Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 1"

Transkriptio

1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Valtuusto Aika Maanantai klo 19:00-20:00 Paikka Kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Saapuvilla olleet et Poissa olleet et Muut saapuvilla olleet Mustonen Mikko Halonen Ester Huttunen Jorma Huusko Senja Hynynen Vesa Kainulainen Helena Kauppinen Teuvo Kuittinen Jyri Kurtelius Eero Laukkanen Allan Mykkänen Juha Mähönen Esa Partanen Ilpo Partanen Kari Partanen Usko Raatikainen Eero Ruotsalainen Olavi Rönkkö Janne Savolainen Riitta Suokonautio Markku Tervo Kirsti Tuovinen Merja Ulmanen Tuula Vatanen Risto Vornanen Kari Eskelinen Timo Komulainen Juha Kärkkäinen Ilpo Niskanen Soile Rytkönen Seppo Mäkinen Simo Suomalainen Eeva puheenjohtaja Keskustan 2. varavaltuutettu Perussuomalaisten 1. varavaltuutettu Keskustan 4. varavaltuutettu Keskustan 1. varavaltuutettu kunnanjohtaja pöytäkirjanpitäjä, kunnansihteeri Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat :t Pöytäkirjantarkastajiksi nimettiin Juha Mykkänen ja Ilpo Partanen. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Mikko Mustonen puheenjohtaja Eeva Suomalainen pöytäkirjanpitäjä

2 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastettu Sonkajärvellä Juha Mykkänen Ilpo Partanen Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, on pidetty ylei ses ti nähtävänä kunnanviraston yhteispalvelupisteessä perjantaina klo palvelusihteeri Pirjo Rönkkö

3 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Käsiteltävät asiat Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Sivu Pöytäkirjantarkastajien valinta 27 Vuoden 2015 talousarvion muutos/hynylän jätevedenpumppaamo-ent. jätevedenpuhdistamo runkovesilinjan saneeraus 28 Vuoden 2015 talousarvion muutos/nallemuorin henkilökunnan parkkialueen peruskorjaus Kauppilanmäen vesiosuuskunnan vesihuoltoavustus 8 30 Savolinum Oy:n lainan takausajan pidentäminen Talousarvion toteumaraportti /välitilinpäätös Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Toimivalta kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa vuosina Luottamustoimien täyttäminen Juhani Tommilan tilalle Eron myöntäminen Juha Komulaiselle luottamustoimista Eron myöntäminen Eija Peterille luottamustoimista Keskusvaalilautakunnan varapuheenjohtajan valinta Keskustan varavaltuutetut Muut asiat 27

4 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2015 talousarvion muutos/hynylän jätevedenpumppaamoent. jä te ve den puh dis ta mo runkovesilinjan saneeraus 241/ /2015 Tekninen lautakunta Valmistelija: kunnaninsinööri Sonkajärven jäteveden runkolinjan linjasaneeraus oli suunniteltu to teu tetta vak si välille Sonkalinnan jätevedenpumppaamo ja entinen jä te ve denpuh dis ta mon pumppaamo vuonna Keväällä jätevesilinjalla oli put kirik ko, joka saatiin korjattua. Hankkeen kiireellisyyttä tarkistettiin valtuuston ta lous ar vio se mi naa ris sa ja linjasaneeraustyöt aikaistetaan tälle vuo del le Savo-Karjalan Vesi- ja Ympäristösuunnittelu Oy on laatinut kor jaus suun nitel mat. Urakkatarjoukset on tarkoitus pyytää elokuussa ja työt käynnistää syys kuus sa. Hankkeelle oli varattu vuodelle 2016 investointimäärärahaa , alv 0 %. esitys Kunnaninsinööri: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuus tol le, että Hynylän jätevedenpumppaamon ja ent. jä te ve den puh dis tamon välinen runkojätevesilinjan saneeraus aikaistetaan vuodelle 2015 ja hank keel le esitetään talousarviomuutoksena määräraha , alv 0 % vuoden 2015 investointiosaan. Lisäksi tekninen lautakunta esittää, että hankkeen kilpailutus voidaan käyn nis tää elokuussa ehdollisena. Tekninen lautakunta: Tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen. Kunnanhallitus esitys Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Hynylän jätevedenpumppaamon ja ent. jätevedenpuhdistamon välinen runkojätevesilinjan saneeraus ai kais tetaan vuodelle 2015 ja hankkeelle esitetään talousarviomuutoksena mää rära ha , alv 0 % vuoden 2015 investointiosaan. Asian käsittely: Kunnaninsinööri Jari Sihvonen oli kunnanhallituksen kuulta va na asian käsittelyyn liittyen. Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

5 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Valtuusto esitys Valtuusto päättää, että Hynylän jätevedenpumppaamon ja ent. jä te ve denpuh dis ta mon välinen runkojätevesilinjan saneeraus aikaistetaan vuodelle 2015 ja hankkeelle myönnetään talousarviomuutoksena määräraha , alv 0 % vuoden 2015 investointiosaan. Valtuusto: Valtuusto yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

6 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2015 talousarvion muutos/nallemuorin henkilökunnan parkkialueen pe rus kor jaus / /2015 Tekninen lautakunta Valmistelija: kunnaninsinööri Sonkajärven Nallemuorin päiväkoti on toiminut vuodesta 1994 alkaen. Ulko puo li sil ta osiltaan rakennukseen on tehty julkisivukorjauksia sekä iv-kana vis ton puhdistus. Kesäkauden 2015 aikana rakennukseen on toteutettu si sä il ma kor jauk sia. Työt toteutti Rakennusliike Niilo Huttunen Oy ja lvi-korjauk set Iisalmen Putkiasennus Oy. Päiväkodin kiinniolon aikana päätettiin korjata henkilökunnan pahoin rou tinut parkkialue ja parantaa ko. alueen sadevesiviemäröintiä. Parkkialuetta laa jen net tiin, jotta roskakatos saatiin paremmin toimivalle alueelle ja au tojen huonokuntoisia sähkölämmityspylväitä uusittiin. Nallemuorin päiväkodin korjaustöiden tavoitteellinen toteutusaika oli , jolloin päiväkoti oli kiinni. Hankkeen toteutus käyn nis tettiin kiireellisenä, jotta korjaustöiden toteutus ei vaikeuta päiväkodin elokuun alussa käynnistyviä toimintoja. Työt on teetetty kilpailutetuilla kunnallisteknisillä yksikköhinnoilla ja töiden to teut ta ja na on ollut Ylä-Savon Sora Ay. Asfaltoinnin teki SL Asfaltti Oy. Inves toin tiin oli vuodelle 2016 varattu , alv 0 %. esitys Kunnaninsinööri: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuus tol le, että Nallemuorin päiväkodin henkilökunnan parkkialueen pe ruskor jauk seen hyväksytään määräraha , alv 0 % ta lous ar vio muu tokse na vuoden 2015 investointiohjelmaan. Työt on toteutettu aikana. Tekninen lautakunta: Tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen. Kunnanhallitus Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Nallemuorin päiväkodin hen ki lökun nan parkkialueen peruskorjaukseen hyväksytään määräraha , alv 0 % talousarviomuutoksena vuoden 2015 investointiohjelmaan. Asian käsittely: Kunnaninsinööri Jari Sihvonen oli kunnanhallituksen kuulta va na asian käsittelyyn liittyen. Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

7 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Valtuusto esitys Valtuusto päättää, että Nallemuorin päiväkodin henkilökunnan park ki alueen peruskorjaukseen hyväksytään määräraha , alv 0 % ta lous arvio muu tok se na vuoden 2015 investointiohjelmaan. Valtuusto: Valtuusto yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

8 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Kauppilanmäen vesiosuuskunnan vesihuoltoavustus 245/ /2015 Tekninen lautakunta Valmistelija: kunnaninsinööri Kauppilanmäen vesiosuuskunta on jättänyt päivätyn ve si huol toavus tus ha ke muk sen. Kauppilanmäen vesiosuuskunnan vaikutusalueella on asuinkiinteistöjä 28 kpl ja elinkeinon harjoittamiseen liittyviä kiinteistöjä 22 kpl. Hankehakemus on jatkohakemus vuodelle 2013 myönnettyyn päätök seen, jossa toteutui Multamäen ylävesisäiliö ja paineenkorotusasema. Vuodelle 2013 toteutuneet työt ja kustannukset alittuivat valtion hy väk symäs tä kustannusarviosta noin eur, minkä johdosta on laadittu ve siosuus kun nan jatkohakemus avoimeksi jääneelle rahoitusosuudelle. Kauppi lan mä en vesiosuuskunnan jatkohakemus sisältää mm. pai neen ko ro tusase mien mittaus- ja hälytysjärjestelmien lisäyksen ja desinfiointiin liittyvän huuh te lu kai von hankinnan. Lisäksi suunnitelmissa on muun muassa varautumissuunnitelman teko sekä varavoimakoneiden (2 kpl) hankinta. Jatkohanke on hyväksytty Pohjois-Sa von Ely-keskuksessa (muutospäätös ). Suun nitel man mukaiset työt toteutetaan välisenä aikana. Valtuusto on päättänyt , että vesiosuuskuntien ja -yh tymien sekä yksityistalouksien vesihuoltohankkeita avustetaan toteutuneiden ra ken ta mis kus tan nus ten osalta 20 %, euron (sis. alv 24 %) oma vastuun ylittävältä osalta sekä vesihuoltohankkeiden toteutuneiden suun nit telu kus tan nus ten osalta 80 %. Vesihuoltohankkeista, joiden kustannusarvio on yli eur (alv 0 %) päätetään kunnanhallituksessa ja valtuustossa. Han ke on tarpeellinen erityisesti alueen elinkeinotoiminnan turvaamiseksi ja veden toimintavarmuuden parantamiseksi. esitys Kunnaninsinööri: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Kauppilanmäen vesiosuuskunnalle myönnetään vesiosuuskunnan esittä män kustannusarvion eur (alv 24 %) mukaan vesihuoltoavustusta ra ken ta mi sel le 20 % toteutuneista kustannuksista euron (sis. alv 24 %) suuruisen omavastuun ylittävältä osalta enintään eur (sis. alv 24 %). Hankkeen kustannusarvio: euroa Vesihuoltoavustuksen enimmäismäärä: euroa (20 % x ) Omavastuu: euroa Vesihuoltoavustuksen määrä (enintään): euroa Avustuksen maksamiseen käytettävä määrärahalisäys esitetään ka tet tavak si arvioidulla verotulojen lisäyksellä. Avustus esitetään maksettavaksi kun nan hal li tuk sen ja valtuuston toimielimen kustannuspaikalta avustukset 1225.

9 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Ennen lopullisen avustuksen maksamista on toimitettava ve si huol to suun nitel ma ja maksutositteet tai muu luotettava selvitys toteutuneista suun nit telu- ja rakentamiskustannuksista valtuuston päätöksen mu kai ses ti. Kunnan antama suunnittelu-, valvonta- ym. apu huomioidaan avus tuk sen lopullisessa maksatuksessa niin suunnittelun kuin ra ken ta misen kin osalta. Tekninen lautakunta: Tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen. Kunnanhallitus esitys Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Kauppilanmäen vesiosuuskunnalle myön ne tään vesiosuuskunnan esittämän kustannusarvion eur (alv 24 %) mukaan vesihuoltoavustusta rakentamiselle 20 % toteutuneista kus tan nuk sis ta euron (sis. alv 24 %) suuruisen omavastuun ylit tä vältä osalta enintään eur (sis. alv 24 %). Hankkeen kustannusarvio: euroa Vesihuoltoavustuksen enimmäismäärä: euroa (20 % x ) Omavastuu: euroa Vesihuoltoavustuksen määrä (enintään): euroa Avustuksen maksamiseen käytettävä määrärahalisäys esitetään ka tet tavak si arvioidulla verotulojen lisäyksellä. Avustus esitetään maksettavaksi kun nan hal li tuk sen ja valtuuston toimielimen kustannuspaikalta avustukset Ennen lopullisen avustuksen maksamista on toimitettava ve si huol to suun nitel ma ja maksutositteet tai muu luotettava selvitys toteutuneista suun nit telu- ja rakentamiskustannuksista valtuuston päätöksen mu kai ses ti. Kunnan antama suunnittelu-, valvonta- ym. apu huomioidaan avus tuk sen lopullisessa maksatuksessa niin suunnittelun kuin ra ken ta misen kin osalta. Asian käsittely: Kunnaninsinööri Jari Sihvonen oli kunnanhallituksen kuulta va na asian käsittelyyn liittyen. Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen. Valtuusto esitys Valtuusto päättää, että Kauppilanmäen vesiosuuskunnalle myönnetään vesi osuus kun nan esittämän kustannusarvion eur (alv 24 %) mukaan

10 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto ve si huol to avus tus ta rakentamiselle 20 % toteutuneista kustannuksista euron (sis. alv 24 %) suuruisen omavastuun ylittävältä osalta enintään eur (sis. alv 24 %). Hankkeen kustannusarvio: euroa Vesihuoltoavustuksen enimmäismäärä: euroa (20 % x ) Omavastuu: euroa Vesihuoltoavustuksen määrä (enintään): euroa Avustuksen maksamiseen käytettävä määrärahalisäys katetaan arvioidulla ve ro tu lo jen lisäyksellä. Avustus maksetaan kunnanhallituksen ja val tuuston toimielimen kustannuspaikalta avustukset Ennen lopullisen avustuksen maksamista on toimitettava ve si huol to suun nitel ma ja maksutositteet tai muu luotettava selvitys toteutuneista suun nit telu- ja rakentamiskustannuksista valtuuston päätöksen mu kai ses ti. Kunnan antama suunnittelu-, valvonta- ym. apu huomioidaan avus tuk sen lopullisessa maksatuksessa niin suunnittelun kuin ra ken ta misen kin osalta. Oheismateriaali Valtuusto: Valtuusto yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen. Kauppilanmäen vesiosuuskunnan vesihuoltoavustushakemus

11 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Valtuusto Savolinum Oy:n lainan takausajan pidentäminen 282/ /2015 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Kunta on takaajana Savolinum Oy:n lainassa FI Lainan pääoma oli ,67 euroa. Lainan viimeinen mak su päivä nykyisen maksuohjelman mukaan on Savolinum Oy on päättänyt kokouksessaan esittää Sonkajärven kun nal le takausajan pidentämistä yhdellä vuodella. Järjestelyn tar koi tuk sena on rahoittaa hakelämpölaitoksen kattilan uusiminen. Kattilan vaih ta misen hinta on noin euroa ja rahoitus voitaisiin toteuttaa lainan maksu oh jel maa pidentämällä. Mikäli maksuohjelman muutos hyväksytään, on lainan viimeinen mak supäi vä esitys Kunnansihteeri: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Savolinum Oy:n lainan FI maksuohjelman pidentämisen yhdellä vuodella. Lai nan korot maksetaan maksuohjelman mukaan. Asian käsittely: Eero Kurtelius, Simo Mäkinen ja Markku Suokonautio ilmoit ti vat olevansa esteellisiä asiaan yhteisöjääviyden perusteella ja he pois tui vat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pu heenjoh ta ja na tämän pykälän ajan toimi kunnanhallituksen ensimmäinen va rapu heen joh ta ja Helena Kainulainen. Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen. Valtuusto esitys Valtuusto hyväksyy Savolinum Oy:n lainan FI mak suoh jel man pidentämisen yhdellä vuodella. Lainan korot maksetaan mak suoh jel man mukaan. Asian käsittely: Eero Kurtelius, Simo Mäkinen, Usko Partanen ja Markku Suo konautio ilmoittivat olevansa esteellisiä asiaan yhteisöjääviyden pe rusteel la ja he poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Valtuusto: Valtuusto yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen. Oheismateriaali Savolinum Oy:n yhtiökokouksen pöytäkirjanote Savolinum Oy:n tilinpäätös 2014

12 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Valtuusto Talousarvion toteumaraportti /välitilinpäätös 128/ /2015 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Sisäisen valvonnan yleisohjeen mukaan talousarvion toteutumisesta on rapor toi ta va vähintään joka toinen kuukausi toimielimille ja kun nan hal li tuk selle. Seurantaraporttiin on vähintään kerran vuodessa sisällytettävä arvio toimin nal lis ten tavoitteiden saavuttamisesta tulosalueittain. Toimielimien laatimien talousarvion toteumaraporttien perusteella on laadit tu Sonkajärven kunnan talousarvion toteumaraportti (välitilinpäätös) ajalta Välitilinpäätöksessä on selvitetty myös tavoitteiden toteu tu mis ta kyseisenä ajankohtana. Lisäksi välitilinpäätös sisältää in vestoin ti osan, tuloslaskelman, rahoitusosan ja taseen toteuman Välitilinpäätöksen mukaan koko kunnan toimintatulojen toteuma oli 48,9 %, toimintamenojen 50,9 % ja toimintakatteen 51,2 %. Tu los las kelman verotulojen kertymä oli 6,8 milj. euroa eli 53,7 %. Verojen ker ty mäs sä on huomioitava loppuvuonna tilityksistä vähennettävät ve ronpa lau tuk set ja mahdolliset verotulojen oikaisut. Valtionosuuksien kertymä oli 51,7 %. Vuosikate oli 1,3 milj. euroa, tilikauden tulos 0,7 milj. euroa ja tilikauden ylijää mä 0,8 milj. euroa. Investointihankkeita on toteutettu ensimmäisen puolen vuoden aikana 0,1 miljoonalla eurolla (netto). Investointimenot ta lousar vios sa 2015 ovat yhteensä 1,4 milj. euroa (netto) ja suurimmat in ves toinnit vuodelle 2015 käynnistyvät loppuvuoden aikana. esitys Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi välitilinpäätöksen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle ja tarkastuslautakunnalle. Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen. Valtuusto esitys Valtuusto merkitsee tiedoksi välitilinpäätöksen Valtuusto: Valtuusto yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen. Oheismateriaali Välitilinpäätös

13 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Valtuusto Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/ /2015 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan vesihuoltolaitos on ollut kirjanpidossa laskennallisesti eriy tet ty yksikkö, jonka kirjanpito on hoidettu erillistileillä kunnan kir jan pidos sa. Tilinpäätöksessä siitä on johdettu tulos-, tase- ja rahoituslaskelma. Las ken nal li ses ti eriytetyn vesihuoltolaitoksen talousarvio on sisällytetty kun nan talousarvioon. Tähän saakka kunnallisen vesihuoltolaitoksen toimintojen eriyttäminen on voi tu tehdä laskennallisesti, muuna taseyksikkönä tai kunnallisena lii ke laitok se na. Laskennallisesti eriytetyn liiketoiminnan tilinpäätöskaavat eivät kuitenkaan ole vertailukelpoisia osakeyhtiöiden laskelmien kanssa erityisesti ta se jatku vuu den osalta. Peruspääoman sijasta kunnan sijoitusta kuvaa jään nöspää oma, jolla ei ole tasejatkuvuutta. Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014) Vesihuoltolakia koskevat muutokset ovat tulleet voimaan Lain mu kaan kunnan tulee kirjanpidossaan eriyttää vesihuolto muista toi minnois ta ja sille on tilikausittain laadittava kirjanpitolain mukainen tase, tu loslas kel ma ja rahoituslaskelma sekä esitettävä niiden liitteenä olevat tiedot. Kir jan pi to lau ta kun nan kuntajaosto on antanut asiaa koskevan lau sun non numero 112. Lisäksi Kuntaliitto on antanut ohjeen kir jan pi dol lisen taseyksikön perustamisesta ( ). Uudistunut vesihuoltolaki edellyttää kirjanpidon eriyttämistä ja siten myös ti lin pää tök sen johdettavuutta kirjanpidosta. Kirjanpidon eriyttämisellä py ritään jatkossa siihen, että tilinpäätöksen ja siinä esitettyjen tunnuslukujen pe rus teel la voidaan läpinäkyvästi arvioida, missä määrin vesihuollosta ja hu le ve den viemäröinnistä perittävät maksut kattavat palvelujen tuot ta mises ta aiheutuvat kustannukset pitkällä aikavälillä ja ovatko maksut koh tuulli sia. Edellä mainituista syistä johtuen kirjanpitolautakunnan kuntajaosto katsoo, et tä vesihuoltolaitos kokonaisuutena (vesihuolto ja huleveden viemäröinti) tu lee eriyttää kirjanpidossa joko kunnallisena liikelaitoksena tai ta se yk sikkö nä. Tällöin sen tilikauden tulos siirtyy taseessa seuraavalle tilikaudelle. Sen sijaan huleveden viemäröinti voidaan eriyttää muusta ve si huol to lai toksen toiminnasta laskennallisesti. Kunnan liikelaitos ja muu taseyksikkö eroavat toisistaan ta lous ar vio kä sit telyn suhteen. Liikelaitos on erillään kunnan talousarviosta, kun taas ta se yksi kön määrärahat ja tuloarviot otetaan kunnan talousarvioon. Taseyksiköllä voi olla omat pankkitilit tai yhdystili kunnan keskuskassaa vastaan.

14 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Valtuusto Taseyksikön talousarvio muodostuu tuloslaskelma-, investointi- ja ra hoi tusosas ta. Taseyksikön tulosbudjetissa sovelletaan nettobudjetointia: sitovia eriä valtuustoon nähden ovat tilikauden tulos sekä mahdolliset ti lin pää tössiir rot. Taseyksikön investointibudjetissa valtuustoon nähden sitovia eriä ovat investointimenot ja -tulot, mutta valtuusto voi osoittaa investointeihin mää rä ra hat myös hanke- tai hankeryhmäkohtaisesti. Taseyksikön ra hoitus bud je tis sa valtuustoon nähden sitovia eriä ovat antolainauksen, ot to lainauk sen ja oman pääoman muutosten erät. Taseyksikössä investointimenot lisäävät yhdystilivelkaa kunnalle ja in vestoin ti tu lot lisäävät sitä. Jos taseyksikkö tekee suuria investointeja, velka voi kas vaa merkittävän suureksi. Se voi muuttua pitkäaikaisen velan tai oman pää oman luonteiseksi eräksi, jos taseyksikkö ei kykene lyhentämään velkaa pitkälläkään tähtäimellä. Tällöin voi olla perusteltua lyhentää yh dys ti livel kaa budjetoimalla taseyksikölle pitkäaikaisen lainan lisäystä kunnalta tai pe rus pää oman lisäystä. Taseyksikön tulojen tulee enintään neljän vuoden pituisella suun nit te lu kaudel la kattaa toiminnan kustannukset ja pitkällä aikavälillä myös investoinnit sil tä osin kuin niitä ei kateta oman pääoman ehtoisella rahoituksella. Hulevesien viemäröinti Vesihuoltolain 17 a :n mukaan kunta päättää, huolehtiiko vesihuoltolaitos myös hulevesien viemäröinnistä päätöksessä määriteltävällä alueella vai vas taa ko kunta siitä muulla tavoin maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Mi kä li se määritellään vesihuoltolaitoksen tehtäväksi, tulee myös hu le vesien viemäröinnin kirjanpito eriyttää. Eriyttämisellä pyritään siihen, että tilin pää tök sen ja siinä esitettyjen tunnuslukujen perusteella voidaan lä pi näky väs ti arvioida, missä määrin vesihuollosta ja huleveden viemäröinnistä pe rit tä vät maksut kattavat palvelujen tuottamisesta aiheutuvat kus tan nukset pitkällä aikavälillä, ja ovatko maksut kohtuullisia. Esitys vesihuoltolaitoksen taseyksikön perustamisesta Sonkajärven kunnan vesihuoltolaitos on ollut kirjanpidossa laskennallisesti eriy tet ty yksikkö. Vesihuoltolain muutosten johdosta esitetään, että alkaen siitä muodostetaan takautuvasti taseyksikkö, jolle laa ditaan tase, tuloslaskelma ja rahoituslaskelma sekä niiden liitetiedot. Valtuus to päättää vesihuoltolaitoksen peruspääoman ja avaavan taseen sekä ta lous ar vio kä sit te lyn yhteydessä vesihuoltolaitosta sitovat tavoitteet ja mitta rit. Kunnan sijoituksen määrä muodostuu omaisuus- ja velkaerien erotuksesta ja se voidaan jakaa peruspääomaksi ja lainaksi. Vesihuoltolaitos maksaa kun nan siihen sijoittamalle peruspääomalle korkoa, jonka vuosittaisen suuruu den määrää valtuusto. Vuoden 2015 talousarviossa on laskennallisesti eriy te tyn vesihuoltolaitoksen jäännöspääoman koroksi vahvistettu 1,5 %. Ve si huol to lai tok sel la ei ole omia pitkäaikaisia lainoja, koska kunnan lainat on yleensä otettu vain kaikkiin investointeihin yhteisesti. Vesihuoltolaitoksen taseyksikön avaava tase muodostetaan las ken nal lises ti eriytetyn vesihuoltolaitoksen taselaskelman pohjalta. Ta-

15 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Valtuusto se yk si kön sisällä hulevesien viemäröinti eriytetään laskennallisesti. Ta seyk si kön rahaliikenne hoidetaan kunnan pankkitilien kautta. Kirjanpidollisesti eriytetyssä taseyksikössä noudatetaan tasejatkuvuuden pe ri aa tet ta siten, että kertyvät yli- ja alijäämät kumuloituvat liiketoiminnan omaan pääomaan. Kun laskennallisesta taseyksiköstä muodostetaan vastaa vaa toimintaa jatkava kirjanpidollinen taseyksikkö, aloittavaan ta seeseen merkitään ko. liiketoimintaan kohdistuva aikaisemmilta tilikausilta kerty nyt alijäämä. esitys Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se perustaa yllä olevan esityksen mu kai ses ti vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön takautuvasti alkaen. Vesihuoltolaitoksen peruspääoma ja avaava tase määrätään seu raa vas ti: Vesihuoltolaitoksen taseyksikön peruspääoma: Muut pitkävaikutteiset menot ,73 Maa- ja vesialueet ,73 Rakennukset ,02 Kiinteät rakenteet ja laitteet ,24 Ennakkomaksut ja kes keneräi set hankinnat ,98 Osakkeet ja osuudet ,00 Muut pitkäaikaiset saamiset ,00 Myyntisaamiset ,33 Muut saamiset 93,00 Poistoero ,24 Ostovelat ,82 Muut velat ,60 Siirtovelat ,00 Oma pääoma ,37 Alijäämä viideltä edelliseltä vuo del ta ,31 Peruspääoma ,68 Alijäämien kertymä laskennallisesti eriytetyistä tilinpäätöksistä (viideltä edel tä väl tä tilikaudelta): , , , , ,21 Yhteensä ,31

16 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Valtuusto Vesihuoltolaitoksen taseyksikön avaava tase : VASTAAVAA A PYSYVÄT VASTAAVAT I Aineettomat hyödykkeet 1. Muut pitkävaikutteiset menot ,73 II Aineelliset hyödykkeet 1. Maa- ja vesialueet ,73 2. Rakennukset ,02 3. Kiinteät rakenteet ja laitteet ,24 6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset han kin nat , ,97 III Sijoitukset 1. Osakkeet ja osuudet ,00 4. Muut saamiset , ,00 C VAIHTUVAT VASTAAVAT II Saamiset Lyhytaikaiset saamiset 1. Myyntisaamiset ,33 3. Muut saamiset 93, ,33 VASTAAVAA YHTEENSÄ ,03 VASTATTAVAA A OMA PÄÄOMA I Peruspääoma ,68 IV Edellisten tilikausien alijäämä , ,37 B POISTOERO JA VA PAA EH TOI- SET VARAUKSET 1. Poistoero ,24 E VIERAS PÄÄOMA II Lyhytaikainen 6. Ostovelat ,82 7. Muut velat 1 450,60 8. Siirtovelat , ,42 VASTATTAVAA YHTEENSÄ ,03

17 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Valtuusto Vesihuollon avaavaan taseeseen sisältyy las kennal li ses ti eriytettävän hulevesiviemäröinnin tase-eriä seuraavasti: II Aineelliset hyödykkeet 3. Kiinteät rakenteet ja laitteet ,37 6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset han kin nat , ,22 Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen. Valtuusto esitys Valtuusto perustaa kunnanhallituksen esityksen mukaisesti ve si huol to laitok sen kirjanpidollisen taseyksikön takautuvasti alkaen. Vesihuoltolaitoksen peruspääoma ja avaava tase määrätään kun nan hal li tuk sen esityksen mukaisesti. Valtuusto: Valtuusto yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

18 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Valtuusto Toimivalta kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa vuosina / /2015 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Verosta vapauttamista koskevat säännökset ovat Veronkantolain 7 a luvus sa. Verosta vapauttamisella tarkoitetaan toimivaltaisen viranomaisen te ke mää päätöstä, jossa vero- tai maksuvelvollinen vapautetaan osittain tai kokonaan suoritettavasta tai jo suoritetusta verosta. Verovelvollinen tekee verosta vapauttamista koskevan hakemuksen, jonka viranomainen rat kai see. Hakemus voidaan myös hylätä. Verosta vapauttamista koskevat hakemukset ratkaistaan soveltaen ve ronkan to lain 38 a :ää, jossa mm. säädetään vapautuksen myön tä mis pe rusteis ta ja valituskiellosta. Oikeuskäytännön mukaan kunnan viranomaisen ve ros ta vapauttamishakemukseen antamaan päätökseen voi kuitenkin hakea muutosta kuntalain oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimukseen an nettuun päätökseen liitetään valituskielto. Kunnan ratkaisuvalta on voimassa kolme kalenterivuotta. Lain voimaan tulles sa kuntien tuli ilmoittaa Verohallinnolle, jos kunta halusi pidättää rat kaisu val lan itsellään aikavälillä vireille tuleviin ha ke muksiin. Verohallinto tulee ratkaisemaan kunnallisveroa ja kiinteistöveroa koske vat ajalla vireille tulleet vapautushakemukset, ellei kun ta pidätä itsellään ratkaisuvaltaa asiassa. Kunta voi niin halutessaan pidät tää ratkaisuvallan vain toisessa asiaryhmässä. Veronkantolain mukaan kunnan on tehtävä ratkaisuvallan pidättämisestä il moi tus veronkantoviranomaiselle ennen kolmen vuoden ajanjakson alkua. Il moi tuk sen antamisen ajankohdasta määrätään Verohallinnon pää tök sellä. Kunnan ratkaisuvalta koskee niitä kunnallis- tai kiinteistöveroa koskevia ha ke muk sia, jotka ovat tulleet vireille ajanjakson aikana. Verohallinto on antanut päätöksen Verohallinnon päätös kunnal lis ve ron, vakuutetun sairausvakuutusmaksun ja kiinteistöveron va pautta mi sen ratkaisuvallan pidättämistä koskevan ilmoituksen antamisesta. Sen mukaan kunnallisveroa, vakuutetun sairausvakuutusmaksua sekä kiin teis tö ve roa koskevien ajalla vireille tulevien vapau tus ha ke muk sien ratkaisuvaltaa koskeva ilmoitus on annettava Ve ro hallin toon viimeistään 18 päivänä marraskuuta Jos kunta ei ilmoita Verohallinnolle ratkaisuvallan pidättämisestä mennessä, on seuraava mahdollisuus ratkaisuvallan pi dät tä mises tä ilmoittamiseen vasta vuonna 2018 koskien ajanjaksoa Ilmoituksen antamisen ajankohdasta määrätään jatkos sa kin Verohallinnon päätöksellä. Jos kunta päättää, että se ei pidätä ratkaisuvaltaa itsellään, kunnan ei tarvit se ilmoittaa asiasta Verohallinnolle, vaan ratkaisuvalta siirtyy Ve ro hal linnol le alkaen suoraan lain nojalla.

19 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Valtuusto Valtuusto päätti kokouksessaan , ettei Sonkajärven kunta pidätä it sel lään ratkaisuvaltaa kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa aika vä lil lä vireille tuleviin hakemuksiin. esitys Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, ettei se pidätä itsellään ratkaisuvaltaa kun nal lis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa vuosina Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen. Valtuusto esitys Valtuusto päättää, ettei se pidätä itsellään ratkaisuvaltaa kunnallis- ja kiinteis tö ve ros ta vapauttamisessa vuosina Valtuusto: Valtuusto yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

20 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Valtuusto Luottamustoimien täyttäminen Juhani Tommilan tilalle 277/ /2015 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Juhani Tommila on ollut valtuuston ja lisäksi valtuusto valitsi ko koukses saan hänet tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi. Juhani Tom mi la on kuollut esitys Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee tarkastuslautakuntaan uu den en ja puheenjohtajan Juhani Tommilan tilalle toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se toteaa valtuuston varsinaiseksi jä se nek si Juhani Tommilan tilalle tulevan Keskustan 1. varavaltuutettu Kari Vor na sen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi. Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen. Valtuusto esitys Valtuusto valitsee tarkastuslautakuntaan uuden en ja puheenjohtajan Ju ha ni Tommilan tilalle toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi. Valtuusto toteaa valtuuston varsinaiseksi eksi Juhani Tommilan tilalle tu le van Keskustan 1. varavaltuutettu Kari Vornasen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi. Valtuusto: Valtuusto valitsi yksimielisesti tarkastuslautakunnan eksi ja pu heenjoh ta jak si Kari Vornasen. Kari Vornasen henkilökohtaiseksi varaeksi val tuus to valitsi Jorma Huttusen toimikauden jäljellä olevaksi ajak si. Valtuusto totesi Kari Vornasen tulevan valtuuston varsinaiseksi eksi toi mi kau den jäljellä olevaksi ajaksi.

21 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Valtuusto Eron myöntäminen Juha Komulaiselle luottamustoimista 278/ /2015 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Juha Komulainen on pyytänyt saapuneella kirjeellä eroa luot tamus toi mis ta. Juha Komulainen on valtuuston, sivistyslautakunnan va ra pu heen johta ja ja Seppo Rytkösen henkilökohtainen vara Ylä-Savon kou lu tuskun ta yh ty män yhtymävaltuustossa. esitys Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää Juha Komulaiselle eron valtuuston yydestä, sivistyslautakunnan va ra pu heen joh ta juudes ta ja Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston va ra jä se nyydes tä. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee sivistyslautakuntaan uu den en ja varapuheenjohtajan sekä Seppo Rytköselle uuden henki lö koh tai sen varaen Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän yh ty mä valtuus toon Juha Komulaisen tilalle toimikauden jäljellä olevaksi ajak si. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se toteaa valtuuston varsinaiseksi jä se nek si tulevan Keskustan 2. varavaltuutettu Jorma Huttusen toi mi kauden jäljellä olevaksi ajaksi. Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen. Valtuusto esitys Valtuusto myöntää Juha Komulaiselle eron valtuuston yydestä, si vistys lau ta kun nan varapuheenjohtajuudesta ja Ylä-Savon kou lu tus kun ta yh tymän yhtymävaltuuston varayydestä. Valtuusto valitsee sivistyslautakuntaan uuden en ja va ra pu heen joh tajan sekä Seppo Rytköselle uuden henkilökohtaisen varaen Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustoon Juha Komulaisen tilalle toimi kau den jäljellä olevaksi ajaksi. Valtuusto toteaa valtuuston varsinaiseksi eksi tulevan Keskustan 2. va ra val tuu tet tu Jorma Huttusen toimikauden jäljellä olevaksi ajak si.

22 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Valtuusto Valtuusto: Valtuusto myönsi yksimielisesti eron Juha Komulaiselle valtuuston jä senyy des tä, sivistyslautakunnan varapuheenjohtajuudesta ja Ylä-Savon koulu tus kun ta yh ty män yhtymävaltuuston varayydestä. Valtuusto valitsi yksimielisesti sivistyslautakunnan eksi ja va ra puheen joh ta jak si Markku Suokonaution. Markku Suokonaution hen ki lö koh taisek si varaeksi valtuusto valitsi Seppo Rytkösen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi. Seppo Rytkösen henkilökohtaiseksi varaeksi Ylä-Savon kou lu tus kunta yh ty män yhtymävaltuustoon valtuusto valitsi yksimielisesti Jorma Hut tusen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi. Valtuusto totesi Jorma Huttusen tulevan valtuuston varsinaiseksi eksi toi mi kau den jäljellä olevaksi ajaksi.

23 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Valtuusto Eron myöntäminen Eija Peterille luottamustoimista 286/ /2015 Kunnanhallitus Eija Peteri on pyytänyt saapuneella kirjeellä eroa kunnan luot tamus toi mis ta. Eija Peteri on Sukevan aluelautakunnan, Merja Tuovisen hen ki lökoh tai nen vara teknisessä lautakunnassa ja Eila Kurteliuksen hen kilö koh tai nen vara Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriin kuntayhtymän valtuus tos sa. Lisäksi Eija Peteri on Keskustan varavaltuutettu. esitys Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää Eija Peterille eron Suke van aluelautakunnan yydestä, teknisen lautakunnan va ra jä se nyydes tä ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston va ra jäse nyy des tä sekä varavaltuutetun toimesta. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee Sukevan alue lau ta kuntaan uuden en, Merja Tuoviselle uuden henkilökohtaisen varaen tek ni seen lautakuntaan ja Eila Kurteliukselle uuden henkilökohtaisen va rajä se nen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon Eija Pe te rin tilalle toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi. Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen. Valtuusto esitys Valtuusto myöntää Eija Peterille eron Sukevan aluelautakunnan jä se nyydes tä, teknisen lautakunnan varayydestä ja Pohjois-Savon sai raanhoi to pii rin kuntayhtymän valtuuston varayydestä sekä varavaltuutetun toi mes ta. Valtuusto valitsee Sukevan aluelautakuntaan uuden en, Merja Tuo visel le uuden henkilökohtaisen varaen tekniseen lautakuntaan ja Eila Kur te liuk sel le uuden henkilökohtaisen varaen Pohjois-Savon sai raanhoi to pii rin kuntayhtymän valtuustoon Eija Peterin tilalle toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi. Valtuusto: Valtuusto myönsi yksimielisesti eron Eija Peterille Sukevan alue lau ta kunnan yydestä, teknisen lautakunnan varayydestä ja Poh jois-savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston varayydestä sekä vara val tuu te tun toimesta. Valtuusto valitsi yksimielisesti Sukevan aluelautakunnan eksi Marja Lii sa Eskelisen. Marja Liisa Eskelisen henkilökohtaiseksi varaeksi val tuus to valitsi Heini Silfverbergin toimikauden jäljellä olevaksi ajak si.

24 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Valtuusto Valtuusto valitsi yksimielisesti Tuula Partasen henkilökohtaiseksi va ra jä senek si Sukevan aluelautakuntaan Eila Sirviön toimikauden jäl jellä olevaksi ajaksi. Valtuusto valitsi yksimielisesti Merja Tuovisen henkilökohtaiseksi va ra jä senek si tekniseen lautakuntaan Merli Sirviön toimikauden jäljellä ole vak si ajaksi. Valtuusto valitsi yksimielisesti Eila Kurteliuksen henkilökohtaiseksi va ra jäse nek si Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon Merja Tuo vi sen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

25 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Valtuusto Keskusvaalilautakunnan varapuheenjohtajan valinta 276/ /2015 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Valtuusto valitsi keskusvaalilautakuntaan eksi Maire Vor na sen tilalle Mervi Hynysen toimikauden jäljellä olevaksi ajak si. Keskusvaalilautakunnan iä ovat: Erkki Tuovinen, puheenjohtaja Keimo Sillanpää Rauni Kettunen Mervi Hynynen Jari Niskanen Maire Vornanen oli valittu keskusvaalilautakunnan varapuheenjohtajaksi, jo ten valtuuston tulee valita uusi varapuheenjohtaja Maire Vornasen tilalle. esitys Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee uuden va ra pu heen johta jan Maire Vornasen tilalle toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi. Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen. Valtuusto esitys Valtuusto valitsee keskusvaalilautakuntaan uuden varapuheenjohtajan Mai re Vornasen tilalle toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi. Valtuusto: Valtuusto valitsi yksimielisesti keskusvaalilautakunnan va ra pu heen joh tajak si Mervi Hynysen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

26 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Valtuusto Keskustan varavaltuutetut 288/ /2015 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Kuntalain 11 :n mukaan valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen kun nal lis vaa leis sa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan en simmäi sis tä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kui ten kin vähintään kaksi. Jollei kaikkia varavaltuutetun toimia saada täyte tyik si vaalilain 93 :ssä olevien säännösten nojalla, jää varavaltuutettujen mää rä vajaaksi. Keskustan 1. varavaltuutettu Kari Vornanen ja 2. varavaltuutettu Jorma Hut tu nen ovat siirtyneet valtuutetuiksi. Keskustan varavaltuutettuja ovat: 1. Pietikäinen-Kauppinen Vuokko 2. Ulmanen Tuula 3. Savolainen Pertti 4. Sirviö Eila 5. Sirviö Merli 6. Mähönen Riikka 7. Tuovinen Eero 8. Huttunen Laura Muita varavaltuutettuja ei ole määrättävissä. esitys Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee Keskustan va ra valtuu tet tu jen määrän tiedoksi ja toteaa, ettei varavaltuutettuja ole mää rät tävis sä lisää. Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen. Valtuusto esitys Valtuusto merkitsee Keskustan varavaltuutettujen määrän tiedoksi ja toteaa, ettei varavaltuutettuja ole määrättävissä lisää. Valtuusto: Valtuusto yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

27 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Valtuusto Muut asiat Valtuusto Ennen valtuuston kokousta klo Marika Raatikainen Si sä il ma ta lo Kärki Oy:stä esitteli valtuustolle Taitotalon kun to tut ki musra por tin. 2. Valtuuston talousarvioseminaari pidetään maanantaina klo valtuustosalissa. 3. Valtuuston seuraava kokous pidetään maanantaina klo 19.

28 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Valitusosoitus Muutoksenhakukiellot Valitusosoitus Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvali tusta, koska pää tös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 31, 39 Hallintolainkäyttölaki 5 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutos ta valitta malla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta an nettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on teh nyt oikaisuvaati muksen. Mikäli päätös on oi kaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa pää tökseen hakea muutosta kunnallisvali tuksin myös asian osainen se kä kunnan. Valitusviranomainen, osoite, postiosoite ja sähköposti Itä-Suomen hallinto-oikeus Puijonkatu 29 A, 2 krs, Kuopio PL KUOPIO Puh Faksi Sähköposti: Kunnallisvalitus, pykälät: 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite, postiosoite ja sähköposti Pykälät: Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

29 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Valituskirjelmä Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on il moitet ta va päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtä väksi; se kä perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä posti osoite ja puhe linnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan al kamisen ajan kohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viran omaiselle. Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 ). Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimei sen päi vän vir ka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyys päivä, vapun päi vä, joulu- tai ju hannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa en simmäisenä sen jäl keisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitus asiakirjat on jä tettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: Nimi, osoite, postinumero ja sähköposti Pykälät: Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle): Nimi, osoite, postinumero ja sähköposti Pykälät: Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014)

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014) Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 7/2015 1 (6) Tekninen lautakunta, 105, 18.11.2015 Kunnanhallitus, 210, 07.12.2015 Kunnanvaltuusto, 50, 14.12.2015 50 Taseyksikön perustaminen / vesi- ja viemärilaitos KNGDno-2015-939

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

Juuan kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Juuan kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 296 07.12.2015 Juuan kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 576/14.142/2015 Khall 296 Juuan kunnan vesihuoltolaitos on ollut kirjanpidossa laskennallisesti

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Sukevan aluelautakunta Aika 05.05.2015 klo 17:30-18:45 Paikka Iltapäiväkerhotilat, Sukevan päiväkoti, Kinttulanmäentie 1 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 12.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollinen eriyttäminen ja aloittava tase

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollinen eriyttäminen ja aloittava tase Kaupunginvaltuusto 8 25.01.2016 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollinen eriyttäminen ja aloittava tase 1.1.2015 74/02.02.00/2016 Kvalt 25.01.2016 8 Kaupunginhallituksen pöytäkirjassa 14.12.2015 347 on asiasta

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Sivistyslautakunta Aika 26.02.2014 klo 17:00-19:00 Paikka Ryhmäperhepäiväkoti Nallela Saapuvilla olleet et Poissa olleet et Muut saapuvilla olleet Halonen Ester Komulainen

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 13/ Tarkastuslautakunta (2009-)

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 13/ Tarkastuslautakunta (2009-) Heinolan kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 Tarkastuslautakunta (2009-) Aika 03.06.2013 klo 13:00-15:00 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ihamäki Timo 13:00-15:00

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Tarkastuslautakunta (2009-)

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Tarkastuslautakunta (2009-) Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 Tarkastuslautakunta (2009-) Aika 23.04.2013 klo 15:00-17:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ihamäki Timo

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2015 27 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 04.11.2015 klo 16:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.06.2015 klo 14:30-17:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, valtuustosali, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2014 1 / 12 Kunnanhallitus 14.04.2014 Aika 14.04.2014 klo 19:55-20:36 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2016 1 Sukevan aluelautakunta Aika 20.10.2016 klo 17:30-18:45 Paikka Sukevan Yhteispalvelu, Kallentie 2, Sukeva Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Sivistyslautakunta Aika 26.05.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Koulukeskus Saapuvilla olleet et Poissa olleet et Muut saapuvilla olleet Halonen Ester Komulainen Juha Kuittinen

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2016 1 Sivistyslautakunta Aika 21.04.2016 klo 16:00-17:00 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Koulukeskus Halonen Ester Keränen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 28, 29, 37, 38 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 117 Tarkastuslautakunta AIKA 18.11.2015 klo 16:30-18:08 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 60 TILINTARKASTAJAN KATSAUS

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Joensuun Teatteriravintolan Torni-kabinetti, Rantakatu 20, 4. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Joensuun Teatteriravintolan Torni-kabinetti, Rantakatu 20, 4. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 18.01.2017 klo 17:00-20:00 Paikka Joensuun Teatteriravintolan Torni-kabinetti, Rantakatu 20, 4. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 71 Tarkastuslautakunta AIKA 24.05.2016 klo 16:00-18:20 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 33 PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2017 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2017 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2017 1 Sivistyslautakunta Aika 14.02.2017 klo 17:00-18:15 Paikka Sonkajärven kirjastotalo Saapuvilla olleet et Halonen Ester Keränen Jaana Niskanen Soile Raatikainen Eero

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 25 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 30.03.2016 klo 14:00-16:22 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot