Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 1"

Transkriptio

1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Valtuusto Aika Maanantai klo 19:00-20:00 Paikka Kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Saapuvilla olleet et Poissa olleet et Muut saapuvilla olleet Mustonen Mikko Halonen Ester Huttunen Jorma Huusko Senja Hynynen Vesa Kainulainen Helena Kauppinen Teuvo Kuittinen Jyri Kurtelius Eero Laukkanen Allan Mykkänen Juha Mähönen Esa Partanen Ilpo Partanen Kari Partanen Usko Raatikainen Eero Ruotsalainen Olavi Rönkkö Janne Savolainen Riitta Suokonautio Markku Tervo Kirsti Tuovinen Merja Ulmanen Tuula Vatanen Risto Vornanen Kari Eskelinen Timo Komulainen Juha Kärkkäinen Ilpo Niskanen Soile Rytkönen Seppo Mäkinen Simo Suomalainen Eeva puheenjohtaja Keskustan 2. varavaltuutettu Perussuomalaisten 1. varavaltuutettu Keskustan 4. varavaltuutettu Keskustan 1. varavaltuutettu kunnanjohtaja pöytäkirjanpitäjä, kunnansihteeri Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat :t Pöytäkirjantarkastajiksi nimettiin Juha Mykkänen ja Ilpo Partanen. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Mikko Mustonen puheenjohtaja Eeva Suomalainen pöytäkirjanpitäjä

2 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastettu Sonkajärvellä Juha Mykkänen Ilpo Partanen Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, on pidetty ylei ses ti nähtävänä kunnanviraston yhteispalvelupisteessä perjantaina klo palvelusihteeri Pirjo Rönkkö

3 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Käsiteltävät asiat Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Sivu Pöytäkirjantarkastajien valinta 27 Vuoden 2015 talousarvion muutos/hynylän jätevedenpumppaamo-ent. jätevedenpuhdistamo runkovesilinjan saneeraus 28 Vuoden 2015 talousarvion muutos/nallemuorin henkilökunnan parkkialueen peruskorjaus Kauppilanmäen vesiosuuskunnan vesihuoltoavustus 8 30 Savolinum Oy:n lainan takausajan pidentäminen Talousarvion toteumaraportti /välitilinpäätös Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Toimivalta kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa vuosina Luottamustoimien täyttäminen Juhani Tommilan tilalle Eron myöntäminen Juha Komulaiselle luottamustoimista Eron myöntäminen Eija Peterille luottamustoimista Keskusvaalilautakunnan varapuheenjohtajan valinta Keskustan varavaltuutetut Muut asiat 27

4 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2015 talousarvion muutos/hynylän jätevedenpumppaamoent. jä te ve den puh dis ta mo runkovesilinjan saneeraus 241/ /2015 Tekninen lautakunta Valmistelija: kunnaninsinööri Sonkajärven jäteveden runkolinjan linjasaneeraus oli suunniteltu to teu tetta vak si välille Sonkalinnan jätevedenpumppaamo ja entinen jä te ve denpuh dis ta mon pumppaamo vuonna Keväällä jätevesilinjalla oli put kirik ko, joka saatiin korjattua. Hankkeen kiireellisyyttä tarkistettiin valtuuston ta lous ar vio se mi naa ris sa ja linjasaneeraustyöt aikaistetaan tälle vuo del le Savo-Karjalan Vesi- ja Ympäristösuunnittelu Oy on laatinut kor jaus suun nitel mat. Urakkatarjoukset on tarkoitus pyytää elokuussa ja työt käynnistää syys kuus sa. Hankkeelle oli varattu vuodelle 2016 investointimäärärahaa , alv 0 %. esitys Kunnaninsinööri: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuus tol le, että Hynylän jätevedenpumppaamon ja ent. jä te ve den puh dis tamon välinen runkojätevesilinjan saneeraus aikaistetaan vuodelle 2015 ja hank keel le esitetään talousarviomuutoksena määräraha , alv 0 % vuoden 2015 investointiosaan. Lisäksi tekninen lautakunta esittää, että hankkeen kilpailutus voidaan käyn nis tää elokuussa ehdollisena. Tekninen lautakunta: Tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen. Kunnanhallitus esitys Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Hynylän jätevedenpumppaamon ja ent. jätevedenpuhdistamon välinen runkojätevesilinjan saneeraus ai kais tetaan vuodelle 2015 ja hankkeelle esitetään talousarviomuutoksena mää rära ha , alv 0 % vuoden 2015 investointiosaan. Asian käsittely: Kunnaninsinööri Jari Sihvonen oli kunnanhallituksen kuulta va na asian käsittelyyn liittyen. Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

5 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Valtuusto esitys Valtuusto päättää, että Hynylän jätevedenpumppaamon ja ent. jä te ve denpuh dis ta mon välinen runkojätevesilinjan saneeraus aikaistetaan vuodelle 2015 ja hankkeelle myönnetään talousarviomuutoksena määräraha , alv 0 % vuoden 2015 investointiosaan. Valtuusto: Valtuusto yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

