Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen (Päivikarin ranta-asemakaavan) selostus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen (Päivikarin ranta-asemakaavan) selostus"

Transkriptio

1 1 Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen (Päivikarin ranta-asemakaavan) selostus 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen eli Päivikarin ranta-asemakaavan selostus koskee päivättyä asemakaavakarttaa Porin kaupungin Lampaluodon kylässä. Kaavan on laatinut Satakunnan Suunnitteluriihi Oy, os. Kalevanpuisto 2 B 12, Pori. Asemakaavan vireille tulosta on kuulutettu mm. Satakunnan Kansassa. 1.2 Kaava-alueen sijainti Kaava-alue sijaitsee Porin kaupungin Lampaluodon kylässä Lampaluodon saaren pohjoisrannalla. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Kaavan nimenä on Lampaluodon ranta-asemakaavan muutos eli Päivikarin ranta-asemakaava. Jälkimmäinen, kaavamuutoksen paikantava nimi perustuu suurimman alueeseen kuuluvan tilan nimeen. Kaavan tarkoituksena on lisätä kuuden tontin rakennusoikeutta ja muuttaa hieman niiden rajoja mm. nykyistä tilajakoa paremmin noudattaen. 1.4 Selostuksen sisällysluettelo Tämän selostuksen sisällysluettelo noudattaa ympäristöministeriön julkaisemaa asemakaavan selostusopasta, jonka mukaan selostuksen pääkohdat ovat: 1 Perus- ja tunnistetiedot 2 Tiivistelmä 3 Lähtökohdat 4 Asemakaavan suunnitteluvaiheet 5 Asemakaavan kuvaus 6 Asemakaavan toteutus Liitteet 1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Kiinteistötiedot Maanomistajien valtakirja kaavoittajalle Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka on päivätty OAS sisältää otteet Satakunnan seutukaavasta ja Pohjois-Porin yleiskaavasta sekä alustavan luonnoksen rantaasemakaavan muutoksesta. Asemakaavakartta, joka on päivätty Tilastotiedot

2 2 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Aloitteen Lampaluodon ranta-asemakaavan muuttamiseksi tekivät Pävikarin tilan RNo 1:285 omistajat, joiden viimeisintä rakennuslupahakemusta ei otettu kaupungin ympäristölautakunnan käsittelyyn rakennusoikeuden ylityksen vuoksi ilman poikkeamislupaa tai kaavamuutosta. ELY-keskuksen edellyttämän naapureille osoitetun muutosalueen laajentamista koskevan kyselyn jälkeen muutoshankkeeseen liittyi lisäksi neljä muuta maanomistajaa, joilla on yhteensä kuusi tonttia kyseisellä alueella. Kaavan laatimisvaiheessa kuitenkin yksi maanomistaja luopui hankkeesta. Kaava-aluetta koskeva maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päivätty ja asetettu julkisesti nähtäväksi OAS:n liitteenä on Päivikarin ranta-asemakaavan alustava luonnos. Suunnitelmasta ei esitetty kaavoittajalle naapurien mielipiteitä säädettynä aikana. Suunnitelmasta ovat antaneet lausuntonsa Varsinais-Suomen ELY-keskus, Satakuntaliitto ja Porin kaupunki. Ranta-asemakaavan muutoksen kartta on päivätty Alueen pohjakartta on saatettu ajan tasalle ja sen on kaupungingeodeetti Kalervo Salonen hyväksynyt Asemakaava Ranta-asemakaavan muutoksessa on osoitettu kaksi korttelialuetta loma-asuntojen rakentamiseen vähäisessä määrin voimassa olevasta kaavasta poiketen. Tonttien lukumäärä säilyy entisenä, mutta tonttien pinta-aloja ja rakennusoikeutta on jossakin määrin lisätty. Lisäksi toisen kaavatien sijaintia on hieman muutettu. 2.3 Asemakaavan toteutuminen Ranta-asemakaavaa on tarkoitus alkaa toteuttaa ainakin osittain heti, kun kaava on saanut lain voiman. 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Suunnittelualue muodostuu Lampaluodon pohjoisrannalla olevista tiloista RNo sekä RNo ja Alueella on vahvistetussa ranta-asemakaavassa kaksi lomaasuntojen korttelialuetta, joissa on yhteensä kuusi loma-asuntojen tonttia. Näistä kahdelle on rakennettu loma-asunto ja talousrakennuksia. Korttelialueille johtaa kaksi 10 m leveää rasitetietä Anttooran paikallistieltä. Alueella on vesi- ja sähköjohto.

