Sosiaalihuollon asiakasasiakirjasanasto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaalihuollon asiakasasiakirjasanasto"

Transkriptio

1 Sosiaalihuollon asiakasasiakirjasanasto Versio 2.0 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL Helsinki

2 SOSIAALIHUOLLON ASIAKASASIAKIRJASANASTO Versio

3 Esipuhe Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kehittää kansallisesti sosiaalihuollon tiedonhallintaa niin, että asiakasta koskevat tiedot ovat nykyistä paremmin hyödynnettävissä asiakastyössä. Sosiaalihuollon asiakastyön kirjaamisen tueksi on määritelty yhteisesti käytettäviä asiakirjarakenteita. Nämä rakenteet ovat määrämuodossa, eli niiden tietosisällöt ja tietojen esitysmuoto on etukäteen sovittu. Määrämuotoisten asiakirjojen käytöllä tuetaan tehdyn asiakastyön dokumentointia ja esimerkiksi lainsäädännön edellyttämien velvoitteiden täyttymistä. Tulevaisuudessa myös sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttäminen tulee edellyttämään aiempaa määrämuotoisempaa työn kirjaamista. Vuonna 2012 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Sanastokeskus TSK käynnistivät sanastoprojektin sosiaalihuollon asiakirjarakenteiden mallintamisen ja käyttämisen tueksi. Tavoitteena on ollut selventää sosiaalihuollon asiakirjatyyppiluokituksen käsitteitä terminologisen sanastotyön keinoin. Sanastotyötä on tehty asiantuntijaryhmissä, joihin on osallistunut kunkin sosiaalihuollon palvelutehtävän asiantuntijoita. Sanaston lähdeaineistona on käytetty pääasiassa voimassa olevaa sosiaalihuoltoa ohjaava lainsäädäntöä, sosiaalihuollon tiedonhallintaa varten tehtyjä asiakastietotarpeiden selvityksiä, sosiaalipalvelujen luokitusta ja sosiaalihuollon toimintaprosessikuvauksia sekä ministeriöiden oppaita. Työn tuloksena valmistunut Sosiaalihuollon asiakasasiakirjasanaston versio 2.0 sisältää tiedot noin 300 käsitteestä. Käsitteiden sisällöt selvitetään määritelmien ja niitä täydentävien huomautusten avulla ja asiakirjojen nimistä annetaan suositukset. Lisäksi yleisiä asiakirjatyyppejä ja niiden välisiä käsitesuhteita havainnollistetaan käsitejärjestelmäkaavioiden avulla. Sanasto on suunnattu erityisesti sosiaalihuollon ja tietojärjestelmäkehityksen asiantuntijoille, jotka tarvitsevat tietoa sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen nimisuosituksista ja siitä, mihin tarkoitukseen eri asiakasasiakirjoja käytetään. Sanasto tukee siten tiedonhallintaa ja luo edellytyksiä muun muassa tiedonhaun, tiedonsiirron ja arkistoinnin kehittämiseen. Tarkennetut asiakirjatyypit kuvaavat niitä asiakasasiakirjoja, joita syntyy sosiaalihuollon asiakkaille annettavien sosiaalipalvelujen yhteydessä. Sanastotyön erityisenä tavoitteena on ollut nimetä tarkennetut asiakirjatyypit niin, että nimet ovat mahdollisimman johdonmukaisia ja selkeitä sekä sosiaalihuollon asiantuntijoille että sosiaalipalvelujen käyttäjille. Sanaston suositusten tavoitteena on yhtenäistää asiakasasiakirjojen nimeämistä ja käyttöä Suomen kunnissa. Tämä Sosiaalihuollon asiakasasiakirjasanaston versio 2.0 täydentää vuonna 2012 julkaistua, Tikesoshankkeessa laadittua Sosiaalihuollon asiakasasiakirjasanaston versiota 1.0, joka kattoi ainoastaan asiakirjarakenteiden mallintamisen perustana olevat sosiaalihuollon yleiset asiakirjatyypit. Uuteen sanastoon on lisätty tarkennetut asiakirjatyypit eli asiakasasiakirjat, joita laaditaan eri sosiaalihuollon palvelutehtävissä ja joissain näille kaikille yhteisissä tukiprosesseissa. Samalla yleistenkin asiakirjatyyppien määritelmiä ja termisuosituksia on päivitetty ja sanastoon on lisätty uusia yleisiä asiakirjatyyppejä sekä näitä selventäviä apukäsitteitä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos vastaa tämän sanaston kehittämisestä ja ylläpidosta, jotta se pysyy ajantasaisena suhteessa säädöksiin. Esimerkiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain (980/2012) mukaiset asiakasasiakirjat päivitetään sanastoon sitten, kun niiden tietomääritykset valmistuvat.

4 Seuraavat sosiaalihuollon asiantuntijat ovat osallistuneet omaan erikoisalaansa liittyviin Sosiaalihuollon asiakasasiakirjasanaston asiantuntijaryhmiin: Pekka Einemäki, yksikönjohtaja, Tampereen A-klinikka Helena Heinonen, projektipäällikkö, Sosiaalialan osaamiskeskus Verso Niina Holm-Richardson, palveluvastaava, Kouvolan kaupunki / Hyvinvointipalvelut, Työllistymisen edistäminen Vanessa Holmström, johtava sosiaalityöntekijä, adoptiotyöryhmä, Helsingin kaupunki / Perheoikeudelliset asiat Tuula Jattu, sosiaalityöntekijä, Pelastakaa lapset ry Petra Joensuu, sosiaalityöntekijä, Espoon maahanmuuttajapalvelut Matti Järvinen, psykososiaalisten palveluiden päällikkö, Porin kaupunki / perusturva Susanna Kaisla, vs. aluepäällikkö, idän sosiaali- ja lähityö, Helsingin kaupunki / sairaala-, kuntoutusja hoivapalvelut -osasto Sari Karisto, maahanmuuttajapalvelujen päällikkö, Helsingin kaupunki / Sosiaali- ja terveysvirasto, maahanmuuttajapalvelut Aira Kurtti, maahanmuuttajatyön johtaja, sosiaali- ja terveysvirasto, Ulkomaalaistoimisto, Vaasan kaupunki Carina Lusikka, johtava sosiaalityöntekijä, Eteva-kuntayhtymä Tuuli Ollila, perhepalvelupäällikkö, Joensuun kaupunki / Sosiaali- ja terveyskeskus Niina Pajala, vs. maahanmuuttajapalvelujen päällikkö, Helsingin kaupunki / sosiaali- ja terveysvirasto, maahanmuuttajapalvelut, nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö, perhe- ja sosiaalipalvelut Piia Pelkola, johtava sosiaalityöntekijä, lastenvalvojien tiimin esimies, Helsingin kaupunki / Perheoikeudellisten asioiden yksikkö Terhi Pippuri, aluekuraattori, Espoon kaupunki / Sivistystoimi, Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö Kauko Pursiainen, vammaispalvelupäällikkö, Kuopion kaupunki Marketta Raivio, johtava sosiaalityöntekijä, Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikkö Arto Ripatti, johtava sosiaalityöntekijä, Päijät-Hämeen perheneuvola Jukka Riuttamäki, sosiaalisen luototuksen päällikkö, Helsingin kaupunki / sosiaali- ja terveysvirasto Jaana Rännälä-Paakko, johtava sosiaalityöntekijä, Etelä-Karjalan työvoiman palvelukeskus Ari Suhonen, koulukuraattori, Pirkkalan kunta, sivistystoimi Riitta Suojanen, johtava sosiaalityöntekijä, Seinäjoen kaupunki / sosiaali- ja terveyskeskus Jaana Tervo, erityisasiantuntija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) / Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Marian Tuomi, sosiaalityöntekijä, Turun kaupungin hyvinvointitoimiala, Sosiaalityön tulosalue / Lastenvalvojan palvelut Katriina Uotila, erityissosiaalityöntekijä, Tampereen kaupunki / Hyvinvointipalvelut, Lapsiperheiden sosiaalipalvelut Yleisten asiakirjatyyppien ja yleisten asiakirjakäsitteiden määrittelyyn osallistui Tikesos-hankkeen aikana muitakin kuin yllä mainittuja asiantuntijoita. Erikoissuunnittelija Erja Ailio Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Tietorakenteet ja luokitukset -yksiköstä osallistui kaikkiin asiantuntijaryhmiin sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen kehittämisen asiantuntijana. Kehittämispäällikkö Jarmo Kärki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta oli asiantuntijana sanaston sisältöön liittyvien yleisten asioiden käsittelyssä. Erikoissuunnittelija Virpi Kalliokuusi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta puolestaan kommentoi erityisesti sanaston yleisiä asiakasasiakirjojen nimeämisen ja määritelmien laatimisen periaatteita. Sanastokeskus TSK:n terminologit Mari Suhonen ja Sirpa Suhonen vastasivat projektinhallinnasta sekä sanastoaineiston valmistelusta ja terminologisesta käsittelystä. Sanaston tallennus- ja julkaisutekniikasta vastasi IT-suunnittelija Saku Seppälä Sanastokeskus TSK:sta. Sanastosta pyydettiin marras joulukuussa 2013 lausuntoja sosiaalihuollon ja kielenhuollon asiantuntijatahoilta. Saatua palautetta hyödynnettiin sanaston viimeistelyssä. Kiitämme kaikkia sanaston laatimiseen ja kommentointiin osallistuneita heidän arvokkaasta työpanoksestaan.

5 Sisällysluettelo Esipuhe... 2 Käsitekaavioluettelo... 5 Sanaston rakenne ja merkinnät... 6 Käsitteet, määritelmät ja termit... 6 Sanaston rakenne... 6 Yleiset ja tarkennetut asiakirjatyypit...6 Asiakirjatyyppien apukäsitteistä... 7 Asiakasasiakirjojen nimistä... 7 Termitietueen rakenne... 8 Käsitekaavioiden tulkinta Yleisiä käsitteitä Sosiaalihuollon yleiset asiakirjatyypit Sosiaalihuollon tarkennetut asiakirjatyypit Sosiaalihuollon palvelutehtäville yhteiset tarkennetut asiakirjatyypit Virka-apupyynnön tarkennetut asiakirjatyypit Oikaisuvaatimuksen tarkennetut asiakirjatyypit Virheenkorjauspyynnön tarkennettu asiakirjatyyppi Palvelusetelin tarkennetut asiakirjatyypit Adoptioneuvonnan tarkennetut asiakirjatyypit Kasvatus- ja perheneuvonnan tarkennetut asiakirjatyypit Kotipalvelujen tarkennetut asiakirjatyypit Kotoutumisen edistämisen tarkennetut asiakirjatyypit Koulun sosiaalityön tarkennetut asiakirjatyypit Lastensuojelun tarkennetut asiakirjatyypit Lastensuojelun yhteiset tarkennetut asiakirjatyypit Lastensuojelun perhetyön tarkennetut asiakirjatyypit Lastensuojelun avohuollon tarkennetut asiakasasiakirjatyypit Lastensuojelun sijaishuollon tarkennetut asiakirjatyypit Lastensuojelun jälkihuollon tarkennetut asiakirjatyypit Lastenvalvojan hoitamien sosiaalihuollon palvelutehtävien tarkennetut asiakirjatyypit Isyyden selvittämisen tarkennetut asiakirjatyypit Lapsen elatusavun vahvistamisen tarkennetut asiakirjatyypit Lapsen huollon ja tapaamisoikeuden turvaamisen tarkennetut asiakirjatyypit Omaishoidon tuen tarkennetut asiakirjatyypit Perheasioiden sovittelun tarkennetut asiakirjatyypit Puolison elatusavun vahvistamisen tarkennetut asiakirjatyypit Päihdehuollon tarkennetut asiakirjatyypit Sosiaaliasiamiestoiminnan tarkennetut asiakirjatyypit Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen tarkennetut asiakirjatyypit Sosiaalisen luototuksen tarkennetut asiakirjatyypit Toimeentulotuen tarkennetut asiakirjatyypit Työttömien työllistymisen tukemisen tarkennetut asiakirjatyypit Vammaispalvelujen ja kehitysvammaisten erityishuollon tarkennetut asiakirjatyypit Vammaispalvelujen ja kehitysvammaisten erityishuollon yhteiset tarkennetut asiakirjatyypit Vammaispalvelujen tarkennetut asiakirjatyypit Kehitysvammaisten erityishuollon tarkennetut asiakirjatyypit...65 Hakemisto... 68

6 Käsitekaavioluettelo Käsitekaavio 1. Asiakirja ja asiakirjatyyppi...11 Käsitekaavio 2. Sosiaalihuollon asiakasasiakirja, jollaisen usea taho saattaa laatia...13 Käsitekaavio 3. Sosiaalihuollon asiakasasiakirja, jollaisen vain sosiaalihuollon asiakas, hänen... edunvalvojansa tai muu asianosainen laatii...14 Käsitekaavio 4. Sosiaalihuollon asiakasasiakirja, jollaisen vain sosiaalihuollon palvelunantaja laatii...15

7 Sanaston rakenne ja merkinnät Käsitteet, määritelmät ja termit Sanaston tavoitteena on ollut luotettavien määritelmien ja käsitejärjestelmien tuottaminen. Siksi sanasto on laadittu systemaattisesti, terminologisten periaatteiden ja menetelmien mukaisesti, jotka on määritelty ISO/TC 37:n (International Organization for Standardization/Technical Committee 37 Terminology and other language and content resources) laatimissa kansainvälisissä standardeissa. Terminologiselle sanastotyölle on ominaista käsitekeskeisyys. Siinä missä sanakirjat tarkastelevat sanoja ja niiden merkityksiä, terminologisten sanastojen lähtökohtana ovat käsitteet ja niiden väliset suhteet. Käsitteet ovat ihmisen mielessään muodostamia ajatusmalleja, jotka vastaavat tiettyjä todellisuuden kohteita, niin sanottuja tarkoitteita. Tarkoitteet voivat olla konkreettisia tai abstrakteja, ja niillä on erilaisia ominaisuuksia. Näistä ominaisuuksista muodostettuja ajatusmalleja kutsutaan käsitepiirteiksi. Käsitteen sisältö muodostuu joukosta erilaisia käsitepiirteitä, joista olennaiset ja erottavat kuvataan määritelmän avulla. Määritelmät on kirjoitettu sellaiseen muotoon, että niiden avulla voidaan tunnistaa kunkin käsitteen paikka käsitejärjestelmässä. Termit puolestaan ovat käsitteiden nimityksiä, joiden avulla voidaan lyhyesti viitata käsitteen koko sisältöön. Sanaston käsitteet on analysoitu selvittämällä kunkin käsitteen olennainen sisältö, käsitteiden väliset suhteet ja näiden suhteiden perusteella muodostuvat käsitejärjestelmät. Analyysin tuloksia on hyödynnetty määritelmien laadinnassa ja termien valinnassa. Yleisten asiakirjatyyppien käsitejärjestelmät on kuvattu myös graafisina käsitejärjestelmäkaavioina. Sanaston rakenne Sanasto on ryhmitelty aiheenmukaisesti jäsenneltyihin lukuihin, joissa toisiinsa liittyvät käsitteet on pyritty sijoittamaan lähekkäin. Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset asiakasasiakirjat on sijoitettu omiin lukuihinsa. Aakkosellinen hakemisto löytyy sanaston lopusta. Siinä käytetty numerointi viittaa käsitteen numeroon sanastossa. Hakemistoon on poimittu suositettavien ja hylättävien termien lisäksi muita hakusanoja, jotka liittyvät läheisesti tiettyyn käsitteeseen. Muut hakusanat viittaavat siihen käsitteeseen, jonka yhteydessä kyseistä sanaa käsitellään. Yleiset ja tarkennetut asiakirjatyypit Sosiaalihuollon asiakasasiakirjasanasto pohjautuu sosiaalihuollon asiakirjatyyppiluokituksessa esitettyyn hierarkkiseen käsitejärjestelmään. Sanastossa on siten esitetty ensin asiakirjat, jotka on luokiteltu yleisiksi asiakirjatyypeiksi ja sen jälkeen näihin perustuvat tarkennetut asiakirjatyypit. Yleiset asiakirjatyypit ovat tiettyyn käyttötarkoitukseen tarkoitettujen asiakirjojen yhteisiä rakenteita, joita hyödynnetään asiakirjojen luokittelussa ja jotka on määritetty yleisesti sovellettavaksi sosiaalihuollon asiakirjojen mallinnuksessa. Tarkennetut asiakirjatyypit on mallinnettu tietyn yleisen asiakirjatyypin rakenteesta ja niissä täsmennetään yleisen asiakirjatyypin käyttötarkoitusta. Tarkennetuiksi asiakirjatyypeiksi on pääsääntöisesti mallinnettu tietyssä sosiaalihuollon palvelutehtävässä, kuten adoptioneuvonnassa, käytettävät asiakasasiakirjat. Tarkennettujen asiakirjatyyppien määritelmät pohjautuvat yleisten asiakirjatyyppien määritelmiin. Siten kaikki hakemukset kuten kotipalveluhakemus, adoption vahvistamishakemus ja hakemus päihdehuollon palveluun ovat eräänlaisia sosiaalihuollon asiakasasiakirjoja, jolla sosiaalihuollon asiakas pyytää tai vaatii itse tai hänen laillinen edustajansa tai palvelunantaja pyytää tai vaatii hänen asiassaan palvelua tai toimenpidettä palvelunantajalta, viranomaiselta tai tuomioistuimelta. Eri palvelutehtävien tarkennettujen asiakirjatyyppien mukaisten hakemusten määritelmissä näitä yhteisiä piirteitä ei ole tarvinnut toistaa, vaan määritelmissä on kuvattu kunkin hakemuksen olennaiset käsitepiirteet. Esimerkiksi adoption vahvistamishakemuksen määritelmässä kerrotaan se, kuka hakemuksen esittää ja missä tarkoituksessa: adoptionhakijan tuomioistuimelle esittämä hakemus, jolla vaaditaan adoption vahvistamista. 6

8 Asiakasasiakirjojen huomautuksissa annetaan toisinaan lisätietoa esimerkiksi kyseiseen asiakasasiakirjaan kirjattavista asioista, asiakasasiakirjan käyttötilanteesta tai henkilöistä ja tahoista, jotka osallistuvat asiakasasiakirjaan kirjattavien asioiden käsittelyyn. Kaikille asiakirjaluokitukseen kuuluville käsitteille on annettu huomautus, jossa kerrotaan, onko kyseessä yleinen vai tarkennettu asiakirjatyyppi, ja lisäksi tarkennettujen asiakirjatyyppien huomautuksessa kerrotaan, minkä yleisen asiakirjatyypin tarkennettu asiakirjatyyppi on kyseessä. Näin kyseisen asiakasasiakirjan voi yhdistää sosiaalihuollon asiakirjatyyppiluokitukseen. Tarkennetuiksi asiakirjatyypeiksi luokitelluille asiakasasiakirjoille on lisäksi kirjoitettu huomautus, jossa kerrotaan, minkä sosiaalihuollon palvelutehtävän perusteella kyseinen asiakasasiakirja laaditaan. Asiakirjatyyppien apukäsitteistä Sanastossa on määritelty joitain yleisten asiakirjatyyppien alakäsitteitä, joita ei ole mallinnettu asiakirjatyypeiksi eikä sisällytetty asiakirjatyyppiluokitukseen. Nämä apukäsitteet on otettu sanastoon siksi, että ne toistuvat useissa palvelutehtävissä tai ovat yläkäsitteitä yhden palvelutehtävän useille käsitteille. Tällaisia käsitteitä ovat asiankäsittelykertomus, asiakassuunnitelma ja toteuttamissuunnitelma sekä lastensuojelun sijaishuollon rajoitustoimenpidepäätös. Näiden käsitteiden määritelmiä ja termejä on hyödynnetty asiakasasiakirjojen yhdenmukaisten määritelmien laatimisessa sekä yhdenmukaisessa nimeämisessä. Esimerkiksi asiakassuunnitelma-termin systemaattisella suosittamisella eri palvelutehtävien samankaltaisiin suunnitelmiin pyritään yhtenäistämään ja vakiinnuttamaan sosiaalihuollon eri osa-alueiden kielenkäyttöä ja vähentämään turhan monien samanlaiseen suunnitelmaan viittaavien ilmausten käyttöä. Asiakasasiakirjojen nimistä Sanaston termit ovat pääasiassa sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen nimiä. Sosiaalihuollon asiakastietomallissa jokaiselle asiakasasiakirjarakenteelle on annettu yksi nimi, ja koska sanasto on tarkoitettu ensisijaisesti asiakastietomallin käytön tueksi, myös sanastossa annetaan kullekin asiakasasiakirjalle vain yksi suositettava termi. Mahdolliset synonyymit esitetään hylättävinä termeinä, joita ei tulisi käyttää asiakastietomallia hyödynnettäessä. Niitä voidaan kuitenkin käyttää muussa sosiaalihuollon viestinnässä, ja ne on haluttu esittää sanastossa, jotta sanaston käyttäjät pystyvät tunnistamaan etsimänsä käsitteet niiden avulla. Jos asiakasasiakirjalla on jo vakiintunut nimi, sitä on yleensä suositettu (kuten lastensuojeluilmoitus). Sanastossa on kuitenkin luotu myös paljon uusia asiakasasiakirjojen nimiä, jolloin eri sosiaalihuollon palvelutehtävien samankaltaisten asiakasasiakirjojen nimeämisessä on pyritty noudattamaan yhtenäisiä periaatteita. Esimerkiksi asiakkuuden alkuvaiheessa sosiaalihuollon palvelunjärjestäjälle annettavat ilmoitukset henkilön palvelun tarpeesta on pyritty nimeämään samaan tapaan, kuten ilmoitus adoptioneuvonnan tarpeesta, ilmoitus kasvatus- ja perheneuvonnan tarpeesta ja ilmoitus kotipalvelujen tarpeesta. Uusien asiakasasiakirjojen nimet on pyritty muotoilemaan sekä kielellisesti toimiviksi että asiakasasiakirjan sisältöä yksiselitteisesti kuvaaviksi. Molempien tavoitteiden yhdistäminen ei ole aina mahdollista, ja tällöin on päädytty ensisijaisesti nimen ymmärrettävyyteen sosiaalihuollon asiantuntijoiden näkökulmasta. Asiakasasiakirjojen nimiä hyödynnetään todennäköisesti enemmän asiakasasiakirjojen otsikkoina kuin juoksevassa tekstissä, joten niiden laatimisessa on päädytty joustamaan siitä, miten helppoa asiakasasiakirjan nimeä on taivuttaa ja käyttää muuten juoksevassa tekstissä. Asiakirjojen nimet ovat usein monisanaisia sanaliittoja, joissa perusosana ja viimeisenä sanana on yleisen asiakirjatyypin termi, kuten kotipalvelujen asiakaskertomus. Tästä periaatteesta on poikettu tietoisesti erityisesti niiden asiakasasiakirjojen kohdalla, joissa muotoilu mahdollistaisi virheelliset tulkinnat. Esimeriksi päätökset on yleensä nimetty niin, että päätös-perusosa on ensimmäisenä sanana, kuten päätös adoptioneuvonnasta. Koska sosiaalihuollon asiakasasiakirjat perustuvat sosiaalihuollon säädöksiin, säädösteksteissä käytetyt ilmaukset vaikuttavat asiakasasiakirjojen nimeämiseen. Asiantuntijat pitävät tärkeänä sitä, että asiakasasiakirjan nimi on helposti yhdistettävissä kyseiseen säädökseen. Toisaalta sosiaalihuollon toimintatapa eri sosiaalihuollon palvelutehtävissä on luonteeltaan hieman erilaista, ja asiantuntijat ovat kokeneet jotkut yleisten periaatteiden mukaiset termit liian vieraina oman erikoisalansa kielenkäyttöön. Näistä syistä on toisinaan päädytty nimeämään asiakasasiakirja nimeämisperiaatteesta poiketen, kuten seuraavat ilmoitukset, joiden nimessä ei ole käytetty ilmoitus-sanaa: pyyntö lastensuojelutarpeen arvioimiseksi tai yhteydenotto sosiaaliasiamieheen. 7

9 Toisinaan on suositettu uutta nimeä vakiintuneen sijaan siksi, että sosiaalihuollon asiantuntijat ovat yleisesti kokeneet asiakasasiakirjan vakiintuneen nimen vanhentuneeksi tai väärin rajautuvaksi, kuten adoptioneuvonnan kotiselvitys, jonka sijaan on suositettu nimeä selvitys adoptionhakijoista. Jos asiakirjatyyppiluokituksen mukaiseen yleiseen asiakirjatyyppiin perustuva nimi on kuvannut asiantuntijoiden mielestä tiettyä asiakasasiakirjaa huonosti, nimeämisperiaatteesta on joustettu ja valittu kuvaavampi nimi. Esimerkiksi selvitys adoptionhakijoista on eräänlainen lausunto, mutta adoptioneuvonnan asiantuntijoiden mielestä selvitys-sana kuvaa paremmin asiakasasiakirjaan kirjattavaa tietoa ja sen tuottamiseksi tarvittavaa työtä. Koska asiakasasiakirjoja tuotetaan sosiaalihuollon palveluprosesseissa, asiakasasiakirjojen nimeämisessä on pyritty ottamaan huomioon sosiaalihuollon palveluprosessien nimet ja pyritty sellaisiin sanavalintoihin, että asiakasasiakirjat olisi helppo erottaa palveluprosesseista. Esimerkiksi kuuleminen-sana vie ajatukset ennemmin toimintaan ja prosessiin kuin asiakasasiakirjaan, joten sanastossa on suositettu kuulemisasiakirja-sanaa niiden asiakasasiakirjojen nimissä, joihin kuulemisen tulos kirjataan, kuten adoptioneuvonnan kuulemisasiakirja. Samaan tapaan on suositettu isyyden tunnustamisen sijaan asiakasasiakirjan nimeksi isyyden tunnustamisasiakirjaa. Termitietueen rakenne Käsitteet on esitetty sekä numeroituina termitietueina että yleisten asiakirjatyyppien osalta myös käsitejärjestelmiä kuvaavina kaavioina. Käsitekaaviot ja termitietueet on tarkoitettu toisiaan tukeviksi esitysmuodoiksi. Termitietueessa käsitteille annetaan ensin termisuositukset. Näiden jälkeen seuraa määritelmä ja määritelmää täydentävät lisätiedot eli huomautukset. Käsitteet on numeroitu juoksevasti. Alla on esimerkkinä päihdehuollon asiakassuunnitelmaa käsittelevä termitietue ja merkintöjen selitykset: 199 käsitteen numero päihdehuollon asiakassuunnitelma ei: päihdehuollon palvelusuunnitelma asiakassuunnitelma, johon kirjataan sekä päihdehuollon asiakkaan omaa elämänhallintaa tukevat että päihdehuollon palvelujen kannalta keskeiset tavoitteet, keinot ja tavoitteiden arvioitu toteutumisaika sekä asiakassuunnitelman arviointiajankohta Tässä asiakassuunnitelmassa asetettuja tavoitteita voidaan täsmentää päihdehuollon toteuttamissuunnitelmassa. Sosiaalihuollon palvelutehtävä, jonka perusteella tämä asiakirja laaditaan: päihdehuolto Sosiaalihuollon asiakirjatyyppiluokitus: suunnitelman tarkennettu asiakirjatyyppi suomenkieliset termit; suositettavin ensimmäisenä, jos termejä on useita mieluummin kuin: termi, jonka käyttöä ei suositella asiakastietomallia hyödynnettäessä; ei: termi, jota ei tulisi käyttää tässä merkityksessä määritelmä (alkaa pienellä kirjaimella, ei pistettä lopussa, kursivointi viittaa sanastossa määriteltyyn käsitteeseen) huomautus (normaali virke, erotettu määritelmästä sisennyksellä, antavat lisätietoa käsitteestä, esimerkkejä, tietoa termien käytöstä yms.) 8

10 Kooste kaikista käsitteiden yhteydessä sanasto-osuudessa käytetyistä merkintätavoista: lihavointi kursivointi mieluummin kuin: ei: suomenkielinen suositettava termi (ensimmäisenä suositettavin ja sen jälkeen hyväksyttävät synonyymit) määritelmässä tai huomautuksessa viittaa tässä sanastossa määriteltyyn käsitteeseen termin käyttöä ei suositeta termi on vanhentunut termiä ei tulisi käyttää tässä merkityksessä > termi viittaa määriteltyä käsitettä suppeampaan käsitteeseen < termi viittaa määriteltyä käsitettä laajempaan käsitteeseen Käsitekaavioiden tulkinta Käsitekaaviot havainnollistavat käsitteiden välisiä suhteita ja auttavat hahmottamaan kokonaisuuksia. Sanastossa esiintyy seuraavanlaisia käsitesuhteita ja terminologisten käsitesuhteiden vakiintuneita merkintätapoja (ks. esimerkit seuraavalla sivulla olevassa kaaviossa): Käsitteen merkitseminen kaavioon sanasto-osuudesta käsitteen tiedoista on poimittu kaavioon ensimmäinen suositettava termi ja määritelmä lihavoimaton termi on kaaviossa helpottamassa kaavion tulkintaa, mutta sitä ei ole määritelty sanastossa Hierarkkinen suhde (puudiagrammi) vallitsee laajemman yläkäsitteen (asiakirja) ja sitä suppeamman alakäsitteen (asiakasasiakirja) välillä alakäsite sisältää kaikki yläkäsitteen piirteet sekä vähintään yhden lisäpiirteen, mutta sitä vastaa suppeampi joukko tarkoitteita kuin yläkäsitettä alakäsite voidaan ajatella yläkäsitteen erikoistapaukseksi piirrossuunta yleensä ylhäältä alaspäin tai vasemmalta oikealle Moniulotteinen käsitejärjestelmä (puudiagrammin paksunnettu viiva) yläkäsitteestä päästään erilaisiin alakäsitevalikoimiin käyttämällä eri jaotteluperusteita yhden jaotteluperusteen mukaiset eli yhteen ulottuvuuteen kuuluvat (kaaviossa tietyn paksunnetun viivan alla olevat) alakäsitteet eivät voi yhdistyä uudeksi käsitteeksi (esimerkiksi liite ei voi olla varsinainen asiakirja) useasta eri ulottuvuudesta poimittuja alakäsitteitä voidaan yhdistää uusiksi käsitteiksi (esimerkiksi asiakasasiakirja voi olla liite) jaotteluperuste on merkitty paksunnetun viivan viereen (esimerkiksi sisällön ja itsenäisyyden mukaan) Funktiosuhde (nuoli) käsitesuhde, jota ei voida luokitella hierarkkiseksi tai koostumussuhteeksi (esim. ajalliset, paikalliset, toiminnalliset, välineelliset sekä alkuperään ja syntyyn liittyvät suhteet) funktiosuhteen tyyppi käy yleensä ilmi määritelmän kielellisestä muodosta funktiosuhdetta osoittavan nuolen suunta kuvaa sitä, miten käsitesuhde ilmenee määritelmissä: nuolen alkupäässä olevan käsitteen määritelmässä mainitaan se käsite, johon nuoli osoittaa esimerkiksi asiakirjatyypin ja asiakirjan välillä on funktiosuhde: asiakirjatyyppi on tiettyyn käyttötarkoitukseen tarkoitettujen asiakirjojen yhteinen rakenne, jota hyödynnetään asiakirjojen luokittelussa 9

11 HIERARKKINEN SUHDE asiakirja tallenne, jolla on oikeudellista arvoa tai joka on laadittu tai vastaanotettu jonkin yhteisön tai yksittäisen henkilön toiminnan yhteydessä tai toimintaa varten sisällön mukaan mukaan itsenäisyyden mukaan asiakasasiakirja asiakastietoa sisältävä asiakirja muu asiakirja liite asiakirja, joka on liitetty toiseen asiakirjaan sen sisältämän tiedon selvennykseksi tai täydennykseksi varsinainen asiakirja FUNKTIOSUHDE asiakirja tallenne, jolla on oikeudellista arvoa tai joka on laadittu tai vastaanotettu jonkin yhteisön tai yksittäisen henkilön toiminnan yhteydessä tai toimintaa varten asiakirjatyyppi tiettyyn käyttötarkoitukseen tarkoitettujen asiakirjojen yhteinen rakenne, jota hyödynnetään asiakirjojen luokittelussa 10

12 1 YLEISIÄ KÄSITTEITÄ HIERARKIA KOOSTUMUS FUNKTIO MONIULOTTEISUUS asiakirja tallenne, jolla on oikeudellista arvoa tai joka on laadittu tai vastaanotettu jonkin yhteisön tai yksittäisen henkilön toiminnan yhteydessä tai toimintaa varten asiakirjatyyppi tiettyyn käyttötarkoitukseen tarkoitettujen asiakirjojen yhteinen rakenne, jota hyödynnetään asiakirjojen luokittelussa sisällön mukaan mukaan itsenäisyyden mukaan yleinen asiakirjatyyppi asiakirjatyyppi, joka on määritetty yleisesti sovellettavaksi sosiaalihuollon asiakirjojen mallinnuksessa tarkennettu asiakirjatyyppi asiakirjatyyppi, joka on mallinnettu tietyn yleisen asiakirjatyypin rakenteesta ja jossa täsmennetään yleisen asiakirjatyypin käyttötarkoitusta asiakasasiakirja asiakastietoa sisältävä asiakirja muu asiakirja liite asiakirja, joka on liitetty toiseen asiakirjaan sen sisältämän tiedon selvennykseksi tai täydennykseksi varsinainen asiakirja Käsitekaavio 1. Asiakirja ja asiakirjatyyppi. 1 asiakirja tallenne, jolla on oikeudellista arvoa tai joka on laadittu tai vastaanotettu jonkin yhteisön tai yksittäisen henkilön toiminnan yhteydessä tai toimintaa varten Asiakirja voi sisältää kirjoitettua tekstiä, kuvaa tai ääntä. Se voidaan tallentaa sähköisessä tai paperimuodossa. 11

13 2 asiakasasiakirja asiakastietoa sisältävä asiakirja Sosiaalihuollon asiakasasiakirjoihin tallennetaan asiakasta koskevat tiedot, jotta hänen asioitaan voidaan hoitaa sujuvasti. Asiakasasiakirjat säilyvät myös todisteena esimerkiksi asian käsittelystä ja annetusta sosiaalipalvelusta. Asiakasasiakirjat laaditaan sosiaalihuollon palveluprosesseissa. Esimerkiksi päätökset laaditaan hallintoasian käsittelyprosessissa. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen laatijoina on asiakirjatyypin mukaan sosiaalihuollon palvelunantajia ja asiakkaita sekä muita henkilöitä tai tahoja. Hakemuksia, sopimuksia ja ilmoituksia voivat laatia useat eri tahot. Sen sijaan selvityksiä ja suostumuksia antavat ainoastaan sosiaalihuollon asiakkaat, heidän edustajansa tai muut asianosaiset. Ainoastaan sosiaalihuollon palvelunantajat voivat laatia arvioita, asiakaskertomuksia, laskelmia, lausuntoja, lähetteitä, pyyntöjä, päätöksiä, yhteenvetoja, maksusitoumuksia ja suunnitelmia. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjat ovat salassa pidettäviä. Sosiaalihuollon asiakkaalla ja hänen laillisella edustajallaan sekä muulla asianosaisella on oikeus saada tieto sellaisista asiakasasiakirjaan sisältyvistä tiedoista, jotka koskevat häntä itseään. Tähän tiedonsaantioikeuteen on laeissa säädetty joitain rajoituksia. 3 asiakirjatyyppi; asiakirjan tyyppi tiettyyn käyttötarkoitukseen tarkoitettujen asiakirjojen yhteinen rakenne, jota hyödynnetään asiakirjojen luokittelussa Sosiaalihuollon asiakasasiakirjoja varten on mallinnettu erilaisia yleisiä ja tarkennettuja asiakirjatyyppejä. Sosiaalihuollossa asiakirjatyyppi ilmoitetaan metatiedolla, mikä mahdollistaa tietyn tyyppisten asiakirjojen hakemisen arkistosta tai asiakirjatyyppikohtaisten säilytysaikojen määrittelyn. 4 yleinen asiakirjatyyppi mieluummin kuin: laaja asiakirjatyyppi asiakirjatyyppi, joka on määritetty yleisesti sovellettavaksi sosiaalihuollon asiakirjojen mallinnuksessa Yleisten asiakirjatyyppien pohjalta mallinnetaan pääsääntöisesti palvelutehtäväkohtaisia tarkennettuja asiakirjatyyppejä. Yleisiä asiakirjatyyppejä ovat esimerkiksi hakemus, päätös ja suunnitelma. 5 tarkennettu asiakirjatyyppi mieluummin kuin: suppea asiakirjatyyppi; suppeampi asiakirjatyyppi asiakirjatyyppi, joka on mallinnettu tietyn yleisen asiakirjatyypin rakenteesta ja jossa täsmennetään yleisen asiakirjatyypin käyttötarkoitusta Sosiaalihuollossa tarkennettuja asiakirjatyyppejä ovat esimerkiksi toimeentulotukihakemus, päätös lapsen huostaanotosta ja sijaishuollosta ja aktivointisuunnitelma. 12

14 2 SOSIAALIHUOLLON YLEISET ASIAKIRJATYYPIT HIERARKIA KOOSTUMUS FUNKTIO MONIULOTTEISUUS sosiaalihuollon asiakasasiakirja sosiaalihuollon asiakasasiakirja, jollaisen usea taho saattaa laatia sosiaalihuollon asiakasasiakirja, jollaisen laatii vain tietty taho hakemus sosiaalihuollon asiakasasiakirja, jolla sosiaalihuollon asiakas pyytää tai vaatii itse tai hänen laillinen edustajansa tai palvelunantaja pyytää tai vaatii hänen asiassaan palvelua tai toimenpidettä palvelunantajalta, viranomaiselta tai tuomioistuimelta ilmoitus sosiaalihuollon asiakasasiakirja, jolla yksityishenkilö, sosiaalihuollon asiakas, palvelunantaja tai viranomainen antaa tiedoksi henkilöön liittyvän tilanteen, toimenpiteen tai palvelutarpeen sopimus sosiaalihuollon asiakasasiakirja, jossa määritetään sovitun asian sisältö ja ehdot osapuolia sitovasti Käsitekaavio 2. Sosiaalihuollon asiakasasiakirja, jollaisen usea taho saattaa laatia. 6 hakemus sosiaalihuollon asiakasasiakirja, jolla sosiaalihuollon asiakas pyytää tai vaatii itse tai hänen laillinen edustajansa tai palvelunantaja pyytää tai vaatii hänen asiassaan palvelua tai toimenpidettä palvelunantajalta, viranomaiselta tai tuomioistuimelta Hakemuksia ovat esimerkiksi asiakkaan laatima toimeentulotukihakemus ja palvelunantajan laatima huostaanottohakemus hallinto-oikeudelle. Sosiaalihuollon asiakirjatyyppiluokitus: yleinen asiakirjatyyppi 7 ilmoitus sosiaalihuollon asiakasasiakirja, jolla yksityishenkilö, sosiaalihuollon asiakas, palvelunantaja tai viranomainen antaa tiedoksi henkilöön liittyvän tilanteen, toimenpiteen tai palvelutarpeen Ilmoitusta ei edellä neuvotteleminen, kuten sopimusta edeltää, eikä ilmoituksesta voi valittaa, kuten päätöksestä. Usein ilmoitus sitoo tai velvoittaa sen vastaanottajaa. Esimerkiksi lastensuojeluilmoitus on käsiteltävä seitsemän arkipäivän kuluessa sen vastaanottamisesta. Ilmoituksia ovat esimerkiksi palvelunantajan laatima ilmoitus lapsen elatusavun lakimääräisestä muutoksesta ja sosiaalihuollon asiakkaan itse laatima tai hänen puolestaan laadittu ilmoitus vammaispalvelujen tarpeesta. Sosiaalihuollon asiakirjatyyppiluokitus: yleinen asiakirjatyyppi 13

15 8 sopimus sosiaalihuollon asiakasasiakirja, jossa määritetään sovitun asian sisältö ja ehdot osapuolia sitovasti Sopimuksen osapuolina voivat olla sosiaalihuollon asiakas tai asiakkaat sekä yksi tai useampi palvelunantaja. Esimerkiksi sopimus sosiaalisesta luotosta on asiakkaan ja palvelunantajan välinen ja lapsen elatussopimus on asiakkaiden välinen. Sosiaalihuollon asiakirjatyyppiluokitus: yleinen asiakirjatyyppi HIERARKIA KOOSTUMUS FUNKTIO MONIULOTTEISUUS sosiaalihuollon asiakasasiakirja sosiaalihuollon asiakasasiakirja, jollaisen vain sosiaalihuollon asiakas, hänen edunvalvojansa tai muu asianosainen laatii sosiaalihuollon asiakasasiakirja, jollaisen vain sosiaalihuollon palvelunantaja laatii selvitys sosiaalihuollon asiakasasiakirja, jolla sosiaalihuollon asiakas antaa palvelunantajalle tietoa itseään koskevan asian ratkaisemiseksi tai palvelun järjestämiseksi suostumus sosiaalihuollon asiakasasiakirja, jolla sosiaalihuollon asiakas, hänen edunvalvojansa tai muu asianosainen vapaaehtoisesti ja tietoisesti ilmaisee tahtonsa tietyssä häntä tai asiakasta koskevassa asiassa Käsitekaavio 3. Sosiaalihuollon asiakasasiakirja, jollaisen vain sosiaalihuollon asiakas, hänen edunvalvojansa tai muu asianosainen laatii. 9 selvitys sosiaalihuollon asiakasasiakirja, jolla sosiaalihuollon asiakas antaa palvelunantajalle tietoa itseään koskevan asian ratkaisemiseksi tai palvelun järjestämiseksi Selvityksiä ovat esimerkiksi yrittäjän tuloselvitys ja adoptionhakijoiden taustaselvitys. Palvelunantajien laatimat selvitystä vastaavat asiakirjatyypit ovat arvioita, lausuntoja tai yhteenvetoja. Sosiaalihuollon asiakirjatyyppiluokitus: yleinen asiakirjatyyppi 10 suostumus sosiaalihuollon asiakasasiakirja, jolla sosiaalihuollon asiakas, hänen edunvalvojansa tai muu asianosainen vapaaehtoisesti ja tietoisesti ilmaisee tahtonsa tietyssä häntä tai asiakasta koskevassa asiassa Suostumuksia ovat esimerkiksi suostumus adoptioon ja sosiaalisen luoton valtakirja. Sosiaalihuollon asiakirjatyyppiluokitus: yleinen asiakirjatyyppi 14

16 HIERARKIA KOOSTUMUS FUNKTIO MONIULOTTEISUUS sosiaalihuollon asiakasasiakirja, jollaisen vain sosiaalihuollon palvelunantaja laatii arvio sosiaalihuollon asiakasasiakirja, jossa palvelunantaja tarkastelee sosiaalihuollon asiakkaan tilannetta ja tekee päätelmän sosiaalihuollon palveluprosessin edistämiseksi tai sen päättämiseksi asiakaskertomus sosiaalihuollon asiakasasiakirja, johon palvelunantaja voi tehdä aikajärjestyksessä kertyviä merkintöjä sosiaalihuollon asiakkaan tilanteesta tai asiakkaaseen tai asiaan liittyvistä sosiaalihuollon palvelutapahtumista muu kuulemisasiakirja sosiaalihuollon asiakasasiakirja, johon palvelujärjestäjä kirjaa asianosaisen tai muun asiaan osallisen mielipiteen viranomaisen ratkaistavana olevasta asiasta ja tarvittaessa asianosaisen selityksen sellaisista seikoista, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun asiankäsittelykertomus asiakaskertomus, johon palvelunantaja tekee merkintöjä sosiaalihuollon asiakasprosessiin tai tiettyyn asiaan liittyvistä sosiaalihuollon palvelutapahtumista laskelma sosiaalihuollon asiakasasiakirja, johon palvelunantaja laskee tietyin perustein sosiaalihuollon asiakkaan taloudellisen tilanteen asiakkaan asian ratkaisemiseksi lausunto sosiaalihuollon asiakasasiakirja, jolla palvelunantaja esittää pyynnöstä näkemyksensä sosiaalihuollon asiakkaan asiasta kolmannelle osapuolelle lähete sosiaalihuollon asiakasasiakirja, jolla palvelunantaja ohjaa sosiaalihuollon asiakkaan tutkimuksiin, muihin palveluihin tai tukitoimiin päätös sosiaalihuollon asiakasasiakirja, jolla viranomainen tai viranomaisen roolissa toimiva palvelunantaja antaa ratkaisunsa sosiaalihuollon asiakkaan hallintoasiassa maksusitoumus sosiaalihuollon asiakasasiakirja, jolla palvelunjärjestäjä antamansa päätöksen perusteella sitoutuu maksamaan sosiaalihuollon asiakkaalle annettavan tuotteen tai palvelun kustannukset tai osan niistä yhteenveto sosiaalihuollon asiakasasiakirja, johon palvelunantaja kokoaa sosiaalihuollon asiakkaan asiaan liittyvät keskeiset tiedot tiettyä tarkoitusta varten suunnitelma sosiaalihuollon asiakasasiakirja, jossa palvelunantaja asettaa pääsääntöisesti yhteisymmärryksessä sosiaalihuollon asiakkaan kanssa asiakkaan palvelutarpeeseen liittyvät tavoitteet sekä keinot, joilla tavoitteisiin päästään asiakassuunnitelma palvelunjärjestäjän yhteisymmärryksessä sosiaalihuollon asiakkaan kanssa laatima suunnitelma, joka koskee kaikkien palveluntuottajien asiakkaalle tietyn sosiaalihuollon palvelutehtävän perusteella toteuttamia palveluja toteuttamissuunnitelma palveluntuottajan yhteisymmärryksessä sosiaalihuollon asiakkaan kanssa laatima suunnitelma, joka perustuu asiakassuunnitelmaan ja kuvaa toteutettavaa palvelua, sen tavoitteita ja keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi pyyntö sosiaalihuollon asiakasasiakirja, jolla palvelunantaja pyytää tietoja tai virka-apua sosiaalihuollon asiakkaan asian ratkaisemiseksi tai käsittelemiseksi Käsitekaavio 4. Sosiaalihuollon asiakasasiakirja, jollaisen vain sosiaalihuollon palvelunantaja laatii. 15

17 11 arvio ei: tarkistus; päivitys sosiaalihuollon asiakasasiakirja, jossa palvelunantaja tarkastelee sosiaalihuollon asiakkaan tilannetta ja tekee päätelmän sosiaalihuollon palveluprosessin edistämiseksi tai sen päättämiseksi Arvio tulee pääsääntöisesti laatia yhdessä asiakkaan kanssa sekä mahdollisesti hänen läheistensä kanssa. Arvion laatimiseen voivat osallistua myös tarvittavat asiantuntijat. Arvioita laaditaan asiakkuuden eri vaiheissa, ja ne liittyvät esimerkiksi sosiaalihuollon asiakkuuden edellytysten täyttymisen, palvelutarpeen tai suunnitelman tavoitteiden saavuttamisen arviointiin. Arvioita ovat esimerkiksi kotipalvelujen tarpeen ensiarvio, kasvatus- ja perheneuvonnan palvelutarpeen arvio, lastensuojelutarpeen selvitys ja kotoutumissuunnitelman arvio. Sosiaalihuollon asiakirjatyyppiluokitus: yleinen asiakirjatyyppi 12 asiakaskertomus ei: kertomus; muistiinpanot; raportti; päiväkirja sosiaalihuollon asiakasasiakirja, johon palvelunantaja voi tehdä aikajärjestyksessä kertyviä merkintöjä sosiaalihuollon asiakkaan tilanteesta tai asiakkaaseen tai asiaan liittyvistä sosiaalihuollon palvelutapahtumista Asiakaskertomuksella tehdään näkyväksi sellainen työ, joka ei tallennu muihin asiakirjoihin. Asiakaskertomukseen voidaan kirjata esimerkiksi asiakkaan saaman tuen tai palvelun ajankohta, asiakkuuden alkamisen ja päättymisen ajankohdat sekä asiakkuuden päättymisen peruste. Asiakaskertomukseen kirjataan yleensä asiakkaaseen tai hänen tilanteeseensa liittyvää tietoa, kuten päihdehuollon asiakaskertomukseen. Tiettyihin asiakaskertomuksiin kirjataan kuitenkin vain asiaan liittyvää tietoa ja siksi niitä kutsutaan asiankäsittelykertomuksiksi (kuten isyyden selvittämisen asiankäsittelykertomus). Sosiaalihuollon asiakirjatyyppiluokitus: yleinen asiakirjatyyppi 13 asiankäsittelykertomus asiakaskertomus, johon palvelunantaja tekee merkintöjä sosiaalihuollon asiakasprosessiin tai tiettyyn asiaan liittyvistä sosiaalihuollon palvelutapahtumista Asiankäsittelykertomukset poikkeavat tavallisista asiakaskertomuksista siten, että niihin ei kirjata sosiaalihuollon asiakkaaseen liittyviä tietoja (kuten sosiaaliasiamiestoiminnan asiankäsittelykertomukseen) tai asiakkuuteen liittyviä historiatietoja (kuten isyyden selvittämisen asiankäsittelykertomukseen). Asiankäsittelykertomusta ei ole mallinnettu asiakirjatyypiksi. Sitä käytetään sanastossa tämäntyyppisten asiakaskertomusten yläkäsitteenä. 14 kuulemisasiakirja ei: kuulemiskertomus sosiaalihuollon asiakasasiakirja, johon palvelujärjestäjä kirjaa asianosaisen tai muun asiaan osallisen mielipiteen viranomaisen ratkaistavana olevasta asiasta ja tarvittaessa asianosaisen selityksen sellaisista seikoista, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun Kuulemisasiakirjaan saatetaan kirjata tieto siitä, että asianosaiselle on järjestetty tilaisuus mielipiteensä ilmaisemiseen mutta tämä on jättänyt sen käyttämättä. Asianosaisen kuulemisesta säädetään hallintolaissa (434/2003). Hallintolain mukaan hallintoasiassa asianosainen on se, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee. Lastensuojelussa kuultavia voivat olla sekä asianosaiset että muut asiaan osalliset. Asiaan osallisen mielipidettä saatetaan selvittää muullakin menettelyllä kuin kuulemalla. Tällöin mielipiteen selvittäminen kirjataan esimerkiksi asiakaskertomukseen. Sosiaalihuollon asiakirjatyyppiluokitus: yleinen asiakirjatyyppi 16

18 15 laskelma sosiaalihuollon asiakasasiakirja, johon palvelunantaja laskee tietyin perustein sosiaalihuollon asiakkaan taloudellisen tilanteen asiakkaan asian ratkaisemiseksi Laskelmia ovat esimerkiksi päihdehuollon asiakasmaksulaskelma, toimeentulotukilaskelma ja lapsen elatusapulaskelma. Sosiaalihuollon asiakirjatyyppiluokitus: yleinen asiakirjatyyppi 16 lausunto sosiaalihuollon asiakasasiakirja, jolla palvelunantaja esittää pyynnöstä näkemyksensä sosiaalihuollon asiakkaan asiasta kolmannelle osapuolelle Lausunto voi koskea esimerkiksi asiakkaan tilannetta tai palvelutarvetta tai asiakkaalle annettua päätöstä. Lausunto voidaan antaa paitsi erillisestä pyynnöstä myös vakiintuneen käytännön perusteella. Lausunnon saava kolmas osapuoli voi olla paitsi sosiaalihuollon ulkopuolinen taho myös sosiaalihuollon palvelunjärjestäjä, jolle palveluntuottaja antaa lausunnon. Lausuntoja ovat esimerkiksi selvitys adoptionhakijoista ja isyyden selvittämispöytäkirja. Sosiaalihuollon asiakirjatyyppiluokitus: yleinen asiakirjatyyppi 17 lähete sosiaalihuollon asiakasasiakirja, jolla palvelunantaja ohjaa sosiaalihuollon asiakkaan tutkimuksiin, palveluihin tai tukitoimiin Lähete voidaan antaa sosiaalipalveluihin sekä yhden sosiaalihuollon palvelutehtävän sisällä että palvelutehtävien välillä tai muihin kuin sosiaalipalveluihin. Sosiaalihuollossa lähetteitä ovat esimerkiksi kasvatus- ja perheneuvonnan lähete ja lähete oikeusgeneettiseen isyystutkimukseen. Sosiaalihuollon asiakirjatyyppiluokitus: yleinen asiakirjatyyppi 18 maksusitoumus sosiaalihuollon asiakasasiakirja, jolla palvelunjärjestäjä antamansa päätöksen perusteella sitoutuu maksamaan sosiaalihuollon asiakkaalle annettavan tuotteen tai palvelun kustannukset tai osan niistä Maksusitoumuksia ovat esimerkiksi toimeentulotuen maksusitoumus ja palveluseteli. Sosiaalihuollon asiakirjatyyppiluokitus: yleinen asiakirjatyyppi 19 pyyntö sosiaalihuollon asiakasasiakirja, jolla palvelunantaja pyytää tietoja tai virka-apua sosiaalihuollon asiakkaan asian ratkaisemiseksi tai käsittelemiseksi Sosiaalihuollossa pyyntöjä ovat esimerkiksi virka-apupyyntö ja tietopyyntö rahalaitokselle. Sosiaalihuollon asiakirjatyyppiluokitus: yleinen asiakirjatyyppi 20 päätös sosiaalihuollon asiakasasiakirja, jolla viranomainen tai viranomaisen roolissa toimiva palvelunantaja antaa ratkaisunsa sosiaalihuollon asiakkaan hallintoasiassa Sosiaalihuollossa hallintoasioina käsitellään esimerkiksi sosiaalipalveluja, etuuksia ja sosiaalihuollon asiakasmaksuja. Hallintopäätöksistä on aina laadittava päätösasiakirja, joka on annettava tiedoksi asianosaiselle muutoksenhakuohjeineen. Päätöksiä ovat esimerkiksi päätös isyyden selvittämisen keskeyttämisestä ja päätös erityishuolto-ohjelmasta. Sosiaalihuollon asiakirjatyyppiluokitus: yleinen asiakirjatyyppi 17

19 21 suunnitelma sosiaalihuollon asiakasasiakirja, jossa palvelunantaja asettaa pääsääntöisesti yhteisymmärryksessä sosiaalihuollon asiakkaan kanssa asiakkaan palvelutarpeeseen liittyvät tavoitteet sekä keinot, joilla tavoitteisiin päästään Suunnitelmia on seurattava ja tarkistettava, mihin liittyvät merkinnät kirjataan yleensä suunnitelman arvioon. Suunnitelman laatimisesta säädetään sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa (812/2000, 7 ). Sosiaalihuollossa laaditaan pääasiassa asiakas- ja toteuttamissuunnitelmia. Sosiaalihuollon asiakirjatyyppiluokitus: yleinen asiakirjatyyppi 22 asiakassuunnitelma mieluummin kuin: palvelusuunnitelma palvelunjärjestäjän yhteisymmärryksessä sosiaalihuollon asiakkaan kanssa laatima suunnitelma, joka koskee kaikkien palveluntuottajien asiakkaalle tietyn sosiaalihuollon palvelutehtävän perusteella toteuttamia palveluja Asiakassuunnitelmaan voidaan kirjata asiakkaalle haettavat tai annettavat sosiaalipalvelut tai etuudet. Asiakassuunnitelma on laadittava ilman aiheetonta viivytystä asiakkaan tarvitsemien palvelujen ja tukitoimien selvittämiseksi siten kuin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa (812/2000) säädetään. Asiakassuunnitelmaa on seurattava ja tarkistettava, mihin liittyvät merkinnät kirjataan yleensä asiakassuunnitelman arvioon. Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa (812/2000) ei käytetä asiakassuunnitelma-termiä, mutta sitä suositetaan yhtenäisyyden vuoksi käytettäväksi kaikista tämäntyyppisistä suunnitelmista, vrt. toteuttamissuunnitelmaan. Asiakassuunnitelmaa ei ole mallinnettu omaksi asiakirjatyypikseen. Asiakassuunnitelmat ovat asiakirjatyypiltään suunnitelmia. 23 toteuttamissuunnitelma palveluntuottajan yhteisymmärryksessä sosiaalihuollon asiakkaan kanssa laatima suunnitelma, joka perustuu asiakassuunnitelmaan ja kuvaa toteutettavaa palvelua, sen tavoitteita ja keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi Toteuttamissuunnitelmaa on seurattava ja tarkistettava, mihin liittyvät merkinnät kirjataan yleensä toteuttamissuunnitelmasta tehtävään arvioon. Toteuttamissuunnitelma-termiä ei ole perinteisesti käytetty, mutta sitä suositetaan yhtenäisyyden vuoksi käytettäväksi kaikista tämäntyyppisistä suunnitelmista, vrt. asiakassuunnitelmaan. Toteuttamissuunnitelmaa ei ole mallinnettu omaksi asiakirjatyypikseen. Toteuttamissuunnitelmat ovat asiakirjatyypiltään suunnitelmia. 24 yhteenveto sosiaalihuollon asiakasasiakirja, johon palvelunantaja kokoaa sosiaalihuollon asiakkaan asiaan liittyvät keskeiset tiedot tiettyä tarkoitusta varten Esimerkiksi sijoitettavan lapsen esitiedot on yhteenveto. Sosiaalihuollon asiakirjatyyppiluokitus: yleinen asiakirjatyyppi 25 liite asiakirja, joka on liitetty toiseen asiakirjaan sen sisältämän tiedon selvennykseksi tai täydennykseksi Liitteen tarkoituksena on täydentää tai selventää tiettyä asiakasasiakirjassa käsiteltyä asiaa. Liite voi olla esimerkiksi sosiaalihuollon asiakasasiakirja tai asiakirja, joka on laadittu muualla kuin sosiaalihuollossa, kuten lääkärinlausunto ja sosiaalihuollon asiakkaan maksukuitti. Asiakasasiakirja, jota liite täydentää, sisältää viittaustiedot liitteeseen. Sosiaalihuollon asiakirjatyyppiluokitus: yleinen asiakirjatyyppi. Liitteestä ei kuitenkaan mallinneta tarkennettuja asiakirjatyyppejä, kuten muista yleisistä asiakirjatyypeistä. 18

20 3 SOSIAALIHUOLLON TARKENNETUT ASIAKIRJATYYPIT 3.1 Sosiaalihuollon palvelutehtäville yhteiset tarkennetut asiakirjatyypit 26 sosiaalihuollon valtakirja suostumus, jolla täysivaltainen sosiaalihuollon asiakas valtuuttaa toisen henkilön toimimaan puolestaan sosiaalipalveluun liittyvässä asiassa Sosiaalihuollon valtakirjassa tulee yksilöidä, mihin asiaan sitä voidaan käyttää. Sosiaalihuollon asiakirjatyyppiluokitus: tarkennettu asiakirjatyyppi Virka-apupyynnön tarkennetut asiakirjatyypit 27 virka-apupyyntö sosiaalihuollon viranomaisen toiselle viranomaistaholle esittämä pyyntö saada yksilöityä virka-apua tehtäviensä suorittamiseksi Sosiaalihuollon viranomainen voi pyytää virka-apua esimerkiksi poliisilta tai toisen kunnan tai valtion viranomaiselta. Kiireellisessä tapauksessa virka-apupyyntö voidaan esittää suullisesti, mutta suullinen virka-apupyyntö tulee tällöin aina vahvistaa jälkikäteen kirjallisesti. Sosiaalihuollon asiakirjatyyppiluokitus: pyynnön tarkennettu asiakirjatyyppi 28 vastaus virka-apupyyntöön sosiaalihuollon viranomaisen ilmoitus virka-apua pyytäneelle viranomaiselle virka-avun antamisesta tai epäämisestä perusteluineen Sosiaalihuollon asiakirjatyyppiluokitus: ilmoituksen tarkennettu asiakirjatyyppi Oikaisuvaatimuksen tarkennetut asiakirjatyypit 29 oikaisuvaatimus sosiaalihuollon asiakkaan muutoksenhakuviranomaiselle tekemä kirjallinen hakemus, jolla hän vaatii muutosta viranomaisen antamaan päätökseen Sosiaalihuollon asiakkaan tulee tehdä oikaisuvaatimus säädetyn ajan kuluessa päätöksen saamisesta. Sosiaalihuollon asiakirjatyyppiluokitus: hakemuksen tarkennettu asiakirjatyyppi 30 vastine oikaisuvaatimukseen viranomaisen antama lausunto, jossa perustellaan oikaisuvaatimuksen kohteena olevaa päätöstä Sosiaalihuollon asiakirjatyyppiluokitus: lausunnon tarkennettu asiakirjatyyppi 31 oikaisuvaatimuksen peruutusilmoitus sosiaalihuollon asiakkaan ilmoitus muutoksenhakuviranomaiselle siitä, että hän peruu käsiteltäväksi jättämänsä oikaisuvaatimuksen Sosiaalihuollon asiakirjatyyppiluokitus: ilmoituksen tarkennettu asiakirjatyyppi 19

21 32 päätös oikaisuvaatimukseen päätös, jolla muutoksenhakuviranomainen antaa perustellun ratkaisun oikaisuvaatimuksessa esitettyihin vaatimuksiin Virheenkorjauspyynnön tarkennettu asiakirjatyyppi 33 virheenkorjauspyyntö sosiaalihuollon asiakkaan, hänen edustajansa tai viranomaisen tekemä ilmoitus, jossa pyydetään viranomaista korjaamaan antamassaan päätöksessä oleva ilmeinen virhe Virheenkorjauspyyntö voi koskea esimerkiksi lasku- tai asiavirhettä tai menettelyvirhettä. Sosiaalihuollon asiakirjatyyppiluokitus: ilmoituksen tarkennettu asiakirjatyyppi Palvelusetelin tarkennetut asiakirjatyypit 34 palveluseteli palvelunjärjestäjän sosiaalihuollon asiakkaalle myöntämä maksusitoumus, jonka perusteella palvelunjärjestäjä maksaa asiakkaan yksityiseltä palveluntuottajalta hankkiman sosiaalipalvelun kustannukset ennalta määrättyyn arvoon asti Sosiaalihuollon asiakas voi kieltäytyä palvelusetelin vastaanottamisesta, jolloin palvelunjärjestäjän on ohjattava hänet muilla tavoin järjestettävien palvelujen piiriin. Palveluseteli voidaan myöntää lähes kaikkiin sosiaalipalveluihin. Sosiaalihuollon asiakas valitsee itse kunnan hyväksymien palveluntuottajien joukosta sen, jolta hankkii palvelusetelillä kustannettavan sosiaalipalvelun. Sosiaalihuollon asiakirjatyyppiluokitus: maksusitoumuksen tarkennettu asiakirjatyyppi 35 palvelusetelipäätös palvelunjärjestäjän päätös siitä, myönnetäänkö sosiaalihuollon asiakkaalle yksi tai useampi palveluseteli ja mikä on näiden arvo 3.2 Adoptioneuvonnan tarkennetut asiakirjatyypit 36 ilmoitus adoptioneuvonnan tarpeesta alaikäisen lapsensa adoptoitavaksi antamista harkitsevan vanhemman tai vanhempien yhdessä tai alaikäisen lapsen adoptoimista harkitsevan henkilön tai avioparin adoptioneuvonnan antajalle tekemä ilmoitus tarpeestaan saada adoptioneuvontaa Sosiaalihuollon palvelutehtävä, jonka perusteella tämä asiakirja laaditaan: adoptioneuvonta Sosiaalihuollon asiakirjatyyppiluokitus: ilmoituksen tarkennettu asiakirjatyyppi 37 päätös adoptioneuvonnasta adoptioneuvonnan antajan päätös siitä, että adoptioneuvonta aloitetaan Tämä päätös on aina myönteinen. Sosiaalihuollon palvelutehtävä, jonka perusteella tämä asiakirja laaditaan: adoptioneuvonta 20

Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto

Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto Palveluihin, palveluprosesseihin ja asiakastietoihin liittyviä käsitteitä Versio 1.0 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30 00271 Helsinki www.thl.fi SOSIAALIALAN

Lisätiedot

sosiaalipalvelujen Concept Crystal malli sisältää13 keskeistä ydinkäsitettä, jotka nostavat esiin olennaisimmat toisiaan.

sosiaalipalvelujen Concept Crystal malli sisältää13 keskeistä ydinkäsitettä, jotka nostavat esiin olennaisimmat toisiaan. Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat sosiaalipalvelut kuva: morquefile.com Sosiaalihuollon kontekstia. Käsitemalli käsitemalli kuvaa koostuu sosiaalipalvelujen kahdesta eri esitystavasta, kokonaisuutta jotka

Lisätiedot

TIIVIS TIETOTURVASANASTO

TIIVIS TIETOTURVASANASTO SANASTOKESKUS TSK TERMINOLOGICENTRALEN TSK TSK 31 TIIVIS TIETOTURVASANASTO KONCIS INFORMATIONSSÄKERHETSORDLISTA COMPACT VOCABULARY OF INFORMATION SECURITY Helsinki 2004 Julkaisija: Sanastokeskus TSK ry

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

TSK 37. Internetpuhelusanasto. Internettelefoniordlista. Internet telephony vocabulary SANASTOKESKUS TSK TERMINOLOGICENTRALEN TSK

TSK 37. Internetpuhelusanasto. Internettelefoniordlista. Internet telephony vocabulary SANASTOKESKUS TSK TERMINOLOGICENTRALEN TSK SANASTOKESKUS TSK TERMINOLOGICENTRALEN TSK TSK 37 Internetpuhelusanasto Internettelefoniordlista Internet telephony vocabulary Helsinki 2007 Julkaisija: Sanastokeskus TSK ry Albertinkatu 23 A 12 00120

Lisätiedot

Kelan terminologinen sanasto. FPA-termer. Etuuksiin liittyvät käsitteet, 3. laitos. Förmånsrelaterade begrepp, 3 upplagan.

Kelan terminologinen sanasto. FPA-termer. Etuuksiin liittyvät käsitteet, 3. laitos. Förmånsrelaterade begrepp, 3 upplagan. Kelan terminologinen sanasto Etuuksiin liittyvät käsitteet, 3. laitos FPA-termer Förmånsrelaterade begrepp, 3 upplagan TSK 46 Kela FPA SANASTOKESKUS TSK TERMINOLOGICENTRALEN TSK Helsinki 2014 Toimitus/Redigering:

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa VALVONTAOHJELMIA 2:2012 Dnro 8247/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Eeva Päivärinta, Riitta Haverinen Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Opas työntekijöille ja palveluista vastaaville Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Oppaan valmistelu- ja kirjoittajaryhmä:

Lisätiedot

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Opas ydintietojen, otsikoiden ja näkymien sekä erikoisala ja toimintokohtaisten rakenteisten tietojen toteuttaminen sähköisessä potilaskertomuksessa

Lisätiedot

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 Arki, arvot, elämä, etiikka Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 a a e e Arki, arvot, elämä,

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 18.8.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

Palveluseteli tuetun työllistämisen palveluissa Esiselvitys perusturva- ja terveyslautakunnalle 28.8.2012

Palveluseteli tuetun työllistämisen palveluissa Esiselvitys perusturva- ja terveyslautakunnalle 28.8.2012 Palveluseteli tuetun työllistämisen palveluissa Esiselvitys perusturva- ja terveyslautakunnalle 28.8.2012 Tuetun työllistämisen palvelusetelihanke Erno Säisänen Yleistä... 1 Tarkasteltavat työllistymisen

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 1 (40) Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Ihmisen terveyden tähden 2 (40) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia hyvän hoidon tukena... 5 2.1 Hyvä

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014

Lisätiedot

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen.

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Esityksen

Lisätiedot

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra. SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.fi Oppaan käyttäjälle Tämä opas sisältää perustietoa yksityisistä sosiaali-

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja x Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Kirkkopalvelut ry Palveluntuottajan Y-tunnus: 0215281-7

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2015 alkaen Päivitetty 31.10.2013 päivitykset ovat voimassa 1.1.2015 alkaen

Lisätiedot

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE Riikka Loikkanen Opinnäytetyö, kevät 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA MULLA ON ASIAA OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA 1 OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA Sisältö Aluksi...5 Miksi hyvinvointitietoa kerätään?...6 Lasten hyvinvoinnin tietolähteitä...8

Lisätiedot

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali Mitä on nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali 2. uudistettu painos Toimittajat:

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2007 ISSN 1458-6444 ISBN 978-952-466-421-9 (nid.)

Lisätiedot

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve..................... Prosessit, toimintamallit ja vastuualueet Sisällysluettelo Johdanto... 3 Hyvät käytännöt

Lisätiedot