6 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2015 talousarvion muutos/nallemuorin henkilökunnan parkkialueen pe rus kor jaus / /2015 Tekninen lautakunta Valmistelija: kunnaninsinööri Sonkajärven Nallemuorin päiväkoti on toiminut vuodesta 1994 alkaen. Ulko puo li sil ta osiltaan rakennukseen on tehty julkisivukorjauksia sekä iv-kana vis ton puhdistus. Kesäkauden 2015 aikana rakennukseen on toteutettu si sä il ma kor jauk sia. Työt toteutti Rakennusliike Niilo Huttunen Oy ja lvi-korjauk set Iisalmen Putkiasennus Oy. Päiväkodin kiinniolon aikana päätettiin korjata henkilökunnan pahoin rou tinut parkkialue ja parantaa ko. alueen sadevesiviemäröintiä. Parkkialuetta laa jen net tiin, jotta roskakatos saatiin paremmin toimivalle alueelle ja au tojen huonokuntoisia sähkölämmityspylväitä uusittiin. Nallemuorin päiväkodin korjaustöiden tavoitteellinen toteutusaika oli , jolloin päiväkoti oli kiinni. Hankkeen toteutus käyn nis tettiin kiireellisenä, jotta korjaustöiden toteutus ei vaikeuta päiväkodin elokuun alussa käynnistyviä toimintoja. Työt on teetetty kilpailutetuilla kunnallisteknisillä yksikköhinnoilla ja töiden to teut ta ja na on ollut Ylä-Savon Sora Ay. Asfaltoinnin teki SL Asfaltti Oy. Inves toin tiin oli vuodelle 2016 varattu , alv 0 %. esitys Kunnaninsinööri: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuus tol le, että Nallemuorin päiväkodin henkilökunnan parkkialueen pe ruskor jauk seen hyväksytään määräraha , alv 0 % ta lous ar vio muu tokse na vuoden 2015 investointiohjelmaan. Työt on toteutettu aikana. Tekninen lautakunta: Tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen. Kunnanhallitus Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Nallemuorin päiväkodin hen ki lökun nan parkkialueen peruskorjaukseen hyväksytään määräraha , alv 0 % talousarviomuutoksena vuoden 2015 investointiohjelmaan. Asian käsittely: Kunnaninsinööri Jari Sihvonen oli kunnanhallituksen kuulta va na asian käsittelyyn liittyen. Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

7 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Valtuusto esitys Valtuusto päättää, että Nallemuorin päiväkodin henkilökunnan park ki alueen peruskorjaukseen hyväksytään määräraha , alv 0 % ta lous arvio muu tok se na vuoden 2015 investointiohjelmaan. Valtuusto: Valtuusto yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

8 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Kauppilanmäen vesiosuuskunnan vesihuoltoavustus 245/ /2015 Tekninen lautakunta Valmistelija: kunnaninsinööri Kauppilanmäen vesiosuuskunta on jättänyt päivätyn ve si huol toavus tus ha ke muk sen. Kauppilanmäen vesiosuuskunnan vaikutusalueella on asuinkiinteistöjä 28 kpl ja elinkeinon harjoittamiseen liittyviä kiinteistöjä 22 kpl. Hankehakemus on jatkohakemus vuodelle 2013 myönnettyyn päätök seen, jossa toteutui Multamäen ylävesisäiliö ja paineenkorotusasema. Vuodelle 2013 toteutuneet työt ja kustannukset alittuivat valtion hy väk symäs tä kustannusarviosta noin eur, minkä johdosta on laadittu ve siosuus kun nan jatkohakemus avoimeksi jääneelle rahoitusosuudelle. Kauppi lan mä en vesiosuuskunnan jatkohakemus sisältää mm. pai neen ko ro tusase mien mittaus- ja hälytysjärjestelmien lisäyksen ja desinfiointiin liittyvän huuh te lu kai von hankinnan. Lisäksi suunnitelmissa on muun muassa varautumissuunnitelman teko sekä varavoimakoneiden (2 kpl) hankinta. Jatkohanke on hyväksytty Pohjois-Sa von Ely-keskuksessa (muutospäätös ). Suun nitel man mukaiset työt toteutetaan välisenä aikana. Valtuusto on päättänyt , että vesiosuuskuntien ja -yh tymien sekä yksityistalouksien vesihuoltohankkeita avustetaan toteutuneiden ra ken ta mis kus tan nus ten osalta 20 %, euron (sis. alv 24 %) oma vastuun ylittävältä osalta sekä vesihuoltohankkeiden toteutuneiden suun nit telu kus tan nus ten osalta 80 %. Vesihuoltohankkeista, joiden kustannusarvio on yli eur (alv 0 %) päätetään kunnanhallituksessa ja valtuustossa. Han ke on tarpeellinen erityisesti alueen elinkeinotoiminnan turvaamiseksi ja veden toimintavarmuuden parantamiseksi. esitys Kunnaninsinööri: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Kauppilanmäen vesiosuuskunnalle myönnetään vesiosuuskunnan esittä män kustannusarvion eur (alv 24 %) mukaan vesihuoltoavustusta ra ken ta mi sel le 20 % toteutuneista kustannuksista euron (sis. alv 24 %) suuruisen omavastuun ylittävältä osalta enintään eur (sis. alv 24 %). Hankkeen kustannusarvio: euroa Vesihuoltoavustuksen enimmäismäärä: euroa (20 % x ) Omavastuu: euroa Vesihuoltoavustuksen määrä (enintään): euroa Avustuksen maksamiseen käytettävä määrärahalisäys esitetään ka tet tavak si arvioidulla verotulojen lisäyksellä. Avustus esitetään maksettavaksi kun nan hal li tuk sen ja valtuuston toimielimen kustannuspaikalta avustukset 1225.