3 Luonnonympäristö Alue on havumetsän rajaan sijoittuvaa matalahkoa merenrantaa, jota on osittain täytetty. Täyttöalue tullaan myöhemmin maisemoimaan Rakennettu ympäristö Alueella on kaksi loma-asuntoa talousrakennuksineen Maanomistus Tilat Rimpiranta I-III ( ) sekä Erkkilä (1-286) omistaa Lauri Erkkilä, tilan Kaislaranta (1-243) Terttu ja Jarkko Mäenpää, tilan Kesäranta (1-244) Sirpa Lähdetkorpi sekä tilan Päivikari (1-285) Päivi ja Kari Kleemola. 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maakuntakaava Satakunnan maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä ja se tuli lainavoimaiseksi KHO:n päätöksellä. Maakuntakaavassa alueelle ei ole osoitettu aluevarausmerkintöjä. Ote kaavasta on OAS:n liitteenä. Suunnittelualue kuuluu koko Satakunnan rannikon kattavaan matkailun kehittämisalueeseen (mv-3). Vyöhykettä koskevan suunnittelumääräyksen lisäksi ranta-asemakaavan suunnittelualueeseen kohdistuvat maakuntakaavan rantarakentamista ohjaavat suunnittelumääräykset. Yleiskaava Reposaari-Tahkoluoto-Lampaluoto-Ämttöön osayleiskaavan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Ranta-asemakaavan muutos noudattaa yleiskaavan varauksia. Ote kaavasta on OAS:n liitteenä. Asemakaava Alueella on voimassa lääninhallituksen vahvistama rantakaava. Ranta-asemakaavan muutos poikkeaa vahvistetusta rantakaavasta lähinnä rakennusoikeuden ja tonttialueiden lisäyksenä. Ote kaavasta on OAS:n liitteenä. Rakennusjärjestys Porin kaupungin rakennusjärjestys tuli voimaan Rakennusjärjestyksellä on annettu paikallisista oloista johtuvia määräyksiä ja ohjeita viihtyisän asumisympäristön aikaansaamiseksi. Vireillä on rakennusjärjestyksen muutos, jossa mm. tonttien rakennusoikeutta on tarkoitus lisätä huomattavasti nykyisestä. Suunnittelun muut lähtökohdat Alueen pohjakartta on korjattu vastaamaan nykytilannetta ja sen on hyväksynyt kaupungingeodeetti Kalervo Salonen

