PL HELSINKI PÖYTÄKIRJA p. (09) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PL 57 00531 HELSINKI PÖYTÄKIRJA p. (09) 2340 3600 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2012"

Transkriptio

1 (10) PL HELSINKI PÖYTÄKIRJA p. (09) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2012 Kokousaika: Tiistai kello Paikka: Kallion kirkon Kappelisali, Itäinen papinkatu 2. Läsnä: Heikki Ahonen, puheenjohtaja Aromaa Eekku, jäsen Asikanius Mariella, jäsen Haimelin Eeva-Liisa, jäsen Hautakorpi Johanna, jäsen Huttula Tapio, jäsen Koivu Elina, jäsen Kurka Kari, jäsen Minkkinen Eero, jäsen Niinivaara Leena, jäsen Pulli Juhana, jäsen Rankinen Tiina, jäsen Simonen-Kässi Anna-Riitta, jäsen Stålström Olli, jäsen Vesa Jukka, jäsen Ahonen Kari, varajäsen Salonen Juhani, varajäsen Anna-Liisa Hyvönen, sihteeri Poissa: Laura Rissanen ja Saara E. Tolonen. Varapuheenjohtaja Mariella Asikanius kiitti seurakuntaneuvoston puolesta kokouksen puheenjohtajaa kuluneen vuoden 2011 työstä. Uudessa seurakunnassa on vuoden aikana tapahtunut monenlaisia asioita: henkilökunnassa on ollut vaihtuvuutta, yksi papinviran haltijoista on kuollut, monia rekrytointeja on hoidettu ja kaikesta on selvitty hyvin. Seurakuntaneuvosto on kokenut, että sitä on kuultu ja erilaiset mielipiteet on otettu huomioon. Työryhmissä ja kokouksissa on vallinnut hyvä yhteishenki, keskinäinen luottamus ja arvostus. Varapuheenjohtaja on saanut myös tukea hoitaessaan tehtäväänsä. Puheenjohtaja Heikki Ahonen kiitti varapuheenjohtajaa ja seurakuntaneuvostoa ja totesi, että hänellä on ollut samanlainen kokemus yhteistyöstä seurakuntaneuvoston kanssa. 1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 2 (10) 2 Päätösvaltaisuus Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (KL 7:4). Kutsu ja luettelo käsiteltävistä asioista toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta (Seurakuntaneuvoston ohjesääntö 1:2). Päätös: Kokous on päätösvaltainen. Läsnä 17/17 jäsentä. 3 Pöytäkirjan tarkistajat Esitys: Pöytäkirjan tarkistajiksi valittaneen Elina Koivu ja Leena Niinivaara. Päätös: Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Elina Koivu ja Leena Niinivaara. 4 Kokouksen työjärjestys Esityslista hyväksyttäneen kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 5 Kanttorin viran täyttäminen Tuomiokapituli julisti pitämässään kokouksessa Kallion seurakunnan laajaa yliopistotutkintoa edellyttävän kanttorin viran haettavaksi. Hakuaika virkaan päättyi perjantaina klo Seurakuntaneuvosto valitsi pitämässään kokouksessa työryhmän valmistelemaan kanttorin viran täyttämistä. Työryhmään kuuluvat: kirkkoherra Heikki Ahonen, seurakuntaneuvoston jäsenet Mariella Asikanius ja Jukka Vesa, seurakuntaneuvoston varajäsenet Risto Rantakari ja Juhani Salonen sekä jumalanpalvelus- ja musiikkitoiminnan vastuuryhmän esimies Riitta Männistö. Määräaikaan mennessä virkaan tuli kaksi hakemusta. Tuomiokapituli on antanut hakijoista oheisen lausunnon seurakuntaneuvostolle. Esitys: Työryhmä jatkaa viran täyttämisprosessia ja tekee valintaesityksen seurakuntaneuvostolle helmikuun kokoukseen. - Liite Puheenjohtaja esitteli asiaa ja siitä käytiin keskustelua. Päätös: Annettiin työryhmälle valtuudet jatkaa viran täyttämisprosessia.

3 3 (10) 6 Kirkkoherran viran hakuprosessi Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on pitämässään istunnossaan julistanut Kallion seurakunnan kirkkoherran viran haettavaksi. Hakuaika päättyy klo 15. Esitys: Päivitetään kirkkoherran viran hakuprosessin tilanne. Puheenjohtaja kertoi hakuprosessin etenemisestä. 7 Vaalilautakunnan valitseminen Seurakuntaneuvosto asettaa kirkkoherran vaalia varten vaalilautakunnan, johon kuuluu kirkkoherra ja vähintään neljä muuta jäsentä sekä yhtä monta varajäsentä. Seurakuntaneuvosto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan. Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan itselleen varapuheenjohtajan. (KL 8, 6, KVJ 2, 1 ) Esitys: Seurakuntaneuvosto päättää 1) valita vaalilautakunnan, johon kirkkoherran lisäksi kuluu neljä muuta jäsentä, 2) valita vaalilautakuntaan neljä varajäsentä ja määrätä heidän kutsumisjärjestyksensä, 3) nimetä vaalilautakunnan puheenjohtajan. Puheenjohtaja esitteli asiaa. Todettiin, että nyt asetettavan vaalilautakunnan tehtävä jatkuu myös seuraavissa seurakuntavaaleissa. Asiasta käytiin keskustelua. Puheenjohtaja ilmoitti muuttavansa esitystään siten, että valitaan vaalilautakuntaan kirkkoherran lisäksi viisi muuta jäsentä, samoin vaalilautakunnan varajäsenien lukumäärää muutettiin siten, että heitä valitaan neljän asemesta viisi. Päätös: 1) Vaalilautakuntaan valittiin kirkkoherra Heikki Ahosen lisäksi Kari Ahonen, Mariella Asikanius, Leena Niinivaara, Tiina Rankinen ja Juhani Salonen. 2) Varajäseniksi valittiin kutsumisjärjestyksessä seuraavat henkilöt: Eero Minkkinen, Kari Kurka, Elina Koivu, Minna Lundell-Kiuru ja Johanna Hautakorpi. 3) Vaalilautakunnan puheenjohtajaksi valittiin Kari Ahonen. 8 Kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston jäsenten vaalit Kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston jäsenten vaalit alkavalle nelivuotiskaudelle toimitetaan maanantaina Maallikkoedustajien ja maallikkojäsenten äänestäminen tapahtuu Kallion seurakuntaneuvoston jäsenten ja seurakunnasta yhteiseen kirkkovaltuustoon valittujen jäsenten yhteisessä kokouksessa, joka pidetään Kallion kirkon

4 4 (10) kappelisalissa maanantaina klo Alustavat Helsingin hiippakunnan hiippakuntavaltuusto- ja kirkolliskokousvaalien ehdokaslistat on julkaistu hiippakunnan kotisivuilla osoitteessa: kirkolliskokous-ja_hiippakuntav/. Viralliset ehdokaslistat toimitetaan seurakuntiin Esitys: Merkitään tiedoksi. Puheenjohtaja esitteli asian. Keskusteltiin siitä, miten varaudutaan sellaiseen mahdolliseen tilanteeseen, jossa yhteisen kirkkovaltuuston jäsen ilmoittaa lyhyellä varoitusajalla ettei voi osallistua äänestykseen, ja paikalle on kutsuttava varahenkilö. Puheenjohtaja ilmoitti, että asiaan varaudutaan kirkkoherranvirastossa. 9 Muistorahaston perustaminen Edesmenneen Alppilan kirkkoherra Pentti Toivasen muistotilaisuuden yhteydessä omaiset toivoivat, että kukkien sijasta vainajan muistoa kunnioitettaisiin rahalahjalla, joka käytetään hengellisen kirjallisuuden kustantamiseksi Namibian kwangalinkielisten luterilaisten seurakuntien käyttöön. Näin kertyneet varat samoin kuin myöhemmin vuosittain Alppilan kirkolla pidetyissä muistoseuroissa kerätyt kolehtitulot on talletettu Pentti Toivasen muistotilille. Varoista on kustannettu useita traktaatteja ja kirjasia, mm. Raamatun kertomuksia, Martti Lutherin elämäkerta ja viimeksi Kavangon rovastikunnan lähetystyön historiaa käsittelevä kirja. Pentti Toivasen omaiset ovat ilmaisseet toivomuksen, että muistotili lopetettaisiin ja varat siirrettäisiin Helsingin seurakuntayhtymän / Kallion seurakunnan hallinnoitavaksi. Kallion seurakuntaan perustettaisiin muistorahasto, josta varoja ohjattaisiin kirjallisuuden kustantamiseksi edellä mainittuun tarkoitukseen. Seurakuntayhtymän taloussuunnittelija Tellervo Murtoniemi suosittelee muistorahaston perustamista. Esitys: Puheenjohtaja esittelee asiaa. Päätetään perustaa Kallion seurakuntaan muistorahasto, jonka tarkoituksena on kustantaa kwangalinkielistä hengellistä kirjallisuutta seurakuntien käyttöön Namibiassa. Puheenjohtaja esitteli asian ja kertoi, että seurakunnassa on perustettu syksyllä 2011 vastaavanlainen muistotili myös edesmenneelle Namibiassa toimineelle lähetystyöntekijä Tuulikki Jantuselle. Puheenjohtaja esitti, että Pentti Toivasen ja Tuulikki Jantusen tilit yhdistettäisiin samaksi rahastoksi. Yhdistämisen kannalla ovat myös Pentti Toivasen omaiset, Tuulikki Jantusen omaiset ja seurakuntayhtymä. Omaisten toivomuksen mukaan rahaston nimeksi tulisi TU REFENI Jantusen & Toivasen muistorahasto. Tu refeni on kwangalin kieltä ja tarkoittaa Me luemme. Asiasta käytiin keskustelua. Toivottiin, että lähetystyöstä vastaavaa pappia informoidaan asiasta.

5 5 (10) Juhani Salonen ja Eero Minkkinen kannattivat puheenjohtajan esitystä. Päätös: Päätettiin perustaa Kallion seurakuntaan Pentti Toivasen ja Tuulikki Jantusen muistotileistä yhdistetty muistorahasto, jonka nimeksi tulee TU REFENI Jantusen ja Toivasen muistorahasto. Muistorahaston tarkoituksena on kustantaa kwangalinkielistä hengellistä kirjallisuutta seurakuntien käyttöön Namibiassa. 10 Jenny Orasen testamentti Entisen Alppilan seurakunnan jäsen Jenny Oranen siunattiin haudan lepoon Hän oli tehnyt seurakunnalle testamentin, joka on nyt saanut lainvoiman. Testamentti sisältää muun muassa Alppilassa sijaitsevan pienen yksiön. Seurakuntayhtymän tilapalvelupäällikkö Seppo Lamminen ja kirkkoherra Ahonen ovat käyneet tarkastamassa asunnon kunnon. Esitys: Puheenjohtaja selostaa kokoukselle testamentin sisältöä ja asunnon myynnin tai vuokralle panon vaihtoehtoja. Keskustellaan asiasta ja päätetään toimenpiteistä, joihin testamentti tässä vaiheessa antaa aihetta. Puheenjohtaja esitteli asiaa ja siitä käytiin keskustelua. Todettiin, että asunnon vuokraaminen ja kunnostamien vastaavat parhaiten testamentin antajan toivetta. Päätös: Päätettiin, että Jenny Orasen seurakunnalle testamenttaamassa asunnossa tehdään tarpeelliset korjaustyöt ja asunto annetaan vuokralle. 11 Seurakuntamatka Bácsfalun ystävyysseurakuntaan Uudella Kallion seurakunnalla on kolme unkarinkielistä luterilaista ystävyysseurakuntaa; Budafok ja Csepel Budapestissa sekä Bácsfalun seurakunta Romanian unkarinkielisellä alueella. Muutama vuosi sitten tehdyn ystävyysseurakuntien yhteisen päätöksen mukaan seurakuntavierailuja tehdään vuorotellen eri seurakuntiin pääsääntöisesti joka toinen vuosi. Bácsfalun seurakunta on esittänyt kutsun vierailulle Tähän ystävyysseurakuntien ryppääseen kuuluu Suomessa myös Juankosken seurakunta, joka on nykyisin kappeliseurakuntana osa Kuopion seurakuntayhtymää. Suomesta Bácsfaluun suuntautuvalle matkalle on esitetty yhteensä enintään 20 matkustajaa, joista Kallion seurakunnasta 10 ja Juankosken seurakunnasta 10 henkilöä. Matkan johtajaksi on lupautunut Heikki Ahonen. Perinteisesti ystävyysseurakuntamatkoille on kyselty ensin seurakuntalaisia, jotka ovat kiinnostuneita ystävyysseurakuntatyöstä ja osallistuneet täällä vierailuohjelmien toteuttamiseen. Mikäli lähtijöitä ei ole ollut riittävästi, paikoista on voitu ilmoittaa myös Kirkko ja kaupunki lehden rivi-ilmoituksissa. Toivottavaa on, että seurakuntaneuvosto valitsisi myös edustajansa matkalle. Alustavien laskelmien mukaan elokuun alussa tapahtuvan matkan kuluiksi arvioidaan 530 /henkilö. Hinta sisältää lennot, bussikuljetukset ja majoituskulut.

6 6 (10) Esitys: Puheenjohtaja esittelee asiaa. Seurakuntaneuvosto antaa kirkkoherralle virkamatkamääräyksen Bácsfaluun järjestettävää ystävyysseurakuntamatkaa varten. Puheenjohtaja esitteli asian ja kertoi matkakustannusten jäävän aikaisemmin arvioitua edullisemmiksi, mahdollisesti noin 400 /henkilö. Asiasta käytiin keskustelua. Sovittiin, että ystävyysseurakuntamatkasta kiinnostuneet ottavat yhteyttä mennessä kirkkoherraan. Kari Ahonen kannatti esitystä kirkkoherralle annettavasta virkamatkamääräyksestä. Päätös: Päätettiin antaa kirkkoherra Heikki Ahoselle virkamatkamääräys Romanian Bácsfaluun järjestettävää ystävyysseurakuntamatkaa varten. 12 Allan Wilénin asia Kallion seurakuntaneuvoston varajäsen Allan Wilén on lähettänyt kirjeen koskien kohtaamispaikka Myötämäkeä. - Liite Esitys: Puheenjohtaja esittelee asian. Puheenjohtaja esitteli asiaa. Asiasta käytiin keskustelua ja se merkittiin tiedoksi. Päätös: Päätettiin, että asian selvittelyä jatketaan myös vapaaehtoistyön projektin yhteydessä. Tutkitaan tilakysymykset ja mahdollisuudet löytää ratkaisu kirjeessä esitettyihin asioihin. Selvittelyjen jälkeen otetaan henkilökohtaisesti yhteyttä Allan Wiléniin. 13 Valtakirja annettu Eeva-Liisa Hurmerinnalle II kappalaisen virkaan Tuomiokapituli on antanut Eeva-Liisa Hurmerinnalle valtakirjan Kallion seurakunnan II kappalaisen virkaan lukien. Esitys: Merkitään tiedoksi. 14 Pastori Ilkka Sariolalle annettu virkamääräys vt. seurakuntapastoriksi Tuomiokapituli on antanut pastori Ilkka Sariolalle virkamääräyksen Kallion seurakunnan vt. II seurakuntapastoriksi ajalle Esitys: Merkitään tiedoksi.

7 7 (10) 15 Pastori Heikki Sippolalle myönnetty ero eläkkeelle siirtymistä varten Tuomiokapituli on myöntänyt pastori Heikki Sippolalle eron Kallion seurakunnan III kappalaisen virasta alkaen eläkkeelle siirtymistä varten. Esitys: Merkitään tiedoksi. 16 Lapsityöntekijä Anja Salosen eläkkeelle siirtyminen Lapsityöntekijä Anja Salonen on jättänyt seurakuntaneuvostolle irtisanomisilmoituksen seurakunnan lapsityön työsuhteesta lukien eläkkeelle siirtymistä varten. Esitys: Seurakuntaneuvosto myöntää Anja Saloselle eron Kallion seurakunnan lapsityöntekijän työsuhteesta lukien. Juhani Salonen jääväsi itsensä kyseisen asian käsittelyn ajaksi. Puheenjohtaja luki Anja Salosen irtisanomisilmoituksen. Keskusteltiin kehtoluokkatyöstä ja sen tärkeydestä. Puheenjohtaja kertoi saaneensa paljon positiivista palautetta vuosien varrella ja luki yhden kiitollisen äidin muutamaa päivää aikaisemmin sähköpostitse lähettämän palautteen. Todettiin, että Anja Saloselle pitää järjestää lähtöjuhla asianmukaisin muistamisin ja tehdä hänestä juttu seuraavaan joululehteen. Päätös: Päätettiin myöntää ero Anja Saloselle lapsityöntekijän työsuhteesta lukien eläkkeelle siirtymistä varten. 17 Budjetin toteutuma-arvio vuodelta 2011 Esitys: Puheenjohtaja kertoo kokoukselle uuden Kallion seurakunnan ensimmäisen talousarvion toteutumisnäkymistä. Keskustellaan asiasta ja merkitään tiedoksi. Puheenjohtaja esitteli neuvostolle jaettua budjetin toteuma-arviota vuodelta Asiasta käytiin keskustelua ja se merkittiin tiedoksi. - Liite

8 8 (10) 18 Ilmoitusasiat Osallistujia muistutettiin la klo pidettävästä rovastikuntakokouksesta. Ilmoittautuminen päättyy Muut mahdolliset asiat Muita asioita ei ollut. 20 Valitusosoitus Puheenjohtaja antoi kirkkolain mukaisen valitusosoituksen. 21 Kokouksen päätös Loppurukouksen piti Olli Stålström. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Seuraava kokous pidetään tiistaina 7.2. klo 18 Kallion kirkon kappelisalissa. Heikki Ahonen puheenjohtaja Anna-Liisa Hyvönen sihteeri Olemme tarkistaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi. / 2012 / 2012 Elina Koivu Leena Niinivaara Pöytäkirja on ollut julkisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa / / välisen ajan kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina.

9 Heikki Ahonen kirkkoherra 9 (10)

10 10 (10) KALLION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO PL HELSINKI p. (09) Ilmoitus julkipanosta Kallion seurakunnan seurakuntaneuvoston 3. päivänä tammikuuta 2012 pidetyn kokouksen tarkistettu pöytäkirja on julkisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa välisen ajan kirkkoherranviraston aukioloaikoina, osoite Neljäs linja 18. Helsingissä päivänä tammikuuta 2012 Heikki Ahonen kirkkoherra

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12) 94 Kokouksen avaus Seurakuntaneuvosto tutustui ennen kokoustaan klo 17 alkaen Vaasan Seudun Rauhanyhdistyksen kutsumana Söderfjärdenin suviseura-alueeseen

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: 54 Kokouksen avaaminen 55 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO 18.3.2015

KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO 18.3.2015 KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 NEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 18.3.2015 klo 17.00 19.00 Paikka Läsnä Kauniaisten kirkko, yläsali Ala-Reinikka Tapani Cross Nina Helistekangas Laura Kauppila

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

1 Kokouksen avaus Veisataan Siionin virsi ja Herättäjä-Yhdistyksen puheenjohtaja Jukka Hautala avaa kokouksen.

1 Kokouksen avaus Veisataan Siionin virsi ja Herättäjä-Yhdistyksen puheenjohtaja Jukka Hautala avaa kokouksen. 1 Herättäjä-Yhdistys PL 21 62101 Lapua Puh. 06-4335 700 Fax 06-43 87 430 1 / 6 HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS r.y:n VUODEN 2015 VUOSIKOKOUS Esityslista (Laaja) AIKA Perjantai 3.7.2015 klo 16.00 PAIKKA Sotkamon kirkko,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 23.4.2009 klo 18.00 19.40 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

HELSINGIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(6)

HELSINGIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(6) HELSINGIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(6) Aika: torstai 12.11.2014 klo 17.00 Paikka: Läsnä: Poissa: Kutsuttuna: Uspenskin katedraalin krypta Kanavakatu 1, 00160 Helsinki Lampinen Maria, puheenjohtaja

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2 Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Sisällysluettelo Yleiset määräykset... 2 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 2 2 Valtuustoryhmän muodostaminen... 2 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.5.1997 28 Voimaantulo: 1.7. 1997 Muutos: Kaupunginvaltuusto 26.3.2009 14 Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Aika 16.12.2014 klo 17.30-19.30 Paikka Osallistujat Ilkon kurssikeskus Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri Attila, Marja Haanpää,

Lisätiedot

Koti Suomalaisille Vanhuksille -yhdistyksen säännöt

Koti Suomalaisille Vanhuksille -yhdistyksen säännöt Koti Suomalaisille Vanhuksille -yhdistyksen säännöt Käsitelty ensimmäisen kerran 20.11.2009 pidetyssä yhdistyksen kokouksessa ja hyväksytty 24.4.2010 vuosikokouksessa. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Edellisiin seurakuntavaaleihin verrattuna uutta on se, että äänioikeusikäraja on 16 vuotta.

Edellisiin seurakuntavaaleihin verrattuna uutta on se, että äänioikeusikäraja on 16 vuotta. 1 Ohjeet valitsijayhdistyksen perustamiseen Seurakuntavaalit 2010 Seurakuntavaaleissa valitaan Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet ja yhtymään kuuluvien seurakuntien seurakuntaneuvostojen

Lisätiedot

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä)

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 KOKOUSAIKA: Maanantai 26.3.2007 Kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 Kokousaika Tiistai 25.11.2014 kello 16.30 20.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro 3.6.2015 3 / 2015

Kirkkovaltuusto Pvm Nro 3.6.2015 3 / 2015 KOKOUSKUTSU Kirkkovaltuusto Pvm Nro 3.6.2015 3 / 2015 KOKOUSAIKA Torstai 11.6.2015 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 26 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS... 2 27 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN JA VARAVALTUUTETTUJEN SEKÄ YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 1.1.2014-31.12.2017

TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN JA VARAVALTUUTETTUJEN SEKÄ YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 1.1.2014-31.12.2017 10.9.2013/KiT TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN JA VARAVALTUUTETTUJEN SEKÄ YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 1.1.2014-31.12.2017 Sisältö 1. Yhteistoimintaorganisaation toimikausi ja jäsenten valinta...2

Lisätiedot

K ALAJOEN SEUR AKUNNAN KIRKKOHERRAN- VAALILIITE 2014. Kari vai Eija? Sinä valitset. äänestää kaikki seurakunnan. Kalajoella, Himangalla

K ALAJOEN SEUR AKUNNAN KIRKKOHERRAN- VAALILIITE 2014. Kari vai Eija? Sinä valitset. äänestää kaikki seurakunnan. Kalajoella, Himangalla K ALAJOEN SEUR AKUNNAN KIRKKOHERRAN- VAALILIITE 2014 Kari vai Eija? Sinä valitset. Kirkkoherranvaalissa saavat äänestää kaikki seurakunnan jäsenet Kalajoelta, Himangalta ja Rautiosta, jotka ovat täyttäneet

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan Bioanalyytikot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toiminta-alueena on Imatra, Joutseno,

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen.

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen. 1(16) OSUUSKAUPPA KPO:N SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskauppa KPO, rinnakkaistoiminimi Handelslaget KPO ja sen kotipaikka Kokkola. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 Laukaan seurakunnan kasvatustyön (lapsi- ja perhe-, varhaisnuoriso-, nuoriso-, rippikoulu sekä koulu- ja oppilaitostyö) JOHTOSÄÄNTÖ A. Yleissäännökset Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 1 Laukaan

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA PERUSTETAAN LIPPUKUNTA SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. MITÄ PARTIO ON?... 4 3. LIPPUKUNNAN PERUSTAMINEN... 6 4. LIPPUKUNNAN SÄÄNNÖT...17 5. LIPPUKUNNAN TOIMINTA...19 6. TIEDOTETAAN TOIMINNASTA...29 7. EVÄITÄ

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Helsingin Melojat ry on aatteellinen melontaseura, jonka tarkoituksena on melontaharrastuksen

Lisätiedot

SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1

SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Aikuisneurologinen Fysioterapiayhdistys

Lisätiedot