Julkaisija: Sähkötieto ry Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18 B, PL 55, Espoo Puhelin (09)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Julkaisija: Sähkötieto ry Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18 B, PL 55, 02601 Espoo Puhelin (09) 547 610"

Transkriptio

1 Julkaisija: Sähkötieto ry Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18 B, PL 55, Espoo Puhelin (09) Copyright: Sähkötieto ry Kopioiminen sallittu omaan käyttöön. ST YLEISOHJEITA SÄHKÖ- JA TIETOTEKNISTEN JÄRJESTELMIEN DOKUMENTOINNISTA LAADITTU (Korvaa kortin laadittu ) YLEISOHJEITA SÄHKÖ- JA TIETOTEKNISTEN JÄRJESTELMIEN DOKUMENTOINNISTA SISÄLLYS 1 JOHDANTO 2 MÄÄRITELMIÄ 3 STANDARDIT, VIRANOMAISMÄÄRÄYKSET JA MUUT OHJEET 3.1 Standardit 3.2 Viranomaismääräykset ja -ohjeet 3.3 Tilaajan ja toteuttajan välisen sopimuksen perusteella noudatettavat ohjeet 4 PIIRUSTUSTEN ESITYSTAPAOHJEET 4.1 Piirrosmerkit 4.2 Tekstit 4.3 Värit 4.4 Piirustusten muut merkinnät 4.5 Piirrosmerkkien sijoitustasot 4.6 Muut esitystavat 4.7 3D-suunnitelmat ja tietomallit 5 YLEISET VAATIMUKSET DOKUMENTEILLE 5.1 Viranomaisten vaatimukset dokumenteille 6 DOKUMENTOINTI SUUNNITTELUN ERI VAIHEISSA 6.1 Hankesuunnittelu 6.2 Ehdotussuunnittelu 6.3 Yleissuunnittelu 6.4 Toteutussuunnittelu 6.5 Vastaan- ja käyttöönotto 7 LÄHDELUETTELO 8 LÄHDEVIITTAUKSET 1 JOHDANTO Tämä ST-kortti on yleisohje rakennusten sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien dokumentointiin. Kortti on tarkoitettu kaikille rakennusten dokumentointia käsitteleville henkilöille, kuten kiinteistöjen haltijoille, suunnittelijoille, urakoitsijoille, käyttö- ja huoltotehtävistä vastaaville jne. Kortti toimii yleisluonteisena ohjeena dokumenteista rakennushankkeen eri vaiheissa sekä niiden soveltuvuudesta seuraavan työvaiheen dokumenttien pohjaksi aina käyttöja huoltotehtäviin saakka. Piirustusten ja muiden teknisten asiakirjojen tehtävänä on rakennuksen suunnittelu- ja toteutusvaiheessa esittää tarvittavat asennustiedot hankkeen valmiiksi saattamiseksi. Samat dokumentit täydennettynä asennusaikaisilla tiedoilla toimivat ylläpidon apuvälineinä rakennuksen käyttöaikana (käyttödokumentit). Kortissa esitetään dokumentteihin kohdistuvat yleiset vaatimukset ja annetaan esimerkkejä kohdekohtaisista vaatimuksista. Erikoislaitteisiin (hissit, nosturit jne.), erikoistiloihin tai ohjelmistoihin liittyvää dokumentointia ei käsitellä. Dokumenttien laatijan määrittelee rakennuttaja, eikä laatijaan oteta kantaa tässä kortissa. Dokumentit on tehtävä ennen käyttöönottoa. Esimerkkipiirustukset on laadittu pääasiassa kansallisia piirrosmerkkejä käyttäen, koska ne kuvaavat paremmin tällä hetkellä käytössä olevia esitystapoja ja käytäntöjä. 2 MÄÄRITELMIÄ YLEISTÄ Dokumentti (document) /1/ Kiinteä ja jäsennelty määrä ihmisen tutkittavaksi tarkoitettua informaatiota, jota voidaan hallita ja vaihtaa yhtenä osana käyttäjien ja järjestelmien välillä. Dokumentti voidaan tunnistaa informaatiolajin ja informaation esitysmuodon mukaan, esim. yleiskaavio, liitäntätaulukko, toimintadiagrammi. Piirustus (drawing) /1/ Esitys, jossa käytetään pääasiassa piirustusmuotoa ja jossa kohteet ja niiden suhteelliset asemat toisiinsa nähden esitetään tavallisesti mittakaavassa. Diagrammi (chart, graph) /1/ Esitys, jossa käytetään pääasiassa piirustusmuotoa ja joka esittää kahden tai useamman suureen, toimintojen tai tilojen väliset riippuvuudet

2 Kaavio (diagram) /1/ Esitystapa, jossa käytetään pääasiassa piirustusmuotoa ja jossa piirrosmerkkejä käytetään osoittamaan kohteita ja niiden riippuvuuksia. Taulukko, luettelo (table, list) /1/ Esitys, jossa informaatio esitetään sarakkeilla ja rivillä. Rakennuksen tietomalli (Building Information Model, BIM) /2/ Rakennushankkeen tietomallipohjainen tiedonhallinta liittää yhteen suunnittelussa, tuotevalmistuksessa, rakentamisessa ja rakennusten käytössä ja ylläpidossa tarvittavat tiedot. Tietomallintaminen muuttaa rakennuksen suunnittelun perinteisestä viivapiirtämisestä 3D-suunnitteluksi. Suunnittelu tapahtuu tuoterakenteiden ja tuoteosien avulla. Tilamalli sisältää tiedon tiloista, niiden sijainnista, pinta-aloista ja muista halutuista tilojen ominaisuuksista. Tuoterakenteet, kuten seinät ja laatat, sisältävät tietoa esimerkiksi materiaali-, mitta-, lämmöneristävyys-, lujuus- ja ympäristöominaisuuksista. Kun aikataulut kytketään tuoterakenteisiin, on kysymys 4D-suunnittelusta. TOIMINTAA KUVAAVAT DOKUMENTIT /1/ Suositeltavat dokumenttilajien nimitykset Yleiskaavio (overview diagram) Kaavio, joka antaa perusteellisen yleiskuvauksen kohteesta sisältäen vähäisesti yksityiskohtia. Toimintakaavio (function diagram) Kaavio, joka antaa informaatiota kohteen toiminnallisesta käyttäytymisestä. Piirikaavio (circuit diagram) Kaavio, joka antaa informaatiota sähköpiirin komponenttien keskinäisestä vaikutuksesta sekä lisäksi informaatiota fyysisistä liitännöistä. Muita käytössä olevia dokumenttilajien nimityksiä Verkkokartta (network map) Yleiskaavio, joka esittää kartalla verkon, esim. voima- ja muuntoasemat ja sähkövoimalinjat, tietoliikennelaitteet ja siirtojohdot. Järjestelmäkaavio (topological diagram of a network) Yleiskaavio, järjestelmän topologinen esitys, jossa informaatiosisältö riippuu erityisvaatimuksista). Sijaispiirikaavio (equivalent-circuit diagram) Toimintakaavio, joka esittää kohteen sähköisen ja/tai magneettisen käyttäytymismallin. Toimintalogiikkakaavio (logic-function diagram) Toimintakaavio, jossa käytetään pääasiassa binäärilogiikan elimien piirrosmerkkejä. SIJOITUSDOKUMENTIT /1/ Suositeltavat dokumenttilajien nimitykset Sijaintipiirustus (arrangement drawing) Piirustus, joka antaa informaatiota kohteiden suhteellisesta tai todellisesta sijainnista. Muita käytössä olevia dokumenttilajien nimityksiä Asemapiirros (site plan) Sijaintipiirustuksen perusdokumentti, joka esittää rakennustöiden, kiinteistön palveluverkkojen ja tieverkoston aloituskohdat sekä informaation maisemasta, pääsytavat rakennuspaikalle ja sen yleisen sijoittelun. Asennuspiirustus (installationplan) Sijaintipiirustus, joka esittää sähköasennuksen komponenttien sijainnin. Asennuskaavio (installation diagram) Sijaintipiirustus, joka esittää sähköasennuksen komponenttien sijainnin yhdessä liitäntöjen kanssa. Kokoonpanopiirustus (assembly drawing) Sijaintipiirustus, joka esittää kokoonpantujen osien asemat ja muodon ulottuvuudet, yleensä mittakaavassa. Maadoituskaavio (earthing diagram) Maadoitusjärjestelmän sijaintipiirustus. Maadoituspiirustus (maadoituksen tasopiirustus) (earting drawing) (earthing plan)) Sijaintipiirustus, joka esittää maadoitusjärjestelmän komponenttien sijainnin. LIITÄNTÄDOKUMENTIT /1/ Suositeltavat dokumenttilajien nimitykset Liitäntäkaavio (connection diagram) Kaavio, joka antaa informaatiota komponenttien ja yksiköiden fyysisistä liitännöistä. Liitäntätaulukko (connection table) Taulukko, joka antaa komponenttien ja yksiköiden välisiä fyysisiä liitäntöjä koskevaa informaatiota. Muita käytössä olevia dokumenttilajien nimityksiä Kaapeliluettelo (kaapelitaulukko) (cable list) (cable table)) Liitäntätaulukko, joka antaa kohteiden välisten kaapeleiden asentamista koskevaa informaatiota. Kaapelikaavio (cable diagram) Liitäntäkaavio, joka antaa informaatiota kohteiden keskinäisistä ja välisistä kaapeleista. 2

3 YKSIKKÖLUETTELOT Osaluettelo (parts list) Luettelo, joka määrittelee laitteiston tai osalaitteiston muodostavia yksiköitä (osia, komponentteja, ohjelmaa, laitteita jne.) ja tarvittaessa viitedokumentit. Varaosaluettelo (spare parts list) Luettelo, joka määrittelee ehkäisevän ja korjaavan huollon yksiköitä (osia, komponentteja, ohjelmaa, massatavaroita, jne.). Viitetunnus (reference designation) /1/ Tunniste, joka yksilöi tietyn kohteen suhteessa siihen järjestelmään, jonka osa kohde on. Se perustuu tuon järjestelmän yhteen tai useampaan näkökantaan. Tietolehti Selostus laitteen teknisistä tiedoista. 3 STANDARDIT, VIRANOMAIS- MÄÄRÄYKSET JA MUUT OHJEET 3.1 Standardit Sähköalan dokumentointia koskevia standardeja ja niiden julkaisijoita: ISO (kansainvälinen standardisoimisjärjestö) IEC (kansainvälinen sähköalan standardisoimisjärjestö) CENELEC (eurooppalainen sähköalan standardisoimisjärjestö) ETSI (eurooppalainen telealan standardisoimisjärjestö) SFS (Suomen Standardisoimisliitto SFS ry) EN-standardit (eurooppalainen standardi) SFS-EN, SFS-IEC, SFS-ISO (suomalainen standardi, täysin yhtäpitävä kansainvälisen tai alueellisen standardin kanssa) SFS-käsikirja 174-1: Tekninen dokumentointi. Osa 1: Informaation jäsentely, dokumenttien luokittelu ja dokumenttien hallinta, 2006 SFS-käsikirja 174-2: Tekninen dokumentointi. Osa 2: Signaalien tunnukset, liittimien tunnukset ja viitetunnusjärjestelmä, 2007 (sisältää mm. standardin SFS-EN 61346) SFS-käsikirja 174-3: 2 Tekninen dokumentointi. Osa 3: Piirustusten, kaavioiden, osaluetteloiden ja ohjeiden laatiminen, 2008 (sisältää mm. standardin SFS-EN ) SFS e-käsikirja 510. Sähkökaavioissa käytettävät piirrosmerkit, 2004 ja korjaus (standardin IEC 60617:2002 suomenkielinen käännös) SFS-käsikirja 70-3: Sähköteknisten tuotteiden dokumentointi, Osa 3: Dokumenttien luokittelu sekä tunnistaminen. Järjestelmät, laitteistot ja ohjausjärjestelmien sovellusohjelmat, 1998 SFS-käsikirja 160: Jäsentelyn periaatteet ja viitetunnukset, Viranomaismääräykset ja -ohjeet KTM Päätös nro 517/96 sähkölaitteistojen käyttöönotosta ja käytöstä sisältää vaatimukset käyttöönottotarkastuksen dokumentoinnista sekä varmennustarkastuksen ja määräaikaistarkastuksen tarkastustodistuksesta. Päätös sähkölaitteistojen turvallisuudesta / 1193, liitteen kohdassa 21 vaaditaan, että sähkölaitteistosta on laadittava sen rakentamista, käyttöä ja hoitoa varten tarvittavat kaaviot ja ohjeet. Viestintäviraston määräykset Määräys kiinteistön sisäjohtoverkosta, 25 E / 2008 M sekä perustelumuistio MPS 25: Määräyksen 11 sisältää vaatimukset teleurakointityön määräysten mukaisuuden dokumentoinnista ja 12 sisältää vaatimukset asiakirjoista. Määräys kiinteistön sisäisestä yhteisantenniverkosta ja -järjestelmästä 21 E / 2007 M sekä perustelumuistio MPS 21: Määräyksen 9 sisältää vaatimukset teleurakointityön määräysten mukaisuuden dokumentoinnista ja 10 sisältää vaatimukset asiakirjoista. Paloilmoitinta koskevat standardit ja ohjeet Sisäasiainministeriön pelastusosaston julkaisu Paloilmoittimen hankinta, asennus, käyttöönotto, huolto ja tarkastus, sarja A:60 EN 54 -standardisarja ST-ohjeisto 1: Paloilmoittimen suunnittelu, asennus, huolto ja kunnossapito 2009 (Sähkötieto ry) SFS:n julkaisu CEN/TS 54-14:fi, Paloilmoittimet osa 14: Suunnittelu-, mitoitus-, asennus-, käyttöönotto-, käyttöja huolto-ohjeet. CEA 4040:2008, Paloilmoittimen suunnittelu, asentaminen 3.3 Tilaajan ja toteuttajan välisen sopimuksen perusteella noudatettavat ohjeet ST-kortit Dokumentointiin liittyvää ohjeistusta on tämän kortin lisäksi esitetty mm. seuraavissa korteissa: ST Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien käyttödokumentit ST Käyttöpiirustusten (loppupiirustusten) laatimisohjeita ST Ohjelmistojen dokumentointi ST-esimerkit 4 ja 5 (esimerkkipiirustukset) Tilaaja tai käyttäjä Tilaaja tai käyttäjä voi määrittää piirustuksiensa yleisestä tavasta tai käytännöstä poikkeavat dokumentointiohjeet tai antaa lisävaatimuksia.

4 Dokumenttien laatijan käytäntö Standardit eivät muodosta asioista ainoaa hyväksyttävää esitystapaa. Dokumentin laatija valitsee tilaajan määrittelemistä mahdollisista esitystavoista omiin sovelluksiinsa sopivan tai määrittelyn puuttuessa soveltaa omaa esitystapaansa. 4 PIIRUSTUSTEN ESITYSTAPAOHJEET 4.1 Piirrosmerkit Piirrosmerkkien on oltava standardin SFS 6000 kohdan mukaisesti standardin SFS-IEC (julkaistu SFS-käsikirjana e510) mukaisia tai muuten yksiselitteisiä. Käytännössä Suomessa on kuitenkin tällä hetkellä käytössä kansalliset piirrosmerkit, jotka löytyvät julkaistuna korteissa ST ST Jos jostain laitteesta ei ole valmista standardimerkkiä, silloin piirros tehdään standardimerkkialkioista tai käytetään yleispiirrosmerkkiä (esim. laitteen ääriviivat) sekä viitetietoa. Tasopiirustuksissa piirrosmerkki esittää laitteen ja sen likimääräisen sijainnin. Asennusta tarkentavat tiedot esitetään tekstimuotoisena selityksenä (esim. asennuskorkeudet, kilpitekstit jne.) piirrosmerkin lähellä tai viitetietona muualla. Laitteet voidaan tarvittaessa varustaa piirrosmerkin läheisyyteen sijoitetulla viitetunnuksella. Viitetunnus voi osoittaa laitteen tyypin, mistä ryhmästä laite on ja monesko se on ko. ryhmässä. Viitetunnus muodostetaan standardisarjan SFS-EN mukaisesti. Laitteiden asennustiedot esitetään luetteloissa tai jollakin muulla selkeällä tavalla. Sähköisissä toiminnoissa tarvittavat muut kuin sähkökomponenttien piirrosmerkit laaditaan ISO-standardien mukaan. 4.2 Tekstit Piirustuksissa tekstit esitetään lyhyesti asiaa ja piirrosmerkkejä tarkentavina tietoina. Muutoin selostukset esitetään erillisissä dokumenteissa. Suoranaiset asennusta tarkentavat tekstit poistetaan loppupiirustuksista. Muiden dokumenttien (sähköselostus, taulukot jne.) tekstit laaditaan niistä annettujen ohjeiden mukaisina (mm. STkortit). 4.3 Värit Värejä käytetään dokumenteissa antamaan lisäinformaatiota esitettävästä asiasta. Samaa asiaa tai asiakokonaisuutta kuvaavat piirrosmerkit ja piirustukset pidetään samanvärisinä. Eri aloilla on valmiita värien käyttösuosituksia. 4.4 Piirustusten muut merkinnät Laitteiden fyysiset mitta- tai tekniset mitoitustiedot eivät selviä piirrosmerkeistä. Mitoitus esitetään tunnuksittain luetteloissa. Valaisimista sekä muista laitteista voidaan tarvittaessa esittää ääriviivat tai laitteiden fyysiset mitat, jotka ovat erityisen tärkeät esimerkiksi tilankäytön, laitteiden sijoituksen tai asennuksen kannalta. Esimerkiksi johtotiet esitetään usein mittakaavaan piirrettyinä rakenteiden ja LVI-asennusten törmäystarkastelujen suorittamista varten ja upotettavien valaisimien ääriviivat mm. alakattopiirustusten laatimista varten. Tietomallipohjainen suunnitelma sisältää laitteiden geometrian sekä tuote- ja mittatiedot. Korjaustöiden yhteydessä säilytettävät asennukset esitetään usein pistekatkoviivoin. Yksittäisten komponenttien tekniset tiedot ilmoitetaan osaluetteloissa ja tietolehdillä. Teknisiä tietoja voidaan esittää myös piirustuksessa piirrosmerkin ja viitetunnuksen lähellä, mutta tällöin on pidettävä huoli, ettei dokumentin ymmärrettävyys kärsi. 4.5 Piirrosmerkkien sijoitustasot Piirtämistyössä tulee noudattaa rakennuttajien ja ohjelmatoimittajien suosituksia piirtotasojen käytöstä. Tavallisesti käytetään järjestelmäkohtaisesti (esimerkiksi S2010) ja asiakokonaisuuksiin (symbolit, johdotukset, tekstit jne.) jaoteltuja piirtotasoja. Tällöin on mahdollista esittää halutut kokonaisuudet yhdistämällä piirtotasoja tulostettaessa. Dokumenteissa esitetään tarvittava informaatio sähköjärjestelmien hankintaa, asentamista sekä käyttöä ja huoltoa varten. Muiden kuin sähköisten asioiden on selvästi erotuttava sähköisistä. 4.6 Muut esitystavat Piirustukset voidaan korvata yksinkertaisissa asennuksissa myös jollain muulla esitystavalla, esim. taulukoilla tai teksteillä, jos niin sovitaan D-suunnitelmat ja tietomallit Käytettävästä CAD-sovelluksesta riippuen voidaan piirustukset laatia osittain tai kokonaan 3D- mallinnuksena tai tietomallinnuksena. 3D-mallinnuksen tavoitteena on määrittää rakennuksen ja asennusten geometria ja sijoitus rakennuksessa rakenteiden ja eri tekniikka-alojen asennusten yhteensovittamista varten, asentamisen tueksi ja havainnollisuuden lisäämiseksi. Tuotetietomallin käytön tarkoituksena on hallita rakennuksen suunnittelu, rakentaminen, käyttö ja ylläpito kokonaisuudessaan paremmin kuin perinteisillä menetelmillä. Sähköjärjestelmien 3D-mallinnus voidaan toteuttaa erilaajuisena tarpeista riippuen. Mallintamalla esimerkiksi johtotiet, valaisimet ja keskukset voidaan suorittaa törmäystarkastelut rakenteiden ja LVIasennusten kanssa. Mallintamalla lisäksi rasiakalusteet, 4

5 kojeet ja laitteet voidaan lisätä havainnollisuutta ja parantaa määrätietojen tuottamista. Mallintamalla myös kaapelireitit ja kaapeloinnit (ainakin nousu- ja runkokaapeloinnin osalta) mahdollistetaan kattavampien määrätietojen sekä tarkempien lähtötietojen tuottaminen esimerkiksi sähkökaapeleiden mitoituslaskentaa varten. 5 YLEISET VAATIMUKSET DOKUMENTEILLE 5.1 Viranomaisten vaatimukset dokumenteille SFS 6000 /3/ Standardin SFS 6000:2007 kohdassa vaaditaan, että jokaisesta sähköasennuksesta on oltava tarpeelliset dokumentit. Standardin SFS 6000 kohdassa 514, Piirustukset, tarkennetaan asiaa seuraavasti: Sähköasennusten dokumentointiin on käytettävä kaavioita, piirustuksia ja taulukoita, joista ilmenee erityisesti seuraavat tiedot: virtapiirien laji ja rakenne (kulutuspisteiden sijainti, johtimien lukumäärä ja koko, johtolaji, johtojen tyypit), sekä tiedot, joiden avulla suoja-, kytkin- ja erotuslaitteiden ominaisuudet ja niiden sijainti voidaan tunnistaa. Yksinkertaisista asennuksista voivat edellä mainitut tiedot olla luettelomuodossa. Dokumenttien tulee sisältää seuraavat yksityiskohtaiset tiedot siltä osin kuin ne ovat tarpeen kussakin asennuksessa: johtimien tyypit ja poikkipinnat virtapiirien pituudet, joita tarvitaan suojausta tai jännitteen alenemaa koskevien laskelmien tekemiseen (yleensä riittää mitoituksessa käytetyt maksimipituudet) suojalaitteiden lajit ja tyypit suojalaitteiden mitoitusvirrat tai asettelut prospektiiviset oikosulkuvirrat ja suojalaitteiden katkaisukyvyt. Nämä tiedot pitäisi olla käytettävissä asennuksen jokaisesta piiristä. Tiedot päivitetään asennuksen jokaisen muutoksen jälkeen Käytettyjen piirrosmerkkien on oltava standardin SFS-IEC (julkaistu SFS-käsikirjana e510) mukaisia tai muuten yksiselitteisiä. Käyttöönottotarkastuksen dokumentoinnin vaatimukset on esitetty KTM:n päätöksen 517/96 2. luvun 4 :ssä ja varmennustarkastuksen tarkastustodistuksen sisältö on esitetty saman päätöksen 2. luvun 9 :ssä. /4/ Viestintävirasto Kiinteistön sisäjohtoverkot /5/ Sisäjohtoverkosta on laadittava ja pidettävä ajan tasalla sen käytössä ja ylläpidossa tarvittavat asiakirjat. Kiinteistön omistajan on huolehdittava sisäjohtoverkon piirustusten, tarkastusasiakirjojen tai niiden jäljennösten sekä verkon kytkennöistä pidettävien kytkentäluetteloiden säilytyksestä talojakamotilassa tai muussa turvallisessa paikassa, josta ne ovat tarvittaessa viivytyksettä saatavissa. Asiakirjat on säilytettävä niin kauan kuin verkko on käytössä. Pienestä, enintään neljän asunnon asuinkiinteistön sisäjohtoverkosta on laadittava liityntäpisteet, talokaapelin sisääntulo ja kaapelitiet osoittavat piirustukset, jos nämä tiedot eivät käy helposti muuten ilmi. Jollei kiinteistön rakennusten käyttötarkoituksesta tai verkon rakenteesta muuta johdu, muiden kuin edellä tarkoitettujen kiinteistöjen sisäjohtoverkkojen asiakirjoista on käytävä ilmi vähintään seuraavat tiedot: 1) liityntäpisteet yleiseen televerkkoon 2) kaapelityypit 3) kaapelien, johtojen ja kuitujen numerointi 4) ristikytkentöjen kytkentäluettelot 5) kaapelitiet 6) tietoliikennerasiat ja mahdolliset kytkentärasiat 7) huoneistonumerointi 8) jakamoiden sijainti ja rakenne sekä kulkureitit niihin 9) jakotelineiden maadoitus 10) sisäjohtoverkkoon kuuluvien rakennusten välisten kaapeleiden sijainti 11) talokaapelin sisääntulo. Käyttöönottotarkastuksesta on laadittava tarkastusasiakirja, josta ilmenee määräysten vaatimusten täyttyminen. Tarkastusasiakirjassa on oltava mittaustulokset, joiden perusteella vaatimusten täyttyminen voidaan todeta. Tarkastusasiakirjassa on oltava selvitys myös verkkoa koskevien piirustusten tarkastuksesta Kiinteistön sisäinen yhteisantenniverkko ja -järjestelmä /6/ Kiinteistön sisäisestä yhteisantenniverkosta ja -järjestelmästä on laadittava ja pidettävä ajan tasalla sen käytössä ja ylläpidossa tarvittavat asiakirjat. Asiakirjat on säilytettävä niin kauan kuin verkko on käytössä. Asiakirjat on päivitettävä aina välittömästi, kun verkkoon on tehty muutoksia. Asiakirjoista tulee käydä ilmi vähintään seuraavat tiedot: 1) antennien lujuuslaskelmat 2) kiinteistön sisäisen yhteisantenniverkon ja -järjestelmän piirustukset (johtokaaviot), joista käy riittävällä tarkkuudella ilmi verkon rakenne 3) käytettyjen rakenneosien tyypit ja sijainti 4) sisäasennuskaapeleiden tyypit ja pituudet sekä niiden jakoverkkokaavioita vastaavat osoitetunnukset 5) ulkoasennuskaapeleiden sijainti ja osoitetunnukset sekä asennustapa ja pituudet 5

6 6) ryhmäsulakkeen sijainti sekä maadoituksen ja potentiaalintasauksen liitäntä 7) tarkastusasiakirjoissa vaadittavat mittaustulokset. Käyttöönottotarkastuksesta on laadittava tarkastusasiakirja, josta ilmenee määräysten vaatimusten täyttyminen. Tarkastusasiakirjassa on oltava mittaustulokset passiivisen yhteisantenniverkon taajuusvasteista (signaalitasot antennirasioissa) sekä signaalitasoista vahvistimien tuloissa ja lähdöissä Paloilmoitus Paloilmoitusjärjestelmän osalta tulee hankkeissa suunnitteluasiakirjojen sekä asennus-, kytkentä- ja konfigurointidokumentaation lisäksi laatia toteutuspöytäkirja, johon määritetään järjestelmään liittyvät asiakirjat. Hankkeissa paloilmoitinliikkeen on tehtävä oman työn tarkastus (asennustodistus), jolla varmistetaan, että paloilmoitin toimii oikein ja on hyvän teknisen käytännön mukaisesti toteutettu. Lisäksi järjestelmälle on tehtävä kolmannen osapuolen suorittama käyttöönottotarkastus (varmennustarkastus) ennen uuden, laajennetun, muutetun tai uusitun paloilmoittimen käyttöönottoa. Paloilmoittimen haltijan tulee huolehtia siitä, että paloilmoittimen toiminta ja sen soveltuvuus kohteeseen tarkastetaan vähintään kolmen vuoden välein hyväksytyltä tarkastuslaitokselta tilatussa määräaikaistarkastuksessa. Näistä tarkastuksista on laadittava tarkastuspöytäkirjat Paloilmoitusjärjestelmän asiakirjat /7/ Ilmoituskeskuksen yhteydessä tulee olla paikantamiskaavio selvitys liitetyistä toimintailmoituksista ja ohjausvirtapiireistä sekä niiden palauttamisesta päiväkirja kohdekortti hoitajan, huoltajan ja vastuuhenkilön yhteystiedot kyseistä keskustyyppiä koskevat käyttö- ja kokeiluohjeet. Edellisten lisäksi tulee olla saatavilla tieto seuraavien säilytyspaikasta: kunnossapito-ohjelma pelastussuunnitelma huoltoraportit edelliset tarkastuspöytäkirjat varaosat, kuten palopainikkeiden lasit ja varailmaisimet Paikantamiskaavio /7/ Paikantamiskaavio on asiakirja, jota käyttäen pelastuslaitos tai muu taho paikantaa kiinteistöstä palohälytyksen antaneen laitteen ja selvittää reitin laitteen luo. Asiakirja palvelee myös paloilmoittimen käytöstä vastaavaa henkilöä hänen rajatessaan esimerkiksi töiden vuoksi irtikytkettävää, ilmaisimin valvottua aluetta. Asiakirja voi olla myös paloilmoittimen huollon apuvälineenä. Paikantamiskaavio käsittää vähintään hakemiston, selvityksen paloilmoittimen ohjaustoiminnoista ja niiden käytöstä, asemapiirroksen ja kaaviosivut. Näiden piirustusten sisältö on tarkemmin kuvattu julkaisussa ST-ohjeisto 1, Paloilmoittimen suunnittelu, asennus, huolto ja kunnossapito DOKUMENTOINTI SUUNNITTELUN ERI VAIHEISSA Seuraavassa on esitetty yleisesti käytössä oleva käytäntö dokumentoinnin laatimisesta ja sisällöstä rakennuksen suunnittelun eri vaiheissa sekä ylläpidon kannalta. Useimmiten edellisessä suunnitteluvaiheessa laaditut dokumentit ovat perusta seuraavalle vaiheelle ja dokumentit täydennetään kussakin vaiheessa tarvittavalle tasolle. Näin ollen dokumenttien laadinta voi ajoittua hankkeen eri suunnitteluvaiheisiin, mutta kaikissa tapauksissa tulee prosessin lopputuloksena syntyä rakennuksen ylläpidon kannalta tarpeellinen dokumentointi. Myös dokumenttien laatija voi vaihdella, joten esityksessä ei oteta kantaa siihen, kuka dokumentit laatii. Hankkeen erikoispiirteet ja urakkamuoto määrittää, mihin valmiuteen dokumentit eri rakentamisvaiheissa laaditaan. Usein tilaaja asettaa dokumentoinnille kohdekohtaisia vaatimuksia, joiden mukaan on toimittava koko toteutuksen ajan suunnittelusta käyttöönottoon asti dokumentoivasta osapuolesta riippumatta. Tietojen dokumentointimuoto valitaan tilaajan vaatimusten mukaisesti. Samoin valitaan tietojen vaihtotapa eri osapuolien välillä. Ohjelmat ja sovellukset valitaan yleensä suunnittelijan käytännön mukaan, jollei tilaaja aseta niille erityisiä vaatimuksia. Dokumentit laaditaan niin, että ne noudattavat hyvää yleistä käytäntöä ja CAD-suunnittelussa ne tehdään niin, että tietoja voivat muutkin kohteen osapuolet käsitellä. Käyttäjälle dokumentit toimitetaan sovitussa muodossa. Lähetettäessä dokumentteja sähköisessä muodossa varmistutaan, että vastaanottaja pystyy vastaanottamaan ja avaamaan asiakirjan. Lisäksi tulee varmistaa, että esimerkiksi tasopiirustuksien mukana toimitetaan niihin liittyvät arkkitehtipiirustukset. Tilaajan vaatimukset tietojen suojauksesta ja salassapidosta huomioidaan dokumentteja tehtäessä ja käsitellessä. Suojattavaa tietoa ei saa päästää ulkopuolisille. Myös tilaajan esittämät vaatimukset tietojen säilyttämisestä on huomioitava dokumenttien teossa. Dokumenttien käytön rajaus ilmoitetaan selvästi kussakin rajoitetussa dokumentissa. Vastuu tietojensuojauksesta on kullakin tietoja käsittelevällä osapuolella. Seuraavassa suunnitteluvaihekohtaisessa esittelyssä on käytetty uuden suunnittelutehtäväluettelon (TATE 2008) mukaisia vaihenimityksiä. 6.1 Hankesuunnittelu Hankesuunnitteluvaiheessa kerätään sähköjärjestelmien osalta usein pääasiassa tietoja ja suunnittelutavoitteita hankeohjelman pohjaksi. Hankesuunnitelman lähtötietoina ovat käyttäjien ja omistajien asettamat tavoitteet. Ne voivat 6

7 olla kuvattuina esimerkiksi tarveselvityksessä tai erillisissä päätöksissä ja muistioissa. Dokumentteina laaditaan yleensä tekstimuotoisia selvityksiä ja raportteja esimerkiksi liittymismahdollisuuksista ja nykyisten kiinteistöjen liittymien käytöstä ja laajennettavuudesta. Lisäksi laaditaan selostus hankesuunnitelmaa varten taloteknisistä tavoitteista ja laatutasomäärittelyistä. Hankesuunnittelussa määritellään usein myös alustavasti tekniset päätilat ja niiden sijoitusvaihtoehdot. Tilojen määrittelyssä voi hyödyntää esim. korttia ST 53.05, Sähköteknisten järjestelmien tilantarpeet. 6.2 Ehdotussuunnittelu Ehdotussuunnitteluvaiheessa tarkistetaan hankesuunnitelman tavoitteet, selvitetään liittymävaihtoehdot ja esitetään vaihtoehtoisia toteutusratkaisuja, jotka liittyvät arkkitehdin vaihtoehtoisiin tila- ja sisustusratkaisuihin. Dokumentteina laaditaan yleensä tavoitteidenhallintaraportti, asemapiirustus ja selvitys liittymistavasta sekä reiteistä, tyyppitilojen valaistus- ja kalustusperiaatteet sekä kuvaukset ja luonnokset eri vaihtoehdoista. Lisäksi voidaan harkinnanvaraisesti laatia investointi- ja elinkaarikustannus- sekä energiankäytön laskelmia ja visualisointikuvia päätöksenteon tueksi. 6.3 Yleissuunnittelu Yleissuunnitteluvaiheessa laaditaan yleisdokumentit vaihtoehdosta, joka on valittu ehdotussuunnitteluvaiheen perusteella. Yleissuunnitteluvaiheessa määritellään tila- ja suojausluokitukset, valaistusratkaisut, ryhmitysalueet, maadoitusjärjestelyt, jakelujärjestelmät, mahdolliset varmennetut käytöt, mittaukset, järjestelmäkaaviot, ohjausjärjestelmät, häiriölähteet ja suojausperiaatteet. Tilavaraukset tarkennetaan ja selvitetään sähköjärjestelmien johtotievaraukset koko projektikohteesta. Lisäksi laaditaan sähkötilojen periaatteelliset sijoituspiirustukset. Dokumentteina laaditaan yleensä tekstimuotoiset järjestelmäkuvaukset, asemapiirros ja selvitys liittymistä, tasopiirustukset, joissa esitetään mallihuone ja/tai tyyppitilapistesijoitukset ja pääjohtoreitit tarvittavine leikkauksineen, jakelukaaviot, järjestelmäkaaviot ja alustavat laiteluettelot. Ehdotussuunnittelun yhteydessä laaditut laskelmat ja visualisointikuvat päivitetään. Esimerkki yleissuunnitteluvaiheen sähkötasopiirustuksesta on esitetty liitteessä Toteutussuunnittelu Toteutussuunnitteluvaiheessa dokumentointia täydennetään mm. seuraavasti: Tarkennetaan jakelualueet, maadoitus- ja potentiaalintasausjärjestelmät, valaistusratkaisut sekä tila- ja suojausluokitukset. Mitoitetaan jakelureitit ja -järjestelmät. Määritellään ja sijoitetaan johtotiet ja -järjestelmät, jakelujärjestelmät, ohjausratkaisut ja valaisimet. Laaditaan keskusten pääkaaviot ja piirikaaviot. Laaditaan toimintaselostukset piirikaavioihin tarvittaessa (varsinkin logiikkaohjattujen lähtöjen osalta). Suunnitellaan ryhmitykset ja johdotukset. Suoritetaan sähkölaitteiden sijoittelu, teho- ja mitoituslaskelmat sekä suojausten mitoitusarvojen laskelmat. Laaditaan järjestelmäkaaviot kaapeli- ja laite-esimerkkeineen. Laaditaan laiteluettelot teknisine määrittelyineen. Laaditaan kaapelivetoluettelot ja numeroidaan kaapelit. Määritellään asennustavat. Toteutussuunnittelu jakautuu kahteen vaiheeseen, joiden tuloksina ovat hankintoja palvelevat ja toteutusta palvelevat suunnitelmat. Hankintoja palveleva suunnittelukokonaisuus tehdään siinä laajuudessa ja sillä tarkkuudella, että kohteen ja rakennusosien laajuus, määrät, työtavat ja laatutaso voidaan määrittää toteutuskustannusten edellyttämällä tarkkuudella. Toteutusta palvelevassa suunnittelukokonaisuudessa hankintoja palvelevat suunnitelmat täydennetään rakentamisen toteutuksen edellyttämiksi mitoitetuiksi suunnitelmiksi ja tuotemäärittelyiksi. Urakkamuoto määrittää, missä rakentamisvaiheessa kukin suunnittelukokonaisuus toteutetaan. Hankintoja palvelevassa suunnittelussa tarkennetaan tasopiirustuksia johtoteineen ja pistesijoitteluineen, laaditaan keskusten pääkaaviot sähköteknisine mitoitustietoineen ja mallipiirikaaviot kaikista erityyppisistä lähdöistä sekä täydennetään työturvallisuusliitettä sähkösuunnittelun osalta. Dokumenteissa esitetään mahdollisimman selvästi tekniset ratkaisut mitoituksien ja asennustapojen osalta niin, että kohteen määrälaskenta ja hinnoittelu olisivat yksiselitteisiä. Harkinnanvaraisesti voidaan laatia purkupiirustuksia, TATEyhteispiirustuksia tai TATE-yhdistelmämalli sekä laskelmaasiakirjoja ja määräluetteloita. Toteutusta palvelevassa suunnittelussa täydennetään mm. asemapiirustukseen ulkoalueille tulevien asennusten sekä tasopiirustuksiin laitteiden, pisteiden ja valaistuksen johdotussuunnitelmat ryhmitys-, mitoitus- ja korkomerkinnät. Laaditaan sähköselostus, pääkaaviot sekä piirikaaviot siten, että dokumentointi on valmis asennusten toteuttamiseksi. Toteutusta varten tehdään tarvittava määrä yksityiskohtaisia piirustuksia, joita kyseessä oleva toteutus tarvitsee hyvän lopputuloksen saamiseksi. Jos hankkeessa on laadittu tietomalli, osa yksityiskohtaisista piirustuksista voidaan korvata toimittamalla tietomalli tai siitä valittuja näkymiä urakoitsijalle. Esimerkki toteutussuunnitteluvaiheen sähköryhmityspiirustuksesta on esitetty liitteessä 2, keskuksen pääkaaviosta liitteessä 3 ja mallipiirikaaviosta liitteessä Vastaan- ja käyttöönotto Vastaan- ja käyttöönottovaiheessa varmistetaan urakoitsijan oman työn laadunvarmistuksen toimivuutta, toteutuksen suunnitelmanmukaisuutta ja järjestelmien oikeaa toimintaa. 7

8 Dokumentointi on käyttäjälle tärkeä kohteen käytössä ja ylläpidossa. Siksi sen tulee olla tarkka ja yksiselitteinen sekä toteutettuja asennuksia vastaava. Toteutuksen aikana sekä vastaan- ja käyttöönottovaiheessa asennuksille suoritetaan asennustapatarkastukset. Tarkastusta varten asennuksen toteuttaja toimittaa dokumentit kyseessä olevista asennuksista. Tarkastuksista tehdään pöytäkirjat, jotka liitetään luovutusdokumentteihin. Toimintakokeita varten toimitetaan niiden suorittajalle kaikki järjestelmä- ja laitetiedot asetusarvoineen. Toimintakokeessa kaikkien laitteiden toiminnot kokeillaan ja koetulokset kirjataan. Nämä liitetään luovutusdokumentteihin. Käyttöönottotarkastusta varten tarkastuksen suorittajalle toimitetaan kohteen huoltokirja liitekansioineen, piirustukset ja muut dokumentit täysin lopullisia asennuksia vastaavina ja mittaustiedot todellisiin mittauksiin perustuvina. Käyttöönottotarkastus suoritetaan kaikille sähkölaitteille asennus- ja luovutusdokumentointiin perustuen. Kaikki tarkastetut kohteet sekä niissä todetut asiat kirjataan ja dokumentoinnin oikeellisuus tarkastetaan. Huoltokirja tehdään yleisesti koko rakennuksesta ja sen eri laitteistoista. Huoltokirjaan liitetään yleensä seuraavia sähköteknisiä dokumentteja (suomenkielisinä): paikantamispiirustukset (laitevalmistajien) käyttöohjeet (laitevalmistajien) huolto-ohjeet huoltosuunnitelma ajoituksineen huollon ja valmistajan tai maahantuojan yhteystiedot osaluettelot, jotka sisältävät varaosahankinnassa tarvittavat tiedot poikkeus- ja häiriötilanteiden ohjeet energiamittareiden luentalomakkeet sähköpiirustusluettelo huoltokirjan liitekansiot (sähkö- ja tietojärjestelmien hoito- ja huolto-ohjeet, esitteet, mittaus- ja virityspöytäkirjat, kytkentäkaaviot sekä varaosaluettelot) muut kansiot urakkasopimuksien mukaisina (luovutuspiirustukset ja työselostukset, takuutodistusten kopiot, erityisjärjestelmien huoltosopimuksien kopiot). Huoltokirjatiedot liitetään usein tilaajan tiedostomuotoiseen ylläpito-ohjelmistoon. Pienissä kohteissa huoltokirja voidaan laatia myös paperimuotoisena. Luovutuspiirustuksista poistetaan ennen luovutusta käyttöä palvelemattomat asiat, kuten esimerkiksi hinnan määrittelyä, muutoksia ja suoranaisesti toteutusvaihetta palvelevat merkinnät. Esimerkki vastaan- ja käyttöönottovaiheen asemapiirustuksesta on esitetty liitteessä 5 ja sähköryhmityspiirustuksesta liitteessä 6. Liitteessä 7 on sähköryhmityspiirustuksesta esitetty vaihtoehtoinen esimerkki, joka on laadittu SFS- IEC 60617:n mukaisin piirrosmerkein ja jossa ryhmitys on esitetty viitetunnuksin. Esimerkki vastaan- ja käyttöönottovaiheen keskuksen pääkaaviosta on esitetty liitteessä 8 ja mallipiirikaaviosta liitteessä 9. Liitteessä 10 on esitetty esimerkki vastaan- ja käyttöönottovaiheen nousujohtokaaviosta. Luovutusdokumenttien tallennusmuoto on sovittava tilaajan kanssa. Usein luovutusdokumentit toimitetaan tilaajalle sekä cad-muodossa arkistointia varten että katseluun sopivassa muodossa (esimerkiksi pdf-muotoisina). Jos kyseessä on rakennusosaa kattava hanke, on usein tarkoituksenmukaista liittää hankkeen luovutusdokumentit osaksi rakennuksen muuta dokumentointia, jotta saadaan koko rakennuksen kattava yhtenäinen dokumenttisarja. Tällaisen ajantasasarjan (tai ylläpitosarjan) merkitys kasvaa, jos rakennukseen tehdään toistuvasti muutoksia, jolloin on vaarana, että dokumentointi pirstaloituu. Rakennusten sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien dokumentoinnin vähimmäisvaatimustaso on esitetty kortissa ST 13.30, Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien käyttödokumentit. 7 LÄHDELUETTELO SFS Viittaaminen sähköisiin dokumentteihin tai niiden osiin, 1998 SFS-KK Sähköteknisten tuotteiden dokumentointi, osa 3, 1998 SFS-KK 160. Jäsentelyn periaatteet ja viitetunnukset, 2003 SFS-KK Tekninen dokumentointi. Osa 1: Informaation jäsentely, dokumenttien luokittelu ja dokumenttien hallinta, 2006 (sisältää mm. standardin SFS-EN 61355) SFS-KK Tekninen dokumentointi. Osa 2: Signaalien tunnukset, liittimien tunnukset ja viitetunnusjärjestelmä, 2007 (sisältää mm. standardin SFS-EN 61346) SFS-KK Tekninen dokumentointi. Osa 3: Piirustusten, kaavioiden, osaluetteloiden ja ohjeiden laatiminen, 2008 (sisältää mm. standardin SFS-EN ) SFS e-käsikirja 510. Sähkökaavioissa käytettävät piirrosmerkit, 2004, ja korjaus (standardin IEC 60617:2002 suomenkielinen käännös) SFS-KK 600. Pienjännitesähköasennukset ja sähkötyöturvallisuus, 2007 (sisältää mm. standardisarjan SFS 6000), 2007 CEN/TS 54-14:fi. Paloilmoittimet, osa 14: Suunnittelu-, mitoitus-, asennus-, käyttöönotto-, käyttö- ja huoltoohjeet, 2008 ST-ohjeisto 1. Paloilmoittimen suunnittelu, asennus huolto ja kunnossapito 2009 ST Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien käyttödokumentit ST Käyttöpiirustusten (loppupiirustusten) laatimisohjeita ST CAD-piirrosmerkit ST Sähköteknisten järjestelmien tilantarpeet Pientalon huoltokirja. Ympäristöministeriö, 2008 Viestintävirasto 21 E/2007 M, Määräys kiinteistön sisäisestä yhteisantenniverkosta ja -järjestelmästä, sekä MPS 21, Määräyksen 21 perustelut ja soveltaminen, Määräys kiinteistön sisäisestä yhteisantenniverkosta ja -järjestelmästä, 2007 ST Ohjelmistojen dokumentointi 8

9 Viestintävirasto 25 E/2008 M, Määräys kiinteistön sisäjohtoverkosta, sekä MPS 25, Määräyksen 25 perustelut ja soveltaminen, Kiinteistöjen sisäjohtoverkosta, 2009 SFS-käsikirjat perustuvat SFS-EN-standardeihin. Internet-osoitteista saa viimeiset tiedot voimassa olevista julkaisuista: EDITA: Suomen Sähköteknillinen Standardisoimisyhdistys SES- KO ry: Suomen Standardoimisliitto SFS ry: Viestintävirasto: Turvatekniikan keskus: 8 LÄHDEVIITTAUKSET 1. SFS-EN Sähkötekniikassa käytettävien dokumenttien laatiminen, osa 1: Yleiset vaatimukset 2. BuildingSMART Finland 3. Standardisarja SFS 6000, KTMn päätös nro 517/96 sähkölaitteistojen käyttöönotosta ja käytöstä, 2. luku 4 ja 9, Viestintävirasto 25 E/2008 M. Määräys kiinteistön sisäjohtoverkosta 11 ja Viestintävirasto 21 E/2007 M. Määräys kiinteistön sisäisestä yhteisantenniverkosta ja -järjestelmästä, 9 ja ST-ohjeisto 1. Paloilmoittimen suunnittelu, asennus, huolto ja kunnossapito 2009 Käsikirjoitus: Ralf Lindström, Insinööritoimisto Olof Granlund Oy 9

10 Liite 1. Esimerkki yleissuunnitteluvaiheen sähkötasopiirustuksesta Piirustuksessa tulisi esittää mm. seuraavia asioita: johtoreitit periaatteelliset valaistusratkaisut mallitilojen sähkö- ja telepisteet tila- ja suojausluokitukset ryhmitysalueet. 10

11 Liite 2. Esimerkki toteutussuunnitteluvaiheen sähköryhmityspiirustuksesta (hankintaa palveleva suunnittelukokonaisuus) Piirustuksessa tulisi esittää mm. seuraavia asioita (yleissuunnitteluvaiheessa määritettyjen lisäksi): valaistus ja sähköpisteet kattavasti sähkö- ja telepisteiden kaapelointi (toteutusta palvelevassa suunnitelmassa) asennuskorkeudet muita hankintaa tai asennusta palvelevia tarkentavia määrityksiä. 11

12 Liite 3. Esimerkki toteutussuunnitteluvaiheen keskuksen pääkaaviosta Piirustuksessa tulisi esittää mm. seuraavia asioita: käytettävät komponentit ja niiden mitoitus ryhmien käyttötarkoitus kaapelointitiedot muita hankintaa/asennusta palvelevia tarkentavia määrityksiä. 12

13 Liite 4. Esimerkki toteutussuunnitteluvaiheen keskuksen mallipiirikaaviosta Piirustuksessa tulisi esittää mm. seuraavia asioita: käytettävät komponentit malliriviliitinnumeroinnit ja -kytkentäviitteet toimintaselostukset tarvittaessa (erityisesti logiikkaohjattujen lähtöjen osalta) muita hankintaa/asennusta palvelevia tarkentavia määrityksiä. 13

14 Liite 5. Esimerkki vastaan- ja käyttöönottovaiheen asemapiirustuksesta (luovutuspiirustus) Piirustuksessa tulisi esittää mm. seuraavia asioita: liittymät ja liityntäpisteet rakennusten väliset kaapeloinnit ja reitit ulkovalaistus kaapelointeineen ulkolämmitykset kaapelointeineen autolämmitys- ja ulkopistorasiat kaapelointeineen. 14

15 Liite 6. Esimerkki vastaan- ja käyttöönottovaiheen sähköryhmityspiirustuksesta (luovutuspiirustus) Piirustuksessa tulisi esittää mm. seuraavia asioita (toteutussuunnitteluvaiheessa määritettyjen lisäksi): urakoitsijan työmaalla tekemät tarkennukset sisältäen ryhmätunnukset käyttöä palvelemattomat asiat kuten hinnan määrittelyä ja asennusta palvelevat merkinnät poistetaan. 15

16 Liite 7. Esimerkki vastaan- ja käyttöönottovaiheen sähköryhmityspiirustuksesta (luovutuspiirustus), standardin SFS-IEC mukaiset piirrosmerkit, ryhmitys esitetty viitetunnuksilla Piirustuksessa tulisi esittää mm. seuraavia asioita (toteutussuunnitteluvaiheessa määritettyjen lisäksi): urakoitsijan työmaalla tekemät tarkennukset sisältäen ryhmätunnukset käyttöä palvelemattomat asiat kuten hinnan määrittelyä ja asennusta palvelevat merkinnät poistetaan. 16

17 Liite 8. Esimerkki vastaan- ja käyttöönottovaiheen keskuksen pääkaaviosta (luovutuspiirustus) Piirustuksessa tulisi esittää mm. seuraavia asioita (toteutussuunnitteluvaiheessa määritettyjen lisäksi): urakoitsijan työmaalla tekemät tarkennukset sisältäen ryhmätunnukset. 17

18 Liite 9. Esimerkki vastaan- ja käyttöönottovaiheen keskuksen piirikaaviosta (luovutuspiirustus) Piirustuksessa tulisi esittää mm. seuraavia asioita (toteutussuunnitteluvaiheessa määritettyjen lisäksi): urakoitsijan työmaalla tekemät tarkennukset sisältäen ryhmätunnukset riviliitinnumeroinnit ja kytkentäviitteet kaapelointitiedot. 18

19 Liite 10. Esimerkki vastaan- ja käyttöönottovaiheen nousujohtokaaviosta (luovutuspiirustus) Piirustuksessa tulisi esittää mm. seuraavia asioita (toteutussuunnitteluvaiheessa määritettyjen lisäksi): urakoitsijan työmaalla tekemät tarkennukset sisältäen ryhmätunnukset, tarkat kaapelointitiedot jne. käyttöä palvelemattomat asiat kuten hinnan määrittelyä ja asennusta palvelevat merkinnät poistetaan. 19

Kokonaisurakkamuotoisena. Suunnittelu/tulostus vaihe

Kokonaisurakkamuotoisena. Suunnittelu/tulostus vaihe 1(5) Tasopiirustusten laadinta RAU tilavarausten tarkastaminen Tarkistetaan yleissuunnitelman RAU tilavaraukset ja yhteensovitetaan se muiden tilavarausten kanssa. Tasopiirustukset Rakennuksen RAU- laitteiden

Lisätiedot

Määräys 25 E/2008 M kiinteistön sisäjohtoverkosta vaikuttaa myös antenniasennuksiin

Määräys 25 E/2008 M kiinteistön sisäjohtoverkosta vaikuttaa myös antenniasennuksiin Määräys 25 E/2008 M kiinteistön sisäjohtoverkosta vaikuttaa myös antenniasennuksiin Toiminnanjohtaja Tauno Hovatta Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry sant@sant.fi www.sant.fi 12.11.2009 Satelliitti-

Lisätiedot

Sähkölaitteistojen tarkastukset

Sähkölaitteistojen tarkastukset Sähkölaitteistojen tarkastukset Tapio Kallasjoki 2017 Säädökset ja standardit Säädökset Sähköturvallisuuslaki (1135/2016) Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden turvallisuudesta (1437/2016) Valtioneuvoston

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SÄHKÖPIIRUSTUKSET

TEOLLISUUDEN SÄHKÖPIIRUSTUKSET TEOLLISUUDEN SÄHKÖPIIRUSTUKSET Dokumentointi: tarjouspiirustukset työpiirustukset (asennustyö) loppupiirustukset (käyttö ja kunnossapito) Sähköpiirustusten laadinta Tarvittavia alkutietoja: PI-kaaviot

Lisätiedot

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN Savunhallintaprojekti 12/2008 03/2010 Status 1. Savunhallintalaitteistojen määrittely ja kartoitus valmis 2. Savunhallintalaitteiden tarkastustoiminnan nykytilanne

Lisätiedot

TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut

TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut TEP-Teräsrakentamisen eurooppalaiset pelisäännöt TEP / WP4, Sisältö Yleistä Piirustukset Luettelot Tekniset eritelmät

Lisätiedot

TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT

TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT POISTUMISREITTIVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS- PÖYTÄKIRJA 08/07 VOT6502 2 Poistumisreittivalaistuksen kunnossapito-ohjelma Poistumisreitin

Lisätiedot

Määräys KIINTEISTÖN SISÄISESTÄ YHTEISANTENNIVERKOSTA JA -JÄRJESTELMÄSTÄ. Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2007

Määräys KIINTEISTÖN SISÄISESTÄ YHTEISANTENNIVERKOSTA JA -JÄRJESTELMÄSTÄ. Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2007 1 (8) Määräys KIINTEISTÖN SISÄISESTÄ YHTEISANTENNIVERKOSTA JA -JÄRJESTELMÄSTÄ Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2007 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain

Lisätiedot

Sähköremontti. Kenelle. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 55,50 (+ alv 10%) jäsenhinta

Sähköremontti. Kenelle. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 55,50 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähköremontti Tuotenumero: 411319 74,00 (+ alv 10%) normaalihinta 55,50 (+ alv 10%) jäsenhinta Kirja käsittelee määräyksiä, ohjeita ja käytännön toteutustapoja, jotka on syytä tuntea rakennusten sähköasennuksia

Lisätiedot

Suunnittelu / Asennusohjeet

Suunnittelu / Asennusohjeet Suunnittelu / Asennusohjeet Versio 1.0 (041110) Sisältö 1 PERUSTA 2 2 SUUNNITTELU 2 2.1 Esisuunnittelu 2 2.1.1 Järjestelmän laajuus 2 2.1.2 Toimintakuvaukset 2 2.2 Komponenttien sijoitukset 3 2.2.1 Tasopiirustukset

Lisätiedot

TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA

TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA Exilight Oy Hermiankatu 6-8A Tel. +358 (0)10 773 5400 33720 Tampere Fax. +358 (0)10 773 5409 Kiinteistö: Omistaja:

Lisätiedot

Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS

Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Tampere 27.08.2012 GRANLUND TAMPERE OY Arto Lehmus Työ 01762.P000 SISÄLLYSLUETTELO 0 SÄHKÖJÄRJESTELMÄT... 1 01 Yleistä... 1 02

Lisätiedot

Kokonaisurakkamuotoisena. Valitse urakkamuodon oletuslaajuus tai projektikohtainen laajuus X

Kokonaisurakkamuotoisena. Valitse urakkamuodon oletuslaajuus tai projektikohtainen laajuus X 1/(5) Liite 2.1 (LVI) tarkennukset LVI-suunnittelutehtävien laajuuteen eri hankintamuodoissa. Liittyy kohtien G 6.1, G 6.2 (toteutusta palvelevat Tehtävät Tulosteet Alue- ja asemapiirustusten laadinta

Lisätiedot

Ajankohtaista säädösrintamalta

Ajankohtaista säädösrintamalta Ajankohtaista säädösrintamalta Kirsi Rajaniemi Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät, 19.-20.11.2013 Helsinki Valmisteilla asetukset paloilmoittimista ja automaattisista sammutuslaitteistoista Lausunnolle

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI TEHTÄVÄKORTIT 1-4 Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Liite nro 1 Kuntatekniikan keskus 21.1.

VANTAAN KAUPUNKI TEHTÄVÄKORTIT 1-4 Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Liite nro 1 Kuntatekniikan keskus 21.1. Kuntatekniikan keskus 21.1.2013 1(10) KORTTI NRO 1 UUDISRAKENTAMINEN / KADUT, AUKIOT, PUISTOT JA KÄYTÄVÄT TILAUSKÄYTÄNTÖ JA SUUNNITTELUAIKA Työ käsittää valaistussuunnitelman sekä siihen liittyvän sähkösuunnitelman

Lisätiedot

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo HUS-suunnittelijaseminaari 18.9.2014 Kari Kaleva / Granlund Oy Esityksen sisältö Uudet suunnitteluvaiheet Taloteknisen tehtäväluettelon rakenne Avoimen rakentamisen

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön määräys A:60

Sisäasiainministeriön määräys A:60 Sisäasiainministeriön määräys A:60 Paloilmoittimien hankinta, asennus, käyttöönotto, huolto, ja tarkastus SISÄLTÖ 1 Soveltamisala 2 Määritelmät 3 Paloilmoittimen määrittelyt 3.1 Perusmäärittelyt 3.2 Muut

Lisätiedot

PALOILMOITTIMEN TOTEUTUSPÖYTÄKIRJA 1/8

PALOILMOITTIMEN TOTEUTUSPÖYTÄKIRJA 1/8 PALOILMOITTIMEN TOTEUTUSPÖYTÄKIRJA 1/8 Perustiedot Kohde Omistaja / Haltija Vakuutusyhtiö Hankesuunnittelija Urakoitsija Paloilmoitinliike Paikallinen pelastusviranomainen Hankinnan Rakennuslupa / toimenpidelupa

Lisätiedot

Antennijärjestelmät, ST-käsikirja 12

Antennijärjestelmät, ST-käsikirja 12 Antennijärjestelmät, ST-käsikirja 12 Tuotenumero: 412107 59,00 (+ alv 10%) normaalihinta 44,25 (+ alv 10%) jäsenhinta Tähän Tietotekniset järjestelmät -kirjasarjaan kuuluvaan ST-käsikirjaan on koottu käytännön

Lisätiedot

Paloilmoitin- ja sammutuslaitteistoasetusten valmistelu. Keskustelutilaisuudet ja 28.9.

Paloilmoitin- ja sammutuslaitteistoasetusten valmistelu. Keskustelutilaisuudet ja 28.9. Paloilmoitin- ja sammutuslaitteistoasetusten valmistelu Keskustelutilaisuudet 13.9. ja 28.9. Keskustelutilaisuuden ohjelma 1) Yleistä asetusten valmistelusta 2) Laitteiden vaatimukset 3) Laitteiston toteutus

Lisätiedot

SÄHKÖLIITTYMÄ PIENTALOON

SÄHKÖLIITTYMÄ PIENTALOON S Ä H K Ö V E R K K O O Y SÄHKÖLIITTYMÄ PIENTALOON Ohjeita rakentajille Tampereen Sähköverkko Oy 11.6.14 JPM Sähkönjakeluinfra Sähkönjakelua varten rakennetaan muuntamo, jakokaapit ja kaapeloinnit valmiiksi

Lisätiedot

Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus

Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus HJR12, Hankkeen johtaminen ja rakennuttaminen & valvonta 12.2.2014 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Tilaajan eli rakennushankkeeseen ryhtyvän lakisääteisiä

Lisätiedot

Kiinteistöjen turvallisuusjärjestelmien toimivuus 19.11.2015 Helsinki. Hannu Eromäki, Inspecta Tarkastus Oy

Kiinteistöjen turvallisuusjärjestelmien toimivuus 19.11.2015 Helsinki. Hannu Eromäki, Inspecta Tarkastus Oy Kiinteistöjen turvallisuusjärjestelmien toimivuus 19.11.2015 Helsinki Hannu Eromäki, Inspecta Tarkastus Oy Kiinteistöjen turvatekniikka ja sen toimivuus Kysymys: Ovatko tarkastuslaitokset havainneet ettei

Lisätiedot

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja maadoitukset Viestintäverkkojen sähköinen suojaaminen ja maadoitukset Antenniverkon potentiaalintasaus ja maston maadoitus Yleiskaapelointijärjestelmän ylijännitesuojaus

Lisätiedot

SISÄVERKKOMÄÄRÄYS 65 A/2014 M ASETTAA VAATIMUKSIA ANTENNIURAKOINNILLE

SISÄVERKKOMÄÄRÄYS 65 A/2014 M ASETTAA VAATIMUKSIA ANTENNIURAKOINNILLE SISÄVERKKOMÄÄRÄYS 65 A/2014 M ASETTAA VAATIMUKSIA ANTENNIURAKOINNILLE Toiminnanjohtaja Tauno Hovatta www.sant.fi Antenniasennukset kiinteistössä Sisältö: Määräys 65 A asettaa vaatimuksia antennien ja verkkojen

Lisätiedot

Sähköliittymä. Tapio Kallasjoki Tapio Kallasjoki 2017

Sähköliittymä. Tapio Kallasjoki Tapio Kallasjoki 2017 Sähköliittymä Tapio Kallasjoki 2016 Sähköliittymän käsitteitä Liittymä Liittymällä tarkoitetaan sekä liittyjän oikeutta liittymissopimuksessa yksilöidyssä paikassa liittyä jakeluverkkoon että sopijapuolten

Lisätiedot

Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle. Tekninen toimi Tilakeskus

Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle. Tekninen toimi Tilakeskus OHJE 1 (5) 31.8.2011 rev2 LUOVUTUSKANSIOT JA HUOLTOKIRJA Luovutuskansiot Luovutuskansioita luovutetaan Tilaajalle 3 sarjaa. Ennen Tilaajalle luovutusta kansiot toimitetaan suunnittelijoille tarkastusta

Lisätiedot

Anlix Engineering & Innovation Electricity & Fire Safety

Anlix Engineering & Innovation Electricity & Fire Safety Engineering & Innovation Electricity & Fire Safety Sähkö & paloturvallisuus konseptiin kuuluvat ratkaisut Innovaatiot ja niiden tuotteistaminen Oy Ajokoirantie 5B, 02940 Espoo +358 40 849 2224 pentti.kautto@anlix.fi

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE 1. HALLINTOJÄRJESTELYT 1.1. Yleistä 1.2. Informointivelvollisuudet 1.3. Asioiden kirjaaminen 1.4. Työaikataulu 1.5. Piirustusaikataulu Työmaan

Lisätiedot

LUOVUTUSKANSIOT JA HUOLTOKIRJA

LUOVUTUSKANSIOT JA HUOLTOKIRJA 1 (5) 11.1.2018 LUOVUTUSKANSIOT JA HUOLTOKIRJA Luovutuskansiot Luovutuskansioita luovutetaan Tilaajalle 2 sarjaa. Ennen Tilaajalle luovutusta kansiot toimitetaan suunnittelijoille tarkastusta varten. Kansiot

Lisätiedot

Sähkötöiden tekeminen ja sähköpätevyystodistukset. Veli-Pekka Vitikka 3.11.2011

Sähkötöiden tekeminen ja sähköpätevyystodistukset. Veli-Pekka Vitikka 3.11.2011 Sähkötöiden tekeminen ja sähköpätevyystodistukset Veli-Pekka Vitikka 3.11.2011 Tästä säätely alkoi Antennityöoikeudet 1960 luvulla Sähköurakoitsijan rekisteröinti Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille

Lisätiedot

PALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO PALOÄSSÄT OY:N LAATIMA JA KEHITTÄMÄ

PALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO PALOÄSSÄT OY:N LAATIMA JA KEHITTÄMÄ PALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO PALOÄSSÄT OY:N LAATIMA JA KEHITTÄMÄ 30.07.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ... 3 2. TEHTÄVÄLUETTELON KÄYTTÖ... 3 2.1 PALKKIOMALLIT... 3 2.2 HUOMIOITAVAA

Lisätiedot

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 HATTULAN SEURAKUNTA LVI SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 1 1.1 RAKENNUSKOHDE 1 1.3 SUUNNITTELIJAT 1 1.4 HANKINNAN

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT

SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT Turvatekniikan keskus S5-2008 Tukes-ohje 1 (11) SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT JOHDANTO Sähköturvallisuussäädökset edellyttävät, että sähkötöiden johtajalla ja käytön johtajalla on oltava riittävä

Lisätiedot

OPAS RAKENNUKSEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEEN LAADIN- NASTA

OPAS RAKENNUKSEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEEN LAADIN- NASTA OPAS RAKENNUKSEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEEN LAADIN- NASTA 2 1 YLEISTÄ Tämä opas toimii ohjeena käyttö- ja huolto-ohjeen (kutsutaan myös huolto-ohjekirjaksi tai huoltokirjaksi) laadinnassa. Opas on rakenteeltaan

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI

HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI KATUVALAISTUS b 12.5.2015 / HM a 7.4.2015 / HM Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 03.12.2013 / HM 1 Katuvalaistus 2 Piirustukset

Lisätiedot

Sähkölaitteiden ja sähkölaitteistojen standardien mukainen dokumentointi

Sähkölaitteiden ja sähkölaitteistojen standardien mukainen dokumentointi Sähkötekninen standardointi Sähkölaitteiden ja sähkölaitteistojen standardien mukainen dokumentointi verkkosivustot : www.sesko.fi ja www.sfsedu.fi Luentomateriaali teknisen dokumentoinnin IEC standardeista

Lisätiedot

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA Palotarkastusinsinööri Tapio Stén Pirkanmaan pelastuslaitos, pvm. 27.9.2017 Pelastusviranomaisen rooli väestönsuojien

Lisätiedot

Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö. Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Tauno Hietanen Rakennusteollisuus RT

Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö. Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Tauno Hietanen Rakennusteollisuus RT Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Rakennusteollisuus RT RakMK luotiin 1970 luvun jälkipuoliskolla Rakennusteollisuus RT ry 2 Rakennusteollisuus

Lisätiedot

Huoltokirjan vaatimusten huomioiminen projektissa Versio 5 23.5.2012

Huoltokirjan vaatimusten huomioiminen projektissa Versio 5 23.5.2012 Huoltokirjan vaatimusten huomioiminen projektissa ersio 5 MUUTOKET ersio Muutos Päivämäärä/ Tekijä 2 Kohta 3 Huonetilatiedot siirretty kohdaksi 9 sekä tarkennettu laadittaviksi vain suurissa hankkeissa

Lisätiedot

Suunnittelun tarjouspyyntö

Suunnittelun tarjouspyyntö Suunnittelun tarjouspyyntö 12.2.2014 Indepro Oy/ Toimitusjohtaja, tekniikan tohtori Matti Kruus Matti Kruus Esityksen sisältö Hankkeen vaiheet ja hankkeen ositus Tehtäväluetteloiden käytön haasteet Suunnittelun

Lisätiedot

Case: Asuinkerrostalon sisäantennijärjestelmän toteutus. Seppo Seitsonen Orbion Consulting Oy Puh. 050 566 8200 seppo.seitsonen@orbionconsulting.

Case: Asuinkerrostalon sisäantennijärjestelmän toteutus. Seppo Seitsonen Orbion Consulting Oy Puh. 050 566 8200 seppo.seitsonen@orbionconsulting. Case: Asuinkerrostalon sisäantennijärjestelmän toteutus Seppo Seitsonen Orbion Consulting Oy Puh. 050 566 8200 seppo.seitsonen@orbionconsulting.fi Orbionin esittely Pohjoismainen, riippumaton, tietoliikennealan

Lisätiedot

LAATUA ASUINKIINTEISTÖJEN KUITUSISÄVERKKOIHIN

LAATUA ASUINKIINTEISTÖJEN KUITUSISÄVERKKOIHIN KUITUVERKON SUORITUSKYKYARVOJEN MERKITYS JA MITTAUS 8.11.2017 LAATUA ASUINKIINTEISTÖJEN KUITUSISÄVERKKOIHIN VILLE REINIKAINEN Sisältö Suorituskykyarvojen ja liittimien puhtauden merkitys käytännössä Mittauksen,

Lisätiedot

SAVUNPOISTOSUUNNITELMA

SAVUNPOISTOSUUNNITELMA SAVUNPOISTOSUUNNITELMA 25.5.2016 Muutos kappaleessa 5. Savunpoistopuhaltimien mallit muutettu. K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/rno Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.no SANEERAUS SAVUNPOISTOSUUNNITELMA

Lisätiedot

Joni Ahonkivi TEHTAAN NOUSUJOHTOKAAVIOIDEN PÄIVITYS

Joni Ahonkivi TEHTAAN NOUSUJOHTOKAAVIOIDEN PÄIVITYS Joni Ahonkivi TEHTAAN NOUSUJOHTOKAAVIOIDEN PÄIVITYS Sähkötekniikan koulutusohjelma 2015 TEHTAAN NOUSUJOHTOKAAVIOIDEN PÄIVITYS Ahonkivi, Joni Satakunnan ammattikorkeakoulu Sähkötekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

Maadoittaminen ja suojajohtimet

Maadoittaminen ja suojajohtimet Maadoittaminen ja suojajohtimet Tapio Kallasjoki 2/2016 Standardisarjan SFS 6000 ohjeita Kun sähköliittymää syötetään verkosta, joka sisältää PEN-johtimen on liittymään tehtävä maadoitus, jossa on maadoituselektrodi

Lisätiedot

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS KORJAUSRAKENTAMISESSA

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS KORJAUSRAKENTAMISESSA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS KORJAUSRAKENTAMISESSA Sähköturvallisuuden parantaminen rakennustyömaat 28.1.2014 Pentti Kaarakainen Sähkötyöturvallisuus korjausrakentamisessa Korjausrakentaminen voi olla luonteeltaan

Lisätiedot

NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI

NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI KIIMINGIN KUNTA 28.2.2011 NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI Työkohtainen työselitys Täydentää julkaisua InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat

Lisätiedot

Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella työskentelyä.

Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella työskentelyä. TYÖSELOSTUS Kohde Taitaja 2015 sähköasennus, semifinaali. Laajuus ja työskentelytavat Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella

Lisätiedot

RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta. Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos

RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta. Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos Lähdekirjallisuutta RIL 249-2009 Matalaenergiarakentaminen

Lisätiedot

OHJE TURVAVALAISTUKSEN KUNNOSSAPITO-OHJELMAN LAATIMISEKSI

OHJE TURVAVALAISTUKSEN KUNNOSSAPITO-OHJELMAN LAATIMISEKSI Ohje turvavalaistuksen kunnossapito-ohjelman laatimiseksi 1 OHJE TURVAVALAISTUKSEN KUNNOSSAPITO-OHJELMAN LAATIMISEKSI Ohje turvavalaistuksen kunnossapito-ohjelman laatimiseksi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TURVAVALAISTUS...3

Lisätiedot

Tulosyksikköohje 4 03 15.01.2014

Tulosyksikköohje 4 03 15.01.2014 Vahvistus pvm 17.02.2006 Sivu 1(6) Tämä ohje kumoaa aikaisemmat paloilmoitusjärjestelmän liittämisestä hätäkeskukseen annetut ohjeet ja ohje astuu voimaan välittömästi. PALOILMOITINLAITTEEN LIITTÄMINEN

Lisätiedot

Valaisimet. Ateljé- Lyktan Ateljé- Lyktan

Valaisimet. Ateljé- Lyktan Ateljé- Lyktan 35 30 30 32 33 k 33 35 T6 35 45 at 40 30 sä 35.tie 40 Pp 40 40 10 allas 20kV 45 30 40 -tie Pp 45 41 20 25 40 50 www.sweco.fi Kohde: LIEDON KUNTA Sisältö: PYLVÄSLUETTELO Suunn: 21.3.2014 / JJUS Tark: VANHALINNAN

Lisätiedot

Paloilmoittimen toteutuspöytäkirja

Paloilmoittimen toteutuspöytäkirja Paloilmoittimen toteutuspöytäkirja OSA 1 PERUSTIEDOT Kohde Nimi Kohdenro Omistaja/ haltija ennen luovutusta Omistaja/haltija Omistaja/ haltija luovutuksen jälkeen Omistaja/haltija Vakuutusyhtiö Vakuutusyhtiö

Lisätiedot

TAMPEREEN ALUEEN ULKOVALAISTUKSEN SUUNNITTELUOHJE

TAMPEREEN ALUEEN ULKOVALAISTUKSEN SUUNNITTELUOHJE TAMPEREEN ALUEEN ULKOVALAISTUKSEN SUUNNITTELUOHJE katu-, tie-, puisto- ja torialueiden valaistus 1. YLEISSUUNNITELMA 2. TOTEUTUSSUUNNITELMA 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISSUUNNITELMA 1.1. YLEISTÄ 1.2. VALAISTUSLUOKKIEN

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA?

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? JulkisivuROADSHOW Oulu: JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? Radisson Blu Hotel, 8.10.2015 Mikko Tarri, yksikönjohtaja / korjaussuunnittelu A-Insinöörit Suunnittelu Oy Esityksen sisältö Julkisivusaneeraus

Lisätiedot

Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko

Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakennuslupapäätös Rakennuslupapäätöksen tekee rakennustarkastaja. Rakennuslupapäätös annetaan ns. julkipanon jälkeen ( 14 vrk oikaisuvaatimusaika

Lisätiedot

ANTENNIALAN TEKNIIKKAPÄIVÄ Rantasipi Hyvinkää, 8.11.2012

ANTENNIALAN TEKNIIKKAPÄIVÄ Rantasipi Hyvinkää, 8.11.2012 ANTENNIALAN TEKNIIKKAPÄIVÄ Rantasipi Hyvinkää, 8.11.2012 KAAPELIEN PALOTURVALLISUUS JA PALOKATKOT Esityksen sisältö: paloturvallisuutta koskevat määräykset kaapelit palokatkot 1 RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUS

Lisätiedot

1. Yleistä Katso RT 92-10774 sekä ST - 53.11 JOHDANTO / YLEISTÄ

1. Yleistä Katso RT 92-10774 sekä ST - 53.11 JOHDANTO / YLEISTÄ 1 (6) SÄHKÖNKÄYTTÄJÄN MUUNTAMO Sähkönkäyttäjän muuntamon suunnittelussa ja rakentamisessa käytetään ohjetta RT 92-10774 MUUNTAMOTILA RAKENNUKSESSA sekä ohjetta ST 53.11 KAAPELILIITÄNTÄISET SÄHKÖNKÄYTTÄJÄN

Lisätiedot

Hyvä KNX-automaatiosuunnitelma osana sähkösuunnitelmaa

Hyvä KNX-automaatiosuunnitelma osana sähkösuunnitelmaa Hyvä KNX-automaatiosuunnitelma osana sähkösuunnitelmaa Antti Lehtinen Suunnittelutoimisto Hakala Oy Koskitie 3 32700 Huittinen antti.lehtinen@shakala.fi Sähkösuunnittelijat NSS ry KNX Finland ry KNX: The

Lisätiedot

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015 Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue 1.3

Lisätiedot

RYHTIWEB HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO

RYHTIWEB HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO RYHTIWEB HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO 2 Sisällys SISÄLLYS... 2 1 RYHTIWEB HUOLTOKIRJA... 3 2 RYHTIWEB HUOLTOKIRJAN LAATIMINEN... 3 2.1 LAITTEISTO JA OHJELMISTOVAATIMUKSET... 3 2.2 UUDEN

Lisätiedot

Rakentamismääräyskokoelma

Rakentamismääräyskokoelma Rakentamismääräyskokoelma Osa B1 Kantavat rakenteet Määräykset ja ohjeet 2010 Huom! Esitys perustuu B1-ehdotuksen 22.11.2010 olevaan versioon. Muutokset ovat hyvin mahdollisia. B-sarjan uudistustyön periaatteet

Lisätiedot

Määräys KIINTEISTÖN SISÄJOHTOVERKOSTA. Annettu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 2008

Määräys KIINTEISTÖN SISÄJOHTOVERKOSTA. Annettu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 2008 1 (10) Määräys KIINTEISTÖN SISÄJOHTOVERKOSTA Annettu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 2008 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003) 129 :n nojalla:

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN SISÄVERKOT - hyvät asennustavat. Harri Mutanen

KIINTEISTÖJEN SISÄVERKOT - hyvät asennustavat. Harri Mutanen KIINTEISTÖJEN SISÄVERKOT - hyvät asennustavat Harri Mutanen ORBIS OY Perustettu 1949 Suomalainen perheyritys Maahantuonti ja oma valmistus Työntekijöitä 50 Liikevaihto 7,8 MEUR (2015) Toimipisteet Vantaa,

Lisätiedot

SFS-käsikirja 670-1. Johdanto. 1. Yleistä standardoinnista

SFS-käsikirja 670-1. Johdanto. 1. Yleistä standardoinnista SFS-käsikirja 670-1 Johdanto 1. Yleistä standardoinnista 2. Standardien rooli Tämän SFS-käsikirjan standardien alkuperäistekstit on valmisteltu Eurooppalaisissa CENELEC -järjestön standardointikomiteassa

Lisätiedot

Kylmämestarin erikoisammattitutkinto 6. Teollisen kylmän kylmäsuunnittelu

Kylmämestarin erikoisammattitutkinto 6. Teollisen kylmän kylmäsuunnittelu Kylmämestarin erikoisammattitutkinto 6. Teollisen kylmän kylmäsuunnittelu Dnro 67/011/2015 Sisällys 1. Teollisen kylmän suunnittelu... 2 1.1 Ammattitaitovaatimukset ja ammattitaidon osoittaminen... 2 1.2

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi

Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Asuinkiinteistön sisäverkon uudistus SANT ry:n kevätinfo 16.4.2014

Asuinkiinteistön sisäverkon uudistus SANT ry:n kevätinfo 16.4.2014 Asuinkiinteistön sisäverkon uudistus SANT ry:n kevätinfo 16.4.2014 Toiminnanjohtaja Tauno Hovatta Satelliitti ja antenniliitto SANT ry www.sant.fi Sisältö Vanhan antenni ja sisäjohtoverkon uudistus määräyksen

Lisätiedot

Sähkötekniikan peruskäsitteet Osa 1 Jännite

Sähkötekniikan peruskäsitteet Osa 1 Jännite Sähkötekninen standardointi Sähkötekniikan peruskäsitteet Osa 1 Jännite www.sesko.fi ja www.sfsedu.fi 1 Suure ja yksikkö Jännite on kansainvälisen suurejärjestelmän (ISQ) johdannaissuure ja sen tunnus

Lisätiedot

Rakentamisen laadun prosessi

Rakentamisen laadun prosessi Rakentamisen laadun prosessi Työn suunnittelu Työmaan toimintasuunnitelma Työn toteutus Rakenne- tai työvaihekohtainen laaturaportti Urakkakohtainen laaturaportti Työnaikainen laadunvarmistus Poikkeamaraportti

Lisätiedot

Paloilmoittimet. Paloseminaari 17 - Paloturvallisuus ja standardisointi 11.2.2015, Espoo. Palonilmaisualan yhdistys ry Matti Helkamo

Paloilmoittimet. Paloseminaari 17 - Paloturvallisuus ja standardisointi 11.2.2015, Espoo. Palonilmaisualan yhdistys ry Matti Helkamo Paloilmoittimet Paloseminaari 17 - Paloturvallisuus ja standardisointi 11.2.2015, Espoo Palonilmaisualan yhdistys ry Matti Helkamo 1 Palonilmaisualan yhdistys ry Palonilmaisualan yhdistys ry on perustettu

Lisätiedot

Standardit tutuksi Standardit osana tekniikan osaajan ammattitaitoa. Kokemäkijokilaakson ammattiopisto 17.09.2007 Sinikka Hieta-Wilkman

Standardit tutuksi Standardit osana tekniikan osaajan ammattitaitoa. Kokemäkijokilaakson ammattiopisto 17.09.2007 Sinikka Hieta-Wilkman Standardit tutuksi Standardit osana tekniikan osaajan ammattitaitoa Kokemäkijokilaakson ammattiopisto 17.09.2007 Sinikka Hieta-Wilkman Standardit - mistä kaikki sai alkunsa? Napoleonin taistelu Waterloossa

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy SIUNTION KUNTA SUNNANVIKIN KAAVA-ALUE KATUVALAISTUS. Projekti n:o P14185 SÄHKÖSELOSTUS. Urakkalaskentaa varten

FCG Finnish Consulting Group Oy SIUNTION KUNTA SUNNANVIKIN KAAVA-ALUE KATUVALAISTUS. Projekti n:o P14185 SÄHKÖSELOSTUS. Urakkalaskentaa varten FCG Finnish Consulting Group Oy SKT1700 SIUNTION KUNTA SUNNANVIKIN KAAVA-ALUE KATUVALAISTUS Projekti n:o P14185 SÄHKÖSELOSTUS Urakkalaskentaa varten FCG Finnish Consulting Group Oy SÄHKÖSELOSTUS I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT

SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT S5-2011 1 (11) SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT JOHDANTO Sähköturvallisuussäädökset edellyttävät, että sähkötöiden johtajalla ja käytön johtajalla on oltava riittävä kelpoisuus, joka osoitetaan arviointilaitoksen

Lisätiedot

ELIEL SAARISEN TIEN TUNNELI. SÄHKÖLAITTEISTON tarkastus ja huolto-ohjelma

ELIEL SAARISEN TIEN TUNNELI. SÄHKÖLAITTEISTON tarkastus ja huolto-ohjelma ELIEL SAARISEN TIEN TUNNELI SÄHKÖLAITTEISTON tarkastus ja huolto-ohjelma Sivu 2 (16) ELIEL SAARISENTIEN TUNNELI SÄHKÖLAITTEISTON RKASTUS- JA HUOLTO-OHJELMA Laitteiston haltija: Käytön johtaja Puhelin YSP

Lisätiedot

Palonilmaisulaitteita suunnittelevan, asentavan ja/tai huoltavan liikkeen hyväksyminen. FK 2009-12 (fi)

Palonilmaisulaitteita suunnittelevan, asentavan ja/tai huoltavan liikkeen hyväksyminen. FK 2009-12 (fi) hyväksyminen FK 2009-12 (fi) 1/6 hyväksyminen 1. TARKOITUS... 2 2. MENETTELY... 2 3. VAATIMUKSET... 2 3.1 Suunnittelu-, asennus- ja huolto-ohjeet...3 3.2 Vastuu suunnittelusta, asennuksesta ja huollosta...3

Lisätiedot

KILPAILUTEHTÄVÄN ARVIOINTI

KILPAILUTEHTÄVÄN ARVIOINTI Taitaja2012 406 Sähköasennus Finaali, TEHTÄVÄ 2 KUVAUS TYÖTEHTÄVÄSTÄ Asennuskohteena on pumppaamo kiinteistö. Kiinteistöön asennetaan kiinteistön ohjaus- ja valvontajärjestelmä sekä sähkölämmittimet oheisten

Lisätiedot

Ohje S10-2011 1.6.2011 1 (6)

Ohje S10-2011 1.6.2011 1 (6) Ohje S10-2011 1.6.2011 1 (6) SÄHKÖLAITTEISTOJEN TURVALLISUUTTA JA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUTTA KOSKEVAT STANDARDIT 1 Yleistä Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 1193/1999 (muut. 517/2011) koskee sähkölaitteistojen

Lisätiedot

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle OPAS OMAKOTITALON rakentajalle RAKENTAJAN 1. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa oleellisimpia neuvoja omakotitalorakentajalle sähköistämiseen liittyvissä asioissa. Tarkempia tietoja sähköliittymän rakentamisesta,

Lisätiedot

Määräys 65 TVantennivastaanoton. vaatimukset. Antennialan tekniikkapäivä Yrjö Hämäläinen

Määräys 65 TVantennivastaanoton. vaatimukset. Antennialan tekniikkapäivä Yrjö Hämäläinen Määräys 65 TVantennivastaanoton vaatimukset Antennialan tekniikkapäivä 31.10.2013 Yrjö Hämäläinen Miksi uudet vaatimukset on annettu? Aiemmin ei ole ollut vähimmäisvaatimuksia» Ongelmatilanteissa asiakkaita

Lisätiedot

FK esittää standardiehdotuksen jatkotyöstöön oheisessa kommenttilomakkeessa esitettyjä muutosehdotuksia:

FK esittää standardiehdotuksen jatkotyöstöön oheisessa kommenttilomakkeessa esitettyjä muutosehdotuksia: Lausunto () 3.5.03 Julkinen Lehto Raimo Turvallisuus ja Infra Öljyalan Keskusliitto Standardiehdotus SFS 3357 PALAVIEN NESTEIDEN VARASTON SAMMUTUS- JA PALONTORJUNTAKALUSTO Lausuntopyyntö 6/3,.4.03 FK LAUSUNTO

Lisätiedot

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus 9.12.2014 Yli-insinööri Jukka Bergman Asetus kantavista rakenteista ja asetus pohjarakenteista Esittäjän

Lisätiedot

Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit

Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit - Mitä betoninormeihin (rakentamiskokoelmaan) jää jäljelle - Mitä suunnittelijan tulee tietää tuotestandardeista

Lisätiedot

Jussi Niemelä KESKUSKAAVIOIDEN DOKUMENTOINTI SEKÄ PÄIVITTÄMINEN KARTOITTAJAN NÄKÖKULMASTA

Jussi Niemelä KESKUSKAAVIOIDEN DOKUMENTOINTI SEKÄ PÄIVITTÄMINEN KARTOITTAJAN NÄKÖKULMASTA Jussi Niemelä KESKUSKAAVIOIDEN DOKUMENTOINTI SEKÄ PÄIVITTÄMINEN KARTOITTAJAN NÄKÖKULMASTA Sähkötekniikan koulutusohjelma 2015 KESKUSKAAVIOIDEN DOKUMENTOINTI SEKÄ PÄIVITTÄMINEN KARTOITTAJAN NÄKÖKULMASTA

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 20.5.2013 Järvenpään kaupunki työ nro 5582 Eltel Networks Oy työ nro JK-U382 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä

Lisätiedot

1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni.

1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. www.ren.fi Rakentajan opas 2013 1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. 1. Tontilla olevat kaapelit Ennen

Lisätiedot

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat. INFRASAUNAN ASENNUSOHJE Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.fi INFRASAUNA + YHDISTELMÄSAUNA INFRASAUNAN ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET

Lisätiedot

837/ /2017 Tela SÄHKÖSELITYS

837/ /2017 Tela SÄHKÖSELITYS 837/10.03.02/2017 Tela 2.5.2017 39 SÄHKÖSELITYS SÄHKÖTOIMISTO RAIMO PEHKONEN OY Iitin kunta Kausalan koulu Äänentoisto- ja koulujärjestelmän uudistaminen 2017 12.04.2017 A. ESITIEDOT TYÖKOHDE JA SEN SIJAINTI

Lisätiedot

Pientalorakentajan opas

Pientalorakentajan opas Pientalorakentajan opas 1. Ota rohkeasti yhteyttä Forssan Verkkopalvelut Oy:n henkilökuntaan Saat neuvoja ja opastusta sähköistyksen ja tarvittavan sähköliittymän toteuttamisesta. Samalla varmistat sähkön

Lisätiedot

Uusi työkalu käyttöputkistojen suunnitteluun ja rakentamiseen standardin SFS-EN 15001-1 pääkohdat

Uusi työkalu käyttöputkistojen suunnitteluun ja rakentamiseen standardin SFS-EN 15001-1 pääkohdat Uusi työkalu käyttöputkistojen suunnitteluun ja rakentamiseen standardin SFS-EN 15001-1 pääkohdat Lyhenteitä SFS CEN EN pren TC Esimerkki: Suomen Standardisoimisliitto SFS ry (tai sen vahvistama standardi)

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA... 3 2 TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA... 4 3 TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 4 TURVALLISUUSSELVITYKSEN RAKENNE... 6 5

Lisätiedot

Valaistussaneerauksen Toimivuus- ja tuotevaatimukset 29.2.2012

Valaistussaneerauksen Toimivuus- ja tuotevaatimukset 29.2.2012 Valaistussaneerauksen Toimivuus- ja tuotevaatimukset 29.2.2012 UO Liite 1 1 Sisältö 1 URAKAN MÄÄRITTELY 1 1.1 Valaistavat tieosat ja valaistusluokat 1 1.2 Purettavat valaistukset 1 2 TOIMINNALLISET LAATUVAATIMUKSET

Lisätiedot

Tervetuloa pohtimaan paloilmoittimia. Toivottaa Kari Koskela@spek.fi

Tervetuloa pohtimaan paloilmoittimia. Toivottaa Kari Koskela@spek.fi Tervetuloa pohtimaan paloilmoittimia Toivottaa Kari Koskela@spek.fi 29.11.2012 Paloilmoittimen toteutus Esisuunnittelu Rakennushankkeeseen ryhtyvä - Toteutuspöytäkirja Suunnittelu Yleensä sähkösuunnittelija

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma. Mikael Partanen VAATIMUSMÄÄRITTELYT

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma. Mikael Partanen VAATIMUSMÄÄRITTELYT POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma Mikael Partanen VAATIMUSMÄÄRITTELYT Opinnäytetyö Syyskuu 2011 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 KÄSITTEET... 3 2.1 Kiinteistöautomaatio... 3 2.2

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

30 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (7) Näytön kuvaus Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä sähköasennustekniikan töitä sähkö- ja energiatekniikan

Lisätiedot

Standardiehdotus SESKO 271-11 309-11 Lausuntopyyntöä varten Ehdotus SFS 6000:2012 Pienjännitesähköasennukset

Standardiehdotus SESKO 271-11 309-11 Lausuntopyyntöä varten Ehdotus SFS 6000:2012 Pienjännitesähköasennukset SÄHKÖTURVALLISUUSKOULUTUKSET Sivu 1 / 8 Jouni Känsälä / JKä Standardiehdotus SESKO 271-11 309-11 Lausuntopyyntöä varten Ehdotus SFS 6000:2012 Pienjännitesähköasennukset STANDARDIN UUSIMISEN TAUSTAA SFS

Lisätiedot

Jäähallien valaistus

Jäähallien valaistus Jäähallien valaistus Mika Saari www.licon-at.fi LiCon-AT Oy Ulko- ja urheiluvalaistukseen erikoistunut konsulttitoimisto Toiut 13 vuotta markkinoilla Henkilöstöä 10 suunnittelijaa Hyvinkää Espoo Tampere

Lisätiedot