4 4 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Alueen ranta-asemakaavassa aikanaan osoitetut rakennusoikeudet ovat osoittautuneet liian vähäiseksi nykyistä rakentamistarvetta ajatellen. Jo nyt rakennuslupia myönnettäessä on sallittu rakennusoikeuden ylityksiä joko Turun ja Porin lääninhallituksen poikkeamisluvan perusteella tai vähäisinä poikkeamisina kaavamääräyksistä. Koska ylityksen tarve varsinkin talousrakennusten osalta on ilmeisen jatkuvaa, rakennuslupaviranomainen on edellyttänyt ranta-asemakaavan muutosta tältä osin. Voimassa olevasta kaavasta poiketen rakennuspaikkojen rajoja ja yhteiskäyttöisiä tiealueita on vähäisessä määrin muutettu nykyistä tilannetta noudattaen, joten nekin on ajanmukaistettu kaavamuutoksen yhteydessä. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Maanomistajat ovat hyväksyneet Satakunnan Suunnitteluriihi Oy:n tekemän tarjouksen alueen kaavoittamisesta. Kaavoitustyöstä vastaavaksi henkilöksi hyväksyttiin arkkitehti Lasse Laippala. 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Kaavoitukseen osallisina ovat alueen maanomistajat ja naapurit, Porin kaupungin kyseeseen tulevat hallintokunnat, Varsinais-Suomen ELY-keskus sekä Satakuntaliitto Vireille tulo Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen ja laajennuksen vireille tulosta, osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä alustavan kaavaluonnoksen nähtävillä olosta on kuulutettu mm. Satakunnan Kansassa Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely Kaavoitusta varten on laadittu päivätty osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka on ollut nähtävillä Porin kaupungin kaavoitusosastolla Samalla nähtävänä oli alustava luonnos Lampaluodon asemakaavan muutoksesta. Suunnitelman suhteen ei sen nähtävillä olon aikana esitetty naapurien kommentteja. OAS:sta ja alustavasta kaavaluonnoksesta Porin kaupungin kaavoitustoimi on pyytänyt viranomaislausuntoja. Satakuntaliitto on antanut lausunnon, jossa se puoltaa suunnitelmaa. ELY-keskuksen lausunnossa puututaan lähinnä rakennusoikeuden lisäyksen määrään, jonka tulisi noudattaa tarkemmin rakennusjärjestyksen määräyksiä tai yhdistää tontteja. Sittemmin asiaa on käsitelty asianosaisten kanssa käydyssä erillisessä neuvottelussa, jossa on soviteltu määräyksiä rakennusjärjestyksen vireillä olevan muutoksen mukaisiksi Viranomaisyhteistyö Maankäyttö- ja rakennuslain 66 :n 2 momentissa tarkoitettu viranomaisneuvottelu on käyty kyseisen asetuksen 26 :n edellyttämällä tavalla Satakunnan ELY-keskuksen toimistossa. Neuvottelusta on laadittu muistio, jossa esitetyt viranomaisten vaatimukset

5 5 poikkeavat jossakin määrin kaavan laatimistavoitteista. Koska esitetyt muutokset eivät vastanneet hakijoiden tavoitteita, kaavaluonnos oli lausunnolla lähes alkuperäisessä muodossaan. Luonnoksesta antoivat lausuntonsa Satakuntaliitto, Varsinais-Suomen ELYkeskus sekä Porin kaupungin kaavoitustoimi. Ranta-asemakaavaehdotusta laadittaessa on käyty jatkoneuvotteluja lausunnonantajien kanssa ja päädytty esitettyyn ehdotukseen. 4.4 Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston asettamat tavoitteet Kaavamuutoksen pääasiallinen tarkoitus on laajentaa loma-asuntotonttien rakennusoikeutta, joka ei enää vastaa nykyajan vaatimuksia. Nykyisen kaavan mukaiset tontit on erotettu kantatilasta selvästi kaavassa esitettyä suurempina ja kaavamuutoksella osaa niistä vielä laajennetaan. Niiden tonttitehokkuusluku rakentamisen osalta ei siten juurikaan muutu Prosessin aikana syntyneet tavoitteet Hakijoiden alkuperäisiä tavoitteita, joissa haluttiin tontteja myös pysyvään asumiseen, kaikki viranomaiset eivät hyväksyneet sellaisinaan. Lausuntojen ja neuvottelujen jälkeen on päädytty käsillä olevaan ratkaisuun, jossa on vain loma- asuntotontteja. 4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Ranta-asemakaavan muutoksen vaihtoehtoja ei ole esitetty, koska tavoite on toteuttaa muutos esitetyllä tavalla. 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Mitoitus Kaava-alue käsittää kaksi loma-asuntojen korttelialuetta, joiden yhteispinta-ala on noin 3,5 ha. RA-1 -merkinnällä varustettujen tonttien rakennusoikeus on 150 kerrosala-m2, joka mahdollistaa varsinaisen loma-asunnon lisäksi tarpeellisten saunarakennusten ja riittävien lukittavien varastotilojen rakentamisen. Yhden RA-2 merkinnällä varustetun tontin rakennusoikeus on 200 kerrosala-m2. Tontin muista poikkeava rakennusoikeus perustuu paitsi tontin kokoon, niin myös sen omistajien ammatinharjoittamiseen liittyvään edustuskäyttöön. Tontilla on jo nyt kaavamääräyksiä ylittäen vähäisenä poikkeamisena luvan saaneita tiloja. Rakennusoikeuden lisätarvetta on kuitenkin savusaunan ja varastotilojen rakentamiseksi. Molemmilla korttelialueilla päärakennuksen kerrosalaksi on rajattu 100 m2. Niiden sallittu kerrosluku on 1½. Korttelialueiden rakennusoikeuden mukainen tonttitehokkuus on n. 0, Palvelut Lampaluodossa on kyläkauppa, mutta muuten lähimmät palvelut ovat saatavissa Pihlavan ja Reposaaren taajamissa.

6 6 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden saavuttaminen Kaavan muuttamisella ei ole aikaisempaa suurempaa merkitystä ympäristön laatuun. Vesialueen ruoppauksessa syntynyttä maa-ainesta on siirretty tonttimaan nostamiseksi rantaalueilla, mutta rakentamaton alue on muuten luonnontilassa. 5.3 Aluevaraukset Korttelialueet Kaava-alueelle on osoitettu RA-1 -merkinnällä yksi loma-asutukseen tarkoitettu korttelialue, jossa on yhteensä viisi tonttia, sekä yksi RA-2 -merkinnällä varustettu korttelialue, jossa on yksi tontti Muut alueet Päivikarin ranta-asemakaavan alue on rajattu siten, että Lampaluodon ranta-asemakaavan M-alueella ei ole olennaisia muutoksia kaavatietä lukuun ottamatta. 5.4 Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Asemakaavamuutoksessa on esitetty yhtä monta tonttia samoille paikoille, kuin voimassa olevassa kaavassa jo nyt on. Rakennusoikeuden lisäys ei myöskään muuta tilannetta rakennetun ympäristön suhteen Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Esitetyllä kaavamuutoksella ei ole rakennusten osalta aiemmasta poikkeavaa merkitystä luontosuhteisiin. 5.5 Ympäristön häiriötekijät Loma-asutukselle ei ole ennakoitavissa ulkopuolisia häiriötekijöitä, sillä venereitit ja paikallistie sijaitsevat suhteellisen etäällä kaava-alueesta. 5.6 Asemakaavamerkinnät ja -määräykset Asemakaavamerkinnät RA-1 RA-2 Loma-asuntojen korttelialue, jonka kullekin tontille saa rakentaa enintään yhden 1½-kerroksisen, yksiasuntoisen, enintään 100 m2:n suuruisen lomaasunnon sekä enintään 25 m2:n suuruisia yksikerroksisia talousrakennuksia. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 150 m2. Loma-asuntojen korttelialue, jonka kullekin tontille saa rakentaa enintään yhden 1½-kerroksisen, yksiasuntoisen, enintään 100 m2:n suuruisen loma-

7 7 asunnon sekä enintään 50 m2:n suuruisia yksikerroksisia talousrakennuksia. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 200 m2. _ _ 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva raja Korttelin raja Ohjeellinen tontin raja 1 Korttelin numero 2 Ohjeellinen tontin numero _. _.. _. _ Rakennusala Kaavatie Asemakaavamääräykset Rakennusten tulee olla puurakenteisia sekä muodoltaan ja pintakäsittelyltään ympäristöön hyvin sopivia. Rakennusten sopeuttamisessa ympäristöön on noudatettava Porin kaupungin rakennusjärjestyksen määräyksiä. Alimman rakentamiskorkeuden tulee olla vähintään 2,1 m (N 2000) keskivedenkorkeutta ylempänä. Alueella ovat sallittuja vain kuivakäymälät tai vesikäymälät, joiden jätevedet johdetaan niille varattuihin tyhjennettäviin säiliöihin. Muut jätevedet on imeytettävä maahan viranomaisten määräyksiä noudattaen. Kompostointi on sallittua, mutta kiinteät jätteet on kuljetettava kaatopaikalle. 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Alueen toteuttaminen edellyttää vain rakennusjärjestyksen ohjeiden mukaisten rakennussuunnitelmien hyväksyttämistä uudisrakentamista varten. 6.2 Toteuttamisen ajoitus Käytännössä kaavan toteutus alkaa yhden tontin osalta välittömästi kaavan saatua lain voiman. Jatkorakentaminen riippuu lähinnä omistajien tarpeista. LIITTEET Kiinteistötiedot Maanomistajien valtakirja kaavoittajalle Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavakartta Tilastotiedot Porissa Lasse Laippala, arkkitehti Satakunnan Suunnitteluriihi Oy

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen (Päivikarin rantaasemkaavan) tilastotiedot Lampaluodon ranta-asemakaavan mukainen tilanne muutosalueella Tilan nimi Tilan RNo Tontin numero Käyttötarkoitus Pinta-ala m2 (noin) Rakennusoikeus m2 Rantaviiva m Rimpi / 1 RA ranta I Rimpi / 2 RA ranta II Rimpi / 3 RA ranta III Kaislaranta / 4 RA Kesäranta / 5 RA Päivikari / 2 RA M Erkkilä kaavatie Muutosalue yhteensä Korttelialueiden keskimääräinen tonttitehokkuus on 0,019. Päivikarin ranta-asemakaavan mukainen tilanne Tilan nimi Tilan RNo Tontin numero Käyttötarkoitus Pinta-ala m2 (noin) Rakennusoikeus m2 Rantaviiva m Rimpi / 1 RA ranta I Rimpi / 2 RA ranta II Rimpi / 3 RA ranta III Kaislaranta / 4 RA Kesäranta /5 RA Päivikari / 1 RA Erkkilä kaavatie Muutosalue yhteensä Korttelialueiden keskimääräinen tonttitehokkuus on 0,027.

LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Pettilän kylä (427) Liinaliko 1-193 Koivikko 1-248 Männistö 1-249 Katajikko 1-250 Kaavaehdotus 5.1.2015 Kaavamuutosalueen rantaa korttelissa

Lisätiedot

SOTKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

SOTKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SOTKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Hattulan kunta (82) Ihalemmen kylä (405) Salkoniemi 9-89 (osa) Sotka 9-132 Joutsen 9-134 Kuikka 9-135 Kaakkuri 9-136 Sotkalampi 9-137 Kaavaehdotus 2.3.2015 Kaavamuutosalueen

Lisätiedot

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Yläneen taajama, Kalikan alueen asemakaavan

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.6.2014 Holvikiven alue asemakaavan muutos Diaarinumero YLEISHAL 658/2012 Kaavatunnus 210010 Vireilletulosta ilmoittaminen kuulutus 9.5.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.9.2013 P19737 SELOSTUS 1 (15) Seppänen Pekka 16.9.2013 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS: VILPPULAN KORTTELIN 18/OSA KAAVASELOSTUS 17.11.2014 (tark. 14.1.2015) SISÄLLYS 2/12 1 Tiivistelmä... 3 1.1 Kaava-alue... 3 1.2 Hankkeelle asetetut tavoitteet...

Lisätiedot

LIEKUNEEN.RYÖxÄsvnDEN RANTAYLEISKAAvAN MUUToS. Hirvensalmen kunta (97) Hirvensalmen kytä (405) Koskelo 5:78 Vinnonniemi 5:84 (osa)

LIEKUNEEN.RYÖxÄsvnDEN RANTAYLEISKAAvAN MUUToS. Hirvensalmen kunta (97) Hirvensalmen kytä (405) Koskelo 5:78 Vinnonniemi 5:84 (osa) LIEKUNEEN.RYÖxÄsvnDEN RANTAYLEISKAAvAN MUUToS Hirvensalmen kunta (97) Hirvensalmen kytä (405) Koskelo 5:78 Vinnonniemi 5:84 (osa) Kaøvaluonnos 2.3.2015 $ühflrtmi I Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka

Lisätiedot

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue)

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KITTILÄN KUNTA Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) Kaavaselostus Viistokuva suunnittelualueelta (Hannu Vallas,

Lisätiedot

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv.

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv. SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 SELOSTUS Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos nähtävillä 30.10 2.12.2013 Ehdotus nähtävillä Hyv. FCG

Lisätiedot

Multian kunta MULTIAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVA. 18.11.2003 / kv hyv. 19.1.2004 0510-C1827

Multian kunta MULTIAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVA. 18.11.2003 / kv hyv. 19.1.2004 0510-C1827 Multian kunta MULTIAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVA 18.11.2003 / kv hyv. 19.1.2004 0510-C1827 SUUNNITTELUKESKUS OY Multian kunta 1 (36) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...5 1.1 SUUNNITTELUALUE...5 1.2 KAAVAPROSESSIN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA VALKEAKOSKEN KAUPUNKI KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Alueen määrittely Alueen sijainti Asemakaavan muutos koskee

Lisätiedot

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Asemakaavan muutosehdotuksen selostus Kh 23.3.2015 kh liite Kate 18.3.2015 24 Kate om Ympa 13.9.2011 79 Ympa om Asia 45/10.02.03/2015

Lisätiedot

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja.

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja. MITÄ KAAVOITUS ON? KAAVOJEN TARKOITUS Kaavoituksen tarkoitus on suunnitella maankäyttöä siten, että syntyy tasapainoinen kokonaisuus, joka riittävässä määrin täyttää hyvin ristiriitaisetkin tarpeet. Yhteiskunnan

Lisätiedot

Ylästöntie 16 (kortteli 51152, tontti 7)

Ylästöntie 16 (kortteli 51152, tontti 7) Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu Pakkala Ylästöntie 16 (kortteli 51152, tontti 7) Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 5.3.2008 päivättyä asemakaavakarttaa nro 001979. Merja Häsänen, arkkitehti,

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015

ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015 ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..2015 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Palosaaren Salmen alue

Palosaaren Salmen alue ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Palosaaren Salmen alue ASEMAKAAVA NRO 1000 Asemakaavan ja tonttijaon muutos koskee Vaasan kaupungin 15. kaupunginosan puisto-, vesi- ja katualueita sekä 17. kaupunginosan,

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 2 (19) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Kaavoitusmaksut... 3 2.1. Asemakaava...

Lisätiedot

Ilvesvuoren työpaikka-alue

Ilvesvuoren työpaikka-alue Kaavatunnus 2-166 Arkistonro Ilvesvuoren työpaikka-alue Asemakaavan selostus koskee 23.8.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 2416, 2417, osaa kortteleista 2405 ja 2414

Lisätiedot

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuva 1. Kaava-alue likimäärin rajattuna ilmakuvaan. ARKKITEHTITOIMISTO HAVAS ROSBERG OY 18.2.2014 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8. Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017

KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 7.10.2014 1 KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 SISÄLTÖ: sivu Esipuhe 4 Kaavajärjestelmä 5 Kaavoitusmenettely

Lisätiedot

Porvoon kaupunki Liite 1 Kaupunkisuunnittelu. Porvoon kaupunki ONAKSEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA

Porvoon kaupunki Liite 1 Kaupunkisuunnittelu. Porvoon kaupunki ONAKSEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA Porvoon kaupunki Liite 1 Kaupunkisuunnittelu Porvoon kaupunki ONAKSEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sisältö: 1. Suunnittelualue 2. Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet

Lisätiedot

Focus-liikekeskuksen asemakaava

Focus-liikekeskuksen asemakaava 1/12 Focus-liikekeskuksen asemakaava VASTINEET OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA ANNETTUIHIHN LAUSUNTOIHIN JA MIELIPITEISIIN VASTINEET 9.3.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.9.2014 Lausunto

Lisätiedot

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA UUDENKAARLEPYYN KAUPUNKI STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25489-P19943P001 FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13.

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 109 Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 1 Kulttuuriympäristön säilyttäminen ja suojelu asemakaavalla Rakennettu ympäristömme koostuu eri ikäisistä

Lisätiedot