9 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Ennen lopullisen avustuksen maksamista on toimitettava ve si huol to suun nitel ma ja maksutositteet tai muu luotettava selvitys toteutuneista suun nit telu- ja rakentamiskustannuksista valtuuston päätöksen mu kai ses ti. Kunnan antama suunnittelu-, valvonta- ym. apu huomioidaan avus tuk sen lopullisessa maksatuksessa niin suunnittelun kuin ra ken ta misen kin osalta. Tekninen lautakunta: Tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen. Kunnanhallitus esitys Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Kauppilanmäen vesiosuuskunnalle myön ne tään vesiosuuskunnan esittämän kustannusarvion eur (alv 24 %) mukaan vesihuoltoavustusta rakentamiselle 20 % toteutuneista kus tan nuk sis ta euron (sis. alv 24 %) suuruisen omavastuun ylit tä vältä osalta enintään eur (sis. alv 24 %). Hankkeen kustannusarvio: euroa Vesihuoltoavustuksen enimmäismäärä: euroa (20 % x ) Omavastuu: euroa Vesihuoltoavustuksen määrä (enintään): euroa Avustuksen maksamiseen käytettävä määrärahalisäys esitetään ka tet tavak si arvioidulla verotulojen lisäyksellä. Avustus esitetään maksettavaksi kun nan hal li tuk sen ja valtuuston toimielimen kustannuspaikalta avustukset Ennen lopullisen avustuksen maksamista on toimitettava ve si huol to suun nitel ma ja maksutositteet tai muu luotettava selvitys toteutuneista suun nit telu- ja rakentamiskustannuksista valtuuston päätöksen mu kai ses ti. Kunnan antama suunnittelu-, valvonta- ym. apu huomioidaan avus tuk sen lopullisessa maksatuksessa niin suunnittelun kuin ra ken ta misen kin osalta. Asian käsittely: Kunnaninsinööri Jari Sihvonen oli kunnanhallituksen kuulta va na asian käsittelyyn liittyen. Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen. Valtuusto esitys Valtuusto päättää, että Kauppilanmäen vesiosuuskunnalle myönnetään vesi osuus kun nan esittämän kustannusarvion eur (alv 24 %) mukaan

10 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto ve si huol to avus tus ta rakentamiselle 20 % toteutuneista kustannuksista euron (sis. alv 24 %) suuruisen omavastuun ylittävältä osalta enintään eur (sis. alv 24 %). Hankkeen kustannusarvio: euroa Vesihuoltoavustuksen enimmäismäärä: euroa (20 % x ) Omavastuu: euroa Vesihuoltoavustuksen määrä (enintään): euroa Avustuksen maksamiseen käytettävä määrärahalisäys katetaan arvioidulla ve ro tu lo jen lisäyksellä. Avustus maksetaan kunnanhallituksen ja val tuuston toimielimen kustannuspaikalta avustukset Ennen lopullisen avustuksen maksamista on toimitettava ve si huol to suun nitel ma ja maksutositteet tai muu luotettava selvitys toteutuneista suun nit telu- ja rakentamiskustannuksista valtuuston päätöksen mu kai ses ti. Kunnan antama suunnittelu-, valvonta- ym. apu huomioidaan avus tuk sen lopullisessa maksatuksessa niin suunnittelun kuin ra ken ta misen kin osalta. Oheismateriaali Valtuusto: Valtuusto yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen. Kauppilanmäen vesiosuuskunnan vesihuoltoavustushakemus

11 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Valtuusto Savolinum Oy:n lainan takausajan pidentäminen 282/ /2015 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Kunta on takaajana Savolinum Oy:n lainassa FI Lainan pääoma oli ,67 euroa. Lainan viimeinen mak su päivä nykyisen maksuohjelman mukaan on Savolinum Oy on päättänyt kokouksessaan esittää Sonkajärven kun nal le takausajan pidentämistä yhdellä vuodella. Järjestelyn tar koi tuk sena on rahoittaa hakelämpölaitoksen kattilan uusiminen. Kattilan vaih ta misen hinta on noin euroa ja rahoitus voitaisiin toteuttaa lainan maksu oh jel maa pidentämällä. Mikäli maksuohjelman muutos hyväksytään, on lainan viimeinen mak supäi vä esitys Kunnansihteeri: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Savolinum Oy:n lainan FI maksuohjelman pidentämisen yhdellä vuodella. Lai nan korot maksetaan maksuohjelman mukaan. Asian käsittely: Eero Kurtelius, Simo Mäkinen ja Markku Suokonautio ilmoit ti vat olevansa esteellisiä asiaan yhteisöjääviyden perusteella ja he pois tui vat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pu heenjoh ta ja na tämän pykälän ajan toimi kunnanhallituksen ensimmäinen va rapu heen joh ta ja Helena Kainulainen. Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen. Valtuusto esitys Valtuusto hyväksyy Savolinum Oy:n lainan FI mak suoh jel man pidentämisen yhdellä vuodella. Lainan korot maksetaan mak suoh jel man mukaan. Asian käsittely: Eero Kurtelius, Simo Mäkinen, Usko Partanen ja Markku Suo konautio ilmoittivat olevansa esteellisiä asiaan yhteisöjääviyden pe rusteel la ja he poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Valtuusto: Valtuusto yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen. Oheismateriaali Savolinum Oy:n yhtiökokouksen pöytäkirjanote Savolinum Oy:n tilinpäätös 2014

12 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Valtuusto Talousarvion toteumaraportti /välitilinpäätös 128/ /2015 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Sisäisen valvonnan yleisohjeen mukaan talousarvion toteutumisesta on rapor toi ta va vähintään joka toinen kuukausi toimielimille ja kun nan hal li tuk selle. Seurantaraporttiin on vähintään kerran vuodessa sisällytettävä arvio toimin nal lis ten tavoitteiden saavuttamisesta tulosalueittain. Toimielimien laatimien talousarvion toteumaraporttien perusteella on laadit tu Sonkajärven kunnan talousarvion toteumaraportti (välitilinpäätös) ajalta Välitilinpäätöksessä on selvitetty myös tavoitteiden toteu tu mis ta kyseisenä ajankohtana. Lisäksi välitilinpäätös sisältää in vestoin ti osan, tuloslaskelman, rahoitusosan ja taseen toteuman Välitilinpäätöksen mukaan koko kunnan toimintatulojen toteuma oli 48,9 %, toimintamenojen 50,9 % ja toimintakatteen 51,2 %. Tu los las kelman verotulojen kertymä oli 6,8 milj. euroa eli 53,7 %. Verojen ker ty mäs sä on huomioitava loppuvuonna tilityksistä vähennettävät ve ronpa lau tuk set ja mahdolliset verotulojen oikaisut. Valtionosuuksien kertymä oli 51,7 %. Vuosikate oli 1,3 milj. euroa, tilikauden tulos 0,7 milj. euroa ja tilikauden ylijää mä 0,8 milj. euroa. Investointihankkeita on toteutettu ensimmäisen puolen vuoden aikana 0,1 miljoonalla eurolla (netto). Investointimenot ta lousar vios sa 2015 ovat yhteensä 1,4 milj. euroa (netto) ja suurimmat in ves toinnit vuodelle 2015 käynnistyvät loppuvuoden aikana. esitys Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi välitilinpäätöksen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle ja tarkastuslautakunnalle. Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen. Valtuusto esitys Valtuusto merkitsee tiedoksi välitilinpäätöksen Valtuusto: Valtuusto yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen. Oheismateriaali Välitilinpäätös

13 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Valtuusto Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/ /2015 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan vesihuoltolaitos on ollut kirjanpidossa laskennallisesti eriy tet ty yksikkö, jonka kirjanpito on hoidettu erillistileillä kunnan kir jan pidos sa. Tilinpäätöksessä siitä on johdettu tulos-, tase- ja rahoituslaskelma. Las ken nal li ses ti eriytetyn vesihuoltolaitoksen talousarvio on sisällytetty kun nan talousarvioon. Tähän saakka kunnallisen vesihuoltolaitoksen toimintojen eriyttäminen on voi tu tehdä laskennallisesti, muuna taseyksikkönä tai kunnallisena lii ke laitok se na. Laskennallisesti eriytetyn liiketoiminnan tilinpäätöskaavat eivät kuitenkaan ole vertailukelpoisia osakeyhtiöiden laskelmien kanssa erityisesti ta se jatku vuu den osalta. Peruspääoman sijasta kunnan sijoitusta kuvaa jään nöspää oma, jolla ei ole tasejatkuvuutta. Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014) Vesihuoltolakia koskevat muutokset ovat tulleet voimaan Lain mu kaan kunnan tulee kirjanpidossaan eriyttää vesihuolto muista toi minnois ta ja sille on tilikausittain laadittava kirjanpitolain mukainen tase, tu loslas kel ma ja rahoituslaskelma sekä esitettävä niiden liitteenä olevat tiedot. Kir jan pi to lau ta kun nan kuntajaosto on antanut asiaa koskevan lau sun non numero 112. Lisäksi Kuntaliitto on antanut ohjeen kir jan pi dol lisen taseyksikön perustamisesta ( ). Uudistunut vesihuoltolaki edellyttää kirjanpidon eriyttämistä ja siten myös ti lin pää tök sen johdettavuutta kirjanpidosta. Kirjanpidon eriyttämisellä py ritään jatkossa siihen, että tilinpäätöksen ja siinä esitettyjen tunnuslukujen pe rus teel la voidaan läpinäkyvästi arvioida, missä määrin vesihuollosta ja hu le ve den viemäröinnistä perittävät maksut kattavat palvelujen tuot ta mises ta aiheutuvat kustannukset pitkällä aikavälillä ja ovatko maksut koh tuulli sia. Edellä mainituista syistä johtuen kirjanpitolautakunnan kuntajaosto katsoo, et tä vesihuoltolaitos kokonaisuutena (vesihuolto ja huleveden viemäröinti) tu lee eriyttää kirjanpidossa joko kunnallisena liikelaitoksena tai ta se yk sikkö nä. Tällöin sen tilikauden tulos siirtyy taseessa seuraavalle tilikaudelle. Sen sijaan huleveden viemäröinti voidaan eriyttää muusta ve si huol to lai toksen toiminnasta laskennallisesti. Kunnan liikelaitos ja muu taseyksikkö eroavat toisistaan ta lous ar vio kä sit telyn suhteen. Liikelaitos on erillään kunnan talousarviosta, kun taas ta se yksi kön määrärahat ja tuloarviot otetaan kunnan talousarvioon. Taseyksiköllä voi olla omat pankkitilit tai yhdystili kunnan keskuskassaa vastaan.

14 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Valtuusto Taseyksikön talousarvio muodostuu tuloslaskelma-, investointi- ja ra hoi tusosas ta. Taseyksikön tulosbudjetissa sovelletaan nettobudjetointia: sitovia eriä valtuustoon nähden ovat tilikauden tulos sekä mahdolliset ti lin pää tössiir rot. Taseyksikön investointibudjetissa valtuustoon nähden sitovia eriä ovat investointimenot ja -tulot, mutta valtuusto voi osoittaa investointeihin mää rä ra hat myös hanke- tai hankeryhmäkohtaisesti. Taseyksikön ra hoitus bud je tis sa valtuustoon nähden sitovia eriä ovat antolainauksen, ot to lainauk sen ja oman pääoman muutosten erät. Taseyksikössä investointimenot lisäävät yhdystilivelkaa kunnalle ja in vestoin ti tu lot lisäävät sitä. Jos taseyksikkö tekee suuria investointeja, velka voi kas vaa merkittävän suureksi. Se voi muuttua pitkäaikaisen velan tai oman pää oman luonteiseksi eräksi, jos taseyksikkö ei kykene lyhentämään velkaa pitkälläkään tähtäimellä. Tällöin voi olla perusteltua lyhentää yh dys ti livel kaa budjetoimalla taseyksikölle pitkäaikaisen lainan lisäystä kunnalta tai pe rus pää oman lisäystä. Taseyksikön tulojen tulee enintään neljän vuoden pituisella suun nit te lu kaudel la kattaa toiminnan kustannukset ja pitkällä aikavälillä myös investoinnit sil tä osin kuin niitä ei kateta oman pääoman ehtoisella rahoituksella. Hulevesien viemäröinti Vesihuoltolain 17 a :n mukaan kunta päättää, huolehtiiko vesihuoltolaitos myös hulevesien viemäröinnistä päätöksessä määriteltävällä alueella vai vas taa ko kunta siitä muulla tavoin maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Mi kä li se määritellään vesihuoltolaitoksen tehtäväksi, tulee myös hu le vesien viemäröinnin kirjanpito eriyttää. Eriyttämisellä pyritään siihen, että tilin pää tök sen ja siinä esitettyjen tunnuslukujen perusteella voidaan lä pi näky väs ti arvioida, missä määrin vesihuollosta ja huleveden viemäröinnistä pe rit tä vät maksut kattavat palvelujen tuottamisesta aiheutuvat kus tan nukset pitkällä aikavälillä, ja ovatko maksut kohtuullisia. Esitys vesihuoltolaitoksen taseyksikön perustamisesta Sonkajärven kunnan vesihuoltolaitos on ollut kirjanpidossa laskennallisesti eriy tet ty yksikkö. Vesihuoltolain muutosten johdosta esitetään, että alkaen siitä muodostetaan takautuvasti taseyksikkö, jolle laa ditaan tase, tuloslaskelma ja rahoituslaskelma sekä niiden liitetiedot. Valtuus to päättää vesihuoltolaitoksen peruspääoman ja avaavan taseen sekä ta lous ar vio kä sit te lyn yhteydessä vesihuoltolaitosta sitovat tavoitteet ja mitta rit. Kunnan sijoituksen määrä muodostuu omaisuus- ja velkaerien erotuksesta ja se voidaan jakaa peruspääomaksi ja lainaksi. Vesihuoltolaitos maksaa kun nan siihen sijoittamalle peruspääomalle korkoa, jonka vuosittaisen suuruu den määrää valtuusto. Vuoden 2015 talousarviossa on laskennallisesti eriy te tyn vesihuoltolaitoksen jäännöspääoman koroksi vahvistettu 1,5 %. Ve si huol to lai tok sel la ei ole omia pitkäaikaisia lainoja, koska kunnan lainat on yleensä otettu vain kaikkiin investointeihin yhteisesti. Vesihuoltolaitoksen taseyksikön avaava tase muodostetaan las ken nal lises ti eriytetyn vesihuoltolaitoksen taselaskelman pohjalta. Ta-

15 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Valtuusto se yk si kön sisällä hulevesien viemäröinti eriytetään laskennallisesti. Ta seyk si kön rahaliikenne hoidetaan kunnan pankkitilien kautta. Kirjanpidollisesti eriytetyssä taseyksikössä noudatetaan tasejatkuvuuden pe ri aa tet ta siten, että kertyvät yli- ja alijäämät kumuloituvat liiketoiminnan omaan pääomaan. Kun laskennallisesta taseyksiköstä muodostetaan vastaa vaa toimintaa jatkava kirjanpidollinen taseyksikkö, aloittavaan ta seeseen merkitään ko. liiketoimintaan kohdistuva aikaisemmilta tilikausilta kerty nyt alijäämä. esitys Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se perustaa yllä olevan esityksen mu kai ses ti vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön takautuvasti alkaen. Vesihuoltolaitoksen peruspääoma ja avaava tase määrätään seu raa vas ti: Vesihuoltolaitoksen taseyksikön peruspääoma: Muut pitkävaikutteiset menot ,73 Maa- ja vesialueet ,73 Rakennukset ,02 Kiinteät rakenteet ja laitteet ,24 Ennakkomaksut ja kes keneräi set hankinnat ,98 Osakkeet ja osuudet ,00 Muut pitkäaikaiset saamiset ,00 Myyntisaamiset ,33 Muut saamiset 93,00 Poistoero ,24 Ostovelat ,82 Muut velat ,60 Siirtovelat ,00 Oma pääoma ,37 Alijäämä viideltä edelliseltä vuo del ta ,31 Peruspääoma ,68 Alijäämien kertymä laskennallisesti eriytetyistä tilinpäätöksistä (viideltä edel tä väl tä tilikaudelta): , , , , ,21 Yhteensä ,31

16 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Valtuusto Vesihuoltolaitoksen taseyksikön avaava tase : VASTAAVAA A PYSYVÄT VASTAAVAT I Aineettomat hyödykkeet 1. Muut pitkävaikutteiset menot ,73 II Aineelliset hyödykkeet 1. Maa- ja vesialueet ,73 2. Rakennukset ,02 3. Kiinteät rakenteet ja laitteet ,24 6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset han kin nat , ,97 III Sijoitukset 1. Osakkeet ja osuudet ,00 4. Muut saamiset , ,00 C VAIHTUVAT VASTAAVAT II Saamiset Lyhytaikaiset saamiset 1. Myyntisaamiset ,33 3. Muut saamiset 93, ,33 VASTAAVAA YHTEENSÄ ,03 VASTATTAVAA A OMA PÄÄOMA I Peruspääoma ,68 IV Edellisten tilikausien alijäämä , ,37 B POISTOERO JA VA PAA EH TOI- SET VARAUKSET 1. Poistoero ,24 E VIERAS PÄÄOMA II Lyhytaikainen 6. Ostovelat ,82 7. Muut velat 1 450,60 8. Siirtovelat , ,42 VASTATTAVAA YHTEENSÄ ,03

17 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Valtuusto Vesihuollon avaavaan taseeseen sisältyy las kennal li ses ti eriytettävän hulevesiviemäröinnin tase-eriä seuraavasti: II Aineelliset hyödykkeet 3. Kiinteät rakenteet ja laitteet ,37 6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset han kin nat , ,22 Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen. Valtuusto esitys Valtuusto perustaa kunnanhallituksen esityksen mukaisesti ve si huol to laitok sen kirjanpidollisen taseyksikön takautuvasti alkaen. Vesihuoltolaitoksen peruspääoma ja avaava tase määrätään kun nan hal li tuk sen esityksen mukaisesti. Valtuusto: Valtuusto yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

18 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Valtuusto Toimivalta kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa vuosina / /2015 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Verosta vapauttamista koskevat säännökset ovat Veronkantolain 7 a luvus sa. Verosta vapauttamisella tarkoitetaan toimivaltaisen viranomaisen te ke mää päätöstä, jossa vero- tai maksuvelvollinen vapautetaan osittain tai kokonaan suoritettavasta tai jo suoritetusta verosta. Verovelvollinen tekee verosta vapauttamista koskevan hakemuksen, jonka viranomainen rat kai see. Hakemus voidaan myös hylätä. Verosta vapauttamista koskevat hakemukset ratkaistaan soveltaen ve ronkan to lain 38 a :ää, jossa mm. säädetään vapautuksen myön tä mis pe rusteis ta ja valituskiellosta. Oikeuskäytännön mukaan kunnan viranomaisen ve ros ta vapauttamishakemukseen antamaan päätökseen voi kuitenkin hakea muutosta kuntalain oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimukseen an nettuun päätökseen liitetään valituskielto. Kunnan ratkaisuvalta on voimassa kolme kalenterivuotta. Lain voimaan tulles sa kuntien tuli ilmoittaa Verohallinnolle, jos kunta halusi pidättää rat kaisu val lan itsellään aikavälillä vireille tuleviin ha ke muksiin. Verohallinto tulee ratkaisemaan kunnallisveroa ja kiinteistöveroa koske vat ajalla vireille tulleet vapautushakemukset, ellei kun ta pidätä itsellään ratkaisuvaltaa asiassa. Kunta voi niin halutessaan pidät tää ratkaisuvallan vain toisessa asiaryhmässä. Veronkantolain mukaan kunnan on tehtävä ratkaisuvallan pidättämisestä il moi tus veronkantoviranomaiselle ennen kolmen vuoden ajanjakson alkua. Il moi tuk sen antamisen ajankohdasta määrätään Verohallinnon pää tök sellä. Kunnan ratkaisuvalta koskee niitä kunnallis- tai kiinteistöveroa koskevia ha ke muk sia, jotka ovat tulleet vireille ajanjakson aikana. Verohallinto on antanut päätöksen Verohallinnon päätös kunnal lis ve ron, vakuutetun sairausvakuutusmaksun ja kiinteistöveron va pautta mi sen ratkaisuvallan pidättämistä koskevan ilmoituksen antamisesta. Sen mukaan kunnallisveroa, vakuutetun sairausvakuutusmaksua sekä kiin teis tö ve roa koskevien ajalla vireille tulevien vapau tus ha ke muk sien ratkaisuvaltaa koskeva ilmoitus on annettava Ve ro hallin toon viimeistään 18 päivänä marraskuuta Jos kunta ei ilmoita Verohallinnolle ratkaisuvallan pidättämisestä mennessä, on seuraava mahdollisuus ratkaisuvallan pi dät tä mises tä ilmoittamiseen vasta vuonna 2018 koskien ajanjaksoa Ilmoituksen antamisen ajankohdasta määrätään jatkos sa kin Verohallinnon päätöksellä. Jos kunta päättää, että se ei pidätä ratkaisuvaltaa itsellään, kunnan ei tarvit se ilmoittaa asiasta Verohallinnolle, vaan ratkaisuvalta siirtyy Ve ro hal linnol le alkaen suoraan lain nojalla.

19 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Valtuusto Valtuusto päätti kokouksessaan , ettei Sonkajärven kunta pidätä it sel lään ratkaisuvaltaa kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa aika vä lil lä vireille tuleviin hakemuksiin. esitys Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, ettei se pidätä itsellään ratkaisuvaltaa kun nal lis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa vuosina Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen. Valtuusto esitys Valtuusto päättää, ettei se pidätä itsellään ratkaisuvaltaa kunnallis- ja kiinteis tö ve ros ta vapauttamisessa vuosina Valtuusto: Valtuusto yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

20 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Valtuusto Luottamustoimien täyttäminen Juhani Tommilan tilalle 277/ /2015 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Juhani Tommila on ollut valtuuston ja lisäksi valtuusto valitsi ko koukses saan hänet tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi. Juhani Tom mi la on kuollut esitys Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee tarkastuslautakuntaan uu den en ja puheenjohtajan Juhani Tommilan tilalle toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se toteaa valtuuston varsinaiseksi jä se nek si Juhani Tommilan tilalle tulevan Keskustan 1. varavaltuutettu Kari Vor na sen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi. Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen. Valtuusto esitys Valtuusto valitsee tarkastuslautakuntaan uuden en ja puheenjohtajan Ju ha ni Tommilan tilalle toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi. Valtuusto toteaa valtuuston varsinaiseksi eksi Juhani Tommilan tilalle tu le van Keskustan 1. varavaltuutettu Kari Vornasen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi. Valtuusto: Valtuusto valitsi yksimielisesti tarkastuslautakunnan eksi ja pu heenjoh ta jak si Kari Vornasen. Kari Vornasen henkilökohtaiseksi varaeksi val tuus to valitsi Jorma Huttusen toimikauden jäljellä olevaksi ajak si. Valtuusto totesi Kari Vornasen tulevan valtuuston varsinaiseksi eksi toi mi kau den jäljellä olevaksi ajaksi.

21 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Valtuusto Eron myöntäminen Juha Komulaiselle luottamustoimista 278/ /2015 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Juha Komulainen on pyytänyt saapuneella kirjeellä eroa luot tamus toi mis ta. Juha Komulainen on valtuuston, sivistyslautakunnan va ra pu heen johta ja ja Seppo Rytkösen henkilökohtainen vara Ylä-Savon kou lu tuskun ta yh ty män yhtymävaltuustossa. esitys Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää Juha Komulaiselle eron valtuuston yydestä, sivistyslautakunnan va ra pu heen joh ta juudes ta ja Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston va ra jä se nyydes tä. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee sivistyslautakuntaan uu den en ja varapuheenjohtajan sekä Seppo Rytköselle uuden henki lö koh tai sen varaen Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän yh ty mä valtuus toon Juha Komulaisen tilalle toimikauden jäljellä olevaksi ajak si. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se toteaa valtuuston varsinaiseksi jä se nek si tulevan Keskustan 2. varavaltuutettu Jorma Huttusen toi mi kauden jäljellä olevaksi ajaksi. Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen. Valtuusto esitys Valtuusto myöntää Juha Komulaiselle eron valtuuston yydestä, si vistys lau ta kun nan varapuheenjohtajuudesta ja Ylä-Savon kou lu tus kun ta yh tymän yhtymävaltuuston varayydestä. Valtuusto valitsee sivistyslautakuntaan uuden en ja va ra pu heen joh tajan sekä Seppo Rytköselle uuden henkilökohtaisen varaen Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustoon Juha Komulaisen tilalle toimi kau den jäljellä olevaksi ajaksi. Valtuusto toteaa valtuuston varsinaiseksi eksi tulevan Keskustan 2. va ra val tuu tet tu Jorma Huttusen toimikauden jäljellä olevaksi ajak si.

22 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Valtuusto Valtuusto: Valtuusto myönsi yksimielisesti eron Juha Komulaiselle valtuuston jä senyy des tä, sivistyslautakunnan varapuheenjohtajuudesta ja Ylä-Savon koulu tus kun ta yh ty män yhtymävaltuuston varayydestä. Valtuusto valitsi yksimielisesti sivistyslautakunnan eksi ja va ra puheen joh ta jak si Markku Suokonaution. Markku Suokonaution hen ki lö koh taisek si varaeksi valtuusto valitsi Seppo Rytkösen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi. Seppo Rytkösen henkilökohtaiseksi varaeksi Ylä-Savon kou lu tus kunta yh ty män yhtymävaltuustoon valtuusto valitsi yksimielisesti Jorma Hut tusen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi. Valtuusto totesi Jorma Huttusen tulevan valtuuston varsinaiseksi eksi toi mi kau den jäljellä olevaksi ajaksi.

23 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Valtuusto Eron myöntäminen Eija Peterille luottamustoimista 286/ /2015 Kunnanhallitus Eija Peteri on pyytänyt saapuneella kirjeellä eroa kunnan luot tamus toi mis ta. Eija Peteri on Sukevan aluelautakunnan, Merja Tuovisen hen ki lökoh tai nen vara teknisessä lautakunnassa ja Eila Kurteliuksen hen kilö koh tai nen vara Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriin kuntayhtymän valtuus tos sa. Lisäksi Eija Peteri on Keskustan varavaltuutettu. esitys Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää Eija Peterille eron Suke van aluelautakunnan yydestä, teknisen lautakunnan va ra jä se nyydes tä ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston va ra jäse nyy des tä sekä varavaltuutetun toimesta. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee Sukevan alue lau ta kuntaan uuden en, Merja Tuoviselle uuden henkilökohtaisen varaen tek ni seen lautakuntaan ja Eila Kurteliukselle uuden henkilökohtaisen va rajä se nen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon Eija Pe te rin tilalle toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi. Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen. Valtuusto esitys Valtuusto myöntää Eija Peterille eron Sukevan aluelautakunnan jä se nyydes tä, teknisen lautakunnan varayydestä ja Pohjois-Savon sai raanhoi to pii rin kuntayhtymän valtuuston varayydestä sekä varavaltuutetun toi mes ta. Valtuusto valitsee Sukevan aluelautakuntaan uuden en, Merja Tuo visel le uuden henkilökohtaisen varaen tekniseen lautakuntaan ja Eila Kur te liuk sel le uuden henkilökohtaisen varaen Pohjois-Savon sai raanhoi to pii rin kuntayhtymän valtuustoon Eija Peterin tilalle toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi. Valtuusto: Valtuusto myönsi yksimielisesti eron Eija Peterille Sukevan alue lau ta kunnan yydestä, teknisen lautakunnan varayydestä ja Poh jois-savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston varayydestä sekä vara val tuu te tun toimesta. Valtuusto valitsi yksimielisesti Sukevan aluelautakunnan eksi Marja Lii sa Eskelisen. Marja Liisa Eskelisen henkilökohtaiseksi varaeksi val tuus to valitsi Heini Silfverbergin toimikauden jäljellä olevaksi ajak si.

24 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Valtuusto Valtuusto valitsi yksimielisesti Tuula Partasen henkilökohtaiseksi va ra jä senek si Sukevan aluelautakuntaan Eila Sirviön toimikauden jäl jellä olevaksi ajaksi. Valtuusto valitsi yksimielisesti Merja Tuovisen henkilökohtaiseksi va ra jä senek si tekniseen lautakuntaan Merli Sirviön toimikauden jäljellä ole vak si ajaksi. Valtuusto valitsi yksimielisesti Eila Kurteliuksen henkilökohtaiseksi va ra jäse nek si Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon Merja Tuo vi sen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

25 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Valtuusto Keskusvaalilautakunnan varapuheenjohtajan valinta 276/ /2015 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Valtuusto valitsi keskusvaalilautakuntaan eksi Maire Vor na sen tilalle Mervi Hynysen toimikauden jäljellä olevaksi ajak si. Keskusvaalilautakunnan iä ovat: Erkki Tuovinen, puheenjohtaja Keimo Sillanpää Rauni Kettunen Mervi Hynynen Jari Niskanen Maire Vornanen oli valittu keskusvaalilautakunnan varapuheenjohtajaksi, jo ten valtuuston tulee valita uusi varapuheenjohtaja Maire Vornasen tilalle. esitys Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee uuden va ra pu heen johta jan Maire Vornasen tilalle toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi. Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen. Valtuusto esitys Valtuusto valitsee keskusvaalilautakuntaan uuden varapuheenjohtajan Mai re Vornasen tilalle toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi. Valtuusto: Valtuusto valitsi yksimielisesti keskusvaalilautakunnan va ra pu heen joh tajak si Mervi Hynysen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

26 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Valtuusto Keskustan varavaltuutetut 288/ /2015 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Kuntalain 11 :n mukaan valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen kun nal lis vaa leis sa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan en simmäi sis tä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kui ten kin vähintään kaksi. Jollei kaikkia varavaltuutetun toimia saada täyte tyik si vaalilain 93 :ssä olevien säännösten nojalla, jää varavaltuutettujen mää rä vajaaksi. Keskustan 1. varavaltuutettu Kari Vornanen ja 2. varavaltuutettu Jorma Hut tu nen ovat siirtyneet valtuutetuiksi. Keskustan varavaltuutettuja ovat: 1. Pietikäinen-Kauppinen Vuokko 2. Ulmanen Tuula 3. Savolainen Pertti 4. Sirviö Eila 5. Sirviö Merli 6. Mähönen Riikka 7. Tuovinen Eero 8. Huttunen Laura Muita varavaltuutettuja ei ole määrättävissä. esitys Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee Keskustan va ra valtuu tet tu jen määrän tiedoksi ja toteaa, ettei varavaltuutettuja ole mää rät tävis sä lisää. Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen. Valtuusto esitys Valtuusto merkitsee Keskustan varavaltuutettujen määrän tiedoksi ja toteaa, ettei varavaltuutettuja ole määrättävissä lisää. Valtuusto: Valtuusto yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

27 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Valtuusto Muut asiat Valtuusto Ennen valtuuston kokousta klo Marika Raatikainen Si sä il ma ta lo Kärki Oy:stä esitteli valtuustolle Taitotalon kun to tut ki musra por tin. 2. Valtuuston talousarvioseminaari pidetään maanantaina klo valtuustosalissa. 3. Valtuuston seuraava kokous pidetään maanantaina klo 19.

28 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Valitusosoitus Muutoksenhakukiellot Valitusosoitus Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvali tusta, koska pää tös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 31, 39 Hallintolainkäyttölaki 5 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutos ta valitta malla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta an nettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on teh nyt oikaisuvaati muksen. Mikäli päätös on oi kaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa pää tökseen hakea muutosta kunnallisvali tuksin myös asian osainen se kä kunnan. Valitusviranomainen, osoite, postiosoite ja sähköposti Itä-Suomen hallinto-oikeus Puijonkatu 29 A, 2 krs, Kuopio PL KUOPIO Puh Faksi Sähköposti: Kunnallisvalitus, pykälät: 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite, postiosoite ja sähköposti Pykälät: Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

29 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/ Valituskirjelmä Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on il moitet ta va päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtä väksi; se kä perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä posti osoite ja puhe linnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan al kamisen ajan kohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viran omaiselle. Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 ). Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimei sen päi vän vir ka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyys päivä, vapun päi vä, joulu- tai ju hannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa en simmäisenä sen jäl keisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitus asiakirjat on jä tettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: Nimi, osoite, postinumero ja sähköposti Pykälät: Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle): Nimi, osoite, postinumero ja sähköposti Pykälät: Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) Keurusselän ympäristölautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 14:00-15:10 PAIKKA Keuruun kaupungintalo, Haapamäen huone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju)

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) Tekninen lautakunta 97 28.04.2015 Tekninen lautakunta 105 12.05.2015 Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) 3972/02.01.00/2014 Tela

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: 54 Kokouksen avaaminen 55 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaupungintalo

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 19/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä)

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 KOKOUSAIKA: Maanantai 26.3.2007 Kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rymla 35 Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon val

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 147 KH 148 Kokouksen järjestäytyminen Lausunto Vihdin Veden jätevesihuollon vaihtoehdot -hankkeen YVA-selostuksesta KH 149 Osavuosikatsaus 2/2014 KH 150 KH 151 KH 152 KH

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä 7.4.2014. 7.4.2014 klo 16.00-1 B. 1 2 Kunnanhallituksen kokoushuone. pj, esteellinen $ 56. puheenjohtaja $ 56.

Kokouspäivämäärä 7.4.2014. 7.4.2014 klo 16.00-1 B. 1 2 Kunnanhallituksen kokoushuone. pj, esteellinen $ 56. puheenjohtaja $ 56. Sivu 86 Aika: Paikka 7.4.2014 klo 16.00-1 B. 1 2 Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Muut läsnäolijat Poissa Esko Kekkonen Sigita Herrala Pepe Hölttä Maritta Mynttinen Risto Pesonen Seija

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 8 / 2014 120 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 27.11.2014 klo 10.00 11.30 Kokouspaikka Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Saapuvilla

Lisätiedot

KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Kaupunginhallitus 204 05.05.2014 Uus-Lavolan esiopetustilat, otto-oikeuden käyttäminen 454/10.03.02.04/2014 KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh.

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. Kunnanhallitus 138 18.05.2015 Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanvaltuusto on 28.9.2009 tekemällään

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot