällöt ja tietojen esitysmuoto on etukäteen sovittu. Määrämuotoisten asiakirjojen käytöllä tuetaan tehdyn asiakastyön dokumentointia ja esimerkiksi lainsäädännön edellyttämien velvoitteiden täyttymistä. Tulevaisuudessa myös sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttäminen tulee edellyttämään aiempaa määrämuotoisempaa työn kirjaamista. Vuonna 2012 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Sanastokeskus TSK käynnistivät sanastoprojektin sosiaalihuollon asiakirjarakenteiden mallintamisen ja käyttämisen tueksi. Tavoitteena on ollut selventää sosiaalihuollon asiakirjatyyppiluokituksen käsitteitä terminologisen sanastotyön keinoin. Sanastotyötä on tehty asiantuntijaryhmissä, joihin on osallistunut kunkin sosiaalihuollon palvelutehtävän asiantuntijoita. Sanaston lähdeaineistona on käytetty pääasiassa voimassa olevaa sosiaalihuoltoa ohjaava lainsäädäntöä, sosiaalihuollon tiedonhallintaa varten tehtyjä asiakastietotarpeiden selvityksiä, sosiaalipalvelujen luokitusta ja sosiaalihuollon toimintaprosessikuvauksia sekä ministeriöiden oppaita. Työn tuloksena valmistunut Sosiaalihuollon asiakasasiakirjasanaston versio 2.0 sisältää tiedot noin 300 käsitteestä. Käsitteiden sisällöt selvitetään määritelmien ja niitä täydentävien huomautusten avulla ja asiakirjojen nimistä annetaan suositukset. Lisäksi yleisiä asiakirjatyyppejä ja niiden välisiä käsitesuhteita havainnollistetaan käsitejärjestelmäkaavioiden avulla. Sanasto on suunnattu erityisesti sosiaalihuollon ja tietojärjestelmäkehityksen asiantuntijoille, jotka tarvitsevat tietoa sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen nimisuosituksista ja siitä, mihin tarkoitukseen eri asiakasasiakirjoja käytetään. Sanasto tukee siten tiedonhallintaa ja luo edellytyksiä muun muassa tiedonhaun, tiedonsiirron ja arkistoinnin kehittämiseen. Tarkennetut asiakirjatyypit kuvaavat niitä asiakasasiakirjoja, joita syntyy sosiaalihuollon asiakkaille annettavien sosiaalipalvelujen yhteydessä. Sanastotyön erityisenä tavoitteena on ollut nimetä tarkennetut asiakirjatyypit niin, että nimet ovat mahdollisimman johdonmukaisia ja selkeitä sekä sosiaalihuollon asiantuntijoille että sosiaalipalvelujen käyttäjille. Sanaston suositusten tavoitteena on yhtenäistää asiakasasiakirjojen nimeämistä ja käyttöä Suomen kunnissa. Tämä Sosiaalihuollon asiakasasiakirjasanaston versio 2.0 täydentää vuonna 2012 julkaistua, Tikesoshankkeessa laadittua Sosiaalihuollon asiakasasiakirjasanaston versiota 1.0, joka kattoi ainoastaan asiakirjarakenteiden mallintamisen perustana olevat sosiaalihuollon yleiset asiakirjatyypit. Uuteen sanastoon on lisätty tarkennetut asiakirjatyypit eli asiakasasiakirjat, joita laaditaan eri sosiaalihuollon palvelutehtävissä ja joissain näille kaikille yhteisissä tukiprosesseissa. Samalla yleistenkin asiakirjatyyppien määritelmiä ja termisuosituksia on päivitetty ja sanastoon on lisätty uusia yleisiä asiakirjatyyppejä sekä näitä selventäviä apukäsitteitä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos vastaa tämän sanaston kehittämisestä ja ylläpidosta, jotta se pysyy ajantasaisena suhteessa säädöksiin. Esimerkiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain (980/2012) mukaiset asiakasasiakirjat päivitetään sanastoon sitten, kun niiden tietomääritykset valmistuvat.

4 Seuraavat sosiaalihuollon asiantuntijat ovat osallistuneet omaan erikoisalaansa liittyviin Sosiaalihuollon asiakasasiakirjasanaston asiantuntijaryhmiin: Pekka Einemäki, yksikönjohtaja, Tampereen A-klinikka Helena Heinonen, projektipäällikkö, Sosiaalialan osaamiskeskus Verso Niina Holm-Richardson, palveluvastaava, Kouvolan kaupunki / Hyvinvointipalvelut, Työllistymisen edistäminen Vanessa Holmström, johtava sosiaalityöntekijä, adoptiotyöryhmä, Helsingin kaupunki / Perheoikeudelliset asiat Tuula Jattu, sosiaalityöntekijä, Pelastakaa lapset ry Petra Joensuu, sosiaalityöntekijä, Espoon maahanmuuttajapalvelut Matti Järvinen, psykososiaalisten palveluiden päällikkö, Porin kaupunki / perusturva Susanna Kaisla, vs. aluepäällikkö, idän sosiaali- ja lähityö, Helsingin kaupunki / sairaala-, kuntoutusja hoivapalvelut -osasto Sari Karisto, maahanmuuttajapalvelujen päällikkö, Helsingin kaupunki / Sosiaali- ja terveysvirasto, maahanmuuttajapalvelut Aira Kurtti, maahanmuuttajatyön johtaja, sosiaali- ja terveysvirasto, Ulkomaalaistoimisto, Vaasan kaupunki Carina Lusikka, johtava sosiaalityöntekijä, Eteva-kuntayhtymä Tuuli Ollila, perhepalvelupäällikkö, Joensuun kaupunki / Sosiaali- ja terveyskeskus Niina Pajala, vs. maahanmuuttajapalvelujen päällikkö, Helsingin kaupunki / sosiaali- ja terveysvirasto, maahanmuuttajapalvelut, nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö, perhe- ja sosiaalipalvelut Piia Pelkola, johtava sosiaalityöntekijä, lastenvalvojien tiimin esimies, Helsingin kaupunki / Perheoikeudellisten asioiden yksikkö Terhi Pippuri, aluekuraattori, Espoon kaupunki / Sivistystoimi, Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö Kauko Pursiainen, vammaispalvelupäällikkö, Kuopion kaupunki Marketta Raivio, johtava sosiaalityöntekijä, Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikkö Arto Ripatti, johtava sosiaalityöntekijä, Päijät-Hämeen perheneuvola Jukka Riuttamäki, sosiaalisen luototuksen päällikkö, Helsingin kaupunki / sosiaali- ja terveysvirasto Jaana Rännälä-Paakko, johtava sosiaalityöntekijä, Etelä-Karjalan työvoiman palvelukeskus Ari Suhonen, koulukuraattori, Pirkkalan kunta, sivistystoimi Riitta Suojanen, johtava sosiaalityöntekijä, Seinäjoen kaupunki / sosiaali- ja terveyskeskus Jaana Tervo, erityisasiantuntija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) / Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Marian Tuomi, sosiaalityöntekijä, Turun kaupungin hyvinvointitoimiala, Sosiaalityön tulosalue / Lastenvalvojan palvelut Katriina Uotila, erityissosiaalityöntekijä, Tampereen kaupunki / Hyvinvointipalvelut, Lapsiperheiden sosiaalipalvelut Yleisten asiakirjatyyppien ja yleisten asiakirjakäsitteiden määrittelyyn osallistui Tikesos-hankkeen aikana muitakin kuin yllä mainittuja asiantuntijoita. Erikoissuunnittelija Erja Ailio Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Tietorakenteet ja luokitukset -yksiköstä osallistui kaikkiin asiantuntijaryhmiin sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen kehittämisen asiantuntijana. Kehittämispäällikkö Jarmo Kärki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta oli asiantuntijana sanaston sisältöön liittyvien yleisten asioiden käsittelyssä. Erikoissuunnittelija Virpi Kalliokuusi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta puolestaan kommentoi erityisesti sanaston yleisiä asiakasasiakirjojen nimeämisen ja määritelmien laatimisen periaatteita. Sanastokeskus TSK:n terminologit Mari Suhonen ja Sirpa Suhonen vastasivat projektinhallinnasta sekä sanastoaineiston valmistelusta ja terminologisesta käsittelystä. Sanaston tallennus- ja julkaisutekniikasta vastasi IT-suunnittelija Saku Seppälä Sanastokeskus TSK:sta. Sanastosta pyydettiin marras joulukuussa 2013 lausuntoja sosiaalihuollon ja kielenhuollon asiantuntijatahoilta. Saatua palautetta hyödynnettiin sanaston viimeistelyssä. Kiitämme kaikkia sanaston laatimiseen ja kommentointiin osallistuneita heidän arvokkaasta työpanoksestaan.

5 Sisällysluettelo Esipuhe... 2 Käsitekaavioluettelo... 5 Sanaston rakenne ja merkinnät... 6 Käsitteet, määritelmät ja termit... 6 Sanaston rakenne... 6 Yleiset ja tarkennetut asiakirjatyypit...6 Asiakirjatyyppien apukäsitteistä... 7 Asiakasasiakirjojen nimistä... 7 Termitietueen rakenne... 8 Käsitekaavioiden tulkinta Yleisiä käsitteitä Sosiaalihuollon yleiset asiakirjatyypit Sosiaalihuollon tarkennetut asiakirjatyypit Sosiaalihuollon palvelutehtäville yhteiset tarkennetut asiakirjatyypit Virka-apupyynnön tarkennetut asiakirjatyypit Oikaisuvaatimuksen tarkennetut asiakirjatyypit Virheenkorjauspyynnön tarkennettu asiakirjatyyppi Palvelusetelin tarkennetut asiakirjatyypit Adoptioneuvonnan tarkennetut asiakirjatyypit Kasvatus- ja perheneuvonnan tarkennetut asiakirjatyypit Kotipalvelujen tarkennetut asiakirjatyypit Kotoutumisen edistämisen tarkennetut asiakirjatyypit Koulun sosiaalityön tarkennetut asiakirjatyypit Lastensuojelun tarkennetut asiakirjatyypit Lastensuojelun yhteiset tarkennetut asiakirjatyypit Lastensuojelun perhetyön tarkennetut asiakirjatyypit Lastensuojelun avohuollon tarkennetut asiakasasiakirjatyypit Lastensuojelun sijaishuollon tarkennetut asiakirjatyypit Lastensuojelun jälkihuollon tarkennetut asiakirjatyypit Lastenvalvojan hoitamien sosiaalihuollon palvelutehtävien tarkennetut asiakirjatyypit Isyyden selvittämisen tarkennetut asiakirjatyypit Lapsen elatusavun vahvistamisen tarkennetut asiakirjatyypit Lapsen huollon ja tapaamisoikeuden turvaamisen tarkennetut asiakirjatyypit Omaishoidon tuen tarkennetut asiakirjatyypit Perheasioiden sovittelun tarkennetut asiakirjatyypit Puolison elatusavun vahvistamisen tarkennetut asiakirjatyypit Päihdehuollon tarkennetut asiakirjatyypit Sosiaaliasiamiestoiminnan tarkennetut asiakirjatyypit Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen tarkennetut asiakirjatyypit Sosiaalisen luototuksen tarkennetut asiakirjatyypit Toimeentulotuen tarkennetut asiakirjatyypit Työttömien työllistymisen tukemisen tarkennetut asiakirjatyypit Vammaispalvelujen ja kehitysvammaisten erityishuollon tarkennetut asiakirjatyypit Vammaispalvelujen ja kehitysvammaisten erityishuollon yhteiset tarkennetut asiakirjatyypit Vammaispalvelujen tarkennetut asiakirjatyypit Kehitysvammaisten erityishuollon tarkennetut asiakirjatyypit...65 Hakemisto... 68

6 Käsitekaavioluettelo Käsitekaavio 1. Asiakirja ja asiakirjatyyppi...11 Käsitekaavio 2. Sosiaalihuollon asiakasasiakirja, jollaisen usea taho saattaa laatia...13 Käsitekaavio 3. Sosiaalihuollon asiakasasiakirja, jollaisen vain sosiaalihuollon asiakas, hänen... edunvalvojansa tai muu asianosainen laatii...14 Käsitekaavio 4. Sosiaalihuollon asiakasasiakirja, jollaisen vain sosiaalihuollon palvelunantaja laatii...15

7 Sanaston rakenne ja merkinnät Käsitteet, määritelmät ja termit Sanaston tavoitteena on ollut luotettavien määritelmien ja käsitejärjestelmien tuottaminen. Siksi sanasto on laadittu systemaattisesti, terminologisten periaatteiden ja menetelmien mukaisesti, jotka on määritelty ISO/TC 37:n (International Organization for Standardization/Technical Committee 37 Terminology and other language and content resources) laatimissa kansainvälisissä standardeissa. Terminologiselle sanastotyölle on ominaista käsitekeskeisyys. Siinä missä sanakirjat tarkastelevat sanoja ja niiden merkityksiä, terminologisten sanastojen lähtökohtana ovat käsitteet ja niiden väliset suhteet. Käsitteet ovat ihmisen mielessään muodostamia ajatusmalleja, jotka vastaavat tiettyjä todellisuuden kohteita, niin sanottuja tarkoitteita. Tarkoitteet voivat olla konkreettisia tai abstrakteja, ja niillä on erilaisia ominaisuuksia. Näistä ominaisuuksista muodostettuja ajatusmalleja kutsutaan käsitepiirteiksi. Käsitteen sisältö muodostuu joukosta erilaisia käsitepiirteitä, joista olennaiset ja erottavat kuvataan määritelmän avulla. Määritelmät on kirjoitettu sellaiseen muotoon, että niiden avulla voidaan tunnistaa kunkin käsitteen paikka käsitejärjestelmässä. Termit puolestaan ovat käsitteiden nimityksiä, joiden avulla voidaan lyhyesti viitata käsitteen koko sisältöön. Sanaston käsitteet on analysoitu selvittämällä kunkin käsitteen olennainen sisältö, käsitteiden väliset suhteet ja näiden suhteiden perusteella muodostuvat käsitejärjestelmät. Analyysin tuloksia on hyödynnetty määritelmien laadinnassa ja termien valinnassa. Yleisten asiakirjatyyppien käsitejärjestelmät on kuvattu myös graafisina käsitejärjestelmäkaavioina. Sanaston rakenne Sanasto on ryhmitelty aiheenmukaisesti jäsenneltyihin lukuihin, joissa toisiinsa liittyvät käsitteet on pyritty sijoittamaan lähekkäin. Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset asiakasasiakirjat on sijoitettu omiin lukuihinsa. Aakkosellinen hakemisto löytyy sanaston lopusta. Siinä käytetty numerointi viittaa käsitteen numeroon sanastossa. Hakemistoon on poimittu suositettavien ja hylättävien termien lisäksi muita hakusanoja, jotka liittyvät läheisesti tiettyyn käsitteeseen. Muut hakusanat viittaavat siihen käsitteeseen, jonka yhteydessä kyseistä sanaa käsitellään. Yleiset ja tarkennetut asiakirjatyypit Sosiaalihuollon asiakasasiakirjasanasto pohjautuu sosiaalihuollon asiakirjatyyppiluokituksessa esitettyyn hierarkkiseen käsitejärjestelmään. Sanastossa on siten esitetty ensin asiakirjat, jotka on luokiteltu yleisiksi asiakirjatyypeiksi ja sen jälkeen näihin perustuvat tarkennetut asiakirjatyypit. Yleiset asiakirjatyypit ovat tiettyyn käyttötarkoitukseen tarkoitettujen asiakirjojen yhteisiä rakenteita, joita hyödynnetään asiakirjojen luokittelussa ja jotka on määritetty yleisesti sovellettavaksi sosiaalihuollon asiakirjojen mallinnuksessa. Tarkennetut asiakirjatyypit on mallinnettu tietyn yleisen asiakirjatyypin rakenteesta ja niissä täsmennetään yleisen asiakirjatyypin käyttötarkoitusta. Tarkennetuiksi asiakirjatyypeiksi on pääsääntöisesti mallinnettu tietyssä sosiaalihuollon palvelutehtävässä, kuten adoptioneuvonnassa, käytettävät asiakasasiakirjat. Tarkennettujen asiakirjatyyppien määritelmät pohjautuvat yleisten asiakirjatyyppien määritelmiin. Siten kaikki hakemukset kuten kotipalveluhakemus, adoption vahvistamishakemus ja hakemus päihdehuollon palveluun ovat eräänlaisia sosiaalihuollon asiakasasiakirjoja, jolla sosiaalihuollon asiakas pyytää tai vaatii itse tai hänen laillinen edustajansa tai palvelunantaja pyytää tai vaatii hänen asiassaan palvelua tai toimenpidettä palvelunantajalta, viranomaiselta tai tuomioistuimelta. Eri palvelutehtävien tarkennettujen asiakirjatyyppien mukaisten hakemusten määritelmissä näitä yhteisiä piirteitä ei ole tarvinnut toistaa, vaan määritelmissä on kuvattu kunkin hakemuksen olennaiset käsitepiirteet. Esimerkiksi adoption vahvistamishakemuksen määritelmässä kerrotaan se, kuka hakemuksen esittää ja missä tarkoituksessa: adoptionhakijan tuomioistuimelle esittämä hakemus, jolla vaaditaan adoption vahvistamista. 6

8 Asiakasasiakirjojen huomautuksissa annetaan toisinaan lisätietoa esimerkiksi kyseiseen asiakasasiakirjaan kirjattavista asioista, asiakasasiakirjan käyttötilanteesta tai henkilöistä ja tahoista, jotka osallistuvat asiakasasiakirjaan kirjattavien asioiden käsittelyyn. Kaikille asiakirjaluokitukseen kuuluville käsitteille on annettu huomautus, jossa kerrotaan, onko kyseessä yleinen vai tarkennettu asiakirjatyyppi, ja lisäksi tarkennettujen asiakirjatyyppien huomautuksessa kerrotaan, minkä yleisen asiakirjatyypin tarkennettu asiakirjatyyppi on kyseessä. Näin kyseisen asiakasasiakirjan voi yhdistää sosiaalihuollon asiakirjatyyppiluokitukseen. Tarkennetuiksi asiakirjatyypeiksi luokitelluille asiakasasiakirjoille on lisäksi kirjoitettu huomautus, jossa kerrotaan, minkä sosiaalihuollon palvelutehtävän perusteella kyseinen asiakasasiakirja laaditaan. Asiakirjatyyppien apukäsitteistä Sanastossa on määritelty joitain yleisten asiakirjatyyppien alakäsitteitä, joita ei ole mallinnettu asiakirjatyypeiksi eikä sisällytetty asiakirjatyyppiluokitukseen. Nämä apukäsitteet on otettu sanastoon siksi, että ne toistuvat useissa palvelutehtävissä tai ovat yläkäsitteitä yhden palvelutehtävän useille käsitteille. Tällaisia käsitteitä ovat asiankäsittelykertomus, asiakassuunnitelma ja toteuttamissuunnitelma sekä lastensuojelun sijaishuollon rajoitustoimenpidepäätös. Näiden käsitteiden määritelmiä ja termejä on hyödynnetty asiakasasiakirjojen yhdenmukaisten määritelmien laatimisessa sekä yhdenmukaisessa nimeämisessä. Esimerkiksi asiakassuunnitelma-termin systemaattisella suosittamisella eri palvelutehtävien samankaltaisiin suunnitelmiin pyritään yhtenäistämään ja vakiinnuttamaan sosiaalihuollon eri osa-alueiden kielenkäyttöä ja vähentämään turhan monien samanlaiseen suunnitelmaan viittaavien ilmausten käyttöä. Asiakasasiakirjojen nimistä Sanaston termit ovat pääasiassa sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen nimiä. Sosiaalihuollon asiakastietomallissa jokaiselle asiakasasiakirjarakenteelle on annettu yksi nimi, ja koska sanasto on tarkoitettu ensisijaisesti asiakastietomallin käytön tueksi, myös sanastossa annetaan kullekin asiakasasiakirjalle vain yksi suositettava termi. Mahdolliset synonyymit esitetään hylättävinä termeinä, joita ei tulisi käyttää asiakastietomallia hyödynnettäessä. Niitä voidaan kuitenkin käyttää muussa sosiaalihuollon viestinnässä, ja ne on haluttu esittää sanastossa, jotta sanaston käyttäjät pystyvät tunnistamaan etsimänsä käsitteet niiden avulla. Jos asiakasasiakirjalla on jo vakiintunut nimi, sitä on yleensä suositettu (kuten lastensuojeluilmoitus). Sanastossa on kuitenkin luotu myös paljon uusia asiakasasiakirjojen nimiä, jolloin eri sosiaalihuollon palvelutehtävien samankaltaisten asiakasasiakirjojen nimeämisessä on pyritty noudattamaan yhtenäisiä periaatteita. Esimerkiksi asiakkuuden alkuvaiheessa sosiaalihuollon palvelunjärjestäjälle annettavat ilmoitukset henkilön palvelun tarpeesta on pyritty nimeämään samaan tapaan, kuten ilmoitus adoptioneuvonnan tarpeesta, ilmoitus kasvatus- ja perheneuvonnan tarpeesta ja ilmoitus kotipalvelujen tarpeesta. Uusien asiakasasiakirjojen nimet on pyritty muotoilemaan sekä kielellisesti toimiviksi että asiakasasiakirjan sisältöä yksiselitteisesti kuvaaviksi. Molempien tavoitteiden yhdistäminen ei ole aina mahdollista, ja tällöin on päädytty ensisijaisesti nimen ymmärrettävyyteen sosiaalihuollon asiantuntijoiden näkökulmasta. Asiakasasiakirjojen nimiä hyödynnetään todennäköisesti enemmän asiakasasiakirjojen otsikkoina kuin juoksevassa tekstissä, joten niiden laatimisessa on päädytty joustamaan siitä, miten helppoa asiakasasiakirjan nimeä on taivuttaa ja käyttää muuten juoksevassa tekstissä. Asiakirjojen nimet ovat usein monisanaisia sanaliittoja, joissa perusosana ja viimeisenä sanana on yleisen asiakirjatyypin termi, kuten kotipalvelujen asiakaskertomus. Tästä periaatteesta on poikettu tietoisesti erityisesti niiden asiakasasiakirjojen kohdalla, joissa muotoilu mahdollistaisi virheelliset tulkinnat. Esimeriksi päätökset on yleensä nimetty niin, että päätös-perusosa on ensimmäisenä sanana, kuten päätös adoptioneuvonnasta. Koska sosiaalihuollon asiakasasiakirjat perustuvat sosiaalihuollon säädöksiin, säädösteksteissä käytetyt ilmaukset vaikuttavat asiakasasiakirjojen nimeämiseen. Asiantuntijat pitävät tärkeänä sitä, että asiakasasiakirjan nimi on helposti yhdistettävissä kyseiseen säädökseen. Toisaalta sosiaalihuollon toimintatapa eri sosiaalihuollon palvelutehtävissä on luonteeltaan hieman erilaista, ja asiantuntijat ovat kokeneet jotkut yleisten periaatteiden mukaiset termit liian vieraina oman erikoisalansa kielenkäyttöön. Näistä syistä on toisinaan päädytty nimeämään asiakasasiakirja nimeämisperiaatteesta poiketen, kuten seuraavat ilmoitukset, joiden nimessä ei ole käytetty ilmoitus-sanaa: pyyntö lastensuojelutarpeen arvioimiseksi tai yhteydenotto sosiaaliasiamieheen. 7

9 Toisinaan on suositettu uutta nimeä vakiintuneen sijaan siksi, että sosiaalihuollon asiantuntijat ovat yleisesti kokeneet asiakasasiakirjan vakiintuneen nimen vanhentuneeksi tai väärin rajautuvaksi, kuten adoptioneuvonnan kotiselvitys, jonka sijaan on suositettu nimeä selvitys adoptionhakijoista. Jos asiakirjatyyppiluokituksen mukaiseen yleiseen asiakirjatyyppiin perustuva nimi on kuvannut asiantuntijoiden mielestä tiettyä asiakasasiakirjaa huonosti, nimeämisperiaatteesta on joustettu ja valittu kuvaavampi nimi. Esimerkiksi selvitys adoptionhakijoista on eräänlainen lausunto, mutta adoptioneuvonnan asiantuntijoiden mielestä selvitys-sana kuvaa paremmin asiakasasiakirjaan kirjattavaa tietoa ja sen tuottamiseksi tarvittavaa työtä. Koska asiakasasiakirjoja tuotetaan sosiaalihuollon palveluprosesseissa, asiakasasiakirjojen nimeämisessä on pyritty ottamaan huomioon sosiaalihuollon palveluprosessien nimet ja pyritty sellaisiin sanavalintoihin, että asiakasasiakirjat olisi helppo erottaa palveluprosesseista. Esimerkiksi kuuleminen-sana vie ajatukset ennemmin toimintaan ja prosessiin kuin asiakasasiakirjaan, joten sanastossa on suositettu kuulemisasiakirja-sanaa niiden asiakasasiakirjojen nimissä, joihin kuulemisen tulos kirjataan, kuten adoptioneuvonnan kuulemisasiakirja. Samaan tapaan on suositettu isyyden tunnustamisen sijaan asiakasasiakirjan nimeksi isyyden tunnustamisasiakirjaa. Termitietueen rakenne Käsitteet on esitetty sekä numeroituina termitietueina että yleisten asiakirjatyyppien osalta myös käsitejärjestelmiä kuvaavina kaavioina. Käsitekaaviot ja termitietueet on tarkoitettu toisiaan tukeviksi esitysmuodoiksi. Termitietueessa käsitteille annetaan ensin termisuositukset. Näiden jälkeen seuraa määritelmä ja määritelmää täydentävät lisätiedot eli huomautukset. Käsitteet on numeroitu juoksevasti. Alla on esimerkkinä päihdehuollon asiakassuunnitelmaa käsittelevä termitietue ja merkintöjen selitykset: 199 käsitteen numero päihdehuollon asiakassuunnitelma ei: päihdehuollon palvelusuunnitelma asiakassuunnitelma, johon kirjataan sekä päihdehuollon asiakkaan omaa elämänhallintaa tukevat että päihdehuollon palvelujen kannalta keskeiset tavoitteet, keinot ja tavoitteiden arvioitu toteutumisaika sekä asiakassuunnitelman arviointiajankohta Tässä asiakassuunnitelmassa asetettuja tavoitteita voidaan täsmentää päihdehuollon toteuttamissuunnitelmassa. Sosiaalihuollon palvelutehtävä, jonka perusteella tämä asiakirja laaditaan: päihdehuolto Sosiaalihuollon asiakirjatyyppiluokitus: suunnitelman tarkennettu asiakirjatyyppi suomenkieliset termit; suositettavin ensimmäisenä, jos termejä on useita mieluummin kuin: termi, jonka käyttöä ei suositella asiakastietomallia hyödynnettäessä; ei: termi, jota ei tulisi käyttää tässä merkityksessä määritelmä (alkaa pienellä kirjaimella, ei pistettä lopussa, kursivointi viittaa sanastossa määriteltyyn käsitteeseen) huomautus (normaali virke, erotettu määritelmästä sisennyksellä, antavat lisätietoa käsitteestä, esimerkkejä, tietoa termien käytöstä yms.) 8

10 Kooste kaikista käsitteiden yhteydessä sanasto-osuudessa käytetyistä merkintätavoista: lihavointi kursivointi mieluummin kuin: ei: suomenkielinen suositettava termi (ensimmäisenä suositettavin ja sen jälkeen hyväksyttävät synonyymit) määritelmässä tai huomautuksessa viittaa tässä sanastossa määriteltyyn käsitteeseen termin käyttöä ei suositeta termi on vanhentunut termiä ei tulisi käyttää tässä merkityksessä > termi viittaa määriteltyä käsitettä suppeampaan käsitteeseen < termi viittaa määriteltyä käsitettä laajempaan käsitteeseen Käsitekaavioiden tulkinta Käsitekaaviot havainnollistavat käsitteiden välisiä suhteita ja auttavat hahmottamaan kokonaisuuksia. Sanastossa esiintyy seuraavanlaisia käsitesuhteita ja terminologisten käsitesuhteiden vakiintuneita merkintätapoja (ks. esimerkit seuraavalla sivulla olevassa kaaviossa): Käsitteen merkitseminen kaavioon sanasto-osuudesta käsitteen tiedoista on poimittu kaavioon ensimmäinen suositettava termi ja määritelmä lihavoimaton termi on kaaviossa helpottamassa kaavion tulkintaa, mutta sitä ei ole määritelty sanastossa Hierarkkinen suhde (puudiagrammi) vallitsee laajemman yläkäsitteen (asiakirja) ja sitä suppeamman alakäsitteen (asiakasasiakirja) välillä alakäsite sisältää kaikki yläkäsitteen piirteet sekä vähintään yhden lisäpiirteen, mutta sitä vastaa suppeampi joukko tarkoitteita kuin yläkäsitettä alakäsite voidaan ajatella yläkäsitteen erikoistapaukseksi piirrossuunta yleensä ylhäältä alaspäin tai vasemmalta oikealle Moniulotteinen käsitejärjestelmä (puudiagrammin paksunnettu viiva) yläkäsitteestä päästään erilaisiin alakäsitevalikoimiin käyttämällä eri jaotteluperusteita yhden jaotteluperusteen mukaiset eli yhteen ulottuvuuteen kuuluvat (kaaviossa tietyn paksunnetun viivan alla olevat) alakäsitteet eivät voi yhdistyä uudeksi käsitteeksi (esimerkiksi liite ei voi olla varsinainen asiakirja) useasta eri ulottuvuudesta poimittuja alakäsitteitä voidaan yhdistää uusiksi käsitteiksi (esimerkiksi asiakasasiakirja voi olla liite) jaotteluperuste on merkitty paksunnetun viivan viereen (esimerkiksi sisällön ja itsenäisyyden mukaan) Funktiosuhde (nuoli) käsitesuhde, jota ei voida luokitella hierarkkiseksi tai koostumussuhteeksi (esim. ajalliset, paikalliset, toiminnalliset, välineelliset sekä alkuperään ja syntyyn liittyvät suhteet) funktiosuhteen tyyppi käy yleensä ilmi määritelmän kielellisestä muodosta funktiosuhdetta osoittavan nuolen suunta kuvaa sitä, miten käsitesuhde ilmenee määritelmissä: nuolen alkupäässä olevan käsitteen määritelmässä mainitaan se käsite, johon nuoli osoittaa esimerkiksi asiakirjatyypin ja asiakirjan välillä on funktiosuhde: asiakirjatyyppi on tiettyyn käyttötarkoitukseen tarkoitettujen asiakirjojen yhteinen rakenne, jota hyödynnetään asiakirjojen luokittelussa 9

11 HIERARKKINEN SUHDE asiakirja tallenne, jolla on oikeudellista arvoa tai joka on laadittu tai vastaanotettu jonkin yhteisön tai yksittäisen henkilön toiminnan yhteydessä tai toimintaa varten sisällön mukaan mukaan itsenäisyyden mukaan asiakasasiakirja asiakastietoa sisältävä asiakirja muu asiakirja liite asiakirja, joka on liitetty toiseen asiakirjaan sen sisältämän tiedon selvennykseksi tai täydennykseksi varsinainen asiakirja FUNKTIOSUHDE asiakirja tallenne, jolla on oikeudellista arvoa tai joka on laadittu tai vastaanotettu jonkin yhteisön tai yksittäisen henkilön toiminnan yhteydessä tai toimintaa varten asiakirjatyyppi tiettyyn käyttötarkoitukseen tarkoitettujen asiakirjojen yhteinen rakenne, jota hyödynnetään asiakirjojen luokittelussa 10

12 1 YLEISIÄ KÄSITTEITÄ HIERARKIA KOOSTUMUS FUNKTIO MONIULOTTEISUUS asiakirja tallenne, jolla on oikeudellista arvoa tai joka on laadittu tai vastaanotettu jonkin yhteisön tai yksittäisen henkilön toiminnan yhteydessä tai toimintaa varten asiakirjatyyppi tiettyyn käyttötarkoitukseen tarkoitettujen asiakirjojen yhteinen rakenne, jota hyödynnetään asiakirjojen luokittelussa sisällön mukaan mukaan itsenäisyyden mukaan yleinen asiakirjatyyppi asiakirjatyyppi, joka on määritetty yleisesti sovellettavaksi sosiaalihuollon asiakirjojen mallinnuksessa tarkennettu asiakirjatyyppi asiakirjatyyppi, joka on mallinnettu tietyn yleisen asiakirjatyypin rakenteesta ja jossa täsmennetään yleisen asiakirjatyypin käyttötarkoitusta asiakasasiakirja asiakastietoa sisältävä asiakirja muu asiakirja liite asiakirja, joka on liitetty toiseen asiakirjaan sen sisältämän tiedon selvennykseksi tai täydennykseksi varsinainen asiakirja Käsitekaavio 1. Asiakirja ja asiakirjatyyppi. 1 asiakirja tallenne, jolla on oikeudellista arvoa tai joka on laadittu tai vastaanotettu jonkin yhteisön tai yksittäisen henkilön toiminnan yhteydessä tai toimintaa varten Asiakirja voi sisältää kirjoitettua tekstiä, kuvaa tai ääntä. Se voidaan tallentaa sähköisessä tai paperimuodossa. 11

13 2 asiakasasiakirja asiakastietoa sisältävä asiakirja Sosiaalihuollon asiakasasiakirjoihin tallennetaan asiakasta koskevat tiedot, jotta hänen asioitaan voidaan hoitaa sujuvasti. Asiakasasiakirjat säilyvät myös todisteena esimerkiksi asian käsittelystä ja annetusta sosiaalipalvelusta. Asiakasasiakirjat laaditaan sosiaalihuollon palveluprosesseissa. Esimerkiksi päätökset laaditaan hallintoasian käsittelyprosessissa. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen laatijoina on asiakirjatyypin mukaan sosiaalihuollon palvelunantajia ja asiakkaita sekä muita henkilöitä tai tahoja. Hakemuksia, sopimuksia ja ilmoituksia voivat laatia useat eri tahot. Sen sijaan selvityksiä ja suostumuksia antavat ainoastaan sosiaalihuollon asiakkaat, heidän edustajansa tai muut asianosaiset. Ainoastaan sosiaalihuollon palvelunantajat voivat laatia arvioita, asiakaskertomuksia, laskelmia, lausuntoja, lähetteitä, pyyntöjä, päätöksiä, yhteenvetoja, maksusitoumuksia ja suunnitelmia. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjat ovat salassa pidettäviä. Sosiaalihuollon asiakkaalla ja hänen laillisella edustajallaan sekä muulla asianosaisella on oikeus saada tieto sellaisista asiakasasiakirjaan sisältyvistä tiedoista, jotka koskevat häntä itseään. Tähän tiedonsaantioikeuteen on laeissa säädetty joitain rajoituksia. 3 asiakirjatyyppi; asiakirjan tyyppi tiettyyn käyttötarkoitukseen tarkoitettujen asiakirjojen yhteinen rakenne, jota hyödynnetään asiakirjojen luokittelussa Sosiaalihuollon asiakasasiakirjoja varten on mallinnettu erilaisia yleisiä ja tarkennettuja asiakirjatyyppejä. Sosiaalihuollossa asiakirjatyyppi ilmoitetaan metatiedolla, mikä mahdollistaa tietyn tyyppisten asiakirjojen hakemisen arkistosta tai asiakirjatyyppikohtaisten säilytysaikojen määrittelyn. 4 yleinen asiakirjatyyppi mieluummin kuin: laaja asiakirjatyyppi asiakirjatyyppi, joka on määritetty yleisesti sovellettavaksi sosiaalihuollon asiakirjojen mallinnuksessa Yleisten asiakirjatyyppien pohjalta mallinnetaan pääsääntöisesti palvelutehtäväkohtaisia tarkennettuja asiakirjatyyppejä. Yleisiä asiakirjatyyppejä ovat esimerkiksi hakemus, päätös ja suunnitelma. 5 tarkennettu asiakirjatyyppi mieluummin kuin: suppea asiakirjatyyppi; suppeampi asiakirjatyyppi asiakirjatyyppi, joka on mallinnettu tietyn yleisen asiakirjatyypin rakenteesta ja jossa täsmennetään yleisen asiakirjatyypin käyttötarkoitusta Sosiaalihuollossa tarkennettuja asiakirjatyyppejä ovat esimerkiksi toimeentulotukihakemus, päätös lapsen huostaanotosta ja sijaishuollosta ja aktivointisuunnitelma. 12

14 2 SOSIAALIHUOLLON YLEISET ASIAKIRJATYYPIT HIERARKIA KOOSTUMUS FUNKTIO MONIULOTTEISUUS sosiaalihuollon asiakasasiakirja sosiaalihuollon asiakasasiakirja, jollaisen usea taho saattaa laatia sosiaalihuollon asiakasasiakirja, jollaisen laatii vain tietty taho hakemus sosiaalihuollon asiakasasiakirja, jolla sosiaalihuollon asiakas pyytää tai vaatii itse tai hänen laillinen edustajansa tai palvelunantaja pyytää tai vaatii hänen asiassaan palvelua tai toimenpidettä palvelunantajalta, viranomaiselta tai tuomioistuimelta ilmoitus sosiaalihuollon asiakasasiakirja, jolla yksityishenkilö, sosiaalihuollon asiakas, palvelunantaja tai viranomainen antaa tiedoksi henkilöön liittyvän tilanteen, toimenpiteen tai palvelutarpeen sopimus sosiaalihuollon asiakasasiakirja, jossa määritetään sovitun asian sisältö ja ehdot osapuolia sitovasti Käsitekaavio 2. Sosiaalihuollon asiakasasiakirja, jollaisen usea taho saattaa laatia. 6 hakemus sosiaalihuollon asiakasasiakirja, jolla sosiaalihuollon asiakas pyytää tai vaatii itse tai hänen laillinen edustajansa tai palvelunantaja pyytää tai vaatii hänen asiassaan palvelua tai toimenpidettä palvelunantajalta, viranomaiselta tai tuomioistuimelta Hakemuksia ovat esimerkiksi asiakkaan laatima toimeentulotukihakemus ja palvelunantajan laatima huostaanottohakemus hallinto-oikeudelle. Sosiaalihuollon asiakirjatyyppiluokitus: yleinen asiakirjatyyppi 7 ilmoitus sosiaalihuollon asiakasasiakirja, jolla yksityishenkilö, sosiaalihuollon asiakas, palvelunantaja tai viranomainen antaa tiedoksi henkilöön liittyvän tilanteen, toimenpiteen tai palvelutarpeen Ilmoitusta ei edellä neuvotteleminen, kuten sopimusta edeltää, eikä ilmoituksesta voi valittaa, kuten päätöksestä. Usein ilmoitus sitoo tai velvoittaa sen vastaanottajaa. Esimerkiksi lastensuojeluilmoitus on käsiteltävä seitsemän arkipäivän kuluessa sen vastaanottamisesta. Ilmoituksia ovat esimerkiksi palvelunantajan laatima ilmoitus lapsen elatusavun lakimääräisestä muutoksesta ja sosiaalihuollon asiakkaan itse laatima tai hänen puolestaan laadittu ilmoitus vammaispalvelujen tarpeesta. Sosiaalihuollon asiakirjatyyppiluokitus: yleinen asiakirjatyyppi 13

15 8 sopimus sosiaalihuollon asiakasasiakirja, jossa määritetään sovitun asian sisältö ja ehdot osapuolia sitovasti Sopimuksen osapuolina voivat olla sosiaalihuollon asiakas tai asiakkaat sekä yksi tai useampi palvelunantaja. Esimerkiksi sopimus sosiaalisesta luotosta on asiakkaan ja palvelunantajan välinen ja lapsen elatussopimus on asiakkaiden välinen. Sosiaalihuollon asiakirjatyyppiluokitus: yleinen asiakirjatyyppi HIERARKIA KOOSTUMUS FUNKTIO MONIULOTTEISUUS sosiaalihuollon asiakasasiakirja sosiaalihuollon asiakasasiakirja, jollaisen vain sosiaalihuollon asiakas, hänen edunvalvojansa tai muu asianosainen laatii sosiaalihuollon asiakasasiakirja, jollaisen vain sosiaalihuollon palvelunantaja laatii selvitys sosiaalihuollon asiakasasiakirja, jolla sosiaalihuollon asiakas antaa palvelunantajalle tietoa itseään koskevan asian ratkaisemiseksi tai palvelun järjestämiseksi suostumus sosiaalihuollon asiakasasiakirja, jolla sosiaalihuollon asiakas, hänen edunvalvojansa tai muu asianosainen vapaaehtoisesti ja tietoisesti ilmaisee tahtonsa tietyssä häntä tai asiakasta koskevassa asiassa Käsitekaavio 3. Sosiaalihuollon asiakasasiakirja, jollaisen vain sosiaalihuollon asiakas, hänen edunvalvojansa tai muu asianosainen laatii. 9 selvitys sosiaalihuollon asiakasasiakirja, jolla sosiaalihuollon asiakas antaa palvelunantajalle tietoa itseään koskevan asian ratkaisemiseksi tai palvelun järjestämiseksi Selvityksiä ovat esimerkiksi yrittäjän tuloselvitys ja adoptionhakijoiden taustaselvitys. Palvelunantajien laatimat selvitystä vastaavat asiakirjatyypit ovat arvioita, lausuntoja tai yhteenvetoja. Sosiaalihuollon asiakirjatyyppiluokitus: yleinen asiakirjatyyppi 10 suostumus sosiaalihuollon asiakasasiakirja, jolla sosiaalihuollon asiakas, hänen edunvalvojansa tai muu asianosainen vapaaehtoisesti ja tietoisesti ilmaisee tahtonsa tietyssä häntä tai asiakasta koskevassa asiassa Suostumuksia ovat esimerkiksi suostumus adoptioon ja sosiaalisen luoton valtakirja. Sosiaalihuollon asiakirjatyyppiluokitus: yleinen asiakirjatyyppi 14

16 HIERARKIA KOOSTUMUS FUNKTIO MONIULOTTEISUUS sosiaalihuollon asiakasasiakirja, jollaisen vain sosiaalihuollon palvelunantaja laatii arvio sosiaalihuollon asiakasasiakirja, jossa palvelunantaja tarkastelee sosiaalihuollon asiakkaan tilannetta ja tekee päätelmän sosiaalihuollon palveluprosessin edistämiseksi tai sen päättämiseksi asiakaskertomus sosiaalihuollon asiakasasiakirja, johon palvelunantaja voi tehdä aikajärjestyksessä kertyviä merkintöjä sosiaalihuollon asiakkaan tilanteesta tai asiakkaaseen tai asiaan liittyvistä sosiaalihuollon palvelutapahtumista muu kuulemisasiakirja sosiaalihuollon asiakasasiakirja, johon palvelujärjestäjä kirjaa asianosaisen tai muun asiaan osallisen mielipiteen viranomaisen ratkaistavana olevasta asiasta ja tarvittaessa asianosaisen selityksen sellaisista seikoista, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun asiankäsittelykertomus asiakaskertomus, johon palvelunantaja tekee merkintöjä sosiaalihuollon asiakasprosessiin tai tiettyyn asiaan liittyvistä sosiaalihuollon palvelutapahtumista laskelma sosiaalihuollon asiakasasiakirja, johon palvelunantaja laskee tietyin perustein sosiaalihuollon asiakkaan taloudellisen tilanteen asiakkaan asian ratkaisemiseksi lausunto sosiaalihuollon asiakasasiakirja, jolla palvelunantaja esittää pyynnöstä näkemyksensä sosiaalihuollon asiakkaan asiasta kolmannelle osapuolelle lähete sosiaalihuollon asiakasasiakirja, jolla palvelunantaja ohjaa sosiaalihuollon asiakkaan tutkimuksiin, muihin palveluihin tai tukitoimiin päätös sosiaalihuollon asiakasasiakirja, jolla viranomainen tai viranomaisen roolissa toimiva palvelunantaja antaa ratkaisunsa sosiaalihuollon asiakkaan hallintoasiassa maksusitoumus sosiaalihuollon asiakasasiakirja, jolla palvelunjärjestäjä antamansa päätöksen perusteella sitoutuu maksamaan sosiaalihuollon asiakkaalle annettavan tuotteen tai palvelun kustannukset tai osan niistä yhteenveto sosiaalihuollon asiakasasiakirja, johon palvelunantaja kokoaa sosiaalihuollon asiakkaan asiaan liittyvät keskeiset tiedot tiettyä tarkoitusta varten suunnitelma sosiaalihuollon asiakasasiakirja, jossa palvelunantaja asettaa pääsääntöisesti yhteisymmärryksessä sosiaalihuollon asiakkaan kanssa asiakkaan palvelutarpeeseen liittyvät tavoitteet sekä keinot, joilla tavoitteisiin päästään asiakassuunnitelma palvelunjärjestäjän yhteisymmärryksessä sosiaalihuollon asiakkaan kanssa laatima suunnitelma, joka koskee kaikkien palveluntuottajien asiakkaalle tietyn sosiaalihuollon palvelutehtävän perusteella toteuttamia palveluja toteuttamissuunnitelma palveluntuottajan yhteisymmärryksessä sosiaalihuollon asiakkaan kanssa laatima suunnitelma, joka perustuu asiakassuunnitelmaan ja kuvaa toteutettavaa palvelua, sen tavoitteita ja keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi pyyntö sosiaalihuollon asiakasasiakirja, jolla palvelunantaja pyytää tietoja tai virka-apua sosiaalihuollon asiakkaan asian ratkaisemiseksi tai käsittelemiseksi Käsitekaavio 4. Sosiaalihuollon asiakasasiakirja, jollaisen vain sosiaalihuollon palvelunantaja laatii. 15

17 11 arvio ei: tarkistus; päivitys sosiaalihuollon asiakasasiakirja, jossa palvelunantaja tarkastelee sosiaalihuollon asiakkaan tilannetta ja tekee päätelmän sosiaalihuollon palveluprosessin edistämiseksi tai sen päättämiseksi Arvio tulee pääsääntöisesti laatia yhdessä asiakkaan kanssa sekä mahdollisesti hänen läheistensä kanssa. Arvion laatimiseen voivat osallistua myös tarvittavat asiantuntijat. Arvioita laaditaan asiakkuuden eri vaiheissa, ja ne liittyvät esimerkiksi sosiaalihuollon asiakkuuden edellytysten täyttymisen, palvelutarpeen tai suunnitelman tavoitteiden saavuttamisen arviointiin. Arvioita ovat esimerkiksi kotipalvelujen tarpeen ensiarvio, kasvatus- ja perheneuvonnan palvelutarpeen arvio, lastensuojelutarpeen selvitys ja kotoutumissuunnitelman arvio. Sosiaalihuollon asiakirjatyyppiluokitus: yleinen asiakirjatyyppi 12 asiakaskertomus ei: kertomus; muistiinpanot; raportti; päiväkirja sosiaalihuollon asiakasasiakirja, johon palvelunantaja voi tehdä aikajärjestyksessä kertyviä merkintöjä sosiaalihuollon asiakkaan tilanteesta tai asiakkaaseen tai asiaan liittyvistä sosiaalihuollon palvelutapahtumista Asiakaskertomuksella tehdään näkyväksi sellainen työ, joka ei tallennu muihin asiakirjoihin. Asiakaskertomukseen voidaan kirjata esimerkiksi asiakkaan saaman tuen tai palvelun ajankohta, asiakkuuden alkamisen ja päättymisen ajankohdat sekä asiakkuuden päättymisen peruste. Asiakaskertomukseen kirjataan yleensä asiakkaaseen tai hänen tilanteeseensa liittyvää tietoa, kuten päihdehuollon asiakaskertomukseen. Tiettyihin asiakaskertomuksiin kirjataan kuitenkin vain asiaan liittyvää tietoa ja siksi niitä kutsutaan asiankäsittelykertomuksiksi (kuten isyyden selvittämisen asiankäsittelykertomus). Sosiaalihuollon asiakirjatyyppiluokitus: yleinen asiakirjatyyppi 13 asiankäsittelykertomus asiakaskertomus, johon palvelunantaja tekee merkintöjä sosiaalihuollon asiakasprosessiin tai tiettyyn asiaan liittyvistä sosiaalihuollon palvelutapahtumista Asiankäsittelykertomukset poikkeavat tavallisista asiakaskertomuksista siten, että niihin ei kirjata sosiaalihuollon asiakkaaseen liittyviä tietoja (kuten sosiaaliasiamiestoiminnan asiankäsittelykertomukseen) tai asiakkuuteen liittyviä historiatietoja (kuten isyyden selvittämisen asiankäsittelykertomukseen). Asiankäsittelykertomusta ei ole mallinnettu asiakirjatyypiksi. Sitä käytetään sanastossa tämäntyyppisten asiakaskertomusten yläkäsitteenä. 14 kuulemisasiakirja ei: kuulemiskertomus sosiaalihuollon asiakasasiakirja, johon palvelujärjestäjä kirjaa asianosaisen tai muun asiaan osallisen mielipiteen viranomaisen ratkaistavana olevasta asiasta ja tarvittaessa asianosaisen selityksen sellaisista seikoista, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun Kuulemisasiakirjaan saatetaan kirjata tieto siitä, että asianosaiselle on järjestetty tilaisuus mielipiteensä ilmaisemiseen mutta tämä on jättänyt sen käyttämättä. Asianosaisen kuulemisesta säädetään hallintolaissa (434/2003). Hallintolain mukaan hallintoasiassa asianosainen on se, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee. Lastensuojelussa kuultavia voivat olla sekä asianosaiset että muut asiaan osalliset. Asiaan osallisen mielipidettä saatetaan selvittää muullakin menettelyllä kuin kuulemalla. Tällöin mielipiteen selvittäminen kirjataan esimerkiksi asiakaskertomukseen. Sosiaalihuollon asiakirjatyyppiluokitus: yleinen asiakirjatyyppi 16

18 15 laskelma sosiaalihuollon asiakasasiakirja, johon palvelunantaja laskee tietyin perustein sosiaalihuollon asiakkaan taloudellisen tilanteen asiakkaan asian ratkaisemiseksi Laskelmia ovat esimerkiksi päihdehuollon asiakasmaksulaskelma, toimeentulotukilaskelma ja lapsen elatusapulaskelma. Sosiaalihuollon asiakirjatyyppiluokitus: yleinen asiakirjatyyppi 16 lausunto sosiaalihuollon asiakasasiakirja, jolla palvelunantaja esittää pyynnöstä näkemyksensä sosiaalihuollon asiakkaan asiasta kolmannelle osapuolelle Lausunto voi koskea esimerkiksi asiakkaan tilannetta tai palvelutarvetta tai asiakkaalle annettua päätöstä. Lausunto voidaan antaa paitsi erillisestä pyynnöstä myös vakiintuneen käytännön perusteella. Lausunnon saava kolmas osapuoli voi olla paitsi sosiaalihuollon ulkopuolinen taho myös sosiaalihuollon palvelunjärjestäjä, jolle palveluntuottaja antaa lausunnon. Lausuntoja ovat esimerkiksi selvitys adoptionhakijoista ja isyyden selvittämispöytäkirja. Sosiaalihuollon asiakirjatyyppiluokitus: yleinen asiakirjatyyppi 17 lähete sosiaalihuollon asiakasasiakirja, jolla palvelunantaja ohjaa sosiaalihuollon asiakkaan tutkimuksiin, palveluihin tai tukitoimiin Lähete voidaan antaa sosiaalipalveluihin sekä yhden sosiaalihuollon palvelutehtävän sisällä että palvelutehtävien välillä tai muihin kuin sosiaalipalveluihin. Sosiaalihuollossa lähetteitä ovat esimerkiksi kasvatus- ja perheneuvonnan lähete ja lähete oikeusgeneettiseen isyystutkimukseen. Sosiaalihuollon asiakirjatyyppiluokitus: yleinen asiakirjatyyppi 18 maksusitoumus sosiaalihuollon asiakasasiakirja, jolla palvelunjärjestäjä antamansa päätöksen perusteella sitoutuu maksamaan sosiaalihuollon asiakkaalle annettavan tuotteen tai palvelun kustannukset tai osan niistä Maksusitoumuksia ovat esimerkiksi toimeentulotuen maksusitoumus ja palveluseteli. Sosiaalihuollon asiakirjatyyppiluokitus: yleinen asiakirjatyyppi 19 pyyntö sosiaalihuollon asiakasasiakirja, jolla palvelunantaja pyytää tietoja tai virka-apua sosiaalihuollon asiakkaan asian ratkaisemiseksi tai käsittelemiseksi Sosiaalihuollossa pyyntöjä ovat esimerkiksi virka-apupyyntö ja tietopyyntö rahalaitokselle. Sosiaalihuollon asiakirjatyyppiluokitus: yleinen asiakirjatyyppi 20 päätös sosiaalihuollon asiakasasiakirja, jolla viranomainen tai viranomaisen roolissa toimiva palvelunantaja antaa ratkaisunsa sosiaalihuollon asiakkaan hallintoasiassa Sosiaalihuollossa hallintoasioina käsitellään esimerkiksi sosiaalipalveluja, etuuksia ja sosiaalihuollon asiakasmaksuja. Hallintopäätöksistä on aina laadittava päätösasiakirja, joka on annettava tiedoksi asianosaiselle muutoksenhakuohjeineen. Päätöksiä ovat esimerkiksi päätös isyyden selvittämisen keskeyttämisestä ja päätös erityishuolto-ohjelmasta. Sosiaalihuollon asiakirjatyyppiluokitus: yleinen asiakirjatyyppi 17

19 21 suunnitelma sosiaalihuollon asiakasasiakirja, jossa palvelunantaja asettaa pääsääntöisesti yhteisymmärryksessä sosiaalihuollon asiakkaan kanssa asiakkaan palvelutarpeeseen liittyvät tavoitteet sekä keinot, joilla tavoitteisiin päästään Suunnitelmia on seurattava ja tarkistettava, mihin liittyvät merkinnät kirjataan yleensä suunnitelman arvioon. Suunnitelman laatimisesta säädetään sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa (812/2000, 7 ). Sosiaalihuollossa laaditaan pääasiassa asiakas- ja toteuttamissuunnitelmia. Sosiaalihuollon asiakirjatyyppiluokitus: yleinen asiakirjatyyppi 22 asiakassuunnitelma mieluummin kuin: palvelusuunnitelma palvelunjärjestäjän yhteisymmärryksessä sosiaalihuollon asiakkaan kanssa laatima suunnitelma, joka koskee kaikkien palveluntuottajien asiakkaalle tietyn sosiaalihuollon palvelutehtävän perusteella toteuttamia palveluja Asiakassuunnitelmaan voidaan kirjata asiakkaalle haettavat tai annettavat sosiaalipalvelut tai etuudet. Asiakassuunnitelma on laadittava ilman aiheetonta viivytystä asiakkaan tarvitsemien palvelujen ja tukitoimien selvittämiseksi siten kuin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa (812/2000) säädetään. Asiakassuunnitelmaa on seurattava ja tarkistettava, mihin liittyvät merkinnät kirjataan yleensä asiakassuunnitelman arvioon. Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa (812/2000) ei käytetä asiakassuunnitelma-termiä, mutta sitä suositetaan yhtenäisyyden vuoksi käytettäväksi kaikista tämäntyyppisistä suunnitelmista, vrt. toteuttamissuunnitelmaan. Asiakassuunnitelmaa ei ole mallinnettu omaksi asiakirjatyypikseen. Asiakassuunnitelmat ovat asiakirjatyypiltään suunnitelmia. 23 toteuttamissuunnitelma palveluntuottajan yhteisymmärryksessä sosiaalihuollon asiakkaan kanssa laatima suunnitelma, joka perustuu asiakassuunnitelmaan ja kuvaa toteutettavaa palvelua, sen tavoitteita ja keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi Toteuttamissuunnitelmaa on seurattava ja tarkistettava, mihin liittyvät merkinnät kirjataan yleensä toteuttamissuunnitelmasta tehtävään arvioon. Toteuttamissuunnitelma-termiä ei ole perinteisesti käytetty, mutta sitä suositetaan yhtenäisyyden vuoksi käytettäväksi kaikista tämäntyyppisistä suunnitelmista, vrt. asiakassuunnitelmaan. Toteuttamissuunnitelmaa ei ole mallinnettu omaksi asiakirjatyypikseen. Toteuttamissuunnitelmat ovat asiakirjatyypiltään suunnitelmia. 24 yhteenveto sosiaalihuollon asiakasasiakirja, johon palvelunantaja kokoaa sosiaalihuollon asiakkaan asiaan liittyvät keskeiset tiedot tiettyä tarkoitusta varten Esimerkiksi sijoitettavan lapsen esitiedot on yhteenveto. Sosiaalihuollon asiakirjatyyppiluokitus: yleinen asiakirjatyyppi 25 liite asiakirja, joka on liitetty toiseen asiakirjaan sen sisältämän tiedon selvennykseksi tai täydennykseksi Liitteen tarkoituksena on täydentää tai selventää tiettyä asiakasasiakirjassa käsiteltyä asiaa. Liite voi olla esimerkiksi sosiaalihuollon asiakasasiakirja tai asiakirja, joka on laadittu muualla kuin sosiaalihuollossa, kuten lääkärinlausunto ja sosiaalihuollon asiakkaan maksukuitti. Asiakasasiakirja, jota liite täydentää, sisältää viittaustiedot liitteeseen. Sosiaalihuollon asiakirjatyyppiluokitus: yleinen asiakirjatyyppi. Liitteestä ei kuitenkaan mallinneta tarkennettuja asiakirjatyyppejä, kuten muista yleisistä asiakirjatyypeistä. 18

20 3 SOSIAALIHUOLLON TARKENNETUT ASIAKIRJATYYPIT 3.1 Sosiaalihuollon palvelutehtäville yhteiset tarkennetut asiakirjatyypit 26 sosiaalihuollon valtakirja suostumus, jolla täysivaltainen sosiaalihuollon asiakas valtuuttaa toisen henkilön toimimaan puolestaan sosiaalipalveluun liittyvässä asiassa Sosiaalihuollon valtakirjassa tulee yksilöidä, mihin asiaan sitä voidaan käyttää. Sosiaalihuollon asiakirjatyyppiluokitus: tarkennettu asiakirjatyyppi Virka-apupyynnön tarkennetut asiakirjatyypit 27 virka-apupyyntö sosiaalihuollon viranomaisen toiselle viranomaistaholle esittämä pyyntö saada yksilöityä virka-apua tehtäviensä suorittamiseksi Sosiaalihuollon viranomainen voi pyytää virka-apua esimerkiksi poliisilta tai toisen kunnan tai valtion viranomaiselta. Kiireellisessä tapauksessa virka-apupyyntö voidaan esittää suullisesti, mutta suullinen virka-apupyyntö tulee tällöin aina vahvistaa jälkikäteen kirjallisesti. Sosiaalihuollon asiakirjatyyppiluokitus: pyynnön tarkennettu asiakirjatyyppi 28 vastaus virka-apupyyntöön sosiaalihuollon viranomaisen ilmoitus virka-apua pyytäneelle viranomaiselle virka-avun antamisesta tai epäämisestä perusteluineen Sosiaalihuollon asiakirjatyyppiluokitus: ilmoituksen tarkennettu asiakirjatyyppi Oikaisuvaatimuksen tarkennetut asiakirjatyypit 29 oikaisuvaatimus sosiaalihuollon asiakkaan muutoksenhakuviranomaiselle tekemä kirjallinen hakemus, jolla hän vaatii muutosta viranomaisen antamaan päätökseen Sosiaalihuollon asiakkaan tulee tehdä oikaisuvaatimus säädetyn ajan kuluessa päätöksen saamisesta. Sosiaalihuollon asiakirjatyyppiluokitus: hakemuksen tarkennettu asiakirjatyyppi 30 vastine oikaisuvaatimukseen viranomaisen antama lausunto, jossa perustellaan oikaisuvaatimuksen kohteena olevaa päätöstä Sosiaalihuollon asiakirjatyyppiluokitus: lausunnon tarkennettu asiakirjatyyppi 31 oikaisuvaatimuksen peruutusilmoitus sosiaalihuollon asiakkaan ilmoitus muutoksenhakuviranomaiselle siitä, että hän peruu käsiteltäväksi jättämänsä oikaisuvaatimuksen Sosiaalihuollon asiakirjatyyppiluokitus: ilmoituksen tarkennettu asiakirjatyyppi 19

21 32 päätös oikaisuvaatimukseen päätös, jolla muutoksenhakuviranomainen antaa perustellun ratkaisun oikaisuvaatimuksessa esitettyihin vaatimuksiin Virheenkorjauspyynnön tarkennettu asiakirjatyyppi 33 virheenkorjauspyyntö sosiaalihuollon asiakkaan, hänen edustajansa tai viranomaisen tekemä ilmoitus, jossa pyydetään viranomaista korjaamaan antamassaan päätöksessä oleva ilmeinen virhe Virheenkorjauspyyntö voi koskea esimerkiksi lasku- tai asiavirhettä tai menettelyvirhettä. Sosiaalihuollon asiakirjatyyppiluokitus: ilmoituksen tarkennettu asiakirjatyyppi Palvelusetelin tarkennetut asiakirjatyypit 34 palveluseteli palvelunjärjestäjän sosiaalihuollon asiakkaalle myöntämä maksusitoumus, jonka perusteella palvelunjärjestäjä maksaa asiakkaan yksityiseltä palveluntuottajalta hankkiman sosiaalipalvelun kustannukset ennalta määrättyyn arvoon asti Sosiaalihuollon asiakas voi kieltäytyä palvelusetelin vastaanottamisesta, jolloin palvelunjärjestäjän on ohjattava hänet muilla tavoin järjestettävien palvelujen piiriin. Palveluseteli voidaan myöntää lähes kaikkiin sosiaalipalveluihin. Sosiaalihuollon asiakas valitsee itse kunnan hyväksymien palveluntuottajien joukosta sen, jolta hankkii palvelusetelillä kustannettavan sosiaalipalvelun. Sosiaalihuollon asiakirjatyyppiluokitus: maksusitoumuksen tarkennettu asiakirjatyyppi 35 palvelusetelipäätös palvelunjärjestäjän päätös siitä, myönnetäänkö sosiaalihuollon asiakkaalle yksi tai useampi palveluseteli ja mikä on näiden arvo 3.2 Adoptioneuvonnan tarkennetut asiakirjatyypit 36 ilmoitus adoptioneuvonnan tarpeesta alaikäisen lapsensa adoptoitavaksi antamista harkitsevan vanhemman tai vanhempien yhdessä tai alaikäisen lapsen adoptoimista harkitsevan henkilön tai avioparin adoptioneuvonnan antajalle tekemä ilmoitus tarpeestaan saada adoptioneuvontaa Sosiaalihuollon palvelutehtävä, jonka perusteella tämä asiakirja laaditaan: adoptioneuvonta Sosiaalihuollon asiakirjatyyppiluokitus: ilmoituksen tarkennettu asiakirjatyyppi 37 päätös adoptioneuvonnasta adoptioneuvonnan antajan päätös siitä, että adoptioneuvonta aloitetaan Tämä päätös on aina myönteinen. Sosiaalihuollon palvelutehtävä, jonka perusteella tämä asiakirja laaditaan: adoptioneuvonta 20

SOSIAALIHUOLLON ASIAKASASIAKIRJASANASTO

SOSIAALIHUOLLON ASIAKASASIAKIRJASANASTO SANASTOKESKUS TSK TERMINOLOGICENTRALEN TSK SOSIAALIHUOLLON ASIAKASASIAKIRJASANASTO Lausuntoluonnos 2013-11-04 ESIPUHE Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ja Sanastokeskus TSK aloittivat vuonna 2012 yhdessä

Lisätiedot

Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto

Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto Palveluihin, palveluprosesseihin ja asiakastietoihin liittyviä käsitteitä Versio 1.0 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30 00271 Helsinki www.thl.fi SOSIAALIALAN

Lisätiedot

Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto

Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto Palveluihin, palveluprosesseihin ja asiakastietoihin liittyviä käsitteitä Versio 2.0 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30 00271 Helsinki Telephone: 029 524

Lisätiedot

Määrämuotoinen kirjaaminen sosiaalihuollon arjessa

Määrämuotoinen kirjaaminen sosiaalihuollon arjessa Määrämuotoinen kirjaaminen sosiaalihuollon arjessa Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanon koulutuspäivä 4.2.2016 Hanna Lohijoki sosiaalihuollon tiedonhallinnan asiantuntija Kaakkois- Suomen

Lisätiedot

Sosiaalihuollon tiedonhallinta - valmistautuminen Kansaan Case Kallio PPKY 06.10.2015 Merja Hauhtonen, tietohallintopäällikkö

Sosiaalihuollon tiedonhallinta - valmistautuminen Kansaan Case Kallio PPKY 06.10.2015 Merja Hauhtonen, tietohallintopäällikkö Sosiaalihuollon tiedonhallinta - valmistautuminen Kansaan Case Kallio PPKY 06.10.2015 Merja Hauhtonen, tietohallintopäällikkö Sosiaalihuollon tiedonhallinnan nykytilasta Sosiaalipalvelut pääsääntöisesti

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen toimintaprosessit

Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen toimintaprosessit Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 13.9.2011, versio 1.0 Aki Miettinen, HIS-yksikkö, Itä-Suomen yliopisto Päivi Röppänen, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen

Lisätiedot

Sanastotyö luokittelun tukena Tikesos-hankkeessa. NordTERM 2011 Antero Lehmuskoski ja Maarit Laaksonen

Sanastotyö luokittelun tukena Tikesos-hankkeessa. NordTERM 2011 Antero Lehmuskoski ja Maarit Laaksonen Sanastotyö luokittelun tukena Tikesos-hankkeessa NordTERM 2011 Antero Lehmuskoski ja Maarit Laaksonen Esityksen sisältö Tikesos-hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet Sanastotyö osana Tikesos-hankkeen tietoarkkitehtuurityötä

Lisätiedot

Sosiaalipalvelujen luokituksen sanasto ja Sosiaalihuollon asiakasasiakirjasanasto

Sosiaalipalvelujen luokituksen sanasto ja Sosiaalihuollon asiakasasiakirjasanasto Maarit Laaksonen Mari Suhonen Sirpa Suhonen Sosiaalipalvelujen luokituksen sanasto ja Sosiaalihuollon asiakasasiakirjasanasto RAPORTTI 1 2012 RAPORTTI Maarit Laaksonen, Mari Suhonen ja Sirpa Suhonen Sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

Asiakastyön dokumentoinnin tavoitetila. Maarit Laaksonen projektipäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kuntamarkkinat 14.9.

Asiakastyön dokumentoinnin tavoitetila. Maarit Laaksonen projektipäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kuntamarkkinat 14.9. Asiakastyön dokumentoinnin tavoitetila Maarit Laaksonen projektipäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kuntamarkkinat 14.9.2011 Mitä on dokumentointi? Dokumentointi asiakirjojen laatimista ja kirjoittamista

Lisätiedot

Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen

Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen Sosiaali- ja Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 Tampere Pia-Liisa Heiliö Neuvotteleva virkamies 12.5.2015

Lisätiedot

Kotipalvelujen toimintaprosessit

Kotipalvelujen toimintaprosessit Kotipalvelujen toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 13.9.2011, versio 1.0 Aki Miettinen, HIS-yksikkö, Itä-Suomen yliopisto Päivi Röppänen, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen yliopisto Versio

Lisätiedot

SOSIAALIALAN TIEDONHALLINNAN SANASTO

SOSIAALIALAN TIEDONHALLINNAN SANASTO SOSIAALIALAN TIEDONHALLINNAN SANASTO Sosiaalihuollon palvelutehtävät ja t -osa Lausuntoluonnos 2015-10-27 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Esipuhe Keväällä 2015 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON ASIAKASASIAKIRJOJEN RAKENTEET

SOSIAALIHUOLLON ASIAKASASIAKIRJOJEN RAKENTEET SOSIAALIHUOLLON ASIAKASASIAKIRJOJEN RAKENTEET Terveydenhuollon ATK-päivät Jyväskylä 26.5.2009 Päivi Tossavainen Projektitutkija Shiftec-tutkimusyksikkö Kuopion yliopisto Esityksen rakenne asiakirjamääritystyön

Lisätiedot

MIKÄ ON KANSA? Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisestä ja arkistosta

MIKÄ ON KANSA? Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisestä ja arkistosta Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisestä ja arkistosta Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojapäivät 11.-12.11.2015 Jyväskylä 12.11.2015 12.11.2015 / Maarit Rötsä 1 MIKÄ ON KANSA?

Lisätiedot

Kansa koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano ja tietojärjestelmät

Kansa koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano ja tietojärjestelmät Kansa koulu Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano ja tietojärjestelmät 9.9.2016 Nina Peronius Aluekoordinaattori, Lappi ja Pohjois Pohjanmaa Dia: Maarit Rötsä/THL Dia: Maarit Rötsä/THL Kansa

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 21.4.2015 45 Korvaa 18.6.2013 80 vahvistetun delegointisäännön Keuruun kaupunki 2 Perusturvalautakunnan toimialan delegointi / lastensuojelun

Lisätiedot

Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen

Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen 1 Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen 20.5.2008 Lakimies Tuomas Möttönen Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Johdon tukipalvelut - 2008 Hallinto-oikeuden toimivalta lastensuojeluasioissa

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta 9.12.2015 94 Voimaantulo 1.1.2016 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimintasääntö... 2 II LUKU...

Lisätiedot

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013 Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Päiväys Moniammatillinen yhteistyö Lasten ja perheiden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Liite nro 1 Pela 13.1.2009 1 (9) Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Perusturvan tilaajaorganisaatio Viranhaltija viranomaistehtävä Tilaajajohtaja -

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen tietomallinnus Tietomallit teknisen asiakirjamäärittelyn näkökulmasta

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen tietomallinnus Tietomallit teknisen asiakirjamäärittelyn näkökulmasta Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen tietomallinnus Tietomallit teknisen asiakirjamäärittelyn näkökulmasta Riikka Huttunen Suunnittelija Tietojenkäsittelytieteen laitos Kuopion Yliopisto 1 11.5.2009 Sisältö

Lisätiedot

sosiaalihuollon peruspalvelut lapsiperheiden peruspalvelut

sosiaalihuollon peruspalvelut lapsiperheiden peruspalvelut Palvelutehtävä sosiaalihuollon peruspalvelut lapsiperheiden peruspalvelut työikäisten peruspalvelut iäkkäiden peruspalvelut Sosiaaliapalvelu kasvatus- ja perheneuvonta perhetyö siivouspalvelu ateriapalvelu

Lisätiedot

UUSI SOSIAALIHUOLTOLAKI JA VIRANOMAISTEN VÄLINEN YHTEISTOIMINTA täysi-ikäiset asiakkaat

UUSI SOSIAALIHUOLTOLAKI JA VIRANOMAISTEN VÄLINEN YHTEISTOIMINTA täysi-ikäiset asiakkaat UUSI SOSIAALIHUOLTOLAKI JA VIRANOMAISTEN VÄLINEN YHTEISTOIMINTA täysi-ikäiset asiakkaat Rovaniemellä 23.5.2016 Lakiasiainpäällikkö, VT Keijo Mattila Lapin aluehallintovirasto 1 Esityksen rakenne 1) Yleisiä

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakastietomallin hallinta

Sosiaalihuollon asiakastietomallin hallinta Sosiaalihuollon asiakastietomallin hallinta Jarmo Kärki & Erja Ailio 24.6.2014 Asiakastietomallin hallinta / Kärki & Ailio 1 Esityksen sisältö Millainen ylläpidon ja kehittämisen rakenne on sosiaalihuollon

Lisätiedot

Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja

Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja Laatuperiaatteita Lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta ovat vastuussa lapsen vanhemmat ja muut huoltajat. Tähän tehtävään heillä on oikeus saada apua ja tukea

Lisätiedot

Juha-Pekka Konttinen Lakimies, assistentti.info 10.3.2009, Kouvola

Juha-Pekka Konttinen Lakimies, assistentti.info 10.3.2009, Kouvola Juha-Pekka Konttinen Lakimies, assistentti.info 10.3.2009, Kouvola Palvelusuunnitelma prosessina (laaja tulkinta) Palvelusuunnitelma lomakkeena tai sähköisenä järjestelmänä (suppea tulkinta) Ajattelutavan

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Kuopion

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ 1 YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 20.1.2015 I Yleistä 1 Soveltamisala Ylöjärven kaupungin

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ PERHESOSIAALITYÖN TOIMIPISTEET: Lastensuojelun palvelut: Peruspalvelukeskus Virastotalo, Kuninkaanlähteenkatu 8, 38700 Kankaanpää,

Lisätiedot

Kirjaaminen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä. palveluissa ja Sote-henkilörekisterilakien uudistaminen

Kirjaaminen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä. palveluissa ja Sote-henkilörekisterilakien uudistaminen Kirjaaminen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Sote-henkilörekisterilakien uudistaminen Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojaseminaari - Sohvi-Tellu 2015 Neuvotteleva virkamies

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

osaamisella? Eduskuntaseminaari 17.9.2014 Juha Luomala Johtaja, sosiaalialan osaamiskeskus Verso

osaamisella? Eduskuntaseminaari 17.9.2014 Juha Luomala Johtaja, sosiaalialan osaamiskeskus Verso Sosiaalipalvelut, mitä ja millä osaamisella? Eduskuntaseminaari 17.9.2014 Juha Luomala Johtaja, sosiaalialan osaamiskeskus Verso "sote uudistuksessa on kyse siitä kuinka nopeasti sinne omalle terveyskeskuslääkärille

Lisätiedot

69 Päätös tutkimuslupahakemuksesta HEL Päätös. Nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja päätti myöntää tutkimusluvan

69 Päätös tutkimuslupahakemuksesta HEL Päätös. Nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja päätti myöntää tutkimusluvan Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 69 Päätös tutkimuslupahakemuksesta HEL 2016-011038 HEL 2016-011038 T 13 02 01 Päätös Päätöksen perustelut ja ehdot päätti myöntää tutkimusluvan professori **********

Lisätiedot

Mitä palvelusetelillä tarkoitetaan. Infotilaisuus 23.2.2012. Maritta Koskinen 1 22.2.2012

Mitä palvelusetelillä tarkoitetaan. Infotilaisuus 23.2.2012. Maritta Koskinen 1 22.2.2012 Mitä palvelusetelillä tarkoitetaan Infotilaisuus 23.2.2012 Maritta Koskinen 1 Taustaa palvelusetelille Aiemmat säädökset palvelusetelistä vuonna 2004 Laajentui vuonna 2008 Palvelusetelilaki (569/2009)

Lisätiedot

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue. Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue. Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Palvelujen ja tukitoimien yksilöllinen järjestäminen palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Toimeentulotuen määräajat ja ehkäisevä toimeentulotuki

Toimeentulotuen määräajat ja ehkäisevä toimeentulotuki Toimeentulotuen määräajat ja ehkäisevä toimeentulotuki 1 Toimeentulotuki turvaa välttämättömän toimeentulon Julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Jokaisella Suomen

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta Eveliina Pöyhönen Uusi sosiaalihuoltolaki Lain tarkoitus: Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta

Lisätiedot

Mitä on hyvä hallintomenettely lastensuojeluasioissa?

Mitä on hyvä hallintomenettely lastensuojeluasioissa? Mitä on hyvä hallintomenettely lastensuojeluasioissa? 1. Huostaanottohakemus Hyvä hallintomenettely hyvä hallintolainkäyttömenettely 2. Tuomioistuimen lupa lapsen tutkimiseen Riitta Eskola Hallinto-oikeustuomari,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja. Vanhus- ja vammaispalvelujen vastuualue vastaa - seuraavien sosiaalihuoltolain 17. :ssä tarkoitettujen palvelujen järjestämisestä vanhuksille ja vammaisille: omaishoidon tuki, kotipalvelut, sosiaalityö,

Lisätiedot

Lapsen huolto- ja tapaamisoikeuden rekisteri

Lapsen huolto- ja tapaamisoikeuden rekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen

Lisätiedot

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Tetola 20.01.2009 Terveyden ja

Lisätiedot

Isyyden selvittämisen, lapsen huollon ja tapaamisoikeuden varmistamisen sekä lapsen elatusavun vahvistamisen toimintaprosessit

Isyyden selvittämisen, lapsen huollon ja tapaamisoikeuden varmistamisen sekä lapsen elatusavun vahvistamisen toimintaprosessit Isyyden selvittämisen, lapsen huollon ja tapaamisoikeuden varmistamisen sekä lapsen elatusavun vahvistamisen toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 14.2.2011, versio 2.0 Aki Miettinen, Tietojenkäsittelytieteen

Lisätiedot

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Auta lasta ajoissa- moniammatillisessa yhteistyössä 14.1.2016 Alkoholi, perhe- ja lähisuhdeväkivalta lapsiperheiden palvelut tunnistamisen ja puuttumisen

Lisätiedot

Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta. Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797

Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta. Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 2. Osarekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Lasten

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Mustijoen perusturva Laadittu 27.10.2015. sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ

MÄNTSÄLÄN KUNTA Mustijoen perusturva Laadittu 27.10.2015. sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja - Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Mäntsälän kunta, Heikinkuja 4 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Lisätiedot

Järvenpään kaupunki/ lasten ja nuorten palvelualue. Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797

Järvenpään kaupunki/ lasten ja nuorten palvelualue. Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 1 / 7 Tietosuojaseloste 1/6 - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 3.1.2014 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta Järvenpään kaupunki/

Lisätiedot

DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA

DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA, 26.8.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunnan ratkaisuvalta (Hallintosääntö 3, 7, 8) Sosiaali- ja terveyslautakunnan

Lisätiedot

Yhdenmukaiset arkistopalvelut koko sosiaali- ja terveydenhuoltoon

Yhdenmukaiset arkistopalvelut koko sosiaali- ja terveydenhuoltoon Yhdenmukaiset arkistopalvelut koko sosiaali- ja terveydenhuoltoon Atk-päivät 25.5.2016 Lahti Sanna Hämäläinen, erityisasiantuntija Käytössä olevat asiakas- ja potilastietojärjestelmät Päijät-Hämeessä Erikoissairaanhoito

Lisätiedot

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista kutsutaan lyhyesti asiakaslaiksi.

Lisätiedot

Vammaispalvelujen ja kehitysvammaisten erityishuollon toimintaprosessit

Vammaispalvelujen ja kehitysvammaisten erityishuollon toimintaprosessit Vammaispalvelujen ja kehitysvammaisten erityishuollon toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 5.4.2011, versio 1.0 Aki Miettinen, Tietojenkäsittelytieteen laitos, Itä-Suomen yliopisto Päivi Röppänen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. 18 Lausunto aluehallintovirastolle lastensuojelulaissa säädettyjen määräaikojen noudattamisesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. 18 Lausunto aluehallintovirastolle lastensuojelulaissa säädettyjen määräaikojen noudattamisesta 16.02.2012 Sivu 1 / 1 127/03.00.00/2012 18 Lausunto aluehallintovirastolle lastensuojelulaissa säädettyjen määräaikojen noudattamisesta Valmistelijat / lisätiedot: Kati Saastamoinen, puh. (09) 816 23422

Lisätiedot

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö 1 (13) Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.5.2015 2 (13) Sisällysluettelo Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Organisaatio... 3 1. Toimiala...

Lisätiedot

Henkilötietolaki 10 ja 24 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 11.3, 12-13, 20.2 ja 21.1. Ikäihmisten lautakunta

Henkilötietolaki 10 ja 24 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 11.3, 12-13, 20.2 ja 21.1. Ikäihmisten lautakunta REKISTERISELOSTE JA ASIAKKAAN INFORMOINTI Henkilötietolaki 10 ja 24 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 11.3, 12-13, 20.2 ja 21.1 Päivitetty: 19.1.2015 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä

Lisätiedot

Nimi: Perusturvajohtaja Mari Antikainen, puh. 044 718 6401. Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Nimi: Perusturvajohtaja Mari Antikainen, puh. 044 718 6401. Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Kuopion

Lisätiedot

Omaishoidon tuen toimintaprosessit

Omaishoidon tuen toimintaprosessit Omaishoidon tuen toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 13.9.2011, versio 1.0 Aki Miettinen, HIS-yksikkö, Itä-Suomen yliopisto Päivi Röppänen, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen yliopisto Versio

Lisätiedot

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 3.10.2013 1 Lastensuojeluilmoitusten ja lasten

Lisätiedot

1. Ratkaista toimialallaan kaupungille kuuluvat asiat, ellei niitä ole tällä johtosäännöllä määrätty sen alaisen viranhaltijan ratkaistavaksi.

1. Ratkaista toimialallaan kaupungille kuuluvat asiat, ellei niitä ole tällä johtosäännöllä määrätty sen alaisen viranhaltijan ratkaistavaksi. HEINOLAN KAUPUNKI KUNNALLINEN III/PER SÄÄNTÖKOKOELMA Sosiaali- ja terveystoimi Kaupunginvaltuuston 17.11.2008 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 9.2.2009 hyväksymä muutos Kaupunginvaltuuston 11.5.2009 hyväksymä

Lisätiedot

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) 019 264 5000

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) 019 264 5000 TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja - Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Mäntsälän kunta, Heikinkuja 4 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Lisätiedot

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 1 Kyh 17.5.2011 66 Kyh liite 1 Kyh 22.9.2011 105 Kyh liite 4 TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 2 Sisällysluettelo Asumispalvelut 3 Asumispalveluiden hakeminen 3 Palvelutarpeen

Lisätiedot

Lastenvalvojan rekisteriseloste

Lastenvalvojan rekisteriseloste Lastenvalvojan rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Lisätiedot

Asiakas- ja palvelusuunnitelma. pohjana

Asiakas- ja palvelusuunnitelma. pohjana Asiakas- ja palvelusuunnitelma l l suunnitelmallisen asiakastyön pohjana PaKaste, Rovaniemi 14.4.2011 Dokumentoinnin kehittäminen Päivi Sinko, Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arvioinnin kriteerit lainsäädännössä Erityisasiantuntija Marja Pajukoski, THL 29.3.2012 1 Yleiset tarpeen arvioinnin kriteerit

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 4 /2016 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN

Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. SAS työryhmän tehtävät... 1 3. Asumispalvelun hakeminen, asiakkaan

Lisätiedot

Terminologinen sanastotyö

Terminologinen sanastotyö Terminologinen sanastotyö JHKA-työpaja: Sanastoista tietoarkkitehtuuriin! Katri Seppälä Sanastokeskus TSK ry Mitä terminologinen sanastotyö on? kuvataan erikoisalan käsitteitä ja käsitteiden keskinäisiä

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

Kuntoutussuunnitelma Palvelusuunnitelma

Kuntoutussuunnitelma Palvelusuunnitelma Kuntoutussuunnitelma Palvelusuunnitelma Kuntoutussuunnitelma ja palvelusuunnitelma Ideaalitilanne on, että palvelusuunnitelma ja kuntoutussuunnitelma tukevat toisiaan palvelujen järjestämisessä. Niiden

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke 2(7) Sisällys Lastensuojeluasian vireilletulo...3 Arvio toimenpiteiden tarpeesta...4 Kiireelliset lastensuojelutoimenpiteet...4 Lastensuojelutarpeen selvitys...5 Avohuollon tukitoimet...5 Huostaanotto

Lisätiedot

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa 25.9.2015 Tampere Käytännön kokemuksia yhteistyöstä Hanna Gråsten-Salonen Vastaava koulukuraattori Varhaiskasvatus ja perusopetus Tampere

Lisätiedot

Lapsen elatuksen rekisteri

Lapsen elatuksen rekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen

Lisätiedot

Virkailijan nimi: Kallio Riitta Osoite: Valtakatu 16, 96200 Rovaniemi Puhelin: 050-396 2558 Sähköposti: riitta.kallio@mol.fi

Virkailijan nimi: Kallio Riitta Osoite: Valtakatu 16, 96200 Rovaniemi Puhelin: 050-396 2558 Sähköposti: riitta.kallio@mol.fi REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 26.2.2007, uusittu 29.10.2007 1. Rekisterinpitäjä Nimi: Rovaniemen työvoiman palvelukeskus (Rovaniemen työvoimatoimiston, Rovaniemen kaupungin sosiaali ja

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden 2.2.2 1 (17) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Viimeksi muutettu. Sosiaali-

Lisätiedot

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) 019 264 5000

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) 019 264 5000 TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja - Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Mäntsälän kunta, Heikinkuja 4 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakkaan kohtelusta, osallisuudesta ja oikeusturvasta. OTM, VT Kaisa Post

Sosiaalihuollon asiakkaan kohtelusta, osallisuudesta ja oikeusturvasta. OTM, VT Kaisa Post Sosiaalihuollon asiakkaan kohtelusta, osallisuudesta ja oikeusturvasta OTM, VT Kaisa Post 8.2.2016 Hyvä hallinto Perusteet PL 21 :ssä: Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 11.2.2014 1. Rekisterinpitäjä Nimi Hevostoiminta Laukki Yksityinen elinkeinonharjoittaja, Y-tunnus 2601111-1 Yhteystiedot Puh: 040-186 2222,

Lisätiedot

Lastensuojelun kehityssuuntia

Lastensuojelun kehityssuuntia Lastensuojelun kehityssuuntia Valtakunnalliset neuvolapäivät 21.-22.10.2014 Neuvotteleva virkamies Marjo Lavikainen Lastensuojelun laatusuositus Julkaistiin toukokuussa 2014 yhdessä Suomen Kuntaliiton

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua. KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012

Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua. KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012 Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012 Palvelujen suunnittelun olemassa oleva säädöspohja Perustuslaki yhdenvertaisuus, sosiaaliturva, oikeusturva

Lisätiedot

Palvelusuunnitelma prosessina. Päivi Nurmi-Koikkalainen

Palvelusuunnitelma prosessina. Päivi Nurmi-Koikkalainen Palvelusuunnitelma prosessina Päivi Nurmi-Koikkalainen OIKEUDENMUKAISUUS = KÄYTÄNTÖ + NORMIT H.T.KLAMI 1990 2 Palvelusuunnittelu /palvelusuunnitelma Palvelusuunnittelu on prosessi, johon kuuluu palvelutarpeen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 144 Päätös tutkimuslupahakemuksesta HEL 2016-009900 HEL 2016-009900 T 13 02 01 Päätös Päätöksen perustelut ja ehdot päätti myöntää tutkimusluvan projektipäällikkö **********

Lisätiedot

. Sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain edellyttämät tehtävät mitä teemme nyt ja seuraavaksi

. Sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain edellyttämät tehtävät mitä teemme nyt ja seuraavaksi . Sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain edellyttämät tehtävät mitä teemme nyt ja seuraavaksi Pohjois-Suomen Kick Off 12.6.2015 15.6.2015 Maarit Laaksonen / THL 1 Esitykseni tänään

Lisätiedot

Nimi: Kasvun ja oppimisen tuen johtaja Juha Parkkisenniemi

Nimi: Kasvun ja oppimisen tuen johtaja Juha Parkkisenniemi Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn

Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn Hakeminen palvelusetelilain mukaiseksi lasten päiväkoti/ryhmäperhepäivähoidon palveluntuottajaksi Hakulomake ja liitteet Palvelusetelillä toimivaksi palveluntuottajaksi

Lisätiedot

Kasvatus- ja perheneuvonnan sekä perheasioiden sovittelun toimintaprosessit

Kasvatus- ja perheneuvonnan sekä perheasioiden sovittelun toimintaprosessit Kasvatus- ja perheneuvonnan sekä perheasioiden sovittelun toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 13.9.2011, versio 2.0 Aki Miettinen, HIS-yksikkö, Itä-Suomen yliopisto Päivi Röppänen, Shiftec-tutkimusyksikkö,

Lisätiedot

Kuvaa ei voi näyttää nyt. ULKOMAILLA OLEVIEN BIOLOGISTEN VANHEMPIEN SUOSTUMUKSET. Tuula Jattu, sosiaalityöntekijä

Kuvaa ei voi näyttää nyt. ULKOMAILLA OLEVIEN BIOLOGISTEN VANHEMPIEN SUOSTUMUKSET. Tuula Jattu, sosiaalityöntekijä ULKOMAILLA OLEVIEN BIOLOGISTEN VANHEMPIEN SUOSTUMUKSET Tuula Jattu, sosiaalityöntekijä Perheen sisäinen adoptio Tilanteessa, kun lapsen toinen vanhempi asuu ulkomailla Adoptiolaki 2012/Adoption ensisijaisena

Lisätiedot

Isyyden selvittämisen rekisteri

Isyyden selvittämisen rekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen

Lisätiedot

Lakiuudistukset 1.4.2015 - Asiakkaiden oikeus palvelujen saantiin

Lakiuudistukset 1.4.2015 - Asiakkaiden oikeus palvelujen saantiin Lakiuudistukset 1.4.2015 - Asiakkaiden oikeus palvelujen saantiin Lapsilähtöisyys rikosseuraamusalalla Mikkeli 19.11.2015 Päivi Sinko, Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämispalvelut paivi.sinko@helsinki.fi

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 9/ 2011 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite:

Lisätiedot

Sosiaalipalvelukeskuksen tehtävät on määritelty perusturvalautakunnan johtosäännössä 9.

Sosiaalipalvelukeskuksen tehtävät on määritelty perusturvalautakunnan johtosäännössä 9. TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaalipalvelukeskus Sosiaalipalvelukeskuksen tehtävät on määritelty perusturvalautakunnan johtosäännössä 9. JOHTORYHMÄ Sosiaalipalvelukeskuksessa toimii johtoryhmä, jota johtaa sosiaalipalvelupäällikkö.

Lisätiedot

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Julkisuutta ja tietosuojaa koskevia säädöksiä perusopetuksessa Perustuslaki (731/1999) 10 : Jokaisen yksityiselämä,

Lisätiedot

Lastensuojelussa juuri nyt - meillä ja muualla. Sosiaali- ja terveysjaosto 17.9.2014

Lastensuojelussa juuri nyt - meillä ja muualla. Sosiaali- ja terveysjaosto 17.9.2014 Lastensuojelussa juuri nyt - meillä ja muualla Sosiaali- ja terveysjaosto 17.9.2014 Muutoksia ajassa Sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatio sotelakiluonnos lausunnolla 14.10. mennessä Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

Varautuminen vanhuuteen tietoa sijaispäättäjästä, hoitotahdosta edunvalvontavaltuutuksesta, ja palvelusuunnitelmasta

Varautuminen vanhuuteen tietoa sijaispäättäjästä, hoitotahdosta edunvalvontavaltuutuksesta, ja palvelusuunnitelmasta Varautuminen vanhuuteen tietoa sijaispäättäjästä, hoitotahdosta edunvalvontavaltuutuksesta, ja palvelusuunnitelmasta. 1 Ikääntymisen ennakointi Vanhuuteen varautumisen keinot: Jos sairastun vakavasti enkä

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolaki uudistuu. Mikä muuttuu lastensuojelussa?

Sosiaalihuoltolaki uudistuu. Mikä muuttuu lastensuojelussa? Sosiaalihuoltolaki uudistuu Mikä muuttuu lastensuojelussa? VALTAKUNNALLISET LASTENSUOJELUPÄIVÄT HÄMEENLINNA 1.10.2014 Lotta Hämeen-Anttila Valmisteluvaiheet Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmä:

Lisätiedot

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki Suostumuskäytännöt 2..205 THL / OPER - OTK Joni Komulainen Suomen perustuslaki 6 Yhdenvertaisuus 0 Yksityiselämän suoja: Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu: - Henkilötietojen suojasta

Lisätiedot

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori 19.4.2016 29.4.2016 Mikä on kunnan tehtävä? Kuntalaki (410/2015) 1 Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot