KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIRKKONEUVOSTON KOKOUS"

Transkriptio

1 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ (14) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika klo Paikka Osallistujat: Seurakuntakeskus, kokoussali Jäsenet Marttinen Arto kirkkoherra, puheenjohtaja Teräslahti Liisa varapuheenjohtaja Haakana Leena Hirvonen Esa pois 159 käsittelyn ajan Kesäniemi Leena Koistinen Sirpa poissa Pihkala Arno Pöyhönen Sari Rahkonen Tuula Sopanen Hannu Vepsä Kari Muut osallistujat Ollonen Ilkka KV:n puheenjohtaja Mynttinen Rauni KV:n varapuheenjohtaja Paakki Sirpa talousjohtaja, sihteeri 148 Kokouksen avaus Puheenjohtaja Arto Marttinen avasi kokouksen pitämällä alkuhartauden. 149 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esityslista on postitettu Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla. Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja jäsenten lukumäärään nähden päätösvaltaiseksi. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ (14) 150 Pöytäkirjan tarkastus n ohjesäännön 6 :n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Liisa Teräslahti ja Esa Hirvonen. Pöytäkirja tarkastetaan torstaina klo 14 jälkeen. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 151 Ääntenlaskijat Pöytäkirjan tarkastajat valitaan ääntenlaskijoiksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 152 Työjärjestys Hyväksytään kokouksen työjärjestys. Työjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti seuraavin lisäyksin: 172: Talousjohtajan vuosiloman hyväksyminen 173: Hautausmaan katselmus. 153 Kanslistin viran täyttäminen vakinaisesti talousjohtaja Sirpa Paakki päätti kokouksessaan / 131 julistaa kirkkoherranviraston kanslistin viran haettavaksi ja täytettäväksi määräaikaisesti Määräaikaisuuden perusteena on KIPA-palvelukeskukseen siirtyminen vuodesta 2016 alkaen ja tällä hetkellä vakinaisesti seurakunnan talous- ja henkilöstöhallinnossa työskenteleville työpaikan turvaaminen vuodesta 2016 alkaen. Hakuilmoituksen mukaisesti myös kyseiset tehtävät ovat pääasiallisesti niitä tehtäviä, jotka siirtyvät KIPA-palvelukeskukseen ja siten määräaikaisuus on perusteltua ja säännösten mukaan mahdollinen.

3 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ (14) Hakuprosessin aikana on kuitenkin tullut esiin oman virkasääntömme määräys, jonka mukaan vakinaiseksi tarkoitettu virka voidaan täyttää määräajaksi vain kirkkovaltuuston erikseen antamalla päätöksellä. Tämä virkasäännön määräys on jäänyt valmisteluvaiheessa asiaa valmistelevilta viranhaltijoilta huomaamatta. Viran täyttäminen määräajaksi kirkkoneuvoston päätöksellä on muotovirhe ja kumoutuu mahdollisen valituksen johdosta. Vaihtoehdot viran täyttämiseksi ovat seuraavat: - viran täyttö keskeytetään ja asia viedään kirkkovaltuuston käsiteltäväksi; - viran hakuaikaa jatketaan, aiemmin jätetyt hakemukset otetaan huomioon ja virka täytetään vakinaisesti. KIPAan siirryttäessä käydään tarvittaessa yt-neuvottelut henkilöstön vähentämiseksi; - prosessia jatketaan muotovirheestä huolimatta ja mahdollisen valituksen johdosta asia otetaan uudelleen käsiteltäväksi. päättää, että a) kirkkoherranviraston kanslistin virka täytetään vakinaisesti; b) virasta julkaistaan uusi hakuilmoitus, jossa ilmoitetaan viran vakinaisesta täyttämisestä sekä siitä, että aiemmat hakemukset otetaan huomioon vakinaista virkaa täytettäessä. hyväksyi ehdotuksen. 154 Siivooja-vahtimestarin työsopimussuhteisen tehtävän täyttäminen Valmistelija: henkilöstösihteeri Sirpa Kauppinen Esittelijaä: talousjohtaja Sirpa Paakki julisti haettavaksi työsopimussuhteisen seurakuntakeskuksen siivooja-vahtimestarin tehtävän. Tehtävään sisällytetään velvollisuus suorittaa tarvittaessa vastaavia tehtäviä myös muissa seurakunnan kiinteistöissä. Hakuaikana, joka päättyi , siivooja-vahtimestarin tehtää haki 38 henkilöä. Hakuilmoituksessa kelpoisuusvaatimuksena oli soveltuva ammatillinen perustutkinto, kokemus vastaavista tehtävistä, kyky itsenäiseen työskentelyyn, asiakaspalvelun edellyttämää yhteistyökykyä, joustavuutta ja vastuuntuntoa sekä ajokortti.

4 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ (14) Haastatteluryhmä, johon kuuluivat talousjohtaja Sirpa Paakki, kiinteistöpuolen esimies Jari Nousiainen ja henkilöstösihteeri Sirpa Kauppinen kutsuivat haastatteluun kuusi tehtävää hakenutta. Haastattelut pidettiin maanantaina ja tiistaina Esityslistan liitteenä on yhteenveto hakijoista sekä haastatteluryhmän muistio. valitsee seurakuntakeskuksen siivooja-vahtimestarin tehtävään Mia Pennasen ja varalle Seija Häkkisen. Seurakuntakeskuksen siivooja-vahtimestarin tehtävään sisällytetään velvollisuus suorittaa tarvittaessa vastaavia tehtäviä myös muissa seurakunnan kiinteistöissä. Tehtävä alkaa alkaen tai sopimuksen mukaan. Palkkaus vaativuusryhmän 303 mukaisesti. Tehtävä täytetään neljän kuukauden koeajalla. Tehtävään valitun on ennen valintapäätöksen vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan viimeistään kuukauden kuluttua valintapäätöksen tiedoksisaannista. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 155 Eroanomus: vastaava diakoniaviranhaltija Ritva Hirvonen Valmistelija: henkilöstösihteeri Sirpa Kauppinen Esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen Ritva Hirvonen pyytää eroa vastaavan diakonianviranhaltijan virasta lukien jäädäkseen eläkkeelle. myöntää Ritva Hirvoselle eron vastaavan diakonianviranhaltijan virasta lukien. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

5 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ (14) 156 Sairausajan palkka: Valmistelija: henkilöstösihteeri Sirpa Kauppinen Esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki Voimassa olevan kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen 71 1 momentin mukaan jollei tai 83 :stä muuta johdu, viranhaltijalla/työntekijällä on oikeus saada saman kalenterivuoden aikana 70 :ssä tarkoitetun sairausloman ajalta varsinainen palkkansa yhteensä 60 kalenteripäivältä edellyttäen, että viranhaltijan/työntekijän palvelussuhde seurakuntaan on välittömästi ennen sairausloman alkamista jatkunut vähintään 60 kalenteripäivää. Jos sairauslomaa myönnetään saman kalenterivuoden aikana yli 60 kalenteripäivää, maksetaan viranhaltijalle/työntekijälle palkka 60 kalenteripäivää ylittävältä osalta yhdellä kolmasosalla vähennettynä yhteensä 120 kalenteripäivän ajan. Tämän jälkeiseltä sairausloman ajalta voidaan lisäksi harkinnan perusteella maksaa enintään puolet varsinaisesta palkasta enintään 185 kalenteripäivän ajalta. Vuoteen 2005 saakka virkaehtosopimusmääräyksen mukaisesti 120 kalenteripäivän jälkeen maksettiin puolet palkasta ilman eri päätöstä, kunnes 365 sairauspäivää tuli täyteen. Vuodesta 2005 lähtien kirkkoneuvosto on päättänyt tapauskohtaisesti puolen palkan maksamisesta 180 sairauspäivän jälkeen enintään 185 kalenteripäivän ajalta. KirVESTES 71 3 mom mukaisesti sairausloman ajalta ei makseta palkkaa sen jälkeen, kun sairauslomaa on myönnetty yhdenjaksoisesti yhdessä tai useammassa erässä yli 365 kalenteripäivää. Sairausloma katsotaan yhdenjaksoiseksi, jos viranhaltija/työntekijä ei ole eri sairauslomien välillä palannut virantoimitukseen/työhön vähintään 30 kalteripäivän ajaksi. 365 kalenteripäivän yli menevältä ajalta voidaan erityisestä syystä harkinnan mukaan maksaa enintään puolet varsinaisesta palkasta. Tällainen päätös voidaan tehdä enintään kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan. päättää maksaa puolet varsinaisesta palkasta alkaen enintään saakka alkaneen sairausloman johdosta (KirVESTES 71 ). hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

6 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ (14) 157 Sairausajan palkka: Valmistelija: henkilöstösihteeri Sirpa Kauppinen Esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki Voimassa olevan kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen 71 1 momentin mukaan jollei tai 83 :stä muuta johdu, viranhaltijalla/työntekijällä on oikeus saada saman kalenterivuoden aikana 70 :ssä tarkoitetun sairausloman ajalta varsinainen palkkansa yhteensä 60 kalenteripäivältä edellyttäen, että viranhaltijan/työntekijän palvelussuhde seurakuntaan on välittömästi ennen sairausloman alkamista jatkunut vähintään 60 kalenteripäivää. Jos sairauslomaa myönnetään saman kalenterivuoden aikana yli 60 kalenteripäivää, maksetaan viranhaltijalle/työntekijälle palkka 60 kalenteripäivää ylittävältä osalta yhdellä kolmasosalla vähennettynä yhteensä 120 kalenteripäivän ajan. Tämän jälkeiseltä sairausloman ajalta voidaan lisäksi harkinnan perusteella maksaa enintään puolet varsinaisesta palkasta enintään 185 kalenteripäivän ajalta. Vuoteen 2005 saakka virkaehtosopimusmääräyksen mukaisesti 120 kalenteripäivän jälkeen maksettiin puolet palkasta ilman eri päätöstä, kunnes 365 sairauspäivää tuli täyteen. Vuodesta 2005 lähtien kirkkoneuvosto on päättänyt tapauskohtaisesti puolen palkan maksamisesta 180 sairauspäivän jälkeen enintään 185 kalenteripäivän ajalta. päättää maksaa alkaneen sairausloman johdosta puolet varsinaisesta palkasta ajalta määräaikaisen palvelussuhteen päättymiseen saakka. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

7 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ (14) Salassa pidettävä asia. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/99) Henkilöstöasia 159 Henna Raikaslehdon sivutoimilupa Valmistelija: talousjohtaja Sirpa Paakki Esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen Vs. diakoniatyöntekijä Henna Raikaslehto anoo lupaa hoitaa sivutoimisesti työtään Holiday Club Saimaan karaokevastaavana. Henna Raikaslehdon antaman selvityksen mukaisesti karaokevastaavan työtä ei ole samanaikaisesti seurakunnan virkatyön kanssa ja karaokevastaavana toimiessaan Henna Raikaslehto voi itse päättää työajan sekä kokonaistuntimäärän. hyväksyy vs. diakoniatyöntekijä Henna Raikaslehdon sivutoimilupa-anomuksen. Esimiehelle tulee antaa selvitys tehdyistä työpäivistä ja tuntimääristä. Esa Hirvonen on esteellinen osallistumaan tämän asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. tarkasti pöytäkirjan kokouksessa tämän asian osalta. 160 Tuloveroprosentti vuodelle 2013 talousjohtaja Sirpa Paakki Kirkkolain 15 luvun 2 3 momentin mukaisesti kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön. Verotusmenettelylain mukaan seurakunnan tulee ilmoittaa verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän marraskuun 17. päivänä seurakunnan tuloveroprosentti. Oheisena liitteenä on arvio kirkollisveron kertymisestä, seurakunnan menojen ja tulojen kehittymisestä sekä kunnan verotulopohjasta vuonna 2013.

8 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ (14) päättää esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2013 tuloveroprosentiksi vahvistetaan 1,5 %. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 161 Valtakirja Imatran Seudun Sähkön osakeantia varten talousjohtaja Sirpa Paakki Imatran Seudun Sähkö Oy:n ylimääräinen yhtiökokous on päättänyt hallituksen esityksen mukaisesti toteuttaa maksuttoman osakeannin, jossa annetaan vastikkeetta uutta yhtiön 50 sentin nimellisarvoista osaketta yhtiön nykyisen osakkeenomistuksen sekä osakelajien suhteessa. Käytännössä jokainen yhtiön osakkeenomistaja saa veloituksessa yhden uuden osakkeen kutakin ennestään omistamaansa osaketta kohden osakelajeittain. Uusien osakekirjojen vaihtaminen on aloitettu ja osakekirjojen vaihtamista varten tulee olla asianmukainen valtakirja. Imatran seurakunnalla on omistuksessaan A-osakkeita kpl ja S-osakkeita kpl eli yhtensä kpl. päättää valtuuttaa talousjohtaja Sirpa Paakin vaihtamaan osakekirjat uuden osakeannin mukaiseksi. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 162 Korjaus pöytäkirjaan / 132 talousjohtaja Sirpa Paakki päätti perustaa suunnitteluryhmän valmistelemaan kurssikeskuksen kehittämistä ja markkinointia sekä kurssikeskuksen toiminnassa tarvittavaa virka- ja tehtävärakennetta. Pöytäkirjanpitäjän virheen vuoksi pöytäkirjaan ei ole kirjattu suunnitteluryhmän kokoonpanoa, vaikka se tuolloin valittiin. toteaa, että suunnitteluryhmään valittiin Kari Vepsä, Hannu Sopanen ja Tomi Hämäläinen sekä talousjohtaja Sirpa Paakki ja emäntä Kirsi Kaljunen. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

9 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ (14) 163 Purasen testamenttivarojen käyttäminen Lähtölaukaus tapahtumaan Valmistelija: kasvun tukiryhmä, nuorisotyön työalajohtaja Ismo Häyhä Esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki Pirkko Hillevi Purasen testamentin ja perinnönjakosopimuksen mukaisesti Imatran seurakunta on saanut tammikuussa 2012 käyttöönsä noin testamenttivaroja. Testamenttimääräyksen mukaisesti varat tulee käyttää Imatralla lasten hyvinvoinnin edistämiseksi ja lasten kulttuuri- ja sivistysharrastusten tukemiseksi. päätti antaa perinnöstä saatavien varojen käyttämisen kasvun alueen tukiryhmän suunniteltavaksi. Kasvun tukiryhmä on kokouksessaan keskustellut perinnöstä ja päättänyt esittää, että kyseisiä varoja käytettäisiin esimerkiksi retkiin pienentämään osallistujilta perittävää omakustannushintaa. Esittelijän mielestä edellä mainittu käyttökohde on epämääräinen eikä vastaa täsmällisesti testamentinantajan tahtoa. Testamenttivarat ovat kirjanpidossa tase-eränä ja niiden käytöstä tulee kirkkoneuvoston päättää joko tapauskohtaisesti tai antaa testamenttimääräyksen mukainen käyttökohde tai kohteet. Nuorisotyön työalajohtaja Ismo Häyhä on tehnyt esityksen testamenttivarojen käyttämisestä elo-syyskuussa 2012 järjestettävään Lähtölaukaus ja jatkorippikoulu tapahtumaan Oronmyllyllä. Testamenttivaroja esitetään käytettäväksi osanottomaksuihin siten, että nuoren omavastuuosuus on 30 /henkilö. Arvio käytettävästä perinnön osuudesta on Perinteiseksi muodostuneen Lähtölaukaus-tapahtuman tavoitteena on kerätä nuoria Raamatun, musiikin ja yhdessä olemisen äärelle. Esiintyjinä Oron kirkossa on Olli Helenius. Osallistujat ovat iältään vuotiaita. päättää hyväksyä, että Pirkko Purasen testamenttivaroja käytetään Lähtölaukaus-tapahtumaan siten, että osallistujaa kohden omavastuuosuus on 30. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 164 Tarjous Kyyhkysenkatu 1B asunnosta talousjohtaja Sirpa Paakki

10 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ (14) päätti kokouksessaan yksimielisesti ryhtyä toimenpiteisiin Kyyhkysenkadulla sijaitsevan paritalon myymiseksi. valmistelee maakauppoja koskevat asiat. Maakaupasta päättää kirkkovaltuusto ja kirkkovaltuuston päätös on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Ennen kauppaan ryhtymistä on kiinteistön käyvästä arvosta ja kaupan tarkoituksenmukaisuudesta hankittava kahden jäävittömän ja kiinteistöalan asiantuntemusta omaavan arviomiehen lausunto, joka tulee olla kirkkoneuvoston käytettävissä kaupasta päätettäessä. Arviomiesten lausunnot on pyydetty LKV, YKV Mervi Lehtimäeltä Kiinteistönvälitys Mervi Honkanen Oy:stä ja LKV Tiina Kytösalmelta Kiinteistönvälitys SKV Oy:stä. Lausunnot esitellään kokouksessa. päättää, että a) Kyyhkysenkatu 1:ssä sijaitsevan kiinteistön (kiinteistötunnus ) myymiseksi tehdään toimeksiantosopimus Kiinteistönvälitys Mervi Honkanen Oy:n kanssa; b) kiinteistön myyntihinta on ,00. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti Kyyhkysenkatu 1 B-asuntoa koskevan ostotarjouksen ovat jättäneet Anne ja Mauri Paavilainen Tarjouksen mukainen kauppahinta on edellyttäen että kiinteistölle suoritetaan kuntotarkastus, jossa ei ilmene rakennuksen ikä ja vastaavat seikat huomioon ottaen sellaisa merkittäviä vikoja tai puutteita, joista ostaja ei ole aiemmin ollut tietoinen. Kuntotarkastuksen kustannuksista vastaavat myyjä ja ostaja puoliksi. Toisena ehtona kaupan toteutumiselle on ostajien oman asunnon myynti. ei hyväksy ostotarjousta oman asunnon myyntiä koskevan ehdon vuoksi. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 165 Talousarvion toteutuminen talousjohtaja Sirpa Paakki

11 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ (14) Esityslistan liitteenä on tuloslaskelma ja talousarviovertailu pääluokittain ajalta päättää merkitä tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 166 Seurakuntien tilinpäätöstiedot vuodelta 2011 talousjohtaja Sirpa Paakki Esityslistan liitteenä on yleisiä taloustietoja oman seurakuntamme, koko kirkon ja lähiseurakuntien osalta. Kirkkohallituksen tiedotteen mukaan seurakuntien talous vahvistui vuonna 2011, mutta negatiivinen vuosikate ja tilikauden tulos on edelleenkin ongelma suurelle joukolle seurakuntia. Kaikista seurakuntatalouksista 24 prosentilla vuosikate oli negatiivinen. Seurakuntien yhteenlaskettu tilikauden tulos parani kahdesta miljoonasta kuuteen miljoonaan euroon, kun se vielä vuonna 2009 oli 24 miljoonaa euroa. Velkaantuminen on edelleen lisääntynyt. Vain suurimmat seurakuntataloudet ovat onnistuneet pitämään taloutensa ylijäämäisenä. päättää merkitä tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 167 Verotulokertymät talousjohtaja Sirpa Paakki Seurakunnalle on kertynyt verotuloja elokuun 2012 loppuun mennessä seuraavasti: Kirkollisvero Yhteisövero TA , ,00 Keskim. kertymä , ,32 Tot 8/ , ,62 Tot-% (keskim-%) 77,7 (66,7) 67,2 (66,7) Ylitys/alitus , ,29

12 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ (14) Kertymä ed. v. vast , ,16 Muutos ed.v. vast , ,54 Muutos-% ed. v. vast. +1,4 % -19,2 % merkitsee tiedoksi verotulokertymät. Merkittiin tiedoksi. 168 Kirkkoherran päätösluettelo Kirkkoherra on tehnyt liitteenä olevan luettelon mukaiset päätökset nro Tehdyt päätökset hyväksytään ja merkitään tiedoksi. Hyväksyttiin ja merkittiin tiedoksi. 169 Talousjohtajan päätösluettelo Talousjohtaja on tehnyt liitteenä olevan luettelon mukaisen päätökset nro Tehdyt päätökset hyväksytään ja merkitään tiedoksi. Hyväksyttiin ja merkittiin tiedoksi. 170 Talousjohtajan vuosiloman hyväksyminen kirkkoherra Arto Marttinen Talousjohtaja Sirpa Paakki on ollut vuosilomalla (12 vlp) ja (12 vlp). Jäljellä 10 vuosilomapäivää. hyväksyy muutokset lomasuunnitelmissa. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

13 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ (14) 171 Hautausmaan katselmus Hautaustoimen ohjesäännön (tkli hyv ) 16 mukaisesti kirkkoneuvosto huolehtii siitä, että hautausmaan ja sillä olevien rakennusten katselmus suoritetaan vuosittain. Katselmuksessa päätetään toimenpiteistä, joihin hautausmaan hoidosta vastaavan viranhaltijan tekemät esitykset sekä tehdyt havainnot antavat aihetta. Erityisesti katselmuksessa todetaan, 1. onko hautaustoimen ohjesääntöä ja vahvistettua hautausmaan käyttösuunnitelmaa noudatettu; 2. onko hautakirjanpito yhtäpitävä hautausmaalla suoritettujen toimenpiteiden kanssa; 3. onko yksityisiä hautoja kunnostettu ja hoidettu ohjesäännön mukaisesti ja 4. onko seurakunnan huolehtimien hautojen hoito ollut sopimusten ja annettujen määräysten mukaista. Ehdotus päättää katselmuksen suorittamisesta. päätti suorittaa katselmuksen keskiviikkona alkaen klo Kokoontuminen kappelin portilla. 172 Seuraava kokous n seuraava kokous on keskiviikkona klo Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirjaan liitetään kirkkolain 24 luvun mukainen valitusosoitus ja päätti kokouksen klo Arto Marttinen puheenjohtaja Sirpa Paakki pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytään Liisa Teräslahti Esa Hirvonen

14 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ (14) Pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on KL 25 luvun 3 mukaisesti ilmoitettu seurakunnan ilmoitustaululla Pöytäkirja on asetettu nähtäville ja se pidetään nähtävänä kirkkoherranvirastolla sen aukioloaikoina, todistaa Sirpa Paakki pöytäkirjanpitäjä

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 Kokousaika Tiistai 25.11.2014 kello 16.30 20.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: 54 Kokouksen avaaminen 55 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12) 94 Kokouksen avaus Seurakuntaneuvosto tutustui ennen kokoustaan klo 17 alkaen Vaasan Seudun Rauhanyhdistyksen kutsumana Söderfjärdenin suviseura-alueeseen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 23.4.2009 klo 18.00 19.40 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen.

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen. 1(16) OSUUSKAUPPA KPO:N SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskauppa KPO, rinnakkaistoiminimi Handelslaget KPO ja sen kotipaikka Kokkola. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS 1 Ylioppilaskunnan nimi on Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, lyhennettynä Tamy. Ylioppilaskunnan nimi ruotsinkielisenä

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä)

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 KOKOUSAIKA: Maanantai 26.3.2007 Kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro 3.6.2015 3 / 2015

Kirkkovaltuusto Pvm Nro 3.6.2015 3 / 2015 KOKOUSKUTSU Kirkkovaltuusto Pvm Nro 3.6.2015 3 / 2015 KOKOUSAIKA Torstai 11.6.2015 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 26 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS... 2 27 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä?

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Aloitamme Kuntatyönantajassa artikkelisarjan, jossa kerromme palvelussuhteen alkamisen, sen kulkuun ja päättymiseen liittyviä juridisia perusasioita.tässä

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.5.1997 28 Voimaantulo: 1.7. 1997 Muutos: Kaupunginvaltuusto 26.3.2009 14 Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU Inarin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään, jos Jumala niin suo, 15. toukokuuta 2014 klo 18.00 Ivalon kirkon seurakuntasalissa. ASIALUETTELO

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Aika 16.12.2014 klo 17.30-19.30 Paikka Osallistujat Ilkon kurssikeskus Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri Attila, Marja Haanpää,

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2 Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Sisällysluettelo Yleiset määräykset... 2 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 2 2 Valtuustoryhmän muodostaminen... 2 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi).

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi). Yhdistyslaki muuttui 1.9.2010 uudet säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen jäsenten kokoukseen ja jäsenten yksimielisestä päätöksestä ilman kokousta, johdon tehtävistä ja tarkastuksesta Johdannoksi

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta käytetään näissä säännöissä lyhennettä HAAGA-HELIA.

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta käytetään näissä säännöissä lyhennettä HAAGA-HELIA. 1 (7) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 OPISKELIJAKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on HAAGA-HELIAn opiskelijakunta HELGA. Opiskelijakunnasta

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN JA VARAVALTUUTETTUJEN SEKÄ YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 1.1.2014-31.12.2017

TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN JA VARAVALTUUTETTUJEN SEKÄ YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 1.1.2014-31.12.2017 10.9.2013/KiT TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN JA VARAVALTUUTETTUJEN SEKÄ YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 1.1.2014-31.12.2017 Sisältö 1. Yhteistoimintaorganisaation toimikausi ja jäsenten valinta...2

Lisätiedot

Hyvinkääsali, Jussinkuja 1, 05800 Hyvinkää

Hyvinkääsali, Jussinkuja 1, 05800 Hyvinkää :N Aika: klo 10.00 Paikka: Läsnä: Hyvinkääsali, Jussinkuja 1, 05800 Hyvinkää Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa liitetystä ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat. 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa huhtikuun 19. päivänä 2012 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa kesäkuun 13. päivänä 2012.

Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa huhtikuun 19. päivänä 2012 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa kesäkuun 13. päivänä 2012. HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa huhtikuun 19. päivänä 2012 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa kesäkuun 13. päivänä 2012.

Lisätiedot